Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0179(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0363/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0363/2018

Díospóireachtaí :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Vótaí :

PV 18/04/2019 - 10.15
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0435

Téacsanna atá glactha
PDF 246kWORD 83k
Déardaoin, 18 Aibreán 2019 - Strasbourg Eagrán sealadach
Nochtaí a bhaineann le hinfheistíochtaí inbhuanaithe agus rioscaí inbhuanaitheachta ***I
P8_TA-PROV(2019)0435A8-0363/2018
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nochtaí a bhaineann le hinfheistíochtaí inbhuanaithe agus rioscaí inbhuanaitheachta agus lena leasaítear Treoir (AE) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0354),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0208/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 17 Deireadh Fómhair 2018(1),

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste na Réigiún an 5 Nollaig 2018(2),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 27 Márta 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta agus don tuairim ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A8-0363/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige é a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1)IO C 62, 15.2.2019, lch. 97
(2)IO C 86, 7.3.2019, lch. 24.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 18 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nochtaí ó thaobh na hinbhuanaitheachta de san earnáil airgeadais(1)
P8_TC1-COD(2018)0179

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach(2),

Ag féachaint do thuairim Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(3),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(4),

De bharr an méid seo a leanas:

(-1)   Ar an 25 Meán Fómhair 2015, ghlac Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe creat nua um fhorbairt inbhuanaithe: Clár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe(5), a bhfuil na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) ina chroílár. Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún in 2016 maidir leis na chéad chéimeanna eile i dtaca le todhchaí inbhuanaithe don Eoraip(6), déantar na SDGanna a nascadh le creat beartais an Aontais chun a áirithiú, le gach gníomhaíocht agus tionscnamh beartas de chuid an Aontais, laistigh den Aontas agus ar fud an domhain, go gcuirfear na SDGanna san áireamh ón tús. Leis na conclúidí ón gComhairle Eorpach an 20 Meitheamh 2017(7), deimhníodh tiomantas an Aontais agus na mBallstát maidir le Clár Oibre 2030 a chur chun feidhme ar bhealach iomlán, comhleanúnach, cuimsitheach, comhtháite agus éifeachtach agus i ndlúthchomhar le comhpháirtithe agus páirtithe leasmhara eile.

(1)  Is bunriachtanas é an t-aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin atá níos inbhuanaithe, níos tíosaí ar acmhainní agus níos ciorclaí – i gcomhréir leis na SDGanna – chun iomaíochas fadtéarmach gheilleagar an Aontais a áirithiú. Féachann Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú Aeráide (COP21), a dhaingnigh an tAontas ar an 5 Deireadh Fómhair 2016(8) agus a tháinig i bhfeidhm ar an 4 Samhain 2016, leis an bhfreagairt ar an athrú aeráide a neartú, i measc modhanna eile, trí shreafaí airgeadais a thabhairt a bheadh ar aon dul leis an gcur chuige i dtreo leibhéal íseal astaíochtaí gás ceaptha teasa agus forbairt atá seasmhach ó thaobh na haeráide de.

Ionas go bhféadfaí na spriocanna fadtéarmacha maidir leis an téamh domhanda, spriocanna a shonraítear i gComhaontú Pháras maidir leis an Athrú Aeráide, a bhaint amach agus an tionchar atá ag an athrú aeráide agus na rioscaí a bhaineann leis a laghdú go mór, ba cheart gurb é an cuspóir foriomlán an méadú ar an meánteocht dhomhanda a choimeád go mór faoi bhun 2 °C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch, agus iarrachtaí a dhéanamh an méadú ar an teocht a theorannú do 1.5 °C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch.

(2)  Le Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(9), Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(10), Treoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(11), Treoir 2013/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle,(12) Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(13), Treoir (AE) 2016/97 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(14), Treoir (AE) 2016/2341 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(15), Rialachán (AE) Uimh. 345/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(16), Rialachán (AE) Uimh. 346/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(17) agus Rialachán (AE) Uimh. XYZ ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

[IO – cuir isteach tagairt don Rialachán maidir le Táirge Pinsin Phearsanta uile-Eorpach (PEPP)] tá sé mar chomhchuspóir acu glacadh gníomhaíochtaí agus dul i mbun gníomhaíochtaí a éascú do ghnóthais le haghaidh comhinfheistíocht in urrúis inaistrithe (GCUI), institiúidí creidmheasa, bainisteoirí cistí infheistíochta malartacha (BCIManna), a dhéanann bainistiú agus/nó margaíocht ar chistí infheistíochta malartacha, lena n-áirítear cistí infheistíochta fadtéarmaí Eorpacha i gcomhréir le Rialachán (AE) 2015/760 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(18), do ghnóthais árachais, gnólachtaí infheistíochta, idirghabhálaithe árachais, institiúidí um chóir ar scor ceirde (IORPanna), bainisteoirí cistí caipitil fiontair cáilitheacha (bainisteoirí EuVECA), ▌bainisteoirí cistí fiontraíochta sóisialta cáilitheacha (bainisteoirí EuSEF) agus soláthraithe Táirge Pinsin Phearsanta uile-Eorpaigh. Áirithítear leis na Treoracha agus na Rialacháin sin cosaint níos aonfhoirmí d'infheisteoirí deiridh ▌ agus éascaítear dóibh tairbhe a bhaint as réimse leathan táirgí agus seirbhísí airgeadais (táirgí airgeadais), agus, ag an am céanna, déantar foráil maidir le rialacha a chuireann ar chumas infheisteoirí deiridh cinntí eolasacha infheistíochta a dhéanamh.

Cé gur baineadh na spriocanna sin amach den chuid is mó, a fhad a bhaineann le nochtaí d'infheisteoirí deiridh faoi chomhtháthú rioscaí inbhuanaitheachta, drochthionchair inbhuanaitheachta a mheas, agus spriocanna inbhuanaithe infheistíochta nó tréithe comhshaoil nó sóisialta, nó teaglaim de na tréithe sin, i gcinnteoireacht infheistíochta ag cuideachtaí bainistíochta GCUI, BCIManna, gnóthais árachais a sholáthraíonn táirgí infheistíochta árachas-bhunaithe (IBIPanna) d'infheisteoirí miondíola mar aon le hinfheisteoirí gairmiúla, ag cuideachtaí infheistíochta a sholáthraíonn bainistíocht punainne, IORPanna, soláthraithe pinsean, ag bainisteoirí EuVECA agus bainisteoirí EuSEF agus soláthraithe PEPP (rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais) agus a fhad a bhaineann le nochtaí d'infheisteoirí deiridh faoi chomhtháthú rioscaí inbhuanaitheachta agus drochthionchair inbhuanaitheachta a mheas i bpróisis chomhairleacha ag idirghabhálaithe árachais agus gnóthais árachais a sholáthraíonn comhairle árachais maidir le táirgí infheistíochta árachas-bhunaithe (IBIPanna) d'infheisteoirí miondíola mar aon le hinfheisteoirí gairmiúla, institiúidí creidmheasa a sholáthraíonn comhairle infheistíochta, BCIManna a sholáthraíonn comhairle infheistíochta, cuideachtaí bainistíochta GCUI a sholáthraíonn comhairle infheistíochta agus gnólachtaí infheistíochta a sholáthraíonn comhairle infheistíochta seachas idirghabhálaithe árachais agus cuideachtaí infheistíochta ar fiontair iad, beag beann ar a bhfoirm dhlíthiúil, lena n-áirítear daoine nádúrtha nó daoine atá féinfhostaithe, ina bhfostaítear níos lú ná triúr (comhairleoirí airgeadais), níl na nochtaí sin forbartha go leor mar nach bhfuil siad faoi réir ceanglais chomhchuibhithe go fóill. I dtaca leis an díolúine ón Rialachán seo do chomhairleoirí airgeadais ina bhfostaítear níos lú ná triúr, ba cheart sin a bheith gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 2014/65/AE agus Threoir (AE) 2016/97, go háirithe na rialacha maidir le comhairle infheistíochta agus árachais. Dá réir sin, cé nach bhfuil ceangal ar na comhairleoirí sin faisnéis a sholáthar i gcomhréir leis an Rialachán seo, déanfaidh siad, mar sin féin, sna próisis chomhairleacha a bhaineann leo na rioscaí inbhuanaitheachta a mheas agus a chur san áireamh.

Ba cheart do na heintitis a chumhdaítear leis an Rialachán seo, ag brath ar chineál na ngníomhaíochtaí siúd, na rialacha maidir le rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais a chomhlíonadh más rud é go monaraíonn siad táirgí airgeadais, nó na rialacha maidir le comhairleoirí airgeadais a chomhlíonadh i gcás ina dtugann siad comhairle infheistíochta nó comhairle árachais. Dá bhrí sin, i gcásanna ina ndéanann na heintitis gníomhaíochtaí de chuid rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais i gcomhthráth le gníomhaíochtaí de chuid comhairleoirí airgeadais, ba cheart a mheas gur rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais iad na heintitis sin, i gcás ina ngníomhaíonn siad i gcáil monaróirí táirgí airgeadais, lena n-áirítear soláthar bainistíochta punainne, agus gur comhairleoirí airgeadais iad má thugann siad comhairle infheistíochta nó comhairle árachais, chun críocha nochtadh a bhaineann leis an ngníomhaíocht faoi leith faoin Rialachán seo.

Ós minice a bhíonn ar an Aontas aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí tubaisteacha dothuartha an athraithe aeráide, an ídithe acmhainní agus saincheisteanna eile ó thaobh na hinbhuanaitheachta de, teastaíonn gníomh práinneach chun caipiteal a shlógadh ní hamháin trí bheartais phoiblí ach trí bhíthin earnáil na seirbhísí airgeadais chomh maith. Ionas go bhféadfadh an tAontas é féin a chur in oiriúint don saol nua seo, ba cheart a bheith de cheangal ar na rannpháirtithe sa mhargadh agus ar na comhairleoirí airgeadais faisnéis shonrach a nochtadh faoina gcur chuige i dtaobh chomhtháthú na rioscaí inbhuanaitheachta agus i dtaobh breithniú a dhéanamh ar dhrochthionchair inbhuanaitheachta.

(3)  Gan rialacha comhchuibhithe Aontais a bheith ann maidir le nochtaí ó thaobh na hinbhuanaitheachta de d'infheisteoirí deiridh, is dócha go leanfar de bhearta éagsúla a ghlacadh ar an leibhéal náisiúnta agus b'fhéidir go leanfaí de chineálacha éagsúla cur chuige in earnálacha airgeadais éagsúla. Mar thoradh ar bhearta agus cur chuige an-éagsúil den sórt sin, bheadh mórshaobhadh iomaíochta ann fós i ngeall ar dhifríochtaí móra a bheith sna caighdeáin nochta. Ina theannta sin, mar thoradh ar fhorbairt a tháinig ag an am céanna ar chleachtais mhargadhbhunaithe, de réir tosaíochtaí atá dírithe ar an tráchtáil agus is cúis le torthaí éagsúla, tá an margadh faoi láthair á ilroinnt a thuilleadh agus tá seans ann go gcuirfeadh sé sin go mór le neamhéifeachtúlachtaí fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh uaidh seo amach. Mar gheall ar chaighdeáin nochta agus cleachtais mhargadhbhunaithe éagsúla a bheith ann, is deacair comparáid a dhéanamh idir táirgí airgeadais éagsúla agus ▌ cruthaítear éagothroime idir na táirgí sin ▌agus idir bealaí dáileacháin, agus cuirtear bacainní breise ar an margadh inmheánach. Féadfaidh éagsúlachtaí den sórt sin mearbhall a chur ar infheisteoirí deiridh freisin agus a gcinntí infheistíochta a shaobhadh. Agus comhréireacht le Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú Aeráide á áirithiú, tá baol ann go nglacfaidh na Ballstáit bearta náisiúnta éagsúla a d'fhéadfadh bacainní a chruthú ar fheidhmiú réidh an mhargaidh inmheánaigh agus a bheith le haimhleas rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais agus comhairleoirí airgeadais. Ina theannta sin, i ngeall ar easpa rialacha comhchuibhithe a bhaineann le trédhearcacht, tá sé deacair ag infheisteoirí deiridh comparáid éifeachtach a dhéanamh idir táirgí airgeadais éagsúla ▌i mBallstáit éagsúla maidir lena rioscaí comhshaoil, sóisialta agus rialachais agus cuspóirí infheistíochta inbhuanaithe. Dá bhrí sin, is gá dul i ngleic leis na bacainní atá ann cheana ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh agus inchomparáideacht táirgí airgeadais a fheabhsú d'fhonn bacainní a d'fhéadfadh a bheith ann amach anseo a sheachaint.

(3a)  Is é aidhm an Rialacháin seo an éagothroime ó thaobh faisnéise sa ghaol idir príomhaí agus gníomhaire a laghdú i dtaobh comhtháthú na rioscaí inbhuanaitheachta, i dtaobh drochthionchair inbhuanaitheachta a mheas agus i dtaobh tréithe comhshaoil nó sóisialta a chur chun cinn mar aon le hinfheistíocht inbhuanaithe trí bhíthin nochtaí réamhchonarthacha agus leanúnacha d'infheisteoirí deiridh, ag gníomhú dóibh mar phríomhaithe, agus trí bhíthin rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais nó comhairleoirí airgeadais, ag gníomhú dóibh mar ghníomhairí thar ceann na bpríomhaithe.

(3b)  Leagtar síos sa Rialachán seo ceanglais maidir le nochtadh lena bhforlíontar na rialacha a chumhdaítear i dTreoir 2009/65/CE, Treoir 2009/138/CE, Treoir 2011/61/AE, Treoir 2014/65/AE, Treoir (AE) 2016/97, Treoir (AE) 2016/2341, Rialachán (AE) Uimh. 345/2013, Rialachán (AE) Uimh. 346/2013, Rialachán (AE) 2015/760 agus Rialachán (AE) Uimh XYZ ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [IO - cuir isteach, le bhur dtoil, tagairt don Rialachán maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU)] agus an dlí náisiúnta lena rialaítear táirgí pinsin phearsanta agus aonair. D'fhonn maoirseacht ordúil agus éifeachtach ar chomhlíonadh cheanglais an Rialacháin seo a áirithiú, ba cheart do na Ballstáit a bheith ag brath ar na húdaráis inniúla a ainmníodh cheana féin faoi na rialacha thuasluaite. I gcás ina dtarlóidh sé nach gcuirfear na rialacha thuasluaite in oiriúint go díreach de bharr an Rialacháin seo, ba cheart do na Ballstáit na húdaráis inniúla a ainmniú ina leith sin.

(3c)  Coinnítear sa Rialachán na ceanglais atá ar rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais agus ar chomhairleoirí airgeadais gníomhú chun leas is fearr na n-infheisteoirí deiridh, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, dícheall cuí leordhóthanach a dhéanamh sula ndéantar infheistíocht, dá bhforáiltear i dTreoir 2009/65/CE, Treoir 2009/138/CE, Treoir 2011/61/AE, Treoir 2013/36/AE, Treoir 2014/65/AE, Treoir (AE) 2016/97, Treoir (AE) 2016/2341, Rialachán (AE) Uimh. 345/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 346/2013 agus faoin dlí náisiúnta lena rialaítear táirgí pinsin phearsanta agus aonair. D'fhonn na dualgais a leagtar orthu de bhun na rialacha sin a chomhlíonadh, ba cheart do rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais agus comhairleoirí airgeadais, ní hamháin na rioscaí airgeadais ábhartha uile a chomhtháthú ina bpróisis, lena n-áirítear ina bpróisis díchill chuí, ach na rioscaí ábhartha inbhuanaitheachta ar fad a d'fhéadfadh tionchar tábhachtach diúltach ábhartha a bheith acu ar thoradh airgeadais na hinfheistíochta agus na comhairle faoi seach a chomhtháthú freisin agus ba cheart dóibh na rioscaí sin a mheasúnú ar bhonn leanúnach. Dá bhrí sin, faoin Rialachán seo, ba cheart do rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais agus comhairleoirí airgeadais an bealach ina gcomhtháthaíonn siad na rioscaí sin agus ina bhfoilsíonn siad na beartais a shonrú ina mbeartas.

(3d)  Sin é an fáth a leagtar amach an oibleagáid sa Rialachán seo ar rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais agus comhairleoirí airgeadais a sholáthraíonn comhairle infheistíochta maidir le IBIPanna faoi seach, gan beann ar dhearadh na dtáirgí airgeadais agus an spriocmhargadh, beartais a fhoilsiú i scríbhinn maidir le comhtháthú na rioscaí inbhuanaitheachta, agus an trédhearcacht a bhaineann le comhtháthú na rioscaí inbhuanaitheachta a áirithiú.

(3e)  Is é ciall is ceart a bheith le riosca inbhuanaitheachta teagmhas nó dáil neamhchinnte ó thaobh an chomhshaoil nó an rialachais de, nó teagmhas nó dáil shóisialta, dá dtarlódh a leithéid, go bhféadfadh sé tionchar diúltach ábhartha a fhágáil ar luach na hinfheistíochta, mar a shonraítear sa reachtaíocht earnála, go háirithe i dTreoir 2009/65/CE, Treoir 2009/138/CE, Treoir 2011/61/AE, Treoir 2013/36 AE, Treoir 2014/65/AE, Treoir (AE) 2016/97, Treoir (AE) 2016/2341, nó gníomhartha tarmligthe agus caighdeáin theicniúla rialála arna nglacadh i gcomhréir leo.

(3f)  Beidh an Rialachán seo gan dochar do na rialacha maidir le comhtháthú rioscaí faoi Threoir 2009/65/CE, Treoir 2009/138/CE, Treoir 2011/61/AE, Treoir 2013/36/AE, Treoir 2014/65/AE, Treoir (AE) 2016/97, Treoir (AE) 2016/2341, Rialachán (AE) Uimh. 345/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 346/2013 agus faoin dlí náisiúnta lena rialaítear táirgí pinsin phearsanta agus aonair, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, critéir na comhréireachta ábhartha is infheidhme amhail méid, eagrúchán inmheánach agus cineál, raon feidhme agus castacht na ngníomhaíochtaí atá i gceist. Féachtar sa Rialachán seo le níos mó den trédhearcacht a bhaint amach i ndáil leis an gcaoi a gcomhtháthaíonn rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais agus comhairleoirí airgeadais rioscaí inbhuanaitheachta lena gcinneadh infheistíochta, lena gcomhairle infheistíochta nó lena gcomhairle árachais. I gcás inarb é conclúid an mheasúnaithe maidir le rioscaí inbhuanaitheachta gur dóigh nach bhfuil aon rioscaí inbhuanaitheachta ábhartha don táirge airgeadais, ba cheart na cúiseanna sin a mhíniú. I gcás inarb é conclúid an mheasúnaithe go bhfuil na rioscaí seo ábhartha, ba cheart a nochtadh a mhéid a d'imreodh na rioscaí inbhuanaitheachta sin tionchar ar fheidhmíocht an táirge airgeadais – más go cáilíochtúil nó go cainníochtúil sin. I dtaca leis na measúnuithe maidir le rioscaí inbhuanaitheachta agus na nochtaí réamhchonarthacha ag rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais, ba cheart iad sin a bheith ina gcuid de na nochtaí réamhchonarthacha ag comhairleoirí airgeadais. Ba cheart do na comhairleoirí airgeadais a nochtadh an chaoi a gcuireann siad rioscaí inbhuanaitheachta san áireamh i bpróiseas roghnúcháin an tairiscint airgeadais a thugtar do na hinfheisteoirí deiridh, beag beann ar thosaíochtaí inbhuanaitheachta na n-infheisteoirí, sula gcuireann siad an chomhairle ar fáil. Ba cheart sin a bheith gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 2014/65/AE agus Threoir (AE) 2016/97, go háirithe na hoibleagáidí ar rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais agus comhairleoirí airgeadais maidir le rialachas táirge, measúnú ar a oiriúnacht agus feiliúnacht, nó tástáil éileamh-agus-riachtanas.

(4)  Chun cur i bhfeidhm comhleanúnach, comhsheasmhach an Rialacháin seo a áirithiú agus lena áirithiú go gcuirfidh rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais i bhfeidhm go soiléir agus go leanúnach na hoibleagáidí nochta a leagtar síos sa Rialachán seo, ní mór sainmhíniú comhchuibhithe a leagan síos ar 'infheistíochtaí inbhuanaithe', lena n-áirítear infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí eacnamaíocha a rannchuidíonn le cuspóirí comhshaoil nó sóisialta, nó comhcheangal díobh, ar choinníoll go leanfaidh na cuideachtaí infheistithe cleachtais mhaithe rialachais agus go n-áiritheofar prionsabal an réamhchúraim, "ná déan aon dochar suntasach", i.e. gan dochar suntasach a dhéanamh don chuspóir comhshaoil ná don chuspóir sóisialta.

(4-a)  Féadfaidh cinntí agus comhairle infheistíochta a bheith is cúis le, rannchuidiú le nó a bheith nasctha go díreach le héifeachtaí diúltacha, ábhartha nó le héifeachtaí a bhféadfaí a bheith ábhartha, ar thosca inbhuanaitheachta.

(4–a)  I gcás ina measann rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais, agus aird á tabhairt acu ar mhéid, cineál agus scála a ngníomhaíochtaí agus ar chineálacha a dtáirgí airgeadais, drochthionchair phríomha, bíodh siad ábhartha nó gur dócha a bheidh siad ábhartha, na gcinntí infheistíochta ar thosca inbhuanaitheachta, ba cheart dóibh na socruithe chun na drochthionchair phríomha a mheas a chomhtháthú ina bpróisis, lena n-áirítear ina bpróisis díchill chuí, in éineacht leis na rioscaí airgeadais ábhartha agus na rioscaí inbhuanaitheachta ábhartha. D'fhéadfaí go gcuirfí síos, san fhaisnéis maidir leis na socruithe, ar na mbealach ina gcomhlíonann rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais a bhfreagrachtaí maoirseachta a bhaineann le hinbhuanaitheacht nó lena rannpháirtíocht scairshealbhóra eile. Ba cheart do na rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais faisnéis faoi na socruithe agus cur síos ar na drochthionchair phríomha a áireamh ar a suíomhanna gréasáin. I ndáil leis an méid sin, ba cheart do Chomhchoiste ÚBE, ÚEÁPC agus ESMA agus do rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais agus do chomhairleoirí airgeadais an treoir maidir le dícheall cuí le haghaidh iompar gnó freagrach, arna forbairt ag an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, agus na Prionsabail um Infheistíocht Fhreagrach, arna dtacú ag na Náisiúin Aontaithe, a mheas.

(4- - a)  Trí na fachtóirí inbhuanaitheachta a mheas sna próisis chinnteoireachta agus chomhairleacha maidir le hinfheistíocht, is féidir sochair a fhíorú a rachaidh níos faide ná na margaí airgeadais. Féadfar leis sin, athléimneacht an fhíorgheilleagair agus cobhsaíocht an chórais airgeadais a mhéadú agus tríd an méid sin a dhéanamh, is féidir tionchar a imirt ar riosca agus toradh na dtáirgí airgeadais. Is den ríthábhacht, mar sin, go gcuirfidh rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais agus comhairleoirí airgeadais an fhaisnéis riachtanach ar fáil chun go mbeidh ar chumas infheisteoirí deiridh cinntí oilte a dhéanamh faoi infheistíocht.

(4 - - - a)   Rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais, a mheasann drochthionchair phríomha cinntí infheistíochta ar fhachtóirí inbhuanaitheachta, ba cheart dóibh, i gcás gach táirge airgeadais, an bealach ina meastar na drochthionchair phríomha a nochtadh san fhaisnéis réamhchonartha, ar bhealach beacht, i dtéarmaí cáilíochtúla nó cainníochtúla, mar aon le ráiteas go bhfuil faisnéis faoi dhrochthionchair phríomha ar fhachtóirí inbhuanaitheachta ar fáil sa tuairisciú leanúnach. Ba cheart drochthionchair phríomha a thuiscint mar thionchair ar chinntí infheistíochta agus ar chomhairle a mbíonn éifeachtaí diúltacha acu ar fhachtóirí inbhuanaitheachta.

(4a)  Go dtí seo, forbraíodh táirgí inbhuanaithe a bhfuil leibhéil éagsúla uaillmhéine ag baint leo. Mar sin, is den ríthábhacht idirdhealú a dhéanamh, chun críocha nochtadh réamhchonartha agus nochtadh trí bhíthin tuarascálacha tréimhsiúla, idir na ceanglais do tháirgí airgeadais a bhfuil saintréithe comhshaoil nó sóisialta ag gabháil leo, ar thaobh amháin, agus táirgí airgeadais a bhfuil tionchar dearfach mar chuspóir leo, ó thaobh an chomhshaoil agus na sochaí, ar an taobh eile. Dá thoradh sin, i dtaca leis na táirgí airgeadais a bhfuil tréithe comhshaoil nó sóisialta acu, ba cheart do rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais a nochtadh an bhfuil, agus an chaoi a bhfuil, an t-innéacs ainmnithe, an t-innéacs inbhuanaitheachta nó an t-innéacs príomhshrutha ailínithe leis na tréithe sin agus i gcás nach n-úsáidtear tagarmharc, faisnéis ar an gcaoi a n-urramaítear tréithe inbhuanaitheachta na dtáirgí airgeadais sin. Maidir le táirgí airgeadais arb é is cuspóir leo tionchar dearfach a imirt ar an gcomhshaol agus ar an tsochaí, ba cheart do rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais a nochtadh cén tagarmharc inbhuanaitheachta a úsáideann siad chun an fheidhmíocht inbhuanaithe a thomhas agus, i gcás nach n-úsáidtear tagarmharc, míniú a thabhairt ar an gcaoi a mbaintear an cuspóir inbhuanaithe amach. Ní mór na nochtaí trí bhíthin tuarascálacha tréimhsiúla a dhéanamh gach bliain.

(4)   Tá an Rialachán seo gan dochar do na rialacha maidir le luach saothair nó maidir le measúnú ar fheidhmíocht bhaill foirne na rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais agus na gcomhairleoirí airgeadais faoi Threoir 2009/65/CE, Treoir 2009/138/CE, Treoir 2011/61/AE, Treoir 2013/36/AE, Treoir 2014/65/AE, Treoir (AE) 2016/97, Treoir (AE) 2016/2341, Rialachán (AE) Uimh. 345/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 346/2013 do ghníomhartha cur chun feidhme agus don dlí náisiúnta lena rialaítear táirgí pinsin phearsanta agus aonair, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, critéir comhréireachta ábhartha is infheidhme amhail méid, eagrúchán inmheánach agus cineál, raon feidhme agus castacht na ngníomhaíochtaí atá i gceist. Is iomchuí, áfach, tuilleadh trédhearcachta a bhaint amach i dtéarmaí cáilíochtúla nó cainníochtúla, maidir le beartais luacha saothair na rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais agus na gcomhairleoirí airgeadais, i ndáil lena gcomhairle maidir le hinfheistíocht nó árachas, lena gcuirtear bainistiú riosca fónta, éifeachtach chun cinn i dtaca le rioscaí inbhuanaitheachta de bhrí nach spreagtar leis an struchtúr luacha saothair rioscaí iomarcacha a ghlacadh i ndáil le rioscaí inbhuanaitheachta agus go bhfuil sé nasctha le feidhmíocht riosca-choigeartaithe.

(8)  Chun trédhearcacht a fheabhsú agus infheisteoirí deiridh a chur ar an eolas, ba cheart rialáil a dhéanamh ar rochtain ar fhaisnéis i ndáil leis an gcaoi a ndéanann rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais rioscaí inbhuanaitheachta tábhachtacha, ar riosca ábhartha iad nó ar rioscaí iad ar dócha go mbeidh siad ábhartha, a chomhtháthú sna próisis chinnteoireachta infheistíochta, lena n-áirítear na gnéithe eagraíochtúla, bainistithe riosca agus rialachais, agus ar an gcaoi a ndéanann comhairleoirí airgeadais na rioscaí sin a chomhtháthú i bpróisis chomhairleacha, agus ba cheart an rialáil sin a dhéanamh trína cheangal ar na heintitis sin faisnéis bheacht a choinneáil maidir leis na beartais sin ar a suíomhanna ghréasáin.

(9)  Leis na ceanglais reatha maidir le nochtadh a leagtar amach i reachtaíocht an Aontais, ní fhoráiltear gur gá an fhaisnéis uile a nochtadh atá riachtanach chun infheisteoirí deiridh a chur ar an eolas i gceart faoin tionchar atá ag a n-infheistíochtaí ó thaobh na hinbhuanaitheachta de trí tháirgí airgeadais a bhfuil sé mar aidhm leo saintréithe comhshaoil nó sóisialta, nó táirgí airgeadais a bhfuil cuspóirí inbhuanaitheachta ag gabháil leo, a chuimsiú. Mar sin de, is iomchuí ceanglais níos sainiúla agus níos caighdeánaí a leagan amach maidir le nochtadh a fhad a bhaineann le hinfheistíochtaí inbhuanaithe mar sin. Mar shampla, ba cheart tuairisciú rialta a dhéanamh ar an tionchar foriomlán atá ag táirgí airgeadais ó thaobh na hinbhuanaitheachta de, trí bhíthin táscairí atá ábhartha chun an cuspóir infheistíochta inbhuanaithe roghnaithe a thomhas. I gcás inar ainmníodh innéacs iomchuí mar thagarmharc, ba cheart an fhaisnéis sin a sholáthar freisin le haghaidh an innéacs ainmnithe agus le haghaidh innéacs leathan margaidh sa dóigh is gur féidir comparáid a dhéanamh eatarthu. ▌ I gcás ina gcuireann bainisteoirí EuSEF faisnéis ar fáil maidir leis an tionchar ▌sóisialta dearfach atá mar chuspóir ag ciste faoi leith, an toradh sóisialta foriomlán a baineadh amach agus na modhanna gaolmhara a úsáideadh i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 346/2013, féadfaidh siad, i gcás inarb iomchuí, an fhaisnéis sin a úsáid chun críocha na nochtaí faoin Rialachán seo.

(10)  Forchuirtear le Treoir 2013/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(19) oibleagáidí trédhearcachta maidir le gnéithe sóisialta, comhshaoil agus gnéithe a bhaineann le rialachas corparáideach i dtuairisciú neamhairgeadais. Níl foirm ná cur i láthair an tuairiscithe a éilítear leis na Treoracha sin oiriúnach i gcónaí, áfach, lena úsáid ag rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais ná ag comhairleoirí airgeadais agus iad ag plé le hinfheisteoirí deiridh. Ba cheart an rogha a bheith ag rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais agus comhairleoirí airgeadais faisnéis i dtuarascálacha bainistíochta agus i ráitis neamhairgeadais a úsáid i gcomhréir le Treoir 2013/34/AE chun críocha an Rialacháin seo, i gcás inarb iomchuí.

I gcás nach bhfuil an fhaisnéis a chuirtear ar fáil faoin Rialachán seo faoi réir seiceálacha iomchuí i gcomhréir le dlí an Aontais nó leis an dlí náisiúnta, moltar do rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais agus do chomhairleoirí airgeadais na socruithe cuí a bheith i bhfeidhm chuige sin.

(11)  Chun a áirithiú gurb iontaofa an fhaisnéis a fhoilsítear ar shuíomhanna gréasáin rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais agus comhairleoirí airgeadais, ba cheart an fhaisnéis sin a choinneáil cothrom le dáta, agus ba cheart aon athbhreithniú nó aon athrú ar an bhfaisnéis a mhíniú go soiléir.

(11a)  Cé nach gcumhdaítear leis an Rialachán seo scéimeanna slándála sóisialta náisiúnta a chumhdaítear faoi Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 987/2009, i bhfianaise go bhfuil méadú ag teacht ar na Ballstáit atá ag oscailt amach codanna de bhainistiú na scéimeanna éigeantacha pinsin laistigh dá gcórais slándála sóisialta do rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais nó d'eintitis eile den dlí príobháideach, agus go bhfuil siad neamhchosanta ar rioscaí inbhuanaitheachta freisin ionas go bhféadfaidís drochthionchair inbhuanaitheachta a mheas nó tréithe comhshaoil nó sóisialta a chur chun cinn nó infheistíochtaí inbhuanaithe amhail rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais agus táirgí eile airgeadais a shaothrú, chun an éagothroime ó thaobh faisnéise sa chaidreamh sin idir príomhaí agus gníomhaire a mhaolú, ba cheart cead a bheith ag na Ballstáit an Rialachán seo a chur i bhfeidhm.

Ní chuirtear cosc leis an Rialachán seo ar Bhallstáit forálacha agus nochtadh a ghlacadh nó a choimeád i bhfeidhm - forálacha is déine maidir le beartais i ndáil le hoiriúnú don athrú aeráide, agus maidir le nochtaí breise i leith rioscaí inbhuanaitheachta, a bheith á bhfoilsiú d'infheisteoirí deiridh ag rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais agus comhairleoirí airgeadais a bhfuil ceannoifigí acu ar a gcríocha, agus acu sin amháin. Níor cheart go gcuirfeadh forálacha den sórt sin bac ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo ná ar bhaint amach a gcuspóirí, agus ba cheart go gcomhlíonfaidís na rialacha a leagtar síos sa Chonradh in aon chás.

(12)  I gcomhréir le Treoir (AE) 2016/2341, ba cheart do IORPanna a áirithiú go bhfuil feidhm ag rialacha rialachais agus bainistithe riosca cheana maidir lena gcinntí infheistíochta agus leis na measúnuithe rioscaí d'fhonn comhleanúnachas agus rialtacht a áirithiú ▌. Ba cheart na cinntí infheistíochta agus measúnú na rioscaí ábhartha, lena n-áirítear rioscaí comhshaoil, sóisialta agus rialachais, a dhéanamh ar dhóigh ina n-áirithítear comhréireacht le leasanna comhaltaí agus tairbhithe IORPanna. Ba cheart don Údarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (ÚEÁPC) treoirlínte a eisiúint ina sonrófaí mar a chuirtear san áireamh sna cinntí infheistíochta agus measúnuithe riosca de chuid IORPanna na rioscaí comhshaoil, sóisialta agus rialachais faoi Threoir (AE) 2016/2341.

(13)  Ba cheart don Údarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE), do ÚEÁPC agus don Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí ('ESMA') (a dtugtar ÚMEnna orthu go cineálach) arna mbunú le Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(20), Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(21) agus Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(22) faoi seach, trí mheán an Chomhchoiste, caighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt lena sonrófaí a thuilleadh mionsonraí faoi ábhar, modheolaíochtaí agus cur i láthair ▌na faisnéise a bhaineann le táscairí inbhuanaitheachta maidir le drochthionchair aeráide agus drochthionchair eile a bhaineann leis an gcomhshaol agus le hábhair shóisialta agus le hábhair a bhaineann le fostaithe, urraim do chearta an duine, frithéilliú agus breabaireacht, faoi chur i láthair agus ábhar na faisnéise i dtaca le saintréithe comhshaoil nó sóisialta a chur chun cinn agus cuspóirí infheistíochta inbhuanaitheachta atá le nochtadh i ndoiciméid réamhchonarthacha, i dtuarascálacha tréimhsiúla bliantúla agus ar shuíomhanna ghréasáin rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán Uimh. 1093/2010, Rialachán Uimh. 1094/2010 agus Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010. Ba cheart an chumhacht a thabhairt don Choimisiún na caighdeáin theicniúla rialála sin a ghlacadh.

(14)  Ba cheart an chumhacht a thabhairt don Choimisiún caighdeáin theicniúla cur chun feidhme a ghlacadh arna bhforbairt ag ÚMEnna trí mheán an Chomhchoiste, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme de bhun Airteagal 291 CFAE agus i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 agus Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010, chun cur i láthair caighdeánach ar chur chun cinn saintréithe comhshaoil nó sóisialta mar aon le hinfheistíochtaí inbhuanaithe i gcumarsáid mhargaíochta a bhunú.

(15)  Ós rud é go dtugtar achoimre i bprionsabal sna tuarascálacha tréimhsiúla ar thorthaí gnó do bhlianta féilire iomlána, ba cheart cur i bhfeidhm fhorálacha an Rialacháin seo maidir le ceanglais trédhearcachta i dtuarascálacha tréimhsiúla a chur siar go dtí [Oifig na bhFoilseachán: Cuir isteach an 1 Eanáir den bhliain tar éis an dáta dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 12].

(16)  Leis na rialacha maidir le nochtadh atá sa Rialachán seo, ba cheart forálacha Threoir 2009/65/CE, Threoir 2009/138/CE, Threoir 2011/61/AE, Threoir 2014/65/AE, Threoir (AE) 2016/97, Threoir (AE) 2016/2341, Rialachán (AE) Uimh. 345/2013, Rialachán (AE) Uimh. 346/2013, Rialachán (AE) 2015/760, Rialachán (AE) Uimh XYZ [IO - cuir isteach, le bhur dtoil, an tagairt don Rialachán maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU)], a chomhlíonadh agus ba cheart feidhm a bheith ag na rialacha sin freisin in éineacht leis na forálacha sin.

(17)  Leis an togra seo, urramaítear na cearta bunúsacha agus cloítear leis na prionsabail a aithnítear go háirithe i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

(18)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a ghnóthú go leordhóthanach, eadhon cosaint d'infheisteoirí deiridh a neartú agus nochtaí dóibh a fheabhsú, lena n-áirítear i gcás ceannacháin trasteorann d'infheisteoirí deiridh, ach gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais mar gheall gur gá ceanglais nochta aonfhoirmeacha a leagan síos ag leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ábhar

Leagtar síos leis an Rialachán seo rialacha comhchuibhithe maidir leis an trédhearcacht nach mór do rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais agus do chomhairleoirí airgeadais a chur i bhfeidhm i dtaobh ▌comhtháthú rioscaí inbhuanaitheachta agus i dtaobh dhrochthionchair inbhuanaitheachta a mheas ina bpróisis agus ó thaobh faisnéis a bhaineann le hinbhuanaitheacht a chur ar fáil i dtaca le táirgí airgeadais.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)  ciallaíonn "rannpháirtí sa mhargadh airgeadais" aon cheann díobh seo a leanas:

(i)  gnóthas árachais a chuireann IBIP ar fáil ▌;

(ia)   institiúid chreidmheasa a sholáthraíonn bainistíocht punainne,

(ib)   IORP ▌;

(ic)  monaróir táirge pinsin;

(id)  BCIM;

(ie)  soláthraí Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU);

(ii)  bainisteoir um chiste caipitil fiontair cáilitheach atá cláraithe i gcomhréir le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 345/2013;

(iii)  bainisteoir um chiste fiontraíochta sóisialta cáilitheach atá cláraithe i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 346/2013;

(iv)  cuideachta bainistíochta GCUI;

(v)  institiúid chreidmheasa a sholáthraíonn bainistíocht punainne;

(b)  ciallaíonn "gnóthas árachais" gnóthas árachais atá údaraithe i gcomhréir le hAirteagal 18 de Threoir 2009/138/CE;

(c)  ciallaíonn "IBIP" ceann de na nithe a leanas:

(i)  táirge infheistíochta atá árachas-bhunaithe mar a shainmhínítear in Airteagal 4(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(23);

(ii)  táirge árachais, arna chur ar fáil d'infheisteoir gairmiúil, a thairgeann luach aibíochta nó géilliúna atá neamhchosanta go páirteach nó go hiomlán, go díreach nó go hindíreach, ar luaineachtaí an mhargaidh;

(d)  ciallaíonn "BCIM" BCIM mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(b) de Threoir 2011/61/AE;

(e)  ciallaíonn "gnólacht infheistíochta" gnólacht infheistíochta mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(1) de Threoir 2014/65/AE;

(f)  ciallaíonn "bainistíocht punainne" bainistíocht punainne mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(8) de Threoir 2014/65/AE;

(g)  ciallaíonn "IORP" institiúid um chóir ar scor ceirde atá údaraithe nó cláraithe i gcomhréir le hAirteagal 9 de Threoir (AE) 2016/2341 murar rud é gur roghnaigh Ballstát Airteagal 5 den Treoir sin a chur i bhfeidhm nó go bhfuil scéimeanna pinsin á bhfeidhmiú ag IORP, a bhfuil níos lú ná 15 bhall san iomlán iontu;

(h)  ciallaíonn "táirge pinsin" ceann de na nithe seo a leanas:

(i)  táirge pinsin dá dtagraítear in Airteagal 2(2)(e) de Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014;

(ii)  táirge pinsin aonair dá dtagraítear in Airteagal 2(2)(g) de Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014;

(ha)  ciallaíonn "Táirge Pinsin Phearsanta uile-Eorpach (PEPP)" táirge dá dtagraítear in Airteagal 2(2) den [Oifig na bhFoilseachán: Cuir isteach tagairt do Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU)];

(i)  ciallaíonn "cuideachta bainistíochta GCUI" cuideachta bainistíochta mar a shainmhínítear in Airteagal 2(1)(b) de Threoir 2009/65/CE nó cuideachta infheistíochta arna húdarú i gcomhréir le Treoir 2009/65/CE nár ainmnigh cuideachta bainistíochta arna húdarú faoin Treoir sin le haghaidh a bhainistithe;

(ib)  ciallaíonn 'comhairleoir airgeadais' idirghabhálaí árachais a sholáthraíonn comhairle árachais i dtaca le IBIPanna, gnóthas árachais a sholáthraíonn comhairle árachais i dtaca le IBIPanna, institiúid chreidmheasa a sholáthraíonn comhairle infheistíochta, gnólacht infheistíochta a sholáthraíonn comhairle infheistíochta, BCIM a sholáthraíonn comhairle infheistíochta i gcomhréir le hAirteagal 6(4)(b)(i) de Threoir 2011/61/AE agus cuideachta bainistíochta GCUI a sholáthraíonn comhairle infheistíochta i gcomhréir le hAirteagal 6(3)(b)(i) de Threoir 2009/65/CE;

(j)  ciallaíonn 'táirge airgeadais' aon cheann de na nithe seo a leanas:

(i)  punann a bhainistítear i gcomhréir le pointe (f) den mhír seo

(ii)  CIM,

(iii)   IBIP,

(iv)   táirge pinsin,

(iv)   scéim pinsin ▌,

(v)  GCUI,

(vi)  Táirge Pinsin Phearsanta uile-Eorpach

(k)  ciallaíonn "CIM" CIM mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1) de Threoir 2011/61/AE;

(l)  ciallaíonn 'scéim pinsin' scéim pinsin mar a shainmhínítear in Airteagal 6(2) de Threoir (AE) 2016/2341;

(m)  ciallaíonn "GCUI" gnóthas le haghaidh comhinfheistíocht in urrúis inaistrithe arna n-údarú i gcomhréir le hAirteagal 5 de Threoir 2009/65/CE;

(n)  ciallaíonn "comhairle infheistíochta" comhairle infheistíochta mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(4) de Threoir 2014/65/AE;

(o)  ciallaíonn "infheistíochtaí inbhuanaithe" aon cheann de na nithe seo a leanas nó teaglaim díobh:

(i)  infheistíochtaí i ngníomhaíocht eacnamaíoch a rannchuidíonn le cuspóir comhshaoil, amhail infheistíochtaí a thomhaistear de réir príomhtháscairí éifeachtúlachta acmhainní maidir le fuinneamh, fuinneamh inathnuaite, amhábhair, uisce agus talamh a úsáid, agus maidir le táirgeadh dramhaíola, agus maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa, agus maidir leis an tionchar ar an mbithéagsúlacht agus ar an ngeilleagar ciorclach;

(ii)  infheistíochtaí i ngníomhaíocht eacnamaíoch a rannchuidíonn le cuspóir sóisialta, agus go háirithe infheistíochtaí a rannchuidíonn le dul i ngleic leis an éagothroime, infheistíochtaí a chothaíonn comhtháthú sóisialta, lánpháirtiú sóisialta agus caidreamh fostaithe, nó infheistíochtaí i gcaipiteal daonna nó i bpobail atá faoi mhíbhuntáiste eacnamaíoch nó sóisialta;

Fad is nach ndéanann na hinfheistíochtaí dochar mór d'aon cheann de na cuspóirí sin agus go leanann na cuideachtaí infheistiúcháin dea-chleachtais rialachais, ▌go háirithe ▌ i ndáil le struchtúir fhónta bhainistíochta, caidreamh fostaithe, luach saothair do bhaill foirne ábhartha agus comhlíonadh cánach;

(p)  ciallaíonn "infheisteoir miondíola" infheisteoir nach infheisteoir gairmiúil é;

(q)  ciallaíonn "infheisteoir gairmiúil" cliant a chomhlíonann na critéir a leagtar síos in Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2014/65/AE;

(r)  ciallaíonn 'idirghabhálaí árachais' idirghabhálaí árachais mar a shainmhínítear in Airteagal 2(1)(3) de Threoir (AE) 2016/97;

(s)  ciallaíonn 'comhairle árachais' comhairle mar a shainmhínítear in Airteagal 2(1)(15) de Threoir (AE) 2016/97.

(t)  ciallaíonn 'riosca inbhuanaitheachta' teagmhas nó dáil ó thaobh an chomhshaoil, nó an rialachais de, nó teagmhas sóisialta nó dáil shóisialta, a d'fhéadfadh, dá dtarlódh sé nó sí, tionchar diúltach ábhartha iarbhír nó ionchasach a imirt ar luach na hinfheistíochta a d'eascródh as drochthionchar inbhuanaitheachta.

(u)  ciallaíonn "ELTIF" ciste infheistíochta fadtéarmaí Eorpach atá údaraithe i gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán (AE) 2015/760.

(v)  ciallaíonn 'tosca inbhuanaitheachta' cúrsaí comhshaoil, cúrsaí sóisialta agus ábhair a bhaineann le fostaithe, le hurraim do chearta an duine, leis an bhfrithéilliú agus le breabaireacht.

Airteagal 3

Trédhearcacht na mbeartas maidir le rioscaí inbhuanaitheachta

1.  Foilseoidh rannpháirtithe margaidh airgeadais ar a láithreáin ghréasáin faisnéis faoina mbeartais maidir le comhtháthú rioscaí inbhuanaitheachta sa phróiseas cinnteoireachta infheistíochta acu.

2.  Foilseoidh comhairleoirí airgeadais ar a láithreáin ghréasáin faisnéis faoina mbeartais maidir le comhtháthú rioscaí inbhuanaitheachta ina gcomhairle infheistíochta nó comhairle árachais.

Airteagal 3gamma

Trédhearcacht tionchar inbhuanaitheachta diúltach ar leibhéal eintitis

1.   Foilseoidh rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais ar a láithreáin ghréasáin ceachtar den dá hábhar a leanas:

a)  i gcás ina measann siad drochthionchair phríomha na gcinntí infheistíochta ar thosca inbhuanaitheachta, ráiteas maidir le beartais díchill chuí i ndáil leis na drochthionchair phríomha sin, agus aird chuí á tabhairt acu ar mhéid, cineál agus scála a ngníomhaíochtaí agus ar chineálacha a dtáirgí airgeadais;

b)  i gcás nach measann siad drochthionchair na gcinntí infheistíochta ar thosca inbhuanaitheachta, cúiseanna soiléire gan déanamh amhlaidh, agus, i gcás inarb ábhartha, lena n-áirítear faisnéis maidir le cé acu an bhfuil nó nach bhfuil sé beartaithe acu drochthionchair den chineál sin a mheas agus cathain a dhéanfaidh siad amhlaidh.

2.   San fhaisnéis a chuirfear ar fáil i gcomhréir le pointe (a) de mhír 1 áireofar ar a laghad an méid a leanas:

a)  faisnéis maidir le beartais i ndáil le sainaithint drochthionchar agus táscairí príomha inbhuanaitheachta agus i ndáil lena gcur in ord tosaíochta;

b)  tuairisc ar na drochthionchair phríomha inbhuanaitheachta agus ar na gníomhaíochtaí a rinneadh agus, i gcás inarb ábhartha, atá beartaithe;

c)  achoimrí gearra ar bheartais rannpháirtíochta i gcomhréir le hAirteagal 3g de Rialachán 2007/36/CE, i gcás inarb infheidhme;

d)  tagairt do chomhlíonadh cód freagrach iompair agus do chomhlíonadh caighdeán maidir le dícheall cuí agus tuairisciú a aithnítear go hidirnáisiúnta agus, i gcás inarb ábhartha, méid ailínithe le spriocanna fadtéarmacha maidir leis an téamh domhanda atá i gComhaontú Pháras.

3.   De mhaolú ar mhír 1 ó [Oifig na bhFoilseachán: cuir isteach, le do thoil, 18 mí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], déanfaidh rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais a sháraíonn ar a gclár comhardaithe an critéir i ndáil le meánlíon 500 fostaí le linn na bliana airgeadais ráiteas maidir le beartais díchill chuí i dtaca le drochthionchair phríomha na gcinntí infheistíochta ar thosca inbhuanaitheachta a fhoilsiú agus a chothabháil ar a láithreáin ghréasáin.

Áireofar ar a laghad sa ráiteas dá dtagraítear sa chéad fhomhír an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointí (a) go dtí (d) de mhír 2.

4.   De mhaolú ar mhír 1, ó [Oifig na bhFoilseachán: cuir isteach, le do thoil, 18 mí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], déanfaidh rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais ar máthairghnóthais atá ina bpáirt de ghrúpa mór iad dá dtagraítear in Airteagal 3(7) de Threoir 2013/34/AE a sháraíonn ar a chlár comhardaithe, ar bhonn comhdhlúithe, an critéir i ndáil le líon de 500 fostaí ar an meán le linn na bliana airgeadais ráiteas maidir le cleachtais díchill chuí i dtaca le drochthionchair phríomha na gcinntí infheistíochta ar thosca inbhuanaitheachta a fhoilsiú agus a chothabháil ar a láithreáin ghréasáin.

Áireofar ar a laghad sa ráiteas dá dtagraítear sa chéad fhomhír an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointí (a) go dtí (d) de mhír 2.

5.   Foilseoidh comhairleoirí airgeadais ar a láithreáin ghréasáin ceachtar den dá hábhar a leanas:

a)  faisnéis maidir le cé acu a ndéanann siad nó nach ndéanann, agus aird chuí á tabhairt ar a méid, ar a gcineál agus ar scála a ngníomhaíochtaí agus ar na cineálacha táirgí airgeadais a dtugann siad comhairle ina leith, drochthionchair phríomha ar thosca inbhuanaitheachta a mheas ina gcuid comhairle infheistíochta nó comhairle árachais;

b)  faisnéis maidir leis an bhfáth nach measann siad drochthionchair na gcinntí infheistíochta ar thosca inbhuanaitheachta ina gcomhairle infheistíochta nó ina gcomhairle árachais, agus, i gcás inarb ábhartha, faisnéis san áireamh maidir le cibé an bhfuil sé beartaithe acu drochthionchair den chineál sin a mheas agus cathain a dhéanfaidh siad amhlaidh.

6.   Faoin…[Oifig na bhFoilseachán: cuir isteach le do thoil 12 mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], i dtaca le táscairí inbhuanaitheachta maidir le drochthionchair a bhaineann leis an aeráid agus drochthionchair eile a bhaineann leis an gcomhshaol, forbróidh ÚBE, ÚEÁPC agus ESMA, tríd an gComhchoiste, Caighdeáin Theicniúla Rialála i gcomhréir le hAirteagal 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 agus Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 agus ina dhiaidh sin tabharfaidh siad cothrom le dáta iad maidir le hábhar, modheolaíochtaí agus cur i láthair na faisnéise dá dtagraítear i míreanna 1 go 5 den Airteagal seo.

Déanfaidh ÚBE, ÚEÁPC agus ESMA ionchur a lorg, i gcás inarb ábhartha, ón nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil agus ón Airmheán Comhpháirteach Taighde de chuid an Choimisiúin Eorpaigh.

7.   Faoin … [Oifig na bhFoilseachán: cuir isteach le do thoil 24 mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], i dtaca le táscairí inbhuanaitheachta maidir le drochthionchair a bhaineann le réimse cúrsaí sóisialta agus fostaithe, urraim do chearta an duine, frithéilliú agus cúrsaí breabaireachta, forbróidh ÚBE, ÚEÁPC agus ESMA, tríd an gComhchoiste, Caighdeáin Theicniúla Rialála i gcomhréir le hAirteagal 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 agus ina dhiaidh sin tabharfaidh siad cothrom le dáta iad maidir le hábhar, modheolaíochtaí agus cur i láthair na faisnéise dá dtagraítear i míreanna 1 go 5 den Airteagal seo.

Airteagal 3a

Trédhearcacht na mbeartas luacha saothair maidir le comhtháthú na rioscaí inbhuanaitheachta

1.   Áireoidh rannpháirtithe margaidh airgeadais agus comhairleoirí airgeadais ar a mbeartais luacha saothair faisnéis faoin gcaoi a bhfuil a mbeartais luacha saothair ag teacht le comhtháthú rioscaí inbhuanaitheachta agus foilseoidh siad an fhaisnéis sin ar a láithreáin ghréasáin.

2.   Ba cheart an nochtadh dá dtagraítear i mír 1 a áireamh i mbeartais luacha saothair a bhunóidh agus a chothóidh rannpháirtithe margaidh airgeadais agus comhairleoirí airgeadais i gcomhréir le reachtaíocht earnála, go háirithe Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/AE, 2013/36/AE, 2014/65/AE, (AE) 2016/97 agus (AE) 2016/234.

Airteagal 4

Trédhearcacht chomhtháthú na rioscaí inbhuanaitheachta

1.  Áireoidh rannpháirtithe margaidh airgeadais tuairisc ar na nithe seo a leanas i nochtaí réamhchonartha:

(a)  an chaoi a gcomhtháthaítear rioscaí inbhuanaitheachta ina gcinntí infheistíochta, agus

(b)  toradh an mheasúnaithe ar thionchair dhóchúla na rioscaí inbhuanaitheachta ▌ar fháltais na dtáirgí airgeadais ▌.

I gcás ina measfar nach bhfuil na rioscaí inbhuanaitheachta ábhartha, áireoidh na tuairiscí dá dtagraítear i bpointí (a) agus (b) míniú soiléir gonta ar an bhfáth nach bhfuil siad ábhartha.

2.  Áireoidh comhairleoirí airgeadais tuairiscí ar na nithe seo a leanas i nochtaí réamhchonarthacha:

(a)  an chaoi a gcomhtháthaítear rioscaí inbhuanaitheachta ina gcomhairle infheistíochta ▌nó árachais, agus

(b)  toradh an mheasúnaithe ar thionchair dhóchúla na rioscaí inbhuanaitheachta ▌ar fháltais na dtáirgí airgeadais ▌.

I gcás ina measfar nach bhfuil na rioscaí inbhuanaitheachta ábhartha, áireoidh na tuairiscí dá dtagraítear i bpointe (a) agus pointe (b) míniú soiléir gonta ar an bhfáth nach bhfuil siad ábhartha.

3.  Déanfar an fhaisnéis dá dtagraítear i míreanna 1 agus ▌ 2 a nochtadh mar seo a leanas:

(a)  i gcás BCIManna, sna nochtaí d'infheisteoirí dá dtagraítear in Airteagal 23(1) de Threoir 2011/61/AE;

(b)  i gcás gnóthais árachais, i soláthar na faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 185(2) de Threoir 2009/138/CE nó, i gcás inarb ábhartha, i gcomhréir le hAirteagal 29(1) de Threoir (AE) 2016/97;

(c)  i gcás IORPanna, i soláthar na faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 41 de Threoir (AE) 2016/2341;

(d)  i gcás bainisteoirí um chistí caipitil fiontair cáilitheacha, i soláthar na faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 13(1) de Rialachán (AE) Uimh. 345/2013;

(e)  i gcás bainisteoirí um chistí fiontraíochta sóisialta cáilitheacha, i soláthar na faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 14(1) de Rialachán (AE) Uimh. 346/2013;

(f)  i gcás déantóirí táirgí pinsin, i scríbhinn in am trátha sula mbíonn infheisteoir miondíola faoi cheangal ag conradh a bhaineann le táirge pinsin;

(g)  i gcás cuideachtaí bainistíochta GCUI, sa réamheolaire dá dtagraítear in Airteagal 69 de Threoir 2009/65/CE;

(h)  i gcás gnólachtaí infheistíochta a sholáthraíonn bainistíocht punainne nó a sholáthraíonn comhairle infheistíochta, i gcomhréir le hAirteagal 24(4) de Threoir 2014/65/AE;

(ha)  i gcás institiúidí creidmheasa a sholáthraíonn bainistíocht punainne nó a sholáthraíonn comhairle infheistíochta, i gcomhréir le hAirteagal 24(4) de Threoir 2014/65/AE;

(i)  i gcás idirghabhálaithe árachais agus gnóthais árachais a chuireann comhairle árachais ar fáil maidir le IBIPanna agus i gcás idirghabhálaithe árachais a chuireann comhairle árachais ar fáil maidir le táirgí pinsin atá nochta do luaineachtaí sa mhargadh, i gcomhréir le hAirteagal 29(1) de Threoir (AE) 2016/97;

(j)   i gcás BCIManna de chuid ELTIFanna, sa réamheolaire dá dtagraítear in Airteagal 23 de Rialachán (AE) 2015/760;

(k)  i gcás soláthraithe TPPUanna, sa doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU dá dtagraítear in Airteagal 26 de Rialachán (AE) XYZ [IO - cuir isteach, le do thoil, tagairt do Rialachán TPPU maidir le táirge pinsin phearsanta uile-Eorpach (TPPU)].

Airteagal 4gamma

Trédhearcacht tionchar inbhuanaitheachta diúltach ar leibhéal táirge airgeadais

1.   Tráth nach déanaí ná… [Oifig na bhFoilseachán: cuir isteach, le do thoil, 36 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], i gcás gach táirge airgeadais, nuair a chuirfidh rannpháirtí sa mhargadh airgeadais nochtaí faoi Airteagal 3γ(1)(a), (3) nó (4) dá dtagraítear i bpointí (a) go (k) d'Airteagal 4(3) i bhfeidhm, áireofar an méid seo a leanas:

(a)  míniú soiléir, réasúnaithe maidir le cibé an measann táirge airgeadais drochthionchair phríomha ar thosca inbhuanaitheachta agus i gcás ina measann sé, conas a dhéanann sé amhlaidh;

(b)  ráiteas go bhfuil faisnéis maidir le drochthionchair phríomha ar thosca inbhuanaitheachta ar fáil san fhaisnéis atá le nochtadh de bhun phointí (a) go (j) d'Airteagal 7(2).

I gcás ina bhfuil cainníochtaithe maidir le drochthionchair phríomha ar thosca inbhuanaitheachta san fhaisnéis i bpointí (a) go (j) d'Airteagal 7(2), féadfaidh an fhaisnéis sin a bhrath ar na forálacha sna caighdeáin theicniúla rialála arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagail 3γ(6) agus (7).

2.   I gcás gach táirge airgeadais, nuair a chuireann rannpháirtí sa mhargadh airgeadais Airteagal 3γ(1)(b) i bhfeidhm, áireofar sna nochtaí dá dtagraítear i bpointí (a) go (k) d'Airteagal 4(3), áireofar ráiteas nach ndéanann an rannpháirtí sa mhargadh airgeadais drochthionchair cinntí infheistíochta ar thosca inbhuanaitheachta a mheas agus míniú réasúnaithe cén fáth nach ndéanann sé amhlaidh.

Airteagal 4a

Trédhearcacht cur chun cinn tréithe comhshaoil nó sóisialta i nochtaí réamhchonarthacha

1.   I gcás ina léiríonn táirge airgeadais, i measc tréithe eile, cur chun cinn saintréithe comhshaoil nó sóisialta, nó meascán díobh sin, fad is go bhfuil na cuideachtaí a ndéantar na hinfheistíochtaí iontu ag cloí le dea-chleachtais rialachais, áireoidh an fhaisnéis a nochtfar de bhun Airteagal 4(1) agus (3) na sonraí seo a leanas:

(a)  faisnéis faoin gcaoi a gcomhlíontar na tréithe sin;

(b)  má ainmníodh innéacs mar thagarmharc, faisnéis faoi an bhfuil nó nach bhfuil an t-innéacs sin i gcomhréir leis na tréithe sin agus an chaoi a bhfuil an t-innéacs i gcomhréir leo.

2.   San fhaisnéis atá le nochtadh de bhun Airteagal 4(1) agus (3), áireoidh rannpháirtithe margaidh airgeadais léiriú ar an áit a bhfuil fáil ar an modheolaíocht a úsáidtear leis na hinnéacsanna dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a ríomh.

3.   Déanfaidh an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE), an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (ÚEÁPC) agus an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA), trí Chomhchoiste na nÚdarás Maoirseachta Eorpach ("an Comhchoiste"), dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt ina sonrófar a thuilleadh na mionsonraí maidir le cur i láthair agus ábhar na faisnéise atá le nochtadh de bhun an Airteagail seo.

Nuair a bheidh na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála á bhforbairt ag ÚBE, ÚEÁPC agus ESMA, cuirfear san áireamh na cineálacha éagsúla táirgí airgeadais, na tréithe a ghabhann leo dá dtagraítear i mír 1 agus na difríochtaí eatarthu sin agus é mar aidhm nochtaí cruinne, cothroma, soiléire, nach bhfuil míthreorach, a dhéanamh, agus iad simplí agus gonta chomh maith.

Cuirfidh ÚBE, ÚEÁPC agus ÚEUM na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin … [Oifig na bhFoilseachán: Cuir isteach, le do thoil, an dáta 12 mhí tar éis dháta an teacht i bhfeidhm].

Tarmligtear cumhacht chuig an gCoimisiún chun na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) Uimh. 1094/2010 agus (AE) Uimh. 1095/2010.

Airteagal 5

Trédhearcacht infheistíochtaí inbhuanaithe i nochtaí réamhchonarthacha

1.  I gcás ina bhfuil sé mar sprioc ag táirge airgeadais infheistíochtaí inbhuanaithe a dhéanamh ▌agus i gcás inar ainmníodh innéacs mar thagarmharc, beidh an méid seo a leanas ag gabháil leis an bhfaisnéis atá le nochtadh de bhun Airteagal 4(1) agus (3):

(a)  faisnéis ar an gcaoi a bhfuil an t-innéacs ainmnithe ailínithe leis an sprioc sin;

(b)  míniú ar an bhfáth ▌agus ar an gcaoi a bhfuil an t-innéacs ainmnithe atá ailínithe leis an sprioc sin difriúil le hinnéacs leathan margaidh.

2.  I gcás ina bhfuil sé mar sprioc ag táirge airgeadais infheistíochtaí inbhuanaithe ▌a dhéanamh, agus i gcás nár ainmníodh aon innéacs mar thagarmharc, áireofar san fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 4(1) agus (3) míniú ar an gcaoi a mbaintear amach an sprioc sin.

3.  I gcás ina bhfuil sé mar sprioc ag táirge airgeadais astaíochtaí carbóin a laghdú, áireofar san fhaisnéis atá le nochtadh de bhun Airteagal 4(1) agus (3)an sprioc maidir le nochtadh astaíochtaí ísealcharbóin i bhfianaise spriocanna fadtéarmacha maidir leis an téamh domhanda i gComhaontú Pháras maidir leis an Athrú Aeráide a bhaint amach.

De mhaolú ar mhír 2, i gcás nach bhfuil ▌tagarmharc AE aistrithe aeráide tagarmharc AE atá ailínithe le Comhaontú Pháras ▌i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/1011 ar fáil, áireofar leis an bhfaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 4 míniú mionsonraithe ar an gcaoi a n-áirithítear go leanfar den iarracht chun an sprioc sin d'astaíochtaí carbóin a laghdú a bhaint amach i bhfianaise na spriocanna fadtéarmacha maidir leis an téamh domhanda i gComhaontú Pháras a bhaint amach.

4.  San fhaisnéis atá le nochtadh de bhun Airteagal 4(1) agus (3), áireoidh rannpháirtithe margaidh airgeadais léiriú ar an áit a bhfuil fáil ar an modheolaíocht a úsáidtear leis na hinnéacsanna dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo agus na tagarmharcanna dá dtagraítear sa dara fomhír de mhír 3 den Airteagal seo a ríomh.

5.  Déanfaidh an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE), an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (ÚEÁPC) agus an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA), trí Chomhchoiste na nÚdarás Maoirseachta Eorpach ("an Comhchoiste"), dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt ina sonrófar a thuilleadh na mionsonraí maidir le cur i láthair agus ábhar na faisnéise atá le nochtadh de bhun an Airteagail seo.

Nuair a bheidh na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála á bhforbairt ag ÚBE, ÚEÁPC agus ESMA, cuirfear san áireamh na cineálacha éagsúla táirgí airgeadais, na cuspóirí atá acu dá dtagraítear i míreanna 1, 2 agus 3 agus na difríochtaí eatarthu sin agus é mar aidhm nochtaí cruinne, cothroma, soiléire, nach bhfuil míthreorach, a dhéanamh, agus iad simplí agus gonta chomh maith.

Cuirfidh ÚBE, ÚEÁPC agus ESMA na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin …[Oifig na bhFoilseachán: Cuir isteach, le do thoil, an dáta 12 mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Tarmligtear cumhacht chuig an gCoimisiún chun na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) Uimh. 1094/2010 agus (AE) Uimh. 1095/2010.

Airteagal 6

Trédhearcacht cur chun cinn tréithe comhshaoil nó sóisialta agus infheistíochtaí inbhuanaithe ar láithreáin ghréasáin

1.   I gcás gach táirge airgeadais dá dtagraítear i mír 1 d'Airteagal 4a agus i mír 1, mír 2 agus mír 3 d'Airteagal 5, foilseoidh rannpháirtithe margaidh airgeadais an fhaisnéis seo a leanas ar a láithreáin ghréasáin agus coinneoidh siad cothrom le dáta í:

(a)  tuairisc ar na tréithe comhshaoil nó sóisialta nó ar an gcuspóir infheistíochta inbhuanaithe;

(b)  faisnéis ar na modheolaíochtaí a úsáidtear chun measúnú, tomhas agus faireachán a dhéanamh ar na tréithe comhshaoil nó sóisialta nó ar thionchar na n-infheistíochtaí inbhuanaithe a roghnaíodh don táirge airgeadais, lena n-áirítear a fhoinsí sonraí, na critéir scagtha do na sócmhainní foluiteacha agus na táscairí inbhuanaitheachta ábhartha a úsáidtear chun tomhas a dhéanamh ar shaintréithe comhshaoil nó sóisialta nó ar thionchar inbhuanaithe foriomlán an táirge airgeadais;

(c)  an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagail 4a agus 5;

(d)  an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 7.

An fhaisnéis atá le nochtadh de bhun na chéad fhomhíre, beidh sé soiléir, gonta agus sothuigthe d'infheisteoirí. Foilseofar an fhaisnéis ar bhealach cruinn, cothrom, soiléir, simplí agus beacht agus ar bhealach nach mbeidh míthreorach, agus in áit fheiceálach ar an láithreán gréasáin ar a bhfuil rochtain éasca.

2.   Forbróidh ÚBE, ÚEÁPC agus ESMA, trí mheán an Chomhchoiste, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála ina sonrófar a thuilleadh na mionsonraí maidir le hábhar na faisnéise dá dtagraítear i bpointe (a) agus (b) den chéad fhomhír de mhír 1, agus na ceanglais maidir le cur i láthair dá dtagraítear sa dara fomhír den mhír sin.

Nuair a bheidh na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála á bhforbairt ag ÚBE, ÚEÁPC agus ESMA, cuirfear san áireamh na cineálacha éagsúla táirgí airgeadais, na saintréithe agus na cuspóirí a ghabhann leo dá dtagraítear i mír 1 agus na difríochtaí eatarthu sin. Tabharfaidh ÚBE, ÚEÁPC agus ESMA na caighdeáin theicniúla rialála cothrom le dáta i bhfianaise forbairtí rialála agus teicneolaíochta.

Cuirfidh ÚBE, ÚEÁPC agus ESMA na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin [Oifig na bhFoilseachán: Cuir isteach, le do thoil, an dáta 12 mhí tar éis dháta an teacht i bhfeidhm].

Tarmligtear cumhacht chuig an gCoimisiún chun na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 agus Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.

Airteagal 7

Trédhearcacht cur chun cinn tréithe comhshaoil nó sóisialta agus infheistíochtaí inbhuanaithe i dtuarascálacha tréimhsiúla

1.  I gcás ina gcuireann rannpháirtithe margaidh airgeadais táirge airgeadais ar fáil dá dtagraítear i mír (1) d'Airteagal 4a agus i mír 1, mír 2 agus mír 3 d'Airteagal 5, áireoidh siad tuairisc ar na nithe seo a leanas ina dtuarascálacha tréimhsiúla:

(a)  i gcás táirge airgeadais dá dtagraítear i mír 1 d'Airteagal 4a, a mhéid a bhaintear tréithe comhshaoil nó sóisialta amach;

(b)  le haghaidh táirge airgeadais dá dtagraítear i mír 1, mír 2 agus mír 3 d'Airteagal 5,

(i)  tionchar foriomlán an táirge airgeadais ó thaobh na hinbhuanaitheachta de trí bhíthin táscairí inbhuanaitheachta ábhartha, nó

(ii)  i gcás inar ainmníodh innéacs mar thagarmharc, comparáid idir tionchar foriomlán an táirge airgeadais leis an innéacs ainmnithe agus le hinnéacs leathan margaidh trí tháscairí inbhuanaitheachta.

2.  Déanfar an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 a nochtadh mar seo a leanas:

(a)  i gcás BCIManna, sa tuarascáil bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 22 de Threoir 2011/61/AE;

(b)  i gcás gnóthas árachais, ar bhonn bliantúil i scríbhinn i gcomhréir le hAirteagal 185(6) de Threoir 2009/138/CE;

(c)  i gcás IORPanna, sa tuarascáil bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 29 de Threoir (AE) 2016/2341;

(d)  i gcás bainisteoirí um chistí caipitil fiontair cáilitheacha, sa tuarascáil bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 12 de Rialachán (AE) Uimh. 345/2013;

(e)  i gcás bainisteoirí um chistí fiontraíochta sóisialta cáilitheacha, sa tuarascáil bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 13 de Rialachán (AE) Uimh. 346/2013;

(f)  i gcás déantóirí táirgí pinsin, i scríbhinn ▌i dtuarascálacha bliantúla nó i dtuarascálacha i gcomhréir leis an dlí náisiúnta;

(g)  i gcás cuideachtaí bainistíochta GCUI, i dtuarascálacha bliantúla dá dtagraítear in Airteagal 69 de Threoir 2009/65/CE;

(h)  i gcás gnólachtaí infheistíochta a sholáthraíonn bainistíocht punainne, i dtuarascáil thréimhsiúil dá dtagraítear in Airteagal 25(6) de Threoir 2014/65/AE;

(i)  i gcás institiúidí creidmheasa a sholáthraíonn bainistíocht punainne, go bliantúil sna tuarascálacha tréimhsiúla dá dtagraítear in Airteagal 25(6) de Threoir 2014/65/AE,

(j)  i gcás soláthraithe TPPU, i ráiteas sochair TPPU dá dtagraítear in Airteagal 36 de Rialachán (AE) Uimh. XYZ [IO - cuir isteach tagairt don Rialachán maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU)].

3.  Chun críocha mhír 1, féadfaidh rannpháirtithe margaidh airgeadais an fhaisnéis i dtuarascálacha bainistíochta a úsáid i gcomhréir le hAirteagal 19 nó an fhaisnéis i ráitis neamhairgeadais a úsáid i gcomhréir le hAirteagal 19a de Threoir 2013/34/AE i gcás inarb iomchuí.

4.  Forbróidh ÚBE, ÚEÁPC agus ESMA, trí mheán an Chomhchoiste, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála ina sonrófar a thuilleadh na mionsonraí maidir le cur i láthair agus ábhar na faisnéise dá dtagraítear i mír 1.

Nuair a bheidh na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála á bhforbairt ag ÚBE, ÚEÁPC agus ESMA, cuirfear san áireamh na cineálacha éagsúla táirgí airgeadais, na saintréithe agus na cuspóirí a ghabhann leo dá dtagraítear i mír 1 agus na difríochtaí eatarthu sin. Tabharfaidh EBA, EIOPA agus ESMA na caighdeáin theicniúla rialála cothrom le dáta i bhfianaise forbairtí rialála agus teicneolaíochta.

Cuirfidh ÚBE, ÚEÁPC agus ESMA na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin [Oifig na bhFoilseachán: Cuir isteach, le do thoil, an dáta 12 mhí tar éis dháta an teacht i bhfeidhm].

Tarmligtear cumhacht chuig an gCoimisiún chun na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, ▌(AE) Uimh. 1094/2010 agus ▌(AE) Uimh. 1095/2010.

Airteagal 8

Athbhreithniú ar nochtaí

1.  Áiritheoidh rannpháirtithe margaidh airgeadais go gcoimeádfar cothrom le dáta aon fhaisnéis a fhoilsítear i gcomhréir le hAirteagal 3, le hAirteagal 3a nó le hAirteagal 6. I gcás ina leasaíonn rannpháirtithe margaidh airgeadais faisnéis den sórt sin, foilseofar míniú soiléir ar an athrú sin ar an láithreán gréasáin céanna.

2.  Beidh mír 1 i bhfeidhm mutatis mutandis i gcás comhairleoirí airgeadais maidir le faisnéis ar bith a fhoilsítear i gcomhréir le hAirteagal 3 agus Airteagal 3a.

Airteagal 9

Cumarsáid mhargaíochta

1.  Gan dochar do reachtaíocht earnála níos righne, go háirithe Treoracha 2009/65/CE, ▌ 2014/65/AE, ▌ (AE) 2016/97 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014, áiritheoidh rannpháirtithe margaidh airgeadais agus comhairleoirí airgeadais nach mbréagnaíonn a gcumarsáid mhargaíochta an fhaisnéis a nochtar de bhun an Rialacháin seo.

2.  Féadfaidh ÚBE, ÚEÁPC agus ESMA, trí mheán an Chomhchoiste, dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme a dhréachtú chun cur i láthair caighdeánach na faisnéise ar chur chun cinn tréithe comhshaoil nó sóisialta agus infheistíochtaí inbhuanaithe a chinneadh.

Tugtar de chumhacht don Choimisiún na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, ▌ (AE) Uimh. 1094/2010 agus ▌ (AE) Uimh. 1095/2010.

Airteagal 9a

Na húdaráis inniúla

1.   Áiritheoidh gach Ballstát go ndéanfaidh údaráis inniúla a ainmneofar i gcomhréir le reachtaíocht earnála, go háirithe iad siúd dá dtagraítear i bpointí (a) go (j) d'Airteagal 4(3) agus i dTreoir 2013/36/AE, faireachán ar chomhlíonadh ceanglas a chuireann an Rialachán seo ar rannpháirtithe margaidh airgeadais agus ar chomhairleoirí airgeadais. Beidh na cumhachtaí maoirseachta agus imscrúdaithe uile ag na húdaráis inniúla atá riachtanach chun a gcuid feidhmeanna a fheidhmiú faoin Rialachán seo.

2.   Chun críocha an Rialacháin seo, comhoibreoidh na húdaráis inniúla lena chéile agus, gan aon mhoill mhíchuí, tabharfaidh siad pé faisnéis dá chéile arb ábhartha chun críocha a gcuid dualgas a chomhlíonadh faoin Rialachán seo agus a gcuid cumhachtaí a fheidhmiú.

Airteagal 9b

Trédhearcacht i gcás IORPanna agus idirghabhálaithe árachais

1.   Foilseoidh IORPanna an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 3, Airteagal 3a, Airteagal 3gamma agus Airteagal 4gamma, agus Airteagal 4 agus i bpointí (a) go (d) as an gcéad fhomhír d'Airteagal 6(1) i gcomhréir le pointe (f) d'Airteagal 36(2) de Threoir (AE) 2016/2341.

2.   Cuirfidh idirghabhálaithe árachais an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 3, Airteagal 3a, Airteagal 3gamma (5), Airteagal 4 agus pointí (a) go (d) as an gcéad fhomhír d'Airteagal 6(1) i gcomhréir le hAirteagal 23 de Threoir (AE) 2016/97.

Airteagal 9c

Táirgí pinsin a chumhdaítear le Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 agus (CE) Uimh. 987/2009

1.   Féadfaidh na Ballstáit cinneadh ar an Rialachán seo a chur i bhfeidhm ar mhonaróirí táirgí pinsin atá ag oibriú scéimeanna slándála sóisialta a chumhdaítear faoi Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Ina leithéid de chásanna, áireoidh monaróirí táirgí pinsin dá dtagraítear in Airteagal 2(a) monaróirí táirgí pinsin a oibríonn scéimeanna náisiúnta slándála sóisialaí agus táirgí pinsin dá dtagraítear in Airteagal 2(h). Dá réir sin, áireoidh táirgí pinsin dá dtagraítear in Airteagal 2(h) táirgí pinsin dá dtagraítear sa chéad abairt.

2.   Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún, ÚBE, ÚEÁPC agus ESMA ar an eolas faoin na cinntí dá dtagraítear i mír 1.

Airteagal 9d

Díolúintí

1.   Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo i gcás idirghabhálaithe árachais a chuireann comhairle árachais ar fáil maidir le IBIPanna nó gnólachtaí infheistíochta a chuireann comhairle infheistíochta ar fáil agus ar fiontair iad, beag beann ar a bhfoirm dhlíthiúil, lena n-áirítear daoine nádúrtha nó daoine féinfhostaithe ar choinníoll go bhfostaíonn siad níos lú ná triúr.

2.  Féadfaidh na Ballstáit cinneadh a dhéanamh an Rialachán seo a chur i bhfeidhm ar idirghabhálaithe árachais a chuireann comhairle árachais ar fáil maidir le IBIPanna agus ar ghnólachtaí infheistíochta a chuireann comhairle infheistíochta dá dtagraítear i mír 1 ar fáil.

3.  Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún, ÚBE, ÚEÁPC agus ESMA ar an eolas faoin na cinntí dá dtagraítear i mír 2.

Airteagal 9e

Tuarascáil

Déanfaidh ÚBE UEAPC agus ESMA méid na nochtaí deonacha i gcomhréir le hAirteagal 3gamma 1(a) agus Airteagal 4gamma 1(a) a mheas. Tráth nach déanaí ná an … [Oifig na bhFoilseachán: cuir isteach le do thoil 18 mí ó dháta chur i bhfeidhm Airteagail 3gamma agus 4gamma], cuirfidh ÚBE, ÚEÁPC agus ESMA tuarascáil bhliantúil faoi bhráid an Choimisiúin maidir le dea-chleachtais agus déanfaidh siad moltaí maidir le caighdeáin dheonacha tuairiscithe. Sa tuarascáil bhliantúil, déanfar impleachtaí na gcleachtas díchill chuí ar nochtaí a mheas i gcomhréir leis an Rialachán seo agus tabharfar treoir maidir leis an ábhar seo. Déanfar an tuarascáil sin a chur ar fáil go poiblí agus é a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle.

Airteagal 11

Meastóireacht

Faoin [Oifig na bhFoilseachán: Cuir isteach dáta 36 mhí tar éis dháta an teacht i bhfeidhm], déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, agus ar an méid a leanas go háirithe:

(a)  cibé ar cheart an tagairt do mheánlíon fostaithe in Airteagal 3γ(3) agus (4) a choinneáil, a ionadú nó a bheith in éineacht le critéir eile, agus leas agus comhréireacht an ualaigh riaracháin bhaintigh a mheas;

(b)  cibé nach gcuirtear isteach ar fheidhmiú an Rialacháin seo de thoradh easpa sonraí nó a gcáilíocht a bheith fo-optamach, lena n-áirítear táscairí maidir le drochthionchair ar thosca inbhuanaitheachta ag cuideachtaí infheistiúcháin.

Beidh tograí le haghaidh leasuithe ar an Rialachán in éineacht leis an tuarascáil, más iomchuí.

Airteagal 12

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón …[Oifig na bhFoilseachán: Cuir isteach le do thoil 15 mhí tar éis dháta a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, le do thoil].

Ach beidh Airteagal 3gamma (6) agus (7), Airteagal 4a (3), Airteagal 5(5), Airteagal 6(2), Airteagal 7(4) agus Airteagal 9(2) ▌i bhfeidhm ó [Oifig na bhFoilseachán: Cuir isteach dáta an teacht i bhfeidhm, le do thoil] agus beidh Airteagal 7(1) go (3) i bhfeidhm ó [Oifig na bhFoilseachán: Cuir isteach Eanáir 1 den bhliain tar éis an dáta dá dtagraítear sa dara fomhír, le do thoil].

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

(1)*NÍL BAILCHRÍOCH DHLÍTHEANGEOLAÍOCH DÉANTA AR AN TÉACS GO FÓILL
(2)IO C , , lch. .
(3)IO C , , lch. .
(4)Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019.
(5)I mbun athrú: Clár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe (na Náisiúin Aontaithe 2015).
(6)COM(2016) 739 final.
(7)CO EUR 17, CONCL. 5.
(8)Cinneadh (AE) 2016/1841 ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2016 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Chomhaontú Pháras, a glacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (IO L 282, 19.10.2016, lch. 1).
(9)Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú dlíthe, rialachán, agus forálacha riaracháin a bhaineann le gnóthais le haghaidh comhinfheistíocht in urrúis inaistrithe (GCUI) (IO L 302, 17.11.2009, lch. 32).
(10)Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le gabháil le gnó an Árachais agus an Athárachais agus an gnó sin a shaothrú (Sócmhainneacht II) (IO L 335, 17.12.2009, lch. 1).
(11)Treoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha (IO L 174, 1.7.2011, lch. 1).
(12)Treoir 2013/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le rochtain ar ghníomhaíocht institiúidí creidmheasa agus maoirseacht stuamachta ar institiúidí creidmheasa agus ar ghnólachtaí infheistíochta, lena leasaítear Treoir 2002/87/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/48/CE agus Treoir 2006/49/CE (IO L 176, 27.6.2013, lch. 338).
(13)Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Treoir 2002/92/CE agus Treoir 2011/61/AE (IO L 173, 12.6.2014, lch. 349).
(14)Treoir (AE) 2016/97 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 maidir le dáileadh árachais (IO L 26, 2.2.2016, lch. 19).
(15)Treoir (AE) 2016/2341 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 maidir le gníomhaíochtaí agus maoirseacht institiúidí um chóir ar scor ceirde (IORPanna) (IO L 354, 23.12.2016, lch. 37).
(16)Rialachán (AE) Uimh. 345/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí caipitil fiontair Eorpacha (IO L 115, 25.4.2013, lch. 1).
(17)Rialachán (AE) Uimh. 346/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí fiontraíochta sóisialta Eorpacha (IO L 115, 25.4.2013, lch. 18).
(18)Rialachán (AE) 2015/760 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le cistí infheistíochta fadtéarmaí Eorpacha (IO L 123, 19.5.2015, lch. 98).
(19)Treoir 2013/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ráitis airgeadais bhliantúla, ráitis airgeadais chomhdhlúite agus tuarascálacha gaolmhara ó chineálacha áirithe gnóthas, lena leasaítear Treoir 2006/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 78/660/CEE ón gComhairle agus Treoir 83/349/CEE ón gComhairle (IO L 182, 29.6.2013, lch. 19).
(20)Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 12).
(21)Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 48).
(22)Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/77/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 84).
(23)Rialachán (CE) Uimh. 1286/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Samhain 2014 maidir le doiciméid um fhaisnéis bhunriachtanach do tháirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe (PRIIPanna) (IO L 352, 9.12.2014, lch. 1).

An nuashonrú is déanaí: 29 Aibreán 2019Fógra dlíthiúil