Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0070(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0336/2018

Předložené texty :

A8-0336/2018

Rozpravy :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Hlasování :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Přijaté texty
PDF 355kWORD 99k
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Perzistentní organické znečišťující látky ***I
P8_TA-PROV(2019)0436A8-0336/2018
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0144),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0124/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. července 2018(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

–  s ohledem na dopis, který dne 10. září 2018 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 1. března 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0336/2018),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise(3);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 93.
(2) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
(3) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 15. listopadu 2018 (Přijaté texty, P8_TA(2018)0463).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění)
P8_TC1-COD(2018)0070

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004(3) bylo několikrát podstatně změněno. Vzhledem k potřebě provést další změny by uvedené nařízení mělo být v zájmu přehlednosti přepracováno.

(2)  Unie je vážně znepokojena pokračujícími úniky perzistentních organických znečišťujících látek (dále jen „POP“) do životního prostředí. Uvedené chemické látky jsou přenášeny přes mezinárodní hranice daleko od svých zdrojů a přetrvávají v životním prostředí, probíhá jejich bioakumulace prostřednictvím potravního řetězce a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Proto je nutné přijmout další opatření k ochraně lidského zdraví a životního prostředí před zmíněnými znečišťujícími látkami.

(3)  S ohledem na svou odpovědnost za ochranu životního prostředí schválila Unie dne 19. února 2004 Protokol o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě z roku 1979 o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států(4) (dále jen „protokol“) a dne 14. října 2004 schválila také Stockholmskou úmluvu o perzistentních organických znečišťujících látkách(5) (dále jen „úmluva“).

(4)  Aby se zajistilo soudržné a účinné provádění závazků Unie vyplývajících z protokolu a úmluvy, je nezbytné stanovit společný právní rámec, který by umožnil přijímat opatření sloužící zejména k vyloučení výroby, uvádění na trh a používání záměrně vyráběných POP. Kromě toho by měly být vlastnosti POP zohledňovány v rámci odpovídajících programů Unie pro posuzování a povolování látek.

(5)  Při provádění ustanovení úmluvy na úrovni Unie je nezbytné zajistit koordinaci a soudržnost s ustanoveními Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, kterou Unie schválila dne 19. prosince 2002(6), a s ustanoveními Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, kterou Unie schválila dne 1. února 1993(7), a Minamatské úmluvy o rtuti, kterou Unie schválila dne 11. května 2017(8). Tato koordinace a soudržnost by rovněž měla být zachována při účasti na provádění a dalším rozvoji strategického přístupu k mezinárodnímu nakládání s chemickými látkami (SAICM), přijatého dne 6. února 2006 na 1. mezinárodní konferenci o nakládání s chemickými látkami v Dubaji, a řádného nakládání s chemickými látkami a odpadem po roce 2020 v rámci Organizace spojených národů.

(6)  Navíc s vědomím toho, že ustanovení tohoto nařízení se opírají o zásadu předběžné opatrnosti stanovenou ve Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), s připomenutím přístupu předběžné opatrnosti vyjádřeného v zásadě 15 Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji a s ohledem na cíl pokud možno vyloučit úniky POP do životního prostředí, je vhodné v některých případech stanovit kontrolní opatření, která jsou přísnější než opatření uvedená v protokolu a v úmluvě.

(7)  Uvádění na trh a používání většiny POP uvedených na seznamech v protokolu a v úmluvě bylo v Unii již zastaveno v důsledku zákazů stanovených mimo jiné v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(9), (ES) č. 1107/2009(10) a (EU) č. 528/2012(11). Za účelem splnění závazků Unie vyplývajících z protokolu a z úmluvy a za účelem minimalizace úniků POP je však nezbytné a vhodné zakázat také výrobu uvedených látek a omezit výjimky na minimum tak, aby platily pouze tehdy, plní-li látka nezbytnou funkci při zvláštním použití.

(8)  Z důvodu jasnosti a souladu s ostatními příslušnými právními předpisy Unie by se některé definice měly upřesnit a terminologie by se měla sjednotit s terminologií použitou v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES(12).

(9)  Vývozy látek, na něž se vztahuje úmluva, jsou upraveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012(13), a není třeba se jimi proto v tomto nařízení dále zabývat.

(10)  Zastarale nebo nedbale spravované zásoby POP mohou vážně ohrozit životní prostředí a lidské zdraví, například kontaminací půdy nebo podzemních vod. Pro správu takových zásob je tedy vhodné stanovit přísnější pravidla, než jsou pravidla stanovená v úmluvě. Se zásobami zakázaných látek by mělo být nakládáno jako s odpady, zatímco zásoby látek, jejichž výroba a použití jsou dosud povoleny, by měly být oznámeny orgánům a měl by být nad nimi vykonáván řádný dozor. Jako s odpady by se mělo co nejdříve nakládat zejména se stávajícími zásobami, které jsou tvořeny zakázanými POP nebo které tyto látky obsahují. Budou-li v budoucnosti zakázány jiné látky, měly by být také jejich zásoby neprodleně zničeny a neměly by se vytvářet žádné nové zásoby.

(11)  V souladu s protokolem a úmluvou by úniky POP, které jsou nezamýšlenými vedlejšími produkty průmyslových procesů, měly být co nejdříve identifikovány a sníženy, s konečným cílem je pokud možno zcela vyloučit. Aby se dosáhlo soustavného a hospodárného snižování takových úniků, měly by být vypracovány, aktualizovány a podle potřeby co nejdříve prováděny ▌vhodné vnitrostátní akční plány zahrnující všechny zdroje a opatření, včetně těch, která jsou umožněna stávajícími právními předpisy Unie. Za tímto účelem by měly být v rámci úmluvy vyvinuty vhodné nástroje.

(12)  Pokyny k nejlepším dostupným technikám a prozatímním pokynům pro osvědčené postupy v oblasti životního prostředí, které jsou relevantní pro článek 5 a přílohu C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách, které byly přijaty na základě Stockholmské úmluvy, by měly být použity při projednávání návrhů na výstavbu nových zařízení nebo na podstatnou změnu stávajících zařízení používajících postupy, které vedou k uvolňování chemických látek uvedených v příloze III tohoto nařízení.

(13)  Měly by být vytvořeny či v příslušných případech udržovány vhodné programy a mechanismy, které by zajistily dostatečné údaje z monitorování výskytu látek uvedených v části A přílohy III v životním prostředí. Je však nezbytné zajistit, aby byly k dispozici vhodné nástroje a mohly být použity za ekonomicky a technicky únosných podmínek.

(14)  Podle úmluvy mají být POP v odpadech zničeny nebo nevratně přeměněny na látky, které nevykazují podobné vlastnosti, pokud nejsou z hlediska ochrany životního prostředí upřednostňovány jiné postupy. Aby Unie dostála svým povinnostem podle úmluvy, je nezbytné pro uvedené látky stanovit zvláštní pravidla. Aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany, měly by být stanoveny, monitorovány a prosazovány společné koncentrační limity těchto látek v odpadech.

(15)  Pokud jde o polybromované difenylethery (PBDE)uvedené v tomto nařízení, včetně dekabromdifenyl etheru (dekaBDE), koncentrační limit pro součet těchto látek v odpadu je stanoven na 1 000 mg/kg. Vzhledem k rychlému vědeckému a technickému pokroku by Komise měla přezkoumat tento koncentrační limit a případně přijmout legislativní návrh na snížení této hodnoty na 500 mg/kg. Komise by měla jednat co nejrychleji a v každém případě do … [dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost].

(16)  Je důležité identifikovat a separovat odpady, které jsou tvořeny POP, obsahují je nebo jsou jimi kontaminovány, u zdroje, aby se minimalizovalo šíření těchto látek do dalších odpadů. Směrnice 2008/98/ES stanoví pravidla Unie pro nakládání s nebezpečnými odpady, jimiž se ukládá členským státům přijmout nezbytná opatření vyžadující, aby zařízení a podniky, které nakládají s nebezpečnými odpady, provádějí jejich využití, sběr nebo přepravu, nemísily různé druhy nebezpečných odpadů nebo nemísily nebezpečný odpad s odpadem, který není klasifikován jako nebezpečný.

(17)  Aby se podpořila vysledovatelnost odpadu obsahujícího POP a zajistila kontrola, měla by se ustanovení ohledně systému vedení záznamů zřízeného podle článku 17 směrnice 2008/98/ES uplatňovat také pro takový odpad obsahující POP, který není podle rozhodnutí Komise 2014/955/EU definován jako nebezpečný odpad(14).

(18)  Je nutné zajistit účinnou koordinaci a řízení technických a správních hledisek tohoto nařízení na úrovni Unie. Evropská agentura pro chemické látky (dále jen „agentura“), zřízená nařízením (ES) č. 1907/2006, má pravomoc k provádění právních předpisů Unie o chemických látkách a mezinárodních dohod o chemických látkách a má v této oblasti rovněž zkušenosti. Členské státy a agentura by proto měly provádět úkoly týkající se správních, technických a vědeckých hledisek provádění tohoto nařízení a výměny informací. Agentura by měla mít mimo jiné za úkol připravovat a přezkoumávat technickou dokumentaci, včetně konzultací se zúčastněnými subjekty, a vypracovávat stanoviska, která by měla Komise využít při rozhodování, zda předložit návrh na zařazení určité látky do úmluvy či protokolu jako POP. Vedle toho by Komise, členské státy a agentura měly navzájem spolupracovat v zájmu účinného plnění mezinárodních závazků Unie vyplývajících z úmluvy.

