Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0179(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0363/2018

Pateikti tekstai :

A8-0363/2018

Debatai :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Balsavimas :

PV 18/04/2019 - 10.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0435

Priimti tekstai
PDF 273kWORD 69k
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimas ***I
P8_TA-PROV(2019)0435A8-0363/2018
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0354),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0208/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 5 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. kovo 27 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0363/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 62, 2019 2 15, p. 97.
(2) OL C 86, 2019 3 7, p. 24.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 18 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl ▌su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje(1)
P8_TC1-COD(2018)0179

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(2),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(4),

kadangi:

(-1)   2015 m. rugsėjo 25 d. JT Generalinė Asamblėja priėmė naują pasaulinę darnaus vystymosi programą – Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.(5), kurios pagrindas – darnaus vystymosi tikslai (DVT). 2016 m. Komisijos komunikate dėl tolesnių tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsnių(6) DVT siejami su Sąjungos politika siekiant užtikrinti, kad visais Sąjungos veiksmais ir politikos iniciatyvomis Sąjungoje ir pasaulyje nuo pat pradžių būtų atsižvelgiama į DVT. 2017 m. birželio 20 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose(7) patvirtintas Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimas visiškai, nuosekliai, visapusiškai, integruotai ir veiksmingai įgyvendinti Darbotvarkę iki 2030 m. glaudžiai bendradarbiaujant su partneriais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais;

(1)  perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų, tvaresnės, tausiai išteklius naudojančios ir žiedinės ekonomikos atsižvelgiant į DVT yra labai svarbus veiksnys siekiant užtikrinti ilgalaikį Sąjungos ekonomikos konkurencingumą. Paryžiaus klimato susitarimu (COP 21), kurį Sąjunga ratifikavo 2016 m. spalio 5 d.(8) ir kuris įsigaliojo 2016 m. lapkričio 4 d., siekiama stiprinti kovą su klimato kaita, be kita ko, užtikrinant, kad finansavimo srautai atitiktų išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir klimato kaitos poveikiui atsparaus vystymosi kryptį;

Siekiant įgyvendinti Paryžiaus klimato susitarimo ilgalaikius kovos su visuotiniu klimato atšilimu tikslus ir gerokai sumažinti klimato kaitos keliamą riziką ir poveikį, visuotinis tikslas turėtų būti užtikrinti, kad vidutinės pasaulio temperatūros padidėjimas būtų gerokai mažesnis nei 2°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir toliau dėti pastangas, kad temperatūros padidėjimas būtų ne didesnis nei 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu;

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB(9), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB(10), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES(11), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES,(12) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES(13), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/97(14), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2341(15), Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 345/2013(16), Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 346/2013(17) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. XYZ

[LB: prašom įrašyti nuorodą į reglamentą dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto] bendras tikslas yra palengvinti kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS), kredito įstaigų, alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (AIFV), kurie valdo ir (arba) platina alternatyvaus investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas, įskaitant Europos ilgalaikių investicijų fondus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/760(18), draudimo įmonių, investicinių įmonių, draudimo tarpininkų, profesinių pensijų įstaigų (PPĮ), reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų (EuVECA valdytojų), ▌reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojų (EuSEF valdytojų) ir visos Europos asmeninės pensijos produktų teikėjų veiklos pradėjimą ir vykdymą. Tomis direktyvomis ir reglamentais užtikrinama vienodesnė galutinių ▌ investuotojų apsauga, jiems sudaroma galimybė lengviau pasinaudoti įvairiais finansiniais produktais ir paslaugomis (finansiniais produktais); be to, juose numatytos taisyklės, leidžiančios galutiniams investuotojams priimti informacija pagrįstus investavimo sprendimus.

Nors minėti tikslai iš esmės pasiekti, informacijos apie tai, kaip KIPVPS valdymo įmonės, AIFV, draudimo įmonės, kurios teikia draudimo principu pagrįstus investicinius produktus (DPPIP) mažmeniniams ir profesionaliesiems investuotojams, portfelio valdymo paslaugas teikiančios kredito įstaigos, portfelio valdymo paslaugas teikiančios investicinės įmonės, PPĮ, pensijų teikėjai, EuVECA valdytojai, EuSEF valdytojai ir PEPP teikėjai (finansų rinkos dalyviai) integruoja tvarumo riziką, atsižvelgia į neigiamą poveikį tvarumui ir tvarių investicijų tikslus arba aplinkos ar socialinius ypatumus, arba šių ypatumų derinį sprendimų dėl investicijų priėmimo procese, atskleidimas galutiniams investuotojams ir informacijos apie tai, kaip draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, kurie teikia konsultacijas DPPIP atžvilgiu mažmeniniams ir profesionaliesiems investuotojams, konsultacijas investicijų klausimais teikiančios kredito įstaigos, konsultacijas investicijų klausimais teikiantys AIFV, konsultacijas investicijų klausimais teikiančios KIPVPS valdymo įmonės ir konsultacijas investicijų klausimais teikiančios investicinės įmonės, išskyrus draudimo tarpininkus ir investicines įmones, kurie yra įmonės nepriklausomai nuo jų teisinės formos, įskaitant fizinius asmenis ar savarankiškai dirbančius asmenis, kurių įdarbintų asmenų yra mažiau nei trys, (finansų patarėjai) integruoja tvarumo riziką ir atsižvelgia į neigiamą poveikį tvarumui konsultavimo procesuose, atskleidimas galutiniams investuotojams yra nepakankamai išplėtotas, nes tokiam informacijos atskleidimui dar nėra taikomi suderinti reikalavimai. Nuostata dėl šio reglamento netaikymo finansų patarėjams, kurių įdarbintų asmenų yra mažiau nei trys, turėtų nedaryti poveikio Direktyvos 2014/65/ES ir Direktyvos (ES) 2016/97 taikymui, visų pirma taisyklėms dėl konsultavimo investicijų ir draudimo klausimais. Tai reiškia, kad nors tokie patarėjai neprivalo teikti informacijos pagal šį reglamentą, jie savo konsultavimo procesuose į tvarumo riziką atsižvelgia ir ją integruoja.

Subjektai, kuriems šis reglamentas taikomas, priklausomai nuo jų veiklos pobūdžio turėtų laikytis taisyklių dėl finansų rinkos dalyvių, jei jie teikia finansinius produktus, arba taisyklių dėl finansų patarėjų, jei jie teikia konsultacijas investicijų klausimais arba konsultacijas draudimo klausimais. Todėl tais atvejais, kai subjektai tuo pat metu vykdo ir finansų rinkos dalyvių, ir finansų patarėjų veiklą, tie subjektai turėtų būti laikomi finansų rinkos dalyviais, jei jie veikia kaip finansinių produktų teikėjai, įskaitant portfelio valdymo paslaugų teikimą, ir finansų patarėjais, jei jie teikia konsultacijas investicijų klausimais arba konsultacijas draudimo klausimais, informacijos atskleidimo, susijusio su atitinkama veikla, tikslais pagal šį reglamentą.

Sąjungai vis dažniau susiduriant su katastrofiškomis ir nenuspėjamomis klimato kaitos, išteklių išeikvojimo pasekmėmis ir kitais su tvarumu susijusiais sunkumais, reikia imtis neatidėliotinų veiksmų siekiant sutelkti kapitalą pasitelkiant ne tik viešąją politiką, bet ir finansinių paslaugų sektorių. Siekiant prisitaikyti prie šios naujos realybės, turėtų būti reikalaujama, kad finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai atskleistų konkrečią informaciją apie savo požiūrį į tvarumo rizikos integravimą ir atsižvelgimą į neigiamą poveikį tvarumui;

(3)  nesant suderintų Sąjungos taisyklių dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo galutiniams investuotojams, tikėtina, kad nacionaliniu lygmeniu ir toliau bus priimamos skirtingos priemonės, o skirtinguose finansinių paslaugų sektoriuose greičiausiai bus toliau laikomasi skirtingų požiūrių. Dėl tokių skirtingų priemonių ir požiūrių toliau būtų labai iškraipoma konkurencija, nes būtų taikomi labai skirtingi informacijos atskleidimo standartai. Be to, šiuo metu dėl lygiagrečiai plėtojamos į komercinius tikslus orientuotais prioritetais pagrįstos rinkos praktikos, kurią įgyvendinant gaunami skirtingi rezultatai, rinka toliau skaidoma ir ateityje vidaus rinkos veikimo neveiksmingumas gali dar labiau padidėti. Dėl skirtingų informacijos atskleidimo standartų ir skirtingos rinkos praktikos labai sunku palyginti skirtingus finansinius produktus, tiems produktams bei įvairiems platinimo kanalams ▌sudaromos nevienodos sąlygos ▌ir sukuriamos papildomos kliūtys vidaus rinkoje. Tokie skirtumai taip pat gali klaidinti galutinius investuotojus ir iškreipti jų investavimo sprendimus. Esama rizikos, kad valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi Paryžiaus klimato susitarimo, nustatys skirtingas nacionalines priemones, dėl kurių gali atsirasti kliūčių sklandžiam vidaus rinkos veikimui ir gali būti pakenkta finansų rinkos dalyviams ir finansų patarėjams. Be to, kadangi nėra suderintų skaidrumo užtikrinimo taisyklių, galutiniams investuotojams sunku veiksmingai palyginti skirtingų valstybių narių skirtingus finansinius produktus ▌ pagal jų su aplinkos, socialiniais ir valdymo aspektais susijusią riziką ir siekiamus tvarių investicijų tikslus. Todėl būtina šalinti esamas kliūtis vidaus rinkos veikimui ir stiprinti finansinių produktų palyginamumą, kad būtų išvengta galimų kliūčių ateityje;

(3a)   šiuo reglamentu siekiama sumažinti informacijos asimetriją įgaliotojo ir įgaliojamojo santykiuose tvarumo rizikos integravimo, atsižvelgimo į neigiamą poveikį tvarumui ir aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimo, taip pat tvarių investicijų skatinimo atžvilgiu užtikrinant, kad finansų rinkos dalyviai ar finansų patarėjai,veikiantys kaip įgaliojamieji įgaliotojų vardu, atskleistų informaciją prieš sutarties sudarymą galutiniams investuotojams, veikiantiems kaip įgaliotojai, ir toliau tai nuolat darytų;

(3b)   šiame reglamente nustatytais informacijos atskleidimo reikalavimais papildomos Direktyvoje 2009/65/EB, Direktyvoje 2009/138/EB, Direktyvoje 2011/61/ES, Direktyvoje 2014/65/ES, Direktyvoje (ES) 2016/97, Direktyvoje (ES) 2016/2341, Reglamente (ES) Nr. 345/2013, Reglamente (ES) Nr. 346/2013, Reglamente (ES) Nr. 2015/760, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr.  XYZ [OL: prašom įrašyti nuorodą į Reglamentą dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP)] ir nacionalinėje teisėje, reglamentuojančioje asmeninės ir individualios pensijos produktus, įtvirtintos taisyklės. Siekiant užtikrinti tvarkingą ir veiksmingą šio reglamento reikalavimų laikymosi priežiūrą, valstybės narės turėtų pasikliauti pagal pirmiau nurodytas taisykles jau paskirtomis kompetentingomis institucijomis. Kai pirmiau nurodytos taisyklės nėra tiesiogiai pritaikomos šiuo reglamentu, valstybės narės turėtų paskirti kompetentingas institucijas šiuo atžvilgiu;

(3c)   Reglamentu išlaikomi finansų rinkos dalyviams ir finansų patarėjams taikomi reikalavimai veikti atsižvelgiant į galutinių investuotojų geriausius interesus, įskaitant tinkamą išsamaus patikrinimo atlikimą prieš investuojant, bet tuo neapsiribojant, kaip įtvirtinta Direktyvoje 2009/65/EB, Direktyvoje 2009/138/EB, Direktyvoje 2011/61/ES, Direktyvoje 2013/36/ES, Direktyvoje 2014/65/ES, Direktyvoje (ES) 2016/97, Direktyvoje (ES) 2016/2341, Reglamente (ES) Nr. 345/2013 bei Reglamente (ES) Nr. 346/2013 ir nacionalinėje teisėje, reglamentuojančioje asmeninės ir individualios pensijos produktus. Kad galėtų laikytis savo pareigų pagal tas taisykles, finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai į savo procesus, įskaitant išsamaus patikrinimo procesus, turėtų integruoti ne tik visą atitinkamą finansinę riziką, bet ir visą atitinkamą tvarumo riziką, kuri gali padaryti atitinkamą reikšmingą neigiamą poveikį finansinei investicijų grąžai, turėtų nuolat vertinti šią riziką ir teikti atitinkamas konsultacijas. Todėl pagal šį reglamentą finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai turėtų savo politikoje nurodyti, kaip jie integruoja šią riziką, ir tą politiką skelbti;

(3d)   dėl šios priežasties šiame reglamente nustatoma prievolė finansų rinkos dalyviams ir finansų patarėjams, kurie teikia konsultacijas atitinkamai investicijų klausimais ar draudimo klausimais DPPIP atžvilgiu, neatsižvelgiant į finansinių produktų ir tikslinės rinkos koncepciją, skelbti raštišką politiką dėl tvarumo rizikos integravimo ir užtikrinti tvarumo rizikos integravimo skaidrumą;

(3e)   tvarumo rizika turėtų reikšti neapibrėžtą aplinkos, socialinį ar valdymo reiškinį arba sąlygą, kuriam pasireiškus galėtų kilti neigiamas reikšmingas poveikis investicijų vertei, kaip nurodyta sektorių teisės aktuose, visų pirma Direktyvoje 2009/65/EB, Direktyvoje 2009/138/EB, Direktyvoje 2011/61/ES, Direktyvoje 2013/36/ES, Direktyvoje 2014/65/ES, Direktyvoje (ES) 2016/97, Direktyvoje (ES) 2016/2341 arba deleguotuosiuose aktuose ir techniniuose reguliavimo standartuose, priimtuose pagal minėtus aktus;

(3f)   šiuo reglamentu nedaromas poveikis rizikos integravimo taisyklėms pagal Direktyvą 2009/65/EB, Direktyvą 2009/138/EB, Direktyvą 2011/61/ES, Direktyvą 2013/36/ES, Direktyvą 2014/65/ES, Direktyvą (ES) 2016/97, Direktyvą (ES) 2016/2341, Reglamentą (ES) Nr. 345/2013 bei Reglamentą (ES) Nr. 346/2013 ir nacionalinę teisę, reglamentuojančią asmeninės ir individualios pensijos produktus, įskaitant atitinkamus taikytinus proporcingumo kriterijus, pavyzdžiui, dydį, vidaus organizacinę struktūrą ir konkrečios veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, bet jais neapsiribojant. Šiuo reglamentu siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą to, kaip finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai integruoja tvarumo riziką į savo investavimo sprendimus, konsultacijas investicijų klausimais ar draudimo klausimais. Jei atlikus tvarumo rizikos vertinimą daroma išvada, kad tvarumo rizikos, kuri finansiniam produktui būtų laikoma svarbia, nėra, turėtų būti paaiškintos priežastys. Jei atlikus vertinimą daroma išvada, kad ši rizika yra svarbi, mastas, kokiu tvarumo rizika gali paveikti finansinio produkto rezultatus, turėtų būti atskleistas kokybiniu arba kiekybiniu požiūriu. Tvarumo rizikos vertinimai ir susijusi finansų rinkos dalyvių prieš sutarties sudarymą atskleidžiama informacija turėtų atsispindėti finansų patarėjų prieš sutarties sudarymą atkleidžiamoje informacijoje. Prieš teikdami konsultacijas, finansų patarėjai turėtų atskleisti, kaip jie atsižvelgia į tvarumo riziką finansinio pasiūlymo, kuris teikiamas galutiniams investuotojams, atrankos procese, neatsižvelgiant į galutinių investuotojų prioritetus tvarumo srityje. Tai turėtų nedaryti poveikio Direktyvos 2014/65/ES ir Direktyvos (ES) 2016/97 taikymui, visų pirma finansų rinkos dalyvių ir finansų patarėjų prievolėms, susijusioms su produkto valdymu, tinkamumo ir priimtinumo vertinimu arba reikalavimų ir poreikių analize;

(4)  siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas būtų nuosekliai ir suderintai taikomas, o finansų rinkos dalyviai aiškiai ir sistemingai laikytųsi šiame reglamente nustatytų prievolių atskleisti informaciją, būtina nustatyti suderintą termino „tvarios investicijos“ apibrėžtį, įskaitant investicijas į ekonominę veiklą, kuria prisidedama siekiant aplinkosaugos ar socialinių tikslų bei jų derinio, su sąlyga, kad bendrovės, į kurias investuojama, taikytų gero valdymo praktiką, ir būtų laikomasi atsargumo principo „nedaryti didelės žalos“, t. y. nebūtų smarkiai pakenkta nei aplinkosaugos, nei socialiniam tikslui;

(4-a)   investavimo sprendimai ir konsultacijos investicijų klausimais gali sukelti neigiamą, reikšmingą arba galimą reikšmingą poveikį tvarumo veiksniams, gali prie jo prisidėti arba būti su juo tiesiogiai susiję;

(4 –a)   jeigu finansų rinkos dalyviai, deramai atsižvelgdami į savo dydį, savo veiklos pobūdį ir mastą bei savo finansinių produktų tipus, atsižvelgia į savo investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį, kuris yra reikšmingas arba gali būti reikšmingas, tvarumo veiksniams, jie turėtų į savo procesus, įskaitant išsamaus patikrinimo procesus, integruoti sąlygas, kad būtų atsižvelgta į pagrindinį neigiamą poveikį kartu su atitinkama finansine rizika ir atitinkama tvarumo rizika. Informacijoje dėl sąlygų gali būti aprašyta, kaip finansų rinkos dalyviai vykdo savo su tvarumu susijusias priežiūros pareigas arba kitus akcininkų įsipareigojimus. Finansų rinkos dalyviai turėtų savo interneto svetainėse skelbti informaciją apie šias sąlygas ir pagrindinio neigiamo poveikio aprašymus. Šiuo atžvilgiu EBI, EIOPA ir ESMA Jungtinis komitetas ir finansų rinkos dalyviai bei finansų patarėjai turėtų atsižvelgti į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtą išsamaus patikrinimo rekomendaciją dėl atsakingo verslo ir Jungtinių Tautų remiamus atsakingo investavimo principus;

(4- - a)   tai, kad investavimo sprendimų priėmimo ir konsultavimo procesuose atsižvelgiama į tvarumo veiksnius, gali duoti naudos ne tik finansų rinkoms. Tai gali padidinti realiosios ekonomikos atsparumą ir finansų sistemos stabilumą, o galiausiai – turėti poveikio finansinių produktų rizikai ir grąžai. Todėl itin svarbu, kad finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai teiktų reikiamą informaciją, kad galutiniai investuotojai galėtų priimti informacija pagrįstus investavimo sprendimus;

(4 - - - a)   finansų rinkos dalyviai, kurie atsižvelgia į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, prieš sudarant sutartį pateikiamoje informacijoje turėtų apie kiekvieną finansinį produktą glaustai ir kokybiniu bei kiekybiniu požiūriu atskleisti, kaip atsižvelgiama į pagrindinį neigiamą poveikį, ir pateikti pareiškimą, kad informacija apie pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams yra pateikiama nuolatinėse ataskaitose. Pagrindinis neigiamas poveikis turėtų būti suprantamas kaip toks investavimo sprendimų ir konsultacijų investicijų poveikis, dėl kurio atsiranda neigiamas poveikis tvarumo veiksniams;

(4a)   iki šiol buvo sukurti įvairaus masto tvarūs produktai. Todėl informacijos atskleidimo prieš sutarties sudarymą ir informacijos atskleidimo periodinėse ataskaitose tikslais reikia atskirti reikalavimus, skirtus, viena vertus, finansiniams produktams, kurie pasižymi aplinkos ar socialiniais ypatumais, ir, kita vertus, finansiniams produktams, kuriais siekiama padaryti teigiamą poveikį aplinkai ir visuomenei. Todėl finansinių produktų, kurie pasižymi aplinkos arba socialiniais ypatumais, atveju finansų rinkos dalyviai turėtų atskleisti, ar ir kaip nustatytasis indeksas, tvarumo indeksas arba integravimo indeksas yra suderintas su tais ypatumais, o kai nenaudojamas joks lyginamasis indeksas, pateikti informaciją apie tai, kaip užtikrinami finansinių produktų tvarumo ypatumai. Finansinių produktų, kuriais siekiama teigiamo poveikio aplinkai ir visuomenei, atveju finansų rinkos dalyviai turėtų atskleisti, kuriuo tvariu lyginamuoju indeksu jie naudojasi tvariems veiklos rezultatams įvertinti, o kai nenaudojamas joks lyginamasis indeksas, paaiškinti, kaip bus pasiektas tvarus tikslas. Informacijos atskleidimas periodinėse ataskaitose turėtų būti vykdomas kasmet;

(4)  šiuo reglamentu nedaromas poveikis taisyklėms dėl finansų rinkos dalyvių ir finansų patarėjų darbuotojų darbo užmokesčio ar veiklos rezultatų vertinimo pagal Direktyvą 2009/65/EB, Direktyvą 2009/138/EB, Direktyvą 2011/61/ES, Direktyvą 2013/36/ES, Direktyvą 2014/65/ES, Direktyvą (ES) 2016/97, Direktyvą (ES) 2016/2341, Reglamentą (ES) Nr. 345/2013 bei Reglamentą (ES) Nr. 346/2013, įgyvendinimo aktus ir nacionalinę teisę, reglamentuojančius asmeninės ir individualios pensijos produktus, įskaitant atitinkamus taikytinus proporcingumo kriterijus, pavyzdžiui, dydį, vidaus organizaciją ir nagrinėjamos veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, bet jais neapsiribojant. Tačiau tikslinga kokybiniu ir kiekybiniu požiūriu užtikrinti didesnį finansų rinkos dalyvių ir finansų patarėjų darbo užmokesčio politikos skaidrumą, kiek tai susiję su jų konsultacijomis investicijų arba draudimo klausimais; tokiu būdu skatinamas patikimas ir veiksmingas rizikos valdymas tvarumo rizikos atžvilgiu, o darbo užmokesčio struktūra neskatinama prisiimti pernelyg didelės rizikos tvarumo rizikos atžvilgiu ir yra susieta su pagal riziką pakoreguotais veiklos rezultatais;

(8)  siekiant didinti skaidrumą ir informuoti galutinius investuotojus, galimybė gauti informacijos apie tai, kaip finansų rinkos dalyviai integruoja atitinkamą tvarumo riziką, kuri yra reikšminga arba gali būti reikšminga, į investavimo sprendimų priėmimo procesus, įskaitant organizacinius, rizikos valdymo ir valdymo aspektus, o finansų patarėjai integruoja tvarumo riziką į konsultavimo procesus, turėtų būti reguliuojama tiems subjektams nustatant reikalavimą nuolat pateikti glaustą informaciją apie šią politiką jų interneto svetainėse;

(9)  šiuo metu Sąjungos teisės aktuose nustatytais informacijos atskleidimo reikalavimais nėra numatyta, kad turi būti atskleista visa galutiniams investuotojams tinkamai informuoti būtina informacija apie jų investicijų daromą su tvarumu susijusį poveikį per finansinius produktus, kuriais siekiama įtraukti aplinkos ar socialinius ypatumus, arba per finansinius produktus, kuriais siekiama tvarumo tikslų. Todėl tikslinga nustatyti konkretesnius ir labiau standartizuotus informacijos atskleidimo reikalavimus, taikytinus su tokiomis investicijomis susijusiais atvejais. Pavyzdžiui, apie bendrą su tvarumu susijusį finansinių produktų poveikį turėtų būti reguliariai pranešama nurodant pasirinkto tvarių investicijų tikslo vertinimui aktualius rodiklius. Jei atitinkamas indeksas buvo nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas, tokia informacija apie nustatytąjį indeksą ir bendrąjį rinkos indeksą taip pat turėtų būti teikiama tam, kad būtų galima palyginti duomenis. ▌Kai EuSEF valdytojai sudaro galimybę susipažinti su informacija apie ▌atitinkamo fondo siekiamą teigiamą socialinį poveikį, pasiektus bendrus socialinius rezultatus ir susijusius remiantis Reglamentu (ES) Nr. 346/2013 naudojamus metodus, jie gali, kai tinkama, panaudoti šią informaciją siekdami atskleisti informaciją pagal šį reglamentą;

(10)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/34/ES(19) nustatytos skaidrumo užtikrinimo prievolės, susijusios su socialiniais, aplinkos ir valdymo aspektais nefinansinėse ataskaitose. Tačiau minėtose direktyvose nustatyta forma ir pateikimas ne visada yra tinkami finansų rinkos dalyviams ir finansų patarėjams tiesiogiai naudotis palaikant ryšius su galutiniais investuotojais. Finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai turėtų turėti galimybę, kai tikslinga, šio reglamento tikslais panaudoti remiantis Direktyva 2013/34/ES rengiamuose vadovybės pranešimuose ir nefinansinėse ataskaitose pateiktą informaciją.

Kai pagal šį reglamentą teikiamai informacijai netaikomi atitinkami patikrinimai pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę, finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai skatinami tuo tikslu turėti tinkamas priemones;

(11)  siekiant užtikrinti finansų rinkos dalyvių ir finansų patarėjų interneto svetainėse skelbiamos informacijos patikimumą, minėta informacija turėtų būti nuolat atnaujinama, o bet kokia jos peržiūra ar pakeitimas turėtų būti aiškiai paaiškinti;

(11a)  nors šis reglamentas netaikomas nacionalinėms socialinės apsaugos sistemoms, kurioms taikomi reglamentai (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009, atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės vis labiau atveria savo socialinės apsaugos sistemų privalomų pensijų sistemų valdymo dalis finansų rinkų dalyviams ar kitiems privatinės teisės subjektams, ir į tai, kad joms gali daryti poveikį tvarumo rizika, ir į tai, kad jos gali atsižvelgti į neigiamą poveikį tvarumui arba skatinti aplinkos ar socialinius ypatumus, arba siekti realizuoti tvarias investicijas kaip finansų rinkos dalyviai ir kitų finansinių produktų subjektai, siekdamos sušvelninti informacijos asimetriją tokiuose įgaliotojo ir įgaliojamojo santykiuose, valstybėms narėms turėtų būti leista taikyti šį reglamentą.

Šis reglamentas netrukdo valstybėms narėms priimti ar palikti galioti griežtesnes nuostatas dėl prisitaikymo prie klimato kaitos politikos skelbimo ir papildomos informacijos atskleidimo galutiniams investuotojams apie tvarumo riziką, kurį vykdo vien finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai, kurių pagrindinės buveinės yra jų teritorijose. Vis dėlto tokios nuostatos neturėtų trukdyti veiksmingai taikyti šio reglamento arba įgyvendinti jo tikslų ir be kuriuo atveju turėtų atitikti Sutartyje nustatytas taisykles;

(12)  remiantis Direktyva (ES) 2016/2341, PPĮ turėtų užtikrinti, kad valdymo ir rizikos valdymo taisyklės jau būtų taikomos investavimo sprendimams ir rizikos vertinimams, kad būtų užtikrintas tęstinumas ir reguliarumas ▌. Investavimo sprendimai turėtų būtų priimami, o atitinkama rizika, įskaitant su aplinkos, socialiniais ir valdymo aspektais susijusią riziką, vertinama taip, kad būtų užtikrinta, kad būtų atsižvelgiama į PPĮ narių ir naudos gavėjų interesus. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) turėtų paskelbti gaires, kuriose būtų nustatyta, kaip PPĮ investavimo sprendimais ir rizikos vertinimais turėtų atsižvelgti į aplinkos, socialinę ir valdymo riziką pagal Direktyvą (ES) 2016/2341;

(13)  Europos bankininkystės institucija (EBI), EIOPA ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (toliau kartu – EPI), įsteigtos atitinkamai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010(20), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010(21) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010(22), Jungtiniame komitete turėtų parengti techninius reguliavimo standartus, kuriuose išsamiai nustatytų informacijos apie su tvarumu susijusius klimato rodiklius ir kitą su aplinka susijusį neigiamą poveikį ir socialinius bei darbuotojų klausimus, pagarbos žmogaus teisėms, kovos su korupcija ir kyšininkavimo klausimus turinį, metodiką ir pateikimą, ▌informacijos apie aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimą ir tvarių investicijų tikslus, kuri turėtų būti atskleidžiama finansų rinkos dalyvių prieš sudarant sutartį teikiamuose dokumentuose, periodinėse metinėse ataskaitose ir interneto svetainėse pagal Reglamento Nr. 1093/2010 Reglamento Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius, pateikimą ir turinį. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti minėtus techninius reguliavimo standartus;

(14)  Komisijai pagal SESV 291 straipsnį ir vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsniu, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 15 straipsniu ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsniu turėtų būti suteikti įgaliojimai įgyvendinimo aktais priimti EPI Jungtiniame komitete parengtus techninius įgyvendinimo standartus siekiant nustatyti standartinį aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimo ir tvarių investicijų pateikimą rinkodaros pranešimuose;

(15)  kadangi periodinėse ataskaitose iš esmės pateikiama visų kalendorinių metų verslo rezultatų santrauka, šio reglamento nuostatų dėl skaidrumo reikalavimų periodinėms ataskaitoms taikymas turėtų būti atidėtas iki ... [LB: prašom įrašyti metų, einančių po 12 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos datos, sausio 1 d.];

(16)  šiame reglamente nustatytos informacijos atskleidimo taisyklės turėtų papildyti Direktyvos 2009/65/EB, Direktyvos 2009/138/EB, Direktyvos 2011/61/ES, Direktyvos 2014/65/ES, Direktyvos (ES) 2016/97, Direktyvos (ES) 2016/2341, Reglamento (ES) Nr. 345/2013, Reglamento (ES) Nr. 346/2013, Reglamento (ES) Nr. 2015/760, Reglamento (ES) Nr.  XYZ [OL: prašom įrašyti nuorodą į Reglamentą dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP)] nuostatas ir turėtų būti taikomos kartu su nurodytomis nuostatomis;

(17)  šiuo reglamentu paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų, visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

(18)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. stiprinti galutinių investuotojų apsaugą ir pagerinti informacijos atskleidimą jiems, įskaitant galutiniams investuotojams skirtus tarpvalstybinius pirkimus, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl būtinybės nustatyti vienodus informacijos atskleidimo reikalavimus tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos suderintos skaidrumo taisyklės, kurias turi taikyti finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai, kiek tai susiję su ▌ tvarumo rizikos integravimu, atsižvelgimu į neigiamą poveikį tvarumui jų procesuose ir su tvarumu susijusios informacijos apie finansinius produktus teikimu.

2 straipsnis.

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)  finansų rinkos dalyvis – kuris nors iš šių subjektų:

i)  draudimo įmonė, kuri teikia DPPIP ▌;

ia)   investicinė įmonė, kuri teikia portfelio valdymo paslaugas;

ib)   PPĮ ▌;

ic)   pensijos produkto teikėjas;

id)   AIFV;

ie)   PEPP teikėjas;

ii)  reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas, užregistruotas remiantis Reglamento (ES) Nr. 345/2013 14 straipsnio nuostatomis;

iii)  reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas, užregistruotas remiantis Reglamento (ES) Nr. 346/2013 15 straipsnio nuostatomis;

iv)  KIPVPS valdymo įmonė;

v)   kredito įstaiga, teikianti portfelio valdymo paslaugas;

b)  draudimo įmonė – draudimo įmonė, kuriai išduotas leidimas remiantis Direktyvos 2009/138/EB 18 straipsniu;

c)  DPPIP – kuris nors iš šių produktų:

i)  draudimo principu pagrįstas investicinis produktas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/2014(23) 4 straipsnio 2 punkte;

ii)  draudimo produktas, teikiamas profesionaliajam investuotojui ir turintis termino arba išperkamąją vertę, kuri visiškai arba iš dalies tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso nuo rinkos svyravimų;

d)  AIFV – AIFV, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies b punkte;

e)  investicinė įmonė – investicinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

f)  portfelio valdymas – portfelio valdymas, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 8 punkte;

g)  PPĮ – profesinių pensijų įstaiga, kuriai išduotas leidimas arba kuri įregistruota remiantis Direktyvos (ES) 2016/2341 9 straipsniu, nebent valstybė narė yra pasirinkusi taikyti tos direktyvos 5 straipsnį arba PPĮ valdo pensijų sistemas, kurių bendras narių skaičius mažesnis kaip 15;

h)  pensijos produktas – kuris nors iš šių produktų:

i)  pensijos produktas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 2 straipsnio 2 dalies e punkte;

ii)  individualios pensijos produktas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 2 straipsnio 2 dalies g punkte;

ha)  visos Europos asmeninės pensijos produktas (PEPP – produktas, nurodytas [LB: prašom įrašyti nuorodą į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP)] 2 straipsnio 2 punkte;

i)  KIPVPS valdymo įmonė – valdymo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte, arba investicinė bendrovė, kuriai išduotas leidimas pagal Direktyvą 2009/65/EB ir kuri jai valdyti nėra paskyrusi valdymo įmonės, kuriai išduotas leidimas pagal tą direktyvą;

ib)  finansų patarėjas – draudimo tarpininkas, kuris teikia konsultacijas draudimo klausimais DPPIP atžvilgiu, draudimo įmonė, kuri teikia konsultacijas draudimo klausimais DPPIP atžvilgiu, kredito įstaiga, kuri teikia konsultacijas investicijų klausimais, investicinė įmonė, kuri teikia konsultacijas investicijų klausimais, AIFV, kuri teikia konsultacijas investicijų klausimais pagal Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnio 4 dalies b punkto i papunktį, ir KIPVPS valdymo įmonė, kuri teikia konsultacijas investicijų klausimais pagal Direktyvos 2009/65/EB 6 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktį;

j)  finansinis produktas – kuris nors iš šių produktų:

i)   portfelis, valdomas pagal šios dalies f punktą;

ii)   AIF;

iii)   DPPIP;

iv)   pensijos produktas;

iv)   pensijų sistema ▌;

v)  KIPVPS;

vi)   visos Europos asmeninės pensijos produktas;

k)  AIF – AIF, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte;

l)  pensijų sistema – pensijų sistema, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2016/2341 6 straipsnio 2 punkte;

m)  KIPVPS – kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektas, kuriam išduotas leidimas pagal Direktyvos 2009/65/EB 5 straipsnį;

n)  konsultacijos investicijų klausimais – konsultacijos dėl investicijų, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte;

o)  tvarios investicijos – kuri nors iš šių investicijų arba kurių nors iš jų derinys:

i)  investicijos į ekonominę veiklą, kuriomis prisidedama siekiant aplinkosaugos tikslo, pavyzdžiui, tokios investicijos, kurios matuojamos pagrindiniais efektyvaus išteklių naudojimo rodikliais, tokiais kaip energijos, atsinaujinančiosios energijos, žaliavų, vandens ir žemės naudojimas, pagaminamų atliekų kiekis, išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir poveikis biologinei įvairovei bei žiedinei ekonomikai;

ii)  investicijos į ekonominę veiklą, kuria prisidedama prie socialinio tikslo įgyvendinimo, visų pirma investicijos, kuriomis prisidedama sprendžiant nelygybės klausimus, kuriomis skatinama socialinė sanglauda, socialinė integracija ir darbo santykiai, arba investicijos į žmogiškąjį kapitalą arba palankių ekonominių ar socialinių sąlygų neturinčias bendruomenes;

su sąlyga, kad investicijos nepadarytų reikšmingos žalos nė vienam iš šių tikslų, o bendrovės, į kurias investuojama, laikytųsi gerosios valdymo praktikos, ▌visų pirma, ▌kiek tai susiję su patikimomis valdymo struktūromis, santykiais su darbuotojais, atitinkamų darbuotojų darbo užmokesčiu ir mokestinių prievolių vykdymu;

p)  mažmeninis investuotojas – investuotojas, kuris nėra profesionalusis investuotojas;

q)  profesionalusis investuotojas – klientas, atitinkantis Direktyvos 2014/65/ES II priede nustatytus kriterijus;

r)  draudimo tarpininkas – draudimo tarpininkas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2016/97 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte;

s)  konsultacijos draudimo klausimais– konsultacijos, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2016/97 2 straipsnio 1 dalies 15 punkte;

t)   tvarumo rizika – aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis ar situacija, kuris (-i), jei įvyktų, galėtų padaryti realų ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei, susijusį su neigiamu poveikiu tvarumui;

u)   ELTIF – Europos ilgalaikių investicijų fondas, kuriam išduotas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 2015/760 6 straipsnį;

v)   tvarumo veiksniai – aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kyšininkavimu klausimai.

3 straipsnis

Tvarumo rizikos politikos skaidrumas

1.  Finansų rinkos dalyviai savo interneto svetainėse skelbia informaciją apie savo politiką dėl to, kaip tvarumo rizika integruojama į investavimo sprendimų priėmimo procesą.

2.  Finansų patarėjai savo interneto svetainėse skelbia informaciją apie savo politiką dėl to, kaip tvarumo rizika integruojama jiems teikiant konsultacijas investicijų ar draudimo klausimais.

3γ straipsnis

Neigiamo poveikio tvarumui skaidrumas subjekto lygmeniu

1.   Finansų rinkos dalyviai savo interneto svetainėse skelbia ir tvarko vieną iš šios informacijos rūšių:

a)   jeigu jie, deramai atsižvelgdami į savo dydį, savo veiklos pobūdį ir mastą bei savo finansinių produktų tipus, atsižvelgia į į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams – pareiškimą dėl išsamaus patikrinimo politikos šio pagrindinio neigiamo poveikio atžvilgiu;

b)   jeigu jie neatsižvelgia į investavimo sprendimų neigiamą poveikį tvarumo veiksniams – aiškias priežastis, kodėl jie neatsižvelgia, ir, kai aktualu, įtraukia informaciją apie tai, ar ir kada jie ketina atsižvelgti į tokį neigiamą poveikį.

2.   Pagal 1 dalies a punktą pateikta informacija apima bent šiuos elementus:

a)   informaciją apie politiką dėl pagrindinio neigiamo poveikio tvarumui ir susijusių rodiklių nustatymo ir prioritetų nustatymą;

b)   pagrindinio neigiamo poveikio tvarumui ir veiksmų, kurių imtasi, ir, kai aktualu, kurie buvo suplanuoti, aprašymą;

c)   kai taikytina, bendras dalyvavimo politikos apžvalgas pagal Direktyvos 2007/36/EB 3g straipsnį;

d)   nuorodą, kad laikomasi atsakingo verslo kodeksų ir tarptautiniu mastu pripažintų išsamaus patikrinimo ir ataskaitų teikimo standartų ir, kai aktualu, suderinimo su Paryžiaus klimato susitarimo ilgalaikiais kovos su visuotiniu atšilimu tikslais lygį.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, nuo ... [LB: prašom įrašyti datą – 18 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo datos] finansų rinkos dalyviai, kurie savo balanso datą viršija vidutinio 500 darbuotojų skaičiaus per finansinius metus kriterijų, savo interneto svetainėse paskelbia ir tvarko pareiškimą dėl išsamaus patikrinimo politikos investavimo sprendimų pagrindinio neigiamo poveikio tvarumo veiksniams atžvilgiu.

Į pirmoje pastraipoje nurodytą pareiškimą įtraukiama bent 2 dalies a–d punktuose nurodyta informacija.

4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, nuo ... [LB: prašom įrašyti datą – 18 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo datos] finansų rinkos dalyviai, kurie yra Direktyvos 2013/34/ES 3 straipsnio 7 dalyje nurodytos didžiosios grupės patronuojančiosios įmonės ir kurie savo balanso datą viršija vidutinio 500 darbuotojų skaičiaus per finansinius metus kriterijų, savo interneto svetainėse paskelbia ir tvarko pareiškimą dėl išsamaus patikrinimo politikos investavimo sprendimų pagrindinio neigiamo poveikio tvarumo veiksniams atžvilgiu.

Į pirmoje pastraipoje nurodytą pareiškimą įtraukiama bent 2 dalies a–d punktuose nurodyta informacija.

5.   Finansų patarėjai savo interneto svetainėse paskelbia ir tvarko vieną iš šios informacijos rūšių:

a)  informaciją apie tai, ar, deramai atsižvelgiant į jų dydį, veiklos pobūdį ir mastą bei finansinių produktų, dėl kurių jie konsultuoja, tipus, konsultuodami investicijų klausimais arba konsultuodami draudimo klausimais jie atsižvelgia į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams;

b)   informaciją apie tai, kodėl konsultuodami investicijų klausimais arba konsultuodami draudimo klausimais jie neatsižvelgia į investavimo sprendimų neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, ir, kai aktualu, įtraukia informaciją apie tai, ar ir kada jie ketina atsižvelgti į tokį neigiamą poveikį.

6.   Ne vėliau kaip ... [LB: prašom įrašyti datą – 12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo datos] EBI, EIOPA ir ESMA tvarumo rodiklių, susijusių su neigiamu poveikiu klimatui ir kitoms su aplinka susijusioms sritims, atžvilgiu, remdamosi Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010

10–14 straipsniais, Jungtiniame komitete parengia techninius reguliavimo standartus ir vėliau periodiškai atnaujina juose pateikiamos šio straipsnio 1–5 dalyse nurodytos informacijos turinį, metodiką ir pateikimą.

EBI, EIOPA ir ESMA siekia, kai aktualu, gauti Europos aplinkos agentūros ir Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro nuomonę.

7.   Ne vėliau kaip ... [LB: prašom įrašyti datą – 24 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo datos] EBI, EIOPA ir ESMA tvarumo rodiklių, susijusių su neigiamu poveikiu socialinių bei darbuotojų klausimų, pagarbos žmogaus teisėms, kovos su korupcija ir kyšininkavimu klausimų srityse, atžvilgiu, remdamosi Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniais, Jungtiniame komitete parengia techninius reguliavimo standartus ir vėliau periodiškai atnaujina juose pateikiamos šio straipsnio 1–5 dalyse nurodytos informacijos turinį, metodiką ir pateikimą.

3a straipsnis

Darbo užmokesčio politikos skaidrumas tvarumo rizikos integravimo atžvilgiu

1.   Finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai į savo darbo užmokesčio politiką įtraukia informaciją apie tai, kaip jų darbo užmokesčio politika dera su tvarumo rizikos integravimu, ir tą informaciją skelbia savo interneto svetainėse.

2.   1 dalyje nurodyta atskleidžiama informacija įtraukiama į darbo užmokesčio politiką, kurią finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai nustato ir kurios laikosi pagal sektorių teisės aktus, visų pirma direktyvas 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/65/ES, (ES) 2016/97 ir (ES) 2016/234.

4 straipsnis

Tvarumo rizikos integravimo skaidrumas

1.  Finansų rinkos dalyviai į prieš sutarties sudarymą atskleidžiamą informaciją įtraukia šių aspektų aprašymą:

a)  tai, kaip tvarumo rizika yra integruota į jų investavimo sprendimus, ir

b)  tikėtino tvarumo rizikos poveikio ▌ finansinių produktų grąžai vertinimo rezultatą ▌ .

Kai laikoma, kad tvarumo rizika nėra aktuali, a ir b punktuose nurodytuose aprašymuose aiškiai ir glaustai paaiškinama, kodėl ji nėra aktuali.

2.  Finansų patarėjai į prieš sutarties sudarymą atskleidžiamą informaciją įtraukia šių aspektų aprašymą:

a)  tai, kaip tvarumo rizika yra integruota į jų konsultacijas investicijų ▌ ar draudimo klausimais, ir

b)  tikėtino tvarumo rizikos poveikio ▌ finansinių produktų grąžai vertinimo rezultatą ▌ .

Kai laikoma, kad tvarumo rizika nėra aktuali, a ir b punktuose nurodytuose aprašymuose aiškiai ir glaustai paaiškinama, kodėl ji nėra aktuali.

3.  1 ir ▌ 2 dalyse nurodyta informacija atskleidžiama taip:

a)  AIFV atskleidžia investuotojams informaciją, nurodytą Direktyvos 2011/61/ES 23 straipsnio 1 dalyje;

b)  draudimo įmonės teikia informaciją, nurodytą Direktyvos 2009/138/EB 185 straipsnio 2 dalyje arba, kai aktualu, pagal Direktyvos (ES) 2016/97 29 straipsnio 1 dalį;

c)  PPĮ teikia informaciją, nurodytą Direktyvos (ES) 2016/2341 41 straipsnyje;

d)  reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai teikia informaciją, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 345/2013 13 straipsnio 1 dalyje;

e)  reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai teikia informaciją, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 346/2013 14 straipsnio 1 dalyje;

f)  pensijos produktų teikėjai informaciją raštu pateikia likus pakankamai laiko iki to momento, nuo kurio mažmeninis investuotojas susaistomas su pensijos produktu susijusia sutartimi;

g)  KIPVPS valdymo įmonės informaciją įtraukia į prospektą, nurodytą Direktyvos 2009/65/EB 69 straipsnyje;

h)  investicinės įmonės, kurios teikia portfelio valdymo paslaugas arba konsultacijas investicijų klausimais, teikia informaciją pagal Direktyvos 2014/65/ES 24 straipsnio 4 dalį;

ha)   kredito įstaigos, kurios teikia portfelio valdymo paslaugas arba konsultacijas investicijų klausimais, teikia informaciją pagal Direktyvos 2014/65/ES 24 straipsnio 4 dalį;

i)  draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, kurie teikia konsultacijas draudimo klausimais DPPIP atžvilgiu, ir draudimo tarpininkai, kurie teikia konsultacijas draudimo klausimais pensijos produktų, kurie priklauso nuo rinkos svyravimų, atžvilgiu, teikia informaciją pagal Direktyvos (ES) 2016/97 29 straipsnio 1 dalį;

j)   Europos ilgalaikių investicijų fondų (ELTIF) alternatyvaus investavimo fondų valdytojai (AIFV) informaciją įtraukia į prospektą, nurodytą Reglamento (ES) 2015/760 23 straipsnyje;

k)   PEPP teikėjai informaciją įtraukia į PEPP pagrindinės informacijos dokumentą, nurodytą Reglamento (ES) XYZ [OL: prašom įrašyti nuorodą į Reglamentą dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP) (PEPP reglamentas)] 26 straipsnyje.

4γ straipsnis

Neigiamo poveikio tvarumui finansinio produkto lygmeniu skaidrumas

1.   Ne vėliau kaip ... [LB: prašom įrašyti datą – 36 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo datos] kiekvieno finansinio produkto atžvilgiu, kai finansų rinkos dalyviai taiko 3γ straipsnio 1 dalies a punktą, 3 arba 4 dalį, atskleidžiant 4 straipsnio 3 dalies

a–k punktuose nurodytą informaciją, be kita ko:

a)  aiškiai ir pagrįstai paaiškinama, ar finansiniu produktu atsižvelgiama į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, ir, jeigu taip, kokiu būdu atsižvelgiama;

b)  pateikiamas pareiškimas, kad informacija apie pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams išdėstyta pagal 7 straipsnio 2 dalies a–j punktus atskleistinoje informacijoje.

Jei 7 straipsnio 2 dalies a–j punktuose nurodyta informacija apima pagrindinio neigiamo poveikio tvarumo veiksniams kiekybinį nustatymą, ta informacija gali būti pagrįsta pagal 3γ straipsnio 6 ir 7 dalis priimtų techninių reguliavimo standartų nuostatomis.

2.   Kiekvieno finansinio produkto atžvilgiu, kai finansų rinkos dalyviai taiko 3γ straipsnio 1 dalies b punktą, atskleidžiant 4 straipsnio 3 dalies a–k punktuose nurodytą informaciją, be kita ko, pateikiamas pareiškimas, kad finansų rinkos dalyvis neatsižvelgia į investavimo sprendimų neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, ir pagrįstas paaiškinimas, kodėl jis neatsižvelgia.

4a straipsnis

Aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimo skaidrumas prieš sutarties sudarymą atskleidžiamoje informacijoje

1.   Kai finansinis produktas, be kitų ypatumų, pasižymi tuo, kad juo skatinami aplinkos ar socialiniai ypatumai arba jų derinys, ir su sąlyga, kad bendrovės, į kurias investuojama, laikosi gero valdymo praktikos, pagal 4 straipsnio 1 ir 3 dalis atskleistina informacija turi apimti šiuos elementus:

a)  informaciją apie tai, kaip šie ypatumai užtikrinami;

b)  jei indeksas buvo nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas – informaciją apie tai, ar ir kaip šis indeksas atitinka šiuos ypatumus.

2.   Finansų rinkos dalyviai į pagal 4 straipsnio 1 ir 3 dalis atskleistiną informaciją įtraukia informaciją apie tai, kur pateikiama šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems indeksams apskaičiuoti naudojama metodika.

3.   Europos bankininkystės institucija (EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete (toliau – Jungtinis komitetas) parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai nustato pagal šį straipsnį atskleistinos informacijos pateikimą ir turinį.

Rengdamos techninių reguliavimo standartų projektus, EBI, EIOPA ir ESMA atsižvelgia į įvairių tipų finansinius produktus, 1 dalyje nurodytus jų ypatumus, taip pat jų skirtumus, ir į tikslą atskleisti tikslią, teisingą, aiškią, neklaidinančią, paprastą ir glaustą informaciją.

EBI, EIOPA ir ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [LB: prašom įrašyti datą – 12 mėnesių po įsigaliojimo datos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

5 straipsnis

Tvarių investicijų skaidrumas prieš sutarties sudarymą atskleidžiamoje informacijoje

1.  Kai finansinio produkto tikslas yra tvarios investicijos ▌ir tam tikras indeksas yra nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas, kartu su pagal 4 straipsnio 1 ir 3 dalis atskleistina informacija pateikiama:

a)  informacija apie tai, kaip nustatytasis indeksas yra suderintas su minėtu tikslu;

b)  paaiškinimas, kodėl ▌ir kaip su minėtu tikslu suderintas nustatytasis indeksas skiriasi nuo bendrojo rinkos indekso.

2.  Kai finansinio produkto tikslas yra tvarios investicijos ▌ir joks indeksas nebuvo nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas 4 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyta informacija turi apimti paaiškinimą, kaip tas tikslas yra pasiekiamas.

3.  Kai finansinio produkto tikslas yra išmetamo anglies dioksido kiekio sumažinimas, pagal 4 straipsnio 1 ir 3 dalis atskleistina informacija turi apimti tikslą dėl poveikio išmetamo anglies dioksido kiekio sumažinimui, siekiant įgyvendinti Paryžiaus klimato susitarimo ilgalaikius kovos su visuotiniu atšilimu tikslus.

Nukrypstant nuo 2 dalies, kai joks ▌ ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamasis indeksas arba ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintas lyginamasis indeksas ▌ pagal Reglamentą (ES) 2016/1011 nėra nustatytas, 4 straipsnyje nurodyta informacija turi apimti išsamų paaiškinimą, kokiu būdu užtikrinamos nuolatinės pastangos pasiekti išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo tikslą, siekiant įgyvendinti Paryžiaus klimato susitarimo ilgalaikius kovos su visuotiniu atšilimu tikslus.

4.  Finansų rinkos dalyviai į pagal 4 straipsnio 1 ir 3 dalis atskleistiną informaciją įtraukia nuorodą į tai, kur pateikiama šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems indeksams ir 3 dalies antroje pastraipoje nurodytiems lyginamiesiems indeksams apskaičiuoti naudojama metodika.

5.  EBI, EIOPA ir ESMA Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete (toliau – Jungtinis komitetas) parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai nustato pagal šį straipsnį atskleistinos informacijos pateikimą ir turinį.

Rengdamos techninių reguliavimo standartų projektus, EBI, EIOPA ir ESMA atsižvelgia į įvairių tipų finansinius produktus, 1, 2 ir 3 dalyse nurodytus jų tikslus, taip pat jų skirtumus, ir į tikslą atskleisti tikslią, teisingą, aiškią, neklaidinančią, paprastą ir glaustą informaciją.

EBI, EIOPA ir ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [LB: prašom įrašyti datą – 12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo datos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

6 straipsnis

Aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimo ir tvarių investicijų skaidrumas interneto svetainėse

1.   Finansų rinkos dalyviai savo interneto svetainėse skelbia ir tvarko toliau nurodytą informaciją apie kiekvieną 4a straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytą finansinį produktą:

a)  aplinkos ar socialinių ypatumų aprašymą arba tvarių investicijų tikslą;

b)  informaciją apie finansiniam produktui parinktų aplinkos ar socialinių ypatumų arba tvarių investicijų poveikio vertinimo, matavimo ir stebėsenos metodiką, įskaitant jo duomenų šaltinius, pagrindinio turto vertinimo kriterijus ir atitinkamus tvarumo rodiklius, kurie naudojami finansinio produkto aplinkos ar socialiniams ypatumams arba jo bendram tvarumo poveikiui išmatuoti;

c)  4a ir 5 straipsniuose nurodytą informaciją;

d)  7 straipsnyje nurodytą informaciją.

Pagal pirmą pastraipą atskleistina informacija turi būti aiški, glausta ir suprantama investuotojams. Ji paskelbiama gerai matomoje interneto svetainės vietoje tokiu būdu, kad ji būtų tiksli, teisinga, aiški, neklaidinanti, paprasta ir glausta.

2.   EBI, EIOPA ir ESMA Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai nustato 1 dalies pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytos informacijos turinį ir tos dalies antroje pastraipoje nurodytus pateikimo reikalavimus.

Rengdamos techninių reguliavimo standartų projektus, EBI, EIOPA ir ESMA atsižvelgia į įvairių tipų finansinius produktus, 1 dalyje nurodytus jų ypatumus ir tikslus, taip pat jų skirtumus. EBI, EIOPA ir ESMA atnaujina techninius reguliavimo standartus atsižvelgdamos į reguliavimo ir technologinius pokyčius.

EBI, EIOPA ir ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [LB: prašom įrašyti datą – 12 mėnesių po įsigaliojimo datos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

7 straipsnis

Aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimo ir tvarių investicijų skaidrumas periodinėse ataskaitose

1.  Jei finansų rinkos dalyviai teikia 4a straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytą finansinį produktą, į periodines ataskaitas jie turi įtraukti toliau nurodytus aprašymus:

a)  4a straipsnio 1 dalyje nurodyto finansinio produkto atveju – aprašymą, kokiu mastu užtikrinti aplinkos ar socialiniai ypatumai;

b)  5 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyto finansinio produkto atveju –

i)  finansinio produkto bendro su tvarumu susijusio poveikio aprašymą remiantis atitinkamais tvarumo rodikliais arba

ii)   tais atvejais, kai indeksas buvo nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas – finansinio produkto bendro poveikio pagal nustatytąjį indeksą ir pagal bendrąjį rinkos indeksą palyginimo aprašymą remiantis tvarumo rodikliais.

2.  1 dalyje nurodyta informacija atskleidžiama taip:

a)  AIFV informaciją įtraukia į metinę ataskaitą, nurodytą Direktyvos 2011/61/ES 22 straipsnyje;

b)  draudimo įmonės informaciją raštu teikia kasmet pagal Direktyvos 2009/138/EB 185 straipsnio 6 dalį;

c)  PPĮ informaciją įtraukia į metinę ataskaitą, nurodytą Direktyvos (ES) 2016/2341 29 straipsnyje;

d)  reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai informaciją įtraukia į metinę ataskaitą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 345/2013 12 straipsnyje;

e)  reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai informaciją įtraukia į metinę ataskaitą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 346/2013 13 straipsnyje;

f)  pensijos produktų teikėjai informaciją pateikia raštu ▌metinėse ataskaitose arba ataskaitose, rengiamose pagal nacionalinę teisę;

g)  KIPVPS valdymo įmonės informaciją įtraukia į metines ataskaitas, nurodytas Direktyvos 2009/65/EB 69 straipsnyje;

h)  investicinės įmonės, kurios teikia portfelio valdymo paslaugas, informaciją įtraukia į periodinę ataskaitą, nurodytą Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 6 dalyje;

i)   kredito įstaigos, kurios teikia portfelio valdymo paslaugas, informaciją įtraukia į periodinę ataskaitą, nurodytą Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 6 dalyje;

j)  PEPP teikėjai informaciją įtraukia į PEPP išmokų ataskaitą, nurodytą Reglamento (ES) XYZ [OL: prašom įrašyti nuorodą į Reglamentą dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP) (PEPP reglamentas)] 36 straipsnyje.

3.  1 dalies tikslais finansų rinkos dalyviai gali, kai tikslinga, pasinaudoti vadovybės pranešimų pagal Direktyvos 2013/34/ES 19 straipsnį arba nefinansinių ataskaitų pagal minėtos direktyvos 19a straipsnį informacija.

4.  EBI, EIOPA ir ESMA Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai nustato 1 dalyje nurodytos informacijos turinį ir pateikimą.

Rengdamos techninių reguliavimo standartų projektus, EBI, EIOPA ir ESMA atsižvelgia į įvairių tipų finansinius produktus, 1 dalyje nurodytus jų ypatumus ir tikslus, taip pat jų skirtumus. EBI, EIOPA ir ESMA atnaujina techninius reguliavimo standartus atsižvelgdamos į reguliavimo ir technologinius pokyčius.

EBI, EIOPA ir ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [LB: prašom įrašyti datą – 12 mėnesių po įsigaliojimo datos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, ▌(ES) Nr. 1094/2010 ir ▌(ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

8 straipsnis

Atskleistos informacijos peržiūra

1.  Finansų rinkos dalyviai užtikrina, kad visa pagal 3, 3a arba 6 straipsnius paskelbta informacija būtų nuolat atnaujinama. Finansų rinkos dalyviui iš dalies pakeitus tokią informaciją, toje pačioje interneto svetainėje paskelbiamas aiškus to pakeitimo paaiškinimas.

2.  1 dalis mutatis mutandis taikoma finansų patarėjams, kiek tai susiję su informacija, skelbiama pagal 3 ir 3a straipsnius.

9 straipsnis

Rinkodaros pranešimai

1.  Nedarant poveikio griežtesniems sektorių teisėms aktams, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoms 2009/65/EB, ▌2014/65/ES, ▌ (ES) 2016/97 ir Reglamentui (ES) Nr. 1286/2014, finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai užtikrina, kad jų rinkodaros pranešimuose pateikta informacija neprieštarautų informacijai, atskleistai pagal šį reglamentą.

2.  EBI, EIOPA ir ESMA Jungtiniame komitete gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose būtų nustatytas informacijos apie aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimą ir tvarias investicijas standartinis pateikimas.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius įgyvendinimo standartus pagal reglamentų (ES) Nr. 1093/2010,▌ (ES) Nr. 1094/2010 ir ▌(ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį.

9a straipsnis

Kompetentingos institucijos

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal sektorių teisės aktus paskirtos kompetentingos institucijos, visų pirma tos, kurios nurodytos 4 straipsnio 3 dalies

a–j punktuose ir Direktyvoje 2013/36/ES, taip pat vykdytų šiuo reglamentu finansų rinkos dalyviams ir finansų patarėjams nustatytų reikalavimų laikymosi stebėseną. Kompetentingos institucijos turi visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, būtinus jų funkcijoms pagal šį reglamentą vykdyti.

2.   Šio reglamento tikslais kompetentingos institucijos bendradarbiauja tarpusavyje ir nepagrįstai nedelsdamos teikia viena kitai tokią informaciją, kuri yra aktuali joms siekiant vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą ir naudotis savo įgaliojimais.

9b straipsnis

PPĮ ir draudimo tarpininkų veiklos skaidrumas

1.   PPĮ skelbia ir tvarko 3, 3a, 3γ, 4, 4γ straipsniuose ir 6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a–d punktuose nurodytą informaciją pagal Direktyvos (ES) 2016/2341 36 straipsnio 2 dalies f punktą.

2.   Draudimo tarpininkai praneša 3ir 3a straipsniuose, 3γ straipsnio 5 dalyje, 4 straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a–d punktuose nurodytą informaciją pagal Direktyvos (ES) 2016/97 23 straipsnį.

9c straipsnis

Pensijos produktai, kuriems taikomi reglamentai (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009

1.   Valstybės narės gali nuspręsti taikyti šį reglamentą pensijos produktų teikėjams, valdantiems nacionalines socialinės apsaugos sistemas, kurioms taikomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009. Tokiais atvejais 2 straipsnio a punkte nurodyti pensijos produktų teikėjai apima pensijos produktų teikėjus, valdančius nacionalines socialinės apsaugos sistemas ir pensijos produktus, nurodytus 2 straipsnio h punkte. Tokiu atveju 2 straipsnio h punkte nurodyti pensijos produktai apima ir pensijos produktus, nurodytus pirmame sakinyje.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai, EBI, IOPA ir ESMA apie 1 dalyje nurodytus sprendimus.

9d straipsnis

Išimtys

1.   Šis reglamentas netaikomas draudimo tarpininkams, kurie teikia konsultacijas draudimo klausimais DPPIP atžvilgiu, ir investicinėms įmonėms, kurios teikia konsultacijas investicijų klausimais ir kurios yra įmonės nepriklausomai nuo jų juridinio statuso, įskaitant fizinius asmenis ar savarankiškai dirbančius asmenis, su sąlyga, kad jose įdarbintų asmenų būtų mažiau nei trys.

2.  Valstybės narės gali nuspręsti šį reglamentą taikyti draudimo tarpininkams, kurie teikia konsultacijas draudimo klausimais DPPIP atžvilgiu, ir 1 dalyje nurodytoms investicinėms įmonėms, kurios teikia konsultacijas investicijų klausimais.

3.  Valstybės narės praneša Komisijai, EBI, IOPA ir ESMA apie 2 dalyje nurodytus sprendimus.

9e straipsnis

Ataskaita

EBI, IOPA ir ESMA įvertina savanoriško informacijos atskleidimo pagal 3γ straipsnio 1 dalies a punktą ir 4γ straipsnio 1 dalies a punktą mastą. Ne vėliau kaip ... [LB: prašom įrašyti datą – 18 mėnesių po 3γ ir 4γ straipsnių taikymo pradžios datos] EBI, EIOPA ir ESMA pateikia Komisijai metinę geriausios praktikos pavyzdžių ataskaitą ir rekomendacijas dėl savanoriško ataskaitų teikimo standartų. Metinėje ataskaitoje aptariamas išsamaus patikrinimo praktikos poveikis informacijos atskleidimui pagal šį reglamentą ir pateikiama gairių šiuo klausimu. Ta ataskaita skelbiama viešai ir perduodama Europos Parlamentui ir Tarybai.

11 straipsnis

Vertinimas

Ne vėliau kaip ... [LB: prašom įrašyti datą – 36 mėnesiai po įsigaliojimo datos] Komisija atlieka šio reglamento taikymo vertinimą, visų pirma įvertindama:

a)  tai, ar 3γ straipsnio 3 ir 4 dalyse daroma nuoroda į vidutinį darbuotojų skaičių turėtų būti palikta, pakeista ar papildyta kitais kriterijais, ir atsižvelgdama į susijusios administracinės naštos naudą ir proporcingumą;

b)  tai, ar šio reglamento veikimui netrukdo duomenų trūkumas ar jų neoptimali kokybė, įskaitant bendrovių, į kurias investuojama, neigiamo poveikio tvarumo veiksniams rodiklius.

Jei tikslinga, prie ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

12 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo ... [LB: prašom įrašyti datą – 15 mėnesių po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje datos].

Tačiau 3γ straipsnio 6 ir 7 dalys, 4a straipsnio 3 dalis, 5 straipsnio 5 dalis, 6 straipsnio 2 dalis, 7 straipsnio 4 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis ▌taikomi nuo .... [LB: prašom įrašyti įsigaliojimo datą], o 7 straipsnio 1–3 dalys taikomos nuo ... [LB: prašom įrašyti metų, einančių po antroje pastraipoje nurodytos datos, sausio 1 d.].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)* TEKSTAS NĖRA TEISININKŲ LINGVISTŲ PATVIRTINTA GALUTINĖ REDAKCIJA.
(2)OL C , , p. .
(3)OL C , , p. .
(4) 2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento pozicija.
(5)Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m. (JT 2015).
(6)COM(2016) 739 final.
(7)CO EUR 17, CONCL. 5.
(8)2016 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1841 dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 282, 2016 10 19, p. 1).
(9)2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).
(10)2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).
(11)2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).
(12)2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).
(13)2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).
(14)2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 dėl draudimo produktų platinimo (OL L 26, 2016 2 2, p. 19).
(15)2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2341 dėl profesinių pensijų įstaigų (PPĮ) veiklos ir priežiūros (OL L 354, 2016 12 23, p. 37).
(16)2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 1).
(17)2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 18).
(18)2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų (OL L 123, 2015 5 19, p. 98).
(19)2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).
(20)2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).
(21)2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).
(22)2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
(23)2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (OL L 352, 2014 12 9, p. 1);

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 29 d.Teisinis pranešimas