Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0179(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0363/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0363/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Äänestykset :

PV 18/04/2019 - 10.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0435

Hyväksytyt tekstit
PDF 244kWORD 67k
Torstai 18. huhtikuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen ***I
P8_TA-PROV(2019)0435A8-0363/2018
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0354),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0208/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 5. joulukuuta 2018 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 27. maaliskuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0363/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 62, 15.2.2019, s. 97.
(2) EUVL C 86, 7.3.2019, s. 24.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi ▌kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla(1)
P8_TC1-COD(2018)0179

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(2),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(4),

sekä katsovat seuraavaa:

(-1)   Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi 25 päivänä syyskuuta 2015 uuden maailmanlaajuisen kestävän kehityksen kehyksen eli Agenda 2030 -toimintaohjelman(5), jonka ytimessä ovat kestävän kehityksen tavoitteet. Komission vuonna 2016 antamassa tiedonannossa "Seuraavat toimet Euroopan kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi"(6) liitetään kestävän kehityksen tavoitteet unionin politiikkakehykseen sen varmistamiseksi, että kaikissa unionin toimissa ja toimintapolitiikkaa koskevissa aloitteissa sekä unionin sisällä että maailmanlaajuisesti otetaan kestävän kehityksen tavoitteet huomioon heti alusta alkaen. Eurooppa-neuvoston 20 päivänä kesäkuuta 2017 antamissa päätelmissä(7) vahvistettiin, että unioni ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet panemaan täytäntöön Agenda 2030 -toimintaohjelman täysipainoisella, johdonmukaisella, kattavalla, yhdennetyllä ja tehokkaalla tavalla tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

(1)  Siirtyminen vähähiiliseen, kestävämpään ja resurssitehokkaaseen kiertotalouteen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti on keskeinen tekijä unionin talouden pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamisessa. Pariisin ilmastosopimuksella (COP21), jonka unioni ratifioi 5 päivänä lokakuuta 2016(8) ja joka tuli voimaan 4 päivänä marraskuuta 2016, pyritään torjumaan ilmastonmuutosta muun muassa varmistamalla, että rahoitusvirrat tukevat vähän kasvihuonekaasupäästöjä tuottavaa ja ilmastonmuutoksen kestävää kehitystä.

Jotta voidaan saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen ilmaston lämpenemistä koskevat pitkän aikavälin tavoitteet ja vähentää merkittävästi ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä ja vaikutuksia, maailmanlaajuisena tavoitteena olisi oltava maapallon keskilämpötilan nousun pitäminen selvästi alle 2 celsiusasteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiminen toimiin, joilla lämpötilan nousu saataisiin rajattua 1,5 celsiusasteeseen suhteessa esiteolliseen aikaan.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY(9), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY(10), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU(11), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU,(12) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU(13), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97(14), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2341(15), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 345/2013(16), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 346/2013(17) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XYZ [EUVL – lisätään viittaus yleiseurooppalaista yksilöllistä eläketuotetta (PEPP) koskevaan asetukseen] yhteinen tavoite

on helpottaa siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten, jäljempänä 'yhteissijoitusyritykset', luottolaitosten, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, jäljempänä 'AIF-rahaston hoitajat', jotka hoitavat ja/tai markkinoivat vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/760(18) mukaiset eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot mukaan lukien, vakuutusyritysten, sijoituspalveluyritysten, vakuutusedustajien, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten, jäljempänä 'lisäeläkelaitokset', vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien, jäljempänä 'EuVECA-rahaston hoitajat', ▌vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien, jäljempänä 'EuSEF-rahaston hoitajat', ja yleiseurooppalaisten yksilöllisten eläketuotteiden tarjoajien toiminnan aloittamista ja jatkamista. Mainituilla direktiiveillä ja asetuksilla yhdenmukaistetaan lopullisten sijoittajien suojaa ja varmistetaan, että niiden saatavilla on helpommin monenlaisia rahoitustuotteita ja -palveluja, jäljempänä 'rahoitustuotteet', sekä säädetään samalla säännöistä, joiden avulla lopulliset sijoittajat voivat tehdä tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä.

Vaikka nämä tavoitteet on suurelta osin saavutettu, tietojen antaminen lopullisille sijoittajille kestävyysriskien ottamisesta huomioon , haitallisten kestävyysvaikutusten ja kestävien sijoitustavoitteiden ottamisesta huomioon tai ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista tai näiden ominaisuuksien yhdistelmästä yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöiden, AIF-rahaston hoitajien, vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita vähittäissijoittajien ja ammattimaisten sijoittajien saataville asettavien vakuutusyritysten, salkunhoitoa tarjoavien luottolaitosten, salkunhoitoa tarjoavien sijoituspalveluyritysten, lisäeläkelaitosten, eläkkeiden tarjoajien, EuVECA-rahaston hoitajien ja EuSEF-rahaston hoitajien sekä PEPP-tarjoajien, jäljempänä 'finanssimarkkinatoimijat', sijoituksiin liittyvässä päätöksenteossa ja tietojen antaminen lopullisille sijoittajille kestävyysriskien ottamisesta huomioon ja haitallisten kestävyysvaikutusten ottamisesta huomioon vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa vähittäissijoittajille ja ammattimaisille sijoittajille tarjoavien vakuutusedustajien ja vakuutusyritysten, sijoitusneuvontaa tarjoavien luottolaitosten, sijoitusneuvontaa tarjoavien AIF-rahaston hoitajien, sijoitusneuvontaa tarjoavien yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöiden ja sijoitusneuvontaa tarjoavien sijoituspalveluyritysten, lukuun ottamatta vakuutusedustajia ja sijoituspalveluyrityksiä, jotka ovat oikeudellisesta muodostaan riippumatta yrityksiä, mukaan lukien luonnolliset henkilöt tai itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa on vähemmän kuin kolme työntekijää, jäljempänä 'rahoitusneuvojat', neuvontamenettelyissä ei ole riittävän kehittynyttä, koska tällaiseen tietojen antamiseen ei vielä sovelleta yhdenmukaistettuja vaatimuksia. Se, että rahoitusneuvojat, joiden palveluksessa on vähemmän kuin kolme työntekijää, on jätetty tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, ei saisi vaikuttaa direktiivin 2014/65/EU ja direktiivin (EU) 2016/97 soveltamiseen eikä etenkään sijoitus- ja vakuutusneuvontaa koskeviin sääntöihin. Tämä merkitsee, että vaikka tällaisilla rahoitusneuvojilla ei ole tämän asetuksen mukaista tiedonantovelvollisuutta, niiden on neuvontamenettelyissään otettava huomioon ja laskettava mukaan kestävyysriskit.

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien toimijoiden olisi toimintansa luonteesta riippuen noudatettava finanssimarkkinatoimijoita koskevia sääntöjä, jos ne kehittävät rahoitustuotteita, tai rahoitusneuvojia koskevia sääntöjä, jos ne tarjoavat sijoitusneuvontaa tai vakuutusneuvontaa. Näin ollen tilanteissa, joissa yhteisöt toteuttavat samanaikaisesti sekä finanssimarkkinatoimijoiden että rahoitusneuvojien toimia, nämä yhteisöt olisi katsottava finanssimarkkinatoimijoiksi, jos ne toimivat rahoitustuotteiden kehittäjien ominaisuudessa, mukaan lukien salkunhoidon tarjoaminen, ja rahoitusneuvojiksi, jos ne tarjoavat sijoitusneuvontaa tai vakuutusneuvontaa, kun kyseessä on tiettyä toimintaa koskeva tiedon antaminen tämän asetuksen nojalla.

Koska unionia koettelevat lisääntyvässä määrin ilmastonmuutoksen katastrofaaliset ja ennakoimattomat seuraukset, resurssien ehtyminen ja muut kestävyyteen liittyvät kysymykset, tarvitaan pikaisia toimia pääoman mobilisoimiseksi sekä julkisen politiikan että rahoituspalvelusektorin avulla. Tähän uuteen todellisuuteen mukautumiseksi finanssimarkkinatoimijoilta ja rahoitusneuvojilta olisi edellytettävä, että ne antavat yksityiskohtaiset tiedot toimintatavoistaan, jotka koskevat kestävyysriskien ottamista huomioon ja haitallisten kestävyysvaikutusten ottamista huomioon.

