Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0090(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0181/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0181/2018

Συζήτηση :

PV 11/06/2018 - 15
CRE 11/06/2018 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2018 - 5.2
CRE 12/06/2018 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 18/04/2019 - 10.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0244
P8_TA(2019)0437

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 337kWORD 100k
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Υποχρέωση εκκαθάρισης, απαιτήσεις αναφοράς και τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I
P8_TA-PROV(2019)0437A8-0181/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την εγγραφή και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0208),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0147/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 11ης Οκτωβρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 6ης Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0181/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 385 της 15.11.2017, σ. 10.
(2) ΕΕ C 434 της 15.12.2017, σ. 63.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την καταχώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)▌
P8_TC1-COD(2017)0090

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) τέθηκε σε ισχύ στις 16 Αυγούστου 2012. Οι απαιτήσεις που περιέχει, δηλαδή η κεντρική εκκαθάριση τυποποιημένων συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (OTC)· οι απαιτήσεις περιθωρίου ασφαλείας και οι απαιτήσεις μετριασμού του λειτουργικού κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται κεντρικά· οι υποχρεώσεις αναφοράς των συμβάσεων παραγώγων· οι απαιτήσεις για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους (CCP) και οι απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών ▌συμβάλλουν στη μείωση του συστημικού κινδύνου μέσω της αύξησης της διαφάνειας των αγορών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου και του λειτουργικού κινδύνου που συνδέεται με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.

(2)  H απλούστευση ορισμένων τομέων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και μια πιο αναλογική προσέγγιση σε αυτούς είναι σύμφωνες με το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου της Επιτροπής, το οποίο υπογραμμίζει την ανάγκη μείωσης του κόστους και απλούστευσης έτσι ώστε οι στόχοι των πολιτικών της Ένωσης να επιτυγχάνονται με τον πιο αποδοτικό τρόπο, και αποσκοπεί ειδικότερα στη μείωση του κανονιστικού και διοικητικού φόρτου. Η εν λόγω απλούστευση και μια πιο αναλογική προσέγγιση, ωστόσο, δεν θα πρέπει να θίγει τους γενικούς στόχους που είναι η προώθηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και ο μετριασμός των συστημικών κινδύνων, σύμφωνα με τη δήλωση των ηγετών της G-20 κατά τη συνάντηση κορυφής της 26ης Σεπτεμβρίου 2009 στο Πίτσμπουργκ.

(3)  Τα αποτελεσματικά και ανθεκτικά μετασυναλλακτικά συστήματα και οι αγορές ασφαλειών αποτελούν απαραίτητα στοιχεία μιας εύρυθμα λειτουργούσας ένωσης κεφαλαιαγορών και υποστηρίζουν τις προσπάθειες για τη στήριξη των επενδύσεων, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής.

(4)  Το 2015 και το 2016 η Επιτροπή πραγματοποίησε δύο δημόσιες διαβουλεύσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ▌. Επίσης η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (▌ΕΑΚΑΑ▌), που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (▌ΕΣΣΚ▌), που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (▌ΕΣΚΤ▌) συνέβαλαν στη συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού. Από αυτές τις δημόσιες διαβουλεύσεις συνάγεται ότι οι ενδιαφερόμενοι στηρίζουν τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και ότι δεν είναι αναγκαία μια σημαντική αναδιάρθρωση του κανονισμού αυτού. Στις 23 Νοεμβρίου 2016 η Επιτροπή ενέκρινε γενική έκθεση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Παρότι οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 δεν ήταν όλες πλήρως εφαρμοστέες και, ως εκ τούτου, η συνολική αξιολόγηση του κανονισμού αυτού δεν ήταν εφικτή, η έκθεση εντόπισε τομείς στους οποίους ήταν αναγκαία η ανάληψη στοχευμένης δράσης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 επιτυγχάνονται με πιο αναλογικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

(5)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 θα πρέπει να καλύπτει όλους τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους που μπορεί να αντιπροσωπεύουν σημαντικό συστημικό κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ως εκ τούτου, ο ορισμός του χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(6)  Στο πλαίσιο προγραμμάτων αγοράς μετοχών από εργαζόμενους, που συνήθως θεσπίζονται από επιχείρηση, άτομα μπορούν, άμεσα ή έμμεσα, να προεγγραφούν για την αγορά, να αγοράσουν, να λάβουν ή να κατέχουν μετοχές της εν λόγω επιχείρησης ή άλλης επιχείρησης του ιδίου ομίλου, υπό τον όρο ότι το εν λόγω πρόγραμμα ωφελεί τουλάχιστον τους εργαζόμενους, ή τους πρώην εργαζόμενους, της εν λόγω επιχείρησης ή άλλης επιχείρησης του ιδίου ομίλου, ή τα μέλη ή τα πρώην μέλη του συμβουλίου της εν λόγω επιχείρησης ή άλλης επιχείρησης του ιδίου ομίλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, τα μέτρα που σχετίζονται με προγράμματα αγοράς μετοχών από εργαζομένους αποτελούν ενδεχομένως τρόπο ενίσχυσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών με στόχο την ενθάρρυνση των επενδύσεων από το ευρύ επενδυτικό κοινό. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή οι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), που συστήνονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ενός ή περισσοτέρων προγραμμάτων αγοράς μετοχών από εργαζομένους, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος.

(7)  Ορισμένοι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι έχουν όγκο δραστηριότητας σε αγορές εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ο οποίος είναι υπερβολικά χαμηλός για να αντιπροσωπεύει σημαντικό συστημικό κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και ▌υπερβολικά χαμηλός για να είναι οικονομικά βιώσιμη η κεντρική εκκαθάριση. Οι εν λόγω αντισυμβαλλόμενοι, που κοινώς αναφέρονται ως μικροί χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι, θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση εκκαθάρισης, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουν να υπόκεινται στην απαίτηση ανταλλαγής ασφαλειών για τον μετριασμό κάθε είδους συστημικού κινδύνου. Ωστόσο, όταν η θέση του χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλόμενου υπερβαίνει το κατώφλι εκκαθάρισης για μία τουλάχιστον κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, υπολογιζόμενη σε επίπεδο ομίλου, θα πρέπει να ενεργοποιεί την υποχρέωση εκκαθάρισης για όλες τις κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων λόγω της διασύνδεσης των χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων και των πιθανών συστημικών κινδύνων για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν εάν οι εν λόγω συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων δεν εκκαθαρίζονταν κεντρικά. Ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να αποδείξει ότι οι θέσεις του δεν υπερβαίνουν πλέον το κατώφλι εκκαθάρισης για οποιαδήποτε κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, οπότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πάψει να ισχύει η υποχρέωση εκκαθάρισης.

(8)  Οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι είναι λιγότερο διασυνδεδεμένοι από τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους. Επιπλέον, είναι συχνά κατά κύριο λόγο ενεργοί μόνο σε μία κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Συνεπώς, η δραστηριότητά τους ενέχει λιγότερους συστημικούς κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε σχέση με τη δραστηριότητα των χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων. Επομένως, το πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης εκκαθάρισης για τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους που επιλέγουν να υπολογίσουν τη θέση τους κάθε 12 μήνες σε σχέση με τα κατώφλια εκκαθάρισης θα πρέπει να περιοριστεί. Οι εν λόγω μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης μόνο όσον αφορά ▌τις κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που υπερβαίνουν το κατώφλι εκκαθάρισης. Οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει, ωστόσο, να εξακολουθούν να υπόκεινται στην απαίτηση για ανταλλαγή ασφαλειών όταν γίνεται υπέρβαση οποιουδήποτε από τα κατώφλια εκκαθάρισης. Οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι που επιλέγουν να μην υπολογίσουν τις θέσεις τους σε σχέση με τα κατώφλια εκκαθάρισης θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης σε όλες τις κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να αποδείξει ότι οι θέσεις τους δεν υπερβαίνουν πλέον το κατώφλι εκκαθάρισης για μια κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, οπότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πάψει να ισχύει η υποχρέωση εκκαθάρισης για την εν λόγω κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

(9)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τυχόν εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να επανεξετάζει περιοδικά τα κατώφλια εκκαθάρισης και να τα επικαιροποιεί όταν κρίνεται απαραίτητο. Αυτή η περιοδική επανεξέταση θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση.

(10)  Η απαίτηση εκκαθάρισης ορισμένων συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα δημιουργεί έλλειψη ασφάλειας δικαίου και λειτουργικές επιπλοκές, ενώ προσφέρει περιορισμένα οφέλη. Ειδικότερα, η εν λόγω απαίτηση συνεπάγεται επιπλέον κόστη και φόρτο για τους αντισυμβαλλομένους στις συμβάσεις αυτές και ενδέχεται επίσης να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς χωρίς να βελτιώνει σημαντικά την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ή χωρίς να καθορίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά. Συνεπώς, η απαίτηση αυτή θα πρέπει να καταργηθεί.

(11)  Οι αντισυμβαλλόμενοι με περιορισμένο όγκο δραστηριότητας σε αγορές εξωχρηματιστηριακών παραγώγων αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην κεντρική εκκαθάριση, είτε ως πελάτες ενός εκκαθαριστικού μέλους είτε μέσω ρυθμίσεων έμμεσης εκκαθάρισης. ▌ Τα εκκαθαριστικά μέλη και οι πελάτες των εκκαθαριστικών μελών που παρέχουν υπηρεσίες εκκαθάρισης άμεσα σε άλλους αντισυμβαλλομένους ή έμμεσα επιτρέποντας στους δικούς τους πελάτες να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές σε άλλους αντισυμβαλλομένους θα πρέπει συνεπώς να υποχρεούνται να το πράττουν υπό δίκαιους, εύλογους, αμερόληπτους και διαφανείς εμπορικούς όρους. Ενώ η απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει να συνεπάγεται ρύθμιση των τιμών ή υποχρέωση σύναψης σύμβασης, θα πρέπει να επιτρέπεται στα εκκαθαριστικά μέλη και τους πελάτες να ελέγχουν τους κινδύνους που συνδέονται με τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκκαθάρισης, για παράδειγμα τους κινδύνους αντισυμβαλλομένου.

(12)  Οι πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα που καλύπτονται από χορήγηση άδειας σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ενδέχεται να μην προσδιορίζουν όλες τις κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων τις οποίες έχει λάβει άδεια να εκκαθαρίζει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ΕΑΚΑΑ είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την υποχρέωση εκκαθάρισης, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ χωρίς καθυστέρηση όλες τις πληροφορίες που λαμβάνουν από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σχετικά με την πρόθεσή του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου να αρχίσει να εκκαθαρίζει μια κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που περιλαμβάνεται σε υφιστάμενη άδειά του.

(13)  H προσωρινή αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης θα πρέπει να επιτρέπεται σε ορισμένες εξαιρετικές καταστάσεις. Η εν λόγω αναστολή θα πρέπει να επιτρέπεται όταν τα κριτήρια βάσει των οποίων υπήχθησαν στην υποχρέωση εκκαθάρισης συγκεκριμένες κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων παύουν να πληρούνται. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων δεν προσφέρονται πλέον για υποχρεωτική κεντρική εκκαθάριση ή όταν υπήρξε ουσιαστική μεταβολή σε ένα από αυτά τα κριτήρια όσον αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Η αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται όταν ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παύει να παρέχει υπηρεσία εκκαθάρισης για συγκεκριμένες κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ή για συγκεκριμένο τύπο αντισυμβαλλομένου, και οι άλλοι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι δεν μπορούν να παρέμβουν αρκετά γρήγορα ώστε να αναλάβουν την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών εκκαθάρισης. ▌ Η αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή όπου κρίνεται αναγκαία για την αποφυγή σοβαρής απειλής για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ένωσης. Προκειμένου να εγγυηθεί τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να αποφύγει τη διαταραχή της αγοράς, η ΕΑΚΑΑ οφείλει, έχοντας κατά νου τους στόχους της G20, να εξασφαλίσει ότι, όταν είναι σκόπιμη η κατάργηση της υποχρέωσης εκκαθάρισης, αρχίζει να εφαρμόζεται στη διάρκεια της αναστολής της υποχρέωσης εκκαθάρισης και εγκαίρως ώστε να καθίσταται δυνατή η τροποποίηση των σχετικών κανονιστικών τεχνικών προτύπων.

(14)  Η υποχρέωση των αντισυμβαλλομένων, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), να διαπραγματεύονται παράγωγα που υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης σε τόπους διαπραγμάτευσης ενεργοποιείται, σύμφωνα με τη διαδικασία της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης που περιγράφεται λεπτομερώς στον εν λόγω κανονισμό, όταν δηλώνεται ότι μια κατηγορία παραγώγων υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης. Η αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη τη συμμόρφωση των αντισυμβαλλομένων με την υποχρέωση διαπραγμάτευσης. Κατά συνέπεια, όταν έχει ζητηθεί η αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης και θεωρείται ότι υπάρχει ουσιαστική μεταβολή στα κριτήρια βάσει των οποίων παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση διαπραγμάτευσης, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει την ταυτόχρονη αναστολή της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 αντί για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

(15)  Η αναφορά για τις ιστορικές συμβάσεις αποδείχθηκε δύσκολη διότι για ορισμένα στοιχεία για τα οποία τώρα απαιτείται αναφορά, δεν απαιτείτο αναφορά πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Αυτό οδήγησε σε υψηλό ποσοστό μη αναφοράς και σε κακή ποιότητα των παρεχόμενων δεδομένων, ενώ ο φόρτος της αναφοράς των εν λόγω συμβάσεων παραμένει σημαντικός. Επομένως, είναι εξαιρετικά πιθανό αυτά τα ιστορικά δεδομένα να μη χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον, ορισμένες από τις εν λόγω συμβάσεις συμβάσεις θα έχουν ήδη λήξει πριν από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την αναφορά τους και, μαζί τους, η αντίστοιχη έκθεση και κίνδυνοι. Για αυτό το λόγο, η απαίτηση αναφοράς ιστορικών συμβάσεων θα πρέπει να καταργηθεί.

(16)  Οι εντός του ομίλου συναλλαγές στις οποίες συμμετέχουν μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι αντιπροσωπεύουν σχετικά μικρό μέρος των συνολικών συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και χρησιμοποιούνται κυρίως για εσωτερική αντιστάθμιση εντός ομίλων. Ως εκ τούτου, οι συναλλαγές αυτές δεν συμβάλλουν σημαντικά στον συστημικό κίνδυνο και στη διασυνδεσιμότητα, όμως η υποχρέωση αναφοράς αυτών των συναλλαγών συνεπάγεται υψηλό κόστος και φόρτο για τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους. ▌ Οι συναλλαγές μεταξύ αντισυμβαλλομένων εντός ομίλου κατά τις οποίες τουλάχιστον ένας από τους αντισυμβαλλομένους είναι μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει συνεπώς να εξαιρούνται από την υποχρέωση αναφοράς, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του μη χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλόμενου.

(17)  Το 2017 η Επιτροπή ξεκίνησε έλεγχο καταλληλότητας της δημόσιας υποβολής εκθέσεων από εταιρείες. Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι να συλλεχθούν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη συνέπεια, τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του ενωσιακού πλαισίου υποβολής αναφορών. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω η πιθανότητα να αποφευχθεί η περιττή επανάληψη της υποβολής αναφορών και η πιθανότητα να μειωθεί ή να απλουστευθεί η υποβολή αναφορών συμβάσεων μη εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη έγκαιρης υποβολής αναφορών, καθώς και τις πράξεις και τα μέτρα που εγκρίνονται δυνάμει των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και (ΕΕ) αριθ. 600/2014. Ιδίως, η εν λόγω ανάλυση θα πρέπει να εξετάσει τα αναφερόμενα λεπτομερή στοιχεία, τη δυνατότητα πρόσβασης των σχετικών αρχών στα δεδομένα, καθώς και μέτρα για την περαιτέρω απλούστευση των αλυσίδων αναφοράς συμβάσεων μη εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, ιδίως για μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης, χωρίς αδικαιολόγητη απώλεια πληροφοριών. Μια πιο γενική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των μέτρων που έχουν θεσπιστεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τη βελτίωση της λειτουργίας και τη μείωση του φόρτου υποβολής αναφορών συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων θα πρέπει να εξεταστεί όταν θα υπάρχει επαρκής εμπειρία και στοιχεία από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και την δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα που αναφέρονται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, καθώς και την ανάληψη και εφαρμογή κατ’ εξουσιοδότηση καθηκόντων αναφοράς.

(18)  Προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος της αναφοράς συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων για ▌ μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης, ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει, κατά κανόνα, να είναι ο μόνος υπόχρεος και ▌κατά νόμο υπεύθυνος ▌για την αναφορά, τόσο εκ μέρους του ιδίου όσο και εκ μέρους ενός μη χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που δεν υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης, συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνήφθησαν από τους εν λόγω αντισυμβαλλομένους, καθώς και για την εξασφάλιση της ορθότητας των ▌αναφερόμενων λεπτομερών στοιχείων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος διαθέτει τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αναφοράς του, ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να παρέχει τα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί ευλόγως να αναμένεται να κατέχει. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι δυνατό ένας μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος να επιλέγει να αναφέρει τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων του. Σε αυτή την περίπτωση, ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά τον χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο και να είναι υπόχρεος και κατά νόμο υπεύθυνος για την αναφορά των εν λόγω στοιχείων και για την εξασφάλιση της ορθότητάς τους.

(19)  Επιπλέον, θα πρέπει να προσδιοριστεί η ευθύνη για την αναφορά συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων όταν ένας ή αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι είναι ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ. Συνεπώς, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εταιρεία διαχείρισης ενός ΟΣΕΚΑ είναι ▌υπόχρεη και κατά νόμο υπεύθυνη ▌να υποβάλλει αναφορές εκ μέρους του εν λόγω ΟΣΕΚΑ για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που σύναψε ο ΟΣΕΚΑ, καθώς και για την εξασφάλιση της ορθότητας των αναφερόμενων λεπτομερών στοιχείων. Ομοίως, ένας διαχειριστής ΟΕΕ θα πρέπει να είναι υπόχρεος ▌και κατά νόμο υπεύθυνος ▌να υποβάλλει αναφορές εκ μέρους του εν λόγω ΟΕΕ για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που σύναψε ο ΟΕΕ, καθώς και για την εξασφάλιση της ορθότητας των αναφερόμενων λεπτομερών στοιχείων.

(20)  Προκειμένου να αποφευχθούν οι ασυνέπειες στην Ένωση κατά την εφαρμογή των τεχνικών μετριασμού του κινδύνου, λόγω της περιπλοκότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, οι οποίες απαιτούν έγκαιρη, ακριβή και κατάλληλα διαχωρισμένη ανταλλαγή ασφαλειών μεταξύ αντισυμβαλλομένων, πράγμα που συνεπάγεται τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εγκρίνουν τις εν λόγω διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου ή οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή των διαδικασιών αυτών, πριν αυτές εφαρμοστούν.

(21)  Η ανάγκη για διεθνή κανονιστική σύγκλιση και η ανάγκη για τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και τους μικρούς χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους να μειώσουν τους κινδύνους που συνδέονται με τις εκθέσεις τους στον συναλλαγματικό κίνδυνο, καθιστά απαραίτητο να καθοριστούν ειδικές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου για τις προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος που διακανονίζονται με φυσική παράδοση και τις πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων που διακανονίζονται με φυσική παράδοση. Λόγω του ειδικού προφίλ κινδύνου τους, είναι σκόπιμο να περιοριστεί η υποχρεωτική ανταλλαγή περιθωρίων διαφορών αποτίμησης για τις προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος που διακανονίζονται με φυσική παράδοση και τις πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων που διακανονίζονται με φυσική παράδοση στις συναλλαγές μεταξύ των πλέον συστημικών αντισυμβαλλομένων, προκειμένου να περιοριστεί η συσσώρευση συστημικών κινδύνων και να αποφευχθούν διεθνείς κανονιστικές αποκλίσεις. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλισθεί διεθνής κανονιστική σύγκλιση όσον αφορά τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου για άλλες κατηγορίες παραγώγων.

(22)  Στις υπηρεσίες μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως η συμπίεση χαρτοφυλακίου. Η συμπίεση χαρτοφυλακίου εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014. Προκειμένου να ευθυγραμμιστεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 όπου κρίνεται απαραίτητο και σκόπιμο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις διαφορές ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κανονισμούς, τις δυνατότητες παράκαμψης της υποχρέωσης εκκαθάρισης και τον βαθμό στον οποίο οι υπηρεσίες μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου μετριάζουν ή μειώνουν τους κινδύνους, η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΑΚΑΑ και το ΕΣΣΚ, θα πρέπει να αξιολογήσουν ποιες, αν υπάρχουν, συναλλαγές που προκύπτουν από τις υπηρεσίες μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση εκκαθάρισης.

(23)  Προκειμένου να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα των αρχικών περιθωρίων ασφαλείας και να υποχρεωθούν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι να μην τροποποιήσουν με φιλοκυκλικό τρόπο τα μοντέλα αρχικού περιθωρίου ασφαλείας που εφαρμόζουν, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να παρέχουν στα εκκαθαριστικά μέλη τους όχι μόνο εργαλεία για την προσομοίωση των απαιτήσεων αρχικού περιθωρίου ασφαλείας και θα πρέπει να τους παρέχουν μια λεπτομερή επισκόπηση των μοντέλων αρχικού περιθωρίου ασφαλείας που χρησιμοποιούν. Αυτό είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα που δημοσιεύθηκαν από την Επιτροπή Πληρωμών και Υποδομών της Αγοράς και από το Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς, ιδίως δε με το υπόδειγμα για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 και με τα δημόσια πρότυπα δημοσιοποίησης για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που δημοσιεύθηκαν το 2015, τα οποία απαιτούνται για την προαγωγή της ακριβούς κατανόησης του κινδύνου και του κόστους που συνεπάγεται οποιαδήποτε συμμετοχή των εκκαθαριστικών μελών σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο από τα εκκαθαριστικά μέλη και για την ενίσχυση της διαφάνειας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων έναντι των συμμετεχόντων στην αγορά.

