Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0070(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0336/2018

Predkladané texty :

A8-0336/2018

Rozpravy :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Hlasovanie :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Prijaté texty
PDF 346kWORD 104k
Štvrtok, 18. apríla 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Perzistentné organické látky ***I
P8_TA-PROV(2019)0436A8-0336/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o perzistentných organických látkach (prepracované znenie) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0144),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0124/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. júla 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(2),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 10. septembra 2018 adresovaný Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 1. marca 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0336/2018),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3), pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 93.
(2) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 15. novembra 2018 (Prijaté texty, P8_TA(2018)0463).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o perzistentných organických látkach (prepracované znenie)
P8_TC1-COD(2018)0070

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004(3) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené. Pri príležitosti ďalších zmien je z dôvodu prehľadnosti vhodné uvedené nariadenie prepracovať

(2)  Únia sa vážne obáva neustáleho uvoľňovania perzistentných organických látok do životného prostredia. Tieto chemické látky sa prepravujú cez medzinárodné hranice ďaleko od svojich zdrojov a zostávajú v životnom prostredí, biologicky sa akumulujú prostredníctvom potravinového reťazca a predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Preto je potrebné, aby sa prijali ďalšie opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia proti takýmto znečisťujúcim látkam.

(3)  Vzhľadom na svoje zodpovednosti za ochranu životného prostredia Únia schválila 19. februára 2004 Protokol o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov(4) (ďalej len „protokol“) a 14. októbra 2004 Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach(5) (ďalej len „dohovor“).

(4)  S cieľom zabezpečiť koherentné a účinné plnenie záväzkov Únie podľa protokolu a dohovoru je potrebné, aby sa zaviedol spoločný právny systém, v rámci ktorého sa musia prijať opatrenia určené najmä na zastavenie výroby, uvádzania na trh a používania úmyselne vyrábaných perzistentných organických látok. Okrem toho by sa vlastnosti perzistentných organických látok mali brať do úvahy v rámci príslušných systémov Únie na ich hodnotenie a udeľovanie povolení.

(5)  Pri vykonávaní ustanovení dohovoru na úrovni Únie je nevyhnutné zabezpečiť koordináciu a koherentnosť s ustanoveniami Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode, ktorý Únia schválila 19. decembra 2002(6), a s ustanoveniami Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, ktorý Únia schválila 1. februára 1993(7), a Minamatského dohovoru o ortuti, ktorý Únia schválila 11. mája 2017(8). Táto koordinácia a koherentnosť by mala byť zachovaná aj pri účasti na realizácii a ďalšom vývoji Strategického prístupu k medzinárodnému hospodáreniu s chemickými látkami (SAICM - Strategic Approach to International Chemicals Management), ktorý bol prijatý 6. februára 2006 na prvej medzinárodnej konferencii o hospodárení s chemickými látkami v Dubaji a riadneho hospodárenia s chemickými látkami a odpadom po roku 2020 v rámci Spojených národov.

(6)  Okrem toho, ak sa zoberie do úvahy, že ustanovenia tohto nariadenia sú založené na zásade predbežnej opatrnosti ustanovenej v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), ak sa zváži prístup predbežnej opatrnosti pri ochrane životného prostredia stanovený v princípe 15 Deklarácie z Ria o životnom prostredí a rozvoji, a ak sa zoberie do úvahy cieľ zastavenia, kde je to možné, uvoľňovania perzistentných organických látok do životného prostredia, je v určitých prípadoch vhodné, aby sa stanovili prísnejšie kontrolné opatrenia, ako sú opatrenia podľa protokolu a dohovoru.

(7)  V rámci Únie bolo uvádzanie na trh a používanie väčšiny perzistentných organických látok uvedených v protokole alebo dohovore už vyradené v dôsledku zákazov stanovených okrem iného v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(9), (ES) č. 1107/2009(10) a (EÚ) č. 528/2012(11). S cieľom splniť záväzky Únie podľa protokolu a dohovoru a minimalizovať uvoľňovanie perzistentných organických látok je však potrebné a vhodné zakázať aj výrobu takýchto látok a obmedziť výnimky na minimum tak, aby sa výnimky uplatňovali iba vtedy, keď látka spĺňa základnú funkciu pri špecifickom použití.

(8)  Z dôvodu zrozumiteľnosti a súladu s inými príslušnými legislatívnymi aktmi Únie by sa mali bližšie stanoviť niektoré vymedzenia pojmov a terminológia by sa mala zosúladiť s terminológiou použitou v nariadení (ES) č. 1907/2006 a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES(12).

(9)  Vývozy látok, na ktoré sa vzťahuje dohovor, upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012(13), a preto sa nimi toto nariadenie ďalej nemusí zaoberať.

(10)  Zastarané alebo nedbanlivo skladované zásoby perzistentných organických látok môžu vážne ohroziť životné prostredie a ľudské zdravie, napríklad kontamináciou pôdy a spodnej vody. Preto je vhodné, aby sa stanovili prísnejšie pravidlá zaobchádzania s takýmito zásobami v porovnaní s tými, ktoré sú stanovené v dohovore. So zásobami zakázaných látok by sa malo zaobchádzať ako s odpadom, pričom zásoby látok, ktorých výroba alebo používanie je stále povolené, by sa mali oznamovať orgánom a riadne kontrolovať. Najmä s existujúcimi zásobami, ktoré pozostávajú zo zakázaných perzistentných organických látok alebo ich obsahujú, by sa čo najskôr malo zaobchádzať ako s odpadom. Ak sa v budúcnosti zakážu ďalšie látky, ich zásoby by sa mali taktiež bezodkladne zničiť a nové zásoby by sa nemali vytvárať.

(11)  V súlade s protokolom a dohovorom by sa mali prípady únikov perzistentných organických látok, ktoré sú neúmyselnými vedľajšími produktmi priemyselných procesov, čo najskôr identifikovať a obmedziť s konečným cieľom ich zastavenia, ak je to možné. Mali by sa vyvíjať, aktualizovať a realizovať, podľa potreby čo najskôr ▌,vhodné národné akčné plány, ktoré zahrnú všetky zdroje a opatrenia vrátane takých, ktoré sú stanovené podľa existujúcich právnych predpisov Únie, na neustále a nákladovo efektívne obmedzovanie takéhoto uvoľňovania. V rámci dohovoru by sa na tieto účely mali vyvinúť vhodné nástroje.

(12)  Usmernenia o najlepších dostupných technikách a dočasné usmernenia týkajúce sa najlepších environmentálnych postupov relevantné pre článok 5 a prílohu C Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach, ktoré boli prijaté v súlade so Štokholmským dohovorom, by sa mali používať pri posudzovaní návrhov na výstavbu nových zariadení alebo na výrazné zmeny existujúcich zariadení, ktoré používajú procesy, ktoré uvoľňujú chemické látky uvedené na zozname v prílohe III k tomuto nariadeniu.

(13)  Mali by sa zaviesť alebo prípadne zachovať vhodné programy a mechanizmy na poskytovanie primeraných údajov na monitorovanie prítomnosti látok uvedených na zozname v časti A prílohy III v životnom prostredí. Je však potrebné zabezpečiť, aby boli k dispozícii a mohli sa využívať primerané nástroje za ekonomicky a technicky realizovateľných podmienok.

(14)  Podľa dohovoru sa obsah perzistentných organických látok v odpade musí zneškodniť alebo nenávratne transformovať na látky, ktoré nevykazujú podobné vlastnosti, pokiaľ neexistujú iné operácie, ktoré sú vhodnejšie pre životné prostredie. Aby Únia splnila svoje záväzky podľa dohovoru, je potrebné stanoviť špecifické pravidlá, pokiaľ ide o takéto látky. Na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany by sa mali zaviesť, monitorovať a presadzovať spoločné koncentračné limity pre látky v odpade.

(15)  Pokiaľ ide o polybrómované difenylétery (ďalej len „PBDE“) uvedené na zozname v tomto nariadení vrátane dekabrómdifenyléteru, koncentračný limit pre súčet týchto látok v odpade je stanovený na 1 000 mg/kg. Vzhľadom na to, že vedecký a technický pokrok sa rýchlo vyvíja, Komisia by mala preskúmať tento koncentračný limit a v prípade potreby prijať legislatívny návrh na zníženie tejto hodnoty na 500 mg/kg. Komisia by mala konať čo najrýchlejšie, v každom prípade najneskôr ... [2 roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

(16)  Je dôležité identifikovať a triediť odpad, ktorý pozostáva z perzistentných organických látok, obsahuje ich alebo je nimi kontaminovaný, už pri jeho zdroji, aby sa minimalizovalo rozšírenie uvedených chemických látok do iného odpadu. Smernicou 2008/98/ES sa stanovujú pravidlá Únie o nakladaní s nebezpečným odpadom, ktoré zaväzujú členské štáty prijať potrebné opatrenia, aby zariadenia a podniky, ktoré zneškodňujú, zhodnocujú, zbierajú alebo prepravujú nebezpečný odpad, nemiešali rôzne kategórie nebezpečného odpadu alebo nemiešali nebezpečný odpad s odpadom, ktorý nie je nebezpečný.

(17)  V záujme podpory vystopovateľnosti odpadu obsahujúceho perzistentné organické látky a zaručenia kontroly by sa ustanovenia o systémoch uchovávania údajov zavedených v súlade s článkom 17 smernice 2008/98/ES mali uplatňovať aj na taký odpad obsahujúci perzistentné organické látky, ktorý nie je vymedzený ako nebezpečný odpad podľa rozhodnutia Komisie 2014/955/EÚ(14).

(18)  Je potrebné zaistiť účinnú koordináciu a riadenie technických a administratívnych aspektov tohto nariadenia na úrovni Únie. Európska chemická agentúra (ďalej len „agentúra“) zriadená nariadením (ES) č. 1907/2006 má právomoci a skúsenosti s vykonávaním právnych predpisov Únie v oblasti chemických látok a s vykonávaním medzinárodných dohôd o chemických látkach. Členské štáty a agentúra by preto mali vykonávať úlohy, pokiaľ ide o administratívne, technické a vedecké aspekty vykonávania tohto nariadenia a výmenu informácií. K úlohám agentúry by mala patriť príprava a preskúmanie technickej dokumentácie vrátane konzultácií so zainteresovanými stranami, ako aj vypracovanie stanovísk, ktoré by mala Komisia použiť pri posudzovaní toho, či má predložiť návrh na zaradenie určitej látky ako perzistentnej organickej látky do dohovoru alebo protokolu. Komisia, členské štáty a agentúra by mali navyše spolupracovať v záujme účinného vykonávania medzinárodných záväzkov Únie podľa dohovoru.

