Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0090(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0181/2018

Внесени текстове :

A8-0181/2018

Разисквания :

PV 11/06/2018 - 15
CRE 11/06/2018 - 15

Гласувания :

PV 12/06/2018 - 5.2
CRE 12/06/2018 - 5.2
Обяснение на вота
PV 18/04/2019 - 10.17

Приети текстове :

P8_TA(2018)0244
P8_TA(2019)0437

Приети текстове
PDF 338kWORD 109k
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистри на трансакции ***I
P8_TA-PROV(2019)0437A8-0181/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез ЦК, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0208),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0147/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 11 октомври 2017 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 септември 2017 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 6 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0181/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 385, 15.11.2017 г., стр. 10.
(2) ОВ C 434, 15.12.2017 г., стр. 63.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчитане, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на транзакции, както и изискванията за регистрите на транзакции
▌(текст от значение за ЕИП)
P8_TC1-COD(2017)0090

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета(4) влезе в сила на 16 август 2012 г. Съдържащите се в него изисквания, а именно изискванията за централен клиринг на стандартизираните договори за извънборсови деривати, изискванията за допълнително обезпечение и изискванията за редуциране на операционния риск за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали централен клиринг, задълженията за отчитане на договорите за деривати, както и изискванията към централните контрагенти (ЦК) и изискванията към регистрите на транзакции ▌ допринасят за намаляване на системния риск чрез увеличаване на прозрачността на пазара на извънборсови деривати и намаляване на свързаните с пазара на извънборсови деривати кредитен риск от контрагента и операционен риск.

(2)  С опростяването на някои области, обхванати от Регламент (ЕС) № 648/2012, както и с по-пропорционалния подход към тях се цели най-вече намаляване на регулаторната и административната тежест в съответствие с Програмата на Европейската комисия за пригодност и резултатност на регулаторната рамка, в която се подчертава необходимостта от намаляване на разходите и опростяване, за да могат политиките на Съюза да постигнат целите си по възможно най-ефективен начин. Това опростяване и по-пропорционален подход обаче не следва да засягат първостепенните цели за насърчаване на финансовата стабилност и ограничаване на системните рискове в съответствие с изявлението на лидерите на Г-20 на срещата на върха в Питсбърг от 26 септември 2009 г.

(3)  Основни фактори за доброто функциониране на съюза на капиталовите пазари представляват ефикасните и устойчиви системи за обработка на сключените сделки и пазарите на обезпечения, които са в основата на усилията за насърчаване на инвестициите, растежа и работните места в съответствие с политическите приоритети на Комисията.

(4)  През 2015 г. и 2016 г. Комисията проведе две обществени консултации относно прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 ▌. Освен това Комисията получи информация за прилагането на посочения регламент от Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (▌ESMA▌), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета(5), Европейския съвет за системен риск (▌ЕССР▌), създаден с Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета,(6) и Европейската система на централните банки (▌ЕСЦБ▌). От тези публични консултации стана ясно, че целите на Регламент (ЕС) № 648/2012 срещат подкрепата на заинтересованите страни и не е необходимо регламентът да бъде изцяло преработен. На 23 ноември 2016 г. Комисията прие общ доклад в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012. Въпреки че не всички разпоредби на Регламент (ЕС) № 648/2012 бяха изцяло приложими ▌ и следователно не беше ▌ възможно да му се направи цялостна оценка, в този доклад бяха набелязани редица области, в които са необходими целенасочени действия, за да се осигури изпълнението на целите на Регламент (ЕС) № 648/2012 по по-пропорционален, ефикасен и ефективен начин.

(5)  Регламент (ЕС) № 648/2012 следва да обхваща всички финансови контрагенти, които биха могли да представляват съществен системен риск за финансовата система. Поради това следва да бъде изменено определението за финансов контрагент.

(6)  Плановете за покупка на акции от служители са схеми, обикновено въведени от дадено предприятие, за да могат лицата, пряко или непряко, да записват, купуват, получават или притежават акции на това предприятие или на друго предприятие в рамките на същата група, при условие че от този план се ползват най-малко настоящи или бивши служители на това предприятие или на друго предприятие в рамките на същата група, или настоящи или бивши членове на съвета на това предприятие или на друго предприятие в рамките на същата група. Съобщението на Комисията от 8 юни 2017 г. относно междинния преглед на Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари определя мерките, свързани с плановете за покупка на акции от служители, като възможност за укрепване на съюза на капиталовите пазари с оглед насърчаване на инвестициите на дребно. Поради това и в съответствие с принципа на пропорционалност предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) или алтернативен инвестиционен фонд (АИФ), създаден изключително с цел обслужване на един или повече планове за покупка на акции от служители, не следва да се определя като финансов контрагент.

(7)  Определени финансови контрагенти имат обем на дейност на пазарите на извънборсови деривати, който е твърде нисък, за да представлява съществен системен риск за финансовата система, както и ▌ твърде нисък, за да бъде използването на централен клиринг икономически целесъобразно. Тези контрагенти, които обикновено са известни като „малки финансови контрагенти“, следва да бъдат освободени от задължението за клиринг, но същевременно те следва да продължават да подлежат на изискването за размяна на обезпечения с цел намаляване на системния риск. Когато обаче позицията на финансовия контрагент превиши клиринговия праг за най-малко един клас извънборсови деривати, изчислен на равнището на групата, задължението за клиринг следва да се прилага за всички класове извънборсови деривати с оглед на взаимосвързаността на финансовите контрагенти и евентуалния системен риск за финансовата система, който би могъл да възникне, ако тези договори за извънборсови деривати не преминават през централен клиринг. Финансовият контрагент следва да може по всяко време да удостовери, че неговите позиции вече не превишават клиринговия праг за всеки клас от извънборсови деривативи, като в такъв случай задължението за клиринг следва да престане да се прилага.

(8)  Нефинансовите контрагенти са по-слабо взаимосвързани, отколкото финансовите контрагенти. Освен това те търгуват предимно само с един клас извънборсови деривати. Поради това тяхната дейност крие по-малък системен риск за финансовата система, отколкото дейността на финансовите контрагенти. Поради това следва да се ограничи обхватът на задължението за клиринг за нефинансовите контрагенти, които избират да изчисляват позициите си спрямо клиринговите прагове на всеки 12 месеца. Тези нефинансови контрагенти следва да подлежат на задължението за клиринг единствено по отношение на ▌ класовете извънборсови деривати, превишаващи клиринговия праг. Към нефинансовите контрагенти следва обаче да се прилага изискването за размяна на обезпечения при превишаване на някой от клиринговите прагове. Нефинансовите контрагенти, които избират да не изчисляват позициите си спрямо клиринговите прагове, следва да подлежат на задължението за клиринг по отношение на всички класове извънборсови директиви. Нефинансовият контрагент следва да има възможността по всяко време да удостовери, че неговите позиции вече не превишават клиринговия праг за клас извънборсови деривати, като в такъв случай задължението за клиринг за този клас извънборсови деривати следва да престане да се прилага.

(9)  За да се вземат предвид всички промени на финансовите пазари, ЕОЦКП следва периодично да преразглежда клиринговите прагове и при необходимост да ги актуализира. Този периодичен преглед следва се придружава от доклад.

(10)  Изискването за клиринг на определени договори за извънборсови деривати, сключени преди задължението за клиринг да породи действие, създава правна несигурност и оперативни трудности, докато ползите от него са ограничени. По-специално, това изискване поражда допълнителни разходи и тежести за контрагентите по тези договори и би могло също така да засегне гладкото функциониране на пазара, без това съществено да подобрява единното и последователно прилагане на Регламент (ЕС) № 648/2012 или да създава еднакви условия на конкуренция за участниците на пазара. По тази причина това изискване следва да бъде премахнато.

(11)  Независимо дали като клиенти на клирингов член или посредством споразумения за непряк клиринг, контрагентите, които имат ограничена по обем дейност на пазарите на извънборсови деривати, срещат трудности при достъпа до централен клиринг. ▌ Следователно клиринговите членове и клиентите на клиринговите членове, които предоставят клирингови услуги пряко на други контрагенти или непряко, като позволяват на своите клиенти да предоставят такива услуги на други контрагенти, следва да бъдат ▌ задължени да правят това при справедливи, приемливи, недискриминационни и прозрачни търговски условия. Въпреки че това изискване не следва да води до ценово регулиране или задължение за сключване на договор, на клиринговите членове и клиенти следва да бъде позволено да контролират рисковете, свързани с предлаганите клирингови услуги, като рисковете от контрагента.

(12)  Информацията за финансовите инструменти, обхванати от разрешенията на ЦК, може да не посочва всички класове извънборсови деривати, за които ЦК е получил разрешение за клиринг. За да се гарантира, че ЕОЦКП може да изпълнява своите задачи и задължения във връзка със задължението за клиринг, компетентните органи следва незабавно да уведомяват ЕОЦКП за всяка получена от ЦК информация във връзка с намерението на ЦК да започнат клиринг на даден клас извънборсови деривати, който попада в обхвата на съществуващото разрешение.

(13)  В определени извънредни ситуации следва временно да бъде възможно прекратяване на задължението за клиринг. Това прекратяване следва да бъде възможно, когато вече не са изпълнени критериите, въз основа на които ▌ определени класове извънборсови деривати подлежат на задължението за клиринг. Такъв би могъл да бъде случаят, когато определени класове извънборсови деривати вече не са подходящи за задължителен централен клиринг или при съществена промяна на някой от тези критерии по отношение на ▌ дадени класове извънборсови деривати. Прекратяване на задължението за клиринг следва също така да бъде възможно, когато ЦК престане да предлага клирингови услуги за ▌ определени класове извънборсови деривати или за конкретен вид контрагенти и други ЦК не могат достатъчно бързо да поемат предлагането на тези клирингови услуги. ▌ Прекратяването на задължението за клиринг следва също така да бъде възможно, когато то се счита за необходимо, за да се избегне сериозна заплаха за финансовата стабилност в Съюза. За да се осигури финансова стабилност и да се избегнат смущения на пазара, ЕОЦКП следва, като междувременно се вземат предвид целите на Г-20, да гарантира, че когато е целесъобразно премахването на задължението за клиринг, това премахване се предприема по време на прекратяването на задължението за клиринг и достатъчно навреме, за да се даде възможност за изменение на съответните регулаторни технически стандарти.

(14)  Задължението, установено в Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета(7), за търгуване от контрагентите на подлежащи на клиринг деривати на места за търговия, се задейства, които са в съответствие с процедурата за задължението за търговия, подробно описана в посочения регламент, когато даден клас деривати е обявен за подлежащ на задължението за клиринг. Прекратяването на задължението за клиринг може да попречи на контрагентите да спазват задължението за търговия. Вследствие на това, когато е поискано прекратяване на задължението за клиринг и когато се счита, че е налице съществена промяна в критериите за пораждане на действие от задължението за търговия, ЕОЦКП следва да може да предложи едновременно прекратяване на задължението за търговия въз основана Регламент (ЕС) № 648/2012 вместо Регламент (ЕС) № 600/2014.

(15)  Отчитането на минали договори се оказа трудна задача, защото някои елементи, които сега се изисква да се отчитат, не се изискваше да се отчитат преди влизането в сила на Регламент (ЕС) № 648/2012. Това доведе до висок процент на случаите на неуспешно отчитане и до ниско качество на отчитаните данни въпреки значителната административна тежест, свързана с отчитането на тези договори. Поради това има голяма вероятност тези данни за минали периоди да не бъдат използвани. Освен това до настъпването на момента, когато ще започне да се прилага крайният срок за отчитане на минали договори, валидността на много от тези договори вече ще е изтекла, а с нея и на съответните експозиции и рискове. Поради това изискването за отчитане на минали договори следва да бъде премахнато.

(16)  Вътрешногруповите транзакции, в които участват нефинансови контрагенти, представляват сравнително малка част от всички договори с извънборсови деривати и служат основно за вътрешно хеджиране в рамките на групите. Поради това тези транзакции не водят до значително увеличаване на системния риск и взаимосвързаността, но въпреки това задължението за отчитането на такива сделки налага значителни разходи и тежести на нефинансовите контрагенти. Ето защо ▌ транзакциите между контрагенти в рамките на групата, по които поне едната от страните е нефинансов контрагент, следва да бъдат освободени от задължението за отчитане, независимо от мястото на установяване на нефинансовия контрагент.

(17)  През 2017 г. Комисията започна проверка за пригодност на публичното отчитане от страна на дружествата. Целта на тази проверка е да се съберат данни за последователността, съгласуваността, ефективността и ефикасността на рамката за отчитане на Съюза. В този контекст следва допълнително да се анализира възможността за избягване на ненужно дублиране на отчитането и възможността за намаляване или опростяване на отчитането на договори с деривати, които не са извънборсови деривати, като се има предвид необходимостта от своевременно отчитане, както и мерките, приети съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 и Регламент (ЕС) № 600/2014. По-специално този анализ следва да разглежда отчитаните данни, достъпността на данните за съответните органи, както и мерките за допълнително опростяване на веригите за отчитане за дериватите, които не са извънборсови деривати, по-специално за нефинансовите контрагенти, които не подлежат на задължението за клиринг. Следва да се обмисли по-обща оценка на ефективността и ефикасността на мерките, които са били въведени в Регламент (EС) № 648/2012, с цел подобряване на функционирането и намаляване на тежестта на отчитането на договорите за извънборсови деривати, при наличие на достатъчно опит и данни за прилагането на посочения регламент, по-специално по отношение на качеството и достъпността на данните, отчитани пред регистрите на транзакции, и по отношение въвеждането и прилагането на делегираното отчитане.

(18)  С цел да се намали тежестта на отчитането на договорите за извънборсови деривати за ▌ нефинансовите контрагенти, които не подлежат на задължението за клиринг, финансовият контрагент следва по правило да бъде единственият, който отговаря ▌ и носи правно задължение ▌ за отчитането от свое име и от името на нефинансови контрагенти, който не подлежат на задължението за клиринг по отношение на сключените от тези контрагенти договори за извънборсови деривати, както и за гарантирането на верността на ▌ отчитаните данни. С цел да се гарантира, че финансовият контрагент разполага с данните, необходими за изпълнението на неговото задължение за отчитане, нефинансовият контрагент следва да предостави данните, свързани с договорите за извънборсови деривати, за които не може да се очаква логично, че са притежавани от финансовия контрагент. Нефинансовите контрагенти следва обаче да имат възможност да изберат да отчитат техните договори за извънборсови деривати. В такива случаи нефинансовият контрагент следва да информира съответно финансовия контрагент и да отговаря и следва да носи правното задължение за отчитането на тези данни и за гарантирането на верността им.

(19)  Следва да бъде определена също отговорността за отчитане на договорите за извънборсови деривати, когато един или двамата контрагенти са ПКИПЦК или АИФ. Поради това следва да се уточни, че управляващото дружество на ПКИПЦК отговаря ▌ и носи правното задължение ▌ за отчитането на договорите за извънборсови деривати, сключени от това ПКИПЦК, както и за гарантирането на верността на ▌ отчитаните данни, от името на това ПКИПЦК. Аналогично управителя на АИФ следва да отговаря ▌ и да носи правното задължение ▌ за отчитането на договорите за извънборсови деривати, сключени от този АИФ, както и за гарантирането на верността на ▌ отчитаните данни, от името на този АИФ.

(20)  За да се избегнат несъответствията в рамките на Съюза при прилагането на техниките за редуциране на риска, които се дължат на комплексния характер на процедурите за управление на риска, изискващи своевременна, точна и подходящо отделена размяна на обезпечения между контрагентите, която включва използването на вътрешни модели, компетентните органи следва да утвърждават тези процедури за управление на риска или всяка значителна промяна в тях, преди тяхното прилагане.

(21)  Нуждата от международно регулаторно сближаване и от това нефинансовите контрагенти и малките финансови контрагенти да намалят рисковете, свързани с техните експозиции на валутен риск, поражда необходимост от установяване на специални процедури за управление на риска за сетълмент с физическа доставка на форуърдни валутни сделки и сетълмент с физическа доставка на валутни суапове. За да бъде ограничено натрупването на системен риск и да бъдат избегнати международни регулаторни различия, е целесъобразно задължителният обмен на вариационни маржини на сетълмент с физическа доставка на форуърдни валутни сделки и сетълмент с физическа доставка на валутни суапове, предвид техния специфичен рисков профил, да бъде ограничен до транзакции между най-значимите от системна гледна точка контрагенти. Международно регулаторно сближаване следва да се осигури и по отношение на процедурите за управление на риска за други класове деривати.

(22)  Услугите за намаляване на риска след сключване на сделките включват услуги като компресиране на портфейл. Понятието „компресиране на портфейл“ е изключено от обхвата на задължението за търговия, установено в Регламент (ЕС) № 600/2014. С цел привеждане на Регламент (ЕС) № 648/2012 в съответствие с Регламент (ЕС) № 600/2014, когато е необходимо и уместно, като същевременно се вземат предвид различията между тези два регламента, възможностите за заобикаляне на задължението за клиринг и степента, до която услугите за намаляване на риска след сключване на сделките редуцират или намаляват рисковете, Комисията, в сътрудничество с ЕОЦКП и ЕССР, следва да оцени кои сделки, произтичащи от услуги за намаляване на риска след сключване на сделките, ако има такива, следва да бъдат освободени от задължението за клиринг.

(23)  С цел увеличаване на прозрачността и предвидимостта на първоначалните допълнителни обезпечения и за да се ограничат случаите, при които ЦК променят своите модели на първоначалните допълнителни обезпечения по начини, които могат да имат проциклично въздействие, ЦК следва да предоставят на своите клирингови членове инструменти за симулиране на съответните им изисквания за първоначално допълнително обезпечение и следва да им предоставят подробен преглед на използваните от тях модели на първоначалните допълнителни обезпечения. Това е в съответствие с международните стандарти, публикувани от Комитета по платежни и сетълмент системи и Съвета на Международната организация на комисиите за ценни книжа, по-специално с рамката за оповестяване на информация, публикувана през декември 2012 г., и количествените стандарти за оповестяване за ЦК, публикувани през 2015 г., служещи на клиринговите членове за по-точно разбиране на рисковете и разходите, свързани с участието им в ЦК, и повишаващи прозрачността на ЦК за пазарните участници.

(24)  Националните закони на държавите членки относно несъстоятелността не следва да възпрепятстват ЦК да осъществяват с достатъчна правна сигурност прехвърлянето на клиентски позиции или да изплащат приходите от ликвидация директно на клиентите при неизпълнение от страна на клирингов член, що се отнася до активите, държани в омнибус или индивидуални отделени клиентски сметки. С оглед на насърчаване на клиринга и подобряване на достъпа до него националните закони на държавите членки относно несъстоятелността не следва да възпрепятстват дадени ЦК да прилагат процедурите при неизпълнение в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на активи и позиции, държани в омнибус и индивидуални отделени клиентски сметки, държани в клиринговия член или ЦК. При сключване на непреки споразумения за клиринг непреките клиенти следва все пак да продължат да се ползват от защита с еквивалентен ефект на посочената съгласно правилата за отделяне и преносимост и процедурите при неизпълнение, установени в Регламент (ЕС) № 648/2012.

(25)  Глобите, наложени от ЕОЦКП на намиращите се под неговия пряк надзор регистри на транзакции, следва да бъдат достатъчно ефективни, пропорционални и възпиращи, за да се гарантира ефективността на надзорните правомощия на ЕОЦКП и да се повиши прозрачността на позициите и експозициите в ▌ деривати. Размерите на глобите, първоначално предвидени в Регламент (ЕС) № 648/2012, се оказаха недостатъчно възпиращи с оглед на текущите обороти на регистрите на транзакции, което потенциално би могло да ограничи ефективността на надзорните правомощия, с които ЕОЦКП разполага по отношение на регистрите на транзакции съгласно посочения регламент. Ето защо следва да бъде увеличена горната граница на основните размери на глобите.

(26)  Органите на трета държава следва да имат достъп до данните, отчитани пред регистрите на транзакции в Съюза, когато третата държава е изпълнила определени условия относно третирането на тези данни и когато тази трета държава е въвела правно обвързващо и подлежащо на изпълнение задължение, осигуряващо на органите от Съюза пряк достъп до данните, отчитани пред регистрите на транзакции в тази трета държава.

(27)  В Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета(8) е предвидена опростена процедура за регистрация на регистри на транзакции, които вече са регистрирани съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 и които желаят да разширят тази регистрация, за да предоставят своите услуги по отношение на сделки за финансиране с ценни книжа. Подобна опростена процедура следва да бъде предвидена за регистрацията на регистри на транзакции, които вече са регистрирани съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365 и желаят да разширят тази регистрация, за да предоставят своите услуги по отношение на договори за деривати.

(28)  Недостатъчното качество и прозрачност на данните, предоставяни от регистрите на транзакции, затрудняват образуванията, получили достъп до тези данни, за да ги използват за наблюдение на пазарите на деривати, и пречат на регулаторните и надзорните органи при своевременното определяне на рисковете за финансовата стабилност. С цел подобряване на качеството и прозрачността на данните, както и за уеднаквяване на изискванията за отчитане на Регламент (ЕС) № 648/2012 с тези на регламенти (ЕС) 2015/2365 и ▌ (ЕС) № 600/2014, е необходимо допълнително хармонизиране на правилата и изискванията за отчитане, по-специално по отношение на стандартите за данните, форматите, методите и механизмите за отчитане, както и допълнително хармонизиране на процедурите, които да се прилагат от регистрите на транзакции за валидиране на данни, отчетени по отношение на тяхната пълнота и вярност и процедурите за съгласуването на данните с другите регистри на транзакции. Освен това регистрите на транзакции следва при поискване да предоставят на контрагентите, които не се отчитат, достъп до всички отчетени от тяхно име данни при приемливи търговски условия.

(29)  С Регламент (ЕС) № 648/2012 беше създадена конкурентна среда по отношение на услугите, предоставяни от регистрите на транзакции. Поради това контрагентите следва да имат възможност да избират пред кой регистър на транзакции да се отчитат и да могат по желание да сменят регистрите на транзакции. За улесняване на такава смяна и за осигуряване на постоянната наличност на данни без дублиране, регистрите на транзакции следва да въведат подходящи политики за надлежното прехвърляне на отчетените данни към други регистри на транзакции, когато това бъде поискано от контрагент, което подлежи на задължението за отчитане.

(30)  Регламент (ЕС) № 648/2012 постановява, че задължението за клиринг не се прилага за пенсионните планове, докато ЦК не разработят подходящо техническо решение за прехвърлянето на непарични обезпечения за променливи маржини. Тъй като до момента не са разработени работещи решения, позволяващи участието на пенсионните планове в централен клиринг, този преходен период следва да се прилага за поне още две години. Централният клиринг следва обаче да остане крайната цел, при условие че текущите регулаторни и пазарни промени позволят на участниците на пазара да разработят подходящи технически решения в рамките на този срок. Със съдействието на ЕОЦКП, Европейския надзорен орган (Европейски банков орган) (ЕБО), създаден с Регламент (EС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета(9), Европейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) (ЕОЗППО), създаден с Регламент (EС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета(10), и ЕССР Комисията следва да следи напредъка, постигнат от ЦК, клиринговите членове и пенсионните планове за постигане на работещи решения, позволяващи участието на пенсионните планове в централен клиринг, и да изготви доклад за този напредък. Този доклад следва също да обхване решенията и съответните разходи за пенсионните планове, като бъдат отчетени регулаторните и пазарните промени, като например промените във вида на финансовия контрагент, подлежащ на задължението за клиринг. С цел отразяване на събития, които не са били предвидени към момента на приемане на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят правомощия да удължи преходния период два пъти за срок от една година, след като внимателно е преценила необходимостта от подобно удължаване.

(31)  Преходният период, през който пенсионните планове са освободени от задължението за клиринг за пенсионните планове, изтече на 16 август 2018 г. От съображения за правна сигурност и за да се избегне прекъсване, е необходимо удължаването на преходния период да се приложи с обратна сила за договори за извънборсови деривати, сключени от пенсионните планове от 17 август 2018 г. до… [деня преди датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

(32)  С цел опростяване на регулаторната рамка следва да се разгледа степента, до която е необходимо и целесъобразно задължението за търговия съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014 да се приведе в съответствие с промените, направени съгласно настоящия регламент на задължението за клиринг за деривати, по-специално на обхвата на субектите, които подлежат на задължението за клиринг. При наличието на достатъчно опит и данни за прилагането на настоящия регламент следва да се предприеме по-обща оценка на въздействието на настоящия регламент върху равнището на клиринг от различните видове контрагенти и върху разпределението на клиринга в рамките на всеки вид контрагенти, както и на достъпността на клиринговите услуги, включително ефикасността на промените, направени съгласно настоящия регламент по отношение на предоставянето на клирингови услуги при справедливи, приемливи, недискриминационни и прозрачни търговски условия за улесняване на достъпа до клиринг.

(33)  За да се осигури последователно хармонизиране на това кога търговските условия по отношение на предоставянето на клирингови услуги се считат за справедливи, приемливи, недискриминационни и прозрачни, и за да могат участниците на пазара при определени условия да разполагат с допълнително време за разработване на решения за клиринг за пенсионните планове, на Комисията следва да бъдат делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с определянето на изискванията, при които търговските условия по отношение на предоставянето на клирингови услуги се считат за справедливи, приемливи, недискриминационни и прозрачни, както и по отношение на удължаването на преходния период, по време на който задължението за клиринг не следва да се прилага за договори за извънборсови деривати, сключени от пенсионните планове. От особено значение е Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище, и тези консултации да се проведат в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(11). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при изготвянето на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове.

(34)  За осигуряването на единни условия за прилагането на настоящия регламент, и по-специално по отношение на прекратяването на задължението за клиринг и на задължението за търговия, както и по отношение на прекия достъп на съответните органи на трети държави до информацията, съдържаща се в ▌ регистрите на транзакции, установени в Съюза, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(12) ▌. Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение за прекратяване на задължението за клиринг или на задължението за търговия на конкретни класове извънборсови деривати, когато е необходимо бързо решение, за да се осигури правна сигурност по отношение на резултата от процедурата за прекратяване, и когато са налице надлежно обосновани наложителни причини за спешност.

(35)  За да се осигури последователната хармонизация на правилата за техниките за редуциране на риска, регистрацията на регистрите на транзакции и изискванията за отчитане, на Комисията следва да се предостави правомощието да приема регулаторни технически стандарти, разработени от ЕБО или ЕОЦКП, по отношение на следното: надзорните процедури за осигуряване на първоначално и текущо утвърждаване на процедурите за управление на риска, които изискват своевременна, точна и подходящо отделена размяна на обезпечения; подробната информация на опростеното заявление за разширяване на обхвата на регистрацията на регистър на транзакции, който вече е регистриран съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365; процедурите за съгласуването на данните между регистрите на транзакции, процедурите, които трябва да бъдат прилагани от регистъра на транзакции, за да се провери спазването на изискванията за отчитане от страна на отчитащия се контрагент или отчитащото дружество, както и изчерпателността и верността на отчитаните данни; реда и условията, механизмите и изискваната документация, въз основа на които регистрите на транзакции предоставят достъп на определени субекти. Комисията следва да приема тези регулаторни технически стандарти посредством делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС и в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010 ▌ ▌ и ▌ (ЕС) № 1095/2010▌.

(36)  На Комисията следва също да се предоставят правомощия да приема технически стандарти за изпълнение, разработени от ЕОЦКП ▌, по отношение на стандартите за данните, които трябва да се отчитат за различни класове деривати и във връзка с методите и механизмите за отчитане, както и на формата на заявлението за разширяване на обхвата на регистрацията на регистър на транзакции, който вече е регистриран съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365. Комисията следва да приема тези технически стандарти за изпълнение посредством актове за изпълнение съгласно член 291 от ДФЕС и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(37)  Доколкото целите на настоящия регламент, а именно да се гарантира, че правилата са пропорционални на правилата, не водят до излишна административна тежест или разходи за привеждане в съответствие, не излагат на риск финансовата стабилност, и увеличават прозрачността на позициите и експозициите в извънборсови деривати, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради техния мащаб и последици могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(38)  Прилагането на някои разпоредби на настоящия регламент следва да бъде отложено с цел да бъдат установени всички основни мерки за изпълнение и да се даде възможност на участниците на пазара да предприемат необходимите стъпки за привеждане в съответствие.

(39)  Поради това Регламент (ЕС) № 648/2012 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 648/2012 се изменя, както следва:

1)  В член 2 точка 8 се заменя със следното:"

„8) „финансов контрагент“ означава:

   а) инвестиционен посредник, получил разрешение в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета*;
   б) кредитна институция, получила разрешение в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета**;
   в) застрахователно предприятие или презастрахователно предприятие, получило разрешение в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета***;
   г) ПКИПЦК и, когато е приложимо, неговото управляващо дружество, получило разрешение в съответствие с Директива 2009/65/ЕО, ако това ПКИПЦК не е създадено изключително с цел обслужване на един или повече планове за покупка на акции от служители;
   д) институция за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) съгласно определението в член 6, точка 1 от Директива (EС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета ****;
   е) алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) съгласно определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС, който е или установен в Съюза, или управляван от лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ), получило разрешение или регистрирано в съответствие с посочената Директива, освен ако този АИФ не е създаден изключително с цел обслужване на един или повече планове за покупка на акции от служители или освен ако този АИФ е предприятие със специална цел дейности по секюритизация по член 2, параграф 3, буква ж) от Директива 2011/61/ЕС и, когато е приложимо, неговото ЛУАИФ, установено в Съюза;
   ж) централен депозитар на ценни книжа, получил разрешение в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета***** ▌.

________________

* Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

** Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (OВ L 176, 27.6.2013 г., стp. 338).

*** Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

**** Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (OВ L 354, 23.12.2016 г., стp. 37).

***** Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).“;

"

2)  Член 4 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се изменя, както следва:

i)  в буква а) подточки i)—iv) се заменят със следното:"

„i) между два финансови контрагенти, които изпълняват условията по член 4а, параграф 1, втора алинея;

   ii) между финансов контрагент, който изпълнява условията по член 4а, параграф 1, втора алинея, и нефинансов контрагент, който изпълнява условията по член 10, параграф 1, втора алинея;
   iii) между два нефинансови контрагенти, които изпълняват условията по член 10, параграф 1, втора алинея;
   iv) между, от една страна, финансов контрагент, който изпълнява условията по член 4а, параграф 1, втора алинея, или нефинансов контрагент, който изпълнява условията по член 10, параграф 1, втора алинея, и, от друга страна, образувание, установено в трета държава, което би подлежало на задължението за клиринг, ако е установено в Съюза;“;

"

ii)  буква б) се заменя със следното:"

„б) се сключват или новират на ▌ датата, на която задължението за клиринг поражда действие, или след нея ▌, при условие че на датата, на която се сключват или новират, и двамата контрагенти изпълняват условията, посочени в буква а);“;

"

б)  вмъква се следният параграф:"

„3а. Без да подлежат на задължението за сключване на договор, клиринговите членове и клиенти, които пряко или непряко предоставят клирингови услуги, правят това при справедливи, приемливи, недискриминационни и прозрачни търговски условия. Тези клирингови членове и клиенти предприемат всички разумни мерки за установяване, предотвратяване, управление и наблюдение на конфликти на интереси, по-специално между търговския отдел и отдела за клиринг, които биха могли да окажат неблагоприятно въздействие върху справедливото, приемливо, недискриминационно и прозрачно предоставяне на клирингови услуги. Тези мерки се предприемат и когато търговските и клиринговите услуги се предоставят от различни правни образувания, принадлежащи към една и съща група.

На клиринговите членове и клиенти се разрешава да контролират рисковете, свързани с предлаганите клирингови услуги.

На Комисията се предоставят правомощия да приеме делегирани актове в съответствие с член 82 за допълване на настоящия регламент като определи условията, при които търговските условия, посочени в първа алинея от настоящия параграф, се считат за справедливи, приемливи ▌, недискриминационни и прозрачни, въз основа на следните елементи:

   а) изисквания за справедливост и прозрачност по отношение на таксите, цените, политиките на отстъпки и други общи договорни условия по отношение на ценовите листи, без да се засяга поверителността на договорните споразумения с индивидуалните контрагенти;
   б) фактори, съставляващи разумни търговски условия, за да се гарантират безпристрастни и рационални договорни споразумения;
   в) изисквания, улесняващи клиринговите услуги на справедлива и недискриминационна основа като вземат предвид свързаните разходи и рискове, за да се гарантира, че евентуалните разлики в начисляваните цени са пропорционални на разходите, рисковете и ползите; както и
   г) критерии за контрол на риска за клиринговия член или клиент, свързани с предлаганите клирингови услуги.“;

"

3)  Вмъква се следният член:"

„Член 4a

Финансови контрагенти, които имат задължение за клиринг

1.  На всеки 12 месеца финансов контрагент, заемащ позиции в договори за извънборсови деривати, може да изчислява своята съвкупна средна позиция в края на месеца за предходните 12 месеца ▌ в съответствие с параграф 3.

Когато финансов контрагент не изчислява своите позиции или резултатът от изчислението превишава някой от клиринговите прагове, определени съгласно член 10, параграф 4, буква б), финансовият контрагент:

   а) незабавно уведомява ЕОЦКП и съответния компетентен орган за това и, когато е приложимо, посочва периода, използван за изчислението;

   б) сключва споразумение за клиринг в срок от четири месеца след уведомлението по буква а) от настоящата алинея; и
   в) за него възниква задължението за клиринг по член 4 за всички договори за извънборсови деривати, които спадат към който и да е клас извънборсови деривати, за който се отнася задължението за клиринг, сключени или новирани повече от четири месеца след уведомлението по буква а) от настоящата алинея.

2.  Финансов контрагент, който подлежи на задължение за клиринг по член 4 на ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] или за когото възниква задължението за клиринг в съответствие с параграф 1, втора алинея, продължава да изпълнява това задължение и да извършва клиринг, докато удостовери пред съответния компетентен орган, че съвкупната му средна позиция в края на месеца за предходните 12 месеца не превишава клиринговия праг, определен съгласно член 10, параграф 4, буква б).

Финансовият контрагент трябва да може да удостовери пред съответния компетентен орган, че изчисляването на съвкупната средна позиция в края на месеца за предходните 12 месеца не води до системно подценяване на тази позиция.

3.  При изчисляването на посочените в параграф 1 позиции финансовият контрагент включва всички договори за извънборсови деривати, сключени от него или от други образувания в рамките на групата, към която принадлежи.

Без да се засяга първа алинея, за ПКИПЦК и АИФ позициите, посочени в параграф 1, се изчисляват на нивото на фонда.

Управляващи дружества на ПКИПЦК, които управляват повече от едно ПКИПЦК, както и ЛУАИФ, които управляват повече от един АИФ, са в състояние да удостоверят пред съответния компетентен орган, че изчисляването на позициите на равнището на нивото на фонда не води до:

   а) системно подценяване на позициите на фондовете, които управляват, или позициите на управителя; и
   б) заобикаляне на задължението за клиринг.

Съответните компетентни органи на финансовия контрагент и на другите образувания в рамките на групата установяват процедури за сътрудничество, за да гарантират ефективното изчисляване на позициите на нивото на групата.“;

"

4)  Член 5 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Когато компетентен орган предоставя разрешение на ЦК да извършва клиринг на конкретен клас извънборсови деривати съгласно член 14 или 15 или когато конкретен клас извънборсови деривати, за които ЦК възнамерява да започне да извършва клиринг, попада в обхвата на съществуващо разрешение, предоставено в съответствие с член 14 или 15, компетентният орган незабавно уведомява ЕОЦКП за това разрешение или за класа извънборсови деривати, за които ЦК възнамерява да започне да извършва клиринг.“;

"

б)  в параграф 2 буква в) се заличава;

(5)  Член 6 се изменя, както следва:

а)  в параграф 2 буква д) се заличава;

б)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Когато ЦК вече не притежава разрешение или не е признат в съответствие с настоящия регламент да извършва клиринг на конкретен клас извънборсови деривати, ЕОЦКП незабавно заличава този ЦК от публичния регистър във връзка с този клас извънборсови деривати.“;

"

6)  Вмъква се следният член:"

„Член 6a

Прекратяване на задължението за клиринг

1.  ▌ ЕОЦКП може да поиска от Комисията да прекрати задължението за клиринг, посочено в член 4, параграф 1, за ▌ конкретните класове извънборсови деривати или за определен вид контрагенти, когато е изпълнено едно от следните условия:

   а) конкретните класове извънборсови деривати вече не са подходящи за централен клиринг съгласно критериите, посочени в член 5, параграф 4, първа алинея и член 5, параграф 5;
   б) вероятно е ЦК да престане да извършва клиринга на тези конкретни класове извънборсови деривати и няма друг ЦК, който е в състояние да осъществи клиринга на тези конкретни класове извънборсови деривати без прекъсване;
   в) прекратяването на задължението за клиринг за ▌ тези конкретни класове извънборсови деривати или за определен вид контрагенти е необходимо, за да се избегне или преодолее сериозна заплаха за финансовата стабилност или за нормалното функциониране на финансовите пазари в Съюза, и прекратяването е пропорционално на тези цели.

За целите на първа алинея, буква в), преди да отправи посоченото в първа алинея искане, ЕОЦКП се консултира с ЕССР и с компетентните органи, определени в съответствие с член 22.

Посоченото в първа алинея искане е придружено с доказателства, че е изпълнено най-малко едно от условията, определени в нея.

Когато прекратяването на задължението за клиринг се счита от ЕОЦКП за съществена промяна в критериите за пораждане на действие от задължението за търговия, както е посочено в член 32, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 600/2014, искането по първа алинея от настоящия параграф може да включва и искане за прекратяване на задължението за търговия, установено в член 28, параграфи 1 и 2 от посочения регламент, за същите конкретни класове извънборсови деривати, които подлежат на искането за прекратяване на задължението за клиринг.

2.  При условията, предвидени в параграф 1 от настоящия член, компетентните органи, отговорни за надзора на клиринговите членове, и компетентните органи, определени в съответствие с член 22, могат да поискат от ЕОЦКП да подаде искане за прекратяване на задължението за клиринг до Комисията. В искането, отправено от компетентния орган, се излагат мотивите и се представят доказателства, които сочат, че е изпълнено най-малко едно от условията, посочени в параграф 1 от настоящия член, първа алинея условия.

В рамките на 48 часа от получаването на искането от компетентния орган, посочено в първа алинея от настоящия параграф, въз основа на мотивите и доказателствата, представени от компетентния орган, ЕОЦКП или отправя искане до Комисията да прекрати задължението за клиринг по член 4, параграф 1, или отхвърля искането, посочено в първата алинея от настоящия параграф. ЕОЦКП информира съответния компетентен орган за своето решение. Ако отхвърли искането на компетентния орган, ЕОЦКП представя писмено основанията си за това.

3.  Исканията по параграфи 1 и 2 не се оповестяват публично.

4.  Без ненужно забавяне след получаване на искането, посочено в параграф 1, въз основа на мотивите и доказателствата, представени от ЕОЦКП, Комисията или прекратява задължението за клиринг за конкретните класове извънборсови деривати или за определения вид контрагент, посочен в параграф 1, посредством акт за изпълнение, или отхвърля поисканото прекратяване. Когато Комисията отхвърли исканото прекратяване, тя представя мотивите си за това на ЕОЦКП в писмен вид. Комисията незабавно информира Европейския парламент и Съвета за това и им изпраща мотивите, които е представила на ЕОЦКП. Информацията не се оповестява публично.

Актът за изпълнение, посочен в първа алинея от настоящия член, се приема в съответствие с процедурата, посочена в член 86, параграф 3.

5.  По искане на ЕОЦКП в съответствие с параграф 1, четвърта алинея от настоящия член актът за изпълнение, който прекратява задължението за клиринг за конкретни класове извънборсови деривати, може да прекрати и задължението за търговия, предвидено в член 28, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 600/2014, за същите конкретни класове извънборсови деривати, за които се прилага прекратяването на задължението за клиринг.

6.  Прекратяването на задължението за клиринг и, ако е приложимо, задължението за търговия, се съобщава на ЕОЦКП и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, на уебсайта на Комисията и в публичния регистър, посочен в член 6.

7.  Прекратяването на задължението за клиринг, посочено в параграф 4, е валидно за първоначален срок, не по-дълъг от три месеца, считано от датата на прилагане на това прекратяване.

Прекратяването на задължението за търговия, посочено в параграф 5, е валидно за същия първоначален срок.

8.  Ако основанията за прекратяването продължават да бъдат приложими, Комисията ▌ може посредством акт за изпълнение да удължи посоченото в параграф 4 прекратяване за допълнителни срокове от не повече от три месеца, като общият срок на прекратяване не може да надхвърля 12 месеца. Всяко удължаване на прекратяването се публикува в съответствие с параграф 6.

Актът за изпълнение, посочен в първата алинея от настоящия параграф, се приема в съответствие с процедурата, посочена в член 86, параграф 3.

Достатъчно време преди края на периода на прекратяване, посочен в параграф 7 от настоящия член, или на периода на удължаване, посочен в първата алинея от настоящия параграф, ЕОЦКП дава становище на Комисията относно това дали основанията за прекратяването продължават да се прилагат. За целите на параграф 1 от настоящия член, първа алинея, буква в) ЕОЦКП се консултира с ЕССР и с компетентните органи, определени в съответствие с член 22. ЕОЦКП изпраща копие от това становище на Европейския парламент и на Съвета. Това становище не се оповестява публично.

Актът за прилагане, който удължава прекратяването на задължението за клиринг, също може да удължи периода на прекратяване на задължението за търговия, посочено в параграф 7.

Удължаването на прекратяването на задължението за търговия е валидно за същия период като удължаването на прекратяването на задължението за клиринг.“;

"

7)  Член 9 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Контрагентите и ЦК осигуряват отчитането на данните в съответствие с параграфи 1а1е за всеки сключен от тях договор за деривати, както и за всяка промяна или прекратяване на такъв договор, пред регистъра на транзакции, регистриран в съответствие с член 55 или признат в съответствие с член 77. Данните се отчитат не по-късно от първия работен ден след деня на сключването, промяната или прекратяването на договора.

Задължението за отчитане се прилага за договори за деривати, които:

   а) са сключени преди 12 февруари 2014 г. и чието изпълнение не е приключило към същата дата;
   б) са сключени на 12 февруари 2014 г. или след тази дата.

Независимо от член 3, задължението за отчитане не се прилага по отношение на договори за деривати в рамките на една и съща група, по които поне една от страните е нефинансов контрагент, или би отговаряла на изискванията за нефинансов контрагент, ако беше установена в Съюза, при условие че:

   а) двамата контрагенти са включени в една и съща пълна консолидация;
   б) двамата контрагенти подлежат на подходящи централизирани процедури за оценка, измерване и контрол на риска; и
   в) предприятието майка не е финансов контрагент.

Контрагентите уведомяват своите компетентни органи за намерението си да приложат освобождаването, посочено в третата алинея. Освобождаването е валидно, освен ако уведомените компетентни органи не постигнат съгласие по отношение на изпълнението на условията, посочени в третата алинея, в срок от три месеца от датата на уведомяване.“;

"

б)  вмъкват се следните параграфи:"

„1а. Eдинствено финансовият контрагент е отговорен и носи правното задължение от името на двамата контрагенти за отчитането на данните по ▌ договорите за извънборсови деривати, сключени с нефинансов контрагент, който не изпълнява условията по член 10, параграф 1, втора алинея, както и за гарантирането на верността на ▌ отчитаните данни.

С цел да се гарантира, че финансовият контрагент разполага с всички данни, необходими за изпълнението на неговото задължение за отчитане, нефинансовият контрагент предоставя на финансовия контрагент данните, свързани с договорите за извънборсови деривати, сключени между тях, за които не може да се очаква логично, че са притежавани от финансовия контрагент. Нефинансовият контрагент е отговорен за това да гарантира, че посочените данни са верни.

Независимо от първата алинея нефинансовите контрагенти, които вече са инвестирали в система за отчитане, могат да решат да отчитат данните по своите договори за извънборсови деривати с финансови контрагенти пред регистър на транзакции. В такъв случай нефинансовите контрагенти информират преди отчитането на данните финансовите контрагенти, с които са сключили договори за извънборсови деривати, относно решението си. В този случай нефинансовите контрагенти са отговорни и носят правното задължение за отчитане на тези данни и за гарантиране на верността им.

Нефинансов контрагент, който не изпълнява условията, посочени в член 10, параграф 1, втора алинея и който сключва договори за извънборсови деривати с образувание, установено в трета държава, не се изисква да се отчита съгласно настоящия член и не носи правното задължение за отчитане или гарантиране на верността на данните по тези договори за извънборсови деривати, при условие че:

   а) това образувание на трета държава би имало качество на финансов контрагент, ако беше установен в Съюза;
   б) правният режим за отчитане, който се прилага към това образувание на трета държава, e бил обявен за еквивалентен съгласно член 13; и
   в) финансовият контрагент от третата държава е отчел тази информация съгласно правния режим за отчитане на същата трета държава пред регистър на транзакции, който подлежи на правно обвързващо и приложимо задължение за предоставяне на образуванията, посочени в член 81, параграф 3, на пряк и непосредствен достъп до данните.

1б.  Управляващото дружество на ПКИПЦК е отговорно и носи правното задължение за отчитането на ▌ данните по договорите за извънборсови деривати, по които това ПКИПЦК е контрагент ▌, както и за гарантирането на верността на отчитаните данни.

1в.  ЛУАИФ е отговорен и носи правното задължение за отчитането на данните по договорите за извънборсови деривати, по които съответният АИФ е контрагент, както и за гарантирането на верността на отчитаните данни.

1г.  Получилото разрешение образувание, което отговаря за управлението и действа от името на ИППО, която в съответствие с националното право не притежава правосубектност, е отговорно и носи правното задължение за отчитането на данните по договорите за извънборсови деривати, по които тази ИППО е контрагент, както и за гарантирането на верността на отчитаните данни.

1д.  ▌ Контрагентите и ЦК, от които се изисква да отчитат данните по договори за деривати, гарантират, че данните се отчитат вярно и без дублиране..

1е.  Контрагентите и ЦК, които подлежат на посоченото в параграф 1 задължение за отчитане, могат да делегират това задължение.“; ▌

"

в)  параграф 6 се заменя със следното:"

„6. За да се осигурят единни условия за прилагането на параграфи 1 и 3, ЕОЦКП разработва в тясно сътрудничество с ЕСЦБ проекти на технически стандарти за изпълнение, с които се уточняват:

   а) стандартите и форматите за данните, които трябва да бъдат отчитани, включващи най-малко следното:
   i) глобалните идентификационни кодове на правните субекти (▌ ИКПС ▌);
   ii) международните идентификационни номера на ценните книжа (▌ ISIN номера ▌);
   iii) уникалните идентификатори на транзакциите (▌ UTI ▌);
   б) методите и механизмите за отчитане;
   в) честотата на отчитането;
   г) датата, до която договорите за деривати следва да бъдат отчетени ▌.

При разработването на тези проекти на технически стандарти за изпълнение ЕОЦКП взема предвид тенденциите в международен план и стандартите, договорени в рамките на Съюза или на световно равнище, и тяхната съгласуваност с изискванията за докладване, определени в член 4 от Регламент (ЕС) ▌ 2015/2365* и член 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до … [12 месеца след датата на влизането в сила на настоящия регламент за изменение].

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първата алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

________________

* Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).“;

"

8)  Член 10 се изменя, както следва:

а)  параграфи 1 и 2 се заменят със следното:"

„1. На всеки 12 месеца нефинансов контрагент, заемащ позиции в договори за извънборсови деривати, може да изчислява своята съвкупна средна позиция в края на месеца за предходните 12 месеца ▌ в съответствие с параграф 3.

Ако нефинансов контрагент не изчислява своите позиции или ако резултатът от изчислението по отношение на един или повече класове извънборсови деривати превишава клиринговите прагове, определени съгласно параграф 4, първа алинея, буква б), този нефинансов контрагент:

   а) незабавно уведомява за това ЕОЦКП и съответния компетентен орган и, ако е целесъобразно, посочва периода, използван за изчислението;
   б) сключва споразумение за клиринг в срок от четири месеца след уведомлението по буква а) от настоящата алинея;
   в) за него възниква посоченото в член 4 задължение за клиринг за договорите за извънборсови деривати, сключени или новирани повече от четири месеца след уведомяването, посочено в буква а) от настоящата алинея, които спадат към класовете активи, за които резултатът от изчислението превишава клиринговите прагове, или, ако нефинансовият контрагент не е изчислил позицията си, които спадат към който и да е клас извънборсови деривати, за който се отнася задължението за клиринг.

2.  Нефинансов контрагент, който има задължение за клиринг по член 4 на ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] или за когото възниква задължението за клиринг в съответствие с настоящия член, параграф 1, втора алинея, продължава да изпълнява това задължение и да извършва клиринг, докато удостовери пред съответния компетентен орган, че съвкупната му средна позиция в края на месеца за предходните 12 месеца ▌ не превишава клиринговия праг ▌, определен съгласно параграф 4, буква б) от настоящия член.

Нефинансовият контрагент трябва да може да удостовери пред съответния компетентен орган, че изчисляването на съвкупната средна позиция в края на месеца за предходните 12 месеца не води до системно подценяване на позицията.“;

"

б)  вмъква се следният параграф:"

„2a. Съответните компетентни органи на нефинансовия контрагент и на другите образувания в рамките на групата установяват процедури за сътрудничество, за да гарантират ефективното изчисляване на позициите на нивото на групата.“;

"

в)  в параграф 4 четвъртата алинея се заменя със следното:"

„След като се консултира с ЕССР и с други компетентни органи, ЕОЦКП извършва периодичен преглед на клиринговите прагове, посочени в първа алинея, буква б), и при необходимост, като отчита по-специално взаимната свързаност на финансовите контрагенти, предлага изменение на регулаторните технически стандарти в съответствие с настоящия параграф.

Този периодичен преглед се придружава от доклад на ЕОЦКП по този въпрос.“;

"

9)  В член 11 параграф 15 се изменя, както следва:

а)  първата алинея се изменя, както следва:

i)  буква а) се заменя със следното:"

▌„a) процедурите за управление на риска, включително нивата и видовете обезпечения и споразумения за отделяне, посочени в параграф 3;“;

"

ii)  вмъква се следната буква:"

„аа) надзорните процедури за осигуряване на първоначално и текущо утвърждаване на тези процедури за управление на риска;“; ▌

"

б)  третата алинея се заменя със следното:"

„До 18 юли 2018 г. ЕНО представят на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти, с изключение на посочените в първа алинея, буква аа), до .

До … [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].ЕБО в сътрудничество с ЕОЦКП и ЕОЗППО представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея, буква аа),“;

"

10)  В член 38 се добавят следните параграфи:"

„6. ЦК предоставя на своите клирингови членове инструмент за симулиране, който им позволява да определят на брутна основа размера на първоначалното допълнително обезпечение, което ЦК може да изисква при клиринга на нова транзакция. Използването на инструмента става единствено при защитен сигурен достъп, а резултатите от симулацията не са обвързващи.

7.  ЦК предоставя на своите клирингови членове информация за използваните от него модели на първоначалните допълнителни обезпечения. Тази информация трябва:

   а) ясно да обяснява замисъла на модела на първоначалните допълнителни обезпечения и начина, по който той функционира;
   б) ясно да описва основните допускания и ограниченията на модела на първоначалните допълнителни обезпечения, както и обстоятелствата, при които тези допускания вече не са валидни;
   в) да е документирана.“;

"

11)  В член 39 се добавя следният параграф:"

„11. Националното законодателство на държавите членки относно несъстоятелността не пречат на ЦК да предприема действия в съответствие с член 48, параграфи 5, 6 и 7 по отношение на активите и позициите, записани по сметките, както са посочени в параграфи 2—5 от настоящия член.“;

"

12)  Член 56 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. За целите на член 55, параграф 1, регистърът на транзакции подава до ЕОЦКП едно от следното:

   а) заявление за регистрация;
   б) заявление за разширяване на обхвата на регистрацията, когато регистърът на транзакции вече е регистриран съгласно глава III от Регламент (ЕС) 2015/2365.“;

"

б)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. За да се осигури последователното прилагане на настоящия член, ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се уточнява следното:

   а) техническите детайли на заявлението за регистрация, посочено в параграф 1, буква а);
   б) техническите детайли на опростеното заявление за разширяване на обхвата на регистрацията, посочено в параграф 1, буква б).

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до … [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.;

"

в)  параграф 4 се заменя със следното:"

„4. За да се осигурят единни условия за прилагането на параграф 1, ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, с които се уточнява следното:

   а) формата на заявлението за регистрация, посочено в параграф 1, буква а);
   б) формата на заявлението за разширяване на обхвата на регистрацията, посочено в параграф 1, буква б).

По отношение на първа алинея, буква б), ЕОЦКП разработва опростен формат.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение до … [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

"

13)  Член 62, параграф 5 се заменя със следното:"

„5. Ако съгласно националната уредба за искането за предоставяне на съхранявана информация за телефонни разговори или пренос на данни, посочено в параграф 1, буква д), е необходимо национален компетентен орган да има разрешение от съдебен орган, ЕОЦКП също подава искане за такова разрешение. ЕОЦКП може също да подаде искане за такова разрешение и като предпазна мярка.“;

"

14)  Член 63 се изменя, както следва:

а)  параграфи 1 и 2 се заменят със следното:"

„1. С цел изпълнение на задълженията си съгласно настоящия регламент ЕОЦКП може да извършва всички необходими проверки на място във всички служебни помещения, поземлена собственост или недвижимо имущество на юридическите лица, посочени в член 61, параграф 1. Когато това е необходимо за целите на правилното извършване и ефикасността на проверките, ЕОЦКП може да извършва проверки на място без предварително предупреждение.

2.  Длъжностните лица и другите лица, оправомощени от ЕОЦКП да извършват проверки на място, могат да влизат в служебните помещения, поземлената собственост или недвижимото имущество на юридическите лица, за които се отнася приетото от ЕОЦКП решение за разследване, и разполагат с всички правомощия, посочени в член 62, параграф 1. Те разполагат и с правомощието да запечатват всички служебни помещения, счетоводни книги или документи за срока и в степента, необходими за проверката.“;

"

б)  параграф 8 се заменя със следното:"

„8. Ако съгласно националната уредба за проверката на място, предвидена в параграф 1, или за съдействието, предвидено в параграф 7, е необходимо национален компетентен орган да има разрешение от съдебен орган, ЕОЦКП също подава искане за такова разрешение. ЕОЦКП може също да подаде искане за такова разрешение и като предпазна мярка.“;

"

15)  Член 64 се изменя, както следва:

а)  параграф 4 се изменя със следното:"

„4. Когато представя на ЕОЦКП досието с констатациите си, посочени в параграф 3, разследващият служител уведомява за това лицата, по отношение на които се провежда разследването. Тези лица имат право на достъп до досието при зачитане на законния интерес на други лица във връзка с опазване на търговските им тайни. Правото на достъп до досието не включва достъп до поверителна информация или вътрешни подготвителни документи на ЕОЦКП.“;

"

б)  параграф 8 се заменя със следното:"

„8. Ако при изпълнението на своите задължения съгласно настоящия регламент ЕОЦКП установи, че има сериозни признаци за евентуално наличие на факти, за които знае, че могат да представляват престъпление съгласно приложимото право, той сезира съответните органи с цел започване на разследване и на евентуално наказателно преследване. Освен това ЕОЦКП се въздържа от налагането на глоби или периодични финансови санкции в случаи, при които знае, че предишна оправдателна или осъдителна присъда, произтичаща от идентичен факт или факти, които са по същество идентични, вече е влязла в сила като резултат от наказателно производство съгласно националното право.“;

"

16)  В член 65 параграф 2 се изменя, както следва:

а)  в буква а) „20 000 EUR“ се заменя с „200 000 EUR“;

б)  ▌ буква б) ▌ се заменя със следното:"

„б) за нарушенията, посочени в приложение I, раздел I, букви а), б) и г)—к) и раздел II, букви а), б) и з), глобите са в размер на най-малко 5 000 EUR и не надвишават 100 000 EUR.“;

"

в)  добавя се следната буква:"

„в) за нарушенията, посочени в приложение І, раздел IV, глобите са в размер на най-малко 5 000 EUR и не надвишават 10 000 EUR.“;

"

17)  В член 67 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Преди да вземе каквото и да е решение съгласно член 73, параграф 1 и решение за периодична финансова санкция съгласно член 66 ЕОЦКП дава възможност на засегнатите от производството лица да бъдат изслушани във връзка с неговите констатации. ЕОЦКП основава своите решения само на констатации, по които засегнатите от производството лица са имали възможност да изразят становище.

Първа алинея от настоящия параграф не се прилага за решенията, посочени в член 73, параграф 1, букви а), в) и г), ако са необходими спешни действия с цел предотвратяване на значителна и непосредствена вреда за финансовата система или предотвратяване на значителна и непосредствена вреда за целостта, прозрачността, ефикасността и правилното функциониране на финансовите пазари, включително за стабилността или верността на данните, отчитани пред регистър на транзакции. В такъв случай ЕОЦКП може да приеме временно решение и предоставя на засегнатите лица възможността да бъдат изслушани възможно най-скоро след вземането на решението.“;

"

18)  В член 72 параграф 2 се заменя със следното:"

2. Размерът на таксата, начислена на регистъра на транзакции, покрива всички разумни административни разходи на ЕОЦКП във връзка с регистрацията му и дейността на ЕОЦКП по надзора, и е пропорционален на оборота на съответния регистър на транзакции и на вида на регистрацията и упражнявания от ЕОЦКП надзор.;

"

19)  Вмъква се следният член:"

„Член 76а

Взаимен пряк достъп до данни

1.  Когато това е необходимо за упражняването на задълженията им, съответните органи на трети държави, в които са установени един или повече регистри на транзакции, имат пряк достъп до информацията в регистрите на транзакции, установени в Съюза, при условие че Комисията е приела за тази цел акт за изпълнение в съответствие с параграф 2.

2.  След подаване на искане от органите, посочени в параграф 1 от настоящия член, Комисията може в съответствие с посочената в член 86, параграф 2 процедура по разглеждане да приеме актове за изпълнение, в които се определя дали нормативната уредба на третата държава на подалия искането орган отговаря на всяко от следните условия:

   а) регистрите на транзакции, установени в тази трета държава, са получили надлежно разрешение;
   б) регистрите на транзакции подлежат на текущ ефективен надзор и правоприлагане в тази трета държава;
   в) съществуват гаранции относно професионалната тайна, в т.ч. защитата на търговски тайни, споделени от органите с трети страни, и те са най-малко еквивалентни на установените в настоящия регламент;
   г) за регистрите на транзакции, получили разрешение в тази трета държава, съществува правно обвързващо и подлежащо на изпълнение задължение да осигуряват на образуванията, посочени в член 81, параграф 3, пряк и незабавен достъп до данните.“;

"

20)  В член 78 се добавят следните параграфи:"

„9. Регистърът на транзакции въвежда следните процедури и политики:

   а) процедури за ефективното съгласуване на данни между регистрите на транзакции;
   б) процедури за проверка на изчерпателността и верността на отчитаните данни ▌;
   в) политики за надлежното прехвърляне на данни към други регистри на транзакции, когато това бъде поискано от контрагентите или ЦК, посочени в член 9, или когато това е необходимо по други причини.

10.  За да се осигури последователното прилагане на настоящия член, ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се уточняват:

   а) процедурите за съгласуването на данни между регистрите на транзакции;
   б) процедурите, които регистърът на транзакции трябва да прилага, за да се провери спазването на изискванията за отчитане от страна на отчитащия се контрагент или отчитащото дружество, както и изчерпателността и верността на данните, отчитани съгласно член 9.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до ... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.;

"

21)  В член 80 се вмъква следният параграф:"

„5a. При поискване регистърът на транзакции предоставя на контрагентите, които не са задължени да отчитат данни по договорите си за извънборсови деривати съгласно член 9, параграфи 1а)⸺1г), и на контрагентите и ЦК, които са делегирали своите задължения за отчитане съгласно член 9, параграф 1е, с достъп до отчетената от тяхно име информация.“;

"

22)  Член 81 се изменя, както следва:

а)  в параграф 3 се добавя следната буква:"

„р) съответните органи на трета държава, по отношение на която е бил приет акт за изпълнение съгласно член 76а.“;

"

б)  параграф 5 се заменя със следното:"

„5. За да се гарантира последователното прилагане на настоящия член, ЕОЦКП, след консултация с членовете на ЕСЦБ, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които се уточнява следното:

   а) информацията, която трябва да се публикува или до която трябва да се осигури достъп в съответствие с параграфи 1 и 3;
   б) честотата на публикуване на информацията, посочена в параграф 1;
   в) оперативните стандарти, необходими за агрегиране и сравняване на данните между регистри на транзакции и за достъпа на посочените в параграф 3 образувания до тази информация;
   г) редът и условията, както и механизмите, и изискваната документация, въз основа на които регистрите на транзакции предоставят достъп на посочените в параграф 3 образувания.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до … [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

При разработването на тези проекти на регулаторни технически стандарти ЕОЦКП гарантира, че при публикуването на информацията, посочена в параграф 1, не се разкрива самоличността на страните по договорите.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

"

(23)  В член 82, параграфи 2—6 се заменят със следното:"

„2. Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 6, член 4, параграф 3а, член 64, параграф 7, член 70, член 72, параграф 3 ▌ и член 85, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 6, член 4, параграф 3а, член 64, параграф 7, член 70, член 72, параграф 3 и член 85, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията полага усилия да проведе консултации с ЕОЦКП и се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 1, параграф 6, член 4, параграф 3а, член 64, параграф 7, член 70, член 72, параграф 3 и член 85, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“;

"

(24)  Член 85 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. До ... [пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] Комисията прави оценка на прилагането на настоящия регламент и изготвя общ доклад. Комисията представя този доклад на Европейския парламент и на Съвета заедно с всички подходящи предложения.“;

"

б)  вмъква се следният параграф:"

„1а. До … [12 месеца преди датата, посочена в параграф 1] ЕОЦКП представя доклад пред Комисията относно следното:

   а) въздействието на Регламент (ЕС) 2019/...(13) на Европейския парламент и на Съвета* върху равнището на клиринг, извършван от финансови и нефинансови контрагенти, както и върху разпределението на клиринга в рамките на всеки вид финансови контрагенти, по-специално по отношение на финансовите контрагенти с ограничена по обем дейност, свързана с извънборсови деривати, и по отношение на целесъобразността на клиринговите прагове, посочени в член 10, параграф 4;
   б) въздействието на Регламент (ЕС) 2019/...(14) върху качеството и достъпността на данните, отчитани пред регистрите на транзакции, както и качеството на предоставяната от регистрите на транзакции информация;
   в) промените в рамката за отчитане, включително въвеждането и прилагането на делегирано отчитане, както е посочено в член 9, параграф 1а, и по-специално неговото въздействие върху тежестта на отчитането за нефинансовите контрагенти, които нямат задължение за клиринг;
   г) достъпността на клиринговите услуги, по-специално дали изискването за предоставяне на клирингови услуги, пряко или непряко, при справедливи, приемливи, недискриминационни и прозрачни търговски условия, посочени в член 4, параграф 3а, е било ефективно за улесняване на достъпа до клиринг.“;

________________

* Регламент (EС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета от … за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчитане, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на транзакции, както и изискванията за регистрите на транзакции (OВ L , …, стр. ).”;

"

в)  параграфи 2 и 3 се заменят със следното:"

„2. До …[12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] и на всеки 12 месеца след това до последното удължаване на срока, посочено в трета алинея, Комисията изготвя доклад, в който се оценява дали са били разработени работещи технически решения за прехвърлянето от пенсионните планове на парични и непарични обезпечения като променливи маржини, както и необходимостта от мерки за улесняване на тези работещи технически решения.

До … [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] и на всеки 12 месеца след това до последното удължаване на срока, посочено в трета алинея, ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕОЗППО, ЕБО и ЕССР, представя пред Комисията доклад, в който се оценява следното:

   а) дали ЦК, клиринговите членове и пенсионните планове са направили необходимото и са разработили работещи технически решения, улесняващи участието на пенсионните планове в централен клиринг посредством внасяне на парични и непарични обезпечения като променливи маржини, включително последствията от тези решения върху пазарната ликвидност и процикличността, както и техните потенциални правни или други последствия;
   б) обемът и естеството на дейността на пенсионните планове на пазарите на извънборсови деривати — преминали и непреминали клиринг, за всеки клас активи, и свързаният с това системен риск за финансовата система;
   в) последствията, които изпълнението на изискването за клиринг от страна на пенсионните планове ще има върху техните инвестиционни стратегии, включително всяка промяна в разпределението на техните парични и непарични активи;
   г) последиците за пенсионните планове от клиринговите прагове, определени съгласно член 10, параграф 4, буква б);
   д) въздействието на други правни изисквания върху разликата между разходите по преминалите и непреминалите клиринг договори за извънборсови деривати, включително изискванията за допълнително обезпечение за непреминали клиринг деривати и изчисляването на коефициента на ливъридж в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013;
   е) дали са необходими допълнителни мерки, за да се намери решение във връзка с достъпа на пенсионните планове до клиринг.

В съответствие с член 82 Комисията може да приема делегиран акт за двукратно удължаване на двугодишния срок, посочен в член 89, параграф 1, всеки път с една година, ако достигне до заключението, че не е било разработено работещо техническо решение и че се запазва отрицателното влияние, което централният клиринг на договори за деривати оказва върху бъдещите пенсионни плащания.

ЦК, клиринговите членове и пенсионните планове полагат максимални усилия, за да допринасят за разработването на работещи технически решения, които улесняват клиринга на договори за извънборсови деривати от пенсионните планове.

Комисията създава експертна група, съставена от представители на ЦК, клиринговите членове, пенсионните планове и други заинтересовани страни по тези работещи технически решения, за да следи полаганите от тях усилия и да оценява напредъка, постигнат в разработването на работещи технически решения, които улесняват клиринга на подобни договори за извънборсови деривати, включително прехвърлянето от пенсионните планове на парични и непарични обезпечения като променливи маржини. Тази експертна група заседава поне веднъж на всеки шест месеца. Комисията отчита усилията, полагани от ЦК, клиринговите членове и пенсионните планове, при изготвянето на своите доклади съгласно член 85, параграф 2, първа алинея.

3.  До … [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] Комисията изготвя доклад, в който се оценява:

   а) дали задълженията за отчитане на транзакциите съгласно член 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014 и съгласно настоящия регламент поражда дублиране на задължението за отчитане на транзакциите за деривати, които не са извънборсови деривати, и дали отчитането на сделки с деривати, които не са извънборсови деривати, може да бъде ограничено или опростено за всички контрагенти, без ненужна загуба на информация;
   б) необходимостта и целесъобразността на привеждането на задължението за търговия за деривати съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014 в съответствие с промените, направени съгласно Регламент (ЕС) 2019 / ... (15), на задължението за клиринг за деривати, и по-специално на обхвата на образуванията, които подлежат на задължението за клиринг;
   в) дали сделките, които произтичат пряко от услуги за намаляване на риска след сключване на сделките, включително компресиране на портфейл, следва да бъдат освободени от задължението за клиринг по член 4, параграф 1, като се взема предвид по-специално степента, в която тези услуги намаляват рисковете, и по-конкретно кредитния и оперативния риск от контрагента, възможностите за заобикаляне на задължението за клиринг и възпиращото действие във връзка с централния клиринг.

Комисията представя доклада, посочен в първа алинея, на Европейския парламент и на Съвета заедно с всички подходящи предложения.

"

г)  вмъква се следният параграф:"

3а. До … [11 месеца след датата на влизането в сила на настоящия регламент за изменение] ЕОЦКП представя доклад на Комисията. В този доклад се оценява:

   а) съгласуваността на изискванията за отчитане за деривати, които не са извънборсови деривати, съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014 и съгласно член 9 от настоящия регламент, както по отношение на данните по договора за деривати, който се отчита, така и по отношение на достъпа до данни от страна на съответните субекти и дали тези изисквания следва да се приведат в съответствие;
   б) осъществимостта на допълнителното опростяване на веригите за отчитане за всички контрагенти, включително за всички непреки клиенти, като се взема предвид необходимостта от своевременно отчитане и като се вземат предвид мерките, приети съгласно член 4, параграф 4 от настоящия регламент и член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 600/2014;
   в) привеждането на задължението за търговия за деривати съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014 в съответствие с промените, направени съгласно Регламент (ЕС) 2019/...(16), на задължението за клиринг за деривати, по-специално на обхвата на образуванията, които подлежат на задължението за клиринг;
   г) в сътрудничество с ЕССР, дали сделките, които произтичат пряко от услуги за намаляване на риска след сключване на сделките, включително компресиране на портфейл, следва да бъдат освободени от задължението за клиринг, посочено в член 4, параграф 1; в този доклад:
   i) се проучва компресирането на портфейл и други налични несвързани с ценообразуване услуги за намаляване на риска след сключване на сделките, които водят до намаляване на непазарните рискове по портфейли от деривати, без да се променя пазарният риск по портфейлите, като например ребалансиране на транзакциите;
   ii) се обясняват целите и функционирането на такива услуги за намаляване на риска след сключване на сделките, степента, до която те намаляват рискa, и по-специално кредитния и оперативния риск от контрагента, и се оценява необходимостта от клиринг за такива сделки или за освобождаването им от клиринг, с оглед на управлението на системния риск; и
   iii) се оценява също и доколко освобождаването на тези услуги от задължението за клиринг действа възпиращо във връзка с централния клиринг и може да доведе до заобикаляне на задължението за клиринг от страна на контрагентите;
   д) дали списъкът на финансовите инструменти, считани за високо ликвидни и свързани с минимални пазарни и кредитни рискове, в съответствие с член 47, може да бъде разширен и дали този списък може да включва един или повече фондове на паричния пазар, получили разрешение в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1131*.

________________

* Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно фондовете на паричния пазар (OВ L 169, 30.6.2017 г., стp. 8).”;

"

25)  В член 86 се добавя следният параграф:"

„3. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.“;

"

26)  В член 89, параграф 1 първа алинея се заменя със следното:"

„1. До ... [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] задължението за клиринг, предвидено в член 4, не се прилага за договорите за извънборсови деривати, за които обективно може да се измери, че водят до намаляване на инвестиционните рискове, пряко свързани с финансовата състоятелност на пенсионните планове, както и за образуванията, създадени с цел предоставяне на обезщетение на членове на пенсионни планове в случай на неизпълнение на пенсионните планове. ▌

Задължението за клиринг, предвидено в член 4, не се прилага по отношение на договорите за извънборсови деривати, посочени в първа алинея от настоящия параграф, които са сключени от пенсионните планове от 17 август 2018 г. до… [деня преди датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].“;

"

27)  Приложение I се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от датата на влизане в сила, с изключение на следното:

а)  разпоредбите, посочени в член 1, точки 10 и 11 от настоящия регламент, по отношение на член 38, параграфи 6 и 7 и член 39, параграф 11 от Регламент (EС) № 648/2012, се прилагат от ... [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение];

б)  разпоредбите, посочени в член 1, точка 7, буква б) от настоящия регламент по отношение на член 9, параграфи 1a⸺1г от Регламент (EС) № 648/2012, се прилагат от ... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение];

в)  разпоредбите, посочени в член 1, точка 2, буква б) и точка 20 от настоящия регламент по отношение на член 4, параграф 3а и член 78, параграфи 9 и 10 от Регламент (EС) № 648/2012, се прилагат от ... [24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I се изменя, както следва:

1)  В раздел I се добавят следните букви :

„и) регистър на транзакции нарушава член 78, параграф 9, буква а), като не установява подходящи процедури за ефективното съгласуване на данните между регистрите на транзакции;

й)  регистър на транзакции нарушава член 78, параграф 9, буква б), като не установява подходящи процедури за проверка на изчерпателността и верността на отчитаните данни ▌;

к)  регистър на транзакции нарушава член 78, параграф 9, буква в), като не установява подходящи политики за надлежното прехвърляне на данни към други регистри на транзакции, когато това бъде поискано от контрагентите и ЦК, посочени в член 9, или е необходимо по други причини.“;

2)  В раздел IV се добавя следната буква:

„г) регистър на транзакции нарушава член 55, параграф 4, като не уведомява своевременно ЕОЦКП за всякакви съществени изменения, влияещи на условията за своята регистрация.“.

(1)OВ C 385, 15.11.2017 г., стp. 10.
(2)OВ C 434, 15.12.2017 г., стp. 63.
(3)Позиция на Европейския парламент от 18 април 2019 г.
(4)Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стp. 1).
(5)Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
(6)Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1).
(7)Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OВ L 173, 12.6.2014 г., стp. 84).
(8)Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).
(9)Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).
(10)Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).
(11)OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(12)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стp. 13).
(13)+OВ: моля попълнете номера на настоящия регламент.
(14)+OВ: моля попълнете номера на настоящия регламент.
(15)+OВ: моля попълнете номера на настоящия регламент.
(16)+OВ: моля попълнете номера на настоящия регламент.

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация