Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0179(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0363/2018

Teksty złożone :

A8-0363/2018

Debaty :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Głosowanie :

PV 18/04/2019 - 10.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0435

Teksty przyjęte
PDF 279kWORD 80k
Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Ujawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju ***I
P8_TA-PROV(2019)0435A8-0363/2018
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0354),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0208/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 października 2018 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 5 grudnia 2018 r.(2),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz zobowiązanie przedstawiciela Rady złożone w piśmie z dnia 27 marca 2019 r. do przyjęcia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię przedstawioną przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0363/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 97.
(2) Dz.U. C 86 z 7.3.2019. s. 24.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... w sprawie ▌ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych(1)
P8_TC1-COD(2018)0179

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego(2),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(4),

a także mając na uwadze, co następuje:

(-1)  W dniu 25 września 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło nowe globalne ramy zrównoważonego rozwoju: Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030(5), której podstawowym elementem są cele zrównoważonego rozwoju. W komunikacie Komisji z 2016 r. dotyczącym kolejnych kroków w kierunku zrównoważonej przyszłości Europy(6) powiązano cele zrównoważonego rozwoju z unijnymi ramami polityki z myślą o zapewnieniu, by cele te od samego początku były uwzględniane we wszystkich unijnych działaniach i inicjatywach politycznych realizowanych zarówno w UE, jak i na całym świecie. W konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 20 czerwca 2017 r.(7) potwierdzono zaangażowanie Unii i państw członkowskich we wdrażanie Agendy 2030 w pełni i w sposób spójny, kompleksowy, zintegrowany i skuteczny oraz w ścisłej współpracy z partnerami i innymi zainteresowanymi stronami.

(1)  Przejście na niskoemisyjną, bardziej zrównoważoną i zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym zgodne z celami zrównoważonego rozwoju jest kluczowe, aby zapewnić długoterminową konkurencyjność gospodarki Unii. Porozumienie paryskie (COP21), które zostało ratyfikowane przez Unię w dniu 5 października 2016 r.(8) i weszło w życie w dniu 4 listopada 2016 r., ma na celu intensyfikację odpowiedzi na zmianę klimatu, między innymi przez zapewnienie spójności przepływów finansowych ze ścieżką prowadzącą do niskiego poziomu emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmianę klimatu.

Aby osiągnąć długoterminowe cele porozumienia klimatycznego w zakresie globalnego ocieplenia i znacznie zmniejszyć zagrożenia związane ze zmianą klimatu oraz jej skutki, należy dążyć na szczeblu globalnym do utrzymania wzrostu średniej temperatury na świecie na poziomie znacznie niższym niż 2°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz kontynuować wysiłki na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej,

(2)  Wspólnym celem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE(9), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE(10), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE(11), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE(12), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE(13), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97(14), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341(15), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013(16), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013(17) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XYZ

[Dz.U. – proszę wstawić odniesienie do rozporządzenia w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE)] jest ułatwienie podejmowania i prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), instytucje kredytowe, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI), którzy zarządzają tymi funduszami, w tym europejskimi długoterminowymi funduszami inwestycyjnymi, lub wprowadzają je do obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/760(18), zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne, pośredników ubezpieczeniowych, instytucje pracowniczych programów emerytalnych (IORP), zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital (zarządzających EuVECA), ▌ zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej (zarządzających EuSEF) oraz dostawców ogólnoeuropejskich indywidualnych produktów emerytalnych. Te dyrektywy i rozporządzenia zapewniają bardziej jednolitą ochronę inwestorów ▌końcowych i ułatwiają im korzystanie z szerokiego zakresu produktów i usług finansowych (produktów finansowych), a jednocześnie ustanawiają przepisy, które umożliwiają inwestorom końcowym podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.

Chociaż cele te w dużej mierze osiągnięto, niewystarczająco dopracowano zasady ujawniania inwestorom końcowym informacji na temat uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, analizowania niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju oraz celów zrównoważonego inwestowania lub na temat aspektu środowiskowego bądź społecznego lub połączenia tych dwóch aspektów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez: spółki zarządzające UCITS; ZAFI; zakłady ubezpieczeń, które udostępniają ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne inwestorom indywidualnym oraz profesjonalnym; instytucje kredytowe, które świadczą usługi zarządzania portfelem; firmy inwestycyjne, które świadczą usługi zarządzania portfelem; IORP, dostawców produktów emerytalnych; zarządzających EuVECA i EuSEF oraz dostawców OIPE (uczestników rynku finansowego), oraz zasady ujawniania informacji na temat uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i analizowania niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w procesie doradztwa przez: pośredników ubezpieczeniowych i zakłady ubezpieczeń, którzy świadczą usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych na rzecz inwestorów indywidualnych oraz profesjonalnych; instytucje kredytowe, które świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego; ZAFI, którzy świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego; spółki zarządzające UCITS, które świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego, oraz przez firmy inwestycyjne, które świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego, z wyjątkiem pośredników ubezpieczeniowych, i firmy inwestycyjne, które są przedsiębiorstwami, niezależnie od ich formy prawnej, w tym osoby fizyczne lub samozatrudnione (doradców finansowych), które zatrudniają mniej niż trzy osoby, ponieważ takie ujawnianie informacji nie podlega jeszcze zharmonizowanym wymogom. Wyłączenie doradców finansowych, którzy zatrudniają mniej niż trzy osoby, z zakresu niniejszego rozporządzenia nie powinno naruszać stosowania dyrektywy 2014/65/UE ani dyrektywy (UE) 2016/97, w szczególności przepisów dotyczących doradztwa inwestycyjnego i ubezpieczeniowego. Oznacza to, że choć doradcy tacy nie mają obowiązku przedstawiać informacji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w procesie doradztwa powinni jednak analizować i uwzględniać odnośne ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

W zależności od charakteru prowadzonej działalności podmioty objęte niniejszym rozporządzeniem powinny stosować się do przepisów dotyczących uczestników rynku finansowego, gdy wytwarzają produkty finansowe, lub do przepisów dotyczących doradców finansowych, gdy świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego. A zatem w sytuacjach, gdy podmioty równolegle prowadzą działalność zarówno uczestników rynku finansowego, jak i doradców finansowych, podmioty te powinny być uznawane za uczestników rynku finansowego, gdy prowadzą działalność wytwórców produktów finansowych, łącznie ze świadczeniem usług zarządzania portfelem, i za doradców finansowych, gdy świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego, do celów ujawniania informacji związanych z daną działalnością na mocy niniejszego rozporządzenia.

W związku z tym, że Unia w coraz większym stopniu mierzy się z katastrofalnymi i nieprzewidywalnymi skutkami zmiany klimatu, wyczerpywaniem się zasobów i innymi problemami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, konieczne są pilne działania służące uruchomieniu kapitału nie tylko poprzez strategie publiczne, ale również za pośrednictwem sektora usług finansowych. Aby przystosować się do tej nowej sytuacji, na uczestników rynku finansowego i doradców finansowych należy nałożyć wymóg ujawniania konkretnych informacji na temat sposobów, w jaki ci uczestnicy i doradcy uwzględniają ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i analizują niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju.

(3)  Wobec braku zharmonizowanych przepisów unijnych dotyczących ujawniania inwestorom końcowym informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem istnieje prawdopodobieństwo, że na poziomie krajowym nadal przyjmowane będą rozbieżne środki i w poszczególnych sektorach usług finansowych mogą utrzymywać się różne podejścia. Takie rozbieżne środki i podejścia nadal prowadziłyby do znacznych zakłóceń konkurencji wynikających z istotnych różnic w standardach informacyjnych. Ponadto równoległy rozwój oparty na komercyjnych priorytetach praktyk rynkowych, które przynoszą rozbieżne rezultaty, powoduje obecnie dalszą fragmentację rynku i może nawet doprowadzić w przyszłości do dalszego pogorszenia efektywności funkcjonowania rynku wewnętrznego. Rozbieżność standardów informacyjnych oraz praktyk rynkowych sprawia, że bardzo trudno jest porównać różne produkty finansowe, a także ▌stwarza nierówne warunki konkurencji pomiędzy tymi produktami ▌oraz pomiędzy sieciami dystrybucji i powoduje powstawanie dodatkowych przeszkód na rynku wewnętrznym. Takie rozbieżności mogą być również mylące dla inwestorów końcowych i mogą negatywnie wpływać na ich decyzje inwestycyjne. Istnieje ryzyko, że dążąc do zapewnienia zgodności z porozumieniem paryskim, poszczególne państwa członkowskie będą przyjmować rozbieżne środki krajowe, które mogłyby zakłócić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego i przynosić szkody uczestnikom rynku finansowego i doradcom finansowym. Ponadto brak zharmonizowanych przepisów dotyczących przejrzystości utrudnia inwestorom końcowym skuteczne porównywanie różnych produktów finansowych ▌w poszczególnych państwach członkowskich pod kątem ryzyk środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem oraz pod kątem celów dotyczących zrównoważonego inwestowania. Dlatego też należy wyeliminować istniejące przeszkody w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i zwiększyć porównywalność produktów finansowych, tak by zapobiec prawdopodobnemu powstaniu przeszkód w przyszłości.

(3a)  Niniejsze rozporządzenie ma na celu zmniejszenie asymetrii informacji w stosunkach między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, jeśli chodzi o uwzględnianie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i analizowanie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju oraz promowanie aspektu środowiskowego lub społecznego oraz zrównoważonych inwestycji; sposobem na osiągnięcie tego celu jest ujawnianie stosownych informacji – przed zawarciem umowy, a następnie na bieżąco – inwestorom końcowym, działającym jako zleceniodawcy, przez uczestników rynku finansowego, działających jako zleceniobiorcy.

(3b)  Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące ujawniania informacji uzupełniające przepisy zawarte w dyrektywie 2009/65/WE, dyrektywie 2009/138/WE, dyrektywie 2011/61/UE, dyrektywie 2014/65/UE, dyrektywie (UE) 2016/97, dyrektywie (UE) 2016/2341, rozporządzeniu (UE) nr 345/2013, rozporządzeniu (UE) nr 346/2013, rozporządzeniu (UE) 2015/760 i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XYZ [Dz.U. – proszę wstawić odniesienie do rozporządzenia w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE)] oraz w prawie krajowym regulującym indywidualne produkty emerytalne. Aby zapewnić sprawny i skuteczny nadzór nad przestrzeganiem wymogów niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie powinny wykorzystać właściwe organy już wyznaczone do tych zadań na mocy wyżej wymienionych przepisów. W przypadku gdy niniejsze rozporządzenie nie wprowadza bezpośrednich dostosowań do wyżej wymienionych przepisów, państwa członkowskie powinny wyznaczyć właściwe organy w tym względzie.

(3c)  Niniejsze rozporządzenie utrzymuje nałożone na uczestników rynku finansowego i doradców finansowych wymogi działania w najlepszym interesie inwestorów końcowych, obejmujące m.in. przeprowadzenie odpowiedniego badania due diligence przed dokonaniem inwestycji, jak przewidziano w dyrektywie 2009/65/WE, dyrektywie 2009/138/WE, dyrektywie 2011/61/UE, dyrektywie 2013/36/UE, dyrektywie 2014/65/UE, dyrektywie (UE) 2016/97, dyrektywie (UE) 2016/2341, rozporządzeniu (UE) nr 345/2013 i rozporządzeniu (UE) nr 346/2013 oraz w prawie krajowym regulującym indywidualne produkty emerytalne. Aby wypełnić swoje obowiązki wynikające z tych przepisów, uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi w swoich działaniach, w tym w ramach badania due diligence, powinni uwzględniać i stale oceniać nie tylko wszelkie znaczące ryzyka finansowe, ale także wszelkie znaczące ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, które mogą mieć znaczący istotny negatywny wpływ na zwrot z tytułu, odpowiednio, inwestycji i doradztwa. W związku z tym na mocy niniejszego rozporządzenia uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi powinni określić w swoich strategiach, jak uwzględniają te ryzyka, oraz opublikować te strategie.

(3d)  Z tych względów niniejsze rozporządzenie nakłada na uczestników rynku finansowego i doradców finansowych, którzy świadczą usługi, odpowiednio, doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, niezależnie od struktury produktów finansowych i rynku docelowego, obowiązek publikowania na piśmie strategii uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz obowiązek zapewniania przejrzystości takiego uwzględniania.

(3e)  Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju powinno oznaczać niepewną sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogą mieć istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji, jak określono w przepisach sektorowych, w szczególności w dyrektywie 2009/65/WE, dyrektywie 2009/138/WE, dyrektywie 2011/61/UE, dyrektywie 2013/36/UE, dyrektywie 2014/65/UE, dyrektywie (UE) 2016/97 i dyrektywie (UE) 2016/2341 lub aktach delegowanych i przyjętych zgodnie z nimi regulacyjnych standardach technicznych.

(3f)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza przepisów dotyczących uwzględniania ryzyka dyrektywy 2009/65/WE, dyrektywy 2009/138/WE, dyrektywy 2011/61/UE, dyrektywy 2013/36/UE, dyrektywy 2014/65/UE, dyrektywy (UE) 2016/97, dyrektywy (UE) 2016/2341, rozporządzenia (UE) nr 345/2013 i rozporządzenia (UE) nr 346/2013 oraz prawa krajowego regulującego indywidualne produkty emerytalne, w tym m.in. mających zastosowanie odnośnych kryteriów proporcjonalności, takich jak wielkość, wewnętrzna organizacja, charakter, zakres i stopień złożoności przedmiotowych działań. Niniejsze rozporządzenie ma na celu osiągnięcie większej przejrzystości, jeśli chodzi o sposób uwzględniania przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ich decyzjach inwestycyjnych, inwestycjach lub doradztwie ubezpieczeniowym. W przypadku gdy w wyniku oceny ryzyk dla zrównoważonego rozwoju stwierdza się, że w przypadku danego produktu finansowego nie występują ryzyka dla zrównoważonego rozwoju uznane za znaczące, należy podać uzasadnienie takiego stwierdzenia. W przypadku gdy w wyniku oceny ryzyk dla zrównoważonego rozwoju stwierdza się, że takie ryzyka są znaczące, należy ujawnić informacje – w ujęciu jakościowym lub ilościowym – na temat zakresu, w jakim takie ryzyka mogą wpłynąć na wynik danego produktu finansowego. Oceny ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i powiązane informacje ujawniane przez uczestników rynku finansowego przed zawarciem umowy powinny stać się elementem informacji ujawnianych przez doradców finansowych przed zawarciem umowy. Przed wyświadczeniem usługi doradztwa doradcy finansowi powinni ujawniać informacje na temat sposobu, w jaki uwzględniają ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie wyboru oferty finansowej, która jest przedstawiana inwestorom końcowym, niezależnie od ich preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nie powinno to naruszać stosowania dyrektywy 2014/65/UE i dyrektywy (UE) 2016/97, w szczególności obowiązków uczestników rynku finansowego i doradców finansowych w zakresie zarządzania produktem, oceny odpowiedniości i adekwatności czy testu wymagań i potrzeb.

(4)  W celu zapewnienia spójnego i konsekwentnego stosowania niniejszego rozporządzenia oraz wyraźnego i spójnego wypełniania przez uczestników rynku finansowego obowiązków ujawniania informacji ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu konieczne jest ustanowienie ujednoliconej definicji „zrównoważonych inwestycji”, obejmującej inwestycje w działalność gospodarczą, które przyczyniają się do osiągnięcia celów środowiskowych lub społecznych lub połączenia tych celów, pod warunkiem że spółki, w które zainwestowano, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania i przestrzegają ostrożnościowej zasady „nie czyń poważnych szkód”, czyli dbają o to, by nie wyrządzać poważnych szkód środowiskowych ani społecznych.

(4-a)  Decyzje inwestycyjne i usługi doradztwa inwestycyjnego mogą mieć negatywny, istotny lub prawdopodobnie istotny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju, przyczyniać się do tego wpływu lub mieć z nim bezpośredni związek.

(4 -a)  W przypadku gdy uczestnicy rynku finansowego, biorąc należycie pod uwagę wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności oraz rodzajów swoich produktów finansowych, analizują główne niekorzystne, istotne lub prawdopodobnie istotne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, powinni oni uwzględniać w swoich działaniach, w tym w ramach badania due diligence, procedury analizy głównych niekorzystnych skutków obok znaczących ryzyk finansowych i znaczących ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. W informacjach na temat tych procedur można opisać, w jaki sposób uczestnicy rynku finansowego wywiązują się ze swoich obowiązków zarządczych związanych ze zrównoważonym rozwojem lub z innych obowiązków wobec akcjonariuszy. Na swoich stronach internetowych uczestnicy rynku finansowego powinni zamieszczać informacje na temat tych procedur i opis głównych niekorzystnych skutków. W tym kontekście wspólny komitet EUNB, EIOPA i ESMA oraz uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi powinni mieć na uwadze wytyczne dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej opracowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz popierane przez ONZ zasady odpowiedzialnego inwestowania.

(4 - - a)  Analiza czynników zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych i świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego może przynieść korzyści wykraczające poza rynki finansowe. Może zwiększyć odporność gospodarki realnej i stabilność systemu finansowego, a w związku z tym ostatecznie mieć wpływ na profil ryzyka i zwrotu produktów finansowych. Dlatego kluczowe znaczenie ma to, aby uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi podawali niezbędne informacje umożliwiające inwestorom końcowym podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.

(4 - - - a)  Uczestnicy rynku finansowego, którzy analizują główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy powinni w odniesieniu do każdego produktu finansowego wyjaśniać w sposób zwięzły – w ujęciu jakościowym lub ilościowym – w jaki sposób analizuje się główne niekorzystne skutki; w informacjach tych powinni też umieścić oświadczenie, że informacje na temat głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju są dostępne w ramach bieżącej sprawozdawczości. Główne niekorzystne skutki należy rozumieć jako te skutki decyzji inwestycyjnych i usług doradztwa inwestycyjnego, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju.

(4a)  Dotychczas opracowano zrównoważone produkty o różnych poziomach ambicji. Dlatego do celów ujawniania informacji przed zawarciem umowy oraz za pomocą sprawozdań okresowych, należy wprowadzić rozróżnienie pomiędzy wymogami dotyczącymi produktów finansowych, które obejmują aspekt środowiskowy lub społeczny, z jednej strony, a produktami finansowymi, których celem jest osiąganie pozytywnych skutków środowiskowych i społecznych, z drugiej strony. W związku z tym, jeśli chodzi o produkty finansowe, które obejmują aspekt środowiskowy lub społeczny, uczestnicy rynku finansowego powinni ujawniać informacje na temat tego, czy i w jaki sposób wyznaczony indeks, indeks zrównoważonego rozwoju lub indeks podstawowy są dostosowane do tych aspektów, a w przypadku gdy nie stosuje się wskaźnika referencyjnego – informacje na temat tego, w jaki sposób zapewnia się uwzględnienie aspektu dotyczącego zrównoważonego rozwoju w przypadku danego produktu finansowego. Jeśli chodzi o produkty finansowe, których celem jest osiąganie pozytywnych skutków środowiskowych i społecznych, uczestnicy rynku finansowego powinni ujawniać informacje na temat rodzaju wskaźnika referencyjnego zrównoważonego rozwoju stosowanego do pomiaru wyniku w zakresie zrównoważonego rozwoju, a w przypadku gdy nie stosuje się wskaźnika referencyjnego – wyjaśniać, w jaki sposób cel zrównoważonego rozwoju zostaje osiągnięty. Ujawnianie informacji za pomocą sprawozdań okresowych powinno mieć miejsce raz w roku.

(4)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza przepisów dotyczących wynagrodzeń lub ocen wyników uczestników rynku finansowego i doradców finansowych przewidzianych w dyrektywie 2009/65/WE, dyrektywie 2009/138/WE, dyrektywie 2011/61/UE, dyrektywie 2013/36/UE, dyrektywie 2014/65/UE, dyrektywie (UE) 2016/97, dyrektywie (UE) 2016/2341, rozporządzeniu (UE) nr 345/2013 i rozporządzeniu (UE) nr 346/2013, krajowych aktach wykonawczych oraz prawie krajowym regulującym indywidualne produkty emerytalne, w tym m.in. mających zastosowanie odnośnych kryteriów proporcjonalności, takich jak wielkość, wewnętrzna organizacja, charakter, zakres i stopień złożoności przedmiotowych działań. Należy jednak zapewnić większą przejrzystość – w ujęciu jakościowym lub ilościowym – w zakresie strategii wynagrodzeniowych uczestników rynku finansowego i doradców finansowych w odniesieniu do świadczonych przez nich usług doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego; polityki te wspierają solidne i skuteczne zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, a struktura wynagrodzenia nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka w odniesieniu do ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i jest powiązana z wynikami skorygowanymi o ryzyko.

(8)  W celu zwiększenia przejrzystości i informowania inwestorów końcowych dostęp do informacji na temat sposobu uwzględniania znaczących, istotnych lub prawdopodobnie istotnych, ryzyk dla zrównoważonego rozwoju przez uczestników rynku finansowego w procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych, łącznie z aspektami organizacyjnymi, zarządzania ryzykiem i zarządzania, i przez doradców finansowych w procesach doradztwa powinien być regulowany poprzez nałożenie na te podmioty obowiązku utrzymywania zwięzłych informacji na temat tych strategii na swoich stronach internetowych.

(9)  Obecne wymogi dotyczące ujawniania informacji określone w przepisach unijnych nie przewidują konieczności ujawniania wszystkich informacji niezbędnych do właściwego informowania inwestorów końcowych na temat związanych ze zrównoważonym rozwojem skutków ich inwestycji dokonywanych poprzez produkty finansowe, których celem jest uwzględnienie aspektu środowiskowego lub społecznego, lub produkty finansowe służące osiągnięciu celów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Należy zatem określić bardziej szczegółowe i znormalizowane wymogi dotyczące ujawniania informacji w odniesieniu do takich inwestycji. Na przykład należy regularnie informować o ogólnych związanych ze zrównoważonym rozwojem skutkach produktów finansowych, stosując wskaźniki właściwe dla wybranego celu dotyczącego zrównoważonego inwestowania. W przypadku gdy wyznaczono odpowiedni indeks jako wskaźnik referencyjny, takie informacje należy również przedstawić w odniesieniu do wyznaczonego indeksu i szerokiego indeksu giełdowego, aby umożliwić porównanie. ▌W przypadku gdy zarządzający EuSEF udostępniają informacje na temat pozytywnych skutków społecznych▌, które są celem danego funduszu, ogólnych osiągniętych skutków społecznych i powiązanych metod stosowanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 346/2013, mogą oni w stosownych przypadkach wykorzystywać takie informacje do celów ujawniania informacji na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(10)  W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE(19) nałożono obowiązki w zakresie przejrzystości w odniesieniu do aspektów społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego w sprawozdawczości niefinansowej. Wymagana forma i prezentacja ustanowiona we wspomnianych dyrektywach nie zawsze jest jednak odpowiednia do bezpośredniego wykorzystania przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych w relacjach z inwestorami końcowymi. Do celów niniejszego rozporządzenia uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi powinni w stosownych przypadkach mieć możliwość wykorzystania informacji zawartych w sprawozdaniach z działalności i oświadczeniach na temat informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą 2013/34/UE.

W przypadku gdy informacje przedstawiane na mocy niniejszego rozporządzenia nie podlegają stosownym kontrolom zgodnie z prawem unijnym lub krajowym, zachęca się uczestników rynku finansowego i doradców finansowych do wprowadzenia stosownych procedur do tego celu.

(11)  Aby zapewnić wiarygodność informacji publikowanych na stronach internetowych uczestników rynku finansowego i doradców finansowych, należy dbać o aktualność tych informacji, a każdy przegląd lub zmianę takich informacji należy wyjaśnić w zrozumiały sposób.

(11a)  Nawet jeśli niniejsze rozporządzenie nie obejmuje systemów zabezpieczenia społecznego, które wchodzą w zakres rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009, to ze względu na to, że państwa członkowskie coraz częściej otwierają elementy zarządzania obowiązkowymi programami emerytalnymi w ramach swoich systemów zabezpieczenia społecznego na uczestników rynku finansowego lub inne podmioty prawa prywatnego oraz że są narażone na ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, a także że mogą analizować niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju lub promować aspekt środowiskowy lub społeczny lub realizować zrównoważone inwestycje, podobnie jak uczestnicy rynku finansowego i inne produkty finansowe, by ograniczać asymetrie informacji w takich stosunkach między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie nie uniemożliwia państwom członkowskim przyjmowania lub utrzymywania w mocy bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących publikowania strategii przystosowania się do zmiany klimatu i ujawniania inwestorom końcowym dodatkowych informacji na temat ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, które to przepisy obowiązywałyby wyłącznie uczestników rynku finansowego i doradców finansowych mających siedziby na ich terytoriach. Takie przepisy nie powinny jednak utrudniać skutecznego stosowania niniejszego rozporządzenia ani realizacji jego celów oraz w każdym przypadku powinny być zgodne z zasadami określonymi w Traktacie.

(12)  Zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/2341 IORP powinny zagwarantować, by – w celu zapewnienia ciągłości i prawidłowości – przepisy dotyczące zarządzania i zarządzania ryzykiem miały już zastosowanie do ich decyzji inwestycyjnych i ocen ryzyka▌. Decyzje inwestycyjne i ocena związanych z nimi ryzyk, w tym ryzyk środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem, powinny być podejmowane w sposób zapewniający zgodność z interesami członków i beneficjentów IORP. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych („EIOPA”) powinien wydać wytyczne dotyczące sposobu, w jaki w decyzjach inwestycyjnych i ocenach ryzyka IORP uwzględniają ryzyka środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem na podstawie dyrektywy (UE) 2016/2341.

(13)  Europejski Urząd Nadzoru Bankowego („EUNB”), EIOPA i Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) (nazywane wspólnie „europejskimi urzędami nadzoru”) ustanowione odpowiednio rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010(20), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010(21) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010(22) powinny – w ramach Wspólnego Komitetu – opracować regulacyjne standardy techniczne doprecyzowujące szczegóły treści, metod i prezentowania ▌informacji związanych ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju dotyczącymi klimatu i innych niekorzystnych skutków środowiskowych oraz kwestii społecznych i kadrowych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i przekupstwu, a także szczegóły prezentacji i treści informacji na temat promowania aspektu środowiskowego lub społecznego oraz celów zrównoważonego inwestowania, które należy ujawniać w dokumentach przed zawarciem umowy, rocznych sprawozdaniach okresowych i na stronach internetowych uczestników rynku finansowego zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia nr 1093/2010, rozporządzenia nr 1094/2010 i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. Komisja powinna być uprawniona do przyjęcia tych regulacyjnych standardów technicznych.

(14)  Komisja powinna być uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych opracowanych przez europejskie urzędy nadzoru w ramach Wspólnego Komitetu w drodze aktów wykonawczych na mocy art. 291 TFUE i zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, w celu ustanowienia standardu prezentacji promowania aspektu środowiskowego lub społecznego oraz zrównoważonych inwestycji w komunikacie marketingowym.

(15)  W sprawozdaniach okresowych co do zasady podsumowuje się wyniki gospodarcze za pełne lata kalendarzowe, dlatego też stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości w sprawozdaniach okresowych należy odroczyć do ... [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę 1 stycznia roku następującego po dacie, o której mowa w art. 12 akapit drugi].

(16)  Przepisy dotyczące ujawniania informacji zawarte w niniejszym rozporządzeniu powinny być uzupełnieniem i być stosowane w uzupełnieniu do przepisów dyrektywy 2009/65/WE, dyrektywy 2009/138/WE, dyrektywy 2011/61/UE, dyrektywy 2014/65/UE, dyrektywy (UE) 2016/97, dyrektywy (UE) 2016/2341, rozporządzenia (UE) nr 345/2013, rozporządzenia (UE) nr 346/2013, rozporządzenia (UE) 2015/760 i rozporządzenia (UE) nr XYZ [Dz.U. – proszę wstawić odniesienie do rozporządzenia w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE)].

(17)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami zapisanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

(18)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, mianowicie zwiększenie ochrony inwestorów końcowych i poszerzenie zakresu ujawnianych im informacji, w tym w przypadkach dokonywania transgranicznych zakupów przez inwestorów końcowych, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast cele te można zrealizować skuteczniej na szczeblu Unii ze względu na konieczność ustanowienia jednolitych wymogów dotyczących ujawniania informacji na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zharmonizowane przepisy dotyczące przejrzystości, które mają być stosowane przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych w odniesieniu do ▌uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i analizowania niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju wprowadzonych przez nich działaniach oraz w odniesieniu do przedstawiania związanych ze zrównoważonym rozwojem informacji na temat produktów finansowych.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)  „uczestnik rynku finansowego” oznacza dowolny spośród następujących podmiotów:

(i)  zakład ubezpieczeń, który udostępnia ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny▌;

(ia)   firmę inwestycyjną, która świadczy usługi w zakresie zarządzania portfelem;

(ib)   IORP ▌;

(ic)  twórcę produktu emerytalnego;

(id)  ZAFI;

(ie)  dostawcę OIPE;

(ii)  zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital zarejestrowanego zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 345/2013;

(iii)  zarządzającego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej zarejestrowanego zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 346/2013;

(iv)  spółkę zarządzającą UCITS;

(v)  instytucję kredytową, która świadczy usługi w zakresie zarządzania portfelem;

b)  „zakład ubezpieczeń” oznacza zakład ubezpieczeń, który uzyskał zezwolenie zgodnie z art. 18 dyrektywy 2009/138/WE;

c)  „ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny” oznacza jeden z poniższych produktów:

(i)  ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014(23);

(ii)  produkt ubezpieczeniowy udostępniony inwestorowi profesjonalnemu, zapewniający wartość w dniu zapadalności lub wartość wykupu, jeżeli ta wartość w dniu zapadalności lub wartość wykupu jest całkowicie lub częściowo narażona, bezpośrednio lub pośrednio, na wahania rynkowe;

d)  „ZAFI” oznacza ZAFI w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2011/61/UE;

e)  „firma inwestycyjna” oznacza firmę inwestycyjną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2014/65/UE;

f)  „zarządzanie portfelem” oznacza zarządzanie portfelem w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 dyrektywy 2014/65/UE;

g)  „IORP” oznacza instytucję pracowniczych programów emerytalnych, która uzyskała zezwolenie lub została zarejestrowana zgodnie z art. 9 dyrektywy (UE) 2016/2341, chyba że dane państwo członkowskie zdecydowało się stosować art. 5 tej dyrektywy lub dana IORP obsługuje programy emerytalne obejmujące łącznie mniej niż 15 uczestników;

h)  „produkt emerytalny” oznacza jeden z następujących produktów:

(i)  produkt emerytalny, o którym mowa w art. 2 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1286/2014;

(ii)  indywidualny produkt emerytalny, o którym mowa w art. 2 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 1286/2014;

ha)  „ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE)” oznacza produkt, o którym mowa w art. 2 pkt 2) [Urząd Publikacji: proszę wstawić odniesienie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE)];

i)  „spółka zarządzająca UCITS” oznacza spółkę zarządzającą w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2009/65/WE lub spółkę inwestycyjną, która uzyskała zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE i która do celów zarządzania nią nie wyznaczyła spółki zarządzającej posiadającej stosowne zezwolenie na mocy tej dyrektywy;

ib)  „doradca finansowy” oznacza pośrednika ubezpieczeniowego, który świadczy usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, instytucję kredytową, która świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego, firmę inwestycyjną, która świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego, ZAFI, który świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z art. 6 ust. 4 lit. b) ppkt (i) dyrektywy 2011/61/UE, oraz spółkę zarządzającą UCITS, która świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. b) ppkt (i) dyrektywy 2009/61/WE;

j)  „produkt finansowy” oznacza jeden z następujących produktów:

(i)   portfel zarządzany zgodnie z lit. f) niniejszego ustępu;

(ii)  AFI;

(iii)   ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny;

(iv)   produkt emerytalny;

(iv)   program emerytalny ▌;

(v)  UCITS;

(vi)  ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny;

k)  „AFI” oznacza AFI w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE;

l)  „program emerytalny” oznacza program emerytalny w rozumieniu art. 6 pkt 2 dyrektywy (UE) 2016/2341;

m)  „UCITS” oznacza przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, które uzyskało zezwolenie zgodnie z art. 5 dyrektywy 2009/65/WE;

n)  „usługi doradztwa inwestycyjnego” oznaczają doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4) dyrektywy 2014/65/UE;

o)  „zrównoważone inwestycje” oznaczają dowolne z poniższych inwestycji lub połączenie dowolnych z poniższych inwestycji:

(i)  inwestycje w działalność gospodarczą, które przyczyniają się do realizacji celu środowiskowego, np. takie, które są mierzone za pomocą kluczowych wskaźników zasobooszczędności pod kątem zużycia energii, wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystywania surowców, zużycia wody i użytkowania gruntów, generowania odpadów, emisji gazów cieplarnianych i wpływu na różnorodność biologiczną i gospodarkę o obiegu zamkniętym;

(ii)  inwestycje w działalność gospodarczą, które przyczyniają się do realizacji celu społecznego, w szczególności inwestycje przyczyniające się do przeciwdziałania nierównościom, inwestycje wspierające spójność społeczną, integrację społeczną i stosunki pracy, bądź inwestycje w kapitał ludzki lub w społeczności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji pod względem gospodarczym lub społecznym,

o ile inwestycje te poważnie nie naruszają żadnego z tych celów, a spółki, w które zainwestowano, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania ▌, w szczególności ▌w odniesieniu do solidnych struktur zarządzania, zdrowych stosunków pracy, odpowiedniego wynagrodzenia dla pracowników i przestrzegania przepisów prawa podatkowego;

p)  „inwestor detaliczny” oznacza inwestora niebędącego inwestorem profesjonalnym;

q)  „inwestor profesjonalny” oznacza klienta, który spełnia kryteria określone w załączniku II do dyrektywy 2014/65/UE;

r)  „pośrednik ubezpieczeniowy” oznacza pośrednika ubezpieczeniowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 dyrektywy (UE) 2016/97;

s)  „usługi doradztwa ubezpieczeniowego” oznaczają doradztwo w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 dyrektywy (UE) 2016/97;

t)  „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogą mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji w związku z niekorzystnymi skutkami dla zrównoważonego rozwoju;

u)  „EDFI” oznacza europejski długoterminowy fundusz inwestycyjny, który uzyskał zezwolenie zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) 2015/760;

v)  „czynniki zrównoważonego rozwoju” oznaczają kwestie ekologiczne, socjalne i kadrowe, kwestie dotyczące przestrzegania praw człowieka, zwalczania korupcji i przekupstwa.

Artykuł 3

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

1.  Uczestnicy rynku finansowego publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

2.  Doradcy finansowi publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w usługach doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego.

Artykuł 3gamma

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu

1.   Uczestnicy rynku finansowego publikują i utrzymują na swoich stronach internetowych:

a)  w przypadku gdy analizują główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju – oświadczenie na temat strategii w zakresie należytej staranności w odniesieniu do tych głównych niekorzystnych skutków, biorąc przy tym należycie pod uwagę wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności oraz rodzajów produktów finansowych; lub

b)  w przypadku gdy nie analizują głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju – jasne uzasadnienie braku analizy, obejmujące w stosownych przypadkach informacje na temat tego, czy i kiedy zamierzają przeprowadzać analizy takich niekorzystnych skutków.

2.   Informacje przedstawiane zgodnie z ust. 1 lit. a) zawierają co najmniej następujące informacje:

a)  informacje na temat strategii określania i hierarchizacji wskaźników i głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju;

b)  opis głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju oraz opis podjętych i, w stosownych przypadkach, planowanych działań;

c)  w stosownych przypadkach, krótkie podsumowania polityk dotyczących zaangażowania zgodnie z art. 3g dyrektywy 2007/36/WE;

d)  odniesienie do przestrzegania kodeksów odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej i uznanych na szczeblu międzynarodowym standardów w zakresie należytej staranności i sprawozdawczości oraz, w stosownych przypadkach, stopnia dostosowania do długoterminowych celów porozumienia klimatycznego z Paryża w zakresie globalnego ocieplenia.

3.   W drodze odstępstwa od ust. 1 od dnia [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę 18 miesięcy po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] uczestnicy rynku finansowego przekraczający na dzień bilansowy kryterium średniej liczby 500 pracowników w ciągu roku obrotowego publikują i utrzymują na swoich stornach internetowych oświadczenie na temat strategii w zakresie należytej staranności w odniesieniu do głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Oświadczenie, o którym mowa w akapicie pierwszym, obejmuje co najmniej informacje, o których mowa w ust. 2 lit a)–d).

4.   W drodze odstępstwa od ust. 1 od dnia [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę 18 miesięcy po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] uczestnicy rynku finansowego, którzy są jednostkami dominującymi dużej grupy, zgodnie z art. 3 ust. 7 dyrektywy 2013/34/UE, przekraczający – w ujęciu skonsolidowanym – na dzień bilansowy jednostki dominującej kryterium średniej liczby 500 pracowników w ciągu roku obrotowego publikują i utrzymują na swoich stronach internetowych oświadczenie na temat strategii w zakresie należytej staranności w odniesieniu do głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Oświadczenie, o którym mowa w akapicie pierwszym, obejmuje co najmniej informacje, o których mowa w ust. 2 lit a)–d).

5.   Doradcy finansowi publikują i utrzymują na swoich stronach internetowych:

a)  informacje o tym, czy – biorąc należycie pod uwagę wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności oraz rodzaje produktów finansowych, w odniesieniu do których świadczą usługi doradztwa – w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego uwzględniają główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju; lub

b)  informacje o tym, dlaczego nie analizują głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego oraz, w stosownych przypadkach, informacje na temat tego, czy i kiedy zamierzają przeprowadzać analizy takich niekorzystnych skutków.

6.   Do dnia … [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę 12 miesięcy po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju dotyczących klimatu i innych niekorzystnych skutków środowiskowych EUNB, EIOPA i ESMA opracują – w ramach Wspólnego Komitetu – regulacyjne standardy techniczne zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, a następnie będą je okresowo aktualizować pod kątem treści, metod i prezentowania informacji, zgodnie z ust. 1–5 niniejszego artykułu.

W stosownych przypadkach EUNB, EIOPA i ESMA będą się konsultować z Europejską Agencją Środowiska i Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej.

7.   Do dnia … [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę 24 miesięcy po dacie wejścia w życie rozporządzenia] w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju dotyczących niekorzystnych skutków w zakresie kwestii społecznych i kadrowych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i przekupstwu EUNB, EIOPA i ESMA opracują – w ramach Wspólnego Komitetu – regulacyjne standardy techniczne zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, a następnie będą je okresowo aktualizować pod kątem treści, metod i prezentowania informacji, zgodnie z ust. 1–5 niniejszego artykułu.

Artykuł 3a

Przejrzystość strategii wynagrodzeniowych w związku z uwzględnianiem ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

1.   Uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi ujmują w swoich strategiach wynagrodzeniowych informacje o sposobie zapewniania spójności prowadzonych przez siebie strategii wynagrodzeniowych z uwzględnianiem ryzyk dla zrównoważonego rozwoju; informacje te są publikowane na ich stronach internetowych.

2.   Ujawnione informacje, o których mowa w ust. 1, są ujmowane w strategiach wynagrodzeniowych, które uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi określają i stosują zgodnie z przepisami sektorowymi, w szczególności dyrektywami: 2009/65/WE, 2009/138/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 i (UE) 2016/2341.

Artykuł 4

Przejrzystość w zakresie uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

1.  Uczestnicy rynku finansowego przedstawiają w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy opis następujących elementów:

a)  sposób, w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są uwzględniane w podejmowanych przez nich decyzjach inwestycyjnych, oraz

b)  wynik oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju ▌na zwrot z tytułu produktów finansowych▌.

W przypadku gdy uznaje się, że ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są nieznaczące, opis elementów, o których mowa w lit. a) i b), obejmuje jasne i zwięzłe wyjaśnienie, dlaczego ryzyka te są nieznaczące.

2.  Doradcy finansowi przedstawiają w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy opis następujących elementów:

a)  sposób, w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są uwzględniane w świadczonych przez nich usługach doradztwa inwestycyjnego ▌lub ubezpieczeniowego, oraz

b)  wynik oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju ▌na zwrot z tytułu produktów finansowych▌.

W przypadku gdy uznaje się, że ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są nieznaczące, opis elementów, o których mowa w lit. a) i b), obejmuje jasne i zwięzłe wyjaśnienie, dlaczego ryzyka te są nieznaczące.

3.  Informacje, o których mowa w ust. 1 i ▌2, ujawnia się w następujący sposób:

a)  odnośnie do ZAFI – w ramach ujawniania inwestorom informacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 dyrektywy 2011/61/UE;

b)  odnośnie do zakładów ubezpieczeń – w ramach przekazywania informacji, o których mowa w art. 185 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE, lub, w stosownych przypadkach, zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/97;

c)  odnośnie do IORP – w ramach przekazywania informacji, o których mowa w art. 41 dyrektywy (UE) 2016/2341;

d)  odnośnie do zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital – w ramach przekazywania informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 345/2013;

e)  odnośnie do zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej – w ramach przekazywania informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 346/2013;

f)  odnośnie do twórców produktów emerytalnych – w formie pisemnej, z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim inwestor indywidualny zostanie związany umową dotyczącą produktu emerytalnego;

g)  odnośnie do spółek zarządzających UCITS – w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w art. 69 dyrektywy 2009/65/WE;

h)  odnośnie do przedsiębiorstw inwestycyjnych, które świadczą usługi w zakresie zarządzania portfelem lub usługi doradztwa inwestycyjnego – zgodnie z art. 24 ust. 4 dyrektywy 2014/65/UE;

ha)  odnośnie do instytucji kredytowych, które świadczą usługi w zakresie zarządzania portfelem lub usługi doradztwa inwestycyjnego – zgodnie z art. 24 ust. 4 dyrektywy 2014/65/UE;

i)  odnośnie do pośredników ubezpieczeniowych i zakładów ubezpieczeń, świadczących usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, i odnośnie do pośredników ubezpieczeniowych, którzy świadczą usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do produktów emerytalnych narażonych na wahania rynkowe – zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/97;

j)  odnośnie do ZAFI, którzy zarządzają EDFI – w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia (UE) 2015/760;

k)  odnośnie do dostawców OIPE – w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dotyczące OIPE, o którym mowa w art. 26 rozporządzenia (UE) [Dz.U. – proszę wstawić odniesienie do rozporządzenia w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE)].

Artykuł 4gamma

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu finansowego

1.   Nie później niż dnia … [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę 36 miesięcy po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] w odniesieniu do każdego produktu finansowego w przypadku, gdy uczestnicy rynku finansowego stosują art. 3γ ust. 1 lit. a), art. 3γ ust. 3 lub 4, ujawniane informacje, o których mowa w art. 4 ust. 3 lit. a)–k) obejmują:

a)  jasne i uzasadnione wyjaśnienie tego, czy dla danego produktu finansowego przeprowadza się analizę głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, a jeżeli tak – również sposób analizy;

b)  oświadczenie, że informacje na temat głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju są dostępne w ramach informacji ujawnianych na podstawie art. 7 ust. 2 lit. a)–j).

W przypadku gdy informacje, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. a)–j), obejmują ujęcie ilościowe dotyczące głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, informacje te mogą opierać się na regulacyjnych standardach technicznych przyjętych zgodnie z art. 3γ ust. 6 i 7.

2.   W odniesieniu do każdego produktu finansowego w przypadku, gdy uczestnicy rynku finansowego stosują art. 3γ ust. 1 lit. b), ujawniane informacje, o których mowa w art. 4 ust. 3 lit. a)–k) obejmują oświadczenie, że dany uczestnik rynku finansowego nie analizuje głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju oraz uzasadnione wyjaśnienie braku analizy.

Artykuł 4a

Przejrzystość w zakresie promowania aspektu środowiskowego lub społecznego w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy

1.   W przypadku gdy dany produkt finansowy ma m.in. promować aspekt środowiskowy lub społeczny lub połączenie tych dwóch aspektów – pod warunkiem że spółki, w które zainwestowano, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania – informacje ujawniane zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 obejmują następujące elementy:

a)  informacje na temat sposobu, w jaki dany produkt finansowy zapewnia uwzględnienie tych aspektów;

b)  informacje na temat tego, czy opracowano indeks wyznaczony jako wskaźnik referencyjny, oraz na temat tego, czy i w jaki sposób indeks ten uwzględnia te aspekty.

2.   W informacjach, które należy ujawnić zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3, uczestnicy rynku finansowego wskazują, gdzie można znaleźć metodykę stosowaną na potrzeby obliczania indeksów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

3.   Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) – za pośrednictwem Wspólnego Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru („Wspólnego Komitetu”) – opracowują projekty regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujące szczegóły prezentacji i treści informacji, które należy ujawnić zgodnie z niniejszym artykułem.

Przy opracowywaniu projektu regulacyjnych standardów technicznych EUNB, EIOPA i ESMA biorą pod uwagę różne rodzaje produktów finansowych, uwzględnione w nich aspekty, o których mowa w ust. 1, oraz różnice pomiędzy tymi produktami finansowymi, a także cel polegający na ujawnianiu informacji, które są dokładne, rzetelne, jasne, proste i zwięzłe i które nie wprowadzają w błąd.

EUNB, EIOPA i ESMA przedstawią te projekty regulacyjnych standardów technicznych Komisji do dnia … [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę 12 miesięcy po dacie wejścia w życie].

Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 10–14 rozporządzeń: (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 5

Przejrzystość w zakresie zrównoważonych inwestycji w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy

1.  W przypadku gdy dany produkt finansowy ma na celu zrównoważone inwestycje ▌i wyznaczono indeks jako wskaźnik referencyjny, do informacji, które należy ujawnić zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3, dołącza się:

a)  informacje na temat sposobu dostosowania wyznaczonego indeksu do tego celu;

b)  wyjaśnienie, dlaczego ▌i w jakim zakresie wyznaczony indeks dostosowany do tego celu różni się od szerokiego indeksu giełdowego.

2.  W przypadku gdy dany produkt finansowy ma na celu zrównoważone inwestycje ▌i nie wyznaczono żadnego indeksu jako wskaźnika referencyjnego, informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 3, obejmują wyjaśnienie, w jaki sposób ten cel zostanie osiągnięty.

3.  W przypadku gdy dany produkt finansowy ma na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, informacje, które należy ujawnić zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3, obejmują cel dotyczący ekspozycji z tytułu niskiej emisji dwutlenku węgla z myślą o osiągnięciu długoterminowych celów porozumienia klimatycznego z Paryża w zakresie globalnego ocieplenia.

W drodze odstępstwa od ust. 2, jeżeli unijny wskaźnik referencyjny transformacji klimatycznej ani unijny wskaźnik referencyjny dostosowany do porozumienia paryskiego ▌zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1011 nie ▌są dostępne, informacje, o których mowa w art. 4, obejmują szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób zapewnione jest stałe dążenie do realizacji celu dotyczącego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla z myślą o osiągnięciu długoterminowych celów porozumienia klimatycznego z Paryża w zakresie globalnego ocieplenia.

4.  W informacjach, które należy ujawnić zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3, uczestnicy rynku finansowego wskazują, gdzie można znaleźć metodykę stosowaną na potrzeby obliczania indeksów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz wskaźniki referencyjne, o których mowa w ust. 3 akapit drugi niniejszego artykułu.

5.  EUNB, EIOPA i ESMA – za pośrednictwem Wspólnego Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru („Wspólnego Komitetu”) – opracowują projekty regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujące szczegóły prezentacji i treści informacji, które należy ujawnić zgodnie z niniejszym artykułem.

Przy opracowywaniu projektu regulacyjnych standardów technicznych EUNB, EIOPA i ESMA biorą pod uwagę różne rodzaje produktów finansowych, ich cele, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, oraz różnice pomiędzy tymi produktami finansowymi, a także cel polegający na ujawnianiu informacji, które są dokładne, rzetelne, jasne, proste i zwięzłe i które nie wprowadzają w błąd.

EUNB, EIOPA i ESMA przedstawią te projekty regulacyjnych standardów technicznych Komisji do dnia … [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę 12 miesięcy po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzeń: (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 6

Przejrzystość w zakresie promowania aspektu środowiskowego lub społecznego oraz zrównoważonych inwestycji na stronach internetowych

1.   Uczestnicy rynku finansowego publikują i utrzymują na swoich stronach internetowych, w odniesieniu do każdego produktu finansowego, o którym mowa w art. 4a ust. 1 i art. 5 ust. 1, 2 i 3, następujące informacje:

a)  opis aspektu środowiskowego lub społecznego lub celu dotyczącego zrównoważonego inwestowania;

b)  informacje na temat metodyk stosowanych do oceny, pomiaru i monitorowania uwzględnienia aspektu środowiskowego lub społecznego lub wpływu zrównoważonych inwestycji wybranych dla danego produktu finansowego, w tym jego źródeł danych, kryteriów kwalifikacji aktywów bazowych i odpowiednich wskaźników zrównoważonego rozwoju stosowanych do pomiaru uwzględnienia aspektu środowiskowego lub społecznego lub ogólnego wpływu danego produktu finansowego na zrównoważony rozwój;

c)  informacje, o których mowa w art. 4a i 5,

d)  informacje, o których mowa w art. 7.

Informacje, które należy ujawnić zgodnie z akapitem pierwszym, muszą być klarowne, zwięzłe oraz zrozumiałe dla inwestorów. Informacje te publikuje się w sposób dokładny, rzetelny, jasny, niewprowadzający w błąd, prosty i zwięzły w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na stronie internetowej.

2.   EUNB, EIOPA i ESMA – za pośrednictwem Wspólnego Komitetu – opracowują projekty regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujące szczegóły treści informacji, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. a) i b), oraz wymogi dotyczące prezentacji, zgodnie z akapitem drugim tego ustępu.

Przy opracowywaniu projektów regulacyjnych standardów technicznych EUNB, EIOPA i ESMA biorą pod uwagę różne rodzaje produktów finansowych, uwzględnione w nich aspekty i cele, o których mowa w ust. 1, oraz różnice pomiędzy tymi produktami finansowymi. EUNB, EIOPA i ESMA aktualizują regulacyjne standardy techniczne w świetle zmian w regulacjach i rozwoju technologicznego.

EUNB, EIOPA i ESMA przedstawią te projekty regulacyjnych standardów technicznych Komisji do dnia [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę 12 miesięcy po dacie wejścia w życie].

Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 7

Przejrzystość w zakresie promowania aspektu środowiskowego lub społecznego i zrównoważonych inwestycji w sprawozdaniach okresowych

1.  W przypadku gdy uczestnicy rynku finansowego udostępniają produkt finansowy, o którym mowa w art. 4a ust. 1 i art. 5 ust. 1, 2 i 3, przedstawiają w sprawozdaniach okresowych opis następujących elementów:

a)  odnośnie do produktu finansowego, o którym mowa w art. 4a ust. 1 – zakres, w jakim zapewniono uwzględnienie aspektu środowiskowego lub społecznego;

b)  odnośnie do produktu finansowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 2 i 3,

(i)  ogólny wpływ danego produktu finansowego na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem określony za pomocą odpowiednich wskaźników zrównoważonego rozwoju; lub

(ii)  jeżeli wyznaczono indeks jako wskaźnik referencyjny – porównanie ogólnego wpływu produktu finansowego z wyznaczonym indeksem oraz z szerokim indeksem giełdowym za pomocą wskaźników zrównoważonego rozwoju.

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, ujawnia się w następujący sposób:

a)  odnośnie do ZAFI – w sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w art. 22 dyrektywy 2011/61/UE;

b)  odnośnie do zakładów ubezpieczeń – corocznie w formie pisemnej zgodnie z art. 185 ust. 6 dyrektywy 2009/138/WE;

c)  odnośnie do IORP – w sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w art. 29 dyrektywy (UE) 2016/2341;

d)  odnośnie do zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital – w sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) nr 345/2013;

e)  odnośnie do zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej – w sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 346/2013;

f)  odnośnie do twórców produktów emerytalnych – w formie pisemnej ▌w sprawozdaniach rocznych lub sprawozdaniach sporządzanych zgodnie z prawem krajowym;

g)  odnośnie do spółek zarządzających UCITS – w sprawozdaniach rocznych, o których mowa w art. 69 dyrektywy 2009/65/WE;

h)  odnośnie do firm inwestycyjnych, które świadczą usługi zarządzania portfelem – w sprawozdaniach okresowych, o których mowa w art. 25 ust. 6 dyrektywy 2014/65/UE;

i)  odnośnie do instytucji kredytowych, które świadczą usługi zarządzania portfelem – w sprawozdaniach okresowych, o których mowa w art. 25 ust. 6 dyrektywy 2014/65/UE;

j)  odnośnie do dostawców OIPE – w informacji o świadczeniach z OIPE, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia (UE) nr XYZ [Dz.U. – proszę wstawić odniesienie do rozporządzenia w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE)].

3.  Do celów ust. 1 uczestnicy rynku finansowego mogą wykorzystywać te informacje, w zależności od przypadku, w sprawozdaniach z działalności zgodnie z art. 19 lub w oświadczeniach na temat informacji niefinansowych zgodnie z art. 19a dyrektywy 2013/34/UE.

4.  EUNB, EIOPA i ESMA – za pośrednictwem Wspólnego Komitetu – opracowują projekty regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujące szczegóły treści i prezentacji informacji, o których mowa w ust. 1.

Przy opracowywaniu projektów regulacyjnych standardów technicznych EUNB, EIOPA i ESMA biorą pod uwagę różne rodzaje produktów finansowych, uwzględnione w nich aspekty i cele, o których mowa w ust. 1, oraz różnice pomiędzy tymi aspektami i celami. EUNB, EIOPA i ESMA aktualizują regulacyjne standardy techniczne w świetle zmian w regulacjach i rozwoju technologicznego.

EUNB, EIOPA i ESMA przedstawią te projekty regulacyjnych standardów technicznych Komisji do dnia [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę 12 miesięcy po dacie wejścia w życie].

Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzeń: (UE) nr 1093/2010▌, (UE) nr 1094/2010 i ▌(UE) nr 1095/2010.

Artykuł 8

Przegląd ujawnianych informacji

1.  Uczestnicy rynku finansowego zapewniają, by wszelkie informacje publikowane zgodnie z art. 3, 3a lub 6 były na bieżąco aktualizowane. Jeżeli uczestnik rynku finansowego zmienia takie informacje, publikuje na tej samej stronie internetowej zrozumiałe wyjaśnienie tej zmiany.

2.  Ust. 1 ma zastosowanie odpowiednio do doradców finansowych w odniesieniu do wszelkich informacji publikowanych zgodnie z art. 3 i 3a.

Artykuł 9

Komunikaty marketingowe

1.  Bez uszczerbku dla surowszych przepisów sektorowych, w szczególności przepisów dyrektywy 2009/65/WE, dyrektywy 2014/65/UE, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 oraz rozporządzenia (UE) nr 1286/2014, uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi zapewniają, by ich komunikaty marketingowe nie były sprzeczne z informacjami ujawnianymi na podstawie niniejszego rozporządzenia.

2.  EUNB, EIOPA i ESMA mogą opracować – za pośrednictwem Wspólnego Komitetu – projekty wykonawczych standardów technicznych w celu określenia standardowej prezentacji informacji na temat promowania aspektu środowiskowego lub społecznego i zrównoważonych inwestycji.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych standardów technicznych zgodnie z art. 15 rozporządzeń: (UE) nr 1093/2010, ▌(UE) nr 1094/2010 i ▌(UE) nr 1095/2010.

Artykuł 9a

Właściwe organy

1.   Każde państwo członkowskie zapewnia, by właściwe organy wyznaczone zgodnie z przepisami sektorowymi, w szczególności tymi, o których mowa w art. 4 ust. 3 lit. a)–j) i dyrektywie 2013/36/UE, monitorowały też przestrzeganie wymogów nałożonych na uczestników rynku finansowego i doradców finansowych na mocy niniejszego rozporządzenia. Właściwe organy muszą posiadać wszelkie uprawnienia nadzorcze i dochodzeniowe, które są niezbędne do wykonywania ich funkcji na mocy niniejszego rozporządzenia.

2.   Do celów niniejszego rozporządzenia właściwe organy współpracują ze sobą i bez zbędnej zwłoki udostępniają sobie nawzajem informacje mające znaczenie do celów wykonywania ich obowiązków na mocy niniejszego rozporządzenia oraz korzystania z ich uprawnień.

Artykuł 9b

Przejrzystość zapewniana przez IORP i pośredników ubezpieczeniowych

1.   IORP publikują i utrzymują informacje, o których mowa w art. 3, 3a, 3 gamma, 4 gamma i 4 oraz art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. a)–d) zgodnie z art. 36 ust. 2 lit. f) dyrektywy (UE) 2016/2341.

2.   Pośrednicy ubezpieczeniowi przekazują informacje, o których mowa w art. 3, art. 3a, art. 3 gamma ust. 5, art. 4 i art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. a)–d) zgodnie z art. 23 dyrektywy (UE) 2016/97.

Artykuł 9c

Produkty emerytalne objęte zakresem rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009

1.   Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o stosowaniu niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do twórców produktów emerytalnych obsługujących krajowe systemy zabezpieczenia społecznego, objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009. W takich przypadkach twórcy produktów emerytalnych, o których mowa w art. 2 lit. a), to m.in. twórcy produktów emerytalnych obsługujący krajowe systemy zabezpieczenia społecznego i twórcy produktów emerytalnych, o których mowa w art. 2 lit. h). Produkty emerytalne, o których mowa w art. 2 lit. h), obejmują zatem również produkty emerytalne, o których mowa w zdaniu pierwszym.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, EUNB, EIOPA i ESMA o decyzjach, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 9d

Wyłączenia

1.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do pośredników ubezpieczeniowych, którzy świadczą usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, ani do firm inwestycyjnych, które świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego i które są przedsiębiorstwami, niezależnie od ich formy prawnej, w tym osób fizycznych lub samozatrudnionych, pod warunkiem że zatrudniają mniej niż trzy osoby.

2.  Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o stosowaniu niniejszego rozporządzenia do pośredników ubezpieczeniowych, którzy świadczą usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, i do firm inwestycyjnych, które świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego, wspomnianych w ust. 1.

3.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję, EUNB, EIOPA i ESMA o decyzjach, o których mowa w ust. 2.

Artykuł 9e

Sprawozdanie

EUNB, EIOPA i ESMA podsumują zakres dobrowolnie ujawnionych informacji zgodnie z art. 3 gamma ust. 1 lit. a) i art. 4 gamma ust. 1 lit. a). Nie później niż dnia … [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę 18 miesięcy po dacie rozpoczęcia stosowania art. 3 gamma i 4 gamma] EUNB, EIOPA i ESMA przedłożą Komisji roczne sprawozdanie na temat najlepszych praktyk i przedstawią zalecenia dotyczące standardów dobrowolnej sprawozdawczości. Roczne sprawozdanie analizuje konsekwencje stosowania praktyk należytej staranności dla ujawniania informacji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i zawiera stosowne wytyczne. Sprawozdanie to jest podawane do wiadomości publicznej i przekazywane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Artykuł 11

Ocena

Do dnia... [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę 36 miesięcy po dacie wejścia w życie] Komisja przeprowadzi ocenę stosowania niniejszego rozporządzenia, a w szczególności następujących kwestii:

a)  czy odniesienie do średniej liczby pracowników zawarte w art. 3γ ust. 3 i 4 powinno zostać utrzymane, zastąpione lub czy powinny mu towarzyszyć inne kryteria oraz czy należy uwzględnić korzyści i proporcjonalność powiązanego z tym obciążenia administracyjnego;

b)  czy funkcjonowania niniejszego rozporządzenia nie utrudnia brak danych lub ich niższa niż optymalna jakość, w tym wskaźników dotyczących niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, przedstawianych przez spółki, w które zainwestowano.

W razie potrzeby sprawozdaniu towarzyszą wnioski ustawodawcze.

Artykuł 12

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia … [Urząd Publikacji: Proszę wstawić datę 15 miesięcy po dacie opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej].

Niemniej art. 3 gamma ust. 6 i 7, art. 4a ust. 3, art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 4 oraz art. 9 ust. 2 ▌stosuje się od dnia [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę wejścia w życie], a art. 7 ust. 1–3 mają zastosowanie od dnia [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę 1 stycznia roku następującego po dacie, o której mowa w akapicie drugim].

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1)*TEKST NIE BYŁ JESZCZE PRZEDMIOTEM FINALIZACJI PRAWNO-JĘZYKOWEJ.
(2)Dz.U. C […] z […], s. […].
(3)Dz.U. C […] z […], s. […].
(4) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r.
(5)Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (ONZ 2015).
(6)Dok. COM(2016) 739 final.
(7)Dok. CO EUR 17, CONCL. 5.
(8)Decyzja Rady (UE) 2016/1841 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 1).
(9)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).
(10)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).
(11)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).
(12)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).
(13)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).
(14)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. L 26 z 2.2.2016, s. 19).
(15)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP) (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 37).
(16)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 1).
(17)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 18).
(18)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/760 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 98).
(19)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).
(20)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).
(21)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).
(22)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
(23)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz.U. L 352 z 9.12.2014, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2019Informacja prawna