Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0070(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0336/2018

Внесени текстове :

A8-0336/2018

Разисквания :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Гласувания :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Приети текстове :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Приети текстове
PDF 393kWORD 124k
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Устойчиви органични замърсители ***I
P8_TA-PROV(2019)0436A8-0336/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0144),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0124/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 юли 2018 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

—  като взе предвид писмото от 10 септември 2018 г., изпратено от комисията по правни въпроси до комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните съгласно член 104, параграф 3 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 1 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 104 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0336/2018),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията(3);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 93.
(2) ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 15 ноември 2018 г. (Приети текстове, P8_TA(2018)0463).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст)
P8_TC1-COD(2018)0070

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че

(1)  Регламент (ЕС) № 850/2004 Европейския парламент и на Съвета(3) е бил неколкократно и съществено изменян. Тъй като е необходимо да се направят допълнителни изменения, посоченият регламент следва да бъде преработен с оглед на постигане на яснота.

(2)  Съюзът е сериозно загрижен от продължаващото изпускане на устойчиви органични замърсители („УОЗ“) в околната среда. Тези химични вещества се пренасят през международните граници далеч от техните източници и се задържат в околната среда, биоакумулират чрез хранителната верига и излагат на риск човешкото здраве и околната среда. Следователно е необходимо да се предприемат по-нататъшни мерки, за да се опазят човешкото здраве и околната среда от тези замърсители.

(3)  Предвид своите отговорности за опазване на околната среда Съюзът одобри на 19 февруари 2004 г. Протокола за устойчивите органични замърсители към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 г.(4) („Протокола“) и одобри на 14 октомври 2004 г. Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители(5) („Конвенцията“).

(4)  За да се гарантира последователно и ефективно прилагане на задълженията на Съюза съгласно Протокола и Конвенцията, е необходимо да се създаде обща правна рамка, с която да се предприемат мерките, създадени по-специално с цел преустановяване на производството, пускането на пазара и употребата на преднамерено произведени УОЗ. Освен това характеристиките на УОЗ следва да се вземат предвид при създаване на рамката на съответните схеми на Съюза за оценка и разрешаване.

(5)  Когато разпоредбите на Конвенцията се прилагат на равнището на Съюза, e необходимо да се гарантират координацията и последователността с разпоредбите на Ротердамската конвенция относно процедурата за „предварително обосновано съгласие“ за определени опасни химични вещества и пестициди в международната търговия, която Съюзът одобри на 19 декември 2002 г.(6), с разпоредбите на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, която Съюзът одобри на 1 февруари 1993 г.(7) и с разпоредбите на Конвенцията Минамата относно живака, която Съюзът одобри на 11 май 2017 г.(8) Координацията и последователността следва да се запазват и когато се участва в прилагането и по-нататъшното разработване на стратегическия подход за международно управление на химикали (SAICM), приет от Първата международна конференция за управление на химикалите, проведена в Дубай на 6 февруари 2006 г., и доброто управление на химикалите и отпадъците след 2020 г. в рамките на Обединените нации.

(6)  Освен това, като се има предвид, че разпоредбите на настоящия регламент са подкрепени от принципа на предпазните мерки, заложен в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и зачитат подхода на предпазните мерки по отношение на опазването на околната среда, посочен в принцип 15 от Декларацията от Рио де Жанейро за околната среда и развитието, и с оглед на целта за прекратяването, където е приложимо, на изпускането на УОЗ в околната среда, е целесъобразно в определени случаи да се предвидят мерки за контрол, които да са по-строги от мерките съгласно Протокола и Конвенцията.

(7)  Пускането на пазара и употребата на голяма част от УОЗ, изброени в Протокола или Конвенцията,  са били вече поетапно преустановени в Съюза, вследствие забраната, наложена, наред с други, с регламенти (ЕО) № 1907/2006(9), (ЕО) № 1107/2009(10) и (ЕС) № 528/2012(11) на Европейския парламент и на Съвета. Въпреки това, за да се изпълнят задълженията на Съюза, произтичащи от Протокола и Конвенцията, и за да се сведе до минимум изпускането на УОЗ, е необходимо и целесъобразно да се забрани и производството на тези вещества, както и да се ограничат до минимум възможностите за освобождаване от спазването на тази забрана само до изключенията, при които веществата изпълняват основни функции в специфично приложение.

(8)  От съображения за яснота и съгласуваност с други съответни законодателни актове на Съюза, някои определения следва да се уточнят, а терминологията — да се уеднакви с използваната в Регламент (ЕО) № 1907/2006 и Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(12).

(9)  Износът на вещества, обхванати от Конвенцията, се регулира с Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета(13) и поради това не е необходимо да бъде допълнително разглеждан в настоящия регламент.

(10)  Излезлите от употреба или неправилно управляваните запаси от УОЗ могат да изложат на сериозна опасност околната среда и човешкото здраве, например чрез замърсяване на почвата и подземните води. Следователно е целесъобразно да се предвидят правила по отношение на управлението на посочените запаси, които са по-строги от онези, които са установени в Конвенцията. Запасите от забранени вещества следва да се обработват като отпадъци, докато запасите от вещества, чието производство или употреба са все още позволени, следва да се съобщават на компетентните органи и да се осъществява надлежен контрол върху тях. По-специално, съществуващите запаси, които се състоят от забранени УОЗ или съдържат забранени УОЗ, следва да се управляват като отпадъци във възможно най-кратки срокове. Ако в бъдеще се забранят други вещества, запасите от тях също следва да се унищожават незабавно, като не следва да се натрупват нови запаси.

(11)  В съответствие с Протокола и Конвенцията, емисиите на УОЗ, които са непреднамерено получени странични продукти от промишлени процеси, следва да се установят и намалят възможно най-бързо, като крайната цел е елиминирането им, когато е възможно. С цел емисиите да се намалят трайно и по икономически ефективен начин, следва да се разработват, актуализират и прилагат, когато е уместно, във възможно най-кратки срокове целесъобразни национални планове за действие, които обхващат всички източници и мерки, включително тези, установени в съществуващото законодателство на Съюза. За тази цел следва да се разработят подходящи инструменти в рамките на Конвенцията.

(12)  При обсъждане на предложения за изграждане на нови съоръжения или за значително изменение на съществуващи съоръжения в случаите, когато се използват процеси, при които се изпускат химикалите, изброени в приложение III към настоящия регламент, следва да се използват насоките за най-добрите налични техники и временните насоки относно най-добрите екологични практики, имащи отношение към член 5 и приложение В към Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители, които бяха приети съгласно Стокхолмската конвенция.

(13)  Следва да се създадат или запазят, както е целесъобразно, подходящи програми и механизми, които да осигуряват адекватни данни от наблюдението върху наличието на веществата, изброени в част А на приложение III, в околната среда. Въпреки това е необходимо да се гарантира, че подходящите инструменти са налични и могат да се използват при икономически и технически осъществими условия.

(14)  Съгласно Конвенцията УОЗ, които се съдържат в отпадъците, се унищожават или необратимо се преобразуват във вещества, които не проявяват характеристики на УОЗ, освен ако от съображения, свързани с околната среда, се предпочитат други действия. С цел Съюзът да изпълни задълженията си по Конвенцията е необходимо да се установят специфични правила по отношение на тези вещества. За да се гарантира високо ниво на защита, следва да бъдат приети, контролирани и прилагани общи максимално допустими концентрации на тези вещества в отпадъците.

(15)  По отношение на полибромираните дифенилови етери (PBDE), изброени в настоящия регламент, включително декабромодифенил етер, максимално допустимата концентрация за сумата от тези вещества в отпадъците се определя на 1 000 mg/kg. Като се има предвид, че научният и техническият напредък се развиват бързо, Комисията следва да преразгледа тази максимално допустима концентрация и, когато е целесъобразно, да приеме законодателно предложение за намаляване на тази стойност на 500 mg/kg. Комисията следва да действа възможно най-бързо и във всеки случай не по-късно от … [2 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

(16)  Важно е да се установяват и разделят отпадъците, които се състоят от УОЗ, съдържат УОЗ или са замърсени с УОЗ, още при източника, с цел да се намали до минимум разпространението на тези химикали в други отпадъци. С Директива 2008/98/ЕО се създадоха правилата на Съюза за управление на опасни отпадъци, съгласно които държавите членки са длъжни да предприемат необходимите мерки, за да изискат от предприятията и учрежденията, които обезвреждат, оползотворяват, събират или транспортират опасни отпадъци, да не смесват различните категории опасни отпадъци или да не смесват опасни отпадъци с неопасни.

(17)  За да се насърчи проследимостта на отпадъците, съдържащи УОЗ, и да се гарантира контрола, разпоредбите на системата за съхранение на данни, приети в съответствие с член 17 от Директива 2008/98/ЕО, следва да се прилагат и за отпадъци, съдържащи УОЗ, които не са определени като опасни отпадъци съгласно Решение 2014/955/ЕС на Комисията(14).

(18)  Необходимо е да се осигурят ефективна координация и ефективно управление на техническите и административните аспекти на настоящия регламент на равнището на Съюза. Европейската агенция по химикали (наричана по-долу „Агенцията“), създадена с Регламент (ЕО) № 1907/2006, притежава компетентност и опит при прилагането на законодателството на Съюза и международните споразумения по отношение на химикалите. Затова държавите членки и Агенцията следва да поемат задачи във връзка с административните, техническите и научните аспекти на прилагането на настоящия регламент и във връзка с обмена на информация. Ролята на Агенцията следва да включва подготовката и проучването на техническите досиета, включително консултациите със заинтересованите страни, а също и изготвянето на становища, които следва да се използват от Комисията, когато тя решава дали да представи предложение за вписване на вещество като УОЗ в Конвенцията или Протокола. Освен това Комисията, държавите членки и Агенцията следва да си сътрудничат с цел ефективно да прилагат международните задължения на Съюза по Конвенцията.