(3)  Koska unionissa ei ole yhdenmukaistettuja sääntöjä, jotka koskisivat kestävyyteen liittyvien tietojen antamista lopullisille sijoittajille, on todennäköistä, että kansallisella tasolla otetaan jatkossakin käyttöön erilaisia toimenpiteitä ja eri rahoituspalvelusektoreiden erilaiset toimintatavat saattavat jatkua. Tällaiset erilaiset toimenpiteet ja toimintatavat aiheuttaisivat edelleen merkittäviä kilpailun vääristymiä, jotka johtuvat tiedonantovaatimusten merkittävistä eroavuuksista. Lisäksi rinnakkain kehittyvät, kaupallisiin prioriteetteihin perustuvat markkinaperusteiset käytännöt, jotka tuottavat eriäviä tuloksia, lisäävät tällä hetkellä markkinoiden pirstaloitumista ja saattavat jopa entisestään lisätä sisämarkkinoiden toiminnan tehottomuutta tulevaisuudessa. Erilaiset tiedonantovaatimukset ja markkinaperusteiset käytännöt vaikeuttavat suuresti eri rahoitustuotteiden vertailua, ▌luovat epätasapuoliset toimintaedellytykset kyseisten tuotteiden välille ▌ ja jakelukanavien välille ja muodostavat uusia esteitä sisämarkkinoiden toiminnalle. Tällaiset erot voivat myös hämmentää lopullisia sijoittajia ja vääristää niiden sijoituspäätöksiä. Pariisin ilmastosopimuksen noudattamisessa on olemassa riski, että jäsenvaltiot toteuttavat toisistaan poikkeavia kansallisia toimenpiteitä, jotka voivat luoda esteitä sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja haitata finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien toimintaa. Koska avoimuuteen liittyviä yhdenmukaistettuja sääntöjä ei ole, lopullisten sijoittajien on vaikea verrata tehokkaasti eri jäsenvaltioiden erilaisia rahoitustuotteita ▌niiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien riskien ja kestävien sijoitustavoitteiden osalta. Sen vuoksi on tarpeen puuttua sisämarkkinoiden toimintaa haittaaviin olemassa oleviin esteisiin ja tehostaa rahoitustuotteiden vertailukelpoisuutta todennäköisten uusien esteiden välttämiseksi.

(3 a)   Tämän asetuksen tavoitteena on vähentää päämiehen ja edustajan välisessä suhteessa esiintyvää informaation epäsymmetriaa, joka liittyy kestävyysriskien huomioon ottamiseen, haitallisten kestävyysvaikutusten huomioon ottamiseen sekä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja kestävän sijoittamisen edistämiseen sellaisten tietojen avulla, joita päämiesten puolesta edustajina toimivat finanssimarkkinatoimijat tai rahoitusneuvojat

antavat päämiehinä toimiville lopullisille sijoittajille ennen sopimuksen tekemistä tai jatkuvasti.

(3 b)   Tässä asetuksessa vahvistetaan tiedonantovaatimukset, joilla täydennetään direktiivissä 2009/65/EY, direktiivissä 2009/138/EY, direktiivissä 2011/61/EU, direktiivissä 2014/65/EU, direktiivissä (EU) 2016/97, direktiivissä (EU) 2016/2341, asetuksessa (EU) N:o 345/2013, asetuksessa (EU) N:o 346/2013, asetuksessa (EU) 2015/760 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o XYZ [EUVL – lisätään viittaus yleiseurooppalaista yksilöllistä eläketuotetta (PEPP) koskevaan asetukseen] sekä henkilökohtaisia ja yksilöllisiä eläketuotteita koskevassa kansallisessa lainsäädännössä esitettyjä sääntöjä. Tämän asetuksen vaatimusten noudattamisen asianmukaisen ja tehokkaan valvonnan varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi tukeuduttava edellä mainittujen sääntöjen nojalla jo nimettyihin toimivaltaisiin viranomaisiin. Jos tällä asetuksella ei suoraan mukauteta edellä mainittuja sääntöjä, jäsenvaltioiden olisi nimettävä tältä osin toimivaltaiset viranomaiset.

(3 c)   Asetuksessa säilytetään finanssimarkkinatoimijoille ja rahoitusneuvojille asetetut vaatimukset, joiden mukaan näiden on toimittava lopullisten sijoittajien etujen mukaisesti, muun muassa noudattamalla riittävää asianmukaista huolellisuutta ennen sijoituksen tekemistä, kuten direktiivissä 2009/65/EY, direktiivissä 2009/138/EY, direktiivissä 2011/61/EU, direktiivissä 2013/36/EU, direktiivissä 2014/65/EU, direktiivissä (EU) 2016/97, direktiivissä (EU) 2016/2341, asetuksessa (EU) No 345/2013 ja asetuksessa (EU) No 346/2013 sekä henkilökohtaisia ja yksilöllisiä eläketuotteita koskevassa kansallisessa lainsäädännössä säädetään. Kyseisten sääntöjen mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien olisi otettava prosesseissaan, asianmukaisen huolellisuuden prosessit mukaan lukien, huomioon paitsi kaikki asiaankuuluvat rahoitusriskit myös kaikki asiaankuuluvat kestävyysriskit, joilla voi olla kielteinen aineellinen vaikutus sijoituksen taloudelliseen tuottoon ja arvioitava tällaisia riskejä jatkuvasti sekä annettava neuvontaa tämän mukaisesti. Finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien olisi sen vuoksi täsmennettävä tämän asetuksen mukaan toimintaperiaatteissaan, miten ne ottavat kyseiset riskit huomioon, ja julkaistava nämä toimintaperiaatteet.

(3 d)   Tämän vuoksi tässä asetuksessa velvoitetaan sijoitusneuvontaa tai vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavat finanssimarkkinatoimijat ja rahoitusneuvojat julkaisemaan kestävyysriskien huomioon ottamista koskevat kirjalliset toimintaperiaatteet ja varmistamaan kestävyysriskien huomioon ottamiseen liittyvän avoimuuden, riippumatta rahoitustuotteiden ja kohdemarkkinan rakenteesta.

(3 e)   Kestävyysriskillä olisi tarkoitettava epävarmaa ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla kielteinen aineellinen vaikutus sijoituksen arvoon, kuten täsmennetään alakohtaisessa lainsäädännössä, erityisesti direktiivissä 2009/65/EY, direktiivissä 2009/138/EY, direktiivissä 2011/61/EU, direktiivissä 2013/36/EU, direktiivissä 2014/65/EU, direktiivissä (EU) 2016/97, direktiivissä (EU) 2016/2341 tai niiden mukaisesti hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä ja teknisissä sääntelystandardeissa.

(3 f)   Tämä asetus ei vaikuta direktiivin 2009/65/EY, direktiivin 2009/138/EY, direktiivin 2011/61/EU, direktiivin 2013/36/EU, direktiivin 2014/65/EU, direktiivin (EU) 2016/97, direktiivin (EU) 2016/2341, asetuksen (EU) No 345/2013 ja asetuksen (EU) No 346/2013 sekä henkilökohtaisia ja yksilöllisiä eläketuotteita koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisiin riskien huomioon ottamista koskeviin sääntöihin, muun muassa asiaankuuluviin sovellettaviin oikeasuhteisuutta koskeviin perusteisiin, joita ovat esimerkiksi koko, sisäinen organisaatio sekä kyseisen toiminnan luonne, laajuus ja monitahoisuus. Tämän asetuksen tavoitteena on lisätä avoimuutta siihen, miten finanssimarkkinatoimijat ja rahoitusneuvojat ottavat kestävyysriskit huomioon sijoituspäätöksissään sekä sijoitus- ja vakuutusneuvonnassaan. Jos kestävyysriskien arviointi johtaa päätelmään, että rahoitustuotteen kannalta merkityksellisiä kestävyysriskejä ei ole olemassa, tämä olisi perusteltava. Jos arviointi johtaa päätelmään, että riskit ovat merkityksellisiä, olisi ilmoitettava joko laadullisesti tai määrällisesti ilmaistuna, missä määrin kestävyysriskit voivat vaikuttaa rahoitustuotteen tuottoon. Finanssimarkkinatoimijoiden laatimat arviot kestävyysriskeistä ja niihin liittyvät ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot olisi otettava huomioon tiedoissa, jotka rahoitusneuvojat antavat ennen sopimuksen tekemistä. Rahoitusneuvojien olisi ennen neuvonnan antamista ilmoitettava, miten ne ottavat kestävyysriskit huomioon valitessaan lopullisille sijoittajille esiteltävää rahoitustarjontaa, riippumatta sijoittajien kestävyysmieltymyksistä. Tämä ei saisi vaikuttaa direktiivin 2014/65/EU ja direktiivin (EU) 2016/97 soveltamiseen, erityisesti niiden finanssimarkkinatoimijoille ja rahoitusneuvojille asetettujen velvoitteiden osalta, jotka koskevat tuotehallintaa, soveltuvuuden ja asianmukaisuuden arviointia tai vaatimusten ja tarpeiden määrittelyä.

(4)  Jotta varmistetaan, että tätä asetusta sovelletaan johdonmukaisesti ja yhdenmukaisesti ja että finanssimarkkinatoimijat soveltavat tässä asetuksessa säädettyjä tiedonantovaatimuksia selvästi ja yhdenmukaisesti, on tarpeen vahvistaa yhdenmukainen 'kestävien sijoitusten' määritelmä. Kestäviin sijoituksiin kuuluvat sijoitukset taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita sekä näiden yhdistelmää, edellyttäen, että sijoitusten kohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja ja että varmistetaan "merkittävän vahingon välttämistä" koskevan ennalta varautumisen periaatteen toteutuminen eli että sen enempää ympäristöön kuin yhteiskuntaankaan liittyvää tavoitetta ei vahingoiteta merkittävästi.

(4-a)   Sijoituspäätökset ja -neuvonta saattavat aiheuttaa kielteisiä, aineellisia tai todennäköisesti aineellisia vaikutuksia kestävyystekijöihin tai edistää tällaisia vaikutuksia tai olla välittömässä yhteydessä tällaisiin vaikutuksiin.

(4 –a)   Kun finanssimarkkinatoimijat ottavat huomioon sijoituspäätösten pääasialliset, aineelliset tai todennäköisesti aineelliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin ottaen samalla asianmukaisesti huomioon toimintansa koon, luonteen ja laajuuden ja rahoitustuotteidensa tyypit, niiden olisi sisällytettävä prosesseihinsa, myös asianmukaisen huolellisuuden prosesseihinsa, järjestelyt pääasiallisten haitallisten vaikutusten ottamiseksi huomioon asiaankuuluvien rahoitusriskien ja asiaankuuluvien kestävyysriskien ohella. Järjestelyjä koskevissa tiedoissa voitaisiin kuvailla, miten finanssimarkkinatoimijat täyttävät kestävyyteen liittyvät hallintavelvoitteensa tai muut osakkeenomistajiin liittyvät sitoumukset. Finanssimarkkinatoimijoiden olisi sisällytettävä verkkosivustoilleen tiedot näistä järjestelyistä ja kuvaukset pääasiallisista haitallisista vaikutuksista. Tässä yhteydessä EPV:n, EVLEV:n ja EAMV:n yhteiskomitean sekä finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien olisi otettava huomioon Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön laatima vastuulliseen liiketoimintaan liittyvää asianmukaista huolellisuutta koskeva ohjeistus sekä Yhdistyneiden kansakuntien tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

(4- - a)   Kestävyystekijöiden ottaminen huomioon sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa tai neuvontamenettelyssä voi tuottaa hyötyjä myös finanssimarkkinoiden ulkopuolella. Se voi lisätä reaalitalouden kestokykyä ja rahoitusjärjestelmän vakautta ja näin viime kädessä vaikuttaa rahoitustuotteiden riski/tuotto-suhteeseen. Näin ollen on tärkeää, että finanssimarkkinatoimijat ja rahoitusneuvojat antavat tarvittavat tiedot, jotta lopulliset sijoittajat voivat tehdä tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä.

(4 - - - a)   Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka ottavat huomioon sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin, olisi annettava kunkin rahoitustuotteen osalta ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa tiiviissä muodossa laadullisesti tai määrällisesti ilmaistuna tiedot siitä, miten pääasialliset haitalliset vaikutukset on otettu huomioon ja ilmoitus siitä, että tiedot pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin ovat saatavilla jatkuvassa raportoinnissa. Pääasiallisten haitallisten vaikutusten olisi katsottava tarkoittavan sijoituspäätösten ja -neuvonnan vaikutuksia, joista aiheutuu kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin.

(4 a)   Tähän mennessä on kehitetty kestäviä tuotteita, joiden tavoitetaso vaihtelee. Ennen sopimuksen tekemistä annettavia tietoja ja määräaikaiskatsauksissa annettavia tietoja varten on sen vuoksi tarpeen erottaa toisistaan vaatimukset, jotka koskevat toisaalta rahoitustuotteita, joihin sisältyy ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja toisaalta rahoitustuotteita, joiden tavoitteena on myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Finanssimarkkinatoimijoiden olisi sen vuoksi niiden rahoitustuotteiden osalta, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ilmoitettava, vastaako nimetty indeksi – kestävyysindeksi tai mainstream-indeksi – kyseisiä ominaisuuksia ja jos vastaa, millä tavoin, ja jos mitään vertailuarvoa ei ole käytetty, tiedot siitä, miten rahoitustuotteiden kestävyysominaisuudet toteutuvat. Niiden rahoitustuotteiden osalta, joiden tavoitteena on myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan, finanssimarkkinatoimijoiden olisi ilmoitettava, mitä kestävyyden vertailuarvoa ne käyttävät kestävän tuoton mittaamiseen, ja jos mitään vertailuarvoa ei ole käytetty, selitettävä, miten kestävä tavoite saavutetaan. Tiedot on annettava määräaikaiskatsauksessa vuosittain.

(4)   Tämä asetus ei vaikuta direktiivin 2009/65/EY, direktiivin 2009/138/EY, direktiivin 2011/61/EU, direktiivin 2013/36/EU, direktiivin 2014/65/EU, direktiivin (EU) 2016/97, direktiivin (EU) 2016/2341, asetuksen (EU) No 345/2013 ja asetuksen (EU) No 346/2013, täytäntöönpanosäädösten sekä henkilökohtaisia ja yksilöllisiä eläketuotteita koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisiin finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien henkilöstön palkitsemista tai tuottavuuden arviointia koskeviin sääntöihin, muun muassa asiaankuuluviin sovellettaviin oikeasuhteisuutta koskeviin perusteisiin, joita ovat esimerkiksi koko, sisäinen organisaatio sekä kyseisen toiminnan luonne, laajuus ja monitahoisuus. On kuitenkin aiheellista laadullisessa ja määrällisessä mielessä lisätä finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien palkitsemisjärjestelmien avoimuutta niiden sijoitus- tai vakuutusneuvonnassa, jolla edistetään moitteetonta ja tehokasta riskienhallintaa kestävyysriskien osalta, samaan aikaan kun palkitsemisjärjestelmän rakenne ei kannusta liialliseen riskinottoon kestävyysriskien osalta ja on kytketty riskipainotettuun tuottoon.

(8)  Jotta voidaan parantaa avoimuutta ja informoida lopullisia sijoittajia, olisi säänneltävä tietojen saantia siitä, miten aineelliset tai todennäköisesti aineelliset asiaankuuluvat kestävyysriskit otetaan huomioon finanssimarkkinatoimijoiden sijoituksia koskevissa päätöksentekoprosesseissa, mukaan lukien organisatoriset, riskinhallintaan liittyvät ja hallinnolliset näkökohdat, ja rahoitusneuvojien neuvontamenettelyissä, edellyttämällä, että kyseiset yhteisöt ylläpitävät tiiviissä muodossa tiedot kyseisistä toimintatavoista verkkosivustoillaan.

(9)  Tämänhetkisissä unionin lainsäädännössä asetetuissa tiedonantovaatimuksissa ei edellytetä kaikkien niiden tietojen antamista, joiden perusteella lopulliset sijoittajat saavat asianmukaiset tiedot kestävyyteen liittyvästä vaikutuksesta sijoituksissaan, jotka tehdään sellaisten rahoitustuotteiden kautta, joihin pyritään sisällyttämään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, tai sellaisten rahoitustuotteiden kautta, joilla pyritään kestävyystavoitteisiin. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa tarkemmat ja standardisoidut tällaisia sijoituksia koskevat tiedonantovaatimukset. Esimerkiksi kestävyyteen liittyvästä rahoitustuotteiden kokonaisvaikutuksesta olisi raportoitava säännöllisesti käyttämällä kunkin valitun kestävän sijoitustavoitteen mittaamiseen soveltuvia indikaattoreita. Jos vertailuarvoksi on nimetty tietty indeksi, mainitut tiedot olisi annettava sekä kyseisen nimetyn indeksin että yleisen markkinaindeksin osalta vertailun mahdollistamiseksi. ▌Jos EuSEF-rahaston hoitajat asettavat saataville tietoja tietyn rahaston tavoitteena olevasta myönteisestä yhteiskunnallisesta vaikutuksesta ▌, saavutetuista yhteiskunnallisista kokonaistuloksista ja asetuksen (EU) N:o 346/2013 mukaisesti käytetyistä menetelmistä, ne voivat käyttää kyseisiä tietoja soveltuvin osin tässä asetuksessa tarkoitettujen tietojen antamiseen.