(19)  Úmluva stanoví, aby každá strana vypracovala a aktualizovala plán pro provádění svých závazků vyplývajících z úmluvy, a pokud již plán existuje, snažila se jej provádět. Členské státy by měly při vypracovávání, provádění a aktualizaci svých prováděcích plánů umožnit účast veřejnosti. Protože v tomto ohledu mají Unie a členské státy sdílené pravomoci, měly by být prováděcí plány vypracovávány a aktualizovány jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni Unie. Je třeba podporovat spolupráci a výměnu informací, včetně informací o lokalitách kontaminovaných POP, mezi Komisí, agenturou a orgány členských států.

(20)  Látky uvedené na seznamu v části A přílohy I nebo části A přílohy II tohoto nařízení by mělo být povoleno vyrábět a používat jako meziprodukty na určitém místě v rámci uzavřeného systému, pouze pokud je v příslušné příloze v tomto smyslu uvedena výslovná poznámka a pokud výrobce danému členskému státu prokáže, že látka je vyráběna a používána pouze za přísně kontrolovaných podmínek.

(21)  V souladu s úmluvou a protokolem by měly být informace o POP poskytovány ostatním smluvním stranám uvedených dohod. Výměna informací se třetími zeměmi, které nejsou smluvními stranami těchto dohod, by měla být rovněž podporována.

(22)  Jelikož veřejnost, zejména v rozvojových zemích, si často neuvědomuje nebezpečí, jež představují POP pro zdraví současných a budoucích generací a pro životní prostředí, je třeba poskytovat rozsáhlé informace, aby se zvýšila úroveň pozornosti a aby veřejnost lépe porozuměla důvodům pro omezení a zákazy. V souladu s úmluvou by měly být podporovány a popřípadě zprostředkovány veřejné vzdělávací programy zaměřené na uvedené látky, pokud jde o jejich dopad na zdraví a životní prostředí, a to zejména u nejohroženějších skupin veřejnosti, a rovněž vzdělávání pracovníků, vědců, pedagogů a technických a vedoucích pracovníků. Unie by měla zajistit přístup k informacím, aniž by byla dotčena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001(15) a 1367/2006(16) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES(17).

(23)  S cílem podpořit rozvoj komplexní základny znalostí o expozici chemickým látkám a jejich toxicitě, v souladu se všeobecným akčním programem Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“ (7. akční program pro životní prostředí)(18), zřídila Komise informační platformu pro monitorování chemických látek. Používání této platformy by se mělo podporovat jako způsob, kterým by členské státy plnily své povinnosti hlásit údaje o výskytu chemických látek a zjednodušily a omezily své povinnosti podávání zpráv.

(24)  Na požádání a v rámci dostupných zdrojů by měly Komise, agentura a členské státy spolupracovat při poskytování vhodné a včasné technické pomoci zaměřené zejména na posilování schopnosti rozvojových zemí a zemí s hospodářstvím v procesu transformace provádět úmluvu. Technická pomoc by měla zahrnovat vývoj a zavádění vhodných alternativních produktů, metod a strategií podle úmluvy, aby bylo zajištěno, že POP se nadále používají, pouze pokud pro danou zemi nejsou dostupné místně bezpečné, účinné a cenově přijatelné alternativy.

(25)  Účinnost opatření přijatých s cílem snížit úniky POP by měla být pravidelně hodnocena. Za tím účelem by měly členské státy agentuře pravidelně podávat standardizované zprávy, zejména pokud jde o seznamy úniků, oznámené zásoby a výrobu látek, na něž se vztahují omezení, a jejich uvádění na trh.

(26)  Aby se řešila potřeba informací o provádění a souladu s pravidly, měl by být zaveden alternativní systém sběru a zpřístupňování informací, s přihlédnutím k výsledkům zprávy Komise „Opatření na zjednodušení podávání zpráv v oblasti životního prostředí“ a s ní související kontroly účelnosti. Členské státy by zejména měly zpřístupnit veškeré relevantní údaje. Tím by se mělo zajistit, že administrativní zátěž na všechny subjekty zůstane i nadále co nejmenší. Vyžaduje to, aby na vnitrostátní úrovni probíhalo aktivní šíření informací v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES a 2007/2/ES (19), aby byla zajištěna odpovídající infrastruktura pro přístup veřejnosti, podávání zpráv a sdílení údajů mezi veřejnými orgány. V této souvislosti by členské státy a agentura měly u specifikací pro prostorová data vycházet z prováděcích aktů přijatých podle směrnice 2007/2/ES.

(27)  Podle úmluvy a protokolu mohou smluvní strany navrhovat dodatečné látky, na něž by se měla vztahovat mezinárodní opatření a jež by v důsledku toho mohly být uvedeny v těchto dohodách. V takových případech by mělo být toto nařízení odpovídajícím způsobem pozměněno.

(28)  Za účelem změny jiných než základních prvků tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změnu tohoto nařízení povolováním v náležitých případech vyrábět a používat látky uvedené na seznamu v části A přílohy I nebo části A přílohy II tohoto nařízení jako meziprodukty na určitém místě v rámci uzavřeného systému, a změny lhůt v poznámce vložené pro tento účel do příslušné přílohy, o změny přílohy III tohoto nařízení s cílem přesunout určitou látku z části B do části A uvedené přílohy a o změny příloh I, II a III tohoto nařízení s cílem přizpůsobit je změnám seznamu látek obsaženého v přílohách k úmluvě či k protokolu, jakož i o změny stávajících položek a ustanovení v přílohách I a II tohoto nařízení s cílem přizpůsobit je vědeckému a technickému pokroku. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů(20). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(29)  Při provádění změn příloh tohoto nařízení v důsledku zařazení další záměrně vyráběné POP do protokolu nebo do úmluvy by měla být daná látka zařazena do přílohy II namísto do přílohy I pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech.

(30)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přijímání ▌ opatření týkajících se nakládání s odpady a ▌ minimálních informací, jež mají členské státy poskytnout v rámci sledování toho, jak je toto nařízení prováděno. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(21).

(31)  Aby se zajistily transparentnost, nestrannost a soulad na úrovni prováděcích opatření, členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce použitelné při porušení tohoto nařízení a měly by zajistit jejich provádění. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující, neboť nedodržení předpisů může vést k poškození lidského zdraví a životního prostředí. Aby bylo zajištěno důsledné a účinné prosazování tohoto nařízení, měly by členské státy koordinovat příslušné činnosti a vyměňovat si informace prostřednictvím fóra pro výměnu informací o prosazování zřízeného podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Informace o porušování ustanovení tohoto nařízení by měly být případně zveřejňovány.

(32)  Komisi by měl být pro účely tohoto nařízení, pokud jde o jiné záležitosti než záležitosti týkající se odpadů, nápomocen výbor zřízený nařízením (ES) č. 1907/2006 s cílem zajistit jednotný přístup v oblasti právních předpisů Unie o chemických látkách.

(33)  Komisi by měl být pro účely tohoto nařízení, pokud jde o záležitosti týkající se odpadů, nápomocen výbor zřízený směrnicí 2008/98/ES s cílem zajistit jednotný přístup v oblasti právních předpisů Unie v oblasti odpadů.

(34)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž ochrany životního prostředí a lidského zdraví před POP, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, neboť účinky těchto znečišťujících látek přesahují hranice států, ale spíše jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíl a předmět

Zejména s ohledem na zásadu předběžné opatrnosti je cílem tohoto nařízení ▌chránit lidské zdraví a životní prostředí před POP tím, že se zakáže, co nejdříve zastaví nebo omezí výroba, uvádění na trh a používání látek, na něž se vztahuje Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen „úmluva“), nebo Protokol k Úmluvě z roku 1979 o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (dále jen „protokol“), tím, že se minimalizují úniky těchto látek, s cílem pokud možno co nejdříve je vyloučit, a že se zavedou ustanovení týkající se odpadů, které jsou tvořeny některou z uvedených látek, uvedené látky obsahují nebo jsou jimi kontaminovány.

Členské státy mohou případně uplatňovat v souladu se Smlouvou o fungování EU přísnější požadavky, než jsou požadavky stanovené tímto nařízením.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)  „uvedením na trh“ uvedení na trh ve smyslu v čl. 3 bodu 12 nařízení (ES) č. 1907/2006;

2)  „předmětem“ předmět ve smyslu čl. 3 bodu 3 nařízení (ES) č. 1907/2006;

3)  „látkou“ látka ve smyslu čl. 3 bodu 1 nařízení (ES) č. 1907/2006;

4)  „směsí“ směs ve smyslu čl. 3 bodu 2 nařízení (ES) č. 1907/2006;

5)  „výrobou“ výroba ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení (ES) č. 1907/2006;

6)  „použitím“ použití ve smyslu čl. 3 bodu 24 nařízení (ES) č. 1907/2006;

7)  „dovozem“ dovoz ve smyslu čl. 3 bodu 10 nařízení (ES) č. 1907/2006;

8)  „odpadem“ odpad ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice 2008/98/ES;

9)  „odstraněním“ odstranění ve smyslu čl. 3 bodu 19 směrnice 2008/98/ES;

10)  „využitím“ využití ve smyslu čl. 3 bodu 15 směrnice 2008/98/ES;

11)  „meziproduktem na určitém místě v rámci uzavřeného systému“ látka, která je vyráběna a spotřebovávána nebo používána pro účely chemické výroby, aby byla přeměněna na jinou látku (dále jen „syntéza“), kdy výroba meziproduktu a syntéza jedné nebo více látek z meziproduktu jsou prováděny na témže místě jedním či více právními subjekty za přísně kontrolovaných podmínek, takže během celého jejího životního cyklu je pomocí technických prostředků důsledně bráněno jejímu šíření;

12)  „nezáměrnou stopovou kontaminující látkou“ obsah látky, která se vyskytuje náhodně v minimálním množství, pod nímž by látka nemohla být smysluplně využita, a nad mezí detekce stávajících detekčních metod, aby se tak umožnila kontrola a prosazování;

13)  „zásobami“ látky, směsi nebo předměty shromážděné držitelem, které jsou tvořeny látkami uvedenými v příloze I nebo II, nebo tyto látky obsahují.

Článek 3

Kontrola výroby, uvádění na trh a používání a zařazování látek na seznam

1.  Výroba, uvádění na trh a používání látek uvedených v příloze I, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo ▌předmětů, se s výhradou článku 4 zakazují.

2.  Výroba, uvádění na trh a používání látek uvedených v příloze II, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo ▌předmětů, se s výhradou článku 4 omezují ▌.

3.  Členské státy a Komise zohlední v programech posuzování a povolování existujících a nových látek podle příslušných právních předpisů Unie kritéria stanovená v odstavci 1 přílohy D úmluvy a přijmou vhodná opatření pro kontrolu existujících ▌látek ▌ a pro zabránění výrobě, uvádění na trh a používání nových ▌ látek ▌, které vykazují vlastnosti POP.

4.  Při přípravě návrhu Rady podle čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování EU na zařazení látky na seznam v souladu s ustanoveními úmluvy Komisi pomáhá v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. c) Evropská agentura pro chemické látky („dále jen agentura“) zřízená nařízením (ES) č. 1907/2006. Příslušné orgány členských států mohou Komisi předložit návrhy na zařazení na seznam. V dalších fázích postupu zařazení na seznam poskytuje agentura Komisi a příslušným orgánům členských států podporu v souladu sčl. 8 odst. 1 písm. e).

5.  Komise a agentura ve všech fázích postupu uvedeného v odstavcích 3 a 4 spolupracují s příslušnými orgány členských států a informují je.

6.  Odpad, který je tvořen některou z látek uvedených v příloze IV, tyto látky obsahuje nebo je jimi kontaminován, se řídí článkem 7.

Článek 4

Výjimky z kontrolních opatření

1.  Článek 3 se nepoužije v případě:

a)  látky používané při výzkumu v laboratorním rozsahu nebo jako referenční standard,

b)  látky přítomné jako nezáměrná stopová kontaminující látka, jak je uvedeno v příslušných položkách přílohy I nebo II, v látkách, směsích nebo předmětech.

2.  Pro látky doplněné do přílohy I nebo II po [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] se článek 3 po dobu šesti měsíců nepoužije, pokud je uvedená látka přítomná v předmětech vyrobených přede dnem nebo v den, kdy se pro danou látku stalo toto nařízení použitelné.

Článek 3 se nepoužije v případě látky přítomné v předmětech, které již byly používány přede dnem nebo v den, kdy se stalo pro danou látku použitelné toto nařízení nebo nařízení (ES) č. 850/2004 podle toho, který den nastal dříve.

Dozví-li se členský stát o předmětech podle prvního a druhého pododstavce, neprodleně to oznámí Komisi a agentuře.

Kdykoliv Komise obdrží takovou informaci nebo se jinak dozví o takových předmětech, oznámí to v příslušném případě neprodleně sekretariátu úmluvy.

3.  Pokud jde o látku uvedenou v části A přílohy I nebo v části A přílohy II a pokud si členský stát přeje povolit do lhůty stanovené v odpovídající příloze výrobu a používání takové látky jako meziproduktu na určitém místě v rámci uzavřeného systému, oznámí to odpovídajícím způsobem sekretariátu úmluvy.

Takové oznámení je možné pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)  na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu Komise je v odpovídající příloze ▌prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci  přijatého na základě čtvrtého pododstavce vložena poznámka;

b)  výrobce příslušnému orgánu členského státu, v němž je usazen prokáže, že při výrobním procesu bude látka přeměněna v jednu nebo více jiných látek, které nevykazují vlastnosti POP, a že je zajištěno, že je během celého životního cyklu látky pomocí technických prostředků důsledně bráněno jejímu šíření;

c)  výrobce příslušnému orgánu členského státu, v němž je usazen, prokáže, že látka je meziproduktem na určitém místě v rámci uzavřeného systému a že se neočekává, že by buď lidé, nebo životní prostředí byli vystaveni jakémukoli významnému množství látky během její výroby a používání;

d)  výrobce informuje členský stát o podrobnostech o skutečném nebo odhadovaném celkovém rozsahu výroby a používání dané látky a o povaze uzavřeného, místně omezeného procesu, přičemž uvede množství nepřeměněné a nezáměrné stopové kontaminace POP, použité jako výchozí materiál a přítomné v konečné látce, směsi nebo předmětu.

Do jednoho měsíce po předložení oznámení sekretariátu úmluvy členský stát informuje o oznámení ostatní členské státy, Komisi a agenturu a sdělí jim podrobnosti o skutečném nebo odhadovaném celkovém rozsahu výroby a používání dané látky a o povaze uzavřeného, místně omezeného procesu, přičemž ▌ uvede množství nepřeměněné a nezáměrné stopové kontaminace POP, použité jako výchozí materiál a přítomné v konečné látce, směsi nebo předmětu.

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18 s cílem změnit přílohy I a II vložením výslovných poznámek, že může být povolena výroba a používání látky uvedené v části A příslušné přílohy jako meziproduktu na určitém místě v rámci uzavřeného systému, a změnit lhůty v takových poznámkách v případě, že je po opakovaném oznámení zaslaném příslušným členským státem sekretariátu úmluvy udělen v rámci úmluvy výslovný nebo tichý souhlas s pokračováním výroby a používáním látky na další období.

4.  ▌Odpady, které jsou tvořeny některou z látek uvedených v příloze IV, tyto látky obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, se řídí článkem 7.

Článek 5

Zásoby

1.  Držitel zásob, které jsou tvořeny látkami uvedenými v příloze I nebo II, pro které není povoleno žádné použití, nebo zásob, které takové látky obsahují, nakládá s těmito zásobami jako s odpadem a v souladu s článkem 7.

2.  Držitel více než 50 kg zásob, které jsou tvořeny látkami uvedenými v příloze I nebo II, jejichž použití je povoleno, nebo zásob, které takové látky obsahují, oznámí příslušnému orgánu členského státu, v němž se zásoby nacházejí, povahu a velikost takových zásob. Tyto informace musí být oznámeny do 12 měsíců od data, kdy se pro danou látku stalo použitelné toto nařízení nebo nařízení (ES) č. 850/2004 podle toho, které datum nastalo pro držitele dříve, a od příslušných změn přílohy I a II a poté každoročně do lhůty pro omezené použití uvedené v příloze I nebo II.

Držitel nakládá se zásobami bezpečným a účinným způsobem šetrným k životnímu prostředí, v souladu s prahovými hodnotami a požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU(22), a učiní všechna vhodná opatření, aby zajistil, že se zásobami bude nakládáno způsobem, který bude chránit zdraví lidí a životní prostředí.

3.  Členské státy monitorují používání oznámených zásob a nakládání s nimi.

Článek 6

Snižování, minimalizace a vyloučení úniků

1.  Členské státy do dvou let od vstupu tohoto nařízení nebo nařízení (ES) č. 850/2004 v platnost podle toho, které datum nastalo dříve, v souladu se svými závazky podle úmluvy a protokolu vypracují soupisy pro látky uvedené v příloze III, které unikly do ovzduší, vod a do půdy, a následně tyto soupisy udržují.

2.  Členské státy oznámí v rámci svých vnitrostátních prováděcích plánů podle článku 9 Komisi, agentuře a ostatním členským státům svůj akční plán opatření k identifikaci, charakterizaci a minimalizaci celkových úniků látek uvedených v příloze III, jež zaznamenaly ve svých soupisech vypracovaných v souladu se závazky vyplývajícími z úmluvy, s cílem pokud možno co nejdříve je vyloučit.

Uvedené akční plány obsahují opatření pro podporu vývoje náhradních nebo upravených látek, směsí, předmětů a postupů, aby se zabránilo vytváření a únikům látek uvedených v příloze III, a pokud je to považováno za vhodné, vyžadují jejich používání.

3.  Při posuzování návrhů na stavby nových zařízení nebo na významnou úpravu stávajících zařízení, která používají postupy, při nichž unikají látky uvedené v příloze III, členské státy přednostně zváží alternativní postupy, techniky nebo metody, které přinášejí podobný užitek, avšak nedochází při nich k vytváření a únikům látek uvedených v příloze III, aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU(23).

Článek 7

Nakládání s odpady

1.  Původci a držitelé odpadů vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby pokud možno zabránili kontaminaci tohoto odpadu látkami uvedenými v příloze IV.

2.  Aniž je dotčena směrnice Rady 96/59/ES(24), musí být odpady, které jsou tvořeny některou z látek uvedených v příloze IV tohoto nařízení, tyto látky obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, odstraněny nebo využity bez zbytečného odkladu a v souladu s částí 1 přílohy V tohoto nařízení, a to tak, aby bylo zajištěno zničení nebo nevratná přeměna obsažených POP a zbývající odpad a úniky nevykazovaly vlastnosti POP.

Při takovém odstraňování nebo využívání může být jakákoliv látka uvedená v příloze IV z odpadu izolována za předpokladu, že je následně odstraněna v souladu s prvním pododstavcem.

