Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0179(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0363/2018

Predložena besedila :

A8-0363/2018

Razprave :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Glasovanja :

PV 18/04/2019 - 10.15
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0435

Sprejeta besedila
PDF 260kWORD 76k
Četrtek, 18. april 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Razkrivanje informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti ***I
P8_TA-PROV(2019)0435A8-0363/2018
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razkrivanju informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti ter o spremembi Direktive (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0354),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0208/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 2018(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 5. decembra 2018(2),

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 27. marca 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika;

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0363/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 62, 15.2.2019, str. 97.
(2) UL C 86, 7.3.2019, str. 24.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 18. aprila 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o ▌ razkrivanju informacij v zvezi s trajnostjo v sektorju finančnih storitev(1)
P8_TC1-COD(2018)0179

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke(2),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(3),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(-1)  Generalna skupščina ZN je 25. septembra 2015 sprejela nov globalni okvir za trajnostni razvoj: agendo za trajnostni razvoj do leta 2030(5), katere jedro so cilji trajnostnega razvoja. Sporočilo Komisije iz leta 2016 o novih ukrepih za trajnostno prihodnost Evrope(6) povezuje cilje trajnostnega razvoja z okvirom politike Unije za zagotovitev, da bodo v vseh ukrepih in pobudah politike Unije znotraj Unije in na svetovni ravni že od samega začetka naprej upoštevani cilji trajnostnega razvoja. Evropski svet je v sklepih z dne 20. junija 2017(7) potrdil, da so Unija in države članice zavezane celovitemu, doslednemu, obsežnemu, integriranemu in učinkovitemu izvajanju Agende 2030, tudi v tesnem sodelovanju s partnerji in drugimi deležniki.

(1)  Prehod na nizkoogljično, bolj trajnostno, z viri gospodarno in krožno gospodarstvo v skladu s cilji trajnostnega razvoja je ključnega pomena za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti gospodarstva Unije. V Pariškem sporazumu o podnebnih spremembah (COP21), ki ga je Unija ratificirala 5. oktobra 2016(8) in ki je začel veljati 4. novembra 2016, se skuša okrepiti odziv na podnebne spremembe, med drugim z uskladitvijo finančnih tokov z razvojem, usmerjenim v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in večjo odpornost proti podnebnim spremembam.

Da bi dosegli dolgoročne cilje pariškega podnebnega sporazuma glede globalnega segrevanja ter znatno zmanjšali tveganja in vplive podnebnih sprememb, bi moral biti splošni cilj zadržanje dviga povprečne globalne temperature za precej pod 2 °C glede na predindustrijsko raven in prizadevanje za zadržanje segrevanja za 1,5 °C glede na predindustrijsko raven.

(2)  Skupni cilj Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta(9), Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta(10), Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta(11), Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta(12), Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta(13), Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta(14), Direktive (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta(15), Uredbe (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(16), Uredbe (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(17) in Uredbe (EU) št. XYZ Evropskega parlamenta in Sveta

[UL – vstavite sklic na uredbo o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP)] je poenostaviti začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (v nadaljnjem besedilu: KNPVP), kreditnih institucij, upraviteljev alternativnih investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: UAIS), ki v skladu z Uredbo (EU) 2015/760 Evropskega parlamenta in Sveta upravljajo in/ali tržijo alternativne investicijske sklade, vključno z evropskimi dolgoročnimi investicijskimi skladi(18), zavarovalnic, investicijskih podjetij, zavarovalnih posrednikov, institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, upraviteljev kvalificiranih skladov tveganega kapitala (v nadaljnjem besedilu: upravitelji EuVECA), ▌ upraviteljev kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: upravitelji EuSEF) in ponudnikov vseevropskih osebnih pokojninskih produktov. Navedene direktive in uredbe zagotavljajo enotnejšo zaščito končnih ▌ vlagateljev in jim olajšujejo izkoriščanje prednosti številnih finančnih produktov in storitev (v nadaljnjem besedilu: finančni produkti) ter hkrati določajo pravila, ki končnim vlagateljem omogočajo sprejemanje informiranih investicijskih odločitev.

Ti cilji so bili večinoma doseženi, vendar je razkrivanje informacij končnim vlagateljem o vključevanju tveganj glede trajnosti, upoštevanju škodljivih vplivov na trajnost in trajnostnih naložbenih ciljih ali okoljskih in socialnih značilnostih oziroma kombinaciji teh značilnosti v sprejemanje investicijskih odločitev s strani družb za upravljanje KVPVP, UAIS, zavarovalnic, ki dajejo na voljo zavarovalne naložbene produkte malim in profesionalnim vlagateljem, kreditnih institucij, ki upravljajo portfelje, investicijskih podjetij, ki upravljajo portfelje, institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, ponudnikov pokojnin, upraviteljev EuVECA, upraviteljev EuSEF in ponudnikov PEPP (udeležencev na finančnem trgu) ter razkrivanje informacij končnim vlagateljem o vključevanju tveganj glede trajnosti in upoštevanju škodljivih vplivov na trajnost v svetovalne procese s strani zavarovalnih posrednikov in zavarovalnic, ki zagotavljajo zavarovalno svetovanje v zvezi z zavarovalnimi naložbenimi produkti malim in profesionalnim vlagateljem, kreditnih institucij, ki zagotavljajo investicijsko svetovanje, UAIS, ki zagotavljajo investicijsko svetovanje, družb za upravljanje KNPVP, ki zagotavljajo investicijsko svetovanje, in investicijskih družb, ki zagotavljajo investicijsko svetovanje, z izjemo zavarovalnih posrednikov in investicijskih podjetij, ki so podjetja ne glede na njihovo pravno obliko, vključno s fizičnimi osebami ali samozaposlenimi osebami, ki zaposlujejo manj kot tri osebe (finančni svetovalci), nezadostno razvito, saj za tako razkrivanje informacij še ne veljajo usklajene zahteve. Izvzetje finančnih svetovalcev iz te direktive, ki zaposlujejo manj kot tri osebe, ne bi smelo posegati v uporabo Direktive 2014/65/EU in Direktive (EU) 2016/97, predvsem kar zadeva pravila o naložbah in zavarovalnem svetovanju. To pomeni, da morajo ti svetovalci kljub temu, da jim ni treba zagotavljati informacij v skladu s to uredbo, v svojih svetovalnih procesih upoštevati in vanje vključiti dejavnik tveganj glede trajnosti.

Subjekti, ki jih zadeva ta uredba, bi morali, odvisno od narave svojih dejavnosti, upoštevati predpise v zvezi z udeleženci na finančnem trgu, če proizvajajo finančne produkte, oziroma predpise v zvezi s finančnimi svetovalci, če zagotavljajo investicijsko ali zavarovalno svetovanje. Zato bi bilo treba te subjekte v primerih, ko sočasno opravljajo dejavnosti tako udeležencev na finančnem trgu kot finančnih svetovalcev, za namene razkrivanja informacij v zvezi z zadevno dejavnostjo v skladu s to uredbo šteti za udeležence na finančnem trgu, če delujejo kot proizvajalci finančnih produktov in upravljajo portfelj, ter za finančne svetovalce, če opravljajo investicijsko ali zavarovalno svetovanje.

Ker se Unija vse bolj sooča s katastrofalnimi in nepredvidljivimi posledicami podnebnih sprememb, izčrpavanja virov in drugimi vprašanji, povezanimi s trajnostjo, so potrebni nujni ukrepi, da se mobilizira kapital ne le prek javnih politik, ampak tudi prek sektorja finančnih storitev. Za prilagoditev tej novi realnosti bi bilo treba od udeležencev na finančnem trgu in finančnih svetovalcev zahtevati, da razkrijejo specifične informacije glede svojih pristopov k vključevanju tveganj glede trajnosti in upoštevanja škodljivih vplivov na trajnost.

(3)  Brez usklajenih pravil Unije o razkrivanju informacij, povezanih s trajnostjo, končnim vlagateljem, je verjetno, da se bodo na nacionalni ravni še naprej sprejemali različni ukrepi in da bodo v različnih sektorjih finančnih storitev še naprej obstajali različni pristopi. Zaradi znatnih razlik v standardih razkrivanja informacij bi taki različni ukrepi in pristopi še naprej znatno izkrivljali konkurenco. Poleg tega vzporedni razvoj tržnih praks na podlagi komercialno usmerjenih prednostnih nalog, ki prinašajo različne rezultate, trenutno povzroča dodatno razdrobljenost trga in bi lahko v prihodnje še povečal pomanjkljivosti v zvezi z učinkovitostjo delovanja notranjega trga. Različni standardi razkrivanja informacij in tržnih praks močno otežujejo primerjavo različnih finančnih produktov ter ▌ ustvarjajo neenake konkurenčne pogoje za te produkte ▌ in za distribucijske kanale ter postavljajo dodatne ovire za notranji trg. Razhajanja lahko tudi begajo končne vlagatelje in izkrivljajo njihove investicijske odločitve. Pri zagotavljanju skladnosti s pariškim podnebnim sporazumom obstaja tveganje, da bodo države članice sprejele različne nacionalne ukrepe, ki bi lahko ovirali nemoteno delovanje notranjega trga in škodovali udeležencem na finančnem trgu in finančnim svetovalcem. Poleg tega pomanjkanje usklajenih pravil glede preglednosti končnim vlagateljem otežuje učinkovito primerjavo med različnimi finančnimi produktiv različnih državah članicah, kar zadeva njihova okoljska, socialna in upravljavska tveganja ter cilje trajnostnih naložb. Zato je treba odpraviti obstoječe ovire za delovanje notranjega trga in zagotoviti večjo primerljivost finančnih produktov.

(3a)  Cilj te uredbe je zmanjšanje nesimetričnosti informacij v razmerju naročnik-prevzemnik, kar zadeva vključevanje tveganj glede trajnosti, upoštevanje škodljivih vplivov na trajnost ter spodbujanje okoljskih ali socialnih značilnosti ter trajnostnih naložb s pomočjo predpogodbenega in aktualnega razkrivanja informacij končnim vlagateljem, ki delujejo kot naročniki, s strani udeležencev na finančnem trgu ali finančnih svetovalcev, ki delujejo kot prevzemniki v imenu naročnikov.

(3b)  Ta uredba določa zahteve glede razkrivanja informacij, ki dopolnjujejo pravila iz Direktive 2009/65/ES, Direktive 2009/138/ES, Direktive 2011/61/EU, Direktive 2014/65/EU, Direktive (EU) 2016/97, Direktive (EU) 2016/2341, Uredbe (EU) št. 345/2013, Uredbe (EU) št. 346/2013, Uredbe (EU) 2015/760 in Uredbe (EU) št. XYZ Evropskega parlamenta in Sveta [UL – vstavite sklic na Uredbo o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP)] ter nacionalne zakonodaje, ki ureja osebne in individualne pokojninske produkte. Da bi zagotovili reden in učinkovit nadzor izpolnjevanja zahtev te uredbe, bi se morale države članice zanesti na že imenovane pristojne organe v skladu z navedenimi pravili. Če navedena pravila s to uredbo ne bodo neposredno spremenjena, bi morale države članice v zvezi s tem imenovati pristojne organe.

(3c)  Ta uredba ohranja zahteve, da udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci delujejo v najboljšem interesu končnih vlagateljev, pri čemer morajo med drugim pred izvedbo naložbe izvesti ustrezen postopek skrbnega pregleda, kot je določeno v Direktivi 2009/65/ES, Direktivi 2009/138/ES, Direktivi 2011/61/EU, Direktivi 2013/36/EU, Direktivi 2014/65/EU, Direktivi (EU) 2016/97, Direktivi (EU) 2016/2341, Uredbi (EU) št. 345/2013 in Uredbi (EU) št. 346/2013 ter nacionalni zakonodaji, ki ureja osebne in individualne pokojninske produkte. Udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci bi morali za izpolnitev svojih nalog v skladu s temi pravili v svoje postopke, vključno s postopkom skrbnega pregleda, vključiti in stalno ocenjevati ne le vsa relevantna finančna tveganja, ampak tudi vsa zadevna tveganja glede trajnosti, ki bi lahko imela relevanten znaten negativni vpliv na finančni donos posamezne naložbe oziroma svetovanja. Zato bi morali udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci v okviru te uredbe v svojih politikah navesti, kako ta tveganja vključujejo, in te politike objaviti.

(3d)  Zato ta uredba določa, da morajo udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci, ki zagotavljajo investicijsko svetovanje ali zavarovalno svetovanje v zvezi z zavarovalnimi naložbenimi produkti, ne glede na zasnovo finančnih produktov in ciljni trg objaviti pisne politike o vključevanju tveganj glede trajnosti in zagotoviti preglednost vključevanja tveganj glede trajnosti.

(3e)  Tveganje glede trajnosti naj bi pomenilo negotov okoljski, socialni ali upraviteljski dogodek ali okoliščino, ki v primeru, da do nje pride, lahko povzroči znaten negativni vpliv na vrednost naložbe, kot je navedeno v sektorski zakonodaji, predvsem v Direktivi 2009/65/ES, Direktivi 2009/138/ES, Direktivi 2011/61/EU, Direktivi 2013/36/EU, Direktivi 2014/65/EU, Direktivi (EU) 2016/97, Direktivi (EU) 2016/2341 ali delegiranih aktih in regulativnih tehničnih standardih, sprejetih v skladu z njimi.

(3f)  Ta uredba ne posega v pravila o vključevanju tveganj na podlagi Direktive 2009/65/ES, Direktive 2009/138/ES, Direktive 2011/61/EU, Direktive 2013/36/EU, Direktive 2014/65/EU, Direktive (EU) 2016/97, Direktive (EU) 2016/2341, Uredbe (EU) št. 345/2013 in Uredbe (EU) št. 346/2013 niti v nacionalno zakonodajo, ki ureja osebne in individualne pokojninske produkte, vključno z ustreznimi veljavnimi merili sorazmernosti, kot so velikost, notranja organiziranost ter narava, obseg in zapletenost zadevnih dejavnosti, vendar ne omejeno nanje. S to uredbo se skuša doseči večja preglednost glede tega, kako udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci vključujejo tveganja glede trajnosti v svoje investicijske odločitve ter investicijsko ali zavarovalno svetovanje. Če je na podlagi ocene tveganja glede trajnosti mogoče sklepati, da se šteje, da za posamezni finančni produkt ne obstaja relevantno tveganje glede trajnosti, bi bilo treba pojasniti razloge za to. Če je na podlagi te ocene mogoče sklepati, da je to tveganje relevantno, bi bilo treba v kvalitativnem ali kvantitativnem smislu razkriti, v kakšnem obsegu lahko tveganje glede trajnosti vpliva na uspešnost finančnega produkta. Ocene tveganja glede trajnosti in z njimi povezano predpogodbeno razkrivanje informacij s strani udeležencev na finančnem trgu bi bilo treba vključiti v predpogodbeno razkrivanje informacij s strani finančnih svetovalcev. Finančni svetovalci bi morali pred svetovanjem razkriti, kako pri procesu izbire finančne ponudbe, ki je predstavljena končnim vlagateljem ne glede na njihove želje glede trajnosti, upoštevajo tveganje glede trajnosti. To ne bi smelo posegati v uporabo Direktive 2014/65/EU in Direktive (EU) 2016/97, predvsem kar zadeva obveznosti udeležencev na finančnem trgu in finančnih svetovalcev glede upravljanja produktov, presoje primernosti in ustreznosti ali testa zahtev in potreb.

(4)  Da bi zagotovili skladno in dosledno uporabo te uredbe ter da bi udeleženci na finančnem trgu jasno in dosledno izpolnjevali obveznosti razkrivanja informacij iz te uredbe, je treba sprejeti usklajeno opredelitev „trajnostnih naložb“, tudi naložb v gospodarske dejavnosti, ki prispevajo k okoljskim ali socialnim ciljem ter njihovi kombinaciji, pod pogojem, da družbe vlagateljice spoštujejo prakse dobrega upravljanja in previdnostno načelo, da se ne sme povzročiti znatna škoda, tj. da okoljski in socialni cilj nista znatno ogrožena.

(4-a)  Investicijske odločitve in svetovanje lahko povzročijo, prispevajo ali so neposredno povezani z vplivi na dejavnike trajnosti, ki so negativni, znatni ali bi lahko bili znatni.

(4 –a)  Če udeleženci na finančnem trgu ob ustreznem upoštevanju velikosti, narave in obsega svojih dejavnosti ter vrst svojih finančnih produktov upoštevajo glavne škodljive vplive – znatne in ki bi lahko bili znatni – investicijskih odločitev o dejavnikih trajnostnih, bi morali v svoje procese, vključno s postopki skrbnega pregleda, poleg relevantnih finančnih tveganj in relevantnih tveganj glede trajnosti vključiti tudi pravila za upoštevanje glavnih škodljivih vplivov. V informacijah o teh pravilih bi bilo morda navedeno, kako udeleženci na finančnem trgu izpolnjujejo svoje upravljavske obveznosti, povezane s trajnostjo, ali druge obveznosti delničarjev. Udeleženci na finančnem trgu bi morali na svoje spletne strani vključiti informacije o teh pravilih in opise glavnih škodljivih vplivov. V zvezi s tem bi morali Skupni odbor EBA, EIOPA in ESMA ter udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci upoštevati smernice o potrebni skrbnosti za odgovorno ravnanje podjetij, ki jih je oblikovala Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, ter načela za odgovorne naložbe, ki jih podpirajo Združeni narodi.

(4- - a)  Upoštevanje dejavnikov trajnosti pri oblikovanju naložbenih odločitev in svetovalnih procesih lahko prinese koristi, ki ne bodo omejene zgolj na finančne trge. S tem se lahko poveča odpornost realnega gospodarstva in stabilnost finančnega sistema, kar bi na koncu vplivalo na tveganja in koristi, ki jih prinašajo finančni produkti. Zato je ključno, da udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci zagotovijo potrebne informacije, ki bi končnim vlagateljem omogočile sprejemanje informiranih investicijskih odločitev.

(4 - - - a)  Udeleženci na finančnem trgu, ki upoštevajo glavne škodljive vplive investicijskih odločitev na dejavnike trajnosti, bi morali za vsak finančni produkt v predpogodbenih informacijah v jedrnati obliki v kvalitativnem ali kvantitativnem smislu razkriti, kako se upoštevajo glavni škodljivi vplivi, in dati izjavo, da so informacije o glavnih škodljivih vplivih na dejavnike trajnosti na voljo v okviru stalnega poročanja. Glavne škodljive vplive je treba razumeti kot vplive investicijskih odločitev in svetovanja, ki imajo negativne vplive na dejavnike trajnosti.

(4a)  Doslej so bili razviti trajnostni produkti z različnimi stopnjami ambicioznosti. Zato je treba za namene predpogodbenega razkrivanja informacij in razkrivanja informacij s periodičnimi poročili razlikovati na eni strani med zahtevami za finančne produkte, ki imajo okoljske ali socialne značilnosti, in na drugi strani finančnimi produkti, katerih cilj je pozitiven vpliv na okolje in družbo. Zaradi tega bi morali udeleženci na finančnem trgu, kar zadeva finančne produkte z okoljskimi ali socialnimi značilnostmi, razkriti, ali in kako so opredeljeni indeks, indeks trajnosti ali glavni indeks usklajeni s temi značilnostmi, v primerih, ko se ne uporablja nobeno merilo, pa informacije o tem, kako se upoštevajo trajnostne značilnosti finančnih produktov. Kar zadeva finančne produkte, s katerimi se skuša pozitivno vplivati na okolje in družbo, bi morali udeleženci na finančnem trgu razkriti, katero trajnostno merilo uporabljajo za merjenje trajnostne uspešnosti, v primerih, ko se ne uporablja nobeno merilo, pa pojasniti, kako se dosega trajnostni cilj. Razkrivanje informacij z uporabo periodičnih poročil bi bilo treba izvesti vsako leto.

(4)  Ta uredba ne posega v pravila o prejemkih ali oceni uspešnosti zaposlenih pri udeležencih na finančnem trgu in finančnih svetovalcih iz Direktive 2009/65/ES, Direktive 2009/138/ES, Direktive 2011/61/EU, Direktive 2013/36/EU, Direktive 2014/65/EU, Direktive (EU) 2016/97, Direktive (EU) 2016/2341, Uredbe (EU) št. 345/2013 in Uredbe (EU) št. 346/2013, izvedbenih aktov in nacionalne zakonodaje s področja osebnih in individualnih pokojninskih produktov, vključno z ustreznimi veljavnimi merili sorazmernosti, kot so velikost, notranja organiziranost ter narava, obseg in zapletenost zadevnih dejavnosti, vendar ne omejeno nanje. Kljub temu bi bilo ustrezno tako v kvalitativnem kot kvantitativnem smislu doseči večjo preglednost v politikah prejemkov udeležencev na finančnem trgu in finančnih svetovalcev za njihovo investicijsko ali zavarovalno svetovanje, s katerim se spodbuja uspešno in učinkovito upravljanje tveganj glede trajnosti, saj struktura prejemkov ne spodbuja pretiranega prevzemanja tveganja, kar zadeva tveganja glede trajnosti, in je povezana s tveganju prilagojenim delovanjem.

(8)  Za večjo preglednost in obveščanje končnih vlagateljev bi moral biti dostop do informacij o tem, kako udeleženci na finančnem trgu vključujejo relevantna tveganja glede trajnosti, ki so znatna ali bi lahko bila znatna, v procese sprejemanja investicijskih odločitev, tudi iz organizacijskega in upravljavskega vidika ter vidika obvladovanja tveganj, in kako finančni svetovalci ta tveganja vključujejo v procese svetovanja, urejen tako, da bi morali navedeni subjekti jedrnate informacije o teh politikah stalno objavljati na svojih spletnih mestih.

(9)  Trenutne zahteve glede razkrivanja informacij, ki jih določa zakonodaja Unije, ne določajo, da je treba razkrivati vse informacije, potrebne za ustrezno obveščanje končnih vlagateljev o vplivu njihovih naložb, povezanem s trajnostjo, prek finančnih produktov, v katere se skušajo vključiti okoljske in socialne značilnosti finančnih produktov, ki sledijo ciljem glede trajnosti. Zato je primerno določiti konkretnejše in standardizirane zahteve glede razkrivanja informacij, ki se nanašajo na take naložbe. O skupnem vplivu finančnih produktov, povezanem s trajnostjo, bi bilo na primer treba redno poročati s kazalniki, ki so relevantni za merjenje izbranega cilja trajnostne naložbe. Kadar je kot referenčna vrednost opredeljen ustrezni indeks, bi bilo treba te informacije predložiti tudi za opredeljeni indeks in za splošni tržni indeks, da se omogoči primerjava. ▌ Če upravitelji EuSEF dajo na voljo informacije o pozitivnem socialnem učinku,▌ katerega ima za cilj določen sklad, o doseženem skupnem socialnem rezultatu in povezanih uporabljenih metodah v skladu z Uredbo (EU) št. 346/2013, lahko, kadar je to primerno, te informacije uporabijo za namene razkrivanja informacij v skladu s to uredbo.

(10)  Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta(19) določa obveznosti glede preglednosti, kar zadeva socialne in okoljske vidike ter vidike upravljanja podjetij v nefinančnem poročanju. Zahtevani oblika in predstavitev iz navedenih direktiv pa nista vedno primerni, da bi ju neposredno uporabljali udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci pri svojem poslovanju s končnimi vlagatelji. Udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci bi morali imeti za namene te uredbe, kadar je to primerno, možnost uporabiti informacije v poslovnih poročilih in izjavah o nefinančnem poslovanju v skladu z Direktivo 2013/34/EU.

Kadar informacije, zagotovljene v skladu s to uredbo, niso predmet ustreznih pregledov v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom, se udeležence na finančnem trgu in finančne svetovalce spodbuja, da imajo za ta namen vzpostavljene ustrezne ureditve.

(11)  Za zagotavljanje zanesljivosti informacij, objavljenih na spletnih mestih udeležencev na finančnem trgu in finančnih svetovalcev bi bilo treba te informacije posodabljati ter jasno razložiti vsak pregled oziroma spremembo.

(11a)  Čeprav ta uredba ne zajema nacionalnih sistemov socialne varnosti iz uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 ter glede na dejstvo, da vedno več držav članic v okviru sistemov socialne varnosti dele upravljavskih struktur obveznih pokojninskih shem odpira udeležencem na finančnem trgu ali drugim subjektom zasebnega prava ter da so izpostavljeni tveganjem glede trajnosti in lahko – tako kot udeleženci na finančnem trgu in drugi finančni produkti – upoštevajo škodljive vplive na trajnost ali spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti oziroma si prizadevajo za trajnostne naložbe, bi bilo treba državam članicam zaradi zmanjšanja asimetrij v takih razmerjih naročnik-prevzemnik omogočiti uporabo te uredbe.

Ta uredba državam članicam ne preprečuje, da – samo za udeležence na finančnem trgu in finančne svetovalce, ki imajo sedež na njihovem ozemlju – sprejmejo ali ohranijo v veljavi strožje določbe o objavi politik za prilagajanje podnebnim spremembam in dodatnem razkrivanju informacij glede tveganj v zvezi s trajnostjo končnim vlagateljem. Take določbe pa ne bi smele ovirati učinkovitega izvajanja te uredbe ali uresničevanja njenih ciljev ter bi morale biti v vsakem primeru skladne s pravili, določenimi v pogodbi.

(12)  V skladu z Direktivo (EU) 2016/2341 bi morale institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje zagotoviti, da se pravila upravljanja in obvladovanja tveganj uporabljajo za njihove naložbene odločitve in ocene tveganja, in s tem zagotoviti neprekinjenost in pravilnost▌. Naložbene odločitve in oceno relevantnih tveganj, vključno z okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi tveganji, bi bilo treba sprejemati tako, da se zagotovi skladnost z interesi članov in upravičencev institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje. Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (v nadaljnjem besedilu: EIOPA) bi moral objaviti smernice, ki bi določale, kako se pri investicijskih odločitvah in oceni tveganja institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje upoštevajo okoljska, socialna in upravljavska tveganja iz Direktive (EU) 2016/2341.

(13)  Evropski bančni organ (v nadaljnjem besedilu: EBA), EIOPA in Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) (v nadaljnjem besedilu skupaj: ESA), ustanovljeni z Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta(20), Uredbo (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta(21) oziroma Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta(22), bi morali prek skupnega odbora pripraviti regulativne tehnične standarde, ki bi v skladu s členi 10 do 14 Uredbe št. 1093/2010, Uredbe št. 1094/2010 in Uredbe (EU) št. 1095/2010 natančneje opredeljevali podrobnosti o vsebini, metodologijah in predstavitvi ▌ informacij v zvezi s kazalniki trajnosti glede podnebja in drugih z okoljem povezanih škodljivih vplivov ter socialnih zadev in zadev, povezanih z zaposlenimi, spoštovanja človekovih pravic, boja proti korupciji in podkupovanju, ter o predstavitvi in vsebini informacij glede spodbujanja okoljskih ali socialnih značilnosti in ciljev trajnostnih naložb, ki jih je treba razkriti v predpogodbenih dokumentih, periodičnih letnih poročilih in na spletnih mestih udeležencev na finančnem trgu. Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo za sprejetje teh regulativnih tehničnih standardov.

(14)  Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 291 PDEU ter členom 15 Uredbe (EU) št. 1093/2010, členom 15 Uredbe (EU) št. 1094/2010 in členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010 sprejme izvedbene akte za določitev izvedbenih tehničnih standardov, ki so jih prek skupnega odbora pripravili evropski nadzorni organi, da bi opredelila, kako naj bi se v tržnem sporočilu standardno predstavljale informacije o spodbujanju okoljskih ali socialnih značilnosti in trajnostnih naložb.

(15)  Ker periodična poročila načeloma povzemajo poslovne rezultate za celotna koledarska leta, bi bilo treba začetek uporabe določb te uredbe o zahtevah po preglednosti v periodičnih poročilih odložiti na ... [Urad za publikacije: vstavite 1. januar leta, ki sledi datumu iz drugega pododstavka člena 12].

(16)  Pravila o razkrivanju informacij iz te uredbe bi morala dopolnjevati določbe iz Direktive 2009/65/ES, Direktive 2009/138/ES, Direktive 2011/61/EU, Direktive 2014/65/EU, Direktive (EU) 2016/97, Direktive (EU) 2016/2341, Uredbe (EU) št. 345/2013, Uredbe (EU) št. 346/2013, Uredbe (EU) 2015/760 in Uredbe (EU) št. XYZ [UL – vstavite sklic na Uredbo o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP)] ter se uporabljati poleg njih.

(17)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana predvsem v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

(18)  Ker ciljev te uredbe, tj. okrepiti zaščito končnih vlagateljev in izboljšati razkrivanje informacij, ki jih ti prejemajo, tudi v primerih čezmejnih nakupov za končne vlagatelje, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi dejstva, da je treba določiti enotne zahteve po razkrivanju informacij na ravni Unije, lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o delovanju Evropske unije. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa usklajena pravila o preglednosti, ki jih morajo v njihovih procesih uporabljati udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci v zvezi z ▌ vključevanjem tveganj glede trajnosti in upoštevanjem škodljivih vplivov na trajnost, ter zagotavljanju informacij, povezanih s trajnostjo, o finančnih produktih.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)  „udeleženec na finančnem trgu“ pomeni eno od naslednjega:

(i)  zavarovalnico, ki ponuja zavarovalni naložbeni produkt ▌;

(ia)   investicijsko podjetje, ki zagotavlja upravljanje portfeljev;

(ib)   institucijo za poklicno pokojninsko zavarovanje ▌;

(ic)  proizvajalca pokojninskega produkta;

(id)  UAIS;

(ie)  ponudnika PEPP;

(ii)  upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala, registriranega v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 345/2013;

(iii)  upravitelja kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo, registriranega v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 346/2013;

(iv)  družbo za upravljanje KNPVP;

(v)  kreditno institucijo, ki zagotavlja upravljanje portfeljev;

(b)  „zavarovalnica“ pomeni zavarovalnico, ki je pridobila dovoljenje v skladu s členom 18 Direktive 2009/138/ES;

(c)  „zavarovalni naložbeni produkt“ pomeni eno od naslednjega:

(i)  zavarovalni naložbeni produkt, kot je opredeljen v členu 4(2) Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta(23);

(ii)  zavarovalni produkt, namenjen profesionalnemu vlagatelju, ki ponuja vrednost zapadlosti ali odkupno vrednost, ki je v celoti ali delno ter neposredno ali posredno izpostavljena tržnim nihanjem;

(d)  „UAIS“ pomeni UAIS, kot je opredeljen v členu 4(1)(b) Direktive 2011/61/EU;

(e)  „investicijsko podjetje“ pomeni investicijsko podjetje, kot je opredeljeno v členu 4(1)(1) Direktive 2014/65/EU;

(f)  „upravljanje portfeljev“ pomeni upravljanje portfeljev, kot je opredeljeno v členu 4(1)(8) Direktive 2014/65/EU;

(g)  „institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje“ pomeni institucijo za poklicno pokojninsko zavarovanje, pooblaščeno ali registrirano v skladu s členom 9 Direktive (EU) 2016/2341, razen če se država članica odloči, da bo uporabila člen 5 navedene direktive, ali če institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje upravlja pokojninske načrte s skupno manj kot 15 člani;

(h)  „pokojninski produkt“ pomeni eno od naslednjega:

(i)  pokojninski produkt iz člena 2(2)(e) Uredbe (EU) št. 1286/2014;

(ii)  individualni pokojninski produkt iz člena 2(2)(g) Uredbe (EU) št. 1286/2014;

(ha)  „vseevropski osebni pokojninski produkt (PEPP)“, pomeni produkt iz člena 2(2) [Urad za publikacije: vstavite sklic na uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP)];

(i)  „družba za upravljanje KNPVP“ pomeni družbo za upravljanje, kot je opredeljena v členu 2(1)(b) Direktive 2009/65/ES, ali investicijsko družbo, ki je pridobila dovoljenje v skladu z Direktivo 2009/65/ES in ki za svoje upravljanje ni imenovala družbe za upravljanje, ki je pridobila dovoljenje na podlagi navedene direktive;

(ib)  „finančni svetovalec“ pomeni zavarovalnega posrednika, ki zagotavlja zavarovalno svetovanje glede zavarovalnih naložbenih produktov, zavarovalnico, ki zagotavlja zavarovalno svetovanje glede zavarovalnih naložbenih produktov, kreditno institucijo, ki zagotavlja investicijsko svetovanje, investicijsko podjetje, ki zagotavlja investicijsko svetovanje, UAIS, ki zagotavlja investicijsko svetovanje v skladu s členom 6(4)(b)(i) Direktive 2011/61/EU, in družbo za upravljanje KNPVP, ki zagotavlja investicijsko svetovanje v skladu s členom 6(3)(b)(i) Direktive 2009/65/ES;

(j)  „finančni produkt“ pomeni kar koli od naslednjega:

(i)   portfelj, ki se upravlja v skladu s točko (f) tega odstavka,

(ii)  AIS,

(iii)   zavarovalni naložbeni produkt,

(iv)   pokojninski produkt,

(iv)   pokojninska shema ▌,

(v)  KNPVP,

(vi)  vseevropski osebni pokojninski produkt (PEPP);

(k)  „AIS“ pomeni AIS, kot je opredeljen v členu 4(1)(a) Direktive 2011/61/EU;

(l)  „pokojninski načrt“ pomeni pokojninski načrt, kot je opredeljen v členu 6(2) Direktive (EU) 2016/2341;

(m)  „KNPVP“ pomeni kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje, ki je pridobil dovoljenje v skladu s členom 5 Direktive 2009/65/ES;

(n)  „investicijsko svetovanje“ pomeni investicijsko svetovanje, kot je opredeljeno v členu 4(1)(4) Direktive 2014/65/EU;

(o)  „trajnostne naložbe“ pomenijo eno od naslednjega ali katero koli kombinacijo naslednjega:

(i)  naložbe v gospodarsko dejavnost, ki prispevajo k okoljskemu cilju, kot se izmeri s ključnimi kazalniki za učinkovito rabo virov, kar zadeva rabo energije, obnovljivih virov energije, surovin, vode in tal ter ustvarjanje odpadkov in emisij toplogrednih plinov, kot tudi vplive na biotsko raznovrstnost in krožno gospodarstvo;

(ii)  naložbe v gospodarsko dejavnost, ki prispevajo k socialnemu cilju, in predvsem naložbe, ki prispevajo k odpravljanju neenakosti, naložbe, ki spodbujajo socialno kohezijo, socialno vključevanje in delovna razmerja, ali naložbe v človeški kapital oziroma ekonomsko ali socialno prikrajšane skupnosti;

če naložbe ne škodujejo bistveno kateremu od teh ciljev in če družbe, v katere se vlaga, spoštujejo prakse dobrega upravljanja, ▌predvsem ▌glede dobrih upravljavskih struktur, odnosov z zaposlenimi, plačilom ustreznega osebja in spoštovanjem davčnih predpisov;

(p)  „mali vlagatelj“ pomeni vlagatelja, ki ni profesionalni vlagatelj;

(q)  „profesionalni vlagatelj “ pomeni stranko, ki izpolnjuje merila iz Priloge II k Direktivi 2014/65/EU;

(r)  „zavarovalni posrednik“ pomeni zavarovalnega posrednika, kot je opredeljen v členu 2(1)(3) Direktive (EU) 2016/97;

(s)  „zavarovalno svetovanje“ pomeni svetovanje, kot je opredeljeno v členu 2(1)(15) Direktive (EU) 2016/97;

(t)  „tveganje glede trajnosti“ pomeni okoljski, socialni ali upravljavski dogodek ali okoliščino, ki v primeru, da do nje pride, lahko povzroči dejanski ali potencialen znaten negativni vpliv na vrednost naložbe, ki izhaja iz škodljivega vpliva na trajnost;

(u)  „EDIS“ pomeni evropski dolgoročni investicijski sklad, ki je pridobil dovoljenje v skladu s členom 6 Uredbe (EU) 2015/760.

(v)  „dejavniki trajnosti“ pomenijo okoljske in socialne zadeve ter zadeve v zvezi z zaposlenimi, spoštovanjem človekovih pravic, bojem proti korupciji in podkupovanju.

Člen 3

Preglednost politik na področju tveganj glede trajnosti

1.  Udeleženci na finančnem trgu morajo na svojih spletnih mestih objaviti informacije o svojih politikah v zvezi z vključevanjem tveganj glede trajnosti v svoj proces sprejemanja investicijskih odločitev.

2.  Finančni svetovalci na svojih spletnih straneh objavljajo informacije o svojih politikah v zvezi z vključevanjem tveganj glede trajnosti v svoje investicijsko ali zavarovalno svetovanje.

Člen 3gama

Preglednost škodljivih vplivov na trajnost na ravni subjekta

1.   Udeleženci na finančnem trgu na svojih spletnih mestih objavijo in ohranjajo eno od naslednjega:

a)  če upoštevajo glavne škodljive vplive investicijskih odločitev na dejavnike trajnosti, izjavo o politikah potrebne skrbnosti glede teh glavnih škodljivih vplivov, pri čemer ustrezno upoštevajo svojo velikost, naravo in obseg dejavnosti ter vrsto finančnih produktov;

b)  če ne upoštevajo škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnosti, jasne razloge, zakaj tega ne storijo, in po potrebi informacije, ali in kdaj nameravajo take škodljive vplive upoštevati.

2.   Informacije, zagotovljene v skladu s točko (a) odstavka 1, vključujejo najmanj naslednje:

a)  informacije o politikah glede opredelitve in prednostnega razvrščanja glavnih škodljivih vplivov na trajnost in kazalnikov v zvezi z njo;

b)  opis glavnih škodljivih vplivov na trajnost in sprejetih ukrepov ter po potrebi načrtovanih ukrepov;

c)  po potrebi kratke povzetke politik sodelovanja v skladu s členom 3g Direktive 2007/36/ES;

d)  sklicevanje na spoštovanje kodeksov odgovornega ravnanja podjetij in mednarodno priznanih standardov za potrebno skrbnost in poročanje ter, kjer je to ustrezno, stopnjo usklajenosti z dolgoročnimi cilji pariškega podnebnega sporazuma glede globalnega segrevanja.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 od [Urad za publikacije: vstavite datum 18 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] udeleženci na finančnem trgu, ki na dan svoje bilance stanja presegajo merilo povprečnega števila 500 zaposlenih v proračunskem letu, na svojih spletnih mestih objavijo in ohranjajo izjavo o politikah potrebne skrbnosti v zvezi z glavnimi škodljivimi vplivi investicijskih odločitev na dejavnike trajnosti.

Izjava iz prvega pododstavka vključuje vsaj informacije iz točk (a) do (d) odstavka 2.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 od [Urad za publikacije: vstavite datum 18 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] udeleženci na finančnem trgu, ki so nadrejene družbe velike skupine iz člena 3(7) Direktive 2013/34/EU, ki na dan svoje bilance stanja na konsolidirani podlagi presegajo merilo povprečnega števila 500 zaposlenih v proračunskem letu, na svojih spletnih mestih objavijo in ohranjajo izjavo o politikah potrebne skrbnosti v zvezi z glavnimi škodljivimi vplivi investicijskih odločitev na dejavnike trajnosti.

Izjava iz prvega pododstavka vključuje vsaj informacije iz točk (a) do (d) odstavka 2.

5.   Finančni svetovalci na svojih spletnih mestih objavijo in vzdržujejo eno od naslednjega:

a)  informacije o tem, ali ob ustreznem upoštevanju njihove velikosti, vrste in obsega dejavnosti ter vrst finančnih proizvodov, v zvezi s katerimi svetujejo, pri svojem investicijskem ali zavarovalnem svetovanju upoštevajo glavne škodljive vplive na dejavnike trajnosti;

b)  informacije o tem, zakaj pri svojem investicijskem svetovanju ne upoštevajo škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnosti, in po potrebi informacije, ali in kdaj nameravajo take škodljive vplive upoštevati.

6.   EBA, EIOPA in ESMA do ... [Urad za publikacije: vstavite datum 12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] v zvezi s kazalniki trajnosti glede podnebnih in drugih škodljivih vplivov, povezanimi z okoljem, v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1093/2010, Uredbe (EU) št. 1094/2010 in Uredbe (EU) št. 1095/2010 prek skupnega odbora pripravijo regulativne tehnične standarde v zvezi z vsebino, metodologijami in predstavitvijo informacij iz odstavkov 1 do 5 tega člena ter jih nato redno posodabljajo.

EBA, EIOPA in ESMA po potrebi zaprosijo Evropsko agencijo za okolje in Skupno raziskovalno središče Evropske komisije za informacije.

7.   EBA, EIOPA in ESMA do ... [Urad za publikacije: vstavite datum 24 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] v zvezi s kazalniki trajnosti glede škodljivih vplivov na področju socialnih zadev in zadev v zvezi z zaposlenimi, spoštovanjem človekovih pravic ter bojem proti korupciji in podkupovanju, v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1093/2010, Uredbe (EU) št. 1094/2010 in Uredbe (EU) št. 1095/2010 prek skupnega odbora pripravijo regulativne tehnične standarde v zvezi z vsebino, metodologijami in predstavitvijo informacij iz odstavkov 1 do 5 tega člena ter jih nato redno posodabljajo.

Člen 3a

Preglednost politik prejemkov v zvezi z vključevanjem tveganj glede trajnosti

1.   Udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci v svoje politike prejemkov vključijo informacije o tem, kako so njihove politike prejemkov skladne z vključevanjem tveganj glede trajnosti, in te informacije objavijo na svojih spletnih mestih.

2.   Razkrivanje informacij iz odstavka 1 se vključi v politike prejemkov, ki jih udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci vzpostavijo in vzdržujejo v skladu s sektorsko zakonodajo, predvsem Direktivo 2009/65/ES, Direktivo 2009/138/ES, Direktivo 2011/61/EU, Direktivo 2013/36/EU, Direktivo 2014/65/EU, Direktivo (EU) 2016/97 in Direktivo (EU) 2016/2341.

Člen 4

Preglednost vključevanja tveganj glede trajnosti

1.  Udeleženci na finančnem trgu v predpogodbeno razkrivanje informacij vključijo opis naslednjega:

(a)  način, kako so tveganja glede trajnosti vključena v njihove investicijske odločitve, in

(b)  rezultat ocene verjetnih učinkov tveganj glede trajnosti ▌na donos finančnih produktov ▌.

Če se šteje, da tveganja glede trajnosti niso relevantna, opisi iz točk (a) in (b) vsebujejo jasno in jedrnato pojasnilo, zakaj je tako.

2.  Finančni svetovalci v predpogodbeno razkrivanje informacij vključijo opis naslednjega:

(a)  kako so tveganja glede trajnosti vključena v njihovo investicijsko ▌ali zavarovalno svetovanje, ter

(b)  rezultat ocene verjetnih učinkov tveganj glede trajnosti ▌na donos finančnih produktov ▌.

Če se šteje, da tveganja glede trajnosti niso relevantna, opisi iz točk (a) in (b) vsebujejo jasno in jedrnato pojasnilo, zakaj je tako.

3.  Informacije iz odstavkov 1 in ▌odstavka 2 se razkrijejo na naslednji način:

(a)  UAIS pri razkrivanju informacij vlagateljem iz člena 23(1) Direktive 2011/61/EU;

(b)  zavarovalnice pri podajanju informacij iz člena 185(2) Direktive 2009/138/ES ali, kadar je primerno, v skladu s členom 29(1) Direktive (EU) 2016/97;

(c)  institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje pri podajanju informacij iz člena 41 Direktive (EU) 2016/2341;

(d)  upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala pri podajanju informacij iz člena 13(1) Uredbe (EU) št. 345/2013;

(e)  upravitelji kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo pri podajanju informacij iz člena 14(1) Uredbe (EU) št. 346/2013;

(f)  proizvajalci pokojninskih produktov pisno in pravočasno, preden se mali vlagatelj pogodbeno zaveže v zvezi s pokojninskim produktom;

(g)  družbe za upravljanje KNPVP v prospektu, navedenem v členu 69 Direktive 2009/65/ES;

(h)  investicijska podjetja, ki upravljajo portfelje ali zagotavljajo investicijsko svetovanje, v skladu s členom 24(4) Direktive 2014/65/EU;

(ha)  kreditne institucije, ki upravljajo portfelje ali zagotavljajo investicijsko svetovanje, v skladu s členom 24(4) Direktive 2014/65/EU;

(i)  za zavarovalne posrednike in zavarovalnice, ki zagotavljajo zavarovalno svetovanje v zvezi z zavarovalnimi naložbenimi produkti in za zavarovalne posrednike, ki zagotavljajo zavarovalno svetovanje v zvezi s pokojninskimi produkti, izpostavljenimi tržnim nihanjem, v skladu s členom 29(1) Direktive (EU) 2016/97;

(j)  za UAIS evropskega dolgoročnega investicijskega sklada v prospektu iz člena 23 Uredbe (EU) 2015/760;

(k)  za ponudnike PEPP v dokumentu s ključnimi informacijami o PEPP iz člena 26 Uredbe (EU) XYZ [UL – vstavite sklic na uredbo o PEPP v zvezi z vseevropskim produktom osebnega pokojninskega zavarovanja (PEPP)].

Člen 4gama

Preglednost škodljivih vplivov na trajnost na ravni finančnih produktov

1.   Najpozneje ... [Urad za publikacije: vstavite datum 36 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] za vsak finančni produkt, kadar udeleženec na finančnem trgu uporabi člen 3gama(1)(a), (3) ali (4), razkrivanje informacij iz točk (a) do (k) člena 4(3) vključuje naslednje:

(a)  jasno in utemeljeno razlago, ali se pri finančnem produktu upoštevajo glavni škodljivi vplivi na dejavnike trajnosti in, če je tako, kako finančni produkt upošteva te glavne škodljive vplive;

(b)  izjavo, da so informacije o glavnih škodljivih vplivih na dejavnike trajnosti na voljo v informacijah, ki jih je treba razkriti v skladu s točkami (a) do (j) člena 7(2).

Kadar informacije iz točk (a) do (j) člena 7(2) vključujejo količinske opredelitve glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnosti, se te informacije lahko opirajo na določbe regulativnih tehničnih standardov, sprejete v skladu s členom 3gama(6) in (7).

2.   Za vsak finančni produkt, v zvezi s katerim udeleženec na finančnem trgu uporablja člen 3gama(1)(b), razkrivanje informacij iz točk (a) do (k) člena 4(3) vključuje izjavo, da udeleženec na finančnem trgu ne upošteva škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnosti in utemeljeno obrazložitev, zakaj tega ne stori.

Člen 4a

Preglednost spodbujanja okoljskih ali socialnih značilnosti v predpogodbenem razkrivanju informacij

1.   Kadar finančni produkt med drugim vsebuje spodbujanje okoljskih ali socialnih značilnosti ali kombinacijo teh značilnosti, morajo informacije, ki jih je treba razkriti v skladu s členom 4(1) in (3), pod pogojem, da družbe, ki izvedejo naložbe, spoštujejo prakse dobrega upravljanja, vsebovati naslednje:

(a)  informacije o tem, kako se te značilnosti upoštevajo;

(b)  če je bil indeks določen kot referenčna vrednost, informacije o tem, ali in kako je ta indeks skladen z navedenimi značilnostmi.

2.   Udeleženci na finančnem trgu v razkrite informacije skladno s členom 4(1) in (3) vključijo navedbo, kje je mogoče najti metodologijo, uporabljeno za izračun indeksov iz odstavka 1 tega člena.

3.   Evropski bančni organ (EBA), Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) in Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) prek skupnega odbora evropskih nadzornih organov (v nadaljnjem besedilu: skupni odbor) pripravijo osnutek regulativnih tehničnih standardov z nadaljnjimi podrobnostmi o predstavitvi in vsebini informacij, ki jih je treba razkriti skladno s tem členom.

EBA, EIOPA in ESMA pri pripravi osnutkov regulativnih tehničnih standardov upoštevajo različne vrste finančnih produktov, njihove značilnosti iz odstavka 1 in razlike, ki izhajajo iz njih, ter cilj, da se informacije razkrijejo točno, pošteno, jasno in brez zavajanja, preprosto ter jedrnato.

EBA, EIOPA in ESMA navedene osnutke regulativnih tehničnih standardov predložijo Komisiji do ... [Urad za publikacije: vstavite datum 12 mesecev po začetku veljavnosti].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členi 10 do 14 uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010.

Člen 5

Preglednost trajnostnih naložb v predpogodbenem razkrivanju informacij

1.  Kadar ima finančni produkt za cilj trajnostne naložbe in je bil kot referenčna vrednost opredeljen indeks, mora informacije, ki jih je treba razkriti skladno s členom 4(1) in (3), spremljati naslednje:

(a)  informacije o tem, kako je opredeljeni indeks usklajen s tem ciljem;

(b)  pojasnilo o tem, zakaj ▌in kako se opredeljeni indeks, usklajen s tem ciljem, razlikuje od splošnega tržnega indeksa.

2.  Kadar ima finančni produkt za cilj trajnostne naložbe ▌ in kot referenčna vrednost ni opredeljen noben indeks, morajo informacije, ki jih je treba razkriti skladno s členom 4(1) in (3), vključevati pojasnilo, kako se ta cilj dosega.

3.  Kadar ima finančni produkt za cilj zmanjšanje emisij ogljika, morajo informacije, ki jih je treba razkriti v skladu s členom 4(1) in (3), vključevati cilj izpostavljenosti nizkim emisijam ogljika, da bi dosegli dolgoročne cilje pariškega podnebnega sporazuma glede globalnega segrevanja.

Z odstopanjem od odstavka 2, kadar ni ▌ na voljo referenčna vrednost EU za podnebni prehod ali referenčna vrednost EU ▌, usklajena s Pariškim sporazumom v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011, morajo informacije iz člena 4 vključevati podrobno pojasnilo o tem, kako potekajo stalna prizadevanja za uresničevanje cilja zmanjševanja emisij ogljika, da bi dosegli dolgoročne cilje pariškega podnebnega sporazuma glede globalnega segrevanja.

4.  Udeleženci na finančnem trgu v informacije, ki jih je treba razkriti skladno s členom 4(1) in (3), vključijo navedbo, kje je mogoče najti metodologijo, uporabljeno za izračun indeksov iz odstavka 1 tega člena, in referenčne vrednosti iz drugega pododstavka odstavka 3 tega člena.

5.  EBA, EIOPA in ESMA prek skupnega odbora pripravijo osnutek regulativnih tehničnih standardov z nadaljnjimi podrobnostmi o predstavitvi in vsebini informacij, ki jih je treba razkriti skladno s tem členom.

EBA, EIOPA in ESMA pri pripravi osnutkov regulativnih tehničnih standardov upoštevajo različne vrste finančnih produktov, njihove cilje iz odstavkov 1, 2 in 3, razlike, ki izhajajo iz njih, ter cilj, da se informacije razkrijejo točno, pošteno, jasno in brez zavajanja, preprosto ter jedrnato.

EBA, EIOPA in ESMA navedene osnutke regulativnih tehničnih standardov predložijo Komisiji do ... [Urad za publikacije: vstavite datum 12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1093/2010, Uredbe (EU) št. 1094/2010 in Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Člen 6

Preglednost spodbujanja okoljskih ali socialnih značilnosti in trajnostnih naložb na spletnih mestih

1.   Udeleženci na finančnem trgu na svojih spletnih mestih za vsak finančni produkt, naveden v odstavku 1 člena 4a in odstavkih 1, 2 in 3 člena 5, objavijo in vzdržujejo naslednje:

(a)  opis okoljskih ali socialnih značilnosti ali cilja trajnostne naložbe;

(b)  informacije o metodologijah, uporabljenih za ocenjevanje, merjenje in spremljanje okoljskih ali socialnih značilnosti ali učinka izbranih trajnostnih naložb za finančni produkt, vključno z viri podatkov, merili za pregled sredstev, ki predstavljajo osnovo, in ustreznimi kazalniki trajnosti, ki se uporabljajo za merjenje okoljskih ali socialnih značilnosti ali splošnega trajnostnega učinka finančnega produkta;

(c)  informacije iz člena 4a in člena 5;

(d)  informacije iz člena 7.

Informacije, ki jih je treba razkriti skladno s prvim pododstavkom, morajo biti za vlagatelje jasne, jedrnate in razumljive. Objavi se na natančen, pošten, jasen, nezavajajoč, enostaven in jedrnat način ter na vidni, lahko dostopni strani na spletnem mestu.

2.   EBA, EIOPA in ESMA prek skupnega odbora pripravijo osnutek regulativnih tehničnih standardov z nadaljnjimi podrobnostmi glede vsebine informacij iz točk (a) in (b) prvega pododstavka odstavka 1 in glede zahtev za predstavitev iz drugega pododstavka navedenega odstavka.

EBA, EIOPA in ESMA pri pripravi osnutkov regulativnih tehničnih standardov upoštevajo različne vrste finančnih produktov, njihove značilnosti in cilje iz odstavka 1, razlike, ki izhajajo iz njih. EBA, EIOPA in ESMA posodobijo regulativne tehnične standarde na podlagi regulativnega in tehnološkega razvoja.

EBA, EIOPA in ESMA navedene osnutke regulativnih tehničnih standardov predložijo Komisiji do [Urad za publikacije: vstavite datum 12 mesecev po začetku veljavnosti].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1093/2010, Uredbe (EU) št. 1094/2010 in Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Člen 7

Preglednost spodbujanja okoljskih ali socialnih značilnosti ter trajnostnih naložb v periodičnih poročilih

1.  Kadar udeleženci na finančnem trgu ponujajo finančni produkt iz odstavka 1 člena 4a ter odstavkov 1, 2 in 3 člena 5, v periodična poročila vključijo opis naslednjega:

(a)  za finančni produkt iz odstavka 1 člena 4a navedbo, v kolikšni meri dosega okoljske ali socialne značilnosti;

(b)  za finančni produkt iz odstavkov (1), (2) in (3) člena 5,

(i)  skupnega vpliva finančnega produkta, povezanega s trajnostjo, z ustreznimi kazalniki trajnosti ali

(ii)  primerjave med skupnim učinkom finančnega produkta in opredeljenim indeksom ter splošnim tržnim indeksom na podlagi kazalnikov trajnosti, kadar je bil kot referenčna vrednost opredeljen indeks.

2.  Informacije iz odstavka 1 se razkrijejo na naslednji način:

(a)  za UAIS v letnem poročilu iz člena 22 Direktive 2011/61/EU;

(b)  za zavarovalnice vsako leto pisno v skladu s členom 185(6) Direktive 2009/138/ES;

(c)  za institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje v letnem poročilu iz člena 29 Direktive (EU) 2016/2341;

(d)  za upravitelje kvalificiranih skladov tveganega kapitala v letnem poročilu iz člena 12 Uredbe (EU) št. 345/2013;

(e)  za upravitelje kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo v letnem poročilu iz člena 13 Uredbe (EU) št. 346/2013;

(f)  za proizvajalce pokojninskih produktov pisno ▌ v letnih poročilih ali poročilih v skladu z nacionalno zakonodajo;

(g)  za družbe za upravljanje KNPVP v letnih poročilih iz člena 69 Direktive 2009/65/ES;

(h)  za investicijska podjetja, ki upravljajo portfelje, v periodičnih poročilih iz člena 25(6) Direktive 2014/65/EU;

(i)  za investicijska podjetja, ki upravljajo portfelje, v periodičnih poročilih iz člena 25(6) Direktive 2014/65/EU;

(j)  za ponudnike PEPP v obvestilu o pravicah v okviru PEPP iz člena 36 Uredbe (EU) št. XYZ [UL – vstavite sklic na uredbo o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP)].

3.  Za namene odstavka 1 smejo udeleženci na finančnem trgu uporabiti informacije v poslovnih poročilih v skladu s členom 19 ali informacije iz izjav o nefinančnem poslovanju v skladu s členom 19a Direktive 2013/34/EU, kadar je to primerno.

4.  EBA, EIOPA in ESMA morajo prek skupnega odbora pripraviti osnutek regulativnih tehničnih standardov z nadaljnjimi podrobnostmi o vsebini in predstavitvi informacij iz odstavka 1.

EBA, EIOPA in ESMA pri pripravi osnutkov regulativnih tehničnih standardov upoštevajo različne vrste finančnih produktov, njihove značilnosti in cilje iz odstavka 1 ter razlike, ki izhajajo iz njih. EBA, EIOPA in ESMA posodobijo regulativne tehnične standarde na podlagi regulativnega in tehnološkega razvoja.

EBA, EIOPA in ESMA navedene osnutke regulativnih tehničnih standardov predložijo Komisiji do [Urad za publikacije: vstavite datum 12 mesecev po začetku veljavnosti].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1093/2010, ▌ Uredbe (EU) št. 1094/2010 in ▌ Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Člen 8

Pregled razkrivanja informacij

1.  Udeleženci na finančnem trgu morajo poskrbeti, da so vse informacije, objavljene v skladu s členom 3, členom 3a ali členom 6, posodobljene. Kadar udeleženec na finančnem trgu te informacije popravi, mora na istem spletnem mestu objaviti tudi jasno razlago te spremembe.

2.  Odstavek 1 se smiselno uporablja za finančne svetovalce v zvezi z vsemi informacijami, objavljenimi v skladu s členom 3 in členom 3a.

Člen 9

Tržna sporočila

1.  Brez poseganja v strožjo sektorsko zakonodajo, predvsem Direktivo 2009/65/ES, ▌ Direktivo 2014/65/EU, ▌ Direktivo (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbo (EU) št. 1286/2014, morajo udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci poskrbeti, da njihova tržna sporočila niso v nasprotju z informacijami, razkritimi v skladu s to uredbo.

2.  EBA, EIOPA in ESMA lahko prek skupnega odbora pripravijo osnutek izvedbenih tehničnih standardov, ki določajo standardno predstavitev informacij o spodbujanju okoljskih ali socialnih značilnosti in trajnostnih naložb.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1093/2010, ▌ Uredbe (EU) št. 1094/2010 ▌ in Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Člen 9a

Pristojni organi

1.   Vsaka država članica poskrbi, da pristojni organi, imenovani v skladu s sektorsko zakonodajo, predvsem tisti, navedeni v točkah (a) do (j) člena 4(3) Direktive 2013/36/EU, spremljajo tudi, ali udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci upoštevajo zahteve iz te uredbe. Pristojni organi imajo vsa nadzorna in preiskovalna pooblastila, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih nalog na podlagi te uredbe.

2.   Pristojni organi za namene te uredbe med seboj sodelujejo in si brez nepotrebnega odlašanja izmenjajo vse informacije, potrebne za opravljanje nalog, ki jih imajo v skladu s to uredbo, in za izvajanje svojih pristojnosti.

Člen 9b

Preglednost institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje in zavarovalnih posrednikov

1.   Institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje objavijo in hranijo podatke iz člena 3, člena 3a, člena 3gama, člena 4gama in člena 4 ter točk (a) do (d) prvega pododstavka člena 6(1) v skladu s točko (f) člena 36(2) Direktive (EU) 2016/2341.

2.   Zavarovalni posredniki sporočijo informacije iz člena 3, člena 3a, člena 3gama (5) in člena 4 ter točk (a) do (d) prvega pododstavka člena 6(1) v skladu s členom 23 Direktive (EU) 2016/97.

Člen 9c

Pokojninski produkti, zajeti v uredbah (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009

1.   Države članice se lahko odločijo, da bodo to uredbo uporabljale za proizvajalce pokojninskih produktov, ki upravljajo nacionalne sisteme socialne varnosti iz uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta. V takih primerih proizvajalci pokojninskih produktov iz člena 2(a) vključujejo proizvajalce pokojninskih produktov, ki upravljajo nacionalne sisteme socialne varnosti in pokojninske produkte iz člena 2(h). Pokojninski produkti iz člena 2(h) tako vključujejo tudi pokojninske produkte iz prvega stavka.

2.   Države članice obvestijo Komisijo, EBA, EIOPA in ESMA o odločitvah iz odstavka 1.

Člen 9d

Izvzetja

1.   Ta uredba se ne uporablja za zavarovalne posrednike, ki zagotavljajo zavarovalno svetovanje glede zavarovalnih naložbenih produktov, in investicijska podjetja, ki zagotavljajo investicijsko svetovanje ter so ne glede na svojo pravno obliko podjetja, pa tudi ne za fizične osebe ali samozaposlene osebe, če zaposlujejo manj kot tri osebe.

2.  Države članice se lahko odločijo, da to uredbo uporabljajo za zavarovalne posrednike, ki zagotavljajo zavarovalno svetovanje glede zavarovalnih naložbenih produktov, in investicijska podjetja, ki zagotavljajo investicijsko svetovanje iz odstavka 1.

3.  Države članice obvestijo Komisijo, EBA, EIOPA in ESMA o odločitvah iz odstavka 2.

Člen 9e

Poročilo

EBA, EIOPA in ESMA preučijo obseg prostovoljnih razkrivanj informacij v skladu s členom 3gama 1(a) in členom 4gama 1(a). EBA, EIOPA in ESMA najpozneje do ... [Urad za publikacije: vstavite datum 18 mesecev po začetku uporabe členov 3gama in 4gama] Komisiji predložijo letno poročilo o najboljših praksah in oblikujejo priporočila za standarde za prostovoljno poročanje. V letnem poročilu se upoštevajo posledice praks potrebne skrbnosti za razkrivanje informacij v skladu s to uredbo in zagotovijo smernice v zvezi s tem. To poročilo se objavi in posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Člen 11

Ocena

Do ... [Urad za publikacije: vstavite datum 36 mesecev po datumu začetka veljavnosti], Komisija bo opravila oceno uporabe te uredbe in predvsem:

(a)  ali naj se sklicevanje na povprečno število zaposlenih v členu 3gama(3) in (4) ohrani, nadomesti ali dopolni z drugimi merili ter upoštevajo koristi in sorazmernost s tem povezanega upravnega bremena;

(b)  ali delovanja te uredbe ne ovira pomanjkanja podatkov ali njihova neoptimalna kakovost, vključno s kazalniki o škodljivih vplivih družb, v katere se vlaga, na dejavnike trajnosti.

Temu poročilu se, če je primerno, priložijo zakonodajni predlogi.

Člen 12

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od ... [Urad za publikacije: vstavite datum 15 mesecev od datuma objave v Uradnem listu Evropske unije].

Člen 3gama (6) in (7), Člen 4a(3), Člen 5(5), Člen 6(2), Člen 7(4) in Člen 9(2) ▌veljajo od [Urad za publikacije: vstavite datum začetka veljavnosti], členi 7(1) do 7(3) pa veljajo od [Urad za publikacije: vstavite 1. januar leta, ki sledi datumu, na katerega se navezuje drugi pododstavek].

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)* BESEDILO ŠE NI BILO PRAVNO-JEZIKOVNO FINALIZIRANO.
(2)UL C , , str. .
(3)UL C , , str. .
(4) Stališče Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2019.
(5)Spreminjamo naš svet: agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (ZN 2015).
(6)Dok. COM(2016)0739.
(7)Dok. CO EUR 17, CONCL. 5.
(8)Sklep Sveta (EU) 2016/1841 z dne 5. oktobra 2016 o sklenitvi Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije (UL L 282, 19.10.2016, str. 1).
(9)Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302 17.11.2009, str. 32).
(10)Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).
(11)Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).
(12)Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).
(13)Direktiva 2014/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).
(14)Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (UL L 26, 2.2.2016, str. 19).
(15)Direktiva (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L 354, 23.12.2016, str. 37).
(16)Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala (UL L 115, 25.4.2013, str. 1).
(17)Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L 115, 25.4.2013, str. 18).
(18)Uredba (EU) 2015/760 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih (UL L 123, 19.5.2015, str. 98).
(19)Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).
(20)Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).
(21)Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).
(22)Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).
(23)Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) (UL L 352, 9.12.2014, str. 1).

Zadnja posodobitev: 29. april 2019Pravno obvestilo