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/34/EU(19) säädetään avoimuusvelvoitteista, jotka koskevat muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnissa yhteiskuntaan, ympäristöön ja yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään liittyviä näkökohtia. Kyseisissä direktiiveissä edellytetty muoto ja esitystapa eivät kuitenkaan aina sovellu suoraan finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien käyttöön lopullisten sijoittajien yhteydessä. Finanssimarkkinatoimijoilla ja rahoitusneuvojilla olisi oltava mahdollisuus käyttää tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseksi soveltuvin osin direktiivin 2013/34/EU mukaisissa toimintakertomuksissa ja muita kuin taloudellisia tietoja koskevissa selvityksissä annettavia tietoja.

Kun tämän asetuksen nojalla toimitettuihin tietoihin ei sovelleta unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisia asianmukaisia tarkastuksia, finanssimarkkinatoimijoita ja rahoitusneuvojia kannustetaan toteuttamaan asianmukaiset järjestelyt tätä varten.

(11)  Jotta voidaan varmistaa finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien verkkosivustoilla julkistettavien tietojen luotettavuus, tiedot olisi pidettävä ajan tasalla ja kaikista tarkistamisista ja muutoksista olisi esitettävä selkeä selvitys.

(11 a)   Tätä asetusta ei sovelleta asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 soveltamisalaan kuuluviin kansallisiin sosiaaliturvajärjestelmiin, mutta ottaen huomioon, että jäsenvaltiot avaavat yhä enemmän sosiaaliturvajärjestelmiinsä kuuluvien pakollisten eläkejärjestelmien hallinnoinnin osia finanssimarkkinatoimijoille tai muille yksityisoikeudellisille yhteisöille, että ne ovat alttiita kestävyysriskeille ja että ne saattavat ottaa huomioon haitalliset kestävyysvaikutukset tai edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai pyrkiä kestäviin sijoituksiin kuten finanssimarkkinatoimijat ja muut rahoitustuotteet, tällaisessa päämiehen ja edustajan välisessä suhteessa esiintyvän informaation epäsymmetrian vähentämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa tätä asetusta.

Tässä asetuksessa ei estetä jäsenvaltioita hyväksymästä tai pitämästä voimassa tiukempia säännöksiä ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevien toimintapolitiikkojen julkaisemisesta ja kestävyysriskejä koskevien lisätietojen antamisesta lopullisille sijoittajille ainoastaan niiden finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien toimesta, joiden päätoimipaikka on niiden alueella. Tällaiset säännökset eivät saisi kuitenkaan haitata tämän asetuksen tosiasiallista soveltamista ja sen tavoitteiden saavuttamista, ja niiden olisi joka tapauksessa oltava perussopimuksen sääntöjen mukaisia.

(12)  Direktiivin (EU) 2016/2341 mukaisesti ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten olisi varmistettava, että hallintoon ja riskienhallintaan liittyviä sääntöjä sovelletaan jo niiden sijoituspäätöksiin ja riskinarviointeihin jatkuvuuden ja säännönmukaisuuden varmistamiseksi ▌. Sijoituspäätökset ja keskeisten riskien, mukaan lukien ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät riskit, arviointi olisi tehtävä niin, että varmistetaan ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten jäsenten ja edunsaajien etujen noudattaminen. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen, jäljempänä 'EIOPA', olisi esitettävä suuntaviivat, joissa täsmennetään, miten ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten tekemissä sijoituspäätöksissä ja riskinarvioinneissa otetaan huomioon direktiivin (EU) 2016/2341 mukaiset ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät riskit.

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/2010(20) perustetun Euroopan pankkiviranomaisen, jäljempänä 'EPV', Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1094/2010(21) perustetun EIOPA:n ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010(22) perustetun Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä 'EAMV', yhdessä 'Euroopan valvontaviranomaiset', olisi yhteiskomitean välityksellä laadittava asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti tekniset sääntelystandardit, joissa täsmennetään sopimuksen tekemistä edeltävissä asiakirjoissa, vuotuisissa määräaikaiskatsauksissa ja finanssimarkkinatoimijoiden verkkosivustoilla annettavien, ilmastoon ja muuhun ympäristöön liittyviä haitallisia vaikutuksia ja yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevia kestävyysindikaattoreita koskevien tietojen sisältö, menetelmät ja esitystapa ▌sekä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja kestävien sijoitustavoitteiden edistämistä koskevien tietojen esitystapa ja sisältö. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä kyseiset tekniset sääntelystandardit.

(14)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean välityksellä laatimia teknisiä täytäntöönpanostandardeja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisilla täytäntöönpanosäädöksillä ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti, jotta voidaan vahvistaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja kestävien sijoitusten edistämisen vakioesitystapa markkinointiviestinnässä.

(15)  Koska määräaikaiskatsauksissa periaatteessa kootaan yhteen koko kalenterivuoden liiketoiminnan tulokset, määräaikaiskatsausten avoimuusvaatimuksia koskevien tämän asetuksen säännösten soveltamista olisi lykättävä ... saakka [Julkaisutoimisto: Lisätään 12 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettua päivämäärää seuraavan vuoden tammikuun 1. päivä].

(16)  Tässä asetuksessa esitetyillä tiedonantosäännöillä olisi täydennettävä direktiivissä 2009/65/EY, direktiivissä 2009/138/EY, direktiivissä 2011/61/EU, direktiivissä 2014/65/EU, direktiivissä (EU) 2016/97, direktiivissä (EU) 2016/2341, asetuksessa (EU) N:o 345/2013, asetuksessa (EU) N:o 346/2013, asetuksessa (EU) 2015/760 ja asetuksessa (EU) N:o XYZ [EUVL – lisätään viittaus yleiseurooppalaista yksilöllistä eläketuotetta (PEPP) koskevaan asetukseen] esitettyjä säännöksiä, ja niitä olisi sovellettava näiden säännösten lisäksi.

(17)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.

(18)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on lopullisten sijoittajien suojan vahvistaminen ja niille annettavien tietojen parantaminen, myös lopullisten sijoittajien rajat ylittävien ostojen osalta, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, koska on tarpeen vahvistaa yhdenmukaiset tiedonantovaatimukset unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaistetut avoimuussäännöt, joita finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien on sovellettava ▌ kestävyysriskien ottamisessa huomioon ja haitallisten kestävyysvaikutusten ottamisessa huomioon prosesseissaan sekä rahoitustuotteita koskevien kestävyyteen liittyvien tietojen antamisessa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)  'finanssimarkkinatoimijalla' mitä tahansa seuraavista:

i)  vakuutusmuotoisen sijoitustuotteen saataville asettavaa vakuutusyritystä ▌;

i a)   salkunhoitoa tarjoavaa sijoituspalveluyritystä;

i b)   ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavaa laitosta ▌;

i c)   eläketuotteen kehittäjää;

i d)   vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa;

i e)   PEPP-tarjoajaa;

ii)  vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajaa, joka on rekisteröity asetuksen (EU) N:o 345/2013 14 artiklan mukaisesti;

iii)  vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajaa, joka on rekisteröity asetuksen (EU) N:o 346/2013 15 artiklan mukaisesti;

iv)  yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiötä;

v)   salkunhoitoa tarjoavaa luottolaitosta;

b)  'vakuutusyrityksellä' direktiivin 2009/138/EY 18 artiklan mukaisesti toimiluvan saanutta vakuutusyritystä;

c)  'vakuutusmuotoisella sijoitustuotteella' jompaakumpaa seuraavista:

i)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014(23) 4 artiklan 2 kohdassa määriteltyä vakuutusmuotoista sijoitustuotetta;

ii)  ammattimaisen sijoittajan saataville asetettua vakuutustuotetta, johon sisältyy maturiteetti- tai takaisinostoarvo ja jossa markkinoiden vaihtelu vaikuttaa suoraan tai välillisesti koko maturiteetti- tai takaisinostoarvoon tai sen osaan;

d)  'vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla' tai 'AIF-rahaston hoitajalla' direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa;

e)  'sijoituspalveluyrityksellä' direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä sijoituspalveluyritystä;

f)  'salkunhoidolla' direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa määriteltyä salkunhoitoa;

g)  'ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavalla laitoksella' tai 'lisäeläkelaitoksella' direktiivin (EU) 2016/2341 9 artiklan mukaisesti hyväksyttyä tai rekisteröityä ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavaa laitosta, paitsi jos jäsenvaltio on päättänyt soveltaa kyseisen direktiivin 5 artiklaa tai jos lisäeläkelaitos hallinnoi eläkejärjestelmiä, joilla on yhteensä alle 15 jäsentä;

h)  'eläketuotteella' jompaakumpaa seuraavista:

i)  asetuksen (EU) N:o 1286/2014 2 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettua eläketuotetta;

ii)  asetuksen (EU) N:o 1286/2014 2 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitettua yksilöllistä eläketuotetta;

h a)  'yleiseurooppalaisella yksilöllisellä eläketuotteella (PEPP)' [EUVL: lisätään viittaus yleiseurooppalaista yksilöllistä eläketuotetta (PEPP) koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen] 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tuotetta;

i)  'yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöllä' direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä rahastoyhtiötä tai sijoitusyhtiötä, jolle on myönnetty toimilupa direktiivin 2009/65/EY mukaisesti ja joka ei ole nimennyt hoitajakseen mainitun direktiivin nojalla toimiluvan saanutta rahastoyhtiötä;

'rahoitusneuvojalla' vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavaa vakuutusedustajaa, vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavaa vakuutusyritystä, sijoitusneuvontaa tarjoavaa luottolaitosta, sijoitusneuvontaa tarjoavaa sijoituspalveluyritystä, direktiivin 2011/61/EU 6 artiklan 4 kohdan b alakohdan i alakohdan mukaista sijoitusneuvontaa tarjoavaa AIF-rahaston hoitajaa ja direktiivin 2009/65/EY 6 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohdan mukaista sijoitusneuvontaa tarjoavaa yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiötä;

j)  'rahoitustuotteella' jotakin seuraavista:

i)   tämän kohdan f alakohdan mukaisesti hoidettua salkkua,

ii)   vaihtoehtoista sijoitusrahastoa,

iii)   vakuutusmuotoista sijoitustuotetta,

iv)   eläketuotetta,

iv)   eläkejärjestelmää ▌,

v)   yhteissijoitusyritystä,

vi)   yleiseurooppalaista yksilöllistä eläketuotetta

k)  'vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla' direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa;

l)  'eläkejärjestelmällä' direktiivin (EU) 2016/2341 6 artiklan 2 alakohdassa määriteltyä eläkejärjestelmää;

m)  'yhteissijoitusyrityksellä' direktiivin 2009/65/EY 5 artiklan mukaisen luvan saanutta siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä;

n)  'sijoitusneuvonnalla' direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 4 alakohdassa määriteltyä sijoitusneuvontaa;

o)  'kestävillä sijoituksilla' mitä tahansa seuraavista tai minkä tahansa niiden yhdistelmää:

i)  taloudelliseen toimintaan kohdistuvia sijoituksia, jotka edistävät ympäristötavoitetta kuten tavoitetta, jota mitataan tärkeimmillä resurssitehokkuuden indikaattoreilla, jotka koskevat energian, uusiutuvan energian, raaka-aineiden sekä veden ja maan käyttöä, jätteen syntymistä ja kasvihuonekaasupäästöjä ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvaa vaikutusta ja kiertotaloutta;

ii)  taloudelliseen toimintaan kohdistuvia sijoituksia, jotka edistävät yhteiskunnallista tavoitetta, ja etenkin sijoituksia, jotka edistävät eriarvoisuuden torjuntaa, jotka edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta, yhteiskuntaan integroitumista ja työmarkkinasuhteita, tai sijoituksia inhimilliseen pääomaan tai taloudellisesti tai sosiaalisesti heikommassa asemassa oleviin yhteisöihin;

edellyttäen, että sijoitukset eivät merkittävästi vahingoita mitään edellä mainituista tavoitteista ja että sijoitusten kohdeyhtiöt noudattavat hyviä hallintotapoja, ▌etenkin toimivien hallintorakenteiden, työntekijöihin nähden ylläpidettyjen suhteiden, henkilöstön palkitsemisen ja verosäännösten noudattamisen osalta;

p)  'vähittäissijoittajalla' sijoittajaa, joka ei ole ammattimainen sijoittaja;

q)  'ammattimaisella sijoittajalla' asiakasta, joka täyttää direktiivin 2014/65/EU liitteessä II vahvistetut perusteet;

r)  'vakuutusedustajalla' direktiivin (EU) 2016/97 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa määriteltyä vakuutusedustajaa;

s)  'vakuutusneuvonnalla' direktiivin (EU) 2016/97 2 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa määriteltyä neuvontaa;

t)   'kestävyysriskillä' ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon todellinen tai mahdollinen kielteinen aineellinen vaikutus haitallisesta kestävyysvaikutuksesta johtuen;

u)   'ELTIF-rahastolla' eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa, jolle on myönnetty toimilupa asetuksen (EU) 2015/760 6 artiklan mukaisesti;

v)   'kestävyystekijöillä' ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

3 artikla

Kestävyysriskeihin liittyvien toimintaperiaatteiden avoimuus

1.  Finanssimarkkinatoimijoiden on julkaistava verkkosivustoillaan tiedot toimintaperiaatteistaan, joita sovelletaan kestävyysriskien huomioon ottamiseen niiden sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa.

2.  Rahoitusneuvojien on julkaistava verkkosivustoillaan tiedot toimintaperiaatteistaan, joita sovelletaan kestävyysriskien huomioon ottamiseen niiden sijoitusneuvonnassa tai vakuutusneuvonnassa.

3 gamma artikla

Haitallisten kestävyysvaikutusten avoimuus yhteisön tasolla

1.   Finanssimarkkinatoimijoiden on julkaistava ja ylläpidettävä verkkosivustoillaan jommatkummat seuraavista tiedoista:

a)   kun ne ottavat huomioon sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin, ilmoitus asianmukaisen huolellisuuden toimintaperiaatteista näiden pääasiallisten haitallisten vaikutusten osalta, ottaen asianmukaisesti huomioon toimintansa koon, luonteen ja laajuuden ja rahoitustuotteidensa tyypit;

b)   kun ne eivät ota huomioon sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin, selkeät syyt siihen ja tarvittaessa tiedot siitä, aikovatko ne ottaa huomioon tällaiset haitalliset vaikutukset ja jos aikovat, milloin.

2.   Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti annettaviin tietoihin on kuuluttava vähintään seuraavaa:

a)   tiedot pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten ja indikaattorien määrittämistä ja priorisointia koskevista toimintaperiaatteista;

b)   kuvaus pääasiallisista haitallisista kestävyysvaikutuksista sekä toteutetuista ja tarvittaessa suunnitelluista toimista;

c)   lyhyet yhteenvedot direktiivin 2007/36/EY 3 g artiklan mukaisista vaikuttamispolitiikoista tapauksen mukaan;

d)   viittaus vastuulliseen liiketoimintaan liittyvien käytännesääntöjen ja asianmukaista huolellisuutta ja raportointia koskevien kansainvälisesti tunnustettujen standardien noudattamiseen ja tarvittaessa Pariisin ilmastosopimuksen ilmaston lämpenemistä koskeviin pitkän aikavälin tavoitteisiin mukautumisen asteeseen.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, finanssimarkkinatoimijoiden, joilla ylittyy tilinpäätöspäivinä raja-arvo, jonka mukaan niiden työntekijämäärä tilivuoden aikana on keskimäärin 500, on [Julkaisutoimisto: Lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä] alkaen julkaistava ja ylläpidettävä verkkosivustoillaan ilmoitus asianmukaisen huolellisuuden toimintaperiaatteista niihin pääasiallisiin haitallisiin vaikutuksiin nähden, joita sijoituspäätöksillä on kestävyystekijöihin.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen on sisällyttävä vähintään 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetut tiedot.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, finanssimarkkinatoimijoiden, jotka ovat emoyrityksiä direktiivin 2013/34/EU 3 artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa suuressa konsernissa, jolla konsernin lukujen perusteella ylittyy sen tilinpäätöspäivinä raja-arvo, jonka mukaan sen työntekijämäärä tilivuoden aikana on keskimäärin 500, on [Julkaisutoimisto: Lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä] alkaen julkaistava ja ylläpidettävä verkkosivustoillaan ilmoitus asianmukaisen huolellisuuden toimintaperiaatteista niihin pääasiallisiin haitallisiin vaikutuksiin nähden, joita sijoituspäätöksillä on kestävyystekijöihin.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen on sisällyttävä vähintään 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetut tiedot.

5.   Rahoitusneuvojien on julkaistava ja ylläpidettävä verkkosivustoillaan jommatkummat seuraavista tiedoista:

a)   tiedot siitä, ottavatko ne huomioon sijoitusneuvonnassaan tai vakuutusneuvonnassaan pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin, ottaen asianmukaisesti huomioon toimintansa koon, luonteen ja laajuuden ja niiden rahoitustuotteiden tyypit, joista ne antavat neuvontaa;

b)   tiedot siitä, miksi ne eivät ota huomioon sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin sijoitusneuvonnassaan tai vakuutusneuvonnassaan ja tarvittaessa tiedot siitä, aikovatko ne ottaa huomioon tällaiset haitalliset vaikutukset ja jos aikovat, milloin.

6.   EPV, EIOPA ja EAMV laativat ... [Julkaisutoimisto: Lisätään päivämäärä, joka on 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä] mennessä yhteiskomitean välityksellä asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti ilmastoon ja muuhun ympäristöön liittyviä haitallisia vaikutuksia koskevien kestävyysindikaattoreiden osalta tekniset sääntelystandardit, jotka koskevat tämän artiklan 1–5 kohdassa tarkoitettujen tietojen sisältöä, menetelmiä ja esitystapaa, ja saattavat ne sen jälkeen säännöllisesti ajan tasalle.

EPV, EIOPA ja EAMV pyytävät tarvittaessa apua Euroopan ympäristökeskukselta ja Euroopan komission Yhteiseltä tutkimuskeskukselta.

7.   EPV, EIOPA ja EAMV laativat ... [Julkaisutoimisto: Lisätään päivämäärä, joka on 24 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä] mennessä yhteiskomitean välityksellä asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvien asioiden, ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyvien asioiden alan haitallisia vaikutuksia koskevien kestävyysindikaattoreiden osalta tekniset sääntelystandardit, jotka koskevat tämän artiklan 1–5 kohdassa tarkoitettujen tietojen sisältöä, menetelmiä ja esitystapaa, ja saattavat ne sen jälkeen säännöllisesti ajan tasalle.

3 a artikla

Kestävyysriskien huomioon ottamiseen liittyvä palkitsemisjärjestelmien avoimuus

1.   Finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien on sisällytettävä palkitsemisjärjestelmiinsä tiedot siitä, miten niiden palkitsemisjärjestelmät ovat johdonmukaisia kestävyysriskien huomioon ottamisen kanssa, ja julkaistava nämä tiedot verkkosivustoillaan.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tietojen antaminen on sisällytettävä palkitsemisjärjestelmiin, jotka finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien on vahvistettava ja joita niiden on ylläpidettävä alakohtaisen lainsäädännön, erityisesti direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 ja (EU) 2016/2341 mukaisesti.

4 artikla

Kestävyysriskien huomioon ottamisen avoimuus

1.  Finanssimarkkinatoimijoiden on sisällytettävä ennen sopimuksen tekemistä annettaviin tietoihin kuvaukset seuraavista:

a)  tapa, jolla kestävyysriskit on otettu huomioon niiden sijoituspäätöksissä, ja

b)  niiden vaikutusten arvioinnin tulos, joita kestävyysriskit todennäköisesti aiheuttavat rahoitustuotteiden tuottoon ▌.

Jos kestävyysriskien ei katsota olevan merkityksellisiä, a ja b alakohdassa tarkoitettuihin kuvauksiin on sisällytettävä selkeä ja tiivis selvitys siitä, miksi ne eivät ole merkityksellisiä.

2.  Rahoitusneuvojien on sisällytettävä ennen sopimuksen tekemistä annettaviin tietoihin kuvaukset seuraavista:

a)  se, miten kestävyysriskit on otettu huomioon niiden sijoitusneuvonnassa tai vakuutusneuvonnassa, ja

b)  niiden vaikutusten arvioinnin tulos, joita kestävyysriskit todennäköisesti aiheuttavat rahoitustuotteiden tuottoon ▌.

Jos kestävyysriskien ei katsota olevan merkityksellisiä, a ja b alakohdassa tarkoitettuihin kuvauksiin on sisällytettävä selkeä ja tiivis selvitys siitä, miksi ne eivät ole merkityksellisiä.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot annetaan seuraavalla tavalla:

a)  vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien osalta direktiivin 2011/61/EU 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sijoittajille annettavien tietojen puitteissa;

b)  vakuutusyritysten osalta direktiivin 2009/138/EY 185 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen annettavien tietojen puitteissa tai tarpeen mukaan direktiivin (EU) 2016/97 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

c)  ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten osalta direktiivin (EU) 2016/2341 41 artiklassa tarkoitettujen annettavien tietojen puitteissa;

d)  vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien osalta asetuksen (EU) N:o 345/2013 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen annettavien tietojen puitteissa;

e)  vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien osalta asetuksen (EU) N:o 346/2013 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen annettavien tietojen puitteissa;

f)  eläketuotteiden kehittäjien osalta kirjallisesti hyvissä ajoin ennen kuin eläketuotetta koskeva sopimus sitoo vähittäissijoittajaa;

g)  yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöiden osalta direktiivin 2009/65/EY 69 artiklassa tarkoitetussa esitteessä;

h)  salkunhoitoa tai sijoitusneuvontaa tarjoavien sijoituspalveluyritysten osalta direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

h a)  salkunhoitoa tai sijoitusneuvontaa tarjoavien luottolaitosten osalta direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

i)  vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavien vakuutusedustajien ja vakuutusyritysten osalta sekä markkinoiden vaihtelulle alttiita eläketuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavien vakuutusedustajien osalta direktiivin (EU) 2016/97 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

j)  ELFIT-rahastoja hoitavien AIF-rahaston hoitajien osalta asetuksen (EU) 2015/760 23 artiklassa tarkoitetussa tarjousesitteessä;

k)   yleiseurooppalaisten yksilöllisten eläketuotteiden tarjoajien osalta asetuksen (EU) XYZ [EUVL – lisätään viittaus yleiseurooppalaista yksilöllistä eläketuotetta (PEPP) koskevaan PEPP-asetukseen] 26 artiklassa tarkoitetussa PEPP-avaintietoasiakirjassa.

4 gamma artikla

Haitallisten kestävyysvaikutusten avoimuus rahoitustuotteiden tasolla

1.   Kun finanssimarkkinatoimija soveltaa 3 γ artiklan 1 kohdan a alakohtaa, 3 kohtaa tai 4 kohtaa, 4 artiklan 3 kohdan a–k alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin on ... [Julkaisutoimisto: Lisätään päivämäärä, joka on 36 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] mennessä sisällytettävä kunkin rahoitustuotteen osalta seuraavaa:

a)   selkeä ja perusteltu selvitys siitä, otetaanko rahoitustuotteessa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin, ja jos otetaan, miten;

b)   ilmoitus siitä, että tiedot pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin ovat saatavilla 7 artiklan 2 kohdan a–j alakohdan nojalla annettavissa tiedoissa.

Jos 7 artiklan 2 kohdan a–j alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin sisältyy määrällisiä arvioita pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin, kyseisissä tiedoissa voidaan käyttää hyväksi 3 γ artiklan 6 ja 7 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen teknisten sääntelystandardien määräyksiä.

2.   Kun finanssimarkkinatoimija soveltaa 3 γ artiklan 1 kohdan b alakohtaa, 4 artiklan 3 kohdan a–k alakohdassa tarkoitettuihin annettaviin tietoihin on sisällytettävä kunkin rahoitustuotteen osalta ilmoitus siitä, että finanssimarkkinatoimija ei ota huomioon sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin, ja perustellut syyt siihen.

4 a artikla

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämisen avoimuus ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa

1.   Jos rahoitustuotteeseen sisältyy muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien tai näiden yhdistelmän edistäminen, edellyttäen, että sijoitusten kohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja, 4 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti annettaviin tietoihin on sisällytettävä seuraavat:

a)  tiedot siitä, miten kyseiset ominaisuudet toteutuvat;

b)  jos vertailuarvoksi on nimetty tietty indeksi, tiedot siitä, vastaako tämä indeksi kyseisiä ominaisuuksia, ja jos vastaa, millä tavoin.

2.   Finanssimarkkinatoimijoiden on sisällytettävä 4 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti annettaviin tietoihin maininta siitä, mistä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen indeksien laskemiseen käytettävät menetelmät ovat saatavilla.

3.   Euroopan pankkiviranomainen (EPV), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) laativat Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean, jäljempänä 'yhteiskomitea', välityksellä teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään tämän artiklan nojalla annettavien tietojen esitystapa ja sisältö.

Teknisten sääntelystandardien luonnoksia laatiessaan EPV, EIOPA ja EAMV ottavat huomioon erityyppiset rahoitustuotteet, niiden 1 kohdassa tarkoitetut ominaisuudet, niiden erot sekä tavoitteen, jonka mukaan annettavien tietojen on oltava täsmällisiä, tasapuolisia ja selkeitä, ne eivät saa olla harhaanjohtavia ja niiden on oltava yksinkertaisia ja tiiviissä muodossa.

EPV, EIOPA ja EAMV toimittavat nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ...[Julkaisutoimisto: Lisätään päivämäärä, joka on 12 kuukauden kuluttua voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Kestävien sijoitusten avoimuus ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa

1.  Jos rahoitustuotteen tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen ▌ja vertailuarvoksi on nimetty tietty indeksi, 4 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti annettaviin tietoihin on sisällytettävä seuraavat:

a)  tieto siitä, miten nimetty indeksi vastaa kyseistä tavoitetta;

b)  selvitys siitä, miksi ▌ja miten tavoitetta vastaava nimetty indeksi poikkeaa yleisestä markkinaindeksistä.

2.  Jos rahoitustuotteen tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen ▌eikä vertailuarvoksi ole nimetty indeksiä, 4 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin on sisällytettävä selitys siitä, miten tavoite saavutetaan.

3.  Jos rahoitustuotteen tavoitteena on vähentää hiilipäästöjä, 4 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti annettaviin tietoihin on sisällytettävä tieto siitä, mikä on tavoitteena oleva alhaisten hiilipäästöjen taso Pariisin ilmastosopimuksen ilmaston lämpenemistä koskevien pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, jos käytettävissä ei ole ilmastosiirtymää koskevaa EU:n vertailuarvoa tai Pariisin sopimukseen mukautettua EU:n vertailuarvoa ▌asetuksen (EU) 2016/1011 mukaisesti, 4 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin on sisällytettävä yksityiskohtainen selvitys siitä, miten hiilipäästöjen vähentämistä koskevan tavoitteen saavuttaminen aiotaan jatkossa varmistaa Pariisin ilmastosopimuksen ilmaston lämpenemistä koskevien pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi.

4.  Finanssimarkkinatoimijoiden on sisällytettävä 4 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti annettaviin tietoihin maininta siitä, mistä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen indeksien ja tämän artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen vertailuarvojen laskemiseen käytettävät menetelmät ovat saatavilla.

5.  EPV, EIOPA ja EAMV laativat Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean, jäljempänä 'yhteiskomitea', välityksellä teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään tämän artiklan nojalla annettavien tietojen esitystapa ja sisältö.

Teknisten sääntelystandardien luonnoksia laatiessaan EPV, EIOPA ja EAMV ottavat huomioon erityyppiset rahoitustuotteet, niiden 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tavoitteet, niiden erot ja tavoitteen, jonka mukaan annettavien tietojen on oltava täsmällisiä, tasapuolisia ja selkeitä, ne eivät saa olla harhaanjohtavia ja niiden on oltava yksinkertaisia ja tiiviissä muodossa.

EPV, EIOPA ja EAMV toimittavat nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ...[Julkaisutoimisto: Lisätään päivämäärä, joka on 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

6 artikla

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sekä kestävien sijoitusten edistämisen avoimuus verkkosivustoilla

1.   Finanssimarkkinatoimijoiden on julkaistava verkkosivustoillaan kunkin 4 a artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun rahoitustuotteen osalta seuraavat tiedot ja pidettävä niitä yllä:

a)  ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien tai kestävän sijoitustavoitteen kuvaus;

b)  tiedot menetelmistä, joita käytetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien tai rahoitustuotteelle valittujen kestävien sijoitusten vaikutuksen arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa, mukaan lukien tietolähteet, perustana olevien omaisuuserien seulontakriteerit ja asianmukaiset kestävyysindikaattorit, joita käytetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien tai rahoitustuotteen kestävän kokonaisvaikutuksen mittaamiseen;

c)  edellä 4 a ja 5 artiklassa tarkoitetut tiedot;

d)  jäljempänä 7 artiklassa tarkoitetut tiedot.

Ensimmäisen alakohdan mukaisesti annettavien tietojen on oltava selkeitä, lyhyesti esitettyjä ja sijoittajien ymmärrettävissä. Ne on julkaistava täsmällisellä, tasapuolisella ja selkeällä tavalla, ne eivät saa olla harhaanjohtavia ja niiden on oltava yksinkertaisia ja tiiviissä muodossa, ja ne on julkaistava verkkosivustolla näkyvästi ja siten, että ne ovat helposti saatavilla.

2.   EPV, EIOPA ja EAMV laativat yhteiskomitean välityksellä teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tietojen sisältö sekä kyseisen kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut esitystapaa koskevat vaatimukset.

Teknisten sääntelystandardien luonnoksia laatiessaan EPV, EIOPA ja EAMV ottavat huomioon erityyppiset rahoitustuotteet, niiden 1 kohdassa tarkoitetut ominaisuudet ja tavoitteet sekä niiden erot. EPV, EIOPA ja EAMV saattavat tekniset sääntelystandardit ajan tasalle sääntelyyn liittyvän ja teknologisen kehityksen pohjalta.

EPV, EIOPA ja EAMV toimittavat nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [Julkaisutoimisto: Lisätään päivämäärä, joka on 12 kuukauden kuluttua voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

7 artikla

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja kestävien sijoitusten edistämisen avoimuus määräaikaiskatsauksissa

1.  Kun finanssimarkkinatoimijat asettavat saataville 4 a artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun rahoitustuotteen, niiden on sisällytettävä määräaikaiskatsauksiin kuvaus seuraavista:

a)  edellä 4 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rahoitustuotteen osalta ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisen laajuus;

b)  edellä 5 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun rahoitustuotteen osalta

i)  rahoitustuotteen kestävä kokonaisvaikutus ilmaistuna asianmukaisilla kestävyysindikaattoreilla, tai

ii)  jos vertailuarvoksi on nimetty tietty indeksi, rahoitustuotteen kokonaisvaikutus kyseisen nimetyn indeksin pohjalta verrattuna kokonaisvaikutukseen yleisen markkinaindeksin pohjalta ottaen huomioon kestävyysindikaattorit.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava seuraavalla tavalla:

a)  vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien osalta direktiivin 2011/61/EU 22 artiklassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa;

b)  vakuutusyritysten osalta vuosittain kirjallisesti direktiivin 2009/138/EY 185 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

c)  ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten osalta direktiivin (EU) 2016/2341 29 artiklassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa;

d)  vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien osalta asetuksen (EU) N:o 345/2013 12 artiklassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa;

e)  vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien osalta asetuksen (EU) N:o 346/2013 13 artiklassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa;

f)  eläketuotteiden kehittäjien osalta kirjallisesti ▌vuosikertomuksissa tai kansallisen lainsäädännön mukaisissa kertomuksissa;

g)  yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöiden osalta direktiivin 2009/65/EY 69 artiklassa tarkoitetuissa vuosikertomuksissa;

h)  salkunhoitoa tarjoavien sijoituspalveluyritysten osalta direktiivin 2014/65/EU 25 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa määräaikaiskatsauksessa;

i)  salkunhoitoa tarjoavien luottolaitosten osalta direktiivin 2014/65/EU 25 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa määräaikaiskatsauksessa;

j)  yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen tarjoajien osalta asetuksen (EU) XYZ [EUVL – lisätään viittaus yleiseurooppalaista yksilöllistä eläketuotetta (PEPP) koskevaan asetukseen] 36 artiklassa tarkoitetussa PEPP-etuusotteessa.

3.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi finanssimarkkinatoimijat voivat soveltuvin osin käyttää direktiivin 2013/34/EU 19 artiklan mukaisissa toimintakertomuksissa annettavia tietoja tai 19 a artiklan mukaisissa muita kuin taloudellisia tietoja koskevissa selvityksissä annettavia tietoja.

4.  EPV, EIOPA ja EAMV laativat yhteiskomitean välityksellä teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen sisältö ja esitystapa.