(19)  V dohovore sa stanovuje, že každá strana má vypracovať, aktualizovať a podľa potreby sa usilovať vykonávať plán na splnenie svojich záväzkov podľa dohovoru. Členské štáty by mali poskytnúť príležitosti na účasť verejnosti pri vypracúvaní, vykonávaní a aktualizácii svojich realizačných plánov. Keďže Únia a členské štáty majú spoločnú právomoc v tejto oblasti, mali by sa realizačné plány vypracúvať a aktualizovať tak na národnej úrovni, ako aj na úrovni Únie. Spolupráca a výmena informácií, a to aj o plochách kontaminovaných perzistentnými organickými látkami, medzi Komisiou, agentúrou a orgánmi členských štátov by sa mali podporovať.

(20)  Látky uvedené na zozname v časti A prílohy I alebo v časti A prílohy II k tomuto nariadeniu by malo byť povolené vyrábať a používať ako medziprodukty v miestnom uzavretom systéme len vtedy, ak je v príslušnej prílohe výslovne uvedená príslušná poznámka a ak výrobca preukáže dotknutému členskému štátu, že sa látka vyrába a používa iba za prísne kontrolovaných podmienok.

(21)  V súlade s dohovorom a protokolom by sa informácie o perzistentných organických látok mali poskytovať druhým stranám uvedených dohôd. Mala by sa podporovať výmena informácií s tretími krajinami, ktoré nie sú stranou uvedených dohôd.

(22)  Keďže informovanosť verejnosti o nebezpečenstve, ktoré perzistentné organické látky predstavujú pre zdravie súčasnej a budúcej generácie, ako aj pre životné prostredie, najmä v rozvojových krajinách, je často nedostačujúca, sú potrebné širokospektrálne informácie, aby sa zvýšili opatrnosť a pochopenie verejnosti, pokiaľ ide o dôvody obmedzení a zákazov. V súlade s dohovorom by sa podľa potreby mali podporovať a umožňovať programy na oboznamovanie verejnosti s uvedenými látkami, pokiaľ ide o ich vplyv na zdravie a životné prostredie, a to najmä pre najzraniteľnejšie skupiny, ako aj odborná príprava pracovníkov, vedcov, vzdelávacích, technických a vedúcich pracovníkov. Únia by mala zaručiť prístup k informáciám bez toho, aby boli dotknuté nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001(15) a (ES) č. 1367/2006(16) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES(17).

(23)  S cieľom podporovať budovanie komplexnej vedomostnej základne o vystavení chemickým látkam a ich toxicite v súlade so všeobecným environmentálnym akčným programom Únie do roku 2020 s názvom „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ (7. EAP)(18) Komisia zriadila informačnú platformu pre monitorovanie chemických látok. Používanie uvedenej platformy členskými štátmi by sa malo podporovať ako prostriedok plnenia ich povinností týkajúcich sa podávania správ o výskyte chemických látok a zjednodušenia a obmedzenia ich oznamovacích povinností.

(24)  Na požiadanie a v rámci dostupných zdrojov by Komisia, agentúra a členské štáty mali spolupracovať pri poskytovaní potrebnej a včasnej technickej pomoci určenej konkrétne na posilnenie schopnosti rozvojových krajín a krajín s transformujúcou sa ekonomikou plniť dohovor. Technická pomoc by mala zahŕňať vývoj a zavádzanie vhodných alternatívnych výrobkov, metód a stratégií v rámci dohovoru, aby sa zabezpečilo, že perzistentné organické látky sa môžu naďalej používať, len ak pre príslušnú krajinu nie sú k dispozícii žiadne miestne bezpečné, účinné a cenovo dostupné alternatívy.

(25)  Účinnosť opatrení prijatých na zníženie uvoľňovania perzistentných organických látok by sa mala pravidelne vyhodnocovať. Na tieto účely by členské štáty mali pravidelne podávať agentúre správy v štandardizovanom formáte, najmä pokiaľ ide o súpisy uvoľňovaných látok, nahlásené zásoby a výrobu a uvádzanie na trh obmedzených látok.

(26)  S cieľom reagovať na potrebu informácií o vykonávaní a dodržiavaní predpisov by sa mal zaviesť alternatívny systém zberu a sprístupňovania informácií s prihliadnutím na výsledky správy Komisie o opatreniach na zjednodušenie podávania správ o životnom prostredí a s ňou súvisiacu kontrolu vhodnosti. Členské štáty by mali najmä sprístupniť všetky relevantné údaje. Tým by sa malo zabezpečiť, aby administratívne zaťaženie všetkých subjektov zostalo čo najviac obmedzené. Vyžaduje sa, aby sa aktívne šírenie informácií na vnútroštátnej úrovni vykonávalo v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES a 2007/2/ES(19), s cieľom zabezpečiť vhodnú infraštruktúru pre prístup verejnosti, podávanie správ a výmenu údajov medzi orgánmi verejnej moci. V tejto súvislosti by členské štáty a agentúra mali pri špecifikáciách pre priestorové údaje vychádzať z vykonávacích aktov prijatých na základe smernice 2007/2/ES.

(27)  V dohovore a protokole sa stanovuje, že ich zmluvné strany môžu navrhnúť ďalšie látky, pre ktoré treba prijať medzinárodné opatrenia, a na základe toho možno do zoznamov v uvedených dohodách zaraďovať ďalšie látky. V takýchto prípadoch by sa toto nariadenie malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(28)  S cieľom zmeniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa mala právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o zmenu tohto nariadenia vo vhodnom prípade povolením výroby a používania látky uvedenej na zozname v časti A prílohy I alebo v časti A prílohy II k tomuto nariadeniu ako medziproduktu v miestnom uzavretom systéme a zmenou konečných termínov v poznámke uvedenej na tento účel v príslušnej prílohe, zmenu prílohy III k tomuto nariadeniu s cieľom presunúť látku z časti A do jej časti B a zmenu príloh I, II a III k tomuto nariadeniu s cieľom prispôsobiť ich akejkoľvek zmene v zozname látok uvedenom v prílohách k dohovoru alebo protokolu a upraviť už existujúce záznamy alebo ustanovenia v prílohách I a II k tomuto nariadeniu s cieľom prispôsobiť ich vedeckému a technickému pokroku. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(20). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(29)  Ak sa menia prílohy k tomuto nariadeniu, aby sa do protokolu alebo dohovoru zaviedli záznamy o akýchkoľvek ďalších úmyselne vyrobených perzistentných organických látkach, tieto záznamy by sa mali namiesto prílohy I zaradiť do prílohy II iba vo výnimočných a riadne opodstatnených prípadoch.

(30)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, aby prijala ▌ opatrenia týkajúce sa nakladania s odpadom a ▌ minimálne informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty, pokiaľ ide o monitorovanie vykonávania tohto nariadenia. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(21).

(31)  S cieľom zabezpečiť transparentnosť, nestrannosť a konzistentnosť na úrovni činností presadzovania tohto nariadenia by členské štáty mali stanoviť pravidlá o sankciách uplatniteľných pri porušení tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonávanie. Uvedené sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce, keďže nedodržanie ustanovení tohto nariadenia môže viesť k poškodeniu ľudského zdravia a životného prostredia. Na zabezpečenie jednotného a účinného presadzovania tohto nariadenia by členské štáty mali koordinovať príslušné činnosti a vymieňať si informácie v rámci fóra pre výmenu informácií o presadzovaní zriadeného nariadením (ES) č. 1907/2006. Ak je to vhodné, mali by sa informácie o porušovaní ustanovení tohto nariadenia zverejňovať.

(32)  Komisii by mal na účely tohto nariadenia, s výnimkou otázok týkajúcich sa odpadu, pomáhať výbor zriadený nariadením (ES) č. 1907/2006 s cieľom zabezpečiť konzistentný prístup týkajúci sa právnych predpisov Únie v oblasti chemických látok.

(33)  Komisii by mal na účely tohto nariadenia v otázkach týkajúcich sa odpadu pomáhať výbor zriadený smernicou 2008/98/ES s cieľom zabezpečiť konzistentný prístup týkajúci sa právnych predpisov Únie v oblasti odpadu.

(34)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to ochrana životného prostredia a ľudského zdravia pred perzistentnými organickými látkami, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov z dôvodu cezhraničných účinkov uvedených látok, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ a predmet úpravy

Berúc do úvahy najmä zásadu predbežnej opatrnosti, cieľom tohto nariadenia je ochraňovať ľudské zdravie a životné prostredie pred perzistentnými organickými látkami tým, že sa zakáže, čo najskôr ukončí alebo sa obmedzí výroba, uvádzanie na trh a používanie látok, na ktoré sa vzťahuje Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach (ďalej len „dohovor“) alebo Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 o perzistentných organických látkach, (ďalej len „protokol“), tým, že sa čo najskôr minimalizuje uvoľňovanie takýchto látok, s cieľom ich vylúčenia, ak je to možné, a že sa zavedú ustanovenia týkajúce sa odpadu, ktorý pozostáva z akýchkoľvek takýchto látok, obsahuje ich alebo je takýmito látkami kontaminovaný.

Členské štáty môžu v náležitých prípadoch a v súlade so ZFEÚ uplatniť prísnejšie požiadavky, ako sú požiadavky stanovené v tomto nariadení.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.  „uvedenie na trh“ je uvedenie na trh vymedzené v článku 3 bode 12 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

2.  „výrobok“ je výrobok vymedzený v článku 3 bode 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

3.  „látka“ je látka vymedzená v článku 3 bode 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

4.  „zmes“ je zmes vymedzená v článku 3 bode 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

5.  „výroba“ je výroba vymedzená v článku 3 bode 8 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

6.  „použitie“ je použitie vymedzené v článku 3 bode 24 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

7.  „dovoz“ je dovoz vymedzený v článku 3 bode 10 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

8.  „odpad“ je odpad vymedzený v článku 3 bode 1 smernice 2008/98/ES;

9.  „zneškodňovanie“ je zneškodňovanie vymedzené v článku 3 bode 19 smernice 2008/98/ES;

10.  „zhodnocovanie“ je zhodnocovanie vymedzené v článku 3 bode 15 smernice 2008/98/ES;

11.  „medziprodukt v miestnom uzavretom systéme“ je látka, ktorá sa vyrába a spotrebúva alebo používa na účely chemického spracovania, aby sa transformovala na inú látku (ďalej len „syntéza“), pričom výroba medziproduktu a syntéza jednej alebo viacerých iných látok z tohto medziproduktu prebieha na rovnakom mieste jednou alebo viacerými právnickými osobami, za prísne kontrolovaných podmienok tak, že je počas celého svojho životného cyklu dôsledne uchovávaný v uzavretom prostredí pomocou technických prostriedkov;

12.  „neúmyselné stopové množstvo kontaminantu“ je úroveň látky, ktorá je náhodne prítomná v minimálnom množstve, pod ktorým sa látka nemôže zmysluplne používať, a nad detekčným limitom existujúcich metód detekcie, aby sa umožnila kontrola a presadzovanie;

13.  „zásoby“ sú látky, zmesi alebo výrobky získané držiteľom, ktoré pozostávajú z akejkoľvek látky uvedenej na zozname v prílohe I alebo II alebo ktoré obsahujú akúkoľvek látku uvedenú na zozname v prílohe I alebo II.

Článok 3

Kontrola výroby, uvádzania na trh a použitia a zaradenie látok na zoznam

1.  Výroba, uvádzanie na trh a použitie látok uvedených na zozname v prílohe I, či už samotných, v zmesiach alebo vo výrobkoch sa zakazuje za podmienok uvedených v článku 4.

2.  Výroba, uvádzanie na trh a použitie látok uvedených na zozname v prílohe II, či už samotných, v zmesiach alebo vo výrobkoch sa obmedzuje ▌ za podmienok uvedených v článku 4.

3.  V rámci systémov na hodnotenie a udeľovanie povolení pre existujúce a nové látky podľa príslušných právnych predpisov Únie zohľadnia členské štáty a Komisia kritériá stanovené v odseku 1 prílohy D k dohovoru a prijmú potrebné opatrenia na kontrolu existujúcich látok a zabránia výrobe, uvádzaniu na trh a použitiu nových ▌látok, ktoré vykazujú vlastnosti perzistentných organických látok.

4.  Pri príprave návrhu pre Radu podľa článku 218 ods. 9 ZFEÚ na zaradenie látky na zoznam v súlade s ustanoveniami dohovoru podporuje Komisiu Európska chemická agentúra (ďalej len „agentúra“) zriadená nariadením (ES) č. 1907/2006, ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 písm. c). Príslušné orgány členských štátov môžu predkladať Komisii návrhy na zaradenie látok na zoznam. V ďalších fázach procesu zaradenia látok na zoznam agentúra poskytuje podporu Komisii a príslušným orgánom členských štátov, ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 písm. e).

5.  Komisia a agentúra spolupracujú vo všetkých fázach procesu uvedeného v odsekoch 3 a 4 s príslušnými orgánmi členských štátov a poskytujú im informácie.

6.  Odpad, ktorý pozostáva z akejkoľvek látky uvedenej na zozname v prílohe IV, obsahuje ju alebo je ňou kontaminovaný, sa riadi článkom 7.

Článok 4

Výnimky z kontrolných opatrení

1.  Článok 3 sa neuplatňuje, ak:

a)  sa látka používa na laboratórny výskum alebo ako referenčný štandard;

b)  je látka prítomná ako neúmyselné stopové množstvo kontaminantu v látke, zmesi alebo výrobku, ako sa uvádza v príslušných záznamoch v prílohe I alebo II.

2.  Pokiaľ ide o látku doplnenú na zoznam v prílohe I alebo II po ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], článok 3 sa neuplatňuje počas obdobia šiestich mesiacov, ak je uvedená látka prítomná vo výrobkoch vyrobených pred dňom alebo v deň, keď sa toto nariadenie začne uplatňovať na uvedenú látku.

Článok 3 sa neuplatňuje v prípade látky, ktorá je prítomná vo výrobkoch používaných už pred dňom alebo v deň, keď sa toto nariadenie alebo nariadenie (ES) č. 850/2004 začalo uplatňovať na uvedenú látku, podľa toho, ktorý dátum nastal skôr.

Členský štát hneď, ako sa dozvie o existencii výrobku uvedeného v prvom a druhom pododseku, o tom informuje Komisiu a ▌agentúru.

Vždy keď Komisia dostane takéto informácie alebo sa inak dozvie o takýchto výrobkoch, bezodkladne to v prípade potreby oznámi sekretariátu dohovoru.

3.  Ak je látka uvedená na zozname v časti A prílohy I alebo časti A prílohy II, členský štát, ktorý chce do konečného termínu stanoveného v príslušnej prílohe povoliť výrobu a použitie danej látky ako medziproduktu v miestnom uzavretom systéme, upovedomí o tom sekretariát dohovoru.

Takéto oznámenie je možné podať iba vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a)  na žiadosť členského štátu alebo z podnetu Komisie bola v príslušnej prílohe prostredníctvom delegovaného aktu prijatého na základe štvrtého pododseku vložená poznámka;

b)  výrobca preukáže príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je výrobca usadený, že výrobný proces zmení látku na jednu alebo viac ďalších látok, ktoré nevykazujú vlastnosti perzistentných organických látok, pričom sa zabezpečí, že sa počas celého životného cyklu technickými prostriedkami zabráni ich šíreniu;

c)  výrobca preukáže príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je výrobca usadený, že látka je medziprodukt v miestnom uzavretom systéme a že sa neočakáva, že ľudia alebo životné prostredie budú počas jej výroby a používania vystavení významnému množstvu tejto látky;

d)  výrobca informuje členský štát o podrobnostiach skutočnej alebo odhadovanej celkovej výroby a o použití príslušnej látky a povahe výrobného postupu uskutočňovaného v miestnom uzavretom systéme, pričom sa uvedie množstvo akejkoľvek neúmyselnej stopovej kontaminácie konečnej látky, zmesi alebo výrobku akýmkoľvek netransformovaným materiálom, ktorý je východiskovým materiálom pre perzistentné organické látky.

Do jedného mesiaca od predloženia oznámenia sekretariátu dohovoru členský štát komunikuje oznámenie ostatným členským štátom, Komisii a agentúre a uvedie v ňom podrobnosti o skutočnej alebo odhadovanej celkovej výrobe a použití príslušnej látky a povahe výrobného postupu uskutočňovaného v miestnom uzavretom systéme, pričom sa uvedie množstvo akejkoľvek neúmyselnej stopovej kontaminácie konečnej látky, zmesi alebo výrobku akýmkoľvek netransformovaným materiálom, ktorý je východiskovým materiálom pre perzistentné organické látky.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 s cieľom zmeniť prílohy I a II vložením poznámok, že sa môže povoliť výroba a používanie látky uvedenej na zozname v časti A príslušnej prílohy ako medziproduktu v miestnom uzavretom systéme, a zmeniť konečné termíny v takýchto poznámkach v prípade, ak sa po opakovanom oznámení od príslušného členského štátu sekretariátu dohovoru vydá výslovný alebo tichý súhlas podľa dohovoru na pokračovanie výroby a používanie látky na ďalšie obdobie.

4.  Odpad, ktorý pozostáva z akejkoľvek látky uvedenej na zozname v prílohe IV, obsahuje ju alebo je ňou kontaminovaný, sa riadi článkom 7.

Článok 5

Zásoby

1.  Držiteľ zásob, ktoré pozostávajú z akejkoľvek látky uvedenej na zozname v prílohe I alebo II, ktorej použitie nie je povolené, alebo takúto látku obsahujú, zaobchádza s takýmito zásobami ako s odpadom a v súlade s článkom 7.

2.  Držiteľ zásob väčších ako 50 kg, ktoré pozostávajú z akejkoľvek látky uvedenej na zozname v prílohe I alebo II, ktorej použitie je povolené, alebo takúto látku obsahujú, poskytne príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa zásoby nachádzajú, informácie týkajúce sa povahy a množstva uvedených zásob. Takéto informácie sa poskytnú do 12 mesiacov odo dňa, keď sa toto nariadenie alebo nariadenie (ES) č. 850/2004 začalo uplatňovať na uvedenú látku, podľa toho, ktorý dátum nastal pre držiteľa skôr, a od zmien prílohy I alebo II a následne každoročne až do konečného termínu uvedeného v prílohe I alebo II na obmedzené použitie.

Držiteľ musí zaobchádzať so zásobami bezpečným a efektívnym spôsobom a spôsobom šetrným k životnému prostrediu v súlade s prahovými hodnotami a požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ(22), pričom prijme všetky primerané kroky s cieľom zaručiť, aby sa so zásobami zaobchádzalo spôsobom, ktorý bude chrániť ľudské zdravie a životné prostredie.

3.  Členské štáty monitorujú používanie nahlásených zásob a zaobchádzanie s nimi.

Článok 6

Zníženie, minimalizovanie a zastavenie uvoľňovania

1.  Členské štáty vypracujú do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo nariadenia (ES) č. 850/2004, podľa toho, čo nastane skôr, súpisy pre látky uvoľnené do ovzdušia, vody a pôdy, uvedené na zozname v prílohe III, v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z dohovoru a protokolu, a následne vedú takéto súpisy.

2.  Členské štáty oznámia v rámci svojich národných realizačných plánov podľa článku 9 Komisii, agentúre a ostatným členským štátom svoje akčné plány o opatreniach na identifikovanie, charakterizovanie a minimalizovanie s cieľom čo najskôr zastaviť, ak je to možné, celkové uvoľňovanie látok uvedených na zozname v prílohe III, ako sú zaznamenané v ich súpisoch vypracovaných v súlade s ich záväzkami vyplývajúcimi z dohovoru.

Takéto akčné plány musia zahŕňať opatrenia na podporu rozvoja náhradných alebo modifikovaných látok, zmesí, výrobkov a postupov, ktorými sa zabráni tvoreniu a uvoľňovaniu látok uvedených na zozname v prílohe III, a kde sa to pokladá za vhodné, musia požadovať používanie takýchto náhradných alebo modifikovaných látok, zmesí, výrobkov a postupov.

3.  Pri posudzovaní návrhov na výstavbu nových zariadení alebo na podstatnú úpravu existujúcich zariadení používajúcich postupy, ktoré uvoľňujú chemické látky uvedené na zozname v prílohe III, členské štáty uprednostnia bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ(23), alternatívne postupy, technológie alebo praktiky, ktoré sú podobne účelné, ale pri ktorých sa zabráni tvorbe a uvoľňovaniu látok uvedených na zozname v prílohe III.

Článok 7

Nakladanie s odpadom

1.  Pôvodcovia a držitelia odpadu vynaložia všetko opodstatnené úsilie, aby zabránili, pokiaľ je to uskutočniteľné, kontaminácii takéhoto odpadu látkami uvedenými na zozname v prílohe IV.

2.  Bez ohľadu na smernicu Rady 96/59/ES(24) sa odpad, ktorý pozostáva z akejkoľvek látky uvedenej na zozname v prílohe IV k tomuto nariadeniu, obsahuje ju alebo je ňou kontaminovaný, musí bez zbytočného odkladu a v súlade s časťou 1 prílohy V k tomuto nariadeniu zneškodniť alebo zhodnotiť, a to takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že obsah perzistentných organických látok sa zneškodní alebo nenávratne transformuje tak, aby zostávajúci odpad a úniky nevykazovali vlastnosti perzistentných organických látok.

Pri vykonávaní takého zneškodňovania alebo zhodnocovania sa akákoľvek látka uvedená na zozname v prílohe IV môže izolovať z odpadu za predpokladu, že táto látka sa následne zneškodní podľa prvého pododseku.

3.  Zakazujú sa postupy na zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu, ktoré môžu viesť k zhodnoteniu, recyklovaniu, spätnému získaniu alebo opätovnému použitiu látok uvedených na zozname v prílohe IV ako takých.

4.  Odchylne od odseku 2:

a)  odpad obsahujúci akúkoľvek látku uvedenú na zozname v prílohe IV alebo ňou kontaminovaný sa môže zneškodniť alebo zhodnotiť iným spôsobom v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie za predpokladu, že obsah látok uvedených na zozname v odpade je pod úrovňou koncentračných limitov určených v prílohe IV;

b)  členský štát alebo príslušný orgán určený týmto členským štátom môže vo výnimočných prípadoch povoliť, aby sa s odpadom uvedeným v časti 2 prílohy V, ktorý obsahuje látku uvedenú na zozname v prílohe IV alebo je ňou kontaminovaný až do výšky koncentračných limitov určených v časti 2 prílohy V, zaobchádzalo iným spôsobom v súlade s metódou uvedenou v časti 2 prílohy V, a to za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

i)  dotknutý držiteľ preukázal k spokojnosti príslušného orgánu dotknutého členského štátu, že dekontaminácia odpadu v súvislosti s látkami uvedenými na zozname v prílohe IV nebola uskutočniteľná a že zničenie alebo nenávratná transformácia obsahu perzistentných organických látok vykonané podľa najlepšieho environmentálneho postupu alebo najlepších dostupných techník nepredstavujú možnosť uprednostňovanú z hľadiska ochrany životného prostredia a príslušný orgán následne povolil alternatívny postup;

ii)  dotknutý držiteľ poskytol príslušnému orgánu informácie o obsahu perzistentných organických látok v odpade;

iii)  postup je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie a s podmienkami stanovenými v príslušných dodatočných opatreniach uvedených v odseku 5;

iv)  dotknutý členský štát informoval ostatné členské štáty, agentúru a Komisiu o svojom povolení a jeho odôvodnení.

5.  Komisia môže v prípade potreby a pri zohľadnení technického rozvoja a príslušných medzinárodných usmernení a rozhodnutí a akýchkoľvek povolení udelených členským štátom alebo príslušným orgánom určeným týmto členským štátom v súlade s odsekom 4 a prílohy V prijať ▌ vykonávacie akty týkajúce sa vykonávania tohto článku. Komisia môže najmä určiť formát pre informácie predkladané členskými štátmi v súlade s odsekom 4 písm. b) bodom iv). Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 20 ods. 3.

6.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia v súlade s článkom 17 smernice 2008/98/ES na zabezpečenie kontroly a vysledovateľnosti odpadu, ktorý obsahuje látky uvedené na zozname v prílohe IV k tomuto nariadeniu alebo je nimi kontaminovaný.

Článok 8

Úlohy agentúry a fóra

1.  Agentúra vykonáva okrem úloh, ktoré jej boli zverené podľa článkov 9, 10, 11, 13 a 17, aj tieto úlohy:

a)  so súhlasom Komisie poskytuje určeným príslušným orgánom členských štátov a členom fóra pre výmenu informácií o presadzovaní zriadeného nariadením (ES) č. 1907/2006 (ďalej len „fórum“), ako aj podľa potreby zainteresovaným stranám pomoc a technické a vedecké usmernenia s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie tohto nariadenia;

b)  na požiadanie poskytuje Komisii technické a vedecké informácie a pomáha jej v záujme zaistenia účinného vykonávania tohto nariadenia;

c)  ▌poskytuje Komisii technickú a vedeckú podporu a informácie ohľadom látok, ktoré môžu spĺňať kritériá na zaradenie do zoznamu uvedeného v dohovore alebo protokole, pričom vo vhodnom prípade zohľadní výsledky jestvujúcich hodnotiacich systémov uvedených v článku 3 ods. 3;

d)  uverejní na svojom webovom sídle oznámenie, že návrh na zaradenie látky do zoznamu pripraví Komisia, vyzve všetky zainteresované strany, aby do ôsmich týždňov predložili svoje pripomienky a tieto pripomienky uverejní na svojom webovom sídle;

e)  ▌poskytne Komisii a členským štátom technickú a vedeckú podporu pri príprave a preskúmaní rizikového profilu a hodnotenia riadenia rizík látky posudzovanej podľa ▌dohovoru, vyzve všetky zainteresované strany, aby do ôsmich týždňov predložili pripomienky alebo doplňujúce informácie alebo oboje a tieto pripomienky uverejní na svojom webovom sídle;

f)  na požiadanie poskytuje Komisii technickú a vedeckú podporu pri vykonávaní a ďalšom rozvoji dohovoru, najmä pokiaľ ide o posudzovací výbor pre perzistentné organické látky;

g)  zostavuje, eviduje, spracúva a sprístupňuje Komisii a príslušným orgánom členských štátov všetky informácie získané alebo dostupné podľa článku 4 ods. 2 a 3, článku 7 ods. 4 písm. b) bodu iv), článku 9 ods. 2 a článku 13 ods. 1. Pokiaľ takéto informácie nemajú dôverný charakter, agentúra ich sprístupňuje verejnosti na svojom webovom sídle, a uľahčuje výmenu týchto informácií s príslušnými informačnými platformami, ako sú napríklad tie, ktoré sú uvedené v článku 13 ods. 2;

h)  zriaďuje a spravuje na svojom webovom sídle sekcie pre všetky záležitosti súvisiace s vykonávaním tohto nariadenia.

2.  Fórum sa využíva na koordináciu siete orgánov členských štátov zodpovedných za presadzovanie tohto nariadenia.

Členovia fóra, ktorí sú vymenovaní členským štátom, zabezpečia vhodnú koordináciu medzi úlohami fóra a prácou príslušného orgánu ich členského štátu.

Fórum zahŕňa orgány presadzovania členských štátov zodpovedné za odpad pri riešení otázok súvisiacich s odpadom.

3.  Sekretariát agentúry vykonáva úlohy, ktoré boli zverené agentúre podľa tohto nariadenia.

Článok 9

Realizačné plány

1.  Pri príprave a aktualizácii svojich národných realizačných plánov poskytnú členské štáty verejnosti v súlade so svojimi vnútroštátnymi postupmi včasné a efektívne príležitosti na účasť na tomto postupe.

2.  Hneď ako členský štát prijme svoj národný realizačný plán v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z dohovoru, sprístupní ho verejnosti a oznámi jeho uverejnenie Komisii, agentúre a ostatným členským štátom.

3.  Keď členské štáty pripravujú a aktualizujú svoje realizačné plány, Komisia, podporovaná agentúrou, si s členskými štátmi podľa potreby vymieňa informácie o ich obsahu, a to aj informácie o opatreniach prijatých na vnútroštátnej úrovni na identifikáciu a posúdenie lokalít kontaminovaných perzistentnými organickými látkami.

4.  Komisia, podporovaná agentúrou, vedie plán na splnenie záväzkov Únie vyplývajúcich z dohovoru a podľa potreby ho uverejní, preskúma a aktualizuje.

Článok 10

Monitorovanie

1.   Komisia, podporovaná agentúrou, a členské štáty v úzkej spolupráci vypracujú alebo prípadne udržiavajú primerané programy a mechanizmy zodpovedajúce najmodernejšiemu stavu techniky na pravidelné poskytovanie porovnateľných údajov monitorovania o výskyte látok uvedených na zozname v časti A prílohy III v životnom prostredí. Pri vypracúvaní alebo udržiavaní takýchto programov a mechanizmov sa náležite zohľadní vývoj v rámci protokolu a dohovoru.

2.  Komisia pravidelne posudzuje možnú potrebu povinného monitorovania látky uvedenej na zozname v časti B prílohy III. Na základe tohto posúdenia a akýchkoľvek údajov, ktoré jej členské štáty sprístupnia, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 s cieľom zmeniť prílohu III na účel presunu látky z časti B prílohy III do jej časti A, ak je to vhodné.

Článok 11

Výmena informácií

1.  Komisia, agentúra a členské štáty umožnia a realizujú v rámci Únie a s tretími krajinami výmenu informácií, ktoré sa týkajú zníženia, minimalizovania alebo, kde je to možné, zastavenia výroby, používania a uvoľňovania perzistentných organických látok a alternatív k takýmto látkam, pričom uvedú riziká a ekonomické a sociálne náklady súvisiace s takými alternatívami.

2.  Komisia, agentúra a podľa potreby členské štáty podporujú a umožňujú, pokiaľ ide o perzistentné organické látky:

a)  informačné kampane vrátane takých, ktoré sa týkajú ich účinkov na zdravie a životné prostredie a o ich alternatívach, ako aj o znižovaní alebo zastavení ich výroby, používania a uvoľňovania, najmä pre:

i)  osoby zodpovedné za politiku a rozhodovanie,

ii)  obzvlášť zraniteľné skupiny obyvateľstva;

b)  poskytovanie informácií verejnosti;

c)  odbornú prípravu aj pre pracovníkov, vedcov, vzdelávacích pracovníkov a technický a riadiaci personál.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté nariadenia (ES) č. 1049/2001 a (ES) č. 1367/2006 a smernica 2003/4/ES, nepovažujú sa informácie o zdraví a bezpečnosti ľudí a o životnom prostredí za dôverné. Komisia, agentúra a členské štáty, ktoré si vymieňajú informácie s tretími krajinami, chránia akékoľvek dôverné informácie v súlade s právom Únie.

Článok 12

Technická pomoc

V súlade s článkami 12 a 13 dohovoru Komisia a členské štáty spolupracujú pri poskytovaní primeranej a včasnej technickej a finančnej pomoci rozvojovým krajinám a krajinám s transformujúcou sa ekonomikou na základe ich požiadania a v rámci dostupných zdrojov a pri zohľadnení ich jednotlivých potrieb, v záujme rozvoja a posilnenia ich schopnosti splniť v plnej miere ich záväzky vyplývajúce z dohovoru. Takáto podpora môže byť realizovaná aj prostredníctvom regionálnych stredísk, ako sa uvádza v dohovore, nevládnych organizácií alebo agentúry.

Článok 13

Monitorovanie vykonávania

1.  Bez toho, aby boli dotknuté smernice 2003/4/ES a 2007/2/ES, členské štáty vypracujú a uverejnia správu, ktorá obsahuje:

a)  informácie o uplatňovaní tohto nariadenia vrátane informácií o činnostiach presadzovania, porušovaní a sankciách;

b)  informácie zostavené z oznámení doručených podľa článku 4 ods. 2 a 3, článku 5 ods. 2 a článku 7 ods. 4 písm. b) bodu iv);

c)  informácie zostavené zo súpisov o uvoľnení látok vypracovaných podľa článku 6 ods. 1;

d)  informácie o vykonávaní v súlade s národnými realizačnými plánmi vypracovanými podľa článku 9 ods. 2;

e)  informácie o prítomnosti látok uvedených na zozname v časti A prílohy III v životnom prostredí, zostavené podľa článku 10;

f)  ročné údaje z monitorovania a štatistické údaje o skutočnom alebo odhadovanom celkovom objeme výroby a uvedení na trh ktorejkoľvek látky uvedenej na zozname v prílohe I alebo II vrátane príslušných ukazovateľov, prehľadových máp, správ.

Členské štáty aktualizujú správu každý rok, pokiaľ sú k dispozícii nové údaje alebo informácie, a v opačnom prípade aspoň každé tri roky.

Členské štáty poskytnú Komisii a agentúre prístup k informáciám uvedeným v správach.

2.  Ak členský štát zdieľa informácie uvedené v odseku 1 písm. e) na informačnej platforme pre monitorovanie chemických látok, uvedie to vo svojej správe a daný členský štát sa považuje za štát, ktorý splnil svoju informačnú povinnosť podľa uvedeného písmena.

Ak sa informácie uvedené v odseku 1 písm. e) nachádzajú v správe členského štátu pre agentúru, agentúra použije informačnú platformu pre monitorovanie chemických látok na zostavenie, uchovanie a zdieľanie uvedených informácií.

3.  Pokiaľ ide o látky uvedené na zozname v dohovore, Komisia s podporou agentúry vypracuje správu v intervaloch, ktoré určí Konferencia strán dohovoru, na základe informácií poskytnutých členskými štátmi agentúre podľa odseku 1 písm. f) a predloží ju sekretariátu dohovoru.

4.  Agentúra zostaví a uverejní prehľadové správy Únie na základe údajov uvedených v odsekoch 1 a 2, ktoré uverejnili alebo oznámili členské štáty. Prehľadová správa Únie obsahuje podľa potreby ukazovatele výstupov, výsledkov a vplyvu tohto nariadenia, prehľadové mapy Únie a správy členských štátov. Agentúra aktualizuje prehľadovú správu Únie aspoň každých šesť mesiacov alebo po doručení žiadosti Komisie.

5.  Komisia môže prijať vykonávacie akty týkajúce sa minimálnych informácií, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s odsekom 1, a to vrátane definície príslušných ukazovateľov, prehľadových máp a správ uvedených v odseku 1 písm. f). Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 20 ods. 3.

Článok 14

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá, pokiaľ ide o sankcie uplatniteľné pri porušení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Ak tak ešte neurobili pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, členské štáty o týchto pravidlách a opatreniach informujú Komisiu najneskôr do ... [rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a bezodkladne jej oznámia každú následnú zmenu, ktorá ich ovplyvní.

Článok 15

Zmena príloh

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 s cieľom zmeniť prílohy I, II a III k tomuto nariadeniu, aby ich prispôsobila zmenám na zozname látok uvedených v prílohách k dohovoru alebo k protokolu na základe toho, že Únia podporila príslušnú zmenu prostredníctvom rozhodnutia Rady prijatého v súlade s článkom 218 ods. 9 ZFEÚ, alebo aby zmenila existujúce záznamy alebo ustanovenia v ▌prílohách I a II k tomuto nariadeniu s cieľom prispôsobiť ich vedeckému a technickému pokroku.

Vždy, keď Komisia zmení prílohu I, II alebo III k tomuto nariadeniu, prijme v súvislosti s každou látkou samostatný delegovaný akt.

2.   Komisia neustále reviduje prílohy IV a V a v prípade potreby predloží legislatívne návrhy na zmenu uvedených príloh s cieľom prispôsobiť ich zmenám na zozname látok uvedených v prílohách k dohovoru alebo k protokolu alebo zmeniť existujúce záznamy alebo ustanovenia v prílohách k tomuto nariadeniu s cieľom prispôsobiť ich vedeckému a technickému pokroku.

Článok 16

Rozpočet agentúry

1.  Na účely tohto nariadenia príjmy agentúry tvorí:

a)  dotácia Únie zapísaná vo všeobecnom rozpočte Únie (oddiel Komisia);

b)  akékoľvek dobrovoľné príspevky od členských štátov.

2.  Príjmy a výdavky na činnosti podľa tohto nariadenia sa kombinujú s tými, ktoré sa týkajú činností podľa nariadenia (EÚ) č. 649/2012, a zohľadnia sa v tom istom oddiele rozpočtu agentúry. Príjmy agentúry uvedené v odseku 1 sa používajú na plnenie jej úloh podľa tohto nariadenia.

Článok 17

Formáty a softvér na uverejnenie alebo oznámenie informácií

Agentúra určí v spolupráci s členskými štátmi formáty a softvér na uverejnenie alebo oznámenie údajov podľa tohto nariadenia členskými štátmi a bezplatne ich sprístupní na svojom webovom sídle. Pokiaľ ide o súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, členské štáty a agentúra vypracujú tieto formáty v súlade s požiadavkami smernice 2007/2/ES. Členské štáty a iné subjekty, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, používajú tieto formáty a softvér pri správe svojich údajov alebo výmene údajov s agentúrou.

Článok 18

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 3, ▌článku 10 ods. 2 a článku 15 ods. 1 sa Komisii udeľuje na ▌obdobie ▌piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 3, ▌článku 10 ods. 2 a v článku 15 ods. 1 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 3,článku 10 ods. 2 a článku 15 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 19

Príslušné orgány

Každý členský štát určí príslušný orgán alebo orgány zodpovedné za administratívne úlohy a presadzovanie požadované podľa tohto nariadenia. Informuje Komisiu o takom určení najneskôr tri mesiace po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, ak tak ešte neurobil pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, a informuje Komisiu aj o každej zmene určeného príslušného orgánu.

Článok 20

Postup výboru

1.  Okrem prípadu uvedeného v odseku 2, Komisii pomáha výbor zriadený článkom 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006 ▌. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Vo veciach súvisiacich s odpadom Komisii pomáha výbor zriadený článkom 39 smernice 2008/98/ES. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 21

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 850/2004 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VII.

Článok 22

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

Časť A – Látky uvedené na zozname v dohovore a v protokole, ako aj látky uvedené na zozname len v dohovore

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Osobitná výnimka pri používaní ako medziprodukt alebo iná špecifikácia

tetrabrómdifenyléter

C12H6Br4O

40088-47-9 a iné

254-787-2 a iné

1.  Na účely tohto záznamu sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie tetrabrómdifenyléteru rovnajúce sa 10 mg/kg (0,001 hmotnostného percenta) alebo nižšie, ak sa vyskytuje v látkach ▌.

2.  Na účely záznamov týkajúcich sa tetra-, penta-, hexa-, hepta- a dekabrómdifenyléteru sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na súčet koncentrácií týchto látok do 500 mg/kg, ak sú prítomné v zmesiach alebo vo výrobkoch, ktoré podliehajú preskúmaniu a posúdeniu Komisiou do ... [2 roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia]. V tomto preskúmaní sa okrem iného posúdia všetky relevantné vplyvy, pokiaľ ide o zdravie a životné prostredie.

3.  Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a používanie týchto výrobkov:

elektrické a elektronické zariadenie patriace do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/ES(25).

4.  Povoľuje sa použitie výrobkov už používaných v Únii pred 25. augustom 2010, ktoré obsahujú tetrabrómdifenyléter ▌. Na takéto výrobky sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

pentabrómdifenyléter

C12H5Br5O

32534-81-9 a iné

251-084-2 a iné

1.  Na účely tohto záznamu sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie pentabrómdifenyléteru rovnajúce sa 10 mg/kg (0,001 hmotnostného percenta) alebo nižšie, ak sa vyskytuje v látkach ▌.

2.  Na účely záznamov týkajúcich sa tetra-, penta-, hexa-, hepta- a dekabrómdifenyléteru sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na súčet koncentrácií týchto látok do 500 mg/kg, ak sú prítomné v zmesiach alebo vo výrobkoch, ktoré podliehajú preskúmaniu a posúdeniu Komisiou do ... [2 roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia]. V tomto preskúmaní sa okrem iného posúdia všetky relevantné vplyvy, pokiaľ ide o zdravie a životné prostredie.

3.  Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a používanie týchto výrobkov:

elektrické a elektronické zariadenia patriace do rozsahu pôsobnosti smernice 2011/65/ES.

4.  Povoľuje sa použitie výrobkov už používaných v Únii pred 25. augustom 2010, ktoré obsahujú tetrabrómdifenyléter ▌. Na takéto výrobky sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

hexabrómdifenyléter

C12H4Br6O

36483-60-0 a iné

253-058-6 a iné

1.  Na účely tohto záznamu sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie hexabrómdifenyléteru rovnajúce sa 10 mg/kg (0,001 hmotnostného percenta) alebo nižšie, ak sa vyskytuje v látkach ▌.

2.  Na účely záznamov týkajúcich sa tetra-, penta-, hexa-, hepta- a dekabrómdifenyléteru sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na súčet koncentrácií týchto látok do 500 mg/kg, ak sú prítomné v zmesiach alebo vo výrobkoch, ktoré podliehajú preskúmaniu a posúdeniu Komisiou do ... [2 roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia]. V tomto preskúmaní sa okrem iného posúdia všetky relevantné vplyvy, pokiaľ ide o zdravie a životné prostredie.

3.  Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a používanie týchto výrobkov:

elektrické a elektronické zariadenia patriace do rozsahu pôsobnosti smernice 2011/65/ES.

4.  Povoľuje sa použitie výrobkov už používaných v Únii pred 25. augustom 2010, ktoré obsahujú hexabrómdifenyléter ▌. Na takéto výrobky sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

heptabrómdifenyléter

C12H3Br7O

68928-80-3 a iné

273-031-2 a iné

1.  Na účely tohto záznamu sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie heptabrómdifenyléteru rovnajúce sa 10 mg/kg (0,001 hmotnostného percenta) alebo nižšie, ak sa vyskytuje v látkach ▌.

2.  Na účely záznamov týkajúcich sa tetra-, penta-, hexa-, hepta- a dekabrómdifenyléteru sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na súčet koncentrácií týchto látok do 500 mg/kg, ak sú prítomné v zmesiach alebo vo výrobkoch, ktoré podliehajú preskúmaniu a posúdeniu Komisiou do ... [2 roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia]. V tomto preskúmaní sa okrem iného posúdia všetky relevantné vplyvy, pokiaľ ide o zdravie a životné prostredie.

3.  Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a používanie týchto výrobkov:

elektrické a elektronické zariadenia patriace do rozsahu pôsobnosti smernice 2011/65/ES.

4.  Povoľuje sa použitie výrobkov už používaných v Únii pred 25. augustom 2010, ktoré obsahujú heptabrómdifenyléter ▌. Na takéto výrobky sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

Bis(pentabrómfenyl)éter (dekabrómdifenyléter; dekaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Na účely tohto záznamu sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie dekabrómdifenyléteru rovnajúce sa 10 mg/kg (0,001 hmotnostného percenta) alebo nižšie, ak sa vyskytuje v látkach.

2.  Na účely záznamov týkajúcich sa tetra-, penta-, hexa-, hepta- a dekabrómdifenyléteru sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na súčet koncentrácií týchto látok do 500 mg/kg, ak sú prítomné v zmesiach alebo vo výrobkoch, ktoré podliehajú preskúmaniu a posúdeniu Komisiou do ... [2 roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia]. V tomto preskúmaní sa okrem iného posúdia všetky relevantné vplyvy, pokiaľ ide o zdravie a životné prostredie.

3.  Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a používanie dekabrómdifenyléteru na tieto účely za predpokladu, že členské štáty predložia Komisii do decembra 2019 správu v súlade s dohovorom:

a)  pri výrobe lietadla, pre ktoré bola podaná žiadosť o typové schválenie pred 2. marcom 2019 a typové schválenie bolo udelené pred decembrom 2022, do 18. decembra 2023, alebo v prípade, že je to odôvodnené, do 2. marca 2027;

b)  pri výrobe náhradných dielov pre:

i)  lietadlo, v súvislosti s ktorým bola podaná žiadosť o typové schválenie pred 2. marcom 2019 a typové schválenie bolo udelené pred decembrom 2022, vyrobené pred 18. decembrom 2023 alebo v prípade, že je to odôvodnené, vyrobené pred 2. marcom 2027, až do skončenia životnosti tohto lietadla;

ii)  motorové vozidlá patriace do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES(26), vyrobené pred ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], buď do roku 2036, alebo do skončenia ich životnosti, podľa toho, čo nastane skôr;

c)  elektrické a elektronické zariadenia patriace do rozsahu pôsobnosti smernice 2011/65/ES.

4.  Špecifické výnimky pre náhradné diely, ktoré sa majú používať v motorových vozidlách uvedených v bode 2 písm. b) bode ii), platia pre výrobu a používanie komerčného dekabrómdifenyléteru v rámci jednej alebo viacerých z týchto kategórií:

a)  hnacia sústava a zariadenia pod kapotou, napríklad ukostrovacie káble batérie, spojovacie káble batérie, rúrky mobilného klimatizačného zariadenia (MAC), hnacie sústavy, priechodky výfukového potrubia, izolácia pod kapotou, káble a rozvody pod kapotou (motorové káble atď.), snímače rýchlosti, hadice, ventilátorové moduly a snímače klepania motora;

b)  zariadenia palivového systému, napríklad palivové hadice, palivové nádrže a palivové nádrže na podvozku;

c)  pyrotechnické prístroje a zariadenia ovplyvnené pyrotechnickými prístrojmi, napríklad zapaľovacie káble airbagov, poťahy/látka sedadiel (len ak sú relevantné pre airbagy) a airbagy (predné a bočné).

5.  Povoľuje sa použitie výrobkov už používaných pred ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] v Únii, ktoré obsahujú dekabrómdifenyléter. Na takéto výrobky sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

6.  Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Únie týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania látok a zmesí, výrobky, v ktorých sa používa dekabrómdifenyléter, musia byť počas svojho životného cyklu identifikovateľné pomocou označenia alebo iným spôsobom.

7.  Povoľuje sa uvádzanie na trh a používanie výrobkov, ktoré obsahujú dekabrómdifenyléter, dovezených na účely osobitných výnimiek uvedených v bode 2, a to do skončenia platnosti týchto výnimiek. Bod 6 sa uplatňuje, ak takéto výrobky boli vyrobené v súlade s výnimkou uvedenou v bode 2. Takéto výrobky, ktoré sa už do dátumu skončenia platnosti príslušných výnimiek používajú, sa môžu naďalej používať.

8.  Na účely tejto položky „lietadlo“ je:

a)  civilné lietadlo vyrobené v súlade s typovým osvedčením vydaným podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008(27) alebo v súlade so schválením konštrukcie vydaným podľa vnútroštátnych predpisov zmluvného štátu ICAO alebo ktorému zmluvný štát ICAO vydal osvedčenie letovej spôsobilosti podľa prílohy 8 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve;

b)  vojenské lietadlo.

kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová a jej deriváty (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, kovová soľ (O-M+), halogenid, amid a iné deriváty vrátane polymérov)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 a iné

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 a iné

1.  Na účely tohto záznamu sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie PFOS rovnajúce sa 10 mg/kg (0,001 hmotnostného percenta) alebo nižšie, ak sa vyskytuje v látkach alebo v zmesiach.

2.  Na účely tohto záznamu sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie PFOS v nedokončených výrobkoch a výrobkoch, alebo ich častiach, pokiaľ koncentrácia PFOS je nižšia ako 0,1 hmotnostného percenta vypočítaná vo vzťahu k hmotnosti štrukturálne alebo mikroštrukturálne odlišných častíc, ktoré obsahujú PFOS, alebo v prípade textilu alebo iných potiahnutých materiálov, pokiaľ hmotnosť PFOS je nižšia ako 1 μg/m2 poťahového materiálu.

3.  Povoľuje sa použitie výrobkov už používaných v Únii pred 25. augustom 2010, ktoré obsahujú PFOS ▌. Na takéto výrobky sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

4.  Pokiaľ sa množstvo vypúšťané do životného prostredia minimalizovalo, povoľuje sa výroba a uvádzanie na trh na tieto osobitné použitia za predpokladu že členské štáty každé štyri roky Komisiu oboznámia o pokroku dosiahnutom pri eliminácii PFOS:

▌prísady proti zahmlievaniu pre nedekoratívne hrubé pochrómovanie šesťmocným chrómom v uzavretých obehových systémoch.

V prípadoch, keď sa takáto odchýlka týka výroby alebo používania v prevádzkach, ktoré patria do rozsahu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES(28), uplatňujú sa príslušné najlepšie dostupné techniky prevencie a minimalizácie emisií PFOS opísané v informáciách, ktoré uverejňuje Komisia podľa článku 17 ods. 2 druhého pododseku smernice 2008/1/ES.

Hneď, ako sú dostupné nové informácie o podrobnostiach používania a o bezpečnejších alternatívnych látkach alebo technológiách ▌, Komisia preskúma odchýlku uvedenú v druhom pododseku tak, aby:

a)  sa postupne ukončilo používanie PFOS, len čo bude použitie bezpečnejších alternatív technicky a ekonomicky uskutočniteľné;

b)  sa odchýlka mohla naďalej uplatňovať len pre nevyhnutné použitia, pre ktoré neexistujú bezpečnejšie alternatívy, a ak sa oznámili snahy o nájdenie bezpečnejších alternatív;

c)  uvoľňovanie PFOS do životného prostredia sa minimalizovalo pomocou najlepších dostupných techník.

5.  Od momentu, keď Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) prijme normy, používajú sa ako metódy analytických testov na preukázanie súladu látok, zmesí a výrobkov s bodmi 1 a 2. Akákoľvek iná analytická metóda, ktorej rovnakú výkonnosť môže používateľ dokázať, by sa mohla použiť namiesto noriem CEN.

DDT (1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl)etán)

50-29-3

200-024-3

chlordán

57-74-9

200-349-0

hexachlórcyklohexány vrátane lindánu

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

dieldrín

60-57-1

200-484-5

Endrín

72-20-8

200-775-7

heptachlór

76-44-8

200-962-3

endosulfán

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

▌1. Povoľuje sa uvedenie na trh a použitie výrobkov, ktoré sa už používali pred 10. júlom 2012 ▌alebo k danému dňu, ktoré ▌obsahujú endosulfán.

▌ 2. Na výrobky uvedené v bode 1 sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

hexachlórbenzén

118-74-1

204-273-9

chlórdekón

143-50-0

205-601-3

Aldrín

309-00-2

206-215-8

pentachlórbenzén

608-93-5

210-172-0

polychlórované bifenyly (PCB)

1336-36-3 a ďalšie

215-648-1 a iné

Bez toho, aby bola dotknutá smernica 96/59/ES, sa povoľuje naďalej používať výrobky, ktoré sa používajú v čase, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť.

Členské štáty čo najskôr, no najneskôr 31. decembra 2025, určia a stiahnu z používania zariadenia (napr. transformátory, kondenzátory alebo iné nádoby obsahujúce kvapalné zásoby) obsahujúce viac ako 0,005 percenta PCB v objeme väčšom ako 0,05 dm3.

Mirex

2385-85-5

219-196-6

toxafén

8001-35-2

232-283-3

hexabrómbifenyl

36355-01-8

252-994-2

1 hexabrómcyklododekán

„hexabrómcyklododekán“ je: hexabrómcyklododekán, 1,2,5,6,9,10-hexabrómcyklododekán a jeho hlavné diastereoizoméry: alfa-hexabrómcyklododekán; beta-hexabrómcyklododekán; a gama-hexabrómcyklododekán

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.  Na účely tohto záznamu a pod podmienkou preskúmania zo strany Komisie do 22. marca 2019 sa článok 4 ods. 1 písm. b) uplatňuje na koncentrácie hexabrómcyklododekánu rovnajúce sa 100 mg/kg (0,01 hmotnostného percenta) alebo nižšie, ak sa vyskytuje v látkach, zmesiach, výrobkoch alebo ako zložka ▌ výrobkov, na ktoré sa aplikovali spomaľovače horenia.

2.  Výrobky z expandovaného polystyrénu s obsahom hexabrómcyklododekánu, ktoré sa už používali v budovách pred 21. februárom 2018 v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2016/293(29) a vykonávacím rozhodnutím Komisie č. 2016/C 12/06(30), a výrobky z extrudovaného polystyrénu s obsahom hexabrómcyklododekánu, ktoré sa už používali v budovách pred 23. júnom 2016, sa môžu naďalej používať. Na takéto výrobky sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

3.  Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Únie týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania látok a zmesí, expandovaný polystyrén, uvedený na trh po 23. marci 2016, v ktorom sa použil hexabrómcyklododekán, musí byť počas svojho životného cyklu identifikovateľný pomocou označenia alebo iným spôsobom(31).

hexachlórbutadién

87-68-3

201-765-5

▌ 1. Povoľuje sa uvedenie na trh a použitie výrobkov, ktoré sa už používali pred 10. júlom 2012 alebo k danému dňu ▌ a ktoré ▌obsahujú hexachlórbutadién.

▌2. Na výrobky uvedené v bode 1 sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

pentachlórfenol a jeho soli a estery

87-86-5 a iné

201-778-6 a iné

 

polychlórované naftalény(32)

70776-03-3 a iné

274-864-4 a iné

1. Povoľuje sa uvedenie na trh a použitie výrobkov, ktoré sa už používali pred 10. júlom 2012 alebo k danému dňu ▌ a ktoré ▌obsahujú polychlórované naftalény.

2. Na výrobky uvedené v bode 1 sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

Alkány C10-C13, chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom) (SCCP)

85535-84-8 a iné

287-476-5 

1.  Odchylne sa povoľuje výroba, uvádzanie na trh a používanie látok alebo zmesí, ktoré obsahujú SCCP v koncentráciách nižších ako 1 hmotnostné percenta, alebo vo výrobkoch, ktoré obsahujú SCCP v koncentráciách nižších ako 0,15 hmotnostného percenta.

2.  Používanie sa povoľuje v prípade:

a)  dopravníkových pásov v ťažobnom priemysle a tesniacich materiálov pri stavbe priehrad obsahujúcich SCCP, ktoré sa už používali pred 4. decembrom 2015 alebo k uvedenému dňu, a

b)  iných výrobkov obsahujúcich SCCP, než sú výrobky uvedené v písmene a), ktoré sa už používali pred 10. júlom 2012 alebo k uvedenému dňu.

3.  Na výrobky uvedené v bode 2 sa uplatňuje článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek.

Časť B – Látky uvedené na zozname len v protokole

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Osobitná výnimka pri používaní ako medziprodukt alebo iná špecifikácia

PRÍLOHA II

ZOZNAM LÁTOK PODLIEHAJÚCICH OBMEDZENIAM

ČASŤ A – Látky uvedené na zozname v dohovore a v protokole

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Podmienky obmedzenia

Časť B – Látky uvedené na zozname len v protokole

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Podmienky obmedzenia

PRÍLOHA III

ZOZNAM LÁTOK PODLIEHAJÚCICH USTANOVENIAM NA ZNÍŽENIE UVOĽŇOVANIA

ČASŤ A

Látka (č. CAS)

Polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF)

Polychlórované bifenyly (PCB)

ČASŤ B

Hexachlórbenzén (HCB) (č. CAS: 118-74-1)

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH)(33)

Pentachlórbenzén (č. CAS 608-93-5)

Hexachlórbutadién (č. CAS 87-68-3)

Polychlórované naftalény (č. CAS 70776-03-3 a iné)

PRÍLOHA IV

Zoznam látok, ktoré podliehajú ustanoveniam o nakladaní s odpadom uvedeným v článku 7

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Koncentračný limit uvedený v článku 7 ods. 4 písm. a)

endosulfán

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

hexachlórbutadién

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

polychlórované naftalény(34)

 

 

10 mg/kg

alkány C10-C13, chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

10000 mg/kg

tetrabrómdifenyléter

C12H6Br4O

40088-47-9 a iné

254-787-2 a iné

súčet koncentrácií tetrabrómdifenyléteru, pentabrómdifenyléteru, hexabrómdifenyléteru, heptabrómdifenyléteru a dekabrómdifenyléteru: 1 000 mg/kg.

Komisia preskúma tento koncentračný limit a v prípade potreby a v súlade so zmluvami prijme legislatívny návrh na zníženie tejto hodnoty na 500 mg/kg. Komisia toto preskúmanie vykoná čo najskôr, a v každom prípade najneskôr do ... [dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

pentabrómdifenyléter

C12H5Br5O

32534-81-9 a iné

251-084-2 a iné

hexabrómdifenyléter

C12H4Br6O

 36483-60-0 a iné

253-058-6 a iné

heptabrómdifenyléter

C12H3Br7O

68928-80-3 a iné

273-031-2 a iné

dekabrómdifenyléter

C12Br10O

1163-19-5 a iné

214-604-9 a iné

kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová a jej deriváty (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, kovová soľ (O-M+), halogenid, amid a iné deriváty vrátane polymérov)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 a iné

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 a iné

50 mg/kg

polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg-1

DDT (1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl)etán)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

chlordán

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

hexachlórcyklohexány vrátane lindánu

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

dieldrín

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

endrín

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

heptachlór

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

hexachlórbenzén

118-74-1)

204-273-9

50 mg/kg

chlórdekón

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

aldrín

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

pentachlórbenzén

608-93-5

210-172-0

50 mg/kg

polychlórované bifenyly (PCB)

1336-36-3 a ďalšie

215-648-1

50 mg/kg(35)

mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

toxafén

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

hexabrómbifenyl

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

hexabrómcyklododekán(36)

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1000 mg/kg, podlieha preskúmaniu Komisiou do 20.4.2019

-1 Limit sa počíta ako PCDD a PCDF podľa týchto faktorov toxickej ekvivalencie (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8 – PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PRÍLOHA V

NAKLADANIE S ODPADOM

Časť 1 Zneškodňovanie a zhodnocovanie podľa článku 7 ods. 2

Nasledujúce postupy na zneškodňovanie a zhodnocovanie stanovené v prílohe I a II k smernici 2008/98/ES sú povolené na účely článku 7 ods. 2, ak sa uplatnia takým spôsobom, aby zabezpečili, že obsah perzistentných organických látok sa zničí alebo nenávratne transformuje

D9

 

Fyzikálno-chemická úprava.

D10

 

Spaľovanie na pevnine.

R1

 

Použitie ako palivo alebo iný prostriedok na výrobu energie s výnimkou odpadu obsahujúceho PCB.

R4

 

Recyklácia/spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín za týchto podmienok: Úpravy sa obmedzujú na zvyšky z postupov výroby železa a ocele, ako sú prach alebo kal zo spracovania a čistenia plynov alebo okuje z valcovania alebo prach z filtrov oceliarní obsahujúci zinok, prach zo systémov na čistenie plynu z taviacich pecí na meď a podobný odpad a vylúhované zvyšky z výroby neželezných kovov obsahujúce olovo. Vylúčený je odpad obsahujúci PCB. Úpravy sa obmedzujú na postupy zhodnocovania železa a zliatin železa (vysoká pec, šachtová pec, Siemensova-Martinova pec) a neželezných kovov (postup výroby v rotačných peciach Waelz, postupy v taviacom kúpeli s využitím vertikálnych alebo horizontálnych pecí) pod podmienkou, že v príslušných zariadeniach sa ako minimálne požiadavky dodržiavajú limitné hodnoty emisií PCDD a PCDF stanovené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ(37) bez ohľadu na to, či sa na príslušné postupy vzťahuje uvedená smernica alebo nie, a bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia uvedenej smernice.

Pred zničením alebo nevratnou transformáciou podľa tejto časti tejto prílohy sa môže vykonať predbežná úprava za predpokladu, že látka uvedená v prílohe IV, ktorá sa izoluje z odpadu počas predbežnej úpravy, sa následne zneškodní podľa tejto časti tejto prílohy. Ak len časť výrobku alebo odpadu, ako napríklad zariadenia na spracovanie odpadu, obsahuje perzistentné organické látky, alebo je nimi kontaminovaná, táto časť je oddelená a následne zneškodnená v súlade s požiadavkami tohto nariadenia. Naviac, opätovné zabalenie a dočasné skladovanie sa môže vykonať pred takouto predbežnou úpravou alebo zneškodnením alebo nevratnou transformáciou podľa tejto časti tejto prílohy.

Časť 2 Odpad a postupy, na ktoré sa uplatňuje článok 7 ods. 4 písm. b)

Nasledujúce činnosti sa povoľujú na účely článku 7 ods. 4 písm. b) vzhľadom na odpad, ktorý je bližšie určený šesťciferným kódom podľa klasifikácie v rozhodnutí Komisie 2000/532/ES(38).

Pred trvalým uložením sa podľa tejto časti tejto prílohy môže vykonať predbežná úprava, pokiaľ sa látka uvedená na zozname v prílohe IV, ktorá je izolovaná z odpadu počas predbežnej úpravy, následne zneškodní v súlade s časťou 1 tejto prílohy. Okrem toho sa pred takouto predbežnou úpravou alebo pred trvalým uložením podľa tejto časti tejto prílohy môže uskutočniť opätovné balenie a dočasné uloženie.

Odpady klasifikované v rozhodnutí 2000/532/ES

Maximálne koncentračné limity látok uvedených na zozname v prílohe IV(39)

Proces

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV

Alkány C10-C13, chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom) (SCCP): 10000 mg/kg;

aldrín: 5000 mg/kg;

chlórdan: 5000 mg/kg;

chlórdekón: 5000 mg/kg;

DDT (1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl)etán): 5000 mg/kg;

dieldrín: 5000 mg/kg;

endosulfán: 5000 mg/kg;

endrín: 5000 mg/kg;

heptachlór: 5000 mg/kg;

hexabrómbifenyl: 5000 mg/kg;

hexabrómcyklododekán(40): 1000 mg/kg;

hexachlórbenzén: 5000 mg/kg;

hexachlórbutadién: 1000 mg/kg;

hexachlórcyklohexány vrátane lindánu: 5000 mg/kg;

mirex: 5000 mg/kg;

pentachlórbenzén: 5000 mg/kg;

kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová a jej deriváty (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, kovová soľ (O-M+), halogenid, amid a iné deriváty vrátane polymérov): 50 mg/kg;

polychlórované bifenyly (PCB)(41): 50 mg/kg;

polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány: 5 mg/kg;

polychlórované naftalény(*): 1000 mg/kg;

súčet koncentrácií tetrabrómdifenyléteru (C12H6Br4O), pentabrómdifenyléteru (C12H5Br5O), hexabrómdifenyléteru (C12H4Br6O) a heptabrómdifenyléteru (C12H3Br7O): 10000 mg/kg;

toxafén: 5000 mg/kg.

Trvalé uloženie sa povolí, len ak sú splnené všetky tieto podmienky:

(1)  Ukladá sa v jednom z nasledujúcich miest:

–  v bezpečných, hlbokých, podzemných, tvrdých skalných útvaroch,

–  v soľných baniach,

na skládke pre nebezpečný odpad za podmienky, že odpad je solidifikovaný alebo čiastočne stabilizovaný, ak je to technicky možné, ako sa vyžaduje v klasifikácii odpadu v podkapitole 19 03 rozhodnutia 2000/532/ES.

2.  Ustanovenia smernice Rady 1999/31/ES(42) a rozhodnutia Rady 2003/33/ES(43) boli dodržané.

3.  Preukázalo sa, že zvolená činnosť je pre ochranu životného prostredia najvhodnejšia.

10 01

Odpady z elektrární a iných spaľovacích zariadení (okrem 19)

10 01 14 *(44)

Popol, škvara a kotolný prach zo spoluspaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky

10 01 16 *

Popolček zo spoluspaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky

10 02

Odpady zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu

10 02 07 *

Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

10 03

Odpady z termickej metalurgie hliníka

10 03 04 *

Trosky z prvého tavenia

10 03 08 *

Soľné trosky z druhého tavenia

10 03 09 *

Čierne stery z druhého tavenia

10 03 19 *

Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 03 21 *

Iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) obsahujúce nebezpečné látky

10 03 29 *

Odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky

10 04

Odpady z termickej metalurgie olova

10 04 01 *

Trosky z prvého a druhého tavenia

10 04 02 *

Stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 04 04 *

Prach z dymových plynov

10 04 05 *

Iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 04 06 *

Tuhé odpady z čistenia plynu

10 05

Odpady z termickej metalurgie zinku

10 05 03 *

Prach z dymových plynov

10 05 05 *

Tuhý odpad z čistenia plynov

10 06

Odpady z termickej metalurgie medi

10 06 03 *

Prach z dymových plynov

10 06 06 *

Tuhé odpady z čistenia plynu

10 08

Odpady z termickej metalurgie iných neželezných kovov

10 08 08 *

Soľná troska z prvého a druhého tavenia

10 08 15 *

Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 09

Odpady zo zlievania železných kovov

10 09 09 *

Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

16

ODPADY NA ZOZNAME INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

16 11

Odpadové výmurovky a žiaruvzdorné materiály

16 11 01 *

Výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

16 11 03 *

Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

17

ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH)

17 01

Betón, tehly, dlaždice a obkladačky a keramika

17 01 06 *

Zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

17 05

Zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch), kamenivo a materiál z bagrovísk

17 05 03 *

Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

17 09

Iné odpady zo stavieb a demolácií

17 09 02 *

Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, okrem zariadení obsahujúcich PCB

17 09 03 *

Iné odpady zo stavieb a demolácií (vrátane zmiešaných odpadov) obsahujúce nebezpečné látky

19

ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA SVOJHO VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY

19 01

Odpady zo spaľovania alebo pyrolýzy odpadu

19 01 07 *

Tuhé odpady z čistenia plynu

19 01 11 *

Popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky

19 01 13 *

Popolček obsahujúci nebezpečné látky

19 01 15 *

Kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky

19 04

Vitrifikovaný odpad a odpady z vitrifikácie

19 04 02 *

Popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov

19 04 03 *

Nevitrifikovaná tuhá fáza

Maximálny koncentračný limit pre polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD a PCDF) sa vypočíta podľa týchto faktorov toxickej ekvivalencie (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PRÍLOHA VI

Zrušené nariadenie so zoznamom jeho neskorších zmien

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 1195/2006 (Ú. v. EÚ L 217, 8.8.2006, s. 1)

 

Nariadenie Rady (ES) č. 172/2007 (Ú. v. EÚ L 55, 23.2.2007, s. 1)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 323/2006 (Ú. v. EÚ L 85, 27.3.2007, s. 3)

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 109)

Iba bod 3.7 prílohy

Nariadenie Komisie (ES) č. 304/2009 (Ú. v. EÚ L 96, 15.4.2009, s. 33)

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 756/2010 (Ú. v. EÚ L 223, 25.8.2010, s. 20).

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 757/2010 (Ú. v. EÚ L 223, 25.8.2010, s. 29).

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 519/2012 (Ú. v. EÚ L 159, 20.6.2012, s. 1).

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1342/2014 (Ú. v. EÚ L 363, 18.12.2014, s. 67).

 

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2030 (Ú. v. EÚ L 298, 14.11.2015, s. 1).

 

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/293 (Ú. v. EÚ L 55, 2.3.2016, s. 4).

 

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/460 (Ú. v. EÚ L 80, 31.3.2016, s. 17).

 

_____________

PRÍLOHA VII

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 850/2004

Toto nariadenie

článok 1 ods. 1

článok 1

článok 2, úvodná časť

článok 2, úvodná časť

článok 2, písm. a) až d)

článok 2 body 1 až 4

článok 2 body 5 až 7

článok 2 písm. e)

článok 2 bod 8

článok 2 písm. f)

článok 2 bod 9

článok 2 písm. g)

článok 2 bod 10

článok 2 body 11 až 13

článok 3

článok 3 ods. 1 až 3

článok 3 ods. 4 a 5

článok 1 ods. 2

článok 3 ods. 6

článok 4 ods. 1 až 3

článok 4 ods. 1 až 3

článok 4 ods. 3 písm. d)

článok 1 ods. 2

článok 4 ods. 4

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6

článok 7 ods. 1 až 4

článok 7 ods. 1 až 4

článok 7 ods. 6

článok 7 ods. 5

-

článok 7 ods. 6

článok 7 ods. 7

článok 8

článok 8

článok 9

článok 9

článok 10

článok 10

článok 11

článok 11

článok 12

článok 12 ods. 1

článok 13 ods. 1 písm. a)

článok 12 ods. 3 písm. a)

článok 13 ods. 1 písm. b)

článok 12 ods. 3 písm. b)

článok 13 ods. 1 písm. c)

článok 13 ods. 1 písm. d)

článok 12 ods. 3 písm. c)

článok 13 ods. 1 písm. e)

článok 12 ods. 2

článok 13 ods. 1 písm. f)

článok 13 ods. 2

článok 12 ods. 4

článok 12 ods. 5

článok 13 ods. 3

článok 12 ods. 6

článok 13 ods. 4 a 5

článok 13

článok 14

článok 14

článok 15 ods. 1

článok 7 ods. 5

článok 15 ods. 2

článok 16

článok 17

článok 18

článok 15

článok 19

články 16 a 17

článok 20

článok 18

článok 21

článok 19

článok 22

prílohy I až V

prílohy I až V

príloha VI

príloha VII

_____________

(1)Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 93.
(2)Pozícia Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019.
(3)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7).
(4)Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 37.
(5)Ú. v. EÚ L 209, 31.7.2006, s. 3.
(6)Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 29.
(7)Ú. v. ES L 39, 16.2.1993, s. 3.
(8) Ú. v. EÚ L 142, 2.6.2017, s. 4.
(9)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).
(10)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).
(11)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).
(12)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).
(13)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60).
(14) Rozhodnutie Komisie 2014/955/EÚ z 18. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2000/532/ES o zozname odpadov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 370, 30.12.2014, s. 44).
(15) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).
(16) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13).
(17) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).
(18)Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171.
(19)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).
(20)Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(21)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(22) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 1).
(23)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).
(24)Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o odstraňovaní polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Ú. v. ES L 243, 24.9.1996, s. 31).
(25)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L ▌174, 1.7.2011, s. 88).
(26) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).
(27) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1).
(28)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8).
(29) Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/293 z 1. marca 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, pokiaľ ide o prílohu I (Ú. v. EÚ L 55, 2.3.2016, s. 4).
(30) Ú. v. EÚ C 10, 13.1.2016, s. 3.
(31)
(32)Polychlórované naftalény sú chemické zlúčeniny, ktorých základnou štruktúrou je naftalénový kruhový systém, kde sa jeden alebo viacero atómov vodíka nahradilo atómami chlóru.
(33)Na účely inventúr emisií sa ako indikátory musia použiť tieto štyri zlúčeniny: benzo[a]pyrén, benzo[b]fluorantén, benzo[k]fluorantén a indeno[1,2,3-cd]pyrén.
(34)Polychlórované naftalény sú chemické zlúčeniny, ktorých základnou štruktúrou je naftalénový kruhový systém, kde sa jeden alebo viacero atómov vodíka nahradilo atómami chlóru.
(35)Uplatňuje sa metóda výpočtu stanovená v európskych normách EN 12766-1 a EN 12766-2.
(36)„Hexabrómcyklododekán“ je hexabrómcyklododekán, 1,2,5,6,9,10-hexabrómcyklododekán a jeho hlavné diastereoizoméry: α-hexabrómcyklododekán, β-hexabrómcyklododekán a γ-hexabrómcyklododekán.
(37)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).
(38)Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahrádzajúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3).
(39)Tieto limity sa uplatňujú výlučne na skládkach pre nebezpečný odpad a neuplatňujú sa na zariadenia pre trvalé podzemné uloženie nebezpečného odpadu vrátane soľných baní.
(40)„Hexabrómcyklododekán“ je hexabrómcyklododekán, 1,2,5,6,9,10-hexabrómcyklododekán a jeho hlavné diastereoizoméry: α-hexabrómcyklododekán, β-hexabrómcyklododekán a γ-hexabrómcyklododekán.
(41)Uplatňuje sa metóda výpočtu stanovená v európskych normách EN 12766-1 a EN 12766-2.
(42)Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).
(43)Rozhodnutie Rady 2003/33/ES z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II smernice 1999/31/ES (Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 27).
(44)Odpad označený hviezdičkou „*“ sa považuje za nebezpečný odpad podľa smernice 2008/98/EHS a podlieha ustanoveniam uvedenej smernice.

Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne oznámenie