(24)  Οι εθνικές νομοθεσίες περί αφερεγγυότητας των κρατών μελών δεν θα πρέπει να περιορίζουν την ικανότητα των κεντρικών αντισυμβαλλομένων να εκτελούν με επαρκή ασφάλεια δικαίου τη μεταβίβαση θέσεων του πελάτη ή να καταβάλλουν το προϊόν μιας εκκαθάρισης απευθείας στους πελάτες, σε περίπτωση αφερεγγυότητας εκκαθαριστικού μέλους, σε ό,τι αφορά περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται σε συλλογικούς και σε ατομικούς διαχωρισμένους λογαριασμούς πελατών. Για την παροχή κινήτρων για την εκκαθάριση και για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αυτή, οι εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών περί αφερεγγυότητας δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους να ακολουθούν τις προκαθορισμένες διαδικασίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία και τις θέσεις που διατηρούνται σε συλλογικούς και σε ατομικούς διαχωρισμένους λογαριασμούς πελατών που τηρούνται στο εκκαθαριστικό μέλος και στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο. Όταν καθορίζονται ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης, οι έμμεσοι πελάτες θα πρέπει παρόλ’ αυτά να συνεχίζουν να χαίρουν προστασίας ισοδύναμης με εκείνη που προβλέπεται βάσει των κανόνων περί διαχωρισμού και δυνατότητας μεταφοράς και των προκαθορισμένων διαδικασιών του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

(25)  Τα πρόστιμα που είναι σε θέση να επιβάλλει η ΕΑΚΑΑ σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών τα οποία υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της θα πρέπει να είναι αρκετά αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά, ώστε να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των εποπτικών εξουσιών της ΕΑΚΑΑ και να αυξάνουν τη διαφάνεια των θέσεων και της έκθεσης των ▌παραγώγων. Τα ποσά των προστίμων που προβλέφθηκαν αρχικά στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 αποδείχθηκαν ανεπαρκώς αποτρεπτικά, λαμβανομένου υπόψη του υφιστάμενου κύκλου εργασιών των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, γεγονός που θα μπορούσε ενδεχομένως να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των εποπτικών εξουσιών της ΕΑΚΑΑ δυνάμει του εν λόγω κανονισμού σχετικά με τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Ως εκ τούτου, το ανώτατο όριο των βασικών ποσών των προστίμων θα πρέπει να αυξηθεί.

(26)  Οι αρχές των τρίτων χωρών θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών της Ένωσης στις περιπτώσεις που η τρίτη χώρα πληροί ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες εξασφαλίζουν την επεξεργασία αυτών των δεδομένων και που η τρίτη χώρα προβλέπει νομικά δεσμευτική και εκτελεστή υποχρέωση χορήγησης στις αρχές της Ένωσης άμεσης πρόσβασης στα δεδομένα που αναφέρονται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών στην εν λόγω τρίτη χώρα.

(27)  O κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) προβλέπει μια απλουστευμένη διαδικασία για την καταχώριση αρχείων καταγραφής συναλλαγών ήδη καταχωρισμένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012, τα οποία επιθυμούν να παρατείνουν την καταχώριση με σκοπό να παρέχουν τις υπηρεσίες τους που αφορούν τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων. Θα πρέπει να καθιερωθεί αντίστοιχη απλουστευμένη διαδικασία καταχώρισης για την καταχώριση αρχείων καταγραφής συναλλαγών ήδη καταχωρισμένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 τα οποία επιθυμούν να επεκτείνουν την καταχώριση αυτή προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους που αφορούν τις συμβάσεις παραγώγων.

(28)  Η ανεπαρκής ποιότητα και διαφάνεια των δεδομένων που διατίθενται από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών καθιστά δυσχερή τη χρήση των δεδομένων αυτών από τις οντότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί πρόσβαση στα δεδομένα αυτά για την από μέρους τους παρακολούθηση των αγορών παραγώγων και εμποδίζει τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές να εντοπίσουν εγκαίρως τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Προκειμένου να βελτιωθούν η ποιότητα και η διαφάνεια των δεδομένων και να ευθυγραμμιστούν οι απαιτήσεις αναφοράς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 με εκείνες των κανονισμών (ΕΕ) 2015/2365 και ▌ (ΕΕ) αριθ. 600/2014, είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν περαιτέρω οι κανόνες και οι απαιτήσεις αναφοράς, και ιδίως τα πρότυπα δεδομένων, οι μορφότυποι, οι μέθοδοι και οι ρυθμίσεις για την αναφορά, καθώς και οι εφαρμοστέες από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών διαδικασίες για την επικύρωση των αναφερόμενων δεδομένων όσον αφορά την πληρότητα και την ορθότητά τους, καθώς και οι διαδικασίες για τη συμφωνία των δεδομένων με εκείνα που διατηρούνται σε άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Επιπλέον, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχουν στους μη αναφέροντες αντισυμβαλλομένους, κατόπιν αίτησής τους, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που αναφέρονται εκ μέρους τους υπό εύλογους εμπορικούς όρους.

(29)  Όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 καθιέρωσε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν το αρχείο καταγραφής συναλλαγών στο οποίο επιθυμούν να υποβάλουν αναφορά και θα πρέπει να είναι σε θέση να αλλάξουν αρχείο καταγραφής συναλλαγών εφόσον το επιθυμούν. Για τη διευκόλυνση αυτής της αλλαγής και για τη διασφάλιση της συνεχούς διαθεσιμότητας των δεδομένων χωρίς να γίνεται διπλή αναφορά, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές για τη διασφάλιση της ομαλής μεταφοράς των αναφερόμενων δεδομένων προς άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών εφόσον ζητηθεί από έναν αντισυμβαλλόμενο που υπόκειται στην υποχρέωση αναφοράς.

(30)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ορίζει ότι η υποχρέωση εκκαθάρισης δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων έως ότου αναπτυχθεί από τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους κατάλληλη τεχνική λύση για να μεταβιβάζονται οι ασφάλειες που δεν συνίστανται σε μετρητά ως περιθώρια διαφορών αποτίμησης. Καθώς δεν έχει αναπτυχθεί έως τώρα βιώσιμη λύση που να διευκολύνει τη συμμετοχή των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων στην κεντρική εκκαθάριση, η εν λόγω μεταβατική περίοδος θα πρέπει να παραταθεί για τουλάχιστον άλλα δύο έτη. Ωστόσο, η κεντρική εκκαθάριση θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί απώτερο στόχο, εφόσον ότι οι τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις και οι εξελίξεις της αγοράς δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες στην αγορά να αναπτύξουν κατάλληλες τεχνικές λύσεις εντός της εν λόγω χρονικής περιόδου. Με τη βοήθεια της ΕΑΚΑΑ, της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών) (ΕΑΤ) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) (ΕΑΑΕΣ) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) και του ΕΣΣΚ, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνουν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, τα εκκαθαριστικά μέλη και οι μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων προς την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων στην κεντρική εκκαθάριση και να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εν λόγω πρόοδο. Η έκθεση αυτή θα πρέπει επίσης να καλύπτει τις λύσεις και το συναφές κόστος για τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων, λαμβάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υπόψη τις ρυθμιστικές εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς, όπως τις αλλαγές όσον αφορά τον τύπο χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης. Προκειμένου να καλυφθούν εξελίξεις που δεν έχουν προβλεφθεί έως την έκδοση του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να παρατείνει την εν λόγω μεταβατική περίοδο δύο φορές για περίοδο ενός έτους, αφού αξιολογήσει με προσοχή κατά πόσον υφίσταται ανάγκη για μια τέτοια παράταση.

(31)  Η μεταβατική περίοδος κατά την οποία μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση εκκαθάρισης έληξε στις 16 Αυγούστου 2018. Για λόγους ασφάλειας του δικαίου και προκειμένου να αποφευχθεί κάθε ασυνέχεια, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί αναδρομικά η παράταση της μεταβατικής περιόδου στις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνήψαν οι μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων το διάστημα από 17 Αυγούστου 2018 έως … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

(32)   Προκειμένου να απλουστευθεί το κανονιστικό πλαίσιο, θα πρέπει να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο είναι απαραίτητο και σκόπιμο να ευθυγραμμιστεί η υποχρέωση διαπραγμάτευσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 600/2014 με τις τροποποιήσεις που επέρχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού στην υποχρέωση εκκαθάρισης για τα παράγωγα, ιδίως στο εύρος των οντοτήτων που υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης. Όταν συγκεντρωθούν επαρκής πείρα και δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εκπονηθεί γενικότερη εκτίμηση όσον αφορά τον αντίκτυπό του στο επίπεδο εκκαθάρισης από τα διάφορα είδη αντισυμβαλλομένων και στην κατανομή της εκκαθάρισης εντός κάθε κατηγορίας αντισυμβαλλομένων, καθώς και όσον αφορά την προσβασιμότητα των υπηρεσιών εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον είναι αποδοτικές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκκαθάριση οι μεταβολές που επέρχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης υπό δίκαιους, εύλογους, αμερόληπτους και διαφανείς εμπορικούς όρους.

(33)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση ως προς το πότε οι εμπορικοί όροι για την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης θεωρούνται δίκαιοι, εύλογοι, αμερόληπτοι και διαφανείς, και προκειμένου, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να δοθεί πρόσθετος χρόνος στους συμμετέχοντες στην αγορά να αναπτύξουν λύσεις εκκαθάρισης για τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), για τον καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι εμπορικοί όροι για την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης θεωρούνται δίκαιοι, εύλογοι, αμερόληπτοι και διαφανείς και για την παράταση της μεταβατικής περιόδου κατά την οποία η υποχρέωση εκκαθάρισης δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνήψαν οι μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(11). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(34)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και ιδίως όσον αφορά την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης και της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης και όσον αφορά την άμεση πρόσβαση των οικείων αρχών τρίτων χωρών σε πληροφορίες που περιέχονται σε ▌αρχεία καταγραφής συναλλαγών εγκατεστημένα στην Ένωση, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12)▌. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει αμέσως εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης και της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης για συγκεκριμένες κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, επειδή είναι αναγκαίο να υπάρξει ταχέως απόφαση για την επίτευξη ασφάλειας δικαίου σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας αναστολής και, ως εκ τούτου, συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης.

(35)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεπής εναρμόνιση των κανόνων για τις τεχνικές μετριασμού του κινδύνου, για την καταχώριση των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και για τις απαιτήσεις αναφοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που έχουν καταρτιστεί από την ΕΑΤ ή την ΕΑΚΑΑ όσον αφορά τα ακόλουθα: τις εποπτικές διαδικασίες για τη διασφάλιση της αρχικής και συνεχούς επικύρωσης των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου οι οποίες απαιτούν την έγκαιρη, επακριβή και κατάλληλα διαχωρισμένη ανταλλαγή ασφαλειών· τα λεπτομερή στοιχεία της απλουστευμένης αίτησης για την επέκταση της καταχώρισης αρχείου καταγραφής συναλλαγών ήδη καταχωρισμένου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365· οι διαδικασίες για τη συμφωνία των δεδομένων μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών, οι διαδικασίες προς εφαρμογή από το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου ή της υποβάλλουσας οντότητας με τις απαιτήσεις αναφοράς καθώς και για τον έλεγχο της πληρότητας και της ορθότητας των δεδομένων που αναφέρονται· τους όρους και τις προϋποθέσεις, τις ρυθμίσεις και την απαιτούμενη τεκμηρίωση βάσει των οποίων παρέχεται σε ορισμένες οντότητες πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει αυτά τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010▌και ▌(ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

(36)  Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που έχουν καταρτιστεί από την ΕΑΚΑΑ ▌ όσον αφορά τα πρότυπα δεδομένων για τις πληροφορίες προς αναφορά σχετικά με τις διάφορες κατηγορίες παραγώγων και τις μεθόδους και ρυθμίσεις αναφοράς, καθώς και τον μορφότυπο της αίτησης για επέκταση της καταχώρισης αρχείου καταγραφής συναλλαγών ήδη καταχωρισμένου βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα εν λόγω εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων δυνάμει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ και σύμφωνα το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

(37)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες είναι αναλογικοί , δεν έχουν ως αποτέλεσμα περιττό διοικητικό φόρτο ή κόστος συμμόρφωσης, δεν θέτουν σε κίνδυνο τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, και αυξάνουν τη διαφάνεια των θέσεων και των ανοιγμάτων σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(38)  Η εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αναβληθεί προκειμένου να θεσπιστούν όλα τα απαραίτητα εκτελεστικά μέτρα και να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες στην αγορά να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τους σκοπούς της συμμόρφωσης.

(39)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 τροποποιείται ως εξής:

1)  στο άρθρο 2, το σημείο 8) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«8) «χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι»:

   α) επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*·
   β) πιστωτικά ιδρύματα που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**·
   γ) ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου***·
   δ) ΟΣΕΚΑ και, όπου αρμόζει, οι εταιρείες διαχείρισής τους, που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, εκτός εάν οι ΟΣΕΚΑ έχουν συσταθεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ενός ή περισσοτέρων προγραμμάτων αγοράς μετοχών από εργαζομένους·
   ε) ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ), όπως ορίζεται στο άρθρο 6 σημείο 1) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου****·
   στ) οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, οι οποίοι είτε είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση είτε τελούν υπό τη διαχείριση διαχειριστή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που έχει άδεια λειτουργίας ή έχει καταχωρισθεί σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, εκτός εάν οι ΟΕΕ έχουν συσταθεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ενός ή περισσοτέρων προγραμμάτων αγοράς μετοχών από εργαζομένους ή εκτός εάν οι εν λόγω ΟΕΕ είναι οντότητες ειδικού σκοπού τιτλοποίησης όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, και, όπου αρμόζει, οι ΔΟΕΕ τους που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση,
   ζ) κεντρικά αποθετήρια τίτλων που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*****·»

_____________________________

* Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

** Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (EE L 176, 27.6.2013, σ. 338).

*** Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).

**** Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 354, 23.12.2016, σ. 37).

***** Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).",

"

2)  Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)  τα στοιχεία α) σημείο i) έως α) σημείο iv) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:"

«i) μεταξύ δύο χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων που πληρούν τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 4α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο·

   ii) μεταξύ ενός χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που πληροί τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 4α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και ενός μη χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που πληροί τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο·
   iii) μεταξύ δύο μη χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων που πληρούν τους όρους του άρθρου 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο·
   iv) μεταξύ, αφενός, ενός χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που πληροί τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 4α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ή ενός μη χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που πληροί τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και, αφετέρου, μιας οντότητας εγκατεστημένης σε τρίτη χώρα, η οποία θα υπαγόταν στην υποχρέωση εκκαθάρισης εάν ήταν εγκατεστημένη στην Ένωση·»·

"

ii)  το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) συνάπτονται ή ανανεώνονται κατά ή μετά την ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης, εφόσον, κατά την ημερομηνία στην οποία συνάπτονται ή ανανεώνονται, αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο στοιχείο α·»·

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3α. Χωρίς να υποχρεούνται να συνάπτουν σύμβαση, τα εκκαθαριστικά μέλη και οι πελάτες που παρέχουν υπηρεσίες εκκαθάρισης, είτε άμεσα είτε έμμεσα, παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες με δίκαιους, εύλογους, αμερόληπτους και διαφανείς εμπορικούς όρους. Τα εκκαθαριστικά μέλη και οι πελάτες αυτοί λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση και την παρακολούθηση συγκρούσεων συμφερόντων, ιδίως μεταξύ της μονάδας διαπραγμάτευσης και της μονάδας εκκαθάρισης, που ενδέχεται να επηρεάζουν δυσμενώς τη δίκαιη, εύλογη, αμερόληπτη και διαφανή παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης. Τέτοια μέτρα λαμβάνονται επίσης σε περίπτωση που οι υπηρεσίες διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρέχονται από διαφορετικές νομικές οντότητες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο.

Τα εκκαθαριστικά μέλη και οι πελάτες επιτρέπεται να ελέγχουν τους κινδύνους που συνδέονται με τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκκαθάρισης.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 82, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι εμπορικοί όροι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου θεωρούνται δίκαιοι, εύλογοι ▌, αμερόληπτοι και διαφανείς, με βάση τα ακόλουθα:

   α) τις απαιτήσεις που αφορούν τον δίκαιο και διαφανή χαρακτήρα των τελών, των τιμών, των πολιτικών έκπτωσης και των λοιπών γενικών συμβατικών όρων και προϋποθέσεων σχετικά με τον πίνακα τιμών, με την επιφύλαξη της εμπιστευτικότητας των συμβατικών ρυθμίσεων με επιμέρους αντισυμβαλλομένους·
   β) τους παράγοντες που αποτελούν εύλογους εμπορικούς όρους για την εξασφάλιση αμερόληπτων και ορθολογικών συμβατικών ρυθμίσεων·
   γ) τις απαιτήσεις που διευκολύνουν τις υπηρεσίες εκκαθάρισης σε ισότιμη και αμερόληπτη βάση, με βάση το κόστος και τους κινδύνους, ώστε οι τυχόν διαφορές στις τιμές που χρεώνονται να είναι ανάλογες προς το κόστος, τους κινδύνους και τα οφέλη· και
   δ) τα κριτήρια ελέγχου του κινδύνου για το εκκαθαριστικό μέλος ή τον πελάτη που συνδέονται με τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκκαθάρισης.»·

"

3)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 4α

Χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι που υπόκεινται σε υποχρέωση εκκαθάρισης

1.  Κάθε 12 μήνες ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει θέσεις σε συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων μπορεί να υπολογίζει, τη συνολική μέση θέση στο τέλος του μήνα για τους προηγούμενους 12 μήνες ▌ σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Όταν ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος δεν υπολογίζει τις θέσεις του ή όταν το αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού υπερβαίνει οποιοδήποτε από τα κατώφλια εκκαθάρισης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο β), ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος:

   α) ενημερώνει για το γεγονός αυτό αμέσως την ΕΑΚΑΑ και την οικεία αρμόδια αρχή, και κατά περίπτωση, αναφέρει την περίοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό·

   β) καθορίζει ρυθμίσεις εκκαθάρισης εντός τεσσάρων μηνών από την ενημέρωση που αναφέρεται στο στοιχείο α) του παρόντος εδαφίου· και
   γ) υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 για όλες τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων οι οποίες σχετίζονται με κάθε υποκείμενη στην υποχρέωση εκκαθάρισης κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και συνάπτονται ή ανανεώνονται αφού παρέλθει διάστημα άνω των τεσσάρων μηνών από την ενημέρωση που αναφέρεται στο στοιχείο α) του παρόντος εδαφίου.

2.  Ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος που υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 κατά την … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] ή που υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης αυτή σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο εξακολουθεί να υπόκειται στην υποχρέωση αυτή και συνεχίζει την εκκαθάριση έως ότου ο εν λόγω χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος αποδείξει στην οικεία αρμόδια αρχή ότι η συνολική μέση θέση του στο τέλος του μήνα για τους προηγούμενους 12 μήνες δεν υπερβαίνει το κατώφλι εκκαθάρισης που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο β).

Ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είναι σε θέση να αποδείξει στην οικεία αρμόδια αρχή ότι ο υπολογισμός της συνολικής μέσης θέσης στο τέλος του μήνα για τους προηγούμενους 12 μήνες δεν οδηγεί σε συστηματική υποεκτίμηση της θέσης αυτής.

3.  Κατά τον υπολογισμό των θέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχει συνάψει ο εν λόγω χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος ή έχουν συνάψει άλλες οντότητες του ομίλου στον οποίο ανήκει ο συγκεκριμένος χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, για τους ΟΣΕΚΑ και τους ΟΕΕ, οι θέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπολογίζονται στο επίπεδο του οργανισμού.

Οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται περισσότερους από έναν ΟΣΕΚΑ και οι ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται περισσότερους από έναν ΟΕΕ είναι σε θέση να αποδείξουν στην οικεία αρμόδια αρχή ότι ο υπολογισμός των θέσεων στο επίπεδο του οργανισμού δεν οδηγεί:

   α) σε συστηματική υποεκτίμηση των θέσεων κανενός εκ των οργανισμών που διαχειρίζονται ή των θέσεων του διαχειριστή· και
   β) σε παράκαμψη της υποχρέωσης εκκαθάρισης.

Οι οικείες αρμόδιες αρχές του χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου και των λοιπών οντοτήτων εντός του ομίλου καθορίζουν διαδικασίες συνεργασίας για την εξασφάλιση του αποτελεσματικού υπολογισμού των θέσεων σε επίπεδο ομίλου.»·

"

4)  το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή χορηγήσει άδεια σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο να εκκαθαρίσει μια κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων δυνάμει του άρθρου 14 ή 15 ή σε περίπτωση που η κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που σκοπεύει να αρχίσει να εκκαθαρίζει ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εμπίπτει σε υφιστάμενη άδεια που έχει χορηγηθεί δυνάμει του άρθρου 14 ή 15, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί αμέσως στην ΕΑΚΑΑ την εν λόγω άδεια ή την κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που σκοπεύει να αρχίσει να εκκαθαρίζει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος.»·

"

β)  στην παράγραφο 2 το στοιχείο γ) διαγράφεται·

5)  το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο ε) διαγράφεται·

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Εάν ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν διαθέτει πλέον άδεια ή αναγνώριση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για την εκκαθάριση μιας συγκεκριμένης κατηγορίας εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, η ΕΑΚΑΑ τον αφαιρεί αμέσως από το δημόσιο μητρώο σε σχέση με την εν λόγω κατηγορία παραγώγων.»·

"

6)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 

Αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης

1.  ▌ Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να αναστείλει την υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 για ▌ συγκεκριμένες κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ή για συγκεκριμένο τύπο αντισυμβαλλομένου, όταν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) οι συγκεκριμένες κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων δεν είναι πλέον κατάλληλες για κεντρική εκκαθάριση σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και στο άρθρο 5 παράγραφος 5·
   β) ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος είναι πιθανό να παύσει να εκκαθαρίζει τις ανωτέρω συγκεκριμένες κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και κανένας άλλος κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε θέση να εκκαθαρίσει τις ανωτέρω συγκεκριμένες κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων χωρίς διακοπή·
   γ) η αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης για ▌τις εν λόγω συγκεκριμένες κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ή για συγκεκριμένο τύπο αντισυμβαλλομένου είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί ή να αντιμετωπιστεί σοβαρή απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ένωση και η αναστολή αυτή είναι ανάλογη προς τους εν λόγω σκοπούς.

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του πρώτου εδαφίου, πριν από την αίτηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η ΕΑΚΑΑ διαβουλεύεται με το ΕΣΣΚ και τις αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 22.

Η αίτηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο συνοδεύεται από στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούται τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο αυτό.

Σε περίπτωση που η αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης θεωρείται από την ΕΑΚΑΑ ουσιώδης μεταβολή στα κριτήρια έναρξης ισχύος της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, η αίτηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μπορεί επίσης να περιλαμβάνει αίτηση να ανασταλεί η υποχρέωση διαπραγμάτευσης που ορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού για τις ίδιες συγκεκριμένες κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων τις οποίες αφορά η αίτηση αναστολής της υποχρέωση εκκαθάρισης.

2.  Υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των εκκαθαριστικών μελών και οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 22 μπορούν να ζητήσουν από την ΕΑΚΑΑ να υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση αναστολής της υποχρέωσης εκκαθάρισης. Στην αίτηση της αρμόδιας αρχής αναφέρονται οι λόγοι και υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούται τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

Εντός 48 ωρών από την παραλαβή της αίτησης της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου με βάση τους λόγους και τα στοιχεία που παρέχει η αρμόδια αρχή, η ΕΑΚΑΑ είτε ζητεί από την Επιτροπή να αναστείλει την υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 είτε απορρίπτει την αίτηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει την οικεία αρμόδια αρχή για την απόφασή της. Σε περίπτωση που η ΕΑΚΑΑ απορρίψει την αίτηση που υπέβαλε η αρμόδια αρχή, αναφέρει τους λόγους γραπτώς.

3.  Οι αιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν δημοσιοποιούνται.

4.  Η Επιτροπή, χωρίς αναίτια καθυστέρηση μετά την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και με βάση τους λόγους και τα στοιχεία που παρέχει η ΕΑΚΑΑ, είτε αναστέλλει την υποχρέωση εκκαθάρισης για συγκεκριμένες κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ή για συγκεκριμένο τύπο αντισυμβαλλομένου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μέσω εκτελεστικής πράξης, είτε απορρίπτει τη ζητούμενη αναστολή. Όταν η Επιτροπή απορρίπτει τη ζητούμενη αναστολή, αναφέρει τους λόγους γραπτώς στην ΕΑΚΑΑ. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και τους διαβιβάζει τους λόγους που ανέφερε στην ΕΑΚΑΑ. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται.

Η εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 3.

5.  Όποτε ζητείται από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η εκτελεστική πράξη σχετικά με την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης για συγκεκριμένες κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων μπορεί επίσης να αναστέλλει την υποχρέωση διαπραγμάτευσης που προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις ίδιες συγκεκριμένες κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που υπόκεινται στην εν λόγω αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης.

6.  Η αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης και, κατά περίπτωση, την υποχρέωση διαπραγμάτευσης κοινοποιείται στην ΕΑΚΑΑ και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής και στο δημόσιο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 6.

7.  Η αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης σύμφωνα με την παράγραφο 4 ισχύει για αρχική περίοδο τριών μηνών κατά μέγιστο από την ημερομηνία εφαρμογής της εν λόγω αναστολής.

Η αναστολή της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 5 ισχύει για την ίδια αρχική περίοδο.

8.  Όταν οι λόγοι για την αναστολή εξακολουθούν να ισχύουν, η Επιτροπή ▌ μπορεί να παρατείνει μέσω εκτελεστικής πράξης την αναστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 4 για πρόσθετες περιόδους τριών μηνών κατά μέγιστο, με συνολική περίοδο αναστολής που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. Η παράταση της αναστολής δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 6.

Η εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 3.

Η ΕΑΚΑΑ, σε εύθετο χρόνο πριν από τη λήξη της περιόδου αναστολής που αναφέρεται στην παράγραφο 7 της παρούσας παραγράφου ή τυχόν περιόδου παράτασης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, γνωμοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι της αναστολής. Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ διαβουλεύεται με το ΕΣΣΚ και τις αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 22. Η ΕΑΚΑΑ αποστέλλει αντίγραφο της εν λόγω γνωμοδότησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η εν λόγω γνωμοδότηση δεν δημοσιοποιείται.

Η εκτελεστική πράξη για την παράταση της αναστολής της υποχρέωσης εκκαθάρισης είναι επίσης δυνατόν να παρατείνει την περίοδο της αναστολής της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 7.

Η παράταση της αναστολής της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης ισχύει για την ίδια περίοδο με την παράταση της αναστολής της υποχρέωσης εκκαθάρισης." ·

"

7)  Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Οι αντισυμβαλλόμενοι και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι διασφαλίζουν ότι τα λεπτομερή στοιχεία για κάθε σύμβαση παραγώγων που έχουν συνάψει, καθώς και κάθε τροποποίηση ή λήξη της σύμβασης, αναφέρονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1α έως 1στ σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών το οποίο έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 55 ή αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 77. Τα λεπτομερή στοιχεία υποβάλλονται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη σύναψη, την τροποποίηση ή τη λήξη της σύμβασης.

Η υποχρέωση αναφοράς ισχύει για συμβάσεις παραγώγων οι οποίες:

   α) συνήφθησαν πριν από τις 12 Φεβρουαρίου 2014 και παραμένουν άληκτες την ημερομηνία αυτή·
   β) συνήφθησαν στις ή μετά τις 12 Φεβρουαρίου 2014.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3, η υποχρέωση αναφοράς δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων εντός του ίδιου ομίλου, όταν τουλάχιστον ένας από τους αντισυμβαλλομένους είναι μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος ή θα χαρακτηριζόταν ως μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος εάν ήταν εγκατεστημένος στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι:

   α) αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι περιλαμβάνονται στην ίδια ενοποίηση σε πλήρη βάση·
   β) αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι υπόκεινται σε διαδικασίες ενδεδειγμένης κεντρικής αξιολόγησης κινδύνων, μέτρησης και ελέγχου· και
   γ) η μητρική επιχείρηση δεν είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος.»·

Οι αντισυμβαλλόμενοι κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές την πρόθεσή τους να εφαρμόσουν την εξαίρεση που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο. Η εξαίρεση είναι έγκυρη εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες έγινε η κοινοποίηση δηλώσουν, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης, ότι κατά την κρίση της δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο."·

"

β)  παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«1α. Οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι είναι οι μόνοι υπόχρεοι και κατά νόμο υπεύθυνοι για την αναφορά, εξ ονόματος αμφότερων των αντισυμβαλλομένων, των ▌λεπτομερών στοιχείων των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται με μη χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο ο οποίος δεν πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, καθώς και για τη διασφάλιση της ορθότητας των ▌αναφερόμενων λεπτομερών στοιχείων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος διαθέτει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αναφοράς, ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να παρέχει στον χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο τα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχουν συνάψει μεταξύ τους, τα οποία ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί ευλόγως να αναμένεται να κατέχει. Ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι τα εν λόγω λεπτομερή στοιχεία είναι ορθά.

Ανεξαρτήτως του πρώτου εδαφίου, οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι, οι οποίοι έχουν ήδη επενδύσει σε σύστημα υποβολής εκθέσεων, μπορεί να αποφασίσουν να αναφέρουν τα λεπτομερή στοιχεία των συμβάσεων τους σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα με χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Στην περίπτωση αυτή, οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι ενημερώνουν τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους με τους οποίους έχουν συνάψει συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων για την απόφασή τους, πριν την αναφορά των εν λόγω λεπτομερών στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση, οι μη χρηματοοικονομικοί συμβαλλόμενοι έχουν την υποχρέωση και τη νομική ευθύνη για την αναφορά των εν λόγω λεπτομερών στοιχείων και για την εξασφάλιση της ορθότητάς τους.

Ένας μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος που δεν πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και ο οποίος συνάπτει σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με οικονομική οντότητα εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα δεν υποχρεούται να υποβάλει αναφορά σύμφωνα με το άρθρο 9 και δεν είναι νομικά υπεύθυνος για την αναφορά ή για τη διασφάλιση της ορθότητας των λεπτομερών στοιχείων των εν λόγω συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, εφόσον:

   α) η εν λόγω οντότητα τρίτης χώρας θα θεωρούταν χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος αν ήταν εγκατεστημένη στην Ένωση·
   β) το νομικό καθεστώς αναφοράς στο οποίο υπόκειται η εν λόγω οντότητα τρίτης χώρας έχει κριθεί ισοδύναμο σύμφωνα με το άρθρο 13· και
   γ) ο χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος της τρίτης χώρας έχει αναφέρει τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με το νομικό καθεστώς αναφοράς της εν λόγω τρίτης χώρας σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών το οποίο υπόκειται σε νομικά δεσμευτική και εκτελεστή υποχρέωση να παρέχεται στις οντότητες του άρθρου 81 παράγραφος 3 απευθείας και άμεση πρόσβαση στα δεδομένα.

1β.  η εταιρεία διαχείρισης ενός ΟΣΕΚΑ είναι υπόχρεη και κατά νόμο υπεύθυνη για την αναφορά ▌των λεπτομερών στοιχείων των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων στις οποίες είναι αντισυμβαλλόμενος ▌ ο εν λόγω ΟΣΕΚΑ, καθώς και για τη εξασφάλιση της ορθότητας των αναφερόμενων λεπτομερών στοιχείων.

1γ.  ο διαχειριστής ΟΕΕ είναι υπόχρεος και κατά νόμο υπεύθυνος για την αναφορά των λεπτομερών στοιχείων των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων στις οποίες είναι αντισυμβαλλόμενος ο σχετικός ΟΕΕ, καθώς και για την εξασφάλιση της ορθότητας των αναφερόμενων λεπτομερών στοιχείων·

1δ.  ο εξουσιοδοτημένος φορέας που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση —και ενεργεί για λογαριασμό— ενός ΙΕΣΠ το οποίο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, δεν διαθέτει νομική προσωπικότητα είναι υπόχρεος και κατά νόμο υπεύθυνος για την αναφορά των λεπτομερών στοιχείων των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων στις οποίες είναι αντισυμβαλλόμενος το εν λόγω ΙΕΣΠ, καθώς και για την εξασφάλιση της ορθότητας των αναφερόμενων λεπτομερών στοιχείων·

1ε.  ▌ οι αντισυμβαλλόμενοι και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που υποχρεούνται να αναφέρουν τα λεπτομερή στοιχεία των συμβάσεων παραγώγων μεριμνούν ώστε αυτά τα λεπτομερή στοιχεία να αναφέρονται ▌χωρίς επαναλήψεις.

1στ.  Οι αντισυμβαλλόμενοι και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι οι οποίοι υπόκεινται στην υποχρέωση αναφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορούν να αναθέσουν κατ’ εξουσιοδότηση την εν λόγω υποχρέωση αναφοράς. ▌

"

γ)  η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των παραγράφων 1 και 3, η ΕΑΚΑΑ, σε στενή συνεργασία με το ΕΣΚΤ, καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό:

   α) των προτύπων και μορφοτύπων δεδομένων για τις προς αναφορά πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
   i) παγκόσμιους αναγνωριστικούς κωδικούς νομικής οντότητας (▌ LEI ▌)·
   ii) διεθνείς αριθμούς αναγνώρισης τίτλων (▌ ISIN ▌)·
   iii) μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς συναλλαγής (▌ UTI ▌)·
   β) τις μεθόδους και τις ρυθμίσεις για την υποβολή αναφορών·
   γ) τη συχνότητα των αναφορών·
   δ) την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να αναφέρονται οι συμβάσεις παραγώγων ▌.

Κατά την εκπόνηση των εν λόγω σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις και τα πρότυπα που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο Ένωσης ή σε παγκόσμιο επίπεδο και τη συνοχή τους με τις απαιτήσεις αναφοράς που ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) ▌2015/2365* και στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις … [12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

________________

* Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ.1)." ·

"

8)  το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)  οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Κάθε 12 μήνες ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος που λαμβάνει θέσεις σε συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων μπορεί να υπολογίζει τη συνολική μέση θέση στο τέλος του μήνα για τους προηγούμενους 12 μήνες ▌ σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Όταν ένας μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος δεν υπολογίζει τις θέσεις του ή όταν το αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού όσον αφορά μία ή περισσότερες κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων υπερβαίνει οποιοδήποτε από τα κατώφλια εκκαθάρισης που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), ο εν λόγω μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος:

   α) ενημερώνει για το γεγονός αυτό αμέσως την ΕΑΚΑΑ και τη σχετική αρμόδια αρχή, και, κατά περίπτωση, αναφέρει την περίοδο που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό·
   β) καθορίζει ρυθμίσεις εκκαθάρισης εντός τεσσάρων μηνών από την ενημέρωση που αναφέρεται στο στοιχείο α) του παρόντος εδαφίου της παρούσας παραγράφου·
   γ) υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται ή ανανεώνονται αφού παρέλθει χρονικό διάστημα άνω των τεσσάρων μηνών από την ενημέρωση που αναφέρεται στο στοιχείο α) του παρόντος εδαφίου, οι οποίες σχετίζονται είτε με τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων για τις οποίες το αποτέλεσμα του υπολογισμού υπερβαίνει τα κατώφλια εκκαθάρισης είτε, στις περιπτώσεις που ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος δεν έχει υπολογίσει τη θέση του, με κάθε υποκείμενη στην υποχρέωση εκκαθάρισης κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

2.  Ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος που υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 κατά την … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] ή που υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου εξακολουθεί να υπόκειται στην υποχρέωση αυτή και συνεχίσει την εκκαθάριση έως ότου ο εν λόγω μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος αποδείξει στην σχετική αρμόδια αρχή ότι η συνολική μέση θέση του στο τέλος του μήνα για τους προηγούμενους 12 μήνες ▌δεν υπερβαίνει το κατώφλι εκκαθάρισης που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου.

Ο μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είναι σε θέση να αποδείξει στην οικεία αρμόδια αρχή ότι ο υπολογισμός της συνολικής μέσης θέσης στο τέλος του μήνα για τους προηγούμενους 12 μήνες δεν οδηγεί σε συστηματική υποεκτίμηση της θέσης.»·

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

"2α. Οι σχετικές αρμόδιες αρχές του μη χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου και των άλλων οντοτήτων εντός του ομίλου καθορίζουν διαδικασίες συνεργασίας για την εξασφάλιση του αποτελεσματικού υπολογισμού των θέσεων σε επίπεδο ομίλου.»·

"

γ)  στην παράγραφο 4 το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

"Κατόπιν διαβούλευσης με το ΕΣΣΚ και άλλες αρμόδιες αρχές, η ΕΑΚΑΑ επανεξετάζει περιοδικά τα κατώφλια εκκαθάρισης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) και, όπου είναι αναγκαίο, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη διασύνδεση των χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων, προτείνει να τροποποιήσει τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 4.

Αυτή η περιοδική επανεξέταση συνοδεύεται από έκθεση της ΕΑΚΑΑ σχετικά με το θέμα."

"

9)  στο άρθρο 11, η παράγραφος 15 τροποποιείται ως εξής:

α)  το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

i)  το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

▌«α) τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου, περιλαμβανομένων των επιπέδων και του είδους της πρόσθετης ασφάλειας, καθώς και των ρυθμίσεων διαχωρισμού που απαιτούνται που αναφέρονται στην παράγραφο 3·"

"

ii)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:"

"αα) τις εποπτικές διαδικασίες για την εξασφάλιση της αρχικής και διαρκούς επικύρωσης των εν λόγω διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου·» ▌

"

β)  το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οι ΕΕΑ υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων, εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο αα) πρώτο εδάφιο, στην Επιτροπή έως τις [να προστεθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων η ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Η ΕΑΤ, σε συνεργασία με την ΕΑΚΑΑ και την ΕΑΑΕΣ, υποβάλλει στην Επιτροπή τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο στοιχείο αα) πρώτο εδάφιο έως τις … [12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].»·

"

10)  στο άρθρο 38, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«6. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παρέχει στα εκκαθαριστικά μέλη του ένα εργαλείο προσομοίωσης που τους επιτρέπει να καθορίσουν το ποσό του πρόσθετου αρχικού περιθωρίου σε ακαθάριστη βάση που μπορεί να απαιτήσει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατά την εκκαθάριση μιας νέας συναλλαγής. Το εργαλείο αυτό είναι προσπελάσιμο μόνο βάσει ασφαλούς πρόσβασης και τα αποτελέσματα της προσομοίωσης δεν είναι δεσμευτικά.

7.  Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παρέχει στα εκκαθαριστικά μέλη του πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα αρχικού περιθωρίου που χρησιμοποιεί. Οι πληροφορίες:

   α) εξηγούν σαφώς τον σχεδιασμό του μοντέλου αρχικού περιθωρίου και τον τρόπο λειτουργίας του·
   β) περιγράφουν σαφώς τις βασικές παραδοχές και τους περιορισμούς του μοντέλου αρχικού περιθωρίου και τις περιστάσεις υπό τις οποίες οι εν λόγω υποθέσεις δεν ισχύουν πλέον·
   γ) είναι τεκμηριωμένες.»·

"

11)  στο άρθρο 39, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«11. Οι εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών περί αφερεγγυότητας δεν εμποδίζουν τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο να ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφοι 5, 6 και 7 για τα περιουσιακά στοιχεία και τις θέσεις που καταγράφονται στους λογαριασμούς οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.»

"

12)  Το άρθρο 56 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Για τους σκοπούς του άρθρου 55 παράγραφος 1, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών υποβάλλουν στην ΕΑΚΑ ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:

   α) αίτηση καταχώρισης·
   β) αίτηση επέκτασης της καταχώρισης, εάν το αρχείο καταγραφής συναλλαγών είναι ήδη καταχωρισμένο δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365.»·

"

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό:

   α) των λεπτομερών στοιχείων της αίτησης καταχώρισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)·
   β) των λεπτομερών στοιχείων της απλουστευμένης αίτησης επέκτασης της καταχώρισης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις … [12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»·

"

γ)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής της παραγράφου 1, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό:

   α) του μορφότυπου της αίτησης καταχώρισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)·
   β) του μορφότυπου της αίτησης επέκτασης της καταχώρισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

Σε συνάρτηση με το πρώτο εδάφιο στοιχείο β), η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει απλουστευμένο μορφότυπο.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις … [12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»·

"

13)  στο άρθρο 62 η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Εάν ένα αίτημα παροχής αρχείων τηλεφωνικών κλήσεων ή διαβίβασης δεδομένων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) προϋποθέτει μια αρμόδια εθνική αρχή να έχει άδεια εκ μέρους των δικαστικών αρχών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, η ΕΑΚΑΑ ζητεί επίσης την εν λόγω άδεια. Η ΕΑΚΑΑ μπορεί επίσης να ζητεί την εν λόγω άδεια ως προληπτικό μέτρο.»

"

14)  το άρθρο 63 τροποποιείται ως εξής:

α)  οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Για την εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να διεξάγει όλες τις αναγκαίες επιτόπιες επιθεωρήσεις σε οιονδήποτε επαγγελματικό χώρο, έκταση ή ιδιοκτησία των νομικών προσώπων κατά το άρθρο 61 παράγραφος 1. Οσάκις απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή και την αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να διεξάγει την επιτόπια επιθεώρηση χωρίς προειδοποίηση.·

«2. Οι υπάλληλοι και άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την ΕΑΚΑΑ για τη διεξαγωγή επιτόπιας επιθεώρησης μπορούν να εισέρχονται σε οιονδήποτε επαγγελματικό χώρο, έκταση ή ιδιοκτησία των νομικών προσώπων για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση έρευνας από την ΕΑΚΑΑ, διαθέτουν δε όλες τις εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1. Διαθέτουν επίσης την εξουσία να σφραγίζουν οιουσδήποτε επαγγελματικούς χώρους και βιβλία ή αρχεία κατά την περίοδο της επιθεώρησης και στην έκταση που είναι αναγκαίο για αυτήν."

"

β)  η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

"8. Εάν για την επιτόπια επιθεώρηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ή για τη συνδρομή που προβλέπεται στην παράγραφο 7 η εθνική αρμόδια αρχή υποχρεούται να έχει άδεια από δικαστική αρχή σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, η ΕΑΚΑΑ ζητεί επίσης την εν λόγω άδεια. Η ΕΑΚΑΑ μπορεί επίσης να ζητεί την άδεια αυτή ως προληπτικό μέτρο.»

"

15)  το άρθρο 64 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Όταν υποβάλλει τον φάκελο των πορισμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στην ΕΑΚΑΑ, ο πραγματογνώμονας ενημερώνει τα υπό έρευνα πρόσωπα. Τα εν λόγω πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να αποκτούν πρόσβαση στον φάκελο, με την επιφύλαξη του έννομου συμφέροντος άλλων προσώπων για την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου τους. Το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο δεν επεκτείνεται σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή στα προπαρασκευαστικά έγγραφα εσωτερικής χρήσης της ΕΑΚΑΑ.»·

"

β)  η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«8. Εάν η ΕΑΚΑΑ, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, διαπιστώσει σοβαρές ενδείξεις πιθανής ύπαρξης περιστατικών τα οποία γνωρίζει ότι είναι δυνάμενα να συνιστούν ποινικό αδίκημα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, παραπέμπει την υπόθεση στις σχετικές εθνικές αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί και ενδεχομένως να ασκηθεί ποινική δίωξη. Επιπροσθέτως, η ΕΑΚΑΑ δεν επιβάλλει πρόστιμα ή περιοδικές χρηματικές ποινές, εάν γνωρίζει ότι προγενέστερη αθώωση ή καταδίκη βάσει πανομοιότυπων περιστατικών ή βάσει περιστατικών που είναι κατ’ ουσία τα ίδια έχει ήδη αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου κατόπιν ποινικής διαδικασίας βάσει του εθνικού δικαίου.»·

"

16)  στο άρθρο 65 η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  στο στοιχείο α), το ποσό «20 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «200 000 EUR»·

β)  ▌ το στοιχείο β) ▌ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) για τις παραβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι τμήμα Ι στοιχεία α, β  και δ) έως ια) και στο παράρτημα Ι τμήμα ΙΙ στοιχεία α), β) και η), το ύψος των προστίμων είναι τουλάχιστον 5 000 EUR και δεν υπερβαίνει τα 100 000 EUR.

"

γ)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«γ) για τις παραβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι τμήμα IV, το ύψος των προστίμων είναι τουλάχιστον 5 000 EUR και δεν υπερβαίνει τα 10 000 EUR.»·

"

17)  στο άρθρο 67 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Πριν από τη λήψη οιασδήποτε απόφασης δυνάμει του άρθρου 73 παράγραφος 1 και περί περιοδικής χρηματικής ποινής δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 1, η ΕΑΚΑΑ παρέχει τη δυνατότητα ακρόασης σχετικά με τα πορίσματά της στα πρόσωπα που υπόκεινται σε πειθαρχικές διαδικασίες. Η ΕΑΚΑΑ θεμελιώνει τις αποφάσεις της μόνο στα πορίσματα για τα οποία δόθηκε η δυνατότητα στα πρόσωπα που υπόκεινται σε πειθαρχικές διαδικασίες να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.

Το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν ισχύει για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 σημεία α), γ) και δ) εάν απαιτείται επείγουσα δράση για την αποτροπή σημαντικής και άμεσης ζημίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ή για την αποτροπή σημαντικής και άμεσης ζημίας στην ακεραιότητα, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένης της σταθερότητας ή της ορθότητας των στοιχείων που παρέχονται στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Σε αυτήν την περίπτωση, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να εκδίδει προσωρινή απόφαση και να παρέχει στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τη δυνατότητα ακρόασης το συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη της απόφασής της.»·

"

18)  Στο άρθρο 72, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Το ύψος κάθε τέλους που επιβάλλεται σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών καλύπτει όλες τις εύλογες διοικητικές δαπάνες της ΕΑΚΑΑ σχετικά με την καταχώρισή του και τις δραστηριότητες εποπτείας της ΕΑΚΑΑ και είναι ανάλογο προς τον κύκλο εργασιών του εν λόγω αρχείου καταγραφής συναλλαγών και τον τύπο της καταχώρισης και της εποπτείας που ασκείται από την ΕΑΚΑΑ.»·

"

19)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 76α

Αμοιβαία άμεση πρόσβαση στα δεδομένα

1.  Εάν είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων τους, οι αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, στις οποίες είναι εγκατεστημένα ένα ή περισσότερα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή έχει εκδώσει προς τούτο εκτελεστική πράξη σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2.  Με την υποβολή αίτησης από τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 2, που ορίζουν αν το νομικό πλαίσιο της τρίτης χώρας της αιτούσας αρχής πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που είναι εγκατεστημένα στην εν λόγω τρίτη χώρα είναι δεόντως αδειοδοτημένα·
   β) υπάρχει συνεχώς αποτελεσματική εποπτεία και αποτελεσματική επιβολή του νόμου όσον αφορά τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών στην εν λόγω τρίτη χώρα·
   γ) υπάρχουν εγγυήσεις όσον αφορά το επαγγελματικό απόρρητο, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των επιχειρηματικών απορρήτων που γνωστοποιούνται σε τρίτους από τις αρχές, και οι εγγυήσεις αυτές είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό·
   δ) τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην τρίτη χώρα υπέχουν νομικά δεσμευτική και εκτελεστή υποχρέωση να παρέχουν στις οντότητες του άρθρου 81 παράγραφος 3 απευθείας και άμεση πρόσβαση στα δεδομένα.»·

"

20)  στο άρθρο 78, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«9. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θεσπίζει τις ακόλουθες διαδικασίες και πολιτικές:

   α) διαδικασίες για την αποτελεσματική συμφωνία των δεδομένων μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών·
   β) διαδικασίες για την επαλήθευση της πληρότητας και της ορθότητας των αναφερόμενων δεδομένων ▌·
   γ) πολιτικές για την ομαλή μεταφορά δεδομένων σε άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, εφόσον το ζητήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι ή οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που αναφέρονται στο άρθρο 9 ή όπου είναι άλλως αναγκαίο.

10.  Προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό:

   α) των διαδικασιών για τη συμφωνία των δεδομένων μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών·
   β) των διαδικασιών που πρέπει να εφαρμόσει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για να επαληθεύσει τη συμμόρφωση του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου ή του φορέα υποβολής στοιχείων με τις απαιτήσεις αναφοράς και να επαληθεύσει την πληρότητα και την ορθότητα των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 9.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις ... [12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»·

"

21)  στο άρθρο 80 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«5α. Κατόπιν αίτησης, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες που υποβάλλονται εξ ονόματός τους στους αντισυμβαλλομένους που δεν υποχρεούνται να αναφέρουν τα λεπτομερή στοιχεία των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων τους σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1α έως 1δ και στους αντισυμβαλλομένους και τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που έχουν αναθέσει σε τρίτους την από μέρους τους υποχρέωση αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1στ.»·

"

22)  Το άρθρο 81 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«ιζ) των οικείων αρχών τρίτης χώρας σε σχέση με την οποία έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη δυνάμει του άρθρου 76α·»·

"

β)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Για να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ, έπειτα από διαβούλευση με τα μέλη του ΕΣΚΤ, καταρτίζει σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων για τη διευκρίνιση των εξής:

   α) των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιεύονται ή να διατίθενται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3·
   β) της συχνότητας δημοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1·
   γ) των επιχειρησιακών προτύπων που απαιτούνται για τη συγκέντρωση και τη σύγκριση δεδομένων μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και για την πρόσβαση των οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στις εν λόγω πληροφορίες·
   δ) των όρων και προϋποθέσεων, των ρυθμίσεων και της απαιτούμενης τεκμηρίωσης βάσει της οποίας τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών παρέχουν πρόσβαση στις οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις … [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Κατά την εκπόνηση των εν λόγω σχεδίων κανονιστικών τεχνικών προτύπων, η ΕΑΚΑΑ μεριμνά ώστε η δημοσίευση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να μην αποκαλύπτει την ταυτότητα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους σε οποιαδήποτε σύμβαση.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»·

"

23)  στο άρθρο 82 οι παράγραφοι 2 έως 6 αντικαθίστανται από τα εξής:"

«2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 παράγραφος 6, στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 64 παράγραφος 7, στο άρθρο 70, στο άρθρο 72 παράγραφος 3 ▌ και στο άρθρο 85 παράγραφος 2 ανάθεση εξουσιών στην Επιτροπή γίνεται επ’ αόριστον.

3.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 παράγραφος 6, στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 64 παράγραφος 7, στο άρθρο 70, στο άρθρο 72 παράγραφος 3 και στο άρθρο 85 παράγραφος 2 ανάθεση εξουσιών μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή έρχεται σε διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ και διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 6, του άρθρου 4 παράγραφος 3, του άρθρου 64 παράγραφος 7, του άρθρου 70, του άρθρου 72 παράγραφος 3 και του άρθρου 85 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο για περίοδο τριών μηνών από την ημέρα που η εν λόγω πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»·

"

24)  Το άρθρο 85 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Έως τις ... [πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και καταρτίζει γενική έκθεση. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από ενδεδειγμένες προτάσεις.

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

"1α. Έως … [12 μήνες πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1] η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα εξής:

   α) τον αντίκτυπο του κανονισμού (ΕΕ) 2019/...*(13) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στο επίπεδο εκκαθάρισης από τους χρηματοοικονομικούς και τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και την κατανομή της εκκαθάρισης εντός κάθε είδους μη χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων, ιδίως όσον αφορά τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλόμενους που έχουν περιορισμένο όγκο δραστηριότητας σε αγορές εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και όσον αφορά την καταλληλότητα των κατωφλίων εκκαθάρισης που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4·
   β) τον αντίκτυπο του κανονισμού (ΕΕ) 2019/...+ στην ποιότητα και προσβασιμότητα των δεδομένων που αναφέρονται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών καθώς και την ποιότητα των πληροφοριών που διατίθενται από αρχεία καταγραφής συναλλαγών·
   γ) τις αλλαγές στο πλαίσιο υποβολής αναφορών, μεταξύ άλλων την ανάληψη και εφαρμογή κατ’ εξουσιοδότηση καθηκόντων αναφοράς όπως καθορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1α και ειδικότερα τον αντίκτυπό της στον φόρτο υποβολής αναφοράς για μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλόμενους που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης·
   δ) την προσβασιμότητα των υπηρεσιών εκκαθάρισης, ειδικότερα κατά πόσον η απαίτηση παροχής υπηρεσιών εκκαθάρισης, άμεσα ή έμμεσα, με δίκαιους, εύλογους, αμερόληπτους και διαφανείς εμπορικούς όρους όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3α έχει διευκολύνει αποτελεσματικά την πρόσβαση στην εκκαθάριση.»·

________________

* Κανονισμός (ΕΕ) 2019/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … της … για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την καταχώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής (ΕΕ L , …, σ. ).”;

"

γ)  οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Έως τις … [12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε 12 μήνες έως την τελική παράταση που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση στην οποία αξιολογείται κατά πόσον έχουν αναπτυχθεί βιώσιμες τεχνικές λύσεις για τη μεταφορά από τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων χρηματικών και μη χρηματικών ασφαλειών, ως περιθωρίων διαφορών αποτίμησης και η ανάγκη λήψης μέτρων για τη διευκόλυνση αυτών των βιώσιμων τεχνικών λύσεων.

Η ΕΑΚΑΑ, έως τις … [έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] και, στη συνέχεια, κάθε 12 μήνες έως την τελική παράταση που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο, σε συνεργασία με την ΕΑΑΕΣ, την ΕΑΤ και το ΕΣΣΚ, υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή για την αξιολόγηση των εξής:

   α) κατά πόσον οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, τα εκκαθαριστικά μέλη και οι μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων έχουν καταβάλει τη δέουσα προσπάθεια και έχουν αναπτύξει βιώσιμες τεχνικές λύσεις που διευκολύνουν τη συμμετοχή των μηχανισμών αυτών στον κεντρικό συμψηφισμό με την καταχώριση χρηματικών και μη χρηματικών ασφαλειών ως περιθωρίων διαφορών αποτίμησης, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων των λύσεων αυτών στη ρευστότητα και στην ενίσχυση των κυκλικών τάσεων της αγοράς και των δυνητικών νομικών και άλλων επιπλοκών τους·
   β) του όγκου και της φύσης της δραστηριότητας των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων σε αγορές εκκαθαριζόμενων και μη εκκαθαριζόμενων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και κάθε σχετικού συστημικού κινδύνου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα·
   γ) των συνεπειών εκπλήρωσης από τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων της απαίτησης εκκαθάρισης όσον αφορά τις επενδυτικές τους στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετατόπισης των ταμειακών διαθεσίμων τους και της κατανομής μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων·
   δ) των συνεπειών των κατωφλίων εκκαθάρισης που προσδιορίζονται δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 4 στοιχείο β) για τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων·
   ε) των επιπτώσεων άλλων νομικών απαιτήσεων στις διαφορές κόστους μεταξύ εκκαθαρισμένων και μη εκκαθαρισμένων συναλλαγών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων περιθωρίου για μη εκκαθαρισμένα παράγωγα και του υπολογισμού του δείκτη μόχλευσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
   στ) αν χρειάζονται περαιτέρω μέτρα για να διευκολυνθεί μια λύση εκκαθάρισης για τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων.

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 82 για την παράταση της διετούς περιόδου του άρθρου 89 παράγραφος 1 δύο φορές, για ένα έτος κάθε φορά, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν έχει αναπτυχθεί βιώσιμη τεχνική λύση και ότι οι δυσμενείς συνέπειες των κεντρικά εκκαθαρισμένων συμβάσεων παραγώγων επί των συνταξιοδοτικών παροχών των μελλοντικών συνταξιούχων παραμένουν αμετάβλητες.

Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, τα εκκαθαριστικά μέλη και οι μηχανισμοί συνταξιοδοτικών καθεστώτων καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη βιώσιμων τεχνικών λύσεων, οι οποίες θα διευκολύνουν την εκκαθάριση των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων από τους μηχανισμούς αυτούς.

Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από εκπροσώπους των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, των εκκαθαριστικών μελών, των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σε αυτές τις βιώσιμες τεχνικές λύσεις, προκειμένου να παρακολουθεί τις προσπάθειές τους και να αξιολογεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη βιώσιμων τεχνικών λύσεων, οι οποίες θα διευκολύνουν την εκκαθάριση των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων από τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων, μεταξύ άλλων τη μεταφορά από τους μηχανισμούς αυτούς χρηματικών και μη χρηματικών ασφαλειών, ως περιθωρίων διαφορών αποτίμησης. Η εν λόγω ομάδα εμπειρογνωμόνων συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε έξι μήνες. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, τα εκκαθαριστικά μέλη και τους μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων κατά τη σύνταξη των εκθέσεών της σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.»·

3.  Έως … [18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] η Επιτροπή εκπονεί έκθεση στην οποία αξιολογείται:

   α) κατά πόσον η υποχρέωση αναφοράς συναλλαγών δυνάμει του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και δυνάμει του παρόντος κανονισμού δημιουργεί επανάληψη της υποχρέωσης αναφοράς συναλλαγών για μη εξωχρηματιστηριακά παράγωγα και κατά πόσον η αναφορά μη εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών θα μπορούσε να μειωθεί ή να απλοποιηθεί για όλους τους αντισυμβαλλόμενους χωρίς αδικαιολόγητη απώλεια πληροφοριών·
   β) η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα ευθυγράμμισης της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης για τα παράγωγα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 600/2014 με τις τροποποιήσεις που επέρχονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/...(14) με την υποχρέωση εκκαθάρισης για τα παράγωγα, ιδίως το εύρος των οντοτήτων που υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης·
   γ) κατά πόσον τυχόν συναλλαγές που απορρέουν άμεσα από υπηρεσίες μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της συμπίεσης χαρτοφυλακίου, θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό στον οποίο αυτές οι συναλλαγές μετριάζουν τους κινδύνους, ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και τον λειτουργικό κίνδυνο, τη δυνατότητα παράκαμψης της υποχρέωσης εκκαθάρισης και το δυνητικό αντικίνητρο σε κεντρική εκκαθάριση.

Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από ενδεδειγμένες προτάσεις.

"

δ)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

3α. Έως … [11 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή. Η έκθεση αυτή αξιολογεί:

   α) τη συνέπεια των απαιτήσεων αναφοράς για μη εξωχρηματιστηριακά παράγωγα βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και βάσει του άρθρου 9 του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τόσο τα λεπτομερή στοιχεία των συμβάσεων παραγώγων που πρέπει να αναφερθούν όσο και την πρόσβαση σε δεδομένα από τις σχετικές οντότητες και το κατά πόσο οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν·
   β) τη δυνατότητα περαιτέρω απλούστευσης των αλυσίδων αναφοράς για όλους τους αντισυμβαλλομένους, συμπεριλαμβανομένων όλων των έμμεσων πελατών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για έγκαιρη αναφορά και λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014·
   γ) την ευθυγράμμιση της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης για τα παράγωγα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 600/2014 με τις τροποποιήσεις που επέρχονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/...(15) με την υποχρέωση εκκαθάρισης για τα παράγωγα, ιδίως το εύρος των οντοτήτων που υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης·
   δ) σε συνεργασία με το ΕΣΣΚ, κατά πόσον τυχόν συναλλαγές που απορρέουν άμεσα από υπηρεσίες μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της συμπίεσης χαρτοφυλακίου, θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1· αυτή η έκθεση:
   i) διερευνά τη συμπίεση χαρτοφυλακίου και άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου που δεν επιφέρουν διαμόρφωση τιμών και μειώνουν τους μη αγοραίους κινδύνους χαρτοφυλακίων παραγώγων χωρίς μεταβολή του κινδύνου αγοράς των χαρτοφυλακίων, όπως η εξισορρόπηση συναλλαγών·
   ii) εξηγεί τους σκοπούς και τη λειτουργία τέτοιων υπηρεσιών μετασυναλλακτικού περιορισμού του κινδύνου, τον βαθμό στον οποίο μετριάζουν τον κίνδυνο, ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και τον λειτουργικό κίνδυνο, και αξιολογεί την ανάγκη εκκαθάρισης τέτοιων συναλλαγών, ή εξαίρεσής τους από την εκκαθάριση, προκειμένου να υπάρχει διαχείριση του συστημικού κινδύνου· και
   iii) αξιολογεί σε ποιον βαθμό κάθε εξαίρεση από την υποχρέωση εκκαθάρισης τέτοιων υπηρεσιών αποθαρρύνει την κεντρική εκκαθάριση και μπορεί να οδηγήσει τους αντισυμβαλλομένους σε παράκαμψη της υποχρέωσης εκκαθάρισης·
   ε) κατά πόσον ο κατάλογος των χρηματοοικονομικών μέσων που θεωρούνται άκρως ρευστοποιήσιμα με ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο, σύμφωνα με το άρθρο 47, θα μπορούσε να επεκταθεί και κατά πόσον ο εν λόγω κατάλογος θα μπορούσε να συμπεριλάβει ένα ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1131*

_____________________________

* Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΕΕ L 169, 30.6.2017, σ. 8)." ·

"

25)  στο άρθρο 86, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3. Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού.»·

"

26)  στο άρθρο 89 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Έως τις ... [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων για τις οποίες μπορεί να μετρηθεί αντικειμενικά ότι μειώνουν τους επενδυτικούς κινδύνους που συνδέονται άμεσα με την χρηματοοικονομική φερεγγυότητα των μηχανισμών συνταξιοδοτικών καθεστώτων, και στις οντότητες που έχουν συσταθεί για να παρέχουν αποζημίωση σε μέλη των μηχανισμών αυτών σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής. ▌

Η υποχρέωση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων όπως αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου οι οποίες έχουν συναφθεί από μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων ανάμεσα από 17 Αυγούστου 2018 έως … [ημέρα πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].»·

"

27)  Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, με εξαίρεση τα εξής:

α)  οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 1 σημεία 10) και 11) του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το άρθρο 38 παράγραφοι 6 και 7 και το άρθρο 39 παράγραφος 11 του κανονισμού (EE) αριθ. 648/2012 εφαρμόζονται από τις ... [έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]·

β)  οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 1 σημείο 7) στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το άρθρο 9 παράγραφοι 1α) έως 1δ) του κανονισμού (EE) αριθ. 648/2012 εφαρμόζονται από τις ... [12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]·

γ)  οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 1 σημείο 2) στοιχείο β) και σημείο 20) του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 3α και το άρθρο 78 παράγραφοι 9 και 10 του κανονισμού (EE) αριθ. 648/2012 εφαρμόζεται από τις ... [24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:

1)  στο τμήμα Ι προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«θ) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 9 στοιχείο α) λόγω μη θέσπισης κατάλληλων διαδικασιών για τον έλεγχο της αποτελεσματικής συμφωνίας των δεδομένων μεταξύ των αρχείων καταγραφής συναλλαγών·

ι)  το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 9 στοιχείο β) λόγω μη θέσπισης κατάλληλων διαδικασιών προκειμένου να επαληθεύεται η πληρότητα και η ορθότητα των υποβαλλόμενων δεδομένων ▌·

ια)  το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 78 παράγραφος 9 στοιχείο γ) λόγω μη θέσπισης κατάλληλων πολιτικών για την ομαλή μεταφορά δεδομένων σε άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών εφόσον ζητηθεί από τους αντισυμβαλλομένους και τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που αναφέρονται στο άρθρο 9 ή εάν αυτό είναι αναγκαίο για οιονδήποτε άλλο λόγο.»·

2)  στο τμήμα IV, προστίθεται το εξής στοιχείο:

«δ) το αρχείο καταγραφής συναλλαγών παραβαίνει το άρθρο 55 παράγραφος 4 λόγω μη κοινοποίησης στην ΕΑΚΑΑ σε εύθετο χρόνο τυχόν ουσιωδών αλλαγών στους όρους καταχώρισής του.».

(1)ΕΕ C 385 της 15.11.2017, σ. 10.
(2)ΕΕ C 434 της 15.12.2017, σ. 63.
(3)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019.
(4)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).
(5)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
(6)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1).
(7)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).
(8)Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).
(9)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331, 15.12.2010, σ. 12).
(10)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331, 15.12.2010, σ. 48).
(11)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(12)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (EE L 55, 28.2.2011, s. 13).
(13)+ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός του παρόντος κανονισμού.
(14)+ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός του παρόντος κανονισμού.
(15)+ΕΕ: να εισαχθεί ο αριθμός του παρόντος κανονισμού.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου