Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0179(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0363/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0363/2018

Rasprave :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Glasovanja :

PV 18/04/2019 - 10.15
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0435

Usvojeni tekstovi
PDF 268kWORD 73k
Četvrtak, 18. travnja 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Objavljivanje podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost ***I
P8_TA-PROV(2019)0435A8-0363/2018
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0354),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0208/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 5. prosinca 2018.(2),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 27. ožujka 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0363/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima

(1) SL C 62, 15.2.2019., str. 97.
(2) SL C 86, 7.3.2019., str. 24.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 18. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/… Europskog parlamenta i Vijeća o ▌ objavljivanju podataka povezanih s održivosti u sektoru financijskih usluga(1)
P8_TC1-COD(2018)0179

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke(2),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(3),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(4),

budući da:

(-1)  Opća skupština UN-a donijela je 25. rujna 2015. novi globalni okvir za održivi razvoj, odnosno Program održivog razvoja do 2030.(5), u čijem su središtu ciljevi održivog razvoja. Komunikacijom Komisije iz 2016. o sljedećim koracima za održivu europsku budućnost(6) ciljevi održivog razvoja povezuju se s političkim okvirom Unije kako bi se osiguralo da se oni otpočetka uzimaju u obzir u svim Unijinim mjerama i političkim inicijativama unutar Unije ili globalno. U zaključcima Europskog vijeća od 20. lipnja 2017.(7) potvrđuje se predanost Unije i država članica potpunoj, usklađenoj, sveobuhvatnoj, integriranoj i učinkovitoj provedbi Programa 2030. u bliskoj suradnji s partnerima i drugim dionicima.

(1)  Prijelaz na niskougljično, održivije, resursno učinkovito i kružno gospodarstvo, u skladu s ciljevima održivog razvoja, ključno je za dugoročnu konkurentnost gospodarstva Unije. Pariški klimatski sporazum (COP21), koji je Unija ratificirala 5. listopada 2016.(8) i koji je stupio na snagu 4. studenoga 2016., pokušaj je snažnijeg odgovora na klimatske promjene, među ostalim, usklađivanjem financijskih tokova s prijelazom na niske emisije stakleničkih plinova i razvoj otporan na klimatske promjene.

Kako bi se ostvarili dugoročni ciljevi u vezi s globalnim zatopljenjem koji su utvrđeni Pariškim klimatskim sporazumom i znatno smanjili rizici i učinci klimatskih promjena, opći cilj trebao bi biti zadržavanje povećanja globalne prosječne temperature na razini znatno nižoj od 2 °C iznad razina iz predindustrijskog razdoblja te ulaganje napora u ograničavanje porasta temperature na 1,5 °C u odnosu na predindustrijske razine.

(2)  Zajednički je cilj Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(9), Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(10), Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća(11), Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća(12), Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća(13), Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća(14), Direktive (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća(15), Uredbe (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(16), Uredbe (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(17) i Uredbe (EU) br. XYZ Europskog parlamenta i Vijeća

[SL – molimo umetnuti upućivanje na Uredbu o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)] olakšati početak i nastavak obavljanja djelatnosti subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS), kreditnih institucija, upravitelja alternativnih investicijskih fondova (UAIF) koji upravljaju i/ili trguju alternativnim investicijskim fondovima, među kojima su europski fondovi za dugoročna ulaganja u skladu s Uredbom (EU) 2015/760 Europskog parlamenta i Vijeća(18), društava za osiguranje, investicijskih društava, posrednika u osiguranju, institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, upravitelja kvalificiranih fondova rizičnog kapitala (upravitelji EuVECA), ▌ upraviteljâ kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo (upravitelji EuSEF) i pružatelja paneuropskih osobnih mirovinskih proizvoda. Tim direktivama i uredbama osigurava se ujednačenija zaštita krajnjih ▌ ulagatelja i olakšava im se upotreba brojnih financijskih proizvoda i usluga (financijskih proizvoda) te istodobno propisuju pravila na temelju kojih krajnji ulagatelji mogu donositi informirane odluke o ulaganjima.

Iako su ti ciljevi u velikoj mjeri ostvareni, objave podataka krajnjim ulagateljima o uključivanju rizika za održivost, uzimanju u obzir štetnih učinaka na čimbenike održivosti i ciljeva održivog ulaganja ili okolišnim ili socijalnim obilježjima ili kombinaciji takvih obilježja, u postupku odlučivanja o ulaganjima na razini društava za upravljanje UCITS-ima, upravitelja alternativnih investicijskih fondova, društava za osiguranje koja malim i profesionalnim ulagateljima stavljaju na raspolaganje investicijske osigurateljne proizvode, kreditnih institucija koje pružaju usluge upravljanja portfeljem, investicijskih društava koja pružaju uslugu upravljanja portfeljem, institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, pružatelja mirovinskog osiguranja, upravitelja fondova EuVECA i EuSEF i pružatelja PEPP-a (sudionici na financijskim tržištima) te objave podataka krajnjim ulagateljima o uključivanju rizika za održivost i uzimanju u obzir štetnih učinaka na čimbenike održivosti u savjetodavnim postupcima na razini posrednika u osiguranju i društava za osiguranje koji malim i profesionalnim ulagateljima pružaju usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima, kreditnih institucija koje pružaju usluge investicijskog savjetovanja, upravitelja alternativnih investicijskih fondova koji pružaju usluge investicijskog savjetovanja, društava za upravljanje UCITS-ima koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja i investicijskih društava koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja uz izuzeće posrednika u osiguranju i investicijskih društava koji su poduzeća, bez obzira na njihov pravni oblik, uključujući fizičke osobe ili samozaposlene osobe, koja zapošljavaju manje od tri osobe (financijski savjetnici) nedovoljno je razvijeno jer zahtjevi za objave tih podataka još nisu usklađeni. Činjenicom da su financijski savjetnici koji zapošljavaju manje od tri osobe izuzeti iz ove Uredbe ne bi se trebalo dovoditi u pitanje primjenu Direktive 2014/65/EU i Direktive (EU) 2016/97, osobito pravila o investicijskom savjetovanju i savjetovanju o osiguranju. To znači da savjetnici, premda nisu obvezni pružati informacije u skladu s ovom Uredbom, u svojim savjetodavnim postupcima razmatraju i uzimaju u obzir rizike za održivost.

Subjekti obuhvaćeni ovom Uredbom, ovisno o prirodi svojih aktivnosti, trebali bi poštovati pravila o sudionicima na financijskim tržištima ako proizvode financijske proizvode ili o financijskim savjetnicima ako pružaju usluge investicijskog savjetovanja ili savjetovanja o osiguranju. Stoga u situacijama u kojima subjekti usporedno provode aktivnosti i sudionika na financijskim tržištima i financijskih savjetnika, navedene bi subjekte trebalo smatrati sudionicima na financijskim tržištima ako djeluju kao proizvođači financijskih proizvoda, uključujući pružanje usluga upravljanja portfeljem, a financijskim savjetnicima ako pružaju usluge investicijskog savjetovanja ili savjetovanja o osiguranju, za potrebe objava podataka u odnosu na određenu aktivnost na temelju ove Uredbe.

Budući da se Unija sve više suočava s katastrofalnim i nepredvidivim posljedicama klimatskih promjena, iscrpljivanja resursa i drugih problema povezanih s održivosti, potrebne su hitne mjere za mobilizaciju kapitala ne samo putem javnih politika, već i putem sektora financijskih usluga. U svrhu prilagodbe toj novoj stvarnosti od sudionika na financijskim tržištima i financijskih savjetnika trebalo bi zahtijevati da objavljuju konkretne informacije o svojim pristupima uključivanju rizika za održivost i uzimanju u obzir štetnih učinaka na čimbenike održivosti.

(3)  U nedostatku usklađenih pravila Unije o objavama podataka povezanih s održivosti krajnjim ulagateljima vjerojatno će se na nacionalnoj razini i dalje donositi različite mjere i u različitim sektorima financijskih usluga i dalje primjenjivati različiti pristupi. Takve različite mjere i pristupi mogli bi i nadalje uzrokovati znatna narušavanja tržišnog natjecanja koja nastaju zbog znatnih različitih standarda za objave podataka. Povrh toga, usporedan razvoj tržišnih praksi, koje se temelje na komercijalnim prioritetima i dovode do različitih rezultata, trenutačno uzrokuje daljnju fragmentaciju tržišta i mogao bi dodatno pogoršati neučinkovitost u funkcioniranju unutarnjeg tržišta u budućnosti. Različiti standardi za objave podataka i različite tržišne prakse uvelike otežavaju usporedbe različitih financijskih proizvoda i ▌ stvaraju nejednake uvjete za različite financijske proizvode ▌ i distribucijske kanale te stvaraju dodatne prepreke na unutarnjem tržištu. Takve razlike ujedno mogu biti zbunjujuće za krajnje ulagatelje te nepovoljno utjecati na njihove odluke o ulaganjima. Postoji opasnost da će države članice donijeti različite nacionalne mjere kako bi osigurale usklađenost s Pariškim klimatskim sporazumom zbog kojih bi mogle nastati prepreke neometanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta i štetni učinci za sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike. Povrh toga, nedostatak usklađenih pravila o transparentnosti krajnjim ulagateljima otežava učinkovitu usporedbu različitih financijskih proizvoda ▌ u različitim državama članicama u pogledu njihovih okolišnih, socijalnih i upravljačkih rizika te ciljeva održivih ulaganja. Stoga je nužno pristupiti rješavanju postojećih prepreka funkcioniranju unutarnjeg tržišta i povećati usporedivost financijskih proizvoda kako bi se izbjegle vjerojatne buduće prepreke.

(3a)  Ovom Uredbom nastoji se smanjiti asimetriju informacija u odnosu nalogodavac – nalogoprimatelj u pogledu uključivanja rizika za održivost, uzimanja u obzir štetnih učinaka na čimbenike održivosti i promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja kao i održivog ulaganja s pomoću predugovornih i redovitih objava podataka krajnjim ulagateljima, koji djeluju kao nalogodavci, od strane sudionika na financijskim tržištima ili financijskih savjetnika, koji djeluju kao nalogoprimatelji u ime nalogodavaca.

(3b)  Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi za objave podataka kojima se dopunjuju pravila sadržana u Direktivi 2009/65/EZ, Direktivi 2009/138/EZ, Direktivi 2011/61/EU, Direktivi 2014/65/EU, Direktivi (EU) 2016/97, Direktivi (EU) 2016/2341, Uredbi (EU) br. 345/2013 i Uredbi (EU) br. 346/2013, Uredbi (EU) 2015/760 i Uredbi (EU) br. XYZ Europskog parlamenta i Vijeća [SL – molimo unijeti upućivanje na Uredbu o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)] i nacionalnom pravu kojim su uređeni osobni i pojedinačni mirovinski proizvodi. Radi osiguravanja ispravnog i učinkovitog nadzora usklađenosti sa zahtjevima ove Uredbe države članice trebale bi se osloniti na nadležna tijela koja su već određena na temelju navedenih pravila. U slučaju da navedena pravila nisu izravno prilagođena ovom Uredbom, države članice trebale bi u tu svrhu odrediti nadležna tijela.

(3c)  Uredbom se za sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike zadržavaju zahtjevi u pogledu djelovanja u najboljem interesu krajnjih ulagatelja, što među ostalim uključuje provođenje dužne pažnje prije ulaganja, kao što je predviđeno Direktivom 2009/65/EZ, Direktivom 2009/138/EZ, Direktivom 2011/61/EU, Direktivom 2013/36/EU, Direktivom 2014/65/EU, Direktivom (EU) 2016/97, Direktivom (EU) 2016/2341, Uredbom (EU) br. 345/2013 i Uredbom (EU) br. 346/2013 i nacionalnim pravom kojim su uređeni osobni i pojedinačni mirovinski proizvodi. Kako bi svoje dužnosti uskladili s tim pravilima, sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici u svoje bi postupke, uključujući postupke dužne pažnje, trebali uključiti ne samo sve relevantne financijske rizike, već i sve rizike, među ostalim relevantne rizike za održivost, koji bi mogli imati relevantan bitan negativan učinak na financijski povrat ulaganja, odnosno savjetovanja te ih kontinuirano procjenjivati. Uzimajući to u obzir, sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici trebali bi na temelju ove Uredbe u svojim politikama pobliže odrediti kako će uključiti te rizike i te politike objaviti.

(3d)  Iz tog se razloga ovom Uredbom utvrđuje obveza za sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike koji pružaju usluge investicijskog savjetovanja ili savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima, da bez obzira na oblik financijskih proizvoda i ciljano tržište, objave pisane politike o uključivanju rizika za održivost te da osiguraju transparentnost uključivanja rizika za održivost.

(3e)  Rizik za održivost trebao bi podrazumijevati neizvjestan događaj ili uvjet u području okoliša, socijalnih pitanja ili upravljanja koji bi, da do njega dođe, mogao imati negativan bitan utjecaj na vrijednost ulaganja, kako je navedeno u sektorskom zakonodavstvu, osobito u Direktivi 2009/65/EZ, Direktivi 2009/138/EZ, Direktivi 2011/61/EU, Direktivi 2013/36/EU, Direktivi 2014/65/EU, Direktivi (EU) 2016/97, Direktivi (EU) 2016/2341 ili delegiranim aktima i regulatornim tehničkim standardima koji su u skladu s njima doneseni.

(3f)  Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje pravila o uključivanju rizika iz Direktive 2009/65/EZ, Direktive 2009/138/EZ, Direktive 2011/61/EU, Direktive 2013/36/EU, Direktive 2014/65/EU, Direktive (EU) 2016/97, Direktive (EU) 2016/2341, Uredbe (EU) br. 345/2013 i Uredbe (EU) br. 346/2013 te nacionalnog prava kojim su uređeni osobni i pojedinačni mirovinski proizvodi, uključujući, ali ne ograničavajući se na relevantne primjenjive kriterije proporcionalnosti kao što su veličina, unutarnje uređenje i priroda, opseg i složenost dotičnih aktivnosti. Ovom se Uredbom nastoji osigurati više transparentnosti o načinima na koje sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici uključuju rizike za održivost u svoje odluke o ulaganjima i usluge investicijskog savjetovanja ili savjetovanja o osiguranju. Ako se na temelju procjene rizika za održivost može zaključiti da ne postoje rizici za održivost koji se smatraju relevantnima za financijski proizvod, trebalo bi objasniti razloge za to. Ako se na temelju procjene rizika za održivost može zaključiti da su ti rizici relevantni, trebalo bi u kvalitativnom ili kvantitativnom obliku objaviti podatke o mjeri u kojoj bi rizici za održivost mogli utjecati na uspješnost financijskog proizvoda. Procjene rizika za održivost i s time povezane predugovorne objave podataka od strane sudionika na financijskim tržištima trebalo bi uključiti u predugovorne objave podataka od strane financijskih savjetnika. Financijski savjetnici trebali bi objaviti podatke o tome na koje načine, prije pružanja usluga savjetovanja, uzimaju rizike za održivost u obzir pri procesu odabira financijskog proizvoda koji se predstavlja krajnjim ulagateljima bez obzira na preferencije krajnjih ulagatelja u pogledu održivosti. Time se ne bi trebalo dovoditi u pitanje primjenu Direktive 2014/65/EU i Direktive (EU) 2016/97, a osobito obveza sudionika na financijskim tržištima i financijskih savjetnika u pogledu upravljanja proizvodima, procjene primjerenosti i prikladnosti ili ispitivanjem zahtjeva i potreba.

(4)  Kako bi se osigurala usklađena i dosljedna primjena ove Uredbe te jasno i dosljedno ispunjavanje obveza objavljivanja podataka, koje su utvrđene u ovoj Uredbi, na razini sudionika na financijskim tržištima, potrebno je utvrditi usklađenu definiciju „održivih ulaganja”, što uključuje ulaganja u gospodarske aktivnosti kojima se doprinosi okolišnim ili socijalnim ciljevima kao i kombinaciju takvih ulaganja, pod uvjetom da poduzeća u koja je uloženo slijede dobru praksu u upravljanju i da je osigurano načelo predostrožnosti „o nečinjenju bitne štete”, odnosno da se ne nanosi znatna šteta ni okolišnom ni socijalnom cilju.

(4-a)   Odlukama i savjetima o ulaganju moglo bi se uzrokovati negativne učinke na čimbenike održivosti koji su bitni ili za koje je vjerojatno da će biti bitni, ili bi im se moglo doprinijeti ili biti u izravnoj vezi s njima.

(4 – a)   Ako sudionici na financijskim tržištima, uvažavajući svoju veličinu, narav i opseg svojih aktivnosti i vrste svojih financijskih proizvoda, uzimaju u obzir glavne štetne učinke, koji su bitni ili za koje je vjerojatno da će biti bitni, odluka o ulaganju na čimbenike održivosti, u svoje bi postupke, među ostalim postupke dužne pažnje, trebali uključiti aranžmane uzimanja u obzir glavnih štetnih učinaka uz relevantne financijske rizike i relevantne rizike za održivost. U informacijama o aranžmanima moglo bi se opisati kako sudionici na financijskim tržištima ispunjavaju svoje odgovornosti povezane s upravljanjem u području održivosti ili druge obveze prema dioničarima. Sudionici na financijskim tržištima trebali bi na svojim internetskim stranicama navesti informacije o tim aranžmanima i opise glavnih štetnih učinaka. U tom pogledu Zajednički odbor EBA-e, EIOPA-e i ESMA-e te sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici trebali bi uzeti u obzir smjernice o postupanju s dužnom pažnjom za odgovorno poslovno ponašanje koje je izradila Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj te Načela odgovornog ulaganja koja podupiru Ujedinjeni narodi.

(4- - a)  Uzimanjem u obzir čimbenika održivosti u postupcima odlučivanja o ulaganjima i savjetodavnim postupcima može se ostvariti korist i izvan financijskih tržišta. Time se može povećati otpornost realnoga gospodarstva i stabilnost financijskog sustava te stoga u konačnici utjecati na omjer rizika i povrata financijskih proizvoda. Stoga je ključno da sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici pruže potrebne informacije kako bi omogućili da krajnji ulagatelji donose informirane odluke o ulaganjima.

(4 - - - a)  Sudionici na financijskim tržištima koji uzimaju u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti trebali bi u predugovornim informacijama za svaki financijski proizvod objaviti, na sažet način, u kvalitativnom ili kvantitativnom smislu, na koji su način glavni štetni učinci uzeti u obzir te izjavu da su informacije o glavnim štetnim učincima na čimbenike održivosti dostupne u okviru izrade izvješća koje je u tijeku. Glavne štetne učinke trebalo bi tumačiti kao učinke odluka i savjeta o ulaganju koji rezultiraju negativnim učincima na čimbenike održivosti.

(4a)   Dosad su izrađeni održivi proizvodi s različitim stupnjevima ambicioznosti. Stoga je za potrebe predugovornih objava podataka i objava podataka u periodičnim izvješćima nužno napraviti razliku između zahtjeva za financijske proizvode koji imaju okolišna ili socijalna obilježja, s jedne strane, i financijske proizvode koji imaju za cilj pozitivan učinak na okoliš i društvo, s druge strane. Posljedično, u pogledu financijskih proizvoda s okolišnim ili socijalnim obilježjima, sudionici na financijskim tržištima trebali bi objaviti podatke o tome jesu li i na koji način određeni indeks, indeks održivosti ili standardni indeks usklađeni s tim obilježjima, a u slučajevima u kojima se ne upotrebljava referentna vrijednost, informacije o tome na koji su način uzeta u obzir obilježja financijskih proizvoda u pogledu održivosti. Što se tiče financijskih proizvoda koji imaju za cilj pozitivan utjecaj na okoliš i društvo, sudionici na financijskim tržištima trebali bi objaviti podatke o tome koju referentnu vrijednost održivosti upotrebljavaju za mjerenje održivosti uspješnosti, a u slučajevima u kojima se ne upotrebljava referentna vrijednost, objasniti na koji je način postignut cilj održivosti. Svake bi godine trebalo objavljivati podatke putem periodičnih izvješća.

(4)  Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje pravila o isplaćivanju naknada ili ocjeni rada osoblja sudionika na financijskim tržištima i financijskih savjetnika iz Direktive 2009/65/EZ, Direktive 2009/138/EZ, Direktive 2011/61/EU, Direktive 2013/36/EU, Direktive 2014/65/EU, Direktive (EU) 2016/97, Direktive (EU) 2016/2341, Uredbe (EU) br. 345/2013 i Uredbe (EU) br. 346/2013, provedbenih akata te nacionalnog prava kojim su uređeni osobni i pojedinačni mirovinski proizvodi, uključujući, ali ne ograničavajući se na relevantne primjenjive kriterije proporcionalnosti kao što su veličina, unutarnje uređenje i priroda, opseg i složenost dotičnih aktivnosti. Međutim, trebalo bi postići više transparentnosti, u kvalitativnom ili kvantitativnom smislu, u pogledu politika o isplaćivanju naknada sudionicima na financijskim tržištima i financijskim savjetnicima, u vezi s njihovim uslugama savjetovanja o ulaganju ili osiguranju, kojima se promiče dobro i učinkovito upravljanje rizicima s obzirom na rizike za održivost, pri čemu se strukturom za nagrađivanje ne potiče prekomjerno preuzimanje rizika u pogledu rizika za održivost te je povezana s djelovanjem prilagođenim rizicima.

(8)  Kako bi se povećala transparentnost i informirali krajnji ulagatelji, trebalo bi regulirati pristup informacijama o tome kako sudionici na financijskim tržištima uključuju relevantne rizike za održivost, koji su bitni ili za koje je vjerojatno da će biti bitni, u postupke odlučivanja o ulaganjima, među ostalim organizacijske aspekte i aspekte upravljanja rizikom i aspektima upravljanja te kako ih financijski savjetnici uključuju u savjetodavne postupke tako da se tim subjektima naloži da sažete informacije o tim politikama održavaju na svojim internetskim stranicama.

(9)  Postojećim zahtjevima za objavljivanje podataka utvrđenima u zakonodavstvu Unije ne predviđa se obveza objavljivanja svih informacija potrebnih za ispravno informiranje krajnjih ulagatelja o učinku njihovih ulaganja povezanog s održivosti putem financijskih proizvoda koji imaju za cilj obuhvatiti uključivanje okolišnih ili socijalnih obilježja ili financijskih proizvoda namijenjenima ostvarivanju ciljeva u vezi s održivosti. Stoga je primjereno utvrditi određenije i standardizirane zahtjeve za objavljivanje podataka u pogledu takvih ulaganja. Na primjer, trebalo bi redovito izvješćivati o ukupnom učinku financijskih proizvoda povezanom s održivosti s pomoću pokazatelja relevantnih za mjerenje odabranog cilja održivih ulaganja. Ako je odgovarajući indeks određen kao referentna vrijednost, tu bi informaciju radi usporedbe trebalo objaviti i za određeni indeks i širi tržišni indeks. ▌ Ako upravitelji fondova EuSEF stavljaju na raspolaganje informacije o ciljanom pozitivnom socijalnom učinku ▌ određenog fonda, ukupnom ostvarenom socijalnom rezultatu i povezanim metodama primijenjenima u skladu s Uredbom (EU) br. 346/2013, oni prema potrebi mogu te informacije iskoristiti za potrebe objavljivanja podataka na temelju ove Uredbe.

(10)  Direktivom 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća(19) propisuju se obveze transparentnosti u pogledu socijalnih i okolišnih aspekata te aspekata korporativnog upravljanja u nefinancijskom izvješćivanju. Traženi oblik i prikaz utvrđeni tim direktivama nisu, međutim, uvijek prikladni za izravnu primjenu na razini sudionika na financijskim tržištima i financijskih savjetnika pri poslovanju s krajnjim ulagateljima. Sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici trebali bi, prema potrebi, moći upotrebljavati informacije iz izvješća poslovodstva i nefinancijskih izvještaja u skladu s Direktivom 2013/34/EU za potrebe ove Uredbe.

Ako informacije stavljene na raspolaganje na temelju ove Uredbe ne podliježu odgovarajućim provjerama u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom, sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike potiče se da u tu svrhu uvedu odgovarajuće aranžmane.

(11)  Kako bi se osigurala pouzdanost informacija objavljenih na internetskim stranicama sudionika na financijskim tržištima i financijskih savjetnika, te bi informacije trebalo ažurirati te bi svako preispitivanje ili izmjenu trebalo jasno objasniti.

(11a)  Premda se ovom Uredbom ne obuhvaćaju nacionalni programi socijalne sigurnosti obuhvaćeni uredbama (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009, s obzirom na činjenicu da države članice sve više otvaraju određene sastavnice u upravljanju obveznim mirovinskim programima unutar svojih programa socijalne sigurnosti sudionicima na financijskim tržištima ili drugim subjektima uređenima privatnim pravom, te s obzirom na to da su oni također izloženi rizicima za održivost te da bi se u njihovu okviru moglo uzimati u obzir štetne učinke na održivost ili promicati okolišna ili socijalna obilježja ili provoditi održiva ulaganja kao što je to slučaj sa sudionicima na financijskim tržištima i drugim financijskim proizvodima, a kako bi se ublažila asimetrija informacija u takvim odnosima nalogodavac – nalogoprimatelj, državama članicama trebalo bi biti omogućeno primjenjivati ovu Uredbu.

Ovom se Uredbom ne sprečava države članice da samo za sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike sa sjedištem na njihovu državnom području usvoje ili na snazi zadrže strože odredbe o objavljivanju politika prilagodbe klimatskim promjenama i dodatnim objavljivanjima podataka krajnjim ulagateljima o rizicima za održivost. No tim odredbama ne bi se smjelo ometati djelotvornu primjenu ove Uredbe ili postizanje njezinih ciljeva te bi u svakom slučaju trebale biti u skladu s pravilima utvrđenima u Ugovoru.

(12)  U skladu s Direktivom (EU) 2016/2341 institucije za strukovno mirovinsko osiguranje trebale bi osigurati da se pravila o općem upravljanju i upravljanju rizikom već primjenjuju na njihove odluke o ulaganjima i procjene rizika kako bi se osigurali kontinuitet i pravilnost ▌. Odluke o ulaganjima i procjena relevantnih rizika, uključujući okolišne, socijalne i upravljačke rizike, trebale bi se donositi na način da se osigura usklađenost s interesima članova i korisnika institucija za strukovno mirovinsko osiguranje. Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) trebalo bi objaviti smjernice u kojima bi se pobliže naveli načini na koji se u odlukama o ulaganjima i procjenama rizika koje donose institucije za strukovno mirovinsko osiguranje uzimaju u obzir okolišni, socijalni i upravljački rizici na temelju Direktive (EU) 2016/2341.

(13)  Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo („EBA”), EIOPA i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) (zajedno: „europska nadzorna tijela”), osnovana Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(20), Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(21) odnosno Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(22), trebala bi preko Zajedničkog odbora izraditi regulatorne tehničke standarde kojima se pobliže određuju pojedinosti o sadržaju, metodologijama i prikazu ▌ informacija u vezi s pokazateljima održivosti u području klime i drugih štetnih učinaka povezanih s okolišem te socijalnih pitanja i pitanja u vezi sa zaposlenicima, poštovanjem ljudskih prava, borbom protiv korupcije i podmićivanja, o prikazu i sadržaju informacija u pogledu promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja i ciljeva održivih ulaganja koji se objavljuju u predugovornim dokumentima, periodičnim godišnjim izvješćima i na internetskim stranicama sudionika na financijskim tržištima u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe br. 1093/2010, Uredbe br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010. Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje tih regulatornih tehničkih standarda.

(14)  Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje provedbenih tehničkih standarda koje su izradila europska nadzorna tijela preko Zajedničkog odbora putem provedbenih akata na temelju članka 291. UFEU-a i u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010, člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010 i člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010 radi utvrđivanja standardnog prikaza kojim se okolišna ili socijalna obilježja i održiva ulaganja promiču u promidžbenim sadržajima.

(15)  Budući da se u periodičnim izvješćima sažimaju poslovni rezultati za dovršene kalendarske godine, primjenu odredaba ove Uredbe u pogledu zahtjeva za transparentnost u periodičnim izvješćima trebalo bi odgoditi za ... [Ured za publikacije: Molimo unijeti datum 1. siječnja godine nakon datuma iz drugog podstavka članka 12.].

(16)  Pravila o objavljivanju podataka iz ove Uredbe trebalo bi dopuniti i primjenjivati uz odredbe Direktive 2009/65/EZ, Direktive 2009/138/EZ, Direktive 2011/61/EU, Direktive 2014/65/EU, Direktive (EU) 2016/97, Direktive (EU) 2016/2341, Uredbe (EU) br. 345/2013, Uredbe (EU) br. 346/2013, Uredbe (EU) 2015/760, Uredbe (EU) br. XYZ [SL – molimo umetnuti upućivanje na Uredbu o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)].

(17)  Ova Uredba poštuje temeljna prava i pridržava se načela priznatih posebno Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

(18)  S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe, osobito cilj bolje zaštite krajnjih ulagatelja i poboljšanog objavljivanja podataka tim ulagateljima, među ostalim u slučajevima njihovih prekograničnih kupnji, ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti države članice nego se zbog potrebe uvođenja jedinstvenih zahtjeva za objavljivanje podataka na razini Unije mogu bolje postići na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je navedeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju usklađena pravila o transparentnosti koja moraju primjenjivati sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici u pogledu ▌ uključivanja rizika za održivost i uzimanja u obzir štetnih učinaka na čimbenike održivosti u svojim postupcima i pružanja informacija o financijskim proizvodima povezanih s održivosti.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)  „sudionik na financijskom tržištu” znači jedno od sljedećeg:

i.  društvo za osiguranje koje nudi investicijski osigurateljni proizvod ▌;

i.a   investicijsko društvo koje pruža usluge upravljanja portfeljem;

i.b   institucija za strukovno mirovinsko osiguranje ▌;

i.c   proizvođač mirovinskog proizvoda;

i.d   UAIF;

i.e   pružatelj PEPP-ova;

ii.  upravitelj kvalificiranog fonda rizičnog kapitala koji je registriran u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 345/2013;

iii.  upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo koji je registriran u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 346/2013;

iv.  društvo za upravljanje UCITS-ima;

v.   kreditna institucija koja pruža usluge upravljanja portfeljem;

(b)  „društvo za osiguranje” znači društvo za osiguranje koje ima odobrenje za rad u skladu s člankom 18. Direktive 2009/138/EZ;

(c)  „investicijski osigurateljni proizvod” znači jedno od sljedećeg:

i.  investicijski osigurateljni proizvod kako je definiran u članku 4. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(23);

ii.  proizvod osiguranja koji je dostupan profesionalnom ulagatelju koji nudi vrijednost po dospijeću ili otkupnu vrijednost osiguranja i kada je ta vrijednost po dospijeću ili otkupna vrijednost osiguranja u potpunosti ili djelomično izložena, izravno ili neizravno, fluktuacijama na tržištu;

(d)  „UAIF” znači UAIF kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (b) Direktive 2011/61/EU;

(e)  „investicijsko društvo” znači investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 1. Direktive 2014/65/EU;

(f)  „upravljanje portfeljem” znači upravljanje portfeljem kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 8. Direktive 2014/65/EU;

(g)  „institucija za strukovno mirovinsko osiguranje” znači institucija za strukovno mirovinsko osiguranje koja ima odobrenje za rad ili je registrirana u skladu s člankom 9. Direktive (EU) 2016/2341 osim ako je država članica odlučila primijeniti članak 5. te Direktive ili ako institucija za strukovno mirovinsko osiguranje upravlja mirovinskim programima koji ukupno imaju manje od 15 članova;

(h)  „mirovinski proizvod” znači jedno od sljedećeg:

i.  mirovinski proizvod iz članka 2. stavka 2. točke (e) Uredbe (EU) br. 1286/2014;

ii.  pojedinačni mirovinski proizvod iz članka 2. stavka 2. točke (g) Uredbe (EU) br. 1286/2014;

(ha)  „paneuropski osobni mirovinski proizvod (PEPP)” znači proizvod iz članka 2. stavka 2. [Ured za publikacije: unijeti upućivanje na Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)];

(i)  „društvo za upravljanje UCITS-ima” znači društvo za upravljanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ ili društvo za investicije s odobrenjem za rad u skladu s Direktivom 2009/65/EZ koje za svoje upravljanje nije odredilo društvo za upravljanje s odobrenjem za rad na temelju te Direktive;

(ib)  „financijski savjetnik” znači posrednik u osiguranju koji pruža usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima, društvo za osiguranje koje pruža usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima, kreditna institucija koja pruža usluge investicijskog savjetovanja, investicijsko društvo koje pruža usluge investicijskog savjetovanja, UAIF koji pruža usluge investicijskog savjetovanja u skladu s člankom 6. stavkom 4. točkom (b) podtočkom i. Direktive 2011/61/EU i društvo za upravljanje UCITS-ima koje pruža usluge investicijskog savjetovanja u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (b) podtočkom i. Direktive 2009/65/EZ;

(j)  „financijski proizvod” znači bilo koje od sljedećeg:

i.   znači portfelj kojim se upravlja u skladu s točkom (f) ovog stavka

ii.   AIF,

iii.   investicijski osigurateljni proizvod,

iv.   mirovinski proizvod,

iv.   mirovinski program ▌,

v.   UCITS,

vi.  paneuropski osobni mirovinski proizvod

(k)  „AIF” znači AIF kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2011/61/EU;

(l)  „mirovinski program” znači mirovinski program kako je definiran u članku 6. stavku 2. Direktive (EU) 2016/2341;

(m)  „UCITS” znači subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire u skladu s člankom 5. Direktive 2009/65/EZ;

(n)  „investicijsko savjetovanje” znači investicijsko savjetovanje kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 4. Direktive 2014/65/EU;

(o)  „održiva ulaganja” znači jedno od sljedećeg ili kombinacija bilo čega od sljedećeg:

i.  ulaganja u gospodarsku aktivnost kojom se doprinosi ostvarenju okolišnih ciljeva, što se može mjeriti ključnim pokazateljima učinkovitosti resursa u pogledu upotrebe energije, obnovljivih izvora energije, sirovina, vode i zemljišta, u pogledu stvaranja otpada, emisija stakleničkih plinova te u pogledu bioraznolikosti i kružnoga gospodarstva;

ii.  ulaganja u gospodarsku aktivnost kojom se doprinosi ostvarenju socijalnih ciljeva, a posebno ulaganja kojima se doprinosi borbi protiv nejednakosti, potiče socijalna kohezija, socijalna integracija i radni odnosi, ili ulaganja u ljudski kapital ili gospodarski ili socijalno ugrožene zajednice;

Pod uvjetom da se ulaganjima ne nanosi bitna šteta tim ciljevima i da poduzeća u koja se ulaže slijede dobru praksu u upravljanju, ▌ a osobito ▌u pogledu dobrih upravljačkih struktura, dobrih odnosa među zaposlenicima, odgovarajućih naknada za relevantno osoblje i izvršavanje poreznih obveza;

(p)  „mali ulagatelj” znači ulagatelj koji nije profesionalni ulagatelj;

(q)  „profesionalni ulagatelj” znači klijent koji ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu II. Direktivi 2014/65/EU;

(r)  „posrednik u osiguranju” znači posrednik u osiguranju kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki (3) Direktive (EU) 2016/97;

(s)  „usluga savjetovanja o osiguranju” znači savjetovanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (15) Direktive (EU) 2016/97.

(t)  „rizik za održivost” znači okolišni, socijalni ili upravljački događaj koji bi, u slučaju da do njega dođe, mogao prouzročiti stvaran ili potencijalno bitan negativni učinak na vrijednost ulaganja te proizlazi iz štetnog učinka na održivost.

(u)   „ELTIF” znači europski fond za dugoročna ulaganja koji ima odobrenje za rad u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 2015/760.

(v)  „čimbenici održivosti” znači okolišna i socijalna pitanja te pitanja u vezi sa zaposlenicima, poštovanjem ljudskih prava, borbom protiv korupcije i podmićivanja.

Članak 3.

Transparentnost politika u području rizika za održivost

1.  Sudionici na financijskim tržištima na svojim internetskim stranicama objavljuju informacije o svojim politikama u vezi s uključivanjem rizikâ za održivost u svoj proces donošenja odluka o ulaganjima.

2.  Financijski savjetnici na svojim internetskim stranicama objavljuju informacije o svojim politikama u vezi s uključivanjem rizikâ za održivost u svoja investicijska savjetovanja ili savjetovanja o osiguranju.

Članak 3.gamma

Transparentnost štetnih učinaka na održivost na razini subjekata

1.   Sudionici na financijskim tržištima na svojim internetskim stranicama objavljuju i ažuriraju jedno od sljedećeg:

a)  ako uzimaju u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, izjavu o politikama dužne pažnje u pogledu tih glavnih štetnih učinaka, pri čemu uvažavaju svoju veličinu, narav i opseg svojih aktivnosti te vrste svojih financijskih proizvoda;

b)  ako ne uzimaju u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, jasne razloge zašto to ne čine te, ako je to relevantno, informacije o tome namjeravaju li razmotriti takve štetne učinke i u kojem trenutku to misle učiniti.

2.   Informacije pružene u skladu sa stavkom 1. točkom (a) uključuju najmanje sljedeće:

a)  informacije o politikama za utvrđivanje glavnih štetnih učinaka na održivost i pokazatelja u vezi s njom, kao i određivanja prioriteta u vezi s tim učincima i pokazateljima;

b)   opis glavnih štetnih učinaka na održivost i poduzetih mjera te, prema potrebi, planiranih mjera;

c)  ako je primjenjivo, kratke sažetke o politikama sudjelovanja u skladu s člankom 3.g Direktive 2007/36/EZ;

d)   upućivanje na poštovanje kodeksâ odgovornog poslovnog ponašanja i međunarodno priznatih standarda u vezi s dužnom pažnjom i izvješćivanjem te, ako je to relevantno, stupanj usklađenosti s dugoročnim ciljevima u vezi s globalnim zatopljenjem koji su utvrđeni Pariškim klimatskim sporazumom.

3.   Odstupajući od stavka 1., sudionici na financijskim tržištima koji na datum bilance premašuju kriterij prosječnog broja od 500 zaposlenika tijekom financijske godine, na svojim internetskim stranicama od [Ured za publikacije: molimo umetnuti datum 18 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] objavljuju i ažuriraju izjavu o politikama dužne pažnje u vezi s glavnim štetnim učincima odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.

Izjava iz prvog podstavka najmanje uključuje informacije iz stavka 2. točaka od (a) do (d).

4.   Odstupajući od stavka 1., sudionici na financijskim tržištima koji su matična društva velike grupe iz članka 3. stavka 7. Direktive 2013/34/EU, koja na datum bilance na konsolidiranoj osnovi premašuju kriterij prosječnog broja od 500 zaposlenika tijekom financijske godine, na svojim internetskim stranicama od [Ured za publikacije: molimo umetnuti datum 18 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] objavljuju i ažuriraju izjavu o politikama dužne pažnje u vezi s glavnim štetnim učincima odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.

Izjava iz prvog podstavka najmanje uključuje informacije iz stavka 2. točaka od (a) do (d).

5.   Financijski savjetnici na svojim internetskim stranicama objavljuju i ažuriraju jedno od sljedećeg:

a)  informacije o tome jesu li, uzimajući u obzir svoju veličinu, narav i opseg svojih aktivnosti i vrste financijskih proizvoda u vezi s kojima pružaju savjete, pri svojem investicijskom savjetovanju ili savjetovanju o osiguranju uzeli u obzir glavne štetne učinke na čimbenike održivosti;

b)  informacije o tome zbog čega pri svome investicijskom savjetovanju ili savjetovanju o osiguranju ne uzimaju u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti te, ako je to relevantno, informacije o tome namjeravaju li razmotriti takve štetne učinke i u kojem trenutku to misle učiniti.

6.   U pogledu pokazatelja održivosti povezanih s štetnim učincima u vezi s klimom, kao i drugim štetnim učincima u vezi s okolišem, EBA, EIOPA i ESMA do ... [Ured za publikacije: molimo umetnuti datum 12 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] u okviru Zajedničkog odbora izrađuju regulatorne tehničke standarde u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010 te ih potom periodično ažuriraju s obzirom na sadržaj, metodologiju i prikaz informacija iz stavaka od 1. do 5. ovog članka.

Ako je to relevantno, EBA, EIOPA i ESMA traže doprinos Europske agencije za okoliš i Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije.

7.   U pogledu pokazatelja održivosti povezanih sa štetnim učincima u području socijalnih pitanja te pitanja u vezi sa zaposlenicima, poštovanjem ljudskih prava, borbom protiv korupcije i podmićivanja, EBA, EIOPA i ESMA do ... [Ured za publikacije: molimo umetnuti datum 24 mjeseca nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] u okviru Zajedničkog odbora izrađuju regulatorne tehničke standarde u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010 te ih potom periodično ažuriraju s obzirom na sadržaj, metodologiju i prikaz informacija iz stavaka od 1. do 5. ovog članka.

Članak 3.a

Transparentnost politika o isplaćivanju naknada u vezi s uključivanjem rizikâ za održivost

1.   Sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici u svoje politike o isplaćivanju naknada uključuju informacije o tome kako su njihove politike o isplaćivanju naknada usklađene s uključivanjem rizikâ za održivost te navedene informacije objavljuju na svojim internetskim stranicama.

2.   Objava podataka iz stavka 1. uključuje se u politike o isplaćivanju naknada koje sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici uspostavljaju i održavaju u skladu sa sektorskim zakonodavstvom, posebice direktivama 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 i (EU) 2016/234.

Članak 4.

Transparentnost uključivanja rizikâ za održivost

1.  Sudionici na financijskim tržištima u predugovorne objave podataka uključuju opise sljedećeg:

(a)  načina na koji su rizici za održivost uključeni u njihove odluke o ulaganjima i

(b)  rezultata procjene vjerojatnih učinaka rizikâ za održivost ▌ na prinose financijskih proizvoda ▌.

Ako se rizici za održivost ne smatraju relevantnima, opisi iz točaka (a) i (b) sadržavaju jasno i sažeto objašnjenje o tome zašto je tome tako.

2.  Financijski savjetnici u predugovorne objave podataka uključuju opise sljedećeg:

(a)  načina na koji su rizici za održivost uključeni u njihove ▌ usluge investicijskog savjetovanja ili savjetovanja o osiguranju te

(b)  rezultata procjene vjerojatnih učinaka rizikâ za održivost ▌ na prinose financijskih proizvoda ▌.

Ako se rizici za održivost ne smatraju relevantnima, opisi iz točaka (a) i (b) sadržavaju jasno i sažeto objašnjenje o tome zašto je tome tako.

3.  Informacije iz stavaka 1. i ▌2. objavljuju se na sljedeći način:

(a)  za upravitelje alternativnih investicijskih fondova , pri objavama podataka za ulagatelje iz članka 23. stavka 1. Direktive 2011/61/EU;

(b)  za društva za osiguranje, pri pružanju informacija iz članka 185. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ ili, ako je relevantno, u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/97;

(c)  za institucije za strukovno mirovinsko osiguranje, pri pružanju informacija iz članka 41. Direktive (EU) 2016/2341;

(d)  za upravitelje kvalificiranih fondova rizičnog kapitala, pri pružanju informacija iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EU) br. 345/2013;

(e)  za upravitelje kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo, pri pružanju informacija iz članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) br. 346/2013;

(f)  za proizvođače mirovinskih proizvoda, u pisanom obliku i pravodobno prije nego što se mali ulagatelj ugovorno obveže u vezi s mirovinskim proizvodom;

(g)  za društva za upravljanje UCITS-ima, u prospektu iz članka 69. Direktive 2009/65/EZ;

(h)  za investicijska društva koja pružaju usluge upravljanja portfeljem ili investicijskog savjetovanja, u skladu s člankom 24. stavkom 4. Direktive 2014/65/EU;

(ha)   za kreditne institucije koja pružaju usluge upravljanja portfeljem ili investicijskog savjetovanja, u skladu s člankom 24. stavkom 4. Direktive 2014/65/EU;

(i)  za posrednike u osiguranju i društva za osiguranje koji pružaju usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima i za posrednike u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s mirovinskim proizvodima izloženima fluktuacijama na tržištu, u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/97;

(j)   za UAIF-ove europskih fondova za dugoročna ulaganja, u prospektu iz članka 23. Uredbe (EU) 2015/760;

(k)  za pružatelje PEPP-ova, u dokumentu s ključnim informacijama o PEPP-u iz članka 26. Uredbe (EU) XYZ [SL – molimo umetnuti upućivanje na Uredbu o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)].

Članak 4.gamma

Transparentnost štetnih učinaka na održivost na razini financijskih proizvoda

1.   Najkasnije do ... [PO: Ured za publikacije: molimo umetnuti datum 36 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe], za svaki financijski proizvod, ako sudionik na financijskom tržištu primjenjuje članak 3.γ stavak 1. točku (a), članak 3.γ stavak 3. ili članak 3.γ stavak 4., objave podataka iz članka 4. stavka 3. točaka od (a) do (k) uključuju sljedeće:

(a)  jasno i obrazloženo objašnjenje o tome uzimaju li se financijskim proizvodom u obzir glavni štetni učinci na čimbenike održivosti i, ako da, na koji način;

(b)  izjavu da su informacije o glavnim štetnim učincima na čimbenike održivosti stavljene na raspolaganje u okviru informacija koje treba objaviti na temelju članka 7. stavka 2. točaka od (a) do (j).

Ako informacije iz članka 7. stavka 2. točaka od (a) do (j) uključuju brojčani iskaz glavnih štetnih učinaka na čimbenike održivosti, te se informacije mogu temeljiti na odredbama regulatornih tehničkih standarda donesenima u skladu s člankom 3.γ stavcima 6. i 7.

2.   Za svaki financijski proizvod, ako sudionik na financijskom tržištu primjenjuje članak 3.γ stavak 1. točku (b), objave podataka iz članka 4. stavka 3. točaka od (a) do (k) uključuju izjavu da sudionik na financijskom tržištu ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, kao i obrazloženo objašnjenje o tome zašto to ne čini.

Članak 4.a

Transparentnost promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja u predugovornim objavama podataka

1.   Ako se financijskim proizvodom, uz ostala obilježja, promiču okolišna ili socijalna obilježja ili kombinaciju takvih obilježja, uz uvjet da poduzeća u koja se ulaže slijede dobre prakse upravljanja, informacije koje treba objaviti na temelju članka 4. stavaka 1. i 3. uključuju sljedeće:

(a)   informacije o tome kako se uzimaju u obzir ta obilježja;

(b)   ako je indeks određen kao referentna vrijednost, informacije o tome je li i na koji je način taj indeks usklađen s tim obilježjima.

2.   Sudionici na financijskim tržištima u informacijama koje treba objaviti na temelju članka 4. stavaka 1. i 3. navode gdje se može pronaći metodologija primijenjena za izračun indeksâ iz stavka 1. ovog članka.

3.   Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA), Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), u okviru Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela („Zajednički odbor”), izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju pojedinosti o prikazu i sadržaju informacija koje treba objaviti na temelju ovog članka.

EBA, EIOPA i ESMA pri izradi nacrta regulatornih tehničkih standarda uzimaju u obzir različite vrste financijskih proizvoda, njihova obilježja iz stavka 1. i razlike među njima te cilj da se objavljuju točne, poštene, jasne, nedvosmislene, jednostavne i sažete informacije.

EBA, EIOPA i ESMA Komisiji podnose taj nacrt regulatornih tehničkih standarda do ... [Ured za publikacije: molimo umetnuti datum 12 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

Članak 5.

Transparentnost održivih ulaganja u predugovornim objavama podataka

1.  Ako financijski proizvod ima za cilj održiva ulaganja ▌ te je utvrđen indeks kao referentna vrijednost, uz informacije koje treba objaviti na temelju članka 4. stavka 1. i 3. prilaže se sljedeće:

(a)  informacije o tome kako je utvrđeni indeks usklađen s tim ciljem;

(b)  objašnjenje o tome zašto ▌ i na koji način se utvrđeni indeks usklađen s tim ciljem razlikuje od šireg tržišnog indeksa.

2.  Ako financijski proizvod ima za cilj održiva ulaganja ▌ i te nije utvrđen indeks kao referentna vrijednost, informacije iz članka 4. stavaka 1. i 3. uključuju objašnjenje načina na koji se ostvaruje taj cilj.

3.  Ako financijski proizvod ima za cilj smanjenje emisija ugljika, informacije koje treba objaviti na temelju članka 4. stavaka 1. i 3. uključuju cilj u pogledu izloženosti niskim emisijama ugljika kako bi se ostvarili dugoročni ciljevi u vezi s globalnim zatopljenjem koji su utvrđeni Pariškim klimatskim sporazumom.

Odstupajući od stavka 2., ako ne postoje ▌ referentna vrijednost EU-a za klimatsku tranziciju ili referentna vrijednost EU-a usklađena s Pariškim sporazumom ▌ u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011, informacije iz članka 4. uključuju podrobno objašnjenje o načinu osiguravanja trajnog napora u svrhu postizanja cilja smanjenja emisija ugljika radi postizanja dugoročnih ciljeva u vezi s globalnim zatopljenjem koji su utvrđeni Pariškim klimatskim sporazumom.

4.  Sudionici na financijskim tržištima u informacijama koje treba objaviti na temelju članka 4. stavaka 1. i 3. navode gdje se može pronaći metodologija primijenjena za izračun indeksâ iz stavka 1. ovog članka i referentnih vrijednosti iz drugog podstavka stavka 3. ovog članka.

5.  EBA, EIOPA i ESMA, u okviru Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela („Zajednički odbor”), izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju pojedinosti o prikazu i sadržaju informacija koje treba objaviti na temelju ovog članka.

EBA, EIOPA i ESMA pri izradi nacrta regulatornih tehničkih standarda uzimaju u obzir različite vrste financijskih proizvoda, njihove ciljeve iz stavaka 1., 2. i 3. i razlike među njima te cilj da se objavljuju točne, poštene, jasne, nedvosmislene, jednostavne i sažete informacije.

EBA, EIOPA i ESMA Komisiji podnose taj nacrt regulatornih tehničkih standarda do … [Ured za publikacije: molimo umetnuti datum 12 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

Članak 6.

Transparentnost promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja i održivih ulaganja na internetskim stranicama

1.   Sudionici na financijskim tržištima, na svojim internetskim stranicama, za svaki financijski proizvod iz članka 4.a stavka 1. i članka 5. stavaka 1., 2. i 3. objavljuju i ažuriraju sljedeće:

(a)  opis okolišnih ili socijalnih obilježja ili cilja održivih ulaganja;

(b)   informacije o metodologijama koje su primijenjene za procjenu, mjerenje i praćenje okolišnih ili socijalnih obilježja ili učinka održivih ulaganja odabranih za financijski proizvod, uključujući izvore podataka, kriterije za analizu odnosne imovine te relevantne pokazatelje održivosti koji se upotrebljavaju za mjerenje okolišnih ili socijalnih obilježja ili ukupnog učinka financijskog proizvoda na održivost;

(c)   informacije iz članaka 4.a i 5.;

(d)   informacije iz članka 7.

Informacije koje treba objaviti na temelju prvog podstavka moraju biti jasne, sažete i razumljive za ulagatelje. Objavljuju se na točan, pošten, jasan, nedvosmislen, jednostavan i sažet način na istaknutim i lako dostupnim stranicama web-mjesta.

2.   EBA, EIOPA i ESMA, u okviru Zajedničkog odbora, izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju pojedinosti o sadržaju informacija iz podstavka 1. točaka (a) i (b) te zahtjevi u vezi s prikazom iz drugog podstavka tog stavka.

EBA, EIOPA i ESMA pri izradi nacrta regulatornih tehničkih standarda uzimaju u obzir različite vrste financijskih proizvoda, njihova obilježja i ciljeve iz stavka 1. i razlike među njima. EBA, EIOPA i ESMA ažuriraju regulatorne tehničke standarde s obzirom na regulatorni i tehnološki razvoj.

EBA, EIOPA i ESMA Komisiji podnose taj nacrt regulatornih tehničkih standarda do [Ured za publikacije: molimo umetnuti datum 12 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda navedenih u prvom podstavku u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 7.

Transparentnost promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja i održivih ulaganja u periodičnim izvješćima

1.  Ako sudionici na financijskim tržištima nude financijski proizvod iz članka 4.a stavka 1. i članka 5. stavaka 1., 2. i 3., u periodična izvješća uključuju opis sljedećeg:

(a)  za financijski proizvod iz članka 4.a stavka 1., opsega u kojem su ostvarena okolišna ili socijalna obilježja;

(b)  za financijski proizvod iz članka 5. stavaka 1., 2. i 3.,

i.   ukupnog učinka financijskog proizvoda u području održivosti na temelju relevantnih pokazatelja održivosti ili

ii.  ako je indeks utvrđen kao referentna vrijednost, usporedbe između ukupnog učinka financijskog proizvoda s utvrđenim indeksom i širim tržišnim indeksom na temelju pokazateljâ održivosti.

2.  Informacije iz stavka 1. objavljuju se na sljedeći način:

(a)  za UAIF-ove, u godišnjem izvješću iz članka 22. Direktive 2011/61/EU;

(b)  za društva za osiguranje, svake godine u pisanom obliku u skladu s člankom 185. stavkom 6. Direktive 2009/138/EZ;

(c)  za institucije za strukovno mirovinsko osiguranje, u godišnjem izvješću iz članka 29. Direktive (EU) 2016/2341;

(d)  za upravitelje kvalificiranih fondova rizičnog kapitala, u godišnjem izvješću iz članka 12. Uredbe (EU) br. 345/2013;

(e)  za upravitelje kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo, u godišnjem izvješću iz članka 13. Uredbe (EU) br. 346/2013;

(f)  za proizvođače mirovinskih proizvoda, u pisanom obliku ▌ u godišnjim izvješćima ili u izvješćima u skladu s nacionalnim pravom;

(g)  za društva za upravljanje UCITS-ima, u godišnjim izvješćima iz članka 69. Direktive 2009/65/EZ;

(h)  za investicijska društva koja pružaju uslugu upravljanja portfeljem, u periodičnom izvješću iz članka 25. stavka 6. Direktive 2014/65/EU;

(i)  za kreditne institucije koje pružaju uslugu upravljanja portfeljem, u periodičnom izvješću iz članka 25. stavka 6. Direktive 2014/65/EU,

(j)   za pružatelje PEPP-ova, u izvještaju o mirovinskim primanjima u okviru PEPP-a iz članka 36. Uredbe (EU) br. XYZ [SL – molimo umetnuti upućivanje na Uredbu o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)].

3.  Za potrebe stavka 1. sudionici na financijskim tržištima mogu upotrebljavati informacije iz izvješćâ poslovodstva u skladu s člankom 19. ili informacije iz nefinancijskih izvješća u skladu s člankom 19.a Direktive 2013/34/EU, prema potrebi.

4.  EBA, EIOPA i ESMA, u okviru Zajedničkog odbora, izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju pojedinosti o sadržaju i prikazu informacija iz stavka 1.

EBA, EIOPA i ESMA pri izradi nacrta regulatornih tehničkih standarda uzimaju u obzir različite vrste financijskih proizvoda, njihova obilježja i ciljeve iz stavka 1. i razlike među njima. EBA, EIOPA i ESMA ažuriraju regulatorne tehničke standarde s obzirom na regulatorni i tehnološki razvoj.

EBA, EIOPA i ESMA Komisiji podnose taj nacrt regulatornih tehničkih standarda do [Ured za publikacije: molimo umetnuti datum 12 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, ▌ (EU) br. 1094/2010 i ▌ (EU) br. 1095/2010.

Članak 8.

Preispitivanje objava podataka

1.  Sudionici na financijskim tržištima osiguravaju redovito ažuriranje informacija objavljenih u skladu s člankom 3., člankom 3.a ili člankom 6. Ako sudionik na financijskom tržištu izmijeni te informacije, na istim internetskim stranicama objavljuje jasno objašnjenje te izmjene.

2.  Stavak 1. primjenjuje se mutatis mutandis na financijske savjetnike u pogledu svih informacija objavljenih u skladu s člankom 3. i člankom 3.a.

Članak 9.

Promidžbeni sadržaji

1.  Ne dovodeći u pitanje strože sektorsko zakonodavstvo, posebice direktive 2009/65/EZ, ▌ 2014/65/EU, ▌ (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbu (EU) br. 1286/2014, sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici vode brigu o tome da njihovi promidžbeni sadržaji ne budu u suprotnosti s informacijama objavljenima na temelju ove Uredbe.

2.  EBA, EIOPA i ESMA, u okviru Zajedničkog odbora, mogu izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se utvrđuje standardni prikaz informacija o promicanju okolišnih ili socijalnih obilježja i održivih ulaganja.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda u skladu s člankom 15. uredaba (EU) br. 1093/2010, ▌ (EU) br. 1094/2010 i ▌ (EU) br. 1095/2010.

Članak 9.a

Nadležna tijela

1.   Svaka država članica osigurava da nadležna tijela određena u skladu sa sektorskim zakonodavstvom, posebice tijela iz članka 4. stavka 3. točaka od (a) do (j) i Direktive 2013/36/EU, ujedno prate usklađenost sa zahtjevima koji su ovom Uredbom propisani sudionicima na financijskim tržištima i financijskim savjetnicima. Nadležna tijela imaju sve nadzorne i istražne ovlasti koje su potrebne za izvršavanje njihovih zadaća na temelju ove Uredbe.

2.   Za potrebe ove Uredbe, nadležna tijela međusobno surađuju i, bez nepotrebne odgode, međusobno si dostavljaju informacije koje su relevantne za izvršavanje njihovih dužnosti na temelju ove Uredbe i za primjenu svojih ovlasti.

Članak 9.b

Transparentnost institucija za strukovno mirovinsko osiguranje i posrednika u osiguranju

1.   Institucije za strukovno mirovinsko osiguranje objavljuju i ažuriraju informacije iz članka 3., članka 3.a, članka 3.gamma i članka 4.gamma, članka 4. i članka 6. stavka 1. podstavka prvog točaka od (a) do (d) u skladu s člankom 36. stavkom 2. točkom (f) Direktive (EU) 2016/2341.

2.   Posrednici u osiguranju priopćuju informacije iz članka 3., članka 3.a, članka 3.gamma stavka 5., članka 4. i članka 6. stavka 1. podstavka prvog točaka od (a) do (d) u skladu s člankom 23. Direktive (EU) 2016/97.

Članak 9.c

Mirovinski proizvodi obuhvaćeni uredbama (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009

1.   Države članice ovu Uredbu mogu odlučiti primijeniti na proizvođače mirovinskih proizvoda koji upravljaju nacionalnim programima socijalne sigurnosti obuhvaćenima uredbama (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća. U takvim slučajevima, proizvođači mirovinskih proizvoda iz članka 2. točke (a) uključuju proizvođače mirovinskih proizvoda koji upravljaju nacionalnim programima socijalne sigurnosti i mirovinskim proizvodima iz članka 2. točke (h). U tom slučaju mirovinski proizvodi iz članka 2. točke (h) uključuju i mirovinske proizvode iz prve rečenice.

2.   Države članice Komisiju, EBA-u, EIOPA-u i ESMA-u obavješćuju o odlukama iz stavka 1.

Članak 9.d

Izuzeća

1.   Ova se Uredba ne primjenjuje na posrednike u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima i investicijska društva koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja koja su poduzeća, bez obzira na njihov pravni oblik, uključujući fizičke osobe ili samozaposlene osobe, uz uvjet da zapošljavaju manje od triju osoba.

2.  Države članice mogu odlučiti ovu Uredbu primijeniti na posrednike u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima i investicijska društva koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja iz stavka 1.

3.  Države članice Komisiju, EBA-u, EIOPA-u i ESMA-u obavješćuju o odlukama iz stavka 2.

Članak 9.e

Izvješće

EBA, EIOPA i ESMA razmatraju opseg dobrovoljnih objava podataka u skladu s člankom 3.gamma stavkom 1. točkom (a) i člankom 4.gamma stavkom 1. točkom (a). EBA, EIOPA i ESMA najkasnije do … [Ured za publikacije: molimo umetnuti datum 18 mjeseci od datuma početka primjene članaka 3.gamma i 4.gamma] Komisiji podnose godišnje izvješće o najboljim praksama te daju preporuke u vezi s normama dobrovoljnog izvješćivanja. U okviru godišnjeg izvješća uzimaju se u obzir posljedice praksi povezanih s dužnom pažnjom u pogledu objava podataka u skladu s ovom Uredbom te se u tome smislu pružaju smjernice. To se izvješće objavljuje i prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 11.

Evaluacija

Do ... [Ured za publikacije: molimo umetnuti datum 36 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu], Komisija evaluira primjenu ove Uredbe, a posebice ocjenjuje:

(a)  bi li upućivanje na prosječan broj zaposlenika u članku 3.γ stavcima 3. i 4. trebalo zadržati, zamijeniti ili popratiti drugim kriterijima te razmatra koristi i razmjernost povezanog administrativnog opterećenja;

(b)   je li funkcioniranje ove Uredbe spriječeno zbog nedostatka podataka, ili njihove nedostatne kvalitete, među ostalim pokazatelja o štetnim učincima na čimbenike održivosti u okviru društava u koja se ulaže.

Izvješće je, prema potrebi, popraćeno zakonodavnim prijedlozima.

Članak 12.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od ... [Ured za publikacije: molimo umetnuti datum 15 mjeseci nakon datuma objave u Službenom listu Europske unije].

Međutim, članak 3.gamma stavci 6. i 7., članak 4.a stavak 3., članak 5. stavak 5., članak 6. stavak 2., članak 7. stavak 4. i članak 9. stavak 2. ▌ primjenjuju se od [Ured za publikacije: molimo umetnuti datum stupanja na snagu] te članak 7. stavci od 1. do 3. primjenjuju se od [Ured za publikacije: molimo umetnuti datum 1. siječnja godine nakon datuma iz drugog podstavka].

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ...

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1)* TEKST JOŠ NIJE PROŠAO PRAVNO-JEZIČNU DORADU.
(2)SL C, , str. .
(3)SL C, , str. .
(4) Stajalište Europskog parlamenta od 18. travnja 2019.
(5)Promijeniti svijet: Program održivog razvoja do 2030. (UN 2015.)
(6)COM(2016) 739 final.
(7)CO EUR 17, CONCL. 5.
(8)Odluka Vijeća (EU) 2016/1841 od 5. listopada 2016. o sklapanju, u ime Europske unije, Pariškog sporazuma donesenoga u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (SL L 282, 19.10.2016., str. 1.).
(9)Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).
(10)Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).
(11)Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).
(12)Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).
(13)Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).
(14)Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja (SL L 26, 2.2.2016., str. 19.).
(15)Direktiva (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 354, 23.12.2016., str. 37.).
(16)Uredba (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (SL L 115, 25.4.2013., str. 1.).
(17)Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (SL L 115, 25.4.2013., str. 18.).
(18)Uredba (EU) br. 2015/760 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o europskim fondovima za dugoročna ulaganja (SL L 123, 19.5.2015., str. 98.).
(19)Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).
(20)Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).
(21)Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).
(22)Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).
(23)Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (SL L 352, 9.12.2014., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 29. travnja 2019.Pravna napomena