(19)  Конвенцията предвижда всяка страна по Конвенцията да разработва, да актуализира и да се стреми да прилага, както е целесъобразно, план за изпълнение на своите задължения в нейните рамки. Държавите членки следва да осигурят възможности за участие на обществеността при създаването, прилагането и актуализирането на плановете им за изпълнение. Тъй като Съюзът и държавите членки си поделят компетенциите по този въпрос, плановете за изпълнение следва да се съставят и актуализират както на национално равнище, така и на равнището на Съюза. Следва да се насърчават сътрудничеството и обменът на информация, включително относно терени, замърсени с УОЗ, между Комисията, Агенцията и органите на държавите членки.

(20)  Производството и употребата на веществата, вписани в част А от приложение I или в част А от приложение II към настоящия регламент, като междинни продукти, ограничени в затворена система, следва да се разрешават само ако в съответното приложение изрично е включена обяснителна бележка за това и ако производителят докаже на съответната държава членка, че веществото се произвежда и употребява при строго контролирани условия.

(21)  В съответствие с Конвенцията и Протокола информацията относно УОЗ следва да се предоставя на други страни по посочените споразумения. Обменът на информация с трети държави, които не са страни по тези споразумения, също следва да се насърчава.

(22)  Тъй като често обществото не е осведомено относно опасностите, които УОЗ представляват за здравето на сегашното и бъдещите поколения, както и за околната среда, по-специално в развиващите се страни, има нужда от по-широко разпространение на информация, за да се увеличи нивото на предпазливост и разбирането на обществеността за причините за налагане на ограниченията и забраните. В съответствие с Конвенцията, когато е целесъобразно, следва да се насърчават и подпомагат програмите за осведомяване на обществеността относно веществата във връзка с последиците, които те имат за здравето и околната среда, особено за най-уязвимите групи, както и програмите за обучение на работници, учени, преподаватели, технически и управленски персонал. Съюзът следва да гарантира достъп до информация, без да се засягат разпоредбите на регламенти (ЕО) № 1049/2001(15) и (ЕО) № 1367/2006(16) на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(17).

(23)  С цел да се насърчава разработването на широкообхватна база знания за експозицията на химикали и за токсичността, в съответствие с Общата програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 г. „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (7-ма ПДОС)(18), Комисията създаде информационната платформа за мониторинг на въздействието на химикалите. Използването на тази платформа следва да се насърчава като начин държавите членки да изпълнят задълженията си за докладване на данните за наличието на химикалите и да опростят и намалят своите задължения за докладване.

(24)  Съобразно наличните ресурси и при направено искане Комисията, Агенцията и държавите членки следва да си съдействат за осигуряване на подходящата и навременна техническа помощ, специално насочена към укрепване на капацитета на развиващите се страни и на страните с икономики в преход да прилагат Конвенцията. Техническата помощ следва да включва разработването и внедряването на подходящи алтернативни продукти, методи и стратегии съгласно Конвенцията, за да се гарантира, че УОЗ продължават да се използват единствено когато във въпросната държава на местно равнище няма на разположение безопасни, ефективни и достъпни алтернативи.

(25)  Следва да се правят редовни оценки на ефективността на мерките, които са предприети с цел намаляване изпускането на УОЗ. За тази цел държавите членки следва да предоставят на Агенцията редовни доклади в стандартизирана форма, по-специално по отношение на регистрите на изпусканията, нотифицираните запаси и производството и пускането на пазара на веществата, за които има наложени ограничения.

(26)  За да се посрещне нуждата от информация за прилагането и съответствието, следва да се въведе алтернативна система за събиране и предоставяне на информация, като се вземат предвид резултатите от доклада на Комисията за действията за усъвършенстване на докладването в областта на околната среда и свързаната с него проверка за пригодност. По-специално държавите членки следва да предоставят достъп до всички относими данни. Така следва да се гарантира, че административната тежест за всички участници остава възможно най-малка. Това налага на национално равнище да се извърши активно разпространяване в съответствие с директиви 2003/4/ЕО и 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(19) с цел гарантиране на подходяща инфраструктура за публичен достъп, докладване и обмен на данни между публичните органи. В този контекст държавите членки и Агенцията следва да изработят спецификациите за пространствени данни за актовете за изпълнение, приети съгласно Директива 2007/2/ЕО.

(27)  Конвенцията и Протоколът предвиждат, че страните по тях могат да предложат допълнителни вещества, които да бъдат предмет на международни действия и като резултат в тези споразумения могат да се включат допълнителни вещества. В тези случаи настоящият регламент следва съответно да се измени.

(28)  С цел изменение на някои несъществени елементи от настоящия регламент на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с изменение на настоящия регламент, посредством което, когато е уместно, се разрешават производството и употребата на вещество, вписано в част А от приложение I или част А от приложение II към настоящия регламент, като междинен продукт, ограничен в затворена система, и във връзка с изменението на крайните срокове в обяснителна бележка, включена в съответното приложение за тази цел, във връзка с изменението на приложение ІІІ към настоящия регламент с оглед на преместването на дадено вещество от част Б в част А от посоченото приложение и във връзка с изменението на приложения І, ІІ и ІІІ към настоящия регламент, за да ги адаптира към измененията в списъка на веществата, съдържащ се в приложенията към Конвенцията или Протокола, както и за да се изменят съществуващите вписвания или разпоредби в приложения І и ІІ към настоящия регламент, за да се адаптират към постигнатия научен и технически напредък. Особено важно е Комисията да провежда необходимите консултации по време на своята подготвителна работа, включително и на експертно равнище, и тези консултации да се извършват в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(20). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(29)  Когато приложенията към настоящия регламент се изменят, за да се отрази включването на допълнителни, преднамерено произведени УОЗ в списъка в Протокола или в Конвенцията, това включване следва да се отрази в приложение II вместо в приложение I, само в изключителни случаи и когато това е надлежно обосновано.

(30)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия да приема ▌мерки относно управлението на отпадъците [и ▌минималното количество информация, която да бъде предоставяна от държавите членки в мониторинга на прилагането на настоящия регламент. Посочените правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(21).

(31)  С цел да се гарантира прозрачност, безпристрастност и последователност на ниво на дейностите по прилагане, държавите членки следва да приемат правила за санкциите, които да се налагат при нарушаване на ▌настоящия регламент, и да гарантират, че те ще бъдат прилагани. Тези санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи, тъй като неизпълнението на настоящия регламент може да доведе до увреждане на човешкото здраве и на околната среда. За да се гарантира последователно и ефективно прилагане на настоящия регламент, държавите членки следва да координират относимите дейности и да обменят информация във Форума за обмен на информация за прилагане, създаден съгласно Регламент (EО) № 1907/2006. Информацията за нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент следва да бъде публична, когато е подходящо.

(32)  За целите на настоящия регламент, с изключение на въпросите, свързани с отпадъците, Комисията следва да бъде подпомагана от комитета, създаден с Регламент (ЕО) № 1907/2006, с цел да се осигури последователен подход по отношение на законодателството на Съюза в областта на химикалите.

(33)  За целите на настоящия регламент, по въпросите, свързани с отпадъците, Комисията следва да бъде подпомагана от комитета, създаден с Директива 2008/98/ЕО, с цел да се осигури последователен подход по отношение на законодателството на Съюза в областта на отпадъците.

(34)  Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да бъдат опазени околната среда и човешкото здраве от УОЗ, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, поради трансграничните последици от тези замърсители, но може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. Съгласно принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел и предмет

Взимайки предвид по-специално принципа на предпазните мерки, целта на настоящия регламент е опазването на човешкото здраве и околната среда от устойчивите органични замърсители (УОЗ) чрез забраната, поетапното преустановяване във възможно най-кратки срокове или ограничаването на производството, пускането на пазара и употребата на вещества, които са предмет на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители, наричана по-долу „Конвенцията“, или на Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, наричан по-долу „Протоколът“, чрез свеждане до минимум с цел елиминиране, когато е осъществимо и във възможно най-кратък срок, на изпускането на такива вещества и чрез създаване на разпоредби относно отпадъците, които се състоят от някои от тези вещества, съдържат ги или са замърсени с тях.

Държавите членки, когато е целесъобразно, могат да налагат по-строги изисквания от предвидените в настоящия регламент в съответствие с ДФЕС.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящия регламент:

1)  „пускане на пазара“ означава пускане на пазара съгласно определението в член 3, точка 12 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

2)  „изделие“ означава изделие съгласно определението в член 3, точка 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

3)  „вещество“ означава вещество съгласно определението в член 3, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

4)  „смес“ означава смес съгласно определението в член 3, точка 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

5)  „производство“ означава производство съгласно определението в член 3, точка 8 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

6)  „употреба“ означава употреба съгласно определението в член 3, точка 24 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

7)  „внос“ означава внос съгласно определението в член 3, точка 10 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

8)  „отпадък“ означава отпадък съгласно определението в член 3, точка 1 от Директива 2008/98/ЕО;

9)  „обезвреждане“ означава обезвреждане съгласно определението в член 3, точка 19 от Директива 2008/98/ЕО;

10)  „оползотворяване“ означава оползотворяване съгласно определението в член 3, точка 15 от Директива 2008/98/ЕО;

11)  „междинен продукт, ограничен в затворена система“ означава вещество, което се произвежда, консумира или употребява при химическа преработка с цел да бъде преобразувано в друго вещество („синтез“)“, като производството на междинния продукт и синтезът на едно или повече други вещества от този междинен продукт се извършват на една производствена площадка, от един или повече юридически лица , при строго контролирани условия, доколкото то е обект на съхранение при строги условия с технически средства по време на целия му жизнен цикъл;

12)  „следи от непреднамерен замърсител “ означава ниво на присъствие на дадено вещество, което непреднамерено е налично в минимално количество, под което веществото не може да се използва по смислен начин, и е над границата на откриване съгласно съществуващите методи за откриване, с цел да се даде възможност за контрол и прилагане;

13)  „запаси“ означава вещества, смеси или изделия, натрупани от притежателя, които се състоят от някое от веществата, изброени в приложение I или II, или съдържат някое от веществата, изброени в приложение I или II.

Член 3

Контрол върху производството, пускането на пазара, употребата и вписването на веществата

1.  Производството, пускането на пазара и употребата на веществата, изброени в приложение I, независимо от това дали става въпрос за веществата самостоятелно, в смеси или в изделия, се забраняват съгласно условията, посочени в член 4.

2.  Производството, пускането на пазара и употребата на веществата, изброени в приложение II, независимо от това дали става въпрос за веществата самостоятелно, в смеси или в изделия, се ограничават съгласно условията, посочени в член 4.

3.  В рамките на схемите за оценка и разрешаване на съществуващите и новите вещества съгласно приложимото законодателство на Съюза държавите членки и Комисията , вземат предвид критериите, посочени в параграф 1 от приложение Г към Конвенцията, предприемат необходимите мерки за контрол върху съществуващите вещества и предотвратяват производството, пускането на пазара и употребата на нови вещества, които проявяват характеристики на УОЗ.

4.  Когато подготвя предложение до Съвета съгласно член 218, параграф 9 от ДФЕС за включването в списъка на дадено вещество в съответствие с разпоредбите на Конвенцията, Комисията се подпомага от Европейската агенция по химикалите (Агенцията), създадена с Регламент (ЕС) № 1907/2006, както е посочено в член 8, параграф 1, буква в). Компетентните органи на държавите членки могат да представят на Комисията предложения за включване в списъка. На следващите етапи от процеса на включване в списъка Агенцията предоставя подкрепа на Комисията и на компетентните органи на държавите членки, както е посочено в член 8, параграф 1, буква д ).

5.  На всички етапи от процеса, посочени в параграфи 3 и 4, Комисията и Агенцията си сътрудничат и информират компетентните органи на държавите членки.

6.  Член 7 се прилага спрямо отпадъците, които се състоят от, съдържат или са замърсени с някои от веществата, изброени в приложение IV.

Член 4

Изключения от контролните мерки

1.  Член 3 не се прилага спрямо:

a)  вещество, използвано за лабораторни анализи или като референтен стандарт;

б)  вещество, което се среща като следи от непреднамерен замърсител във вещества, смеси или изделия, както е определено в съответните вписвания в приложение І или приложение ІІ.

2.  За вещество, добавено в приложение I или II след [дата на влизане в сила на настоящия регламент], член 3 не се прилага за период от шест месеца, ако съответното вещество се среща в изделия, произведени преди или на датата, на която настоящият регламент започва да се прилага спрямо веществото.

Член 3 не се прилага в случаите, когато дадено вещество се среща в изделие, което вече е в употреба, преди или на датата, на която настоящият регламент или Регламент (ЕС) № 850/2004 започва да се прилага спрямо веществото, като меродавна е по-ранната от двете дати..

Веднага след като държавата членка узнае за изделията, посочени в първа и втора алинея, тя уведомява Комисията и ▌Агенцията▌ за тях.

Винаги когато е уведомена по този или друг начин за такива изделия, Комисията, когато е целесъобразно, без забавяне уведомява секретариата на Конвенцията.

3.  Когато дадено вещество е включено в част А на приложение I или в част А на приложение II, всяка държава членка, която до изтичане на крайния срок, посочен в съответното приложение, поиска разрешение за производство и употреба на такова вещество като междинен продукт, ограничен в затворена система, нотифицира съответно секретариата на Конвенцията.

Подобна нотификация може да се направи само ако са изпълнени следните условия:

a)  по искане на държава членки или по инициатива на Комисията е направена ▌необходимата обяснителна бележка в съответното приложение чрез делегиран акт, приет на основание четвърта алинея;

б)  производителят докаже пред компетентния орган на държавата членка, в която е установен, че процесът на производство ще преобразува веществото в едно или повече други вещества, които не проявяват характеристиките на ▌УОЗ, като гарантира, че то е обект на съхранение при строги условия с технически средства по време на целия му жизнен цикъл;

в)  производителят докаже пред компетентния орган на държавата членка, в която е установен, че веществото е междинен продукт, ограничен в затворена система, и че не се очаква нито хората, нито околната среда да бъдат изложени на значителни количества от веществото по време на неговото производство и употреба;

г)  производителят съобщава на държавите членки данни за действителното или прогнозното производство и употреба на веществото, както и за естеството на процеса, ограничен в затворена система, като посочва и количеството на следи от нетрансформирано или непреднамерено замърсяване от някой от УОЗ като изходен материал в крайното вещество, смес или изделие..

В едномесечен срок от внасяне на нотификацията в секретариата на Конвенцията държавата членка съобщава за нотификацията на другите държави членки, на Комисията и на Агенцията, и съобщава данни за действителното или приблизителното производство и употреба на веществото, както и за естеството на процеса, ограничен в затворена система, като посочва и количеството в крайното вещество, смес или изделие на следи от нетрансформирано или непреднамерено замърсяване от някой от ▌УОЗ като изходен материал.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18, за да изменя приложения I и II, като включва обяснителни бележки изрично с цел да се разрешат производството и употребата на вещество, включено в част А на съответното приложение, като междинен продукт, ограничен в затворена система, и за да изменя крайните срокове в тези обяснителни бележки в случаите, когато след повторна нотификация на секретариата на Конвенцията от съответната държава членка, в рамките на Конвенцията е дадено изрично или мълчаливо съгласие за продължаване на производството и употребата на веществото за следващ период.

4.  ▌Член 7 се прилага спрямо отпадъците, които се състоят от, съдържат или са замърсени с някои от веществата, изброени в приложение IV.

Член 5

Запаси

1.  Притежателят на запаси, които се състоят или съдържат някои от веществата, изброени в приложения I или II, чиято употреба не е разрешена, управлява тези запаси като отпадъци и в съответствие с член 7.

2.  Притежателят на запаси, които са по-големи от 50 kg и се състоят или съдържат някое от веществата, изброени в приложение I или II, чиято употреба е разрешена, предоставя на компетентния орган на държавата членка, в която се намират запасите, информация относно характера и размера на тези запаси. Тази информация се предоставя в срок от 12 месеца след датата, на която настоящият регламент или Регламент (ЕО) № 850/2004 започва да се прилага към веществото, като се вземе по-ранната за притежателя дата, и на съответните изменения на приложение I или II и след това всяка година, докато изтече крайният срок, определен в приложение I или II за ограничената употреба.

Притежателят управлява запасите по начин, който гарантира безопасност, ефикасност и опазване на околната среда, в съответствие с праговете и изискванията, определени в Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(22) и взема всички подходящи мерки, за да гарантира, че запасите се управляват по начин, който опазва човешкото здраве и околната среда.

3.  Държавите членки контролират употребата и управлението на нотифицираните запаси.

Член 6

Намаляване, свеждане до минимум и елиминиране на изпусканията

1.  В рамките на две години след влизането в сила на настоящия регламент или Регламент (ЕО) № 850/2004, като се взема по-ранната от двете дати, в съответствие със своите задължения съгласно Конвенцията и Протокола, държавите членки изготвят регистри на веществата, изброени в приложение III, които са изпуснати във въздуха, водата и почвите, и впоследствие поддържат такива регистри.

2.  Държавите членки съобщават своите планове за действие относно мерките за идентифициране, характеризиране и свеждане до минимум с цел елиминиране, където е възможно и във възможно най-кратки срокове, на крайните емисии на вписани в приложение III вещества, включени в техните регистри, съставени в съответствие с техните задължения съгласно Конвенцията, на Комисията, Агенцията и на другите държави членки като част от техните национални планове за изпълнение съобразно член 9.

С цел да се предотврати образуването и изпускането на веществата, изброени в приложение III, в тези планове за действие се включват мерки за насърчаване на разработването на заместващи или видоизменени вещества, смеси, изделия и процеси и, когато се преценява за целесъобразно, се поставя изискване за употребата на заместващи или видоизменени вещества, смеси, изделия и процеси.

3.  Когато обсъждат предложения за изграждането на нови съоръжения или за съществено изменение на съществуващи съоръжения, използващи процеси, при които се изпускат химични вещества, изброени в приложение III, държавите членки дават приоритет на алтернативни процеси, техники или практики, които имат подобна полезност, но с които се избягва образуването и изпускането на вещества, изброени в приложение III, без да се засягат разпоредбите на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(23).

Член 7

Управление на отпадъците

1.  Причинителите и притежателите на отпадъци предприемат всички разумни усилия, за да се избегне, когато е осъществимо, замърсяването на тези отпадъци с веществата, изброени в приложение IV.

2.  Независимо от Директива 96/59/ЕО на Съвета(24), отпадъците, които се състоят, съдържат или са замърсени от някои от веществата, изброени в приложение IV към настоящия регламент, се обезвреждат или оползотворяват без неоправдано забавяне и в съответствие с част 1 от приложение V към настоящия регламент, по начин, по който се гарантира, че съдържанието на УОЗ е унищожено или необратимо преобразувано, така че останалите отпадъци и изпускания да не проявяват характеристики на УОЗ .

При извършване на такова обезвреждане или оползотворяване, всяко вещество, изброено в приложение IV, може да се изолира от отпадъците, при условие че това вещество непосредствено след това се обезврежда в съответствие с първа алинея.

3.  Забраняват се дейностите по обезвреждането или оползотворяването, които могат да доведат до оползотворяване, рециклиране, възстановяване или повторна употреба в самостоятелен вид на веществата, изброени в приложение IV.

4.  Чрез дерогация от параграф 2:

a)  отпадъци, които съдържат или са замърсени от някое от веществата, изброени в приложение IV, могат да бъдат обезвредени или оползотворени по друг начин, който е в съответствие с приложимото законодателство на Съюза, при условие че съдържанието на изброените вещества в отпадъците е по-ниско от максимално допустимите концентрации, определени в приложение IV;

б)  всяка държава членка или компетентен орган, определен от тази държава членка, могат, при изключителни случаи, да позволят отпадъците, изброени в част 2 от приложение V, съдържащи или замърсени с вещество, включено в приложение IV, което е с концентрация до максимално допустимите концентрации, определени в част 2 от приложение V, да се третират по друг начин в съответствие с метод, посочен в част 2 от приложение V, при условие че са изпълнени следните условия:

i)  притежателят е доказал по начин, който отговаря на изискванията на компетентния орган на съответната държава членка, че това пречистване на отпадъците от веществата, изброени в приложение IV, не е осъществимо и че разрушаването или необратимoто преобразуване на съдържанието на УОЗ, извършени в съответствие с най-добрите практики в областта на околната среда или най-добрите налични техники, не представлява вариантът, който е приемлив за околната среда, и впоследствие компетентният орган е разрешил алтернативното действие;

ii)  притежателят е предоставил информация на компетентния орган относно съдържанието на УОЗ в отпадъците;

iii)  действието е в съответствие с приложимото законодателство на Съюза и с условията, предвидени в приложимите допълнителни мерки, упоменати в параграф 5;

iv)  държавата членка е уведомила другите държави членки, Агенцията и Комисията за своето разрешение и обосновката за него.

5.  Комисията може, когато е целесъобразно, и като вземе предвид техническото развитие и съответните международни насоки и решения, както и всички дадени разрешения от държава членка или компетентен орган, определен от тази държава членка, в съответствие с параграф 4 и приложение V, да приеме ▌актове за изпълнение относно прилагането на настоящия член. По-специално, Комисията може да посочи формата на информацията, която да бъде предоставена от държавите членки в съответствие с параграф 4, буква б), подточка iv). Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 20, параграф 3.

6.  В съответствие с член 17 от Директива 2008/98/ЕО държавите членки предприемат необходимите мерки за осигуряване на контрола и проследяването на отпадъците, съдържащи или замърсени с вещество, включено в списъка в приложение IV към настоящия регламент.

Член 8

Функции на Агенцията и на Форума

1.  Освен функциите по членове 9, 10, 11, 13 и 17 Агенцията изпълнява и следните функции:

a)  със съгласието на Комисията предоставя съдействие и научно-технически насоки на определените компетентни органи на държавите членки и на членовете на Форума за обмен на информация за прилагане, създаден с Регламент (ЕО) № 1907/2006 („Форумът“), както и на заинтересованите страни, по целесъобразност, за да осигури ефективното прилагане на настоящия регламент;

б)  по искане на Комисията ѝ предоставя научно-техническа информация и ѝ съдейства, за да се осигури ефективното прилагане на настоящия регламент;

в)  ▌предоставя на Комисията техническа и научна подкрепа и информация по отношение на вещества, които могат да отговарят на критериите за включване в Конвенцията или Протокола, като се отчитат, по целесъобразност, резултатите от съществуващите схеми за оценка, посочени в член 3, параграф 3;

г)  публикува на своя уебсайт известие, че от Комисията ще бъде изготвено предложение за включване на дадено вещество в списъка, приканва всички заинтересовани страни да представят коментари в срок от осем седмици и публикува тези коментари на своя уебсайт;

д)  ▌предоставя на Комисията и на държавите членки техническа и научна подкрепа при подготовката и преразглеждането на рисковия профил и оценката на управлението на риска на дадено вещество, разглеждано съгласно Конвенцията, приканва всички заинтересовани страни да представят коментари или допълнителна информация, или и двете, в срок от осем седмици и публикува тези коментари на своя уебсайт;

е)  по искане на Комисията ѝ предоставя техническа и научна подкрепа при прилагането и по-нататъшното усъвършенстване на Конвенцията, по-специално по отношение на Комитета за преглед на УОЗ;

ж)  обобщава, регистрира, обработва и предоставя на Комисията и на компетентните органи на държавите членки цялата получена или налична информация съгласно член 4, параграфи 2 и 3, член 7, параграф 4, буква б), подточка iv), член 9, параграф 2 и член 13, параграф 1. Когато тази информация е неповерителна Агенцията я прави публично достъпна на своята интернет страница и улеснява обмена на тази информация със съответните информационни платформи като посочените в член 13, параграф 2;

з)  създава и поддържа на своя уебсайт раздели за всички въпроси, свързани с изпълнението на настоящия регламент.

2.  Форумът се използва за координиране на мрежа на органите на държавите членки, които отговарят за прилагането на настоящия регламент.

Членовете на Форума, които са определени от държава членка, гарантират, че съществува подходяща координация между задачите на Форума и работата на компетентния орган на тяхната държава членка.

Форумът включва прилагащите органи на държавите членки, отговорни за отпадъците, когато се разглеждат въпроси, свързани с отпадъците.

3.  Секретариатът на Агенцията изпълнява функциите, възложени на Агенцията по настоящия регламент.

Член 9

Планове за изпълнение

1.  Когато подготвят и актуализират своите национални планове за изпълнение, държавите членки, в съответствие с вътрешните си процедури, предоставят на обществеността навременни и действителни възможности да участват в този процес.

2.  Веднага след като държавата членка приеме своя национален план за изпълнение в съответствие със задълженията си, поети съгласно Конвенцията, тя го прави обществено достояние и уведомява за публикуването му Комисията, Агенцията и другите държави членки.

3.  Когато държавите членки подготвят и актуализират своите планове за изпълнение, Комисията, подпомагана от Агенцията, и държавите членки обменят информация за тяхното съдържание, включително информация за мерките, взети на национално равнище за идентифициране и оценка на терените, замърсени с УОЗ, когато е подходящо.

4.  Комисията, подпомогната от Агенцията, поддържа план за изпълнението на задълженията на Съюза по Конвенцията и публикува, преразглежда и актуализира плана, когато е целесъобразно.

Член 10

Контрол

1.   Комисията, подпомагана от Агенцията и държавите членки, създава или поддържа, както е подходящо, в близко сътрудничество, подходящи програми и механизми, съвместими със съществуващото положение, за редовно предоставяне на сравнителни данни за целите на контрола на наличието в околната среда на вещества, включени в списъка в Част А на приложение III. При създаването или поддържането на подобни програми и механизми се отделя дължимо внимание на развитието във връзка с Протокола и Конвенцията.

2.  Комисията редовно оценява евентуалната необходимост от задължителен контрол на вещество, включено в списъка в част Б на приложение III. Въз основа на тази оценка и на всички данни, предоставени ѝ от държавите членки, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 за изменение на приложение III с цел да премести, когато е целесъобразно, дадено вещество от част Б на приложение III в част А от приложение III.

Член 11

Обмен на информация

1.  Комисията, Агенцията и държавите членки улесняват и осъществяват обмена, в рамките на Съюза и с трети държави, на информация относно намаляването, свеждането до минимум или елиминирането, където е осъществимо, на производството, употребата и изпускането на УОЗ и относно алтернативите на тези вещества, като посочват рисковете и икономическите и социалните разходи, свързани с използването на такива алтернативи.

2.  По отношение на УОЗ Комисията, Агенцията и държавите членки, когато е целесъобразно, насърчават и улесняват:

a)  програми за осведомяване на обществеността, включително относно техните последици за здравето и околната среда и техните заместители, както и относно намаляването или елиминирането на производството, употребата и изпускането им, специално предназначени за:

(i)  лицата, отговорни за политиката и вземането на решения;

(ii)  особено уязвимите групи;

б)  предоставянето на обществено достъпна информация;

в)  обучение, включително на работници, учени, преподаватели, технически и управленски персонал.

3.  Без да се засягат регламенти (ЕО) № 1049/2001 и (ЕО) № 1367/2006 и Директива 2003/1049/ЕО, информацията ▌относно здравето и безопасността на хората и околната среда не се счита за поверителна. Комисията, Агенцията и държавите членки, които обменят информация с трета държава, защитават всяка поверителна информация съгласно законодателството на Съюза.

Член 12

Техническа помощ

В съответствие с членове 12 и 13 от Конвенцията, Комисията и държавите членки си сътрудничат в предоставянето на подходяща и навременна техническа и финансова помощ на развиващите се страни и страните с икономики в преход, за да им помогнат, при поискване и в рамките на наличните ресурси, и като вземат предвид техните специални потребности, да разработят и укрепят техния капацитет за спазване изцяло на задълженията им, произтичащи съгласно Конвенцията. Такава подкрепа може също да се отправи и чрез регионални центрове, определени съгласно Конвенцията, неправителствени организации или Агенцията.

Член 13

Контрол на изпълнението

1.  Без да се засягат директиви 2003/4/EО и 2007/2/ЕО, държавите членки изготвят и публикуват доклад, който съдържа:

a)  информация за прилагането на настоящия регламент, включително информация относно дейностите по прилагане, нарушенията и санкциите;

б)  информация, съставена от нотификациите, получени по реда на член 4, параграфи 2 и 3, член 5, параграф 2 и член 7, параграф 4, буква б), подточка iv);

в)  информация, съставена от регистрите на изпусканията, изготвени по реда на член 6, параграф 1;

г)  информация относно изпълнението в съответствие с националните планове за изпълнение, съставени съгласно член 9, параграф 2;

д)  информация за наличието в околната среда на веществата, изброени в приложение III, част А, по реда на член 10;

е)  годишни данни от контрола и статистически данни относно действителното или приблизително цялото изготвено количество и за пускането на пазара на всички вещества, изброени в приложения I или II , включително относими показатели, обобщени карти, доклади.

Държавите членки актуализират доклада ежегодно, ако са налице нови данни или информация, а ако няма нови данни или информация — поне веднъж на всеки три години.

Държавите членки предоставят на Комисията и Агенцията достъп до информацията, която се съдържа в докладите.

2.  Когато дадена държава членка споделя информацията, упомената в параграф 1, буква д) с информационната платформа за мониторинг на въздействието на химикалите, тази дейност се докладва от държавата членка в нейния доклад, като се приема, че държавата членка е изпълнила задължението си за докладване по смисъла на настоящата точка.

Когато информацията, посочена в параграф 1, буква д), се съдържа в доклада, изпратен на Агенцията от държава членка, Агенцията използва информационната платформа за мониторинг на въздействието на химикалите за обобщаване на съхраняване и споделяне на тази информация.

3.  По отношение на веществата, изброени в Конвенцията, Комисията, подпомагана от Агенцията, на интервалите, които се определят от Конференцията на страните по Конвенцията, съставя доклад на основата на информацията, предоставена от държавите членки на Агенцията в съответствие с параграф 1, буква е), и го съобщава на секретариата на Конвенцията.

4.  Агенцията съставя и публикува доклад на Съюза за прегледа въз основа на данните, посочени в параграфи 1 и 2, които държавите членки правят публично достояние или нотифицират. Докладът на Съюза за прегледа включва, както е подходящо, показатели за крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент, обобщени карти на Съюза и докладите на държавите членки. Докладът на Съюза за прегледа се актуализира от Агенцията поне веднъж на всеки шест месеца или след получаване на искане от Комисията.

5.  Комисията може да приема актове за изпълнение относно минималното количество информация, която трябва да се предостави в съответствие с параграф 1, включително определянето на съответните показатели, картите за прегледа и докладите, посочени в параграф 1, буква е). Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 20, параграф 3.

Член 14

Санкции

Държавите членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушения на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. В случаите, когато държавите членки не са направили това преди влизането в сила на настоящия регламент, те съобщават на Комисията за тези правила и мерки най-късно до ...[една година след влизането в сила на настоящия регламент] и ѝ съобщават незабавно за всички последващи изменения, които ги засягат.

Член 15

Изменение на приложенията

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 с оглед на изменението на приложения І, ІІ и ІІІ към настоящия регламент, за да ги адаптира към промените в списъка на веществата, поместен в приложенията към Конвенцията или Протокола, въз основа на това, че Съюзът е подкрепил съответната промяна чрез решение на Съвета, прието в съответствие с член 218, параграф 9 от ДФЕС, или да изменя съществуващите вписвания или разпоредби в приложения І и ІІ към настоящия регламент с цел да ги адаптира към научния и техническия напредък.

Когато Комисията изменя приложение I, II или III към настоящия регламент, тя приема отделен делегиран акт по отношение на всяко вещество.

2.   Комисията постоянно прави прегледи на приложения ІV и V и, когато е целесъобразно, представя законодателни предложения за изменение на тези приложения, за да ги адаптира към промените в списъка на веществата, определен в приложенията към Конвенцията или Протокола, или да изменя съществуващите вписвания или разпоредби в приложенията към настоящия регламент с цел да ги адаптира към научния и техническия напредък.

Член 16

Бюджет на Агенцията

1.  За целите на настоящия регламент приходите на Агенцията се състоят от:

a)  субсидия от Съюза, включена в общия бюджет на Съюза (в раздела за Комисията);

б)  доброволни вноски от държавите членки.

2.  Приходите и разходите за дейностите по настоящия регламент се обединяват с приходите и разходите във връзка с дейностите по Регламент (ЕС) № 649/2012 и трябва да се отразят в един и същи раздел на бюджета на Агенцията. Приходите на Агенцията по параграф 1 се използват за изпълнението на функциите ѝ по настоящия регламент.

Член 17

Формати и компютърни програми, които трябва да се използват при публикуване или съобщаване на информация

В сътрудничество с държавите членки Агенцията определя форматите и компютърните програми, които трябва да се използват при публикуване или съобщаване на данни от държавите членки съгласно настоящия регламент, и ги предоставя безплатно на страницата си в интернет. По отношение на масивите от пространствени данни и услугите за пространствени данни, държавите членки и Агенцията разработват форматите в съответствие с изискванията на Директива 2007/2/ЕО. Държавите членки и другите страни, за които се прилага настоящият регламент, използват тези формати и компютърни програми за целите на управлението на данни или на обмена на данни с Агенцията.

Член 18

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 3, член 10, параграф 2 и член 15, параграф 1, се предоставя на Комисията за ▌срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 3, член 10, параграф 2 и член 15, параграф 1, може да бъдат оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 3, член 10, параграф 2 и член 15, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 19

Компетентни органи

Всяка държава членка определя компетентен орган (или органи), който отговаря за административните задачи и правоприлагането, изисквани от настоящия регламент. Тя уведомява Комисията за това най-късно до три месеца след влизането в сила на настоящия регламент, освен ако вече не го е направила преди влизането в сила на настоящия регламент, и също уведомява Комисията за всяка промяна на определения компетентен орган.

Член 20

Процедура на комитет

1.  С изключение на случая, посочен в параграф 2, Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 ▌. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  По въпроси, свързани с отпадъците, Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 39 от Директива 2008/98/ЕО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Ако комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акта за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 21

Отмяна

Регламент (ЕО) № 850/2004 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VII.

Член 22

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Част А — Вещества, изброени в Конвенцията и в Протокола, както и вещества, изброени само в Конвенцията

Вещество

CAS №

ЕО №

Специфично изключение за употреба като междинен продукт или други спецификации

Тетрабромодифенил етер

C12H6Br4O

40088-47-9 и други

254-787-2 и други

1.  За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на тетрабромодифенил етер, равни на или под 10 mg/kg (0,001 тегловни %), когато се среща във вещества ▌.

2.  За целите на вписванията на тетра-, пента-, хекса-, хепта- и DecaBDE, член 4, параграф 1, буква б) се прилага за сумата от концентрации на тези вещества до 500 mg/kg, когато те се срещат в смеси или изделия, подлежащи на преглед и оценка от страна на Комисията до … [2 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. При този преглед се оценяват, inter alia, всички съответни въздействия по отношение на здравето и околната среда.

3.  Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата, както следва:

на електрическо и електронно оборудване в рамките на обхвата на Директива 2011/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(25).

4.  Разрешава се употребата на изделия, които вече са били в употреба в Съюза преди 25 август 2010 г. и съдържат ▌ тетрабромодифенилов етер. Във връзка с такива изделия се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

Пентабромодифенил етер

C12H5Br5O

32534-81-9 и други

251-084-2 и други

1.  За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на пентабромодифенилов етер, равни на или под 10 mg/kg (0,001 тегловни %), когато се среща във вещества ▌.

2.  За целите на вписванията на тетра-, пента-, хекса-, хепта- и DecaBDE, член 4, параграф 1, буква б) се прилага за сумата от концентрации на тези вещества до 500 mg/kg, когато те се срещат в смеси или изделия, подлежащи на преглед и оценка от страна на Комисията до … [2 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. При този преглед се оценяват, inter alia, всички съответни въздействия по отношение на здравето и околната среда.

3.  Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата, както следва:

на електрическо и електронно оборудване, попадащо в обхвата на Директива 2011/65/ЕС.

4.  Разрешава се употребата на изделия, които вече са били в употреба в Съюза преди 25 август 2010 г. и съдържат ▌ пентабромодифенилов етер. Във връзка с такива изделия се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

Хексабромодифенил етер

C12H4Br6O

36483-60-0 и други

253-058-6 и други

1.  За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на хексабромодифенилов етер, равни на или под 10 mg/kg (0,001 тегловни %), когато се среща във вещества ▌.

2.  За целите на вписванията на тетра-, пента-, хекса-, хепта- и DecaBDE, член 4, параграф 1, буква б) се прилага за сумата от концентрации на тези вещества до 500 mg/kg, когато те се срещат в смеси или изделия, подлежащи на преглед и оценка от страна на Комисията до … [2 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. При този преглед се оценяват, inter alia, всички съответни въздействия по отношение на здравето и околната среда.

3.  Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата, както следва:

на електрическо и електронно оборудване, попадащо в обхвата на Директива 2011/65/ЕС.

4.  Разрешава се употребата на изделия, които вече са били в употреба в Съюза преди 25 август 2010 г. и съдържат ▌ хексабромодифенилов етер. Във връзка с такива изделия се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

Хептабромодифенил етер

C12H3Br7O

68928-80-3 и други

273-031-2 и други

1.  За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на хептабромодифенилов етер, равни на или под 10 mg/kg (0,001 тегловни %), когато се среща във вещества ▌.

2.  За целите на вписванията на тетра-, пента-, хекса-, хепта- и DecaBDE, член 4, параграф 1, буква б) се прилага за сумата от концентрации на тези вещества до 500 mg/kg, когато те се срещат в смеси или изделия, подлежащи на преглед и оценка от страна на Комисията до … [2 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. При този преглед се оценяват, inter alia, всички съответни въздействия по отношение на здравето и околната среда.

3.  Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата, както следва:

на електрическо и електронно оборудване, попадащо в обхвата на Директива 2011/65/ЕС.

4.  Разрешава се употребата на изделия, които вече са били в употреба в Съюза преди 25 август 2010 г. и съдържат ▌ хептабромодифенилов етер. Във връзка с такива изделия се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

Бис(пентабромофенил) етер (декабромодифенил етер; decaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на decaBDE, равни на или под 10 mg/kg (0,001 тегловни %), когато се среща във вещества.

2.  За целите на вписванията на тетра-, пента-, хекса-, хепта- и DecaBDE, член 4, параграф 1, буква б) се прилага за сумата от концентрации на тези вещества до 500 mg/kg, когато те се срещат в смеси или изделия, подлежащи на преглед и оценка от страна на Комисията до … [2 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. При този преглед се оценяват, inter alia, всички съответни въздействия по отношение на здравето и околната среда.

3.  Чрез дерогация производството, пускането на пазара и употребата на decaBDE се допускат за следните цели, при условие че държавите членки докладват на Комисията до декември 2019 г. в съответствие с Конвенцията:

a)  при производството на въздухоплавателно средство, за което е подадено заявление за одобрение на типа преди 2 март 2019 г. и това одобрение е получено преди декември 2022 г., до 18 декември 2023 г. или, в случай на обоснована продължаваща нужда, до 2 март 2027 г.;

б)  при производството на резервни части за някое от следните:

i)  въздухоплавателно средство, за което е подадено заявление за одобрение на типа преди 2 март 2019 г. и това одобрение е получено преди декември 2022 г., което е произведено преди 18 декември 2023 г. или, в случай на обоснована продължаваща нужда, произведено преди 2 март 2027 г., до края на експлоатационния период на това въздухоплавателно средство;

ii)  моторни превозни средства, попадащи в приложното поле на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(26), произведени преди ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент], или до 2036 г., или до края на експлоатационния период на тези моторни превозни средства, в зависимост от това кое събитие е настъпило по-рано;

в)  електрическо и електронно оборудване, попадащо в приложното поле на Директива 2011/65/ЕС.

4.  Специфичните изключения за резервни части за употреба в моторни превозни средства, посочени в точка 2, буква б), подточка ii), се прилагат за производството и употребата на търговски decaBDE, попадащи в една или повече от следните категории:

a)  оборудване за силовата уредба и оборудване под капака на отделението на двигателя, като например заземителни и свързващи кабели на акумулатора, тръбна връзка за автомобилната климатична уредба, силови уредби, втулки на изпускателния колектор, изолация на капака на отделението на двигателя, проводници и кабелни снопове под капака (проводниците за двигателя и т.н.), датчици за скорост, маркучи, вентилаторни модули и датчици за детонация;

б)  оборудване на горивната уредба, като например маркучи за горивото, резервоари за гориво и резервоари за гориво под подовата част на каросерията;

в)  пиротехнически устройства и оборудване, което се влияе от тях, като например кабели за задействане на въздушните възглавници, покривала за седалки/ материал за покривалата (само ако е от значение за въздушните възглавници) и (предни и странични) въздушни възглавници;

5.  Разрешава се използването на изделия, съдържащи decaBDE, които вече са били в употреба в ЕС преди …[датата на влизането в сила на настоящия регламент]. Във връзка с такива изделия се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

6.  Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Съюза за класификацията, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, изделия, в които се използва, decaBDE трябва да може да бъде идентифицирано чрез етикетиране или чрез други средства през целия цикъл на използване на изделията.

7.  Пускането на пазара и употребата на изделия, съдържащи decaBDE, внесени за целите на специфичните изключения съгласно точка 2, се разрешава до изтичането на срока на тези изключения. Точка 6 се прилага все едно, че посочените изделия са произведени съгласно изключението по точка 2. Изделията, които вече са били в употреба към датата на изтичане на срока на съответното изключение, могат да продължат да се използват.

8.  За целите на настоящото вписване „въздухоплавателно средство“ означава следното:

a)  гражданско въздухоплавателно средство, произведено в съответствие с типов сертификат, издаден съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета(27), или с одобрение на проекта, издадено съгласно националните нормативни актове на държава – договаряща страна от ИКАО, или за което е издаден сертификат за летателна годност от държава – договаряща страна от ИКАО, в съответствие с приложение 8 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване,

б)  военно въздухоплавателно средство.

Перфлуорооктансулфонова киселина и нейните производни (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, метални соли (O-M+), халиди, амиди и други производни, включително полимери)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 и други

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 и други

1.  За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на PFOS, равни на или под 10 mg/kg (0,001 тегловни %), когато се среща във вещества или в смеси.

2.  За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на PFOS в полуготови продукти или изделия, или части от тях, ако концентрацията на PFOS е по-малка от 0,1 тегловни %, изчислена като отношение към масата на отделните структурни и микроструктурни части, които съдържат PFOS, или за текстилни или други материали с покритие, ако количеството PFOS е по-малко от 1 μg/m2 в материала с покритие.

3.  Разрешава се използването на изделия, които вече са били в употреба в ЕС преди 25 август 2010 г. и съдържат ▌ PFOS. Във връзка с такива изделия се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

4.  Ако количеството, отделяно в околната среда, е сведено до минимум, производството и пускането на пазара са разрешени за следните специфични видове употреба, при условие че държавите членки докладват на Комисията на всеки четири години за постигнатия напредък в елиминирането на PFOS:

▌вещества, потискащи образуването на суспензия при недекоративно твърдо хромиране с хром (VI) в системи със затворен цикъл;

Когато такава дерогация се отнася до производството или употребата в инсталация, попадаща в обхвата на Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(28), трябва да се прилагат съответните най-добри налични техники за предотвратяване и свеждане до минимум на емисиите на PFOS, описани в информацията, публикувана от Комисията съгласно член 17, параграф 2, втора алинея от Директива 2008/1/ЕО

Веднага щом постъпи нова информация относно подробности за употребата и по-безопасни алтернативни вещества или технологии ▌, Комисията преразглежда дерогацията във втора алинея, така че:

a)  употребите на PFOS да бъдат поетапно преустановени веднага щом използването на по-безопасни алтернативи стане технически и икономически осъществимо,

б)  продължаването на действието на дадена дерогация да е възможно само за жизненоважни употреби, за които не съществуват по-безопасни алтернативи и е докладвано, че са положени усилия за намиране на по-безопасни алтернативи,

в)  емисиите на PFOS в околната среда да са сведени до минимум чрез прилагането на най-добрите налични техники.

5.  След като бъдат приети съответни стандарти от Европейския комитет за стандартизация (CEN), като аналитични методи за изпитване с цел доказване на съответствие на веществата, смесите и изделията с изискванията по точки 1 и 2 трябва да се използват методите, описани в тези стандарти. Като алтернатива на стандартите на CEN е възможно да се използва всеки друг метод за лабораторен анализ, за който прилагащата лаборатория може да докаже еквивалентни работни показатели.

ДДТ (1,1,1-трихлоро-2,2-бис(4-хлорофенил)етан)

50-29-3

200-024-3

Хлордан

57-74-9

200-349-0

Хексахлороциклохексани, включително линдан

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Диелдрин

60-57-1

200-484-5

Ендрин

72-20-8

200-775-7

Хептахлор

76-44-8

200-962-3

Ендосулфан

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

▌1. Разрешава се пускането на пазара и употребата на изделия, съдържащи ▌ендосулфан, които вече са били в употреба преди или на 10 юли 2012 г.

▌ 2. За изделията по точка 1 ▌ е в сила посоченото в член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

Хексахлоробензен

118-74-1

204-273-9

Хлордекон

143-50-0

205-601-3

Алдрин

309-00-2

206-215-8

Пентахлоробензен

608-93-5

210-172-0

Полихлорирани бифенили (ПХБ)

1336-36-3 и други

215-648-1 и други

Без да се засяга Директива 96/59/ЕО, се разрешава да бъдат използвани изделията, които вече се използват по време на влизането в сила на настоящия регламент.

Държавите членки идентифицират и извеждат от употреба оборудването (например трансформатори, кондензатори или други резервоари, съдържащи течни запаси), съдържащо над 0,005% ПХБ и обеми над 0,05 dm3, във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 31 декември 2025 г.

Мирекс

2385-85-5

219-196-6

Токсафен

8001-35-2

232-283-3

Хексабромобифенил

36355-01-8

252-994-2

1 Хексабромоциклододекан

„Хексабромоциклододекан“ означава: хексабромоциклододекан, 1,2,5,6,9,10-хексабромоциклододекан и неговите основни диастереоизомери: алфа- хексабромоциклододекан; бета-хексабромоциклододекан; и гама-хексабромоциклододекан

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.  За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за хексабромоциклододекан в концентрации, по-ниски или равни на 100 mg/kg (0,01 тегловни %), когато се среща във вещества, смеси, изделия или като съставка на забавящи горенето ▌ изделия, като посоченият праг подлежи на преразглеждане от страна на Комисията до 22 март 2019 г.

2.  Изделия от експандиран полистирен, съдържащи хексабромоциклододекан, които вече са били в употреба преди 21 февруари 2018 г. в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/293 на Комисията(29) и Решение за изпълнение 10 2016/C 12/06 на Комисията(30), както и изделия от ектрудиран полистирен, съдържащи хексабромоциклододекан, които вече са били в употреба в сгради преди 23 юни 2016 г., могат да продължат да се използват. Към посочените изделия се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

3.  Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Съюза за класификацията, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, експандираният полистирен, пуснат на пазара след 23 март 2016 г., в който е използван хексабромоциклододекан, трябва да може да бъде идентифициран чрез етикетиране или чрез други средства през целия си жизнен цикъл(31).

Хексахлоробутадиен

87-68-3

201-765-5

▌ 1. Разрешава се пускането на пазара и употребата на изделия, съдържащи ▌хексахлоробутадиен, които вече са били в употреба преди или на 10 юли 2012 г.

▌2. За изделията по точка 1 ▌ е в сила посоченото в член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

Пентахлорофенол и неговите соли и естери

87-86-5 и други

201-778-6 и други

 

Полихлорирани нафталени(32)

70776-03-3 и други

274-864-4 и други

1. Разрешава се пускането на пазара и употребата на изделия, съдържащи ▌полихлорирани нафталени, които вече са били в употреба преди или на 10 юли 2012 г.

2. За изделията по точка 1 ▌ е в сила посоченото в член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

Хлороалкани C10-C13 (късоверижни хлорирани парафини) (SCCP) 

85535-84-8 and others

287-476-5 

1.  Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата на вещества или смеси, съдържащи SCCP в концентрация до 1 тегловен %, или изделия, съдържащи SCCP, в които концентрацията на SCCP е по-ниска от 0,15 тегловни %.

2.  Разрешава се употребата по отношение на:

a)  транспортни ленти за миннодобивната промишленост и уплътнители за язовирни стени, съдържащи SCCP, които вече са били в употреба преди или на 4 декември 2015 г.; и

б)  изделия, съдържащи SCCP, различни от посочените в буква а), които вече са били в употреба преди или на 10 юли 2012 г.

3.  За изделията, посочени в точка 2, се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

Част Б — Вещества, изброени само в Протокола

Вещество

CAS №

ЕО №

Специфично изключение за употреба като междинен продукт или други спецификации

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ВЕЩЕСТВАТА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ОГРАНИЧЕНИЯ

Част А — Вещества, изброени в Конвенцията и в Протокола

Вещество

CAS №

ЕО №

Условия на ограничение

Част Б — Вещества, изброени само в Протокола

Вещество

CAS №

ЕО №

Условия на ограничение

ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПИСЪК НА ВЕЩЕСТВАТА, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА РАЗПОРЕДБИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗПУСКАНИЯТА

ЧАСТ A

Вещество (CAS №)

Полихлорирани дибензо-p-диоксини и дибензофурани (PCDD/PCDF)

Полихлорирани бифенили (ПХБ)

ЧАСТ Б

Хексахлоробензен (HCB) (CAS № 118-74-1)

Полициклични ароматни въглеводороди (РАН)(33)

Пентахлоробензен (CAS № 608-93-5)

Хексахлоробутадиен (CAS № 87-68-3)

Полихлорирани нафталени (CAS № 70776-03-3 и други)

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на веществата, предмет на разпоредбите за управление на отпадъци, формулирани в член 7

Вещество

CAS №

ЕО №

Максимално допустима концентрация, посочена в член 7, параграф 4, буква а)

Ендосулфан

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Хексахлоробутадиен

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Полихлорирани нафталени(34)

 

 

10 mg/kg

Хлороалкани C10-C13 (късоверижни хлорирани парафини) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

10 000 mg/kg

Тетрабромодифенил етер

C12H6Br4O

40088-47-9 и други

254-787-2 и други

Сумата от концентрациите на тетрабромодифенил етер, пентабромодифенил етер, хексабромодифенил етер, хептабромодифенил етер и декабромодифенил етер: 1 000 mg/kg.

Комисията преразглежда тази пределна концентрация и, когато е целесъобразно и в съответствие с Договорите, приема законодателно предложение за намаляване на тази стойност до 500 mg/kg. Комисията извършва този преглед възможно най-бързо и, във всеки случай, не по-късно от …[две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Пентабромодифенил етер

C12H5Br5O

32534-81-9 и други

251-084-2 и други

Хексабромодифенилов етер

C12H4Br6O

 36483-60-0 и други

253-058-6 и други

Хептабромодифенил етер

C12H3Br7O

68928-80-3 и други

273-031-2 и други

Декабромодифенил етер

C12Br10O

1163-19-5 и други

214-604-9 и други

Перфлуорооктансулфонова киселина и нейните производни (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, метални соли (O-M+), халиди, амиди и други производни, включително полимери)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 и други

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 и други

50 mg /kg

Полихлорирани дибензо-p-диоксини и дибензофурани (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg

ДДТ (1,1,1-трихлоро-2,2-бис(4-хлорофенил)етан)

50-29-3

200-024-3

50 mg /kg

Хлордан

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Хексахлороциклохексани, включително линдан

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg /kg

Диелдрин

60-57-1

200-484-5

50 mg /kg

Ендрин

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Хептахлор

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Хексахлоробензен

118-74-1

204-273-9

50 mg/kg

Хлордекон

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Алдрин

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Пентахлоробензен

608-93-5

210-172-0

50 mg/kg

Полихлорирани бифенили (ПХБ)

1336-36-3 и други

215-648-1

50 mg/kg(35)

Мирекс

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Токсафен

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Хексабромобифенил

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

Хексабромоциклододекан(36)

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1 000 mg/kg, предмет на преразглеждане от Комисията до 20.4.2019 г. 

Граничната концентрация се изчислява като PCDD и PCDF съгласно следните коефициенти за токсична еквивалентност (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

ПРИЛОЖЕНИЕ V

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Част 1 Обезвреждане и оползотворяване съгласно член 7, параграф 2

Както е посочено в приложения I и II към Директива 2008/98/ЕО, следните дейности по обезвреждане и оползотворяване са разрешени по смисъла на член 7, параграф 2, когато се извършват по начин, по който се гарантира, че съдържанието на устойчив органичен замърсител е разрушено или необратимо преобразувано:

D9

 

физично-химично третиране

D10

 

наземно изгаряне

R1

 

използване основно като гориво или по друг начин за получаване на енергия, с изключение на отпадъците, съдържащи ПХБ.

R4

 

Рециклиране/възстановяване на метали и метални сплави при следните условия: Операциите са ограничени до остатъци от процесите на производство на чугун и стомана като например прах или утайки от пречистване на газове, или валцовъчен угар, или цинксъдържащ филтърен прах от стоманолеярни заводи, прах от системи за пречистване на газовете от пещи за топене на мед и подобни отпадъци и оловосъдържащи остатъци от редукцията при производството на цветни метали. Изключват се отпадъци, съдържащи ПХБ. Операциите са ограничени до процеси за възстановяване на желязо и железни сплави (от доменни пещи, шахтови пещи и подови пещи) и цветни метали (въртяща се велц-пещ, процеси на ванно топене с използване на хоризонтални или вертикални пещи), при условие че съответните съоръжения отговарят като минимум на нормите за допустими емисии на PCDD и PCDF, определени в съответствие с Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(37), независимо дали процесите са или не са предмет на посочената директива, и без да се засягат другите разпоредби на директивата.

Съгласно настоящата част от настоящото приложение, операциите по предварителната обработка преди разрушаването или необратимото преобразуване могат да се извършат, при условие че дадено вещество от изброените в приложение IV, което е изолирано от отпадъците по време на предварителната обработка, след това се обезврежда в съответствие с настоящата част на настоящото приложение. Когато само част от продукт или отпадъци, като например отпадни съоръжения, съдържа или е замърсена с устойчиви органични замърсители, тя се отделя и се обезврежда в съответствие с изискванията на настоящия регламент.  Като допълнение, дейностите по повторно опаковане и временно съхраняване могат да се извършат преди подобна предварителна обработка или преди разрушаването или необратимото преобразуване, в съответствие с настоящата част на настоящото приложение.

Част 2 Отпадъци и операции, за които се прилага член 7, параграф 4, буква б)

Следните операции са разрешени за целите на член 7, параграф 4, буква б) по отношение на посочените отпадъци, които са определени с шестцифрен код така, както са класифицирани в Решение 2000/532/ЕО на Комисията(38).

Предварителна обработка преди прибирането за постоянно съхранение съгласно настоящата част от настоящото приложение може да се извършва, при условие че вещество, изброено в приложение IV, което е било изолирано от отпадъците по време на предварителната обработка, след това се обезврежда в съответствие с част 1 от настоящото приложение. Като допълнение дейностите по повторно опаковане и временно съхраняване могат да се извършат преди подобна предварителна обработка или преди прибирането за постоянно съхранение съгласно настоящата част от настоящото приложение.

Видове отпадъци, съгласно класификацията в Решение 2000/532/ЕО▌

Максимално допустими концентрации на веществата, включени в приложение IV(39)

Функциониране

10

ОТПАДЪЦИ ОТ ТОПЛИННИ ПРОЦЕСИ

Хлороалкани C10-C13 (късоверижни хлорирани парафини) (SCCP) 10 000 mg/kg;

Алдрин: 5 000 mg/kg;

Хлордан: 5 000 mg/kg;

Хлордекон: 5 000 mg/kg;

ДДТ (1,1,1-трихлоро-2,2-бис(4-хлорофенил)етан): 5 000 mg/kg;

Диелдрин: 5 000 mg/kg;

Ендосулфан: 5 000 mg/kg;

Ендрин: 5 000 mg/kg;

Хептахлор: 5 000 mg/kg;

Хексабромобифенил: 5 000 mg/kg;

Хексабромоциклододекан(40): 1000 mg/kg;

Хексахлоробензен: 5 000 mg/kg;

Хексахлоробутадиен: 1 000 mg/kg;

Хексахлороциклохексани, включително линдан: 5 000 mg/kg;

Мирекс: 5 000 mg/kg;

Пентахлоробензен: 5 000 mg/kg;

Перфлуорооктансулфонова киселина и нейните производни (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, метални соли (O-M+), халиди, амиди и други производни, включително полимери): 50 mg/kg;

Полихлорирани бифенили (ПХБ)(41): 50 mg/kg;

Полихлорирани дибензо-p-диоксини и дибензофурани: 5 mg/kg;

Полихлорирани нафталени (*): 1 000 mg/kg;

Сума от концентрациите на тетрабромодифенил етер (C12H6Br4O), пентабромодифенил етер (C12H5Br5O), хексабромодифенил етер (C12H4Br6O) и хептабромодифенил етер (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;

Токсафен: 5 000 mg/kg.

Прибирането за постоянно съхранение на отпадъците се разрешава само ако са изпълнени следните условия:

1)  Разполагането се осъществява в един от следните видове обекти:

–  безопасни, дълбоки, подземни скалисти образувания,

–  солни мини,

депо за опасни отпадъци, при условие че отпадъците са втвърдени или (когато това е технически възможно) частично стабилизирани съгласно изискването за класификация на отпадъците в подгрупа 19 03 от Решение 2000/532/ЕО.

2)  Трябва да са спазени разпоредбите на Директива 1999/33/ЕО(42) на Съвета и на Решение 2003/33/ЕО(43) на Съвета;

3)  Доказано е, че избраната дейност е по-благоприятна от гледна точка на околната среда.

10 01

Отпадъци от електроцентрали и други горивни инсталации (с изключение на глава 19)

10 01 14 *(44)

Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества

10 01 16 *

Увлечена/летяща пепел от съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества

10 02

Отпадъци от производство на чугун и стомана

10 02 07 *

Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 03

Отпадъци от пирометалургия на алуминий

10 03 04 *

Шлаки от първия етап на производство

10 03 08 *

Солеви шлаки от втория етап на производство

10 03 09 *

Черни дроси от втория етап на производство

10 03 19 *

Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 03 21 *

Други прахови частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества

10 03 29 *

Отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни вещества

10 04

Отпадъци от пирометалургия на оловото

10 04 01 *

Шлаки от първия и втория етап на производство

10 04 02 *

Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство

10 04 04 *

Прах от димни газове

10 04 05 *

Други прахови частици и прах

10 04 06 *

Твърди отпадъци от пречистване на газове

10 05

Отпадъци от пирометалургия на цинка

10 05 03 *

Прах от димни газове

10 05 05 *

Твърди отпадъци от пречистване на газове

10 06

Отпадъци от пирометалургия на медта

10 06 03 *

Прах от димни газове

10 06 06 *

Твърди отпадъци от пречистване на газове

10 08

Отпадъци от пирометалургия на други цветни метали

10 08 08 *

Солни шлаки от първия и втория етап на производство

10 08 15 *

Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 09

Отпадъци от леене на черни метали

10 09 09 *

Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

16

ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ НА ДРУГО МЯСТО В СПИСЪКА

16 11

Отпадъчни облицовъчни и огнеупорни материали

16 11 01 *

Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, съдържащи опасни вещества

16 11 03 *

Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества

17

ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И СЪБАРЯНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЧВА, ИЗКОПАНА ОТ ЗАМЪРСЕНИ ТЕРЕНИ)

17 01

Бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия

17 01 06 *

Смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества

17 05

Почва (включително почва, изкопана от замърсени терени), камъни и изкопани земни маси

17 05 03 *

Почва и камъни, съдържащи опасни вещества

17 09

Други отпадъци от строителство и събаряне

17 09 02 *

Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи ПХБ, с изключение на съоръжения, които съдържат ПХБ

17 09 03 *

Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества

19

ОТПАДЪЦИ ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ИЗВЪН МЯСТОТО ИМ НА ОБРАЗУВАНЕ И ОТ ВОДНОТО СТОПАНСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ И ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА

19 01

Отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци

19 01 07 *

Твърди отпадъци от пречистване на газове

19 01 11 *

Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества

19 01 13 *

Увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества

19 01 15 *

Прах от котли, съдържащ опасни вещества

19 04

Встъклени отпадъци и отпадъци от встъкляване

19 04 02 *

Увлечена/летяща пепел и други отпадъци от пречистване на димни газове

19 04 03 *

Невстъклена твърда фаза

Максимално допустимата концентрация за полихлорирани дибензо-р-диоксини и дибензофурани (PCDD и PCDF) се изчислява съгласно следните коефициенти за токсична еквивалентност (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВL 158, 30.4.2004 г., стр. 7)

 

Регламент (ЕО) № 1195/2006 на Съвета

(ОВ L 217, 8.8.2006 г., стр. 1)

 

Регламент (EО) № 172/2007 на Съвета

(OВ L 55, 23.2.2007 г., стр. 1)

 

Регламент (ЕО) № 323/2007 на Комисията

(ОВ L 85, 27.3.2007 г., стр. 3)

 

Регламент (ЕО) № 219/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 109)

Само точка 3.7 от приложението

Регламент (ЕО) № 304/2009 на Комисията

(ОВ L 96, 15.4.2009 г., стр. 33)

 

Регламент (ЕС) № 756/2010 на Комисията

(OВ L 223, 25.8.2010 г., стр. 20)

 

Регламент (ЕС) № 757/2010 на Комисията

(OВ L 223, 25.8.2010 г., стр. 29)

 

Регламент (ЕС) № 519/2012 на Комисията

(OВ L 159, 20.6.2012 г., стр. 1)

 

Регламент (ЕС) № 1342/2014 на Комисията

(OВ L 363, 18.12.2014 г., стр. 67)

 

Регламент (ЕС) 2015/2030 на Комисията

(OВ L 298, 14.11.2015 г., стр. 1)

 

Регламент (ЕС) 2016/293 на Комисията

(OВ L 55, 2.3.2016 г., стр. 4)

 

Регламент (ЕС) 2016/460 на Комисията

(ОВ L 80, 31.3.2016 г., стр. 17)

 

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 850/2004

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1

Член 2, уводна част

Член 2, уводна част

Член 2, букви а)—г)

Член 2, точки 1— 4

Член 2, точки 5 — 7

Член 2, буква д)

Член 2, точка 8

Член 2, буква е)

Член 2, точка 9

Член 2, буква ж)

Член 2, точка 10

Член 2, точки 11 — 13

Член 3

Член 3, параграфи 1 — 3

Член 3, параграфи 4 и 5

Член 1, параграф 2

Член 3, параграф 6

Член 4, параграфи 1 — 3

Член 4, параграфи 1 — 3

Член 4, параграф 3, буква г)

Член 1, параграф 2

Член 4, параграф 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7, параграфи 1 — 4

Член 7, параграфи 1 — 4

Член 7, параграф 6

Член 7, параграф 5

Член 7, параграф 6

Член 7, параграф 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12, параграф 1

Член 13, параграф 1, буква а)

Член 12, параграф 3, буква а)

член 13, параграф 1, буква б)

Член 12, параграф 3, буква б)

Член 13, параграф 1, буква в)

Член 13, параграф 1, буква г)

Член 12, параграф 3, буква в)

Член 13, параграф 1, буква д)

Член 12, параграф 2

Член 13, параграф 1, буква е)

Член 13, параграф 2

Член 12, параграф 4

Член 12, параграф 5

Член 13, параграф 3

Член 12, параграф 6

Член 13, параграфи 4 и 5

Член 13

Член 14

Член 14

Член 15, параграф 1

Член 7, параграф 5

Член 15, параграф 2

Член 16

Член 17

Член 18

Член 15

Член 19

Членове 16 и 17

Член 20

Член 18

Член 21

Член 19

Член 22

Приложения I—V

Приложения I—V

Приложение VI

Приложение VII

_____________

(1) ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 93.
(2) Позиция на Европейския парламент от 18 април 2019 г.
(3)Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7).
(4)ОВ L 81, 19.3.2004 г., стр. 37.
(5)ОВ L 209, 31.7.2006 г., стр. 3.
(6)OВ L 63, 6.3.2003 г., стр. 27.
(7)OВ L 39, 16.2.1993 г, стр. 3.
(8) OВ L 142, 2.6.2017 г, стр. 4.
(9)Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
(10)Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).
(11)Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).
(12)Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
(13)Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60).
(14) Решение на Комисията 2014/955/ЕС от 18 декември 2014 г. за изменение на Решение 2000/532/ЕО, отнасящо се за списъка на отпадъците съгласно Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 370, 30.12.2014 г., стр. 44).
(15) Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
(16) Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (OL L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).
(17) Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).
(18)OВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171.
(19)Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г. стр. 1).
(20) OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(21)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(22) Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 1).
(23)Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр.17).
(24)Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) (ОВ L 243, 24.9.1996 г., стр. 31).
(25)Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88).
(26) Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).
(27) Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ L 79, 13.3.2008 г., стр. 1).
(28)Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8).
(29) Регламент (ЕС) 2016/293 на Комисията от 1 март 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители, изразяващо се в изменение на приложение I (ОВ L 55, 2.3.2016 г., стр. 4)..
(30) OВ C 10, 13.1.2016 г., стр.3.
(31)
(32)Полихлорирани нафталени означава химични съединения с нафталенова пръстенна система, в която един или повече водородни атоми са заместени с хлорни атоми.
(33)За целите на инвентаризацията на емисиите се използват следните четири компонентни индикатора: бензо[a]пирен, бензо[b]флуорантен, бензо[k]флуорантен и индено[1,2,3-cd)пирен.
(34)Полихлорирани нафталени означава химични съединения с нафталенова пръстенна система, в която един или повече водородни атоми са заместени с хлорни атоми.
(35)Използва се изчислителният метод, посочен в европейските стандарти EN 12766-1 и EN 12766-2.
(36)„Хексабромоциклододекан“ означава хексабромоциклододекан, 1,2,5,6,9,10-хексабромоциклододекан и неговите основни диастереоизомери: алфа-хексабромоциклододекан, бета-хексабромоциклододекан и гама-хексабромоциклододекан.
(37)Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).
(38)Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3).
(39)Тези максимално допустими концентрации се отнасят само за случаите на депониране в депо за опасни отпадъци и не се отнасят за окончателно подземно разполагане на опасни отпадъци, включително в солни мини.
(40)„Хексабромоциклододекан“ означава хексабромоциклододекан, 1,2,5,6,9,10-хексабромоциклододекан и неговите основни диастереоизомери: алфа-хексабромоциклододекан, бета-хексабромоциклододекан и гама-хексабромоциклододекан.
(41)Използва се изчислителният метод, посочен в европейските стандарти EN 12766-1 и EN 12766-2.
(42)Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1).
(43)Решение 2003/33/ЕО на Съвета от 19 декември 2002 г. относно определяне на критерии и процедури за приемане на отпадъци на депа в съответствие с член 16 от Директива 1999/31/ЕО и приложение II към нея (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 27).
(44)Всички видове отпадъци, означени със звездичка (*), се считат за опасни отпадъци по смисъла на Директива 2008/98/ЕО и подлежат на разпоредбите на посочената директива.

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация