Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0179(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0363/2018

Texte depuse :

A8-0363/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Voturi :

PV 18/04/2019 - 10.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0435

Texte adoptate
PDF 271kWORD 83k
Joi, 18 aprilie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate ***I
P8_TA-PROV(2019)0435A8-0363/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0354),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0208/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 2018(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 27 martie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0363/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 62, 15.2.2019, p. 97.
(2) JO C 86, 7.3.2019, p. 24.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind ▌ informările legate de durabilitate în sectorul serviciilor financiare(1)
P8_TC1-COD(2018)0179

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(3),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,(4)

întrucât:

(-1)   La 25 septembrie 2015, Adunarea Generală a ONU a adoptat un nou cadru global de dezvoltare durabilă: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (5), având ca element central obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD). Comunicarea Comisiei din 2016 intitulată „Următorii pași către un viitor european durabil” (6) face legătura între obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și cadrul de politică al Uniunii, pentru a garanta că toate acțiunile și inițiativele politice ale UE, în cadrul UE și la nivel global, iau în considerare, de la bun început, ODD-urile. Concluziile Consiliului European din 20 iunie 2017 (7) au confirmat angajamentul Uniunii și al statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare a Agendei 2030 în mod complet, coerent, cuprinzător, integrat și eficient, în strânsă cooperare cu partenerii și cu alte părți interesate.

(1)  Tranziția către o economie circulară, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, mai durabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în conformitate cu ODD-urile este esențială pentru asigurarea competitivității pe termen lung a economiei Uniunii. Acordul de la Paris privind schimbările climatice (COP21), care a fost ratificat de Uniune la 5 octombrie 2016 (8) și a intrat în vigoare la 4 noiembrie 2016, urmărește să consolideze răspunsul la schimbările climatice, printre alte mijloace, inclusiv prin corelarea fluxurilor de finanțare cu demersurile către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și rezilientă la schimbările climatice.

Pentru a atinge obiectivele pe termen lung în ceea ce privește încălzirea globală ale Acordului de la Paris privind schimbările climatice și pentru a reduce în mod semnificativ riscurile și efectele schimbărilor climatice, obiectivul global ar trebui să fie acela de a se menține creșterea temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și de a se continua eforturile de limitare a creșterii temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale.

(2)  Un obiectiv comun al Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9), al Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (10), al Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului (11), al Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (12), al Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (13), al Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului (14), al Directivei (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și al Consiliului (15), al Regulamentului (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (16), al Regulamentului (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (17) și al Regulamentului (UE) nr. XYZ al Parlamentului European și al Consiliului

[JO: Vă rugăm să introduceți trimiterea la Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)] este acela de a facilita accesul la activitate și desfășurarea activității organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), ale instituțiilor de credit, ale administratorilor de fonduri de investiții alternative (AFIA) care gestionează și/sau comercializează fonduri de investiții alternative, inclusiv fonduri europene de investiții pe termen lung în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului (18), ale întreprinderilor de asigurare, ale firmelor de investiții, ale intermediarilor de asigurări, ale instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP), ale administratorilor fondurilor cu capital de risc eligibile (administratorii EuVECA), ▌ ale administratorilor fondurilor de antreprenoriat social eligibile (administratorii EuSEF) și ale furnizorilor de produse paneuropene de pensii personale. Aceste directive și regulamente asigură o protecție mai uniformă a investitorilor ▌ finali și facilitează accesul acestora la o gamă largă de produse și servicii financiare (produse financiare), stabilind în același timp norme care le permit investitorilor finali să ia decizii privind investițiile în cunoștință de cauză.

Deși aceste obiective au fost în mare parte atinse, informarea investitorilor finali cu privire la integrarea riscurilor legate de durabilitate, luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității și a obiectivelor de investiții durabile sau a caracteristicilor de mediu sau sociale, ori a unei combinații a acestor caracteristici, în procesul de luare a deciziilor privind investițiile de către societățile de administrare a OPCVM, AFIA, întreprinderile de asigurare care pun la dispoziția investitorilor de retail și a investitorilor profesionali produse de investiții bazate pe asigurări (IBIP), instituțiile de credit care furnizează servicii de administrare de portofolii, firmele de investiții care furnizează servicii de administrare de portofolii, IORP, furnizorii de pensii, administratorii EuVECA și administratorii EuSEF și furnizorii PEPP (participanții la piața financiară) și informarea investitorilor finali cu privire la integrarea riscurilor legate de durabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității în procesele consultative de către intermediarii de asigurări și întreprinderile de asigurare care oferă consultanță de asigurări cu privire la produsele de investiții bazate pe asigurări (IBIP) pentru investitorii de retail și investitorii profesionali, instituțiile de credit care oferă consultanță de investiții, AFIA care oferă consultanță de investiții, societățile de administrare a OPCVM care oferă consultanță de investiții și firmele de investiții care oferă consultanță de investiții cu excepția intermediarilor de asigurări și a firmelor de investiții care sunt întreprinderi indiferent de forma lor juridică, inclusiv persoanele fizice sau persoanele care desfășoară activități independente, care au mai puțin de trei salariați (consultanți financiari), sunt insuficient dezvoltate deoarece aceste informări încă nu fac obiectul unor cerințe armonizate. Scutirea pentru consultanții financiari care au mai puțin de trei salariați de la dispozițiile prezentului regulament nu ar trebui să aducă atingere punerii în aplicare a Directivei 2014/65/UE și a Directivei (UE) 2016/97, în special în ceea ce privește normele privind consultanța de investiții și de asigurări. Aceasta înseamnă că, deși acești consultanți nu sunt obligați să furnizeze informații în conformitate cu prezentul regulament, aceștia iau în considerare și în calcul în procesele lor consultative riscurile legate de durabilitate.

Entitățile care intră sub incidența prezentului regulament, în funcție de natura activităților lor, ar trebui să respecte normele privind participanții la piața financiară, în cazul în care creează produse financiare, sau pe cele privind consultanții financiari, în cazul în care oferă consultanță de investiții sau consultanță de asigurări. Prin urmare, în situațiile în care entitățile desfășoară simultan atât activități ale participanților la piața financiară, cât și ale consultanților financiari, aceste entități ar trebui să fie considerate participanți la piața financiară dacă acționează în calitate de creatori de produse financiare, inclusiv în cazul prestării de servicii de administrare de portofolii, și consultanți financiari, în cazul în care furnizează consultanță de investiții sau de asigurări, în scopul informării în legătură cu activitatea respectivă în temeiul prezentului regulament.

Întrucât Uniunea se confruntă din ce în ce mai mult cu consecințele catastrofale și imprevizibile ale schimbărilor climatice, cu epuizarea resurselor și cu alte aspecte legate de durabilitate, sunt necesare acțiuni urgente pentru a mobiliza capitalul nu numai prin politici publice, ci și prin intermediul sectorului serviciilor financiare. Pentru adaptarea la această nouă realitate, participanții la piața financiară și consultanții financiari ar trebui să aibă obligația de a prezenta informații specifice cu privire la abordările lor în ceea ce privește integrarea riscurilor legate de durabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității.

(3)  În absența unor norme armonizate la nivelul Uniunii privind informările legate de durabilitate adresate investitorilor finali, probabil vor continua să fie adoptate măsuri divergente la nivel național și este posibil ca abordările diferite să persiste în diverse sectoare ale serviciilor financiare. Aceste măsuri și abordări divergente vor continua să producă denaturări semnificative ale concurenței, ca urmare a diferențelor semnificative între standardele de informare. În plus, dezvoltarea paralelă a practicilor de piață pe baza unor priorități stabilite din considerente comerciale care generează rezultate divergente determină în prezent o fragmentare și mai mare a pieței și ar putea să agraveze și mai mult ineficiențele din funcționarea pieței interne în viitor. Divergențele care caracterizează standardele de informare și practicile de piață fac foarte dificilă compararea diferitelor produse financiare ▌ și generează condiții inechitabile de concurență între aceste produse ▌ și între canalele de distribuție și creează noi bariere în calea pieței interne. Aceste divergențe pot, de asemenea, să creeze confuzie pentru investitorii finali și pot denatura deciziile acestora privind investițiile. În demersurile de asigurare a conformității cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice, există riscul ca statele membre adopte măsuri naționale divergente care ar putea crea obstacole în calea bunei funcționări a pieței interne și ar putea fi în detrimentul participanților la piața financiară și al consultanților financiari. În plus, absența unor reguli armonizate legate de transparență face dificilă pentru investitorii finali compararea efectivă a diferitelor produse financiare ▌ din diferite state membre în ceea ce privește riscurile lor de mediu, sociale și de guvernanță și obiectivele de investiții durabile. Prin urmare, este necesar să se abordeze barierele existente în calea funcționării pieței interne și să se consolideze comparabilitatea produselor financiare pentru a se evita obstacolele viitoare probabile.

(3a)   Prezentul regulament vizează să reducă asimetriile la nivel de informații din relațiile comitent-comisionar în ceea ce privește integrarea riscurilor legate de durabilitate, luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității și promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale, precum și a investirii durabile prin intermediul informărilor precontractuale și continue adresate investitorilor finali, acționând în calitate de comitent, de către participanții la piața financiară sau consultanții financiari, care acționează în calitate de comisionari în numele comitenților.

(3b)   Prezentul regulament stabilește cerințele de informare care completează normele consacrate în Directiva 2009/65/CE, Directiva 2009/138/CE, Directiva 2011/61/UE, Directiva 2014/65/UE, Directiva (UE) 2016/97, Directiva (UE) 2016/2341, Regulamentul (UE) nr. 345/2013 și Regulamentul (UE) nr. 346/2013, Regulamentul (UE) 2015/760 și Regulamentul (UE) nr. XYZ al Parlamentului European și al Consiliului [JO: Vă rugăm să introduceți trimiterea la Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)] și în dreptul intern care reglementează produsele de pensii personale și individuale. Pentru a asigura supravegherea ordonată și eficientă a respectării cerințelor prezentului regulament, statele membre ar trebui să se bazeze pe autoritățile competente deja desemnate în conformitate cu normele menționate anterior. În cazul în care normele menționate anterior nu sunt adaptate în mod direct de prezentul regulament, statele membre ar trebui să desemneze autoritățile competente în acest sens.

(3c)   Prezentul regulament menține cerințele pentru participanții la piața financiară și consultanții financiari de a acționa în interesul investitorilor finali, inclusiv, dar nu numai, prin desfășurarea unui proces de verificare prealabilă adecvat înainte de realizarea investiției, în conformitate cu Directiva 2009/65/CE, Directiva 2009/138/CE, Directiva 2011/61/UE, Directiva 2013/36/UE, Directiva 2014/65/UE, Directiva (UE) 2016/97, Directiva (UE) 2016/2341, Regulamentul (UE) nr. 345/2013 și Regulamentul (UE) nr. 346/2013 și cu dreptul intern care reglementează produsele de pensii personale și individuale. Pentru a respecta obligațiile care le revin în temeiul acestor norme, participanții la piața financiară și consultanții financiari ar trebui să integreze în procesele lor, inclusiv în procesele lor de verificare prealabilă, și să evalueze în mod continuu nu doar toate riscurile financiare relevante, ci, de asemenea, toate riscurile relevante legate de durabilitate care pot avea un impact negativ semnificativ relevant asupra rentabilității financiare a unei investiții, și să ofere consultanță în consecință. În consecință, în temeiul prezentului regulament, participanții la piața financiară și consultanții financiari ar trebui să specifice în politicile lor modul în care integrează riscurile respective și să publice aceste politici.

(3d)   Din acest motiv, prezentul regulament stabilește obligația ca participanții la piața financiară și consultanții financiari care oferă consultanță de investiții sau consultanță de asigurări cu privire la IBIP, indiferent de conceperea produselor financiare și de piața țintă, să publice politici scrise privind integrarea riscurilor legate de durabilitate și să asigure transparența integrării riscurilor legate de durabilitate.

(3e)   Un risc legat de durabilitate ar trebui să însemne un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernanță incertă care, în cazul în care se produce, ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra valorii investiției, astfel cum se specifică în legislația sectorială, în special în Directiva 2009/65/CE, Directiva 2009/138/CE, Directiva 2011/61/UE, Directiva 2013/36/UE, Directiva 2014/65/UE, Directiva (UE) 2016/97, Directiva (UE) 2016/2341 sau în actele delegate și standardele tehnice de reglementare adoptate în conformitate cu acestea.

(3f)   Prezentul regulament nu aduce atingere normelor privind integrarea riscului în temeiul Directivei 2009/65/CE, Directivei 2009/138/CE, Directivei 2011/61/UE, Directivei 2013/36/UE, Directivei 2014/65/UE, Directivei (UE) 2016/97, Directivei (UE) 2016/2341, Regulamentului (UE) nr. 345/2013 și Regulamentului (UE) nr. 346/2013 și dreptului intern care reglementează produsele de pensii personale și individuale, inclusiv, dar nu numai, criteriilor de proporționalitate relevante aplicabile, cum ar fi dimensiunea, natura și organizarea internă, amploarea și complexitatea activităților în cauză. Prezentul regulament urmărește să asigure o mai mare transparență cu privire la modul în care participanții la piața financiară și consultanții financiari integrează riscurile legate de durabilitate în decizia lor de investiție, în consultanța de investiții sau de asigurări. În cazul în care evaluarea privind riscurile legate de durabilitate conduce la concluzia că nu există riscuri legate de durabilitate considerate a fi relevante pentru produsul financiar, ar trebui să fie explicate motivele. În cazul în care evaluarea conduce la concluzia că aceste riscuri sunt relevante, măsura în care riscurile legate de durabilitate ar putea afecta performanța produsului financiar ar trebui să fie prezentată în termeni calitativi sau cantitativi. Evaluările riscurilor legate de durabilitate și informările precontractuale aferente din partea participanților la piața financiară ar trebui să fie incluse în informările precontractuale furnizate de consultanții financiari. Consultanții financiari ar trebui ca, înainte de a furniza consultanța, să informeze cu privire la modul în care iau în considerare riscurile legate de durabilitate în procesul de selecție al ofertei financiare care le este prezentată investitorilor finali, indiferent de preferințele legate de durabilitate ale investitorilor finali. Aceasta nu ar trebui să aducă atingere punerii în aplicare a Directivei 2014/65/UE și a Directivei (UE) 2016/97, în special a obligațiilor pentru participanții la piața financiară și consultanții financiari în ceea ce privește guvernanța produselor, evaluarea caracterului adecvat și corespunzător sau testul de cerințe și nevoi.

(4)  Pentru a asigura o aplicare coerentă și consecventă a prezentului regulament și faptul că obligațiile de informare prevăzute în acesta sunt aplicate în mod clar și consecvent de către participanții la piața financiară, este necesar să se stabilească o definiție armonizată a „investițiilor durabile”, inclusiv a investițiilor în activități economice care contribuie la obiectivele de mediu sau sociale, precum și la combinația lor, cu condiția ca societățile în care s-a investit să urmeze practici de bună guvernanță și ca principiul precauției de „a nu provoca daune semnificative” să fie asigurat, adică nici obiectivul de mediu, nici cel social să nu fie prejudiciate în mod semnificativ.

(4-a)   Deciziile și consultanța în materie de investiții ar putea să provoace, să contribuie la sau să fie direct legate de efecte negative, semnificative sau susceptibile de a fi semnificative, asupra factorilor de durabilitate.

(4 –a)   În cazul în care participanții la piața financiară, ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea, natura și amploarea activităților lor și de tipurile de produse financiare ale acestora, iau în considerare principalele efecte negative, semnificative sau susceptibile de a fi semnificative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, aceștia ar trebui să integreze în procesele lor, inclusiv în procesele lor de verificare prealabilă, măsurile luate pentru a lua în considerare principalele efecte negative, împreună cu riscurile financiare relevante și riscurile relevante pentru durabilitate. Informațiile cu privire la măsuri ar putea descrie modul în care participanții la piața financiară se achită de responsabilitățile legate de gestionarea durabilă sau alte modalități de implicare a acționarilor. Participanții la piața financiară ar trebui să includă pe site-urile lor web informații cu privire la aceste măsuri și descrieri ale principalelor efecte negative. În acest sens, Comitetul mixt al ABE, EIOPA și ESMA și participanții la piața financiară și consultanții financiari ar trebui să ia în considerare Orientările privind diligența necesară pentru o conduită responsabilă în afaceri, elaborate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, precum și Principiile pentru investiții responsabile susținute de Organizația Națiunilor Unite.

(4- - a)   Luarea în considerare a factorilor de durabilitate în procesul de luare a deciziilor și în procesul de consultanță privind investițiile poate aduce beneficii mai ample decât cele de pe piețele financiare. Aceasta poate spori reziliența economiei reale și stabilitatea sistemului financiar și, în cele din urmă, poate avea un impact asupra randamentului produselor financiare. Prin urmare, este esențial ca participanții la piața financiară și consultanții financiari să furnizeze informațiile necesare pentru a le permite investitorilor finali să ia decizii de investiții în cunoștință de cauză.

(4 - - - a)   Participanții la piața financiară care iau în considerare principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate ar trebui să prezinte în cadrul informațiilor precontractuale pentru fiecare produs financiar, în mod concis, în termeni calitativi sau cantitativi, modul în care principalele efecte negative sunt luate în considerare și o declarație care să ateste că informațiile privind principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate sunt disponibile în cadrul raportării în curs. Principalele efecte negative ar trebui înțelese ca fiind efectele deciziilor de investiții și ale consultanței care au ca rezultat efecte negative asupra factorilor de durabilitate.

(4a)   Până în prezent au fost dezvoltate produse durabile cu diferite grade de ambiție. Prin urmare, este necesar să se facă distincția, în sensul informațiilor precontractuale și al informațiilor prezentate prin intermediul unor rapoarte periodice, între cerințele pentru, pe de o parte, produsele financiare care prezintă caracteristici de mediu sau sociale, și, pe de altă parte, produsele financiare care au ca obiectiv un impact pozitiv pentru mediu și societate. În consecință, în ceea ce privește produsele financiare cu caracteristici de mediu sau sociale, participanții la piața financiară ar trebui să informeze dacă și în ce mod indicele desemnat, indicele de durabilitate sau indicele de integrare se aliniază la aceste caracteristici și, în cazul în care nu se utilizează niciun criteriu de referință, să prezinte informații cu privire la modul în care sunt respectate caracteristicile de durabilitate ale produselor financiare. În ceea ce privește produsele financiare care au drept obiectiv un impact pozitiv pentru mediu și societate, participanții la piața financiară ar trebui să informeze ce criteriu de referință în materie de durabilitate utilizează pentru a măsura performanța durabilă și, în cazul în care nu se utilizează niciun criteriu de referință, să explice modul în care se realizează obiectivul durabil. Informările prin intermediul unor rapoarte periodice ar trebui efectuate anual.

(4)   Prezentul regulament nu aduce atingere normelor privind remunerarea sau evaluarea performanței personalului participanților la piața financiară și al consultanților financiari în temeiul Directivei 2009/65/CE, Directivei 2009/138/CE, Directivei 2011/61/UE, Directivei 2013/36/UE, Directivei 2014/65/UE, Directivei (UE) 2016/97, Directivei (UE) 2016/2341, Regulamentului (UE) nr. 345/2013 și Regulamentului (UE) nr. 346/2013, al actelor de punere în aplicare și al dreptului intern care reglementează produsele de pensii personale și individuale, inclusiv, dar nu numai, criteriile de proporționalitate relevante aplicabile, cum ar fi dimensiunea, natura și organizarea internă, amploarea și complexitatea activităților în cauză. Cu toate acestea, este necesar să se asigure o mai mare transparență, în termeni calitativi sau cantitativi, privind politicile de remunerare a participanților la piața financiară și a consultanților financiari, în raport cu consultanța lor de investiții sau de asigurări, care să promoveze o gestionare a riscurilor eficace și solidă cu privire la riscurile legate de durabilitate, fără ca structura de remunerare să încurajeze asumarea de riscuri excesive în raport cu riscurile legate de durabilitate, ci fiind corelată cu performanța ajustată la risc.

(8)  Pentru a spori transparența și a informa investitorii finali, accesul la informațiile privind modul în care riscurile legate de durabilitate relevante, care sunt semnificative sau susceptibile de a fi semnificative, sunt integrate de participanții la piața financiară în procesele de luare a deciziilor privind investițiile, inclusiv în aspectele organizaționale, de gestionare a riscurilor și de guvernanță, și de consultanții financiari în procesele consultative ar trebui să fie reglementat prin obligarea acestor entități la menținerea de informații concise cu privire la aceste politici pe site-urile lor web.

(9)  Cerințele actuale de informare prevăzute în legislația Uniunii nu prevăd că trebuie prezentate toate informațiile necesare pentru a informa în mod corespunzător investitorii finali cu privire la impactul legat de durabilitate al investițiilor lor prin produse financiare care vizează încorporarea unor caracteristici de mediu sau sociale sau prin produse financiare care urmăresc obiective de durabilitate. Prin urmare, este adecvat să se stabilească cerințe de informare mai specifice și mai standardizate în ceea ce privește astfel de investiții. De exemplu, impactul global legat de durabilitate al produselor financiare ar trebui să fie raportat cu regularitate prin intermediul unor indicatori relevanți pentru măsurarea obiectivului de investiții durabile ales. Atunci când un indice adecvat a fost desemnat drept criteriu de referință, aceste informații ar trebui să fie furnizate și pentru indicele desemnat, și pentru un indice general al pieței, pentru a permite compararea. ▌ Atunci când administratorii EuSEF pun la dispoziție informații privind impactul social pozitiv ▌ pe care un anumit fond îl are ca obiectiv, privind rezultatele sociale globale realizate și privind metodele aferente utilizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 346/2013, aceștia pot, după caz, să utilizeze aceste informații în scopul informărilor prevăzute în prezentul regulament.

(10)  Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (19) impune obligații de transparență în ceea ce privește aspectele sociale, de mediu și de guvernanță corporativă în cadrul raportării nefinanciare. Cu toate acestea, forma și prezentarea impuse de aceste directive nu sunt întotdeauna adecvate pentru utilizarea directă de către participanții la piața financiară și de către consultanții financiari în relația acestora cu investitorii finali. Participanții la piața financiară și consultanții financiari ar trebui să poată opta să utilizeze informațiile din rapoartele administratorilor și din declarațiile nefinanciare în conformitate cu Directiva 2013/34/UE în sensul prezentului regulament, după caz.

În cazul în care informațiile furnizate în temeiul prezentului regulament nu fac obiectul unor controale adecvate în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern, participanții la piața financiară și consultanții financiari sunt încurajați să instituie măsuri adecvate în acest scop.

(11)  Pentru a asigura fiabilitatea informațiilor publicate pe site-urile participanților la piața financiară și ale consultanților financiari, aceste informații ar trebui să fie păstrate la zi și orice revizuire sau modificare ar trebui să fie clar explicată.

(11a)   Cu toate că prezentul regulament nu acoperă sistemele naționale de securitate socială reglementate de Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009, având în vedere faptul că statele membre deschid din ce în ce mai multe părți din gestionarea sistemelor obligatorii de pensii din cadrul sistemelor lor de securitate socială pentru participanții la piața financiară sau alte entități de drept privat și faptul că acestea sunt expuse la riscuri legate de durabilitate, precum și faptul că acestea ar putea să ia în considerare efectele negative asupra durabilității sau să promoveze caracteristici de mediu sau sociale sau să urmărească investiții durabile, la fel cum o fac participanții la piața financiară și alte produse financiare, pentru a diminua asimetriile la nivel de informații din astfel de relații comitent-comisionar, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica prezentul regulament.

Prezentul regulament nu împiedică statele membre să adopte sau să mențină în vigoare dispoziții mai stricte privind publicarea politicilor de adaptare la schimbările climatice și informarea suplimentară a investitorilor finali cu privire la riscurile legate de durabilitate care trebuie aplicate numai de către participanții la piața financiară și de către consultanții financiari cu sediul social pe teritoriul acestora. Astfel de dispoziții nu ar trebui, totuși, să împiedice aplicarea efectivă a prezentului regulament sau îndeplinirea obiectivelor sale, și, în orice caz, ar trebui să respecte normele stabilite în tratat.

(12)  În conformitate cu Directiva (UE) 2016/2341, IORP ar trebui să se asigure că normele de guvernanță și gestionare a riscurilor se aplică deja deciziilor lor de investiții și evaluărilor riscurilor pentru a asigura continuitatea și regularitatea ▌. Deciziile de investiții și evaluarea riscurilor relevante, inclusiv a riscurilor de mediu, sociale și de guvernanță, ar trebui să fie luate, respectiv efectuate de așa manieră încât să se asigure conformitatea cu interesele membrilor și beneficiarilor IORP. Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale („EIOPA”) ar trebui să emită ghiduri care să specifice modul în care deciziile de investiții și evaluarea riscurilor de către IORP iau în considerare riscurile de mediu, sociale și de guvernanță în temeiul Directivei (UE) 2016/2341.

(13)  Autoritatea bancară europeană („ABE”), EIOPA și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe („ESMA”) (cunoscute în mod colectiv ca „AES”) instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (20), Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (21) și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (22) ar trebui, prin intermediul Comitetului comun, să elaboreze standarde tehnice de reglementare care să specifice în mai mare detaliu conținutul, metodologiile și prezentarea ▌ informațiilor cu privire la indicatorii de durabilitate privind climatul și alte efecte negative legate de mediu și chestiunile sociale și cele legate de angajați, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită, prezentarea și conținutul informațiilor cu privire la promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale și a obiectivelor de investiții durabile care trebuie să fie comunicate în documentele precontractuale, în rapoartele periodice anuale și pe site-urile web ale participanților la piața financiară în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. Comisiei ar trebui să i se acorde competența de a adopta aceste standarde tehnice de reglementare.

(14)  Comisiei ar trebui i se acorde competența de a adopta standarde tehnice de punere în aplicare elaborate de AES prin intermediul Comitetului comun, prin acte de punere în aplicare în temeiul articolului 291 din TFUE și în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, pentru a stabili prezentarea standard a informațiilor privind promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale și a investițiilor durabile în cadrul materialelor publicitare.

(15)  Deoarece rapoartele periodice în principiu rezumă rezultatele economice pentru ani calendaristici compleți, aplicarea dispozițiilor prezentului regulament privind cerințele de transparență din rapoartele periodice ar trebui să fie amânată până la ... [OP: Vă rugăm să introduceți data de 1 ianuarie a anului care urmează datei menționate la articolul 12 al doilea paragraf].

(16)  Normele de informare cuprinse în prezentul regulament ar trebui să completeze dispozițiile Directivei 2009/65/CE, ale Directivei 2009/138/CE, ale Directivei 2011/61/UE, ale Directivei 2014/65/UE, ale Directivei (UE) 2016/97, ale Directivei (UE) 2016/2341, ale Regulamentului (UE) nr. 345/2013, ale Regulamentului (UE) nr. 346/2013, ale Regulamentului (UE) nr. 2015/760, ale Regulamentului (UE) nr. XYZ [JO – Vă rugăm să introduceți trimiterea la Regulamentul privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)].

(17)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în mod explicit în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(18)  Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume consolidarea protecției pentru investitorii finali și îmbunătățirea informării acestora, incluziv în cazul achizițiilor transfrontaliere, nu pot fi atinse în mod suficient de statele membre, dar pot fi atinse la nivelul Uniunii din cauza nevoii de a stabili cerințe uniforme de informare la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește norme armonizate privind transparența care trebuie aplicate de participanții la piața financiară și de consultanții financiari în ceea ce privește ▌ integrarea riscurilor legate de durabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității în cadrul proceselor lor și furnizarea de informații privind durabilitatea în ceea ce privește produsele financiare.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)  „participant la piața financiară” înseamnă oricare dintre următoarele:

(i)  o întreprindere de asigurare care pune la dispoziție un IBIP ▌;

(ia)   o firmă de investiții care oferă servicii de administrare de portofolii;

(ib)   un IORP ▌;

(ic)   un creator al unui produs de pensii;

(id)   un AFIA;

(ie)   un furnizor de PEPP;

(ii)  un administrator al unui fond cu capital de risc eligibil înregistrat în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 345/2013;

(iii)  un administrator al unui fond de antreprenoriat social eligibil înregistrat în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 346/2013;

(iv)  o societate de administrare a unui OPCVM;

(v)   o instituție de credit care oferă servicii de administrare de portofolii;

(b)  „întreprindere de asigurare” înseamnă o întreprindere de asigurare autorizată în conformitate cu articolul 18 din Directiva 2009/138/CE;

(c)  „IBIP” înseamnă oricare dintre următoarele:

(i)  un produs de investiții bazat pe asigurări, astfel cum este definit la articolul 4 punctul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (23);

(ii)  un produs de asigurare, pus la dispoziția unui investitor profesional, care oferă o valoare la scadență sau de răscumpărare care este expusă, parțial sau integral, direct sau indirect, fluctuațiilor pieței;

(d)  „AFIA” înseamnă un AFIA, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2011/61/UE;

(e)  „firmă de investiții” înseamnă o firmă de investiții, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2014/65/UE;

(f)  „administrare de portofolii” înseamnă administrare de portofolii, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 8 din Directiva 2014/65/UE;

(g)  „IORP” înseamnă o instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale autorizată sau înregistrată în conformitate cu articolul 9 din Directiva (UE) 2016/2341, cu excepția cazului în care un stat membru a decis să aplice articolul 5 din această directivă sau în care un IORP gestionează scheme de pensii care au mai puțin de 15 membri în total;

(h)  „produs de pensii” înseamnă oricare dintre următoarele:

(i)  un produs de pensii menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014;

(ii)  un produs de pensii individual menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014;

(ha)   „produs paneuropean de pensii personale (PEPP)” înseamnă un produs menționat la articolul 2 alineatul (2) din [OP: Vă rugăm să introduceți trimiterea la Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)];

(i)  „societate de administrare a OPCVM” înseamnă o societate de administrare, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE, sau o societate de investiții autorizată în conformitate cu Directiva 2009/65/CE și care nu a desemnat o societate de administrare autorizată în temeiul directivei respective pentru gestiunea proprie;

(ib)   „consultant financiar” înseamnă un intermediar de asigurări care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP, o întreprindere de asigurare care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP, o instituție de credit care oferă consultanță de investiții, o firmă de investiții care furnizează consultanță de investiții, un AFIA care oferă consultanță de investiții în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) litera (b) punctul (i) din Directiva 2011/61/UE și o societate de administrare a OPCVM care oferă consultanță de investiții în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (b) punctul (i) din Directiva 2009/65/CE;

(j)  „produs financiar” înseamnă oricare dintre următoarele:

(i)   înseamnă un portofoliu gestionat în conformitate cu litera (f) de la prezentul alineat,

(ii)   un FIA,

(iii)   un IBIP,

(iv)   un produs de pensii,

(iv)   o schemă de pensii ▌,

(v)   OPCVM,

(vi)   un produs paneuropean de pensii personale

(k)  „FIA” înseamnă un FIA, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE;

(l)  „schemă de pensii” înseamnă o schemă de pensii, astfel cum este definită la articolul 6 punctul 2 din Directiva (UE) 2016/2341;

(m)  „OPCVM” înseamnă un organism de plasament colectiv în valori mobiliare autorizat în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2009/65/CE;

(n)  „consultanță de investiții” înseamnă consultanță de investiții, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 4 din Directiva 2014/65/UE;

(o)  „investiții durabile” înseamnă oricare dintre următoarele sau o combinație a oricărora dintre următoarele:

(i)  investiții într-o activitate economică care contribuie la un obiectiv de mediu, măsurat prin indicatori-cheie în materie de utilizare eficientă a resurselor privind utilizarea energiei, energia din surse regenerabile, materiile prime, apa și terenurile, producția de deșeuri și emisiile de gaze cu efect de seră, precum și impactul asupra biodiversității și economia circulară;

(ii)  investiții într-o activitate economică ce contribuie la un obiectiv social, în special investiții care contribuie la combaterea inegalității, care promovează coeziunea socială, integrarea socială și relațiile de muncă sau investiții în capital uman sau în comunități dezavantajate din punct de vedere economic sau social;

cu condiția ca investițiile să nu prejudicieze în mod semnificativ niciunul dintre aceste obiective și ca societățile în care s-a investit să urmeze practici de bună guvernanță, ▌ în special ▌ în ceea ce privește structuri de gestionare solide, relațiile cu angajații, remunerația personalului relevant și conformitatea cu obligațiile fiscale;

(p)  „investitor individual” înseamnă un investitor care nu este un investitor profesional;

(q)  „investitor profesional” înseamnă un client care întrunește criteriile stabilite în anexa II la Directiva 2014/65/UE;

(r)  „intermediar de asigurări” înseamnă un intermediar de asigurări, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) punctul 3 din Directiva (UE) 2016/97;

(s)  „consultanță de asigurări” înseamnă consultanță, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) punctul 15 din Directiva (UE) 2016/97;

(t)   „risc legat de durabilitate” înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernanță care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un impact negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției care decurge dintr-un impact negativ legat de durabilitate;

(u)   „ELTIF” înseamnă un fond european de investiții pe termen lung autorizat în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2015/760.

(v)   „factori de durabilitate” înseamnă chestiunile de mediu, sociale și cele legate de angajați, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită.

Articolul 3

Transparența politicilor privind riscurile legate de durabilitate

(1)  Participanții la piața financiară publică pe site-urile lor web informații despre politicile privind integrarea riscurilor legate de durabilitate în procesele lor de luare a deciziilor privind investițiile.

(2)  Consultanții financiari publică pe site-urile lor web informații despre politicile lor privind integrarea riscurilor legate de durabilitate în consultanța de investiții sau consultanța de asigurări.

Articolul 3gama

Transparența efectelor negative asupra durabilităţii la nivel de entitate

(1)   Participanții la piața financiară publică și mențin pe site-urile lor web oricare dintre următoarele:

(a)   atunci când iau în considerare principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, o declarație privind politicile de diligență cu privire la aceste efecte negative principale, ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea, natura și amploarea activităților lor, precum și de tipurile lor de produse financiare;

(b)   atunci când nu iau în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, motivele clare pentru care nu fac acest lucru și, după caz, informații referitoare la intenția și la momentul când vor lua în considerare astfel de efecte negative.

(2)   Informațiile furnizate în conformitate cu alineatul (1) litera (a) includ cel puțin următoarele:

(a)   informații privind politicile de identificare și prioritizare a principalelor efecte negative asupra durabilității și a indicatorilor în acest sens;

(b)   o descriere a principalelor efecte negative asupra durabilității și a măsurilor luate și, după caz, planificate;

(c)   rezumate ale politicilor de implicare în conformitate cu articolul 3g din Directiva 2007/36/CE, dacă este cazul;

(d)   trimiterea la respectarea unor coduri de conduită responsabilă în afaceri și la standarde recunoscute la nivel internațional în materie de diligență și raportare și, după caz, la gradul de aliniere la obiectivele pe termen lung în ceea ce privește încălzirea globală ale Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1), de la [OP: vă rugăm să introduceți data - 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], participanții la piața financiară care depășesc la data întocmirii bilanțului criteriul privind numărul mediu de 500 de angajați în cursul exercițiului financiar publică și mențin pe site-urile lor web o declarație privind politicile de diligență în ceea ce privește principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate.

Declarația menționată la primul paragraf include cel puțin informațiile menționate la alineatul (2) literele (a)-(d).

(4)   Prin derogare de la alineatul (1), de la [OP: vă rugăm să introduceți data - 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], participanții la piața financiară care sunt întreprinderi-mamă ale unui grup mare, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (7) din Directiva 2013/34/UE, care depășesc la data întocmirii bilanțului, pe bază consolidată, criteriul privind numărul mediu de 500 de angajați în cursul exercițiului financiar publică și mențin pe site-urile lor web o declarație privind politicile de diligență în ceea ce privește principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate.

Declarația menționată la primul paragraf include cel puțin informațiile menționate la alineatul (2) literele (a)-(d).

(5)   Consultanții financiari publică și mențin pe site-urile lor web oricare dintre următoarele:

(a)   informații cu privire la motivele pentru care, ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea, natura și amploarea activităților lor precum și de tipurile de produse financiare pentru care oferă consultanță, iau în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate în cadrul consultanței de investiții sau al consultanței de asigurări;

(b)   informații cu privire la motivele pentru care nu iau în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate în cadrul consultanței de investiții sau al consultanței de asigurări și, după caz, informații referitoare la intenția și la momentul când vor lua în considerare astfel de efecte negative.

(6)   Până la ... [OP: vă rugăm să introduceți data - 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], în ceea ce privește indicatorii de durabilitate referitori la climă și alte efecte negative legate de mediu, ABE, EIOPA și ESMA elaborează, prin intermediul Comitetului comun, standarde tehnice de reglementare în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, și, ulterior, le actualizează periodic în ceea ce privește conținutul, metodologiile și prezentarea informațiilor menționate la alineatele (1)-(5) de la prezentul articol.

Dacă este cazul, ABE, EIOPA și ESMA solicită informații de la Agenția Europeană de Mediu și de la Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene.

(7)   Până la ... [OP: vă rugăm să introduceți data - 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], în ceea ce privește indicatorii de durabilitate referitori la efectele negative legate de chestiunile sociale și cele legate de angajați, respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită, ABE, EIOPA și ESMA elaborează, prin intermediul Comitetului comun, standarde tehnice de reglementare în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, și, ulterior, le actualizează periodic în ceea ce privește conținutul, metodologiile și prezentarea informațiilor menționate la alineatele (1)-(5) de la prezentul articol.

Articolul 3a

Transparența politicilor de remunerare în legătură cu integrarea riscurilor legate de durabilitate

(1)   Participanții la piața financiară și consultanții financiari includ în politicile lor de remunerare informații cu privire la modul în care politicile lor de remunerare sunt compatibile cu integrarea riscurilor legate de durabilitate și publică aceste informații pe site-urile lor web.

(2)   Informarea prevăzută la alineatul (1) se include în politicile de remunerare pe care participanții la piața financiară și consultanții financiari le instituie și le mențin, în conformitate cu legislația sectorială, în special Directivele 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 și (UE) 2016/2341.

Articolul 4

Transparența integrării riscurilor legate de durabilitate

(1)  Participanții la piața financiară includ în informările precontractuale descrieri privind următoarele:

(a)  modul în care riscurile legate de durabilitate sunt integrate în deciziile lor de investiții și

(b)  rezultatul evaluării privind impactul probabil al riscurilor legate de durabilitate ▌ asupra randamentului produselor financiare ▌.

În cazul în care riscurile legate de durabilitate nu sunt considerate a fi relevante, descrierile menționate la literele (a) și (b) includ o explicație clară și concisă privind motivele pentru care acestea nu sunt relevante.

(2)  Consultanții financiari includ în informările precontractuale descrieri privind următoarele:

(a)  modul în care riscurile legate de durabilitate sunt integrate în consultanța lor de investiții ▌ sau de asigurări și

(b)  rezultatul evaluării privind impactul probabil al riscurilor legate de durabilitate ▌ asupra randamentului produselor financiare ▌.

În cazul în care riscurile legate de durabilitate nu sunt considerate a fi relevante, descrierile menționate la literele (a) și (b) includ o explicație clară și concisă privind motivele pentru care acestea nu sunt relevante.

(3)  Informarea menționată la alineatele (1) și (2) se realizează după cum urmează:

(a)  pentru AFIA, în informările furnizate investitorilor menționate la articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2011/61/UE;

(b)  pentru întreprinderile de asigurare, prin furnizarea informațiilor menționate la articolul 185 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE sau, după caz, în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/97;

(c)  pentru IORP, prin furnizarea informațiilor menționate la articolul 41 din Directiva (UE) 2016/2341;

(d)  pentru administratorii fondurilor cu capital de risc eligibile, prin furnizarea informațiilor menționate la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013;

(e)  pentru administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile, prin furnizarea informațiilor menționate la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013;

(f)  pentru creatorii de produse de pensii, în scris, cu suficient timp înainte ca un investitor individual să încheie un contract în legătură cu un produs de pensii;

(g)  pentru societățile de administrare a OPCVM, în prospectul menționat la articolul 69 din Directiva 2009/65/CE;

(h)  pentru firmele de investiții care furnizează servicii de administrare de portofolii sau oferă consultanță de investiții, în conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Directiva 2014/65/UE;

(ha)   pentru instituțiile de credit care furnizează servicii de administrare de portofolii sau oferă consultanță de investiții, în conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Directiva 2014/65/UE;

(i)  pentru intermediarii de asigurări și întreprinderile de asigurare care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP și pentru intermediarii de asigurări care oferă consultanță de asigurări cu privire la produsele de pensii expuse fluctuațiilor pieței, în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/97;

(j)   pentru AFIA ai ELTIF, în prospectul menționat la articolul 23 din Regulamentul (UE) 2015/760;

(k)   pentru furnizorii de PEPP, în documentul cu informații esențiale privind PEPP astfel cum se menționează la articolul 26 din Regulamentul (UE) XYZ [JO – Vă rugăm să introduceți trimiterea la Regulamentul privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)].

Articolul 4gama

Transparența efectelor negative asupra durabilității la nivel de produs financiar

(1)   Cel târziu la ... [OP: vă rugăm să introduceți data - 36 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], pentru fiecare produs financiar în cazul în care un participant la piața financiară aplică articolul 3γ alineatul (1) litera (a), alineatul (3) sau alineatul (4) informările menționate la articolul 4 alineatul (3) literele (a)-(k) includ următoarele:

(a)   o explicație clară și motivată dacă un produs financiar ia în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate și, în caz afirmativ, în ce fel;

(b)   o declarație că informațiile privind principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate sunt disponibile în cadrul informațiilor care trebuie publicate în temeiul articolului 7 alineatul (2) literele (a)-(j).

În cazul în care informațiile de la articolul 7 alineatul (2) literele (a)-(j) includ cuantificarea principalelor efecte negative asupra factorilor de durabilitate, informațiile respective se pot baza pe dispozițiile standardelor tehnice de reglementare adoptate în conformitate cu articolul 3γ alineatele (6) și (7).

(2)   Pentru fiecare produs financiar, în cazul în care un participant la piața financiară aplică articolul 3γ alineatul (1) litera (b), informările menționate la articolul 4 alineatul (3) literele (a)-(k) includ o declarație că participantul la piața financiară nu ia în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate și o explicație motivată în acest sens.

Articolul 4a

Transparența promovării caracteristicilor de mediu sau sociale în informările precontractuale

(1)   În cazul în care un produs financiar prezintă, printre alte caracteristici, promovarea unor caracteristici de mediu sau sociale sau a unei combinații a acestora, cu condiția ca societățile în care s-a investit să urmeze practici de bună guvernanță, informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolului 4 alineatele (1) și (3) includ următoarele:

(a)   informații privind modul în care aceste caracteristici sunt respectate;

(b)   în cazul în care un indice a fost desemnat drept criteriu de referință, informații care precizează dacă și în ce măsură acest indice este compatibil cu caracteristicile respective.

(2)   Participanții la piața financiară includ în informațiile care trebuie să fie furnizate în temeiul articolului 4 alineatele (1) și (3) o indicație privind locul unde poate fi găsită metodologia utilizată pentru calcularea indicilor menționați la prezentul articol alineatul (1).

(3)   Autoritatea Bancară Europeană (ABE), Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), prin intermediul Comitetului comun al autorităților europene de supraveghere („Comitetul comun”), elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care indică mai detaliat prezentarea și conținutul informațiilor care trebuie să fie furnizate în temeiul prezentului articol.

Atunci când elaborează proiectele de standarde tehnice de reglementare, ABE, EIOPA și ESMA iau în considerare diferitele tipuri de produse financiare, caracteristicile menționate la alineatul (1) și diferențele dintre acestea, precum și scopul de a avea informări exacte, juste, clare, care nu induc în eroare, simple și concise.

ABE, EIOPA și ESMA înaintează Comisiei respectivele proiecte de standarde tehnice de reglementare până la data de ... [OP: Vă rugăm să introduceți data, respectiv 12 luni de la data intrării în vigoare].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 5

Transparența investițiilor durabile în informările precontractuale

(1)  Atunci când un produs financiar are ca obiectiv investiții durabile ▌ și a fost desemnat un indice drept criteriu de referință, informațiile care trebuie să fie furnizate în temeiul articolului 4 alineatele (1) și (3) sunt însoțite de următoarele:

(a)  informații privind modul în care indicele desemnat este aliniat la obiectivul respectiv;

(b)  o explicație privind ▌ motivul și modul în care indicele desemnat aliniat la obiectivul respectiv diferă față de un indice general al pieței.

(2)  Atunci când un produs financiar are ca obiectiv investiții durabile ▌ și nu a fost desemnat niciun indice drept criteriu de referință, informațiile menționate la articolul 4 alineatele (1) și (3) includ o explicație privind modul în care este atins acel obiectiv.

(3)  Atunci când un produs financiar are ca obiectiv reducerea emisiilor de dioxid de carbon, informațiile care trebuie să fie furnizate în temeiul articolului 4 alineatele (1) și (3) includ obiectivul privind expunerea legată de emisiile scăzute de dioxid de carbon vizând atingerea obiectivelor pe termen lung în ceea ce privește încălzirea globală ale Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

Prin derogare de la alineatul (2), atunci când nu ▌ este disponibil niciun indice de referință al UE pentru activitățile de tranziție climatică sau niciun indice de referință al UE aliniat la Acordul de la Paris ▌ în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1011, informațiile menționate la articolul 4 includ explicații detaliate privind modul în care se asigură depunerea de eforturi continue pentru atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de dioxid de carbon vizând atingerea obiectivelor pe termen lung în ceea ce privește încălzirea globală ale Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

(4)  Participanții la piața financiară includ în informațiile care trebuie să fie furnizate în temeiul articolului 4 alineatele (1) și (3) o indicație privind locul unde poate fi găsită metodologia utilizată pentru calcularea indicilor menționați la prezentul articol alineatul (1) și a criteriilor de referință menționate la prezentul articol alineatul (3) al doilea paragraf.

(5)  ABE, EIOPA și ESMA, prin intermediul Comitetului comun al autorităților europene de supraveghere („Comitetul comun”), elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care indică mai detaliat prezentarea și conținutul informațiilor care trebuie să fie furnizate în temeiul prezentului articol.

Atunci când elaborează proiectele de standarde tehnice de reglementare, ABE, EIOPA și ESMA iau în considerare diferitele tipuri de produse financiare, obiectivele acestora astfel cum sunt menționate la alineatele (1), (2) și (3) și diferențele dintre acestea, precum și scopul de a avea informări exacte, juste, clare, care nu induc în eroare, simple și concise.

ABE, EIOPA și ESMA înaintează Comisiei respectivele proiecte de standarde tehnice de reglementare până la data de ... [OP: Vă rugăm să introduceți data, respectiv 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 6

Transparența promovării caracteristicilor de mediu sau sociale și a investițiilor durabile pe site-uri web

(1)   Participanții la piața financiară publică și mențin pe site-urile lor web, pentru fiecare produs financiar menționat la articolul 4a alineatul (1) și la articolul 5 alineatele (1), (2) și (3), următoarele:

(a)   o descriere a caracteristicilor de mediu sau sociale sau a obiectivului investiției durabile;

(b)   informații privind metodologiile utilizate pentru a evalua, măsura și monitoriza caracteristicile de mediu sau sociale ori impactul investițiilor durabile selectate pentru produsul financiar, inclusiv sursele de date, criteriile de selecție pentru activele suport și indicatorii de durabilitate relevanți utilizați pentru măsurarea caracteristicilor de mediu sau sociale ori a impactului durabil global al produsului financiar;

(c)   informațiile menționate la articolul 4a și la articolul 5;

(d)   informațiile menționate la articolul 7.

Informațiile care trebuie să fie furnizate în temeiul primului paragraf sunt clare, concise și ușor de înțeles de către investitori. Acestea se publică într-o formă exactă, justă, clară, care nu induce în eroare, simplă și concisă și într-o zonă vizibilă și ușor accesibilă a site-ului web.

(2)   ABE, EIOPA și ESMA, prin intermediul Comitetului comun, elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care detaliază conținutul informațiilor menționate la alineatul (1) primul paragraf literele (a) și (b) și cerințele de prezentare menționate la al doilea paragraf de la alineatul respectiv.

Atunci când elaborează proiectele de standarde tehnice de reglementare, ABE, EIOPA și ESMA iau în considerare diferitele tipuri de produse financiare, caracteristicile și obiectivele lor menționate la alineatul (1) și diferențele dintre acestea. ABE, EIOPA și ESMA actualizează standardele tehnice de reglementare în lumina evoluțiilor tehnologice și de reglementare.

ABE, EIOPA și ESMA înaintează Comisiei respectivele proiecte de standarde tehnice de reglementare până la data de [OP: Vă rugăm să introduceți data, respectiv 12 luni de la data intrării în vigoare].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 7

Transparența promovării caracteristicilor de mediu sau sociale și a investițiilor durabile în rapoarte periodice

(1)  Atunci când participanții la piața financiară pun la dispoziție un produs financiar menționat la articolul 4a alineatul (1) și la articolul 5 alineatele (1), (2) și (3), aceștia includ în rapoartele periodice o descriere a următoarelor elemente:

(a)  pentru un produs financiar menționat la articolul 4a alineatul (1), gradul de realizare a caracteristicilor de mediu sau sociale;

(b)  pentru un produs financiar menționat la articolul 5 alineatele (1), (2) și (3),

(i)   impactul global legat de durabilitate pentru fiecare produs financiar, prin intermediul indicatorilor de durabilitate relevanți sau

(ii)  atunci când un indice a fost desemnat drept criteriu de referință, o comparație între impactul global al produsului financiar în funcție de indicele desemnat și în funcție de un indice general al pieței, prin intermediul indicatorilor de durabilitate.

(2)  Informarea menționată la alineatul (1) se realizează după cum urmează:

(a)  pentru AFIA, în raportul anual menționat la articolul 22 din Directiva 2011/61/UE;

(b)  pentru întreprinderile de asigurare, anual, în scris, în conformitate cu articolul 185 alineatul (6) din Directiva 2009/138/CE;

(c)  pentru IORP, în raportul anual menționat la articolul 29 din Directiva (UE) 2016/2341;

(d)  pentru administratorii fondurilor cu capital de risc eligibile, în raportul anual menționat la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 345/2013;

(e)  pentru administratorii fondurilor cu capital de risc eligibile, în raportul anual menționat la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 346/2013;

(f)  pentru creatorii de produse de pensii, în scris, ▌ în rapoartele anuale sau în rapoartele prevăzute în dreptul intern;

(g)  pentru societățile de administrare a OPCVM, în rapoartele anuale menționate la articolul 69 din Directiva 2009/65/CE;

(h)  pentru firmele de investiții care furnizează servicii de administrare de portofolii, în raportul periodic menționat la articolul 25 alineatul (6) din Directiva 2014/65/UE;

(i)   pentru instituțiile de credit care furnizează servicii de administrare de portofolii, în raportul periodic menționat la articolul 25 alineatul (6) din Directiva 2014/65/UE;

(j)   pentru furnizorii de PEPP, în declarația de pensie PEPP astfel cum se menționează la articolul 36 din Regulamentul (UE) XYZ [JO – Vă rugăm să introduceți trimiterea la Regulamentul privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)].

(3)  În scopul alineatului (1), participanții la piața financiară pot utiliza informațiile din rapoartele administratorilor în conformitate cu articolul 19 sau informațiile din declarațiile nefinanciare în conformitate cu articolul 19a din Directiva 2013/34/UE, după caz.

(4)  EBA, EIOPA și ESMA, prin intermediul Comitetului comun, elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care indică mai detaliat conținutul și prezentarea informațiilor menționate la alineatul (1).

Atunci când elaborează proiectele de standarde tehnice de reglementare, ABE, EIOPA și ESMA iau în considerare diferitele tipuri de produse financiare, caracteristicile și obiectivele lor menționate la alineatul (1) și diferențele dintre acestea. ABE, EIOPA și ESMA actualizează standardele tehnice de reglementare în lumina evoluțiilor tehnologice și de reglementare.

ABE, EIOPA și ESMA înaintează Comisiei respectivele proiecte de standarde tehnice de reglementare până la data de [OP: Vă rugăm să introduceți data, respectiv 12 luni de la data intrării în vigoare].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, ▌ (UE) nr. 1094/2010 și ▌ (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 8

Revizuirea informațiilor

(1)  Participanții la piața financiară se asigură că informațiile publicate în conformitate cu articolul 3, articolul 3a sau articolul 6 sunt păstrate la zi. Atunci când un participant la piața financiară modifică aceste informații, pe același site este publicată o explicație clară a modificării respective.

(2)  Alineatul (1) se aplică mutatis mutandis consultanților financiari în ceea ce privește informațiile publicate în conformitate cu articolul 3 și cu articolul 3a.

Articolul 9

Materialele publicitare

(1)  Fără a aduce atingere legislației sectoriale mai stricte, în special Directivelor 2009/65/CE, ▌ 2014/65/UE, ▌ (UE) 2016/97 ale Parlamentului European și ale Consiliului și Regulamentului (UE) nr. 1286/2014, participanții la piața financiară și consultanții financiari se asigură că nu există contradicții între materialele lor publicitare și informațiile furnizate în temeiul prezentului regulament.

(2)  ABE, EIOPA și ESMA pot elabora, prin intermediul Comitetului comun, proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare care să stabilească prezentarea standard a informațiilor privind promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale și a investițiilor durabile.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare în conformitate cu articolul 15 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, ▌ (UE) nr. 1094/2010 și ▌ (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 9a

Autoritățile competente

(1)   Fiecare stat membru se asigură că autoritățile competente desemnate în conformitate cu legislația sectorială, în special în actele menționate la articolul 4 alineatul (3) literele (a)-(j) și în Directiva 2013/36/UE, asigură, de asemenea, supravegherea respectării cerințelor din prezentul regulament de către participanții la piața financiară și consultanții financiari. Autoritățile competente dețin toate prerogativele de supraveghere și de investigare necesare pentru exercitarea atribuțiilor lor în temeiul prezentului regulament.

(2)   În sensul prezentului regulament, autoritățile competente cooperează și își furnizează reciproc, fără întârzieri nejustificate, informațiile relevante pentru îndeplinirea obligațiilor lor în temeiul prezentului regulament și pentru exercitarea competențelor proprii.

Articolul 9b

Transparența IORP și a intermediarilor de asigurări

(1)   IORP publică și mențin informațiile menționate la articolul 3, articolul 3a, articolul 3gama și articolul 4gama, articolul 4 și la articolul 6 alineatul (1) primul paragraf literele (a)-(d) în conformitate cu articolul 36 alineatul (2) litera (f) din Directiva (UE) 2016/2341.

(2)   Intermediarii de asigurări comunică informațiile menționate la articolul 3, articolul 3a, articolul 3gama alineatul (5), articolul 4 și la articolul 6 alineatul (1) primul paragraf literele (a)-(d) în conformitate cu articolul 23 din Directiva (UE) 2016/97.

Articolul 9c

Produsele de pensii care intră sub incidența Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009

(1)   Statele membre pot decide să aplice prezentul regulament în cazul creatorilor de produse de pensii care administrează sisteme naționale de securitate socială care fac obiectul regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului. În astfel de cazuri, creatorii de produse de pensii menționate la articolul 2 litera (a) includ creatorii de produse de pensii care administrează sistemele naționale de securitate socială și produsele de pensii menționate la articolul 2 litera (h). Produsele de pensii menționate la articolul 2 litera (h) includ apoi, de asemenea, produsele de pensii menționate în prima teză.

(2)   Statele membre notifică Comisiei, ABE, EIOPA și ESMA deciziile menționate la alineatul (1).

Articolul 9d

Derogări

(1)   Prezentul regulament nu se aplică intermediarilor de asigurări care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP și firmelor de investiții care furnizează consultanță de investiții care sunt întreprinderi, indiferent de forma lor juridică, inclusiv persoane fizice sau persoane care desfășoară activități independente, cu condiția ca aceștia să angajeze mai puțin de trei persoane.

(2)  Statele membre pot decide să aplice prezentul regulament în cazul intermediarilor de asigurări care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP și al firmelor de investiții care furnizează consultanță de investiții menționate la alineatul (1).

(3)  Statele membre notifică Comisiei, ABE, EIOPA și ESMA deciziile menționate la alineatul (2).

Articolul 9e

Raport

ABE, EIOPA și ESMA realizează un bilanț al amplorii informărilor voluntare în conformitate cu articolul 3gama alineatul (1) litera (a) și cu articolul 4gama alineatul (1) litera (a). Cel târziu la... [OP: vă rugăm să introduceți data - 18 luni de la data aplicării articolelor 3gama și 4gama], ABE, EIOPA și ESMA prezintă Comisiei un raport anual cu privire la cele mai bune practici și formulează recomandări privind standardele de raportare voluntară. Raportul anual analizează implicațiile practicilor privind diligența necesară asupra informărilor în conformitate cu prezentul regulament și oferă orientări în această privință. Raportul respectiv se pune la dispoziția publicului și se înaintează Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 11

Evaluare

Până la ... [OP: Vă rugăm să introduceți data, respectiv 36 de luni de la data intrării în vigoare], Comisia efectuează o evaluare a aplicării prezentului regulament și în special:

(a)   dacă trimiterea la numărul mediu de angajați de la articolul 3γ alineatele (3) și (4) ar trebui să fie menținută, înlocuită sau însoțită de alte criterii și analizează beneficiile și proporționalitatea sarcinii administrative aferente;

(b)   dacă funcționarea prezentului regulament nu este limitată de lipsa datelor sau de calitatea lor nesatisfăcătoare, inclusiv a indicatorilor privind efectele negative asupra factorilor de durabilitate din partea societăților în care s-a investit.

Raportul este însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative.

Articolul 12

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la ... [OP: Vă rugăm să introduceți data, respectiv 15 luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene].

Cu toate acestea, articolul 3gama alineatele (6) și (7), articolul 4a alineatul (3), articolul 5 alineatul (5), articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (4) și articolul 9 alineatul (2) ▌ se aplică de la [OP: Vă rugăm să introduceți data intrării în vigoare], iar articolul 7 alineatele (1)-(3) se aplică de la [OP: Vă rugăm să introduceți data de 1 ianuarie a anului care urmează datei menționate la al doilea paragraf].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu,

Președintele Președintele

(1)* TEXTUL NU A FĂCUT ÎNCĂ OBIECTUL FINALIZĂRII JURIDICO-LINGVISTICE.
(2)JO C , , p. .
(3)JO C , , p. .
(4) Poziția Parlamentului European din 18 aprilie 2019.
(5)Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (ONU 2015).
(6)COM(2016) 739 final.
(7)CO EUR 17, CONCL. 5.
(8)Decizia (UE) 2016/1841 a Consiliului din 5 octombrie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (JO L 282, 19.10.2016, p. 1).
(9)Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).
(10)Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).
(11)Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).
(12)Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).
(13)Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).
(14)Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (JO L 26, 2.2.2016, p. 19).
(15)Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) (JO L 354, 23.12.2016, p. 37).
(16)Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc (JO L 115, 25.4.2013, p. 1).
(17)Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc (JO L 115, 25.4.2013, p. 18).
(18)Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung (JO L 123, 19.5.2015, p. 98).
(19)Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).
(20)Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).
(21)Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).
(22)Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).
(23)Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (JO L 352, 9.12.2014, p. 1).

Ultima actualizare: 29 aprilie 2019Notă juridică