Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0070(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0336/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0336/2018

Díospóireachtaí :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Vótaí :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Téacsanna atá glactha
PDF 323kWORD 119k
Déardaoin, 18 Aibreán 2019 - Strasbourg Eagrán sealadach
Truailleáin orgánacha mharthanacha ***I
P8_TA-PROV(2019)0436A8-0336/2018
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019 maidir le togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha (athmhúnlú) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach - athmhúnlú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0144),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 192(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a chuir an Coimisiún an togra faoi bhráid na Parlaiminte (C8‑0124/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 12 Iúil 2018(1),

–  tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 28 Samhain 2001 maidir le húsáid níos struchtúrtha theicníocht an athmhúnlaithe do ghníomhartha reachtacha(2),

–  ag féachaint don litir an 10 Meán Fómhair 2018 a sheol an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla chuig an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia i gcomhréir le Riail 104(3) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 1 Márta 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 104 agus do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A8-0336/2018),

A.  de bhrí, i gcomhréir le Meitheal Chomhairleach sheirbhísí dlíthiúla Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, nach bhfuil aon leasuithe substainteacha i gceist leis an togra ón gCoimisiún, seachas na leasuithe sin a shainaithnítear sa togra mar leasuithe den sórt sin, agus de bhrí, a mhéid a bhaineann le códú na bhforálacha neamhathraithe ó na gníomhartha roimhe sin in éineacht leis na leasuithe sin, gurb é atá sa togra ná códú díreach ar na téacsanna atá cheana ann, gan aon athrú ina substaint;

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é, ag áireamh mholtaí Mheitheal Oibre sheirbhís dlí Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin(3);

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1)IO C 367, 10.10.2018, lch. 93.
(2)IO C 77, 28.3.2002, lch. 1.
(3)Glacann an seasamh seo ionad na leasuithe arna nglacadh an 15 Samhain 2018 (Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0463


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 18 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha (athmhúnlú)
P8_TC1-COD(2018)0070

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 192(1) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(1),

Tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(2),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Rinneadh Rialachán (CE) Uimh. 850/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(3) a leasú go substaintiúil roinnt uaireanta. Ós rud é gur gá tuilleadh leasuithe a dhéanamh air, ba cheart an Rialachán sin a athmhúnlú ar mhaithe le soiléireacht.

(2)  Is ábhar mór imní don Aontas é truailleáin orgánacha mharthanacha (‘POPanna’) a bheith á scaoileadh go leanúnach isteach sa chomhshaol. Iompraítear na substaintí ceimiceacha sin thar theorainneacha idirnáisiúnta, i bhfad óna bhfoinsí, agus fanann siad sa chomhshaol, bithcharnaítear iad tríd an mbia-eangach, agus cuireann siad sláinte an duine agus an comhshaol i mbaol. Dá bhrí sin, ní mór bearta breise a dhéanamh chun sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint ar na truailleáin sin.

(3)  I bhfianaise na bhfreagrachtaí atá air maidir leis an gcomhshaol a chosaint, d’fhaomh an tAontas an 19 Feabhra 2004 an Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha(4) (an Prótacal’) agus an 14 Deireadh Fómhair 2004 d’fhaomh sé Coinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha(5) (‘an Coinbhinsiún’).

(4)  Chun a áirithiú go gcuirfear chun feidhme go comhleanúnach éifeachtach oibleagáidí an Aontais faoin bPrótacal agus faoin gCoinbhinsiún, is gá creat dlíthiúil comhchoiteann a bhunú faoina nglacfar bearta arna gceapadh, go háirithe, chun deireadh a chur le monarú, cur ar an margadh agus úsáid POPanna a monaraíodh d’aon ghnó. Thairis sin, ba cheart saintréithe POPanna a chur san áireamh faoi chuimsiú scéimeanna ábhartha measúnuithe agus údaraithe an Aontais.

(5)  Agus cur chun feidhme á dhéanamh ar fhorálacha an Choinbhinsiúin ar leibhéal an Aontais, is gá comhordú agus comhleanúnachas a áirithiú maidir le forálacha Choinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dTaobh Toiliú Feasach a chur in iúl Roimh Ré le haghaidh Ceimiceán Guaiseach agus Lotnaidicídí áirithe sa Trádáil Idirnáisiúnta, a d’fhaomh an tAontas an 19 Nollaig 2002(6), agus maidir le forálacha Choinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt, a d’fhaomh an tAontas an 1 Feabhra 1993(7) agus maidir le Coinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair, a d’fhaomh an tAontas an 11 Bealtaine 2017(8). Ba cheart leanúint den chomhordú agus den chomhleanúnachas sin freisin agus páirt á glacadh i gcur chun feidhme agus i bhforbairt bhreise an Chur Chuige Straitéisigh maidir le Bainistiú Idirnáisiúnta Ceimiceán, a glacadh ag an gCéad Chomhdháil Idirnáisiúnta maidir le Bainistiú Ceimiceán in Dubai an 6 Feabhra 2006, agus an Bhainistithe Fónta Ceimiceán agus Dramhaíola i nDiaidh 2020 faoi chuimsiú chreat na Náisiún Aontaithe.

(6)  Thairis sin, de bhrí go bhfuil prionsabal an réamhchúraim mar a leagtar amach sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) é ina bhonn taca ag forálacha an Rialacháin seo, agus aird á tabhairt ar chur chuige an réamhchúraim i leith chosaint an chomhshaoil mar a leagtar amach é i bPrionsabal 15 de Dhearbhú Rio maidir leis an gComhshaol agus Forbairt, agus i bhfianaise na haidhme atá ann deireadh a chur, nuair is féidir, le scaoileadh POPanna isteach sa chomhshaol, is iomchuí i gcásanna áirithe foráil a dhéanamh maidir le bearta rialaithe is déine ná iad siúd faoin bPrótacal agus faoin gCoinbhinsiún.

(7)  San Aontas, tá deireadh churtha cheana le cur ar an margadh agus úsáid fhormhór na POPanna a liostaítear sa Phrótacal nó sa Choinbhinsiún mar gheall ar na toirmisc a leagtar síos, inter alia, i Rialacháin (CE) Uimh. 1907/2006(9), (CE) Uimh. 1107/2009(10) agus (AE) Uimh. 528/2012(11) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Chun oibleagáidí an Aontais faoin bPrótacal agus faoin gCoinbhinsiún a chomhlíonadh, áfach, agus chun íoslaghdú a dhéanamh ar scaoileadh POPanna, is gá agus is iomchuí freisin monarú na substaintí sin a thoirmeasc agus díolúintí a shrianadh a mhéid is féidir chun nach mbeidh feidhm ag díolúintí ach amháin i gcás ina bhfuil feidhm bhunriachtanach ag an tsubstaint in úsáid shonrach.

(8)  Ar mhaithe le soiléireacht agus le comhsheasmhacht leis an gníomhartha reachtacha eile is ábhartha de chuid an Aontais, ba cheart sainmhínithe áirithe a shonrú, agus ba cheart an téarmaíocht a ailíniú leis an téarmaíocht a úsáidtear i Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 agus i dTreoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(12).

(9)  Tá onnmhairithe substaintí a chumhdaítear leis an gCoinbhinsiún rialaithe ag Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(13) agus ní gá, dá bhrí sin, díriú a thuilleadh orthu sa Rialachán seo.

(10)  Is féidir le stoc-chairn POPanna atá imithe i léig nó atá á mbainistiú go míchúramach an comhshaol agus sláinte an duine a chur i mbaol mór de dheasca éilliú na hithreach agus an screamhuisce mar shampla. Is iomchuí, dá bhrí sin, rialacha a leagan síos maidir le bainistiú stoc-carn den sórt sin atá níos doichte ná na rialacha a leagtar síos sa Choinbhinsiún. Ba cheart caitheamh le stoc-chairn substaintí toirmiscthe amhail is gur dramhaíl iad, agus ba cheart fógra a thabhairt do na húdaráis faoi stoc-chairn substaintí ar ceadmhach go fóill iad a mhonarú nó a úsáid, agus maoirseacht chuí a dhéanamh orthu. Go háirithe, ba cheart stoc-chairn atá ann cheana arb éard atá iontu nó ina bhfuil POPanna atá toirmiscthe a bhainistiú amhail is gur dramhaíl iad a luaithe is féidir. Má dhéantar substaintí eile a thoirmeasc amach anseo, ba cheart a gcuid stoc a scriosadh freisin gan mhoill, agus níor cheart aon stoc-chairn nua a charnadh.

(11)  I gcomhréir leis an bPrótacal agus leis an gCoinbhinsiún, ba cheart cásanna scaoilte POPanna ar fotháirgí neamhbheartaithe de phróisis thionsclaíocha iad a shainaithint agus a laghdú a luaithe is féidir, agus é ina aidhm dheiridh iad a dhíothú, nuair is féidir. Ba cheart pleananna gníomhaíochta náisiúnta iomchuí, lena gcumhdófar gach foinse agus gach beart, lena n-áirítear iad siúd dá bhforáiltear faoin reachtaíocht atá ag an Aontas cheana, a fhorbairt, a thabhairt cothrom le dáta agus a chur chun feidhme, de réir mar is iomchuí, a luaithe agus is féidir, ▌chun cásanna scaoilte den sórt sin a laghdú go leanúnach agus go costéifeachtach. Chun na críche sin, ba cheart uirlisí iomchuí a fhorbairt faoi chuimsiú an Choinbhinsiúin.

(12)  Na Treoirlínte maidir leis na Teicnící is Fearr atá ar Fáil agus an Treoir Shealadach maidir leis na Cleachtais Chomhshaoil is Fearr ar Fáil a Bhaineann le hAirteagal 5 agus Iarscríbhinn C de Choinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Bhuanmharthanacha, a glacadh de bhun Choinbhinsiún Stócólm, ba cheart iad a úsáid agus breithniú á dhéanamh ar thograí chun saoráidí nua a thógáil nó saoráidí atá ann cheana a mhodhnú go suntasach agus úsáid á baint as próisis ina scaoiltear ceimiceáin a liostaítear in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo.

(13)  Ba cheart cláir agus sásraí iomchuí a bhunú nó a choinneáil, de réir mar is cuí, chun sonraí faireacháin iomchuí a chur ar fáil i dtaobh substaintí a liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn III atá ann sa chomhshaol. Is gá a áirithiú, áfach, go mbeidh uirlisí iomchuí ar fáil agus gur féidir úsáid a bhaint astu faoi dhálaí atá inmharthana ón taobh geilleagrach agus an taobh teicniúil de.

(14)   Faoin gCoinbhinsiún, ní mór an cion POPanna i ndramhaíl a dhíothú nó a chlaochlú ar bhealach do-aisiompaithe ina shubstaintí nach bhfuil saintréithe den chineál céanna acu, ach amháin i gcás ina bhfuil na hoibríochtaí eile níos fearr ó thaobh an chomhshaoil de. Chun go gcomhlíonfaidh an tAontas na hoibleagáidí atá air faoin gCoinbhinsiún, is gá rialacha sonracha a leagan síos maidir leis na substaintí sin. Chun leibhéal ard cosanta a áirithiú, ba cheart teorainneacha coiteanna tiúchana do na substaintí atá i ndramhaíl a leagan síos, agus ba cheart faireachán a dhéanamh orthu agus iad a fhorfheidhmiú.

(15)  Maidir le héitir dhéfheiníle pholabróimínithe (PBDEnna) a liostaítear sa Rialachán seo, lena n-áirítear deaca-BDE, socraítear an teorainn tiúchana le haghaidh shuim na substaintí sin sa dramhaíl ag 1 000 mg/kg. De bhrí go bhfuil forás mear ag teacht ar an dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil, ba cheart don Choimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar an teorainn tiúchana sin agus, i gcás inarb iomchuí, togra reachtach a ghlacadh chun an luach sin a ísliú go 500 mg/kg. Ba cheart don Choimisiún gníomhú chomh tapa agus is féidir agus, in aon chás, tráth nach déanaí ná an … [2 bhliain tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

(16)   Tá sé tábhachtach dramhaíl arb éard í, ina bhfuil nó atá éillithe ag POPanna, a shainaithint agus a shainaithint, chun scaipeadh na gceimiceán sin go dramhaíl eile a íoslaghdú. Le Treoir 2008/98/CE bunaítear rialacha de chuid an Aontais maidir le bainistiú dramhaíola guaisí, faoina leagtar d’oibleagáid ar na Ballstáit na bearta is gá a ghlacadh chun a cheangal ar bhunaíochtaí agus ar ghnóthais a dhéanann dramhaíl ghuaiseach a dhiúscairt, a aisghabháil, a bhailiú nó a iompar, gan catagóirí éagsúla dramhaíola guaisí a mheascadh ná gan dramhaíl ghuaiseach a mheascadh le dramhaíl neamhghuaiseach.

(17)  Chun inrianaitheacht dramhaíola ina bhfuil POPanna a chur chun cinn agus smacht a áirithiú, ba cheart feidhm a bheith ag forálacha an chórais coimeádta taifead a bunaíodh i gcomhréir le hAirteagal 17 de Threoir 2008/98/17 freisin maidir le dramhaíl ina bhfuil POPanna nach sainítear mar dhramhaíl ghuaiseach de réir Chinneadh 2014/955/EU ón gCoimisiún(14).

(18)  Is gá a áirithiú go gcomhordófar agus go mbainisteofar go héifeachtúil gnéithe teicniúla agus riaracháin an Rialacháin seo ar leibhéal an Aontais. Is ag an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (‘an Ghníomhaireacht’), a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, atá an inniúlacht agus an taithí reachtaíocht an Aontais maidir le ceimiceáin agus comhaontuithe idirnáisiúnta maidir le ceimiceáin a chur chun feidhme. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit agus don Ghníomhaireacht cúraimí a dhéanamh i dtaca leis na gnéithe riaracháin, teicniúla agus eolaíocha de chur chun feidhme an Rialacháin seo agus i dtaca le malartú faisnéise. Ba cheart é a bheith mar chuid de ról na Gníomhaireachta sainchomhaid theicniúla a ullmhú agus a scrúdú, lena n-áirítear comhairliúcháin le geallsealbhóirí, agus tuairimí a tharraingt suas ar cheart don Choimisiún iad a úsáid agus cinneadh á dhéanamh aige an gcuirfidh sé moladh chun cinn substaint áirithe a liostú mar POP de réir an Choinbhinsiúin nó an Phrótacail. Sa bhreis air sin, ba cheart don Choimisiún, do na Ballstáit agus don Ghníomhaireacht oibriú i gcomhar le chéile chun oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais faoin gCoinbhinsiún a chur chun feidhme go héifeachtach.

(19)  Foráiltear sa Choinbhinsiún go ndéanfaidh gach Páirtí plean a tharraingt suas agus a thabhairt cothrom le dáta maidir le cur chun feidhme a chuid oibleagáidí faoin gCoinbhinsiún agus go bhféachfaidh sé leis an bplean sin a chur chun feidhme, de réir mar is iomchuí. Ba cheart do na Ballstáit deiseanna rannpháirtíochta a chur ar fáil don phobal agus a bpleananna cur chun feidhme á dtarraingt suas, á gcur chun feidhme agus á dtabhairt cothrom le dáta acu. Ós rud é go bhfuil inniúlacht chomhroinnte ag an Aontas agus na Ballstáit maidir leis sin, ba cheart pleananna cur chun feidhme a tharraingt suas agus a thabhairt cothrom le dáta ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais araon. Ba cheart comhar agus malartú faisnéise, lena n-áirítear maidir le suíomhanna atá éillithe ag POPanna, idir an Coimisiún, an Ghníomhaireacht agus údaráis na mBallstát a chur chun cinn.

(20)  Na substaintí a liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn I nó i gCuid A d’Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo, níor cheart monarú ná úsáid na substaintí sin mar shubstaintí idirmheánacha córais iata atá teoranta de réir suímh a cheadú, ach amháin má tá nóta mínithe maidir leis sin curtha isteach go sainráite san Iarscríbhinn ábhartha agus má léiríonn an monaróir don Bhallstát lena mbaineann go ndéantar an tsubstaint a mhonarú agus a úsáid i ndálaí atá rialaithe go dian, agus sna dálaí sin amháin.

(21)  I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún agus leis an bPrótacal, ba cheart faisnéis maidir le POPanna a sholáthar do Pháirtithe eile sna Comhaontuithe sin. Ba cheart malartú faisnéise le tríú tíortha nach bhfuil ina bpáirtithe sna Comhaontuithe sin a chur chun cinn chomh maith.

(22)  Ós rud é gur minic nach mbíonn an pobal feasach ar na guaiseacha a bhaineann le POPanna do shláinte na nglúnta atá ann anois agus na nglúnta atá le teacht, agus don chomhshaol, go háirithe i dtíortha atá i mbéal forbartha, tá gá le faisnéis fhorleathan chun cur leis an leibhéal cúraim agus le tuiscint an phobail ar an réasúnaíocht atá taobh thiar de shrianta agus de thoirmisc. I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún, ba cheart feachtais ardaithe feasachta i dtaobh na substaintí sin i dtaca lena n-éifeachtaí sláinte agus comhshaoil, go háirithe do na grúpaí is leochailí, chomh maith le hoiliúint oibrithe, eolaithe, oideoirí, oibrithe teicniúla agus lucht bainistíochta a chur chun cinn agus a éascú, de réir mar is iomchuí. Ba cheart don Aontas rochtain ar fhaisnéis a áirithiú, gan dochar do Rialacháin (CE) Uimh. 1049/2001(15) agus (CE) Uimh. 1367/2006(16) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus do Threoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(17).

(23)  Chun forbairt boinn eolais chuimsithigh a chur chun cinn maidir le nochtadh do cheimiceáin agus tocsaineacht, i gcomhréir le Clár Ginearálta Gníomhaíochta Comhshaoil an Aontais go dtí 2020 dar teideal “Muid ag maireachtáil go maith, faoi shrianta ár bpláinéid” (an 7ú Clár Gníomhaíochta Comhshaoil)(18), tá an tArdán Faisnéise maidir le Faireachán ar Cheimiceáin bunaithe ag an gCoimisiún. Ba cheart úsáid an ardáin sin a chur chun cinn mar bhealach do na Ballstáit chun a n-oibleagáidí a chomhlíonadh maidir le sonraí faoi theagmhais cheimiceacha a thuairisciú agus chun a n-oibleagáidí tuairiscithe a shimpliú agus a laghdú.

(24)  Arna iarraidh sin, agus faoi réir na n-acmhainní atá ar fáil, ba cheart don Choimisiún, don Ghníomhaireacht agus do na Ballstáit oibriú i gcomhar le chéile i dtaobh cúnamh teicniúil iomchuí, prapúil a sholáthar, cúnamh a bheadh ceaptha go háirithe cur le cumas tíortha atá i mbéal forbartha agus le cumas tíortha a bhfuil a ngeilleagair ag athrú an Coinbhinsiún a chur chun feidhme. Ba cheart a bheith ar áireamh sa chúnamh teicniúil forbairt agus cur chun feidhme táirgí, modhanna agus straitéisí malartacha cuí, de réir an Choinbhinsiúin, chun a áirithiú nach bhféadfar POPanna a úsáid ach amháin nuair nach bhfuil roghanna sábháilte éifeachtacha ar phraghas réasúnta ar fáil go háitiúil don tír atá i gceist.

(25)  Ba cheart meastóireacht thráthrialta a dhéanamh ar éifeachtacht na mbeart a dhéantar chun cásanna scaoilte POPanna a laghdú. Chuige sin, ba cheart do na Ballstáit tuairisciú go tráthrialta, i bhfoirm chaighdeánaithe, don Ghníomhaireacht, go háirithe maidir le fardail scaoilte, maidir le stoc-chairn ar tugadh fógra fúthu agus maidir le substaintí srianta a mhonarú agus a chur ar an margadh.

(26)  Chun aghaidh a thabhairt ar an ngá atá le faisnéis faoi chur chun feidhme agus faoi chomhlíonadh, ba cheart córas malartach a thabhairt isteach le haghaidh faisnéis a bhailiú agus a chur ar fáil, lena gcuirfí san áireamh torthaí na Tuarascála ón gCoimisiún maidir le Gníomhaíochtaí chun an Tuairisciú Comhshaoil a Chuíchóiriú agus na Seiceálacha Oiriúnachta a bhaineann leis an tuarascáil sin. Go háirithe, ba cheart do na Ballstáit na sonraí ábhartha uile a dhéanamh inrochtana. Leis sin, ba cheart a áirithiú go gcoinneofar an t-ualach riaracháin ar na heintitis uile chomh teoranta agus is féidir. Éilítear leis sin go ndéanfar craobhscaoileadh gníomhach ar an leibhéal náisiúnta i gcomhréir le Treoracha 2003/4/CE agus 2007/2/CE(19) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, chun a áirithiú go bhfuil an bonneagar iomchuí ann le haghaidh rochtain an phobail, tuairisciú agus comhroinnt sonraí idir údaráis phoiblí. Sa chomhthéacs sin, ba cheart do na Ballstáit agus don Ghníomhaireacht na sonraíochtaí do shonraí spásúla a bhunú ar na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh faoi Threoir 2007/2/CE.

(27)  Foráiltear leis an gCoinbhinsiún agus leis an bPrótacal go bhféadfaidh na Páirtithe iontu substaintí breise a mholadh le haghaidh gníomhaíocht idirnáisiúnta agus, dá thoradh sin, féadfar substaintí breise a liostú faoi na Comhaontuithe sin. I gcásanna den sórt sin, ba cheart an Rialachán seo a leasú dá réir.

(28)  Chun eilimintí neamhriachtanacha áirithe den Rialachán seo a leasú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca leis an Rialachán seo a leasú trí mhonarú agus úsáid substainte a liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn I nó i gCuid A d’Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo mar shubstaint idirmheánach córais iata atá teoranta de réir suímh a cheadú agus trí spriocdhátaí a leasú i nóta mínithe a chuirtear isteach san Iarscríbhinn ábhartha chun na críche sin, trí Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú chun substaint a aistriú ó Chuid B go Cuid A di agus trí Iarscríbhinní I, II agus III a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú chun iad a chur in oiriúint d’aon athrú ar an liosta de shubstaintí a leagtar amach sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiún nó leis an bPrótacal, agus chun iontrálacha nó forálacha atá in Iarscríbhinní I agus II a ghabhann leis an Rialachán seo cheana a mhodhnú chun iad a chur in oiriúint don dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr(20). Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(29)  Nuair a dhéantar Iarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú chun liostú aon POP breise, a tháirgtear d’aon ghnó, a chur chun feidhme sa Phrótacal nó sa Choinbhinsiún, níor cheart an liostú sin a áireamh in Iarscríbhinn II, seachas in Iarscríbhinn I, ach amháin i gcásanna eisceachtúla agus i gcásanna a bhfuil údar cuí leo.

(30)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun bearta ▌a ghlacadh a bhaineann le bainistiú dramhaíola agus leis an bhfaisnéis íosta ▌a bheidh le soláthar ag na Ballstáit agus faireachán á dhéanamh ar chur chun feidhme an Rialacháin seo. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(21).

(31)  Chun trédhearcacht, neamhchlaontacht agus comhsheasmhacht a áirithiú ar leibhéal na ngníomhaíochtaí forfheidhmithe, ba cheart do na Ballstáit rialacha a leagan síos maidir leis na pionóis is infheidhme i leith sáruithe ar an Rialachán seo agus ba cheart dóibh a áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Ba cheart na pionóis sin a bheith éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach, toisc go bhféadfadh dochar do shláinte an duine agus don chomhshaol a bheith ina thoradh ar neamhchomhlíonadh. Chun a áirithiú go ndéanfar an Rialachán seo a fhorfheidhmiú go comhsheasmhach agus go héifeachtach, ba cheart do na Ballstáit gníomhaíochtaí ábhartha a chomhordú agus faisnéis a mhalartú san Fhóram um Malartú Faisnéise maidir le Forfheidhmiú arna bhunú faoi Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006. Ba cheart faisnéis maidir le sáruithe ar fhorálacha an Rialacháin seo a chur ar fáil go poiblí, más iomchuí.

(32)  Chun críocha an Rialacháin seo seachas ábhair a bhaineann le dramhaíl, ba cheart don Choimisiún cúnamh a fháil ón gcoiste a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, d’fhonn cur chuige comhsheasmhach a áirithiú i dtaca le reachtaíocht an Aontais maidir le ceimiceáin.

(33)  Chun críocha an Rialacháin seo seachas ábhair a bhaineann le dramhaíl, ba cheart don Choimisiún cúnamh a fháil ón gcoiste a bunaíodh le Treoir 2008/98/CE, d’fhonn cur chuige comhsheasmhach a áirithiú i dtaca le reachtaíocht an Aontais maidir le dramhaíl.

(34)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon an comhshaol agus sláinte an duine a chosaint ar POPanna, a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr éifeachtaí trasteorann na dtruailleán sin, gur fearr is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a ghnóthú,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuspóir agus ábhar

Agus prionsabal an réamhchúraim, go háirithe, á chur san áireamh, is é is cuspóir don Rialacháin seo sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint ar thruailleáin orgánacha mharthanacha trí thoirmeasc, céimniú amach a luaithe is féidir nó srianadh a dhéanamh ar tháirgeadh, ar chur ar an margadh agus ar úsáid substaintí atá faoi réir Choinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha, ‘an Coinbhinsiún’ anseo feasta, nó faoi réir an Phrótacail a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha, ‘an Prótacal’ anseo feasta, trí íoslaghdú a dhéanamh ar scaoileadh substaintí den sórt sin, d’fhonn deireadh a chur leis a luaithe is féidir nuair is indéanta sin, agus trí fhorálacha a bhunú maidir le dramhaíl arb éard í aon cheann de na substaintí sin, ina bhfuil aon cheann díobh nó atá éillithe ag aon cheann díobh.

I gcás inarb iomchuí, féadfaidh na Ballstáit, ceanglais níos déine ná iad siúd a leagtar síos sa Rialachán seo a chur i bhfeidhm, i gcomhréir le CFAE.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo:

(1)  ciallaíonn ‘cur ar an margadh’ cur ar an margadh mar a shainmhínítear é i bpointe 12 d’Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006;

(2)  ciallaíonn ‘earra’ earra mar a shainmhínítear é i bpointe 3 d’Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006;

(3)  ciallaíonn ‘substaint’ substaint mar a shainmhínítear í i bpointe 1 d’Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006;

(4)  ciallaíonn ‘meascán’ meascán mar a shainmhínítear é i bpointe 2 d’Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006;

(5)  ciallaíonn ‘monarú’ monarú mar a shainmhínítear é i bpointe 8 d’Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006;

(6)  ciallaíonn ‘úsáid’ úsáid mar a shainmhínítear í i bpointe 24 d’Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006;

(7)  ciallaíonn ‘allmhairiú’ allmhairiú mar a shainmhínítear é i bpointe 10 d’Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006;

(8)  ciallaíonn ‘dramhaíl’ dramaíl mar a shainmhínítear í i bpointe 1 d’Airteagal 3 de Threoir 2008/98/CE;

(9)  ciallaíonn ‘diúscairt’ diúscairt mar a shainmhínítear í i bpointe 19 d’Airteagal 3 de Threoir 2008/98/CE;

(10)  ciallaíonn ‘aisghabháil’ aisghabháil mar a shainmhínítear í i bpointe 15 d’Airteagal 3 de Threoir 2008/98/CE;

(11)  ciallaíonn ‘substaint idirmheánach córais iata atá teoranta de réir suímh’ substaint a mhonaraítear le haghaidh próiseáil cheimiceach agus a ídítear nó a úsáidtear le linn na próiseála sin chun go ndéanfar í a chlaochlú i substaint eile (‘sintéis’) agus i gcás ina ndéanann eintiteas dlíthiúil amháin nó níos mó monarú na substainte idirmheánaí agus sintéis ceann amháin nó níos mó de shubstaintí eile ón tsubstaint idirmheánach sin ar an suíomh céanna, faoi dhálaí atá rialaithe go dian sa dóigh go gcoinnítear go docht faoi iamh í ar mhodhanna teicniúla feadh a saolré ina iomláine;

(12)  ciallaíonn ‘rian-éilleán neamhbheartaithe’ leibhéal substainte a bhfuil méid íosta de ann go teagmhasach, ar leibhéal é nach féidir an tsubstaint a úsáid go fóinteach faoina bhun agus atá os cionn thairseach bhraite na modhanna braite atá ann cheana chun gur féidir rialú agus forfheidhmiú a dhéanamh;

(13)  ciallaíonn ‘stoc-charn’ substaintí, meascáin nó earraí atá carnaithe ag an sealbhóir agus atá comhdhéanta d’aon substaint a liostaítear in Iarscríbhinn I nó in II nó ina bhfuil aon substaint a liostaítear in Iarscríbhinn I nó II.

Airteagal 3

Monarú, cur ar an margadh agus úsáid a rialú, agus liostú substainte

1.  Déanfar monarú, cur ar an margadh agus úsáid na substaintí a liostaítear in Iarscríbhinn I, bídís leo féin, i meascáin nó ina n-earraí, a thoirmeasc, faoi réir Airteagal 4.

2.  Déanfar monarú, cur ar an margadh agus úsáid na substaintí a liostaítear in Iarscríbhinn II, bídís leo féin, i meascáin nó ina n-earraí, a shrianadh ▌, faoi réir Airteagal 4.

3.  Cuirfidh na Ballstáit agus an Coimisiún san áireamh, sna scéimeanna measúnuithe agus údaraithe le haghaidh substaintí atá ann cheana nó atá nua, faoin reachtaíocht ábhartha de chuid an Aontais, na critéir a leagtar amach i mír 1 d’Iarscríbhinn D a ghabhann leis an gCoinbhinsiún agus glacfaidh siad bearta iomchuí chun substaintí atá ann cheana a rialú agus chun táirgeadh, cur ar an margadh agus úsáid a chosc i gcás substaintí nua, ar léir saintréithe POPanna orthu.

4.  Agus togra á ullmhú atá le cur faoi bhráid na Comhairle de bhun Airteagal 218(9) CFAE maidir le substaint a liostú i gcomhréir le fsorálacha an Choinbhinsiúin, tabharfaidh an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimeacán (“an Ghníomhaireacht”), a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, tacaíocht don Choimisiún, amhail dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 8(1). Féadfaidh údaráis inniúla na mBallstát tograí le haghaidh liostú a chur ar aghaidh chuig an gCoimisiún. I gcéimeanna breise de phróiseas an liostaithe, soláthróidh an Ghníomhaireacht tacaíocht don Choimisiún agus d’údaráis inniúla na mBallstát, amhail dá dtagraítear i bpointe (e) d’Airteagal 8(1).

5.  Oibreoidh an Coimisiún agus an Ghníomhaireacht, i ngach céim den phróiseas dá dtagraítear i míreanna 3 agus 4, i gcomhar le húdaráis inniúla na mBallstát agus cuirfidh siad ar an eolas iad.

6.  Dramhaíl arb éard í aon substaint a liostaítear in Iarscríbhinn IV, ina bhfuil aon substaint díobh sin nó atá éillithe ag aon substaint díobh sin, déantar í a rialáil le hAirteagal 7.

Airteagal 4

Díolúintí ó bhearta rialaithe

1.  Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 maidir leis an méid seo a leanas:

(a)  substaint a úsáidtear le haghaidh taighde ar scála saotharlainne nó mar chaighdeán tagartha;

(b)  substaint a bhíonn ann mar rian-éilleán neamhbheartaithe, mar a shonraítear sna hiontrálacha ábhartha d’Iarscríbhinn I nó II, i substaintí, i meascáin nó in earraí.

2.  I gcás na substainte a chuirfear le hIarscríbhinn I nó II tar éis an ... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 ar feadh tréimhse sé mhí má tá an tsubstaint ann in earraí arna dtáirgeadh roimh an dáta nó ar an dáta a bheidh an Rialachán seo infheidhme maidir leis an tsubstaint sin.

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 i gcás na substainte atá ann in earraí atá in úsáid cheana roimh an dáta nó ar an dáta a bheidh an Rialachán seo nó Rialachán (CE) Uimh. 850/2004 infheidhme maidir leis an tsubstaint sin, cibé dáta is túisce.

Díreach tar éis a theacht ar an eolas faoi earraí a dtagraítear dóibh sa chéad agus sa dara fomhír, cuirfidh Ballstát an Coimisiún agus ▌an Ghníomhaireacht ar an eolas dá réir sin.

Aon uair a chuirfear an Coimisiún ar an eolas amhlaidh nó aon uair a gheobhaidh sé amach ar shlí eile faoi earraí den sórt sin, tabharfaidh sé fógra, más iomchuí, do Rúnaíocht an Choinbhinsiúin dá réir sin gan a thuilleadh moille.

3.  I gcás ina liostaítear substaint i gCuid A d’Iarscríbhinn I nó i gCuid A d’Iarscríbhinn II, tabharfaidh Ballstát ar mian leis a cheadú, go dtí an spriocdháta atá sonraithe san Iarscríbhinn ábhartha, go ndéanfaí an tsubstaint sin a mhonarú agus a úsáid mar shubstaint idirmheánach córais iata atá teoranta de réir suímh, fógra dá réir sin do Rúnaíocht an Choinbhinsiúin.

Ní fhéadfar an fógra sin a thabhairt ach amháin má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

(a)  arna iarraidh sin do Bhallstát nó ar fhéintionscnamh an Choimisiúin, go mbeidh nóta mínithe curtha isteach san Iarscríbhinn ábhartha, trí bhíthin gníomh tarmligthe arna ghlacadh ar bhonn an cheathrú fomhír;

(b)  go léireoidh an monaróir d’údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an monaróir bunaithe go gclaochlófar tríd an bpróiseas monaraíochta an tsubstaint i substaint amháin eile nó níos mó nach léir saintréithe POP uirthi, agus á áirithiú go gcoinnítear go docht faoi iamh í ar mhodhanna teicniúla feadh a saolré ina iomláine;

(c)  go léireoidh an monaróir d’údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an monaróir bunaithe go bhfuil an tsubstaint ina substaint idirmheánach córais iata atá teoranta agus nach bhfuil súil leis go mbeidh daoine nó an comhshaol neamhchosanta ar aon chainníochtaí suntasacha den tsubstaint le linn a táirgthe agus a húsáide;

(d)  go gcuirfidh an monaróir in iúl don Bhallstát sonraí i dtaobh mhonarú agus úsáid iomlán, iarbhír nó measta, na substainte lena mbaineann agus cineál an phróisis córais iata atá teoranta de réir suímh, lena sonrófar méid aon rian-éillithe neamhbheartaithe neamhchlaochlaithe sa tsubstaint, meascán nó earra deiridh ag aon ábhar tosaithe ar POP é.

Laistigh de mhí amháin tar éis an fógra a chur chuig Rúnaíocht an Choinbhinsiúin, cuirfidh an Ballstát an fógra in iúl do na Ballstáit eile, don Choimisiún agus don Ghníomhaireacht, agus tabharfaidh sé ann sonraí i dtaobh mhonarú agus úsáid iomlán, iarbhír nó measta, na substainte lena mbaineann agus chineál an phróisis córais iata atá teoranta de réir suímh, lena sonrófar méid aon rian-éillithe neamhbheartaithe neamhchlaochlaithe sa tsubstaint, meascán nó earra deiridh ag aon ábhar tosaithe ar POP é.

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 18 chun Iarscríbhinní I agus II a leasú trí nótaí mínithe a chur isteach go sainráite á rá go bhféadfar monarú agus úsáid substainte a liostaítear i gCuid A den Iarscríbhinn ábhartha mar shubstaint idirmheánach córais iata atá teoranta de réir suímh a cheadú, agus chun na spriocdhátaí i nótaí mínithe den sórt sin a leasú i gcásanna ina ndéanfar, tar éis athfhógra ón mBallstát lena mbaineann chuig Rúnaíocht an Choinbhinsiúin, toiliú sainráite nó intuigthe faoin gCoinbhinsiún a thabhairt chun leanúint de mhonarú agus úsáid na substainte ar feadh tréimhse eile.

4.  Dramhaíl arb éard í aon substaint a liostaítear in Iarscríbhinn IV ▌, ina bhfuil aon substaint díobh sin nó atá éillithe ag aon substaint díobh sin, déantar í a rialáil le hAirteagal 7.

Airteagal 5

Stoc-chairn

1.  Déanfaidh sealbhóir stoc-chairn, arb éard atá ann nó ina bhfuil aon substaint a liostaítear in Iarscríbhinn I nó II, nach bhfuil aon úsáid ceadaithe ina leith, an stoc-charn sin a bhainistiú amhail is gur dramhaíl é agus i gcomhréir le hAirteagal 7.

2.  Cuirfidh sealbhóir stoc-chairn is mó ná 50 kg, arb éard atá ann nó ina bhfuil aon substaint a liostaítear in Iarscríbhinn I nó II, agus a gceadaítear a húsáid, faisnéis ar fáil d’údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an stoc-charn bunaithe ar chineál agus méid an stoc-chairn sin. Cuirfear an fhaisnéis sin ar fáil laistigh de 12 mhí tar éis an dáta a mbeidh an Rialachán seo nó Rialachán (CE) Uimh. 850/2004 infheidhme maidir leis an tsubstaint sin, cibé dáta is túisce i gcás an tsealbhóra, agus tar éis leasuithe ábhartha ar Iarscríbhinn I nó II agus in aghaidh na bliana ina dhiaidh go dtí an spriocdháta atá sonraithe in Iarscríbhinn I nó II i leith úsáid shrianta.

Bainisteoidh an sealbhóir an stoc-charn ar shlí atá sábháilte, éifeachtúil agus fónta ó thaobh an chomhshaoil, i gcomhréir leis na tairseacha agus na ceanglais a leagtar síos i dTreoir 2012/18/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(22) agus déanfaidh sé gach beart leormhaith chun a áirithiú go ndéanfar an stoc-charn a bhainistiú ar shlí a chosnóidh sláinte an duine agus an comhshaol.

3.  Déanfaidh na Ballstáit faireachán ar úsáid agus ar bhainistiú stoc-charn ar tugadh fógra ina leith.

Airteagal 6

Scaoileadh a laghdú, a íoslaghdú agus a dhíothú

1.  Laistigh de dhá bhliain ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo nó Rialachán (CE) Uimh. 850/2004, cibé dáta is túisce, tarraingeoidh na Ballstáit suas fardail le haghaidh na substaintí a liostaítear in Iarscríbhinn III arna scaoileadh san aer, san uisce agus sa talamh i gcomhréir leis na hoibleagáidí atá orthu faoin gCoinbhinsiún agus faoin bPrótacal, agus déanfaidh siad na fardail sin a choinneáil ina dhiaidh sin.

2.  An scaoileadh iomlán substaintí a liostaítear in Iarscríbhinn III arna dtaifeadadh sna fardail a tharraing na Ballstáit suas i gcomhréir leis na hoibleagáidí atá orthu faoin gCoinbhinsiún, déanfaidh na Ballstáit a bpleananna gníomhaíochta le haghaidh bearta chun an scaoileadh iomlán sin a shainaithint, a thréithriú agus a íoslaghdú, d’fhonn deireadh a chur leis a luaithe is féidir más féidir, a chur in iúl don Choimisiún, don Ghníomhaireacht agus do na Ballstáit eile mar chuid dá bpleananna cur chun feidhme náisiúnta, de bhun Airteagal 9.

Áireofar sna pleananna gníomhaíochta sin bearta chun forbairt substaintí, meascán, earraí agus próiseas a chur chun cinn, agus, i gcás ina measfar gur cuí é, ceanglófar ann substaintí, meascáin, earraí agus próisis ionadaíocha nó mhodhnaithe a úsáid chun foirmiú agus scaoileadh substaintí a liostaítear in Iarscríbhinn III a chosc.

3.  Agus na Ballstáit ag breithniú tograí chun saoráidí nua a thógáil nó chun modhnú nach beag a dhéanamh ar shaoráidí atá ann cheana ina mbaintear úsáid as próisis ina scaoiltear ceimiceáin a liostaítear in Iarscríbhinn III, tabharfaidh siad tús áite ina mbreithniú do phróisis, teicnící nó cleachtais mhalartacha atá inchurtha ó thaobh fóinte de ach a sheachnaíonn foirmiú agus scaoileadh substaintí a liostaítear in Iarscríbhinn III , gan dochar do Threoir 2010/75/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(23).

Airteagal 7

Bainistiú dramhaíola

1.  Déanfaidh táirgeoirí agus sealbhóirí dramhaíola gach iarracht réasúnta lena sheachaint, más féidir, go n-éilleofaí an dramhaíl sin le substaintí a liostaítear in Iarscríbhinn IV.

2.  D’ainneoin Threoir 96/59/CE ón gComhairle(24), déanfar dramhaíl arb éard í aon substaint a liostaítear in Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo, ina bhfuil aon substaint díobh sin nó atá éillithe ag aon substaint díobh sin, déanfar í a dhiúscairt nó a aisghabháil, gan aon mhoill mhíchuí agus i gcomhréir le Cuid 1 d’Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo chun go n-áiritheofar go ndéanfar an cion ar POP é a scriosadh nó a chlaochlú ar bhealach do-aisiompaithe sa dóigh nach léir saintréithe POPanna ar an dramhaíl ná ar an scaoileadh a bheidh ann ina dhiaidh sin.

Agus diúscairt nó aisghabháil den sórt sin á déanamh, féadfar aon substaint a liostaítear in Iarscríbhinn IV a scoitheadh amach ón dramhaíl, ar choinníoll go ndéanfar an tsubstaint sin a dhiúscairt ina dhiaidh sin i gcomhréir leis an gcéad fhomhír.

3.  Beidh toirmeasc ar oibríochtaí diúscartha nó aisghabhála a d’fhéadfadh dul ar aghaidh chuig aisghabháil, athchúrsáil, mínghlanadh nó athúsáid na substaintí ina n-aonar, ar substaintí iad a liostaítear in Iarscríbhinn IV.

4.  De mhaolú ar mhír 2:

(a)  féadfar dramhaíl ina bhfuil aon substaint, nó atá éillithe ag aon substaint, a liostaítear in Iarscríbhinn IV a dhiúscairt nó a aisghabháil ar shlí eile i gcomhréir leis an reachtaíocht ábhartha de chuid an Aontais, ar choinníoll go bhfuil an cion de na substaintí liostaithe atá sa dramhaíl faoi bhun na dteorainneacha tiúchana a shonraítear in Iarscríbhinn IV;

(b)  i gcás dramhaíl a liostaítear i gCuid 2 d’Iarscríbhinn V ina bhfuil substaint nó atá éillithe ag substaint a liostaítear in Iarscríbhinn IV suas le teorainneacha tiúchana a shonraítear i gCuid 2 d’Iarscríbhinn V, féadfaidh Ballstát nó an t-údarás inniúil arna ainmniú ag an mBallstát sin, i gcásanna eisceachtúla, a cheadú go ndéileálfar leis an dramhaíl sin ar shlí eile i gcomhréir le modh a liostaítear i gCuid 2 d’Iarscríbhinn V, ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

(i)  gur léirigh an sealbhóir lena mbaineann chun sástacht údarás inniúil an Bhallstáit lena mbaineann nach mbeadh sé indéanta dí-éilliú a dhéanamh ar an dramhaíl i ndáil le substaintí a liostaítear in Iarscríbhinn IV, agus nach é scriosadh ná claochlú do-aisiompaithe an chion di ar POP é, de réir an dea-chleachtais comhshaoil nó na teicníochta is fearr atá ar fáil, an rogha is inmhianaithe ó thaobh an chomhshaoil agus gur údaraigh an t-údarás inniúil an oibríocht mhalartach dá dhroim sin;

(ii)  go ndearna an sealbhóir lena mbaineann faisnéis a sholáthar don údarás inniúil faoin gcion den dramhaíl ar POP é;

(iii)  go bhfuil an oibríocht i gcomhréir leis an reachtaíocht ábhartha de chuid an Aontais agus leis na coinníollacha a leagtar síos sna bearta breise ábhartha dá dtagraítear i mír 5;

(iv)  gur chuir an Ballstát lena mbaineann na Ballstáit eile, an Ghníomhaireacht agus an Coimisiún ar an eolas faoina údarú agus faoin údar cuí leis.

5.  Féadfaidh an Coimisiún, i gcás inarb iomchuí, agus ag cur san áireamh forbairtí teicniúla agus treoirlínte agus cinntí idirnáisiúnta ábhartha agus aon údaruithe arna ndeonú ag Ballstát, nó ag an údarás inniúil arna ainmniú ag an mBallstát sin i gcomhréir le mír 4 agus le hIarscríbhinn V, ▌gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh i dtaca le cur chun feidhme an Airteagail seo. Go háirithe, féadfaidh an Coimisiún formáid na faisnéise atá le cur isteach ag na Ballstáit i gcomhréir le pointe (b)(iv) de mhír 4 a shonrú. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 20(3).

6.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun an rialú agus inrianaitheacht a áirithiú, i gcomhréir le hAirteagal 17 de Threoir 2008/98/CE, ar dhramhaíl ina bhfuil substaint nó atá éillithe ag substaint a liostaítear in Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 8

Cúraimí na Gníomhaireachta agus an Fóram

1.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht, de bhreis ar na cúraimí a shanntar di faoi Airteagail 9, 10, 11, 13 agus 17, na cúraimí seo a leanas:

(a)  le comhaontú an Choimisiúin, cúnamh agus treoir theicniúil agus eolaíoch a sholáthar d’údaráis inniúla ainmnithe na mBallstát agus do chomhaltaí an Fhóraim um Malartú Faisnéise maidir le Forfheidhmiú a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 (“Forum”), chomh maith le geallsealbhóirí de réir mar is iomchuí, chun cur i bhfeidhm éifeachtúil an Rialacháin seo a áirithiú;

(b)  arna iarraidh sin, ionchur teicniúil agus eolaíoch a thabhairt don Choimisiún agus cúnamh a thabhairt dó chun cur chun feidhme éifeachtach an Rialacháin seo a áirithiú;

(c)   tacaíocht theicniúil agus eolaíoch agus ionchur teicniúil agus eolaíoch a thabhairt don Choimisiún maidir le substaintí a bhféadfadh sé go gcomhlíonann siad na critéir le haghaidh a liostaithe sa Choinbhinsiún nó sa Phrótacal, agus, de réir mar is iomchuí, torthaí ó scéimeanna measúnaithe atá ann cheana dá dtagraítear in Airteagal 3(3) á gcur san aíreamh;

(d)  fógra a fhoilsiú ar a suíomh gréasáin go n-ullmhóidh an Coimisiún togra maidir le substaint a liostú, cuireadh a thabhairt do na páirtithe leasmhara uile barúlacha a thíolacadh laistigh d’ocht seachtaine, agus na barúlacha sin a fhoilsiú ar a suíomh gréasáin;

(e)  ▌tacaíocht theicniúil agus eolaíoch a sholáthar don Choimisiún agus do na Ballstáit maidir le hullmhú agus athbhreithniú na próifíle riosca agus maidir leis an meastóireacht bainistithe riosca i ndáil le substaint a chuimsítear faoin gCoinbhinsiún ▌, cuireadh a thabhairt do na páirtithe leasmhara uile barúlacha nó faisnéis bhreise, nó an dá rud, a thíolacadh laistigh d’ocht seachtaine agus na barúlacha sin a fhoilsiú ar a suíomh gréasáin;

(f)  arna iarraidh sin, tacaíocht theicniúil agus eolaíoch a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gCoinbhinsiún a chur chun feidhme agus a fhorbairt tuilleadh, go háirithe i ndáil leis an gCoiste um Athbhreithniú ar POPanna;

(g)  an fhaisnéis uile arna fáil nó atá ar fáil de bhun Airteagal 4(2) agus (3), phointe (b)(iv) d’Airteagal 7(4), Airteagal 9(2) agus Airteagal 13(1) a thiomsú, a chlárú agus a phróiseáil agus a chur ar fáil don Choimisiún agus d’údaráis inniúla na mBallstát. I gcás nach bhfuil faisnéis den sórt sin rúnda, cuirfidh an Ghníomhaireacht an fhaisnéis sin ar fáil don phobal ar a suíomh gréasáin agus éascóidh sí malartú na faisnéise sin le hardáin faisnéise ábhartha amhail na hardáin sin dá dtagraítear in Airteagal 13(2);

(h)  rannóga a chruthú agus a choinneáil ar a suíomh gréasáin maidir le gach ábhar a bhaineann le cur chun feidhme an Rialacháin seo.

2.  Bainfear úsáid as an bhFóram chun líonra d’údaráis na mBallstát atá freagrach as forfheidhmiú an Rialacháin seo a chomhordú.

Áiritheoidh comhaltaí an Fhóraim arna gceapadh ag Ballstát go ndéanfar comhordú iomchuí idir cúraimí an Fhóraim agus obair a n-údaráis inniúil Ballstáit.

Tabharfaidh an Fóram páirt d’údaráis forfheidhmithe na mBallstát atá freagrach as dramhaíl agus iad ag déileáil le saincheisteanna a bhaineann le dramhaíl.

3.  Is í Rúnaíocht na Gníomhaireachta a dhéanfaidh na cúraimí a shanntar don Ghníomhaireacht faoin Rialachán seo.

Airteagal 9

Pleananna cur chun feidhme

1.  Agus a gcuid pleananna náisiúnta cur chun feidhme á n-ullmhú agus á dtabhairt cothrom le dáta acu, tabharfaidh na Ballstáit, i gcomhréir lena gcuid nósanna imeachta náisiúnta, deiseanna luatha éifeachtacha don phobal a bheith rannpháirteach sa phróiseas sin.

2.  A luaithe a bheidh a phlean náisiúnta cur chun feidhme glactha ag an mBallstát i gcomhréir leis na hoibleagáidí atá air faoin gCoinbhinsiún, cuirfidh sé ar fáil don phobal é agus cuirfidh sé a fhoilsiú in iúl don Choimisiún, don Ghníomhaireacht agus do na Ballstáit eile.

3.  Agus a gcuid pleananna náisiúnta cur chun feidhme á n-ullmhú ag na Ballstáit , malartóidh an Coimisiún, le tacaíocht na Gníomhaireachta, agus na Ballstáit faisnéis maidir leis an inneachar, lena n-áirítear faisnéis maidir le bearta arna ndéanamh ar an leibhéal náisiúnta chun láithreáin atá éillithe ag POPanna a shainaithint agus a mheas de réir mar is iomchuí.

4.  Déanfaidh an Coimisiún, le tacaíocht na Gníomhaireachta, cothabháil ar phlean maidir le cur chun feidhme oibleagáidí an Aontais faoin gCoinbhinsiún agus déanfaidh sé an plean sin a fhoilsiú, de réir mar is iomchuí, a athbhreithniú agus a thabhairt cothrom le dáta.

Airteagal 10

Faireachán

1.   Déanfaidh an Coimisiún, le tacaíocht na Gníomhaireachta, agus na Ballstáit, i ndlúthchomhar le chéile, cláir agus sásraí cuí, i gcomhréir le staid na teicníochta, a bhunú nó a chothabháil, mar is iomchuí, le haghaidh sonraí faireacháin inchomparáide a sholáthar go rialta maidir le substaintí a liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn III atá ann sa chomhshaol. Agus cláir agus sásraí den sórt sin á mbunú nó á gcothabháil, tabharfar aird chuí ar fhorbairtí faoin bPrótacal agus faoin gCoinbhinsiún.

2.  Déanfaidh an Coimisiún measúnú rialta ar an ngá a d’fhéadfadh a bheith le faireachán éigeantach a dhéanamh ar shubstaint a liostaítear i gCuid B d’Iarscríbhinn III. I bhfianaise an mheasúnaithe sin agus aon sonraí a chuireann na Ballstáit ar fáil dó, tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 18 chun Iarscríbhinn III a leasú chun substaint a aistriú, i gcás inarb iomchuí, ó Chuid B d’Iarscríbhinn III go Cuid A di.

Airteagal 11

Malartú faisnéise

1.  Éascóidh agus déanfaidh an Coimisiún, an Ghníomhaireacht agus na Ballstáit, malartú, laistigh den Aontas agus le tríú tíortha, ar an bhfaisnéis is ábhartha maidir le monarú, úsáid agus scaoileadh POPanna a laghdú, a íoslaghdú nó a dhíothú agus maidir le roghanna malartacha ar na substaintí sin, lena sonrófar na rioscaí agus na costais eacnamaíocha agus shóisialta a bhaineann leis na roghanna malartacha sin.

2.  Déanfaidh an Coimisiún , an Ghníomhaireacht agus na Ballstáit, mar is iomchuí, an méid seo a leanas a chur chun cinn agus a éascú i ndáil le POPanna:

(a)  cláir feasachta, lena n-áirítear feasacht i ndáil lena n-éifeachtaí sláinte agus comhshaoil agus na roghanna malartacha orthu agus maidir le laghdú nó díothú a monaraithe, a n-úsáide agus a scaoilte, go háirithe i gcás:

(i)  lucht déanta beartais agus lucht cinnteoireachta;

(ii)  grúpaí a mbaineann leochaileacht ar leith leo;

(b)  faisnéis a sholáthar don phobal;

(c)  oiliúint, lena n-áirítear oibrithe, eolaithe, oideoirí agus oibrithe teicniúla agus lucht bainistíochta.

3.  Gan dochar do Rialacháin (CE) Uimh. 1049/2001 agus (CE) Uimh. 1367/2006 agus do Threoir 2003/4/CE, measfar nach faisnéis faoi rún í faisnéis maidir le sláinte agus sábháilteacht an duine agus an comhshaol. Déanfaidh an Coimisiún, an Ghníomhaireacht agus na Ballstáit a mhalartóidh faisnéis le tríú tír, aon fhaisnéis atá faoi rún a chosaint de réir dhlí an Aontais.

Airteagal 12

Cúnamh teicniúil

I gcomhréir le hAirteagal 12 agus Airteagal 13 den Choinbhinsiún, oibreoidh an Coimisiún agus na Ballstáit i gcomhar le chéile chun cúnamh cuí teicniúil agus airgeadais a sholáthar ar bhonn prapúil do thíortha atá i mbéal forbartha agus do thíortha a bhfuil a ngeilleagair ag athrú chun cabhrú leo, arna iarraidh sin agus de réir na n-acmhainní atá ar fáil agus a gcuid riachtanas ar leith á gcur san áireamh, forbairt agus neartú a dhéanamh ar a gcumas i ndáil leis na hoibleagáidí atá orthu faoin gCoinbhinsiún a chur chun feidhme ina n-iomláine. Féadfar an tacaíocht sin a threorú freisin trí lárionaid réigiúnacha, mar a shainaithnítear faoin gCoinbhinsiún iad, trí eagraíochtaí neamhrialtasacha nó tríd an nGníomhaireacht.

Airteagal 13

Faireachán ar chur chun feidhme

1.  Gan dochar do Threoracha 2003/4/CE agus 2007/2/CE, déanfaidh na Ballstáit tuarascáil a tharraingt suas agus a fhoilsiú ina mbeidh an méid seo a leanas:

(a)  faisnéis maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, lena n-áirítear faisnéis maidir le gníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin, sáruithe agus pionóis;

(b)  faisnéis arna tiomsú ó na fógraí a fuarthas de bhun Airteagal 4(2) agus (3), Airteagal 5(2) agus phointe (b)(iv) d’Airteagal 7(4);

(c)  faisnéis arna tiomsú ó na fardail scaoilte arna dtarraingt suas de bhun Airteagal 6(1);

(d)  faisnéis faoi chur chun feidhme i gcomhréir leis na pleananna náisiúnta cur chun feidhme arna dtarraingt suas de bhun Airteagal 9(2);

(e)  faisnéis faoi shubstaintí a liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn III a bheith ann sa chomhshaol, arna tiomsú de bhun Airteagal 10;

(f)  sonraí bliantúla staidrimh agus faireacháin maidir leis an monarú iomlán iarbhír nó measta agus an cur ar an margadh i gcás aon substainte a liostaítear in Iarscríbhinn I nó Iarscríbhinn II, lena n-áirítear táscairí ábhartha, léarscáileanna forléargais, tuarascálacha.

Déanfaidh na Ballstáit an tuarascáil a thabhairt cothrom le dáta ar bhonn bliantúil a mhéid go bhfuil sonraí nó faisnéis nua ar fáil, agus seachas sin gach trí bliana ar a laghad.

Tabharfaidh na Ballstáit rochtain ar an bhfaisnéis atá sna tuarascálacha don Choimisiún agus don Ghníomhaireacht.

2.  I gcás ina roinnfidh Ballstát an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (e) de mhír 1 leis an Ardán Faisnéise maidir le Faireachán ar Cheimiceáin, léireoidh an Ballstát é sin ina thuarascáil agus measfar go bhfuil a dhualgais tuairiscithe faoin bpointe sin comhlíonta ag an mBallstát.

I gcás ina bhfuil an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (e) de mhír 1 le fáil i dtuarascáil ó Bhallstát a soláthraíodh don Ghníomhaireacht, úsáidfidh an Ghníomhaireacht an tArdán Faisnéise maidir le Faireachán ar Cheimiceáin chun an fhaisnéis sin a thiomsú, a stóráil agus a roinnt.

3.  Maidir leis na substaintí a liostaítear sa Choinbhinsiún, déanfaidh an Coimisiún, le tacaíocht na Gníomhaireachta, de réir na n-idirthréimhsí a chinnfidh Comhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún, tuarascáil a thiomsú ar bhonn na faisnéise arna soláthar don Ghníomhaireacht ag na Ballstáit i gcomhréir le pointe (f) de mhír 1 agus cuirfidh sé ar aghaidh chuig Rúnaíocht an Choinbhinsiúin í.

4.  Déanfaidh an Ghníomhaireacht tuarascáil forléargais ar an Aontas a thiomsú agus a fhoilsiú ar bhonn na sonraí dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 a fhoilseoidh nó a sholáthróidh na Ballstáit. Áireofar leis an tuarascáil forléargais ar an Aontas, mar is iomchuí, táscairí le haghaidh aschuir, thorthaí agus thionchair an Rialacháin seo, léarscáileanna forléargais ar an Aontas agus tuarascálacha na mBallstát. Déanfaidh an Ghníomhaireacht an tuarascáil forléargais ar an Aontas a thabhairt cothrom le dáta gach sé mhí ar a laghad nó arna iarraidh sin don Choimisiún.

5.  Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh a bhaineann leis an bhfaisnéis íosta nach mór a sholáthar i gcomhréir le mír 1, lena n-áirítear sainiú táscairí ábhartha, léarscáileanna forléargais agus tuarascálacha dá dtagraítear i bpointe (f) de mhír 1. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 20(3).

Airteagal 14

Pionóis

Déanfaidh na Ballstáit na rialacha a bhaineann leis na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar an Rialachán seo a leagan síos agus glacfaidh siad gach beart is gá chun a áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Ní mór na pionóis dá bhforáiltear a bheith éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Más rud é nach bhfuil sé déanta acu roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, tabharfaidh na Ballstáit fógra i dtaobh na rialacha agus na mbeart sin don Choimisiún an ...[aon bhliain amháin tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] ar a dhéanaí agus tabharfaidh siad fógra dó gan mhoill i dtaobh aon leasaithe ina dhiaidh sin a dhéanfaidh difear dóibh.

Airteagal 15

Leasú ar Iarscríbhinní

1.   Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 18 chun Iarscríbhinní I, II agus III a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú chun iad a oiriúnú d’athruithe ar an liosta substaintí a leagtar amach sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiún nó leis an bPrótacal, ar an mbonn gur thacaigh an tAontas leis an athrú lena mbaineann trí bhíthin cinneadh ón gComhairle arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 218(9) CFAE, nó chun iontrálacha nó forálacha atá cheana féin in ▌Iarscríbhinní I agus II a ghabhann leis an Rialachán seo a choigeartú chun iad a oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil.

Gan beann ar cibé a leasóidh an Coimisiún Iarscríbhinn I, II nó III a ghabhann leis an Rialachán seo nó nach leasóidh, glacfaidh sé gníomh tarmligthe ar leithligh i ndáil le gach substaint.

2.   Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú leanúnach ar Iarscríbhinní IV agus V agus déanfaidh sé tograí reachtacha, i gcás inarb iomchuí, chun na hIarscríbhinní sin a leasú chun iad a oiriúnú do na hathruithe ar an liosta substaintí a leagtar amach sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an gCoinbhinsiún nó leis an bPrótacal nó chun iontrálacha nó forálacha atá cheana féin sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo a choigeartú chun iad a oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil.

Airteagal 16

Buiséad na Gníomhaireachta

1.  Chun críocha an Rialacháin seo, is é an méid seo a leanas a bheidh in ioncam na Gníomhaireachta:

(a)  fóirdheontas ón Aontas, a iontrálfar i mbuiséad ginearálta an Aontais (Roinn an Choimisiúin);

(b)  aon ranníocaíocht dheonach ó na Ballstáit.

2.  Ioncam agus caiteachas maidir le gníomhaíochtaí faoin Rialachán seo, déanfar iad a thiomsú leis na cinn sin a bhaineann le gníomhaíochtaí faoi Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 agus léireofar sa roinn chéanna de bhuiséad na Gníomhaireachta iad. Úsáidfear ioncam na Gníomhaireachta dá dtagraítear i mír 1 chun a cúraimí faoin Rialachán seo a dhéanamh.

Airteagal 17

Formáidí agus bogearraí le haghaidh faisnéis a fhoilsiú nó a sholáthar

Sonróidh an Ghníomhaireacht, i gcomhar leis na Ballstáit, formáidí agus bogearraí le haghaidh na mBallstát maidir le sonraí a fhoilsiú nó a sholáthar de bhun an Rialacháin seo agus cuirfidh sí ar fáil saor in aisce iad ar a suíomh gréasáin. Maidir le tacair sonraí spásúla agus seirbhísí sonraí spásúla, déanfaidh na Ballstáit agus an Ghníomhaireacht na formáidí a dhearadh i gcomhréir le ceanglais Threoir 2007/2/CE. Úsáidfidh na Ballstáit agus páirtithe eile atá faoi réir an Rialacháin seo na formáidí agus na bogearraí sin agus sonraí á mbainistiú acu nó á malartú acu leis an nGníomhaireacht.

Airteagal 18

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagail 4(3), ▌10(2) agus 15(1) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse ▌cúig bliana amhail ón ... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagail 4(3), ▌10(2) agus 15(1) a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghnímh tharmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagail 4(3), ▌10(2) agus 15(1) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú ▌dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 19

Údaráis inniúla

Ainmneoidh gach Ballstát údarás inniúil nó údaráis inniúla a bheidh freagrach as comhlíonadh na gcúraimí riaracháin agus forfheidhmiúcháin a cheanglaítear faoin Rialachán seo. Cuirfidh sé an Coimisiún ar an eolas faoin ainmniúchán sin trí mhí ar a dhéanaí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, ach amháin má tá sé sin déanta aige cheana féin roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin, agus cuirfidh sé an Coimisiún ar an eolas freisin faoi aon athrú ar údarás inniúil ainmnithe.

Airteagal 20

Nós imeachta coiste

1.  Seachas sa chás dá dtagraítear i mír 2, déanfaidh an Coiste, a bunaíodh le hAirteagal 133 de Rialachán (AE) Uimh. 1907/2006, cúnamh a thabhairt don Choimisiún ▌. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2.  I ndáil le hábhair a bhaineann le dramhaíl, déanfaidh an Coiste, a bunaíodh le hAirteagal 39 de Threoir 2008/98/CE, cúnamh a thabhairt don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

3.  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

I gcás nach dtugann an coiste aon tuairim, ní dhéanfaidh an Coimisiún an dréachtghníomh cur chun feidhme a ghlacadh agus beidh feidhm ag an tríú fomhír d’Airteagal 5(4) de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Airteagal 21

Aisghairm

Aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 850/2004.

Déanfar tagairtí don Rialachán aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil atá in Iarscríbhinn VII.

Airteagal 22

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

IARSCRÍBHINN I

Cuid A — Substaintí a liostaítear sa Choinbhinsiún agus sa Phrótacal mar aon le substaintí a liostaítear sa Choinbhinsiún amháin

Substaint

Uimh. CAS

Uimh. CE

Díolúine shonrach maidir le húsáid idirmheánach nó sonraíocht eile

Éitear teitreabrómaidhéfheinile

C12H6Br4O

40088-47-9 agus eile

254-787-2 agus eile

1.  Chun críocha na hiontrála seo, beidh feidhm ag pointe (b) d’Airteagal 4(1) maidir le tiúchain éitir teitreabrómaidhéfheinile atá cothrom le 10 mg/kg (0,001 % de réir meáchain) nó faoina bhun i gcás ina bhfuil i substaintí ▌.

2.  Chun críocha na n-iontrálacha maidir le teitrea-, peintea-, heicsea- agus deaca-BDE, beidh feidhm ag pointe (b) d’Airteagal 4(1) maidir le suim thiúchan na substaintí sin suas le 500 mg/kg i gcás ina bhfuil siad i meascáin nó in earraí, faoi réir athbhreithniú agus measúnú ón gCoimisiún faoin ... [dhá bhliain tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Déanfar measúnú san athbhreithniú sin, inter alia, ar an tionchar ábhartha ar fad maidir leis an tsláinte agus an comhshaol.

3.  De mhaolú air sin, ceadófar iad seo a leanas a mhonarú, a chur ar an margadh agus a úsáid:

trealamh leictreach agus leictreonach atá faoi raon feidhme Threoir 2011/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(25).

4.  Ceadófar úsáid a bhaint as earraí a bhí in úsáid cheana féin san Aontas roimh an 25 Lúnasa 2010 ina bhfuil éitear teitreabrómaidhéfheinile ▌. Beidh feidhm ag an tríú fomhír agus an ceathrú fomhír d’Airteagal 4(2) i ndáil le hearraí den sórt sin.

Éitear peinteabrómaidhéfheinile

C12H5Br5O

32534-81-9 agus eile

251-084-2 agus eile

1.  Chun críocha na hiontrála seo, beidh feidhm ag pointe (b) d’Airteagal 4(1) maidir le tiúchain éitir peinteabrómaidhéfheinile atá cothrom le 10 mg/kg (0.001 % de réir meáchain) nó faoina bhun i gcás ina bhfuil i substaintí ▌.

2.  Chun críocha na n-iontrálacha maidir le teitrea-, peintea-, heicsea- agus deaca-BDE, beidh feidhm ag pointe (b) d’Airteagal 4(1) maidir le suim thiúchan na substaintí sin suas le 500 mg/kg i gcás ina bhfuil siad i meascáin nó in earraí, faoi réir athbhreithniú agus measúnú ón gCoimisiún faoin ... [dhá bhliain tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Déanfar measúnú san athbhreithniú sin, inter alia, ar an tionchar ábhartha ar fad maidir leis an tsláinte agus an comhshaol.

3.  De mhaolú air sin, ceadófar iad seo a leanas a mhonarú, a chur ar an margadh agus a úsáid:

trealamh leictreach agus leictreonach atá faoi raon feidhme Threoir 2011/65/CE.

4.  Ceadófar úsáid a bhaint as earraí a bhí in úsáid cheana féin san Aontas roimh an 25 Lúnasa 2010 ina bhfuil éitear peinteabrómaidhéfheinile ▌. Beidh feidhm ag an tríú fomhír agus an ceathrú fomhír d’Airteagal 4(2) i ndáil le hearraí den sórt sin.

Éitear heicseabrómaidhéfheinile

C12H4Br6O

36483-60-0 agus eile

253-058-6 agus eile

1.  Chun críocha na hiontrála seo, beidh feidhm ag pointe (b) d’Airteagal 4(1) maidir le tiúchain éitir heicseabrómaidhéfheinile atá cothrom le 10 mg/kg (0.001 % de réir meáchain) nó faoina bhun i gcás ina bhfuil i substaintí ▌.

2.  Chun críocha na n-iontrálacha maidir le teitrea-, peintea-, heicsea- agus deaca-BDE, beidh feidhm ag pointe (b) d’Airteagal 4(1) maidir le suim thiúchan na substaintí sin suas le 500 mg/kg i gcás ina bhfuil siad i meascáin nó in earraí, faoi réir athbhreithniú agus measúnú ón gCoimisiún faoin ... [dhá bhliain tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Déanfar measúnú san athbhreithniú sin, inter alia, ar an tionchar ábhartha ar fad maidir leis an tsláinte agus an comhshaol.

3.  De mhaolú air sin, ceadófar iad seo a leanas a mhonarú, a chur ar an margadh agus a úsáid:

trealamh leictreach agus leictreonach atá faoi raon feidhme Threoir 2011/65/CE.

4.  Ceadófar úsáid a bhaint as earraí a bhí in úsáid cheana féin san Aontas roimh an 25 Lúnasa 2010 ina bhfuil éitear heicseabrómaidhéfheinile ▌. Beidh feidhm ag an tríú fomhír agus an ceathrú fomhír d’Airteagal 4(2) i ndáil le hearraí den sórt sin.

Éitear heipteabrómaidhéfheinile

C12H3Br7O

68928-80-3 agus eile

273-031-2 agus eile

1.  Chun críocha na hiontrála seo, beidh feidhm ag pointe (b) d’Airteagal 4(1) maidir le tiúchain éitir heipteabrómaidhéfheinile atá cothrom le 10 mg/kg (0.001 % de réir meáchain) nó faoina bhun i gcás ina bhfuil i substaintí ▌.

2.  Chun críocha na n-iontrálacha maidir le teitrea-, peintea-, heicsea- agus deaca-BDE, beidh feidhm ag pointe (b) d’Airteagal 4(1) maidir le suim thiúchan na substaintí sin suas le 500 mg/kg i gcás ina bhfuil siad i meascáin nó in earraí, faoi réir athbhreithniú agus measúnú ón gCoimisiún faoin ... [dhá bhliain tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Déanfar measúnú san athbhreithniú sin, inter alia, ar an tionchar ábhartha ar fad maidir leis an tsláinte agus an comhshaol.

3.  De mhaolú air sin, ceadófar iad seo a leanas a mhonarú, a chur ar an margadh agus a úsáid:

trealamh leictreach agus leictreonach atá faoi raon feidhme Threoir 2011/65/CE.

4.  Ceadófar úsáid a bhaint as earraí a bhí in úsáid cheana féin san Aontas roimh an 25 Lúnasa 2010 ina bhfuil éitear heipteabrómaidhéfheinile ▌. Beidh feidhm ag an tríú fomhír agus an ceathrú fomhír d’Airteagal 4(2) i ndáil le hearraí den sórt sin.

Bis(peinteabrómaidhéfheinile) éitear (éitear deacabrómaidhéfheinile; deacaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Chun críocha na hiontrála seo, beidh feidhm ag pointe (b) d’Airteagal 4(1) maidir le tiúchain deaca-BDE atá cothrom le 10 mg/kg (0.001% de réir meáchain) nó faoina bhun i gcás ina bhfuil sé i substaintí.

2.  Chun críocha na n-iontrálacha maidir le teitrea-, peintea-, heicsea- agus deaca-BDE, beidh feidhm ag pointe (b) d’Airteagal 4(1) maidir le suim thiúchan na substaintí sin suas le 500 mg/kg i gcás ina bhfuil siad i meascáin nó in earraí, faoi réir athbhreithniú agus measúnú ón gCoimisiún faoin ... [dhá bhliain tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Déanfar measúnú san athbhreithniú sin, inter alia, ar an tionchar ábhartha ar fad maidir leis an tsláinte agus an comhshaol.

3.  De mhaolú air sin, ceadófar deaca-BDE a mhonarú, a chur ar an margadh agus a úsáid chun na gcríoch seo a leanas, ar choinníoll go dtuairisceoidh na Ballstáit chuig an gCoimisiún faoi mhí na Nollag 2019 i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún:

(a)  i monarú aerárthaigh, a ndearnadh iarratas ar chineálcheadú ina leith roimh an 2 Márta 2019 agus a bhfuil cineálcheadú faighte ina leith roimh mhí na Nollag 2022, go dtí an 18 Nollaig 2023, nó, i gcásanna ina bhfuil údar cuí leis an ngá leanúnach, go dtí an 2 Márta 2027;

(b)  i monarú páirteanna spártha le haghaidh ceann acu seo a leanas:

(i)  aerárthach, a ndearnadh iarratas ar chineálcheadú ina leith roimh an 2 Márta 2019 agus a bhfuil cineálcheadú faighte ina leith roimh mhí na Nollag 2022, a táirgeadh roimh an 18 Nollaig 2023, nó, i gcásanna ina bhfuil údar cuí leis an ngá leanúnach, a táirgeadh roimh an 2 Márta 2027, go dtí deireadh ré feidhme an aerárthaigh sin;

(ii)  mótarfheithiclí atá faoi raon feidhme Threoir 2007/ 46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(26), a táirgeadh roimh an ... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], go dtí 2036 nó go dtí deireadh ré feidhme na mótarfheithiclí sin, cibé acu is túisce;

(c)  trealamh leictreach agus leictreonach atá faoi raon feidhme Threoir 2011/65/CE.

4.  Beidh feidhm ag na díolúintí sonracha do pháirteanna spártha arna n-úsáid i mótarfheithiclí dá dtagraítear i bpointe 2(b)(ii) maidir le monarú agus úsáid deacaBDE thráchtála a thagann faoi cheann amháin nó níos mó de na catagóirí seo a leanas:

(a)  feidhmeanna gléasraí cumhachta agus faoin mboinéad amhail ollsreanga ceallra, sreanga idirnaisc ceallra, píobáin aerchóiriúcháin shoghluaiste (MAC), gléasraí cumhachta, boscóidí ilphíobáin sceite, insliú faoin mboinéad, sreangú agus úim faoin mboinéad (sreangú innill, etc.), braiteoirí luais, osáin, modúil fean agus braiteoirí cnagacha;

(b)  feidhmeanna córais breosla amhail osáin bhreosla, umair bhreosla agus umair bhreosla fo-chabhlach;

(c)  gléasraí piortheicniúla agus feidhmeanna a ndéanann gléasraí piortheicniúla difear dóibh amhail cáblaí adhainte mála aeir, clúdaigh/fabraic shuíocháin, sa chás amháin go mbaineann mála aeir leo, agus málaí aeir (tosaigh agus taobhach).

5.  Ceadófar earraí a bhí in úsáid cheana féin roimh an … [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] san Aontas ina bhfuil deaca-BDE. Beidh feidhm ag an tríú fomhír agus an ceathrú fomhír d’Airteagal 4(2) i ndáil le hearraí den sórt sin.

6.  Gan dochar do chur i bhfeidhm fhorálacha eile de chuid an Aontais maidir le haicmiú, pacáistiú agus lipéadú substaintí agus meascán, beidh earraí ina n-úsáidtear deaca-BDE inaitheanta trí bhíthin lipéadú nó modhanna eile ar feadh a saolré.

7.  Ceadófar earraí ina bhfuil deaca-BDE a allmhairítear chun críocha na ndíolúintí sonracha i bpointe 2 a chur ar an margadh agus a úsáid go dtí go rachaidh na díolúintí sin in éag. Beidh feidhm ag pointe 6 amhail is gur táirgeadh na hearraí sin de bhun na díolúine i bpointe 2. Féadfar leanúint de bheith ag úsáid earraí den sórt sin atá in úsáid cheana féin faoi dháta eága na díolúine ábhartha sin.

8.  Chun críocha na hiontrála seo, ciallaíonn ‘aerárthach’ an méid seo a leanas:

(a)  aerárthach sibhialta arna tháirgeadh i gcomhréir le deimhniú cineáil arna éisiúint faoi Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(27) nó le formheas deartha arna éisiúint faoi na rialacháin náisiúnta de chuid stát conarthach de ICAO, nó a bhfuil deimhniú aeracmhainneachta ina leith eisithe ag Stát Conarthach de ICAO faoi Iarscríbhinn 8 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta;

(b)  aerárthach míleata.

Aigéad sulfónach sárfhluarochtáin agus a dhíorthaigh (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, Salann miotail (O-M+), hailíd, aimíd, agus díorthaigh eile lena n-áirítear polaiméirí)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

agus eile

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

agus eile

1.  Chun críocha na hiontrála seo, beidh feidhm ag pointe (b) d’Airteagal 4(1) maidir le tiúchain PFOS atá cothrom le 10 mg/kg (0,001 % de réir meáchain) nó faoina bhun i gcás ina bhfuil i substaintí nó i meascáin.

2.  Chun críocha na hiontrála seo, beidh feidhm ag pointe (b) d’Airteagal 4(1) maidir le tiúchain PFOS i dtáirgí nó earraí leathmhonaraithe, nó i gcodanna díobh, má tá an tiúchan PFOS faoi bhun 0,1 % de réir meáchain arna ríomh faoi threoir mais codanna atá leithleach i dtaobh struchtúir nó micreastruchtúir ina bhfuil PFOS nó, i gcás teicstílí nó ábhair bhrataithe eile, más lú an méid PFOS ná 1 μg/m2 den ábhar brataithe.

3.  Ceadófar úsáid a bhaint as earraí a bhí in úsáid cheana féin san Aontas roimh an 25 Lúnasa 2010 ina bhfuil PFOS ▌. Beidh feidhm ag an tríú fomhír agus an ceathrú fomhír d’Airteagal 4(2) i ndáil le hearraí den sórt sin.

4.  Má dhéantar íoslaghdú ar an gcainníocht arna scaoileadh isteach sa chomhshaol, ceadaítear monarú agus cur ar an margadh ar mhaithe leis na húsáidí sonracha seo a leanas ar choinníoll go dtuairisceoidh na Ballstáit chuig an gCoimisiún gach ceithre bliana faoin dul chun cinn atá á dhéanamh i dtaobh PFOS a dhíothú:

sochtaigh cheocháin i gcomhair plátáil cróimiam chrua neamh-mhaisiúil (VI) i gcórais lúbiata.

I gcás ina mbaineann an maolú sin le táirgeadh nó le húsáid i suiteáil faoi raon feidhme Threoir 2008/1/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(28), beidh feidhm ag an teicníocht ábhartha is fearr atá ar fáil maidir le hastaíochtaí PFOS a chosc agus a íoslaghdú a bhfuil cur síos uirthi san fhaisnéis arna foilsiú ag an gCoimisiún de bhun an dara fomhír d’Airteagal 17(2) de Threoir 2008/1/CE.

A luaithe a bheidh fáil ar fhaisnéis nua faoi shonraí i leith úsáidí agus substaintí nó teicneolaíochtaí malartacha atá níos sábháilte ▌, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar an maolú sin sa dara fomhír chun:

(a)  go gcuirfear deireadh de réir a chéile le húsáidí PFOS a luaithe a bheidh úsáid roghanna malartacha atá níos sábháilte indéanta ón taobh teicniúil agus ón taobh eacnamaíoch de;

(b)  nach féidir leanúint de mhaolú ach amháin i gcás úsáidí riachtanacha nach bhfuil roghanna malartacha atá níos sábháilte ann ina leith agus sa chás gur tugadh tuairisc faoi na hiarrachtaí a rinneadh roghanna malartacha atá níos sábháilte a aimsiú;

(c)  go mbeidh an scaoileadh PFOS isteach sa chomhshaol íoslaghdaithe trí na teicnící is fearr atá ar fáil a chur i bhfeidhm.

5.  Tar éis don Choiste Eorpach um Chaighdeánú (CEN) caighdeáin a ghlacadh, úsáidfear iad mar na modhanna tástála anailíseacha chun a léiriú go bhfuil substaintí, meascáin, agus earraí i gcomhréir le pointí 1 agus 2. Aon mhodh anailíse ar féidir leis an úsáideoir a chruthú go bhfuil feidhmíocht choibhéiseach aige, d'fhéadfaí é a úsáid mar rogha mhalartach ar chaighdeáin CEN.

DDT (1,1,1-tríchlórai-2,2-bios(4-clóraifeinil)eatán)

50-29-3

200-024-3

Clórdán

57-74-9

200-349-0

Heicseaclóraicioglaiheacsáin, lena n-áirítear liondán

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Díldrin

60-57-1

200-484-5

Eindrin

72-20-8

200-775-7

Heipteaclór

76-44-8

200-962-3

Ionsulfán

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

▌1. Ceadófar earraí a bhí in úsáid roimh an 10 Iúil 2012 nó ar an dáta sin ▌ina bhfuil ionsulfán a chur ar an margadh agus a úsáid.

▌ 2. Beidh feidhm ag an tríú fomhír agus an ceathrú fomhír d’Airteagal 4(2) i ndáil leis na hearraí dá dtagraítear i bpointe 1 ▌.

Heicseaclóraibeinséin

118-74-1

204-273-9

Clóirdeacón

143-50-0

205-601-3

Aildrin

309-00-2

206-215-8

Peinteaclóraibeinséin

608-93-5

210-172-0

Défheinilí polaclóirínithe (PCB)

1336-36-3 agus eile

215-648-1 agus eile

Gan dochar do Threoir 96/59/CE, is ceadmhach úsáid a bhaint as earraí atá in úsáid cheana tráth theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

Trealamh (e.g. claochladáin, toilleoirí nó gabhdáin eile ina bhfuil stoic leachta) a bhfuil PCBanna ann de thiúchan is mó ná 0.005 % agus de thoirt os cionn 0.05 dm3, déanfaidh na Ballstáit é a shainaithint agus a chur as úsáid a luaithe is féidir agus an 31 Nollaig 2025 ar a dhéanaí.

Miréis

2385-85-5

219-196-6

Tocsaiféin

8001-35-2

232-283-3

Heicseabrómaidhéfheinil

36355-01-8

252-994-2

1 Heicseabrómaiciogladóideacán

Ciallaíonn ‘heicseabrómaiciogladóideacán’: heicseabrómaiciogladóideacán, 1,2,5,6,9,10-heicseabrómaiciogladóideacán agus a dhiaisteiré-isiméirí príomha: alfa-heicseabrómaiciogladóideacán; béite-heicseabrómaiciogladóideacán; agus gáma-heicseabrómaiciogladóideacán

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.  Chun críocha na hiontrála seo, beidh feidhm ag pointe (b) d’Airteagal 4(1) maidir le heicseabrómaiciogladóideacán de thiúchan atá cothrom le 100 mg/kg (0.01 % de réir meáchain) nó faoina bhun i gcás ina bhfuil i substaintí, meascáin, earraí nó ina chomhábhar de ▌na hearraí lasairmhoillitheacha, faoi réir athbhreithniú ón gCoimisiún faoin 22 Márta 2019.

2.  Féadfar leanúint de bheith ag úsáid earraí polaistiréine forbartha ina bhfuil ▌heicseabrómaiciogladóideacán ▌a bhí in úsáid cheana féin i bhfoirgnimh roimh an 21 Feabhra 2018 i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/293 ón gCoimisiún(29) agus Cinneadh Cur Chun Feidhme Uimh. 2016/C 12/06 ón gCoimisiún(30), agus earraí polaistiréine easbhrúite ina bhfuil heicseabrómaiciogladóideacán a bhí in úsáid cheana féin i bhfoirgnimh roimh an 23 Meitheamh 2016. Beidh feidhm ag an tríú fomhír agus an ceathrú fomhír d’Airteagal 4(2) i ndáil leis na hearraí sin.

3.  Gan dochar do chur i bhfeidhm fhorálacha eile de chuid an Aontais maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, beidh polaistiréin fhorbartha a cuireadh ar an margadh tar éis an 23 Márta 2016 inar úsáideadh heicseabrómaiciogladóideacán, inaitheanta trí bhíthin lipéadú nó modhanna eile le linn a saolré(31).

Heicseaclórabútaidéin

87-68-3

201-765-5

▌ 1. Earraí a bhí in úsáid roimh an 10 Iúil 2012 nó ar an dáta sin ▌ina bhfuil heicseaclórabútaidéin, ceadófar iad a chur ar an margadh agus a úsáid.

▌2. Beidh feidhm ag an tríú fomhír agus an ceathrú fomhír d’Airteagal 4(2) i ndáil leis na hearraí dá dtagraítear i bpointe 1▌.

Peinteaclóraifeanól agus a shalainn agus a eistir

87-86-5 agus eile

201-778-6 agus eile

 

Naftailéiní polaclóirinithe(32)

70776-03-3 agus eile

274-864-4 agus eile

1. Earraí a bhí in úsáid roimh an 10 Iúil 2012 nó ar an dáta sin ▌ina bhfuil naftailéiní polaclóirinithe, ceadófar iad a chur ar an margadh agus a úsáid.

2. Beidh feidhm ag an tríú fomhír agus an ceathrú fomhír d’Airteagal 4(2) i ndáil leis na hearraí dá dtagraítear i bpointe 1▌.

Alcáin C10-C13, clóra (pairifíní clóirínithe gearrshlabhra) (SCCPanna) 

85535-84-8 agus eile

287-476-5 

1.  De mhaolú air sin, substaintí agus meascáin ina bhfuil SCCPanna de thiúchain atá faoi bhun 1 % de réir meáchain nó earraí ina bhfuil SCCPanna de thiúchain atá faoi bhun 0.15 % de réir meáchain, ceadófar iad a mhonarú, a chur ar an margadh agus a úsáid.

2.  Ceadófar a n-úsáid ina leith seo a leanas:

(a)  criosanna iompair sa tionscal mianadóireachta agus séaltáin damba ina bhfuil SCCPanna a bhí in úsáid cheana féin roimh an 4 Nollaig 2015 nó ar an dáta sin; agus

(b)  earraí ina bhfuil SCCPanna seachas iad siúd dá dtagraítear i bpointe (a) a bhí in úsáid cheana féin roimh an 10 Iúil 2012 nó ar an dáta sin.

3.  Beidh feidhm ag an tríú fomhír agus an ceathrú fomhír d’Airteagal 4(2) i ndáil leis na hearraí dá dtagraítear i bpointe 2.

Cuid B — Substaintí a liostaítear sa Phrótacal amháin

Substaint

Uimh. CAS

Uimh. CE

Díolúine shonrach maidir le húsáid idirmheánach nó sonraíocht eile

IARSCRÍBHINN II

LIOSTA DE NA SUBSTAINTÍ ATÁ FAOI RÉIR SRIANTA

CUID A – Substaintí a liostaítear sa Choinbhinsiún agus sa Phrótacal

Substaint

Uimh. CAS

Uimh. CE

Coinníollacha a srianta

CUID B — Substaintí a liostaítear sa Phrótacal amháin

Substaint

Uimh. CAS

Uimh. CE

Coinníollacha a srianta

IARSCRÍBHINN III

LIOSTA DE NA SUBSTAINTÍ ATÁ FAOI RÉIR FORÁLACHA UM SCAOILEADH A LAGHDÚ

CUID A

Substaint (Uimh. CAS)

Débheinsi-p-dé-ocsainí polaclóirínithe agus débheinseafúráin (PCDD/PCDF)

Défheinilí polaclóirínithe (PCB)

CUID B

Heicseaclóraibeinséin (HCB) (Uimh. CAS 118-74-1)

Hidreacarbóin iltimthriallacha aramatacha (PAHanna)(33)

Peinteaclóraibeinséin (Uimh. CAS 608-93-5)

Heicseaclórabútaidéin (Uimh. CAS 87-68-3)

Naftailéiní polaclóirinithe (Uimh. CAS 70776-03-3 agus eile)

IARSCRÍBHINN IV

Liosta de na substaintí atá faoi réir na bhforálacha bainistithe dramhaíola a leagtar amach in Airteagal 7

Substaint

Uimh. CAS

Uimh. CE

An teorainn tiúchana dá dtagraítear in Airteagal 7(4)(a)

Ionsulfán

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Heicseaclórabútaidéin

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Naftailéiní polaclóirinithe(34)

 

 

10 mg/kg

Alcáin C10-C13, clóra (pairifíní clóirínithe gearrshlabhra) (SCCPanna)

85535-84-8

287-476-5

10000 mg/kg

Éitear teitreabrómaidhéfheinile

C12H6Br4O

agus eile

agus eile

Suim na dtiúchan éitir teitreabrómaidhéfheinile, éitir peinteabrómaidhéfheinile, éitir heicseabrómaidhéfheinile, éitir heipteabrómaidhéfheinile agus éitir deacabrómaidhéfheinile: 1000 mg/kg.

Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar an teorainn tiúchana sin agus, i gcás inarb iomchuí agus i gcomhréir leis na Conarthaí, glacfaidh sé togra reachtach chun an luach sin a ísliú go 500 mg/kg. Déanfaidh an Coimisiún an t-athbhreithniú sin a luaithe is féidir agus, in aon chás, tráth nach déanaí ná an ... [dhá bhliain tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Éitear peinteabrómaidhéfheinile

C12H5Br5O

agus eile

agus eile

Éitear heicseabrómaidhéfheinile

C12H4Br6O

  agus eile

agus eile

Éitear heipteabrómaidhéfheinile

C12H3Br7O

agus eile

agus eile

Éitear deacabrómaidhéfheinile

C12Br10O

agus eile

agus eile

Aigéad sulfónach sárfhluarochtáin agus a dhíorthaigh (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, Salann miotail (O-M+), hailíd, aimíd, agus díorthaigh eile lena n-áirítear polaiméirí)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

agus eile

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

agus eile

50 mg/kg

Débheinsi-p-dé-ocsainí polaclóirínithe agus débheinseafúráin (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg-1

DDT (1,1,1-tríchlórai-2,2-bios (4-clóraifeinil)eatán)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Clórdán

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Heicseaclóraicioglaiheacsáin, lena n-áirítear liondán

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Díldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Eindrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heipteaclór

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Heicseaclóraibeinséin

118-74-1

204-273-9

50 mg/kg

Clóirdeacón

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aildrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Peinteaclóraibeinséin

608-93-5

210-172-0

50 mg/kg

Défheinilí polaclóirínithe (PCB)

agus eile

215-648-1

50 mg/kg(35)

Miréis

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Tocsaiféin

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Heicseabrómaidhéfheinil

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

Heicseabrómaiciogladóideacán(36)

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1000 mg/kg, faoi réir athbhreithniú ón gCoimisiún faoin 20.4.2019 

-1 Ríomhtar an teorainn mar PCDD agus PCDF de réir na bhfachtóirí tocsaineachta coibhéisí (TEFanna) seo a leanas:

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

IARSCRÍBHINN V

BAINISTIÚ DRAMHAÍOLA

Cuid 1 Diúscairt agus aisghabháil faoi Airteagal 7(2)

Ceadófar na hoibríochtaí diúscartha agus aisghabhála seo a leanas, dá bhforáiltear in Iarscríbhinní I agus II de Threoir 2008/98/EC, chun críocha Airteagal 7(2) nuair a chuirtear i bhfeidhm iad sa chaoi is go n-áiritheofar go ndéanfar an cion truailleán orgánach marthanach a scriosadh nó a chlaochlú go do-aisiompaithe

D9

 

Cóireáil fhisiciceimiceach.

D10

 

Loscadh ar tír.

R1

 

Úsáid go príomha mar bhreosla nó ar mhodh eile chun fuinneamh a ghiniúint, diomaite de dhramhaíl ina bhfuil PCBanna.

R4

 

Athchúrsáil/gnóthú miotal agus comhdhúile miotail, faoi na coinníollacha seo a leanas: Tá na hoibríochtaí teoranta d’iarmhair ó phróisis déanta iarainn agus cruach amhail deannaigh agus slodaí ó chóireáil gáis nó screamh mhuilinn nó deannaigh scagacháin, ina bhfuil sinc, ó oibreacha cruach, deannaigh ó chórais glantacháin gáis do bhruithneoirí copair agus dramhaíl chomhchosúil agus iarmhair láiste ina bhfuil luaidhe, ó tháirgeadh miotail neamhfheiriúil. Níl dramhaíl ina bhfuil PCBanna san áireamh. Tá na hoibríochtaí teoranta do phróisis le haghaidh aisghabháil iarainn agus cóimhiotal iarainn (foirnéis soinneáin, slocfhoirnéis agus foirnéis theallaigh) agus miotal neamhfheiriúil (próiseas áithe rothlaí Waelz, próisis leáite folcadáin ina n-úsáidtear foirnéisí ceartingearacha nó foirnéisí cothrománacha), ar choinníoll go gcomhlíonfaidh na saoráidí, mar cheanglais íosta, na teorainneacha astaíochta i leith PCDDanna agus PCDFanna a leagtar síos i gcomhréir le Treoir 2010/75/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(37), cibé acu atá nó nach bhfuil na próisis faoi réir na Treorach sin, agus gan dochar d’fhorálacha eile na Treorach.

Féadfar réamhchóireáil a dhéanamh roimh scriosadh nó chlaochlú do-aisiompaithe de bhun na Coda seo den Iarscríbhinn seo, ar choinníoll, i gcás substaint a liostaítear in Iarscríbhinn IV a scoitear ón dramhaíl i rith na réamhchóireála, go ndéanfar í a dhiúscairt ina dhiaidh sin de réir na Coda seo den Iarscríbhinn seo. Más rud é nach bhfuil truailleáin orgánacha mharthanacha ach i gcuid de tháirge nó de dhramhaíl, amhail dramhthrealamh, nó nach bhfuil ach cuid den táirge nó den dramhaíl éillithe ag truailleáin orgánacha mharthanacha, déanfar í a scaradh agus a dhiúscairt ina dhiaidh sin i gcomhréir le ceanglais an Rialacháin seo.  Sa bhreis air sin, féadfar oibríochtaí athphacáistithe agus stórála sealadaí a dhéanamh roimh réamhchóireáil den sórt sin nó roimh scriosadh nó claochlú do-aisiompaithe de bhun na coda seo den Iarscríbhinn seo.

Cuid 2 Dramhaíl agus oibríochtaí a bhfuil feidhm ag Airteagal 7(4)(b) maidir leo

Ceadófar na hoibríochtaí seo a leanas chun críocha Airteagal 7(4)(b) maidir leis an dramhaíl a shonraítear, arna sainiú leis an gcód sé dhigit a aicmítear i gCinneadh 2000/532/CE ón gCoimisiún(38).

Féadfar réamhchóireáil a dhéanamh roimh bhuanstóráil de bhun na coda seo den Iarscríbhinn, ar choinníoll, i gcás substaint a liostaítear in Iarscríbhinn IV a scoitear ón dramhaíl i rith na réamhchóireála, go ndéanfar í a dhiúscairt ina dhiaidh sin i gcomhréir le Cuid 1 den Iarscríbhinn seo. Sa bhreis air sin, is féidir oibríochtaí athphacáistithe agus stórála sealadaí a dhéanamh roimh an réamhchóireáil sin nó roimh bhuanstóráil de bhun na coda seo den Iarscríbhinn seo.

Dramhaíl mar a aicmítear í i gCinneadh 2000/532/CE

Teorainneacha uastiúchana na substaintí a liostaítear in Iarscríbhinn IV(39)

Oibríocht

10

DRAMHAÍL Ó PHRÓISIS THEIRMEACHA

Alcáin C10-C13, clóra (pairifíní clóirínithe gearrshlabhra) (SCCPanna): 10000 mg/kg;

Aildrin: 5000 mg/kg;

Clórdán: 5000 mg/kg;

Clóirdeacón: 5000 mg/kg;

DDT (1,1,1-tríchlórai-2,2-bios (4-clóraifeinil) eatán): 5000 mg/kg;

Díldrin: 5000 mg/kg;

Ionsulfán: 5000 mg/kg;

Eindrin: 5000 mg/kg;

Heipteaclór: 5000 mg/kg;

Heicseabrómaidhéfheinil: 5000 mg/kg;

Heicseabrómaiciogladóideacán(40): 1000 mg/kg;

Heicseaclóraibeinséin: 5000 mg/kg;

Heicseaclórabútaidéin: 1000 mg/kg;

Heicseaclóraicioglaiheacsáin, lena n-áirítear liondán: 5000 mg/kg;

Miréis: 5000 mg/kg;

Peinteaclóraibeinséin: 5000 mg/kg;

Aigéad sulfónach sárfhluarochtáin agus a dhíorthaigh (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, Salann miotail (O-M+), hailíd, aimíd, agus díorthaigh eile lena n-áirítear polaiméirí): 50 mg/kg;

Défheinilí Polaclóirínithe (PCB)(41): 50 mg/kg;

Débheinsi-p-dé-ocsainí polaclóirínithe agus débheinseafúráin: 5 mg/kg;

Naftailéiní polaclóirinithe (*): 1000 mg/kg;

Suim na dtiúchan éitir teitreabrómaidhéfheinile (C12H6Br4O), éitir peinteabrómaidhéfheinile (C12H5Br5O), éitir heicseabrómaidhéfheinile (C12H4Br6O) agus éitir heipteabrómaidhéfheinile (C12H3Br7O): 10000 mg/kg;

Tocsaiféin: 5000 mg/kg.

Ní cheadófar buanstóráil ach amháin i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas go léir:

(1)  Déanfar an stóráil i gceann de na háiteanna seo a leanas:

—  foirmíochtaí carraige crua sábháilte, go domhain faoi thalamh;

—  mianaigh salainn;

—  líonadh talún do dhramhaíl ghuaiseach, ar choinníoll go ndéanfar an dramhaíl a sholadú nó a pháirtchobhsú i gcás ina bhfuil sé sin indéanta go teicniúil mar is gá maidir le haicmiú na dramhaíola i bhfochaibidil 19 03 de Chinneadh 2000/532/CE.

(2)  Urramaíodh forálacha Threoir 1999/31/CE ón gComhairle(42) agus Chinneadh 2003/33/CE ón gComhairle(43).

(3)  Tá sé léirithe gur fearr ó thaobh an chomhshaoil de an oibríocht a roghnaíodh.

10 01

Dramhaíl ó stáisiúin chumhachta agus ó stáisiúin dócháin eile (seachas 19)

10 01 14 *(44)

Bunluaith, slaig agus deannach coire ó chomhloscadh ina bhfuil substaintí guaiseacha

10 01 16 *

Luaith cháithníneach ó chomhloscadh ina bhfuil substaintí guaiseacha

10 02

Dramhaíl ón tionscal iarainn agus cruach

10 02 07 *

Dramhaíl sholadach ó chóireáil gáis ina bhfuil substaintí guaiseacha

10 03

Dramhaíl ó mhiotalóireacht theirmeach alúmanaim

10 03 04 *

Slaigeanna ó tháirgeadh príomhúil

10 03 08 *

Slaigeanna salainn ó tháirgeadh tánaisteach

10 03 09 *

Dras dubh ó tháirgeadh tánaisteach

10 03 19 *

Deannach gáis múcháin ina bhfuil substaintí guaiseacha

10 03 21 *

Cáithníní agus deannach eile (lena n-áirítear deannach meallmhuilinn) ina bhfuil substaintí guaiseacha

10 03 29 *

Dramhaíl ó chóireáil slaigeanna salainn agus drais dhuibh ina bhfuil substaintí guaiseacha

10 04

Dramhaíl ó mhiotalóireacht theirmeach luaidhe

10 04 01 *

Slaigeanna ó tháirgeadh príomhúil agus ó tháirgeadh tánaisteach

10 04 02 *

Dras agus bearrthaí ó tháirgeadh príomhúil agus ó tháirgeadh tánaisteach

10 04 04 *

Deannach gáis múcháin

10 04 05 *

Cáithníní agus deannach eile

10 04 06 *

Dramhaíl sholadach ó chóireáil gáis

10 05

Dramhaíl ó mhiotalóireacht theirmeach since

10 05 03 *

Deannach gáis múcháin

10 05 05 *

Dramhaíl sholadach ó chóireáil gáis

10 06

Dramhaíl ó mhiotalóireacht theirmeach chopair

10 06 03 *

Deannach gáis múcháin

10 06 06 *

Dramhaíl sholadach ó chóireáil gáis

10 08

Dramhaíl ó mhiotalóireacht theirmeach neamhfheiriúil eile

10 08 08 *

Slaig shalainn ó tháirgeadh príomhúil agus ó tháirgeadh tánaisteach

10 08 15 *

Deannach gáis múcháin ina bhfuil substaintí guaiseacha

10 09

Dramhaíl ó phíosaí feiriúla a theilgean

10 09 09 *

Deannach gáis múcháin ina bhfuil substaintí guaiseacha

16

DRAMHAÍL NACH BHFUIL SONRAITHE AR SHLÍ EILE SA LIOSTA

16 11

Líneálacha agus ábhair theasfhulangacha dhramhaíola

16 11 01 *

Líneálacha agus ábhair theasfhulangacha charbónbhunaithe ó phróisis mhiotalóireachta ina bhfuil substaintí guaiseacha

16 11 03 *

Líneálacha agus ábhair theasfhulangacha eile ó phróisis mhiotalóireachta ina bhfuil substaintí guaiseacha

17

DRAMHAÍL TÓGÁLA AGUS SCARTÁLA (LENA nÁIRÍTEAR ITHIR ARNA TOCHAILT AS LÁITHREÁIN ÉILLITHE)

17 01

Coincréit, brící, tíleanna agus earraí ceirmeacha

17 01 06 *

Meascáin de choincréit, brící, tíleanna agus earraí ceirmeacha ina bhfuil substaintí guaiseacha, nó codáin leithleacha díobh

17 05

Ithir (lena n-áirítear ithir arna tochailt as láithreáin éillithe), clocha agus cartadh dreideála

17 05 03 *

Ithir agus clocha ina bhfuil substaintí guaiseacha

17 09

Dramhaíl tógála agus scartála eile

17 09 02 *

Dramhaíl tógála agus scartála ina bhfuil PCB, diomaite de threalamh ina bhfuil PCB

17 09 03 *

Dramhaíl tógála agus scartála eile (lena n-áirítear dramhaíl mheasctha) ina bhfuil substaintí guaiseacha

19

DRAMHAÍL Ó SHAORÁIDÍ BAINISTITHE DRAMHAÍOLA, GLÉASRAÍ CÓIREÁLA DRAMHUISCE LASMUIGH DEN LÁTHAIR AGUS ULLMHÚ UISCE ATÁ CEAPTHA DO THOMHALTAS AN DUINE AGUS UISCE Ó ÚSÁID THIONSCLAÍOCH

19 01

Dramhaíl ó loscadh nó pirealú dramhaíola

19 01 07 *

Dramhaíl sholadach ó chóireáil gáis

19 01 11 *

Bunluaith agus slaig ina bhfuil substaintí guaiseacha

19 01 13 *

Luaith cháithníneach ina bhfuil substaintí guaiseacha

19 01 15 *

Deannach coire ina bhfuil substaintí guaiseacha

19 04

Dramhaíl ghloinithe agus dramhaíl ó ghloiniú

19 04 02 *

Luaith cháithníneach agus dramhaíl eile ó chóireáil gáis múcháin

19 04 03 *

Céim sholadach neamhghloinithe

Is de réir na bhfachtóirí tocsaineachta coibhéisí (TEFanna) a leanas a ríomhfar an teorainn uastiúchana do dhébheinsi-p-dé-ocsainí polaclóirínithe agus do dhébheinseafúráin (PCDD agus PCDF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

IARSCRÍBHINN VI

An Rialachán aisghairthe agus liosta de na leasuithe comhleanúnacha a rinneadh air

Rialachán (CE) Uimh. 850/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(IO L 158, 30.4.2004, lch. 7)

 

Rialachán (CE) Uimh. 1195/2006 ón gComhairle

(IO L 217, 8.8.2006, lch. 1).

 

Rialachán (CE) Uimh. 172/2007 ón gComhairle

(IO L 55, 23.2.2007, lch. 1)

 

Rialachán (CE) Uimh. 323/2007 ón gCoimisiún

(IO L 85, 27.3.2007, lch. 3)

 

Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(IO L 87, 31.3.2009, lch. 109)

Pointe 3.7 den Iarscríbhinn, agus an pointe sin amháin

Rialachán (CE) Uimh. 304/2009 ón gCoimisiún

(IO L 96, 15.4.2009, lch. 33)

 

Rialachán (AE) Uimh. 756/2010 ón gCoimisiún

(IO L 223, 25.8.2010, lch. 20)

 

Rialachán (AE) Uimh. 757/2010 ón gCoimisiún

(IO L 223, 25.8.2010, lch. 29)

 

Rialachán (AE) Uimh. 519/2012 ón gCoimisiún

(IO L 159, 20.6.2012, lch. 1)

 

Rialachán (AE) Uimh. 1342/2014 ón gCoimisiún

(IO L 363, 18.12.2014, lch. 67)

 

Rialachán (AE) 2015/2030 ón gCoimisiún

(IO L 298, 14.11.2015, lch. 1)

 

Rialachán (AE) 2016/293 ón gCoimisiún

(IO L 55, 2.3.2016, lch. 4)

 

Rialachán (AE) 2016/460 ón gCoimisiún

(IO L 80, 31.3.2016, lch. 17)

 

_____________

IARSCRÍBHINN VII

Tábla comhghaoil

Rialachán (CE) Uimh. 850/2004

An Rialachán seo

Airteagal 1(1)

Airteagal 1

Airteagal 2, an fhoclaíocht tosaigh

Airteagal 2, an fhoclaíocht tosaigh

Airteagal 2, pointí (a) go (d)

Airteagal 2, pointí (1) go (4)

Airteagal 2, pointí (5) go (7)

Airteagal 2, pointe (e)

Airteagal 2, pointe (8)

Airteagal 2, pointe (f)

Airteagal 2, pointe (9)

Airteagal 2, pointe (g)

Airteagal 2, pointe (10)

Airteagal 2, pointí (11) go (13)

Airteagal 3

Airteagal 3(1) go (3)

Airteagal 3(4) agus (5)

Airteagal 1(2)

Airteagal 3(6)

Airteagal 4(1) go (3)

Airteagal 4(1) go (3)

Airteagal 4(3), pointe (d)

Airteagal 1(2)

Airteagal 4(4)

Airteagal 5

Airteagal 5

Airteagal 6

Airteagal 6

Airteagal 7(1) go (4)

Airteagal 7(1) go (4)

Airteagal 7(6)

Airteagal 7(5)

Airteagal 7(6)

Airteagal 7(7)

Airteagal 8

Airteagal 8

Airteagal 9

Airteagal 9

Airteagal 10

Airteagal 10

Airteagal 11

Airteagal 11

Airteagal 12

Airteagal 12(1)

Airteagal 13(1), pointe (a)

Airteagal 12(3), pointe (a)

Airteagal 13(1), pointe (b)

Airteagal 12(3), pointe (b)

Airteagal 13(1), pointe (c)

Airteagal 13(1), pointe (d)

Airteagal 12(3), pointe (c)

Airteagal 13(1), pointe (e)

Airteagal 12(2)

Airteagal 13(1), pointe (f)

Airteagal 13(2)

Airteagal 12(4)

Airteagal 12(5)

Airteagal 13(3)

Airteagal 12(6)

Airteagal 13(4) agus (5)

Airteagal 13

Airteagal 14

Airteagal 14

Airteagal 15(1)

Airteagal 7(5)

Airteagal 15(2)

Airteagal 16

Airteagal 17

Airteagal 18

Airteagal 15

Airteagal 19

Airteagail 16 agus 17

Airteagal 20

Airteagal 18

Airteagal 21

Airteagal 19

Airteagal 22

Iarscríbhinní I go V

Iarscríbhinní I go V

Iarscríbhinn VI

Iarscríbhinn VII

_____________

(1) IO C 367, 10.10.2018, lch. 93.
(2) Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019.
(3)Rialachán (CE) Uimh. 850/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha agus lena leasaítear Treoir 79/117/CEE, (IO L 158, 30.4.2004, lch. 7).
(4)IO L 81, 19.3.2004, lch. 37.
(5)IO L 209, 31.7.2006, lch. 3.
(6)IO L 63, 6.3.2003, lch. 29.
(7)IO L 39, 16.2.1993, lch. 3.
(8)IO L 142, 2.6.2017, lch. 4.
(9)Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH), lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, lena leasaítear Treoir 1999/45/CE agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 793/93 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1488/94 ón gCoimisiún chomh maith le Treoir 76/769/CEE ón gComhairle agus Treoir 91/155/CEE ón gCoimisiún, Treoir 93/67/CEE ón gCoimisiún, Treoir 93/105/CE ón gCoimisiún agus Treoir 2000/21/CE ón gCoimisiún (IO L 396, 30.12.2006, lch. 1).
(10)Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE ón gComhairle agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle (IO L 309, 24.11.2009, lch. 1).
(11)Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid (IO L 167, 27.6.2012, lch. 1).
(12)Treoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le dramhaíl agus lena n-aisghairtear Treoracha áirithe (IO L 312, 22.11.2008, lch. 3).
(13)Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú (IO L 201, 27.7.2012, lch. 60).
(14)Cinneadh 2014/955/AE ón gCoimisiún an 18 Nollaig 2014 lena leasaítear Cinneadh 2000/532/CE maidir leis an liosta de dhramhaíl de bhun Threoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 370, 30.12.2014, lch. 44).
(15)Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún (IO L 145, 31.5.2001, lch. 43).
(16)Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Meán Fómhair 2006 maidir le forálacha Choinbhinsiún Aarhus maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas in Ábhair Chomhshaoil a chur i bhfeidhm ar institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail (IO L 264, 25.9.2006, lch. 13).
(17)Treoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le rochtain an phobail ar fhaisnéis chomhshaoil agus lena n-aisghairtear Treoir 90/313/CEE ón gComhairle (IO L 41, 14.2.2003, lch. 26).
(18)IO L 354, 28.12.2013, lch. 171.
(19)Treoir 2007/2/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2007 lena mbunaítear Bonneagar d’Fhaisnéis Spásúil sa Chomhphobal Eorpach (INSPIRE) (IO L 108, 25.4.2007, lch. 1).
(20) IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.
(21)Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).
(22)Treoir 2012/18/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le rialú guaiseacha mórthionóiscí a bhaineann le substaintí contúirteacha, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear ina dhiaidh sin Treoir 96/82/CE ón gComhairle (IO L 197, 24.7.2012, lch. 1).
(23)Treoir 2010/75/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha (cosc agus rialú comhtháite ar thruailliú) (IO L 334, 17.12.2010, lch. 17).
(24)Treoir 96/59/CE ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 1996 maidir le diúscairt défheinilí polaclóirínithe agus trífheinilí polaclóirínithe (PCB/PCT) (IO L 243, 24.9.1996, lch. 31).
(25)Treoir 2011/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le srian ar shubstaintí guaiseacha áirithe a úsáid i dtrealamh leictreach agus leictreonach (IO L ▌ 174, 1.7.2011, lch. 88).
(26)Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meán Fómhair 2007 lena mbunaítear creat chun mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá beartaithe le haghaidh feithiclí den sórt sin a cheadú (Treoir Réime) (IO L 263, 9.10.2007, lch. 1).
(27)Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE (IO L 79, 19.3.2008, lch. 1).
(28)Treoir 2008/1/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le cosc agus rialú comhtháite ar thruailliú (IO L 24, 29.1.2008, lch. 8).
(29)Rialachán (AE) 2016/293 ón gCoimisiún an 1 Márta 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha a mhéid a bhaineann le hIarscríbhinn I (IO L 55, 2.3.2016, lch. 4).
(30)IO C 10, 13.1.2016, lch. 3.
(31)
(32)Ciallaíonn naftailéiní polaclóirinithe comhdhúile ceimiceacha atá bunaithe ar an gcóras fáinne naftailéine, i gcás ina bhfuil adaimh clóirín curtha in ionad adamh hidrigine amháin nó níos mó.
(33)Chun críocha na bhfardal astaíochtaí, úsáidfear na ceithre tháscaire comhdhúile seo a leanas: beinsi[a]piréin, beinsea(b)fluaraintéin, beinsea(k)fluaraintéin agus indéini(1,2,3-cd)piréin.
(34)Ciallaíonn naftailéiní polaclóirinithe comhdhúile ceimiceacha atá bunaithe ar an gcóras fáinne naftailéine, i gcás ina bhfuil adaimh clóirín curtha in ionad adamh hidrigine amháin nó níos mó.
(35) Beidh feidhm ag an modh ríofa a leagtar síos sna caighdeáin Eorpacha EN 12766-1 agus EN 12766-2.
(36)Ciallaíonn ‘heicseabrómaiciogladóideacán’ heicseabrómaiciogladóideacán, 1,2,5,6,9,10-heicseabrómaiciogladóideacán agus a dhiaisteiré-isiméirí príomha: alfa-heicseabrómaiciogladóideacán, béite-heicseabrómaiciogladóideacán agus gáma-heicseabrómaiciogladóideacán.
(37)Treoir 2010/75/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha (cosc agus rialú comhtháite ar thruailliú) (IO L 334, 17.12.2010, lch. 17).
(38)Cinneadh 2000/532/CE ón gComhairle an 3 Bealtaine 2000 ag ionadú Chinneadh 94/3/CE lena mbunaítear liosta dramhaíola de bhun Airteagal 1(a) de Threoir 75/442/CEE ón gComhairle maidir le dramhaíl agus Treoir 94/904/CE ón gComhairle lena mbunaítear liosta de dhramhaíl ghuaiseach de bhun Airteagal 1(4) de Threoir 91/689/CEE ón gComhairle maidir le dramhaíl ghuaiseach (IO L 226, 6.9.2000, lch. 3).
(39)Tá feidhm ag na teorainneacha seo maidir le líonadh talún do dhramhaíl ghuaiseach, agus maidir leis sin amháin, agus níl feidhm acu maidir le saoráidí buana stórála faoi thalamh do dhramhaíl ghuaiseach, lena n-áirítear mianaigh salainn.
(40)Ciallaíonn ‘heicseabrómaiciogladóideacán’ heicseabrómaiciogladóideacán, 1,2,5,6,9,10-heicseabrómaiciogladóideacán agus a dhiaisteiré-isiméirí príomha: alfa-heicseabrómaiciogladóideacán, béite-heicseabrómaiciogladóideacán agus gáma-heicseabrómaiciogladóideacán.
(41)Beidh feidhm ag an modh ríofa a leagtar síos sna caighdeáin Eorpacha EN 12766-1 agus EN 12766-2.
(42)Treoir 1999/31/CE ón gComhairle an 26 Aibreán 1999 maidir le líonadh talún le dramhaíl (IO L 182, 16.7.1999, lch. 1).
(43)Cinneadh 2003/33/CE ón gComhairle an 19 Nollaig 2002 lena mbunaítear critéir agus nósanna imeachta maidir le glacadh le dramhaíl ag líonadh talún de bhun Airteagal 16 de Threoir 1999/31/CE agus Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Treoir chéanna (IO L 11, 16.1.2003, lch. 27).
(44) Aon dramhaíl a bhfuil réiltín ‘*’ leis meastar gur dramhaíl ghuaiseach í de bhun Threoir 2008/98/CE agus tá sí faoi réir fhorálacha na Treorach sin.

An nuashonrú is déanaí: 25 Aibreán 2019Fógra dlíthiúil