Teknisten sääntelystandardien luonnoksia laatiessaan EPV, EIOPA ja EAMV ottavat huomioon erityyppiset rahoitustuotteet, niiden 1 kohdassa tarkoitetut ominaisuudet ja tavoitteet sekä niiden erot. EPV, EIOPA ja EAMV saattavat tekniset sääntelystandardit ajan tasalle sääntelyyn liittyvän ja teknologisen kehityksen pohjalta.

EPV, EIOPA ja EAMV toimittavat nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [Julkaisutoimisto: Lisätään päivämäärä, joka on 12 kuukauden kuluttua voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetusten (EU) N:o 1093/2010, ▌(EU) N:o 1094/2010 ja ▌(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

8 artikla

Annettujen tietojen tarkistaminen

1.  Finanssimarkkinatoimijoiden on varmistettava, että 3, 3 a tai 6 artiklan mukaisesti julkaistavat tiedot pidetään ajan tasalla. Jos finanssimarkkinatoimija muuttaa tällaisia tietoja, muutoksesta on julkaistava selkeä selvitys samalla verkkosivustolla.

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin rahoitusneuvojiin 3 ja 3 a artiklan mukaisesti julkaistavien tietojen osalta.

9 artikla

Markkinointiviestintä

1.  Rajoittamatta tiukemman alakohtaisen lainsäädännön soveltamista, etenkään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2009/65/EY, ▌2014/65/EU ja ▌(EU) 2016/97 ja asetuksen (EU) N:o 1286/2014 soveltamista, finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien on varmistettava, ettei niiden markkinointiviestintä ole ristiriidassa tämän asetuksen nojalla annettavien tietojen kanssa.

2.  EPV, EIOPA ja EAMV voivat laatia yhteiskomitean välityksellä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset, joissa täsmennetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja kestävien sijoituksien edistämistä koskevien tietojen vakioesitystapa.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tekniset täytäntöönpanostandardit asetusten (EU) N:o 1093/2010, ▌(EU) N:o 1094/2010 ja ▌(EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

9 a artikla

Toimivaltaiset viranomaiset

1.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että alakohtaisen lainsäädännön mukaisesti nimetyt toimivaltaiset viranomaiset, erityisesti 4 artiklan 3 kohdan a–j alakohdassa ja direktiivissä 2013/36/EU tarkoitetut viranomaiset, seuraavat myös niiden vaatimusten noudattamista, joita tässä asetuksessa asetetaan finanssimarkkinatoimijoille ja rahoitusneuvojille. Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava kaikki valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen niille tämän asetuksen nojalla kuuluvien tehtävien hoitamiseksi.

2.   Sovellettaessa tätä asetusta toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä toistensa kanssa ja toimitettava toisilleen ilman aiheetonta viivytystä tiedot, jotka ovat merkityksellisiä niille tämän asetuksen nojalla kuuluvien tehtävien hoitamiseksi ja niiden valtuuksien käyttämiseksi.

9 b artikla

Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten ja vakuutusedustajien avoimuus

1.   Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten on julkaistava 3, 3 a, 3 gamma ja 4 gamma ja 4 artiklassa ja 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a–d alakohdassa tarkoitetut tiedot ja pidettävä niitä yllä direktiivin (EU) 2016/2341 36 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaisesti.

2.   Vakuutusedustajien on annettava 3 ja 3 a artiklassa, 3 gamma artiklan 5 kohdassa ja 4 artiklassa ja 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a–d alakohdassa tarkoitetut tiedot direktiivin (EU) 2016/97 23 artiklan mukaisesti.

9 c artikla

Asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 soveltamisalaan kuuluvat eläketuotteet

1.   Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa tätä asetusta kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä hallinnoiviin eläketuotteiden kehittäjiin, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 soveltamisalaan. Tällaisissa tapauksissa 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin eläketuotteiden kehittäjiin kuuluvat kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä hallinnoivat eläketuotteiden kehittäjät ja 2 artiklan h alakohdassa tarkoitettujen eläketuotteiden kehittäjät. Edellä 2 artiklan h alakohdassa tarkoitettuihin eläketuotteisiin kuuluvat näin ollen myös ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut eläketuotteet.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa tarkoitetut päätökset tiedoksi komissiolle, EPV:lle, EIOPA:lle ja EAMV:lle.

9 d artikla

Poikkeukset

1.   Tätä asetusta ei sovelleta vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoaviin vakuutusedustajiin eikä sijoitusneuvontaa tarjoaviin sijoituspalveluyrityksiin, jotka ovat oikeudellisesta muodostaan riippumatta yrityksiä, mukaan lukien luonnolliset henkilöt tai itsenäiset ammatinharjoittajat, edellyttäen, että niiden palveluksessa on vähemmän kuin kolme työntekijää.

2.  Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa tätä asetusta 1 kohdassa tarkoitettuihin vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoaviin vakuutusedustajiin ja sijoitusneuvontaa tarjoaviin sijoituspalveluyrityksiin.

3.  Jäsenvaltioiden on annettava 2 kohdassa tarkoitetut päätökset tiedoksi komissiolle, EPV:lle, EIOPA:lle ja EAMV:lle.

9 e artikla

Kertomukset

EPV, EIOPA ja EAMV laativat katsauksen 3 gamma artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 4 gamma artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen vapaaehtoisen tiedonannon laajuudesta. EPV, EIOPA ja EAMV toimittavat komissiolle viimeistään ... [Julkaisutoimisto: Lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukauden kuluttua 3 gamma ja 4 gamma artiklan soveltamispäivästä] vuotuisen kertomuksen parhaista käytännöistä ja antavat suosituksia vapaaehtoisiksi raportointistandardeiksi. Vuotuisessa kertomuksessa on käsiteltävä tämän asetuksen mukaisessa tietojen antamisessa noudatettavien asianmukaista huolellisuutta koskevien käytäntöjen seurauksia ja annettava ohjeistusta tässä asiassa. Kyseinen kertomus julkaistaan ja toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

11 artikla

Arviointi

Komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista viimeistään ... [Julkaisutoimisto: Lisätään päivämäärä, joka on 36 kuukauden kuluttua voimaantulopäivästä] ja erityisesti:

a)  sitä, olisiko 3 γ artiklan 3 ja 4 kohdassa oleva viittaus työntekijöiden keskimääräiseen lukumäärään pidettävä voimassa tai korvattava tai olisiko siihen liitettävä muita raja-arvoja ja olisiko siinä otettava huomioon hyödyt ja asiaan liittyvän hallinnollisen rasitteen oikeasuhteisuus;

b)  sitä, haittaako tämän asetuksen toimintaa tietojen puuttuminen tai niiden optimaalista heikompi laatu, mukaan lukien yritysten, joihin sijoituksia tehdään, aiheuttamia kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit.

Kertomukseen liitetään tarvittaessa säädösehdotuksia.

12 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan ... [Julkaisutoimisto: Lisätään päivämäärä, joka on 15 kuukauden kuluttua Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaisemisesta] alkaen.

Asetuksen 3 gamma artiklan 6 ja 7 kohtaa, 4 a artiklan 3 kohtaa, 5 artiklan 5 kohtaa, 6 artiklan 2 kohtaa, 7 artiklan 4 kohtaa ja 9 artiklan 2 kohtaa ▌sovelletaan kuitenkin [Julkaisutoimisto: Lisätään voimaantulopäivä] alkaen ja 7 artiklan 1–3 kohtaa sovelletaan [Julkaisutoimisto: Lisätään toisessa alakohdassa tarkoitettua päivämäärää seuraavan vuoden tammikuun 1 päivä] alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)* TEKSTIÄ EI OLE VIELÄ VIIMEISTELTY OIKEUDELLISESTI JA KIELELLISESTI.
(2)EUVL C , , s. .
(3)EUVL C , , s. .
(4) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 18. huhtikuuta 2019.
(5)Kestävän kehityksen toimintaohjelma agenda 2030 (YK 2015).
(6)COM(2016) 739 final.
(7)CO EUR 17, CONCL. 5.
(8)Neuvoston päätös (EU) 2016/1841, annettu 5 päivänä lokakuuta 2016, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 282, 19.10.2016, s. 1).
(9)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).
(10)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).
(11)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).
(12)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).
(13)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).
(14)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 2016, vakuutusten tarjoamisesta (EUVL L 26, 2.2.2016, s. 19).
(15)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2341, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 354, 23.12.2016, s. 37).
(16)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 345/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista riskipääomarahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 1).
(17)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 346/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 18).
(18)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/760, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 98).
(19)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).
(20)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).
(21)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).
(22)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).
(23)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista (EUVL L 352, 9.12.2014, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 29. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus