Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0070(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0336/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0336/2018

Viták :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Szavazatok :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Elfogadott szövegek
PDF 353kWORD 112k
2019. április 18., Csütörtök - Strasbourg Ideiglenes kiadás
A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok ***I
P8_TA-PROV(2019)0436A8-0336/2018
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. április 18-i jogalkotási állásfoglalása a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0144),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0124/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. július 12-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(2),

–  tekintettel az eljárási szabályzata 104. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság által a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsághoz intézett, 2018. szeptember 10-i levélre,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. március 1-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 104. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A8-0336/2018),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogi aktusok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogi aktusok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait(3);

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 367., 2018.10.10., 93. o.
(2) HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
(3) Ez az álláspont lép a 2018. november 15-én elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0463).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 18-án került elfogadásra a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (átdolgozás)
P8_TC1-COD(2018)0070

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)  A 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet(3) több alkalommal jelentős mértékben módosították. Mivel további módosítások szükségesek, a rendeletet az áttekinthetőség érdekében célszerű átdolgozni.

(2)  Az Uniót súlyos aggodalommal tölti el a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagoknak (a továbbiakban: POP-ok) a környezetbe történő folyamatos kibocsátása. Ezek a vegyi anyagok nemzetközi határokon át eredetüktől távoli helyekre jutnak el, tartósan megmaradnak a környezetben, a táplálékláncon keresztül biológiailag felhalmozódnak, és veszélyt jelentenek az emberi egészségre és a környezetre. Ezért további intézkedéseket kell tenni az emberi egészség és a környezet e szennyező anyagokkal szembeni védelme érdekében.

(3)  A környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségének ismeretében az Unió 2004. február 19-én jóváhagyta a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt jegyzőkönyvet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról(4) (a továbbiakban: a Jegyzőkönyv), majd 2004. október 14-én jóváhagyta a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló stockholmi egyezményt(5) (a továbbiakban: az Egyezmény).

(4)  A Jegyzőkönyv és az Egyezmény szerinti uniós kötelezettségek egységes és hatékony megvalósítása érdekében olyan közös jogi keretet kell kialakítani, amelyen belül intézkedéseket lehet tenni, különösen a szándékosan gyártott POP-ok gyártásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának a kiküszöbölésére. Továbbá a POP-ok tulajdonságait figyelembe kell venni az Unió vonatkozó vizsgálati és engedélyezési rendszereinek keretén belül.

(5)  Az Egyezmény rendelkezéseinek uniós szintű végrehajtása során összhangot kell biztosítani a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló, az Unió által 2002. december 19-én jóváhagyott Rotterdami Egyezmény(6), a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, az Unió által 1993. február 1-jén jóváhagyott Bázeli Egyezmény(7) , és a higanyról szóló, az Unió által 2017. május 11-én jóváhagyott Minamata egyezmény(8) rendelkezéseivel. Hasonlóképp összhangot kell biztosítani az Egyesült Nemzetek keretén belül a vegyi anyagok kezeléséről szóló első nemzetközi konferencia alkalmával Dubaiban 2006. február 6-án elfogadott, a Vegyi Anyagok Nemzetközi Kezelésének Stratégiai Megközelítése (Strategic Approach to International Chemicals Management, SAICM) és a vegyi anyagok és a hulladékok a 2020 utáni időszakban történő megfelelő kezelése végrehajtásában és további fejlesztésében való részvétel során.

(6)  Figyelembe véve továbbá azt, hogy e rendelet rendelkezéseit alátámasztja az Európai Unió működéséről szóló szerződésben (a továbbiakban: EUMSZ) foglalt elővigyázatosság elve, valamint szem előtt tartva a környezetről és a fejlődésről szóló riói nyilatkozat környezetvédelmi kérdések elővigyázatos megközelítésére vonatkozó 15. alapelvét, és tekintettel azon célra, hogy – ahol megvalósítható – meg kell szüntetni a POP-ok környezetbe való kibocsátását, bizonyos esetekben helyénvaló a Jegyzőkönyvben és az Egyezményben foglaltaknál szigorúbb ellenőrző intézkedéseket előírni.

(7)  Többek között az 1907/2006/EK(9), az 1107/2009/EK (10) és az 528/2012/EU(11) európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt tiltások eredményeként az Unióban már megszűnt a Jegyzőkönyvben és az Egyezményben felsorolt POP-ok többségének forgalomba hozatala és felhasználása. A Jegyzőkönyv és az Egyezmény alapján az Uniót terhelő kötelezettségek teljesítése és a POP-ok kibocsátásának minimalizálása érdekében azonban szükséges és helyénvaló betiltani az ilyen anyagok gyártását is, és a mentességeket a legszűkebb körre korlátozni azért, hogy mentességet csak akkor lehessen alkalmazni, ha az adott anyag valamely különleges alkalmazásban nem helyettesíthető funkciót tölt be.

(8)  Az egyértelműség és az egyéb vonatkozó uniós jogalkotási aktusokkal való összhang biztosítása érdekében egyes fogalommeghatározásokat pontosabbá kell tenni, és a terminológiát hozzá kell igazítani az 1907/2006/EK rendeletben és a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben(12) szereplővel.

(9)  Az Egyezmény hatálya alá tartozó anyagok kivitelét a 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(13) szabályozza, ezért azzal e rendeletben nem szükséges foglalkozni.

(10)  A POP-ok nem felhasználható vagy gondatlanul kezelt készletei súlyosan veszélyeztethetik a környezetet és az emberi egészséget, például a talaj és a felszín alatti víz szennyezése révén. Ezért tehát helyénvaló e készletek kezelésére az Egyezményben foglaltakhoz képest szigorúbb szabályokat megállapítani. A betiltott anyagok készleteit hulladékként kell kezelni, ugyanakkor be kell jelenteni a hatóságoknak és megfelelően ellenőrizni kell azon anyagok készleteit, amelyek gyártása és felhasználása még megengedett. Különösen a betiltott POP-okból álló vagy azokat tartalmazó meglévő készleteket kell mielőbb hulladékként kezelni. Ha a jövőben más anyagokat is betiltanak, azok készleteit késedelem nélkül meg kell semmisíteni, és nem szabad új készleteket felhalmozni.

(11)  A Jegyzőkönyvvel és az Egyezménnyel összhangban mielőbb azonosítani és a teljes kiküszöbölést célozva csökkenteni kell az ipari folyamatok nem szándékos melléktermékeként keletkező POP-kibocsátást. Az összes forrást és intézkedést – beleértve a létező uniós jogszabályok alapján biztosítottakat is – magukban foglaló megfelelő nemzeti cselekvési terveket esettől függően mielőbb ki kell dolgozni, illetve naprakésszé kell tenni és végre kell hajtani ▌az ilyen kibocsátások folyamatos és költséghatékony csökkentése érdekében. E célból megfelelő eszközöket kell kialakítani az Egyezmény keretén belül.

(12)  Az e rendelet III. mellékletében felsorolt vegyi anyagokat kibocsátó folyamatokat alkalmazó új létesítmények építésére vagy a meglévő létesítmények jelentős módosítására irányuló javaslatok vizsgálata során a Stockholmi Egyezmény értelmében elfogadott, az elérhető legjobb technikákról szóló útmutatást és a POP-okról szóló Stockholmi Egyezmény 5. cikke és C. melléklete szempontjából releváns bevált környezetvédelmi gyakorlatokhoz készült ideiglenes útmutatót kell követni.

(13)  Megfelelő programokat és mechanizmusokat kell létrehozni, vagy adott esetben fenntartani, hogy megfelelő megfigyelési adatok álljanak rendelkezésre a III. melléklet A. részében felsorolt anyagok környezetben való jelenlétéről. Mindazonáltal biztosítani kell azt, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő eszközök, és ezek műszakilag megvalósítható, gazdaságos feltételek mellett legyenek alkalmazhatóak.

(14)  Az Egyezmény értelmében a hulladékokban lévő POP-tartalmat le kell bontani vagy visszafordíthatatlan módon olyan anyagokká kell átalakítani, amelyek nem rendelkeznek hasonló tulajdonságokkal, hacsak nincsenek környezetvédelmi szempontból előnyösebb egyéb eljárások. Annak érdekében, hogy az Unió eleget tegyen az Egyezmény szerinti kötelezettségeinek, ezen anyagok tekintetében különös szabályokat kell meghatározni. A magas szintű védelem biztosítása érdekében meg kell állapítani, figyelemmel kell kísérni és végre kell hajtatni a hulladékban lévő anyagokra vonatkozó egységes koncentráció-határértékeket.

(15)  Ami a polibróm-difenil-étereket (PBDE-ket) illeti - ideértve a dekaBDE-t is –, ezen anyagok összességének hulladékban jelenlévő koncentrációs határértéke 1000 mg/kg. Tekintettel a tudományos és műszaki fejlődés gyors haladására, a Bizottságnak felül kell vizsgálnia ezt a koncentrációs határértéket, és adott esetben jogalkotási javaslatot kell elfogadnia ezen érték 500 mg/kg-ra való csökkentése céljából. A Bizottságnak a lehető leggyorsabban, de mindenképpen legkésőbb ... [2 évvel e rendelet hatálybalépése után]-ig intézkednie kell.

(16)  Fontos, hogy a POP-okból álló, ezeket tartalmazó vagy ezekkel szennyezett hulladék forrását azonosítsák és elkülönítsék annak elkerülésére, hogy más hulladékok e vegyi anyagokkal szennyeződjenek. A 2008/98/EK irányelv megállapítja a veszélyes hulladékok kezelésének uniós szabályait, amelyek arra kötelezik a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak megakadályozására, hogy a veszélyes hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását, gyűjtését vagy szállítását végző létesítmények és vállalkozások a különböző kategóriákba tartozó veszélyes hulladékokat összekeverjék, illetve a veszélyes hulladékot nem veszélyes hulladékkal keverjék.

(17)  A POP-okat tartalmazó hulladék nyomon követhetőségének előmozdítása és az ellenőrzés biztosítása érdekében a 2008/98/EK irányelv 17. cikkével összhangban megállapított nyilvántartási rendszerre vonatkozó rendelkezéseket azokra a POP-okat tartalmazó hulladékokra is alkalmazni kell, amelyek nem minősülnek veszélyes hulladéknak a 2014/955/EU bizottsági határozat(14) értelmében.

(18)  E rendelet műszaki és adminisztratív vonatkozásainak hatékony koordinálását és kezelését uniós szinten kell biztosítani. Az 1907/2006/EK rendelettel létrehozott Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség) rendelkezik a vegyi anyagokra és a vegyi anyagokkal kapcsolatos nemzetközi megállapodásokra vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásához szükséges hatáskörrel és gyakorlattal. Ezért a tagállamoknak és az Ügynökségnek kell ellátniuk az e rendelet végrehajtásának adminisztratív, műszaki és tudományos vetületeivel és az információcserével kapcsolatos feladatokat. Az Ügynökség feladatkörébe kell sorolni többek között a műszaki dokumentációk előkészítését és megvizsgálását, ideértve az érdekeltekkel folytatott konzultációkat is, valamint azon vélemények kialakítását, amelyek alapján a Bizottságnak mérlegelnie kell egy anyagnak, mint POP-nak az Egyezménybe vagy a Jegyzőkönyvbe való felvételére irányuló javaslat előterjesztését. Ezen túlmenően a Bizottságnak, a tagállamoknak és az Ügynökségnek együtt kell működniük az Unió Egyezményből fakadó nemzetközi kötelezettségeinek hatékony végrehajtása érdekében.

(19)  Az Egyezmény úgy rendelkezik, hogy az Egyezmény alapján fennálló kötelezettségeinek végrehajtására az abban részes minden fél köteles tervet készíteni, azt naprakésszé tenni és törekedni annak megfelelő végrehajtására. A tagállamoknak intézkedési terveik elkészítése, végrehajtása és naprakésszé tétele során lehetőséget kell biztosítaniuk a nyilvánosság részvételére. Mivel e tekintetben az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörrel rendelkeznek, az intézkedési tervek elkészítését és naprakésszé tételét mind nemzeti, mind uniós szinten el kell végezni. A Bizottság, az Ügynökség és a tagállamok hatóságai közötti együttműködést és információcserét – többek között a POP-okkal szennyezett helyszínekkel kapcsolatban – elő kell mozdítani.

(20)  Az e rendelet I. mellékletének A. részében vagy II. mellékletének A. részében felsorolt anyagok gyártása és felhasználása csak zárt rendszerben, telephelyen belül feldolgozott intermedierként megengedett, amennyiben a megfelelő mellékletbe kifejezetten ilyen értelmű megjegyzést foglaltak, és a gyártó igazolja az érintett tagállam felé, hogy az anyag gyártása és felhasználása szigorúan korlátozott körülmények között történik.

(21)  Az Egyezménynek és a Jegyzőkönyvnek megfelelően az e megállapodások többi részes felét is el kell látni a POP-okra vonatkozó információkkal. Az említett megállapodásokban nem részes harmadik országokkal történő információcserét szintén elő kell mozdítani.

(22)  Mivel – különösen a fejlődő országokban – gyakran hiányzik a lakossági tudatosság a POP-ok által a jelen és a jövő generációk egészségére, valamint a környezetre jelentett veszélyekkel kapcsolatban, széles körű tájékoztatásra van szükség az elővigyázatosság növeléséhez, továbbá a korlátozások és tiltások mögötti érvek lakosság általi jobb megértéséhez. Az Egyezménnyel összhangban megfelelő módon ösztönözni és segíteni kell az ezen anyagokkal, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatásukkal kapcsolatos lakossági tudatosságot fokozó programokat – főleg a legveszélyeztetettebb csoportok számára –, valamint a munkavállalók, tudósok, oktatók, szakemberek és vezetők képzését. Az Uniónak az 1049/2001/EK(15) és az 1367/2006/EK(16) európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(17) sérelme nélkül gondoskodnia kell az információkhoz való hozzáférésről.

(23)  A Bizottság – a „Jólét bolygónk felélése nélkül” című, a 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programmal (hetedik környezetvédelmi cselekvési program)(18) összhangban létrehozta a vegyi anyagok nyomon követésére szolgáló információs platformot a vegyianyag-kitettségre és toxicitásra vonatkozó átfogó tudásbázis kialakításának előmozdítása céljából. Ösztönözni kell, hogy a tagállamok használják e platformot a vegyi anyagok előfordulásával kapcsolatos adatok jelentésére vonatkozó kötelezettségeik teljesítéséhez, valamint a jelentéstétel csökkentése és egyszerűsítése érdekében.

(24)  Kérésre és a rendelkezésre álló források keretei között a Bizottságnak, az Ügynökségnek és a tagállamoknak együtt kell működniük a megfelelő és időszerű technikai segítségnyújtás biztosításában, főleg azzal a céllal, hogy erősítsék a fejlődő országok és az átalakulóban lévő gazdaságokkal rendelkező országok képességét az Egyezmény végrehajtására. A technikai segítségnyújtás magában foglalja az alternatív termékek, módszerek és stratégiák kifejlesztését és megvalósítását az Egyezmény alapján annak biztosítására, hogy POP-okat csak akkor használjanak, ha a szóban forgó ország számára nem állnak rendelkezésre biztonságos, hatékony és megfizethető alternatívák.

(25)  Rendszeresen értékelni kell a POP-ok kibocsátásának csökkentése érdekében tett intézkedések hatékonyságát. E célból a tagállamoknak rendszeresen jelentést kell tenniük egységesített módon az Ügynökség felé, különösen a korlátozott anyagok kibocsátási leltárai, bejelentett készletei, valamint gyártása és forgalomba hozatala vonatkozásában.

(26)  A végrehajtással és megfeleléssel kapcsolatos információk szükségességére tekintettel alternatív információgyűjtési és -megosztási módszert kell bevezetni, figyelembe véve „A környezetvédelmi jelentéstétel egyszerűsítésére irányuló intézkedések” című bizottsági jelentés és az ahhoz kapcsolódó célravezetőségi vizsgálat következtetéseit. A tagállamoknak különösen minden releváns adatot elérhetővé kell tenniük. Ez várhatóan biztosítja, hogy az egyes érintettekre háruló adminisztratív teher a lehető legkisebb legyen. Ehhez arra van szükség, hogy a nemzeti szinten megvalósuló aktív információterjesztés a 2003/4/EK, valamint a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel(19) összhangban történjen, megfelelő infrastruktúrát biztosítva a nyilvános hozzáféréshez, a jelentéstételhez és a hatóságok közötti adatcseréhez. Ebben az összefüggésben indokolt, hogy a tagállamok és az Ügynökség a 2007/2/EK irányelv alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok alapján határozzák meg a téradatokra vonatkozó előírásokat.

(27)  Az Egyezmény és a Jegyzőkönyv úgy rendelkezik, hogy az azokban részes felek további anyagok esetében is javasolhatnak nemzetközi fellépést, és így további anyagok is jegyzékbe vehetők az említett megállapodások alapján. Ilyen esetekben ezt a rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(28)  E rendelet egyes nem alapvető elemeinek módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el, hogy módosítsa e rendeletet azáltal, hogy adott esetben megengedi az e rendelet I. mellékletének A. részében vagy II. mellékletének A. részében felsorolt anyagok gyártását és felhasználását zárt rendszerben, telephelyen belül feldolgozott intermedierként, ▌és azáltal, hogy e célból módosítja a megfelelő mellékletben szereplő megjegyzésben kijelölt határidőket, és a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el, hogy módosítsa e rendelet III. mellékletét valamely anyagnak az említett melléklet B. részéből annak A. részébe történő áthelyezése céljából, valamint, hogy módosítsa e rendelet I., II. és III. mellékletét az Egyezmény vagy a Jegyzőkönyv mellékleteiben szereplő anyagjegyzékek változásainak megfelelő kiigazítások érdekében, és módosítsa az e rendelet I. és II. mellékletében szereplő bejegyzéseket és előírásokat a tudományos és műszaki fejlődésnek megfelelően. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak(20) megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(29)  Ha valamely további, szándékosan előállított POP-nak a Jegyzőkönyvbe vagy az Egyezménybe való felvételének végrehajtása érdekében e rendelet mellékleteit módosítják, az anyagot csak rendkívüli és megfelelően indokolt esetben szabad az I. melléklet helyett a II. mellékletben feltüntetni.

(30)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a hulladékgazdálkodásra, valamint az e rendelet végrehajtásának nyomon követése érdekében a tagállamok által megadandó minimális információkra vonatkozó intézkedések elfogadása érdekében. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(21) megfelelően kell gyakorolni.

(31)  A végrehajtási tevékenységek átláthatóságának, pártatlanságának és következetességének biztosítása érdekében a tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet megsértésekor alkalmazandó szankciók szabályait, és gondoskodniuk kell azok végrehajtásáról. Az ilyen szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, mivel a rendelkezések megsértése az emberi egészség és a környezet károsodását okozhatja. E rendelet következetes és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamoknak az 1907/2006/EK rendelettel létrehozott, a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórum keretében össze kell hangolniuk kapcsolódó tevékenységeiket, és meg kell osztaniuk egymással bizonyos információkat. Az e rendeletben foglalt rendelkezések megsértésére vonatkozó információkat adott esetben nyilvánosságra kell hozni.

(32)  E rendelet alkalmazásában – a hulladékkal összefüggő kérdések kivételével – a Bizottságot az 1907/2006/EK rendelet által létrehozott bizottság segíti, az Unió vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályait érintő egységes megközelítés biztosítása céljából.

(33)  E rendelet alkalmazásában a hulladékkal összefüggő kérdésekben a Bizottságot a 98/2006/EK rendelet által létrehozott bizottság segíti, az Unió hulladékkal kapcsolatos jogszabályait érintő egységes megközelítés biztosítása céljából.

(34)  Mivel a rendelet célját – nevezetesen a környezetnek és az emberi egészségnek a POP-októl való védelmét – a szennyező anyagok országhatárokat átlépő hatásai miatt a tagállamok nem tudjákkielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Cél és tárgy

Különösen az elővigyázatosság elvét figyelembe véve e rendelet célja a környezet és az emberi egészség védelme a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagoktól (a továbbiakban: a POP-ok) ▌a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló stockholmi egyezmény (a továbbiakban: az Egyezmény), illetve a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: a Jegyzőkönyv) hatálya alá tartozó anyagok gyártása, forgalomba hozatala és használata betiltásával, mielőbbi fokozatos kivonásával illetve korlátozásával, az ilyen anyagok kibocsátásának minimumra csökkentésével, lehetőség szerint pedig mielőbbi kiküszöbölésével, valamint rendelkezések megállapításával az ilyen anyagokból álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok vonatkozásában.

A tagállamok adott esetben az e rendeletben megállapítottnál szigorúbb követelményeket is alkalmazhatnak az EUMSZ-szel összhangban.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.  „forgalomba hozatal”: a 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 12. pontjában meghatározott forgalomba hozatal;

2.  „árucikk”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 3. pontjában meghatározott árucikk;

3.  „anyag”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 1. pontjában meghatározott anyag;

4.  „keverék”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 2. pontjában meghatározott keverék;

5.  „gyártás”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 8. pontjában meghatározott gyártás;

6.  „felhasználás”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 24. pontjában meghatározott felhasználás;

7.  „behozatal”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 10. pontjában meghatározott behozatal;

8.  „hulladék”: a 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 1. pontjában meghatározott hulladék;

9.  „ártalmatlanítás”: a 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 19. pontjában meghatározott ártalmatlanítás;

10.  „hasznosítás”: a 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 15. pontjában meghatározott hasznosítás;

11.  „zárt rendszerben, telephelyen belül feldolgozott intermedier”: kémiai feldolgozás céljára gyártott és annak során felhasznált anyag, amelyet egy másik anyaggá alakítanak át (a továbbiakban: szintézis), és mind az intermedier gyártását, mind ezen intermedierből egy vagy több másik anyag szintézisét ugyanazon a helyszínen egy vagy több jogi személy végzi szigorúan ellenőrzött körülmények között, vagyis az anyagot technikai eszközökkel teljes életciklusa alatt elzárják a környezettől;

12.  „nem szándékos, nyomnyi mennyiségű szennyező”: minimális mennyiségben, járulékosan jelen lévő anyag olyan szintje, amely alatt az anyag nem használható észszerűen, és felette van az ellenőrzést és végrehajtást lehetővé tevő, meglévő módszerekkel kimutatható szintnek;

13.  „készlet”: az I. vagy a II. mellékletben felsorolt anyagból álló vagy azt tartalmazó, a tulajdonos által összegyűjtött anyagok, keverékek vagy árucikkek.

3. cikk

A gyártás, a forgalomba hozatal és a felhasználás ellenőrzése, valamint az anyagok jegyzékbe vétele

(1)  Tilos az I. mellékletben felsorolt anyagoknak akár önálló, akár keverékekben vagy árucikkekben való gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása, a 4. cikkre is figyelemmel.

(2)  Korlátozott a II. mellékletben felsorolt anyagoknak akár önálló, akár keverékekben vagy árucikkekben történő gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása, a 4. cikkre is figyelemmel.

(3)  A tagállamok és a Bizottság figyelembe veszik az Egyezmény D. mellékletének (1) bekezdésében rögzített szempontokat a létező és új anyagok megfelelő uniós jogszabályok alapján fennálló vizsgálati és engedélyezési rendszerein belül, és megfelelő intézkedéseket tesznek a meglévő ▌anyagok ▌ellenőrzésére, valamint a POP-ok tulajdonságaival rendelkező új ▌anyagok ▌gyártásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának megakadályozására.

(4)  Az Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően valamely anyag jegyzékbe vételére irányuló javaslat Tanács számára történő, az EUMSZ 218. cikke (9) bekezdése szerinti elkészítése során az 1907/2006/EK rendelettel létrehozott Európai Vegyianyag-ügynökség (továbbiakban: az Ügynökség) a 8. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említetteknek megfelelően támogatást nyújt a Bizottságnak. A tagállamok illetékes hatóságai jegyzékbe vételre irányuló javaslatokat továbbíthatnak a Bizottságnak. A jegyzékbevételi folyamat későbbi szakaszaiban az Ügynökség a 8. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említetteknek megfelelően támogatást nyújt a Bizottságnak és a tagállamok illetékes hatóságainak.

(5)  A Bizottság és az Ügynökség a (3) és (4) bekezdésben vázolt folyamat valamennyi szakaszában együttműködik a tagállamok illetékes hatóságaival, és tájékoztatja azokat.

(6)  A IV. mellékletben felsorolt anyagból álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékra a 7. cikk irányadó.

4. cikk

Az ellenőrző intézkedések alóli mentességek

(1)  A 3. cikket nem kell alkalmazni a következő esetekben:

a)  laboratóriumi szintű kutatáshoz vagy referenciaszabványként használt anyag;

b)  anyagokban, keverékekben vagy árucikkekben az I. vagy a II. melléklet vonatkozó bejegyzéseiben megadottaknak megfelelően nem szándékos, nyomnyi mennyiségű szennyezőként jelen lévő anyag;

(2)  Az I. vagy a II. mellékletbe [e rendelet hatálybalépésének napja] után felvett anyagok esetében a 3. cikket hat hónapon keresztül nem kell alkalmazni, ha az anyag olyan árucikk alkotóelemeként van jelen, amelyet azelőtt gyártottak, hogy e rendelet alkalmazandóvá vált az anyagra nézve.

A 3. cikket nem kell alkalmazni az e rendeletnek vagy a 850/2004/EK rendeletnek az adott anyagra való alkalmazandóságának (amelyik a korábbi időpont) kezdőnapján vagy azt megelőzően már használatba vett árucikkek alkotóelemeként jelen lévő anyagokra.

A tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot és az Ügynökséget, ha tudomást szerez az első és a második albekezdésben említett árucikkekről.

Ha a Bizottság ilyen árucikkekről tájékoztatást kap vagy egyéb módon tudomást szerez, adott esetben haladéktalanul értesíti az Egyezmény titkárságát.

(3)  Amennyiben egy anyag szerepel az I. melléklet A. részében vagy a II. melléklet A. részében, az ezen anyag zárt rendszerben, telephelyen belül feldolgozott intermedierként – a vonatkozó mellékletben meghatározott határidőig – történő gyártását és felhasználását engedélyezni kívánó tagállam erről értesíti az Egyezmény titkárságát.

Ilyen értesítést azonban csak az alábbi feltételek teljesülése esetén lehet küldeni:

a)  valamely tagállam kérésére vagy a Bizottság saját kezdeményezésére a negyedik albekezdés alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktussal megjegyzést foglaltak a megfelelő mellékletbe;

b)  a gyártó bizonyítja a letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatósága felé, hogy a gyártási folyamat során az anyagot egy vagy több olyan más anyaggá alakítják át, amely nem rendelkezik a POP-ok tulajdonságaival, gondoskodva arról, hogy azt technikai eszközökkel teljes életciklusa alatt szigorúan elzárják a környezettől;

c)  a gyártó bizonyítja a letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatósága felé, hogy az anyag zárt rendszerben, telephelyen belül feldolgozott intermedier, és az anyag előállítása és felhasználása során várhatóan sem az emberek, sem a környezet nem lesz kitéve az anyag jelentős mennyiségének;

d)  a gyártó tájékoztatja a tagállamot a részletekről a szóban forgó anyagból gyártott és felhasznált tényleges vagy becsült teljes mennyiséggel, valamint a zárt rendszerű, telephelyen belüli feldolgozási folyamat jellegével kapcsolatban, annak közlésével, hogy a végtermékben mennyi maradt a POP-ként besorolt nyersanyagokból át nem alakult formában vagy nem szándékos, nyomnyi mennyiségű szennyezőként.

Az értesítésnek az Egyezmény titkárságához történő benyújtását követő egy hónapon belül a tagállam megküldi az értesítést a többi tagállamnak, a Bizottságnak és az Ügynökségnek ▌, és részletezi abban a szóban forgó anyagból gyártott és felhasznált tényleges vagy becsült teljes mennyiséget, valamint a zárt rendszerű, telephelyen belüli feldolgozási folyamat jellegét, annak közlésével, hogy a végső anyagban, keverékben vagy árucikkben mennyi maradt a POP-ként besorolt nyersanyagokból át nem alakult formában vagy nem szándékos, nyomnyi mennyiségű szennyezőként.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. és a II. melléklet módosítására azáltal, hogy kifejezetten olyen értelmű megjegyzéseket vesz fel e mellékletekbe, amelyek alapján megengedett a megfelelő melléklet A. részében szereplő valamely anyag gyártása vagy felhasználása zárt rendszerben, telephelyen belül feldolgozott intermedierként, valamint a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ilyen megjegyzésekben szereplő határidők módosítása érdekében, ha az Egyezmény alapján, kifejezetten vagy hallgatólagosan egy további időszakra jóváhagyják az anyag gyártásának és felhasználásának folytatását, az érintett tagállam által az Egyezmény titkárságának küldött ismételt értesítést követően.

(4)  A IV. mellékletben felsorolt anyagból álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékra a 7. cikk irányadó.

5. cikk

Készletek

(1)  Az I. vagy a II. mellékletben szereplő olyan anyagból álló vagy anyagot tartalmazó készlet tulajdonosa, amelynek felhasználása nem megengedett, a készletet hulladékként és a 7. cikkel összhangban kezeli.

(2)  Az I. vagy a II. mellékletben szereplő olyan anyagból álló vagy ilyen anyagot tartalmazó, 50 kg-nál nagyobb készlet tulajdonosa, amelynek felhasználása megengedett, köteles tájékoztatást adni a készlet jellegéről és nagyságáról a tárolás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának. Ezt a tájékoztatást e rendelet vagy a 850/2004/EK rendelet adott anyagra és tulajdonosra való alkalmazandóságának kezdőnapjától (amelyik a korábbi időpont), illetve az I. vagy II. melléklet vonatkozó módosításától számított 12 hónapon belül, majd azt követően évente kell megadni a korlátozott felhasználás vonatkozásában az I. vagy II. mellékletben rögzített határidő lejártáig.

A tulajdonos a készletet biztonságos, hatékony és környezetkímélő módon, a 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben(22) meghatározott határértékeknek és követelményeknek megfelelően kezeli, minden megfelelő lépést megtéve annak biztosítása érdekében, hogy a készlet kezelése oly módon valósuljon meg, amely óvja az emberi egészséget és a környezetet.

(3)  A tagállamok figyelemmel kísérik a bejelentett készletek felhasználását és kezelését.

6. cikk

A kibocsátás csökkentése, minimalizálása és kiküszöbölése

(1)  A tagállamok az Egyezmény és a Jegyzőkönyv szerinti kötelezettségeikkel összhangban e rendelet vagy a 850/2004/EK rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül (amelyik a korábbi időpont) elkészítik a III. mellékletben felsorolt anyagok kibocsátási leltárait a levegő, a víz és a talaj vonatkozásában, majd naprakészen tartják e leltárakat.

(2)  A tagállamok nemzeti intézkedési terveik részeként a 9. cikknek megfelelően közlik a Bizottsággal, az Ügynökséggel és a többi tagállammal a III. mellékletben szereplő anyagok tekintetében az Egyezményben foglalt kötelezettségeikkel összhangban létrehozott leltáraikban nyilvántartott összkibocsátás megállapítására, jellemzésére és minimalizálására – illetve lehetőség szerinti mielőbbi kiküszöbölésére – kialakított intézkedéseket tartalmazó cselekvési terveiket.

E cselekvési terveknek intézkedéseket kell tartalmazniuk a helyettesítő vagy módosított anyagok, keverékek és árucikkek, illetve folyamatok kifejlesztésének előmozdítására, és indokolt esetben azok használatának előírására a III. mellékletben felsorolt anyagok keletkezésének és kibocsátásának elkerülése érdekében.

(3)  A tagállamok a III. mellékletben felsorolt vegyi anyagok kibocsátásával járó folyamatokat alkalmazó új létesítmények építésére vagy meglévő létesítmények jelentős módosítására vonatkozó kérelmek mérlegelésekor, a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv(23) sérelme nélkül előnyben részesítik a hasonlóan hasznos, de a III. mellékletben felsorolt anyagok keletkezésével és kibocsátásával nem járó alternatív folyamatokat, technikákat vagy gyakorlatokat.

7. cikk

Hulladékgazdálkodás

(1)  A hulladék termelői és birtokosai minden ésszerű intézkedést megtesznek, hogy – lehetőség szerint – elkerüljék a hulladéknak a IV. mellékletben felsorolt anyagokkal való szennyezését.

(2)  A 96/59/EK tanácsi irányelv(24) ellenére az e rendelet IV. mellékletében felsorolt anyagok bármelyikéből álló, ilyet tartalmazó vagy ilyennel szennyezett hulladékot indokolatlan késedelem nélkül és az e rendelet V. mellékletének 1. részével összhangban úgy kell ártalmatlanítani vagy hasznosítani, hogy a POP-tartalom biztosan lebontásra kerüljön vagy visszafordíthatatlan módon átalakuljon annak érdekében, hogy a megmaradó hulladék és kibocsátás ne rendelkezzen a POP-ok jellemzőivel.

Az ilyen ártalmatlanítás vagy hasznosítás során a IV. mellékletben felsorolt anyagok bármelyikét el lehet a hulladéktól különíteni, feltéve, hogy ezt követően az ilyen anyagot az első albekezdéssel összhangban ártalmatlanítják.

(3)  Tilos az olyan ártalmatlanítási vagy hasznosítási eljárás, amely a IV. mellékletben felsorolt anyagok önmagukban való hasznosítását, újrafeldolgozását, visszanyerését vagy újrafelhasználását eredményezheti.

(4)  A (2) bekezdéstől eltérve:

a)  a IV. mellékletben felsorolt anyagok bármelyikét tartalmazó vagy ilyennel szennyezett hulladékot a vonatkozó uniós jogszabályokkal összhangban más módon lehet ártalmatlanítani vagy hasznosítani, ha a hulladékban a felsorolt anyagtartalom nem éri el a IV. mellékletben megállapított koncentráció-határértékeket;

b)  a tagállam vagy a tagállam által kijelölt illetékes hatóság kivételes esetben engedélyezheti, hogy az V. melléklet 2. részében említett egyéb módszernek megfelelően kezeljék az V. melléklet 2. részében szereplő azon hulladékokat, amelyek a IV. mellékletben felsorolt valamely anyagot az V. melléklet 2. részében rögzített koncentráció-határértéket el nem érő mennyiségben tartalmazzák vagy azokkal szennyeződtek, ha teljesülnek a következő feltételek:

i.  az érintett birtokos az érintett tagállam illetékes hatóságánál megfelelő módon igazolta, hogy nem volt lehetséges a hulladék megtisztítása a IV. mellékletben felsorolt anyagoktól, továbbá hogy a hulladékban lévő POP -tartalomnak a legjobb környezetvédelmi gyakorlat szerinti vagy az elérhető legjobb technikával végzett lebontása vagy visszafordíthatatlan átalakítása környezetvédelmi szempontból nem lenne kedvezőbb megoldás, és az illetékes hatóság ezt követően engedélyezte az alternatív eljárást;

ii.  az érintett birtokos tájékoztatta az illetékes hatóságot a hulladék POP-tartalmáról;

iii.  az eljárás összhangban van a vonatkozó uniós jogszabályokkal és az (5) bekezdésben említett további vonatkozó intézkedésekben megállapított feltételekkel;

iv.  az engedélyezésről és annak indokolásáról az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot, az Ügynökséget és a Bizottságot.

(5)  A Bizottság adott esetben végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el e cikk végrehajtásával kapcsolatban, figyelembe véve a műszaki fejlődést, a vonatkozó nemzetközi iránymutatásokat és határozatokat, valamint a tagállam vagy a tagállam által a (4) bekezdéssel és az V. melléklettel összhangban kijelölt illetékes hatóság által kiadott engedélyeket. A Bizottság meghatározhatja például a (4) bekezdés b) pontjának iv. alpontjával összhangban történő tagállami tájékoztatás formátumát. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 20. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(6)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket az e rendelet IV. mellékletében felsorolt anyagokat tartalmazó vagy ilyen anyagokkal szennyezett hulladék ellenőrzésének és nyomon követhetőségének a 2008/98/EK irányelv 17. cikkével összhangban történő biztosítása érdekében.

8. cikk

Az Ügynökség és a fórum feladatai

(1)  A 9., 10., 11., 13. és 17. cikkben előírt feladatai mellett az Ügynökség a következő feladatokat látja el:

a)  a Bizottság egyetértésével e rendelet hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében segítséget, valamint műszaki és tudományos iránymutatást nyújt a tagállamok kijelölt illetékes hatóságai és az 1907/2006/EK rendelettel létrehozott, a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórum (a továbbiakban: a fórum) tagjai, valamint adott esetben az érdekelt felek számára;

b)  kérésre műszaki és tudományos adatokat szolgáltat és segítséget nyújt a Bizottságnak a rendelet hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében;

c)  műszaki és tudományos támogatást és adatokat nyújt a Bizottságnak az Egyezménybe vagy a Jegyzőkönyvbe való felvétel kritériumainak potenciálisan megfelelő anyagokkal kapcsolatban, adott esetben figyelembe véve a 3. cikk (3) bekezdésében említett meglévő értékelési rendszerek eredményeit;

d)   közleményt tesz közzé honlapján arról, hogy a Bizottság javaslatot készít valamely anyag jegyzékbe vételéről, felkéri az érdekelt feleket, hogy nyolc héten belül nyújtsák be észrevételeiket, és ezeket az észrevételeket közzéteszi honlapján;

e)  műszaki és tudományos támogatást nyújt a Bizottságnak és a tagállamoknak az Egyezmény keretében vizsgált anyag kockázati profilja és kockázatkezelési értékelése elkészítésében és felülvizsgálatában, felkéri az érdekelt feleket, hogy nyolc héten belül nyújtsák be észrevételeiket vagy további információikat, vagy minkettőt, és ezeket az észrevételeket közzéteszi honlapján;

f)  kérésre műszaki és tudományos támogatást nyújt a Bizottságnak az Egyezmény alkalmazásához és továbbfejlesztéséhez, különösen A Környezetben Tartósan Megmaradó Szerves Szennyező Anyagokat Felülvizsgáló Bizottság munkája kapcsán;

g)  összeállítja, nyilvántartja, feldolgozza, és a Bizottság, valamint a tagállamok illetékes hatóságai számára elérhetővé teszi a 4. cikk (2) és (3) bekezdése, a 7. cikk (4) bekezdése b) pontjának iv. alpontja, a 9. cikk (2) bekezdése és a 13. cikk (1) bekezdése értelmében kapott vagy rendelkezésre álló összes információt. Amennyiben az ilyen információ nem bizalmas jellegű, az Ügynökség közzéteszi azt a honlapján, és elősegíti annak megosztását megfelelő, például a 13. cikk (2) bekezdésében említett platformokon keresztül;

h)  a honlapján rovatokat hoz létre és tart fenn az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos valamennyi témában.

(2)  A fórum koordinálja az e rendelet végrehajtásáért felelős tagállami hatóságok hálózatát.

A fórum tagállamok által kinevezett tagjai biztosítják a fórum feladatai és az adott tagállam illetékes hatóságának munkája közötti megfelelő koordinációt.

A fórum bevonja a tagállamok hulladékgazdálkodásért felelős végrehajtó hatóságait, amikor hulladékkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.

(3)  Az ebben a rendeletben az Ügynökségre bízott feladatokat az Ügynökség titkársága látja el.

9. cikk

Intézkedési tervek

(1)  Nemzeti intézkedési terveik készítésekor és naprakésszé tételekor a tagállamok – nemzeti eljárásaikkal összhangban – kellő időt és tényleges lehetőséget adnak a nyilvánosságnak a folyamatban való részvételre.

(2)  Amint egy tagállam az Egyezmény szerinti kötelezettségeivel összhangban elfogadta nemzeti intézkedési tervét, azt nyilvánosan elérhetővé teszi, és a közzétételt közli a Bizottsággal, az Ügynökséggel és a többi tagállammal.

(3)  Intézkedési terveik készítésekor és naprakésszé tételekor a Bizottság – az Ügynökség támogatásával – és a tagállamok szükség szerint információt cserélnek a tartalmat illetően, többek között a POP-okkal szennyezett helyszínek azonosítása és felmérése céljából nemzeti szinten hozott intézkedésekre vonatkozó információkat.

(4)  A Bizottság – az Ügynökség támogatásával – tervet tart fenn az Egyezmény alapján az Uniót terhelő kötelezettségek végrehajtására, és szükség szerint közzéteszi, felülvizsgálja és naprakésszé teszi e tervet.

10. cikk

Monitoring

(1)  A Bizottság – az Ügynökség támogatásával – és a tagállamok egymással szoros együttműködésben a műszaki fejlettségi szintnek megfelelő programokat és mechanizmusokat hoznak létre vagy tartanak fenn a III. melléklet A. részében felsorolt anyagok környezetben megtalálható mennyiségével kapcsolatos összehasonlítható megfigyelési adatok rendszeres biztosítása céljából. Az ilyen programok és mechanizmusok létrehozásakor és fenntartása során kellő módon figyelembe kell venni a Jegyzőkönyv és az Egyezmény változásait.

(2)  A Bizottság rendszeresen értékeli, hogy esetlegesen szükség van-e a III. melléklet B. részében felsorolt valamely anyag kötelező nyomon követésére. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e nyomon követés, valamint a tagállamok által rendelkezésre bocsátott adatok fényében a 18. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III. melléklet módosítása tekintetében egy adott anyag III. melléklet A. részéből szükség esetén annak B. részébe történő áthelyezése céljából.

11. cikk

Információcsere

(1)  A Bizottság, az Ügynökség és a tagállamok elősegítik és vállalják a POP-ok gyártásának, felhasználásának és kibocsátásának csökkentésével, minimalizálásával vagy – amennyiben lehetséges – kiküszöbölésével kapcsolatos információk, illetve az azokat helyettesítő anyagokkal kapcsolatos információk cseréjét az Unión belül és harmadik országokkal, megjelölve a helyettesítő anyagokkal kapcsolatos kockázatokat, valamint az ilyen helyettesítő megoldások gazdasági és társadalmi költségeit.

(2)  A POP-ok tekintetében a Bizottság, az Ügynökség és a tagállamok a következőket mozdítják és segítik elő:

a)  tudatosságot fokozó programok, beleértve az ilyen anyagok egészségügyi és környezetvédelmi hatásaira és helyettesítő anyagaira, valamint a gyártásuk, felhasználásuk és kibocsátásuk csökkentésére vagy kiküszöbölésére vonatkozó programokat, különösen az alábbiak számára:

i.  politikusok és döntéshozók;

ii.  különösen veszélyeztetett csoportok;

b)  nyilvános információk nyújtása;

c)  többek között a munkavállalók, tudósok, oktatók, szakemberek és vezetők képzése.

(3)  Az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendelet, valamint a 2003/4/EK irányelv sérelme nélkül az emberek egészségére és biztonságára, valamint a környezetre vonatkozó információk nem minősülnek bizalmas jellegűnek. A Bizottság, az Ügynökség és a valamely harmadik országgal információcserét végző tagállamok az uniós jognak megfelelően védik a bizalmas információt.

12. cikk

Műszaki segítségnyújtás

A Bizottság és a tagállamok az Egyezmény 12. és 13. cikkével összhangban együttműködnek a fejlődő országok és az átalakulóban lévő gazdaságokkal rendelkező országok megfelelő és kellő időben történő műszaki és pénzügyi támogatásában, azok kérésére, a rendelkezésre álló források erejéig és az érintett országok különös igényeinek figyelembevételével az Egyezményből fakadó kötelezettségeik maradéktalan teljesítéséhez szükséges képességük fejlesztése és erősítése érdekében. Az ilyen támogatás megvalósulhat az Egyezményben megnevezett regionális központok, nem kormányzati szervezetek vagy az Ügynökség közreműködése útján is.

13. cikk

A végrehajtás nyomon követése

(1)  A 2003/4/EK és a 2007/2/EK irányelv sérelme nélkül a tagállamok összeállítják és közzéteszik a következőket tartalmazó jelentést:

a)  az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos információk, beleértve a végrehajtási tevékenységgekkel, jogsértésekkel és a szankciókkal kapcsolatos információkat is;

b)  a 4. cikk (2) és (3) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, valamint a 7. cikk (4) bekezdése b) pontjának iv. alpontja értelmében tett bejelentések alapján összegyűjtött információk;

c)  a 6. cikk (1) bekezdése értelmében összeállított kibocsátási leltárakból összegyűjtött információk;

d)  a 9. cikk (2) bekezdésének megfelelően elkészített nemzeti intézkedési tervek alapján a végrehajtással kapcsolatos információk;

e)  a III. melléklet A. részében felsorolt anyagok környezetben való jelenlétéről a 10. cikknek megfelelően összeállított információk;

f)  éves nyomonkövetési és statisztikai adatok az I. vagy II. mellékletben felsorolt anyagok gyártott és forgalomba hozott, tényleges vagy becsült teljes mennyiségéről, ideértve a megfelelő mutatókat, áttekintő térképeket és jelentéseket.

A tagállamok, amennyiben új adatok vagy információk állnak rendelkezésre, évente, de legalább háromévente naprakésszé teszik a jelentést.

A tagállamok a jelentésekben szereplő információkhoz hozzáférést biztosítanak a Bizottság és az Ügynökség részére.

(2)  Amennyiben egy tagállam megosztja az (1) bekezdés e) pontjában említett információkat a vegyi anyagok nyomon követésére szolgáló információs platformon, ezt jeleznie kell a jelentésében, és úgy tekintendő, hogy eleget tett az ugyanazon pontban megállapított jelentéstételi kötelezettségének.

Amennyiben egy tagállam az (1) bekezdés e) pontjában említett információkat az Ügynökséghez eljuttatott jelentésében adja meg, az Ügynökség a vegyi anyagok nyomon követésére szolgáló információs platform használatával összesíti, tárolja és megosztja ezeket az információkat.

(3)  Az Egyezményben felsorolt anyagok vonatkozásában a Bizottság az Ügynökség támogatásával az Egyezményben részes felek konferenciája által megállapított időközönként jelentést állít össze a tagállamok által az (1) bekezdés f) pontjának megfelelően az Ügynökség számára nyújtott információk alapján, és azt továbbítja az Egyezmény titkárságának.

(4)  Az Ügynökség összeállítja és közzéteszi az (1) és a (2) bekezdésben említett, a tagállamok által közzétett vagy bejelentett adatok uniós szintű áttekintését tartalmazó jelentést. Az uniós szintű áttekintést tartalmazó jelentés adott esetben tartalmazza az e rendelet outputjait, eredményeit és hatását jelző mutatókat, az uniós áttekintő térképeket és a tagállami jelentéseket. Az uniós szintű áttekintést tartalmazó jelentést legalább hathavonta vagy a Bizottság kérését követően naprakésszé kell tenni.

(5)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az (1) bekezdés értelmében megadandó minimális információkra vonatkozóan, ideértve az (1) bekezdés f) pontjában említett megfelelő mutatók, áttekintő térképek és jelentések meghatározását is. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 20. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

14. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. Amennyiben erre még nem került sor e rendelet hatálybalépése előtt, a tagállamok legkésőbb … [e rendelet hatálybalépését követő egy év]-ig tájékoztatják a Bizottságot e szabályokról és intézkedésekről, és haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az azokat érintő minden későbbi módosításról.

15. cikk

A mellékletek módosítása

(1)  A Bizottság – azon az alapon, hogy az Unió az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdésével összhangban elfogadott tanácsi határozat révén támogatta az érintett módosítást – felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikknek megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e rendelet I., II. és III. mellékletének módosításáról annak érdekében, hogy azokat az Egyezmény vagy a Jegyzőkönyv mellékleteiben szereplő anyagjegyzékek változásainak megfelelően kiigazítsa, illetve hogy ▌az e rendelet I. és II. mellékletében szereplő bejegyzéseket vagy rendelkezéseket a tudományos és műszaki fejlődésnek megfelelően módosítsa.

Amennyiben a Bizottság módosítja e rendelet I., II. vagy III. mellékletét, minden egyes anyag esetében külön, felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el.

(2)  A Bizottság folyamatosan felülvizsgálja a IV. és az V. mellékletet és adott esetben jogalkotási javaslatokat terjeszt elő e mellékletek módosítására annak érdekében, hogy azokat az Egyezmény vagy a Jegyzőkönyv mellékleteiben szereplő anyagjegyzékek változásainak megfelelően kiigazítsa, illetve hogy az e rendelet mellékleteiben szereplő bejegyzéseket vagy rendelkezéseket a tudományos és műszaki fejlődésnek megfelelően módosítsa.

16. cikk

Az Ügynökség költségvetése

(1)  E rendelet alkalmazásában az Ügynökség bevételei a következők:

a)  az Európai Unió általános költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó szakaszban) előirányzott uniós támogatás;

b)  bármely önkéntes tagállami hozzájárulás.

(2)  Az e rendelet szerinti tevékenységekhez kapcsolódó bevételek és kiadások együtt kezelendők a 649/2012/EU rendelet szerintiekkel, és azokat az Ügynökség költségvetésének ugyanabban a szakaszában kell feltüntetni. Az Ügynökség (1) bekezdésben említett bevételeit az Ügynökség e rendeletben előírt feladatainak végrehajtására kell fordítani.

17. cikk

Az információk közzétételéhez, illetve az értesítések megküldéséhez használandó formátumok és szoftverek

Az Ügynökség a tagállamokkal együttműködve meghatározza az adatok e rendelet szerinti közzététele, illetve tagállamok általi bejelentése során a tagállamok által használandó formátumokat és szoftvereket, és azokat ingyenesen hozzáférhetővé teszi honlapján. A téradatkészletek és a téradat-szolgáltatások tekintetében a tagállamok és az Ügynökség a 2007/2/EK irányelv követelményeinek megfelelően alakítják ki a formátumokat. A tagállamok és az e rendelet hatálya alá tartozó egyéb felek az említett formátumokat és szoftvereket használják az adatkezelés vagy az Ügynökséggel folytatott adatcsere céljaira.

18. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (3) bekezdésében, ▌a 10. cikk (2) bekezdésében és a 15. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól … [e rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal▌. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (3) bekezdésében,a 10. cikk (2) bekezdésében és a 15. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 4. cikk (3) bekezdése, a 10. cikk (2) bekezdése és a 15. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartamkét hónappal meghosszabbodik.

19. cikk

Illetékes hatóságok

Minden egyes tagállam kijelöli ez e rendelet által előírt adminisztratív feladatokért és az e rendelet végrehajtásáért felelős illetékes hatóságot vagy hatóságokat. Erről a kijelölésről a tagállamok legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított három hónap elteltével értesítik a Bizottságot – ha azt e rendelet hatálybalépése előtt nem tették meg –, és a kijelölt illetékes hatóságot érintő bármely változásról is értesítik a Bizottságot.

20. cikk

Bizottsági eljárás

(1)  A (2) bekezdésben említett eset kivételével a Bizottságot az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létrehozott bizottság segíti . Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)  A Bizottságot hulladékkal kapcsolatos ügyekben a 2008/98/EK irányelv 39. cikkével létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.

21. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 850/2004/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a VII. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

22. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

I. MELLÉKLET

A.  rész – Az Egyezményben és a Jegyzőkönyvben felsorolt anyagok, valamint kizárólag az Egyezményben szereplő anyagok

Anyag

CAS-szám

EK-szám

Félkésztermék-felhasználásra vonatkozó kifejezett mentesség vagy egyéb feltételek

Tetrabróm-difenil-éter

C12H6Br4O

40088-47-9 és egyéb

254-787-2 és egyéb

1.  E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszázalék) tetrabróm-difenil-éter-koncentrációkra, ha anyagokban van jelen ▌.

2.  A tetra-, penta-, hexa-, hepta- és dekaBDE-re vonatkozó bejegyzések alkalmazásában a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó ezen anyagok koncentrációjának összegére 500 mg/kg-ig, ha azok keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen, amelyet a Bizottságnak ...-ig [e rendelet hatálybalépése után 2 évvel] felül kell vizsgálnia és értékelnie kell. E felülvizsgálat többek között értékeli az egészségre és a környezetre gyakorolt valamennyi hatást.

3.  Eltérésként az alábbiak gyártását, forgalomba hozatalát és felhasználása megengedett:

a 2011/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(25) hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.

4.  A tetrabróm-difenil-étert tartalmazó, az Unióban már 2010. augusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata ▌megengedett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában.

Pentabróm-difenil-éter

C12H5Br5O

32534-81-9 és egyéb

251-084-2 és egyéb

1.  E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszázalék) pentabróm-difenil-éter-koncentrációkra, ha anyagokban van jelen ▌.

2.  A tetra-, penta-, hexa-, hepta- és dekaBDE-re vonatkozó bejegyzések alkalmazásában a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó ezen anyagok koncentrációjának összegére 500 mg/kg-ig, ha azok keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen, amelyet a Bizottságnak ...-ig [e rendelet hatálybalépése után 2 évvel] felül kell vizsgálnia és értékelnie kell. E felülvizsgálat többek között értékeli az egészségre és a környezetre gyakorolt valamennyi hatást.

3.  Eltérésként az alábbiak gyártását, forgalomba hozatalát és felhasználása megengedett:

a 2011/65/EK irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.

4.  A pentabróm-difenil-étert tartalmazó, az Unióban már 2010. augusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata ▌megengedett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában.

Hexabróm-difenil-éter

C12H4Br6O

36483-60-0 és egyéb

253-058-6 és egyéb

1.  E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszázalék) hexabróm-difenil-éter-koncentrációkra, ha anyagokban van jelen ▌.

2.  A tetra-, penta-, hexa-, hepta- és dekaBDE-re vonatkozó bejegyzések alkalmazásában a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó ezen anyagok koncentrációjának összegére 500 mg/kg-ig, ha azok keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen, amelyet a Bizottságnak ...-ig [e rendelet hatálybalépése után 2 évvel] felül kell vizsgálnia és értékelnie kell. E felülvizsgálat többek között értékeli az egészségre és a környezetre gyakorolt valamennyi hatást.

3.  Eltérésként az alábbiak gyártását, forgalomba hozatalát és felhasználása megengedett:

a 2011/65/EK irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.

4.  A hexabróm-difenil-étert tartalmazó, az Unióban már 2010. augusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata ▌megengedett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában.

Heptabróm-difenil-éter

C12H3Br7O

68928-80-3 és egyéb

273-031-2 és egyéb

1.  E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszázalék) heptabróm-difenil-éter-koncentrációkra, ha anyagokban van jelen ▌.

2.  A tetra-, penta-, hexa-, hepta- és dekaBDE-re vonatkozó bejegyzések alkalmazásában a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó ezen anyagok koncentrációjának összegére 500 mg/kg-ig, ha azok keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen, amelyet a Bizottságnak ...-ig [e rendelet hatálybalépése után 2 évvel] felül kell vizsgálnia és értékelnie kell. E felülvizsgálat többek között értékeli az egészségre és a környezetre gyakorolt valamennyi hatást.

3.  Eltérésként az alábbiak gyártását, forgalomba hozatalát és felhasználása megengedett:

a 2011/65/EK irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.

4.  A heptabróm-difenil-étert tartalmazó, az Unióban már 2010. augusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata ▌megengedett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában.

Bisz(pentabróm-fenil)éter (dekabróm-difenil-éter; dekaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  E bejegyzés alkalmazásában a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszázalék) dekaBDE-koncentrációkra, ha anyagokban van jelen.

2.  A tetra-, penta-, hexa-, hepta- és dekaBDE-re vonatkozó bejegyzések alkalmazásában a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó ezen anyagok koncentrációjának összegére 500 mg/kg-ig, ha azok keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen, amelyet a Bizottságnak ...-ig [e rendelet hatálybalépése után 2 évvel] felül kell vizsgálnia és értékelnie kell. E felülvizsgálat többek között értékeli az egészségre és a környezetre gyakorolt valamennyi hatást.

3.  Ettől eltérve a dekaBDE gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása a következő célokból megengedett, feltéve, hogy a tagállamok az egyezménnyel összhangban 2019. decemberig jelentést tesznek a Bizottságnak:

a)  olyan légi jármű gyártása során, amelyre 2019. március 2. előtt típusjóváhagyást kérelmeztek és 2022. december előtt kaptak, 2023. december 18-ig, illetve amennyiben a további igény indokolt, 2027. március 2-ig;

b)  a következők bármelyikéhez való pótalkatrész gyártásában:

i.  2023. december 18. előtt – illetve amennyiben azt további igények indokolják, 2027. március 2-ig – gyártott olyan légi jármű, amelyre a típusjóváhagyást 2019. március 2. előtt kérelmezték és 2022. december előtt megkapták, ezen légi jármű élettartama végéig;

ii.  a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(26) hatálya alá tartozó, … [e rendelet hatálybalépésének napja] előtt gyártott gépjárművek, 2036-ig vagy ezen gépjárművek élettartama végéig (amelyik hamarabb bekövetkezik);

c)  a 2011/65/EK irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.

4.  A (2) bekezdés b) pontjának ii. alpontjában említett gépjárművekben való felhasználásra szánt pótalkatrészekre vonatkozó konkrét kivételek az alábbi kategóriák közül egybe vagy többe tartozó kereskedelmi deka-BDE gyártására és használatára alkalmazandók:

a)  erőátviteli rendszerbeli és motortérbeli alkalmazások, mint például az akkumulátor-testelővezeték, az akkumulátor-csatlakozóvezeték, a mobil légkondicionáló csövei, az erőátviteli rendszer, a kipufogó-gyűjtőcső hüvelye, a motortér-szigetelés, a motortér vezetékrendszerei (a motor vezetékei stb.), a sebességérzékelők, a tömlők, a ventilátormodulok és a kopogásérzékelők;

b)  a tüzelőanyag-rendszerrel összefüggő alkalmazások, mint például a tüzelőanyagcsövek, a tüzelőanyag-tartályok és az alváz alatti tüzelőanyag-tartályok;

c)  pirotechnikai eszközök és a pirotechnikai eszközök által érintett alkalmazások, mint például a légzsákgyújtókábelek, az üléshuzatok/szövetek (csak ha a légzsák szempontjából jelentősek) és a légzsákok (elöl és oldalt).

5.  Az Unióban ... [e rendelet hatálybalépése] előtt már használatban lévő, dekaBDE-t tartalmazó árucikkek használata megengedett. Ezen árucikkek vonatkozásában a 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó.

6.  Az anyagok és a keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó más uniós rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül a dekaBDE-t tartalmazó árucikkeket címkézéssel vagy más módon teljes élettartamuk során azonosíthatóvá kell tenni.

7.  A 2. pontban meghatározott különleges mentességek alkalmazásában behozott dekaBDE tartalmú árucikkek forgalomba hozatala és felhasználása e mentességek lejártáig megengedett. A 6. pontot úgy kell alkalmazni, mintha ezeket az árucikkeket a 2. pont szerinti mentesség alapján gyártották volna. A vonatkozó mentesség lejártának időpontjában már használatban lévő ilyen árucikkek a későbbiekben is felhasználhatók.

8.  E bejegyzés alkalmazásában a „légi jármű” fogalma a következőket jelenti:

a)  a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(27) szerint kiállított típusalkalmassági bizonyítványnak vagy egy szerződő állam nemzeti jogszabályai szerint kiállított tervezési jóváhagyásnak megfelelően gyártott, vagy olyan polgári légi jármű, amelynek a légialkalmassági bizonyítványát az ICAO-egyezményben részes valamely állam állította ki a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló egyezmény 8. melléklete értelmében;

b)  katonai repülőgép.

Perfluoroktán-szulfonsav és származékai (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, fémsó (O-M+), halogenid, amid és más származékok, beleértve a polimereket is)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 és egyéb

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 és egyéb

1.  E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszázalék) PFOS-koncentrációkra, ha anyagokban vagy keverékekben van jelen.

2.  E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a PFOS-koncentrációkra félkész termékekben vagy árucikkekben vagy azok részeiben, ha a PFOS-koncentráció 0,1 tömegszázaléknál alacsonyabb a strukturálisan vagy mikro-strukturálisan különálló, PFOS-t tartalmazó tömeg vonatkozásában számítva, illetve textíliák vagy egyéb bevont anyagok esetében, ha azokban a PFOS mennyisége kevesebb a bevont anyag 1 μg/m2-nél.

3.  A PFOS-t ▌tartalmazó, az Unióban már 2010. augusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata megengedett. Ezen árucikkek vonatkozásában a 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó.

4.  Ha a környezetbe kibocsátott anyag mennyisége minimalizált, az alábbi kifejezett felhasználási területeken megengedett a gyártás és a forgalomba hozatal, azzal a feltétellel, hogy a tagállamok négyévente jelentést készítenek a Bizottság részére a PFOS kivonása érdekében tett lépésekről:

nem dekoratív, kemény króm(VI)-bevonathoz alkalmazott párátlanítószerek zártkörű rendszerekben.

Ha egy ilyen eltérés a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(28) hatálya alá tartozó létesítményben történő gyártásra vagy felhasználásra vonatkozik, a Bizottság által a 2008/1/EK irányelv 17. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján kiadott tájékoztatásban leírt PFOS-kibocsátás megelőzésére és minimalizálására vonatkozó elérhető legjobb technikákat kell alkalmazni.

Amint rendelkezésre állnak a ▌ felhasználási módok és a biztonságosabb alternatív anyagok vagy technológiák részleteit magában foglaló információk, a Bizottság felülvizsgálja a második albekezdésben szereplő eltérést, a következő célokkal:

a)  a PFOS alkalmazásainak fokozatos megszüntetése, amint technikailag és gazdaságilag kivitelezhetővé válik biztonságosabb alternatívák alkalmazása;

b)  az eltérést csak olyan alapvető felhasználások esetében lehet továbbra is fenntartani, amelyekre nem léteznek biztonságosabb alternatívák, és amelyek esetén beszámoló készült a biztonságosabb alternatívák megtalálása érdekében tett erőfeszítésekről;

c)  a PFOS környezetbe való kibocsátásának minimalizálása, az elérhető legjobb technikák alkalmazásával.

5.  Amint az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) elfogadja a szabványokat, azokat analitikus vizsgálati módszerként kell alkalmazni az anyagok, keverékek és árucikkek 1. és 2. pontnak való megfelelése bizonyítására. A CEN-szabványok alternatívájaként használható bármely egyéb analitikus módszer, amelynek teljesítményét a felhasználó egyenértékűként alá tudja támasztani.

DDT (1,1,1-triklór-2,2-bisz (4-klór-fenil)etán)

50-29-3

200-024-3

Klórdán

57-74-9

200-349-0

Hexaklór-ciklohexánok, beleértve a lindánt is

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrin:

60-57-1

200-484-5

Endrin

72-20-8

200-775-7

Heptaklór

76-44-8

200-962-3

Endoszulfán

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

▌1. Az endoszulfánt tartalmazó, már 2012. július 10-én vagy előtt használatban lévő árucikkek forgalomba hozatala és használata ▌megengedett.

▌ 2. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése az ▌1. pontban említett árucikkekre vonatkozik.

Hexaklór-benzol

118-74-1

204-273-9

Klórdekon

143-50-0

205-601-3

Aldrin

309-00-2

206-215-8

Pentaklór-benzol

608-93-5

210-172-0

Poliklórozott bifenilek (PCB)

1336-36-3 és egyéb

215-648-1 és egyéb

A 96/59/EK irányelv sérelme nélkül az e rendelet hatálybalépésének időpontjában már használatban lévő árucikkek használata megengedett.

A tagállamok a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2025. december 31-ig azonosítják és a használatból kivonják a 0,005 %-nál magasabb vagy 0,05 dm3-t meghaladó PCB-tartalmú berendezéseket (pl. transzformátorokat, kondenzátorokat vagy cseppfolyós készleteket tartalmazó egyéb edényeket).

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxafén

8001-35-2

232-283-3

Hexabróm-bifenil

36355-01-8

252-994-2

1 Hexabróm-ciklododekán

»Hexabróm-ciklododekán« alatt a következő anyagok értendők: a hexabróm-ciklododekán, az 1,2,5,6,9,10-hexabróm-ciklododekán, valamint annak fő diasztereoizomerjei: az alfa-hexabróm-ciklododekán, a béta-hexabróm-ciklododekán és a gamma-hexabróm-ciklododekán

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.  E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja a 100 mg/kg-mal (0,01 tömegszázalékkal) egyenlő vagy az alatti hexabróm-ciklododekán-koncentrációkra alkalmazandó, ha anyagokban, keverékekben, árucikkekben vagy árucikkek égésgátlóval kezelt ▌ alkotóelemeként van jelen; ezt a követelményt a Bizottság 2019. március 22-ig felülvizsgálja.

2.  Az (EU) 2016/293 bizottsági rendelettel(29) és a 2016/C 12/06 bizottsági végrehajtási határozattal(30) összhangban az épületekben már 2018. február 21. előtt használatban lévő ▌hexabróm-ciklododekánt ▌tartalmazó expandált polisztirol árucikkek, valamint az épületekben már 2016. június 23. előtt használatban lévő hexabróm-ciklododekánt tartalmazó extrudált polisztirol árucikkek a későbbiekben is felhasználhatók. Ezekre az árucikkekre alkalmazni kell a 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdését.

3.  Az anyagok és a keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó más uniós rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül a hexabróm-ciklododekánt tartalmazó, 2016. március 23-a után forgalomba hozott expandált polisztirolt és extrudált polisztirolt címkézéssel vagy más módon teljes élettartama során azonosíthatóvá kell tenni(31).

Hexaklór-butadién

87-68-3

201-765-5

▌ 1. A hexaklór-butadiént tartalmazó, már 2012. július 10-én vagy azelőtt használatban lévő árucikkek forgalomba hozatala és használata ▌megengedett.

▌2. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése az ▌1. pontban említett árucikkekre alkalmazandó.

pentaklór-fenol, valamint annak sói és észterei

87-86-5 és egyéb

201-778-6 és egyéb

 

Poliklórozott naftalinok(32)

70776-03-3 és egyéb

274-864-4 és egyéb

1. A poliklórozott naftalinokat tartalmazó, már 2012. július 10-én vagy előtt használatban lévő árucikkek forgalomba hozatala és használata ▌megengedett.

2. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése az ▌1. pontban említett árucikkekre alkalmazandó.

Alkánok, C10-C13, klór- (rövid láncú klórozott paraffinok) (SCCP) 

85535-84-8 és egyéb

287-476-5 

1.  Eltérésként megengedett az 1 tömegszázalék alatti koncentrációban SCCP-ket tartalmazó anyagok vagy keverékek, illetve a 0,15 tömegszázalék alatti koncentrációban SCCP-ket tartalmazó árucikkek gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása.

2.  A felhasználás az alábbiak tekintetében megengedett:

a)  SCCP-ket tartalmazó olyan, bányászatban használt szállítószalagok, illetve gáttömítőanyagok, amelyek 2015. december 4-én vagy az előtt már használatban voltak; továbbá

b)  az a) pontban említettektől eltérő, SCCP-ket tartalmazó olyan árucikkek, amelyek 2012. július 10-én vagy az előtt már használatban voltak.

3.  A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése a 2. pontban említett árucikkekre alkalmazandó.

B.  rész – Csak a Jegyzőkönyvben felsorolt anyagok

Anyag

CAS-szám

EK-szám

Félkésztermék-felhasználásra vonatkozó kifejezett mentesség vagy egyéb feltételek

II. MELLÉKLET

KORLÁTOZÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ANYAGOK JEGYZÉKE

A.  RÉSZ – Az Egyezményben és a Jegyzőkönyvben felsorolt anyagok

Anyag

CAS-szám

EK-szám

Korlátozási feltételek

B.  RÉSZ – Csak a Jegyzőkönyvben felsorolt anyagok

Anyag

CAS-szám

EK-szám

Korlátozási feltételek

III. MELLÉKLET

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI RENDELKEZÉSEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ANYAGOK JEGYZÉKE

A.  RÉSZ

Anyag (CAS-szám)

Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF)

Poliklórozott bifenilek (PCB)

B.  RÉSZ

Hexaklór-benzol (HCB) (CAS-szám: 118-74-1)

Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-k)(33)

Pentaklór-benzol (CAS-szám: 608-93-5)

Hexaklór-butadién (CAS-szám: 87-68-3)

Poliklórozott naftalinok (CAS-szám: 70776–03–3 és egyéb)

IV. MELLÉKLET

A 7. cikkben előírt hulladékgazdálkodási rendelkezések hatálya alá tartozó anyagok jegyzéke

Anyag

CAS-szám

EK-szám

A 7. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett koncentráció-határértékek

Endoszulfán

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Hexaklór-butadién

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Poliklórozott naftalinok(34)

 

 

10 mg/kg

Alkánok, C10-C13, klór- (rövid láncú klórozott paraffinok) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

10000 mg/kg

Tetrabróm-difenil-éter

C12H6Br4O

40088-47-9 és egyéb

254-787-2 és egyéb

A tetrabróm-difenil-éter, a pentabróm-difenil-éter, a hexabróm-difenil-éter, a heptabróm-difenil-éter és a dekabróm-difenil-éter együttes koncentrációja: 1000 mg/kg.

A Bizottságnak felül kell vizsgálnia ezt a koncentrációs határértéket, és adott esetben a Szerződéseknek megfelelően jogalkotási javaslatot kell elfogadnia ezen érték 500 mg/kg-ra való csökkentése céljából. A Bizottságnak a lehető leggyorsabban, de mindenképpen legkésőbb ...-ig [e rendelet hatálybalépése után két évvel] el kell végeznie e felülvizsgálatot.

Pentabróm-difenil-éter

C12H5Br5O

32534-81-9 és egyéb

251-084-2 és egyéb

Hexabróm-difenil-éter

C12H4Br6O

 36483-60-0 és egyéb

253-058-6 és egyéb

Heptabróm-difenil-éter

C12H3Br7O

68928-80-3 és egyéb

273-031-2 és egyéb

Dekabróm-difenil-éter

C12Br10O

1163-19-5 és egyéb

214-604-9 és egyéb

Perfluoroktán-szulfonsav és származékai (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, fémsó (O-M+), halogenid, amid és más származékok, beleértve a polimereket is)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 és egyéb

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 és egyéb

50 mg/kg

Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg-1

DDT (1,1,1-triklór-2,2-bisz (4-klór-fenil)etán)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Klórdán

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Hexaklór-ciklohexánok, beleértve a lindánt is

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Dieldrin:

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptaklór

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexaklór-benzol

118-74-1

204-273-9

50 mg/kg

Klórdekon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentaklór-benzol

608-93-5

210-172-0

50 mg/kg

Poliklórozott bifenilek (PCB)

1336-36-3 és egyéb

215-648-1

50 mg/kg(35)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafén

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Hexabróm-bifenil

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

Hexabróm-ciklododekán(36)

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1000 mg/kg, amely határértéket a Bizottság legkésőbb 2019.4.20-ig felülvizsgálja 

-1A határérték kiszámítása PCDD-ként és PCDF-ként a következő toxicitási egyenérték-tényezők (TEF) szerint történik:

PCDD

TEF

2,3,7,8 – TeCDD

1

1,2,3,7,8 – PeCDD

1

1,2,3,4,7,8 – HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8 – HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9 – HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8 – TeCDF

0,1

1,2,3,7,8 – PeCDF

0,03

2,3,4,7,8 – PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8 – HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8 – HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9 – HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8 – HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8 – HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9 – HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

V. MELLÉKLET

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1.  rész A 7. cikk (2) bekezdése szerinti ártalmatlanítás és hasznosítás

Az alábbi – a 2008/98/EK irányelv I. és II. mellékletében előírt – ártalmatlanítási és hasznosítási eljárások akkor megengedettek a 7. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában, ha ezekkel az eljárásokkal biztonságosan el lehet érni a hulladék környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyag tartalmának lebontását vagy visszafordíthatatlan átalakítását:

D9

 

fizikai-kémiai kezelés

D10

 

hulladékégetés szárazföldön

R1

 

elsődlegesen fűtőanyagként vagy más módon történő energiatermelésre szolgáló felhasználás, a PCB-tartalmú hulladék kivételével.

R4

 

fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása/visszanyerése, a következő feltételekkel: kizárólag a vas- és acélgyártási folyamatok melléktermékeire, például a gázok kezeléséből származó porokra és iszapokra vagy az acélgyárakból származó hengerelési revére és cinktartalmú szűrt szállóporokra, továbbá a rézkohók gáztisztító rendszereiből származó porokra, valamint hasonló hulladékokra és a nemvas fémgyártás ólomtartalmú fürdőinek maradványaira korlátozva. A PCB-tartalmú hulladékokat ki kell zárni. Ezek a műveletek a vas és a vasötvözetek (nagyolvasztó, aknakemence, martinkemence) és a nemvas fémek (forgódobos [Waelz] kemencében történő kezelés, függőleges vagy vízszintes kemencét alkalmazó fürdős olvasztási folyamatok) visszanyerésére korlátozódnak, feltéve, hogy a létesítmények PCDD- és PCDF-kibocsátási a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek(37) megfelelően előírt határértékeken belül maradnak; függetlenül attól, hogy az adott folyamatok a fenti irányelv hatálya alá esnek-e, továbbá az irányelv egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül.

A melléklet e része szerinti lebontást vagy visszafordíthatatlan átalakítást megelőzően előkezelési eljárást lehet végezni, ha az előkezelési eljárás során a hulladéktól elkülönített, IV. mellékletben felsorolt anyag későbbi ártalmatlanítása e melléklet ezen részével összhangban történik.  Ha egy terméknek vagy hulladéknak, például egy kiselejtezett berendezésnek csak egy része tartalmaz tartósan megmaradó szerves szennyező anyagot vagy azzal csak részben szennyezett, akkor azt el kell különíteni, és e rendelet követelményeinek megfelelően ártalmatlanítani kell.  Ezenkívül átcsomagolási és ideiglenes tárolási eljárások is végezhetők az e melléklet ezen része szerinti ilyen előkezelést megelőzően vagy a lebontás vagy visszafordíthatatlan átalakítás előtt.

2.  rész A 7. cikk (4) bekezdése b) pontjának hatálya alá tartozó hulladékok és eljárások

A 7. cikk (4) bekezdésének b) pontja alkalmazásában az alábbi eljárások megengedettek a Bizottság 2000/532/EK határozatának(38) besorolása szerinti hatjegyű kóddal meghatározott hulladékok vonatkozásában.

Az e melléklet ezen része szerinti állandó tárolást megelőzően előkezelési eljárásokat lehet végezni, ha az előkezelési eljárás során a hulladéktól elkülönített, a IV. mellékletben felsorolt anyag későbbi ártalmatlanítása e melléklet 1. részével összhangban történik. Ezenkívül átcsomagolási és ideiglenes tárolási eljárások is végezhetők az e melléklet e része szerinti ilyen előkezelést vagy állandó tárolást megelőzően.

A hulladék besorolása a 2000/532/EK határozat szerint

A IV. mellékletben felsorolt anyagok maximális koncentráció-határértékei(39)

Művelet

10

TERMIKUS FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

Alkánok, 10-13 szénatomszámú, klór (rövidláncú klórozott paraffinok) (SCCP-k): 10000 mg/kg;

Aldrin: 5000 mg/kg;

Klórdán: 5000 mg/kg;

Klórdekon: 5000 mg/kg;

DDT (1,1,1-triklór-2,2-bisz (4-klór-fenil)etán): 5000 mg/kg;

Dieldrin: 5000 mg/kg;

Endoszulfán: 5000 mg/kg;

Endrin: 5000 mg/kg;

Heptaklór: 5000 mg/kg;

Hexabróm-bifenil: 5000 mg/kg;

Hexabróm-ciklododekán(40): 1000 mg/kg;

Hexaklór-benzol: 5000 mg/kg;

Hexaklór-butadién: 1000 mg/kg;

Hexaklór-ciklohexánok, beleértve a lindánt: 5000 mg/kg;

Mirex: 5000 mg/kg;

Pentaklór-benzol: 5000 mg/kg;

Perfluoroktán-szulfonsav és származékai (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, fémsó (O-M+), halogenid, amid és más származékok, beleértve a polimereket is): 50 mg/kg;

Poliklórozott bifenilek (PCB)(41): 50 mg/kg;

Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok: 5 mg/kg;

Poliklórozott naftalinok(*): 1000 mg/kg;

A tetrabróm-difenil-éter (C12H6Br4O), a pentabróm-difenil-éter (C12H5Br5O), a hexabróm-difenil-éter (C12H4Br6O) és a heptabróm-difenil-éter (C12H3Br7O) együttes koncentrációja: 10000 mg/kg;

Toxafén: 5000 mg/kg.

Az állandó tárolás csak akkor megengedett, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

1.  A tárolás az alábbi helyszínek egyikén történik:

—  biztonságos, mély, földalatti, kemény sziklaképződményben,

—  sóbányában,

veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló hulladéklerakóban, feltéve, hogy a hulladék a műszakilag megvalósítható mértékben szilárdított vagy részben stabilizált állapotban van a 2000/532/EK határozat 19 03. alfejezetében a hulladékok besorolására előírtak szerint.

2.  Az 1999/31/EK tanácsi irányelv(42) és a 2003/33/EK tanácsi határozat(43) rendelkezéseit tiszteletben tartották.

3.  Bizonyított, hogy a kiválasztott eljárás környezetvédelmi szempontból a legkedvezőbb.

10 01

Erőművekből és (a 19 kivételével) egyéb égetőművekből származó hulladékok

10 01 14 *(44)

Együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánpor

10 01 16 *

Együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

10 02

Vas- és acéliparból származó hulladékok

10 02 07 *

Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

10 03

Alumínium termikus kohászatából származó hulladékok

10 03 04 *

Elsődleges termelésből származó salak

10 03 08 *

Másodlagos termelésből származó sósalak

10 03 09 *

Másodlagos termelésből származó feketesalak

10 03 19 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

10 03 21 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is)

10 03 29 *

Sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

10 04

Ólom termikus kohászatából származó hulladékok

10 04 01 *

Elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 04 02 *

Elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözékek

10 04 04 *

Füstgázpor

10 04 05 *

Egyéb részecskék és por

10 04 06 *

Gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 05

Cink termikus kohászatából származó hulladékok

10 05 03 *

Füstgázpor

10 05 05 *

Gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 06

Réz termikus kohászatából származó hulladékok

10 06 03 *

Füstgázpor

10 06 06 *

Gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 08

Egyéb nemvasfémek termikus kohászatából származó hulladékok

10 08 08 *

Elsődleges és másodlagos termelésből származó sósalak

10 08 15 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

10 09

Vasöntvények készítéséből származó hulladékok

10 09 09 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

16

A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK

16 11

Bélés- és tűzálló anyagok hulladékai

16 11 01 *

Kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok

16 11 03 *

Kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélés- és tűzálló anyagok

17

ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 01

Beton, tégla, cserép és kerámia

17 01 06 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó beton-, tégla-, cserép- és kerámiafrakció vagy ezek keveréke

17 05

Föld (beleértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő

17 05 03 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek

17 09

Egyéb építési és bontási hulladékok

17 09 02 *

PCB-ket tartalmazó építési és bontási hulladékok, a PCB-tartalmú berendezések kivételével

17 09 03 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési és bontási hulladékok (beleértve a vegyes hulladékot is)

19

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ- ÉS IPARIVÍZ-SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

19 01

Hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladékok

19 01 07 *

Gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

19 01 11 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak

19 01 13 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

19 01 15 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó kazánpor

19 04

Üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladékok

19 04 02 *

Pernye és egyéb füstgázkezelési hulladékok

19 04 03 *

Nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis

A poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD-k/PCDF-ek) koncentráció-határértékének kiszámítása a következő toxicitási egyenérték-tényezők (TEF-ek) alapján történik:

PCDD

TEF

2,3,7,8 – TeCDD

1

1,2,3,7,8 – PeCDD

1

1,2,3,4,7,8 – HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8 – HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9 – HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8 – TeCDF

0,1

1,2,3,7,8 – PeCDF

0,03

2,3,4,7,8 – PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8 – HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8 – HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9 – HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8 – HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8 – HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9 – HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

VI. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításainak listája

Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete

(HL L 158., 2004.4.30., 7. o.).

 

A Tanács 1195/2006/EK rendelete

(HL L 217., 2006.8.8, 1. o.)

 

A Tanács 172/2007/EK rendelete

(HL L 55., 2007.2.23, 1. o.)

 

A Bizottság 323/2007/EK rendelete

(HL L 85., 2007.3.27., 3. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 219/2009/EK rendelete

(HL L 87., 2009.3.31., 109. o.)

Csak a melléklet 3.7. pontja

A Bizottság 304/2009/EK rendelete

(HL L 96., 2009.4.15., 33. o.)

 

A Bizottság 756/2010/EU rendelete

(HL L 223., 2010.8.25, 20. o.)

 

A Bizottság 757/2010/EU rendelete

(HL L 223., 2010.8.25, 29. o.)

 

A Bizottság 519/2012/EU rendelete

(HL L 159., 2012.6.20, 1. o.)

 

A Bizottság 1342/2014/EU rendelete

(HL L 363., 2014.12.18, 67. o.)

 

A Bizottság (EU) 2015/2030 rendelete

(HL L 298., 2015.11.14., 1. o.)

 

A Bizottság (EU) 2016/293 rendelete

(HL L 55., 2016.3.2., 4. o.)

 

A Bizottság (EU) 2016/460 rendelete

(HL L 80., 2016.3.31., 17. o.)

 

_____________

VII. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

850/2004/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk

2. cikk, bevezető szövegrész

2. cikk, bevezető szövegrész

2. cikk, a) - d) pont

2. cikk, 1‒4. pont

2. cikk, 5‒7. pont

2. cikk, e) pont

2. cikk, 8. pont

2. cikk, f) pont

2. cikk, 9. pont

2. cikk, g) pont

2. cikk, 10. pont

2. cikk, 11‒13. pont

3. cikk

3. cikk, (1)‒(3) bekezdés

3. cikk, (4)‒(5) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (6) bekezdés

4. cikk, (1)‒(3) bekezdés

4. cikk, (1)–(3) bekezdés

4. cikk, (3) bekezdés, d) pont

1. cikk, (2) bekezdés

4. cikk, (4) bekezdés

5. cikk

5. cikk

6. cikk

6. cikk

7. cikk, (1)‒(4) bekezdés

7. cikk, (1)‒(4) bekezdés

7. cikk, (6) bekezdés

7. cikk, (5) bekezdés

7. cikk, (6) bekezdés

7. cikk, (7) bekezdés

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

10. cikk

10. cikk

11 cikk

11 cikk

12. cikk

12. cikk, (1) bekezdés

13. cikk, (1) bekezdés, a) pont

12. cikk, (3) bekezdés, a) pont

13. cikk, (1) bekezdés, b) pont

12. cikk, (3) bekezdés, b) pont

13. cikk, (1) bekezdés, c) pont

13. cikk, (1) bekezdés, d) pont

12. cikk, (3) bekezdés, c) pont

13. cikk, (1) bekezdés, e) pont

12. cikk, (2) bekezdés

13. cikk (1) bekezdés f) pont

13. cikk, (2) bekezdés

12. cikk, (4) bekezdés

12. cikk, (5) bekezdés

13. cikk, (3) bekezdés

12. cikk, (6) bekezdés

13. cikk, (4) és (5) bekezdés

 

13. cikk

14. cikk

14. cikk

15. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, (5) bekezdés

15. cikk, (2) bekezdés

16. cikk

17. cikk

18. cikk

15. cikk

19. cikk

16. cikk és 17. cikk

20. cikk

18. cikk

21. cikk

19. cikk

22. cikk

I–V. melléklet

I–V. melléklet

VI. melléklet

VII. melléklet

_____________

(1) HL C 367., 2018.10.10., 93. o.
(2) Az Európai Parlament 2019. április 18-i álláspontja.
(3)Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.).
(4)HL L 81., 2004.3.19., 37. o.
(5)HL L 209., 2006.7.31., 3. o.
(6)HL L 63., 2003.3.6, 29. o.
(7)HL L 39., 1993.2.16, 3. o.
(8) HL L 142., 2017.6.2., 4. o.
(9)Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).
(10)Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).
(11)Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.)
(12)Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).
(13)Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (HL L 201., 2012.7.27., 60. o.).
(14) A Bizottság 2014/955/EU határozata (2014. december 18.) a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK határozatnak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő módosításáról (HL L 370., 2014.12.30., 44. o.)
(15) Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.)
(16) Az Európai Parlament és a Tanács 1367/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 13. o.).
(17) Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).
(18)HLL 354., 2013.12.28., 171. o.
(19)Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).
(20) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
(21)Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
(22) Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről (HL L 197., 2012.7.24., 1. o.).
(23)Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.).
(24)A Tanács 96/59/EK irányelve (1996. szeptember 16.) a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról (HL L 243., 1996.9.24., 31. o.).
(25)Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (HL L ▌174., 2011.7.1., 88. o.).
(26) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).
(27)Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 79., 2008.3.13., 1. o.).
(28)Az Európai Parlament és a Tanács 2008/1/EK irányelve (2008. január 15.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 24., 2008.1.29., 8. o.).
(29) A Bizottság (EU) 2016/293 rendelete (2016. március 1.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 55., 2016.3.2., 4. o.)
(30) HL C 10., 2016.1.13., 3. o.
(31)
(32)A poliklórozott naftalinok naftalin-gyűrűrendszeren alapuló kémiai vegyületek, amelyeknél egy vagy több hidrogénatomot klóratomok helyettesítenek.
(33)A kibocsátási leltárhoz indikátorként a következő négy vegyületet kell használni: benz(a)pirén, benz(b)fluorantén, benz(k)fluorantén és indeno(1,2,3-c,d)pirén.
(34)A poliklórozott naftalinok naftalin-gyűrűrendszeren alapuló kémiai vegyületek, amelyeknél egy vagy több hidrogénatomot klóratomok helyettesítenek.
(35) Az EN 12766-1 és az EN 12766-2 európai szabványokban meghatározott számítási módszert kell alkalmazni.
(36)A hexabróm-ciklododekán megnevezés alatt a hexabróm-ciklododekán, az 1,2,5,6,9,10-hexabróm-ciklododekán, valamint annak fő diasztereoizomerjei: az alfa-hexabróm-ciklododekán, a béta-hexabróm-ciklododekán és a gamma-hexabróm-ciklododekán értendő.
(37)Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.).
(38)A Bizottság 2000/532/EK határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról (HL L 226., 2000.9.6., 3. o.).
(39)E határértékek kizárólag a veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló lerakókra vonatkoznak, és nem alkalmazhatók a veszélyes hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló föld alatti tárolókra, ideértve a sóbányákat is.
(40)A hexabróm-ciklododekán megnevezés alatt a hexabróm-ciklododekán, az 1,2,5,6,9,10-hexabróm-ciklododekán, valamint annak fő diasztereoizomerjei: az alfa-hexabróm-ciklododekán, a béta-hexabróm-ciklododekán és a gamma-hexabróm-ciklododekán értendő.
(41)Az EN 12766-1 és az EN 12766-2 európai szabványokban meghatározott számítási módszert kell alkalmazni.
(42)A Tanács 1999/31/EK irányelve (1999. április 26.) a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.).
(43)A Tanács 2003/33/EK határozata (2002. december 19.) az 1999/31/EK irányelv II. mellékletének 16. cikke alapján a hulladékok hulladéklerakókban történő átvételének kritériumairól és eljárásairól (HL L 11., 2003.1.16., 27. o.).
(44)A csillaggal (*) jelölt hulladékok a 2008/98/EK irányelv értelmében veszélyes hulladéknak minősülnek és az említett irányelv rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak.

Utolsó frissítés: 2019. április 25.Jogi nyilatkozat