Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0179(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0363/2018

Predkladané texty :

A8-0363/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Hlasovanie :

PV 18/04/2019 - 10.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0435

Prijaté texty
PDF 277kWORD 80k
Štvrtok, 18. apríla 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť ***I
P8_TA-PROV(2019)0435A8-0363/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0354),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0208/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 5. decembra 2018(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 27. marca 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0363/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 97
(2) Ú. v. EÚ C 86, 7.3.2019, s. 24.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o ▌zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb(1)
P8_TC1-COD(2018)0179

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(2),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(4),

keďže:

(-1)   Valné zhromaždenie OSN 25. septembra 2015 prijalo nový globálny rámec udržateľného rozvoja: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj(5), ktorej základom sú ciele trvalo udržateľného rozvoja. V oznámení Komisie z roku 2016 o ďalších krokoch smerom k udržateľnej budúcnosti Európy(6) sa prepájajú ciele trvalo udržateľného rozvoja s politickým rámcom Únie v záujme zabezpečenia toho, aby všetky opatrenia a politické iniciatívy Únie – v rámci Únie i celosvetovo – už od začiatku prihliadali na tieto ciele. V záveroch Európskej rady z 20. júna 2017(7) sa potvrdilo odhodlanie Únie a členských štátov vykonávať Agendu 2030 naplno koherentným, komplexným, integrovaným a účinným spôsobom a v úzkej spolupráci s partnermi a ďalšími zainteresovanými stranami.

(1)  Prechod na nízkouhlíkové, udržateľnejšie obehové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja je kľúčom k zabezpečeniu dlhodobej konkurencieschopnosti hospodárstva Únie. Parížska dohoda o zmene klímy (COP21), ktorú Únia ratifikovala 5. októbra 2016(8) a ktorá nadobudla platnosť 4. novembra 2016, sa zameriava na posilnenie reakcie na zmenu klímy, okrem iného aj zosúladením finančných tokov s prechodom na nízke emisie skleníkových plynov a rozvoj odolný proti zmene klímy.

S cieľom dosiahnuť dlhodobé ciele Parížskej dohody o zmene klímy, pokiaľ ide o globálne otepľovanie, a výrazne znížiť riziká a dôsledky zmeny klímy by globálnym cieľom malo byť udržať nárast globálnej priemernej teploty dostatočne pod úrovňou 2 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami a vyvíjať úsilie o obmedzenie zvýšenia teploty na maximálne 1,5 °C oproti predindustriálnym úrovniam.

(2)  Spoločným cieľom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES(9), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES(10), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ(11), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ(12), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ(13), smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97(14), smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341(15), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013(16), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013(17)nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XYZ

[Ú. v. EÚ – vložte odkaz na nariadenie o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)] je zjednodušiť začatie a vykonávanie činností v prípade podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), úverových inštitúcií, správcov alternatívnych investičných fondov („správcovia AIF“), ktorí spravujú a/alebo uvádzajú na trh alternatívne investičné fondy, vrátane európskych dlhodobých investičných fondov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760(18), poisťovní, investičných spoločností, sprostredkovateľov poistenia, inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia („IZDZ“), správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu („správcovia EuVECA“), ▌správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania („správcovia EuSEF“), ako aj poskytovateľov celoeurópskych osobných dôchodkových produktov. Uvedenými smernicami a nariadeniami sa zabezpečuje jednotnejšia ochrana konečných ▌ investorov a uľahčuje sa im využívanie širokej škály finančných produktov a služieb (finančné produkty) a zároveň sa stanovujú pravidlá, ktoré umožňujú konečným investorom prijímať informované investičné rozhodnutia.

Zatiaľ čo tieto ciele sa vo veľkej miere dosiahli, zverejňovanie informácií pre konečných investorov o začlenení rizík ohrozujúcich udržateľnosť, zohľadnení nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť a udržateľných investičných cieľov alebo environmentálych alebo sociálnych vlastností, alebo kombinácie týchto vlastností do investičného rozhodovania správcovských spoločností PKIPCP, správcov AIF, poisťovní, ktoré poskytujú investičné produkty založené na poistení (IBIP) retailovým i profesionálnym investorom, úverových inštitúcií, ktoré poskytujú správu portfólia, investičných firiem, ktoré poskytujú správu portfólia, IZDZ, poskytovateľov dôchodkového zabezpečenia, správcov EuVECA a správcov EuSEF a poskytovateľov PEPP (účastníkov finančného trhu) a zverejňovanie informácií pre konečných investorov o začlenení rizík ohrozujúcich udržateľnosť a zohľadnení nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť do poradenstva sprostredkovateľov poistenia a poisťovní, ktoré poskytujú poistné poradenstvo v súvislosti s IBIP retailovým i profesionálnym investorom, úverových inštitúcií, ktoré poskytujú investičné poradenstvo, správcov AIF, ktorí poskytujú investičné poradenstvo, správcovských spoločnosti PKIPCP, ktoré poskytujú investičné poradenstvo, a investičných firiem, ktoré poskytujú investičné poradenstvo, s výnimkou sprostredkovateľov poistenia a investičných spoločností, ktoré sú spoločnosťami bez ohľadu na svoju právnu formu, vrátane fyzických osôb alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré zamestnávajú menej ako tri osoby (finanční poradcovia), nie je dostatočne rozvinuté, pretože takéto zverejňovanie ešte nepodlieha harmonizovaným požiadavkám. Výnimkou z tohto nariadenia týkajúcou sa finančných poradcov, ktorí zamestnávajú menej ako tri osoby, by nemalo byť dotknuté uplatňovanie smernice 2014/65/EÚ a smernice (EÚ) 2016/97, a najmä pravidiel týkajúcich sa investičného a poistného poradenstva. To znamená, že hoci takíto poradcovia nie sú povinní poskytovať informácie v súlade s týmto nariadením, musia pri svojom poradenstve zohľadniť a začleniť doň riziká ohrozujúce udržateľnosť.

Subjekty, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by v závislosti od povahy svojich činností mali dodržiavať pravidlá pre účastníkov finančného trhu, ak tvoria finančné produkty, alebo pravidlá pre finančných poradcov, ak poskytujú investičné poradenstvo alebo poistné poradenstvo. Preto by sa na účely zverejňovania informácií o danej činnosti podľa tohto nariadenia mali tieto subjekty v situáciách, keď súčasne vykonávajú aj činnosti účastníkov finančného trhu aj činnosti finančných poradcov, považovať za účastníkov finančného trhu, ak konajú ako tvorcovia finančných produktov vrátane poskytovania správy portfólia, a za finančných poradcov, ak poskytujú investičné alebo poistné poradenstvo.

Keďže Únia stále viac čelí katastrofickým a nepredvídateľným dôsledkom zmeny klímy, vyčerpania zdrojov a iným problémom súvisiacim s udržateľnosťou, je potrebné naliehavo podniknúť kroky s cieľom mobilizovať kapitál nielen prostredníctvom verejných politík, ale aj prostredníctvom sektora finančných služieb. S cieľom prispôsobiť sa tejto novej realite by sa od účastníkov finančného trhu a finančných poradcov malo požadovať zverejňovanie konkrétnych informácií o ich prístupoch k začleneniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť a o zohľadnení nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť.

(3)  Je pravdepodobné, že ak nebudú existovať harmonizované pravidlá Únie týkajúce sa zverejňovania informácií o udržateľnosti pre konečných investorov, na vnútroštátnej úrovni sa budú aj naďalej prijímať rozdielne opatrenia a v rôznych sektoroch finančných služieb by mohli pretrvávať rozdielne prístupy. Takéto rozdielne opatrenia a prístupy by naďalej spôsobovali významné narúšanie hospodárskej súťaže vyplývajúce z významných rozdielov v normách zverejňovania informácií. Súbežný rozvoj trhovo orientovaných postupov na základe komerčných priorít, ktoré prinášajú rozdielne výsledky, navyše v súčasnosti vyvoláva ďalšiu fragmentáciu trhu a mohol by ešte viac prehĺbiť nedostatky vo fungovaní vnútorného trhu v budúcnosti. Rozdielne normy zverejňovania informácií a trhovo orientované postupy veľmi sťažujú porovnateľnosť rôznych finančných produktov, ▌vytvárajú nerovnaké podmienky medzi týmito produktmi ▌a medzi distribučnými kanálmi a spôsobujú ďalšie prekážky pre vnútorný trh. Takéto rozdiely môžu byť mätúce aj pre konečných investorov a môžu narušiť ich investičné rozhodnutia. Existuje riziko, že pri zabezpečovaní súladu s Parížskou dohodou o zmene klímy členské štáty prijmú rozdielne vnútroštátne opatrenia, ktoré by mohli vytvárať prekážky brániace bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu a spôsobovať ujmu účastníkom finančného trhu a finančným poradcom. Nedostatok harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa transparentnosti okrem toho konečným investorom sťažuje účinné porovnávanie rôznych finančných produktov ▌v rôznych členských štátoch, pokiaľ ide o ich environmentálne a sociálne riziká a riziká v oblasti správy a udržateľné investičné ciele. Preto je potrebné riešiť existujúce prekážky fungovania vnútorného trhu a zvýšiť porovnateľnosť finančných produktov s cieľom vyhnúť sa pravdepodobným budúcim prekážkam.

(3a)   Cieľom tohto nariadenia je znížiť asymetrie informácií vo vzťahu medzi mandantom a mandatárom, pokiaľ ide o začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť, zohľadnenie nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť a presadzovanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností, ako aj udržateľných investícií prostredníctvom predzmluvného a priebežného zverejňovania informácií konečným investorom, ktorí pôsobia ako mandanti, prostredníctvom účastníkov finančného trhu alebo finančných poradcov, ktorí pôsobia ako mandatári v mene mandantov.

(3b)   V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky na zverejňovanie informácií, ktorými sa dopĺňajú pravidlá zakotvené v smernici 2009/65/ES, smernici 2009/138/ES, smernici 2011/61/EÚ, smernici 2014/65/EÚ, smernici (EÚ) 2016/97, smernici (EÚ) 2016/2341, nariadení (EÚ) č. 345/2013, nariadení (EÚ) č. 346/2013, nariadení (EÚ) 2015/760 a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XYZ [Ú. v. EÚ – vložte odkaz na nariadenie o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)] a vnútroštátne právo, ktorým sa riadia osobné a individuálne dôchodkové produkty. S cieľom zabezpečiť riadny a účinný dohľad nad dodržiavaním požiadaviek uvedených v tomto nariadení by sa členské štáty mali spoliehať na už určené príslušné orgány podľa uvedených pravidiel. Ak sa uvedené pravidlá neprispôsobujú priamo týmto nariadením, členské štáty by mali v tejto súvislosti určiť príslušné orgány.

(3c)   V nariadení sa zachováva požiadavka na účastníkov finančného trhu a finančných poradcov, aby konali v najlepšom záujme konečných investorov a aby okrem iného pred realizovaním investície vykonali postupov náležitej starostlivosti, ako sa stanovuje v smernici 2009/65/ES, smernici 2009/138/ES, smernici 2011/61/EÚ, smernici 2013/36/EÚ, smernici 2014/65/EÚ, smernici (EÚ) 2016/97, smernici (EÚ) 2016/2341, nariadení (EÚ) č. 345/2013 a nariadení (EÚ) č. 346/2013 a vo vnútroštátnom práve, ktorým sa riadia osobné a individuálne dôchodkové produkty. Účastníci finančného trhu a finanční poradcovia by na to, aby si splnili svoje povinnosti vyplývajúce z uvedených pravidiel, mali do svojich postupov vrátane úkonov náležitej starostlivosti zahrnúť a nepretržite posudzovať nielen všetky relevantné finančné riziká, ale tiež všetky relevantné riziká ohrozujúce udržateľnosť, ktoré by mohli mať relevantný zásadný negatívny vplyv na finančný výnos investície a prípadne na poradenstvo. V dôsledku toho by podľa tohto nariadenia účastníci finančného trhu a finanční poradcovia mali vo svojich politikách uviesť, ako tieto riziká začleňujú, a tieto politiky zverejniť.

(3d)   Preto sa v tomto nariadení stanovujú povinnosti účastníkov finančného trhu a finančných poradcov, ktorí poskytujú investičné poradenstvo alebo poistné poradenstvo v súvislosti s IBIP, bez ohľadu na formu finančných produktov a cieľový trh, zverejniť písomné politiky týkajúce sa začlenenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť a zabezpečiť transparentnosť začlenenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť.

(3e)   Riziko ohrozujúce udržateľnosť by malo znamenať neistú environmentálnu a sociálnu udalosť či stav alebo udalosť či stav v oblasti riadenia a správy, ktoré by v prípade, že nastanú, mohli mať negatívny zásadný vplyv na hodnotu investície, ako sa uvádza v odvetvových právnych predpisoch, najmä v smernici 2009/65/ES, smernici 2009/138/ES, smernici 2011/61/EÚ, smernici 2013/36/EÚ, smernici 2014/65/EÚ, smernici (EÚ) 2016/97, smernici (EÚ) 2016/2341 alebo v delegovaných aktoch a regulačných technických predpisoch, ktoré sa prijali v súlade s nimi.

(3f)   Týmto nariadením nie sú dotknuté pravidlá pre začlenenie rizík podľa smernice 2009/65/ES, smernice 2009/138/ES, smernice 2011/61/EÚ, smernice 2013/36/EÚ, smernice 2014/65/EÚ, smernice (EÚ) 2016/97, smernice (EÚ) 2016/2341, nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a nariadenia (EÚ) č. 346/2013 a vnútroštátne právo, ktorými sa riadia osobné a individuálne dôchodkové produkty vrátane okrem iného príslušných uplatniteľných kritérií primeranosti, ako sú veľkosť, vnútorná organizácia a povaha, rozsah a komplexnosť dotknutých činností. Cieľom tohto nariadenia je dosiahnuť vyššiu transparentnosť, pokiaľ ide o spôsob, akým účastníci finančného trhu a finanční poradcovia začleňujú riziká ohrozujúce udržateľnosť do svojich investičných rozhodnutí a investičného alebo poistného poradenstva. Ak posúdenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť vedie k záveru, že neexistujú riziká ohrozujúce udržateľnosť, ktoré by sa pre daný finančný produkt mohli považovať za relevantné, príslušné dôvody by sa mali vysvetliť. Ak takéto posúdenie vedie k záveru, že tieto riziká sú relevantné, rozsah, v akom by riziká ohrozujúce udržateľnosť mohli mať vplyv na výsledky finančného produktu, by sa mal zverejniť či už z kvalitatívneho alebo kvantitatívneho hľadiska. Posúdenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť a súvisiace predzmluvné zverejňovanie informácií zo strany účastníkov finančného trhu by sa malo zohľadniť v predzmluvnom zverejňovaní zo strany finančných poradcov. Finanční poradcovia by pred poskytnutím poradenstva mali zverejniť, ako zohľadňujú riziká ohrozujúce udržateľnosť pri postupe výberu finančnej ponuky, ktorá sa predstavuje konečným investorom, a to bez ohľadu na preferencie konečných investorov týkajúce sa udržateľnosti. Týmto by nemalo byť dotknuté uplatňovanie smernice 2014/65/EÚ a smernice (EÚ) 2016/97, najmä povinností účastníkov finančného trhu a finančných poradcov, pokiaľ ide o riadenie produktu, posúdenie vhodnosti a primeranosti alebo testovanie požiadaviek a potrieb.

(4)  S cieľom zabezpečiť koherentné a konzistentné uplatňovanie tohto nariadenia a jasné a konzistentné uplatňovanie povinností zverejňovať informácie, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, účastníkmi finančného trhu je potrebné ustanoviť harmonizované vymedzenie pojmu „udržateľné investície“ vrátane investícií do hospodárskych činností, ktoré prispievajú k environmentálnym alebo sociálnym cieľom, ako aj ich kombinácií, a to za predpokladu, že spoločnosti, do ktorých sa investovalo, dodržiavajú postupy v oblasti dobrej správy, pričom je zabezpečené dodržiavanie zásady predbežnej opatrnosti „nespôsobiť významnú škodu“, t. j. to, že sa významne nenaruší environmentálny ani sociálny cieľ.

(4-a)   Investičné rozhodnutia a poradenstvo by mohli spôsobiť negatívne, zásadné alebo pravdepodobne zásadné účinky na faktory udržateľnosti, mohli by k nim prispieť alebo s nimi priamo súvisieť.

(4–a)   Ak účastníci finančného trhu s náležitým ohľadom na svoju veľkosť, povahu a rozsah svojich činností, ako aj vzhľadom na typy svojich finančných produktov zohľadnia hlavné zásadné alebo pravdepodobne zásadné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti, mali by do svojich postupov vrátane postupov náležitej starostlivosť začleniť opatrenia na zohľadnenie hlavných nepriaznivých vplyvov popri relevantných finančných rizikách a relevantných rizikách ohrozujúcich udržateľnosť. Informácie o opatreniach môžu obsahovať opis spôsobov, ako účastníci finančného trhu vykonávajú svoje povinnosti vyplývajúce z ich funkcie a súvisiace s udržateľnosťou alebo iné záväzky akcionárov. Účastníci finančného trhu by na svojich webových sídlach mali uverejniť informácie o týchto opatreniach a opis hlavných nepriaznivých vplyvov. V tejto súvislosti by spoločný výbor EBA, EIOPA a ESMA, ako aj účastníci finančného trhu a finanční poradcovia mali zohľadniť usmernenie o náležitej starostlivosti v záujme zodpovedného obchodného správania, ktoré vypracovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ako aj zásady zodpovedného investovania, ktoré podporuje Organizácia Spojených národov.

(4- -a)   Zohľadnenie faktorov udržateľnosti v investičnom rozhodovacom a poradenskom procese môže priniesť výhody aj nad rámec finančných trhov. Môže zvýšiť odolnosť reálnej ekonomiky a stabilitu finančného systému a popri tom v konečnom dôsledku aj ovplyvniť rizikový profil finančných produktov. Preto je veľmi dôležité, aby účastníci finančného trhu a finanční poradcovi poskytovali potrebné informácie s cieľom umožniť konečným investorom prijímať informované investičné rozhodnutia.

(4 - - -a)   Účastníci finančného trhu, ktorí zohľadnia hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti, by v súvislosti s každým finančným produktom mali zverejniť stručné predzmluvné informácie, v kvalitatívnom aj kvantitatívnom vyjadrení, o tom, ako sa zohľadnili hlavné nepriaznivé vplyvy, ako aj vyhlásenie, že informácie o hlavných nepriaznivých vplyvoch na faktory udržateľnosti sú k dispozícii v rámci priebežne podávaných správ. Hlavné nepriaznivé vplyvy by sa mali chápať ako tie vplyvy investičných rozhodnutí a poradenstva, ktoré vedú k negatívnym účinkom na faktory udržateľnosti.

(4a)   Doposiaľ sa vyvinuli udržateľné produkty s rôznymi stupňami ambície. Preto je na účely predzmluvného zverejňovania informácií a zverejňovania informácií v pravidelných správach dôležité rozlišovať medzi požiadavkami na finančné produkty, ktoré majú environmentálne alebo sociálne vlastnosti na jednej strane, a finančnými produktmi, ktorých cieľom je pozitívny vplyv na životné prostredie a spoločnosť, na strane druhej. V dôsledku toho by účastníci finančného trhu mali v súvislosti s finančnými produktami s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami zverejniť, či a akým spôsobom je určený index, index udržateľnosti alebo hlavný index s týmito vlastnosťami zosúladený, a ak sa nepoužíva žiadna referenčná hodnota, aj informácie o tom, ako sa napĺňajú vlastnosti udržateľnosti finančného produktu. Pokiaľ ide o finančné produkty, ktorých cieľom je pozitívny vplyv na životné prostredie a spoločnosť, účastníci finančného trhu by mali zverejniť, ktorú referenčnú hodnotu týkajúcu sa udržateľnosti používajú na meranie udržateľnej výkonnosti, a ak sa nepoužíva žiadna referenčná hodnota, vysvetliť, ako sa plní udržateľný cieľ. Zverejňovanie prostredníctvom periodických správ by sa malo uskutočňovať každý rok.

(4)   Týmto nariadením nie sú dotknuté pravidlá pre odmeňovanie alebo posudzovanie výkonnosti zamestnancov účastníkov finančného trhu a finančných poradcov podľa smernice 2009/65/ES, smernice 2009/138/ES, smernice 2011/61/EÚ, smernice 2013/36/EÚ, smernice 2014/65/EÚ, smernice (EÚ) 2016/97, smernice (EÚ) 2016/2341, nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a nariadenia (EÚ) č. 346/2013 ani vykonávacie akty a vnútroštátne právo, ktorými sa riadia osobné a individuálne dôchodkové produkty vrátane okrem iného príslušných uplatniteľných kritérií proporcionality, ako sú veľkosť, vnútorná organizácia a povaha, rozsah a komplexnosť dotknutých činností. Je však vhodné dosiahnuť väčšiu transparentnosť z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska v oblasti politík odmeňovania účastníkov finančného trhu a finančných poradcov, pokiaľ ide o ich investičné alebo poistné poradenstvo, ktorými sa podporuje zdravé a účinné riadenie rizika v súvislosti s rizikami ohrozujúcimi udržateľnosť, aj keď sa štruktúrou odmeňovania nenabáda na nadmerné riskovanie v súvislosti s rizikami ohrozujúcimi udržateľnosť a aj keď je táto štruktúra prepojená s výkonnosťou upravenou podľa rizika.

(8)  S cieľom zvýšiť transparentnosť a informovať konečných investorov by sa prístup k informáciám o tom, ako účastníci finančného trhu začleňujú relevantné, zásadné alebo pravdepodobne zásadné riziká ohrozujúce udržateľnosť do investičných rozhodovacích procesov vrátane organizačných aspektov, aspektov riadenia rizika a správy a finanční poradcovia do poradných procesov, mal regulovať tak, že sa od uvedených subjektov bude požadovať, aby uchovávali stručné informácie o týchto politikách na svojich webových sídlach.

(9)  V súčasných požiadavkách na zverejňovanie informácií v právnych predpisoch Únie sa nestanovuje, že musia byť zverejnené všetky informácie potrebné na riadne informovanie konečných investorov o vplyve ich investícií súvisiacom s udržateľnosťou prostredníctvom finančných produktov, ktorých cieľom je zahrnúť environmentálne alebo sociálne vlastnosti, alebo finančných produktov, ktoré sledujú ciele udržateľnosti. Preto je vhodné stanoviť špecifickejšie a štandardizované požiadavky na zverejňovanie informácií týkajúce sa takýchto investícií. Napríklad celkový vplyv finančných produktov súvisiaci s udržateľnosťou by sa mal pravidelne oznamovať prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sú relevantné pre meranie zvoleného udržateľného investičného cieľa. Ak sa ako referenčná hodnota určil príslušný index, na účely porovnania by sa mali uvedené informácie poskytovať aj pre určený index a všeobecný trhový index. ▌ Ak správcovia EuSEF sprístupňujú informácie o pozitívnom sociálnom vplyve ▌, ktorý daný fond za cieľ, dosiahnutých celkových sociálnych výsledkoch a súvisiacich metódach použitých v súlade s nariadením (EÚ) č. 346/2013, môžu v relevantných prípadoch využívať tieto informácie na účely zverejňovania informácií podľa tohto nariadenia.

(10)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ(19) sa ukladajú povinnosti v oblasti transparentnosti, pokiaľ ide o sociálne a environmentálne aspekty a aspekty správy a riadenia spoločností v nefinančnom výkazníctve. Požadovaná forma a prezentácia stanovené v uvedených smerniciach však nie sú vždy vhodné na to, aby ich účastníci finančného trhu a finanční poradcovia používali priamo pri komunikácii s konečnými investormi. Účastníci finančného trhu a finanční poradcovia by mali mať možnosť použiť informácie podľa potreby v správach o hospodárení a nefinančných výkazoch v súlade so smernicou 2013/34/EÚ na účely tohto nariadenia.

Ak informácie poskytované podľa tohto nariadenia nepodliehajú primeraným kontrolám v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom, nabádajú sa účastníci finančného trhu a finanční poradcovia, aby na tento účel zaviedli náležité opatrenia.

(11)  Na zabezpečenie spoľahlivosti informácií uverejnených na webových sídlach účastníkov finančného trhu a finančných poradcov by sa uvedené informácie mali priebežne aktualizovať a akékoľvek revízie alebo zmeny by sa mali jasne vysvetliť.

(11a)   Hoci sa toto nariadenie nevzťahuje na vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia, na ktoré sa vzťahujú nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, vzhľadom na skutočnosť, že členské štáty čoraz viac otvárajú časti správy povinných dôchodkových plánov v rámci svojich systémov sociálneho zabezpečenia účastníkom finančného trhu alebo iným subjektom súkromného práva, a že sú vystavené rizikám ohrozujúcim udržateľnosť, ako aj že by mohli zohľadniť nepriaznivé vplyvy na udržateľnosť alebo presadzovať environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo realizovať udržateľné investície ako účastníci finančného trhu a iné finančné produkty s cieľom zmierňovať asymetriu informácií v takýchto vzťahoch medzi mandantom a mandatárom, by členské štáty mali mať možnosť toto nariadenie uplatňovať.

Týmto nariadením sa členským štátom nebráni v tom, aby prijali alebo ponechali v platnosti prísnejšie ustanovenia vzťahujúce sa na uverejňovanie politík v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy a na zverejňovanie ďalších informácií pre konečných investorov, ktoré sa týkajú rizík ohrozujúcich udržateľnosť, len účastníkmi finančného trhu a finančnými poradcami, ktorých ústredia sa nachádzajú na ich území. Takéto ustanovenia by však nemali brániť účinnému uplatňovaniu tohto nariadenia alebo dosiahnutiu jeho cieľov a mali by byť v každom prípade v súlade s pravidlami stanovenými v zmluve.

(12)  V súlade so smernicou (EÚ) 2016/2341 by IZDZ mali zabezpečiť, aby sa pravidlá týkajúce sa správy a riadenia rizík uplatňovali už pri ich investičných rozhodnutiach a posúdeniach rizika s cieľom zabezpečiť kontinuitu a pravidelnosť ▌. Investičné rozhodnutia a posúdenie relevantných rizík vrátane environmentálnych a sociálnych rizík a rizík v oblasti riadenia a správy by sa mali uskutočňovať takým spôsobom, aby sa zabezpečil súlad so záujmami členov a poberateľov dávok IZDZ. Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) by mal vydať usmernenia, v ktorých sa upresní, ako sa pri investičných rozhodnutiach a pri posudzovaní rizika zo strany IZDZ zohľadnia environmentálne a sociálne riziká a riziká v oblasti riadenia a správy podľa smernice (EÚ) 2016/2341.

(13)  Európsky orgán pre bankovníctvo („EBA“), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010(20), EIOPA, zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010(21), a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy („ESMA“), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010(22), (ďalej spoločne označované ako „ESA“), by mali prostredníctvom spoločného výboru vypracovať regulačné technické predpisy s cieľom ďalej upresniť podrobnosti týkajúce sa obsahu, metodík a prezentácie ▌informácií súvisiacich s ukazovateľmi udržateľnosti vo vzťahu ku klíme a ďalším environmentálne nepriaznivým vplyvom a sociálnym záležitostiam, ako aj záležitostiam zamestnanosti, dodržiavania ľudských práv, boja proti korupcii a úplatkárstvu, podrobnosti prezentácie a obsahu informácií v súvislosti s presadzovaním environmentálnych a sociálnych vlastností a udržateľnými investičnými cieľmi, ktoré sa majú zverejniť v predzmluvných dokumentoch, pravidelných výročných správach a na webových sídlach účastníkov finančného trhu v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia č. 1093/2010, nariadenia č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať uvedené regulačné technické predpisy.

(14)  Pomocou vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ a v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy vypracované orgánmi ESA prostredníctvom spoločného výboru s cieľom stanoviť štandardnú prezentáciu informácií o presadzovaní environmentálnych alebo sociálnych vlastností a o udržateľných investíciách v marketingových oznámeniach.

(15)  Keďže v pravidelných správach sú v zásade zhrnuté výsledky podnikov za úplné kalendárne roky, uplatňovanie ustanovení tohto nariadenia týkajúcich sa požiadaviek na transparentnosť v pravidelných správach by sa malo odložiť do ... [OP: vložte dátum 1. januára roku nasledujúceho po dátume uvedenom v článku 12 druhom pododseku].

(16)  V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá pre zverejňovanie informácií, ktorými by sa mali doplniť ustanovenia smernice 2009/65/ES, smernice 2009/138/ES, smernice 2011/61/EÚ, smernice 2014/65/EÚ, smernice (EÚ) 2016/97, smernice (EÚ) 2016/2341, nariadenia (EÚ) č. 345/2013, nariadenia (EÚ) č. 346/2013, nariadenia (EÚ) 2015/760 a nariadenia (EÚ) č. XYZ [Ú. v. EÚ – vložte odkaz na nariadenie o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)]a ktoré by sa mali popri nich uplatňovať.

(17)  Týmto nariadením sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie.

(18)  Keďže ciele tohto nariadenia, najmä posilnenie ochrany konečných investorov a zlepšenie zverejňovania informácií pre nich, a to aj v prípade cezhraničných nákupov pre konečných investorov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu potreby stanoviť jednotné požiadavky na zverejňovanie informácií na úrovni Únie ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú harmonizované pravidlá pre transparentnosť, ktoré majú uplatňovať účastníci finančného trhu a finanční poradcovia, pokiaľ ide o ▌začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť a zohľadnenie nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť v ich procesoch a poskytovanie informácií o udržateľnosti v súvislosti s finančnými produktmi.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)  „účastník finančného trhu“ je ktorákoľvek z týchto osôb:

i)  poisťovňa, ktorá sprístupňuje investičné produkty založené na poistení ▌;

ia)   investičná spoločnosť, ktorá zabezpečuje správu portfólia;

ib)   IZDZ ▌;

ic)   tvorca dôchodkového produktu;

id)   správca AIF;

ie)   poskytovateľ PEPP;

ii)  správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zaregistrovaný v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 345/2013;

iii)  správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zaregistrovaný v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 346/2013;

iv)  správcovská spoločnosť PKIPCP;

v)   úverová inštitúcia, ktorá zabezpečuje správu portfólia;

b)  „poisťovňa“ je poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie v súlade s článkom 18 smernice 2009/138/ES;

c)  „investičný produkt založený na poistení“ je ktorýkoľvek z týchto produktov:

i)  investičný produkt založený na poistení, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014(23);

ii)  poistný produkt sprístupnený profesionálnemu investorovi, ktorý ponúka hodnotu splatnosti alebo odkupnú hodnotu, pričom táto hodnota splatnosti alebo odkupná hodnota je úplne alebo čiastočne priamo či nepriamo vystavená výkyvom na trhu;

d)  „správca AIF“ je správca AIF, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2011/61/EÚ;

e)  „investičná spoločnosť“ je investičná spoločnosť, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2014/65/EÚ;

f)  „správa portfólia“ je správa portfólia, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 8 smernice 2014/65/EÚ;

g)  „IZDZ“ je inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia oprávnená alebo zaregistrovaná v súlade s článkom 9 smernice (EÚ) 2016/2341, pokiaľ sa členský štát nerozhodol uplatňovať článok 5 uvedenej smernice alebo IZDZ prevádzkuje dôchodkové plány, ktoré spolu majú celkovo menej ako 15 členov;

h)  „dôchodkový produkt“ je ktorýkoľvek z týchto produktov:

i)  dôchodkový produkt v zmysle článku 2 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1286/2014;

ii)  osobný dôchodkový produkt v zmysle článku 2 ods. 2 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 1286/2014;

ha)   „celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP)“ je produkt v zmysle článku 2 ods. 2 [PO: vložte odkaz na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)];

i)  „správcovská spoločnosť PKIPCP“ je správcovská spoločnosť, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 2009/65/ES, alebo investičná spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2009/65/ES, ktorá neurčila správcovskú spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie na jej správu v súlade s uvedenou smernicou;

ib)   „finančný poradca“ je sprostredkovateľ poistenia, ktorý poskytuje poistné poradenstvo v súvislosti s IBIP, poisťovňa, ktorá poskytuje poistné poradenstvo v súvislosti s IBIP, úverová inštitúcia, ktorá poskytuje investičné poradenstvo, investičná spoločnosť, ktorá poskytuje investičné poradenstvo, správca AIF, ktorý poskytuje investičné poradenstvo v súlade s článkom 6 ods. 4 písm. b) bodom i) smernice 2011/61/EÚ, a správcovská spoločnosť PKIPCP, ktorá poskytuje investičné poradenstvo v súlade s článkom 6 ods. 3 písm. b) bodom i) smernice 2009/65/ES;

j)  „finančný produkt“ je ktorýkoľvek z týchto produktov:

i)   portfólio spravované v súlade s písmenom f) tohto odseku;

ii)   AIF;

iii)   IBIP;

iv)   dôchodkový produkt;

iv)   dôchodkový plán ▌;

v)   PKIPCP;

vi)   celoeurópsky osobný dôchodkový produkt;

k)  „AIF“ je AIF, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ;

l)  „dôchodkový plán“ je dôchodkový plán, ako sa vymedzuje v článku 6 bode 2 smernice (EÚ) 2016/2341;

m)  „PKIPCP“ je podnik kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 5 smernice 2009/65/ES;

n)  „investičné poradenstvo“ je investičné poradenstvo, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 4 smernice 2014/65/EÚ;

o)  „udržateľné investície“ sú ktorékoľvek alebo kombinácia ktorýchkoľvek z týchto investícií:

i)  investície do hospodárskej činnosti, ktoré prispievajú k environmentálnemu cieľu, ako sú tie, ktoré sa merajú prostredníctvom kľúčových ukazovateľov účinnosti využívania energie, energie z obnoviteľných zdrojov, surovín, vody a pôdy, ukazovateľov produkcie odpadu a emisií skleníkových plynov a ukazovateľov vplyvu na biodiverzitu a ukazovateľov obehového hospodárstva;

ii)  investície do hospodárskej činnosti, ktoré prispievajú k sociálnemu cieľu, a najmä investície, ktoré prispievajú k riešeniu nerovnosti, investície, ktoré podporujú sociálnu súdržnosť, sociálne začlenenie a pracovnoprávne vzťahy, alebo investície do ľudského kapitálu či do ekonomicky alebo sociálne znevýhodnených komunít,

a za predpokladu, že sa týmito investíciami výrazne nenaruší žiaden z uvedených cieľov, a spoločnosti, do ktorých sa investovalo, dodržiavajú postupy dobrej správy, ▌najmä ▌pokiaľ ide o zdravé štruktúry riadenia, zamestnanecké vzťahy, odmeňovanie relevantných zamestnancov a plnenie daňových povinností;

p)  „retailový investor“ je investor, ktorý nie je profesionálnym investorom;

q)  „profesionálny investor“ je klient, ktorý spĺňa kritériá stanovené v prílohe II k smernici 2014/65/EÚ;

r)  „sprostredkovateľ poistenia“ je sprostredkovateľ poistenia, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 bode 3 smernice (EÚ) 2016/97;

s)  „poistné poradenstvo“ je poradenstvo, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 bode 15 smernice (EÚ) 2016/97;

t)   „riziko ohrozujúce udržateľnosť“ je environmentálna alebo sociálna udalosť alebo stav alebo udalosť alebo stav v oblasti riadenia a správy, ktoré by mohli mať skutočný alebo potenciálny zásadný negatívny vplyv na hodnotu investície vyplývajúci z nepriaznivého vplyvu na udržateľnosť;

u)   „ELTIF“ je európsky dlhodobý investičný fond, ktorý získal povolenie v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) 2015/760;

v)   „faktory udržateľnosti“ sú záležitosti environmentálneho, sociálneho alebo zamestnaneckého charakteru, dodržiavanie ľudských práv, a boj proti korupcii a úplatkárstvu.

Článok 3

Transparentnosť politík týkajúcich sa rizík ohrozujúcich udržateľnosť

1.  Účastníci finančného trhu na svojich webových sídlach uverejnia informácie o svojich politikách v súvislosti so začlenením rizík ohrozujúcich udržateľnosť do svojho investičného rozhodovacieho procesu.

2.  Finanční poradcovia na svojich webových sídlach uverejnia informácie o svojich politikách v súvislosti so začlenením rizík ohrozujúcich udržateľnosť do svojho investičného alebo poistného poradenstva.

Článok 3gamma

Transparentnosť nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť na úrovni subjektu

1.   Účastníci finančného trhu uverejnia a zachovajú na svojich webových sídlach jednu z týchto informácií:

a)   vyhlásenie o politikách v oblasti náležitej starostlivosti vo vzťahu k hlavným nepriaznivým vplyvom, pri náležitom zohľadnení svojej veľkosti, povahy a rozsahu svojich činností, ako aj typov svojich finančných produktov, a to vtedy, ak zohľadňujú hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti;

b)   jasné odôvodnenie, ak takéto nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti nezohľadňujú, a prípadne aj informácie o tom, či a kedy majú v úmysle takéto nepriaznivé vplyvy zohľadňovať.

2.   Informácie poskytnuté v súlade s odsekom 1 písm. a) zahŕňajú minimálne:

a)   informácie o politikách v oblasti identifikácie a priorizácie hlavných nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť a ukazovateľov;

b)   opis hlavných nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť a prijatých, prípadne plánovaných opatrení;

c)   stručný súhrn politík zapájania v súlade s článkom 3g smernice 2007/36/ES, ak je to vhodné;

d)   odkaz na dodržiavanie kódexu zodpovedného obchodného správania a medzinárodne uznaných noriem náležitej starostlivosti a vykazovania a prípadne stupeň zosúladenia s dlhodobými cieľmi Parížskej dohody o zmene klímy, pokiaľ ide o globálne otepľovanie.

3.   Odchylne od odseku 1, účastníci finančného trhu, ktorí ku svojmu súvahovému dňu prekračujú kritérium priemerného počtu 500 zamestnancov počas účtovného roka, od [PO: vložte 18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] uverejnia a zachovávajú na svojich webových sídlach vyhlásenie o politikách v oblasti náležitej starostlivosti, pokiaľ ide o hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti.

Vyhlásenie uvedené v prvom pododseku zahŕňa aspoň informácie uvedené v odseku 2 písm. a) až d).

4.   Odchylne od odseku 1, účastníci finančného trhu, ktorí sú materskými spoločnosťami veľkej skupiny, ako sa uvádza v článku 3 ods. 7 smernice 2013/34/EÚ, a ku svojmu súvahovému dňu na konsolidovanom základe prekračujú kritérium priemerného počtu 500 zamestnancov počas účtovného roka, od [PO: vložte 18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] uverejnia a zachovajú na svojich webových sídlach vyhlásenie o politikách v oblasti náležitej starostlivosti, pokiaľ ide o hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti.

Vyhlásenie uvedené v prvom pododseku zahŕňa aspoň informácie uvedené v odseku 2 písm. a) až d).

5.   Finanční poradcovia uverejnia a zachovajú na svojich webových sídlach jednu z týchto informácií:

a)   informáciu o tom, či s náležitým ohľadom na svoju veľkosť, povahu a rozsah svojich činností, ako aj typy finančných produktov, v súvislosti s ktorými poskytujú poradenstvo, zohľadňujú pri svojom investičnom alebo poistnom poradenstve hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti;

b)   informáciu o tom, prečo pri svojom investičnom alebo poistnom poradenstve nezohľadňujú nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti, a prípadne aj informáciu o tom, či a kedy majú v úmysle takéto nepriaznivé vplyvy zohľadňovať.

6.   Pokiaľ ide o ukazovatele udržateľnosti v súvislosti s klimatickými a inými environmentálnymi nepriaznivými vplyvmi, EBA, EIOPA a ESMA prostredníctvom spoločného výboru do ... [PO: vložte 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] vypracujú regulačné technické predpisy v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 týkajúce sa obsahu, metodík a prezentácie informácií uvedených v odsekoch 1 až 5 tohto článku a potom ich pravidelne aktualizujú.

EBA, EIOPA a ESMA v relevantných prípadoch požiadajú o spoluprácu Európsku environmentálnu agentúru a Spoločné výskumné centrum Európskej komisie.

7.   Pokiaľ ide o ukazovatele udržateľnosti v súvislosti s nepriaznivými vplyvmi v oblasti sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, dodržiavania ľudských práv, boja proti korupcii a úplatkárstvu, EBA, EIOPA a ESMA prostredníctvom spoločného výboru do ... [PO: vložte 24 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] vypracujú regulačné technické predpisy v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 týkajúce sa obsahu, metodík a prezentácie informácií uvedených v odsekoch 1 až 5 tohto článku a potom ich pravidelne aktualizujú.

Článok 3a

Transparentnosť politík odmeňovania vo vzťahu k začleňovaniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť

1.   Účastníci finančného trhu a finanční poradcovia začlenia do svojich politík odmeňovania informácie o tom, do akej miery sú ich politiky odmeňovania konzistentné so začleňovaním rizík ohrozujúcich udržateľnosť, a uverejnia tieto informácie na svojich webových sídlach.

2.   Zverejňovanie informácií uvedené v odseku 1 sa začlení do politík odmeňovania, ktoré účastníci finančného trhu a finanční poradcovia stanovia a budú zachovávať v súlade s odvetvovými právnymi predpismi, konkrétne smernicami 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/65/EÚ, (EÚ) 2016/97 a (EÚ) 2016/234.

Článok 4

Transparentnosť začleňovania rizík ohrozujúcich udržateľnosť

1.  Účastníci finančného trhu v predzmluvnom zverejňovaní informácií uvádzajú opisy týchto skutočností:

a)  spôsob, akým sú riziká ohrozujúce udržateľnosť začlenené do ich investičných rozhodnutí, a

b)  výsledok posúdenia pravdepodobných vplyvov rizík ohrozujúcich udržateľnosť ▌na výnosy z finančných produktov ▌.

Ak sa riziká ohrozujúce udržateľnosť nebudú považovať za relevantné, opisy uvedené v písmenách a) a b) musia zahŕňať jasné a stručné vysvetlenie, prečo nie sú relevantné.

2.  Finanční poradcovia v predzmluvnom zverejňovaní informácií uvádzajú opisy týchto skutočností:

a)  akým spôsobom sú riziká ohrozujúce udržateľnosť začlenené do ich investičného ▌alebo poistného poradenstva, a

b)  výsledok posúdenia pravdepodobných vplyvov rizík ohrozujúcich udržateľnosť ▌na výnosy z finančných produktov ▌.

Ak sa riziká ohrozujúce udržateľnosť nebudú považovať za relevantné, opisy uvedené v písmenách a) a b) musia zahŕňať jasné a stručné vysvetlenie, prečo nie sú relevantné.

3.  Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa zverejňujú takto:

a)  v prípade správcov AIF zverejnením informácií uvedených v článku 23 ods. 1 smernice 2011/61/EÚ pre investorov;

b)  v prípade poisťovní poskytnutím informácií uvedených v článku 185 ods. 2 smernice 2009/138/ES alebo v relevantných prípadoch v súlade s článkom 29 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/97;

c)  v prípade IZDZ poskytnutím informácií uvedených v článku 41 smernice (EÚ) 2016/2341;

d)  v prípade správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu poskytnutím informácií uvedených v článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 345/2013;

e)  v prípade správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania poskytnutím informácií uvedených v článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 346/2013;

f)  v prípade tvorcov dôchodkových produktov v písomnej forme v dostatočnom predstihu pred tým, ako retailový investor začne byť viazaný zmluvou týkajúcou sa dôchodkového produktu;

g)  v prípade správcovských spoločností PKIPCP v prospekte uvedenom v článku 69 smernice 2009/65/ES;

h)  v prípade investičných spoločností, ktoré poskytujú správu portfólia alebo investičné poradenstvo, v súlade s článkom 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ;

ha)   v prípade úverových inštitúcií, ktoré poskytujú správu portfólia alebo investičné poradenstvo, v súlade s článkom 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ;

i)  v prípade sprostredkovateľov poistenia a poisťovní poskytujúcich poistné poradenstvo v súvislosti s IBIP a v prípade sprostredkovateľov poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo v súvislosti dôchodkovými produktmi vystavenými fluktuáciám trhu, v súlade s článkom 29 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/97;

j)   v prípade správcov AIF pre fondy ELTIF v prospekte uvedenom v článku 23 nariadenia (EÚ) 2015/760;

k)   v prípade poskytovateľov celoeurópskych osobných dôchodkových produktov (PEPP) v dokumente PEPP obsahujúcom kľúčové informácie, ako sa uvádza v článku 26 nariadenia (EÚ) XYZ [Ú. v. EÚ – vložte odkaz na nariadenie o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)].

Článok 4gamma

Transparentnosť nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť na úrovni finančného produktu

1.   Najneskôr ... [PO: vložte 36 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], ak účastník finančného trhu uplatňuje článok 3γ ods. 1 písm. a) alebo článok 3γ ods. 3 alebo 4, informácie uvedené v článku 4 ods. 3 písm. a) až k) zverejňované v súvislosti s každým finančným produktom obsahujú:

a)   jasné a odôvodnené vysvetlenie toho, či sa vo finančnom produkte zohľadňujú hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti, a ak áno, tak akým spôsobom;

b)   vyhlásenie o tom, že informácie o hlavných nepriaznivých vplyvoch na faktory udržateľnosti sú k dispozícii v rámci informácií, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 7 ods. 2 písm. a) až j).

Informácie podľa článku 7 ods. 2 písm. a) až j) v prípade, že obsahujú aj kvantifikácie hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti, sa môžu opierať o ustanovenia regulačných technických predpisov prijatých v súlade s článkom 3γ ods. 6 a 7.

2.   Ak účastník finančného trhu uplatňuje článok 3γ ods. 1 písm. b), informácie uvedené v článku 4 ods. 3 písm. a) až k) zverejňované pre každý finančný produkt obsahujú vyhlásenie o tom, že účastník finančného trhu nezohľadňuje nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti, ako aj odôvodnené vysvetlenie prečo tak nerobí.

Článok 4a

Transparentnosť presadzovania environmentálnych alebo sociálnych vlastností v predzmluvnom zverejňovaní informácií

1.   Ak sa finančný produkt vyznačuje okrem iných vlastností aj presadzovaním environmentálnych alebo sociálnych vlastností alebo ich kombináciou, za predpokladu, že spoločnosti, do ktorých sa investovalo, dodržiavajú postupy v oblasti dobrej správy, informácie, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 4 ods. 1 a 3 obsahujú:

a)   informácie o tom, ako sa tieto vlastnosti dodržiavajú;

b)   ak sa ako referenčná hodnota určil index, informácie o tom, či a akým spôsobom je tento index v súlade s uvedenými vlastnosťami.

2.   Účastníci finančného trhu do informácií, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 4 ods. 1 a 3 zahrnú aj informáciu o tom, kde je možné nájsť metodiku použitú na výpočet indexov uvedených v odseku 1 tohto článku.

3.   Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) prostredníctvom Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu („spoločný výbor“) vypracujú návrh regulačných technických predpisov, v ktorom sa ďalej upresnia podrobnosti týkajúce sa prezentácie a obsahu informácií, ktoré sa majú zverejniť podľa tohto článku.

Pri tvorbe návrhu regulačných technických predpisov berú orgány EBA, EIOPA a ESMA do úvahy rôzne typy finančných produktov, ich vlastnosti uvedené v odseku 1 a rozdiely medzi nimi, ako aj cieľ, ktorým je presné, primerané, jasné, nezavádzajúce, jednoduché a stručné zverejňovanie informácií.

EBA, EIOPA a ESMA predložia návrh takýchto regulačných technických predpisov Komisii do ...[PO: vložte dátum 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 5

Transparentnosť udržateľných investícií v predzmluvnom zverejňovaní informácií

1.  Ak sú cieľom finančného produktu udržateľné investície ▌a ako referenčná hodnota sa určil index, informácie, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 4 ods. 1 a 3, sa doplnia týmito údajmi:

a)  informáciami o tom, ako je určený index zosúladený s uvedeným cieľom;

b)  vysvetlením, prečo ▌a ako sa určený index zosúladený s uvedeným cieľom odlišuje od všeobecného trhového indexu.

2.  Ak sú cieľom finančného produktu udržateľné investície ▌a ako referenčná hodnota sa neurčil žiadny index, informácie uvedené v článku 4 ods. 1 a 3 zahŕňajú vysvetlenie, ako sa uvedený cieľ dosiahne.

3.  Ak je cieľom finančného produktu zníženie emisií uhlíka, informácie, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 4 ods. 1 a 3, zahŕňajú aj cieľ expozície voči nízkym emisiám uhlíka z hľadiska dosiahnutia dlhodobých cieľov Parížskej dohody o zmene klímy, pokiaľ ide o globálne otepľovanie.

Odchylne od odseku 2, ak v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1011 nie je k dispozícii ▌žiadna referenčná hodnota EÚ pre klimatickú transformáciu ani referenčná hodnota EÚ zosúladená s Parížskou dohodou ▌, informácie uvedené v článku 4 obsahujú podrobné vysvetlenie spôsobu, akým sa zabezpečí trvalé úsilie o dosiahnutie cieľa zníženia emisií uhlíka z hľadiska dosiahnutia dlhodobých cieľov Parížskej dohody o zmene klímy, pokiaľ ide o globálne otepľovanie.

4.  Účastníci finančného trhu do informácií, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 4 ods. 1 a 3, zahrnú údaj o tom, kde sa nachádza metodika použitá na výpočet indexov uvedených v odseku 1 tohto článku a referenčné hodnoty uvedené v odseku 3 druhom pododseku tohto článku.

5.  EBA, EIOPA a ESMA prostredníctvom Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu („spoločný výbor“) vypracujú návrh regulačných technických predpisov s cieľom ďalej upresniť podrobnosti týkajúce sa prezentácie a obsahu informácií, ktoré sa majú zverejniť podľa tohto článku.

Pri tvorbe návrhu regulačných technických predpisov berú orgány EBA, EIOPA a ESMA do úvahy rôzne typy finančných produktov, ich ciele uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 a rozdiely medzi nimi, ako aj cieľ, ktorým je presné, primerané, jasné, nezavádzajúce, jednoduché a stručné zverejňovanie informácií.

EBA, EIOPA a ESMA predložia návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [PO: vložte dátum 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 6

Transparentnosť presadzovania environmentálnych alebo sociálnych vlastností a udržateľných investícií na webových sídlach

1.   Účastníci finančného trhu v súvislosti s každým finančným produktom uvedeným v článku 4a ods. 1 a článku 5 ods. 1, 2 a 3 na svojich webových sídlach uverejnia a zachovajú tieto informácie:

a)   opis environmentálnych alebo sociálnych vlastností alebo udržateľného investičného cieľa;

b)   informácie o metodikách použitých na posúdenie, meranie a monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností alebo vplyvu udržateľných investícií vybratých pre finančný produkt, ako aj jeho zdroje údajov, kritériá preskúmania pre podkladové aktíva a príslušné ukazovatele udržateľnosti použité na meranie environmentálnych alebo sociálnych vlastností alebo celkového udržateľného vplyvu finančného produktu;

c)   informácie uvedené v článkoch 4a a 5;

d)   informácie uvedené v článku 7.

Informácie, ktoré sa majú zverejniť podľa prvého pododseku, musia byť jasné, stručné a zrozumiteľné pre investorov. Uverejnia sa presným, primeraným, jasným, nezavádzajúcim, jednoduchým a stručným spôsobom, a umiestnia sa na centrálnom a ľahko dostupnom mieste webového sídla.

2.   EBA, EIOPA a ESMA prostredníctvom spoločného výboru vypracujú návrh regulačných technických predpisov s cieľom ďalej upresniť podrobnosti týkajúce sa obsahu informácií uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. a) a b), ako aj požiadavky na prezentáciu, ako sa uvádzajú v odseku 1 druhom pododseku.

Pri tvorbe návrhu regulačných technických predpisov EBA, EIOPA a ESMA zohľadňujú rôzne typy finančných produktov, ich vlastnosti a ciele uvedené v odseku 1 a rozdiely medzi nimi. EBA, EIOPA a ESMA aktualizujú regulačné technické predpisy na základe vývoja v regulačnej a technologickej oblasti.

EBA, EIOPA a ESMA predložia tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [PO: vložte dátum 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 7

Transparentnosť presadzovania environmentálnych alebo sociálnych vlastností a udržateľných investícií v pravidelných správach

1.  Ak účastníci finančného trhu sprístupnia finančný produkt uvedený v článku 4a ods. 1 a článku 5 ods. 1, 2 a 3, v pravidelných správach uvádzajú opis týchto skutočností:

a)  v prípade finančného produktu uvedeného v článku 4a ods. 1 mieru dosiahnutia environmentálnych alebo sociálnych vlastností;

b)  v prípade finančného produktu uvedeného v článku 5 ods. 1, 2 a 3

i)   celkový vplyv finančného produktu na udržateľnosť prostredníctvom príslušných ukazovateľov udržateľnosti alebo

ii)  ak sa ako referenčná hodnota určil index, porovnanie medzi celkovým vplyvom finančného produktu s určeným indexom a so všeobecným trhovým indexom prostredníctvom ukazovateľov udržateľnosti.

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa zverejňujú takto:

a)  v prípade správcov AIF vo výročnej správe uvedenej v článku 22 smernice 2011/61/EÚ;

b)  v prípade poisťovní každoročne písomne v súlade s článkom 185 ods. 6 smernice 2009/138/ES;

c)  v prípade IZDZ vo výročnej správe uvedenej v článku 29 smernice (EÚ) 2016/2341;

d)  v prípade kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu vo výročnej správe uvedenej v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 345/2013;

e)  v prípade správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania vo výročnej správe uvedenej v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 346/2013;

f)  v prípade tvorcov dôchodkových produktov v písomnej forme ▌vo výročných správach alebo v správach v súlade s vnútroštátnym právom;

g)  v prípade správcovských spoločnosti PKIPCP vo výročných správach uvedených v článku 69 smernice 2009/65/ES;

h)  v prípade investičných spoločností, ktoré poskytujú správu portfólia, v pravidelných správach uvedených v článku 25 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ;

i)   v prípade úverových inštitúcií, ktoré poskytujú správu portfólia, v pravidelných správach uvedených v článku 25 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ;

j)   v prípade poskytovateľov celoeurópskych osobných dôchodkových produktov vo výkaze dôchodkových dávok, ako sa uvádza v článku 36 nariadenia (EÚ) č. XYZ [Ú. v. EÚ – vložte odkaz na nariadenie o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)].

3.  Na účely odseku 1 môžu účastníci finančného trhu využívať informácie v správach o hospodárení v súlade s článkom 19 alebo prípadne v nefinančných výkazoch v súlade s článkom 19a smernice 2013/34/EÚ.

4.  EBA, EIOPA a ESMA prostredníctvom spoločného výboru vypracujú návrh regulačných technických predpisov s cieľom ďalej upresniť podrobnosti týkajúce sa obsahu a prezentácie informácií uvedených v odseku 1.

Pri tvorbe návrhu regulačných technických predpisov EBA, EIOPA a ESMA zohľadňujú rôzne typy finančných produktov, ich vlastnosti a ciele uvedené v odseku 1 a rozdiely medzi nimi. EBA, EIOPA a ESMA aktualizujú regulačné technické predpisy na základe vývoja v regulačnej a technologickej oblasti.

EBA, EIOPA a ESMA predložia tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [PO: vložte dátum 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadení (EÚ) č. 1093/2010, ▌(EÚ) č. 1094/2010 a ▌(EÚ) č. 1095/2010.

Článok 8

Preskúmanie zverejňovaných informácií

1.  Účastníci finančného trhu zabezpečia, aby sa akékoľvek informácie uverejnené v súlade s článkom 3, článkom 3a alebo článkom 6 aktualizovali. Ak účastník finančného trhu zmení tieto informácie, na tom istom webovom sídle sa uverejní aj jasné vysvetlenie uvedenej zmeny.

2.  Odsek 1 sa uplatňuje primerane na finančných poradcov v súvislosti so všetkými informáciami zverejnenými v súlade s článkom 3 a článkom 3a.

Článok 9

Marketingové oznámenia

1.  Bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie odvetvové právne predpisy, najmä smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2009/65/ES, ▌2014/65/EÚ, ▌2016/97 a nariadenie (EÚ) č. 1286/2014, účastníci finančného trhu a finanční poradcovia zabezpečia, aby ich marketingové oznámenia neboli v rozpore s informáciami zverejnenými v súlade s týmto nariadením.

2.  EBA, EIOPA a ESMA môžu prostredníctvom spoločného výboru vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom stanoviť štandardnú prezentáciu informácií o presadzovaní environmentálnych alebo sociálnych vlastností a o udržateľných investíciách.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy v súlade s článkom 15 nariadení (EÚ) č. 1093/2010, ▌(EÚ) č. 1094/2010 a ▌(EÚ) č. 1095/2010.

Článok 9a

Príslušné orgány

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby príslušné orgány určené v súlade s odvetvovými právnymi predpismi, najmä tými, ktoré sa uvádzajú v článku 4 ods. 3 písm. a) až j) a v smernici 2013/36/EÚ, zabezpečili aj monitorovanie dodržiavania požiadaviek, ktoré sa účastníkom finančného trhu a finančným poradcom ukladajú týmto nariadením. Príslušné orgány majú všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania, ktoré sú potrebné na výkon ich funkcií podľa tohto nariadenia.

2.   Na účely tohto nariadenia príslušné orgány navzájom spolupracujú a bez zbytočného odkladu si navzájom poskytujú informácie, ktoré sú relevantné na účely plnenia ich povinností podľa tohto nariadenia a na účely uplatňovania ich právomocí.

Článok 9b

Transparentnosť zo strany IZDZ a sprostredkovateľov poistenia

1.   IZDZ uverejnia a udržiavajú informácie uvedené v článku 3, článku 3a, článkoch 3gamma a 4gamma, v článku 4 a článku 6 ods. 1 prvom pododseku písm. a) až d) v súlade s článkom 36 ods. 2 písm. f) smernice (EÚ) 2016/2341.

2.   Sprostredkovatelia poistenia oznamujú informácie uvedené v článku 3, článku 3a, článku 3gamma ods. 5, v článku 4 a článku 6 ods. 1 prvom pododseku písm. a) až d) v súlade s článkom 23 smernice (EÚ) 2016/97.

Článok 9c

Dôchodkové produkty, na ktoré sa vzťahujú nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009

1.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť uplatňovať toto nariadenie na tvorcov dôchodkových produktov spravujúcich vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia, na ktoré sa vzťahujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009. V takýchto prípadoch tvorcovia dôchodkových produktov uvedení v článku 2 písm. a) zahŕňajú tvorcov dôchodkových produktov spravujúcich vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia a dôchodkové produkty uvedené v článku 2 písm. h). Dôchodkové produkty uvedené v článku 2 písm. h) potom zahŕňajú aj dôchodkové produkty uvedené v prvej vete.

2.   Členské štáty oznámia rozhodnutia uvedené v odseku 1 Komisii a orgánom EBA, EIOPA a ESMA.

Článok 9d

Výnimky

1.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na sprostredkovateľov poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo v súvislosti s IBIP, a na investičné spoločnosti, ktoré poskytujú investičné poradenstvo a ktoré sú spoločnosťami bez ohľadu na svoju právnu formu, vrátane fyzických osôb alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ak zamestnávajú menej ako tri osoby.

2.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť uplatňovať toto nariadenie na sprostredkovateľov poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo v súvislosti s IBIP, a na investičné spoločnosti, ktoré poskytujú investičné poradenstvo uvedené v odseku 1.

3.  Členské štáty oznámia rozhodnutia uvedené v odseku 2 Komisii a orgánom EBA, EIOPA a ESMA.

Článok 9e

Správa

EBA, EIOPA a ESMA zhodnotia rozsah dobrovoľného zverejňovania informácií v súlade s článkom 3gamma ods. 1 písm. a) a článkom 4gamma ods. 1 písm. a). EBA, EIOPA a ESMA najneskôr do ... [PO: vložte 18 mesiacov od dátumu uplatňovania článkov 3gamma a 4gamma] predložia Komisii výročnú správu o najlepších postupoch a vydajú odporúčania týkajúce sa noriem pre dobrovoľné predkladanie správ. Vo výročnej správe posúdia dôsledky postupov náležitej starostlivosti pre zverejňovanie informácií v súlade s týmto nariadením a poskytnú usmernenie v tejto súvislosti. Táto správa sa zverejní a predloží Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 11

Hodnotenie

Komisia do ... [PO: vložte dátum 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti] vykoná hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia, a predovšetkým toho:

a)   či by sa v článku 3γ ods. 3 a 4 mal ponechať odkaz na priemerný počet zamestnancov alebo či by sa mal nahradiť alebo doplniť inými kritériami, a posúdi prínosy a úmernosť súvisiaceho administratívneho zaťaženia;

b)   či uplatňovaniu tohto nariadenia nebráni nedostatok údajov alebo ich nedostatočná kvalita vrátane ukazovateľov nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti zo strany spoločností, do ktorých sa investuje.

K tejto správe sa podľa potreby pripoja legislatívne návrhy.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od ... [PO: vložte dátum 15 mesiacov odo dňa uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie].

Avšak článok 3gamma ods. 6 a 7, článok 4a ods. 3, článok 5 ods. 5, článok 6 ods. 2, článok 7 ods. 4 a článok 9 ods. 2 ▌sa uplatňujú od [PO: vložte dátum nadobudnutia účinnosti] a článok 7 ods. 1 až 3 sa uplatňuje od [PO: vložte 1. januára roku nasledujúceho po dátume uvedenom v druhom pododseku].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)* TEXT EŠTE NEBOL PREDMETOM PRÁVNICKO-LINGVISTICKEJ FINALIZÁCIE.
(2)Ú. v. EÚ C, , s. .
(3)Ú. v. EÚ C, , s. .
(4) Pozícia Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019.
(5)Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (OSN 2015).
(6)COM(2016) 739 final.
(7)CO EUR 17, ZÁVERY 5.
(8)Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1841 z 5. októbra 2016 o uzavretí Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 1).
(9)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).
(10)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).
(11)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/ES z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).
(12)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/ES z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).
(13)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).
(14)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016, s. 19).
(15)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016, s. 37).
(16)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 1).
(17)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 18).
(18)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760 z 29. apríla 2015 o európskych dlhodobých investičných fondoch (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 98).
(19)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).
(20)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).
(21)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).
(22)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).
(23)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1).

Posledná úprava: 29. apríla 2019Právne oznámenie