3.  Postupy odstranění nebo využití, které mohou vést k využití, recyklaci, zpětnému získávání nebo opětovnému použití látek uvedených v příloze IV jako takových, se zakazují.

4.  Odchylně od odstavce 2:

a)  odpad, který obsahuje některou z látek uvedených v příloze IV nebo je jí kontaminován, může být odstraněn nebo využit jiným způsobem v souladu s příslušnými právními předpisy Unie, pokud v odpadu nejsou u látek uvedených v seznamu překročeny koncentrační limity stanovené v příloze IV;

b)  členský stát nebo příslušný orgán jmenovaný tímto členským státem může ve výjimečných případech povolit, aby s odpady uvedenými v části 2 přílohy V, které obsahují některou z látek uvedených v příloze IV nebo jsou jí kontaminovány do výše koncentračních limitů stanovených v části 2 přílohy V, bylo nakládáno jiným způsobem v souladu s metodami uvedenými v části 2 přílohy V, a to za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

i)  dotyčný držitel uspokojivě prokázal příslušnému orgánu daného členského státu, že dekontaminace odpadu, pokud jde o látky uvedené v příloze IV, není proveditelná a že zničení nebo nevratná přeměna obsažených POP provedená v souladu s nejlepšími postupy šetrnými k životnímu prostředí nebo s nejlepšími dostupnými technikami nepředstavuje nejvhodnější možnost z hlediska životního prostředí, a příslušný orgán následně povolil náhradní postup,

ii)  dotyčný držitel předložil příslušnému orgánu informace o obsahu POP v odpadu,

iii)  postup je v souladu s příslušnými právními předpisy Unie a s podmínkami stanovenými v příslušných doplňujících opatřeních uvedených v odstavci 5 a

iv)  příslušný členský stát informoval ostatní členské státy, agenturu a Komisi o svém povolení a o jeho důvodech.

5.  Komise může podle potřeby přijmout prováděcí akty týkající se provádění tohoto článku, přičemž přihlédne k technickému vývoji a příslušným mezinárodním pokynům a rozhodnutím a rovněž k povolením uděleným podle odstavce 4 a přílohy V členským státem nebo jím jmenovaným příslušným orgánem. Komise může zejména upřesnit formát informací, které mají členské státy předkládat podle odst. 4 písm. b) bodu iv). Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 20 odst. 3.

6.  Členské státy přijmou v souladu s článkem 17 směrnice 2008/98/ES nezbytná opatření k zajištění kontroly a vysledovatelnosti odpadu obsahujícího látku uvedenou v příloze IV tohoto nařízení nebo kontaminovaného touto látkou.

Článek 8

Úkoly agentury a fórum

1.  Agentura plní kromě úkolů, které jsou jí přiděleny podle článků 9, 10, 11, 13 a 17, tyto úkoly:

a)  se souhlasem Komise poskytuje jmenovaným vnitrostátním orgánům členských států a členům fóra pro výměnu informací o prosazování zřízeného nařízením (ES) č. 1907/2006 (dále jen „fórum“) a případně zúčastněným stranám pomoc a technické a vědecké pokyny, aby bylo zajištěno účinné provádění tohoto nařízení;

b)  na požádání poskytuje Komisi technické a vědecké informace a pomoc, aby bylo zajištěno účinné provádění tohoto nařízení;

c)  ▌poskytuje Komisi technickou a vědeckou podporu a informace ohledně látek, které mohou splňovat kritéria pro zařazení do úmluvy či protokolu, případně s přihlédnutím k výsledkům existujících programů posuzování uvedených v čl. 3 odst. 3;

d)  zveřejňuje na svých internetových stránkách oznámení, že Komise vypracuje návrh na zařazení látky na seznam, vyzve všechny zúčastněné strany, aby do osmi týdnů předložily připomínky, a zveřejní tyto připomínky na svých internetových stránkách;

e)  ▌poskytuje Komisi a členským státům technickou a vědeckou podporu při přípravě a přezkumu profilu rizika a vyhodnocení rizik u látky, u níž se zvažuje zařazení podle ▌úmluvy, vyzve všechny zúčastněné strany, aby do osmi týdnů předložily připomínky nebo doplňující informace, a zveřejní tyto připomínky na svých internetových stránkách;

f)  na požádání poskytuje Komisi technickou a vědeckou podporu při provádění a dalším rozvíjení úmluvy, a to zejména ve vztahu k Výboru pro hodnocení POP;

g)  shromažďuje, zaznamenává, zpracovává a zpřístupňuje Komisi a příslušným orgánům členských států veškeré informace získané nebo dostupné podle čl. 4 odst. 2 a 3, čl. 7 odst. 4 písm. b) bodu iv), čl. 9 odst. 2 a čl. 13 odst. 1. Pokud tyto informace nejsou důvěrné, agentura je zveřejní svých internetových stránkách a usnadňuje výměnu uvedených informací s příslušnými informačními platformami, například platformami uvedenými v čl. 13 odst. 2;

h)  na svých internetových stránkách vytvoří a udržuje oddíly věnované všem záležitostem týkajícím se provádění tohoto nařízení.

2.  Síť orgánů členských států odpovědných za prosazování tohoto nařízení koordinuje fórum.

Členové fóra jmenovaní členským státem zajišťují náležitou koordinaci mezi úkoly fóra a činností příslušného orgánu svého členského státu.

Při řešení otázek souvisejících s odpady zapojí fórum donucovací orgány členských států odpovědné za odpad.

3.  Úkoly přidělené agentuře tímto nařízením vykonává sekretariát agentury.

Článek 9

Prováděcí plány

1.  Při přípravě a aktualizaci svých vnitrostátních prováděcích plánů poskytnou členské státy veřejnosti v souladu se svými vnitrostátními postupy včasnou a účinnou možnost účastnit se tohoto procesu.

2.  Jakmile členský stát přijme svůj vnitrostátní prováděcí plán v souladu se svými závazky vyplývajícími z úmluvy, zveřejní jej a oznámí jeho zveřejnění Komisi, agentuře a ostatním členským státům.

3.  Během přípravy a aktualizace prováděcích plánů v členských státech si Komise podporovaná agenturou a členské státy podle potřeby vyměňují informace o jejich obsahu, včetně informací o opatřeních přijatých na vnitrostátní úrovni pro určení a posouzení lokalit kontaminovaných POP.

4.  Komise s podporou agentury udržuje plán pro provádění závazků Unie vyplývajících z úmluvy a tento plán podle potřeby zveřejní, přezkoumá a aktualizuje.

Článek 10

Monitorování

1.   Komise, podporovaná agenturou, a členské státy v úzké spolupráci vytvoří nebo v příslušných případech udržují vhodné programy a mechanismy, odpovídající stavu nejnovějších poznatků, pro pravidelné poskytování porovnatelných údajů z monitorování výskytu látek uvedených v části A přílohy III, v životním prostředí. Při vytváření či udržování takových programů a mechanismů se zohlední vývoj, ke kterému došlo v rámci protokolu a úmluvy.

2.  Komise pravidelně posuzuje možnou potřebu povinného monitorování látky uvedené v části B přílohy III. S ohledem na toto posouzení a jakékoli údaje, které jí poskytnou členské státy, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18, pokud jde o změnu přílohy III s cílem přesunout ve vhodných případech určitou látku z části B přílohy III do části A uvedené přílohy.

Článek 11

Výměna informací

1.  Komise, agentura a členské státy v rámci Unie a ve styku s třetími zeměmi usnadňují a uskutečňují výměnu informací týkajících se snižování, minimalizace nebo pokud možno vyloučení výroby, používání a úniků POP a informací týkajících se náhrad těchto látek, včetně údajů o rizicích a hospodářských a sociálních nákladech spojených s takovými náhradami.

2.  Komise, agentura a případně členské státy v souvislosti s POP podporují a zprostředkují:

a)  vzdělávací programy, včetně programů týkajících se účinků těchto látek na zdraví a životní prostředí, jejich náhrad a snižování nebo vyloučení jejich výroby, používání a úniků, zaměřené zejména na:

i)  tvůrce politik a osoby, které přijímají rozhodnutí;

ii)  zvláště ohrožené skupiny;

b)  poskytování informací pro veřejnost;

c)  vzdělávání pracovníků, vědců, pedagogů a technických a vedoucích pracovníků.

3.  Aniž jsou dotčena nařízení (ES) č. 1049/2001 a (ES) č. 1367/2006 a směrnice 2003/4/ES, nejsou informace o ochraně zdraví a bezpečnosti člověka a životního prostředí považovány za důvěrné. Komise, agentura a členské státy, které si vyměňují informace s třetí zemí, chrání jakékoliv důvěrné informace v souladu s právem Unie.

Článek 12

Technická pomoc

V souladu s články 12 a 13 úmluvy spolupracují Komise a členské státy při poskytování vhodné a včasné technické a finanční pomoci rozvojovým zemím a zemím s hospodářstvím v procesu transformace, a to na požádání, v rámci dostupných zdrojů a s přihlédnutím k jejich zvláštním potřebám, s cílem rozvíjet a posilovat schopnosti těchto zemí plně provádět své závazky vyplývající z úmluvy. Taková pomoc může být také uskutečněna prostřednictvím regionálních center určených podle úmluvy, nevládních organizací nebo agentury.

Článek 13

Sledování provádění

1.  Aniž jsou dotčeny směrnice 2003/4/ES a 2007/2/ES, členské státy vypracují a zveřejní zprávu obsahující:

a)  informace o uplatňování tohoto nařízení, včetně informací o jeho prosazování, porušování a o sankcích;

b)  informace z oznámení, která obdržely podle čl. 4 odst. 2 a 3, čl. 5 odst. 2 a čl. 7 odst. 4 písm. b) bodu iv);

c)  informace ze soupisů úniků, vypracovaných podle čl. 6 odst. 1;

d)  informace o provádění v souladu s vnitrostátními prováděcími plány vypracovanými podle čl. 9 odst. 2;

e)  informace, získané podle článku 10, o výskytu látek uvedených v části A přílohy III, v životním prostředí;

f)  výroční údaje o monitorování a statistické údaje o skutečné nebo odhadované celkové výrobě všech látek uvedených v příloze I nebo II a o jejich uvádění na trh, včetně souvisejících ukazatelů, přehledových map a zpráv.

Členské státy zprávu aktualizují každý rok, pokud jsou k dispozici nové údaje či informace, a jinak alespoň každé tři roky.

Členské státy umožní Komisi a agentuře přístup k informacím obsaženým ve zprávách.

2.  Jestliže členský stát sdílí informace uvedené v odst. 1 písm. e) na informační platformě pro monitorování chemických látek, uvede to ve své zprávě a povinnost oznámit informace podle zmíněného písmene se u něj tímto považuje za splněnou.

Jsou-li informace uvedené v odst. 1 písm. e) obsaženy ve zprávě, kterou členský stát poskytl agentuře, agentura použije informační platformu pro monitorování chemických látek ke shromažďování, uložení a sdílení daných informací.

3.  V intervalech stanovených konferencí smluvních stran úmluvy vypracuje Komise s pomocí agentury zprávu o látkách uvedených v úmluvě, která bude založena na informacích předložených členskými státy agentuře podle odst. 1 písm. f), a zašle ji sekretariátu úmluvy.

4.  Na základě údajů uvedených v odstavcích 1 a 2, které zveřejnily či oznámily členské státy, agentura sestaví a zveřejní přehled o celé Unii. Přehled o Unii zahrnuje v příslušných případech ukazatele výstupů, výsledky a dopady nařízení, přehledové mapy o Unii a zprávy členských států. Agentura přehled o Unii aktualizuje alespoň každých šest měsíců nebo po obdržení žádosti Komise.

5.  Komise může přijmout prováděcí akty týkající se minimálních informací, jež se mají poskytnout podle odstavce 1, včetně vymezení příslušných ukazatelů, přehledových map a přehledů uvedených v odst. 1 písm. f). Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 20 odst. 3.

Článek 14

Sankce

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Pokud tak členské státy již neučinily před vstupem tohoto nařízení v platnost, oznámí tato pravidla a opatření Komisi nejpozději do ... [jeden rok od vstupu tohoto nařízení v platnost] a neprodleně jí oznámí všechny jejich pozdější změny.

Článek 15

Změny příloh

1.   Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18, kterými změní přílohy I, II a III tohoto nařízení s cílem přizpůsobit je změnám seznamu látek stanoveného v přílohách k úmluvě či k protokolu, a to na základě toho, že Unie podpořila příslušnou změnu prostřednictvím rozhodnutí Rady přijatého v souladu s čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování EU, nebo s cílem upravit stávající položky či ustanovení v přílohách I a II tohoto nařízení, aby je přizpůsobila vědeckému a technickému pokroku.

V návaznosti na každou změnu přílohy I, II či III tohoto nařízení přijme Komise samostatný akt v přenesené pravomoci ohledně každé látky.

2.   Komise soustavně přezkoumává přílohy IV a V a ve vhodných případech předloží legislativní návrh na změnu těchto příloh s cílem přizpůsobit je změnám seznamu látek stanoveného v přílohách k úmluvě či k protokolu nebo s cílem upravit stávající položky či ustanovení v přílohách tohoto nařízení, aby je přizpůsobila vědeckému a technickému pokroku.

Článek 16

Rozpočet agentury

1.  Pro účely tohoto nařízení příjmy agentury sestávají z:

a)  dotace Unie uvedené v souhrnném rozpočtu Unie (oddíl Komise);

b)  dobrovolných příspěvků členských států.

2.  Příjmy a výdaje za činnosti v rámci tohoto nařízení se sloučí s příjmy a výdaji souvisejícími s činnostmi podle nařízení (EU) č. 649/2012 a v rozpočtu agentury se zaznamenají do téhož oddílu. Příjmy agentury uvedené v odstavci 1 se použijí na provádění jejích úkolů v rámci tohoto nařízení.

Článek 17

Formáty a programové vybavení pro zveřejňování či oznamování informací

Agentura ve spolupráci s členskými státy specifikuje formáty a programové vybavení, jež mají členské státy použít pro zveřejňování či oznamování údajů podle tohoto nařízení, a bezplatně je zpřístupní na svých internetových stránkách. Pokud jde o sady prostorových dat a prostorových datových služeb, členské státy a agentura vytvoří formáty v souladu s požadavky směrnice 2007/2/ES. Členské státy a ostatní strany, na něž se toto nařízení vztahuje, používají uvedené formáty a programové vybavení pro zpracování údajů a jejich výměnu s agenturou.

Článek 18

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 3, čl. 10 odst. 2 a čl. 15 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 3, ▌čl. 10 odst. 2 a čl. 15 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 3, ▌čl. 10 odst. 2 a čl. 15 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o ▌dva měsíce.

Článek 19

Příslušné orgány

Každý členský stát jmenuje příslušný orgán nebo orgány odpovědné za správní úkoly a prosazování požadované v tomto nařízení. Členský stát o takovém jmenování uvědomí Komisi nejpozději do tří měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost, pokud tak již neučinil před vstupem tohoto nařízení v platnost, a rovněž informuje Komisi o změně jmenovaného příslušného orgánu.

Článek 20

Postup projednávání ve výboru

1.  S výjimkou odstavce 2 je Komisi nápomocen výbor zřízený článkem 133 nařízení (EU) 1907/2006 ▌. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Pokud jde o záležitosti týkající se odpadu, je Komisi nápomocen výbor zřízený článkem 39 směrnice 2008/98/ES. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 21

Zrušení

Nařízení (ES) č. 850/2004 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII.

Článek 22

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V/Ve ...,

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA I

Část A – Látky uvedené v úmluvě a v protokolu, jakož i látky uvedené pouze v úmluvě

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná specifikace

Tetrabromdifenylether

C12H6Br4O

40088-47-9 a další

254-787-2 a další

1.  Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci tetrabromdifenyletheru v látkách, pokud je rovna nebo menší než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních).

2.  Pro účely položek tetra-, penta-, hexa-, hepta- a dekaBDE se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro jejich celkovou koncentraci do 500 mg/kg, pokud jsou přítomny ve směsích nebo výrobcích, což podléhá přezkumu a hodnocení, jež Komise provede do … [2 roky od vstupu tohoto nařízení v platnost]. Tento přezkum mimo jiné vyhodnotí všechny relevantní dopady na zdraví a životní prostředí.

3.  Formou výjimky může být povolena výroba, uvedení na trh a použití:

elektrických a elektronických zařízení spadajících do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/ES(25).

4.  Používání výrobků obsahujících ▌tetrabromdifenylether, které jsou v Unii používány před 25. srpnem 2010, je povoleno. Na takovéto výrobky se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

Pentabromdifenylether

C12H5Br5O

32534-81-9 a další

251-084-2 a další

1.  Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci pentabromdifenyletheru v látkách, pokud je rovna nebo menší než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních) ▌.

2.  Pro účely položek tetra-, penta-, hexa-, hepta- a dekaBDE se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro jejich celkovou koncentraci do 500 mg/kg, pokud jsou přítomny ve směsích nebo výrobcích, což podléhá přezkumu a hodnocení, jež Komise provede do … [2 roky od vstupu tohoto nařízení v platnost]. Tento přezkum mimo jiné vyhodnotí všechny relevantní dopady na zdraví a životní prostředí.

3.  Formou výjimky může být povolena výroba, uvedení na trh a použití:

elektrických a elektronických zařízení v rozsahu daném směrnicí 2011/65/ES.

4.  Používání výrobků obsahujících ▌pentabromdifenylether, které jsou v Unii používány před 25. srpnem 2010, je povoleno. Na takovéto výrobky se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

Hexabromdifenylether

C12H4Br6O

36483-60-0 a další

253-058-6 a další

1.  Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci hexabromdifenyletheru v látkách, pokud je rovna nebo menší než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních) ▌.

2.  Pro účely položek tetra-, penta-, hexa-, hepta- a dekaBDE se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro jejich celkovou koncentraci do 500 mg/kg, pokud jsou přítomny ve směsích nebo výrobcích, což podléhá přezkumu a hodnocení, jež Komise provede do … [2 roky od vstupu tohoto nařízení v platnost]. Tento přezkum mimo jiné vyhodnotí všechny relevantní dopady na zdraví a životní prostředí.

3.  Formou výjimky může být povolena výroba, uvedení na trh a použití:

elektrických a elektronických zařízení v rozsahu daném směrnicí 2011/65/ES.

4.  Používání výrobků obsahujících ▌hexabromdifenylether, které jsou v Unii používány před 25. srpnem 2010, je povoleno. Na takovéto výrobky se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

Heptabromdifenylether

C12H3Br7O

68928-80-3 a další

273-031-2 a další

1.  Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci heptabromdifenyletheru v látkách, pokud je rovna nebo menší než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních) ▌.

2.  Pro účely položek tetra-, penta-, hexa-, hepta- a dekaBDE se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro jejich celkovou koncentraci do 500 mg/kg, pokud jsou přítomny ve směsích nebo výrobcích, což podléhá přezkumu a hodnocení, jež Komise provede do … [2 roky od vstupu tohoto nařízení v platnost]. Tento přezkum mimo jiné vyhodnotí všechny relevantní dopady na zdraví a životní prostředí.

3.  Formou výjimky může být povolena výroba, uvedení na trh a použití:

elektrických a elektronických zařízení v rozsahu daném směrnicí 2011/65/ES.

4.  Používání výrobků obsahujících ▌heptabromdifenylether, které jsou v Unii používány před 25. srpnem 2010, je povoleno. Na takovéto výrobky se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

Bis(pentabromfenyl)ether (dekabromdifenylether; decaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci dekaBDE v látkách, pokud je rovna nebo menší než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních).

2.  Pro účely položek tetra-, penta-, hexa-, hepta- a dekaBDE se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro jejich celkovou koncentraci do 500 mg/kg, pokud jsou přítomny ve směsích nebo výrobcích, což podléhá přezkumu a hodnocení, jež Komise provede do … [2 roky od vstupu tohoto nařízení v platnost]. Tento přezkum mimo jiné vyhodnotí všechny relevantní dopady na zdraví a životní prostředí.

3.  Formou výjimky může být povolena výroba, uvedení na trh a použití dekaBDE pro tyto účely, pokud členské státy do prosince 2019 podají Komisi příslušnou zprávu v souladu s úmluvou:

a)  při výrobě letadla, u nějž byla podána žádost o schválení typu před 2. březnem 2019 a této žádosti bylo vyhověno do prosince 2022, vyrobeného buďdo 18. prosince 2023, nebo pokud i nadále bude existovat důvodná potřeba, vyrobeného do 2. března 2027;

b)  při výrobě náhradních dílů pro některou z těchto položek:

i)  letadlo, u nějž byla podána žádost o schválení typu před 2. březnem 2019 a této žádosti bylo vyhověno před prosincem 2022, a vyrobeného buď před 18. prosincem 2023, nebo pokud i nadále bude existovat důvodná potřeba, vyrobeného před 2. březnem 2027, a to až do konce životnosti těchto letadel;

ii)  motorová vozidla, na která se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES(26), vyrobená před... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost], buď do roku 2036, nebo do konce životnosti těchto motorových vozidel, podle toho, které z uvedených dat nastane dříve;

c)  elektrické a elektronické zařízení v rozsahu daném směrnicí 2011/65/ES.

4.  Zvláštní výjimky pro náhradní díly k použití v motorových vozidlech uvedených v odst. 2 písm. b) bodě ii) se použijí v případě výroby a použití komerčního dekaBDE v rámci jedné či více z následujících kategorií:

a)  hnací ústrojí a zařízení pod kapotou, jako jsou vnitřní i vnější kabely baterie, trubice mobilních klimatizačních systémů, hnací ústrojí, objímky výfuku, izolace pod kapotou, kabely a řemeny pod kapotou (kabely motoru apod.), snímače rychlosti, hadice, moduly větrání a čidla klepání;

b)  prvky palivového systému, jako jsou palivové hadice, palivové nádrže a palivové nádrže umístěné na podvozku;

c)  pyrotechnická zařízení a části související s pyrotechnickými zařízeními, jako jsou kabely zapalování airbagů, potahy/látky sedadel (pouze v případě relevance pro airbagy) a airbagy (přední a boční).

5.  Používání výrobků, které již byly v Unii používány před … [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] a obsahují dekaBDE, je povoleno. Na takovéto výrobky se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

6.  Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Unie o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí být výrobky, v němž byly použity dekaBDE, identifikovatelné pomocí označování nebo jiných prostředků během jeho životního cyklu.

7.  Uvádění na trh a používání výrobků, které obsahují dekaBDE a byly dovezeny pro účely zvláštních výjimek uvedených v bodu 2, je povoleno až do data, kdy skončí platnost příslušné výjimky. Bod 6 se na tyto výrobky použije, jako by tyto výrobky byly vyrobeny v souladu s výjimkou v bodu 2. Takové výrobky, které již byly k datu skončení platnosti příslušné výjimky používány, mohou být používány i nadále.

8.  Pro účely této položky se „letadlem“ rozumí:

a)  civilní letadlo vyrobené v souladu s typovým osvědčením vydaným podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 216/2008(27) nebo v souladu se schválením návrhu vydaným podle vnitrostátních předpisů smluvního státu Mezinárodní organizace pro civilní letectví nebo civilní letadlo, kterému smluvní stát Mezinárodní organizace pro civilní letectví vydal osvědčení letové způsobilosti podle přílohy 8 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví;

b)  vojenské letadlo.

Kyselina perfluoroktansulfonová a její deriváty (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, kovová sůl (O-M+), halogenid, amid a jiné deriváty, včetně polymerů)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 a další

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 a další

1.  Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci PFOS v látkách nebo směsích, pokud je rovna nebo menší než 10 mg/kg (0 001 % hmotnostních).

2.  Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci PFOS v polotovarech nebo výrobcích nebo v jejich částech, pokud je koncentrace PFOS vypočtená na základě hmotnosti částí obsahujících PFOS, jež jsou z hlediska struktury nebo mikrostruktury samostatné, menší než 0,1 % hmotnostních, nebo, v případě textilních výrobků nebo jiných povlakovaných materiálů, pokud je množství PFOS menší než 1 μg/m2 povlakovaného materiálu.

3.  Používání výrobků obsahujících PFOS ▌, které již byly v Unii používány před 25. srpnem 2010, je povoleno. Na takovéto výrobky se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

4.  Pokud je minimalizováno množství uvolňované do prostředí, výroba a uvádění na trh jsou povoleny pro následující zvláštní použití s tím, že členské státy každé čtyři roky podávají Komisi zprávu o pokroku v odstraňování PFOS:

látky potlačující tvorbu zákalu při nedekorativním tvrdém pochromování (VI) v uzavřených systémech;

Pokud se taková výjimka týká výroby nebo použití v zařízeních spadající do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES(28), musí se použít odpovídající nejlepší dostupné techniky k prevenci a minimalizaci úniků PFOS popsané v informaci zveřejňované Komisí podle čl. 17 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2008/1/ES.

Jakmile budou dostupné nové informace o podrobnostech použití a o bezpečnějších alternativních látkách nebo technologiích ▌, přezkoumá Komise výjimku uvedenou v druhém pododstavci tak, aby:

a)  bylo postupně ukončeno používání PFOS, jakmile bude použití bezpečnějších alternativ technicky a ekonomicky uskutečnitelné,

b)  mohla výjimka nadále platit pouze pro nezbytná použití, pro něž neexistují bezpečnější alternativy, a pokud byla předložena zpráva o tom, jaké kroky byly učiněny s cílem najít bezpečnější alternativy,

c)  bylo sníženo na minimum uvolňování PFOS do prostředí použitím nejlepší dostupné techniky.

5.  Jakmile budou Evropským výborem pro normalizaci (CEN) přijaty normy, použijí se jako analytické testovací metody k prokázání souladu látek, směsí a výrobků s body 1 a 2. Mohou být použity jakékoli jiné analytické metody, pokud je uživatel schopen prokázat, že jejich účinnost je rovnocenná normám CEN.

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan)

50-29-3

200-024-3

Chlordan

57-74-9

200-349-0

Hexachlorcyklohexany včetně lindanu

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

Endrin

72-20-8

200-775-7

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

▌1. Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících ▌endosulfan, které již byly používány ke dni 10. července 2012, je povoleno.

▌ 2. Na výrobky uvedené výše v bodě 1 se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

Hexachlorbenzen

118-74-1

204-273-9

Chlordekon

143-50-0

205-601-3

Aldrin

309-00-2

206-215-8

Pentachlorbenzen

608-93-5

210-172-0

Polychlorované bifenyly (PCB)

1336-36-3 a další

215-648-1 a další

Aniž by tím byla dotčena směrnice 96/59/ES, smějí být výrobky, které jsou již používány ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost, nadále používány.

Členské státy určí a odstraní z užívání zařízení (například transformátory, kondenzátory a další nádrže obsahující zbylé kapalné zásoby), která obsahují více než 0,005 % PCB a mají objem větší než 0,05 dm3, a to co možná nejdříve, nejpozději však do 31. prosince 2025.

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

Hexabrombifenyl

36355-01-8

252-994-2

1 Hexabromcyklododekan

„Hexabromocyklododekanem“ se rozumí: hexabromocyklododekan, 1,2,5,6,9,10-hexabromocyklododekan a jeho hlavní diastereoizomery: α-hexabromocyklododekan; β-hexabromcyklododekan γ-hexabromocyklododekan

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.  Pro účely této položky a s výhradou přezkumu ze strany Komise do 22. března 2019 se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci hexabromcyklododekanu činící 100 mg/kg (0,01 % hmotnostních) nebo méně, pokud je obsažen v látkách, směsích, výrobcích nebo jakožto přísada ve výrobcích se sníženou hořlavostí.

2.  Výrobky z expandovaného polystyrenu obsahující hexabromcyklododekan, které již byly používány v budovách před 21. únorem 2018 v souladu s nařízením Komise (EU) 2016/293(29) a prováděcím rozhodnutím Komise č. 2016/C 12/06(30), a výrobky z extrudovaného polystyrenu, které obsahují hexabromcyklododekan a byly již používány v budovách před 23. červnem 2016, mohou být i nadále používány. Na takovéto výrobky se použijí ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

3.  Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Unie o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí být expandovaný polystyren, který byl uveden na trh po 23. březnu 2016 a v němž byl použit hexabromcyklododekan, identifikovatelný pomocí označování nebo jiných prostředků během jeho životního cyklu.

Hexachlorbutadien

87-68-3

201-765-5

▌ 1. Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících jako složku hexachlorbutadien ▌, které jsou používány ke dni 10. července 2012, je povoleno▌.

▌2. Na výrobky uvedené výše v bodě 1 se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

Pentachlorfenol a jeho soli a estery

87-86-5 a další

201-778-6 a další

 

Polychlorované naftaleny(31)

70776-03-3 a další

274-864-4 a další

1. Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících jako složku polychlorované naftaleny▌, které jsou používány před 10. červencem 2012 nebo k uvedenému dni▌, je povoleno.

2. Na výrobky uvedené výše v bodě 1 se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

Chlorované alkany, C10–C13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP)

85535-84-8 a další

287-476-5 

1.  Odchylně je povolena výroba, uvádění na trh a používání látek nebo směsí obsahujících SCCP v koncentracích nižších než 1 % hmotnostních nebo výrobků obsahujících SCCP v koncentracích nižších než 0,15 % hmotnostních.

2.  Je povoleno používat:

a)  dopravníkové pásy v těžebním průmyslu a těsnicí materiály pro přehrady obsahující SCCP, které již byly používány před 4. prosincem 2015 nebo k uvedenému dni, a

b)  výrobky obsahující SCCP neuvedené v písmenu a), které se používaly před 10. červencem 2012 nebo k uvedenému dni.

3.  Na výrobky uvedené v bodu 2 se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

Část B – Látky uvedené pouze v protokolu

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná specifikace

PŘÍLOHA II

SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH OMEZENÍM

Část A – Látky uvedené v úmluvě a v protokolu

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Podmínky omezení

Část B – Látky uvedené pouze v protokolu

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Podmínky omezení

PŘÍLOHA III

SEZNAM LÁTEK, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ USTANOVENÍ O OMEZENÍ ÚNIKŮ

ČÁST A

LÁTKA (číslo CAS)

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF)

Polychlorované bifenyly (PCB)

ČÁST B

Hexachlorbenzen (HCB) (číslo CAS: 118-74-1) 118-74-1)

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)(32)

Pentachlorbenzen (číslo CAS 608-93-5)

Hexachlorbutadien (číslo CAS 87-68-3)

Polychlorované naftaleny (č. CAS 70776–03–3 a další)

PŘÍLOHA IV

Seznam látek podléhajících ustanovením článku 7 o nakládání s odpady

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Koncentrační limit podle čl. 7 odst. 4 písm. a)

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Hexachlorbutadien

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Polychlorované naftaleny(33)

 

 

10 mg/kg

Chlorované alkany, C10-C13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

10 000 mg/kg

Tetrabromdifenylether

C12H6Br4O

40088-47-9 a další

254-787-2 a další

Suma koncentrací tetrabromdifenyletheru, pentabromdifenyletheru, hexabromdifenyletheru, heptabromdifenyletheru a dekabromdifenyletheru: 1000 mg/kg

Komise přezkoumá tento koncentrační limit a případně a v souladu se Smlouvami přijme legislativní návrh na snížení této hodnoty na 500 mg/kg. Komise vypracuje tento přezkum co nejrychleji a v každém případě nejpozději ...[dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pentabromdifenylether

C12H5Br5O

32534-81-9 a další

251-084-2 a další

Hexabromdifenylether

C12H4Br6O

 36483-60-0 a další

253-058-6 a další

Heptabromdifenylether

C12H3Br7O

68928-80-3 a další

273-031-2 a další

Dekabromdifenylether

C12Br10O

1163-19-5 a další

214-604-9 a další

Kyselina perfluoroktansulfonová a její deriváty (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, kovová sůl (O-M+), halogenid, amid a jiné deriváty, včetně polymerů)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 a další

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 a další

50 mg/kg

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg-1

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan):

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chlordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Hexachlorcyklohexany včetně lindanu

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexachlorbenzen

118-74-1

204-273-9

50 mg/kg

Chlordekon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentachlorbenzen

608-93-5

210-172-0

50 mg/kg

Polychlorované bifenyly (PCB)

1336-36-3 a další

215-648-1

50 mg/kg(34)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Hexabrombifenyl

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

Hexabromcyklododekan(35)

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1 000 mg/kg, s podmínkou přezkoumání ze strany Komise do 20.4.2019 

-1Limit se vypočítá jako PCDD a PCDF v souladu s těmito faktory toxického ekvivalentu (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PŘÍLOHA V

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Část 1 Odstraňování a využití podle čl. 7 odst. 2

Pro účely čl. 7 odst. 2 jsou povoleny následující postupy odstraňování a využití podle příloh I a II směrnice 2008/98/ES, pokud se používají takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že dojde ke zničení nebo nevratné přeměně obsahu perzistentních organických znečišťujících látek:

D9

 

Fyzikálně-chemické čištění.

D10

 

Spalování na pevnině.

R1

 

Použití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie, s vyloučením odpadu obsahujícího PCB.

R4

 

Recyklace / zpětné získávání kovů a sloučenin kovů za těchto podmínek: Úpravy jsou omezeny na rezidua z procesů produkce železa a ocele, jako jsou prach nebo kaly ze zpracování plynů nebo okuje z válcování nebo ocelárenský prach z filtrů obsahující zinek, prach ze zařízení na čištění plynu na bázi měděné tavicí pece a obdobný odpad a olovo obsahující vylouhovaná rezidua z výroby neželezných kovů. Vylučuje se odpad obsahující PCB. Úpravy jsou omezeny na postupy získávání železa a směsí železa (vysoká pec, šachtová pec, siemenská-martinská pec) a neželezných kovů (proces produkce v rotačních vypalovacích pecích, tzv. Waelzových pecích, postupy v tavicí lázni používající svislé nebo vodorovné pece) za podmínky, že dotyčná zařízení odpovídají alespoň mezním hodnotám emisí stanoveným pro PCDD a PCDF v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU(36), nezávisle na tom, zda tato zařízení podléhají uvedené směrnici, nebo nikoliv, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení směrnice.

Postupy předběžné úpravy před zničením nebo nevratnou přeměnou podle této části této přílohy mohou být provedeny za předpokladu, že látka uvedená v příloze IV, která je během předběžné úpravy z odpadu izolována, je následně odstraněna v souladu s touto částí této přílohy. Když pouze jedna část produktu nebo odpadu, jako jsou vyřazená zařízení, obsahuje perzistentní organické znečišťující látky nebo je jimi kontaminována, je tato část oddělena od zbytku a následně odstraněna v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Kromě toho mohou být před takovou předběžnou úpravou nebo před zničením nebo nevratnou přeměnou podle této části této přílohy prováděny činnosti týkající se přebalení a dočasného uložení.

Část 2 Odpady a činnosti, na které se vztahuje čl. 7 odst. 4 písm. b)

Pro účely čl. 7 odst. 4 písm. b) jsou u uvedených odpadů, určených šestimístným kódem podle rozhodnutí Komise 2000/532/ES, povoleny tyto činnosti(37).

Postupy předběžné úpravy před trvalým ukládáním podle této části této přílohy mohou být provedeny za předpokladu, že látka uvedená v příloze IV, která je během předběžné úpravy z odpadu izolována, je následně odstraněna v souladu s částí 1 této přílohy. Kromě toho mohou být před takovou předběžnou úpravou nebo před trvalým ukládáním podle této části této přílohy prováděny činnosti týkající se přebalení a dočasného uložení.

Odpady podle klasifikace v rozhodnutí 2000/532/ES

Maximální koncentrační limity pro látky uvedené v příloze IV(38)

Činnost

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ

Chlorované alkany, C10-C13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP): 10 000 mg/kg;

Aldrin: 5 000 mg/kg;

Chlordan: 5 000 mg/kg;

Chlordekon: 5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan): 5 000 mg/kg;

Dieldrin: 5 000 mg/kg;

Endosulfan: 5 000 mg/kg;

Endrin: 5 000 mg/kg;

Heptachlor: 5 000 mg/kg;

Hexabrombifenyl: 5 000 mg/kg;

Hexabromcyklododekan(39): 1 000 mg/kg;

Hexachlorbenzen: 5 000 mg/kg;

Hexachlorbutadien: 1 000 mg/kg;

Hexachlorcyklohexany včetně lindanu: 5 000 mg/kg;

Mirex: 5 000 mg/kg;

Pentachlorbenzen: 5 000 mg/kg;

Kyselina perfluoroktansulfonová a její deriváty (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, kovová sůl (O-M+), halogenid, amid a jiné deriváty, včetně polymerů) 50 mg/kg;

Polychlorované bifenyly (PCB)(40): 50 mg/kg;

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany: 5 mg/kg;

Polychlorované naftaleny (*): 1 000 mg/kg;

Suma koncentrací tetrabromdifenyletheru (C12H6Br4O), pentabromdifenyletheru (C12H5Br5O), hexabromdifenyletheru (C12H4Br6O) a heptabromdifenyletheru (C12H3Br7O): 10000 mg/kg; 10 000 mg/kg;

Toxafen: 5000 mg/kg.

Trvalé ukládání je povoleno pouze při splnění následujících podmínek:

1)  ukládá se pouze v některé z následujících lokalit:

–  v bezpečných, hluboko uložených podzemních skalních formacích,

–  v solných dolech,

na skládkách nebezpečných odpadů za předpokladu, že jsou odpady solidifikované nebo částečně stabilizované, pokud je to technicky proveditelné, jak je to požadováno pro zařazení odpadů do podkapitoly 19 03 rozhodnutí 2000/532/ES;

2)  byla dodržena ustanovení směrnice Rady 1999/31/ES(41) a rozhodnutí Rady 2003/33/ES(42);

3)  bylo prokázáno, že vybrané činnosti jsou nejvhodnější z hlediska životního prostředí.

10 01

Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě kapitoly 19)

10 01 14 *(43)

Škvára, struska a kotelní prach ze společného spalování odpadů obsahující nebezpečné látky

10 01 16 *

Popílek ze společného spalování odpadů obsahující nebezpečné látky

10 02

Odpady z průmyslu železa a oceli

10 02 07 *

Tuhé odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 03

Odpady z tepelné metalurgie hliníku

10 03 04 *

Strusky z prvního tavení

10 03 08 *

Solné strusky z druhého tavení

10 03 09 *

Černé stěry z druhého tavení

10 03 19 *

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 03 21 *

Ostatní částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky

10 03 29 *

Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky

10 04

Odpady z tepelné metalurgie olova

10 04 01 *

Strusky z prvního a druhého tavení

10 04 02 *

Pěna a stěry z prvního a druhého tavení

10 04 04 *

Prach z čištění spalin

10 04 05 *

Ostatní částice a prach

10 04 06 *

Tuhé odpady z čištění plynu

10 05

Odpady z tepelné metalurgie zinku

10 05 03 *

Prach z čištění spalin

10 05 05 *

Tuhé odpady z čištění plynu

10 06

Odpady z tepelné metalurgie mědi

10 06 03 *

Prach z čištění spalin

10 06 06 *

Tuhé odpady z čištění plynu

10 08

Odpady z tepelné metalurgie ostatních neželezných kovů

10 08 08 *

Solné strusky z prvního a druhého tavení

10 08 15 *

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 09

Odpad ze slévání železných odlitků

10 09 09 *

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

16

ODPADY JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÉ

16 11

Odpadní vyzdívky a žárovzdorné materiály

16 11 01 *

Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 03 *

Ostatní vyzdívky a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 06 *

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky obsahující nebezpečné látky

17 05

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 03 *

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 09

Ostatní stavební a demoliční odpady

17 09 02 *

Stavební a demoliční odpady obsahující PCB, kromě zařízení obsahujících PCB

17 09 03 *

Ostatní stavební a demoliční odpady (včetně odpadních směsí) obsahující nebezpečné látky

19

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY PITNÉ VODY A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY

19 01

Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů

19 01 07 *

Tuhé odpady z čištění plynu

19 01 11 *

Popel a struska obsahující nebezpečné látky

19 01 13 *

Popílek obsahující nebezpečné látky

19 01 15 *

Kotelní prach obsahující nebezpečné látky

19 04

Vitrifikované odpady a odpady z vitrifikace

19 04 02 *

Popílek a ostatní odpady z čištění spalin

19 04 03 *

Nevitrifikovaná tuhá fáze

Maximální koncentrační limit pro polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD a PCDF) se vypočítá podle těchto faktorů toxického ekvivalentu (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PŘÍLOHA VI

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004

(Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.)

 

Nařízení Rady (ES) č. 1195/2006

(Úř. věst. L 217, 8.8.2006, s. 1)

 

Nařízení Rady (ES) č. 172/2007

(Úř. věst. L 55, 23.2.2007, s. 1)

 

Nařízení Komise (ES) č. 323/2007

(Úř. věst. L 85, 27.3.2007, s. 3)

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009

(Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 109)

Pouze bod 3.7 přílohy

Nařízení Komise (ES) č. 304/2009

(Úř. věst. L 96, 15.4.2009, s. 33)

 

Nařízení Komise (EU) č. 756/2010

(Úř. věst. L 223, 25.8.2010, s. 20)

 

Nařízení Komise (EU) č. 757/2010

(Úř. věst. L 223, 25.8.2010, s. 29)

 

Nařízení Komise (EU) č. 519/2012

(Úř. věst. L 159, 20.6.2012, s. 1)

 

Nařízení Komise (EU) č. 1342/2014

(Úř. věst. L 363, 18.12.2014, s. 67)

 

Nařízení Komise (EU) 2015/2030

(Úř. věst. L 298, 14.11.2015, s. 1)

 

Nařízení Komise (EU) 2016/293

(Úř. věst. L 55, 2.3.2016, s. 4)

 

Nařízení Komise (EU) 2016/460

(Úř. věst. L 80, 31.3.2016, s. 17)

 

_____________

PŘÍLOHA VII

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 850/2004

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

Článek 1

Článek 2, návětí

Článek 2, návětí

Čl. 2 písm. a) až d)

Čl. 2 body 1 až 4

Čl. 2 body 5 až 7

Čl. 2 písm. e)

Čl. 2 bod 8

Čl. 2 písm. f)

Čl. 2 bod 9

Čl. 2 písm. g)

Čl. 2 bod 10

Čl. 2 body 11 až 13

Článek 3

Čl. 3 odst. 1 až 3

Čl. 3 odst. 4 a 5

Čl. 1 odst. 2

Čl. 3 odst. 6

Čl. 4 odst. 1 až 3

Čl. 4 odst. 1 až 3

Čl. 4 odst. 3 písm. d)

Čl. 1 odst. 2

Čl. 4 odst. 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Čl. 7 odst. 1 až 4

Čl. 7 odst. 1 až 4

Čl. 7 odst. 6

Čl. 7 odst. 5

Čl. 7 odst. 6

Čl. 7 odst. 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Článek 10

Článek 11

Článek 11

Článek 12

Čl. 12 odst. 1

Čl. 13 odst. 1 písm. a)

Čl. 12 odst. 3 písm. a)

Čl. 13 odst. 1 písm. b)

Čl. 12 odst. 3 písm. b)

Čl. 13 odst. 1 písm. c)

Čl. 13 odst. 1 písm. d)

Čl. 12 odst. 3 písm. c)

Čl. 13 odst. 1 písm. e)

Čl. 12 odst. 2

Čl. 13 odst. 1 písm. f)

Čl. 13 odst. 2

Čl. 12 odst. 4

-

Čl. 12 odst. 5

Čl. 13 odst. 3

Čl. 12 odst. 6

-

Čl. 13 odst. 4 a 5

Článek 13

Článek 14

Článek 14

Čl. 15 odst. 1

Čl. 7 odst. 5

Čl. 15 odst. 2

Článek 16

Článek 17

Článek 18

Článek 15

Článek 19

Článek 16 a 17

Článek 20

Článek 18

Článek 21

Článek 19

Článek 22

Přílohy I až V

Přílohy I až V

Příloha VI

Příloha VII

_____________

(1) Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 93.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2019.
(3)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7).
(4)Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 37.
(5)Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 3.
(6)Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 29.
(7)Úř. věst. L 39, 16.2.1993, s. 3.
(8) Úř. věst. L 142, 2.6.2017, s. 4.
(9)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
(10)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).
(11)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).
(12)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
(13)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60).
(14) Rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 44).
(15) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).
(16) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 13).
(17) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).
(18)Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 171.
(19)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).
(20) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
(21)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(22) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 1).
(23)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).
(24)Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) (Úř. věst. L 243, 24.9.1996, s. 31).
(25)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88).
(26) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).
(27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1).
(28)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění (Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8).
(29) Nařízení Komise (EU) 2016/293 ze dne 1. března 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 55, 2.3.2016, s. 4).
(30) Úř. věst. C 10, 13.1.2016, s. 3.
(31)Polychlorované naftaleny jsou chemické látky, jejichž základem je naftalen jako polycyklická aromatická látka s jedním nebo více vodíkovými atomy nahrazenými atomem chloru.
(32)Pro účely seznamu úniků se použijí tyto čtyři indikátorové sloučeniny: benzo[a]pyren, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen a indeno[1,2,3-cd]pyren.
(33)Polychlorované naftaleny jsou chemické látky, jejichž základem je naftalen jako polycyklická aromatická látka s jedním nebo více vodíkovými atomy nahrazenými atomem chloru.
(34)Použije se metoda výpočtu stanovená v evropských normách EN 12766-1 a EN 12766-2.
(35)„Hexabromcyklododekan“ znamená hexabromcyklododekan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyklododekan a jeho hlavní diastereoizomery: α-hexabromcyklododekan, β-hexabromcyklododekan a γ-hexabromcyklododekan.
(36)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).
(37)Rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3).
(38)Tyto limity se vztahují výhradně na skládky nebezpečných odpadů a nevztahují se na trvalé podzemní uskladňovací prostory pro nebezpečný odpad, včetně solných dolů.
(39)„Hexabromcyklododekan“ znamená hexabromcyklododekan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyklododekan a jeho hlavní diastereoizomery: α-hexabromcyklododekan, β-hexabromcyklododekan a γ-hexabromcyklododekan.
(40)Použije se metoda výpočtu stanovená v evropských normách EN 12766-1 a EN 12766-2.
(41)Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).
(42)Rozhodnutí Rady 2003/33/ES ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky podle článku 16 a přílohy II směrnice 1999/31/ES (Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 27).
(43)Odpady označené hvězdičkou „*“ se považují za nebezpečné odpady podle směrnice 2008/98/ES a vztahují se na ně ustanovení uvedené směrnice.

Poslední aktualizace: 25. dubna 2019Právní upozornění