Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0136(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0190/2018

Внесени текстове :

A8-0190/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/04/2019 - 10.18

Приети текстове :

P8_TA(2019)0438

Приети текстове
PDF 462kWORD 137k
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Лицензиране на централни контрагенти (ЦК) и признаване на ЦК от трети държави ***I
P8_TA-PROV(2019)0438A8-0190/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0331),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0191/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 4 октомври 2017°г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 септември 2017 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 20 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0190/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 385, 15.11.2017 г., стр. 3.
(2) ОВ C 434, 15.12.2017 г., стр. 63.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета ▌за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави(1)
P8_TC1-COD(2017)0136

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(2),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(4),

като имат предвид, че:

(1)  В съответствие със сходни изисквания в други държави от Г-20, с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5) се изисква стандартизираните договори за извънборсови деривати да преминават клиринг чрез централен контрагент (ЦК). С посочения регламент също така се въвеждат строги пруденциални, организационни и етични изисквания за ЦК, като е уреден и техният пруденциален надзор, така че да се сведат до минимум рисковете за ползвателите на ЦК и да се поддържа финансовата стабилност.

(2)  След приемането на Регламент (ЕС) № 648/2012, обемът на дейността на ЦК в Съюза и в световен мащаб нарасна бързо като мащаб и обхват. Разширяването на дейността на ЦК се очаква да продължи през следващите години с въвеждането на допълнителни задължения за клиринг и увеличаването на доброволния клиринг от страна на контрагентите, които не подлежат на задължение за клиринг. Предложението на Комисията от 4 май 2017 г. за целево изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 с оглед подобряване на ефективността и пропорционалността му допълнително ще стимулира ЦК да предлагат на контрагентите централен клиринг на деривати и да улеснят достъпа до клиринг за малките финансови и нефинансови контрагенти. Съюзът на капиталовите пазари (СКП) ще доведе до по-развити и по-интегрирани капиталови пазари, които ще се нуждаят във все по-голяма степен от трансграничен клиринг в Съюза, което от своя страна допълнително ще засили значението и взаимосвързаността на ЦК във финансовата система.

(3)  Понастоящем броят на ЦК, установени в Съюза и лицензирани съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012, остава относително ограничен — през август 2018 г. те са 16. Съгласно разпоредбите за еквивалентност на посочения регламент са признати 32 ЦК от трети държави, което им позволява да предлагат своите услуги и на клирингови членове и места на търговия, установени в Съюза. Клиринговите пазари са добре интегрирани в целия Съюз, но са силно концентрирани в определени класове активи и са тясно взаимосвързани. Поради концентрацията на риска вероятността от неизпълнение на ЦК е малка, но отново поради тази причина такова събитие може да има изключително силно въздействие. В съответствие с постигнатия от Г-20 консенсус, през ноември 2016 г. Комисията прие предложение за регламент относно възстановяването и преструктурирането на ЦК с цел органите да бъдат подходящо подготвени за справяне с неплатежоспособните ЦК при запазване на финансовата стабилност и ограничаване на разходите за данъкоплатците.

(4)  Независимо от това законодателно предложение и в светлината на нарастващия обем, сложност и трансгранично измерение на клиринга в Съюза и извън него, механизмите за надзор на ЦК от Съюза и от трети държави следва да бъдат преразгледани. Преодоляването на ранен етап на установените проблеми и залагането на ясни и последователни механизми за надзор на ЦК от Съюза и от трети държави ще повиши цялостната стабилност на финансовата система на Съюза и ще ограничи още повече потенциалния риск от неизпълнение на ЦК.

(5)  В светлината на тези съображения, на 4 май 2017 г. Комисията прие съобщението „В отговор на предизвикателствата пред пазарната инфраструктура от критично значение и по-нататъшно развитие на съюза на капиталовите пазари“, в което се посочва, че за подобряването на действащата уредба, с която се гарантира финансовата стабилност и се подкрепя по-нататъшното развитие и задълбочаване на СКП, са необходими допълнителни промени в Регламент (ЕС) № 648/2012.

(6)  Надзорните механизми на Регламент (ЕС) № 648/2012 разчитат основно на органите от държавата по произход. Понастоящем установените в Съюза ЦК се лицензират и подлагат на надзор от колегии от национални надзорни органи, от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), от съответните членове на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), както и от други съответни органи. Колегиите биват координирани и получават информация от националния компетентен орган, който е натоварен с прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 648/2012. Различаващите се надзорни практики за ЦК в Съюза могат да създадат риск от регулаторен и надзорен арбитраж, застрашавайки финансовата стабилност и позволявайки нелоялна конкуренция. В съобщението си относно съюза на капиталовите пазари от 14 септември 2016 г. и при публичната консултация относно работата на европейските надзорни органи (ЕНО) Комисията обърна внимание на тези нововъзникващи рискове и на необходимостта от по-тясно сближаване на надзорните практики. В рамките на вече установената обща роля на ЕОЦКП да изпълнява координираща роля между компетентните органи и между колегиите с оглед на изграждането на обща надзорна култура и последователни надзорни практики, като гарантира единни процедури и последователни подходи и като постига по-голяма последователност на резултатите от надзора, ЕОЦКП следва, предвид гореизложеното, да се съсредоточи по-специално върху надзорни области, които имат трансгранично измерение или евентуално трансгранично въздействие. ЕОЦКП следва да определи надзорните области, които имат трансгранично измерение или евентуално трансгранично въздействие, въз основа на експертните си познания и опит при прилагането на настоящия регламент.

(7)  Функционирането на колегиите, създадени за ЦК от Съюза, е от първостепенно значение за ефективния надзор на ЦК. За да се осигури съгласуваност в целия Съюз на процесите в колегиите, писмените споразумения, уреждащи практическите договорености за функционирането на тези колегии, следва да бъдат уточнени и по-стандартизирани. С цел допълнително насърчаване на ролята на членовете на колегиите, те следва да имат право да допринасят за определянето на дневния ред на заседанията на колегиите. С оглед повишаване на прозрачността във връзка с колегиите, техният състав следва да се обявява публично. За целите на избягването на конфликти на интерес в Регламент (ЕС) № 1024/2013 се посочва, че надзорните задачи на ЕЦБ и задачите, свързани с паричната политика, както и всякакви други задачи, следва да бъдат напълно отделени. Това специално отделяне на отговорностите на ЕЦБ следва да бъде отчетено. Съответно в случаите, в които ЕЦБ е член на колегия, създадена за ЦК от Съюза, поради функцията си на компетентен орган на клирингов член в рамките на единния надзорен механизъм, както и поради функцията си на емитираща централна банка, представляваща Евросистемата, ЕЦБ следва да има право на два гласа в колегията.

(8)  Броят на емитиращите централни банки и на компетентните органи, отговарящи за надзора на клиринговите членове на държавите членки, които са представени в колегиите, създадени за ЦК от Съюза, понастоящем е ограничен. За улесняване на достъпа до информация за по-широк кръг емитиращи централни банки и компетентни органи на други държави членки, чиято финансова стабилност може да бъде засегната от финансовите затруднения на ЦК, повече емитиращи централни банки и компетентни органи следва при поискване да могат да участват в колегии. За да се насърчи съгласуваността на надзора на ЦК в целия Съюз, председателят или независим член на Надзорния комитет за ЦК следва също да участват в колегии. С цел да се осигури подходящ, ефективен и бърз процес на вземане на решения, тези емитиращи централни банки и компетентни органи, които участват въз основа на искане, както и председателят или независимият член на Надзорния комитет за ЦК следва да нямат право на глас.

(9)  С цел укрепване на ролята на колегиите те следва да могат да предоставят становища относно допълнителни надзорни области със съществено влияние върху стопанската дейност на ЦК, включително относно оценката на акционерите и съдружниците с квалифицирано дялово участие в ЦК, както и възлагането на външни подизпълнители на оперативни функции, услуги или дейности. Наред с това, след искане на член на колегията, колегията следва да може да включи в становищата си препоръки, насочени към преодоляване на слабостите в управлението на риска от страна на ЦК и повишаване на неговата устойчивост, при условие че решението на колегията е взето с мнозинство. Гласуването на колегията относно включването на подобни препоръки следва да се извърши отделно от гласуването на колегията относно становището. С оглед укрепване на въздействието на становищата и препоръките на колегията компетентните органи следва надлежно да ги разглеждат и да предоставят обосновка в случай на съществени отклонения от тези становища или препоръки.

(10)  За допълнително стимулиране на процеса на сближаване на надзорните решения ЕОЦКП следва да получи нови мандати за изготвяне на проекти на регулаторни технически стандарти относно разширяването на обхвата на дейностите и услугите, както и за уточняване на условията относно преразглеждането на моделите, тестовете за устойчивост и бектестовете. Освен това ЕОЦКП следва да има право да издава необходимите насоки за допълнително уточняване на общите процедури за процеса на надзорен преглед и оценка във връзка с ЦК.

(11)  С оглед на глобалния характер на финансовите пазари и на необходимостта от преодоляване на несъответствията в надзора на ЦК от Съюза и от трети държави, капацитетът на ЕОЦКП за насърчаване на сближаването на надзора на ЦК следва да бъде засилен. За тази цел следва да бъде създаден постоянен вътрешен комитет за ЦК („Надзорен комитет за ЦК“), който да се заеме със задачите, свързани с ЦК, лицензирани в Съюза, и ЦК от трети държави. Учредяването, функциите и съставът на Надзорния комитет за ЦК, създаден в рамките на ЕОЦКП, следва да представляват единствено по рода си решение за обединяване на експертния опит в областта на надзора на ЦК и не следва да създават прецедент за европейските надзорни органи.

(12)  Надзорният комитет за ЦК следва да изпълнява определени задачи, възложени му съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 с оглед да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и финансовата стабилност на Съюза и неговите държави членки.

(13)  С цел да се включи пълният набор от практически опит и оперативни експертни познания относно надзора на ЦК, Надзорният комитет за ЦК е съставен от председателя, независимите членове и компетентните органи на държавите членки с лицензиран ЦК. Когато той се свиква във връзка с лицензирани ЦК, централните банки, които емитират валутите на Съюза, в които са деноминирани финансовите инструменти, чийто клиринг се извършва от лицензирани ЦК, могат на доброволна основа да участват в Надзорния комитет за ЦК, що се отнася до областите, свързани с оценките за целия Съюз на устойчивостта на ЦК по отношение на неблагоприятните пазарни тенденции и съответните пазарни промени, с цел да се улесни достъпът до информация, която може да е от значение за изпълнението на техните задачи. Когато той се свиква във връзка с ЦК от трети държави, централните банки, които емитират всички валути на Съюза, в които са деноминирани финансовите инструменти, чийто клиринг е извършен или предстои да се извърши от съответния ЦК от трета държава, могат на доброволна основа да участват в Надзорния комитет за ЦК за изготвянето на решения във връзка с ЦК от ниво 2. Емитиращите централни банки следва да бъдат членове на Надзорния комитет за ЦК без право на глас. Председателят на Надзорния комитет за ЦК следва да има правото да кани членове на надзорните колегии като наблюдатели, за да се гарантира, че становищата на другите компетентни органи се отчитат от Надзорния комитет за ЦК.

(14)  С цел да се осигури подходяща степен на експертни познания и отчетност, председателят и независимите членове на Надзорния комитет за ЦК следва да бъдат назначавани от Съвета на надзорниците въз основа на техните качества и ▌ познания в областта на клиринга, операциите след сключване на сделка, пруденциалния надзор и финансовите аспекти, както и на опита им, свързан с надзора и регулирането на ЦК, след открита процедура за подбор, организирана и ръководена от Съвета на надзорниците, подпомаган от Комисията, при която следва да се спазва принципът на балансирано представителство на двата пола. Преди назначаването и до един месец след подбора, извършван от Съвета на надзорниците, Европейският парламент следва, след като изслуша избраните лица, да одобри или да отхвърли кандидатурите им. Единствено избраните кандидати, одобрени от Европейския парламент, могат да бъдат назначавани от Съвета на надзорниците.

(15)  С цел да се осигури прозрачност и демократичен контрол, както и да се гарантират правата на институциите на Съюза, председателят и независимите членове на Надзорния комитет за ЦК следва да носят отговорност пред Европейския парламент и пред Съвета за всяко решение, взето въз основа на настоящия регламент.

(16)  Председателят и независимите членове на Надзорния комитет за ЦК следва да действат независимо и обективно в интерес на Съюза. Те следва да гарантират, че се отделя необходимото внимание на правилното функциониране на вътрешния пазар, както и на финансовата стабилност във всяка държава членка, със или без лицензирани ЦК, и в Съюза.

(17)  С цел да се осигури подходящ, ефективен и бърз процес на вземане на решения в Надзорния комитет за ЦК право на глас следва да имат само председателят, независимите членове и компетентният орган на държавата членка, в която е установен ЦК. Представителите на централната(ите) банка(и), както и наблюдателите, не следва да имат право на глас. Надзорният комитет за ЦК следва да взема решенията си с обикновено мнозинство на своите членове, като всеки член с право на глас следва да има един глас, а при равен брой гласове решаващ глас следва да има председателят. Правомощието за вземане на окончателно решение следва да продължи да се предоставя на Съвета на надзорниците на ЕОЦКП.

(18)  С цел да се осигури последователен и съгласуван надзорен подход в рамките на Съюза Надзорният комитет за ЦК следва да отговаря за изготвянето на определени специфични решения и извършването на определени задачи, възложени на ЕОЦКП. Тези отговорности засилват координиращата роля на ЕОЦКП между компетентните органи и между колегиите с оглед на изграждането на обща надзорна култура и последователни надзорни практики, особено що се отнася до надзорните области, които имат трансгранично измерение или евентуално трансгранично въздействие. Във връзка с това подобни имащи отношение надзорни дейности и решения биха могли да обхващат по-специално надзорни области, в които различаващите се надзорни практики могат да породят риск от регулаторен и надзорен арбитраж или да застрашат финансовата стабилност. Освен това ЕОЦКП следва да бъде информиран за всички становища, приети от колегии, посочени в настоящия регламент, включително основанието за вземането на решения, на което почива становището на дадена колегия, и всякакви препоръки, които колегията евентуално приема в тези становища.

(19)  Наред с това в рамките на Надзорния комитет за ЦК следва да се провежда задължителен предварителен обмен и обсъждане във връзка с проектите за решения на компетентните органи на ЦК относно определени надзорни области от особено значение. Освен това, на доброволна основа и по инициатива на компетентните органи на ЦК, по всички проекти за решения могат да се обменят мнения в предварителен порядък. ЕОЦКП не следва да предоставя становище, когато в резултат на обсъждането в рамките на Надзорния комитет за ЦК не са били установени разногласия. Правомощието на ЕОЦКП да предоставя становища следва да гарантира, че компетентният орган на ЦК ще получи допълнителна обратна връзка по отношение на проектите за решения от група надзорници, специализирани и опитни в надзора на ЦК. Подобни становища на ЕОЦКП няма да имат никакви последствия върху отговорността на компетентния орган на ЦК да взема окончателното решение, което означава, че окончателното съдържание на съответното решение ще бъде оставено изцяло на преценката на компетентния орган на ЦК. Когато компетентният орган не е съгласен с дадено становище на ЕОЦКП, той следва да предостави коментари на ЕОЦКП за всяко съществено отклонение от това становище. Компетентните органи следва да предоставят коментарите си преди, по време на или след приемането на решението. Когато обаче компетентният орган предоставя коментари след приемането на дадено решение, той следва да направи това без излишно забавяне. Становището, предоставено от ЕОЦКП, няма да засяга правомощието на колегиите да определят съдържанието на становищата си по своя преценка, когато е приложимо.

(20)  Когато надзорните дейности във връзка с лицензирани ЦК показват липса на сближаване и съгласуваност при прилагането на настоящия регламент, включително въз основа на задължителни и доброволни консултации на компетентните органи с ЕОЦКП и на обсъжданията в Надзорния комитет за ЦК, ЕОЦКП следва да насърчава установяването на необходимата степен на сближаване и съгласуваност, включително като предоставя насоки, препоръки или становища. За улесняването на този процес Надзорният комитет за ЦК следва да може да препоръча на Съвета на надзорниците да обмисли приемането на насоки, препоръки и становища на ЕОЦКП. Надзорният комитет за ЦК следва също да има право да представя становища на Съвета на надзорниците относно решенията, които ще бъдат взети от ЕОЦКП във връзка със задачите и дейностите на компетентните органи на ЦК. Надзорният комитет за ЦК следва да предоставя, например, становища по проекти на технически стандарти или проекти на насоки, разработвани от ЕОЦКП в областта на лицензирането и надзора на ЦК.

(21)  С цел осигуряване на ефективен надзор по отношение на ЦК от трети държави Надзорният комитет за ЦК следва да изготвя цялостни проекти за решения за одобряване от Съвета на надзорниците на ЕОЦКП и да изпълнява задачите, възложени на ЕОЦКП във връзка с разпоредбите относно признаването и надзора на ЦК от трети държави, установени в настоящия регламент. Тъй като сътрудничеството и информацията са от основно значение, Надзорният комитет за ЦК следва, когато се свиква във връзка с ЦК от трети държави, да обменя имаща отношение информация с колегията за ЦК от трети държави, включително цялостните проекти за решения, които той представя на Съвета на надзорниците, окончателните решения, приети от Съвета на надзорниците, дневните редове и протоколите от заседанията на Надзорния комитет за ЦК, както и заявленията за признаване от ЦК, установени в трети държави.

(22)  С цел осигуряване на ефективно изпълнение на задачите си, Надзорният комитет за ЦК следва да се подпомага от специализиран персонал на ЕОЦКП, който да подготвя заседанията му, да изготвя анализите, необходими за изпълнение на задачите му, и да му оказва съдействие при осъществяването на международно сътрудничество.

(23)  Емитиращите централни банки следва да участват в подготовката на решенията от Надзорния комитет за ЦК във връзка с класификацията на ЦК от трети държави в зависимост от тяхното системно значение и надзора на ЦК от ниво 2, за да се гарантира правилното изпълнение на задачите им, свързани с паричната политика, както и гладкото функциониране на платежните системи. Тъй като решенията на ЕОЦКП във връзка с ЦК от ниво 2 относно изискванията за допълнително обезпечение, контрола на ликвидния риск, обезпеченията, сетълмента и одобряването на споразуменията за оперативна съвместимост биха могли да са от особено значение за задачите на централните банки, Надзорният комитет за ЦК следва да провежда консултации с централните банки, които емитират всички валути на Съюза, в които са деноминирани финансовите инструменти, чийто клиринг е извършен или предстои да се извърши от ЦК от трети държави въз основа на механизма „изпълнение или обяснение“.

(24)  Съветът на надзорниците на ЕОЦКП следва да приема проектите за решения, представени от Надзорния комитет за ЦК, като действа в съответствие с процеса на вземане на решения, посочен в Регламент (ЕС) № 1095/2010. С цел да се осигури ефективен и бърз процес на вземане на решения, някои решения, които не са свързани с признаването, класификацията на ЦК от трети държави, специфичните изисквания, наложени на ЦК от ниво 2, преразглеждането или оттеглянето на признаването или основните елементи на текущия надзор на ЦК от трети държави, когато са необходими консултации с емитиращите централни банки, следва да се приемат от Съвета на надзорниците в рамките на 3 работни дни.

(25)  Необходимо е да се преразгледат и надзорните механизми по настоящия регламент за ЦК от трети държави, които предлагат клирингови услуги в Съюза. За да се избегнат съществени последици за финансовата стабилност на субектите от Съюза, трябва да бъдат подобрени достъпът до информация, способността за извършване на проверки на място и разследвания и възможността съответните органи на Съюза и на държавите членки да обменят информация за ЦК от трети държави, както и възможността за прилагане на решенията на ЕОЦКП по отношение на ЦК от трети държави. Съществува също така опасност промените в ▌ правилата за ЦК от трета държава или в нормативната уредба на третата държава да не могат да бъдат взети предвид, което би могло да има отрицателни последици в регулаторен или надзорен аспект ▌ и да доведе до неравнопоставени условия на конкуренция между ЦК от Съюза и ЦК от трети държави.

(26)  ЦК от трети държави извършват клиринг на значително количество финансови инструменти, деноминирани във валутите на държавите членки. Това поставя значителни предизвикателства пред органите на Съюза и на държавите членки при осигуряването на финансовата стабилност.

(27)  Като част от ангажимента си за постигане на интеграция на финансовите пазари, Комисията следва да продължи да определя, посредством решения за еквивалентност, че правната и надзорната уредба на третите държави са в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012. С цел да се подобри прилагането на действащия режим на еквивалентност по отношение на ЦК, Комисията следва да може, при необходимост, да доуточни критериите за оценка на еквивалентността на уредбата на ЦК от трети държави. Необходимо е също ЕОЦКП да се оправомощи да наблюдава промените в нормативната и надзорната уредба на ЦК от трети държави, които Комисията е приела за еквивалентни. Това е с цел да се гарантира, че третите държави неотклонно спазват критериите за еквивалентност и всички специфични условия за прилагането им. ЕОЦКП следва да докладва своите констатации на Европейския парламент, Съвета, Комисията и колегията за ЦК от трети държави на поверителна основа.

(28)  Към момента Комисията може по всяко време да измени, спре, преразгледа или отмени решение за еквивалентност, по-специално в случаите, когато събития в трета държава имат съществено отражение върху елементите, оценени в съответствие с изискванията за еквивалентност по настоящия регламент. Ако компетентните органи в дадена трета държава престанат да сътрудничат добросъвестно с ЕОЦКП или с останалите надзорни органи от Съюза или да спазват неотклонно приложимите изисквания за еквивалентност, Комисията също така може да предупреди даден орган на третата държава или да публикува специална препоръка. В случай че Комисията в произволен момент реши да отмени еквивалентността на трета държава, тя може да отложи датата на прилагане на решението си с оглед преодоляване на рисковете за финансовата стабилност или за дестабилизиране на пазара. В допълнение към тези действащи правомощия Комисията следва също да може да поставя специфични условия, за да се гарантира, че третата държава, за която се отнася решението за еквивалентност, неотклонно спазва критериите за еквивалентност. Комисията следва също така да може да определя условията, с които да се гарантира, че ЕОЦКП е в състояние да изпълнява ефективно своите отговорности по отношение на признатите по настоящия регламент ЦК от трети държави или във връзка с наблюдаването на промените в нормативната и надзорната уредба в трети държави, които са от значение за приетите решения за еквивалентност.

(29)  С оглед на нарастващото трансгранично измерение на ЦК и на взаимовръзките във финансовата система на Съюза е необходимо да се подобри способността на Съюза да установява, наблюдава и ограничава потенциалните рискове, които ЦК от трети държави пораждат. Поради това ролята на ЕОЦКП следва да бъде засилена с оглед на ефективния надзор на ЦК от трети държави, подали заявление за признаване с цел предоставяне на клирингови услуги в Съюза. Следва да се подобри и участието на емитиращите централни банки от Съюза в признаването ▌, надзора, преразглеждането на признаването и оттеглянето на признаването на ЦК от трети ▌ държави, които извършват дейност в емитираната от тези банки валута. Поради това с емитиращите централни банки от Съюза следва да бъдат провеждани консултации по определени аспекти, които засягат отговорностите им в областта на паричната политика по отношение на финансовите инструменти, деноминирани във валути на Съюза, чийто клиринг е извършен или предстои да се извърши от ЦК извън Съюза.

(30)  Когато Комисията определи правната и надзорната уредба на дадена трета държава за еквивалентни на уредбата на Съюза, при процеса на признаване на ЦК от тази трета държава следва да се вземат предвид рисковете, които тези ЦК пораждат за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки.

(31)  При разглеждането на заявление за признаване на ЦК от трета държава ЕОЦКП следва да направи оценка на степента на системен риск, който ЦК представлява за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки, въз основа на посочените в настоящия регламент обективни и прозрачни критерии. Тези критерии следва да допринасят за цялостната оценка. Самостоятелно, нито един от тези критерии не следва да се разглежда като определящ сам по себе си. Когато оценява рисковия профил на ЦК от трета държава, ЕОЦКП следва да разгледа всички рискове, включително операционните рискове, като например измама, престъпна дейност, ИТ и киберриск. Тези критерии следва да бъдат доуточнени в делегиран акт на Комисията. При определянето на критериите следва да се вземат предвид естеството на сделките, чийто клиринг се извършва от ЦК, включително тяхната сложност, нестабилността на цените и средният срок до падежа, както и прозрачността и ликвидността на съответните пазари и степента, до която клиринговите дейности на ЦК са деноминирани в евро или други валути на Съюза. Във връзка с това специфичните особености по отношение на определени договори за селскостопански деривати, регистрирани и изпълнявани на регулирани пазари в трети държави, които се отнасят до пазари, обслужващи до голяма степен национални нефинансови контрагенти в тази трета държава, които управляват търговските си рискове чрез тези договори, могат да породят незначителен риск за клиринговите членове и местата на търговия в Съюза, тъй като притежават ниска степен на системна взаимосвързаност с останалата част от финансовата система. Когато в дадена трета държава е въведена рамка за възстановяване и преструктуриране на ЦК, ЕОЦКП следва също да отчита това в своя анализ на степента на системен риск, който подалият заявление ЦК, установен в тази трета държава, поражда за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки.

(32)  ЦК, които не са от системно значение за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки, следва да се считат за ЦК от ниво 1. ЦК, които имат или е вероятно да придобият системно значение за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки, следва да се считат за ЦК от ниво 2. Ако ЕОЦКП прецени, че даден ЦК от трета държава не е от системно значение за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки, за този ЦК следва да се прилагат действащите условия за признаване по Регламент (ЕС) № 648/2012. Ако ЕОЦКП прецени, че даден ЦК от трета държава е от системно значение, следва да бъдат наложени специфични изисквания ▌ за този ЦК. ЕОЦКП следва да признава такъв ЦК само когато последният удовлетворява тези изисквания. Тези изисквания следва да включват определени пруденциални изисквания, посочени в Регламент (ЕС) № 648/2012, с които се цели да се повиши сигурността и ефикасността на ЦК. ЕОЦКП следва да бъде пряко отговорен за това системно ▌ значимият ЦК от трета държава да удовлетворява тези изисквания. Свързаните изисквания следва също така да позволят на ЕОЦКП да извършва цялостен и ефективен надзор на този ЦК съгласно настоящия регламент.

(33)  С цел да се осигури подходящо участие на централната(ите) банка(и), която(ито) емитира(т) всички валути на Съюза, в които са деноминирани финансовите инструменти, чийто клиринг е извършен или предстои да се извърши от ЦК от трети държави, при признаването на ЦК от ниво 2, ЕОЦКП, когато признава тези ЦК, следва да отчита спазването от тяхна страна на специфичните изисквания, които тези емитиращи централни банки може да са наложили при изпълнението на задачите си в областта на паричната политика. Тези изисквания следва да са свързани с подаването на информация до емитиращата централна банка по нейно мотивирано искане, сътрудничеството на ЦК с емитиращата централна банка в контекста на тестовете за устойчивост, извършвани от ЕОЦКП, откриването на сметка за овърнайт депозит към емитиращата централна банка и изискванията при извънредни ситуации, които емитиращата(ите) централна(и) банка(и) счете(ат) за необходими. Критериите и изискванията за достъп на емитиращата(ите) централна(и) банка(и) за откриване на сметка за овърнайт депозит не следва да представляват задължение за преместване на всички клирингови услуги на ЦК или на част от тях.

(34)  По отношение на изискванията, които емитиращите централни банки могат да наложат при извънредни ситуации, провеждането на паричната политика или гладкото функциониране на платежните системи могат да бъдат засегнати от промени в пазари, преминали централен клиринг, в ситуации като стрес на пазарите (особено паричните пазари и репо пазарите), на които ЦК разчита за получаването на ликвидност; ситуации, при които операциите на ЦК допринасят за изчерпването на ликвидните средства на пазара; сериозни нарушения на функционирането на механизмите за плащане или сетълмент, които пречат на ЦК да изпълнява задълженията си за плащане или да увеличава нуждите си от ликвидност. Определянето на подобни извънредни ситуации зависи единствено от съображения на паричната политика и не трябва непременно да съвпада с извънредни ситуации, свързани с ЦК. Поради това при такива ситуации пруденциалната рамка може да не смекчи напълно последващите рискове, като в такъв случай могат да бъдат необходими преки действия на емитиращите централни банки за осигуряване на провеждането на паричната политика или гладкото функциониране на платежните системи.

(35)  При такива извънредни ситуации на емитиращите централни банки може да се наложи, до степента, до която им позволяват съответните им институционални рамки, да налагат временни изисквания, свързани с ликвидните рискове, механизмите за сетълмент, изискванията за допълнително обезпечение, споразуменията за обезпечения или оперативна съвместимост. Неспазването на тези временни изисквания може да задейства оттеглянето от страна на ЕОЦКП на признаването на ЦК от ниво 2. Тези изисквания биха могли да обхващат по-специално временни подобрения на управлението на ликвидния риск на ЦК от ниво 2, например увеличаване на ликвидния буфер, увеличаване на честотата на събиране на обезпечения в рамките на деня, както и ограничения на междувалутните експозиции, или конкретни условия за депозиране на пари в брой и сетълмент на плащания във валутата на централната банка. Изискванията не следва да обхващат други области на пруденциалния надзор или да водят автоматично до оттегляне на признаването. Освен това прилагането на тези изисквания следва да бъде условие за признаването само за ограничен срок до 6 месеца с възможност за еднократно удължаване за допълнителен срок, който не превишава 6 месеца. След изтичането на този допълнителен срок прилагането на тези изисквания следва да престане да бъде условие за признаването на ЦК от ниво 2. Независимо от това, в контекста на нова или различна извънредна ситуация, емитиращите централни банки не следва да бъдат възпрепятствани да налагат временни изисквания, чието прилагане би било условие за признаването на ЦК от ниво 2 съгласно настоящия регламент.

(36)  Преди прилагането на изискванията или преди евентуалното им удължаване емитиращата централна банка следва да представи на ЕОЦКП и на другите централни банки, които емитират всички валути на Съюза, в които са деноминирани финансовите инструменти, чийто клиринг е извършен или предстои да се извърши, както и на членовете на колегията за ЦК от трети държави, разяснение за въздействието на изискванията, които тя възнамерява да наложи, върху ефикасността, стабилността и устойчивостта на ЦК и обосновка на това защо изискванията са необходими и пропорционални за гарантиране на провеждането на паричната политика или гладкото функциониране на платежните системи, като същевременно се зачита в достатъчна степен необходимостта от защита на поверителната или чувствителната информация. С цел да се избегне дублиране, емитиращата централна банка следва непрекъснато да си сътрудничи и да обменя информация с ЕОЦКП и с другите централни банки, които емитират всички валути на Съюза, в които са деноминирани финансовите инструменти, чийто клиринг е извършен или предстои да се извърши, по отношение на временните изисквания, приложими при извънредни ситуации.

(37)  Емитиращата(ите) централна(и) банка(и) следва да представи(ят) на ЕОЦКП потвърждение дали даден ЦК от ниво 2 отговаря на всички допълнителни изисквания възможно най-бързо и във всеки случай 30 работни дни след като бъде определено дали ЦК от трета държава не е ЦК от ниво 1 в съответствие с член 25, параграф 2а, трета алинея или, ако допълнителните изисквания са наложени след признаването, в рамките на 90 работни дни след тяхното налагане.

(38)  Степента на риск, който даден ЦК от системно значение поражда за финансовата система и стабилността на Съюза, варира. Поради това изискванията за системно значимите ЦК следва да бъдат прилагани според рисковете, които тези ЦК могат да представляват за Съюза. Когато ЕОЦКП, след консултации с ЕССР и в съгласие с ▌ централната(ите) банка(и), която(ито) емитира(т) всички валути на Съюза, в които са деноминирани финансовите инструменти, чийто клиринг е извършен или предстои да се извърши от ЦК от трета държава, заключи въз основа на напълно обоснована оценка, включително количествена техническа оценка на разходите и ползите, че ЦК от трета държава или някои от неговите клирингови услуги са от такова системно значение, че спазването на специфичните изисквания, определени в настоящия регламент, не би било достатъчно за преодоляване на риска за финансовата стабилност за Съюза или за една или повече от неговите държави членки, и в случай че другите мерки са счетени за недостатъчни за преодоляване на рисковете за финансовата стабилност, ЕОЦКП следва да може да препоръча на Комисията да не признае този ЦК или някои от неговите клирингови услуги. Като следва тази процедура, ЕОЦКП може да препоръча да не се признае даден ЦК, със или без предварителна класификация на ЦК или на някои от неговите услуги, като субект от ниво 2.

Въз основа на тази препоръка Комисията следва да може да приеме, като крайна мярка, акт за изпълнение, в който се посочва, че въпросният ЦК от трета ▌ държава не следва да може да предоставя някои или всички от клиринговите си услуги на клирингови членове и места на търговия, установени в Съюза, освен ако този ЦК не е лицензиран да извършва това в държава членка в съответствие с настоящия регламент. Този акт за изпълнение следва също така да установи подходящ период на адаптация, който да не превишава две години, с възможност за еднократно удължаване с още шест месеца, и следва да посочва условията, при които този ЦК може да продължи да предоставя определени клирингови услуги или дейности по време на периода на адаптация, както и всички мерки, които следва да се предприемат през този период, за да се ограничат потенциалните разходи за клиринговите членове и техните клиенти, по-специално тези, които са установени в Съюза.

(39)  Важно е ЕОЦКП да проведе индивидуални консултации с емитиращите централни банки и те да изразят съгласието си по всяка евентуална препоръка за отказ на признаване на ЦК от трета държава, като се има предвид въздействието, което това решение може да има върху валутата, която те емитират и върху доклада на ЕОЦКП относно прилагането на евентуален акт за изпълнение на Комисията, приет вследствие на такава препоръка. При такава препоръка или доклад обаче съгласието или евентуалните опасения на дадена емитираща централна банка следва да се отнасят единствено до емитираната от нея валута, а не до цялостната препоръка или доклад.

(40)  ЕОЦКП следва редовно да преразглежда признаването на ЦК от трети държави, както и тяхната класификация като ЦК от ниво 1 или ЦК от ниво 2. Във връзка с това ЕОЦКП следва да отчита, наред с другото, промените в естеството, размера и сложността на стопанската дейност на ЦК от трета държава. Тези прегледи следва да се извършват най-малко на всеки 5 години и всеки път, когато признат ЦК от трета държава е разширил или ограничил обхвата на дейностите и услугите си в Съюза. Когато в резултат на този преглед ЕОЦКП определи, че ЦК от ниво 1 следва да бъде класифициран като ЦК от ниво 2, ЕОЦКП следва да посочи подходящ период на адаптация, който не превишава 18 месеца и в рамките на който ЦК следва да изпълни изискванията, приложими за ЦК от ниво 2.

(41)  По искане на ЦК от ниво 2 ЕОЦКП следва също да може да вземе предвид степента, до която спазването от страна на ЦК от трета държава, който има системно значение, на изискванията, приложими в тази трета държава, може да бъде съпоставено със спазването от този ЦК на изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012. При извършването на тази оценка ЕОЦКП следва да вземе под внимание приетия от Комисията акт за изпълнение, с който се определя, че правната и надзорната уредба на третата държава, в която е установен ЦК, са еквивалентни на посочените в настоящия регламент, както и всички условия, на които може да подлежи прилагането на този акт за изпълнение. За да се гарантира пропорционалност, при извършването на тази оценка ЕОЦКП следва също така да вземе под внимание степента, до която финансовите инструменти, чийто клиринг се извършва от този ЦК, са деноминирани във валутите на Съюза. Комисията следва да приеме делегиран акт за доуточняване на реда и условията за оценка в съпоставителен аспект на спазването на изискванията.

(42)  ЕОЦКП следва да разполага с всички необходими правомощия, за да упражнява надзор на признатите ЦК от трети държави, за да се гарантира непрекъснатото спазване от тяхна страна на изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012. ▌

(43)  С цел да се улеснят обменът на информация и сътрудничеството между ЕОЦКП, компетентните органи на държавите членки, отговарящи за надзора на ЦК, и компетентните органи, отговарящи за надзора на субектите, върху които операциите на ЦК от трети държави могат да имат въздействие, ЕОЦКП следва да създаде колегия за ЦК от трети държави. Членовете на колегията следва също така да могат да поискат всеки конкретен въпрос във връзка с ЦК от трети държави да бъде обсъден от Надзорния комитет за ЦК.

(44)  С цел да се позволи на ЕОЦКП да изпълнява ефективно задачите си, свързани с ЦК от трети държави, ЦК от трети държави следва да плащат на ЕОЦКП надзорни такси за извършваните от него надзорни и административни функции. Таксите следва да покриват разходите, свързани със заявленията за признаване на ЦК от трети държави и техния надзор. Комисията следва да доуточни в делегиран акт вида на таксите, услугите, за които се дължат такси, размера на таксите и начина на тяхното плащане.

(45)  ЕОЦКП следва да бъде в състояние да провежда разследвания и проверки на място на ЦК от ниво 2 и свързани трети страни, на които тези ЦК са възложили в качеството им на външни подизпълнители оперативни функции, услуги или дейности. Когато е целесъобразно, компетентните органи, които отговарят за надзора на клиринговите членове, установени в Съюза, следва да бъдат информирани за констатациите на подобни разследвания и проверки на място. Когато е целесъобразно за извършването на задачите им в областта на паричната политика, централните банки, емитиращи финансовите инструменти, чийто клиринг е извършен или предстои да се извърши от ЦК, следва да могат да поискат участие в подобни проверки на място.

(46)  ЕОЦКП следва да може да налага периодични имуществени санкции с цел да принуди ЦК от трети държави да прекратят установеното нарушение, да предоставят пълната и вярна информация, изискана от ЕОЦКП, или да допуснат провеждането на разследване или проверка на място.

(47)  ЕОЦКП следва да може да налага глоби на ЦК от ниво 1 и на ЦК от ниво 2, ако установи, че умишлено или поради небрежност са нарушили настоящия регламент, като са предоставили на ЕОЦКП неточна или подвеждаща информация. Освен това ЕОЦКП следва да може да налага глоби на ЦК от ниво 2, ако установи, че умишлено или поради небрежност са нарушили приложимите към тях допълнителни изисквания на настоящия регламент. Когато ЕОЦКП е преценил в съответствие с член 25а, параграф 1, че за ЦК от ниво 2, при спазване от негова страна на приложимата правна уредба на трета държава, може да се смята, че спазва изискванията, посочени в член 25, параграф 2б, буква а) и определени в член 16 и дялове IV и V, действията на този ЦК не следва да се смятат за нарушение на настоящия регламент, доколкото спазват тези сравними изисквания.

(48)  Глобите следва да се налагат в зависимост от тежестта на нарушенията. Нарушенията следва да бъдат разделени в различни групи, за които да бъдат определени съответни глоби. За определяне на глобата за конкретно нарушение ЕОЦКП следва да прилага двуетапна методика, състояща се от определянето на базов размер, който при необходимост се коригира с определени коефициенти. Основният размер на глобата следва да се определя при отчитане на годишния оборот на съответния ЦК от трета държава, а корекциите следва да се правят чрез увеличаване или намаляване на основния размер посредством прилагането на съответните коефициенти по настоящия регламент.

(49)  Настоящият регламент следва да определи коефициенти във връзка с утежняващите или смекчаващите обстоятелства, за да може ЕОЦКП да разполага с необходимите инструменти за определяне на глоба, която е пропорционална на тежестта на извършеното от ЦК от трета държава нарушение, като се отчитат обстоятелствата, при които то е било извършено.

(50)  Решението за налагане на глоби или периодични финансови санкции следва да се основава на независимо разследване.

(51)  Преди да реши да наложи глоба или периодични финансови санкции, ЕОЦКП следва да даде на лицата, по отношение на които е започнало съответно производство, възможност да бъдат изслушани, за да се спази тяхното право на защита.

(52)  ЕОЦКП следва да се въздържа от налагане на глоби или периодични финансови санкции, когато в резултат от наказателно производство съгласно националното право има влязла в сила предишна оправдателна или осъдителна присъда, основана на същите или на еднакви по същество факти.

(53)  Решенията на ЕОЦКП за налагане на глоби и периодични финансови санкции следва да могат да бъдат изпълнявани принудително и принудителното им изпълнение следва да се урежда от гражданскопроцесуалните норми, които са в сила в държавата, на чиято територия се развива производството. Гражданскопроцесуалните норми не следва да включват наказателнопроцесуални норми, но биха могли да включват административнопроцесуални норми.

(54)  В случай на нарушение, извършено от ЦК от ниво 2, ЕОЦКП следва да бъде оправомощен да прилага набор от надзорни мерки, включително мерки, които налагат на ЦК от ниво 2 да прекрати нарушението, ▌ и като крайна мярка — да оттегли признаването, ако ЦК от ниво 2 е нарушил тежко или нееднократно разпоредбите на настоящия регламент. Надзорните мерки следва да се прилагат от ЕОЦКП, като се отчитат естеството и тежестта на нарушението, и следва да са съобразени с принципа на пропорционалност. Преди да вземе решение за надзорни мерки, ЕОЦКП следва да даде възможност на лицата, срещу които има открито производство, да бъдат изслушани, за да се спази тяхното право на защита. Когато ЕОЦКП реши да оттегли дадено признаване, той следва да ограничи евентуалното нарушаване на функционирането на пазара, като определи подходящ период на адаптация, който не превишава 2 години.

(55)  Във връзка с утвърждаването от компетентните органи и ЕОЦКП на съществени промени в приетите модели и параметри за изчисляване на изискванията за допълнително обезпечение на ЦК, вноските му в гаранционния фонд, изискванията към него за обезпечение и други механизми за контрол на риска, процедурните аспекти и взаимодействието на това утвърждаване с решението на колегията следва да се изяснят. Предварителното приемане на съществена промяна в моделите или параметрите следва да бъде възможно при нужда, особено в случаите, когато тяхната бърза промяна е необходима, за да се осигури стабилността на управлението на риска от страна на ЦК.

(56)  Ефективният надзор на ЦК се основава на изграждането на компетентности, експертен опит и способности, както и на изграждането на отношения на сътрудничество и на обмена между институциите. Тъй като всичко това са процеси, които се развиват във времето и следват собствена динамика, при проектирането на функционална, ефектива и ефикасна система за надзор за ЦК следва да се вземе предвид нейното потенциално развитие в дългосрочен план. Поради това е вероятно разпределението на областите на компетентност, установено в настоящия регламент, да се развива успоредно с развитието на ролята и капацитета на ЕОЦКП, подпомаган от Надзорния съвет за ЦК. С оглед на разработването на ефикасен и устойчив надзорен подход по отношение на ЦК Комисията следва да преразгледа ефективността на задачите на ЕОЦКП, по-специално тези на Надзорния съвет за ЦК, за насърчаване на съгласувано и последователно прилагане на Регламент (ЕС) № 648/2012 в Съюза и на разпределението на отговорностите между институциите и органите на Съюза и на държавите членки. Комисията следва също така да докладва за въздействието на регламента върху равнопоставените условия на конкуренция при отделните ЦК и да изготви оценка на рамката за признаване и надзор на ЦК от трети държави. Комисията следва да представи доклада на Европейския парламент и на Съвета заедно с всички уместни предложения в срок от 36 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

(57)  В съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз Комисията следва да бъде оправомощена да приема актове за доуточняване на вида на таксите, услугите, за които се дължат такси, размера на таксите и начина на плащането им; за уточняване ▌ на критериите за определяне дали ЦК от трета държава има или е вероятно да придобие системно значение за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки; за доуточняване на приложимите критерии при оценяването от нейна страна на еквивалентността на трети държави; за определяне на реда и начина на спазване на някои изисквания от ЦК от трети държави; за доуточняване на процедурата за налагане на глоби или на периодични финансови санкции, в т.ч. разпоредби относно правото на защита, сроковете, събирането на глобите или периодичните финансови санкции и давностните срокове за налагането и принудителното изпълнение на санкциите или глобите; относно мерки за изменение на приложение IV с цел отчитане на настъпили тенденции на финансовите пазари.

(58)  С цел осигуряването на еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, по-специално във връзка с признаването на ЦК от трети държави и с еквивалентността на правната уредба на трети държави, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия.

(59)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно повишаване на сигурността и ефикасността на ЦК чрез определянето на еднообразни изисквания за извършването на техните дейности, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно може, поради мащаба и въздействието, да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(60)  Използването на правомощието на ЕОЦКП за признаване на ЦК от трета държава като ЦК от ниво 1 или ниво 2 следва да бъде отложено, докато не бъдат доуточнени критериите за оценка: i) дали ЦК от трета държава има или е вероятно да придобие системно значение за финансовата система на ЕС или на една или повече от неговите държави членки; и ii) на съпоставимото спазване на изискванията.

(61)  Поради това Регламент (ЕС) ▌№ 648/2012 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 648/2012 се изменя, както следва:

1.  В член 6, параграф 2 буква б) се заменя със следното:"

„б) ЦК, лицензирани в съответствие с член 17 или признати в съответствие с член 25, и датата съответно на лиценза или признаването с бележка, че ЦК са лицензирани или признати за целите на задължението за клиринг“;

"

2.  В член 15 се добавя следният параграф:"

„3. За да се осигури последователно прилагане на настоящия член, ЕОЦКП в сътрудничество с ЕСЦБ разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които се уточняват условията, при които допълнителните услуги или дейности, до които ЦК иска да разшири обхвата на стопанската си дейност, не са включени в първоначалното лицензиране и поради това изискват удължаване на срока на лиценза в съответствие с параграф 1 и процедурата за провеждане на консултация с колегията, установена съгласно член 18, относно това дали тези условия са изпълнени или не.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до … [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегира правомощието да приема регулаторните технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

"

3.  В член 17 параграф 3 се заменя със следното:"

„3. В срок от 30 работни дни след получаване на заявлението компетентният орган ▌преценява дали заявлението е пълно. Ако заявлението е непълно, компетентният орган определя срок, в рамките на който подалият заявление ЦК трябва да предостави допълнителна информация. След получаването на тази допълнителна информация компетентният орган незабавно я предава на ЕОЦКП и на колегията, създадена в съответствие с член 18, параграф 1. След като прецени, ▌че дадено заявление е пълно, компетентният орган съответно уведомява за това подалия заявлението ЦК, членовете на колегията и ЕОЦКП.“;

"

4.   Член 18 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. За да бъде улеснено изпълнението на посочените в членове 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 и 54 задачи, в рамките на 30 календарни дни от предоставянето на пълно заявление в съответствие с член 17 компетентният орган за ЦК създава, управлява и председателства колегия.

"

б)  в параграф 2 буква а) се заменя със следното:"

„а) председателя или всеки един от независимите членове на Надзорния комитет за ЦК по член 24а, параграф 2, букви а) и б);“;

"

в)  в параграф 2 буква в) се заменя със следното:"

в) компетентните органи, натоварени с надзора на клиринговите членове на ЦК, които са установени в трите държави членки, чиито съвкупни вноски в посочения в член 42 гаранционен фонд на ЦК са най-големи за даден едногодишен период, в т.ч., когато е приложимо — ЕЦБ в рамките на задачите относно пруденциалния надзор над кредитните институции в рамките на единния надзорен механизъм, които са ѝ зададени по силата на Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета(6)“;

"

(1)  ▌

г)  в параграф 2 се вмъква буква ва):"

„ва) компетентните органи на клиринговите членове, различни от посочените в буква в), при условие че е получено съгласието на компетентния орган за ЦК. Тези компетентни органи отправят искане за съгласие от компетентния орган на ЦК да участват в колегията, като обосновават искането си на базата на своята оценка на въздействието, което финансовите затруднения на ЦК могат да окажат върху финансовата стабилност на съответната им държава членка. Когато компетентният орган за ЦК не уважи искането, компетентният орган за ЦК предоставя пълни и изчерпателни мотиви в писмена форма.“;

"

д)  в параграф 2 се добавя следната подточка:"

„i) централните банки, които емитират валути на Съюза, в които са деноминирани финансовите инструменти, чийто клиринг е извършен или предстои да се извърши от ЦК, различни от посочените в буква з), при условие че е налице съгласието на компетентния орган за ЦК. Тези емитиращи централни банки отправят искане за съгласие от компетентния орган на ЦК да участват в колегията, като обосновават искането си на базата на своята оценка на въздействието, което финансовите затруднения на ЦК могат да окажат върху съответната емитирана от тях валута. Когато компетентният орган за ЦК не уважи искането, компетентният орган за ЦК предоставя пълни и изчерпателни мотиви в писмена форма.“;

"

е)  в параграф 2 се добавя следната алинея:"

„Компетентният орган за ЦК публикува на уебсайта си и съобщава на ЕОЦКП списъка на членовете на колегията в рамките на 30 календарни дни след създаването на колегията. Без ненужно забавяне списъкът се актуализира от компетентния орган за ЦК след настъпването на промяна в състава на колегията. ЕОЦКП публикува на уебсайта си без ненужно забавяне списъците на членовете на всяка от колегиите, създадени след получаване на уведомяването от компетентните органи за ЦК.“;

"

ж)  в параграф 4 се добавя следната алинея:"

„За да се улесни изпълнението на задачите, възложени на колегиите съгласно първа алинея, членовете на колегията, посочени в параграф 2, имат право да допринасят за определянето на дневния ред на заседанията на колегиите, по-специално като добавят точки към дневния ред на заседанията“.;

"

з)  в параграф 5 втората алинея се заменя със следното:"

„В това споразумение се определят практическите договорености за функционирането на колегията, включително подробни правила за:

   i) процедурите на гласуване, посочени в член 19, параграф 3;
   ii) процедурите за определяне на дневния ред на заседанията на колегиите;
   iii) честотата на заседанията на колегиите;
   iv) формàта и обхвата на информацията, която трябва да се предостави от компетентния орган за ЦК на членовете на колегията, особено що се отнася до информацията, която трябва да се предостави в съответствие с член 21, параграф 4;
   v) подходящите минимални срокове за оценката на съответната документация от членовете на колегията;
   vi) условията и реда за комуникация между членовете на колегията;

В споразумението освен това може да се определят задачите, които се възлагат на компетентния орган за ЦК или на друг член на колегията.“;

"

и)  параграф 6 се заменя със следното:"

„6. За да се осигури последователно и съгласувано функциониране на колегиите в целия Съюз, ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕСЦБ, изготвя проекти на регулаторни технически стандарти за уточняване на условията, при които валутите на Съюза, посочени в параграф 2, буква з), се считат за най-подходящи, както и техническите детайли на практическите договорености, посочени в параграф 5.

ЕОЦКП представя тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията до … [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

На Комисията се делегира правомощието за приемане на посочените в първата алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

"

5.  Член 19 се изменя, както следва:

а)  вмъква се следният параграф:"

„1a. Когато колегията даде становище съгласно настоящия регламент, по искане на член на колегията и след приемане с мнозинство от членовете на колегията съгласно параграф 3, приетото от колегията становище може, в допълнение към определянето на това дали ЦК спазва посочените в настоящия регламент изисквания, да включва препоръки, насочени към преодоляване на слабостите в управлението на риска от страна на ЦК и повишаване на неговата устойчивост.

Когато колегията представи становище, емитираща централна банка, която е член на колегията съгласно букви з) и и), може да приеме препоръки, отнасящи се до емитираната от нея валута.“;

"

б)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Колегията приема становище с мнозинство въз основа на обикновено мнозинство от своите членове.

За колегии, съставени от 12 членове или по-малко, с глас разполагат най-много двама членове на колегията от една и съща държава членка, като всеки гласуващ член разполага с един глас. За колегии, съставени от повече от 12 членове, с глас разполагат най-много трима членове от една и съща държава членка, като всеки гласуващ член разполага с един глас.

Когато ЕЦБ е член на колегията по силата на букви ▌в) и з) от член 18, параграф 2, тя разполага с два гласа в колегията.

Членовете на колегията, посочени в букви а), ва) и и) от член 18, параграф 2, нямат право на глас относно становищата на колегията.“;

"

в)  добавя се следният параграф:"

„4. Без да се засяга описаната в член 17 процедура компетентният орган отчита надлежно становището на колегията, постигнато в съответствие с параграф 1, включително всички възможни препоръки, насочени към преодоляване на слабостите в управлението на риска на ЦК и повишаване на неговата устойчивост. Когато компетентният орган за ЦК не е съгласен с дадено становище на колегията, включително евентуалните съдържащи се там препоръки, насочени към преодоляване на слабостите в процедурите за управление на риска от страна на ЦК и за повишаване на неговата устойчивост, неговото решение съдържа пълна обосновка и обяснение на всяко значително отклонение от това становище или препоръки.“;

"

6.  Член 21 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Без да се засяга ролята на колегията, компетентните органи, посочени в член 22, ▌правят преглед на мерките, стратегиите, процесите и механизмите, прилагани от ЦК с цел спазване на настоящия регламент, и оценяват рисковете, които включват най-малко финансовите и операционните рискове, на които ЦК са или могат да бъдат изложени.“;

"

б)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Компетентните органи определят честотата и задълбочеността на прегледа и на оценката по параграф 1, като отчитат по-специално размера, системното значение, характера, мащаба, ▌, сложността на дейностите и взаимосвързаността с други инфраструктури на финансовия пазар на съответните ЦК. Прегледът и оценката се актуализират най-малко веднъж годишно.

▌ЦК подлежат на проверки на място. По искане на ЕОЦКП, компетентните органи могат да поканят персонал на ЕОЦКП ▌да участва в тези проверки на място.

Компетентният орган може да изпрати на ЕОЦКП информацията, получена от ЦК по време на или във връзка с проверките на място.“;

"

в)  параграф 6 се заменя със следното:"

„6. До … [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] с цел да се осигури последователност по отношение на формàта, честотата и обхвата на прегледа, извършен от националните компетентни органи в съответствие с настоящия член, ЕОЦКП публикува насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 за допълнителното уточняване — по начин, който съответства на размера, структурата и вътрешната организация на ЦК, и на естеството, обхвата и сложността на техните дейности — общите процедури и методики за процеса на надзорен преглед и оценка, посочени в параграфи 1 и 2 и в първа алинея на параграф 3 от настоящия член.“;

"

7.  В дял III, глава 3 се вмъква следният член :"

„Член 23а

Сътрудничество в областта на надзора между компетентните органи и ЕОЦКП по отношение на лицензирани ЦК

1.  ЕОЦКП изпълнява координираща роля между компетентните органи и между колегиите с оглед изграждането на обща надзорна култура и последователни надзорни практики, гарантирайки единни процедури и последователни подходи и увеличавайки последователността при резултатите от надзора, особено що се отнася до надзорни области, които имат трансгранично измерение или евентуално трансгранично въздействие.

2.  Компетентните ▌ органи представят своите проекти за решения на ЕОЦКП, преди да приемат даден акт или мярка съгласно членове 7, 8, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 и 54.

Освен това компетентните органи могат да представят проекти за решения на ЕОЦКП, преди да приемат всеки друг акт или мярка в съответствие със задълженията си съгласно член 22, параграф 1.

3.  В рамките на 20 работни дни от получаването на проекта за решение, представен в съответствие с параграф 2 във връзка с конкретен член, ЕОЦКП предоставя на компетентния орган становище по този проект за решение, ако това е необходимо с цел насърчаване на съгласувано и последователно прилагане на посочения член.

Когато проектът за решение, представен на ЕОЦКП в съответствие с параграф 2, показва липса на сближаване или съгласуваност при прилагането на настоящия регламент, ЕОЦКП представя насоки или препоръки за насърчаване на необходимата последователност или съгласуваност при прилагането на настоящия регламент съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4.  Когато ЕОЦКП приема становище в съответствие с параграф 3, компетентният орган надлежно го взема предвид и информира ЕОЦКП за всяко последващо действие или бездействие във връзка с него. Когато компетентният орган не е съгласен с дадено становище на ЕОЦКП, той предоставя коментари на ЕОЦКП за всяко съществено отклонение от това становище.“;

"

8.  Член 24 се заменя със следното:"

„Член 24

Извънредни ситуации

Компетентният орган за ЦК или всеки друг съответен орган информира без ненужно забавяне ЕОЦКП, колегията, съответните членове на ЕСЦБ и други имащи отношение органи за възникването на свързани с ЦК извънредни ситуации, включително събития на финансовите пазари, които биха могли да повлияят отрицателно върху пазарната ликвидност, провеждането на паричната политика, гладкото функциониране на платежните системи и стабилността на финансовата система във всяка държава членка, в която е установен ЦК или някой от неговите клирингови членове.“;

"

9.  Вмъква се следната глава:"

„ГЛАВА 3А

Надзорен комитет за ЦК

Член 24а

Надзорен комитет за ЦК

1.  ЕОЦКП създава постоянен вътрешен комитет съгласно член 41 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 с цел изготвяне на проекти за решения, които да бъдат приемани от Съвета на надзорниците, и изпълнение на задачите, посочени в параграфи 5 и 7 (Надзорен комитет за ЦК).

2.  Надзорният комитет за ЦК се състои от:

   а) председател с право на глас;
   б) двама независими членове с право на глас;
   в) компетентните органи на държавите членки, посочени в член 22 от настоящия регламент, които имат лицензиран ЦК и право на глас; когато дадена държава членка е определила няколко компетентни органа, всеки от определените компетентни органи на тази държава членка може да реши да назначи по един представител за целите на участието съгласно настоящата точка, но за процедурите на гласуване, посочени в член 24в, представителите на съответната държава членка се считат за един член с право на глас;
   г) когато Надзорният комитет за ЦК се свиква:
   i) във връзка с ЦК от трети държави, по отношение на изготвянето на всички решения, свързани с членовете, посочени в параграф 7 относно ЦК от ниво 2, и в член 25, параграф 2а, за които се свиква Надзорният комитет за ЦК, емитиращите централни банки, посочени в член 25, параграф 3, буква е), които са поискали членство в Надзорния комитет за ЦК и които нямат право на глас;
   ii) във връзка с ЦК, лицензирани в съответствие с член 14, в контекста на дискусиите, свързани с параграф 5, буква б) и буква в), подточка iv), централните банки, които емитират валутите на Съюза, в които са деноминирани финансовите инструменти, чийто клиринг е извършен от лицензирани ЦК, които са поискали членство в Надзорния комитет за ЦК и които нямат право на глас.

Членството за целите на подточки i) и ii) се предоставя автоматично след еднократно подаване на писмено искане до председателя.

Председателят може да покани като наблюдатели на заседанията на Надзорния комитет за ЦК, когато това е целесъобразно и необходимо, членове на колегиите, посочени в член 18.

Заседанията на Надзорния комитет за ЦК се свикват от неговия председател по негова собствена инициатива или по искане на някой от членовете на комитета с право на глас. Надзорният комитет за ЦК заседава най-малко пет пъти годишно.

3.  Председателят и независимите членове на Надзорния комитет за ЦК са независими специалисти на пълно работно време. Те се назначават от Съвета на надзорниците въз основа на своите качества, умения, познания в областта на клиринга, операциите след сключване на сделка, пруденциалния надзор и финансовите аспекти, както и на опита си във връзка с надзора и регулирането на ЦК, след открита процедура за подбор.

Преди назначаването и до един месец след подбора, извършван от Съвета на надзорниците, който ще представи на Европейския парламент своя списък на подбраните кандидати, при зачитане на балансираното представителство на двата пола, Европейският парламент, след като изслуша избраните лица, одобрява или отхвърля кандидатурите им.

Ако председателят или някой от независимите членове вече не отговаря на условията, изисквани за изпълнението на неговите задължения, или бъде признат за виновен за извършването на сериозно нарушение, Съветът може, по предложение на Комисията, одобрено от Европейския парламент, да приеме решение за изпълнение за отстраняването на това лице от длъжност. Съветът приема решението с квалифицирано мнозинство.

Европейският парламент или Съветът могат да уведомят Комисията, че считат условията за отстраняване от длъжност на председателя или на някой от независимите членове на Надзорния комитет за ЦК за изпълнени, на което Комисията дава отговор.

Продължителността на мандата на председателя и на независимите членове на Надзорния комитет за ЦК е пет години с възможност за еднократно подновяване.

4.  Председателят и независимите членове на Надзорния комитет за ЦК не заемат никакви длъжности на равнището на Съюза, на национално или на международно равнище. Те действат независимо и обективно единствено в интерес на Съюза като цяло, като нямат право да искат, нито да приемат указания от институциите или органите на Съюза, от правителства на държави членки или от други публични органи или частни организации.

Нито държавите членки, институциите или органите на Съюза, нито друг публичен орган или частна организация се опитват да въздействат върху председателя и независимите членове на Надзорния комитет за ЦК при изпълнението на задачите им.

В съответствие с Правилника за длъжностните лица, посочен в член 68 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, след като напуснат заеманите длъжности, председателят и независимите членове на Надзорния комитет за ЦК продължават да бъдат обвързани от задължението да действат почтено и предпазливо по отношение на приемането на определени назначения или придобивки.

5.  Във връзка с ЦК, които са лицензирани или кандидатстват за лицензиране в съответствие с член 14, за целите на член 23а, параграф 1 Надзорният комитет за ЦК изготвя решения и изпълнява задачите, възложени на ЕОЦКП в член 23а, параграф 2 и в следните букви:

   а) поне веднъж годишно провежда сравнителен анализ на надзорните дейности на всички компетентни органи във връзка с разрешението и надзора на ЦК съгласно член 30 от Регламент (ЕС) № 1095/2010;
   б) поне веднъж годишно инициира и координира оценки за целия Съюз относно устойчивостта на ЦК на неблагоприятни пазарни тенденции съгласно член 32, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010;
   в) насърчава редовния обмен и дискусии между компетентните органи, определени в съответствие с член 22, параграф 1 относно:
   i) съответните надзорни дейности и решения, които са приети от компетентните органи, посочени в член 22, при изпълнението на задълженията им в съответствие с настоящия регламент във връзка с лицензирането и надзора на ЦК, установени на тяхна територия;
   ii) проектите за решения, представени на ЕОЦКП от даден компетентен орган в съответствие с член 23а, параграф 2, първа алинея;
   iii) проектите за решения, представени на ЕОЦКП от даден компетентен орган на доброволна основа в съответствие с член 23а, параграф 2, втора алинея;
   iv) съответното развитие на пазара, включително ситуации или събития, които имат въздействие или могат да имат въздействие върху пруденциалната или финансовата стабилност или устойчивостта на ЦК, лицензирани в съответствие с член 14, или техните клирингови членове;
   г) уведомява се и обсъжда всички становища и препоръки, приети от колегии съгласно член 19, с цел да допринесе за последователното и съгласувано функциониране на колегиите и насърчаване на съгласуваността между тях при прилагането на настоящия регламент.

За целите на първа алинея, букви а)—г), компетентните органи предоставят на ЕОЦКП цялата съответна информация и документация без ненужно забавяне.

Когато дейностите, посочени в букви а) и б), или обменът, посочен в букви в) и г) от първа алинея, показват липса на сближаване и последователност при прилагането на настоящия регламент, ЕОЦКП публикува необходимите насоки или препоръки съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 или становища съгласно член 29 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. Когато оценка по първа алинея, буква б) разкрие недостатъци по отношение на устойчивостта на един или повече ЦК, ЕОЦКП издава необходимите препоръки съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

6.  Освен това Надзорният комитет за ЦК може:

   а) въз основа на дейностите си в съответствие с параграф 5, букви а), б), в) и г) — да поиска Съветът на надзорниците да разгледа дали приемането от ЕОЦКП на насоките, препоръките и становищата е необходимо за преодоляването на несъответствията при прилагането на настоящия регламент между компетентните органи и колегиите. Съветът на надзорниците надлежно разглежда подобни искания и предоставя подходящ отговор;
   б) да представя на Съвета на надзорниците становища относно решенията, които трябва да бъдат взети в съответствие с член 44 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, с изключение на решенията, посочени в членове 17 и 19 от този регламент, свързани със задачите, възложени на компетентните органи по член 22 от Регламент (ЕС) № 648/2012.

7.  Във връзка с ЦК от трети държави Надзорният комитет за ЦК изготвя проекти за решения, които трябва да бъдат взети от Съвета на надзорниците, и изпълнява задачите, възложени на ЕОЦКП в членове 25, 25a, 25б, 25в, 25г, 25д, 25е, 25ж, 25з, 25и, 25й, 25м, 25н и член 85, параграф 6.

8.  Надзорният комитет за ЦК, във връзка с ЦК от трети държави, обменя с колегията за ЦК от трети държави дневните редове на заседанията си преди тяхното провеждане, протоколите от заседанията, цялостните проекти за решения, които представя на Съвета на надзорниците, както и окончателните решения, приети от Съвета на надзорниците.

9.  Надзорният комитет за ЦК се подпомага от специализиран персонал на ЕОЦКП, притежаващ достатъчно знания, умения и опит, с цел да:

   а) подготвя заседанията на Надзорния комитет на ЦК;
   б) изготвя анализите, необходими за изпълнение на задачите на Надзорния комитет на ЦК;
   в) подпомага Надзорния комитет на ЦК към ЕОЦКП по отношение на международното сътрудничество на административно равнище.

10.  За целите на настоящия регламент ЕОЦКП гарантира структурното обособяване на Надзорния комитет на ЦК от другите функции, посочени в Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 24б

Консултация с емитиращата централна банка

1.  По отношение на решенията, които трябва да бъдат взети съгласно членове 41, 44, 46, 50 и 54 във връзка с ЦК от ниво 2, Надзорният комитет за ЦК провежда консултации с емитиращите централни банки, посочени в член 25, параграф 3, буква е). Всяка емитираща централна банка може да предостави отговор. Отговорите се получават в срок от 10 работни дни от изпращането на проекта за решение. В спешни случаи посоченият по-горе срок е не по-дълъг от 24 часа. Когато емитираща централна банка предложи изменения или отправи възражения срещу проекти за решения съгласно членове 41, 44, 46, 50 и 54, тя представя пълна и подробна писмена обосновка. Когато периодът на консултации приключи, Надзорният комитет за ЦК надлежно разглежда измененията, предложени от емитиращите централни банки.

2.  Когато Надзорният комитет за ЦК не отрази в проекта си за решение измененията, предложени от емитираща централна банка, Надзорният комитет за ЦК информира писмено тази емитираща централна банка, като дава пълна обосновка защо не взема предвид измененията, предложени от емитиращата централна банка, както и пояснения за отклоненията от тези изменения. Надзорният комитет за ЦК представя на Съвета на надзорниците измененията, предложени от емитиращите централни банки, и своите пояснения защо не ги взема предвид заедно с проекта си за решение.

3.  По отношение на решенията, които трябва да бъдат взети съгласно член 25, параграф 2в, и член 85, параграф 6, Надзорният комитет за ЦК се стреми да получи съгласието на емитиращите централни банки, посочени в член 25, параграф 3, буква е), по въпроси, които се отнасят до валутата, която те емитират. Смята се, че е получено съгласието на всички емитиращи централни банки, освен ако дадена емитираща централна банка не предложи изменения или отправи възражения в рамките на 10 работни дни след предаването на проекта за решение. Ако емитиращата централна банка предложи изменения или отправи възражения срещу даден проект за решение, тя представя пълна и подробна писмена обосновка. Когато емитираща централна банка предлага изменения по отношение на въпросите, свързани с емитираната от нея валута, Надзорният комитет за ЦК може да представи на Съвета на надзорниците само изменения проект за решение във връзка с тези въпроси. Когато емитираща централна банка отправя възражения по отношение на въпросите, свързани с емитираната от нея валута, Надзорният комитет за ЦК включва тези въпроси в проекта за решение, което представя на Съвета на надзорниците за приемане.

Член 24в

Вземане на решения от Надзорния комитет за ЦК

Надзорният комитет за ЦК приема решенията си с обикновено мнозинство от членовете си. В случай на равен брой гласове председателят разполага с решаващ глас.

Член 24г

Вземане на решения от Съвета на надзорниците

Когато Надзорният комитет за ЦК представя на Съвета на надзорниците проекти за решения съгласно член 25, параграфи 2, 2а, 2б, 2в и 5, член 25м, член 85, параграф 6, член 89, параграф 3б, и в допълнение само за ЦК от ниво 2 — в съответствие с членове 41, 44, 46, 50 и 54, Съветът на надзорниците взема решение в съответствие с член 44 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 в рамките на 10 работни дни.

Когато Надзорният комитет за ЦК представя на Съвета на надзорниците проекти за решения съгласно членове, различни от посочените в първа алинея, Съветът на надзорниците взема решение по тези проекти за решения в съответствие с член 44 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 в рамките на 3 работни дни.

Член 24д

Отчетност

1.  Европейският парламент или Съветът могат да приканят председателя и независимите членове на Надзорния комитет за ЦК да направят изявление, като изцяло зачитат независимостта им. При всяко такова искане те правят изявление пред Европейския парламент и отговорят на всички въпроси, зададени от неговите членове.

2.  При поискване и най-малко 15 дни преди да направят изявлението, посочено в параграф 1, председателят и независимите членове на Надзорния комитет за ЦК представят на Европейския парламент и на Съвета писмен доклад за основните дейности на Надзорния комитет за ЦК.

3.  Председателят и независимите членове докладват цялата съответна информация, поискана от Европейския парламент в конкретни случаи и при спазване на нейната поверителност. Този доклад не обхваща поверителната информация на отделните ЦК.“;

"

10.  Член 25 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. ЦК, който е установен в трета държава, може да предоставя клирингови услуги на клирингови членове или места за търговия, установени в Съюза, само когато този ЦК е признат от ЕОЦКП.“;

"

б)   в параграф 2 се добавя следната буква:"

„д) не се счита, че ЦК има ▌или ▌има вероятност да придобие системно значение ▌в съответствие с параграф 2а и следователно е ЦК от ниво 1.“;

"

в)   вмъкват се следните параграфи:"

„2а. ЕОЦКП определя, след като проведе консултация с ЕССР и емитиращите централни банки, посочени в параграф 3, буква е), дали даден ЦК има или е вероятно да придобие системно значение за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки ▌, като взема предвид всеки от следните критерии:

   а) естеството, размера и сложността на стопанската дейност на ЦК в Съюза и извън него, доколкото дейността му може да има системно въздействие върху Съюза или върху една или повече от неговите държави членки, включително: i) стойността на сделките, чийто клиринг е извършен от съответния ЦК, като общо изражение и във всяка валута на Съюза, или агрегираната експозиция на извършващия клиринг ЦК към неговите клирингови членове и, доколкото има такава информация, техните клиенти и непреки клиенти, установени в Съюза, в т.ч. когато някое от тези лица е определено от държавите членки като принадлежащо към категорията на другите системно значими институции (Д-СЗИ) съгласно член 131, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС, и; ii) рисковия профил на ЦК по отношение на, наред с другото, правните, операционните и бизнес рискове;
   б) въздействието, което изпадането на ЦК в несъстоятелност или в сериозно затруднение, би оказало върху: i) финансовите пазари, включително ликвидността на обслужваните пазари; ii) финансовите институции; iii) финансовата система като цяло; или iv) върху финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки;
   в) структурата на участието на клиринговите членове на ЦК, включително, доколкото има такава информация, структурата на мрежата от установени в Съюза клиенти и непреки клиенти на неговите клирингови членове;
   г) степента, до която алтернативните клирингови услуги, предоставяни от други ЦК, съществуват във финансови инструменти, деноминирани във валути на Съюза за клиринговите членове, и доколкото има такава информация, техните клиенти и непреки клиенти, установени в Съюза;
   д) отношенията, взаимната обвързаност или други взаимодействия на ЦК с други инфраструктури на финансовите пазари, други финансови институции и финансовата система като цяло, доколкото е вероятно това да засегне финансовата стабилност на Съюза или на една от неговите държави членки.

В срок от … [12 месеца от влизането в сила на настоящия регламент] Комисията приема в съответствие с член 82 делегиран акт за доуточняване на критериите по първа алинея.

Без да се засягат резултатите от процеса на признаване, ЕОЦКП, след извършване на оценката, посочена в първа алинея, информира подалия заявление ЦК дали той се счита за ЦК от ниво 1 в рамките на 30 работни дни след като бъде определено, че заявлението на ЦК е пълно в съответствие с параграф 4, първа алинея.

2б.  Когато в съответствие с параграф 2а ЕОЦКП определи, че даден ЦК има или е вероятно да придобие системно значение (ЦК от ниво 2), той признава, че даденият ЦК предоставя определени клирингови услуги или дейности само ако, в допълнение към условията по член 25, параграф 2, букви а), б), в) и г), са изпълнени следните условия:

   а) към момента на признаване и непрекъснато след това ЦК спазва изискванията в член 16 и в дялове IV и V. По отношение на спазването от страна на ЦК на членове 41, 44, 46, 50 и 54, ЕОЦКП провежда консултации с емитиращите централни банки, посочени в параграф 3, буква е), в съответствие с процедурата, посочена в член 24б, параграф 1, втора алинея. В съответствие с член 25а, параграф 2 ЕОЦКП взема под внимание доколко съблюдаването от страна на ЦК е удовлетворено чрез съблюдаването от негова страна на сравнимите изисквания, приложими в съответната трета държава;
   б) емитиращите централни банки, посочени в параграф 3, буква е), са предоставили на ЕОЦКП писмено потвърждение в рамките на 30 работни дни след като бъде определено дали ЦК от трета държава не е ЦК от ниво 1 в съответствие с член 25, параграф 2а, трета алинея или вследствие на прегледа в съответствие с параграф 5, че ЦК спазва следните изисквания, които тези емитиращи централни банки може да са наложили при изпълнението на задачите си в областта на паричната политика:
   i) да представи всяка информация, която емитиращата централна банка може да изиска след представянето на мотивирано искане, когато тази информация не е получена по друг начин от ЕОЦКП;
   ii) надлежно и изцяло да си сътрудничи с емитиращата централна банка в контекста на оценката на устойчивостта на ЦК на неблагоприятна пазарна конюнктура, извършена в съответствие с член 25б, параграф 3;
   iii) да открие или да уведоми за намерението си да открие, в съответствие с приложимите критерии и изисквания, сметка за овърнайт депозит към емитиращата централна банка;
   iv) да спазва изискванията, които се прилагат в извънредни ситуации от емитиращите централни банки в рамките на компетентността им да преодоляват временни системни ликвидни рискове, които засягат провеждането на паричната политика или гладкото функциониране на платежните системи, и които са свързани с контрола на ликвидния риск, изискванията за допълнително обезпечение, механизмите за обезпечение, сетълмент или за оперативна съвместимост.

Изискванията по подточка iv) гарантират ефикасността, стабилността и устойчивостта на ЦК и са приведени в съответствие с изискванията, посочени в член 16 и в Дялове IV и V от настоящия регламент.

Прилагането на изискванията по подточка iv) е условие за признаването за определен срок до максимум 6 месеца. Когато в края на този период емитиращата централна банка смята, че ситуацията продължава да е извънредна, прилагането на изискванията за целите на признаването може да бъде удължено еднократно за допълнителен период, който не превишава 6 месеца.

Преди налагането или удължаването на изискванията по подточка iv) емитиращата централна банка информира ЕОЦКП, другите емитиращи централни банки, посочени в параграф 3, буква е), както и членовете на колегията на ЕОЦКП за ЦК от трети държави, и им предоставя обяснение относно въздействието на изискванията, които тя възнамерява да наложи по отношение на ефикасността, стабилността и устойчивостта на ЦК, както и обосновка на това защо изискванията са необходими и пропорционални за гарантиране на провеждането на паричната политика или гладкото функциониране на платежните системи по отношение на валутата, която тя емитира. ЕОЦКП представя на емитиращата централна банка становище в рамките на 10 работни дни от представянето на проекта за изискване или проекта за удължаване. В спешни случаи посоченият по-горе срок е не по-дълъг от 24 часа. В становището си ЕОЦКП разглежда по-специално въздействието на наложените изисквания по отношение на ефикасността, стабилността и устойчивостта на ЦК. Другите емитиращи централни банки, посочени в параграф 3, буква е), могат да представят становище в същия срок. Когато периодът на консултации приключи, емитиращата централна банка надлежно разглежда измененията, предложени в становищата на ЕОЦКП или на емитиращите централни банки, посочени в параграф 3, буква е). Емитиращата централна банка също така информира Европейския парламент и Съвета, преди да разшири прилагането на изискванията по подточка iv).

Емитиращата централна банка непрекъснато си сътрудничи и обменя информация с ЕОЦКП и другите емитиращи централни банки, посочени в параграф 3, буква е), относно изискванията по подточка iv), по-специално относно оценката на системните ликвидни рискове и въздействието от наложените изисквания върху ефикасността, стабилността и устойчивостта на ЦК.

Когато емитираща централна банка налага някое от изискванията, посочени в първа алинея, буква б), след като ЦК от ниво 2 е бил признат, изпълнението на всяко подобно изискване се счита за условие за признаването и емитиращите централни банки предоставят на ЕОЦКП писмено потвърждение, в рамките на 90 работни дни, че ЦК спазва изискването.

Ако емитираща централна банка не потвърди писмено на ЕОЦКП в рамките на посочения срок, ЕОЦКП може да счита това изискване за изпълнено;

   в) ЦК е предоставил на ЕОЦКП писмена декларация, подписана от юридическия му представител, в която заявява безусловното си съгласие:
   i) в срок от три работни дни след връчването на искане от ЕОЦКП да предостави цялата съхранявана от съответния ЦК към момента на връчването на искането документация, записи, информация и данни; и
   ii) да осигури достъп на ЕОЦКП до служебните си помещения, както и мотивирано правно становище от независим правен експерт, в което се потвърждава, че изразеното съгласие е валидно и изпълнимо съгласно съответното приложимо право;
   г) ЦК е приложил всички необходими мерки и е установил всички необходими процедури за осигуряване на ефективното спазване на изискванията, предвидени в букви а) и в);
   д) Комисията не е приела акт за изпълнение в съответствие с параграф 2в.

2в.  ЕОЦКП, след провеждане на консултация с ЕССР и в съгласие с ▌ емитиращите централни банки, посочени в параграф 3, буква е), в съответствие с член 24б, параграф 3 и пропорционално на степента на системно значение на ЦК в съответствие с параграф 2а, може, въз основа на напълно обоснована оценка, да заключи, че ЦК или някои от неговите клирингови услуги са от такова системно значение, че ЦК не следва да бъде признат да предоставя определени клирингови услуги или дейности. Съгласието на дадена емитираща централна банка се отнася само до емитираната от нея валута, а не до посочената в следващата алинея препоръка като цяло. Освен това в оценката си ЕОЦКП:

   а) пояснява, че спазването на условията, посочени в параграф 2б, няма да е достатъчно за преодоляване на риска по отношение на финансовата стабилност за Съюза или за една или няколко от неговите държави членки ▌;
   б) описва характеристиките на клиринговите услуги, предоставяни от ЦК, включително изискванията по отношение на ликвидността и физическия сетълмент, свързани с предоставянето на тези услуги;
   в) предоставя количествена техническа оценка на разходите и ползите и последиците от решение за непризнаване на ЦК да предоставя определени клирингови услуги или дейности, като се отчита:
   i) наличието на потенциални алтернативни заместители за предоставянето на съответните клирингови услуги в съответните валути за клиринговите членове, и доколкото има такава информация, техните клиенти и непреки клиенти, установени в Съюза;
   ii) евентуалните последици от включването на действащите договори, държани от ЦК, в обхвата на акта за изпълнение;

Въз основа на оценката ЕОЦКП препоръчва на Комисията да приеме акт за изпълнение, с който се потвърждава, че ЦК не следва да бъде признат да предоставя определени клирингови услуги или дейности.

Комисията разполага с най-малко 30 работни дни, за да извърши оценка на препоръката на ЕОЦКП.

След представянето на препоръката, посочена във втора алинея, Комисията може, като последна мярка, да приеме акт за изпълнение, в който се посочва:

   а) че вследствие на периода на адаптация, определен от Комисията в съответствие с буква б), някои или всички клирингови услуги на посочения ЦК от трета държава могат да бъдат предоставени от този ЦК на клиринговите членове и местата на търговия, установени в Съюза, единствено след като той получи разрешение за това в съответствие с член 14.
   б) подходящ период на адаптация за ЦК, неговите клирингови членове и техните клиенти. Периодът на адаптация не надхвърля 2 години и може да бъде удължен само веднъж с още 6 месеца, когато все още са налице основания за осигуряване на период на адаптация;
   в) условията, при които този ЦК може да продължи да предоставя определени клирингови услуги или дейности през периода на адаптация, посочен в буква б);
   г) всички мерки, които се предприемат през периода на адаптация, за да се ограничат евентуалните разходи на клиринговите членове и техните клиенти, в частност на тези от тях, които са установени в Съюза.

Когато уточнява услугите и периода на адаптация, посочен в трета алинея, букви а) и б), Комисията разглежда:

   а) характеристиките на услугите, предлагани от ЦК, и тяхната заменяемост;
   б) дали и до каква степен трансакциите, които предстои да преминат клиринг, са включени в обхвата на акта за изпълнение, като се отчитат правните и икономическите последици на това включване;
   в) възможните последици по отношение на разходите за клиринговите членове и, доколкото има такава информация, техните клиенти, по-специално тези от тях, които са установени в Съюза.

Актът за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 86, параграф 2.“;

"

г)  параграф 3 се изменя, както следва:

i)  уводната част се заменя със следното:"

„3. При оценяване на това дали условията, посочени в параграф 2, букви а), б), в) и г), са изпълнени, ЕОЦКП се консултира със:“;

"

ii)  буква е) се заменя със следното:"

„е) централните банки, които емитират всички валути на Съюза, в които са деноминирани финансовите инструменти, чийто клиринг е извършен или предстои да се извърши от съответния ЦК.“;

"

д)  в параграф 4 втора, трета и четвърта алинея се заменят със следното:"

„Подалият заявление ЦК предоставя на ЕОЦКП цялата информация, необходима за целите на признаването. В срок от 30 работни дни след получаването ЕОЦКП преценява дали заявлението е пълно. Ако заявлението е непълно, ЕОЦКП определя срок, в рамките на който подалият заявление ЦК трябва да предостави допълнителна информация. ЕОЦКП предава незабавно цялата получена информация от подалия заявление ЦК до колегията на ЕОЦКП за ЦК от трети държави.

Решението за признаване се основава на условията, посочени в параграф 2 за ЦК от ниво 1 и в параграф 2, букви а), б), в) и г) и параграф 2б за ЦК от ниво 2. То не зависи от никакви оценки, които служат за основа на решението относно еквивалентността, посочено в член 13, параграф 3.

В рамките на 180 работни дни след като бъде определено, че заявлението е пълно в съответствие с първа алинея, ЕОЦКП изпраща писмено и напълно обосновано уведомление до подалия заявление ЦК относно предоставянето или отказа за признаване.“;

"

е)  в параграф 4 шеста алинея се заменя със следното:"

„ЕОЦКП публикува на своя уебсайт списък с ЦК, признати в съответствие с настоящия регламент, като посочва тяхната класификация като ЦК от ниво 1 или от ниво 2.“;

"

ж)  параграф 5 се заменя със следното:"

„5. След консултация с органите и субектите по параграф 3 ЕОЦКП прави преглед на признаването на даден ЦК, установен в трета държава, както следва:

   а) когато този ЦК възнамерява да разшири или ограничи обхвата на своите дейности и услуги в Съюза, като в такъв случай той информира ЕОЦКП, представяйки цялата необходима информация; и
   б) при всички случаи на всеки пет години.

Прегледът се извършва в съответствие с параграфи 2, 2а, 2б, 2в, 3 и 4.

Когато след прегледа по първа алинея ЕОЦКП определи, че ЦК от трета държава, който е бил класифициран като ЦК от ниво 1, следва да бъде класифициран като ЦК от ниво 2, ЕОЦКП определя подходящ период на адаптация, който не надвишава 18 месеца и в рамките на който ЦК трябва да изпълни изискванията, посочени в параграф 2б. ЕОЦКП може да удължи този период на адаптация с още 6 месеца въз основа на мотивирано искане от страна на ЦК или на компетентния орган, отговорен за надзора на клиринговите членове, когато такова удължаване е обосновано поради изключителни обстоятелства и последици за клиринговите членове, установени в Съюза.“;

"

з)  параграф 6 се заменя със следното:"

„6. Съгласно член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 Комисията приема акт за изпълнение, с който да определи, че:

   а) правната и надзорната уредба на дадена трета държава гарантират непрекъснатото спазване от лицензираните в тази трета държава ЦК на правно обвързващи изисквания, които са еквивалентни на изискванията, установени в дял IV от настоящия регламент;
   б) в тази трета държава тези ЦК са непрекъснато обект на ефективен надзор и правоприлагане;
   в) правната уредба на тази трета държава предвижда ефективна еквивалентна система за признаването на ЦК, лицензирани по правния режим на трета държава;

Комисията може да обвърже прилагането на акта за изпълнение по първа алинея с ефективното и непрекъснато спазване от третата държава на всички посочени в него изисквания, както и с възможността ЕОЦКП да упражнява ефективно своите отговорности във връзка с признатите съгласно параграфи 2 и 2б ЦК от трети държави или във връзка с наблюдаването по параграф 6б, в т.ч. чрез договаряне и прилагане на споразуменията за сътрудничество по параграф 7.“;

"

i)  вмъкват се следните параграфи:"

„6а. В съответствие с член 82 Комисията може да приеме делегиран акт, с който да доуточни критериите по параграф 6, букви а), б) и в).

6б.  ЕОЦКП следи промените в нормативната и надзорната уредба в третите държави, за които по силата на параграф 6 са били приети актове за изпълнение.

Ако ЕОЦКП установи, че дадена промяна в нормативната или надзорната уредба в тези трети държави може да окаже въздействие върху финансовата стабилност на Съюза или на една ▌ от неговите държави членки, той незабавно уведомява за това Европейския парламент, Съвета, Комисията ▌ и членовете на колегията на ЕОЦКП за ЦК от трети държави, посочена в член 25ба. Цялата информация в този смисъл се третира като поверителна.

Всяка година ЕОЦКП представя на Комисията и на членовете на колегията на ЕОЦКП за ЦК от трети държави, посочена в член 25ба, поверителен доклад за посочените в първа алинея промени в нормативната и надзорната уредба в третите държави.“;

"

й)  ▌параграф 7 се изменя, както следва:

i)  уводното изречение се заменя със следното:"

„7. ЕОЦКП сключва ефективни споразумения за сътрудничество със съответните компетентни органи на трети държави, чиито правна и надзорна уредба са признати за еквивалентни на настоящия регламент в съответствие с параграф 6. С тези споразумения се определя(т) най-малко:“;

"

ii)  буква а) се заменя със следното ▌:"

„а) механизмът за обмена на информация между ЕОЦКП, емитиращите централни банки, посочени в параграф 3, буква е), и компетентните органи на съответните трети държави, включително достъп до всяка информация, изисквана от ЕОЦКП по отношение на ЦК, лицензирани в трети държави, например значителни промени в моделите и параметрите на риска, разширяване на дейностите и услугите на ЦК, промени в структурата на сметките на клиентите и в използването на платежни системи, които засягат Съюза в значителна степен;“;

"

iii)  буква г) се заменя със следното:"

„г) процедурите за координиране на надзорните дейности, в т.ч. съгласието на органите на трети държави за провеждането на разследвания и проверки на място съгласно съответно членове 25г и 25д;

"

iv)  добавят се следните точки:"

д) необходимите процедури за ефективно следене на промените в нормативната и надзорната уредба в дадена трета държава;

   е) процедурите за органи на трети държави с цел да се осигури ефективното изпълнение на решенията, приети от ЕОЦКП съгласно членове 25б, 25в, 25г, 25д, 25е, 25ж, 25з, 25и, 25й, 25м и 25н.
   ж) процедурите за органи на трети държави с цел да бъдат информирани без ненужно забавяне ЕОЦКП, колегията за ЦК от трети държави, посочена в член 25ба, и емитиращите централни банки, посочени в параграф 3, буква е), относно възникването на свързани с ЦК извънредни ситуации, включително тенденции на финансовите пазари, които биха могли да повлияят неблагоприятно върху пазарната ликвидност и стабилността на финансовата система в Съюза или в една от неговите държави членки, както и процедурите и плановете за действие в извънредни ситуации, които следва да се прилагат в подобни случаи.
   з) съгласието на органите на трети държави за по-нататъшно споделяне на всяка информация, която са предоставили на ЕОЦКП съгласно споразуменията за сътрудничество с органите, посочени в параграф 3, и членовете на колегията за ЦК от трети държави, при спазване на изискванията за професионална тайна, посочени в член 83;

"

х)  добавя се следната последна алинея:"

„Ако ЕОЦКП счита, че компетентният орган на третата държава не прилага някоя от разпоредбите, предвидени в споразумение за сътрудничество, сключено в съответствие с настоящия параграф, той незабавно и поверително уведомява Комисията за това. В такъв случай Комисията може да реши да преразгледа акта за изпълнение, приет в съответствие с параграф 6.“;

"

11.  Вмъкват се следните членове:"

„Член 25а

Съпоставимо спазване на изискванията

1.  ЦК по член 25, параграф 2б, буква а) може да представи мотивирано искане ЕОЦКП да прецени дали при спазване от негова страна на приложимата правна уредба на третата държава, като се вземат предвид разпоредбите на акта за изпълнение, приет в съответствие с член 25, параграф 6, за този ЦК може да се счита, че отговаря на изискванията, посочени в член 25, параграф 2б, буква а) и определени в член 16 и дялове IV и V.ЕОЦКП незабавно предава искането на колегията за ЦК от трети държави.

2.  Искането по параграф 1 е фактическото основание за съпоставителния анализ и за заключенията защо съблюдаването на приложимите в третата държава изисквания удовлетворява изискванията в член 16 и в дялове IV и V.

3.  С цел да се гарантира, че оценката по параграф 1 ефективно отразява нормативните цели на изискванията в член 16 и дялове IV и V, както и интересите на Съюза като цяло, Комисията приема делегиран акт, с който определя следното:

   а) минималните елементи, които трябва да бъдат оценени за целите на параграф 1;
   б) условията и реда за извършването на оценката.

Комисията приема делегирания акт по първа алинея в съответствие с член 82 в рамките на … [дванадесет месеца от влизането в сила на настоящия регламент].

Член 25б

Непрекъснато спазване на условията за признаване

1.  ЕОЦКП е отговорен за изпълнението на произтичащите от настоящия регламент задължения за текущ надзор на спазването на изискванията по член 25, параграф 2б, буква а) от страна на признатите ЦК от ниво 2. По отношение на решенията съгласно членове 41, 44, 46, 50 и 54 ЕОЦКП провежда консултации с емитиращите централни банки, посочени в член 25, параграф 3, буква е), в съответствие с член 24б, параграф 1.

Поне веднъж годишно ЕОЦКП изисква от всеки ЦК от ниво 2 потвърждение, че изискванията, посочени в член 25, параграф 2б, букви а), ▌в) и г) ▌, продължават да се спазват.

Ако емитираща централна банка, посочена в член 25, параграф 3, буква е), прецени, че даден ЦК от ниво 2 вече не спазва условието по член 25, параграф 2б, буква б), тя незабавно уведомява ЕОЦКП.

2.  Ако ЕОЦКП получи уведомление съгласно параграф 1, трета алинея или в случаите, когато даден ЦК от ниво 2 не представи на ЕОЦКП потвърждението, посочено в параграф 1, втора алинея, за съответния ЦК се счита, че вече не отговаря на условията за признаване съгласно член 25, параграф 2б, и се прилага процедурата, установена в член 25м, параграфи 2, 3 и 4.

3.   ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕССР, извършва оценки на устойчивостта на признати ЦК от ниво 2 на неблагоприятни пазарни тенденции в съответствие с член 32, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, в координация с оценките по член 24а, параграф 5, буква б). Емитиращите централни банки, посочени в член 25, параграф 3, буква е), могат да допринасят за тези оценки при изпълнението на задачите си в областта на паричната политика. При извършването на тези оценки ЕОЦКП включва най-малко финансовите и операционните рискове и гарантира съгласуваност с оценките на устойчивостта на ЦК от Съюза, извършени съгласно член 21, параграф 6, буква б) от настоящия регламент.

Член 25ба

Колегия за ЦК от трети държави

1.  ЕОЦКП създава колегия за ЦК от трети държави с цел улесняване на обмена на информация.

2.  Колегията се състои от:

   а) председателя на Надзорния комитет за ЦК, който председателства колегията;
   б) двамата независими членове на Надзорния комитет за ЦК;
   в) компетентните органи, отговорни за надзора на ЦК, определени от държавите членки съгласно член 22; в държавите членки, в които е определен повече от един компетентен орган в съответствие с член 22, тези органи се споразумяват за общ представител.
   г) компетентните органи, отговорни за надзора на клиринговите членове, установени в Съюза;
   д) компетентните органи, отговорни за надзора на местата за търговия, установени в Съюза, които се обслужват или предстои да се обслужват от ЦК;
   е) компетентните органи, осъществяващи надзор на централни депозитари на ценни книжа, установени в Съюза, с които ЦК са свързани или възнамеряват да се свържат;
   ж) членовете на ЕСЦБ.

3.  Членовете на колегията могат да поискат от Надзорния комитет за ЦК от трети държави да обсъди определени въпроси, отнасящи се до ЦК, установен в трета държава. Такова искане се отправя писмено и включва подробна обосновка. Надзорният комитет за ЦК надлежно разглежда подобни искания и предоставя подходящ отговор.

4.  Създаването и функционирането на колегията се основава на писмено споразумение между всички нейни членове. Задължението за професионална тайна съгласно член 83 се прилага за всички членове на колегията.

Член 25бб

Такси

1.  ЕОЦКП начислява следните такси на ЦК, установени в трети държави, в съответствие с делегирания акт, приет съгласно параграф 3:

   а) таксите за заявленията за признаване по силата на член 25;
   б) годишните такси, свързани със задачите на ЕОЦКП в съответствие с настоящия регламент, по отношение на ЦК, признати в съответствие с член 25.

2.  Таксите, посочени в параграф 1, са пропорционални на оборота на съответния ЦК и покриват всички разходи на ЕОЦКП, свързани с признаването, както и на изпълнението на неговите задачи в съответствие с настоящия регламент.

3.  Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 82, с цел да доуточни следното:

   а) вида на таксите;
   б) услугите, за които се дължат такси;
   в) размера на таксите;
   г) начина, по който таксите трябва да бъдат платени от следните субекти:
   i) установен в трета държава ЦК, който кандидатства за признаване;
   ii) признат ЦК, класифициран като ЦК от ниво 1 в съответствие с член 25, параграф 2;
   iii) признат ЦК, класифициран като ЦК от ниво 2 в съответствие с член 25, параграф 2б.

Член 25бв

Упражняване на правомощията, посочени в членове 25в—25д

Правомощията, предоставени по силата на членове 25в—25д на ЕОЦКП или на длъжностно лице, или на друго оправомощено от него лице, не се използват, за да се изисква оповестяването на информация или на документи, които са предмет на правно призната привилегия.

Член 25в

Искане за информация

1.  ЕОЦКП може чрез обикновено искане или с решение да поиска от признатите ЦК и от свързаните трети страни, на които тези ЦК са възложили оперативни функции или дейности, да предоставят цялата информация, която е необходима на ЕОЦКП, за да изпълнява произтичащите от настоящия регламент задължения.

2.  Когато съгласно параграф 1 ЕОЦКП изпраща обикновено искане за информация, органът отбелязва всяко едно от следните:

   а) позоваване на настоящия член като правно основание за искането;
   б) целта на искането;
   в) изискваната информация;
   г) срока за предоставяне на информацията;
   д) уведомява лицето, от което се иска информацията, че не е задължено да я предостави, но че при доброволен отговор на искането от негова страна предоставената информация не трябва да е неточна или подвеждаща;
   е) глобата, предвидена в член 25ж във връзка с приложение III, раздел V, буква а), в случай че отговорите на зададените въпроси са неточни или подвеждащи.

3.  Когато съгласно параграф 1 ЕОЦКП изисква предоставянето на информация с решение, органът отбелязва всяко едно от следните:

   а) позоваване на настоящия член като правно основание за искането;
   б) целта на искането;
   в) изискваната информация;
   г) срока за предоставяне на информацията;
   д) периодичните имуществени санкции, предвидени в член 25з, в случай че предоставената изисквана информация е непълна;
   е) глобата, предвидена в член 25ж във връзка с приложение III, раздел V, буква а), в случай че отговорите на зададените въпроси са неточни или подвеждащи; и
   ж) правото в съответствие с членове 60 и 61 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 решението да бъде обжалвано пред Апелативния съвет на ЕОЦКП, както и правото то да бъде подложено на контрол от страна на Съда на Европейския съюз („Съда“).

4.  Посочените в параграф 1 лица или техните представители, а при лицата или обединенията без правосубектност — лицата, оправомощени да ги представляват по закон или по силата на учредителни актове, предоставят изискваната информация. Надлежно упълномощени адвокати могат да предоставят информацията от името на своите клиенти. Последните носят пълна отговорност за предоставена непълна, неточна или подвеждаща информация.

5.  ЕОЦКП незабавно изпраща копие от обикновеното искане или от решението си до съответния компетентен орган на третата държава, в която са установени или в която живеят посочените в параграф 1 лица, за които се отнася искането за информация.

Член 25г

Общи разследвания

1.  За да изпълни задълженията си съгласно настоящия регламент, ЕОЦКП може да извършва необходимите разследвания на ЦК от ниво 2 и свързаните трети страни, на които тези ЦК са възложили в качеството им на външни подизпълнители оперативни функции, услуги или дейности. За целта служителите и другите упълномощени от ЕОЦКП лица разполагат със следните правомощия:

   а) да проверяват всички документи, данни, процедури и други материали, отнасящи се до изпълнението на техните задачи, независимо от носителя, на който се съхраняват;
   б) да вземат или получават заверени копия или извлечения от такива документи, данни, процедури и други материали;
   в) да призовават и да искат от ЦК от ниво 2 или от неговия представител или негови служители да дадат устно или писмено обяснение на факти или документи, свързани с предмета и целта на проверката, и да запишат отговорите;
   г) да отправят въпроси до всяко друго физическо или юридическо лице, което даде съгласие за това, с цел да съберат информация, свързана с предмета на разследването;
   д) да изискват съхраняваната информация за телефонни разговори и пренос на данни.

Колегията за ЦК от трети държави, посочена в член 25ба, се уведомява без ненужно забавяне за всички констатации, които могат да бъдат от значение за изпълнението на нейните задачи.

Емитиращите централни банки, посочени в член 25, параграф 3, буква е), могат, при обосновано искане до ЕОЦКП, да участват в такива разследвания, когато тези разследвания са от значение за изпълнението на техните задачи в областта на паричната политика.

2.  Служителите и други лица, оправомощени от ЕОЦКП за целите на разследванията, посочени в параграф 1, упражняват своите правомощия след представяне на писмено разрешение, уточняващо предмета и целта на разследването. В разрешението се посочват и периодичните финансови санкции, предвидени в член 25з, в случай че изискваните документи, данни, процедури или други материали или отговорите на въпросите, зададени на ЦК от ниво 2, не са представени или са непълни, както и глобите, предвидени в член 25ж във връзка с приложение III, раздел V, буква б), в случай че отговорите на въпросите, зададени на ЦК от ниво 2, са неточни или подвеждащи.

3.  ЦК от ниво 2 са длъжни да приемат извършването на разследвания, водени по силата на решение на ЕОЦКП. В решението се посочват предметът и целта на разследването, периодичните имуществени санкции, предвидени в член 25з, средствата за правна защита съгласно Регламент (ЕС) № 1095/2010, както и правото на обжалване на решението пред Съда.

4.  Преди да уведоми ЦК от ниво 2 за дадено разследване, ЕОЦКП уведомява за него и за самоличността на оправомощените лица компетентния орган на третата държава, в която ще се проведе разследването. По искане на ЕОЦКП служителите на съответния компетентен орган на третата държава могат да подпомогнат оправомощените лица при изпълнението на техните задължения. Служителите на съответния компетентен орган на третата държава могат също да присъстват при разследванията. Разследванията, извършвани в трета държава в съответствие с настоящия член, се провеждат съгласно споразуменията за сътрудничество, сключени със съответния орган на третата държава.

Член 25д

Проверки на място

1.  За да изпълни задълженията си съгласно настоящия регламент, ЕОЦКП може да извършва всички необходими проверки на място във всякакви служебни помещения, поземлена собственост или недвижимо имущество на ЦК от ниво 2 и свързаните трети страни, на които тези ЦК са възложили в качеството им на външни подизпълнители оперативни функции, услуги или дейности.

Централните банки, емитиращи финансовите инструменти, които подлежат на клиринг от ЦК, могат да подадат искане да ЕОЦКП да участват в тези проверки на място при необходимост за целите на изпълнението на задачите им от областта на паричната политика.

Колегията на ЕОЦКП за ЦК от трети държави, посочена в член 25ба, се уведомява без ненужно забавяне за всички констатации, които могат да бъдат от значение за изпълнението на нейните задачи.

2.  Служебните лица и други лица, упълномощени от ЕОЦКП да извършват проверки на място, могат да влизат в служебните помещения или площи на юридическите лица, обект на приетото от ЕОЦКП решение за разследване, и разполагат с всички правомощия, предвидени в член 25г, параграф 1. Те могат и да запечатват всички служебни помещения, счетоводни книги или документи за срока и в степента, необходими за проверката.

3.  В достатъчен срок преди извършване на проверката ЕОЦКП уведомява за нея съответния компетентен орган на третата държава, на чиято територия ще се проведе проверката. Когато това е необходимо за целите на правилното извършване и ефикасността на проверката, ЕОЦКП, след като уведоми съответния компетентен орган на третата държава, може да извърши проверката на място, без да предизвестява ЦК. Проверките, извършвани в трета държава в съответствие с настоящия член, се провеждат съгласно споразуменията за сътрудничество, сключени със съответния орган на третата държава ▌.

Длъжностните лица и други лица, упълномощени от ЕОЦКП да извършват проверки на място, упражняват правомощията си, след като представят писмено разрешение, посочващо предмета, целта на проверката и предвидените в член 25з периодични финансови санкции, когато съответните лица не се подчинят на проверката.

4.  ЦК от ниво 2 приемат извършването на проверки на място, разпоредени с решение на ЕОЦКП. В решението се уточняват предметът и целта на проверката, определя се датата, на която тя ще започне, и се посочват периодичните финансови санкции, предвидени в член 25з, средствата за правна защита, предвидени в Регламент (ЕС) № 1095/2010, както и правото на обжалване на решението пред Съда.

5.  По искане на ЕОЦКП служителите на компетентния орган на третата държава, в която ще се извърши проверката, както и упълномощените или назначените от този компетентен орган лица, могат активно да подпомагат служителите на ЕОЦКП и другите упълномощени от ЕОЦКП лица. Служителите на съответния компетентен орган на третата държава могат също да присъстват при проверките на място.

6.  ЕОЦКП може също да поиска от компетентните органи на третата държава да изпълняват от негово име конкретни задачи по разследване и проверки на място, както е предвидено в настоящия член и в член 25г, параграф 1.

7.  Когато служителите и другите придружаващи лица, упълномощени от ЕОЦКП, установят, че дадено лице се противопоставя на проверка, разпоредена по силата на настоящия член, съответният компетентен орган на третата държава може да им окаже необходимото съдействие, като по целесъобразност потърси съдействие от полицията или от равностоен правоохранителен орган, за да може да бъде извършена проверката на място.

Член 25е

Процедурни правила за предприемане на надзорни мерки и налагане на глоби

1.  Когато при изпълнение на задълженията си съгласно настоящия регламент ЕОЦКП установи, че има сериозни признаци за евентуално наличие на факти, които могат да представляват едно или повече от нарушенията, изброени в приложение III, ЕОЦКП назначава свой независим разследващ служител, който да разследва случая. Назначеният служител не може да участва, нито да е участвал пряко или косвено в процеса по признаване или надзор на съответния ЦК и изпълнява функциите си независимо от ЕОЦКП.

2.  Разследващият служител разследва предполагаемите нарушения, като взема предвид коментарите на лицата, които са предмет на разследването, и представя на ЕОЦКП пълното досие с констатациите си.

За да изпълни задълженията си, разследващият служител може да упражнява правомощията си да изисква информация в съответствие с член 25в и да провежда разследвания и проверки на място в съответствие с членове 25г и 25д. Когато упражнява тези правомощия, разследващият служител спазва член 25бб.

При изпълнение на задълженията си разследващият служител има достъп до всички документи и до цялата информация, събрана от ЕОЦКП в хода на осъществяваната от него дейност.

3.  След приключване на разследването и преди да представи на ЕОЦКП досието с констатациите, разследващият служител дава на лицата, които са обект на разследването, възможност да бъдат изслушани във връзка с разследвания случай. Разследващият служител базира констатациите си само на факти, по които засегнатите лица са имали възможност да изразят становище.

Правото на защита на засегнатите лица се съблюдава в пълна степен в хода на разследванията по настоящия член.

4.  Когато представя на ЕОЦКП досието с констатациите си, разследващият служител уведомява за това лицата, които са обект на разследването. Лицата, които са обект на разследването, имат право на достъп до досието, като се зачита законният интерес на други лица за опазване на техните търговски тайни. Правото на достъп до досието не включва поверителна информация или вътрешни подготвителни документи на ЕОЦКП.

5.  Въз основа на досието, съдържащо констатациите на разследващия служител, и след като по искане на засегнатите лица изслуша лицата — обект на разследването, в съответствие с член 25и, ЕОЦКП решава дали едно или повече от нарушенията, изброени в приложение III, са били извършени от лицата — обект на разследването, и в такъв случай предприема надзорни мерки в съответствие с член 25н и налага глоба в съответствие с член 25ж.

6.  Разследващият служител не участва в разискванията на ЕОЦКП, нито се намесва по друг начин в процеса на вземане на решение от ЕОЦКП.

7.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 82 за доуточняване на процедурата за упражняване на правомощията за налагане на глоби или на периодични финансови санкции, в т.ч. разпоредби относно правото на защита, сроковете, събирането на глобите или периодичните финансови санкции и давностните срокове за налагането и принудителното изпълнение на санкциите.

8.  Ако при изпълнението на своите задължения съгласно настоящия регламент ЕОЦКП установи, че има сериозни признаци за евентуално наличие на факти, за които знае, че могат да представляват престъпление съгласно приложимата правна рамка на третата държава, той сезира ▌ съответните органи с цел започване на разследване и на евентуално наказателно преследване. Освен това ЕОЦКП се въздържа от налагането на глоби или периодични финансови санкции в случаи, при които знае, че предишна оправдателна или осъдителна присъда, произтичаща от идентичен факт или факти, които са по същество идентични, вече е влязла в сила като резултат от наказателно производство съгласно националното право.

Член 25ж

Глоби

1.  Ако в съответствие с член 25е, параграф 5 ЕОЦКП установи, че ЦК, умишлено или поради небрежност, е извършил едно от нарушенията, изброени в приложение III, той приема решение за налагане на глоба в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

Нарушение от страна на ЦК се счита за извършено умишлено, ако ЕОЦКП открие обективни фактори, които показват, че ЦК или неговото висше ръководство са действали умишлено.

2.  Основният размер на посочените в параграф 1 глоби е до удвоения размер на реализираната печалба или нереализираната загуба вследствие на нарушението — когато тези стойности могат да бъдат определени, или до 10% от общия годишен оборот, както е определен в приложимото право на Съюза, на юридическото лице за предходната финансова година.

3.  Основният размер, посочен в параграф 2, се коригира при необходимост, като се вземат предвид утежняващи или смекчаващи обстоятелства в съответствие с приложимите коригиращи коефициенти, предвидени в приложение IV.

Съответните утежняващи коефициенти се прилагат последователно към основния размер на глобата. Ако е приложим повече от един утежняващ коефициент, разликата между основния размер и размера, получен след прилагането на всеки отделен утежняващ коефициент, се добавя към основния размер.

Съответните смекчаващи коефициенти се прилагат последователно към основния размер на глобата. Ако е приложим повече от един смекчаващ коефициент, разликата между основния размер и размера, получен след прилагането на всеки отделен смекчаващ коефициент, се изважда от основния размер.

4.  Независимо от предвиденото в параграфи 2 и 3, размерът на глобата не превишава 20% от годишния оборот на съответния ЦК за предходната финансова година, но ако ЦК пряко или непряко е получил финансова полза от нарушението, размерът на глобата е равен най-малко на размера на ползата.

Ако дадено действие или пропуск на ЦК представляват повече от едно от изброените в приложение III нарушения, се прилага само по-голямата глоба, изчислена в съответствие с параграфи 2 и 3 и свързана с едно от тези нарушения.

Член 25з

Периодични финансови санкции

1.  ЕОЦКП налага с решение периодични финансови санкции с цел да принуди:

   а) ЦК от ниво 2 да прекрати нарушението в съответствие с решение, взето по силата на член 25н, параграф 1, буква а);
   б) лице по член 25в, параграф 1 да предостави цялата информация, поискана с решение по силата на член 25в;
   в) ЦК от ниво 2:
   i) да приеме извършването на разследване, и по-специално да предостави пълни записи, данни, процедури или други изискани материали, и да допълни и коригира друга информация, предоставена в хода на разследването, започнато по силата на решение, взето съгласно член 25г; или
   ii) да приеме извършването на проверка на място, разпоредена с решение, взето по силата на член 25д.

2.  Периодичната парична санкция е ефективна и пропорционална. Периодичната финансова санкция се налага за всеки ден от забавянето.

3.  Независимо от параграф 2, размерът на периодичните финансови санкции е 3% от средния дневен оборот през предходната финансова година, а при физическите лица — 2% от средния дневен доход през предходната календарна година. Той се изчислява от датата, посочена в решението за налагане на периодична финансова санкция.

4.  Периодична финансова санкция се налага за максимален срок от шест месеца след уведомяването за взетото от ЕОЦКП решение. След края на този срок ЕОЦКП преразглежда тази мярка.

Член 25и

Изслушване на заинтересованите лица

1.  Преди да вземе решение за налагане на глоба или периодична финансова санкция съгласно членове 25ж и 25з, ЕОЦКП дава възможност на засегнатите от производството лица да бъдат изслушани във връзка с неговите констатации. ЕОЦКП основава своите решения само на констатации, по които засегнатите от производството лица са имали възможност да изразят становище.

2.  Параграф 1 не се прилага, ако са необходими спешни действия с цел да се предотврати значителна и непосредствено предстояща вреда за финансовата система. В такъв случай ЕОЦКП може да приеме временно решение и предоставя на засегнатите лица възможността да бъдат изслушани възможно най-скоро след вземането на решението.

3.  Правото на защита на засегнатите от производството лица се съблюдава в пълна степен в хода на производството. Те имат право на достъп до досието на ЕОЦКП при зачитане на законния интерес на други лица във връзка с опазване на търговските им тайни. Правото на достъп до досието не включва поверителна информация или вътрешни подготвителни документи на ЕОЦКП.

Член 25й

Оповестяване, естество, принудително изпълнение и разпределение на глоби и периодични финансови санкции

1.  ЕОЦКП оповестява публично информация за всяка глоба и периодична имуществена санкция, наложени съгласно членове 25ж и 25з, освен ако такова оповестяване би застрашило сериозно финансовите пазари или би причинило несъразмерно голяма вреда на засегнатите лица. Подобно оповестяване не съдържа лични данни по смисъла на Регламент (ЕО) № 45/2001.

2.  Глобите или периодичните финансови санкции, наложени по силата на членове 25ж и 25з, са с административен характер.

3.  Когато ЕОЦКП реши да не налага глоби или финансови санкции, той уведомява съответно Европейския парламент, Съвета, Комисията и съответните компетентни органи на третата държава, като посочва основанията за решението си.

4.  Глобите и периодичните финансови санкции, наложени по силата на членове 25ж и 25з, се изпълняват принудително.

Принудителното изпълнение се урежда от гражданскопроцесуалните норми, които са в сила в държавата членка или в третата държава, на чиято територия то се прилага.

5.  Глобите и периодичните финансови санкции се разпределят в общия бюджет на Европейския съюз.

Член 25к

Обжалване пред Съда на Европейския съюз

Съдът разполага с неограничена компетентност да осъществява контрол върху решения, с които ЕОЦКП е наложил глоба или периодична финансова санкция. Той може да отмени, намали или увеличи размера на наложената глоба или на периодичната финансова санкция.

Член 25л

Изменения на приложение IV

С цел да се вземат предвид тенденциите на финансовите пазари, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 82 във връзка с мерки за изменение на приложение IV.

Член 25м

Отмяна на признаването

1.  Без да се засяга член 25н ▌ и при спазване на следващите параграфи, ЕОЦКП отменя решение за признаване, прието в съответствие с член 25, след като се консултира с органите и субектите, посочени в член 25, параграф 3, когато ▌:

   а) съответният ЦК не е използвал признаването в продължение на 6 месеца, изрично се отказва ▌от него или е престанал да извършва стопанска дейност през повече от шест месеца;
   б) съответният ЦК е получил признаването, като е представил невярна информация или чрез друго нарушение;
   в) съответният ЦК сериозно и системно е нарушавал някое от условията за признаване съгласно член 25, параграф 2б или вече не отговаря на някое от тези условия, като в тези случаи не е предприел изискваните от ЕОЦКП корективни действия в рамките на определен подходящ срок до максимум 6 месеца;
   г) ЕОЦКП не е в състояние да изпълнява ефективно отговорностите си съгласно настоящия регламент спрямо съответния ЦК поради факта, че органът за ЦК от трета държава не е предоставил на ЕОЦКП цялата необходима информация или не си сътрудничи с него в съответствие с член 25, параграф 7;
   д) актът за изпълнение по член 5, параграф 6 е бил отменен или прекратен или някое от свързаните с него условия вече не се изпълнява.

ЕОЦКП може да ограничи отнемането на признаване до определена услуга, дейност или клас финансови инструменти.

При определянето на датата, от която решението за отнемане на признаването започва да поражда правни последици, ЕОЦКП се стреми да избегне в максимална степен потенциални пазарни сътресения и предвижда подходящ период на адаптация, който не надвишава 2 години.

2.  Преди да отнеме признаването в съответствие с параграф 1, буква в), ЕОЦКП взема предвид възможността да се приложат мерки съгласно член 25н, параграф 1, букви а)—в).

▌ ЕОЦКП установява, че не са били предприети корективни действия в рамките на определения срок до максимум 6 месеца съгласно параграф 1, буква в), или че предприетите действия не са подходящи, и след като се консултира с органите, посочени в член 25, параграф 3, ЕОЦКП отнема решението за признаване.

3.  ЕОЦКП своевременно уведомява компетентния орган на съответната трета държава за решението си да отнеме признаването на даден признат ЦК.

4.  Всеки от посочените в член 25, параграф 3 органи може, ако сметне, че е изпълнено някое от условията по параграф 1, да поиска от ЕОЦКП да проучи дали са изпълнени условията за отнемане на признаването на даден признат ЦК или признаването от негова страна на определена услуга, дейност или клас финансови инструменти. Ако ЕОЦКП реши да не отнеме признаването на ▌съответния ЦК, той обосновава надлежно решението си пред поискалия отнемането орган.

Член 25н

Надзорни мерки

1.  Когато в съответствие с член 25е, параграф 5 ЕОЦКП установи, че ЦК от ниво 2 е извършил някое от изброените в приложение III нарушения, той приема едно или повече от следните решения:

   а) изисква от ЦК да прекрати нарушението;
   б) налага глоби съгласно член 25ж;
   в) публикува официални съобщения;
   г) отменя признаването на ЦК или признаването от негова страна на определена услуга, дейност или клас финансови инструменти съгласно член 25м.

2.  При вземане на решенията, посочени в параграф 1, ЕОЦКП отчита естеството и тежестта на нарушението, като отчита следните критерии:

   а) продължителността и честотата на нарушението;
   б) дали нарушението е разкрило сериозни или системни недостатъци в процедурите на ЦК или в неговите системи за управление и вътрешен контрол;
   в) дали нарушението е предизвикало, спомогнало или по друг начин е довело до финансово престъпление;
   г) дали нарушението е извършено умишлено или поради небрежност.

3.  ЕОЦКП своевременно уведомява съответния ЦК за всяко решение, прието по силата на параграф 1, и го съобщава на компетентните органи на съответната трета държава и на Комисията. Той обявява публично това решение на уебсайта си в рамките на 10 работни дни от датата на приемането му.

Когато обявява решението си съгласно първата алинея, ЕОЦКП оповестява и правото на съответния ЦК да обжалва решението, факта, ако е приложимо, че е подадена такава жалба, като посочва, че жалбата не спира изпълнението на решението, както и че апелативният съвет на ЕОЦКП може да спре изпълнението на обжалваното решение в съответствие с член 60, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

"

12.  В член 32, параграф 1 се добавя следната алинея:"

„За оценката на компетентния орган във връзка с уведомлението, посочено в член 31, параграф 2, и информацията, посочена в член 31, параграф 3, се издава становище на колегията съгласно член 19.“;

"

13.  Последната алинея на член 35, параграф 1 се заменя със следното:"

„ЦК не може да възлага на външни подизпълнители основните дейности, свързани с управлението на риска, освен ако това възлагане не бъде одобрено от компетентния орган. За това решение на компетентния орган се издава становище на колегията съгласно член 19.“;

"

14.   Член 49 се изменя, както следва:

а)  Параграф 1 се заменя със следния текст:"

„1. ЦК преразглежда редовно моделите и параметрите, възприети за изчисляване на неговите изисквания за допълнителни обезпечения, вноски в гаранционния фонд, изисквания за обезпечения и други механизми за контрол на риска. Той подлага тези модели на задълбочени и чести тестове за устойчивост, за да оцени тяхната устойчивост при екстремни, но реалистични пазарни условия, и извършва бектестове, за да оцени надеждността на прилаганата методика. ЦК получава независимо утвърждение, информира компетентния си орган и ЕОЦКП за резултатите от извършените тестове и получава тяхното утвърждение ▌ в съответствие с параграфи 1а, 1б, 1в, 1г и 1д, преди да извърши съществени промени в моделите и параметрите.

За приетите модели и параметри, в т.ч. за всички съществени промени по тях, се издава становище на колегията в съответствие със следващите параграфи.

ЕОЦКП се уверява, че информацията за резултатите от тестовете за устойчивост (стрес тестове) се предоставя на ЕНО, ЕСЦБ и Единния съвет за преструктуриране, така че те да могат да оценят експозицията на финансовите дружества към неизпълнение от страна на ЦК.“;

"

б)  Добавят се следните параграфи:"

„1a. Ако ЦК възнамерява да пристъпи към съществени промени в моделите и параметрите по параграф 1, той подава заявление до компетентния орган и до ЕОЦКП за утвърждаване на тази промяна. ЦК прилага към заявленията си независимо утвърждение на желаната промяна. Компетентният орган и ЕОЦКП съответно потвърждават пред ЦК получаването на пълното заявление.

1б.  В срок от 50 работни дни от получаването на пълните заявления компетентният орган и ЕОЦКП съответно извършват оценка на риска на ЦК и представят докладите си на колегията, създадена в съответствие с член 18.

1в.  В срок от 30 работни дни от получаването на докладите, посочени в параграф 1б, колегията приема становище с мнозинство в съответствие с член 19, параграф 3. Независимо от временното приемане в съответствие с параграф 1д, компетентният орган не може да вземе решение за предоставяне или отказ на утвърждение за съществени промени в моделите и параметрите, преди колегията да издаде становище в този смисъл, освен в случаите, когато колегията не е издала становището си в определения срок.

1г.  В срок от 90 работни дни от получаването на заявленията по параграф 1а компетентният орган и ЕОЦКП съответно уведомяват ЦК и се уведомяват взаимно в писмен вид дали утвърждението му е предоставено или е отказано, като излагат подробно обяснение за основанията си.

1д.  ЦК не може да приеме никакви съществени промени в моделите и параметрите, посочени в параграф 1, преди да получи утвърждения от своя компетентен орган и от ЕОЦКП. В съгласие с ЕОЦКП ▌компетентният орган може да позволи временно приемане на съществена промяна на тези модели или параметри преди утвържденията им, когато това е надлежно обосновано.“;

"

в)  добавя се следният параграф:"

„5. С цел да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия член ЕОЦКП, след като се консултира с ЕБО, другите компетентни органи и членовете на ЕСЦБ, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи условията, при които промени на моделите и параметрите, посочени в параграф 1, се смятат за съществени.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до … [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегира правомощието да приема регулаторните технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

"

15.  Член 82 се изменя, както следва:

а)  параграфи 2, 3 и 4 се заменят със следното:"

„2. Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 6, член 4, параграф 3, член 25, параграф 2а, член 25, параграф 6а, член 25а, параграф 3, член 25бб, параграф 3, член 25е, параграф 7, член 251, член 64, параграф 7, член 70, член 72, параграф 3 и член 85, параграф 2, се предоставя на Комисията за неограничено време.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 6, член 4, параграф 3, член 25, параграф 2а, член 25, параграф 6а, член 25а, параграф 3, член 25бб, параграф 3, член 25е, параграф 7, член 251, член 64, параграф 7, член 70, член 72, параграф 3 и член 85, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията полага усилия да проведе консултации с ЕОЦКП и се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.“;

"

б)  параграф 6 се заменя със следното:"

„6. Делегиран акт, приет съгласно член 1, параграф 6, член 4, параграф 3, член 25, параграф 2а, член 25, параграф 6а, член 25a, параграф 3, член 25бб, параграф 3, член 25е, параграф 7, член 251, член 64, параграф 7, член 70, член 72, параграф 3 и член 85, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“;

"

16.  В член 85 се добавят следните параграфи:"

„6. ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕССР и в съгласие — в съответствие с член 24б, параграф 3 — с централните банки, емитиращи всички валути на Съюза, в които са деноминирани финансовите инструменти, чийто клиринг се извършва или предстои да се извърши от ЦК от трета държава, който е адресат на посочения в член 25, параграф 2в, трета алинея изпълнителен акт, представя на Комисията доклад за прилагането на разпоредбите на този изпълнителен акт, където по-специално се прави оценка дали рискът за финансовата стабилност на Съюза или на една или повече от неговите държави членки е ограничен в достатъчна степен. ЕОЦКП представя доклада си на Комисията в рамките на 12 месеца от края на периода на адаптация, определен в съответствие с член 25, параграф 2в, трета алинея, буква б). Съгласието на дадена емитираща централна банка се отнася само до емитираната от нея валута, а не до доклада като цяло.

В срок от 12 месеца от представянето на доклада, посочен в първа алинея, Комисията изготвя доклад за прилагането на разпоредбите на този изпълнителен акт. Комисията представя доклада си на Европейския парламент и на Съвета заедно с евентуални подходящи предложения.

7.  До … [36 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията изготвя доклад, в който оценява ефективността на:

   а) задачите на ЕОЦКП, по-специално на Надзорния комитет на ЦК, за стимулиране на хармонизираното и последователно прилагане на настоящия регламент от страна на компетентните органи, посочени в член 22, и колегиите, посочени в член 18;
   б) рамката за признаване и надзор на ЦК от трети държави;
   в) рамката за гарантиране на еднакви условия на конкуренция между ЦК, лицензирани в съответствие с член 14, както и между лицензирани ЦК и ЦК от трети държави, признати в съответствие с член 25;
   г) разделението на отговорности между ЕОЦКП, компетентните органи и емитиращите централни банки.

Комисията представя този доклад на Европейския парламент и на Съвета заедно с всички подходящи предложения.“;

"

17.   В член 89 се добавят следните параграфи:"

„3а. ЕОЦКП не упражнява правомощията си съгласно член 25, параграфи 2а, 2б и 2в до влизането в сила на делегирания акт, посочен в член 25, параграф 2а, втора алинея и в член 25а, параграф 3, втора алинея и — по отношение на ЦК, за които ЕОЦКП не е приел решение съгласно член 25, параграф 1 преди … [датата на влизане в сила на настоящия регламент] — до влизането в сила на съответния изпълнителен акт, посочен в член 25, параграф 6.

3б.  ЕОЦКП създава и ръководи колегия съгласно член 25ба за всички ЦК, признати в съответствие с член 25 преди … [датата на влизане в сила на настоящия регламент], в рамките на 4 месеца от влизането в сила на делегирания акт, посочен в член 25, параграф 2а ▌, втора алинея.

3в.  В съответствие с член 25, параграф 5 ЕОЦКП прави преглед на решенията за признаване, приети съгласно член 25, параграф 1 преди … [датата на влизане в сила на настоящия регламент], в рамките на 18 месеца след влизането в сила на делегирания акт, посочен в член 25, параграф 2а, втора алинея.

Когато след прегледа по първа алинея ЕОЦКП установи, че ЦК, признат преди … [датата на влизане в сила на настоящия регламент], отговаря на условията за ЦК от ниво 2 в съответствие с член 25, параграф 2а, ЕОЦКП определя подходящ период на адаптация, който не надвишава 18 месеца и в рамките на който ЦК трябва да изпълни посочените в член 25, параграф 2б изисквания. ЕОЦКП може да удължи периода на адаптация с още най-много 6 месеца въз основа на мотивирано искане от страна на ЦК или на компетентните органи, отговорни за надзора на клиринговите членове, установени в Съюза, когато това удължаване е обосновано поради изключителни обстоятелства и последици за клиринговите членове, установени в Съюза.“;

"

18.  Член 90 се заменя със следния текст:"

„Член 90

Персонал и ресурси на ЕОЦКП

„До ...[две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] ЕОЦКП извършва оценка на нуждите от персонал и ресурси, свързани с изпълнението на неговите правомощия и задължения в съответствие с настоящия регламент, и представя доклад до Европейския парламент, Съвета и Комисията.“;

"

19.   Текстът на приложението към настоящия регламент се прибавя като приложения III и IV.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …на

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Следното се добавя като приложения III и IV към Регламент (ЕС) № 648/2012.

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на нарушенията, посочени в член 25ж, параграф 1

I.  Нарушения, свързани с капиталовите изисквания:

а)  ЦК от ниво 2 нарушава член 16, параграф 1, ако не разполага с постоянен и наличен първоначален капитал в размер най-малко на 7,5 милиона евро;

б)  ЦК от ниво 2 нарушава член 16, параграф 2, ако не разполага с капитал, включително неразпределената печалба и резервите, пропорционален на рисковете, произтичащи от дейностите му, и достатъчен във всеки един момент за организирано преустановяване или реорганизиране на дейността в подходящ срок, както и за адекватна защита на ЦК срещу кредитен риск, риск от контрагента, пазарен, операционен, правен и бизнес риск, които не са покрити от специфичните финансови ресурси по членове 41, 42, 43 и 44.

II.  Нарушения, свързани с организационните изисквания или конфликтите на интереси:

а)  ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 1, ако не разполага с надеждни правила за управление, включващи ясна организационна структура с добре определена, прозрачна и последователна йерархия на отговорностите, ефективни процеси за определяне, управление, наблюдение и отчитане на рисковете, на които ЦК е изложен или може да бъде изложен, и адекватни механизми за вътрешен контрол, в т.ч. надеждни административни и счетоводни процедури;

б)  ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 2, ако не въведе подходящи политики и процедури, с които достатъчно ефективно се осигурява спазването, включително от неговите управители и служители, на всички разпоредби на настоящия регламент;

в)  ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 3, ако не поддържа или не прилага организационна структура, която осигурява непрекъснатост и нормално функциониране при изпълнението на неговите услуги и дейности, или ако не използва подходящи и пропорционални системи, ресурси или процедури;

г)  ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 4, ако не разграничи ясно в отчетността си управлението на риска и другите свои дейности;

д)  ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 5, ако не приеме, приложи и поддържа политика за възнагражденията, която насърчава надеждното и ефективно управление на риска и не създава предпоставки за отслабване на стандартите за управление на риска;

е)  ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 6, ако не осигури високи стандарти на сигурност, както и надеждност и поверителност на съхраняваната информация, чрез въвеждането на системи за информационните технологии, съответстващи на сложността, разнообразието и вида на осъществяваните услуги и дейности;

ж)  ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 7, ако не направи безвъзмездно публично достояние правилата си за управление и правилата, регулиращи дейността му, както и критериите си за допустимост за клиринговите членове;

з)  ЦК от ниво 2 нарушава член 26, параграф 8, ако не приеме извършването на чести и независими одити или ако не съобщава резултатите от тези проверки на ръководния съвет или не ги прави достъпни за ЕОЦКП;

и)  ЦК от ниво 2 нарушава член 27, параграф 1 или член 27, параграф 2, втора алинея, ако не гарантира, че висшият ръководен състав и членовете на ръководния съвет имат достатъчно добра репутация и опит, за да се осигури неговото стабилно и благоразумно управление;

й)  ЦК от ниво 2 нарушава член 27, параграф 2, ако не гарантира, че най-малко една трета, но не по-малко от двама, от членовете на ръководния съвет са независими, ако не покани представители на клиентите на клиринговите членове на заседание на ръководния съвет, на което се обсъждат въпроси, свързани с членове 38 и 39, или ако обвърже възнаграждението на независимите членове и на другите неизпълнителни членове на ръководния съвет с резултатите от дейността на ЦК;

к)  ЦК от ниво 2 нарушава член 27, параграф 3, ако не определи ясно ролите и отговорностите на ръководния съвет и не предостави на ЕОЦКП или на одиторите протоколите от неговите заседания;

л)  ЦК от ниво 2 нарушава член 28, параграф 1, ако не създаде комитет за управление на риска или ако не допусне в състава му представители на клиринговите членове, независимите членове на ръководния съвет и представители на своите клиенти; ако състави този комитет така, че една от тези групи на представители да има мнозинство в него; ако не информира надлежно ЕОЦКП за дейността и решенията на комитета в отговор на искане от ЕОЦКП за такова надлежно информиране;

м)  ЦК от ниво 2 нарушава член 28, параграф 2, ако не определи ясно мандата на комитета за управление на риска, правилата за управление, с които се осигурява независимостта му, работните процедури и критериите за прием или избор на неговите членове; ако не направи посочените правила за управление публично достъпни или не определи, че комитетът за управление на риска заседава редовно и се председателства от независим член на ръководния съвет, който докладва пряко на ръководния съвет;

н)  ЦК от ниво 2 нарушава член 28, параграф 3, ако не позволи на комитета за управление на риска да съветва ръководния съвет по въпросите, имащи отношение към управлението на риска на ЦК, или ако при извънредни ситуации не положи добросъвестни усилия да се консултира с комитета за управление на риска относно промените, които оказват влияние върху управлението на риска;

о)  ЦК от ниво 2 нарушава член 28, параграф 5, ако не уведоми своевременно ЕОЦКП за всяко решение, при което ръководният съвет не е спазил препоръката на комитета за управление на риска;

п)  ЦК от ниво 2 нарушава член 29, параграф 1, ако не съхранява за срок от най-малко десет години всички данни за извършваните от него услуги и дейности, за да може ЕОЦКП да контролира спазването на настоящия регламент от ЦК;

р)  ЦК от ниво 2 нарушава член 29, параграф 2, ако не съхранява цялата информация за всеки обработен от него договор за срок от най-малко десет години от прекратяването на съответния договор, така че да е възможно да се установят първоначалните условия по дадена трансакция преди клиринга от този ЦК;

с)  ЦК от ниво 2 нарушава член 29, параграф 3, ако при поискване не предостави на ЕОЦКП и на съответните членове на ЕСЦБ данните и информацията по член 29, параграфи 1 и 2 или цялата информация за позициите по преминалите клиринг договори, независимо от мястото на търговия, на което трансакциите са били извършени;

т)  ЦК от ниво 2 нарушава член 30, параграф 1, ако не уведоми или уведоми невярно или непълно ЕОЦКП за самоличността или наименованието на своите акционери или членове — преки или непреки, физически или юридически лица, които имат квалифицирано дялово участие, или за размера на това участие;

у)  ЦК от ниво 2 нарушава член 30, параграф 4, ако позволи на посочените в член 30, параграф 1 лица да упражняват влияние, което може да бъде във вреда на стабилното му и благоразумно управление;

ф)  ЦК от ниво 2 нарушава член 31, параграф 1, ако не уведоми или уведоми невярно или непълно ЕОЦКП за промяна в своето управление, или не предостави на ЕОЦКП цялата информация, необходима, за да се прецени спазването на член 27, параграф 1 или на член 27, параграф 2, втора алинея;

х)  ЦК от ниво 2 нарушава член 33, параграф 1, ако не поддържа и прилага ефективни, писмено регламентирани организационни и административни мерки за разкриване и преодоляване на потенциалните конфликти на интереси между него, включително неговите управители, служители или всяко лице с пряк или непряк контрол или с тесни връзки с тях, и неговите клирингови членове или техните клиенти, известни на ЦК, или ако не поддържа и прилага подходящи процедури за преодоляване на потенциалните конфликти на интереси;

ц)  ЦК от ниво 2 нарушава член 33, параграф 2, ако, в случай че организационните или административните му механизми за управление на конфликти на интереси не предотвратяват в достатъчна степен риска от нанасяне на вреда на интересите на клирингов член или на клиент, той, преди да приеме нова трансакция от такъв клирингов член, не разкрие по ясен начин пред него или пред заинтересован негов клиент, който му е известен, естеството или източниците на конфликт на интереси;

ч)  ЦК от ниво 2 нарушава член 33, параграф 3, ако не отчете в писмените си правила всички обстоятелства, с които е — или следва да бъде — запознат, които, поради структурата и дейността на другите предприятия, с които ЦК има взаимоотношения в качеството си на предприятие майка или дъщерно предприятие, могат да доведат до конфликт на интереси;

ш)  ЦК от ниво 2 нарушава член 33, параграф 5, ако не предприеме всички целесъобразни мерки за предотвратяване на злоупотреби с информацията, съхранявана в неговите системи, или ако не предотврати използването на тази информация за други стопански дейности или възможността физическо лице, което има тесни връзки с ЦК, или юридическо лице, което има взаимоотношения с ЦК в качеството си на предприятие майка или дъщерно предприятие, да използва поверителна информация, регистрирана в същия ЦК, за всякакви търговски цели без предварителното съгласие на клиента, на когото принадлежи тази поверителна информация;

щ)  ЦК от ниво 2 нарушава член 36, параграф 1, ако не действа коректно и професионално във възможно най-добрия интерес на своите клирингови членове и техните клиенти;

аа)  ЦК от ниво 2 нарушава член 36, параграф 2, ако не разполага с достъпни, прозрачни и справедливи правила за бързо разглеждане на жалби;

бб)  ЦК от ниво 2 нарушава член 37, параграфи 1 или 2, ако непрекъснато прилага дискриминационни, непрозрачни или субективни критерии за прием на клирингови членове, ако по друг начин не осигурява непрекъснато справедлив и открит достъп до себе си или не гарантира непрекъснато, че неговите клирингови членове разполагат с достатъчно финансови ресурси и оперативен капацитет, за да изпълняват задълженията си, произтичащи от участието им в него, или ако не извършва веднъж годишно обстоен преглед на спазването на нормативните изисквания от своите клирингови членове;

вв)  ЦК от ниво 2 нарушава член 37, параграф 4, ако не разполага с обективни и прозрачни процедури за прекратяването на достъпа и организираното напускане на тези клирингови членове, които вече не покриват посочените в член 37, параграф 1 критерии;

гг)  ЦК от ниво 2 нарушава член 37, параграф 5, ако откаже достъп на клирингов член, който покрива посочените в член 37, параграф 1 критерии, и този отказ не е надлежно обоснован писмено и не се основава на цялостен анализ на риска;

дд)  ЦК от ниво 2 нарушава член 38, параграф 1, ако не позволи на клиентите на своите клирингови членове отделен достъп до конкретните предоставяни услуги;

ее)  ЦК от ниво 2 нарушава член 39, параграф 7, ако не предложи различните нива на отделяне, посочени в същия параграф, при разумни търговски условия.

III.  Нарушения, свързани с оперативните изисквания:

а)  ЦК от ниво 2 нарушава член 34, параграф 1, ако не установи, приложи и поддържа адекватна политика за непрекъснатост на стопанската дейност и план за възстановяване при катастрофично събитие, които имат за цел да осигурят поддържане на неговите функции, своевременно възстановяване на дейността и изпълнение на задълженията му, и позволяват най-малко възстановяването на всички трансакции към момента на смущението, за да може ЦК да продължи по надежден начин дейността си и да приключи сетълмента към определената дата;

б)  ЦК от ниво 2 нарушава член 34, параграф 2, ако не създаде, приложи и поддържа подходяща процедура за гарантиране на своевременния и организиран сетълмент или прехвърляне на активи и позиции на клиенти и клирингови членове в случай на оттегляне на признаване в изпълнение на решение, взето по силата на член 25;

в)  ЦК от ниво 2 нарушава член 35, параграф 1, втора алинея, ако възложи на външни подизпълнители основни дейности, свързани с неговото управление на риска;

г)  ЦК от ниво 2 нарушава член 39, параграф 1, ако не води отделни записи и отчетност, които във всеки един момент му позволяват незабавно да разграничи по откритите при него сметки активите и позициите, държани за сметка на даден клирингов член, от активите и позициите, държани за сметка на всеки друг клирингов член, и от собствените си активи;

д)  ЦК от ниво 2 нарушава член 39, параграф 2, ако не предложи да води — или, при поискване, да не води — отделни записи и отчетност, които позволяват на всеки клирингов член да разграничи по откритите при него сметки своите активи и позиции от тези, поддържани за сметка на неговите клирингови членове;

е)  ЦК от ниво 2 нарушава член 39, параграф 3, ако не предложи да води — или, при поискване, да не води — отделни записи и отчетност, които позволяват на всеки клирингов член да разграничи по откритите при него сметки активите и позициите, поддържани за сметка на даден клиент, от тези, поддържани за сметка на други клиенти, или ако при поискване не предложи на своите клирингови членове възможността да откриват повече сметки на тяхно име за сметка на техните клиенти;

ж)  ЦК от ниво 2 нарушава член 40, ако не измерва и оценява в близък до реално време режим своята ликвидност и кредитна експозиция към всеки клирингов член и, когато е приложимо — към друг ЦК, с който той е сключил споразумение за оперативна съвместимост, или ако няма достъп на разумна цена до съответните ценови източници, необходими за ефективната оценка на неговите експозиции;

з)  ЦК от ниво 2 нарушава член 41, параграф 1, ако не наложи, изиска или събере допълнителни обезпечения за ограничаване на кредитните си експозиции към клиринговите членове или, когато е приложимо — към други ЦК, с които той е сключил споразумения за оперативна съвместимост; ако наложи, изиска или събере допълнителни обезпечения, които не са достатъчни, за да покрият потенциалните експозиции, които по негова преценка ще възникнат до ликвидацията на съответните позиции, нито загубите вследствие на най-малко 99 % от промяната на експозициите в рамките на подходящ времеви хоризонт, нито са достатъчни, за да се гарантира, че ЦК обезпечава напълно своите експозиции към всички свои клирингови членове, а когато е приложимо — към всички ЦК, с които той е сключил споразумения за оперативна съвместимост, поне веднъж дневно, или, ако е необходимо, с оглед на всяко потенциално проциклично въздействие;

и)  ЦК от ниво 2 нарушава член 41, параграф 2, ако при определянето на изискванията си за допълнително обезпечение не приложи модели и параметри, които отразяват характеристиките на риска на продуктите, които подлежат на клиринг, и отчитат времевия интервал между събиранията на допълнителните обезпечения, пазарната ликвидност и възможните промени по време на трансакцията;

й)  ЦК от ниво 2 нарушава член 41, параграф 3, ако не изиска и събере допълнителни обезпечения в рамките на деня, най-малкото когато предварително определените прагове бъдат надхвърлени;

к)  ЦК от ниво 2 нарушава член 42, параграф 3, ако не поддържа гаранционен фонд, който най-малкото му позволява да преодолее, при екстремни, но реалистични пазарни условия, неизпълнение от страна на клиринговия член, към който има най-голямата експозиция, или от страна на клиринговите членове, към които има втората и третата по големина експозиция, ако сборът на тези две експозиции е по-голям; ако не разработи сценарии, които отчитат периодите на най-голяма нестабилност, наблюдавани на пазарите, на които той предоставя своите услуги, както и редица възможни бъдещи сценарии, които отчитат внезапни продажби на финансови ресурси и бързо намаляване на пазарната ликвидност;

л)  ЦК от ниво 2 нарушава член 43, параграф 2, ако неговият гаранционен фонд по член 42 и другите финансови ресурси по член 43, параграф 1 не му позволяват да преодолее неизпълнение от страна на двамата клирингови членове, към които има най-големите експозиции, при екстремни, но реалистични пазарни условия;

м)  ЦК от ниво 2 нарушава член 44, параграф 1, ако не разполага по всяко време с достъп до подходяща ликвидност, за да извършва дейността си и да предоставя услуги, или ако не измерва ежедневно потенциалните си потребности от ликвидност;

н)  ЦК от ниво 2 нарушава член 45, параграфи 1, 2 и 3, ако за покриване на загубите не използва допълнителните обезпечения, предоставени от клирингов член в неизпълнение, преди да прибегне към други финансови ресурси;

о)  ЦК от ниво 2 нарушава член 45, параграф 4, ако не използва предназначени за целта собствени ресурси, преди да използва вноските в гаранционния фонд на клиринговите членове, които не са в неизпълнение;

п)  ЦК от ниво 2 нарушава член 46, параграф 1, ако приеме друго освен високоликвидни обезпечения с минимален кредитен и пазарен риск, за да покрие първоначалната и текущата си експозиция към своите клирингови членове, когато друго обезпечение не е позволено по силата на делегирания акт, приет от Комисията по член 46, параграф 3;

р)  ЦК от ниво 2 нарушава член 47, параграф 1, ако инвестира своите финансови ресурси в друго освен в парични средства или различни от високоликвидни финансови инструменти с минимален пазарен и кредитен риск, както и ако инвестициите му не могат да бъдат ликвидирани бързо с минимален отрицателен ценови ефект;

с)  ЦК от ниво 2 нарушава член 47, параграф 3, ако не депозира финансовите инструменти, предоставени като допълнително обезпечение или като вноски в гаранционен фонд, при оператори на системи за сетълмент на ценни книжа, които осигуряват цялостната защита на тези финансови инструменти, когато такива оператори са налице, или ако не използва други споразумения с висока степен на сигурност с одобрени финансови институции;

т)  ЦК от ниво 2 нарушава член 47, параграф 4, ако не депозира паричните си средства посредством споразумения с висока степен на сигурност с одобрени финансови институции или не използва наличните депозитни улеснения на централните банки или други съпоставими механизми, предоставени от централните банки;

у)  ЦК от ниво 2 нарушава член 47, параграф 5, ако депозира активи при трета страна, без да се увери, че активите, принадлежащи на клиринговите членове, са разграничими от активите, принадлежащи на ЦК, и от активите, принадлежащи на тази трета страна, посредством отделно номерирани сметки в регистрите на третата страна или други еквивалентни мерки, които предоставят същото ниво на защита, както и ако при нужда няма бърз достъп до финансовите инструменти;

ф)  ЦК от ниво 2 нарушава член 47, параграф 6, ако инвестира своя капитал или средствата, получени вследствие на изискванията по членове 41, 42, 43 или 44, в собствените си ценни книжа или в ценни книжа на своето предприятие майка или дъщерно предприятие;

х)  ЦК от ниво 2 нарушава член 48, параграф 1, ако не разполага с подробни процедури, които се прилагат, когато клирингов член не изпълнява посочените в член 37 изисквания за участие в рамките на срока и в съответствие с процедурите, установени от този ЦК, ако не изложи подробно процедурите, които се спазват, в случай че неизпълнението на клирингов член не е обявено от ЦК, или ако не преразглежда ежегодно тези процедури;

ц)  ЦК от ниво 2 нарушава член 48, параграф 2, ако не вземе незабавни мерки за ограничаване на причинените от неизпълнението на клирингов член загуби и ликвидни затруднения и за гарантиране, че ликвидирането на позициите на който и да е клирингов член няма да наруши неговите операции или да изложи клиринговите членове, които не са в неизпълнение, на непредвидени или неконтролирани загуби;

ч)  ЦК от ниво 2 нарушава член 48, параграф 3, ако не уведоми своевременно ЕОЦКП, преди да бъде обявена или започната процедурата по неизпълнение;

ш)  ЦК от ниво 2 нарушава член 48, параграф 4, ако не провери, че всичките му процедури за случай на неизпълнение подлежат на правоприлагане и ако не предприеме всички разумни мерки, осигуряващи му законовите правомощия да ликвидира собствените позиции на клиринговия член, който е в неизпълнение, и да прехвърли или ликвидира позициите на клиентите на клиринговия член, който изпада в неизпълнение;

щ)  ЦК от ниво 2 нарушава член 49, параграф 1, ако не преразглежда редовно своите модели и параметри за изчисляване на приложимите към него изисквания за допълнителни обезпечения, вноски в гаранционния фонд, изисквания за обезпечения или други механизми за контрол на риска; ако не подлага тези модели на задълбочени и чести стрес тестове, за да оцени тяхната устойчивост при екстремни, но реалистични пазарни условия или не извършва бектестове, за да оцени надеждността на прилаганата методика; ако преди да извърши съществени промени в моделите и параметрите, не получи независимо утвърждение или не информира ЕОЦКП за резултатите от извършените тестове, или не получи утвърждение от ЕОЦКП;

аа)  ЦК от ниво 2 нарушава член 49, параграф 2, ако не тества редовно ключовите елементи на своите процедури при неизпълнение или ако не предприеме всички разумни мерки, за да гарантира, че всички клирингови членове ги разбират и разполагат с подходящи процедури за реакция в случай на неизпълнение;

бб)  ЦК от ниво 2 нарушава член 50, параграф 1, ако, когато това е уместно и възможно, не осъществява сетълмент на сделките си по сметки при централната банка или, когато сетълментът не се осъществява чрез сметки при централната банка, не взема мерки за стриктното ограничаване на рисковете, свързани с паричния сетълмент;

вв)  ЦК от ниво 2 нарушава член 50, параграф 3, ако, когато има задължение да извърши или получи доставки на финансови инструменти, не премахва основните рискове чрез използването на механизми за доставка срещу плащане, доколкото е възможно;

гг)  ЦК от ниво 2 нарушава член 50а или член 50б, ако не изчисли KCCP съгласно посоченото в същия член или ако не спази правилата за изчисляване на KCCP, определени в член 50а, параграф 2 и членове 50б и 50г;

дд)  ЦК от ниво 2 нарушава член 50а, параграф 3, ако изчислява KCCP по-рядко от веднъж на всеки три месеца или по-рядко, отколкото е изискал ЕОЦКП в съответствие с член 50а, параграф 3;

ее)  ЦК от ниво 2 нарушава член 51, параграф 2, ако не разполага с недискриминационен достъп до данните, които са необходими за изпълнение на неговите функции, от дадено място на търговия — доколкото спазва определените от това място операционни и технически изисквания, както и до съответната система за сетълмент;

жж)  ЦК от ниво 2 нарушава член 52, параграф 1, ако сключи споразумение за оперативна съвместимост, без да е изпълнено някое от изискванията, посочени в букви а), б), в) и г) от същия параграф;

зз)  ЦК от ниво 2 нарушава член 53, параграф 1, ако не разграничи по сметките активите и позициите, държани за сметка на друг ЦК, с който е сключил споразумение за оперативна съвместимост;

ии)  ЦК от ниво 2 нарушава член 54, параграф 1, ако сключи споразумение за оперативна съвместимост без предварителното одобрение от ЕОЦКП;

IV.  Нарушения, свързани с прозрачността и наличието на информация:

а)  ЦК от ниво 2 нарушава член 38, параграф 1, ако не оповести публично цените и таксите на всяка поотделно предоставяна услуга, включително отстъпките и рабатите, и условията за ползване на тези намаления;

б)  ЦК от ниво 2 нарушава член 38, параграф 1, ако не предостави на ЕОЦКП информация за разходите и приходите от своите услуги;

в)  ЦК от ниво 2 нарушава член 38, параграф 2, ако не информира клиринговите членове и техните клиенти за рисковете, свързани с предоставяните услуги;

г)  ЦК от ниво 2 нарушава член 38, параграф 3, ако не предостави на своите клирингови членове или на ЕОЦКП ценовата информация, използвана в края на деня за изчисляване на експозициите му към неговите клирингови членове, или ако не оповестява публично обемите на преминалите през клиринг трансакции за всеки инструмент, на който ЦК е извършил клиринг, на агрегирана основа;

д)  ЦК от ниво 2 нарушава член 38, параграф 4, ако не оповести публично оперативните и техническите изисквания, свързани с протоколите за комуникация, които обхващат форматите за съдържание и съобщение, които използва за взаимодействие с трети страни, включително оперативните и техническите изисквания, посочени в член 7;

е)  ЦК от ниво 2 нарушава член 38, параграф 5, ако не оповести публично всяко нарушение от страна на клиринговите членове на критериите по член 37, параграф 1 или на изискванията по член 38, параграф 1, освен ако ЕОЦКП не прецени, че такова оповестяване би представлявало заплаха за финансовата стабилност или за доверието в пазара или би застрашило сериозно финансовите пазари, или би причинило несъразмерно голяма вреда на засегнатите страни;

ж)  ЦК от ниво 2 нарушава член 39, параграф 7, ако не оповести публично равнищата на защита и разходите, свързани с различните нива на отделяне, които предлага;

з)  ЦК от ниво 2 нарушава член 49, параграф 3, ако не оповести публично ключовата информация относно своя модел за управление на риска и допусканията, използвани при извършване на тестовете за устойчивост (стрес тестове) по член 49, параграф 1;

и)  ЦК от ниво 2 нарушава член 50, параграф 2, ако не посочи ясно своите задължения във връзка с доставката на финансови инструменти, включително дали той има задължение да извърши или получи доставки на финансови инструменти или дали обезщетява участниците за загуби, възникнали в рамките на процеса на доставка;

й)  ЦК от ниво 2 нарушава член 50в, параграф 1, ако не предостави на клиринговите си членове, които са институции, или на техните компетентни органи информацията, посочена в член 50в, параграф 1, букви а), б), в), г) и д);

к)  ЦК от ниво 2 нарушава член 50в, параграф 2, ако уведомява своите клирингови членове, които са институции, по-рядко от веднъж на всеки три месеца или по-рядко, отколкото е изискал ЕОЦКП в съответствие с член 50в, параграф 2.

V.  Нарушения, свързани с възпрепятстване на дейностите по надзора:

а)  ЦК нарушава член 25в, ако не предоставя информация в отговор на решение, с което се изисква информация съгласно член 25в, параграф 2, или ако предоставя неточна или подвеждаща информация в отговор на обикновено искане за информация от страна на ЕОЦКП в съответствие с член 25в, параграф 2 или 3, или в отговор на решение на ЕОЦКП, с което се изисква информация в съответствие с член 25в, параграф 3;

б)  ЦК или неговите представители предоставят неточни или подвеждащи отговори на въпросите, зададени съгласно член 25г, параграф 1, буква в);

в)   ЦК не изпълнява член 25г, параграф 1, буква д), ако не спазва искането на ЕОЦКП за предоставяне на съхранявана информация за телефонни разговори или пренос на данни;

г)  ЦК от ниво 2 не изпълнява своевременно надзорна мярка, изисквана с решение, прието от ЕОЦКП по силата на член 25н;

д)  ЦК от ниво 2 не приема проверка на място, изискана с решение за разследване, прието от ЕОЦКП ▌ съгласно член 25д.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на коефициентите, свързани с утежняващите и смекчаващите фактори за прилагането на член 25ж, параграф 3

Към основния размер на глобите, посочени в член 25ж, параграф 2, се прилагат кумулативно следните коефициенти:

I.  Коригиращи коефициенти, свързани с утежняващи фактори:

а)  ако нарушението е извършено повече от веднъж, за всяко следващо извършване се прилага допълнителен коефициент 1,1;

б)  ако нарушението е извършвано в продължение на повече от шест месеца, се прилага коефициент 1,5;

в)  ако нарушението е разкрило системни слабости в организацията на ЦК, по-специално в неговите процедури, системи на управление или вътрешен контрол, се прилага коефициент 2,2;

г)  ако нарушението има негативно въздействие върху дейностите и услугите на ЦК, се прилага коефициент 1,5;

д)  ако нарушението е извършено умишлено, се прилага коефициент 2;

е)  ако след установяване на нарушението не са предприети коригиращи мерки, се прилага коефициент 1,7;

ж)  ако висшето ръководство на ЦК не е оказало съдействие на ЕОЦКП при извършването на разследванията, се прилага коефициент 1,5.

II.  Коригиращи коефициенти, свързани със смекчаващи фактори:

а)  ако нарушението продължава по-малко от 10 работни дни, се прилага коефициент 0,9;

б)  ако висшето ръководство на ЦК може да докаже, че е взело всички необходими мерки за предотвратяване на нарушението, се прилага коефициент 0,7;

в)  ако ЦК е уведомил ЕОЦКП за нарушението по бърз, ефективен и изчерпателен начин, се прилага коефициент 0,4;

г)  ако ЦК доброволно е предприел мерки, за да гарантира, че подобно нарушение не може да се извърши в бъдеще, се прилага коефициент 0,6.“.

(1)* ТЕКСТЪТ ПОДЛЕЖИ НА ПРАВНО-ЕЗИКОВА РЕДАКЦИЯ.
(2)OВ C 385, 15.11.2017 г., стр. 3.
(3)Становище от 20 септември 2017 г. (ОВ C 434, 15.12.2017 г., стр. 63).
(4)Позиция на Европейския парламент от 18 април 2019 г.
(5)Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).
(6)Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

Последно осъвременяване: 29 април 2019 г.Правна информация