Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0179(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0363/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0363/2018

Debates :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Balsojumi :

PV 18/04/2019 - 10.15
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0435

Pieņemtie teksti
PDF 283kWORD 78k
Ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis - Strasbūra Pagaidu redakcija
Informācijas atklāšana saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem ***I
P8_TA-PROV(2019)0435A8-0363/2018
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0354),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0208/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 5. decembra atzinumu(2),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2019. gada 27. marta vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0363/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 62, 15.2.2019., 97. lpp.
(2) OV C 86, 7.3.2019., 24. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 18. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... par ▌informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē(1)
P8_TC1-COD(2018)0179

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (2),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (3),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(4),,

tā kā:

(-1)   ANO Ģenerālā asambleja 2015. gada 25. septembrī pieņēma jaunu ilgtspējīgas attīstības globālo satvaru, proti, Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam (5), kuras pamatā ir ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM). Komisijas 2016. gada paziņojums "Turpmākie pasākumi ilgtspējīgai Eiropas nākotnei" (6) sasaista IAM ar Savienības politikas satvaru, lai nodrošinātu, ka visu – gan Savienības līmeņa, gan starptautisku – Savienības darbību un politikas iniciatīvu pamatā ir IAM. Eiropadomes 2017. gada 20. jūnija secinājumos (7) ir apstiprināta Savienības un dalībvalstu apņemšanās programmu 2030. gadam īstenot pilnīgi, saskaņoti, vispusīgi, integrēti un efektīvi, cieši sadarbojoties ar partneriem un citām ieinteresētajām personām.

(1)  Pāreja uz mazoglekļa, ilgtspējīgāku un resursu ziņā efektīvāku aprites ekonomiku saskaņā ar IAM ir būtiska, lai nodrošinātu Savienības ekonomikas konkurētspēju ilgtermiņā. Parīzes klimata nolīgumā (COP 21), ko Savienība ratificēja 2016. gada 5. oktobrī (8) un kas stājās spēkā 2016. gada 4. novembrī, ir izvirzīts mērķis stiprināt reaģēšanu uz klimata pārmaiņām, cita starpā pielāgojot finanšu plūsmas virzībai uz zemu siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību.

Lai sasniegtu Parīzes nolīgumā noteiktos globālās sasilšanas ilgtermiņa mērķus un ievērojami samazinātu klimata pārmaiņu radītos riskus un ietekmi, globālajam mērķim vajadzētu būt noturēt planētas vidējās temperatūras pieaugumu krietni zem 2 °C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni un tiekties temperatūras pieaugumu iegrožot līdz 1,5 °C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/65/EK (9), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/138/EK (10), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2011/61/ES (11), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2013/36/ES (12), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2014/65/ES (13), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai (ES) 2016/97 (14), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai (ES) 2016/2341 (15), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 345/2013 (16), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 346/2013 (17) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. XYZ

[OV: lūgums ievietot atsauci uz Regulu par Viseiropas privāto pensiju produktu– (PEPP)] ir kopējs mērķis – veicināt pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU), kredītiestāžu, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku (AIFP), kas pārvalda un/vai pārdod alternatīvo ieguldījumu fondus, tostarp Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/760 (18), apdrošināšanas sabiedrību, ieguldījumu brokeru sabiedrību, apdrošināšanas starpnieku, arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju (AKUI), kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieku (EuVECA pārvaldnieki) ▌un kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieku (EuSEF pārvaldnieki) un Viseiropas privāto pensiju produktu nodrošinātāju darbības sākšanu un veikšanu. Minētās direktīvas un regulas nodrošina vienotāku aizsardzību individuālajiem ▌ ieguldītājiem un atvieglo tiem iespējas lietderīgi izmantot finanšu produktu un pakalpojumu (finanšu produktu) plašo klāstu, vienlaikus paredzot noteikumus, kas ļauj individuālajiem ieguldītājiem pieņemt pārdomātus ieguldījumu lēmumus.

Lai gan minētie mērķi lielākoties ir sasniegti, informācijas atklāšana individuālajiem ieguldītājiem par ilgtspējas risku integrēšanu, negatīvas ietekmes uz ilgtspēju un ilgtspējīgu ieguldījumu mērķu vai vides vai sociālu raksturlielumu, vai abu raksturlielumu kombinācijas ņemšanu vērā PVKIU pārvaldības sabiedrību, AIFP, apdrošināšanas sabiedrību, kas dara pieejamus apdrošināšanas ieguldījumu produktus (IBIP) privātiem ieguldītājiem un profesionāliem ieguldītājiem, kredītiestāžu, kas nodrošina portfeļa pārvaldības pakalpojumus, ieguldījumu brokeru sabiedrību, kas nodrošina portfeļa pārvaldības pakalpojumus, AKUI, pensiju fondu nodrošinātāju, EuVECA pārvaldnieku un EuSEF pārvaldnieku un PEPP nodrošinātāju (finanšu tirgus dalībnieki) ieguldījumu lēmumu pieņemšanā un informācijas atklāšana individuālajiem ieguldītājiem par ilgtspējas risku integrēšanu un negatīvas ietekmes uz ilgtspēju ņemšanu vērā konsultāciju procesos, kuros apdrošināšanas starpnieki un apdrošināšanas sabiedrības, kas sniedz apdrošināšanas konsultācijas saistībā ar IBIP privātiem ieguldītājiem un profesionāliem ieguldītājiem, kredītiestādes, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, AIFP, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, PVKIU pārvaldības sabiedrības, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, izņemot apdrošināšanas starpniekus un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas ir uzņēmumi, neatkarīgi no to juridiskās formas, tostarp fiziskas personas vai pašnodarbinātās personas, kas nodarbina mazāk par trim personām (finanšu konsultanti), ir nepietiekami attīstīta, jo tai pagaidām nepiemēro saskaņotas prasības. Finanšu konsultantiem, kas nodarbina mazāk par trim personām, paredzētam atbrīvojumam no šīs regulas nebūtu jāskar Direktīvas 2014/65/ES un Direktīvas (ES) 2016/97, jo īpaši noteikumu par ieguldījumu un apdrošināšanas konsultācijām, piemērošana. Tas nozīmē – lai arī šādiem konsultantiem nav pienākuma sniegt informāciju saskaņā ar šo regulu, tiem savos konsultāciju procesos jāņem vērā ilgtspējas riski.

Vienībām, uz ko attiecas šī regula, atkarībā no to darbību veida būtu jāievēro noteikumi par finanšu tirgus dalībniekiem, ja tās izveido finanšu produktus, vai par finanšu konsultantiem, ja tās sniedz ieguldījumu konsultācijas vai apdrošināšanas konsultācijas. Tādējādi situācijās, kad vienības vienlaikus veic gan finanšu tirgus dalībnieka, gan finanšu konsultanta darbības, informācijas atklāšanas nolūkā saistībā ar attiecīgo darbību atbilstoši šai regulai šādas vienības būtu jāuzskata par finanšu tirgus dalībniekiem, ja tās rīkojas kā finanšu produktu izveidotāji, tostarp nodrošina portfeļa pārvaldības pakalpojumus, un par finanšu konsultantiem, ja tās sniedz ieguldījumu vai apdrošināšanas konsultācijas.

Tā kā Savienība arvien vairāk izjūt katastrofālās un neprognozējamās sekas, ko izraisa klimata pārmaiņas, resursu noplicināšana un citi ar ilgtspēju saistīti aspekti, ir steidzami jārīkojas, lai mobilizētu kapitālu – ne tikai ar sabiedriskās politikas, bet arī ar finanšu pakalpojumu nozares starpniecību. Lai pielāgotos šiem jaunajiem apstākļiem, būtu jāpieprasa, lai finanšu tirgus dalībnieki un finanšu konsultanti atklātu konkrētu informāciju par savām pieejām attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu un negatīvas ietekmes uz ilgtspēju ņemšanu vērā.

(3)  Ja nebūs saskaņotu Savienības noteikumu par informācijas atklāšanu individuālajiem ieguldītājiem saistībā ar ilgtspēju, pastāv iespēja, ka turpināsies atšķirīgu pasākumu pieņemšana valstu līmenī un atšķirīgu pieeju īstenošana dažādās finanšu pakalpojumu nozarēs. Šādi atšķirīgi pasākumi un pieejas turpinātu radīt ievērojamus konkurences izkropļojumus, ko izraisa informācijas atklāšanas standartu būtiskas atšķirības. Turklāt tas, ka vienlaicīgi veidojas tirgus prakse, kuras pamatā ir komerciālu apsvērumu virzītas prioritātes un kura izraisa rezultātu atšķirības, pašlaik turpina sadrumstalot tirgu un nākotnē varētu vēl vairāk saasināt trūkumus iekšējā tirgus darbībā. Informācijas atklāšanas standartu un tirgus prakses atšķirību dēļ ir ļoti sarežģīti salīdzināt dažādus finanšu produktus, un ▌rodas negodīgi konkurences apstākļi starp šiem produktiem ▌un starp izplatīšanas kanāliem un papildu šķēršļi iekļūšanai iekšējā tirgū. Šādas atšķirības var arī radīt apjukumu individuālajiem ieguldītājiem un kropļot to ieguldījumu lēmumus. ▌Parīzes klimata nolīguma izpildes nodrošināšana ir saistīta ar risku, ka dalībvalstis pieņems atšķirīgus valsts pasākumus, kas var radīt šķēršļus iekšējā tirgus pienācīgai darbībai un kaitēt finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu konsultantiem. Turklāt tas, ka nav saskaņotu noteikumu par pārredzamību, individuālajiem ieguldītājiem sarežģī iespējas objektīvi salīdzināt dažādus finanšu produktus ▌dažādās dalībvalstīs attiecībā uz to vides, sociālajiem un pārvaldības riskiem un ilgtspējīgu ieguldījumu mērķiem. Tāpēc, lai novērstu iespējamus turpmākus šķēršļus, ir svarīgi likvidēt pašreizējos šķēršļus iekšējā tirgus darbībai un uzlabot finanšu produktu salīdzināmību.

(3.a)   Šīs regulas mērķis ir mazināt informācijas asimetriju principāla un pārstāvja attiecībās attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu, negatīvas ietekmes uz ilgtspēju ņemšanu vērā un attiecībā uz vides vai sociālo raksturlielumu, kā arī ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu, finanšu tirgus dalībniekiem vai finanšu konsultantiem, kas rīkojas kā pārstāvji principālu vārdā, pirms līguma noslēgšanas un pastāvīgi atklājot informāciju individuālajiem ieguldītājiem, kas rīkojas kā principāli.

(3.b)   Šajā regulā nosaka informācijas atklāšanas prasības, kas papildina noteikumus, kuri paredzēti Direktīvā 2009/65/EK, Direktīvā 2009/138/EK, Direktīvā 2011/61/ES, Direktīvā 2014/65/ES, Direktīvā (ES) 2016/97, Direktīvā (ES) 2016/2341, Regulā (ES) Nr. 345/2013, Regulā (ES) Nr. 346/2013, Regulā (ES) 2015/760 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. XYZ [OV: lūgums ievietot atsauci uz Regulu par Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP)] un valsts tiesību aktos, kas reglamentē privāto un individuālo pensiju produktus. Lai nodrošinātu šīs regulas prasību ievērošanas rūpīgu un efektīvu uzraudzību, dalībvalstīm būtu jāpaļaujas uz jau izraudzītajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem. Ja iepriekš minētie noteikumi netiek tieši pielāgoti ar šo regulu, dalībvalstīm būtu jāizraugās šajā sakarā kompetentās iestādes.

(3.c)   Šajā regulā tiek saglabātas prasības attiecībā uz finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu konsultantiem, kas rīkojas individuālu ieguldītāju labākajās interesēs, tostarp, bet ne tikai, veicot pienācīgu uzticamības pārbaudi pirms ieguldījumu veikšanas, kā paredzēts Direktīvā 2009/65/EK, Direktīvā 2009/138/EK, Direktīvā 2011/61/ES, Direktīvā 2013/36/ES, Direktīvā 2014/65/ES, Direktīvā (ES) 2016/97, Direktīvā (ES) 2016/2341, Regulā (ES) Nr. 345/2013 un Regulā (ES) Nr. 346/2013 un valsts tiesību aktos, kas reglamentē privāto un individuālo pensiju produktus. Lai izpildītu savus pienākumus saskaņā ar minētajiem noteikumiem, finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu konsultantiem savos procesos, tostarp savos uzticamības pārbaudes procesos, būtu jāintegrē un pastāvīgi jānovērtē ne tikai visi attiecīgie finanšu riski, bet arī attiecīgie ilgtspējas riski, kuriem var būt attiecīga būtiska negatīva ietekme uz ieguldījuma finansiālo atdevi, un attiecīgi jāsniedz konsultācijas. Tāpēc saskaņā ar šo regulu finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu konsultantiem būtu savās politikas nostādnēs jāprecizē, kā viņi integrē minētos riskus, un jāpublicē minētās politikas nostādnes.

(3.d)   Šā iemesla dēļ šajā regulā nosaka pienākumu finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu konsultantiem, kas sniedz attiecīgi ieguldījumu konsultācijas vai apdrošināšanas konsultācijas par IBIP, neatkarīgi no finanšu produktu izstrādes un mērķtirgus publicēt rakstiskas politikas nostādnes par ilgtspējas risku integrēšanu un nodrošināt ilgtspējas risku integrēšanas pārredzamību.

(3.e)   Ar ilgtspējas risku būtu jāsaprot nenoteikts vides, sociāls vai pārvaldības notikums vai apstāklis, kas, ja tas notiek, varētu radīt negatīvu būtisku ietekmi uz ieguldījumu vērtību, kā noteikts nozares tiesību aktos, jo īpaši Direktīvā 2009/65/EK, Direktīvā 2009/138/EK, Direktīvā 2011/61/ES, Direktīvā 2013/36/ES, Direktīvā 2014/65/ES, Direktīvā (ES) 2016/97, Direktīvā (ES) 2016/2341 vai deleģētajos aktos un regulatīvos tehniskos standartos, kas pieņemti saskaņā ar tiem.

(3.f)   Šī regula neskar noteikumus par riska integrēšanu saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, Direktīvu 2009/138/EK, Direktīvu 2011/61/ES, Direktīvu 2013/36/ES, Direktīvu 2014/65/ES, Direktīvu (ES) 2016/97, Direktīvu (ES) 2016/2341, Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013 un valsts tiesību aktiem, kas reglamentē privāto un individuālo pensiju produktus, aptverot, bet ne tikai, attiecīgos piemērojamos samērīguma kritērijus, piemēram, konkrēto darbību apjomu, iekšējo organizāciju un būtību, piemērošanas jomu un sarežģītību. Šīs regulas mērķis ir panākt lielāku pārredzamību par to, kā finanšu tirgus dalībnieki un finanšu konsultanti savā ieguldījumu lēmumā, ieguldījumu vai apdrošināšanas konsultācijās integrē ilgtspējas riskus. Ja ilgtspējas risku novērtējums ļauj secināt, ka nepastāv ilgtspējas riski, kurus var uzskatīt par būtiskiem attiecībā uz finanšu produktu, būtu jāpaskaidro iemesli. Ja novērtējuma rezultātā tiek secināts, ka šie riski ir būtiski, būtu jānorāda, cik lielā mērā – vai nu kvantitātes, vai kvalitātes ziņā – ilgtspējas riski var ietekmēt finanšu produkta sniegumu. Ilgtspējas risku novērtējumi un ar tiem saistītā finanšu tirgus dalībnieku informācijas atklāšana pirms līguma noslēgšanas būtu jāņem vērā finanšu konsultantu informācijas atklāšanā pirms līguma noslēgšanas. Finanšu konsultantiem pirms konsultāciju sniegšanas būtu jāatklāj, kā tie ņem vērā ilgtspējas riskus procesā, kurā atlasa finanšu piedāvājumu, ar ko tiek iepazīstināti individuālie ieguldītāji, neatkarīgi no individuālo ieguldītāju ilgtspējības preferencēm. Tam nevajadzētu skart Direktīvas 2014/65/ES un Direktīvas (ES) 2016/97 piemērošanu, jo īpaši finanšu tirgus dalībnieku un finanšu konsultantu pienākumus attiecībā uz produkta pārvaldību, piemērotības un atbilstības novērtēšanu vai prasību un vajadzību pārbaudi.

(4)  Lai nodrošinātu saskaņotu un konsekventu šīs regulas piemērošanu un to, ka finanšu tirgus dalībnieki pārredzami un konsekventi piemēro šajā regulā noteiktos informācijas atklāšanas pienākumus, ir jānosaka saskaņota "ilgtspējīgu ieguldījumu" definīcija, tostarp attiecībā uz ieguldījumiem saimnieciskajās darbībās, kas veicina vides vai sociālos mērķus, kā arī to kombināciju, ar noteikumu, ka ieguldījumus saņemošās sabiedrības īsteno labas pārvaldības praksi un tiek ievērots piesardzības princips "nav būtiska kaitējuma", t. i., nav nodarīts būtisks kaitējums nedz vides, nedz sociālajam mērķim.

(4.-a)   Ieguldījumu lēmumi un konsultācijas var izraisīt vai veicināt negatīvas būtiskas vai, iespējams, būtiskas sekas uz ilgtspējas faktoriem, vai var būt tieši saistīti ar šādām sekām.

(4.–a)   Kad finanšu tirgus dalībnieki, pienācīgi ņemot vērā savu lielumu, savu darbību veidu un apmēru un savu finanšu produktu veidus, ņem vērā ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi – būtisku vai, iespējams, būtisku – uz ilgtspējas faktoriem, tiem savos procesos, tostarp savos uzticamības pārbaudes procesos, būtu jāintegrē kārtība, kādā svarīgāko negatīvo ietekmi ņem vērā līdztekus attiecīgajiem finanšu riskiem un attiecīgajiem ilgtspējas riskiem. Informācijā par kārtību var aprakstīt, kā finanšu tirgus dalībnieki pilda savus pārvaldības pienākumus vai citus pienākumus pret akcionāriem saistībā ar ilgtspēju. Finanšu tirgus dalībniekiem savās tīmekļa vietnēs būtu jāiekļauj informācija par šo kārtību un apraksti par svarīgāko negatīvo ietekmi. Šajā sakarā EBI, EAAPI un EVTI Apvienotajai komitejai un finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu konsultantiem būtu jāņem vērā uzticamības pārbaudes pamatnostādnes par atbildīgu uzņēmējdarbību, ko izstrādājusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas atbalstītie atbildīgu ieguldījumu principi.

(4.--a)   Tas, ka ieguldījumu lēmumu pieņemšanā un konsultāciju procesos ņem vērā ilgtspējas faktorus, var būt izdevīgi ne tikai finanšu tirgiem. Tas var palielināt reālās ekonomikas noturību un finanšu sistēmas stabilitāti, un tādējādi galu galā radīt ietekmi uz finanšu produktu risku un ienesīgumu. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai finanšu tirgus dalībnieki un finanšu konsultanti sniegtu vajadzīgo informāciju, kas individuālajiem ieguldītājiem ļautu pieņemt pārdomātus ieguldījumu lēmumus.

(4.---a)   Finanšu tirgus dalībniekiem, kas ņem vērā ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, informācijā pirms līguma noslēgšanas attiecībā uz katru finanšu produktu kodolīgā veidā, kvalitatīvā vai kvantitatīvā izteiksmē būtu jāatklāj, kā ir ņemta vērā svarīgākā negatīvā ietekme, un jāsniedz paziņojums, ka informācija par svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem ir pieejama notiekošās pārskatu sniegšanas ietvaros. Svarīgākā negatīvā ietekme būtu jāsaprot kā tāda ieguldījumu lēmumu un konsultāciju ietekme, kas rada negatīvas sekas uz ilgtspējas faktoriem.

(4.a)   Līdz šim ir izveidoti ilgtspējīgi produkti ar dažādu vērienu. Tāpēc saistībā ar informācijas atklāšanu pirms līguma noslēgšanas un informācijas atklāšanu ar periodiskiem ziņojumiem ir jānošķir prasības attiecībā uz finanšu produktiem, kuriem ir vides vai sociālie raksturlielumi, no vienas puses, un finanšu produktiem, kuru mērķis ir pozitīva ietekme uz vidi un sabiedrību, no otras puses. Līdz ar to attiecībā uz finanšu produktiem ar vides vai sociāliem raksturlielumiem finanšu tirgus dalībniekiem būtu jāatklāj, vai un kā izraudzītais indekss, ilgtspējas indekss vai integrēšanas indekss ir saskaņots ar minētajiem raksturlielumiem, un, ja kritēriju neizmanto, tad informācija par to, kā tiek sasniegti finanšu produktu ilgtspējas raksturlielumi. Attiecībā uz finanšu produktiem, kuru mērķis ir pozitīva ietekme uz vidi un sabiedrību, finanšu tirgus dalībniekiem būtu jāatklāj, kuru ilgtspējas kritēriju tie izmanto, lai novērtētu ilgtspējīgu veiktspēju, un, ja kritēriju neizmanto, jāpaskaidro, kā tiek sasniegts ilgtspējas mērķis. Informācijas atklāšana, izmantojot periodiskus ziņojumus, būtu jāveic katru gadu.

(4)   Šī regula neskar noteikumus par finanšu tirgus dalībnieku darbinieku un finanšu konsultantu atalgojumu vai veikuma novērtējumu saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, Direktīvu 2009/138/EK, Direktīvu 2011/61/ES, Direktīvu 2013/36/ES, Direktīvu 2014/65/ES, Direktīvu (ES) 2016/97, Direktīvu (ES) 2016/2341, Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013, īstenošanas aktiem un valsts tiesību aktiem, kas reglamentē privāto un individuālo pensiju produktus, ietverot, bet ne tikai, attiecīgos piemērojamos samērīguma kritērijus, piemēram, konkrēto darbību apjomu, iekšējo organizāciju un būtību, piemērošanas jomu un sarežģītību. Tomēr ir lietderīgi panākt lielāku pārredzamību kvalitātes vai kvantitātes aspektā par finanšu tirgus dalībnieku un finanšu konsultantu atalgojuma politiku attiecībā uz to ieguldījuma vai apdrošināšanas konsultācijām, kas veicina pareizu un efektīvu riska pārvaldību attiecībā uz ilgtspējas riskiem, taču atalgojuma struktūra neveicina pārmērīga riska uzņemšanos saistībā ar ilgtspējas riskiem un ir saistīta ar riskam pielāgotu sniegumu.

(8)  Lai uzlabotu pārredzamību un informētu individuālos ieguldītājus, piekļuve informācijai par to, kā finanšu tirgus dalībnieki attiecīgus būtiskus vai, iespējams, būtiskus ilgtspējas riskus integrē ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesos, ietverot organizatoriskus, riska pārvaldības un vadības aspektus, un kā finanšu konsultanti tos integrē konsultāciju procesos, būtu jāreglamentē, nosakot, ka minētajām vienībām informācija par šīm politikas nostādnēm kodolīgā veidā jāuztur savās tīmekļa vietnēs.

(9)  Pašreizējās informācijas atklāšanas prasības, kas noteiktas Savienības tiesību aktos, neparedz, ka ir jāatklāj visa informācija, kas vajadzīga, lai pienācīgi informētu individuālos ieguldītājus par to, kāda ir ar ilgtspēju saistītā ietekme to ieguldījumiem, kas tiek veikti ar finanšu produktiem, kuru mērķis ir iekļaut vides vai sociālos raksturlielumus, vai finanšu produktiem, ar kuriem tiecas sasniegt ilgtspējas mērķus. Tāpēc ir lietderīgi paredzēt konkrētākas un standartizētas informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz tādiem ieguldījumiem. Piemēram, izmantojot rādītājus, kas ir būtiski izvēlētā ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa novērtēšanai, būtu regulāri jāziņo par finanšu produktu vispārējo ar ilgtspēju saistīto ietekmi. Ja par atsauces etalonu ir izraudzīts atbilstošs indekss, šāda informācija būtu jāsniedz arī par izraudzīto indeksu un plašā tirgus indeksu, lai varētu veikt salīdzināšanu. ▌Ja EuSEF pārvaldnieki dara pieejamu informāciju par pozitīvo sociālo ietekmi ▌, kas izvirzīta par konkrēta fonda mērķi, kopējiem sasniegtajiem sociālajiem rezultātiem un saistītajām izmantotajām metodēm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 346/2013, tie attiecīgā gadījumā var izmantot minēto informāciju, lai atklātu informāciju atbilstoši šai regulai.

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/34/ES (19) ir noteiktas pārredzamības prasības attiecībā uz sociālajiem, vides un korporatīvās pārvaldības aspektiem nefinanšu pārskatu sniegšanā. Tomēr minētajās direktīvās prasītā informācijas forma un noformējums ne vienmēr ir piemēroti, lai tos tieši izmantotu finanšu tirgus dalībnieki un finanšu konsultanti darījumos ar individuālajiem ieguldītājiem. Finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu konsultantiem vajadzētu būt iespējai informāciju, kas ietverta vadības ziņojumos un nefinanšu pārskatos saskaņā ar Direktīvu 2013/34/ES, attiecīgā gadījumā izmantot šīs regulas mērķiem.

Ja saskaņā ar šo regulu sniegtajai informācijai nepiemēro pienācīgas pārbaudes saskaņā ar Savienības vai valstu tiesību aktiem, finanšu tirgus dalībnieki un finanšu konsultanti tiek mudināti minētajā nolūkā ieviest atbilstīgu kārtību.

(11)  Lai nodrošinātu finanšu tirgus dalībnieku un finanšu konsultantu tīmekļa vietnēs publicētās informācijas ticamību, šāda informācija būtu pastāvīgi jāatjaunina un jebkura tās pārskatīšana vai mainīšana būtu saprotami jāpaskaidro.

(11.a)  Lai gan šī regula neaptver valstu sociālā nodrošinājuma sistēmas, uz kurām attiecas Regulas (EK) Nr. 883/2004 un (EK) Nr. 987/2009, ņemot vērā, ka dalībvalstis savās sociālā nodrošinājuma sistēmās aizvien vairāk atver obligāto pensiju shēmu pārvaldības daļas finanšu tirgus dalībniekiem vai citām privāto tiesību vienībām un ka tās ir pakļautas ilgtspējas riskiem, kā arī tās varētu ņemt vērā negatīvu ietekmi uz ilgtspēju vai veicināt vides vai sociālos raksturlielumus, vai tāpat kā finanšu tirgus dalībnieki un citi finanšu produkti veikt ilgtspējīgus ieguldījumus, lai mazinātu informācijas asimetriju šādās principāla un pārstāvja attiecībās, dalībvalstīm būtu jāatļauj piemērot šo regulu.

Šī regula neliedz dalībvalstīm – tikai attiecībā uz finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu konsultantiem, kuru galvenie biroji atrodas to teritorijās, – pieņemt vai uzturēt spēkā stingrākus noteikumus par politikas nostādņu saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām publicēšanu un papildu informācijas atklāšanu individuālajiem ieguldītājiem par ilgtspējas riskiem. Tomēr šādiem noteikumiem nevajadzētu kavēt šīs regulas efektīvu piemērošanu vai tās mērķu sasniegšanu, un tiem jebkurā gadījumā būtu jāatbilst Līgumos paredzētajiem noteikumiem.

(12)  Saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/2341 AKUI būtu jānodrošina, ka to ieguldījumu lēmumiem un riska novērtējumiem jau piemēro pārvaldības un riska pārvaldības noteikumus, lai nodrošinātu nepārtrauktību un pareizību ▌. Ieguldījumu lēmumi būtu jāpieņem un attiecīgo risku, tostarp vides, sociālo un pārvaldības risku, novērtējums būtu jāveic tādā veidā, ka tiek nodrošināta AKUI dalībnieku un saņēmēju interešu ievērošana. Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei ("EAAPI") būtu jāizdod pamatnostādnes, kurās precizētu, kā AKUI ieguldījumu lēmumos un riska novērtējumos ņemt vērā vides, sociālos un pārvaldības riskus saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/2341.

(13)  Eiropas Banku iestādei ("EBI"), EAAPI un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei ("EVTI") (visas kopā zināmas kā "EUI"), kas izveidotas attiecīgi ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (20), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1094/2010 (21) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010 (22), ar Apvienotās komitejas starpniecību attiecīgi būtu jāizstrādā regulatīvie tehniskie standarti, kuros sīkāk precizē satura, metodoloģijas un noformējuma ▌ detaļas informācijai saistībā ar ilgtspējas rādītājiem par ietekmi uz klimatu, citu ar vidi saistītu kaitīgu ietekmi un sociāliem un nodarbinātības jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, korupcijas un kukuļošanas apkarošanas jautājumiem, kā arī noformējuma un satura detaļas informācijai attiecībā uz vides vai sociālo raksturlielumu un ilgtspējīgu ieguldījumu mērķu veicināšanu, kura jāatklāj finanšu tirgus dalībnieku pirmslīguma dokumentos, periodiskajos ikgadējos ziņojumos un tīmekļa vietnēs saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu. Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt minētos regulatīvos tehniskos standartus.

(14)  Komisija būtu jāpilnvaro Apvienotajā komitejā EUI izstrādātos īstenošanas tehniskos standartus pieņemt ar īstenošanas aktiem, ievērojot LESD 291. pantu un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 15. pantu, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 15. pantu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu, lai noteiktu standartu vides vai sociālo raksturlielumu un ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanas informācijas noformēšanai tirgvedības paziņojumos.

(15)  Tā kā periodiskajos ziņojumos principā tiek apkopoti darījumdarbības rezultāti par pilnu kalendāro gadu, to šīs regulas noteikumu piemērošana, kuri attiecas uz pārredzamības prasībām periodiskajos ziņojumos, būtu jāatliek līdz ... [PB: lūgums norādīt 1. janvāri nākamajā gadā pēc 12. panta otrajā daļā minētās dienas].

(16)  Šajā regulā ietvertajiem informācijas atklāšanas noteikumiem būtu jāpapildina Direktīvas 2009/65/EK, Direktīvas 2009/138/EK, Direktīvas 2011/61/ES, Direktīvas 2014/65/ES, Direktīvas (ES) 2016/97, Direktīvas (ES) 2016/2341, Regulas (ES) Nr. 345/2013, Regulas (ES) Nr. 346/2013, Regulas (ES) 2015/760, Regulas (ES) Nr. XYZ [OV – lūgums ievietot atsauci uz Regulu par Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP)] noteikumi, un tie būtu jāpiemēro papildus minētajiem noteikumiem.

(17)  Šajā regulā ir ņemtas vērā pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(18)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, proti, nostiprināt aizsardzību individuālajiem ieguldītājiem un uzlabot informācijas atklāšanu tiem, tostarp pārrobežu pirkumu gadījumos, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, jo ir jānosaka vienotas informācijas atklāšanas prasības Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā nosaka saskaņotus noteikumus par pārredzamību, kas finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu konsultantiem ir jāpiemēro attiecībā uz ▌ilgtspējas risku integrēšanu un negatīvas ietekmes uz ilgtspēju ņemšanu vērā savos procesos un attiecībā uz tādas informācijas sniegšanu par finanšu produktiem, kas saistīta ar ilgtspēju.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)  "finanšu tirgus dalībnieks" ir jebkurš no šiem:

i)  apdrošināšanas sabiedrība, kas dara pieejamu IBIP ;

ia)   ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas nodrošina portfeļa pārvaldības pakalpojumus;

ib)   AKUI ▌;

ic)   pensiju produkta izveidotājs;

id)   AIFP;

ie)   PEPP nodrošinātājs;

ii)  kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks, kas reģistrēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 345/2013 14. pantu;

iii)  kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks, kas reģistrēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 346/2013 15. pantu;

iv)  PVKIU pārvaldības sabiedrība;

v)   kredītiestāde, kas nodrošina portfeļa pārvaldības pakalpojumus;

b)  "apdrošināšanas sabiedrība" ir apdrošināšanas sabiedrība, kas saņēmusi licenci saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 18. pantu;

c)  "IBIP" ir jebkurš no šiem:

i)  apdrošināšanas ieguldījumu produkts, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 (23) 4. panta 2. punktā;

ii)  apdrošināšanas produkts, ko dara pieejamu profesionālam ieguldītājam un ar ko piedāvā līguma termiņa vērtību vai atpirkuma vērtību, un ja minētā termiņa vērtība vai atpirkuma vērtība ir pilnīgi vai daļēji – tieši vai netieši – pakļauta tirgus svārstībām;

d)  "AIFP" ir alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks (AIFP), kā definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā;

e)  "ieguldījumu brokeru sabiedrība" ir ieguldījumu brokeru sabiedrība, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā;

f)  "portfeļa pārvaldība" ir portfeļa pārvaldība, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 8) apakšpunktā;

g)  "AKUI" ir arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija, kam piešķirta atļauja vai kas reģistrēta saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/2341 9. pantu, ja vien dalībvalsts nav izvēlējusies piemērot minētās direktīvas 5. pantu vai AKUI pārvaldīto pensiju plānu dalībnieku kopējais skaits nav mazāks par 15;

h)  "pensiju produkts" ir jebkurš no šiem:

i)  pensiju produkts, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1286/2014 2. panta 2. punkta e) apakšpunktā;

ii)  individuāls pensiju produkts, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1286/2014 2. panta 2. punkta g) apakšpunktā;

ha)   "Viseiropas privāto pensiju produkts (PEPP)" ir [PB: lūgums ievietot atsauci uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP)] 2. panta 2. punktā minētais produkts;

i)  "PVKIU pārvaldības sabiedrība" ir pārvaldības sabiedrība, kā definēts Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, vai ieguldījumu sabiedrība, kas saņēmusi atļauju saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK un kas nav izraudzījusies pārvaldības sabiedrību, kura saskaņā ar minēto direktīvu ir pilnvarota to pārvaldīt;

ib)   "finanšu konsultants" ir apdrošināšanas starpnieks, kas sniedz apdrošināšanas konsultācijas saistībā ar IBIP, apdrošināšanas sabiedrība, kas sniedz apdrošināšanas konsultācijas saistībā ar IBIP, kredītiestāde, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, AIFP, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 6. panta 4. punkta b) apakšpunkta i) punktu, un PVKIU pārvaldības sabiedrība, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 6. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) punktu;

j)  "finanšu produkts" ir jebkurš no šiem:

i)   portfelis, ko pārvalda saskaņā ar šā punkta f) apakšpunktu,

ii)   AIF,

iii)   IBIP,

iv)   pensiju produkts,

iv)   pensiju shēma ▌,

v)   PVKIU,

vi)   Viseiropas privāto pensiju produkts;

k)  "AIF" ir alternatīvo ieguldījumu fonds (AIF), kā definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

l)  "pensiju plāns" ir pensiju plāns, kā definēts Direktīvas (ES) 2016/2341 6. panta 2. punktā;

m)  "PVKIU" ir pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kam izsniegta atļauja saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 5. pantu;

n)  "ieguldījumu konsultācijas" ir ieguldījumu konsultācijas, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 4) apakšpunktā;

o)  "ilgtspējīgi ieguldījumi" ir jebkurš no šiem vai to kombinācija:

i)  ieguldījumi saimnieciskā darbībā, kuri veicina vides mērķa sasniegšanu, ko, piemēram, novērtē pēc svarīgākajiem resursu efektivitātes rādītājiem par enerģijas izmantošanu, atjaunojamās enerģijas izmantošanu, izejvielu izmantošanu, ūdens un zemes izmantošanu, atkritumu rašanos, siltumnīcefekta gāzu emisijām un pēc rādītājiem par ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un aprites ekonomiku;

ii)  ieguldījumi saimnieciskā darbībā, kuri veicina sociāla mērķa sasniegšanu, un jo īpaši ieguldījumi, kas veicina nevienlīdzības novēršanu, ieguldījumi, kas veicina sociālo kohēziju, sociālo integrāciju un darba attiecības, vai ieguldījumi cilvēkkapitālā vai ekonomiski vai sociāli nelabvēlīgās kopienās;

ar noteikumu, ka ieguldījumi būtiski nekaitē minēto mērķu sasniegšanai un ka ieguldījumus saņemošās sabiedrības īsteno labas pārvaldības praksi ▌, jo īpaši ▌attiecībā uz pareizas pārvaldības struktūrām, labām attiecībām ar darbiniekiem, stabilu atalgojumu attiecīgajiem darbiniekiem un nodokļu saistību izpildi;

p)  "privāts ieguldītājs" ir ieguldītājs, kas nav profesionāls ieguldītājs;

q)  "profesionāls ieguldītājs" ir klients, kas atbilst Direktīvas 2014/65/ES II pielikumā noteiktajiem kritērijiem;

r)  "apdrošināšanas starpnieks" ir apdrošināšanas starpnieks, kā definēts Direktīvas (ES) 2016/97 2. panta 1. punkta 3) apakšpunktā;

s)  "apdrošināšanas konsultācijas" ir konsultācijas, kā definēts Direktīvas (ES) 2016/97 2. panta 1. punkta 15) apakšpunktā;

t)   "ilgtspējas risks" ir vides, sociāls vai pārvaldības notikums vai apstāklis, kas, ja tas notiek, varētu radīt reālu vai potenciālu būtisku negatīvu ietekmi uz ieguldījumu vērtību, izrietot no negatīvas ietekmes uz ilgtspēju;

u)   "ELTIF" ir Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fonds, kam piešķirta atļauja saskaņā ar Regulas (ES) 2015/760 6. pantu;

v)   "ilgtspējas faktori" ir vides, sociāli un ar darbiniekiem saistīti jautājumi, cilvēktiesību ievērošanu un cīņa pret korupciju un kukuļošanu.

3. pants

Ilgtspējas riska politikas nostādņu pārredzamība

1.  Finanšu tirgus dalībnieki savās tīmekļa vietnēs publicē informāciju par savām politikas nostādnēm attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu savā ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā.

2.  Finanšu konsultanti savās tīmekļa vietnēs publicē informāciju par savām politikas nostādnēm attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu savās ieguldījumu konsultācijās vai apdrošināšanas konsultācijās.

3.gamma pants

Negatīvas ietekmes uz ilgtspēju pārredzamība vienību līmenī

1.   Finanšu tirgus dalībnieki savās tīmekļa vietnēs publicē un uztur jebkuru no turpmāk minētās informācijas:

a)   informāciju par to, vai viņi ņem vērā ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, paziņojumu par uzticamības pārbaudes politikas nostādnēm attiecībā uz minēto svarīgāko negatīvo ietekmi, pienācīgi ņemot vērā to lielumu, darbību veidu un apmēru un to finanšu produktu veidus;

b)   ja tie neņem vērā ieguldījumu lēmumu negatīvu ietekmi uz ilgtspējas faktoriem – skaidrus iemeslus, kāpēc tas netiek darīts, un attiecīgā gadījumā arī informāciju par to, vai un kad tie plāno ņemt vērā tādu negatīvu ietekmi.

2.   Saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu sniegtajā informācijā ietver vismaz šādu:

a)   informāciju par politikas nostādnēm svarīgākās negatīvās ietekmes uz ilgtspēju un ilgtspējas rādītājiem identificēšanai un noteikšanai par prioritāti;

b)   aprakstu, kurā izklāstīta svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspēju un veiktie un – attiecīgā gadījumā – plānotie pasākumi;

c)   attiecīgā gadījumā īsu kopsavilkumu par iesaistīšanas politikas nostādnēm saskaņā ar Direktīvas 2007/36/EK 3.g pantu;

d)   atsauci par to, ka tiek ievēroti atbildīgas darījumdarbības kodeksi un starptautiski atzīti standarti par uzticamības pārbaudi un ziņošanu, un attiecīgā gadījumā informāciju par to, cik lielā mērā nodrošināta atbilstība Parīzes nolīgumā par klimata pārmaiņām izvirzītajiem ilgtermiņa mērķiem globālās sasilšanas jomā.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, no [PB: lūgums norādīt datumu – 18 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] finanšu tirgus dalībnieki, kas bilances datumos pārsniedz kritērija robežvērtību par vidēji 500 darbiniekiem finanšu gada laikā, savās tīmekļa vietnēs publicē un uztur paziņojumu par uzticamības pārbaudes politikas nostādnēm attiecībā uz ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.

Pirmajā daļā minētajā paziņojumā iekļauj vismaz 2. punkta a)–d) apakšpunktā minēto informāciju.

4.   Atkāpjoties no 1. punkta, no [PB: lūgums norādīt datumu – 18 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] finanšu tirgus dalībnieki, kas ir mātesuzņēmumi lielā grupā, kā minēts Direktīvas 2013/34/ES 3. panta 7. punktā, kura konsolidēti bilances datumos pārsniedz kritērija robežvērtību par vidēji 500 darbiniekiem finanšu gada laikā, savās tīmekļa vietnēs publicē un uztur paziņojumu par uzticamības pārbaudes politikas nostādnēm attiecībā uz ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.

Pirmajā daļā minētajā paziņojumā ir iekļauta vismaz 2. punkta a)–d) apakšpunktā minētā informācija.

5.   Finanšu konsultanti savās tīmekļa vietnēs publicē un uztur jebkuru no turpmāk minētās informācijas:

a)   informāciju par to, vai, pienācīgi ņemot vērā to lielumu, to darbību veidu un apmēru un to finanšu produktu veidus, par kuriem tie konsultē, tie savās ieguldījumu konsultācijās vai apdrošināšanas konsultācijās ņem vērā svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem;

b)   informāciju par to, kāpēc tie savās ieguldījumu vai apdrošināšanas konsultācijās neņem vērā ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, un attiecīgā gadījumā arī informāciju par to, vai un kad tie plāno šādu negatīvu ietekmi ņemt vērā.

6.   Līdz ... [PB: lūgums norādīt datumu – 12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] attiecībā uz ilgtspējas rādītājiem saistībā ar klimatu un citu ar vidi saistītu negatīvu ietekmi EBI, EAAPI un EVTI ar Apvienotās komitejas starpniecību izstrādā regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu, kurus pēc tam periodiski atjaunina un kuros izklāsta šā panta 1.–5. punktā minētās informācijas saturu, metodoloģiju un noformējumu.

EBI, EAAPI un EVTI attiecīgā gadījumā cenšas iesaistīt Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Komisijas Kopīgo pētniecības centru.

7.   Līdz ... [PB: lūgums norādīt datumu – 24 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] attiecībā uz ilgtspējas rādītājiem saistībā ar negatīvu ietekmi uz sociāliem un ar darbiniekiem saistītiem jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, korupcijas un kukuļošanas apkarošanas jautājumiem, EBI, EAAPI un EVTI ar Apvienotās komitejas starpniecību izstrādā regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu, kurus pēc tam periodiski atjaunina un kuros izklāsta šā panta 1.–5. punktā minētās informācijas saturu, metodoloģiju un noformējumu.

3.a pants

Atalgojuma politikas nostādņu pārredzamība saistībā ar ilgtspējas risku integrēšanu

1.   Finanšu tirgus dalībnieki un finanšu konsultanti savās atalgojuma politikas nostādnēs iekļauj informāciju par to, kā to atalgojuma politikas nostādnes ir saskaņotas ar ilgtspējas risku integrēšanu, un publicē minēto informāciju savās tīmekļa vietnēs.

2.   Informāciju, kas minēta 1. punktā, iekļauj atalgojuma politikas nostādnēs, ko finanšu tirgus dalībnieki un finanšu konsultanti izveido un uztur saskaņā ar nozares tiesību aktiem, jo īpaši Direktīvu 2009/65/EK, Direktīvu 2009/138/EK, Direktīvu 2011/61/ES, Direktīvu 2013/36/ES, Direktīvu 2014/65/ES, Direktīvu (ES) 2016/97 un Direktīvu (ES) 2016/2341.

4. pants

Ilgtspējas risku integrēšanas pārredzamība

1.  Finanšu tirgus dalībnieki informācijā, ko atklāj pirms līguma noslēgšanas, iekļauj aprakstus par:

a)  veidu, kādā ilgtspējas riski tiek integrēti to ieguldījumu lēmumos, un

b)  novērtējuma rezultātu attiecībā uz to, kāda ir paredzamā ilgtspējas risku ▌ ietekme uz finanšu produktu atdevi ▌.

Ja ilgtspējas riski netiek uzskatīti par būtiskiem, a) un b) apakšpunktā minētajos aprakstos ietver skaidru un kodolīgu skaidrojumu, kāpēc tie nav būtiski.

2.  Finanšu konsultanti informācijā, ko atklāj pirms līguma noslēgšanas, iekļauj aprakstus par:

a)  to, kā ilgtspējas riski tiek integrēti to ieguldījumu vai ▌apdrošināšanas konsultācijās, un

b)  novērtējuma rezultātu attiecībā uz to, kāda ir paredzamā ilgtspējas risku ▌ ietekme uz finanšu produktu atdevi ▌.

Ja ilgtspējas riski netiek uzskatīti par būtiskiem, a) un b) apakšpunktā minētajos aprakstos ietver skaidru un kodolīgu skaidrojumu, kāpēc tie nav būtiski.

3.  Šā panta 1. un ▌2. punktā minēto informāciju atklāj šādi:

a)  AIFP – paziņojot informāciju ieguldītājiem, kā minēts Direktīvas 2011/61/ES 23. panta 1. punktā;

b)  apdrošināšanas sabiedrības – paziņojot informāciju, kas minēta Direktīvas 2009/138/EK 185. panta 2. punktā, vai – attiecīgā gadījumā – saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/97 29. panta 1. punktu;

c)  AKUI – sniedzot informāciju, kā minēts Direktīvas (ES) 2016/2341 41. pantā;

d)  kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki – sniedzot informāciju, kā minēts Regulas (ES) Nr. 345/2013 13. panta 1. punktā;

e)  kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki – sniedzot informāciju, kā minēts Regulas (ES) Nr. 346/2013 14. panta 1. punktā;

f)  pensiju produktu izveidotāji – rakstiski un laikus, pirms privātajam ieguldītājam kļūst saistošs līgums par pensiju produktu;

g)  PVKIU pārvaldības sabiedrības – prospektā, kas minēts Direktīvas 2009/65/EK 69. pantā;

h)  ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas nodrošina portfeļa pārvaldības pakalpojumus vai sniedz ieguldījumu konsultācijas, – saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 4. punktu;

ha)   kredītiestādes, kas nodrošina portfeļa pārvaldības pakalpojumus vai sniedz ieguldījumu konsultācijas, – saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 4. punktu;

i)  apdrošināšanas starpnieki un apdrošināšanas sabiedrības, kas sniedz apdrošināšanas konsultācijas saistībā ar IBIP, un apdrošināšanas starpnieki, kas sniedz apdrošināšanas konsultācijas saistībā ar pensiju produktiem, kuri pakļauti tirgus svārstībām, – saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/97 29. panta 1. punktu;

j)   ELTIF (Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fonda) AIFP – prospektā, kas minēts Regulas (ES) 2015/760 23. pantā;

k)   PEPP sniedzēji – PEPP pamatinformācijas dokumentā, kas minēts Regulas (ES) XYZ [OV – lūgums ievietot atsauci uz Regulu par Viseiropas privāto pensiju produktu– (PEPP)] 26. pantā.

4.gamma pants

Negatīvas ietekmes uz ilgtspēju pārredzamība finanšu produktu līmenī

1.   Ne vēlāk kā ... [PB: lūgums norādīt datumu – 36 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] katram finanšu produktam, ja finanšu tirgus dalībnieks piemēro 3.γ panta 1. punkta a) apakšpunktu, 3. vai 4. punktu, 4. panta 3. punkta a)–k) apakšpunktā minētajā atklāšanā ietver šādu informāciju:

a)   skaidru un pamatotu skaidrojumu par to, vai finanšu produkts ņem vērā svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, un, ja ņem vērā, tad kā;

b)   paziņojumu, ka informācija par svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem ir pieejama informācijā, kura jāatklāj, ievērojot 7. panta 2. punkta a)–j) apakšpunktu.

Ja 7. panta 2. punkta a)–j) apakšpunktā minētā informācija ietver skaitlisku informāciju par svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, minētās informācijas pamatā var izmantot saskaņā ar 3.γ panta 6. un 7. punktu pieņemto regulatīvo tehnisko standartu noteikumus.

2.   Attiecībā uz katru finanšu produktu, kuram finanšu tirgus dalībnieks piemēro 3.γ panta 1. punkta b) apakšpunktu, 4. panta 3. punkta a)–k) apakšpunktā minētā atklāšana ietver paziņojumu, ka finanšu tirgus dalībnieks neņem vērā ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, un pamatotu skaidrojumu par to, kāpēc tas netiek darīts.

4.a pants

Vides vai sociālo raksturlielumu veicināšanas pārredzamība informācijas atklāšanā pirms līguma noslēgšanas

1.   Ja finanšu produkts citu raksturlielumu starpā veicina arī vides vai sociālos raksturlielumus vai to kombināciju, ar noteikumu, ka sabiedrības, kurās ieguldījumi tiek veikti, īsteno labas pārvaldības praksi, informācijā, kas jāatklāj, ievērojot 4. panta 1. un 3. punktu, iekļauj šādu informāciju:

a)   informāciju par to, kā šādi raksturlielumi tiek sasniegti;

b)   ja indekss ir izraudzīts par atsauces etalonu, informāciju par to, vai un kā šis indekss ir saskaņots ar minētajiem raksturlielumiem.

2.   Finanšu tirgus dalībnieki informācijā, kas jāatklāj, ievērojot 4. panta 1. un 3. punktu, iekļauj norādi par to, kur ir atrodama informācija par metodiku, kas izmantota šā panta 1. punktā minēto indeksu aprēķināšanai.

3.   Eiropas Banku iestāde ("EBI"), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde ("EAAPI") un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ("EVTI") ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas ("Apvienotā komiteja") starpniecību izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā sīkāk precizē, kādām noformējuma un satura prasībām ir jāatbilst informācijai, kas jāatklāj, ievērojot šo pantu.

Izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu projektu, EBI, EAAPI un EVTI ņem vērā dažādus finanšu produktu veidus, to raksturlielumus, kas minēti 1. punktā, un atšķirības un mērķi nodrošināt precīzu, patiesu, skaidru, nepārprotamu, vienkāršu un kodolīgu informāciju.

EBI, EAAPI un EVTI minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ... [PB: lūgums norādīt datumu – 12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

5. pants

Ilgtspējīgu ieguldījumu pārredzamība informācijas atklāšanā pirms līguma noslēgšanas

1.  Ja finanšu produkta mērķis ir ilgtspējīgi ieguldījumi ▌ un ja par atsauces etalonu ir izraudzīts indekss, informāciju, kas jāatklāj, ievērojot 4. panta 1. un 3. punktu, papildina ar:

a)  informāciju par to, kā izraudzītais indekss ir saskaņots ar minēto mērķi;

b)  skaidrojumu par to, kāpēc ▌ un ar minēto mērķi saskaņotais izraudzītais indekss atšķiras no plašā tirgus indeksa.

2.  Ja finanšu produkta mērķis ir ilgtspējīgi ieguldījumi ▌ un ja neviens indekss nav izraudzīts par atsauces etalonu, informācijā, kas minēta 4. panta 1. un 3. punktā, iekļauj skaidrojumu par to, kā minētais mērķis tiek sasniegts.

3.  Ja finanšu produkta mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda emisijas, informācijā, kas jāatklāj, ievērojot 4. panta 1. un 3. punktu, iekļauj mērķi – mazoglekļa dioksīda emisijas mērķrādītāju, kas paredzēts, lai panāktu Parīzes nolīgumā par klimata pārmaiņām izvirzītos ilgtermiņa mērķus globālās sasilšanas jomā.

Atkāpjoties no 2. punkta, gadījumos, kad nav pieejams ▌ "ES klimata pārejas etalons" vai "Parīzes nolīgumam pielāgots ES etalons" ▌ saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1011, 4. pantā minētajā informācijā iekļauj sīku skaidrojumu par to, kā tiek nodrošināti nepārtraukti centieni sasniegt mērķi – samazināt oglekļa dioksīda emisijas, lai panāktu Parīzes nolīgumā par klimata pārmaiņām izvirzītos ilgtermiņa mērķus globālās sasilšanas jomā.

4.  Finanšu tirgus dalībnieki informācijā, kas jāatklāj, ievērojot 4. panta 1. un 3. punktu, iekļauj norādi par to, kur ir atrodama informācija par metodiku, kas izmantota šā panta 1. punktā minēto indeksu un šā panta 3. punkta otrajā daļā minēto etalonu aprēķināšanai.

5.  EBI, EAAPI un EVTI ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas ("Apvienotā komiteja") starpniecību izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā sīkāk precizē, kādām noformējuma un satura prasībām ir jāatbilst informācijai, kas jāatklāj, ievērojot šo pantu.

Izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu projektu, EBI, EAAPI un EVTI ņem vērā dažādus finanšu produktu veidus, to mērķus, kā minēts 1., 2. un 3. punktā, un atšķirības, kā arī mērķi nodrošināt precīzu, patiesu, skaidru, nepārprotamu, vienkāršu un kodolīgu informāciju.

EBI, EAAPI un EVTI minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ...[PB: lūgums norādīt datumu – 12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

6. pants

Vides vai sociālo raksturlielumu un ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanas pārredzamība tīmekļa vietnēs

1.   Finanšu tirgus dalībnieki savās tīmekļa vietnēs par katru 4.a panta 1. punktā un 5. panta 1., 2. un 3. punktā minēto finanšu produktu publicē un uztur šādu informāciju:

a)  vides vai sociālo raksturlielumu vai ilgtspējīga ieguldījuma mērķa aprakstu;

b)  informāciju par metodiku, kas izmantota, lai novērtētu, izmērītu un uzraudzītu vides vai sociālos raksturlielumus vai finanšu produktam atlasīto ilgtspējīgo ieguldījumu ietekmi, tostarp tās datu avotus, pamatā esošo aktīvu atlases kritērijus un attiecīgos ilgtspējas rādītājus, kas izmantoti, lai novērtētu finanšu produkta vides vai sociālos raksturlielumus vai vispārējo ar ilgtspēju saistīto ietekmi;

c)  4.a pantā un 5. pantā minēto informāciju;

d)  7. pantā minēto informāciju.

Informācija, kas jāatklāj saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, ir skaidra, kodolīga un ieguldītājiem saprotama. To precīzi, patiesi, skaidri, nepārprotami, vienkārši un kodolīgi publicē tīmekļa vietnē labi redzamā, viegli pieejamā vietā.

2.   EBI, EAAPI un EVTI ar Apvienotās komitejas starpniecību izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā sīkāk precizē 1. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktā minētās informācijas saturu un noformējuma prasības, kas minētas tā paša punkta otrajā daļā.

Izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu projektu, EBI, EAAPI un EVTI ņem vērā dažādus finanšu produktu veidus, to raksturlielumus un mērķus, kas minēti 1. punktā, un to atšķirības. EBI, EAAPI un EVTI regulatīvos tehniskos standartus atjaunina, ņemot vērā regulējuma izmaiņas un tehnoloģiju attīstību.

EBI, EAAPI un EVTI minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ... [PB: lūgums norādīt datumu – 12 mēneši pēc spēkā stāšanās dienas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

7. pants

Vides vai sociālo raksturlielumu un ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanas pārredzamība periodiskajos ziņojumos

1.  Ja finanšu tirgus dalībnieki dara pieejamu 4.a panta 1. punktā un 5. panta 1., 2. un 3. punktā minēto finanšu produktu, tie periodiskajos ziņojumos iekļauj šādu aprakstu:

a)  attiecībā uz 4.a panta 1. punktā minēto finanšu produktu – par to, cik lielā mērā ir sasniegti vides vai sociālie raksturlielumi;

b)  attiecībā uz 5. panta 1., 2. un 3. punktā minēto finanšu produktu –

i)  par vispārējo ar ilgtspēju saistīto finanšu produkta ietekmi, izmantojot attiecīgus ilgtspējas rādītājus, vai

ii)   ja par atsauces etalonu ir izraudzīts indekss – salīdzinājumu starp vispārējo ietekmi, kāda ir finanšu produktam ar izraudzīto indeksu un finanšu produktam ar plašā tirgus indeksu, izmantojot ilgtspējas rādītājus.

2.  Šā panta 1. punktā minēto informāciju atklāj šādi:

a)  AIFP – gada pārskatā, kas minēts Direktīvas 2011/61/ES 22. pantā;

b)  apdrošināšanas sabiedrības – reizi gadā rakstiski saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 185. panta 6. punktu;

c)  AKUI – gada ziņojumā, kas minēts Direktīvas (ES) 2016/2341 29. pantā;

d)  kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki – gada pārskatā, kas minēts Regulas (ES) Nr. 345/2013 12. pantā;

e)  kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki – gada pārskatā, kas minēts Regulas (ES) Nr. 346/2013 13. pantā;

f)  pensiju produktu izveidotāji – rakstiski ▌ gada pārskatos vai pārskatos saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

g)  PVKIU pārvaldības sabiedrības – gada pārskatos, kas minēti Direktīvas 2009/65/EK 69. pantā;

h)  ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas nodrošina portfeļa pārvaldības pakalpojumus, – periodiskā paziņojumā, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 6. punktā;

i)  kredītiestādes, kas nodrošina portfeļa pārvaldības pakalpojumus, – periodiskā paziņojumā, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 6. punktā;

j)   PEPP sniedzējiem – PEPP kapitāla pārskatā, kas minēts Regulas (ES) Nr. XYZ [OV: lūgums ievietot atsauci uz Regulu par Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP)] 36. pantā.

3.  Šā panta 1. punkta nolūkos finanšu tirgus dalībnieki var izmantot informāciju, kas ietverta vadības ziņojumos saskaņā ar Direktīvas 2013/34/ES 19. pantu, vai – attiecīgā gadījumā – informāciju, kas ietverta nefinanšu pārskatos saskaņā ar 19.a pantu.

4.  EBI, EAAPI un EVTI ar Apvienotās komitejas starpniecību izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā sīkāk precizē 1. punktā minētās informācijas satura un noformējuma detaļas.

Izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu projektu, EBI, EAAPI un EVTI ņem vērā dažādus finanšu produktu veidus, to raksturlielumus un mērķus, kas minēti 1. punktā, un to atšķirības. EBI, EAAPI un EVTI regulatīvos tehniskos standartus atjaunina, ņemot vērā regulējuma izmaiņas un tehnoloģiju attīstību.

EBI, EAAPI un EVTI minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ... [PB: lūgums norādīt datumu – 12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010, ▌ (ES) Nr. 1094/2010 un ▌ (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

8. pants

Informācijas atklāšanas pārskatīšana

1.  Finanšu tirgus dalībnieki nodrošina, lai visa informācija, kas publicēta saskaņā ar 3., 3.a vai 6. pantu, tiek pastāvīgi atjaunināta. Ja finanšu tirgus dalībnieks ievieš izmaiņas šādā informācijā, tajā pašā tīmekļa vietnē publicē saprotamu skaidrojumu par veiktajām izmaiņām.

2.  Šā panta 1. punktu mutatis mutandis piemēro finanšu konsultantiem saistībā ar jebkuru informāciju, kas publicēta saskaņā ar 3. un 3.a pantu.

9. pants

Tirgvedības paziņojumi

1.  Neskarot stingrākus nozares tiesību aktus, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK, ▌ 2014/65/ES, ▌ (ES) 2016/97 un Regulu (ES) Nr. 1286/2014, finanšu tirgus dalībnieki un finanšu konsultanti nodrošina, lai to tirgvedības paziņojumi nebūtu pretrunā informācijai, kas atklāta, ievērojot šo regulu.

2.  EBI, EAAPI un EVTI ar Apvienotās komitejas starpniecību var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai noteiktu noformēšanas standartu informācijai par vides vai sociālo raksturlielumu un ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu.

Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010, ▌ (ES) Nr. 1094/2010 un ▌ (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

9.a pants

Kompetentās iestādes

1.   Katra dalībvalsts nodrošina, lai kompetentās iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar nozares tiesību aktiem, jo īpaši tās, kas minētas Direktīvas 2013/36/ES 4. panta 3. punkta a)–j) apakšpunktā, uzraudzītu arī to prasību ievērošanu, kuras ar šo regulu ir noteiktas finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu konsultantiem. Kompetentajām iestādēm ir visas uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas ir vajadzīgas, lai tās pildītu savas funkcijas saskaņā ar šo regulu.

2.   Šīs regulas nolūkā kompetentās iestādes sadarbojas cita ar citu un bez liekas kavēšanās sniedz cita citai informāciju, kas ir svarīga, lai tās veiktu savus pienākumus saskaņā ar šo regulu un izmantotu savas pilnvaras.

9.b pants

AKUI un apdrošināšanas starpnieku īstenotā pārredzamība

1.   AKUI publicē un uztur informāciju, kas minēta šīs regulas 3., 3.a, 3.γ, 4. un 4.γ pantā un 6. panta 1. punkta pirmās daļas a)–d) apakšpunktā, saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/2341 36. panta 2. punkta f) apakšpunktu.

2.   Apdrošināšanas starpnieki paziņo informāciju, kas minēta šīs regulas 3. un 3.a pantā, 3.γ panta 5. punktā, 4. pantā un 6. panta 1. punkta pirmās daļas a)–d) apakšpunktā, saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/97 23. pantu.

9.c pants

Pensiju produkti, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 883/2004 un (EK) Nr. 987/2009

1.   Dalībvalstis var nolemt šo regulu piemērot pensiju produktu izveidotājiem, kas pārvalda valsts sociālā nodrošinājuma shēmas, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004 un (EK) Nr. 987/2009. Šādos gadījumos pie šīs regulas 2. panta a) punktā minēto pensiju produktu izveidotājiem pieder arī pensiju produktu izveidotāji, kas pārvalda valsts sociālā nodrošinājuma shēmas un 2. panta h) punktā minētos pensiju produktus. Pie šīs regulas 2. panta h) punktā minētajiem pensiju produktiem tādējādi pieder arī pirmajā teikumā minētie pensiju produkti.

2.   Dalībvalstis paziņo Komisijai, EBI, EAAPI un EVTI par 1. punktā minētajiem lēmumiem.

9.d pants

Izņēmumi

1.   Šo regulu nepiemēro apdrošināšanas starpniekiem, kas sniedz apdrošināšanas konsultācijas saistībā ar IBIP, un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas un kas ir uzņēmumi, neatkarīgi no to juridiskās formas, tostarp fiziskas personas vai pašnodarbinātas personas, ar noteikumu, ka tās nodarbina mazāk nekā trīs personas.

2.  Dalībvalstis var nolemt šo regulu piemērot apdrošināšanas starpniekiem, kas sniedz apdrošināšanas konsultācijas saistībā ar IBIP, un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas sniedz 1. punktā minētās ieguldījumu konsultācijas.

3.  Dalībvalstis paziņo Komisijai, EBI, EAAPI un EVTI par 2. punktā minētajiem lēmumiem.

9.e pants

Ziņojums

EBI, EAAPI un EVTI izvērtē, cik lielā mērā informācija saskaņā ar 3.γ panta 1. punkta a) apakšpunktu un 4.γ panta 1. punkta a) apakšpunktu ir atklāta brīvprātīgi. Ne vēlāk kā līdz ... [PB: lūgums norādīt datumu – 18 mēneši pēc 3.γ un 4.γ panta piemērošanas dienas] EBI, EAAPI un EVTI iesniedz Komisijai gada ziņojumu par paraugpraksi un sniedz ieteikumus virzībai uz brīvprātīgas pārskatu sniegšanas standartiem. Gada ziņojumā ņem vērā uzticamības pārbaudes ietekmi uz informācijas atklāšanu saskaņā ar šo regulu un sniedz norādījumus šajā jautājumā. Minēto ziņojumu publisko un nosūta arī Eiropas Parlamentam un Padomei.

11. pants

Izvērtēšana

Līdz ... [PB: lūgums norādīt datumu – 36 mēneši pēc spēkā stāšanās dienas] Komisija izvērtē šīs regulas piemērošanu un jo īpaši to:

a)  vai 3.γ panta 3. un 4. punktā būtu jāsaglabā atsauce uz vidējo darbinieku skaitu, vai arī tā būtu jāaizstāj vai jāpapildina ar citiem kritērijiem, un vai tajā būtu jāņem vērā priekšrocības un ar to saistītā administratīvā sloga samērīgums;

b)  vai šīs regulas darbību nekavē datu trūkums vai to nepilnīgā kvalitāte, tostarp attiecībā uz rādītājiem par negatīvo ietekmi, ko ieguldījumus saņemošās sabiedrības rada ilgtspējas faktoriem.

Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno leģislatīvo aktu priekšlikumus.

12. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no ... [PB: lūgums norādīt datumu – 15 mēneši pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī].

Tomēr 3.γ panta 6. un 7. punktu, 4.a panta 3. punktu, 5. panta 5. punktu, 6. panta 2. punktu, 7. panta 4. punktu un 9. panta 2. punktu ▌ piemēro no ... [PB: lūgums norādīt spēkā stāšanās dienu] un 7. panta 1.–3. punktu piemēro no ... [PB: lūgums norādīt tā nākamā gada 1. janvāri, kas ir pēc otrajā daļā minētā datuma].

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1)* TEKSTAM VĒL NAV VEIKTA JURIDISKI LINGVISTISKĀ PĀRBAUDE.
(2)OV C , , lpp.
(3)OV C , , lpp.
(4) Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. aprīļa nostāja.
(5)Pārveidosim mūsu pasauli: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam (ANO, 2015. gads).
(6)COM(2016) 739 final.
(7)CO EUR 17, CONCL. 5.
(8)Padomes Lēmums (ES) 2016/1841 (2016. gada 5. oktobris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu (OV L 282, 19.10.2016., 1. lpp.).
(9)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302 17.11.2009., 32. lpp.).
(10)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).
(11)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).
(12)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).
(13)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).
(14)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/97 (2016. gada 20. janvāris) par apdrošināšanas izplatīšanu (OV L 26, 2.2.2016., 19. lpp.).
(15)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/2341 (2016. gada 14. decembris) par arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju (AKUI) darbību un uzraudzību (OV L 354, 23.12.2016., 37. lpp.).
(16)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 345/2013 (2013. gada 17. aprīlis) par Eiropas riska kapitāla fondiem (OV L 115, 25.4.2013., 1. lpp.).
(17)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 346/2013 (2013. gada 17. aprīlis) par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem (OV L 115, 25.4.2013., 18. lpp.).
(18)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/760 (2015. gada 29. aprīlis) par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem (OV L 123, 19.5.2015., 98. lpp.).
(19)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).
(20)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).
(21)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).
(22)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).
(23)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 29. aprīlisJuridisks paziņojums