Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0136(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0190/2018

Předložené texty :

A8-0190/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/04/2019 - 10.18

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0438

Přijaté texty
PDF 436kWORD 114k
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí ***I
P8_TA-PROV(2019)0438A8-0190/2018
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0331),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0191/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 4. října 2017(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. září 2017(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. března 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0190/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 385, 15.11.2017, s. 3.
(2) Úř. věst. C 434, 15.11.2017, s. 63.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., ▌kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí(1)
P8_TC1-COD(2017)0136

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(2),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(3),

v souladu s řádným legislativním postupem(4),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012(5) požaduje, aby se clearing standardizovaných OTC derivátových smluv prováděl prostřednictvím ústřední protistrany v souladu s podobnými požadavky v jiných zemích G20. Uvedené nařízení také zavedlo pro ústřední protistrany přísné požadavky na organizaci, vedení obchodní činnosti a obezřetnost a stanovilo opatření pro obezřetnostní dohled nad nimi, aby se minimalizovala rizika pro uživatele ústřední protistrany a podpořila finanční stabilita.

(2)  Od přijetí nařízení (EU) č. 648/2012 objem činnosti ústředních protistran v Unii a globálně rychle rostl, pokud jde o intenzitu i rozsah. Rozšiřování činnosti ústředních protistran má v nadcházejících letech pokračovat se zavedením dalších povinností clearingu a zvyšováním dobrovolného clearingu prováděného protistranami, které nepodléhají povinnosti clearingu. Návrh Komise ze dne 4. května 2017 cíleným způsobem změnit nařízení (EU) č. 648/2012 za účelem zvýšení jeho efektivnosti a proporcionality vytvoří další pobídky pro ústřední protistrany, aby poskytovaly centrální clearing derivátů pro protistrany, a usnadní přístup ke clearingu pro malé finanční a nefinanční protistrany. Prohloubení kapitálových trhů a jejich vyšší integrace vyplývající z unie kapitálových trhů (CMU) ještě dále zvýší potřebu přeshraničního clearingu v Unii, čímž dále posílí význam a vzájemnou provázanost ústředních protistran v rámci finančního systému.

(3)  Počet ústředních protistran usazených v současné době v Unii a povolených podle nařízení (EU) č. 648/2012 zůstává relativně nízký – v srpnu 2018 jich bylo šestnáct. Třicet dva ústředních protistran ze třetích zemí bylo uznáno podle ustanovení uvedeného nařízení týkajících se rovnocennosti, což jim umožňuje nabízet služby také členům clearingového systému a obchodním systémům usazeným v Unii. Clearingové trhy jsou dobře integrované v rámci celé Unie, jsou však vysoce koncentrované v některých kategoriích aktiv a značně vzájemně propojené. V důsledku koncentrace rizika je selhání ústřední protistrany sice málo pravděpodobné, ale může mít mimořádně velký dopad. V souladu s konsensem G20 přijala Komise v listopadu 2016 návrh nařízení o ozdravných postupech a řešení krize ústředních protistran s cílem zabezpečit, aby byly orgány náležitě připraveny řešit selhávající ústřední protistranu, čímž by byla zajištěna finanční stabilita a omezeny náklady daňových poplatníků.

(4)  Bez ohledu na tento legislativní návrh a vzhledem k rostoucímu objemu, složitosti a přeshraniční dimenzi clearingu v Unii a globálně by požadavky na dohled nad ústředními protistranami z Unie a ze třetích zemí měly být přezkoumány. Řešením zjištěných problémů ve včasném stadiu a stanovením jasných a ucelených požadavků na dohled nad ústředními protistranami z Unie a ze třetích zemí by se posílila celková stabilita finančního systému Unie a ještě více by se mělo snížit potenciální riziko selhání ústředních protistran.

(5)  S ohledem na tyto aspekty přijala Komise dne 4. května 2017 sdělení s názvem „Odpověď na výzvy pro zásadní infrastruktury finančního trhu a další rozvoj unie kapitálových trhů“, v němž se uvádí, že jsou potřebné další změny nařízení (EU) č. 648/2012, aby se zlepšil současný rámec, který zajišťuje finanční stabilitu a podporuje další rozvoj a prohloubení unie kapitálových trhů.

(6)  Opatření dohledu podle nařízení (EU) č. 648/2012 jsou převážně v gesci orgánu o orgán domovské země. Ústředním protistranám usazeným v Unii v současné době vydávají povolení a dohled nad nimi vykonávají kolegia vnitrostátních orgánů dohledu, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), příslušní členové Evropského systému centrálních bank (ESCB) a jiné příslušné orgány. Kolegia využívají koordinaci a výměnu informací zajišťované příslušnými vnitrostátními orgány, které nesou odpovědnost za prosazování ustanovení nařízení (EU) č. 648/2012. Odlišnost postupů dohledu nad ústředními protistranami v celé Unii může vytvářet riziko regulatorní a dohledové arbitráže, což ohrožuje finanční stabilitu a umožňuje nezdravou hospodářskou soutěž. Komise na tato vznikající rizika a na potřebu většího sbližování dohledu upozornila ve svém sdělení o unii kapitálových trhů ze dne 14. září 2016 a ve veřejné konzultaci o činnosti evropských orgánů dohledu. V rámci své již existující obecné úlohy, kterou je plnit koordinační roli mezi příslušnými orgány a mezi kolegii s cílem vytvořit společnou kulturu dohledu a jednotné zásady dohledu, zajistit jednotné postupy a přístupy a posílit jednotu výsledků dohledu, by se ESMA proto měl zaměřovat zejména na oblasti dohledu, které mají přeshraniční rozměr nebo mohou mít přeshraniční dopad. ESMA by měl tyto oblasti dohledu, které mají přeshraniční rozměr nebo mohou mít přeshraniční dopad, určit na základě svých odborných poznatků a zkušeností s uplatňováním tohoto nařízení.

(7)  Pro účinný dohled nad ústředními protistranami má klíčový význam fungování kolegií zřízených pro ústřední protistrany z Unie. S cílem zajistit celounijní soudržnost postupů v rámci kolegií je třeba, aby byly upřesněny a více standardizovány písemné dohody stanovující praktická opatření pro fungování těchto kolegií. Aby se ještě více podpořila úloha členů kolegií, měli by být oprávněni přispívat ke stanovování pořadů jednání pro zasedání kolegií. V zájmu větší transparentnosti kolegií by jejich složení mělo být zveřejněno. S cílem zamezit jakémukoli střetu zájmů nařízení (EU) č. 1024/2013 stanoví, že úkoly ECB v oblasti dohledu, její úkoly související s měnovou politikou a jakékoliv další její úkoly by měly být vykonávány zcela odděleně. Toto konkrétní oddělení úkolů ECB by mělo být zohledňováno. V souladu s tím by v případech, kdy z titulu své funkce příslušného orgánu člena clearingového systému v rámci jednotného mechanismu dohledu a své funkce emisní centrální banky zastupující Eurosystém je ECB členem kolegia zřízeného pro ústřední protistranu z Unie, měly být ECB přiděleny v kolegiu dva hlasy.

(8)  Počet emisních centrálních bank a příslušných orgánů odpovědných za dohled nad členy clearingového systému působícími v členských státech, jež jsou zastoupeny v kolegiích zřízených pro ústřední protistrany z Unie, je v současné době omezený. V zájmu usnadnění přístupu k informacím širšímu okruhu emisních centrálních bank a příslušných orgánů dalších členských států, na jejichž finanční stabilitu by mohly mít dopad finanční obtíže ústředních protistran, by účast v kolegiích měla být umožněna i dalším emisním centrálním bankám a příslušným orgánům, pokud o to požádají. S cílem podpořit soulad dohledu nad ústředními protistranami v celé Unii by se kolegií měl účastnit rovněž předseda výboru pro dohled nad ústředními protistranami nebo nezávislý člen tohoto výboru. Tyto emisní centrální banky a příslušné orgány, které se účastní na základě žádosti, jakož i předseda či nezávislý člen výboru pro dohled nad ústředními protistranami by v zájmu zajištění vhodného, účinného a rychlého rozhodovacího procesu neměli mít hlasovací právo.

(9)  Kolegia by v zájmu posílení jejich úlohy měla mít možnost poskytovat stanoviska k dalším oblastem dohledu se zásadním dopadem na obchodní činnost ústředních protistran, včetně stanovisek k posuzování akcionářů a společníků s kvalifikovanou účastí v ústředních protistranách a k externímu zajišťování provozních funkcí, služeb nebo činností. Na žádost kteréhokoli člena kolegia by kolegium kromě toho mělo mít možnost, aby do svých stanovisek začlenilo doporučení zaměřená na řešení nedostatků v řízení rizik ústřední protistrany a zvýšení její odolnosti, pokud tak rozhodne většina členů kolegia. Hlasování kolegia o začlenění těchto doporučení by mělo probíhat odděleně od hlasování kolegia o stanovisku. S cílem posílit vliv stanovisek a doporučení kolegia by se jimi příslušné orgány měly náležitě zabývat a v případě, že se od těchto stanovisek či doporučení značně odchýlí, by měly poskytnout odůvodnění.

(10)  V zájmu další podpory sbližování, pokud jde o rozhodnutí týkající se dohledu, by měly být ESMA uděleny nové mandáty k vypracování návrhu regulačních technických norem pro rozšíření činností a služeb a k upřesnění podmínek týkajících se přezkumu modelů, zátěžového testování a zpětného testování. ESMA by měl být kromě toho oprávněn vydávat potřebné pokyny s cílem podrobněji vymezit společné postupy pro proces přezkumu a hodnocení v oblasti dohledu, pokud jde o ústřední protistrany.

(11)  S ohledem na globální povahu finančních trhů a potřebu řešit nesrovnalosti v dohledu nad ústředními protistranami z Unie a ze třetích zemí by se měla zvýšit schopnost ESMA podporovat sbližování v oblasti dohledu nad ústředními protistranami. Za tímto účelem by měl být zřízen stálý vnitřní výbor pro ústřední protistrany (dále jen „výbor pro dohled nad ústředními protistranami“), který by plnil úkoly související s ústředními protistranami povolenými v Unii a ústředními protistranami ze třetích zemí. Zřízení výboru pro dohled nad ústředními protistranami v rámci ESMA, jakož i funkce a složení tohoto výboru by měly být jedinečným řešením, jež má soustřeďovat odborné znalosti v oblasti dohledu nad ústředními protistranami, a neměly by pro evropské orgány dohledu představovat precedent.

(12)  Výbor pro dohled nad ústředními protistranami by měl odpovídat za konkrétní úkoly, které mu jsou uloženy podle nařízení (EU) č. 648/2012, aby se zajistilo řádné fungování vnitřního trhu, jakož i finanční stabilita Unie a jejích členských států.

(13)  V zájmu zajištění toho, že budou k dispozici veškeré praktické zkušenosti a operační odborné poznatky ohledně dohledu nad ústředními protistranami, by výbor pro dohled nad ústředními protistranami měl být složen z předsedy, nezávislých členů a příslušných orgánů členských států s povolenou ústřední protistranou. Pokud se zasedání výboru pro dohled nad ústředními protistranami týká povolených ústředních protistran, mohly by se jej dobrovolně účastnit centrální banky, které emitují měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing provádějí povolené ústřední protistrany, a to pokud jde o oblasti celounijního posuzování odolnosti ústředních protistran vůči nepříznivému vývoji na trhu a vývoje na příslušných trzích, s cílem usnadnit přístup k informacím, které by mohly být důležité pro plnění jejich úkolů. Pokud se zasedání výboru pro dohled nad ústředními protistranami týká ústředních protistran ze třetích zemí, mohly by se je dobrovolně účastnit centrální banky, které emitují všechny měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing provádí nebo má provést příslušná ústřední protistrana ze třetí země, a to pokud jde o vypracovávání rozhodnutí týkajících se ústředních protistran tier 2. Emisní centrální banky by ve výboru pro dohled nad ústředními protistranami měly působit jako členové bez hlasovacích práv. Předseda výboru pro dohled nad ústředními protistranami by měl mít právo přizvat jako pozorovatele členy kolegií orgánů dohledu s cílem zajistit, že výbor pro dohled nad ústředními protistranami zohlední názory jiných příslušných orgánů.

(14)  Aby se zajistila odpovídající úroveň odborných znalostí a odpovědnosti, měli by být předseda a nezávislí členové výboru pro dohled nad ústředními protistranami jmenováni radou orgánů dohledu na základě zásluh, ▌znalostí clearingu, otázek po uzavření obchodu, obezřetnostního dohledu a finančních otázek, jakož i zkušeností v oblasti dohledu nad ústředními protistranami a jejich regulace, v návaznosti na otevřené výběrové řízení pořádané a vedené radou orgánů dohledu, jíž je nápomocna Komise, které by mělo respektovat zásadu vyváženého zastoupení žen a mužů. Nominaci vybraných osob by před jejich jmenováním a do jednoho měsíce po jejich výběru radou orgánů dohledu měl po jejich vyslechnutí schválit nebo zamítnout Evropský parlament. Rada orgánů dohledu může jmenovat pouze ty vybrané uchazeče, které schválí Evropský parlament.

(15)  S cílem zajistit transparentnost a demokratickou kontrolu, jakož i ochranu práv orgánů Unie by předseda a nezávislí členové výboru pro dohled nad ústředními protistranami měli podléhat kontrole Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o jakákoli rozhodnutí přijatá na základě tohoto nařízení.

(16)  Předseda a nezávislí členové výboru pro dohled nad ústředními protistranami by měli jednat nezávisle a objektivně v zájmu Unie. Měli by zajistit, aby bylo náležitě zohledňováno řádné fungování vnitřního trhu, jakož i finanční stabilita v každém členském státě, ať již v něm působí povolené ústřední protistrany či nikoli, a v Unii.

(17)  S cílem zajistit ve výboru pro dohled nad ústředními protistranami náležitý, efektivní a rychlý rozhodovací proces by předseda, nezávislí členové a příslušný orgán členského státu, kde je ústřední protistrana usazena, měli mít hlasovací práva. Zástupci centrálních bank ani pozorovatelé by hlasovací práva mít neměli. Výbor pro dohled nad ústředními protistranami by měl přijímat rozhodnutí prostou většinou svých členů, přičemž každý hlasující člen by měl mít jeden hlas a v případě rovnosti hlasů by měl rozhodovat hlas předsedy. Konečná rozhodovací pravomoc by i nadále měla náležet radě orgánů dohledu ESMA.

(18)  S cílem zajistit soudržný a jednotný přístup k dohledu v rámci Unie by výbor pro dohled nad ústředními protistranami měl odpovídat za přípravu určitých konkrétních rozhodnutí a provádění určitých úkolů, jež jsou svěřeny ESMA. Tato odpovědnost posiluje koordinační úlohu ESMA mezi příslušnými orgány a mezi jednotlivými kolegii s cílem vytvořit společnou kulturu dohledu a konzistentní postupy dohledu, zejména pokud jde o oblasti dohledu, které mají přeshraniční rozměr nebo mohou mít přeshraniční dopad. V tomto ohledu by tyto příslušné činnosti a rozhodnutí v oblasti dohledu mohly zahrnovat zejména ty oblasti dohledu, v nichž může z důvodu rozdílných postupů dohledu hrozit riziko regulatorní a dohledové arbitráže nebo být ohrožena finanční stabilita. ESMA by měl být rovněž informován o všech stanoviscích přijatých kolegii, jež stanoví toto nařízení, včetně základu rozhodování, jehož se stanovisko kolegia týká, a jakýchkoli doporučeních, která k těmto stanoviskům kolegium případně připojí.

(19)  V rámci výboru pro dohled nad ústředními protistranami by se kromě toho měla uskutečňovat povinná ex ante výměna informací a diskuse ohledně návrhů rozhodnutí příslušných orgánů ústředních protistran týkajících se některých oblastí dohledu zvláštního významu. Předmětem ex ante výměny informací navíc mohou být na základě dobrovolnosti a z podnětu příslušných orgánů ústředních protistran všechny návrhy rozhodnutí. ESMA by neměl vydávat stanovisko, pokud v návaznosti na uskutečněnou diskusi v rámci výboru pro dohled nad ústředními protistranami nebyly zjištěny odlišné názory. Díky této pravomoci ESMA poskytovat stanoviska by mělo být zajištěno, že příslušný orgán ústřední protistrany obdrží další reakci na návrhy rozhodnutí od skupiny orgánů dohledu, které se na dohled nad ústředními protistranami specializují a mají s ním zkušenosti. Taková stanoviska ESMA by neměla žádný vliv na odpovědnost příslušného orgánu ústřední protistrany přijmout konečné rozhodnutí, což znamená, že o konečném obsahu příslušného rozhodnutí by i nadále v plné míře rozhodoval příslušný orgán ústřední protistrany dle vlastního uvážení. Pokud příslušný orgán se stanoviskem ESMA nesouhlasí, měl by tomuto orgánu předložit připomínky ohledně veškerých významných odchylek od tohoto stanoviska. Příslušný orgán by měl připomínky předkládat před přijetím rozhodnutí, současně s jeho přijetím nebo po jeho přijetí. Pokud však příslušný orgán připomínky předkládá po přijetí rozhodnutí, měl by tak činit bez zbytečného odkladu. V relevantních případech by stanovisko ESMA nezasahovalo do pravomoci kolegií rozhodovat dle vlastního uvážení o obsahu jejich stanovisek.

(20)  Pokud v souvislosti s činnostmi dohledu nad povolenými ústředními protistranami vyjde najevo, že při uplatňování tohoto nařízení není zajištěno dostatečné sbližování a soudržnost, mimo jiné na základě povinných a dobrovolných konzultací příslušných orgánů s ESMA a jednání v rámci výboru pro dohled nad ústředními protistranami, měl by ESMA podpořit nezbytnou míru sbližování a soudržnosti, mimo jiné tím, že vydá pokyny, doporučení nebo stanoviska. K usnadnění tohoto procesu by výbor pro dohled nad ústředními protistranami měl mít možnost doporučit, aby rada orgánů dohledu zvážila přijetí pokynů, doporučení a stanovisek ze strany ESMA. Výbor pro dohled nad ústředními protistranami by měl být rovněž oprávněn předkládat radě orgánů dohledu stanoviska týkající se rozhodnutí, která má ESMA přijmout a která se týkají úkolů a činností příslušných orgánů ústředních protistran. Výbor pro dohled nad ústředními protistranami by měl například poskytovat stanoviska k návrhům technických norem nebo návrhům pokynů vypracovaným ESMA v oblasti udělování povolení ústředním protistranám a dohledu nad nimi.

(21)  Aby byl zajištěn účinný dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí, měl by výbor pro dohled nad ústředními protistranami vypracovávat úplné návrhy rozhodnutí ke schválení radou orgánů dohledu ESMA a plnit úkoly, jimiž je ESMA pověřený, pokud jde o ustanovení týkající se uznávání ústředních protistran ze třetích zemí a dohledu nad nimi uvedená v tomto nařízení. S ohledem na zásadní význam spolupráce a informací by měl výbor pro dohled nad ústředními protistranami v případě zasedání týkajících se ústředních protistran ze třetích zemí sdílet s kolegiem ústředních protistran ze třetích zemí relevantní informace včetně úplných návrhů rozhodnutí, které předkládá radě orgánů dohledu, konečných rozhodnutí přijatých radou orgánů dohledu, pořadů jednání a zápisů z jednání výboru pro dohled nad ústředními protistranami a žádostí o uznání ústředních protistran usazených ve třetí zemi.

(22)  S cílem zajistit efektivní plnění jeho úkolů by měli být výboru pro dohled nad ústředními protistranami nápomocni vyčlenění zaměstnanci ESMA, kteří by připravovali jeho zasedání, vypracovávali analýzy nezbytné pro plnění jeho úkolů a poskytovali mu podporu v oblasti mezinárodní spolupráce.

(23)  Emisní centrální banky by měly být zapojeny do vypracovávání rozhodnutí výboru pro dohled nad ústředními protistranami týkajících se klasifikace ústředních protistran ze třetích zemí podle jejich systémového významu a dohledu nad ústředními protistranami tier 2, aby se zajistilo řádné plnění jejich úkolů souvisejících s měnovou politikou a plynulým fungováním platebních systémů. Vzhledem k tomu, že pro úkoly centrálních bank by mohla mít mimořádný význam rozhodnutí ESMA související s ústředními protistranami tier 2 a týkající se maržových požadavků, kontroly rizika likvidity, kolaterálu, vypořádání a schvalování dohod o interoperabilitě, by výbor pro dohled nad ústředními protistranami měl vést s centrálními bankami, které emitují všechny měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing provádějí nebo mají provádět ústřední protistrany ze třetích zemí, konzultace podle zásady „dodržuj, nebo vysvětli“.

(24)  Rada orgánů dohledu ESMA by měla přijímat návrhy rozhodnutí předložené výborem pro dohled nad ústředními protistranami, a to v souladu s rozhodovacím procesem stanoveným v nařízení (EU) č. 1095/2010. S cílem zajistit účinný a rychlý rozhodovací proces by některá rozhodnutí, jež nesouvisejí s uznáním, klasifikací ústředních protistran ze třetích zemí, konkrétními požadavky kladenými na ústřední protistrany tier 2, přezkumem nebo zrušením uznání nebo s klíčovými prvky probíhajícího dohledu nad ústředními protistranami ze třetích zemí, a u nichž je nezbytná konzultace s emisními centrálními bankami, měla rada orgánů dohledu přijímat do tří pracovních dnů.

(25)  Revizi vyžadují také požadavky tohoto nařízení na dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí, které nabízejí clearingové služby v rámci Unie. Musí se zlepšit přístup k informacím, schopnost provádět kontroly na místě a šetření, možnost sdílet informace o ústředních protistranách ze třetích zemí mezi příslušnými orgány Unie a členských států, jakož i možnost prosazovat rozhodnutí ESMA vůči ústředním protistranám ze třetích zemí, aby se zamezilo závažným dopadům na finanční stabilitu subjektů Unie. Existuje také riziko, že změny ▌pravidel ústředních protistran ze třetích zemí nebo regulačního rámce třetích zemí nebude možné zohlednit a že by tyto změny mohly negativně ovlivnit výsledky v oblasti regulace nebo dohledu ▌, což by vedlo k nerovným podmínkám mezi ústředními protistranami z Unie a ze třetích zemí.

(26)  Clearing značného množství finančních nástrojů denominovaných v měnách členských států provádějí protistrany ze třetích zemí. Z toho vyplývají značné výzvy pro orgány Unie a členských států týkající se zajištění finanční stability.

(27)  Komise by v rámci svého úsilí na podporu integrovaných finančních trhů měla prostřednictvím rozhodnutí o rovnocennosti i nadále určovat, zda právní rámce a rámce dohledu třetích zemí splňují požadavky nařízení (EU) č. 648/2012. Aby se zvýšilo uplatňování současného režimu rovnocennosti ve vztahu k ústředním protistranám, měla by mít Komise v případě potřeby možnost blíže upřesnit kritéria pro hodnocení rovnocennosti režimů ústředních protistran ze třetích zemí. Je rovněž nutné zmocnit ESMA ke sledování vývoje regulace a dohledu v těch režimech ústředních protistran ze třetích zemí, u nichž Komise uvedla, že je považuje za rovnocenné. Je to v zájmu zajištění toho, aby třetí země i nadále splňovaly kritéria rovnocennosti a veškeré specifické podmínky stanovené pro jejich používání. ESMA by měl důvěrně podávat zprávy o svých zjištěních Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a kolegiu ústředních protistran ze třetích zemí.

(28)  Komise může v současné době kdykoli změnit, přezkoumat nebo zrušit rozhodnutí o rovnocennosti nebo pozastavit jeho uplatňování, zejména když ve třetí zemi dochází k vývoji, který má zásadní dopad na prvky posuzované v souladu s požadavky na rovnocennost podle tohoto nařízení. Pokud už příslušné orgány třetí země nespolupracují v dobré víře s ESMA nebo jinými orgány dohledu Unie, nebo trvale neplní platné požadavky rovnocennosti, Komise také může kromě jiného orgán třetí země na to upozornit, nebo zveřejnit zvláštní doporučení. Rozhodne-li Komise kdykoli zrušit rovnocennost třetí země, může pozdržet datum uplatňování tohoto rozhodnutí za účelem řešení rizik pro finanční stabilitu nebo narušení trhu. Kromě toho u těch pravomocí, které jsou už v současné době k dispozici, by Komise měla mít možnost také stanovit specifické podmínky k zajištění toho, aby třetí země, na níž se rozhodnutí o rovnocennosti vztahuje, nadále trvale plnila kritéria rovnocennosti. Komise by rovněž měla mít možnost stanovit podmínky, jimiž zajistí, aby ESMA mohl efektivně vykonávat své povinnosti ve vztahu k ústředním protistranám ze třetích zemí uznaným podle tohoto nařízení nebo ve vztahu ke sledování vývoje regulace a dohledu ve třetích zemích, který je důležitý pro přijatá rozhodnutí o rovnocennosti.

(29)  S ohledem na rostoucí přeshraniční rozměr ústředních protistran a na propojenost finančního systému Unie je nezbytné zlepšit schopnost Unie odhalovat, sledovat a omezovat potenciální rizika spojená s ústředními protistranami ze třetích zemí. Úloha ESMA by proto měla být posílena v zájmu efektivního dohledu nad ústředními protistranami ze třetích zemí, které žádají o uznání za účelem poskytování clearingových služeb v Unii. Mělo by se rovněž zlepšit zapojení emisních centrálních bank Unie do uznávání ▌ústředních protistran ze třetích zemí, jež jsou aktivní v měně, kterou tyto banky emitují, jakož i do dohledu nad nimi a do přezkumu a zrušení jejich uznání. S emisními centrálními bankami Unie by se proto měly konzultovat některé aspekty ovlivňující jejich povinnosti v oblasti měnové politiky, pokud jde o finanční nástroje denominované v měnách Unie, jejichž clearing provádějí nebo mají provádět ústřední protistrany, které se nacházejí mimo Unii.

(30)  Jakmile Komise označí právní rámec a rámec dohledu třetí země za rovnocenný rámci Unie, měla by být v rámci postupu uznávání ústředních protistran z této třetí země zohledněna rizika, která tyto ústřední protistrany představují pro finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států.

(31)  Při posuzování žádosti ústřední protistrany ze třetí země o uznání by měl ESMA vyhodnotit stupeň systémového rizika, který ústřední protistrana představuje pro finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států na základě objektivních a transparentních kritérií stanovených v tomto nařízení. Tato kritéria by měla přispívat k celkovému posouzení. Na individuální úrovni by žádné z těchto hledisek samo o sobě nemělo být považováno za určující. Při vyhodnocování rizikového profilu ústřední protistrany ze třetí země by ESMA měl vzít v úvahu všechna rizika, včetně operačních rizik, jako je podvod, trestná činnost, rizika v oblasti informačních technologií a kybernetická rizika. Tato kritéria by měla být dále upřesněna v aktu Komise v přenesené pravomoci. Při vymezování těchto kritérií je třeba zohlednit povahu transakcí, u nichž ústřední protistrana provádí clearing, včetně jejich složitosti, cenové volatility a průměrné splatnosti, a také transparentnost a likviditu dotčených trhů a to, v jaké míře jsou clearingové činnosti dané ústřední protistrany denominovány v eurech nebo v jiných měnách Unie. V tomto ohledu mohou specifické rysy týkající se některých zemědělských derivátových smluv kótovaných a realizovaných na regulovaných trzích ve třetích zemích, které se týkají trhů, jež v převážné míře slouží domácím nefinančním protistranám v této třetí zemi, které prostřednictvím těchto smluv řídí svá obchodní rizika, představovat zanedbatelné riziko pro členy clearingového systému a obchodní systémy v Unii, neboť jsou jen málo propojené se zbývajícím finančním systémem. Pokud je ve třetí zemi zaveden rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran, měl by ESMA tuto skutečnost zohlednit také při analýze stupně systémového rizika, které žádající ústřední protistrana usazená v dané třetí zemi představuje pro finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států.

(32)  Ústřední protistrany, které nejsou systémově významné pro finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států, by se měly považovat za ústřední protistrany „tier 1“. Ústřední protistrany, které jsou, nebo se pravděpodobně stanou systémově významnými pro finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států, by se měly považovat za ústřední protistrany „tier 2“. Pokud ESMA určí, že ústřední protistrana ze třetí země není systémově významná pro finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států, měly by se na tuto ústřední protistranu vztahovat stávající podmínky uznávání podle nařízení (EU) č. 648/2012. Pokud ESMA určí, že ústřední protistrana ze třetí země je systémově významná, měly by být pro tuto ústřední protistranu stanoveny specifické požadavky ▌. ESMA by měl uznat pouze takovou ústřední protistranu, která tyto požadavky splňuje. Uvedené požadavky by měly zahrnovat určité obezřetnostní požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 648/2012, jejichž cílem je zvýšit bezpečnost a efektivnost ústřední protistrany. Za zajištění toho, že systémově ▌významná ústřední protistrana ze třetí země tyto požadavky splňuje, by měl nést přímou odpovědnost ESMA. Související požadavky by měly ESMA rovněž umožnit, aby v souladu s tímto nařízením vykonával nad touto ústřední protistranou plný a efektivní dohled.

(33)  S cílem zajistit náležité zapojení centrálních bank, které emitují všechny měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing provádějí nebo mají provádět ústřední protistrany ze třetích zemí, do procesu uznávání ústředních protistran tier 2 by ESMA při uznávání těchto ústředních protistran měl zohledňovat, jak splňují specifické požadavky, které uvedené emisní centrální banky případně stanovily v souvislosti s plněním svých úkolů v rámci měnové politiky. Tyto požadavky by se měly týkat předkládání informací emisní centrální bance na základě její odůvodněné žádosti, spolupráce ústředních protistran s emisními centrálními bankami v rámci zátěžových testů prováděných ESMA, otevření jednodenního vkladového účtu u emisní centrální banky a požadavků v mimořádných situacích, které emisní centrální banky považují za nezbytné. Kritéria přístupu a požadavky emisních centrálních bank na otevření jednodenního vkladového účtu by neměly znamenat povinnost přemístit zcela nebo zčásti clearingové služby ústřední protistrany.

(34)  Pokud jde o požadavky, které mohou emisní centrální banky uložit v mimořádných situacích, transmise měnové politiky nebo plynulé fungování platebních systémů mohou být negativně ovlivněny vývojem na trzích s centrálním clearingem za situací, jako jsou otřesy na trzích (zejména peněžních trzích a repo trzích), na nichž ústřední protistrany běžně získávají likviditu; situace, kdy operace ústředních protistran přispívají ke snížení likvidity na trhu; závažné nedostatky ve fungování platebních mechanismů nebo mechanismů vypořádání, jež omezují schopnost ústřední protistrany plnit její platební závazky nebo zvyšují její potřebu likvidity. Vymezení těchto mimořádných situací závisí výlučně na kritériích souvisejících s měnovou politikou a nemusí být totožné s vymezením nouzové situace týkající se ústředních protistran. V takových situacích proto může docházet k tomu, že obezřetnostní rámec nezajistí, aby byla související rizika zcela omezena, a v takovém případě může být nezbytný přímý zásah emisních centrálních bank s cílem zajistit transmisi měnové politiky nebo plynulé fungování platebních systémů.

(35)  V těchto mimořádných situacích může být zapotřebí, aby emisní centrální banky v rozsahu, který jim umožňují jejich příslušné institucionální rámce, uložily dočasné požadavky související s riziky likvidity, mechanismy vypořádání, maržovými požadavky, kolaterálem nebo dohodami o interoperabilitě. Nesplnění těchto dočasných požadavků může vést k tomu, že ESMA zruší uznání ústřední protistrany tier 2. Uvedené požadavky by mohly zahrnovat zejména dočasné posílení řízení rizika likvidity na straně ústřední protistrany tier 2, jako je zvýšení rezervy v oblasti likvidity, zvýšení četnosti shromažďování vnitrodenních marží a limity pro křížové měnové expozice, nebo zvláštní postupy pro hotovostní vklady a zúčtování plateb v měně centrální banky. Tyto požadavky by se neměly vztahovat na další oblasti obezřetnostního dohledu ani by neměly automaticky znamenat zrušení uznání. Dodržování těchto požadavků by dále mělo být podmínkou pro uznání pouze po omezené období nejvýše šesti měsíců, které by bylo možné jednou prodloužit o další období nepřesahující šest měsíců. Dodržování těchto požadavků by po uplynutí tohoto dalšího období již nemělo být pro uznání ústřední protistrany tier 2 podmínkou. Nicméně v kontextu nové nebo odlišné mimořádné situace by se emisním centrálním bankám nemělo bránit v tom, aby ukládaly dočasné požadavky, jejichž uplatnění by bylo podmínkou pro uznání ústřední protistrany tier 2 podle tohoto nařízení.

(36)  Před uplatněním požadavků nebo před jejich případným prodloužením by emisní centrální banka měla ESMA, ostatním centrálním bankám, které emitují všechny měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing je nebo má být prováděn, a členům kolegia ústředních protistran ze třetích zemí vysvětlit účinky požadavků, jež má v úmyslu uložit, na efektivnost, spolehlivost a odolnost ústředních protistran, a odůvodnit, proč jsou dané požadavky nezbytné a přiměřené pro zajištění transmise měnové politiky nebo plynulého fungování platebních systémů, při náležitém zohlednění potřeby chránit důvěrné nebo citlivé informace. V zájmu zamezení zdvojování činností by emisní centrální banka měla trvale spolupracovat a sdílet informace s ESMA a ostatními centrálními bankami, které emitují všechny měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing je nebo má být prováděn, pokud jde o dočasné požadavky použitelné v mimořádných situacích.

(37)  Emisní centrální banky by měly co nejdříve, nejpozději však do 30 pracovních dní od rozhodnutí, že ústřední protistrana ze třetí země není ústřední protistranou tier 1 podle čl. 25 odst. 2a třetího pododstavce, nebo v případě, že byly další požadavky uloženy až po uznání, do 90 pracovních dní od uložení těchto požadavků, poskytnout ESMA potvrzení, zda ústřední protistrana tier 2 další požadavky splňuje či nikoli.

(38)  Stupeň rizika, které představují jednotlivé systémově významné ústřední protistrany pro finanční systém a stabilitu Unie, se liší. Požadavky na systémově významné ústřední protistrany by se proto měly uplatňovat úměrně rizikům, která může ústřední protistrana představovat pro Unii. Pokud ESMA po konzultaci s ESRB a po dohodě s ▌centrálními bankami, které emitují všechny měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing provádí nebo má provádět ústřední protistrana ze třetí země, dospěje na základě plně odůvodněného posouzení včetně kvantitativního technického posouzení nákladů a přínosů k závěru, že ústřední protistrana ze třetí země nebo některé z jejích clearingových služeb jsou tak systémově významné, že jejich soulad se specifickými požadavky stanovenými v tomto nařízení by dostatečně neřešil riziko pro finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států, měl by mít ESMA možnost v případě, že jiná opatření jsou považována za nepostačující pro řešení rizik pro finanční stabilitu, doporučit Komisi, aby tato ústřední protistrana nebo některé z jejích clearingových služeb nebyly uznány. V rámci tohoto postupu může ESMA doporučit, aby ústřední protistrana nebyla uznána, bez ohledu na to, zda tato ústřední protistrana nebo některé z jejích služeb byly předběžně klasifikovány jako subjekt tier 2 či nikoli.

Na základě tohoto doporučení by Komise měla mít možnost přijmout jako krajní opatření prováděcí akt, který stanoví, že dotyčné ústřední protistraně ze třetí země by nemělo být umožněno poskytovat některé nebo veškeré její clearingové služby členům clearingového systému a obchodním systémům usazeným v Unii, ledaže by v souladu s tímto nařízením kterýkoli členský stát této ústřední protistraně povolil tak činit. Tento prováděcí akt by měl rovněž stanovit vhodné adaptační období nepřesahující dva roky, které by bylo možné jednou prodloužit o dalších šest měsíců, jakož i podmínky, za nichž by daná ústřední protistrana mohla během adaptačního období pokračovat v poskytování některých clearingových služeb nebo činností, a jakákoliv opatření, která by měla být během tohoto období přijata s cílem omezit případné náklady pro členy clearingového systému a jejich klienty, zejména ty, kteří jsou usazeni v Unii.

(39)  Je důležité, aby byly emisní centrální banky individuálně konzultovány ze strany ESMA a vyjádřily souhlas ohledně všech případných doporučení, aby bylo zamítnuto uznání ústřední protistrany ze třetí země s ohledem na dopad, jaký takové rozhodnutí může mít na měnu, kterou emitují, jakož i ohledně zprávy ESMA o uplatňování případného prováděcího aktu Komise přijatého v návaznosti na takové doporučení. V případě takového doporučení nebo zprávy by se však souhlas emisní centrální banky nebo obavy, jež může tato banka vyjádřit, měly týkat pouze měny, kterou emituje, a nikoli doporučení jako celku či zprávy jako celku.

(40)  ESMA by měl pravidelně přezkoumávat uznání ústředních protistran ze třetích zemí a také jejich klasifikaci jako ústřední protistrany tier 1 nebo tier 2. V tomto ohledu by ESMA měl kromě jiného posoudit změny v povaze, rozsahu a složitosti obchodní činnosti ústřední protistrany ze třetí země. Takový přezkum by se měl uskutečnit nejméně jednou za pět let a rovněž vždy v případě, pokud uznaná ústřední protistrana ze třetí země rozšířila nebo omezila své činnosti a služby v Unii. Pokud ESMA po tomto přezkumu rozhodne, že by ústřední protistrana tier 1 měla být klasifikována jako ústřední protistrana tier 2, měl by stanovit vhodné adaptační období nepřesahující 18 měsíců, během nějž by daná ústřední protistrana měla začít splňovat požadavky vztahující se na ústřední protistrany tier 2.

(41)  Na žádost ústřední protistrany tier 2 by ESMA měl mít rovněž možnost zohlednit rozsah, v jakém lze soulad systémově významné ústřední protistrany ze třetí země s požadavky platnými v dotčené třetí zemi porovnat se souladem této ústřední protistrany s požadavky nařízení (EU) č. 648/2012. ESMA by měl při provádění tohoto posouzení zohlednit prováděcí akt přijatý Komisí, který stanoví, že právní opatření a opatření dohledu existující v třetí zemi, v níž je daná ústřední protistrana usazena, jsou rovnocenná opatřením stanoveným v tomto nařízení a veškerým podmínkám, které se mohou vztahovat na uplatňování uvedeného prováděcího aktu. Aby byla zajištěna proporcionalita, měl by ESMA při provádění tohoto posouzení rovněž vzít v úvahu, do jaké míry jsou finanční nástroje, u nichž ústřední protistrana provádí clearing, denominovány v měnách Unie. Komise by měla přijmout akt v přenesené pravomoci, v němž se podrobněji stanoví způsoby a podmínky posuzování takového srovnatelného souladu.

(42)  ESMA by měl mít pravomoci potřebné pro vykonávání dohledu nad uznanými ústředními protistranami ze třetích zemí, aby se zabezpečil jejich trvalý soulad s požadavky nařízení (EU) č. 648/2012. ▌

(43)  S cílem usnadnit sdílení informací a spolupráci mezi ESMA, příslušnými orgány členských států odpovědnými za dohled nad ústředními protistranami a příslušnými orgány odpovědnými za dohled nad subjekty, na něž může mít dopad činnost ústředních protistran ze třetích zemí, by měl ESMA zřídit kolegium ústředních protistran ze třetích zemí. Členové kolegia by rovněž měli mít možnost požádat, aby výbor pro dohled nad ústředními protistranami projednal jakoukoli konkrétní záležitost související s ústředními protistranami ze třetích zemí.

(44)  Aby mohl ESMA efektivně plnit své úkoly týkající se ústředních protistran ze třetích zemí, měly by ústřední protistrany ze třetích zemí platit poplatky za úkoly ESMA související s dohledem a administrativou. Poplatky by měly pokrýt náklady na žádosti o uznání ústředních protistran ze třetích zemí a na dohled nad nimi. Komise by v aktu v přenesené pravomoci měla upřesnit typy poplatků, úkony, za něž se poplatky vybírají, výši poplatků a způsob, jakým mají být hrazeny.

(45)  ESMA by měl mít možnost provádět šetření a kontroly na místě u ústředních protistran tier 2 a s nimi spojených třetích stran, které ústřední protistrany využívají v rámci outsourcingu provozních funkcí, služeb nebo činností. V relevantních případech by o výsledcích těchto šetření a kontrol na místě měly být informovány příslušné orgány odpovědné za dohled nad členy clearingového systému usazenými v Unii. Centrální banky emitující finanční nástroje, jejichž clearing je nebo má být prováděn ústřední protistranou, by měly mít v případech relevantních pro plnění jejich úkolů v rámci měnové politiky možnost požádat, aby se uvedených kontrol na místě mohly zúčastnit.

(46)  ESMA by měl mít možnost ukládat penále s cílem přimět ústřední protistrany ze třetích zemí, aby ukončily porušování povinností, předložily úplné a správné informace, které si orgán ESMA vyžádal, nebo se podrobily šetření či kontrole na místě.

(47)  ESMA by měl mít možnost ukládat ústředním protistranám tier 1 i tier 2 pokuty, zjistí-li, že úmyslně nebo z nedbalosti porušily toto nařízení tím, že ESMA poskytly nesprávné nebo zavádějící informace. Kromě toho by ESMA měl mít možnost ukládat pokuty ústředním protistranám tier 2, zjistí-li, že úmyslně nebo z nedbalosti porušily další požadavky, které jim ukládá toto nařízení. Pokud ESMA podle čl. 25a odst. 1 vyhodnotil, že v případě ústřední protistrany tier 2 lze s ohledem na její soulad s příslušným právním rámcem třetí země mít za to, že splňuje požadavky, na něž odkazuje čl. 25 odst. 2b písm. a) a které jsou uvedeny v článku 16 a hlavách IV a V, nemělo by být jednání této ústřední protistrany považováno za porušení tohoto nařízení, pokud tyto srovnatelné požadavky splňuje.

(48)  Pokuty by se měly ukládat podle míry závažnosti porušení povinnosti. Druhy porušení povinnosti by se měly rozdělit do různých skupin, pro které by měly být stanoveny konkrétní pokuty. Při stanovení pokuty odpovídající konkrétnímu porušení povinnosti by měl ESMA postupovat ve dvou krocích: stanovit základní výši pokuty a tuto základní částku v případě potřeby upravit použitím určitých koeficientů. Základní částka by se měla stanovit s přihlédnutím k ročnímu obratu dotyčných ústředních protistran ze třetích zemí a tato částka by se měla zvýšit nebo snížit použitím odpovídajících koeficientů v souladu s tímto nařízením.

(49)  Aby měl ESMA k dispozici nezbytné nástroje k rozhodnutí o pokutě přiměřené závažnosti porušení povinnosti, kterého se ústřední protistrana ze třetí země dopustila, a mohl zohlednit okolnosti, za nichž k tomuto porušení došlo, mělo by toto nařízení stanovit koeficienty spojené s přitěžujícími nebo polehčujícími okolnostmi.

(50)  Rozhodnutí uložit pokuty nebo penále by mělo být založeno na nezávislém šetření.

(51)  Před rozhodnutím o uložení pokuty nebo penále by ESMA měl účastníkům řízení poskytnout příležitost se k dané záležitosti vyjádřit, aby bylo respektováno jejich právo na obhajobu.

(52)  ESMA by neměl ukládat pokuty nebo penále v případech, kdy stejné skutečnosti nebo skutečnosti, jež jsou v podstatě totožné, vedly v minulosti v rámci trestního řízení podle vnitrostátních právních předpisů k osvobozujícímu nebo odsuzujícímu rozhodnutí, které již nabylo právní moci.

(53)  Rozhodnutí ESMA o uložení pokuty a penále by měla být vykonatelná, přičemž jejich výkon by se měl řídit předpisy občanského procesního práva státu, na jehož území se provádí. Předpisy občanského procesního práva by neměly zahrnovat trestní procesní předpisy, mohly by však zahrnovat správní procesní předpisy.

(54)  V případě porušení povinnosti, kterého se dopustila ústřední protistrana tier 2, by ESMA měl být oprávněn uplatnit řadu opatření v oblasti dohledu, včetně vyzvání ústřední protistrany tier 2 k ukončení tohoto porušování ▌a zrušení uznání jako krajního opatření, pokud ústřední protistrana tier 2 porušila toto nařízení závažným způsobem nebo opakovaně. Opatření v oblasti dohledu by ESMA měl uplatňovat s přihlédnutím k povaze a závažnosti porušení povinnosti a měl by přitom ctít zásadu proporcionality. Před přijetím rozhodnutí o opatřeních v oblasti dohledu by orgán ESMA měl účastníkům řízení poskytnout příležitost se k dané záležitosti vyjádřit, aby bylo respektováno jejich právo na obhajobu. Pokud se ESMA rozhodne uznání zrušit, měl by omezit případné narušení trhu tím, že stanoví vhodné adaptační období nepřesahující 2 roky.

(55)  Pokud jde o validaci podstatných změn modelů a parametrů prováděnou příslušnými orgány a ESMA v případech, kdy tyto změny byly přijaty za účelem výpočtu maržových požadavků ústřední protistrany, jejích příspěvků do fondu pro riziko selhání, požadavků na kolaterál a dalších mechanismů pro kontrolu rizik, je třeba vyjasnit procedurální aspekty a vzájemnou souvislost mezi touto validací a rozhodnutím kolegia. V případě potřeby by mělo být možné podstatnou změnu těchto modelů nebo parametrů předběžně přijmout, zejména je-li jejich rychlá změna nezbytná pro zajištění řádného řízení rizik ústřední protistrany.

(56)  Účinný dohled nad ústředními protistranami závisí na budování pravomocí, odborných znalostí a schopností, jakož i na vytváření vztahů spolupráce a výměnách mezi institucemi. Vzhledem k tomu, že se ve všech případech jedná o procesy, které se postupně vyvíjejí a mají svou vlastní dynamiku, měla by koncepce funkčního, efektivního a účinného systému dohledu nad ústředními protistranami zohledňovat jeho případný vývoj z dlouhodobého hlediska. Proto se bude rozdělení pravomocí stanovené v tomto nařízení pravděpodobně měnit s tím, jak se budou za podpory výboru pro dohled nad ústředními protistranami vyvíjet úloha a kapacity ESMA. V zájmu vytvoření účinného a odolného přístupu k dohledu nad ústředními protistranami by Komise měla přezkoumat efektivitu úkolů ESMA, zejména úkolů výboru pro dohled nad ústředními protistranami, pokud jde o podporu jednotného a soudržného uplatňování nařízení (EU) č. 648/2012 v Unii a rozdělení úkolů mezi orgány a instituce Unie a členských států. Komise by rovněž měla vypracovat zprávu o dopadu nařízení na rovné podmínky ústředních protistran a posoudit rámec pro uznávání ústředních protistran ze třetích zemí a dohled nad nimi. Tuto zprávu by spolu s případnými návrhy měla Komise předložit Evropskému parlamentu a Radě do 36 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

(57)  Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přesnější stanovení typu poplatků, úkonů, za něž se poplatky vybírají, výši poplatků a způsob jejich úhrady, upřesnění ▌kritérií pro určení toho, zda ústřední protistrana ze třetí země je, nebo se pravděpodobně stane systémově významnou pro finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států, přesnější vymezení kritérií používaných v posouzení rovnocennosti třetích zemí, stanovení toho, jak a za jakých podmínek musí ústřední protistrany ze třetích zemí dodržovat některé požadavky, další procesní pravidla pro ukládání pokut nebo penále, včetně ustanovení o právu na obhajobu, lhůtách, výběru pokut nebo penále a o promlčecích lhůtách týkajících se ukládání a vymáhání penále nebo pokut, a opatření, jimiž se mění příloha IV s cílem zohlednit vývoj na finančních trzích.

(58)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení, zejména pokud jde o uznávání ústředních protistran ze třetích zemí a rovnocennost právních rámců třetích zemí, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci.

(59)  Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zvýšení bezpečnosti a efektivnosti ústředních protistran stanovením jednotných požadavků na jejich činnost, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale z důvodu jejich rozsahu a účinků jich může být lépe dosaženo spíše na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(60)  Uplatňování pravomoci ESMA uznat ústřední protistranu třetí země jako ústřední protistranu tier 1 nebo tier 2 by se mělo odložit, dokud nebudou přesněji stanovena kritéria umožňující posoudit i) skutečnost, zda ústřední protistrana ze třetí země je, nebo se pravděpodobně stane systémově významnou pro finanční systém EU nebo jednoho či více jejích členských států, a ii) srovnatelný soulad.

(61)  Nařízení (EU) ▌č. 648/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 648/2012 se mění takto:

1.  V čl. 6 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:"

„b) ústřední protistrany, které jsou povoleny v souladu s článkem 17 nebo uznány v souladu s článkem 25, a datum povolení nebo uznání, s uvedením toho, že ústřední protistrany jsou povoleny nebo uznány pro účely povinnosti clearingu“;

"

2.  V článku 15 se doplňuje nový odstavec, který zní:"

„3. K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje ESMA ve spolupráci s ESCB návrhy regulačních technických norem, které blíže určují podmínky, za nichž se na další služby nebo činnosti, o něž chce ústřední protistrana rozšířit svou činnost, nevztahuje první povolení, a tudíž vyžadují rozšíření povolení v souladu s odstavcem 1, a postup konzultace kolegia zřízeného podle článku 18 ohledně toho, zda jsou uvedené podmínky splněny, či nikoliv.

ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do ... [12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“.

"

3.  V článku 17 se odstavec 3 nahrazuje tímto:"

„3. Do 30 pracovních dnů od obdržení žádosti příslušný orgán ▌posoudí, zda je žádost úplná. Není-li žádost úplná, stanoví příslušný orgán lhůtu, v níž musí žádající ústřední protistrana poskytnout doplňující informace. Po obdržení těchto doplňujících informací je příslušný orgán neprodleně předá ESMA a kolegiu zřízenému v souladu s čl. 18 odst. 1. Posoudí-li ▌příslušný orgán žádost jako úplnou, oznámí to žádající ústřední protistraně, členům kolegia a ESMA.“.

"

4.   Článek 18 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:"

„1. Do 30 kalendářních dnů od podání úplné žádosti v souladu s článkem 17 zřídí příslušný orgán ústřední protistrany kolegium, které spravuje a jemuž předsedá, s cílem usnadnit plnění úkolů uvedených v článcích 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 a 54.“;

"

b)  v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:"

„a) předsedy nebo kteréhokoli z nezávislých členů výboru pro dohled nad ústředními protistranami uvedených v čl. 24a odst. 2 písm. a) a b);“;

"

c)  v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:"

c) příslušných orgánů odpovědných za dohled nad členy clearingového systému ústřední protistrany usazených ve třech členských státech, které během jednoho roku poskytly největší souhrnné příspěvky do fondu pro riziko selhání ústřední protistrany uvedeného v článku 42, případně včetně ECB v rámci úkolů týkajících se obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi v rámci jednotného mechanismu dohledu, které jí byly svěřeny podle nařízení Rady (EU) č. 1024/2013(6).“;

"

d)  v odstavci 2 se doplňuje písmeno ca):"

„ca) příslušných orgánů členů clearingového systému jiných než uvedených v písmenu c), za podmínky souhlasu příslušného orgánu ústřední protistrany. Tyto příslušné orgány požádají o souhlas příslušného orgánu ústřední protistrany s jejich účastí v kolegiu a odůvodní žádost na základě svého posouzení dopadu, který mohou mít finanční problémy ústřední protistrany na finanční stabilitu jejich členského státu. Pokud příslušný orgán ústřední protistrany této žádosti nevyhoví, podá písemně plné a podrobné odůvodnění.“;

"

e)  v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:"

„i) centrálních bank, které emitují měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing je nebo má být prováděn ústřední protistranou jinou než uvedenou v písmeni h), za podmínky souhlasu příslušného orgánu ústřední protistrany. Tyto emisní centrální banky požádají o souhlas příslušného orgánu ústřední protistrany s jejich účastí v kolegiu a odůvodní žádost na základě svého posouzení dopadu, který mohou mít finanční problémy ústřední protistrany na měnu, kterou emitují. Pokud příslušný orgán ústřední protistrany této žádosti nevyhoví, podá písemně plné a podrobné odůvodnění.“;

"

f)  v odstavci 2 se doplňuje pododstavec, který zní:"

„Příslušný orgán ústřední protistrany zveřejní na svých internetových stránkách seznam členů kolegia a oznámí jej ESMA ve lhůtě 30 kalendářní dnů po zřízení kolegia. V případě jakékoli změny ve složení kolegia příslušný orgán ústřední protistrany tento seznam bez zbytečného odkladu aktualizuje. Poté, co ESMA obdrží oznámení od příslušných orgánů ústředních protistran, bez zbytečného odkladu zveřejní na svých internetových stránkách seznamy členů jednotlivých zřízených kolegií.“;

"

g)  v odstavci 4 se doplňuje pododstavec, který zní:"

„V zájmu usnadnění plnění úkolů přidělených kolegiím podle prvního pododstavce jsou členové kolegia uvedení v odstavci 2 oprávněni přispívat ke stanovování pořadů jednání pro zasedání kolegií, zejména zařazovat další body na pořad jednání.“;

"

h)  v odstavci 5 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"

„Tato dohoda určí praktické mechanismy pro činnost kolegia, včetně podrobných pravidel pro:

   i) hlasování, jak je uvedeno v čl. 19 odst. 3;
   ii) postupy stanovování pořadů jednání pro zasedání kolegia;
   iii) četnost zasedání kolegia;
   iv) formát a rozsah informací, které má příslušný orgán ústřední protistrany poskytovat členům kolegia, zejména pokud jde o informace, jež mají být poskytovány v souladu s čl. 21 odst. 4;
   v) vhodné minimální lhůty pro posouzení příslušné dokumentace členy kolegia;
   vi) způsoby komunikace mezi členy kolegia;

Tato dohoda může rovněž určit úkoly, které mají být svěřeny příslušnému orgánu ústřední protistrany nebo jinému členu kolegia.“;

"

i)  odstavec 6 se nahrazuje tímto:"

„6. K zajištění jednotného a soudržného fungování kolegií v celé Unii vypracuje ESMA ve spolupráci s ESCB návrhy regulačních technických norem, které blíže určují podmínky, za nichž se měny Unie uvedené v odst. 2 písm. h) považují za nejrelevantnější, a podrobnosti praktických mechanismů uvedených v odstavci 5.

ESMA předloží uvedené návrhy regulačních technických norem Komisi do ... [12 měsíců od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“.

"

5.  Článek 19 se mění takto:

a)  vkládá se nový odstavec, který zní:"

„1a. Vydá-li kolegium stanovisko podle tohoto nařízení, může toto stanovisko přijaté kolegiem obsahovat na žádost kteréhokoli člena kolegia a po přijetí většinou kolegia podle odstavce 3 kromě určení toho, zda ústřední protistrana splňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, i doporučení zaměřená na řešení nedostatků v řízení rizik ústřední protistrany a na zvyšování její odolnosti.

V případě, že kolegium může vydat stanovisko, může jakákoli emisní centrální banka, která je členem kolegia podle písmen h) a i), přijmout doporučení týkající se měny, kterou emituje.;

"

b)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:"

„3. Většinové stanovisko kolegia se přijímá prostou většinou hlasů jeho členů.

V kolegiích, jež nemají více než dvanáct členů, má každý hlasující člen jeden hlas a hlasovat mohou nejvýše dva členové kolegia z téhož členského státu. V kolegiích, jež mají více než dvanáct členů, má každý hlasující člen jeden hlas a hlasovat mohou nejvýše tři členové z téhož členského státu.

Je-li členem kolegia ECB podle ▌čl. 18 odst. 2 písm. c) a h), má v kolegiu dva hlasy.

Členové kolegia uvedení v čl. 18 odst. 2 písm. a), ca) a i) nemají právo hlasovat o stanoviscích kolegia.“;

"

c)  doplňuje se nový odstavec, který zní:"

„4. Aniž je dotčen postup stanovený v článku 17, příslušný orgán náležitě zváží stanovisko kolegia přijaté v souladu s odstavcem 1, včetně veškerých případných doporučení zaměřených na řešení nedostatků v řízení rizik ústřední protistrany a na zvyšování její odolnosti. Nesouhlasí-li příslušný orgán ústřední protistrany se stanoviskem kolegia, včetně jakýchkoli v něm obsažených doporučení zaměřených na řešení nedostatků v postupech řízení rizik dané ústřední protistrany a na zvyšování její odolnosti, musí jeho rozhodnutí obsahovat úplné odůvodnění a vysvětlení všech podstatných odchylek od tohoto stanoviska či těchto doporučení.“.

"

6.  Článek 21 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:"

„1. Aniž je dotčena úloha kolegia, příslušné orgány uvedené v článku 22 ▌přezkoumají opatření, strategie, postupy a mechanismy, které ústřední protistrany zavedly ke splnění tohoto nařízení, a vyhodnotí rizika, mezi něž patří alespoň finanční a operační rizika, kterým ústřední protistrany jsou nebo mohou být vystaveny.“;

"

b)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:"

„3. Příslušné orgány stanoví četnost a intenzitu přezkumu a vyhodnocení uvedených v odstavci 1 se zvláštním přihlédnutím k objemu, systémovému významu, povaze, rozsahu ▌, složitosti činností a vzájemnému propojení s dalšími infrastrukturami finančního trhu dotčených ústředních protistran. Přezkum a vyhodnocení se aktualizují nejméně jednou ročně.

▌Ústřední protistrany podléhají kontrolám na místě. Na žádost ESMA mohou příslušné orgány přizvat zaměstnance ESMA ▌ k účasti na těchto kontrolách na místě.

Příslušný orgán může předat ESMA veškeré informace obdržené od ústředních protistran během kontrol na místě nebo v souvislosti s těmito kontrolami.;

"

c)  odstavec 6 se nahrazuje tímto:"

„6. V zájmu zajištění soudržnosti formátu, četnosti a intenzity přezkumu prováděného příslušnými vnitrostátními orgány v souladu s tímto článkem, vydá ESMA ve lhůtě ... [12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] pokyny podle článku 16 nařízení (EU) č. 1095/2010 s cílem blíže specifikovat způsobem, který odpovídá velikosti, struktuře a vnitřní organizaci ústředních protistran a povaze, rozsahu a složitosti jejich činností, společné postupy a metody pro proces dohledového přezkumu a vyhodnocení uvedený v odstavci 1 a 2 a odst. 3 prvním pododstavci tohoto článku.“.

"

7.  V kapitole 3 hlavy III se vkládá nový článek, který zní:"

„Článek 23a

Spolupráce v oblasti dohledu mezi příslušnými orgány a ESMA s ohledem na povolené ústřední protistrany

1.  ESMA plní koordinační úlohu mezi příslušnými orgány a mezi jednotlivými kolegii s cílem vytvořit společnou kulturu dohledu a konzistentní postupy dohledu, zajišťovat jednotné postupy a soudržné přístupy, jakož i posilovat konzistentnost výsledků dohledu, zejména pokud jde o oblasti dohledu, které mají přeshraniční rozměr nebo mohou mít přeshraniční dopad.

2.  Před přijetím jakéhokoli aktu či opatření podle článků 7, 8, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 a 54 předkládají ▌příslušné orgány své návrhy rozhodnutí orgánu ESMA.

▌Příslušné orgány mohou rovněž předkládat návrhy rozhodnutí orgánu ESMA před přijetím jakéhokoli jiného aktu či opatření v souladu s jejich povinnostmi podle čl. 22 odst. 1.

3.  Do 20 pracovních dnů od obdržení návrhu rozhodnutí předloženého v souladu s odstavcem 2 v souvislosti s určitým článkem vydá ESMA příslušnému orgánu stanovisko k danému návrhu rozhodnutí, jestliže je to zapotřebí pro účely podpory jednotného a soudržného uplatňování dotyčného článku.

Pokud v souvislosti s návrhem rozhodnutí předloženým orgánu ESMA v souladu s odstavcem 2 vyjde najevo, že při uplatňování tohoto nařízení není zajištěno dostatečné sbližování a soudržnost, vydá ESMA nezbytné pokyny nebo doporučení s cílem podpořit nezbytné sbližování a soudržnost při uplatňování tohoto nařízení podle článku 16 nařízení (EU) č. 1095/2010.

4.  Pokud ESMA přijme stanovisko v souladu s odstavcem 3, příslušný orgán je náležitě zváží a informuje ESMA o jakémkoli následném opatření nebo nepřijetí opatření. Pokud příslušný orgán se stanoviskem ESMA nesouhlasí, předloží tomuto orgánu připomínky ohledně veškerých významných odchylek od tohoto stanoviska.“.

"

8.  Článek 24 se nahrazuje tímto:"

„Článek 24

Naléhavé situace

Příslušný orgán ústřední protistrany nebo jakýkoli jiný relevantní orgán bez zbytečného odkladu informuje ESMA, kolegium, příslušné členy ESCB a jiné relevantní orgány o jakékoli naléhavé situaci spojené s ústřední protistranou, včetně vývoje na finančních trzích, která může mít nepříznivý dopad na tržní likviditu, transmisi měnové politiky, plynulé fungování platebních systémů a stabilitu finančního systému ve kterémkoli členském státě, kde jsou ústřední protistrana nebo některý z členů jejího clearingového systému usazeny.“.

"

9.  Vkládá se nová kapitola, která zní:"

„KAPITOLA 3A

Výbor pro dohled nad ústředními protistranami

Článek 24a

Výbor pro dohled nad ústředními protistranami

1.  ESMA zřídí stálý vnitřní výbor v souladu s článkem 41 nařízení (EU) č. 1095/2010 pro účely přípravy návrhů rozhodnutí, které přijímá rada orgánů dohledu, a plnění úkolů stanovených v odstavcích 5 a 7 (Výbor pro dohled nad ústředními protistranami).

2.  Výbor pro dohled nad ústředními protistranami se skládá z:

   a) předsedy, který má hlasovací právo;
   b) dvou nezávislých členů, kteří mají hlasovací právo;
   c) příslušných orgánů členských států uvedených v článku 22 tohoto nařízení s povolenou ústřední protistranou, které mají hlasovací právo; pokud členský stát určil několik příslušných orgánů, může každý z určených příslušných orgánů dotčeného členského státu rozhodnout o jmenování jednoho zástupce pro účely účasti podle tohoto písmene, avšak pro účely hlasování stanoveného v článku 24c se všichni zástupci příslušného členského státu společně považují za jednoho člena s hlasovacím právem;
   d) pokud je výbor pro dohled nad ústředními protistranami svolán:
   i) v souvislosti s ústředními protistranami ze třetích zemí v případě přípravy všech rozhodnutí týkajících se článků uvedených v odstavci 7 ve vztahu k ústředním protistranám tier 2, jakož i ustanovení čl. 25 odst. 2a, v souvislosti s nimiž je výbor pro dohled nad ústředními protistranami svolán, z emisních centrálních bank uvedených v čl. 25 odst. 3 písm. f), které požádaly o členství ve výboru pro dohled na ústředními protistranami, přičemž nemají hlasovací právo;
   ii) v souvislosti s ústředními protistranami povolenými v souladu s článkem 14 v případě jednání týkajících se odst. 5 písm. b) a odst. 5 písm. c) bodu iv), z centrálních bank, které emitují měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing provádí povolená ústřední protistrana, které požádaly o členství ve výboru pro dohled nad ústředními stranami, přičemž nemají hlasovací právo.

Členství pro účely bodů i) a ii) se uděluje automaticky na základě jednorázové písemné žádosti adresované předsedovi.

Je-li to vhodné a potřebné, může předseda na zasedání výboru pro dohled nad ústředními protistranami přizvat jako pozorovatele členy kolegia uvedené v článku 18.

Zasedání výboru pro dohled nad ústředními protistranami svolává jeho předseda z vlastní iniciativy nebo na žádost kteréhokoli jeho člena, který má hlasovací právo. Zasedání výboru pro dohled nad ústředními protistranami se koná alespoň pětkrát ročně.

3.  Předseda a nezávislí členové výboru pro dohled nad ústředními protistranami jsou zaměstnáni na plný úvazek a jsou nezávislí odborníci. Jsou jmenováni radou orgánů dohledu v návaznosti na otevřené výběrové řízení, a to na základě zásluh, schopností, znalostí clearingu a otázek po uzavření obchodu, obezřetnostního dohledu a finančních záležitostí, jakož i zkušeností v oblasti dohledu nad ústředními protistranami a jejich regulace.

Před tím, než jsou vybraní kandidáti jmenováni, a do jednoho měsíce poté, co jsou vybráni radou orgánů dohledu, která předloží Evropskému parlamentu svůj užší seznam vybraných kandidátů, respektující vyvážené zastoupení žen a mužů, Evropský parlament tyto vybrané kandidáty po jejich vyslyšení schválí, nebo zamítne.

Pokud předseda nebo některý z nezávislých členů přestane splňovat podmínky pro výkon svých povinností nebo se dopustí závažného pochybení, může Rada na návrh Komise schválený Evropským parlamentem přijmout prováděcí rozhodnutí, jímž ho zbavuje funkce. Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou.

Evropský parlament nebo Rada mohou Komisi oznámit, že považují podmínky pro zbavení funkce v případě předsedy nebo jednoho z nezávislých členů výboru pro dohled nad ústředními protistranami za splněné, a Komise na toto oznámení reaguje.

Funkční období předsedy a nezávislých členů výboru pro dohled nad ústředními protistranami je pět let a může být jednou prodlouženo.

4.  Předseda a nezávislí členové výboru pro dohled nad ústředními protistranami nezastávají žádnou funkci na vnitrostátní úrovni, na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni. Jednají nezávisle a objektivně ve výlučném zájmu Unie jako celku a nevyžadují ani nepřijímají pokyny od orgánů či subjektů Unie, od vlád členských států ani od jiných veřejných či soukromých subjektů.

Členské státy, orgány či instituce Unie ani žádný jiný veřejný či soukromý subjekt se nesmí snažit ovlivňovat předsedu a nezávislé členy výboru pro dohled nad ústředními protistranami při plnění jejich úkolů.

V souladu se služebním řádem podle článku 68 nařízení (EU) č. 1095/2010 jsou předseda a nezávislí členové výboru pro dohled nad ústředními protistranami po skončení svého funkčního období nadále povinni při přijímání určitých funkcí nebo výhod jednat čestně a uvážlivě.

5.  V případě ústředních protistran, které jsou povoleny nebo žádají o povolení v souladu s článkem 14, výbor pro dohled nad ústředními protistranami připravuje pro účely čl. 23a odst. 1 rozhodnutí a plní úkoly svěřené ESMA podle čl. 23a odst. 2 a následujících písmen:

   a) alespoň jednou ročně provádí srovnávací hodnocení činností dohledu všech příslušných orgánů v souvislosti s vydáváním povolení a dohledem nad ústředními protistranami v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1095/2010;
   b) alespoň jednou ročně zahajuje a koordinuje hodnocení odolnosti ústředních protistran v celé Unii vůči nepříznivému tržnímu vývoji v souladu s čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) č. 1095/2010;
   c) podporuje pravidelnou výměnu informací a diskusi mezi příslušnými orgány určenými v souladu s čl. 22 odst. 1 týkající se:
   i) příslušných činností dohledu a rozhodnutí, která byla přijata příslušnými orgány uvedenými v článku 22 při plnění jejich povinností v souladu s tímto nařízením, které se týkají povolování ústředních protistran usazených na jejich území a dohledu nad nimi;
   ii) návrhů rozhodnutí předložených ESMA příslušným orgánem v souladu s čl. 23a odst. 2 prvním pododstavcem;
   iii) návrhů rozhodnutí předložených ESMA na dobrovolném základě příslušným orgánem v souladu s čl. 23a odst. 2 druhým pododstavcem;
   iv) vývoje na příslušných trzích, včetně situací a událostí, jež mají či mohou mít dopad na obezřetnost, finanční zdraví nebo odolnost ústředních protistran povolených v souladu s článkem 14 nebo členů jejich clearingových systémů;
   d) s cílem přispívat k jednotnému a soudržnému fungování kolegií a podporovat jejich jednotné uplatňování tohoto nařízení je informován o všech stanoviscích a doporučeních přijatých kolegii podle článku 19 a projednává je.

Pro účely prvního pododstavce písm. a) až d) poskytují příslušné orgány bez zbytečného odkladu ESMA veškeré relevantní informace a dokumentaci.

V případě, kdy v souvislosti s činnostmi uvedenými v prvním pododstavci písm. a) a b) nebo výměnou informací uvedenou v prvním pododstavci písm. c) a d) vyjde najevo, že při uplatňování tohoto nařízení není zajištěno dostatečné sbližování a soudržnost, vydá ESMA nezbytné pokyny nebo doporučení podle článku 16 nařízení (EU) č. 1095/2010 nebo poskytne stanoviska podle článku 29 nařízení (EU) č. 1095/2010. Pokud hodnocení uvedené v prvním pododstavci písm. b) odhalí nedostatky, pokud jde o odolnost jedné nebo více ústředních protistran, vydá ESMA nezbytná doporučení podle článku 16 nařízení (EU) č. 1095/2010.

6.  Výbor pro dohled nad ústředními protistranami rovněž může:

   a) na základě svých činností v souladu s odst. 5 písm. a), b), c) a d) požádat radu orgánů dohledu, aby zvážila, zda je nezbytné, aby ESMA přijal pokyny, doporučení a stanoviska v zájmu řešení nesrovnalostí v uplatňování tohoto nařízení ze strany příslušných orgánů a kolegií. Rada orgánů dohledu tyto žádosti řádně zváží a poskytne náležitou odpověď;
   b) předkládat radě orgánů dohledu stanoviska k rozhodnutím, která mají být přijata v souladu s článkem 44 nařízení (EU) č. 1095/2010, s výjimkou rozhodnutí uvedených v článcích 17 a 19 uvedeného nařízení, která se týkají úkolů svěřených příslušným orgánům uvedeným v článku 22 nařízení (EU) č. 648/2012.

7.  Ve vztahu k ústředním stranám ze třetích zemí výbor pro dohled nad ústředními protistranami připravuje návrhy rozhodnutí, které má přijmout rada orgánů dohledu, a plní úkoly svěřené ESMA v článcích 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m, 25n a čl. 85 odst. 6.

8.  Výbor pro dohled nad ústředními protistranami sdílí v souvislosti s ústředními protistranami ze třetích zemí s kolegiem ústředních protistran ze třetích zemí pořady svých jednání před jejich konáním, zápisy ze zasedání, úplné návrhy rozhodnutí, které předkládá radě orgánů dohledu, a konečná rozhodnutí přijatá radou orgánů dohledu.

9.  Výboru pro dohled nad ústředními protistranami jsou nápomocni vyčlenění zaměstnanci z ESMA disponující dostatečnými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, kteří:

   a) připravují zasedání výboru pro dohled nad ústředními protistranami;
   b) vypracovávají analýzy nezbytné pro plnění úkolů tohoto výboru;
   c) poskytují tomuto výboru podporu v oblasti mezinárodní spolupráce na správní úrovni.

10.  Pro účely tohoto nařízení zajistí ESMA strukturální oddělení výboru pro dohled nad ústředními protistranami od dalších funkcí uvedených v nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 24b

Konzultace s emisními centrálními bankami

1.  V případě rozhodnutí, která mají být přijata podle článků 41, 44, 46, 50 a 54 ve vztahu k ústředním protistranám tier 2, konzultuje výbor pro dohled nad ústředními protistranami emisní centrální banky uvedené v čl. 25 odst. 3 písm. f). Každá emisní centrální banka může odpovědět. Veškeré odpovědi musí být doručeny do 10 pracovní dnů od předání návrhu rozhodnutí. V naléhavých situacích nepřekročí výše uvedená lhůta 24 hodin. Navrhne-li emisní centrální banka změny návrhu rozhodnutí podle článků 41, 44, 46, 50 a 54 nebo proti němu vznese připomínky, poskytne písemně úplné a podrobné důvody. Po skončení období pro konzultace výbor pro dohled nad ústředními protistranami řádně zváží změny navržené emisními centrálními bankami.

2.  Pokud výbor pro dohled nad ústředními protistranami ve svém návrhu rozhodnutí nezohlední změny navrhované emisní centrální bankou, písemně informuje emisní centrální banku a uvede veškeré důvody tohoto nezohlednění změn navrhovaných emisní centrální bankou a vysvětlí odchylky od těchto návrhů změn. Výbor pro dohled nad ústředními protistranami předloží radě orgánů dohledu změny navrhované emisními centrálními bankami a vysvětlení důvodů, proč nebyly zohledněny, spolu se svým návrhem rozhodnutí.

3.  V případě rozhodnutí, která mají být přijata podle čl. 25 odst. 2c a čl. 85 odst. 6, usiluje výbor pro dohled nad ústředními protistranami o dosažení dohody s emisními centrálními bankami uvedenými v čl. 25 odst. 3 písm. f) ohledně záležitostí, které se týkají měn, jež emitují. Souhlas každé emisní centrální banky se považuje za udělený, pokud daná emisní centrální banka nenavrhne změny návrhu rozhodnutí, nebo proti němu nevznese připomínky do 10 pracovních dnů od předání návrhu rozhodnutí. Navrhne-li emisní centrální banka změny návrhu rozhodnutí nebo proti němu vznese připomínky, poskytne písemně úplné a podrobné důvody. Navrhne-li emisní centrální banka změny návrhu rozhodnutí ohledně záležitostí, které se týkají měny, již emituje, může výbor pro dohled nad ústředními protistranami předložit radě orgánů dohledu pouze návrh rozhodnutí obsahující předmětné změny týkající se dotyčných záležitostí. Vznese-li emisní centrální banka připomínky ohledně záležitostí, které se týkají měny, již emituje, výbor pro dohled nad ústředními protistranami tyto záležitosti do návrhu rozhodnutí, které předkládá radě orgánů dohledu k přijetí, nezahrne.

Článek 24c

Přijímání rozhodnutí v rámci výboru pro dohled nad ústředními protistranami

Výbor pro dohled nad ústředními protistranami přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů svých hlasujících členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Článek 24d

Přijímání rozhodnutí v rámci rady orgánů dohledu

V případě, že výbor pro dohled nad ústředními protistranami předkládá radě orgánů dohledu návrhy rozhodnutí podle čl. 25 odst. 2, 2a, 2b, 2c nebo 5, článku 25m, čl. 85 odst. 6, čl. 89 odst. 3b a kromě toho pouze pro ústřední protistrany tier 2 v souladu s články 41, 44, 46, 50 a 54, rozhodne rada orgánů dohledu v souladu s článkem 44 nařízení (EU) č. 1095/2010 do 10 pracovních dnů.

V případě, že výbor pro dohled nad ústředními protistranami předkládá radě orgánů dohledu návrhy rozhodnutí podle článků jiných než uvedených v prvním pododstavci, rozhodne rada orgánů dohledu o těchto návrzích rozhodnutí v souladu s článkem 44 nařízení (EU) č. 1095/2010 do 3 pracovních dnů.

Článek 24e

Odpovědnost

1.  Evropský parlament nebo Rada mohou vyzvat předsedu a nezávislé členy výboru pro dohled nad ústředními protistranami, aby vystoupili s prohlášením, přičemž se plně respektuje jejich nezávislost. S tímto prohlášením vystoupí před Evropským parlamentem a zodpoví veškeré otázky poslanců Parlamentu, kdykoli jsou o to požádáni.

2.  Předseda a nezávislí členové výboru pro dohled nad ústředními protistranami předkládají Evropskému parlamentu a Radě na jejich žádost písemnou zprávu o hlavních činnostech výboru pro dohled nad ústředními protistranami, a to nejméně 15 dní před svým vystoupením s prohlášením podle odstavce 1.

3.  Předseda a nezávislí členové podávají veškeré důležité informace vyžádané Evropským parlamentem ad hoc a důvěrně. Tyto informace nebudou zahrnovat důvěrné informace týkající se jednotlivých ústředních protistran.“.

"

10.  Článek 25 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:"

„1. Ústřední protistrana usazená v třetí zemi může poskytovat clearingové služby členům clearingového systému nebo obchodním systémům usazeným v Unii, pouze pokud ji uzná ESMA.“;

"

b)   v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:"

„e) nebylo určeno, že ústřední protistrana je ▌, nebo ▌se pravděpodobně stane systémově významnou ▌v souladu s odstavcem 2a, a je tedy ústřední protistranou tier 1.“;

"

c)   vkládají se nové odstavce, které znějí:"

„2a. ESMA po konzultaci s ESRB a emisními centrálními bankami uvedenými v odst. 3 písm. f) určí, zda ústřední protistrana je, nebo se pravděpodobně stane systémově významnou pro finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států, ▌s přihlédnutím ke všem těmto kritériím:

   a) povaze, rozsahu a složitosti obchodní činnosti ústřední protistrany v Unii, jakož i mimo Unii tehdy, pokud její obchodní činnost může mít systémový dopad na Unii nebo jeden či více jejích členských států, včetně: i) hodnoty transakcí, u nichž daná ústřední protistrana provádí clearing, a to agregovaně a v každé měně Unie, nebo celkové expozice ústřední protistrany, která je zapojena do činnosti clearingu, vůči jejím členům clearingového systému, a jsou-li k dispozici příslušné informace, pak i jejich klientům a nepřímým klientům usazeným v Unii, mimo jiné i pokud tito členové nebo klienti byli členskými státy označeni za jinou systémově významnou instituci (J-SVI) podle čl. 131 odst. 3 směrnice 2013/36/EU, a ii) rizikového profilu ústřední protistrany, mimo jiné z hlediska právních, provozních a obchodních rizik;
   b) dopadu, který by selhání nebo narušení ústřední protistrany mělo na: i) finanční trhy, včetně likvidity trhů, které obsluhuje; ii) finanční instituce; iii) širší finanční systém; nebo iv) finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států;
   c) struktuře členství clearingového systému ústřední protistrany, a jsou-li k dispozici příslušné informace, pak i struktuře sítě klientů a nepřímých klientů členů jejího clearingového systému usazených v Unii;
   d) rozsahu, v němž existují alternativní clearingové služby poskytované jinými ústředními protistranami ve finančních nástrojích vedených v měnách Unie pro členy clearingového systému, a jsou-li k dispozici příslušné informace, pak i jejich klienty a nepřímé klienty usazené v Unii;
   e) vztahu, vzájemné závislosti nebo jiným interakcím ústřední protistrany s jinými infrastrukturami finančních trhů, jinými finančními institucemi a širším finančním systémem, pokud to může mít dopad na finanční stabilitu Unie nebo některého z jejích členských států.

Komise do ... [12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 82, v němž upřesní kritéria stanovená v prvním pododstavci.

Aniž je dotčen výsledek procesu uznávání, ESMA po provedení posouzení uvedeného v prvním pododstavci vyrozumí žádající ústřední protistranu o tom, zda je považována za ústřední protistranu tier, či nikoliv, do 30 pracovních dnů od určení, že dotčená žádost ústřední protistrany je úplná v souladu s odst. 4 prvním pododstavcem.

2b.  Určí-li ESMA v souladu s odstavcem 2a, že ústřední protistrana je, nebo se pravděpodobně stane systémově významnou (ústřední protistrana tier 2), uzná tuto ústřední protistranu pro účely poskytování některých clearingových služeb nebo činností, pouze pokud jsou kromě podmínek uvedených v čl. 25 odst. 2 písm. a), b) c) a d) splněny ještě tyto podmínky:

   a) ústřední protistrana v okamžiku uznání a poté průběžně splňuje požadavky stanovené v článku 16 a v hlavách IV a V. Pokud jde o dodržování ustanovení článků 41, 44, 46, 50 a 54 ústřední protistranou, ESMA konzultuje emisní centrální banky uvedené v odst. 3 písm. f) v souladu s postupem stanoveným v čl. 24b odst. 1 druhém pododstavci. ESMA v souladu s čl. 25a odst. 2 přihlédne k rozsahu, v jakém ústřední protistrana tyto požadavky splňuje dodržováním porovnatelných požadavků platných ve třetí zemi;
   b) emisní centrální banky uvedené v odst. 3 písm. f) poskytly ESMA do 30 pracovních dnů od určení, že ústřední protistrana ze třetí země není ústřední protistranou tier 1 podle čl. 25 odst. 2a třetího pododstavce, nebo na základě přezkumu v souladu s odstavcem 5 písemné potvrzení, že ústřední protistrana splňuje následující požadavky, jež mohly tyto emisní centrální banky uložit v rámci plnění úkolů své měnové politiky:
   i) předkládat jakékoli informace, které může emisní centrální banka vyžadovat na základě odůvodněné žádosti, pokud ESMA nezískal tyto informace jinak;
   ii) řádně a plně spolupracovat s emisní centrální bankou, pokud jde o posouzení odolnosti ústřední protistrany vůči nepříznivým tržním podmínkám prováděné v souladu s čl. 25b odst. 3;
   iii) otevřít, či oznámit záměr otevřít jednodenní vkladový účet u emisní centrální banky v souladu s příslušnými kritérii a požadavky na přístup;
   iv) splňovat požadavky, které v mezích svých pravomocí ukládá emisní centrální banka v mimořádných situacích s cílem řešit dočasná rizika systémové likvidity mající vliv na transmisi měnové politiky nebo plynulé fungování platebních systémů a týkající se kontroly rizika likvidity, maržových požadavků, kolaterálu, mechanismů vypořádání nebo dohod o interoperabilitě.

Požadavky uvedené v bodu iv) zajistí efektivnost, spolehlivost a odolnost ústředních protistran a jsou v souladu s požadavky stanovenými v článku 16 a hlavách IV a V tohoto nařízení.

Uplatňování požadavků uvedených v bodu iv) je podmínkou pro uznání v průběhu omezeného období nejvýše šesti měsíců. Pokud se centrální banka po skončení uvedeného období domnívá, že mimořádná situace přetrvává, může být uplatňování těchto požadavků pro účely uznání jednou prodlouženo o další období nepřesahující šest měsíců.

Před zavedením či prodloužením požadavků uvedených v bodu iv) informuje emisní centrální banka ESMA, ostatní emisní centrální banky uvedené v odst. 3 písm. f) a členy kolegia ústředních protistran ze třetích zemí v rámci ESMA a vysvětlí jim účinky požadavků, jež má v úmyslu uložit, na efektivnost, spolehlivost a odolnost ústředních protistran, a odůvodní, proč jsou dané požadavky nezbytné a přiměřené pro zajištění transmise měnové politiky nebo plynulého fungování platebních systémů ve vztahu k měně, již emituje. ESMA předloží emisní centrální bance stanovisko do 10 pracovních dnů od předání návrhu požadavku či návrhu prodloužení. V naléhavých situacích nepřekročí výše uvedená lhůta 24 hodin. Ve svém stanovisku zváží ESMA zejména dopady uložených požadavků na efektivnost, spolehlivost a odolnost ústřední protistrany. Ostatní emisní centrální banky uvedené v odst. 3 písm. f) mohou předložit stanovisko ve stejné lhůtě. Po skončení období pro konzultace emisní centrální banka řádně zváží změny navržené ve stanoviscích ESMA nebo emisních centrálních bank uvedených v odst. 3 písm. f). Před prodloužením použitelnosti požadavků uvedených v bodu iv) vyrozumí emisní centrální banka rovněž Evropský parlament a Radu.

Emisní centrální banka trvale spolupracuje a sdílí informace s ESMA a ostatními centrálními bankami uvedenými v odst. 3 písm. f) ohledně požadavků uvedených v bodu iv), zejména ve věci posuzování rizik systémové likvidity a dopadů uložených požadavků na efektivnost, spolehlivost a odolnost ústředních protistran.

Pokud emisní centrální banka zavede jakýkoli z požadavků uvedených v prvním pododstavci písm. b) poté, co byla uznána ústřední protistrana tier 2, splnění každého takového požadavku se považuje za podmínku pro uznání a emisní centrální banky poskytnou ESMA do 90 pracovních dnů písemné potvrzení, že dotyčná ústřední protistrana daný požadavek splňuje.

Pokud emisní centrální banka neposkytla ESMA ve stanovené lhůtě písemné potvrzení, může ESMA považovat tento požadavek za splněný;

   c) ústřední protistrana poskytla ESMA písemné prohlášení podepsané svým právním zástupcem o svém bezvýhradném souhlasu s tím ▌, že:
   i) do tří pracovních dnů od doručení žádosti ESMA poskytne veškeré dokumenty, záznamy, informace a údaje, které má v držení v okamžiku doručení žádosti; a
   ii) umožní ESMA vstoupit do všech svých provozních prostor, a rovněž poskytla odůvodněné právní stanovisko nezávislého právního odborníka potvrzující, že vydaný souhlas je platný a vykonatelný podle příslušných právních předpisů;
   d) ústřední protistrana provedla veškerá nezbytná opatření a zavedla všechny nezbytné postupy s cílem zajistit účinné plnění požadavků stanovených v písmenech a) a c);
   e) Komise nepřijala prováděcí akt v souladu s odstavcem 2c.

2c.  ESMA po konzultaci ESRB a po dohodě s ▌emisními centrálními bankami uvedenými v odst. 3 písm. f) v souladu s čl. 24b odst. 3 a úměrně k míře systémového významu ústřední protistrany v souladu s odstavcem 2a může na základě plně odůvodněného posouzení učinit závěr, že ústřední protistrana nebo některé z jejích clearingových služeb mají takový podstatný systémový význam, že by tato ústřední strana neměla být uznána pro účely poskytování některých clearingových služeb nebo činností. Souhlas emisní centrální banky se týká pouze měny, kterou emituje, a nikoli doporučení uvedeného v následujícím pododstavci jako celku. Ve svém posouzení ESMA rovněž:

   a) vysvětlí, proč by splnění podmínek stanovených v odstavci 2b dostatečně neřešilo riziko pro finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států ▌;
   b) popíše charakteristické rysy clearingových služeb poskytovaných ústřední protistranou, včetně požadavků na likviditu a fyzické vypořádání spojené s poskytováním těchto služeb;
   c) poskytne kvantitativní technické posouzení nákladů a přínosů a důsledky rozhodnutí neuznat ústřední protistranu pro účely poskytování některých clearingových služeb nebo činností, s přihlédnutím k:
   i) existenci potenciálních alternativních náhrad za poskytování dotčených clearingových služeb v dotčených měnách členům clearingového systému, a jsou-li k dispozici příslušné informace, pak i jejich klientům a nepřímým klientům usazeným v Unii;
   ii) potenciálním důsledkům začlenění smluv v držení ústřední protistrany, které dosud nebyly vypořádány, do oblasti působnosti tohoto prováděcího aktu;

Na základě svého posouzení ESMA doporučí, aby Komise přijala prováděcí akt, který potvrdí, že dotyčná ústřední protistrana by neměly být uznány pro účely poskytování některých clearingových služeb nebo činností.

Komise musí mít k dispozici alespoň 30 pracovních dnů na posouzení doporučení ESMA.

Po předložení doporučení uvedeného v druhém pododstavci může Komise přijmout jako krajní opatření prováděcí akt, který uvádí:

   a) že po adaptačním období stanoveném Komisí v souladu s písmenem b) může dotyčná ústřední protistrana ze třetí země poskytovat některé nebo všechny své clearingové služby členům clearingového systému a obchodním systémům usazeným v Unii pouze poté, co k tomu získala povolení v souladu s článkem 14;
   b) odpovídající adaptační období pro ústřední protistranu, členy jejího clearingového systému a jejich klienty. Adaptační období nesmí přesáhnout dva roky a může být jednou prodlouženo o dalších 6 měsíců, a to pouze tehdy, pokud přetrvávají důvody k jeho přiznání;
   c) podmínky, za nichž dotyčná ústřední protistrana může nadále poskytovat některé clearingové služby nebo činnosti během adaptačního období uvedeného v písmenu b);
   d) veškerá opatření, která je třeba přijmout v průběhu adaptačního období s cílem omezit případné náklady členů clearingového systému a jejich klientů, zejména těch, kteří jsou usazeni v Unii.

Při stanovování služeb a adaptačního období uvedeného ve třetím pododstavci písm. a) a b) Komise zohlední:

   a) charakteristické rysy služeb nabízených ústřední protistranou a jejich nahraditelnost;
   b) skutečnost, zda a do jaké míry budou do oblasti působnosti prováděcího aktu zahrnuty nevypořádané clearingové transakce, s přihlédnutím k právním a ekonomickým důsledkům tohoto zahrnutí;
   c) případné dopady nákladů na clearingové členy, a jsou-li k dispozici příslušné informace, pak i na jejich klienty, zejména na ty, kteří jsou usazeni v Unii.

Předmětný prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 86 odst. 2.“;

"

d)  odstavec 3 se mění takto:

i)  návětí se nahrazuje tímto:"

„3. Při posuzování toho, zda jsou splněny podmínky uvedené v odst. 2 písm. a), b), c) a d), ESMA konzultuje:“;

"

ii)  písmeno f) se nahrazuje tímto:"

„f) s centrálními bankami, které emitují všechny měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing je nebo má být prováděn ústřední protistranou.“;

"

e)  v odstavci 4 se druhý, třetí a čtvrtý pododstavec nahrazují tímto:"

„Žádající ústřední protistrana poskytne ESMA všechny informace nezbytné k jejímu uznání. ESMA do 30 pracovních dní od obdržení žádosti posoudí, zda je žádost úplná. Není-li žádost úplná, stanoví ESMA lhůtu, v níž musí žádající ústřední protistrana poskytnout doplňující informace. ESMA bezodkladně předá veškeré informace, které od žádající ústřední protistrany obdržela, kolegiu ústředních protistran ze třetích zemí v rámci ESMA.

Rozhodnutí o uznání vychází z podmínek stanovených pro ústřední protistrany tier 1 v odstavci 2 a pro ústřední protistrany tier 2 v odst. 2 písm. a), b), c) a d) a odstavci 2b. Je nezávislé na jakémkoli posouzení, které je základem pro rozhodnutí o rovnocennosti podle čl. 13 odst. 3.

Do 180 pracovních dnů od určení, že žádost je úplná v souladu s prvním pododstavcem, ESMA písemně a s řádným odůvodněním vyrozumí žádající ústřední protistranu o tom, zda bylo její žádosti o uznání vyhověno, či zda byla zamítnuta.“;

"

f)  v odstavci 4 se pododstavec 6 nahrazuje tímto:"

„ESMA zveřejní na své internetové stránce seznam ústředních protistran uznaných v souladu s tímto nařízením a uvede jejich klasifikaci jako ústřední protistrany tier 1 nebo ústřední protistrany tier 2.“;

"

g)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:"

„5. ESMA po konzultaci s orgány a subjekty uvedenými v odstavci 3 přezkoumá uznání ústřední protistrany usazené v třetí zemi:

   a) pokud ústřední protistrana zamýšlí rozšířit či omezit své činnosti a služby v Unii, přičemž vyrozumí ESMA a za tímto účelem předloží veškeré nezbytné informace, a
   b) v každém případě nejméně každých pět let.

Tento přezkum se provede v souladu s odstavci 2, 2a, 2b, 2c, 3 a 4.

Pokud na základě přezkumu uvedeného v prvním pododstavci ESMA dospěje k závěru, že ústřední protistrana ze třetí země, která byla klasifikována jako ústřední protistrana tier 1, by měla být klasifikována jako ústřední protistrana tier 2, stanoví odpovídající adaptační období nepřesahující 18 měsíců, v němž musí ústřední protistrana vyhovět požadavkům uvedeným v odstavci 2b. ESMA může toto adaptační období prodloužit o další období až 6 měsíců na základě odůvodněné žádosti ústřední protistrany nebo příslušného orgánu odpovědného za dohled nad členy clearingového systému, pokud je takové prodloužení zdůvodněno mimořádnými okolnostmi a dopady na členy clearingového systému usazenými v Unii.“;

"

h)  odstavec 6 se nahrazuje tímto:"

„6. Komise přijme prováděcí akt podle článku 5 nařízení (EU) č. 182/2011, v němž se stanoví:

   a) že právní požadavky a požadavky dohledu třetí země zajišťují, že ústřední protistrana povolená v této třetí zemi trvale plní právně závazné požadavky, které jsou rovnocenné s požadavky stanovenými v hlavě IV tohoto nařízení;
   b) že tyto ústřední protistrany podléhají v uvedené třetí zemi průběžnému účinnému dohledu a vynucování;
   c) že právní rámec uvedené třetí země poskytuje účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran povolených podle právních režimů třetích zemí.

Komise může uplatňování prováděcího aktu uvedeného v prvním pododstavci podmínit průběžným účinným plněním každého požadavku v něm stanoveného třetí zemí a schopností ESMA efektivně plnit své povinnosti ve vztahu k ústředním protistranám ze třetích zemí uznaným podle odstavců 2 a 2b nebo ve vztahu ke sledování uvedenému v odstavci 6b, včetně způsobu sjednávání a provádění ujednání o spolupráci uvedených v odstavci 7.“;

"

i)  vkládají se nové odstavce, které znějí:"

„6a. Komise může přijmout akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 82, v němž se upřesní kritéria uvedená v odst. 6 písm. a), b) a c).

6b.  ESMA sleduje vývoj regulace a dohledu ve třetích zemích, pro které byly přijaty prováděcí akty podle odstavce 6.

Zjistí-li ESMA v uvedených třetích zemích vývoj v oblasti regulace nebo dohledu, jenž může ovlivnit finanční stabilitu Unie nebo některého ▌z jejích členských států, neprodleně o tom informuje Evropský parlament, Radu, Komisi ▌a členy kolegia ústředních protistran ze třetích zemí v rámci ESMA uvedené v článku 25ba. S veškerými takovými informacemi se nakládá jako s informacemi důvěrnými.

ESMA předkládá každý rok Komisi a členům kolegia ústředních protistran ze třetích zemí v rámci ESMA uvedeným v článku 25ba důvěrnou zprávu o vývoji regulace a dohledu ve třetích zemích uvedených v prvním pododstavci.“;

"

j)  ▌odstavec 7 se mění takto:

i)  návětí se nahrazuje tímto:"

„7. ESMA uzavře s relevantními příslušnými orgány třetích zemí, jejichž právní a dohledové rámce byly v souladu s odstavcem 6 uznány jako rovnocenné tomuto nařízení, ujednání o účinné spolupráci. Tato ujednání blíže určí alespoň:“;

"

ii)  písmeno a) se nahrazuje tímto ▌:"

„a) mechanismus pro výměnu informací mezi ESMA, emisními centrálními bankami uvedenými v odst. 3 písm. f) a příslušnými orgány dotčených třetích zemí, včetně přístupu ke všem informacím týkajícím se ústředních protistran povolených v třetích zemích, které si ESMA vyžádá, jako jsou podstatné změny rizikových modelů a parametrů, rozšíření činností a služeb ústřední protistrany, změny ve struktuře účtů klientů a v používání platebních systémů, které mají zásadní vliv na Unii;“;

"

iii)  písmeno d) se nahrazuje tímto:"

„d) postupy týkající se koordinace činností dohledu, včetně dohody orgánů třetích zemí o umožnění šetření v souladu s článkem 25d a kontrol na místě v souladu s článkem 25e;“;

"

iv)  doplňují se nová písmena, která zní:"

e) postupy nezbytné pro efektivní sledování vývoje regulace a dohledu ve třetích zemích;

   f) postupy pro orgány třetích zemí s cílem zaručit účinné vymáhání rozhodnutí přijatých ESMA v souladu s články 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m a 25n.
   g) postupy, jimiž orgány třetích zemí bez zbytečného odkladu informují ESMA, kolegium ústředních protistran ze třetích zemí uvedené v článku 25ba a emisní centrální banky uvedené v odst. 3 písm. f) o veškerých naléhavých situacích spojených s ústřední protistranou, včetně vývoje na finančních trzích, které mohou mít nepříznivý dopad na tržní likviditu a stabilitu finančního systému v Unii nebo v některém z jejích členských států, jakož i postupy a pohotovostní plány pro řešení těchto situací.
   h) souhlas orgánů třetí země s následným sdílením veškerých informací, které poskytly ESMA v rámci ujednání o spolupráci, s orgány uvedenými v odstavci 3 a členy kolegia ústředních protistran ze třetích zemí, v souladu s požadavky na služební tajemství uvedenými v článku 83;“;

"

v)  doplňuje se poslední pododstavec, který zní:"

„Pokud se ESMA domnívá, že příslušný orgán třetí země neuplatňuje kterékoli z ustanovení stanovených v ujednání o spolupráci uzavřeném v souladu tímto odstavcem, neprodleně a důvěrně o tom informuje Komisi. V takovém případě může Komise rozhodnout o přezkumu prováděcího aktu přijatého v souladu s odstavcem 6.“.

"

11.  Vkládají se nové články, které znějí:"

„Článek 25a

Srovnatelný soulad

1.  Ústřední protistrana uvedená v čl. 25 odst. 2b písm. a) může ESMA předložit odůvodněnou žádost, aby posoudil, zda lze skutečnost, že tato ústřední protistrana splňuje platný rámec třetí země, se zohledněním ustanovení prováděcího aktu přijatého v souladu s čl. 25 odst. 6, považovat za její soulad s požadavky uvedenými v čl. 25 odst. 2b písm. a) a stanovenými v článku 16 a hlavách IV a V. ESMA bezodkladně předá žádost kolegiu ústředních protistran ze třetích zemí.

2.  Žádost uvedená v odstavci 1 poskytuje skutkový základ pro zjištění srovnatelnosti a důvody, proč dodržování požadavků platných v třetí zemi splňuje požadavky stanovené v článku 16 a hlavách IV a V.

3.  V zájmu zajištění toho, aby posouzení uvedené v odstavci 1 účinně vyjadřovalo regulační cíle požadavků stanovených v článku 16 a hlavách IV a V a zájmy Unie jako celku, Komise přijme akt v přenesené pravomoci, v němž upřesní:

   a) minimální prvky, jež mají být posuzovány pro účely odstavce 1;
   b) způsoby a podmínky uskutečnění posouzení.

Komise přijme akt v přenesené pravomoci uvedený v prvním pododstavci v souladu s článkem 82 do ... [dvanáct měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost].

Článek 25b

Soustavné dodržování podmínek pro uznání

1.  ESMA odpovídá za plnění povinností vyplývajících z tohoto nařízení pro soustavný dohled nad tím, jak uznané ústřední protistrany tier 2 plní požadavky uvedené v čl. 25 odst. 2b písm. a). V případě rozhodnutí podle článků 41, 44, 46, 50 a 54 konzultuje ESMA emisní centrální banky uvedené v čl. 25 odst. 3 písm. f) v souladu s čl. 24b odst. 1.

ESMA bude nejméně jednou ročně vyžadovat od každé ústřední protistrany tier 2 potvrzení, že požadavky uvedené v čl. 25 odst. 2b písm. a), ▌c) a d) ▌jsou nadále plněny.

Pokud se emisní centrální banka uvedená v čl. 25 odst. 3 písm. f) domnívá, že určitá ústřední protistrana tier 2 podmínku uvedenou v čl. 25 odst. 2b písm. b) již nesplňuje, neprodleně to oznámí ESMA.

2.  Jestliže ESMA obdrží oznámení podle odst. 1 třetího pododstavce nebo pokud ústřední protistrana tier 2 neposkytne orgánu ESMA potvrzení uvedené v odst. 1 druhém pododstavci, má se za to, že ústřední protistrana již nesplňuje podmínky pro uznání podle čl. 25 odst. 2b, a uplatní se postup stanovený v čl. 25m odst. 2, 3 a 4.

3.   ESMA ve spolupráci s ESRB provádí posuzování odolnosti uznaných ústředních protistran tier 2 vůči nepříznivému tržnímu vývoji v souladu s čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) č. 1095/2010 v koordinaci s posouzeními uvedenými v čl. 24a odst. 5 písm. b). Emisní centrální banky uvedené v čl. 25 odst. 3 písm. f) mohou k těmto posouzením přispět v rámci plnění úkolů své měnové politiky. Při provádění těchto posouzení ESMA zahrne alespoň finanční a operační rizika a zajistí soulad s posouzeními odolnosti ústředních protistran Unie prováděnými podle čl. 21 odst. 6 písm. b) tohoto nařízení.

Článek 25ba

Kolegium ústředních protistran ze třetí země

1.  ESMA zřídí kolegium pro ústřední protistrany ze třetí země s cílem usnadnit sdílení informací.

2.  Kolegium se skládá z:

   a) předsedy výboru pro dohled nad ústředními protistranami, který kolegiu předsedá;
   b) dvou nezávislých členů výboru pro dohled nad ústředními protistranami;
   c) příslušných orgánů odpovědných za dohled nad ústředními protistranami určených členskými státy podle článku 22. Ve členských státech, v nichž byl určen více než jeden příslušný orgán v souladu s článkem 22, se tyto orgány dohodnou na společném zástupci;
   d) příslušných orgánů odpovědných za dohled nad členy clearingového systému usazenými v Unii;
   e) příslušných orgánů odpovědných za dohled nad obchodními systémy usazenými v Unii, kterým ústřední protistrana poskytuje nebo má poskytovat služby;
   f) příslušných orgánů, které vykonávají dohled nad centrálními depozitáři cenných papírů usazenými v Unii, s nimiž jsou ústřední protistrany propojeny nebo mají v úmyslu být propojeny;
   g) členů ESCB.

3.  Členové kolegia mohou požádat, aby výbor pro dohled nad ústředními protistranami projednal konkrétní záležitosti ve vztahu k ústřední protistraně usazené ve třetí zemi. Tato žádost musí být učiněna písemně a musí zahrnovat podrobné odůvodnění žádosti. Výbor pro dohled nad ústředními protistranami tyto žádosti řádně zváží a poskytne náležitou odpověď.

4.  Zřízení a činnost kolegia se řídí písemnou dohodou mezi všemi jeho členy. Povinnost zachovat služební tajemství podle článku 83 se vztahuje na všechny členy kolegia.

Článek 25bb

Poplatky

1.  ESMA účtuje ústředním protistranám usazeným ve třetí zemi následující poplatky v souladu s aktem v přenesené pravomoci přijatým podle odstavce 3:

   a) poplatky spojené s žádostmi o uznání podle článku 25;
   b) roční poplatky spojené s úkoly ESMA v souladu s tímto nařízením ve vztahu k ústředním protistranám uznaným v souladu s článkem 25.

2.  Poplatky uvedené v odstavci 1 jsou přiměřené obratu dotyčné ústřední protistrany a plně pokrývají nezbytné náklady vzniklé ESMA v souvislosti s uznáním a plnění úkolů v souladu s tímto nařízením.

3.  Komise přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 82, kterým přesněji stanoví:

   a) typ poplatků;
   b) úkony, za něž se poplatky vybírají;
   c) výši poplatků;
   d) způsob jejich úhrady těmito subjekty:
   i) ústřední protistranou usazenou ve třetí zemi, která žádá o uznání;
   ii) uznanou ústřední protistranou klasifikovanou jako ústřední protistrana tier 1 v souladu s čl. 25 odst. 2;
   iii) uznanou ústřední protistranou klasifikovanou jako ústřední protistrana tier 2 v souladu s čl. 25 odst. 2b.

Článek 25bc

Výkon pravomocí uvedených v článcích 25c až 25e

Pravomoci svěřené podle článků 25c až 25e ESMA či kterémukoli z jeho úředníků nebo dalším jimi pověřeným osobám nesmějí být užity k tomu, aby se vyžadovalo zpřístupnění informací nebo dokumentů, na něž se vztahuje právní výsada.

Článek 25c

Žádost o informace

1.  ESMA si může prostou žádostí nebo rozhodnutím vyžádat od uznaných ústředních protistran a spřízněných třetích osob, které tyto ústřední protistrany využívají v rámci outsourcingu provozních funkcí nebo činnosti, poskytnutí veškerých informací, které jsou nezbytné pro plnění povinností ESMA podle tohoto nařízení.

2.  V případě prosté žádosti o informace podle odstavce 1 ESMA uvede všechny tyto údaje:

   a) odkaz na tento článek jako na právní základ žádosti;
   b) účel žádosti;
   c) požadované informace;
   d) lhůtu pro poskytnutí informací;
   e) upozornění pro osobu, od níž informace žádá, že tato osoba nemá povinnost informace poskytnout, avšak rozhodne-li se na žádost dobrovolně odpovědět, nesmějí být poskytnuté informace nepravdivé nebo zavádějící;
   f) upozornění na pokutu stanovenou v článku 25g ve spojení s oddílem V písm. a) přílohy III, jestliže jsou odpovědi na položené otázky nepravdivé nebo zavádějící.

3.  Požaduje-li poskytnutí informací podle odstavce 1 na základě rozhodnutí, ESMA uvede všechny tyto údaje:

   a) odkaz na tento článek jako na právní základ žádosti;
   b) účel žádosti;
   c) požadované informace;
   d) lhůtu pro poskytnutí informací;
   e) upozornění na penále stanovená v článku 25h, jestliže jsou poskytnuté informace neúplné;
   f) upozornění na pokutu stanovenou v článku 25g ve spojení s oddílem V písm. a) přílohy III, jestliže jsou odpovědi na položené otázky nepravdivé nebo zavádějící, a
   g) upozornění na možnost odvolat se proti rozhodnutí k odvolacímu senátu ESMA a nechat rozhodnutí přezkoumat Soudním dvorem Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) v souladu s články 60 a 61 nařízení (EU) č. 1095/2010.

4.  Požadované informace poskytují osoby uvedené v odstavci 1 nebo jejich zástupci a v případě osob nebo sdružení bez právní subjektivity osoby zmocněné je zastupovat podle zákona nebo podle stanov. Za své klienty mohou sdělit informace řádně zmocnění právní zástupci. Ti však zůstávají plně odpovědní v případě, že jsou poskytnuté informace neúplné, nesprávné nebo zavádějící.

5.  ESMA zašle neprodleně kopii prosté žádosti nebo svého rozhodnutí relevantnímu příslušnému orgánu třetí země, na jehož území mají bydliště nebo jsou usazeny osoby uvedené v odstavci 1, jichž se žádost o informace týká.

Článek 25d

Obecná šetření

1.  V zájmu plnění povinností podle tohoto nařízení může ESMA provádět nezbytná šetření ústředních protistran tier 2 a spřízněných třetích osob, které tyto ústřední protistrany využívají v rámci outsourcingu provozních funkcí, služeb nebo činností. Za tímto účelem jsou úředníci ESMA a další osoby tímto orgánem pověřené zmocněni:

   a) zkoumat jakékoli záznamy, údaje, postupy a jakékoli jiné materiály, které mají význam pro plnění jeho úkolů, a to bez ohledu na nosič, na němž jsou uchovávány;
   b) pořizovat nebo získávat ověřené kopie takových záznamů, údajů, postupů a jiných materiálů nebo výpisy z nich;
   c) předvolat ústřední protistranu tier 2 nebo její zástupce či zaměstnance a požádat je o ústní nebo písemné vysvětlení skutečností nebo o dokumenty, které se týkají předmětu a účelu kontroly, a odpovědi zaznamenat;
   d) vyslechnout jakoukoli jinou fyzickou nebo právnickou osobu, která s tím souhlasí, za účelem získání informací souvisejících s předmětem šetření;
   e) požadovat výpisy telefonních hovorů a datových přenosů.

Kolegium ústředních protistran ze třetích zemí uvedené v článku 25ba je bez zbytečného odkladu informováno o veškerých zjištěních, která mohou být důležitá pro plnění jeho úkolů.

Emisní centrální banky uvedené v čl. 25 odst. 3 písm. f) se mohou na základě odůvodněné žádosti předložené ESMA takových šetření účastnit, pokud mají tato šetření význam pro provádění jejich úkolů v rámci měnové politiky.

2.  Úředníci ESMA a další osoby tímto orgánem pověřené pro účely šetření podle odstavce 1 vykonávají své pravomoci po předložení písemného pověření, v němž je uveden předmět a účel šetření. V tomto pověření jsou také uvedena penále stanovená v článku 25h, jestliže požadované záznamy, údaje, postupy nebo jakékoli jiné materiály či odpovědi ústředních protistran tier 2 na položené otázky nejsou poskytnuty, nebo jsou neúplné, a pokuty stanovené v článku 25g ve spojení s oddílem V písm. b) přílohy III, jestliže jsou odpovědi ústředních protistran tier 2 na položené otázky nepravdivé nebo zavádějící.

3.  Ústřední protistrany tier 2 jsou povinny se podrobit šetřením zahájeným na základě rozhodnutí ESMA. V rozhodnutí musí být uvedeny předmět a účel šetření, penále stanovená v článku 25h, opravné prostředky, které jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1095/2010, a právo na přezkum rozhodnutí Soudním dvorem.

4.  ESMA před oznámením šetření ústřední protistraně tier 2 informuje relevantní příslušný orgán třetí země, na jejímž území má šetření probíhat, o šetření a o totožnosti pověřených osob. Úředníci dotčeného příslušného orgánu třetí země mohou na žádost ESMA těmto pověřeným osobám poskytovat součinnost při plnění jejich povinností. Úředníci dotčeného příslušného orgánu třetí země se mohou šetření také účastnit. Šetření uskutečňovaná ve třetí zemi v souladu s tímto článkem se provádějí podle ujednání o spolupráci uzavřených s příslušným orgánem třetí země ▌.

Článek 25e

Kontroly na místě

1.  V zájmu plnění povinností podle tohoto nařízení může ESMA provádět veškeré nezbytné kontroly na místě v rámci všech provozních prostor, pozemků či majetku ústředních protistran tier 2 a spřízněných třetích osob, které tyto ústřední protistrany využívají v rámci outsourcingu provozních funkcí, služeb nebo činností.

Centrální banky emitující finanční nástroje, jejichž clearing je prováděn ústřední protistranou, mohou předložit ESMA žádost o účast na těchto kontrolách na místě v případech, kdy je to důležité pro plnění jejich úkolů v rámci měnové politiky.

Kolegium ústředních protistran ze třetích zemí v rámci ESMA uvedené v článku 25ba je bez zbytečného odkladu informováno o veškerých zjištěních, která mohou být důležitá pro plnění jeho úkolů.

2.  Úředníci ESMA a další osoby tímto orgánem pověřené k provádění kontrol na místě smějí vstupovat do všech provozních prostor či na pozemky právnických osob, kterých se rozhodnutí o šetření přijaté ESMA týká, a mají veškeré pravomoci stanovené v čl. 25d odst. 1. Zároveň jsou oprávněni zapečetit jakékoli provozní prostory a účetní knihy nebo záznamy na dobu a v rozsahu, které jsou pro kontrolu nezbytné.

3.  S dostatečným předstihem před kontrolou informuje ESMA o kontrole relevantní příslušný orgán třetí země, na jejímž území má probíhat. Vyžaduje-li to řádné provedení a efektivita kontroly, může ESMA po informování relevantního příslušného orgánu třetí země provést kontrolu na místě bez předchozího ohlášení ústřední protistraně. Kontroly uskutečňované ve třetí zemi v souladu s tímto článkem se provádějí podle ujednání o spolupráci uzavřených s příslušným orgánem třetí země ▌.

Úředníci ESMA a další osoby tímto orgánem pověřené k provádění kontrol na místě vykonávají své pravomoci po předložení písemného pověření, v němž je uveden předmět a účel kontroly a také penále stanovená v článku 25h pro případ, že se dotyčné osoby kontrole nepodrobí.

4.  Ústřední protistrany tier 2 se podrobí kontrolám na místě nařízeným na základě rozhodnutí ESMA. V rozhodnutí musí být uvedeny předmět a účel kontroly, datum, kdy má být kontrola zahájena, penále stanovená v článku 25h, opravné prostředky, které jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1095/2010, a dále právo na přezkum rozhodnutí Soudním dvorem.

5.  Úředníci příslušného orgánu třetí země, na jejímž území má kontrola probíhat, jakož i osoby tímto orgánem pověřené nebo jmenované, mohou na žádost ESMA poskytovat aktivní součinnost jeho úředníkům i dalším osobám jím pověřeným. Úředníci relevantního příslušného orgánu třetí země se mohou kontroly na místě také účastnit.

6.  ESMA může rovněž požádat, aby příslušné orgány třetí země provedly jeho jménem určité vyšetřovací úkoly a kontroly na místě podle tohoto článku a čl. 25d odst. 1.

7.  Pokud úředníci a jiné doprovázející osoby pověřené ESMA zjistí, že určitá osoba odmítá kontrolu nařízenou podle tohoto článku, dotyčný příslušný orgán třetí země jim může poskytnout nezbytnou pomoc a podle potřeby požádá o pomoc policii nebo rovnocenný donucovací orgán, který jim provedení kontroly na místě umožní.

Článek 25f

Procesní pravidla pro přijímání opatření v oblasti dohledu a ukládání pokut

1.  Zjistí-li ESMA při plnění svých povinností podle tohoto nařízení závažné známky toho, že by mohly existovat skutečnosti, jež mohou představovat jeden či více případů porušení povinnosti uvedených v příloze III, jmenuje v rámci ESMA nezávislého vyšetřujícího úředníka, aby věc vyšetřil. Jmenovaný úředník se nesmí účastnit ani se nesměl v minulosti přímo či nepřímo účastnit postupu uznání dotčené ústřední protistrany nebo dohledu nad ní a své funkce plní nezávisle na ESMA.

2.  Vyšetřující úředník vyšetří údajná porušení povinnosti, přičemž vezme v úvahu veškeré připomínky vyšetřovaných osob, a kompletní spis se svým nálezem předá ESMA.

Za účelem plnění svých úkolů může vyšetřující úředník využívat pravomoc k tomu, aby si vyžádal informace podle článku 25c a provedl šetření a kontroly na místě podle článků 25d a 25e. Při uplatňování těchto pravomocí jedná vyšetřující úředník v souladu s článkem 25bb.

Při plnění svých úkolů má vyšetřující úředník přístup ke všem dokumentům a informacím, které ESMA shromáždil v rámci své činnosti.

3.  Jakmile vyšetřující úředník vyšetřování dokončí a předtím, než spis se svým nálezem předá ESMA, poskytne vyšetřovaným osobám příležitost se k vyšetřovaným záležitostem vyjádřit. Svůj nález zakládá pouze na skutečnostech, ke kterým měly dotyčné osoby příležitost se vyjádřit.

V průběhu vyšetřování podle tohoto článku je plně respektováno právo dotčených osob na obhajobu.

4.  Předává-li vyšetřující úředník spis s nálezem ESMA, uvědomí o tom vyšetřované osoby. Ty mají právo do spisu nahlížet s výhradou oprávněného zájmu jiných osob na ochraně jejich obchodních tajemství. Právo na přístup ke spisu se nevztahuje na důvěrné informace ani na interní přípravné dokumenty ESMA.

5.  Na základě spisu obsahujícího nález vyšetřujícího úředníka, a pokud o to dotyčné osoby požádají, po vyslechnutí vyšetřovaných osob v souladu s článkem 25i ESMA rozhodne, zda se vyšetřované osoby dopustily jednoho či více porušení povinnosti uvedených v příloze III, a je-li tomu tak, přijme opatření v oblasti dohledu podle článku 25n a uloží pokutu podle článku 25g.

6.  Vyšetřující úředník se jednání ESMA neúčastní ani do jeho rozhodování jinak nezasahuje.

7.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 82, v nichž upřesní procesní pravidla pro výkon pravomoci ukládat pokuty nebo penále, včetně ustanovení o právu na obhajobu, ustanovení o lhůtách a o výběru pokut nebo penále a promlčecích lhůtách týkajících se ukládání a výkonu sankcí.

8.  Zjistí-li ESMA při plnění svých povinností podle tohoto nařízení závažné známky toho, že by mohly existovat skutečnosti, u nichž si je vědom, že mohou představovat trestný čin podle použitelného právního rámce třetí země, postoupí věc ▌příslušným orgánům k vyšetření a případnému trestnímu řízení. ESMA kromě toho neuloží pokuty nebo penále v případech, kdy si je vědom toho, že stejné skutečnosti nebo skutečnosti, jež jsou v podstatě totožné, vedly v minulosti v rámci trestního řízení podle vnitrostátních právních předpisů k osvobozujícímu nebo odsuzujícímu rozhodnutí, které již nabylo právní moci.

Článek 25g

Pokuty

1.  Pokud v souladu s čl. 25f odst. 5 ESMA zjistí, že se ústřední protistrana úmyslně nebo z nedbalosti dopustila některého z porušení povinnosti uvedených v příloze III, přijme rozhodnutí o uložení pokuty podle odstavce 2 tohoto článku.

Porušení povinnosti ústřední protistranou se považuje za úmyslné, pokud ESMA zjistí objektivní skutečnosti, které prokazují, že ústřední protistrana či její vrcholné vedení jednaly úmyslně s cílem porušit povinnost.

2.  Základní výše pokut uvedených v odstavci 1 činí až dvojnásobek zisku, jehož bylo dosaženo v důsledku porušení předpisů, nebo ztráty, které bylo v důsledku porušení předpisů zabráněno, jestliže je lze určit, nebo až 10 % celkového ročního obratu právnické osoby v předchozím hospodářském roce podle definice v příslušných právních předpisech Unie.

3.  Základní výše pokuty stanovené v odstavci 2 se v případě potřeby upraví s ohledem na přitěžující nebo polehčující okolnosti podle příslušných koeficientů uvedených v příloze IV.

Příslušné přitěžující koeficienty se na základní výši pokuty použijí jeden po druhém. Je-li použitelný více než jeden přitěžující koeficient, k základní výši pokuty se postupně přičte každý rozdíl mezi základní výší a částkou, která je výsledkem uplatnění jednotlivých přitěžujících koeficientů.

Příslušné polehčující koeficienty se na základní výši pokuty použijí jeden po druhém. Je-li použitelný více než jeden polehčující koeficient, od základní výše pokuty se postupně odečte každý rozdíl mezi základní výší a částkou, která je výsledkem uplatnění jednotlivých polehčujících koeficientů.

4.  Bez ohledu na odstavce 2 a 3 výše pokuty nepřekročí 20 % ročního obratu dotyčné ústřední protistrany za předchozí hospodářský rok, avšak pokud ústřední protistrana získala z porušení povinností přímo či nepřímo finanční prospěch, je výše pokuty rovna přinejmenším tomuto finančnímu prospěchu.

Jestliže se ústřední protistrana svým jednáním nebo opomenutím dopustila více než jednoho z porušení povinnosti uvedených v příloze III, uplatní se pouze nejvyšší z pokut vypočtených podle odstavců 2 a 3 vztahující se k jednomu z těchto porušení.

Článek 25h

Penále

1.  ESMA rozhodnutím uloží penále s cílem přimět:

   a) ústřední protistranu tier 2, aby v souladu s rozhodnutím přijatým podle čl. 25n odst. 1 písm. a) ukončila porušování právních předpisů;
   b) osobu uvedenou v čl. 25c odst. 1, aby poskytla úplné informace, o které byla požádána na základě rozhodnutí podle článku 25c;
   c) ústřední protistranu tier 2:
   i) aby se podrobila šetření, a zejména předložila úplné záznamy, údaje, postupy nebo jakékoli jiné požadované materiály a doplnila a opravila další informace poskytnuté v šetření zahájeném na základě rozhodnutí podle článku 25d; nebo
   ii) aby se podrobila kontrole na místě nařízené rozhodnutím podle článku 25e.

2.  Penále musí být účinné a přiměřené. Penále se ukládá za každý den prodlení.

3.  Bez ohledu na odstavec 2 činí výše penále 3 % průměrného denního obratu v předchozím hospodářském roce nebo v případě fyzických osob 2 % průměrného denního příjmu v předchozím kalendářním roce. Penále se vypočítá ode dne určeného v rozhodnutí, kterým se ukládá.

4.  Penále lze uložit na dobu, která nepřesáhne šest měsíců ode dne oznámení rozhodnutí ESMA. Po skončení této doby ESMA opatření přezkoumá.

Článek 25i

Vyjádření dotyčných osob

1.  Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí o uložení pokuty nebo penále podle článků 25g a 25h poskytne orgán ESMA účastníkům řízení příležitost vyjádřit se k jeho zjištěním. ESMA založí svá rozhodnutí pouze na zjištěních, ke kterým měli účastníci řízení příležitost se vyjádřit.

2.  První odstavec se nevztahuje na situace, kdy je třeba přijmout naléhavá opatření s cílem zabránit významnému a bezprostřednímu poškození finančního systému. V uvedeném případě může ESMA přijmout prozatímní rozhodnutí s tím, že co nejdříve po přijetí svého rozhodnutí musí dát dotyčným osobám příležitost k vyjádření.

3.  V průběhu řízení musí být plně respektováno právo účastníků řízení na obhajobu. Mají právo nahlížet do spisů ESMA, s výhradou oprávněného zájmu jiných osob na ochraně svého obchodního tajemství. Právo na přístup ke spisu se nevztahuje na důvěrné informace ani na interní přípravné dokumenty ESMA.

Článek 25j

Zveřejňování, povaha, vynucování a alokace pokut a penále

1.  ESMA zveřejní každou pokutu a penále uložené podle článků 25g a 25h s výjimkou případů, kdy by jejich zveřejnění vážně ohrozilo finanční trhy nebo způsobilo zúčastněným subjektům nepřiměřenou škodu. Tyto zveřejněné informace nesmějí obsahovat osobní údaje ve smyslu nařízení (ES) č. 45/2001.

2.  Pokuty a penále uložené podle článků 25g a 25h jsou správní povahy.

3.  Rozhodne-li se ESMA neuložit žádné pokuty nebo penále, uvědomí o tom Evropský parlament, Radu, Komisi a relevantní příslušné orgány třetích zemí a uvede důvody svého rozhodnutí.

4.  Pokuty a penále uložené podle článků 25g a 25h jsou vynutitelné.

Vynucování se řídí platnými předpisy občanského procesního práva členského státu nebo třetí země, na jehož území se provádí.

5.  Pokuty a penále jsou příjmem souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Článek 25k

Přezkum Soudním dvorem

Soudní dvůr má neomezenou pravomoc přezkoumávat rozhodnutí, jimiž ESMA uložil pokutu nebo penále. Uloženou pokutu nebo penále může zrušit, snížit nebo zvýšit.

Článek 25l

Změny přílohy IV

S cílem zohlednit vývoj na finančních trzích je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 82 týkající se opatření ke změně přílohy IV.

Článek 25m

Zrušení uznání

1.  Aniž je dotčen článek 25n ▌ a při dodržení následujících odstavců ESMA po konzultaci s orgány a subjekty uvedenými v čl. 25 odst. 3 zruší rozhodnutí o uznání přijaté v souladu s článkem 25, pokud ▌:

   a) dotčená ústřední protistrana nevyužila uznání v průběhu šesti měsíců, výslovně se vzdala ▌ uznání, nebo déle než šest měsíců nevykonávala obchodní činnost;
   b) dotčená ústřední protistrana získala uznání na základě nepravdivých prohlášení nebo jinými nedovolenými prostředky;
   c) dotčená ústřední protistrana vážně a soustavně porušovala některou z podmínek pro uznání podle čl. 25 odst. 2b nebo již některou z těchto podmínek pro uznání nesplňuje, nebo v některém z těchto případů neučinila ve vhodně stanovené lhůtě nepřesahující 6 měsíců nápravná opatření požadovaná ESMA;
   d) ESMA není schopen účinně vykonávat své povinnosti podle tohoto nařízení ve vztahu k dotčené ústřední protistraně v důsledku toho, že orgán třetí země ústřední protistrany neposkytuje ESMA veškeré relevantní informace nebo s ním nespolupracuje v souladu s čl. 25 odst. 7;
   e) prováděcí akt uvedený v čl. 5 odst. 6 byl zrušen nebo pozastaven, nebo kterákoli z připojených podmínek již není splněna.

ESMA může zrušení uznání omezit na konkrétní službu, činnost nebo kategorii finančních nástrojů.

Při stanovení data vstupu rozhodnutí o zrušení uznání v platnost se ESMA vynasnaží minimalizovat případné narušení trhu a stanoví vhodné adaptační období nepřesahující 2 roky.

2.  Před zrušením uznání v souladu s prvním odstavcem písm. c) ESMA zváží možnost uplatnění opatření podle čl. 25n odst. 1 písm. a) až c).

▌ESMA stanoví, že nápravná opatření nebyla ve stanovené lhůtě nepřesahující 6 měsíců podle prvního odstavce písm. c) učiněna nebo přijatá opatření nejsou odpovídající, a po konzultaci orgánů uvedených v čl. 25 odst. 3 zruší rozhodnutí o uznání.

3.  Rozhodnutí zrušit uznání uznané ústřední protistrany oznámí ESMA bez zbytečného odkladu relevantnímu příslušnému orgánu třetí země.

4.  Každý z orgánů uvedených v čl. 25 odst. 3, jenž se domnívá, že byla splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1, může požádat ESMA, aby posoudil, zda jsou splněny podmínky pro zrušení uznání dotyčné uznané ústřední protistrany nebo jejího uznání pro konkrétní službu, činnost nebo kategorii finančních nástrojů. Pokud ESMA rozhodne, že uznání dotyčné ústřední protistrany nezruší, své rozhodnutí žádajícímu orgánu řádně odůvodní.

Článek 25n

Opatření v oblasti dohledu

1.  Pokud ESMA v souladu s čl. 25f odst. 5 zjistí, že se ústřední protistrana tier 2 dopustila některého z porušení povinnosti uvedených v příloze III, přijme jedno nebo více z těchto rozhodnutí, kterým:

   a) nařídí ústřední protistraně porušování povinnosti ukončit;
   b) uloží pokuty podle článku 25g;
   c) vydá veřejná oznámení;
   d) zruší uznání ústřední protistrany nebo její uznání pro konkrétní službu, činnost nebo kategorii finančních nástrojů podle článku 25m.

2.  Při přijímání rozhodnutí uvedených v odstavci 1 ESMA zohlední povahu a závažnost porušení povinnosti, přičemž vezme v úvahu tato kritéria:

   a) trvání a četnost porušení povinnosti;
   b) zda porušení povinnosti odhalilo závažné nebo systémové nedostatky v postupech ústřední protistrany nebo v jejích systémech řízení či vnitřních kontrolách;
   c) zda byl spáchán nebo umožněn trestný čin finanční povahy, či zda takový trestný čin jinak souvisí s uvedeným porušením povinnosti;
   d) zda k porušení povinnosti došlo úmyslně, nebo z nedbalosti.

3.  ESMA oznámí veškerá rozhodnutí přijatá podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu dotyčné ústřední protistraně a sdělí je relevantním příslušným orgánům třetích zemí a Komisi. Veškerá tato rozhodnutí zveřejní na svých internetových stránkách do deseti pracovních dnů ode dne jejich přijetí.

Při zveřejnění svého rozhodnutí podle prvního pododstavce ESMA rovněž zveřejní, že dotyčná ústřední protistrana má právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat, případně skutečnost, že takové odvolání bylo podáno, spolu s upřesněním, že takové odvolání nemá odkladný účinek, jakož i skutečnost, že odvolací senát ESMA může pozastavit uplatňování napadeného rozhodnutí v souladu s čl. 60 odst. 3 nařízení (EU) č. 1095/2010.“.

"

12.  V čl. 32 odst. 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:"

„Posouzení příslušného orgánu týkající se oznámení stanoveného v čl. 31 odst. 2 a informací uvedených v čl. 31 odst. 3 podléhají stanovisku kolegia podle článku 19.“.

"

13.  V čl. 35 odst. 1 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:"

„Ústřední protistrana nesmí zajišťovat formou outsourcingu své hlavní činnosti související se řízením rizik, pokud tento outsourcing nebyl schválen příslušným orgánem. Toto rozhodnutí příslušného orgánu podléhá stanovisku kolegia podle článku 19.“.

"

14.   Článek 49 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:"

„1. Ústřední protistrana pravidelně přezkoumává modely a parametry přijaté k výpočtu svých maržových požadavků, příspěvků do fondu pro riziko selhání, požadavků na kolaterál a jiných mechanismů kontroly rizik. Tyto modely podrobuje důsledným a častým stresovým testům k posouzení jejich odolnosti v mimořádných, ale možných tržních podmínkách a provádí zpětné testy k posouzení spolehlivosti přijaté metodiky. Ústřední protistrana získává nezávislé ověření, informuje o výsledcích provedených testů svůj příslušný orgán a ESMA a před přijetím jakékoli významné změny modelů a parametrů získá jejich validaci ▌v souladu s odstavci 1a, 1b, 1c, 1d a 1e.

Přijaté modely a parametry a veškeré jejich významné změny podléhají stanovisku kolegia podle následujících odstavců.

ESMA zajistí, aby byly informace o výsledcích stresových testů předány evropským orgánům dohledu, systému ESCB a Jednotnému výboru pro řešení krizí, aby mohly posoudit expozici finančních podniků vůči selhání ústředních protistran.“;

"

b)  doplňují se nové odstavce, které znějí:"

„1a. Jestliže ústřední protistrana plánuje přijmout významnou změnu modelů a parametrů uvedených v odstavci 1, požádá příslušný orgán a ESMA o validaci této změny. Ústřední protistrana připojí ke svým žádostem nezávislou validaci plánované změny. Příslušný orgán i ESMA potvrdí obdržení úplné žádosti ústřední protistraně.

1b.  Do 50 pracovních dnů od obdržení úplných žádostí provedou příslušný orgán i ESMA posouzení rizik ústřední protistrany a předloží své zprávy kolegiu zřízenému v souladu s článkem 18.

1c.  Kolegium do 30 pracovních dnů od obdržení zpráv uvedených v odstavci 1b přijme většinové stanovisko v souladu s čl. 19 odst. 3. Bez ohledu na prozatímní přijetí v souladu s odstavcem 1e nesmí příslušný orgán přijmout rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí validace významných změn modelů a parametrů, dokud uvedené stanovisko není přijato kolegiem, ledaže kolegium nepřijalo dotyčné stanovisko v dané lhůtě.

1d.  Do 90 pracovních dnů od obdržení žádostí uvedených v odstavci 1a příslušný orgán i ESMA písemně a s řádným odůvodněním vyrozumí ústřední protistranu i sebe navzájem o tom, zda byla validace udělena, či zda byla zamítnuta.

1e.  Ústřední protistrana nesmí přijmout žádnou významnou změnu modelů a parametrů uvedených v odstavci 1 před získáním validací od svého příslušného orgánu a ESMA. ▌Příslušný orgán může po dohodě s ESMA povolit prozatímní přijetí významné změny uvedených modelů nebo parametrů před příslušnými validacemi, je-li to náležitě odůvodněno.“;

"

c)  doplňuje se nový odstavec, který zní:"

„5. K zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku vypracuje ESMA po konzultaci s EBA, dalšími relevantními příslušnými orgány a členy ESCB návrhy regulačních technických norem, které blíže určují podmínky, za nichž jsou změny modelů a parametrů uvedených v odstavci 1 významné.

ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do ... [12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“.

"

15.  Článek 82 se mění takto:

a)  odstavce 2, 3 a 4 se nahrazují tímto:"

„2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 1 odst. 6, čl. 4 odst. 3, čl. 25 odst. 2a a 6a, čl. 25a odst. 3, čl. 25bb odst. 3, čl. 25f odst. 7, článku 25l, čl. 64 odst. 7, článku 70, čl. 72 odst. 3 a čl. 85 odst. 2 se Komisi svěřuje na dobu neurčitou.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 6, čl. 4 odst. 3, čl. 25 odst. 2a a 6a, čl. 25a odst. 3, čl. 25bb odst. 3, čl. 25f odst. 7, článku 25l, čl. 64 odst. 7, článku 70, čl. 72 odst. 3 a čl. 85 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise konzultuje ESMA, je-li to možné, a vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.“;

"

b)  odstavec 6 se nahrazuje tímto:"

„6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 1 odst. 6, čl. 4 odst. 3, čl. 25 odst. 2a, čl. 25 odst. 6a, čl. 25a odst. 3, čl. 25bb odst. 3, čl. 25f odst. 7, článku 25l, čl. 64 odst. 7, článku 70, čl. 72 odst. 3 a čl. 85 odst. 2 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.“.

"

16.  V článku 85 se doplňují nové odstavce, které znějí:"

„6. ESMA ve spolupráci s ESRB a po dohodě s centrálními bankami, které emitují všechny měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing provádí nebo má provádět ústřední protistrana ze třetí země, jíž je určen prováděcí akt uvedený v čl. 25 odst. 2c třetím pododstavci, v souladu s čl. 24b odst. 3 předloží Komisi zprávu o uplatňování ustanovení dotyčného prováděcího aktu, v níž se zejména posuzuje, zda je riziko pro finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více členských států dostatečně sníženo. ESMA předloží Komisi svou zprávu do 12 měsíců od konce adaptačního období stanoveného v souladu s čl. 25 odst. 2c třetím pododstavcem písm. b). Souhlas emisní centrální banky se týká pouze měny, kterou emituje, a nikoli zprávy jako celku.

Do 12 měsíců od předání zprávy uvedené v prvním pododstavci vypracuje Komise zprávu o uplatňování ustanovení dotyčného prováděcího aktu. Tuto zprávu spolu s případnými návrhy Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě.

7.  Do ... [36 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] Komise vypracuje zprávu, v níž posoudí účinnost:

   a) úkolů ESMA, zejména výboru pro dohled nad ústředními protistranami, při podpoře sbližování a soudržnosti uplatňování tohoto nařízení ze strany příslušných orgánů uvedených v článku 22 a kolegií uvedených v článku 18;
   b) rámce pro uznávání ústředních protistran ze třetích zemí a dohled nad nimi;
   c) rámce při zaručování rovných podmínek pro ústřední protistrany povolené v souladu s článkem 14, jakož i mezi povolenými ústředními protistranami a ústředními protistranami ze třetích zemí uznanými v souladu s článkem 25;
   d) rozdělení povinností mezi ESMA, příslušnými orgány a emisními centrálními bankami.

Komise předkládá zprávu spolu s případnými patřičnými návrhy Evropskému parlamentu a Radě.“.

"

17.   V článku 89 se doplňují nové odstavce, které znějí:"

„3a. ESMA neuplatňuje své pravomoci podle čl. 25 odst. 2a, 2b a 2c do vstupu v platnost aktu v přenesené pravomoci uvedeného v čl. 25 odst. 2a druhém pododstavci a v čl. 25a odst. 3 druhém pododstavci a ve vztahu k ústředním protistranám, pro které ESMA nepřijal rozhodnutí podle čl. 25 odst. 1 před ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost], do vstupu v platnost příslušného prováděcího aktu uvedeného v čl. 25 odst. 6.

3b.  ESMA zřídí a řídí kolegium podle článku 25ba pro všechny ústřední protistrany uznané v souladu s článkem 25 do ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] do 4 měsíců od data vstupu v platnost aktu v přenesené pravomoci uvedeného v čl. 25 odst. 2a druhém pododstavci ▌.

3c.  ESMA přezkoumá rozhodnutí o uznání přijatá podle čl. 25 odst. 1 před ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] do 18 měsíců od data vstupu v platnost aktu v přenesené pravomoci uvedeného v čl. 25 odst. 2a druhém pododstavci v souladu s čl. 25 odst. 5.

Pokud na základě přezkumu uvedeného v prvním pododstavci ESMA dospěje k závěru, že ústřední protistrana uznaná před ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] splňuje podmínky jako ústřední protistrana tier 2 v souladu s čl. 25 odst. 2a, stanoví odpovídající adaptační období nepřesahující 18 měsíců, v němž musí ústřední protistrana vyhovět požadavkům uvedeným v čl. 25 odst. 2b. ESMA může toto adaptační období prodloužit o další období až 6 měsíců na základě odůvodněné žádosti ústřední protistrany nebo kteréhokoli z příslušných orgánů odpovědných za dohled nad členy clearingového systému usazenými v Unii, pokud je takové prodloužení zdůvodněno mimořádnými okolnostmi a dopady na členy clearingového systému usazenými v Unii.“.

"

18.  Článek 90 se nahrazuje tímto:"

„Článek 90

Zaměstnanci a zdroje ESMA

Do ... [dva roky po vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost] posoudí ESMA své potřeby v oblasti lidských a finančních zdrojů, které vyplývají z jeho převzetí pravomocí a povinností v souladu s tímto nařízením, a předloží o tom zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.“.

"

19.   Znění uvedená v příloze tohoto nařízení se doplňují jako přílohy III a IV.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V … dne …

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA

Doplňují se přílohy III a IV nařízení (EU) č. 648/2012, které znějí:

„PŘÍLOHA III

Seznam porušení povinnosti uvedených v čl. 25g odst. 1

I.  Porušení povinnosti související s kapitálovými požadavky:

a)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 16 odst. 1 tím, že nemá stálý a dostupný počáteční kapitál ve výši alespoň 7,5 milionu EUR;

b)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 16 odst. 2 tím, že nemá kapitál, včetně nerozděleného zisku a rezervních fondů, přiměřený riziku plynoucímu z jejích činností a trvale postačující k zajištění řádného ukončení nebo restrukturalizace činností v příslušném časovém rozpětí a k zajištění adekvátní ochrany ústřední protistrany proti úvěrovému riziku, riziku protistrany, tržnímu riziku a operačním, právním a obchodním rizikům, které ještě nejsou kryty zvláštními finančními zdroji uvedenými v článcích 41, 42, 43 a 44.

II.  Porušení povinnosti související s organizačními požadavky nebo se střetem zájmů:

a)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 26 odst. 1 tím, že nemá spolehlivé řídicí systémy, včetně jasné organizační struktury s dobře vymezenými, transparentními a konzistentními hranicemi odpovědnosti, účinné postupy k zjišťování, řízení, kontrole a oznamování rizik, kterým je, nebo by mohla být vystavena, a přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, včetně řádných administrativních a účetních postupů;

b)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 26 odst. 2 tím, že nepřijímá adekvátní strategie a postupy, které jsou dostatečně účinné k zajištění toho, aby ona sama i její řídící pracovníci a zaměstnanci dodržovali veškerá ustanovení tohoto nařízení;

c)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 26 odst. 3 tím, že nemá nebo neprovozuje organizační strukturu, která zajišťuje nepřetržitý a řádný výkon jejích služeb a činností, nebo nevyužívá vhodné a přiměřené systémy, zdroje a postupy;

d)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 26 odst. 4 tím, že zřetelně neodděluje hierarchické vztahy pro řízení rizik a pro své ostatní operace;

e)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 26 odst. 5 tím, že nepřijímá, neprovádí a nedodržuje politiku odměňování, která podporuje spolehlivé a účinné řízení rizik a která nevytváří pobídky k podhodnocení rizik;

f)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 26 odst. 6 tím, že neudržuje informační systémy odpovídající složitosti, rozmanitosti a typům vykonávaných služeb a činností tak, aby byly zajištěny vysoké bezpečnostní standardy a neporušenost a důvěrnost uchovávaných informací;

g)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 26 odst. 7 tím, že bezplatně nezveřejňuje své řídicí systémy, pravidla, kterými se řídí, a kritéria účastenství ve svém clearingovém systému;

h)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 26 odst. 8 tím, že se nepodrobuje častým a nezávislým auditům, nebo výsledky těchto auditů nesděluje radě a neposkytuje je ESMA;

i)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 27 odst. 1 nebo čl. 27 odst. 2 druhý pododstavec tím, že nezabezpečuje, aby její vrcholné vedení a členové rady měli dostatečně dobrou pověst a dostatek zkušeností k zajištění řádného a obezřetného řízení ústřední protistrany;

j)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 27 odst. 2 tím, že nezabezpečuje, aby v radě byla alespoň jedna třetina členů, nejméně však dva členové, nezávislí, nebo nezve zástupce klientů členů clearingového systému k účasti na schůzích rady při projednávání otázek souvisejících s články 38 a 39, nebo spojuje odměnu nezávislých a jiných nevýkonných členů rady s obchodními výsledky ústřední protistrany;

k)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 27 odst. 3 tím, že jednoznačně neurčuje úkoly a povinnosti rady, nebo ESMA a auditorům neposkytuje zápisy ze zasedání rady;

l)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 28 odst. 1 tím, že nezřídila výbor pro rizika, nebo se tento výbor pro rizika neskládá ze zástupců členů jejího clearingového systému, nezávislých členů rady a zástupců klientů, nebo je výbor pro rizika složený tak, aby jedna z těchto skupin zástupců v něm měla většinu, nebo náležitě neinformuje ESMA o činnostech a rozhodnutích výboru pro rizika, pokud ESMA požádal, aby byl patřičně informován;

m)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 28 odst. 2 tím, že jednoznačně neurčuje pověření, řídicí systémy k zajištění své nezávislosti, provozní postupy, kritéria účastenství nebo volební mechanismus členů výboru pro rizika, nebo tyto řídicí systémy nejsou veřejně dostupné nebo neurčují, že výboru pro rizika předsedá nezávislý člen rady, že výbor je přímo podřízen radě a že zasedá pravidelně;

n)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 28 odst. 3 tím, že výboru pro rizika neumožňuje poskytovat radě rady ke všem opatřením, která mohou mít dopad na řízení rizik ústřední protistrany, nebo nevyvíjí náležité úsilí, aby byly s výborem pro rizika konzultovány skutečnosti, které mohou mít dopad na řízení rizik ústřední protistrany v naléhavých situacích;

o)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 28 odst. 5 tím, že bezodkladně neinformuje ESMA o každém rozhodnutí rady, že se nebude řídit radou výboru pro rizika;

p)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 29 odst. 1 tím, že nevede všechny záznamy o poskytnutých službách a uskutečněných činnostech po dobu alespoň deseti let, aby ESMA mohl sledovat dodržování tohoto nařízení ústřední protistranou;

q)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 29 odst. 2 tím, že po dobu alespoň deseti let od ukončení smlouvy neuchovává veškeré informace o všech smlouvách, které zpracovala tak, aby umožňovaly zjistit původní podmínky obchodu předtím, než tato ústřední protistrana provedla clearing;

r)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 29 odst. 3 tím, že na požádání neposkytuje ESMA a příslušným členům ESCB záznamy a informace uvedené v čl. 29 odst. 1 a 2 nebo všechny informace o pozicích vyplývajících ze smluv, jejichž clearing byl proveden, bez ohledu na obchodní systém, ve kterém byly obchody uzavřeny;

s)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 30 odst. 1 tím, že neinformuje ESMA, nebo jej informuje nepravdivě či neúplně, o totožnosti akcionářů nebo společníků, ať přímých či nepřímých, fyzických či právnických osob, kteří mají kvalifikované účasti, a o výši těchto kvalifikovaných účastí;

t)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 30 odst. 4 tím, že umožňuje osobám uvedeným v čl. 30 odst. 1 vykonávat vliv, který by mohl být na újmu řádnému a obezřetnému řízení ústřední protistrany;

u)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 31 odst. 1 tím, že ESMA neoznamuje veškeré změny svého vedení, nebo mu je oznamuje nepravdivě nebo neúplně, nebo mu neposkytuje veškeré informace potřebné k posouzení dodržování čl. 27 odst. 1 nebo čl. 27 odst. 2 druhého pododstavce;

v)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 33 odst. 1 tím, že nemá nebo neuplatňuje účinná písemná organizační a administrativní opatření ke zjišťování a řešení veškerých potenciálních střetů zájmů mezi sebou, včetně svých řídících pracovníků, zaměstnanců nebo jakékoli osoby, která je s nimi přímo či nepřímo ve vztahu kontroly nebo úzkého propojení, a členy svého clearingového systému nebo jejich klienty, kteří jí jsou známi, nebo nemá nebo neprovádí adekvátní postupy řešení případných konfliktů zájmů;

w)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 33 odst. 2 tím, že před přijetím nového obchodu od příslušného člena clearingového systému nesděluje jasně obecnou povahu nebo zdroje střetů zájmů členovi clearingového systému nebo jeho dotčenému klientovi, který je ústřední protistraně znám, pokud organizační nebo administrativní opatření přijatá ústřední protistranou k řízení střetů zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že bude zabráněno rizikům poškození zájmů člena clearingového systému nebo jeho klienta;

x)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 33 odst. 3 tím, že v písemných opatřeních nezohledňuje veškeré okolnosti, kterých si ústřední protistrana je, nebo by měla být vědoma, a které mohou vést ke střetu zájmů vyplývajícímu ze struktury a podnikatelských činností jiných podniků, s nimiž je ve vztahu mateřského nebo dceřiného podniku;

y)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 33 odst. 5 tím, že nečiní veškeré přiměřené kroky, aby zabránila jakémukoli zneužití informací uložených ve svých systémech a využívání těchto informací pro jiné podnikatelské činnosti, nebo tím, že fyzická osoba, která má s touto ústřední protistranou úzké propojení, nebo právnická osoba, která je s touto ústřední protistranou ve vztahu mateřského či dceřiného podniku, využívá k obchodním účelům důvěrné informace zaznamenané v dané ústřední protistraně bez předchozího souhlasu klienta, jemuž tato důvěrná informace patří.

z)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 36 odst. 1 tím, že nejedná spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy členů svého clearingového systému a jejich klientů;

aa)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 36 odst. 2 tím, že nemá dostupná, transparentní a spravedlivá pravidla pro rychlé vyřizování stížností;

bb)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 37 odst. 1 nebo 2 tím, že soustavně používá diskriminační, nejasná nebo subjektivní kritéria účastenství, nebo jinak průběžně nezajišťuje spravedlivý a otevřený přístup k této ústřední protistraně, nebo trvale nezajišťuje, aby členové jejího clearingového systému měli dostatečné finanční zdroje a provozní kapacitu pro plnění povinností, které vyplývají z účasti v ústřední protistraně, nebo jednou ročně neprovádí komplexní přezkum toho, jak členové jejího clearingového systému dodržují právní předpisy;

cc)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 37 odst. 4 tím, že nemá objektivní a transparentní postupy pro pozastavení členství a ukončení účasti členů clearingového systému, kteří již nesplňují kritéria uvedená v čl. 37 odst. 1;

dd)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 37 odst. 5 tím, že odepírá přístup členům clearingového systému, kteří splňují kritéria uvedená v čl. 37 odst. 1, avšak toto odmítnutí přístupu není řádně písemně odůvodněno a založeno na komplexní analýze rizik;

ee)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 38 odst. 1 tím, že neumožňuje klientům členů svého clearingového systému samostatný přístup k poskytovaným zvláštním službám;

ff)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 39 odst. 7 tím, že za přiměřených obchodních podmínek nenabízí jednotlivé úrovně oddělení podle uvedeného odstavce.

III.  Porušení povinnosti související s provozními požadavky:

a)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 34 odst. 1 tím, že nezavádí, neprovádí nebo neudržuje vhodnou politiku pro zachování provozu a plán obnovy činnosti s cílem zajistit zachování svých funkcí, včasné obnovení operací a plnění povinností ústřední protistrany, který umožňuje alespoň obnovit všechny obchody k okamžiku přerušení, aby ústřední protistrana mohla nadále s jistotou fungovat a dokončit vypořádání ve stanovený den;

b)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 34 odst. 2 tím, že nezavádí, neprovádí a neudržuje vhodný postup, který zajišťuje včasné a řádné vypořádání nebo převod aktiv a pozic klientů a členů clearingového systému v případě, že jí je odňato uznání na základě rozhodnutí podle článku 25;

c)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 35 odst. 1 druhý pododstavec tím, že své hlavní činnosti související se řízením rizik zajišťuje formou outsourcingu;

d)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 39 odst. 1 tím, že nevede oddělené záznamy a účetnictví, které jí umožňují kdykoli a bezodkladně odlišit v účtech s ústřední protistranou aktiva a pozice držené na účet jednoho člena clearingového systému od aktiv a pozic držených na účet kteréhokoli jiného člena clearingového systému i od vlastních aktiv;

e)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 39 odst. 2 tím, že nenabízí vedení oddělených záznamů a účetnictví umožňujících, aby každý člen clearingového systému v účtech s ústřední protistranou odlišoval svá aktiva a pozice od aktiv a pozic držených na účet svých klientů, a na požádání nevede takové záznamy a účetnictví;

f)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 39 odst. 3 tím, že nenabízí vedení oddělených záznamů a účetnictví umožňujících, aby každý člen clearingového systému v účtech s ústřední protistranou odlišoval aktiva a pozice držené na účet jednoho klienta od aktiv a pozic držených na účet jiných klientů, a na požádání nevede takové záznamy a účetnictví, nebo na požádání nenabízí členům svého clearingového systému možnost, aby si otevřeli více účtů na své jméno nebo na účet svých klientů;

g)  ústřední protistrana tier 2 porušuje článek 40 tím, že neměří a neposuzuje svou likviditu a úvěrové expozice vůči každému členu clearingového systému a popřípadě vůči jiné ústřední protistraně, se kterou uzavřela dohodu o interoperabilitě, téměř v reálném čase, nebo nemá přístup k příslušným zdrojům ocenění, aby mohla účinně měřit své expozice za přiměřených nákladů;

h)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 41 odst. 1 tím, že členům svého clearingového systému a popřípadě ústředním protistranám, se kterými má uzavřeny dohody o interoperabilitě, neukládá marže, nevyzývá je k dodatkové úhradě marží a nerealizuje marže k omezení svých úvěrových expozic, nebo jim ukládá marže, vyzývá je k dodatkové úhradě marží a realizuje marže, které nestačí k pokrytí potenciálních expozic, které podle odhadu ústřední protistrany nastanou do likvidace příslušných pozic, nebo nestačí k pokrytí ztrát, které vznikají alespoň z 99 % pohybů expozic v příslušném časovém horizontu, nebo dostatečně nezabezpečují, aby ústřední protistrana přinejmenším každodenně plně zajistila své expozice vůči všem členům svého clearingového systému a popřípadě vůči všem ústředním protistranám, s nimiž má uzavřeny dohody o interoperabilitě, nebo v případě potřeby nezohledňují možné procyklické účinky;

i)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 41 odst. 2 tím, že pro stanovování svých maržových požadavků nepřijala modely a parametry, které postihují rizikové znaky produktů, jejichž clearing byl proveden, a berou v úvahu interval mezi realizacemi marží, tržní likviditu a možnost změn po dobu trvání obchodu;

j)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 41 odst. 3 tím, že nevyzývá k dodatkové úhradě marží a nerealizuje marže v průběhu dne alespoň tehdy, jsou-li překročeny předem vymezené prahy;

k)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 42 odst. 3 tím, že neudržuje fond pro riziko selhání, který za mimořádných, ale možných tržních podmínek umožňuje přinejmenším odolat selhání člena clearingového systému, vůči kterému má největší expozice, nebo druhého a třetího největšího člena clearingového systému, je-li součet jejich expozic větší, nebo nevypracovává scénáře, které zahrnují nejvíce proměnlivá období, jež zažily trhy, pro které ústřední protistrana poskytuje své služby, a řadu možných budoucích scénářů, jež přihlížejí k náhlým výprodejům finančních zdrojů a prudkým snížením tržní likvidity;

l)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 43 odst. 2 tím, že její fond pro riziko selhání uvedený v článku 42 a další finanční zdroje uvedené v čl. 43 odst. 1 ústřední protistraně neumožňují za mimořádných, ale možných tržních podmínek odolat selhání dvou členů clearingového systému, vůči kterým má největší expozice;

m)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 44 odst. 1 tím, že nemá vždy přístup k přiměřené likviditě, aby mohla vykonávat své služby a činnosti, nebo každodenně neprovádí výpočet, kolik likvidity bude potenciálně potřebovat;

n)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 45 odst. 1, 2 a 3 tím, že při krytí ztrát nepoužívá před ostatními finančními zdroji marže složené členem clearingového systému, který selhal;

o)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 45 odst. 4 tím, že nepoužívá vyčleněné vlastní zdroje dříve, než začne využívat příspěvky do fondu pro riziko selhání pocházející od členů clearingového systému, kteří neselhali;

p)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 46 odst. 1 tím, že ke krytí svých počátečních i dlouhodobých expozic vůči členům svého clearingového systému přijímá jiný než vysoce likvidní kolaterál s minimálním úvěrovým a tržním rizikem, když jiný kolaterál není přípustný podle aktu v přenesené pravomoci, který přijala Komise v souladu s čl. 46 odst. 3;

q)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 47 odst. 1 tím, že investuje své finanční zdroje jinak než do hotovosti nebo do vysoce likvidních finančních nástrojů s minimálním tržním a úvěrovým rizikem, které by bylo možné rychle zlikvidnit s minimálním nepříznivým účinkem na cenu;

r)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 47 odst. 3 tím, že finanční nástroje složené jako marže nebo jako příspěvky do fondu pro riziko selhání neukládá u provozovatelů systémů vypořádání cenných papírů, kteří zajišťují plnou ochranu uvedených finančních nástrojů, jsou-li k dispozici, nebo nevyužívá jiná vysoce bezpečná ujednání s povolenými finančními institucemi;

s)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 47 odst. 4 tím, že hotovostní vklady provádí jiným způsobem než prostřednictvím vysoce bezpečných ujednání s povolenými finančními institucemi nebo stálých vkladových nástrojů (facilit) centrálních bank či jiných srovnatelných prostředků poskytovaných centrálními bankami;

t)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 47 odst. 5 tím, že ukládá aktiva u třetí strany, aniž by zajistila, aby aktiva náležející členům clearingového systému byla rozeznatelná od aktiv náležejících ústřední protistraně a od aktiv náležejících dané třetí straně, a to pomocí odlišných názvů účtů v účetních knihách třetí strany nebo pomocí jiných rovnocenných opatření, která zajišťují stejnou úroveň ochrany, nebo nemá na požádání k finančním nástrojům okamžitý přístup;

u)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 47 odst. 6 tím, že investuje svůj kapitál nebo částky, které vyplývají z požadavků stanovených v článcích 41, 42, 43 nebo 44, do vlastních cenných papírů nebo do cenných papírů svého mateřského nebo dceřiného podniku;

v)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 48 odst. 1 tím, že nemá zavedeny podrobné postupy, které se mají uplatnit, pokud člen clearingového systému ve lhůtě a v souladu s postupy jí stanovenými neplní požadavky na účast stanovené v článku 37, nebo podrobně neurčuje postupy, které se mají uplatnit v případě, že selhání člena clearingového systému není ústřední protistranou oznámeno, nebo tyto postupy nepodléhají každoročnímu přezkumu;

w)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 48 odst. 2 tím, že neprodleně nepřijímá opatření k omezení ztrát a tlaků na likviditu vzniklých selháním člena clearingového systému a nezajišťuje, aby uzavření pozic kteréhokoli člena clearingového systému nenarušilo její operace ani nevystavilo členy clearingového systému, kteří neselhali, ztrátám, jež nemohou předvídat či kontrolovat;

x)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 48 odst. 3 tím, že neprodleně neinformuje ESMA předtím, než je oznámeno nebo zahájeno řízení pro selhání;

y)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 48 odst. 4 tím, že neověřuje, zda jsou její postupy v případě selhání vymahatelné, a nepřijímá veškeré přiměřené kroky, aby zajistila, že má právem uznanou pravomoc likvidovat vlastní pozice člena clearingového systému, který selhal, a převádět nebo likvidovat pozice klientů člena clearingového systému, jenž selhal;

z)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 49 odst. 1 tím, že pravidelně neprovádí přezkum svých modelů a parametrů přijatých k výpočtu svých maržových požadavků, příspěvků do fondu pro riziko selhání, požadavků na kolaterál a jiných mechanismů kontroly rizik a tyto modely nepodrobuje důsledným a častým stresovým testům k posouzení jejich odolnosti v mimořádných, ale možných tržních podmínkách, nebo neprovádí zpětné testy k posouzení spolehlivosti přijaté metodiky, nezískává nezávislé ověření, neinformuje ESMA o výsledcích provedených testů a před přijetím jakékoli významné změny modelů a parametrů nezíská jeho validaci;

aa)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 49 odst. 2 tím, že pravidelně netestuje klíčové aspekty svých postupů v případě selhání a nepřijímá veškeré přiměřené kroky k zajištění toho, aby jim všichni členové clearingového systému rozuměli a měli zavedena vhodná opatření za účelem reakce na selhání;

bb)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 50 odst. 1 tím, že k vypořádání svých obchodů nepoužívá peněžní prostředky centrální banky, je-li jejich využití účelné a jsou-li dostupné, nebo nepřijímá kroky k přísnému omezení rizik vypořádání v hotovosti, nejsou-li peněžní prostředky centrální banky použity;

cc)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 50 odst. 3 tím, že neomezuje hlavní rizika maximálním využitím mechanismů dodání proti zaplacení, je-li ústřední protistrana povinna provádět nebo přijímat dodání finančních nástrojů;

dd)  ústřední protistrana tier 2 porušuje článek 50a nebo 50b tím, že nevypočítává koeficient KCCP stanovený v uvedeném článku nebo nedodržuje pravidla pro výpočet koeficientu KCCP stanovená v čl. 50a odst. 2, článku 50b a 50d;

ee)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 50a odst. 3 tím, že vypočítává koeficient KCCP méně často než čtvrtletně nebo méně často, než to vyžaduje ESMA v souladu s čl. 50a odst. 3;

ff)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 51 odst. 2 tím, že nemá nediskriminační přístup jak k údajům, které potřebuje k výkonu svých funkcí v souvislosti s uvedeným konkrétním obchodním systémem, v rozsahu, v němž splňuje provozní a technické požadavky stanovené daným obchodním systémem, tak i k příslušnému vypořádacímu systému;

gg)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 52 odst. 1 tím, že uzavírá dohody o interoperabilitě, aniž by splňovala požadavky stanovené v písmenech a), b), c) a d) uvedeného odstavce;

hh)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 53 odst. 1 tím, že neodlišuje na účtech aktiva a pozice držené na účet jiné ústřední protistrany, s níž uzavřela dohodu o interoperabilitě;

ii)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 54 odst. 1 tím, že uzavřela dohodu o interoperabilitě bez předchozího schválení ESMA.

IV.  Porušení povinnosti související s transparentností a dostupností údajů:

a)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 38 odst. 1 tím, že nezveřejňuje ceny a poplatky za každou službu poskytovanou samostatně, včetně slev, rabatů a podmínek využití uvedených snížení;

b)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 38 odst. 1 tím, že ESMA nesděluje informace o nákladech a výnosech souvisejících s jejími službami;

c)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 38 odst. 2 tím, že nesděluje členům svého clearingového systému a jejich klientům rizika spojená s poskytovanými službami;

d)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 38 odst. 3 tím, že nesděluje členům svého clearingového systému nebo ESMA informace o cenách používané k výpočtu svých expozic ke konci dne vůči členům svého clearingového systému, nebo nezveřejňuje souhrnně pro každou kategorii nástrojů celkové objemy obchodů, jejichž clearing provedla;

e)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 38 odst. 4 tím, že nezveřejňuje provozní a technické požadavky na komunikační protokoly zahrnující obsah a formát zpráv, které používá ve vztahu ke třetím stranám, včetně provozních a technických požadavků uvedených v článku 7;

f)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 38 odst. 5 tím, že nezveřejňuje každé porušení kritérií uvedených v čl. 37 odst. 1 nebo požadavků stanovených v čl. 38 odst. 1 členy clearingového systému, s výjimkou případů, kdy se ESMA domnívá, že by zveřejnění těchto údajů ohrozilo finanční stabilitu nebo důvěru trhu, závažně ohrozilo finanční trhy, či způsobilo nepřiměřenou škodu zúčastněným subjektům;

g)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 39 odst. 7 tím, že nezveřejňuje úrovně ochrany a náklady spojené s jednotlivými úrovněmi oddělení, jež poskytuje;

h)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 49 odst. 3 tím, že nezveřejňuje klíčové informace o svém modelu řízení rizik a předpoklady k provádění stresových testů uvedených v čl. 49 odst. 1;

i)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 50 odst. 2 tím, že zřetelně neuvádí své povinnosti v souvislosti s dodáním finančních nástrojů, včetně toho, zda je povinna provést či přijmout dodání finančního nástroje, nebo zda účastníky odškodňuje za ztráty vzniklé v průběhu dodání;

j)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 50c odst. 1 tím, že členům svého clearingového systému, kteří jsou institucemi, nebo jejich příslušným orgánům nepodává informace uvedené v čl. 50c odst. 1 písm. a), b) c), d) a e);

k)  ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 50c odst. 2 tím, že členům svého clearingového systému, kteří jsou institucemi, podává zprávy méně často než jednou za čtvrtletí nebo méně často, než to vyžaduje ESMA v souladu s čl. 50c odst. 2.

V.  Porušení povinnosti týkající se překážek, jež brání výkonu dohledu:

a)  ústřední protistrana porušuje článek 25c tím, že neposkytne informace v reakci na rozhodnutí o žádosti o informace podle čl. 25c odst. 2, nebo tím, že v reakci na prostou žádost ESMA o informace podle čl. 25c odst. 2 nebo čl. 25c odst. 3 nebo na rozhodnutí ESMA týkající se žádosti o informace podle čl. 25c odst. 3 poskytne nepravdivé nebo zavádějící informace;

b)  ústřední protistrana nebo její zástupci poskytnou nepravdivé nebo zavádějící odpovědi na otázky položené podle čl. 25d odst. 1 písm. c);

c)  ústřední protistrana porušuje čl. 25d odst. 1 písm. e) tím, že nesplní požadavek ESMA poskytnout výpisy telefonních hovorů nebo datových přenosů;

d)   ústřední protistrana tier 2 nesplní včas požadavky opatření, které v oblasti dohledu přijme ESMA podle článku 25n;

e)   ústřední protistrana tier 2 se nepodrobí kontrole na místě nařízené rozhodnutím o šetření, které přijal ESMA ▌podle článku 25e.

PŘÍLOHA IV

Seznam koeficientů spojených s přitěžujícími nebo polehčujícími okolnostmi pro účely použití čl. 25g odst. 3

Na základní výši pokuty podle čl. 25g odst. 2 se kumulativně použijí níže uvedené koeficienty:

I.  Korekční koeficienty spojené s přitěžujícími okolnostmi:

a)  pokud se jedná o opakované porušování povinnosti, za každý další případ tohoto porušení se použije dodatečný koeficient ve výši 1,1;

b)  pokud docházelo k porušování povinnosti po dobu delší než šest měsíců, použije se koeficient ve výši 1,5;

c)  pokud byly na základě porušování povinnosti zjištěny systémové nedostatky v organizaci ústřední protistrany, zejména v jejích postupech, systémech řízení či interní kontrole, použije se koeficient ve výši 2,2;

d)  pokud má porušení povinnosti negativní vliv na kvalitu činností a služeb ústřední protistrany, použije se koeficient ve výši 1,5;

e)  pokud došlo k porušení povinnosti úmyslně, použije se koeficient ve výši 2;

f)  pokud nebyla od okamžiku, kdy bylo porušení povinností zjištěno, přijata nápravná opatření, použije se koeficient ve výši 1,7;

g)  pokud vrcholné vedení ústřední protistrany nespolupracuje s ESMA při jeho šetření, použije se koeficient ve výši 1,5.

II.  Korekční koeficienty spojené s polehčujícími okolnostmi:

a)  pokud k porušení povinnosti docházelo po dobu kratší než deset pracovních dnů, použije se koeficient ve výši 0,9;

b)  pokud může vrcholné vedení ústřední protistrany prokázat, že přijalo veškerá nezbytná opatření k tomu, aby porušení povinnosti zabránilo, použije se koeficient ve výši 0,7;

c)  pokud ústřední protistrana na porušení povinnosti rychle, účinně a v plném rozsahu upozornila ESMA, použije se koeficient ve výši 0,4;

d)  pokud ústřední protistrana přijala dobrovolně opatření k zajištění toho, aby k obdobnému porušování povinnosti v budoucnu již nemohlo dojít, použije se koeficient ve výši 0,6.“.

(1)* DOSUD NEPROBĚHLA PRÁVNĚ LINGVISTICKÁ KONTROLA TOHOTO TEXTU.
(2)Úř. věst. C 385 15.11.2017, s. 3.
(3)Stanovisko ze dne 20. září 2017 (Úř. věst. C 434 15.12.2017, s. 63).
(4)Postoj Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2019.
(5)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
(6)Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).

Poslední aktualizace: 29. dubna 2019Právní upozornění