Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0136(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0190/2018

Indgivne tekster :

A8-0190/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/04/2019 - 10.18

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0438

Vedtagne tekster
PDF 382kWORD 122k
Torsdag den 18. april 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Tilladelse til CCP'er og anerkendelse af tredjelands-CCP'er ***I
P8_TA-PROV(2019)0438A8-0190/2018
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0331),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0191/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 4. oktober 2017 fra Den Europæiske Centralbank(1),

–  der henviser til udtalelse af 20. september 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. marts 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0190/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 385 af 15.11.2017, s. 3.
(2) EUT C 434 af 15.12.2017, s. 63.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om ▌om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er(1)
P8_TC1-COD(2017)0136

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012(5) foreskriver, at standardiserede OTC-derivataftaler skal cleares gennem en central modpart (CCP) på linje med tilsvarende krav i andre G20-lande. Ved forordningen blev der også indført strenge tilsynskrav, organisatoriske krav og krav til god forretningsskik for CCP'er og indført ordninger for tilsynet med dem med henblik på at minimere risici for brugere af CCP'er og understøtte den finansielle stabilitet.

(2)  CCP-aktiviteten i Unionen og på verdensplan er vokset hastigt i omfang og rækkevidde siden vedtagelsen af forordning (EU) nr. 648/2012. Væksten i CCP-aktiviteten ser ud til at ville fortsætte i de kommende år med indførelsen af yderligere clearingforpligtelser og stigningen i frivillig clearing blandt modparter, der ikke er underlagt en clearingforpligtelse. Kommissionens forslag af 4. maj 2017, som har til formål at ændre forordning (EU) nr. 648/2012 på en målrettet måde med henblik på at forbedre dens effektivitet og proportionalitet, vil skabe yderligere incitamenter for CCP'er til at tilbyde modparter central clearing af derivater og lette adgangen til clearing for små finansielle og ikkefinansielle modparter. Dybere og mere integrerede kapitalmarkeder opstået som et resultat af kapitalmarkedsunionen vil skabe et endnu større behov for grænseoverskridende clearing i Unionen og derved yderligere øge CCP'ernes betydning og indbyrdes forbundethed i det finansielle system.

(3)  Antallet af CCP'er, der i øjeblikket er etableret i Unionen og er meddelt tilladelse i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, er – med 16 i august 2018 – fortsat relativt begrænset. Der er anerkendt 32 tredjelands-CCP'er i henhold til nævnte forordnings ækvivalensbestemmelser, hvilket betyder, at disse CCP'er også kan tilbyde deres tjenesteydelser til clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen. Clearingmarkederne er velintegrerede i hele Unionen, men er stærkt koncentreret i visse bestemte aktivklasser og stærkt indbyrdes forbundne. Risikokoncentrationen betyder, at det er meget lidt sandsynligt, at en CCP bliver nødlidende, men at konsekvenserne, hvis det alligevel sker, potentielt er ekstremt vidtrækkende. I overensstemmelse med G20-konsensussen vedtog Kommissionen i november 2016 et forslag til forordning om genopretning og afvikling af CCP'er for at sikre, at myndighederne er ordentligt forberedt til at håndtere en nødlidende CCP, sikre finansiel stabilitet og begrænse omkostningerne for skatteyderne.

(4)  Uanset nævnte lovforslag og i lyset af clearings voksende omfang, kompleksitet og grænseoverskridende dimension i Unionen og på verdensplan bør de tilsynsmæssige rammer for EU- og tredjelands-CCP'er tages op til fornyet overvejelse. Ved at adressere identificerede problemer på et tidligt stadium og fastlægge klare og sammenhængende tilsynsrammer for både EU- og tredjelands-CCP'er vil stabiliteten i Unionens finansielle system som helhed blive styrket, ligesom den potentielle risiko for, at en CCP bliver nødlidende, vil blive endnu lavere.

(5)  I lyset af ovenstående vedtog Kommissionen den 4. maj 2017 en meddelelse om imødegåelse af udfordringer for vigtige finansielle markedsinfrastrukturer og videreudvikling af kapitalmarkedsunionen, hvoraf det fremgår, at det er nødvendigt med yderligere ændringer af forordning (EU) nr. 648/2012 for at forbedre den nuværende ramme, der sikrer finansiel stabilitet og understøtter yderligere udvikling og uddybning af kapitalmarkedsunionen.

(6)  De tilsynsmæssige rammer i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 er primært baseret på hjemlandets myndighed. Meddelelse af tilladelser til og tilsyn med CCP'er etableret i Unionen varetages i dag af kollegier sammensat af nationale tilsynsførende, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), de relevante medlemmer af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og andre relevante myndigheder. Kollegierne er afhængige af, at den nationale kompetente myndighed, som har ansvaret for at håndhæve bestemmelserne i forordning (EU) nr. 648/2012, koordinerer og forestår udveksling af oplysninger. En uensartet tilsynspraksis i Unionen i forhold til CCP'er kan skabe risiko for regel- og tilsynsarbitrage, som kan bringe den finansielle stabilitet i fare og danne grobund for usund konkurrence. Kommissionen har gjort opmærksom på disse nye risici og behovet for større tilsynsmæssig konvergens i sin meddelelse om kapitalmarkedsunionen af 14. september 2016 og under den offentlige høring om de europæiske tilsynsmyndigheders (ESA'ernes) aktiviteter. Inden for ESMA's allerede eksisterende generelle rolle, som er at udfylde en koordinerende rolle mellem de kompetente myndigheder og på tværs af kollegierne med henblik på at opbygge en fælles tilsynskultur og sammenhængende tilsynspraksisser, sikre ensartede procedurer og konsekvente tilgange og styrke ensartetheden af tilsynsresultaterne, bør ESMA derfor navnlig fokusere på tilsynsområder, som har en grænseoverskridende dimension eller en eventuel grænseoverskridende virkning. ESMA bør fastlægge de tilsynsområder, som har en grænseoverskridende dimension eller en eventuel grænseoverskridende virkning, på grundlag af sin ekspertise og sine erfaringer i forbindelse med anvendelsen af denne forordning.

(7)  Den måde, som kollegier oprettet til EU-CCP'er fungerer på, er af afgørende betydning for et effektivt tilsyn med CCP'er. For at sikre sammenhæng i processerne i kollegierne i hele Unionen bør de skriftlige aftaler om de praktiske foranstaltninger for den måde, disse kollegier fungerer på, forbedres og standardiseres yderligere. For yderligere at styrke den rolle, som medlemmerne af kollegierne spiller, bør de have ret til at bidrage til fastsættelsen af dagsordenen for kollegiets møder. For at øge kollegiernes gennemsigtighed bør deres sammensætning offentliggøres. For at undgå interessekonflikter foreskriver forordning (EU) nr. 1024/2013, at ECB's tilsynsopgaver og pengepolitiske opgaver og andre opgaver bør udøves fuldstændig adskilt. Denne specifikke adskillelse af ECB's ansvarsområder bør anerkendes. Hvis ECB er medlem af et kollegium oprettet til en EU-CCP på grund af sin funktion som kompetent myndighed for et clearingmedlem inden for den fælles tilsynsmekanisme og på grund af sin funktion som en udstedende centralbank, som repræsenterer Eurosystemet, bør ECB derfor gives to stemmer i kollegiet.

(8)  Antallet af udstedende centralbanker og kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med clearingmedlemmer i de medlemsstater, der er repræsenteret i kollegier oprettet til EU-CCP'er, er i øjeblikket begrænset. For at lette adgangen til oplysninger for et større udsnit af udstedende centralbanker og kompetente myndigheder i yderligere medlemsstater, hvis finansielle stabilitet kan blive berørt af en CCP's alvorlige finansielle vanskeligheder, bør yderligere udstedende centralbanker og kompetente myndigheder kunne deltage i kollegierne efter anmodning. For at fremme ensartetheden i tilsynet med CCP'er i hele Unionen bør formanden for, eller et uafhængigt medlem af, CCP-Tilsynsudvalget også deltage i kollegierne. For at sikre en hensigtsmæssig, effektiv og hurtig beslutningsproces bør både disse udstedende centralbanker og kompetente myndigheder, der deltager på grundlag af en anmodning, og formanden for, eller det uafhængige medlem af, CCP-Tilsynsudvalget ikke have stemmeret.

(9)  For at styrke kollegiernes rolle bør de kunne afgive udtalelser om yderligere tilsynsområder med grundlæggende indvirkning på en CCP's forretningsaktiviteter, herunder om vurderingen af kapitalejere og deltagere med en kvalificeret andel af CCP'er og outsourcing af operationelle funktioner, tjenesteydelser eller aktiviteter. Efter anmodning fra et medlem af kollegiet bør kollegiet desuden have mulighed for i sine udtalelser at medtage henstillinger, som har til formål at afhjælpe mangler i CCP'ens risikostyring og øge dens modstandsdygtighed, med forbehold af en flertalsafgørelse fra kollegiet. Kollegiets afstemning om at medtage sådanne henstillinger bør gennemføres adskilt fra kollegiets afstemning om udtalelsen. For at styrke virkningen af kollegiets udtalelser og henstillinger bør de kompetente myndigheder overveje dem nøje og give en begrundelse i tilfælde af betydelige afvigelser fra disse udtalelser eller henstillinger.

(10)  For yderligere at fremme konvergens med hensyn til tilsynsafgørelser bør ESMA have nye mandater til at udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder om udvidelse af aktiviteter og tjenesteydelser og for at præcisere betingelserne vedrørende revision af modeller, stresstestning og backtestning. Desuden bør ESMA have ret til at udstikke de nødvendige retningslinjer for yderligere at præcisere de fælles procedurer for tilsynskontrollen og vurderingsprocessen i forhold til CCP'er.

(11)  I lyset af de finansielle markeders globale karakter og behovet for at rette op på uoverensstemmelser i tilsynet med EU- og tredjelands-CCP'er bør ESMA's muligheder for at fremme konvergensen i tilsynet med CCP'er styrkes. Der bør med henblik herpå nedsættes et permanent internt udvalg for CCP'er ("CCP-Tilsynsudvalget"), der har til opgave at håndtere opgaver vedrørende CCP'er, der er meddelt tilladelse i Unionen, og tredjelands-CCP'er. Oprettelsen, funktionerne og sammensætningen af CCP-Tilsynsudvalget, som nedsættes under ESMA, bør være en unik løsning for at samle ekspertise inden for CCP-tilsyn og bør ikke danne præcedens for de europæiske tilsynsmyndigheder.

(1)  ▌

(12)  CCP-Tilsynsudvalget bør have ansvaret for specifikke opgaver, som det tildeles i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, med det formål at sikre et velfungerende indre marked samt finansiel stabilitet i Unionen og dens medlemsstater.

(2)  ▌

(13)  For at medtage alle praktiske erfaringer og al operationel ekspertise vedrørende tilsynet med CCP'er skal CCP-Tilsynsudvalget bestå af formanden, de uafhængige medlemmer og de kompetente myndigheder i medlemsstater med en godkendt CCP. Hvis det indkaldes til møde i forhold til godkendte CCP'er, vil centralbanker, der udsteder EU-valutaer for de finansielle instrumenter, der er clearet af CCP'er, som er meddelt tilladelse, på frivillig basis kunne deltage i CCP-Tilsynsudvalget i forbindelse med områder af vurderinger i hele Unionen af CCP'ernes modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger og relevante markedsudviklinger for at lette adgangen til oplysninger, der kan være relevante for udførelsen af deres opgaver. Hvis det træder sammen i relation til tredjelands-CCP'er, vil centralbanker, der udsteder alle EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares af den respektive tredjelands-CCP, på frivillig basis kunne deltage i CCP-Tilsynsudvalget med henblik på forberedelse af afgørelser vedrørende supplerende-kapital-CCP'er. Udstedende centralbanker bør være ikkestemmeberettigede medlemmer af CCP-Tilsynsudvalget. Formanden for CCP-Tilsynsudvalget bør kunne invitere medlemmer af tilsynskollegier som observatører for at sikre, at CCP-Tilsynsudvalget tager hensyn til øvrige relevante myndigheders synspunkter.

(14)  Med henblik på at sikre en passende grad af ekspertise og ansvarlighed bør CCP-Tilsynsudvalgets formand og uafhængige medlemmer udpeges af Tilsynsrådet på grundlag af merit, ▌ kendskab til clearing, efterhandel, tilsyn og finansielle anliggender samt erfaring med relevans for CCP-tilsyn og ‑regulering efter en åben udvalgsprocedure, der tilrettelægges og forvaltes af Tilsynsrådet med bistand fra Kommissionen under overholdelse af princippet om kønsmæssig balance. Før udpegelsen og senest en måned efter Tilsynsrådets udvælgelse af dem bør Europa-Parlamentet, efter at have hørt de udvalgte personer, godkende eller afvise deres udpegelse. Kun udvalgte kandidater, der er godkendt af Europa-Parlamentet, kan udpeges af Tilsynsrådet.

(15)  For at sikre gennemsigtighed og demokratisk kontrol og for at beskytte EU-institutionernes rettigheder bør CCP-Tilsynsudvalgets formand og uafhængige medlemmer være ansvarlige over for Europa-Parlamentet og Rådet for alle afgørelser, der træffes på grundlag af denne forordning.

(16)  CCP-Tilsynsudvalgets formand og uafhængige medlemmer bør handle uafhængigt og objektivt i Unionens interesse. De bør sikre, at der tages behørigt hensyn til behovet for et velfungerende indre marked og finansiel stabilitet i de enkelte medlemsstater med eller uden godkendte CCP'er og i Unionen.

(17)  For at sikre en hensigtsmæssig, effektiv og hurtig beslutningsproces i CCP-Tilsynsudvalget bør formanden, de uafhængige medlemmer og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor en CCP er etableret, have stemmeret. Repræsentanterne for centralbanken (centralbankerne) og observatørerne bør ikke have stemmeret. CCP-Tilsynsudvalget bør træffe sine afgørelser med simpelt flertal blandt sine medlemmer, hvert stemmeberettiget medlem bør have én stemme, og formanden bør have den afgørende stemme i tilfælde af stemmelighed. Den endelige beslutningsbeføjelse bør ligge hos ESMA's Tilsynsråd.

(3)  ▌

(18)  For at sikre en sammenhængende og konsekvent tilgang til tilsyn i Unionen bør CCP-Tilsynsudvalget have ansvar for at udarbejde visse specifikke afgørelser og udføre visse opgaver, som er overdraget til ESMA. Sådanne ansvarsområder styrker ESMA's koordinerende rolle mellem de kompetente myndigheder og på tværs af kollegierne med henblik på at opbygge en fælles tilsynskultur og sammenhængende tilsynspraksisser, navnlig med hensyn til tilsynsområder, som har en grænseoverskridende dimension eller en eventuel grænseoverskridende virkning. I denne henseende kan sådanne relevante tilsynsaktiviteter og afgørelser navnlig omfatte tilsynsområder, hvor en uensartet tilsynspraksis kan skabe risiko for regel- og tilsynsarbitrage eller bringe den finansielle stabilitet i fare. ESMA bør også underrettes om alle udtalelser vedtaget af kollegier, som er fastsat i denne forordning, herunder grundlaget for den beslutningstagning, som kollegiets udtalelse vedrører, og eventuelle henstillinger, som kollegiet har tilsluttet sig med disse udtalelser.

(19)  Endvidere bør der ske en obligatorisk forudgående udveksling og drøftelse vedrørende udkast til afgørelser fra kompetente myndigheder for CCP'er på visse tilsynsområder af særlig betydning inden for rammerne af CCP-Tilsynsudvalget. På frivillig basis og på initiativ fra kompetente myndigheder for CCP'er kan alle udkast til afgørelser desuden gøres til genstand for en forudgående udveksling. ESMA bør ikke afgive en udtalelse, hvis der som følge af resultatet af udvekslingen og drøftelsen i CCP-Tilsynsudvalget ikke er blevet fastlagt et afvigende synspunkt. ESMA's beføjelse til at afgive udtalelser bør sikre, at CCP'ens kompetente myndighed modtager en yderligere reaktion vedrørende udkast til afgørelser fra en gruppe af tilsynsmyndigheder, som er specialiseret i og har erfaring med tilsyn med CCP'er. Sådanne udtalelser fra ESMA vil ikke have nogen indvirkning på CCP'ens kompetente myndigheds ansvar for at træffe den endelige afgørelse, hvilket betyder, at det endelige indhold af den pågældende afgørelse fortsat fuldt ud vil være overladt til CCP'ens kompetente myndigheds skøn. Såfremt den kompetente myndighed ikke er enig i en udtalelse fra ESMA, bør den fremsætte bemærkninger til ESMA om enhver væsentlig afvigelse fra den pågældende udtalelse. Den kompetente myndighed bør fremsætte bemærkninger før, samtidig med eller efter at have vedtaget en afgørelse. Hvis den kompetente myndighed fremsætter bemærkninger efter at have vedtaget en afgørelse, bør den dog gøre dette hurtigst muligt. Udtalelsen fra ESMA vil ikke gribe ind i kollegiernes beføjelse til efter eget skøn at bestemme indholdet af deres udtalelse, hvor det er relevant.

(20)  Hvis tilsynsaktiviteter i forbindelse med CCP'er, som er meddelt tilladelse, viser manglende konvergens og konsekvens i anvendelsen af denne forordning, herunder på grundlag af kompetente myndigheders obligatoriske og frivillige høring af ESMA og drøftelserne i CCP-Tilsynsudvalget, bør ESMA fremme den nødvendige grad af konvergens og konsekvens, bl.a. ved at udstede retningslinjer og henstillinger eller afgive udtalelser. For at lette denne proces bør CCP-Tilsynsudvalget kunne henstille til Tilsynsrådet, at det overvejer at vedtage retningslinjer, henstillinger og udtalelser fra ESMA. CCP-Tilsynsudvalget bør også være berettiget til at afgive udtalelser til Tilsynsrådet med hensyn til afgørelser, der skal træffes af ESMA vedrørende CCP'ernes kompetente myndigheders opgaver og aktiviteter. CCP-Tilsynsudvalget bør f.eks. fremsætte udtalelser om udkast til tekniske standarder eller udkast til retningslinjer udarbejdet af ESMA på området for tilladelse til og tilsyn med CCP'er.

(21)  For at sikre et effektivt tilsyn i forbindelse med tredjelands-CCP'er bør CCP-Tilsynsudvalget udarbejde fuldstændige udkast til afgørelser med henblik på godkendelse fra ESMA's Tilsynsråd og udføre de opgaver, der er pålagt ESMA for så vidt angår de bestemmelser om anerkendelse af og tilsyn med tredjelands-CCP'er, der er fastsat i denne forordning. Da det er afgørende med samarbejde og udveksling af oplysninger, bør CCP-Tilsynsudvalget, når det træder sammen i relation til tredjelands-CCP'er, dele relevante oplysninger med Tredjelands-CCP-Kollegiet, herunder de fuldstændige udkast til afgørelser, som det forelægger Tilsynsrådet, endelige afgørelser truffet af Tilsynsrådet, dagsordener og referater af møderne i CCP-Tilsynsudvalget og ansøgninger om anerkendelse fra CCP'er, der er etableret i et tredjeland.

(22)  For at sikre en effektiv udførelse af dets opgaver bør CCP-Tilsynsudvalget understøttes af specialiseret personale fra ESMA til at forberede dets møder, forberede de analyser, som er nødvendige for at udføre dets opgaver, og støtte det i dets internationale samarbejde.

(23)  Udstedende centralbanker bør inddrages i udarbejdelsen af CCP-Tilsynsudvalgets afgørelser i forbindelse med klassifikationen af tredjelands-CCP'er i henhold til deres systemiske betydning og tilsynet med supplerende-kapital-CCP'er for at sikre korrekt udførelse af deres opgaver relateret til pengepolitik og betalingssystemernes smidige funktion. Da afgørelser truffet af ESMA angående supplerende-kapital-CCP'er om marginkrav, likviditetsrisikokontrol, sikkerhedsstillelse, afvikling og godkendelse af interoperabilitetsordninger kan være af særlig relevans for centralbankers opgaver, bør CCP-Tilsynsudvalget høre centralbanker, som udsteder alle EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares af tredjelands-CCP'er, på grundlag af en "følg eller forklar"-mekanisme.

(24)  ESMA's Tilsynsråd bør vedtage de udkast til afgørelser, som forelægges af CCP-Tilsynsudvalget i henhold til den beslutningsproces, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 1095/2010. For at sikre en effektiv og hurtig beslutningsproces bør visse afgørelser, der ikke vedrører anerkendelse, klassificering af tredjelands-CCP'er, specifikke krav til supplerende-kapital-CCP'er, revision eller tilbagetrækning af anerkendelse eller de væsentlige elementer af det løbende tilsyn med tredjelands-CCP'erne, hvor samråd med de udstedende centralbanker er påkrævet, vedtages af Tilsynsrådet inden for tre arbejdsdage.

(25)  Denne forordnings tilsynsmæssige rammer for tredjelands-CCP'er, der leverer clearingydelser i Unionen, vil også skulle revideres. Det er nødvendigt at forbedre adgangen til information, muligheden for at foretage kontrolbesøg og undersøgelser på stedet, muligheden for udveksling af oplysninger om tredjelands-CCP'er mellem Unionens og medlemsstaternes relevante myndigheder samt muligheden for at håndhæve ESMA's afgørelser over for tredjelands-CCP'er, for at forhindre vidtrækkende konsekvenser for den finansielle stabilitet for EU-enhederne. Der er også en risiko for, at ændringer i ▌ reglerne for tredjelands-CCP'er eller i et tredjelands regelsæt ikke vil kunne tages i betragtning og vil kunne have en negativ indvirkning på resultaterne af regulering eller tilsyn ▌ og derved føre til ulige konkurrencevilkår EU- og tredjelands-CCP'erne imellem.

(26)  En betydelig del af de finansielle instrumenter i medlemsstaternes valutaer cleares af tredjelands-CCP'er. Dette indebærer betydelige udfordringer for Unionens og medlemsstaternes myndigheder med hensyn til at sikre finansiel stabilitet.

(27)  Kommissionen bør som led i sine bestræbelser på at opnå integrerede finansielle markeder fortsætte med ved hjælp af afgørelser om ækvivalens at konstatere, at tredjelandes retlige og tilsynsmæssige rammer opfylder kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. For at fremme gennemførelsen af den nuværende ækvivalensordning i relation til CCP'er bør Kommissionen om nødvendigt kunne præcisere kriterierne for vurdering af ækvivalensen af tredjelandes CCP-ordninger nærmere. Det er også nødvendigt at bemyndige ESMA til at overvåge den regulerings- og tilsynsmæssige udvikling i de CCP-ordninger i tredjelande, som Kommissionen har vurderet som værende ækvivalente. Formålet hermed er at sikre, at ækvivalenskriterierne og eventuelle særlige betingelser for anvendelse heraf fortsat opfyldes af tredjelande. ESMA bør aflægge rapport om sine resultater til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Tredjelands-CCP-Kollegiet på fortrolig basis.

(28)  Kommissionen kan i dag når som helst ændre, suspendere, revidere eller tilbagekalde en afgørelse om ækvivalens, navnlig hvis udviklingen i et tredjeland i væsentlig grad påvirker de elementer, der er vurderet i overensstemmelse med ækvivalenskravene i henhold til denne forordning. Hvis et tredjelands relevante myndigheder ikke længere samarbejder med ESMA eller andre EU-tilsynsmyndigheder i god tro eller vedvarende undlader at overholde de gældende ækvivalenskrav, kan Kommissionen også blandt andet sende en advarsel til en myndighed i det pågældende tredjeland eller offentliggøre en særlig henstilling. Hvis Kommissionen på et tidspunkt beslutter at tilbagekalde et tredjelands ækvivalensstatus, har den mulighed for at udsætte anvendelsesdatoen for den pågældende afgørelse for at imødegå risici for den finansielle stabilitet eller markedsforstyrrelser. Ud over de beføjelser, Kommissionen allerede har, bør den også kunne fastsætte særlige betingelser med henblik på at sikre, at ækvivalenskriterierne fortsat til stadighed opfyldes af det tredjeland, som en afgørelse om ækvivalens vedrører. Kommissionen bør også kunne fastsætte betingelser, der sikrer, at ESMA er i stand til effektivt at udøve sine beføjelser i forhold til tredjelands-CCP'er, der er anerkendt i henhold til denne forordning, eller med hensyn til overvågning af udvikling på regulerings- og tilsynsområdet i tredjelande, der har relevans for vedtagne ækvivalensafgørelser.

(29)  På baggrund af den stadig mere grænseoverskridende dimension af CCP'er og af de indbyrdes forbindelser i Unionens finansielle system er det nødvendigt at forbedre Unionens evne til at identificere, overvåge og begrænse de potentielle risici i forbindelse med tredjelands-CCP'er. ESMA's rolle bør derfor styrkes for effektivt at føre tilsyn med tredjelands-CCP'er, der ansøger om at blive anerkendt til at levere clearingydelser i Unionen. Inddragelsen af Unionens udstedende centralbanker i arbejdet med at anerkende ▌, føre tilsyn med, revidere anerkendelsen af og tilbagetrække anerkendelsen af tredjelands-▌CCP'er, der er aktive i den valuta, de udsteder, bør også styrkes. De udstedende centralbanker i Unionen bør således høres om visse aspekter, som påvirker deres pengepolitiske ansvarsområder i relation til finansielle instrumenter i EU-valutaer, der er clearet eller skal cleares af CCP'er etableret uden for Unionen.

(30)  Når Kommissionen har konstateret, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med EU-rammerne, bør der i processen med at anerkende CCP'er fra det pågældende tredjeland tages hensyn til de risici, som de pågældende CCP'er udgør for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater.

(31)  I forbindelse med behandling af en tredjelands-CCP's ansøgning om anerkendelse bør ESMA vurdere omfanget af den systemiske risiko, CCP'en udgør for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater, på grundlag af objektive og gennemsigtige kriterier fastsat ved denne forordning. Disse kriterier bør bidrage til den generelle vurdering. Hver for sig bør ingen af disse kriterier betragtes som isoleret bestemmende. I forbindelse med vurdering af en tredjelands-CCP's risikoprofil bør ESMA tage hensyn til alle risici, herunder operationelle risici såsom svig, kriminel virksomhed, IT- og cyberrisici. Kommissionen bør specificere disse kriterier nærmere ved en delegeret retsakt. Der bør ved specificeringen af disse kriterier tages hensyn til karakteren af de transaktioner, der er clearet af CCP'en, herunder deres kompleksitet, prisvolatiliteten og den gennemsnitlige løbetid, samt gennemsigtigheden og likviditeten på de pågældende markeder, og i hvilken grad CCP'ens clearingaktiviteter angives i euro eller andre EU-valutaer. I den forbindelse kan specifikke kendetegn vedrørende visse landbrugsderivataftaler, der opføres og udføres på regulerede markeder i tredjelande, og som vedrører markeder, der hovedsageligt yder tjenester til nationale, ikkefinansielle modparter i det pågældende tredjeland, hvor deres erhvervsrisici forvaltes gennem disse kontrakter, udgøre en ubetydelig risiko for clearingmedlemmer og handelspladser i Unionen, da de har en lav grad af systemisk indbyrdes afhængighed med resten af det finansielle system. Hvis der findes et gældende regelsæt for genopretning og afvikling af CCP'er i et tredjeland, bør ESMA tage hensyn hertil i sin analyse af, hvor stor en systemisk risiko den ansøgende CCP etableret i det pågældende tredjeland udgør for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater.

(32)  CCP'er, der ikke er systemisk vigtige for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater, bør betragtes som kernekapital-CCP'er. CCP'er, der er eller vil kunne blive systemisk vigtige for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater, bør betragtes som supplerende-kapital-CCP'er. Afgør ESMA, at en tredjelands-CCP ikke er systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater, bør de eksisterende betingelser for anerkendelse i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 gælde for den pågældende CCP. Afgør ESMA, at en tredjelands-CCP er systemisk vigtig, bør den pågældende CCP pålægges specifikke krav ▌. ESMA bør kun anerkende en sådan CCP, hvis den opfylder disse krav. Disse krav bør omfatte visse tilsynskrav som fastsat i forordning (EU) nr. 648/2012, der har til formål at øge en CCP's sikkerhed og effektivitet. ESMA bør være direkte ansvarlig for at sikre, at en systemisk ▌ vigtig tredjelands-CCP opfylder disse krav. Relaterede krav bør desuden gøre det muligt for ESMA at gennemføre et fyldestgørende og effektivt tilsyn med den pågældende CCP i henhold til denne forordning.

(33)  For at sikre, at den eller de centralbanker, som udsteder alle EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares af tredjelands-CCP'er, inddrages på behørig vis i anerkendelsen af supplerende-kapital-CCP'er, bør ESMA, når den anerkender sådanne CCP'er, tage hensyn til deres overholdelse af specifikke krav, som de pågældende udstedende centralbanker måtte have pålagt i forbindelse med udførelsen af deres pengepolitiske opgaver. Disse krav bør vedrøre indgivelse af oplysninger til den udstedende centralbank efter dennes begrundede anmodning, CCP'ernes samarbejde med de udstedende centralbanker i forbindelse med stresstest, der udføres af ESMA, åbningen af en dag-til-dag-indlånskonto i den udstedende centralbank og krav i ekstraordinære situationer, som den eller de udstedende centralbanker finder nødvendige. Den eller de udstedende centralbankers adgangskriterier og -krav for åbning af en dag-til-dag-indlånskonto bør ikke udgøre en forpligtelse til at flytte alle eller en del af CCP'ens clearingydelser.

(34)  Med hensyn til de krav, som udstedende centralbanker kan pålægge i ekstraordinære situationer, kan transmissionen af pengepolitikken eller betalingssystemernes smidige funktion blive berørt af udviklingen i centralt clearede markeder i situationer såsom spændinger på markederne (navnlig penge- og genkøbsmarkederne), som CCP'en er afhængig af for at opnå likviditet; situationer, hvor CCP'ers transaktioner bidrager til likviditetsmangel på markedet; alvorlige fejl ved betalings- eller afviklingsordninger, der forhindrer CCP'erne i at indfri deres betalingsforpligtelser eller øge deres likviditetsbehov. Afgørelsen af, om der foreligger sådanne ekstraordinære situationer, afhænger udelukkende af pengepolitiske overvejelser og skal ikke nødvendigvis være sammenfaldende med en akut situation vedrørende CCP'en. I sådanne situationer begrænser tilsynsrammerne ikke nødvendigvis de deraf følgende risici fuldt ud, og det kan derfor blive nødvendigt med direkte foranstaltninger fra de udstedende centralbanker for at sikre transmissionen af pengepolitikken og betalingssystemernes smidige funktion.

(35)  I sådanne ekstraordinære situationer kan det være nødvendigt for udstedende centralbanker, i det omfang det er tilladt i henhold til deres respektive institutionelle rammer, at pålægge midlertidige krav vedrørende likviditetsrisici, afviklingsordninger, marginkrav, sikkerhedsstillelse eller interoperabilitetsordninger. Manglende overholdelse af sådanne midlertidige krav kan eventuelt medføre, at ESMA trækker anerkendelsen af supplerende-kapital-CCP'en tilbage. Disse krav kan navnlig omfatte midlertidig forbedringer af en supplerende-kapital-CCP's likviditetsrisikostyring, såsom forhøjelse af likviditetsbufferen, forøgelse af opkrævningshyppigheden for intradagsmarginer og begrænsninger af valutaeksponeringer eller specifikke fremgangsmåder for at foretage kontantindskud og afvikle betalinger i centralbankens valuta. Kravene bør ikke omfatte andre tilsynsområder eller automatisk være ensbetydende med tilbagetrækning af anerkendelse. Endvidere bør anvendelsen af disse krav kun være en forudsætning for anerkendelse i en begrænset periode på højst seks måneder, som eventuelt kan forlænges én gang med yderligere en periode, der ikke overstiger seks måneder. Efter udløbet af denne yderligere periode bør anvendelsen af disse krav ophøre med at være en forudsætning for anerkendelse af en supplerende-kapital-CCP. I forbindelse med en ny eller anden ekstraordinær situation bør de udstedende centralbanker dog ikke forhindres i at pålægge midlertidige krav, hvis anvendelse vil være en forudsætning for anerkendelse af en supplerende-kapital-CCP i henhold til denne forordning.

(36)  Inden anvendelsen af kravene eller inden en eventuel forlængelse heraf bør en udstedende centralbank over for ESMA, de øvrige centralbanker, som udsteder alle EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares, og medlemmerne af Tredjelands-CCP-Kollegiet forklare virkningerne af de krav, den agter at pålægge, for effektiviteten, soliditeten og modstandsdygtigheden af CCP'er og begrunde, hvorfor kravene er nødvendige og forholdsmæssige med hensyn til at sikre transmissionen af pengepolitikken eller betalingssystemernes smidige funktion, og samtidig tage behørigt hensyn til behovet for at beskytte fortrolige eller følsomme oplysninger. For at undgå overlapning bør den udstedende centralbank samarbejde og løbende udveksle oplysninger med ESMA og de øvrige centralbanker, som udsteder alle EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares, vedrørende de midlertidige krav, der finder anvendelse i ekstraordinære situationer.

(37)  Den eller de udstedende centralbanker bør så hurtigt som muligt, og under alle omstændigheder inden for 30 arbejdsdage efter fastsættelsen af, hvorvidt en tredjelands-CCP ikke er en kernekapital-CCP i henhold til artikel 25, stk. 2a, tredje afsnit, over for ESMA bekræfte, hvorvidt en supplerende-kapital-CCP opfylder eventuelle yderligere krav, eller hvorvidt de yderligere krav er blevet indført efter anerkendelsen, inden for 90 arbejdsdage efter indførelsen.

(38)  Omfanget af den risiko, en systemisk vigtig CCP udgør for det finansielle system og stabiliteten i Unionen, varierer. Kravene til systemisk vigtige CCP'er bør derfor anvendes på en måde, der står i rimeligt forhold til de risici, CCP'en kan udgøre for Unionen. Hvis ESMA, efter høring af ESRB og i samråd med ▌ den eller de centralbanker, som udsteder alle EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares af en tredjelands-CCP, ud fra en fuldt begrundet vurdering, herunder en kvantitativ teknisk vurdering af omkostningerne og fordelene, konkluderer, at en tredjelands-CCP eller visse af dens clearingydelser har en sådan systemisk betydning, at overholdelse af de specifikke krav som fastsat ved denne forordning ikke i tilstrækkeligt omfang vil tackle risikoen for den finansielle stabilitet for Unionen eller for en eller flere af dens medlemsstater, bør ESMA, hvis andre foranstaltninger skønnes utilstrækkelige til at tackle risiciene for den finansielle stabilitet, kunne henstille til Kommissionen, at den pågældende CCP eller visse af dens clearingydelser ikke bør anerkendes. ESMA kan efter denne procedure henstille ikke at anerkende en CCP med eller uden forudgående klassificering af CCP'en eller visse af dens tjenesteydelser som supplerende-kapital-CCP.

På grundlag af denne henstilling bør Kommissionen som en sidste udvej kunne vedtage en gennemførelsesretsakt, der præciserer, at den pågældende tredjelands-▌CCP ikke bør kunne levere visse eller alle sine clearingydelser til clearingmedlemmer og handelspladser etableret i Unionen, medmindre CCP'en er meddelt tilladelse i en medlemsstat til at gøre dette i overensstemmelse med denne forordning. I denne gennemførelsesretsakt bør der også fastsættes en passende tilpasningsperiode på højst to år, som kan forlænges én gang med yderligere seks måneder, og det bør angives, på hvilke betingelser den pågældende CCP kan fortsætte med at levere visse clearingydelser eller udøve visse clearingaktiviteter i tilpasningsperioden, og eventuelle foranstaltninger, der bør træffes i denne periode for at begrænse eventuelle omkostninger for clearingmedlemmerne og deres kunder, navnlig dem, der er etableret i Unionen.

(39)  Det er vigtigt for de udstedende centralbanker, at de høres individuelt af ESMA, og at de tilkendegiver deres enighed om enhver potentiel henstilling med henblik på at nægte en tredjelands-CCP anerkendelse, i betragtning af den konsekvens, en sådan henstilling kan have for den valuta, de udsteder, og om ESMA's rapport om anvendelsen af en potentiel kommissionsgennemførelsesretsakt, der iværksættes som følge af en sådan henstilling. I forbindelse med en sådan henstilling eller rapport bør den enighed eller de betænkeligheder, en udstedende centralbank giver udtryk for, imidlertid kun vedrøre den valuta, den udsteder, og ikke henstillingen som helhed eller rapporten som helhed.

(40)  ESMA bør regelmæssigt revidere såvel anerkendelsen af tredjelands-CCP'er som deres klassificering som kernekapital- eller supplerende-kapital-CCP'er. ESMA bør i den forbindelse tage hensyn til blandt andet ændringer i arten, omfanget og kompleksiteten af tredjelands-CCP'ens virksomhed. Sådanne revisioner bør finde sted mindst hvert femte år, og hver gang en anerkendt tredjelands-CCP har udvidet eller indskrænket omfanget af sine aktiviteter og tjenesteydelser i Unionen. Hvis ESMA efter denne revision bestemmer, at en kernekapital-CCP bør klassificeres som en supplerende-kapital-CCP, fastsætter ESMA en passende tilpasningsperiode, som ikke overstiger 18 måneder, inden for hvilke CCP'en bør opfylde de krav, der finder anvendelse på supplerende-kapital-CCP'er.

(41)  Efter anmodning fra en supplerende-kapital-CCP bør ESMA også kunne tage hensyn til, i hvilket omfang en systemisk vigtig tredjelands-CCP's overholdelse af gældende krav i det pågældende tredjeland kan sammenlignes med den pågældende CCP's overholdelse af kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. Når vurderingen udarbejdes, bør ESMA tage hensyn til den gennemførelsesretsakt vedtaget af Kommissionen, der fastslår, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i det tredjeland, hvor CCP'en er etableret, svarer til dem i denne forordning, og den bør tage hensyn til eventuelle betingelser, som anvendelse af den gennemførelsesretsakt kan være underlagt. For at sikre proportionalitet bør ESMA i sin vurdering også tage hensyn til, i hvilket omfang de finansielle instrumenter, der er clearet af CCP'en, er angivet i EU-valutaer. Kommissionen bør vedtage en delegeret retsakt om fastlæggelse af de nærmere regler og betingelser for vurdering af sådan sammenlignelig overholdelse.

(42)  ESMA bør have alle de nødvendige beføjelser til at føre tilsyn med anerkendte tredjelands-CCP'er for at sikre, at de til stadighed opfylder kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. ▌

(43)  For at fremme informationsudveksling og samarbejde mellem ESMA, medlemsstaternes kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med CCP'er og de kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med enheder, som tredjelands-CCP'ers aktiviteter kan have indvirkning på, bør ESMA oprette et Tredjelands-CCP-Kollegium. Kollegiets medlemmer bør også kunne anmode om, at et specifikt spørgsmål i forbindelse med tredjelands-CCP'er drøftes af CCP-Tilsynsudvalget.

(44)  For at gøre det muligt for ESMA at udføre sine opgaver i forhold til tredjelands-CCP'er effektivt bør tredjelands-CCP'er betale tilsynsgebyrer for ESMA's tilsyns- og administrationsopgaver. Gebyrer bør dække omkostninger i forbindelse med ansøgningerne om anerkendelse af tredjelands-CCP'er og tilsynet med disse. Kommissionen bør ved en delegeret retsakt yderligere præcisere gebyrernes art, de tjenester, for hvilke de skal erlægges, gebyrernes størrelse og den måde, hvorpå de skal betales.

(45)  ESMA bør kunne gennemføre undersøgelser og kontrolbesøg på stedet af supplerende-kapital-CCP'er og tilknyttede tredjeparter, som de pågældende CCP'er har outsourcet operationelle funktioner, tjenesteydelser eller aktiviteter til. Hvis det er relevant, bør de kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med de clearingmedlemmer, der er etableret i Unionen, informeres om resultaterne af sådanne undersøgelser og kontrolbesøg på stedet. Hvis det er relevant for udførelsen af deres pengepolitiske opgaver, bør de udstedende centralbanker for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares af CCP'en, kunne anmode om at deltage i sådanne kontrolbesøg på stedet.

(46)  ESMA bør kunne pålægge tvangsbøder for at tvinge tredjelands-CCP'er til at bringe en overtrædelse til ophør, til at afgive udtømmende og korrekte oplysninger, som ESMA har krævet, eller til at underkaste sig en undersøgelse eller et kontrolbesøg på stedet.

(47)  ESMA bør kunne pålægge både kernekapital- og supplerende-kapital-CCP'er bøder, hvis ESMA finder, at de forsætligt eller uagtsomt har overtrådt bestemmelserne i denne forordning ved at give ESMA ukorrekte eller vildledende oplysninger. ESMA bør tillige kunne pålægge supplerende-kapital-CCP'er bøder, hvis ESMA finder, at de forsætligt eller uagtsomt har overtrådt de supplerende krav, som de er underlagt i henhold til denne forordning. Hvis ESMA i overensstemmelse med artikel 25a, stk. 1, har vurderet, at en supplerende-kapital-CCP i sin overholdelse af tredjelandets gældende retlige rammer kan betragtes som havende opfyldt de krav, der er omhandlet i artikel 25, stk. 2b, litra a), og fastsat i artikel 16 og afsnit IV og V, bør den pågældende CCP's adfærd ikke anses for at være en overtrædelse af denne forordning, i det omfang den overholder disse sammenlignelige krav.

(48)  Bøderne bør stå i forhold til overtrædelsens alvor. Overtrædelser bør inddeles i forskellige grupper, for hvilke der fastsættes forskellige bøder. Til beregning af bøden for en specifik overtrædelse bør ESMA anvende en totrinsmetode, der består i fastsættelse af et grundbeløb og justering af dette grundbeløb, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et antal koefficienter. Grundbeløbet bør fastsættes under hensyntagen til den pågældende tredjelands-CCP's årlige omsætning, og justeringerne bør foretages ved at forhøje eller nedsætte grundbeløbet ved anvendelse af de relevante koefficienter i overensstemmelse med denne forordning.

(49)  Der bør ved denne forordning fastsættes koefficienter i tilknytning til skærpende og formildende omstændigheder for at give ESMA de nødvendige værktøjer til at træffe afgørelse om en bøde, der står i forhold til alvoren af den overtrædelse, en tredjelands-CCP har gjort sig skyldig i, idet der tages hensyn til de omstændigheder, hvorunder overtrædelsen er begået.

(50)  Beslutningen om at pålægge bøder eller tvangsbøder bør baseres på en uafhængig undersøgelse.

(51)  Før der træffes afgørelse om pålæggelse af bøder eller tvangsbøder, bør ESMA give de personer, der er omfattet af proceduren, lejlighed til at blive hørt, så deres ret til forsvar respekteres.

(52)  ESMA bør afholde sig fra at pålægge bøder eller tvangsbøder, hvis en allerede truffet afgørelse om frifindelse eller idømmelse af straf på baggrund af identiske forhold eller forhold, som i det væsentlige er ens, har antaget retskraft som følge af en straffesag i henhold til national ret.

(53)  Afgørelser truffet af ESMA vedrørende pålæggelse af bøder og tvangsbøder bør kunne tvangsfuldbyrdes, og deres tvangsfuldbyrdelse bør ske efter den borgerlige retsplejes regler i den stat, på hvis område den finder sted. Den borgerlige retsplejes regler bør ikke omfatte strafferetsplejeregler, men bør kunne omfatte administrative procedureregler.

(54)  ESMA bør tillægges beføjelse til, hvis en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne, at iværksætte en række tilsynsforanstaltninger, herunder at kræve, at supplerende-kapital-CCP'en bringer overtrædelsen til ophør ▌, og, som en sidste udvej, at trække anerkendelsen tilbage, hvis supplerende-kapital-CCP'en i alvorlig grad eller gentagne gange har overtrådt denne forordnings bestemmelser. ESMA bør anvende tilsynsforanstaltningerne under hensyntagen til overtrædelsens art og alvor og under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Før den træffer en afgørelse om tilsynsforanstaltninger, bør ESMA give de personer, der er genstand for procedurerne, lejlighed til at blive hørt, så deres ret til forsvar respekteres. Hvis ESMA beslutter at trække en anerkendelse tilbage, bør ESMA begrænse eventuelle markedsforstyrrelser ved at fastsætte en passende tilpasningsperiode, der ikke overstiger to år.

(55)  I forbindelse med kompetente myndigheders og ESMA's godkendelse af væsentlige ændringer af modeller og parametre vedtaget for at beregne en CCP's marginkrav, bidrag til misligholdelsesfonden, sikkerhedsstillelseskrav og andre risikokontrolmekanismer, bør de proceduremæssige aspekter og samspillet mellem den pågældende godkendelse og kollegiets afgørelse afklares. Det bør være muligt om nødvendigt at vedtage en væsentlig ændring af modellerne eller parametrene, især hvis deres hurtige ændring en forudsætning for at sikre, at CCP'ens risikostyring er forsvarlig.

(56)  Effektivt tilsyn med CCP'er afhænger af opbygningen af kompetencer, ekspertise og færdigheder samt af opbygningen af samarbejdsforhold og udveksling af erfaringer institutionerne imellem. Da alle disse er processer, der udvikles over tid og følger deres egen dynamik, skal der ved udformningen af et funktionelt og effektivt CCP-tilsynssystem tages hensyn til den potentielle udvikling på lang sigt. Derfor vil kompetencefordelingen som fastsat i denne forordning sandsynligvis udvikle sig, efterhånden som ESMA's rolle og kapacitet understøttet af CCP-Tilsynsudvalget vil udvikle sig. Med henblik på at udvikle en effektiv og modstandsdygtig tilsynsmæssig tilgang til CCP'er bør Kommissionen foretage en revision af effektiviteten af ESMA's opgaver, navnlig CCP-Tilsynsudvalgets opgaver, i forbindelse med at fremme en konvergerende og sammenhængende anvendelse af forordning (EU) nr. 648/2012 i Unionen og af ansvarsfordelingen mellem Unionens og medlemsstaternes institutioner og organer. Kommissionen bør også aflægge rapport om forordningens indvirkning på de lige vilkår for CCP'er og vurdere rammerne for anerkendelse af og tilsyn med tredjelands-CCP'er. Kommissionen bør sende rapporten til Europa-Parlamentet og Rådet sammen med eventuelle relevante forslag inden for 36 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

(57)  Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen for så vidt angår nærmere præcisering af gebyrernes art, de tjenester, for hvilke de skal erlægges, gebyrernes størrelse og den måde, hvorpå de skal betales, præcisering af ▌ de kriterier, der afgør, hvorvidt en tredjelands-CCP er eller vil kunne blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater, nærmere præcisering af de kriterier, der skal anvendes i dens ækvivalensvurderinger af tredjelande, nærmere angivelse af, hvordan og på hvilke betingelser tredjelands-CCP'er skal opfylde bestemte krav, yderligere procedureregler vedrørende pålæggelse af bøder eller tvangsbøder, herunder bestemmelser om retten til forsvar, tidsfrister, opkrævning af bøder eller tvangsbøder og forældelsesfrister for pålæg og tvangsfuldbyrdelse af tvangsbøder eller bøder, og foranstaltninger til at ændre bilag IV for at tage hensyn til udviklingen på de finansielle markeder.

(58)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning, navnlig med hensyn til anerkendelse af tredjelands-CCP'er og ækvivalensen af tredjelandes retlige rammer, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser.

(59)  Målene for denne forordning, nemlig at gøre CCP'er mere sikre og effektive ved at fastsætte ensartede krav til deres aktiviteter, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(60)  ESMA bør vente med at bruge sin beføjelse til at anerkende en tredjelands-CCP som kernekapital- eller supplerende-kapital-CCP, indtil de kriterier, der gør det muligt at vurdere, i) hvorvidt en tredjelands-CCP er eller vil kunne blive systemisk vigtig for det finansielle system i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater, og ii) sammenlignelig overholdelse, er nærmere præciseret.

(61)  Forordning (EU) ▌nr. 648/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 648/2012 foretages følgende ændringer:

1.  Artikel 6, stk. 2, litra b), affattes således:"

"b) de CCP'er, der har tilladelse i henhold til artikel 17 eller er anerkendt i henhold til artikel 25, og henholdsvis tilladelses- eller anerkendelsesdatoen, med angivelse af de CCP'er, der har tilladelse eller er anerkendt med henblik på clearingforpligtelsen".

"

2.  I artikel 15 tilføjes følgende stykke:"

"3. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA i samarbejde med ESCB udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, på hvilke betingelser supplerende tjenesteydelser eller aktiviteter, som en CCP ønsker at udvide sine forretningsaktiviteter med, ikke er omfattet af den første tilladelse og derfor kræver en udvidelse af en tilladelse i overensstemmelse med stk. 1, og proceduren for høring af det kollegium, der er oprettet i henhold til artikel 18, om, hvorvidt disse betingelser er opfyldt.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

"

3.  Artikel 17, stk. 3, affattes således:"

"3. Senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen vurderer den kompetente myndighed, ▌ hvorvidt ansøgningen er fuldstændig. Hvis ansøgningen ikke er fuldstændig, fastsætter den kompetente myndighed en frist, inden for hvilken den ansøgende CCP skal stille supplerende oplysninger til rådighed. Når den kompetente myndighed har modtaget sådanne supplerende yderligere oplysninger, fremsender den omgående disse til ESMA og det kollegium, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1. Når den kompetente myndighed har vurderet, ▌at ansøgningen er fuldstændig, underretter den den ansøgende CCP og medlemmerne af kollegiet og ESMA herom."

"

4.   I artikel 18 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:"

"1. Senest 30 kalenderdage efter indgivelsen af en fuldstændig ansøgning i overensstemmelse med artikel 17, opretter, styrer og leder CCP'ens kompetente myndighed et kollegium med henblik på at fremme udøvelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 og 54."

"

b)  Stk. 2, litra a), affattes således:"

"a) formanden eller et af de uafhængige medlemmer af CCP-Tilsynsudvalget, der er omhandlet i artikel 24a, stk. 2, litra a) og b)".

"

c)  Stk. 2, litra c), affattes således:"

"c) de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med CCP'ens clearingmedlemmer, som er etableret i de tre medlemsstater med de samlet set største bidrag til CCP'ens misligholdelsesfond, som omhandlet i artikel 42, over en etårig periode, herunder, hvis det er relevant, ECB inden for rammerne af de opgaver, den er blevet overdraget i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013(6), vedrørende tilsyn med kreditinstitutter inden for den fælles tilsynsmekanisme.

"

d)  I stk. 2 indsættes som litra ca):"

"ca) de kompetente myndigheder for clearingmedlemmer, bortset fra dem, der er omhandlet i litra c), hvis CCP'ens kompetente myndighed giver sit samtykke. Disse kompetente myndigheder anmoder om samtykke fra CCP'ens kompetente myndighed til at deltage i kollegiet og begrunder anmodningen ud fra deres vurdering af den indflydelse, som CCP'ens alvorlige finansielle vanskeligheder kan have på den finansielle stabilitet i deres respektive medlemsstat. Hvis CCP'ens kompetente myndighed ikke imødekommer anmodningen, forelægger CCP'ens kompetente myndighed en fuldstændig og detaljeret begrundelse på skrift."

"

e)  I stk. 2 tilføjes følgende litra:"

"i) de centralbanker, der udsteder EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares af CCP'en, bortset fra dem, der er omhandlet i litra h), hvis CCP'ens kompetente myndighed giver sit samtykke. Disse udstedende centralbanker anmoder om samtykke fra CCP'ens kompetente myndighed til at deltage i kollegiet og begrunder anmodningen ud fra deres vurdering af den indflydelse, som CCP'ens alvorlige finansielle vanskeligheder kan have på den respektive udstedelsesvaluta. Hvis CCP'ens kompetente myndighed ikke imødekommer anmodningen, forelægger CCP'ens kompetente myndighed en fuldstændig og detaljeret begrundelse på skrift."

"

f)  I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:"

"CCP'ens kompetente myndighed offentliggør på sit websted en liste over medlemmerne af kollegiet senest 30 kalenderdage efter oprettelsen af kollegiet og underretter ESMA herom. Listen ajourføres af CCP'ens kompetente myndighed hurtigst muligt efter enhver ændring i kollegiets sammensætning. ESMA offentliggør på sit websted hurtigst muligt listen over medlemmerne af hvert kollegium, der er oprettet, efter at have modtaget underretningen fra CCP'ens kompetente myndigheder."

"

g)  I stk. 4 tilføjes følgende afsnit:"

"For at lette udførelsen af de opgaver, som kollegierne er blevet tildelt i henhold til første afsnit, har medlemmerne af de i stk. 2 omhandlede kollegier ret til at bidrage til fastsættelsen af dagsordenen for kollegiets møder, navnlig ved at tilføje punkter til dagsordenen for mødet".

"

h)  Stk. 5, andet afsnit, affattes således:"

"I denne aftale fastsættes de praktiske foranstaltninger for kollegiets drift, herunder de nærmere regler for:

   i) afstemningsprocedurer som omhandlet i artikel 19, stk. 3
   ii) procedurerne for fastsættelsen af dagsordenen for kollegiets møder
   iii) hyppigheden af kollegiets møder
   iv) formatet for og omfanget af de oplysninger, som CCP'ernes kompetente myndighed skal forelægge for kollegiets medlemmer, navnlig med hensyn til de oplysninger, som skal forelægges i henhold til artikel 21, stk. 4
   v) de passende minimumsfrister for kollegiemedlemmernes vurdering af den relevante dokumentation
   vi) de nærmere bestemmelser for kommunikation mellem kollegiets medlemmer.

I aftalen kan også fastsættes opgaver, der kan overdrages til CCP'ens kompetente myndighed eller et andet medlem af kollegiet."

"

i)  Stk. 6 affattes således:"

"6. For at sikre, at kollegierne fungerer på en ensartet og sammenhængende måde i hele Unionen, udarbejder ESMA i samarbejde med ESCB udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, under hvilke betingelser de i stk. 2, litra h), omhandlede EU-valutaer kan betragtes som de mest relevante, og detaljerne vedrørende de praktiske foranstaltninger, jf. stk. 5.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [12 måneder efter datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

"

5.  I artikel 19 foretages følgende ændringer:

a)  Følgende stykke indsættes:"

"1a. Hvis kollegiet afgiver udtalelse i henhold til denne forordning efter anmodning fra et medlem af kollegiet og efter vedtagelse af et flertal i kollegiet, jf. stk. 3, kan en udtalelse, der er vedtaget af kollegiet, ud over fastlæggelsen af, om CCP'en opfylder de krav, der er fastsat i denne forordning, indeholde henstillinger med henblik på at afhjælpe mangler i CCP'ens risikostyring og øge dens modstandsdygtighed.

Hvis kollegiet kan afgive udtalelse, kan enhver udstedende centralbank, som er medlem af kollegiet i henhold til litra h) og i), vedtage henstillinger vedrørende den valuta, som kollegiet udsteder."

"

b)  Stk. 3 affattes således:"

"3. En flertalsudtalelse fra kollegiet vedtages med simpelt flertal af dets medlemmer.

For kollegier på op til og med 12 medlemmer har højst to kollegiemedlemmer fra samme medlemsstat stemmeret, og hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. For kollegier på over 12 medlemmer har højst tre medlemmer fra samme medlemsstat stemmeret, og hvert stemmeberettiget medlem har én stemme.

Hvis ECB er medlem af kollegiet, jf. artikel 18, stk. 2, litra ▌ c) og h), har ECB to stemmer i kollegiet.

De i artikel 18, stk. 2, litra a), ca) og i), omhandlede kollegiemedlemmer har ikke stemmeret i forbindelse med kollegiets udtalelser."

"

c)  Følgende stykke tilføjes:"

"4. Uden at det berører proceduren i artikel 17, overvejer den kompetente myndighed nøje den udtalelse, som kollegiet er nået til enighed om i overensstemmelse med stk. 1, herunder eventuelle henstillinger med henblik på at afhjælpe mangler i CCP'ens risikostyring og øge dens modstandsdygtighed. Såfremt CCP'ens kompetente myndighed ikke er enig i en udtalelse fra kollegiet, herunder eventuelle henstillinger deri med henblik på at afhjælpe mangler i CCP'ens risikostyring og øge dens modstandsdygtighed, skal dens afgørelse indeholde den fulde begrundelse herfor og en redegørelse for enhver væsentlig afvigelse fra udtalelsen eller henstillingerne."

"

6.  I artikel 21 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:"

"1. Uden at dette berører kollegiets rolle, foretager de i artikel 22 omhandlede kompetente myndigheder en revision af de ordninger, strategier, procedurer og mekanismer, som CCP'er har gennemført for at kunne opfylde denne forordning og evaluerer de risici, der som minimum skal omfatte finansielle og operationelle risici, som CCP'er er eller kan være udsat for."

"

b)  Stk. 3 affattes således:"

"3. De kompetente myndigheder fastlægger hyppigheden og omfanget af den revision og evaluering, der er omhandlet i stk. 1, under særlig hensyntagen til størrelsen, den systemiske betydning, arten, omfanget ▌, kompleksiteten af aktiviteterne samt de pågældende CCP'ers indbyrdes forbindelse med andre finansielle markedsinfrastrukturer. Revisionen og evalueringen foretages mindst én gang om året.

▌CCP'er er underlagt kontrolbesøg på stedet. Efter anmodning fra ESMA kan de kompetente myndigheder opfordre ESMA's personale til at deltage i disse kontrolbesøg på stedet.

Den kompetente myndighed kan fremsende alle oplysninger, som den modtager fra CCP'er under eller i forbindelse med kontrolbesøg på stedet, til ESMA."

"

c)  Stk. 6 affattes således:"

"6. For at sikre ensartethed i formatet for og hyppigheden og omfanget af den revision, der udføres af de nationale kompetente myndigheder i overensstemmelse med denne artikel, udsteder ESMA senest den ... [12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 for, på en måde, der passer til CCP'ernes størrelse, struktur og interne organisation og til arten, omfanget og kompleksiteten af deres aktiviteter, yderligere at præcisere de fælles procedurer for og metoder til den tilsynsrevision og evalueringsproces, der er omhandlet i stk. 1 og 2 og i stk. 3, første afsnit, i denne artikel."

"

7.  I afsnit III, kapitel 3, indsættes følgende artikel:"

"Artikel 23a

Tilsynssamarbejde mellem de kompetente myndigheder og ESMA vedrørende CCP'er, som er meddelt tilladelse

1.  ESMA udfylder en koordinerende rolle mellem de kompetente myndigheder og på tværs af kollegierne med henblik på at opbygge en fælles tilsynskultur og sammenhængende tilsynspraksisser, sikre ensartede procedurer og konsekvente tilgange og styrke ensartetheden af tilsynsresultaterne, navnlig med hensyn til tilsynsområder, som har en grænseoverskridende dimension eller en eventuel grænseoverskridende virkning.

2.  De kompetente myndigheder ▌ forelægger deres udkast til afgørelser for ESMA, inden de vedtager en retsakt eller en foranstaltning i henhold til artikel 7, 8, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 og 54.

▌De kompetente myndigheder kan også forelægge udkast til afgørelser for ESMA, inden de vedtager andre retsakter eller foranstaltninger i overensstemmelse med deres opgaver i henhold til artikel 22, stk. 1.

3.  Inden for 20 arbejdsdage efter modtagelsen af et udkast til afgørelse, der er forelagt i overensstemmelse med stk. 2 i forbindelse med en specifik artikel, afgiver ESMA om nødvendigt en udtalelse om den pågældende afgørelse til den kompetente myndighed for at fremme en konsekvent og sammenhængende anvendelse af den pågældende artikel.

Såfremt det udkast til afgørelse, der forelægges for ESMA i overensstemmelse med stk. 2, viser manglende konvergens eller sammenhæng i anvendelsen af denne forordning, udsteder ESMA retningslinjer eller henstillinger for at fremme den nødvendige konsekvens eller sammenhæng i anvendelsen af denne forordning i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4.  Såfremt ESMA vedtager en udtalelse i overensstemmelse med stk. 3, tager den kompetente myndighed behørigt hensyn hertil og underretter ESMA om enhver efterfølgende handling eller undladelse heraf. Såfremt den kompetente myndighed ikke er enig i en udtalelse fra ESMA, fremsætter den bemærkninger til ESMA om enhver væsentlig afvigelse fra den pågældende udtalelse."

"

8.  Artikel 24 affattes således:"

"Artikel 24

Akutte situationer

CCP'ens kompetente myndighed eller enhver anden relevant myndighed underretter hurtigst muligt ESMA, kollegiet, de relevante medlemmer af ESCB og andre relevante myndigheder om enhver akut situation vedrørende en CCP, herunder udviklingen på de finansielle markeder, der kan have en negativ indvirkning på markedets likviditet, transmissionen af pengepolitikken, betalingssystemernes smidige funktion og det finansielle systems stabilitet i en af de medlemsstater, hvor CCP'en eller et af dens clearingmedlemmer er etableret."

"

9.  Følgende kapitel indsættes:"

"KAPITEL 3A

CCP-Tilsynsudvalg

Artikel 24a

CCP-Tilsynsudvalg

1.  ESMA nedsætter i overensstemmelse med artikel 41 i forordning (EU) nr. 1095/2010 et permanent internt udvalg, der har til opgave at forberede udkast til afgørelser, som vedtages af Tilsynsrådet, og udføre de i stk. 5 og 7 nævnte opgaver (CCP-Tilsynsudvalget).

2.  CCP-Tilsynsudvalget består af:

   a) formanden, der har stemmeret
   b) to uafhængige medlemmer, der har stemmeret
   c) de i nærværende forordnings artikel 22 omhandlede kompetente myndigheder i medlemsstater med en godkendt CCP, som har stemmeret; såfremt en medlemsstat har udpeget flere kompetente myndigheder, kan hver enkelt udpeget kompetent myndighed i denne medlemsstat beslutte at udpege én repræsentant med henblik på deltagelse i henhold til dette stykke, men med henblik på afstemningsprocedurerne i artikel 24c betragtes repræsentanterne for den respektive medlemsstat tilsammen som ét stemmeberettiget medlem
   d) såfremt CCP-Tilsynsudvalget indkaldes til møde:
   i) i forhold til tredjelands-CCP'er, for så vidt angår udarbejdelsen af alle afgørelser vedrørende de i stk. 7 omhandlede artikler i forbindelse med supplerende-kapital-CCP'er og vedrørende artikel 25, stk. 2a, for hvilke der indkaldes til møde i CCP-Tilsynsudvalget, de udstedende centralbanker som omhandlet i artikel 25, stk. 3, litra f), som har anmodet om medlemskab af CCP-Tilsynsudvalget, og som ikke har stemmeret
   ii) i forhold til CCP'er, som er meddelt tilladelse i overensstemmelse med artikel 14, i forbindelse med drøftelserne vedrørende stk. 5, litra b) og litra c), nr. iv), de centralbanker, som udsteder EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet af godkendte CCP'er, som har anmodet om medlemskab af CCP-Tilsynsudvalget, og som ikke har stemmeret.

Der gives automatisk medlemskab med henblik på nr. i) og ii) efter en enkeltstående skriftlig anmodning rettet til formanden.

Formanden kan indbyde medlemmerne af kollegierne, jf. artikel 18, som observatører til møderne i CCP-Tilsynsudvalget, når det er relevant og nødvendigt.

Møderne i CCP-Tilsynsudvalget indkaldes af dets formand på eget initiativ eller efter anmodning fra et af dets stemmeberettigede medlemmer. CCP-Tilsynsudvalget afholder møder mindst fem gange om året.

3.  CCP-Tilsynsudvalgets formand og uafhængige medlemmer er fuldtidsansatte, uafhængige fagkyndige. De udpeges af Tilsynsrådet på grundlag af merit, kompetencer, kendskab til clearing, efterhandel, tilsyn og finansielle anliggender samt erfaring med relevans for CCP-tilsyn og ‑regulering efter en åben udvalgsprocedure.

Før udpegelsen og senest en måned efter udvælgelsen, som foretages af Tilsynsrådet, der forelægger Europa-Parlamentet sin liste over de kandidater, der er udvalgt under iagttagelse af kønsbalancen, godkender eller afviser Europa-Parlamentet, efter at have hørt de udvalgte kandidater, deres udpegelse.

Hvis formanden eller et af de uafhængige medlemmer ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for at udøve sit hverv eller er fundet skyldig i en alvorlig forseelse, kan Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen, som er godkendt af Europa-Parlamentet, vedtage en gennemførelsesafgørelse om afskedigelse af vedkommende. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Europa-Parlamentet eller Rådet kan meddele Kommissionen, at de anser betingelserne for afskedigelse af CCP-Tilsynsudvalgets formand eller et af de uafhængige medlemmer for at være opfyldt, hvilket Kommissionen skal reagere på.

CCP-Tilsynsudvalgets formand og uafhængige medlemmer har en mandatperiode på fem år, som kan forlænges én gang.

4.  CCP-Tilsynsudvalgets formand og uafhængige medlemmer må ikke beklæde noget hverv på nationalt plan, EU-plan eller internationalt plan. De handler uafhængigt og objektivt udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller ‑organer, medlemsstaters regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ.

Hverken medlemsstaterne, EU-institutionerne eller ‑organerne eller andre offentlige eller private organer må forsøge at påvirke CCP-Tilsynsudvalgets formand og uafhængige medlemmer i udøvelsen af deres opgaver.

I overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd, jf. artikel 68 i forordning (EU) nr. 1095/2010, er CCP-Tilsynsudvalgets formand og uafhængige medlemmer efter udtrædelsen af tjenesten fortsat bundet af pligten til at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til at påtage sig visse hverv eller acceptere visse fordele.

5.  I forhold til CCP'er, som er meddelt tilladelse eller ansøger om tilladelse i henhold til artikel 14, udarbejder CCP-Tilsynsudvalget med henblik på artikel 23a, stk. 1, afgørelser og udfører de opgaver, der er overdraget til ESMA i artikel 23a, stk. 2, og i følgende litraer:

   a) mindst én gang årligt foretage en fagfællesbedømmelse af alle de kompetente myndigheders tilsynsaktiviteter i forbindelse med tilladelsen til og tilsynet med CCP'er i overensstemmelse med artikel 30 i forordning (EU) nr. 1095/2010
   b) mindst én gang årligt igangsætte og koordinere vurderinger i hele Unionen af CCP'ernes modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1095/2010
   c) fremme regelmæssig udveksling og debat blandt kompetente myndigheder, som er udpeget i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1, vedrørende:
   i) relevante tilsynsaktiviteter og afgørelser, der er vedtaget af de kompetente myndigheder, jf. artikel 22, når de udfører deres opgaver i overensstemmelse med denne forordning vedrørende tilladelse til og tilsyn med CCP'er, der er etableret på deres område
   ii) udkast til afgørelser, der er forelagt for ESMA af en kompetent myndighed i overensstemmelse med artikel 23a, stk. 2, første afsnit
   iii) udkast til afgørelser, der på frivillig basis er forelagt for ESMA af en kompetent myndighed i overensstemmelse med artikel 23a, stk. 2, andet afsnit
   iv) relevante markedsudviklinger, herunder situationer eller begivenheder, der påvirker eller sandsynligvis vil påvirke den tilsynsmæssige eller finansielle soliditet eller modstandsdygtighed af CCP'er, der er meddelt tilladelse i overensstemmelse med artikel 14, eller deres clearingmedlemmer
   d) underrettes om og drøfte alle udtalelser og henstillinger, som vedtages af kollegierne i henhold til artikel 19, for at bidrage til, at kollegierne fungerer konsekvent og ensartet, og fremme sammenhæng i anvendelsen af denne forordning blandt dem.

Med henblik på første afsnit, litra a)-d), giver de kompetente myndigheder ESMA alle relevante oplysninger og al relevant dokumentation hurtigst muligt.

Hvis de aktiviteter, der er omhandlet i første afsnit, litra a) og b), eller den udveksling, der er omhandlet i første afsnit, litra c) og d), afslører manglende konvergens og sammenhæng i anvendelsen af denne forordning, udsteder ESMA de nødvendige retningslinjer eller henstillinger i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 eller afgiver udtalelser i henhold til artikel 29 i forordning (EU) nr. 1095/2010. Når en vurdering omhandlet i første afsnit, litra b), afdækker manglende modstandsdygtighed hos en eller flere CCP'er, udarbejder ESMA de nødvendige henstillinger i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

6.  Desuden kan CCP-Tilsynsudvalget:

   a) på grundlag af sine aktiviteter i overensstemmelse med stk. 5, litra a), b), c) og d), anmode Tilsynsrådet om at overveje, om det er nødvendigt, at ESMA vedtager retningslinjer, henstillinger og udtalelser for at rette op på uoverensstemmelser i anvendelsen af denne forordning blandt kompetente myndigheder og kollegier. Tilsynsrådet overvejer nøje sådanne anmodninger og afgiver et passende svar
   b) forelægge udtalelser for Tilsynsrådet om de afgørelser, der skal træffes i overensstemmelse med artikel 44 i forordning (EU) nr. 1095/2010, med undtagelse af afgørelser, jf. artikel 17 og 19 i nævnte forordning, vedrørende de opgaver, der er overdraget til de kompetente myndigheder, som er omhandlet i artikel 22 i forordning (EU) nr. 648/2012.

7.  CCP-Tilsynsudvalget udarbejder i forhold til tredjelands-CCP'er udkast til afgørelser, der skal træffes af Tilsynsrådet, og udfører de opgaver, der er overdraget til ESMA i artikel 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m og 25n og artikel 85, stk. 6.

8.  I forhold til tredjelands-CCP'er deler CCP-Tilsynsudvalget med Tredjelands-CCP-Kollegiet dagsordenerne for sine møder, inden møderne afholdes, mødereferaterne, de fuldstændige udkast til afgørelser, som det forelægger for Tilsynsrådet, og de endelige afgørelser truffet af Tilsynsrådet.

9.  CCP-Tilsynsudvalget understøttes af specialiseret personale fra ESMA med tilstrækkelig viden, kompetence og erfaring med henblik på:

   a) at forberede CCP-Tilsynsudvalgets møder
   b) at forberede de analyser, som er nødvendige for at udføre CCP-Tilsynsudvalgets opgaver
   c) at støtte ESMA's CCP-Tilsynsudvalg i dets internationale samarbejde på administrativt plan.

10.  For så vidt angår denne forordning sikrer ESMA strukturel adskillelse mellem CCP-Tilsynsudvalget og øvrige funktioner omhandlet i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 24b

Høring af de udstedende centralbanker

1.  Med hensyn til afgørelser, der skal træffes i henhold til artikel 41, 44, 46, 50 og 54 vedrørende supplerende-kapital-CCP'er, hører CCP-Tilsynsudvalget de udstedende centralbanker som omhandlet i artikel 25, stk. 3, litra f). Hver udstedende centralbank kan reagere. Alle reaktioner skal være modtaget inden for ti arbejdsdage fra fremsendelsen af udkastet til afgørelse. I akutte situationer må ovennævnte periode ikke overstige 24 timer. Hvis en udstedende centralbank foreslår ændringer eller gør indsigelse mod udkast til afgørelser i henhold til artikel 41, 44, 46, 50 og 54, skal den forelægge en fuldstændig og detaljeret begrundelse på skrift. Ved høringsperiodens udløb overvejer CCP-Tilsynsudvalget nøje de ændringer, der er foreslået af de udstedende centralbanker.

2.  Hvis CCP-Tilsynsudvalget ikke afspejler de ændringer, som en udstedende centralbank har foreslået, i sit udkast til afgørelse, underretter CCP-Tilsynsudvalget skriftligt den pågældende udstedende centralbank og anfører sin fulde begrundelse for ikke at have taget de ændringer, som en udstedende centralbank har foreslået, i betragtning og forklarer eventuelle afvigelser fra disse ændringer. CCP-Tilsynsudvalget forelægger Tilsynsrådet de ændringer, der er foreslået af de udstedende centralbanker, og forklarer, hvorfor det ikke har taget dem i betragtning, sammen med sit udkast til afgørelse.

3.  Med hensyn til afgørelser, der skal træffes i henhold til artikel 25, stk. 2c, og artikel 85, stk. 6, søger CCP-Tilsynsudvalget samtykke fra de udstedende centralbanker som omhandlet i artikel 25, stk. 3, litra f), i spørgsmål vedrørende de valutaer, som de udsteder. Hver udstedende centralbank anses for at have givet sit samtykke, medmindre den foreslår ændringer eller gør indsigelse inden for ti arbejdsdage fra fremsendelsen af udkastet til afgørelse. Hvis den udstedende centralbank foreslår ændringer eller gør indsigelse mod et udkast til afgørelse, skal den forelægge en fuldstændig og detaljeret begrundelse på skrift. Hvis en udstedende centralbank foreslår ændringer for så vidt angår spørgsmål vedrørende den valuta, som den udsteder, kan CCP-Tilsynsudvalget kun forelægge Tilsynsrådet udkastet til afgørelse som ændret for så vidt angår disse spørgsmål. Hvis en udstedende centralbank gør indsigelse mod spørgsmål vedrørende den valuta, som den udsteder, medtager CCP-Tilsynsudvalget ikke disse spørgsmål i det udkast til afgørelse, som det forelægger Tilsynsrådet til vedtagelse.

Artikel 24c

Beslutningstagning i CCP-Tilsynsudvalget

CCP-Tilsynsudvalget træffer sine afgørelser med simpelt flertal blandt sine stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

Artikel 24d

Beslutningstagning i Tilsynsrådet

Hvis CCP-Tilsynsudvalget forelægger udkast til afgørelser for Tilsynsrådet i henhold til artikel 25, stk. 2, 2a, 2b, 2c og 5, artikel 25m, artikel 85, stk. 6, og artikel 89, stk. 3b, og derudover kun for supplerende-kapital-CCP'er i overensstemmelse med artikel 41, 44, 46, 50 og 54, træffer Tilsynsrådet afgørelse i henhold til artikel 44 i forordning (EU) nr. 1095/2010 inden for ti arbejdsdage.

Hvis CCP-Tilsynsudvalget forelægger udkast til afgørelser for Tilsynsrådet i henhold til andre artikler end dem, der er nævnt i første afsnit, træffer Tilsynsrådet afgørelse om disse udkast til afgørelser i henhold til artikel 44 i forordning (EU) nr. 1095/2010 inden for tre arbejdsdage.

Artikel 24e

Ansvarlighed

1.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan opfordre CCP-Tilsynsudvalgets formand og uafhængige medlemmer til under fuld hensyntagen til deres uafhængighed at fremsætte en erklæring. De afgiver en erklæring over for Europa-Parlamentet og besvarer ethvert spørgsmål fra dets medlemmer, når som helst der anmodes herom.

2.  CCP-Tilsynsudvalgets formand og uafhængige medlemmer aflægger skriftlig rapport om CCP-Tilsynsudvalgets vigtigste aktiviteter til Europa-Parlamentet og til Rådet, når der anmodes herom og mindst 15 dage før afgivelsen af den i stk. 1 omhandlede erklæring.

3.  Formanden og de uafhængige medlemmer rapporterer alle relevante oplysninger, som Europa-Parlamentet anmoder om på ad hoc-basis og fortrolig basis. Denne rapport må ikke indeholde fortrolige oplysninger om individuelle CCP'er."

"

10.  I artikel 25 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:"

"1. En CCP, der er etableret i et tredjeland, kan kun levere clearingydelser til clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen, hvis CCP'en er anerkendt af ESMA."

"

b)  I stk. 2 tilføjes som følgende litra:"

"e) det ikke er fastslået, at CCP'en er ▌ systemisk vigtig eller ▌ vil kunne blive systemisk vigtig, ▌ jf. stk. 2a, og at den derfor er en kernekapital-CCP."

"

c)  Følgende stykker indsættes:"

"2a. ESMA afgør efter høring af ESRB og de udstedende centralbanker som omhandlet i stk. 3, litra f), om en CPP er eller vil kunne blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater ▌ ved at tage hensyn til samtlige af følgende kriterier:

   a) arten, omfanget og kompleksiteten af CCP'ens forretningsaktiviteter i Unionen og, i det omfang dens forretningsaktiviteter kan have en systemisk indvirkning på Unionen eller en eller flere af medlemsstaterne, uden for Unionen, herunder: i) værdien samlet set og i hver enkelt af Unionens valutaer af transaktioner, der er clearet af CCP'en, eller CPP'ens samlede eksponering i forbindelse med clearingaktiviteter mod dens clearingmedlemmer, og i det omfang disse oplysninger foreligger, deres kunder og indirekte kunder, som er etableret i Unionen, herunder hvis de er udpeget af medlemsstaterne som andre systemisk vigtige institutter (O-SII'er) i henhold til artikel 131, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU, og ii) CCP'ens risikoprofil, bl.a. for så vidt angår juridiske og operationelle risici og forretningsrisici
   b) den indvirkning, som det, at en CCP bliver nødlidende eller udsat for en forstyrrelse, ville have på: i) de finansielle markeder, herunder likviditeten på de pågældende markeder, ii) finansieringsinstitutter, iii) det finansielle system som helhed eller iv) den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater
   c) strukturen af CCP'ens clearingmedlemskab, herunder, i det omfang disse oplysninger foreligger, strukturen af dens clearingmedlemmers netværk af kunder og indirekte kunder, som er etableret i Unionen
   d) hvorvidt der i finansielle instrumenter i EU-valutaer for clearingmedlemmerne findes alternative clearingydelser, der leveres af andre CCP'er, og i det omfang disse oplysninger foreligger, hvilke kunder og indirekte kunder, der er etableret i Unionen
   e) CCP'ens forbindelse, indbyrdes afhængighedsforhold eller andre former for samspil med andre infrastrukturer på det finansielle marked, andre finansieringsinstitutter og det finansielle system som helhed, i det omfang dette sandsynligvis vil påvirke den finansielle stabilitet i Unionen eller i en af dens medlemsstater.

Kommissionen vedtager senest den … [12 måneder fra datoen for denne forordnings ikrafttræden] en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 82 for yderligere at præcisere de i første afsnit omhandlede kriterier.

Uden at dette berører resultatet af anerkendelsesprocessen, underretter ESMA efter at have foretaget den i første afsnit omhandlede vurdering inden for 30 arbejdsdage fra fastsættelsen af, at den pågældende CCP's ansøgning er fuldstændig i overensstemmelse med stk. 4, første afsnit, den ansøgende CCP om, hvorvidt den betragtes som en kernekapital-CCP.

2b.  Afgør ESMA, at en CCP er eller vil kunne blive systemisk vigtig (supplerende-kapital-CCP), jf. stk. 2a, anerkender den kun den pågældende CCP med henblik på at levere visse clearingydelser eller udøve visse clearingaktiviteter, hvis følgende betingelser, foruden betingelserne i artikel 25, stk. 2, litra a), b), c) og d), er opfyldt:

   a) CCP'en opfylder på tidspunktet for anerkendelsen og derefter til stadighed kravene i artikel 16 og i afsnit IV og V. For så vidt angår CCP'ens opfyldelse af artikel 41, 44, 46, 50 og 54 hører ESMA de udstedende centralbanker som omhandlet i stk. 3, litra f), efter proceduren i artikel 24b, stk. 1, andet afsnit. ESMA tager i overensstemmelse med artikel 25a, stk. 2, hensyn til, i hvilket omfang en CCP opfylder disse krav gennem opfyldelse af de tilsvarende krav, der gælder i det pågældende tredjeland
   b) de udstedende centralbanker som omhandlet i stk. 3, litra f), har inden for 30 arbejdsdage fra fastsættelsen af, hvorvidt en tredjelands-CCP ikke er en kernekapital-CCP i henhold til artikel 25, stk. 2a, eller efter revision i henhold til stk. 5 over for ESMA skriftligt bekræftet, at CCP'en opfylder følgende krav, som de pågældende udstedende centralbanker måtte have pålagt i forbindelse med udførelsen af deres pengepolitiske opgaver:
   i) forelæggelse af de oplysninger, som den udstedende centralbank måtte kræve på begrundet anmodning, såfremt ESMA ikke er kommet i besiddelse af disse oplysninger på anden vis
   ii) fuldt og behørigt samarbejde med den udstedende centralbank i forbindelse med vurderingen af CCP'ens modstandsdygtighed over for ugunstige markedsvilkår foretaget i overensstemmelse med artikel 25b, stk. 3
   iii) åbning eller tilkendegivelse af hensigt om åbning af en dag-til-dag-indlånskonto i den udstedende centralbank i overensstemmelse med de relevante adgangskriterier og ‑krav
   iv) opfyldelse af krav anvendt i ekstraordinære situationer af den udstedende centralbank om inden for dens kompetencer at tackle midlertidige systemiske likviditetsrisici, der påvirker transmissionen af pengepolitikken eller betalingssystemernes smidige funktion og vedrører likviditetsrisikokontrol, marginkrav, sikkerhedsstillelse, afviklingsordninger eller interoperabilitetsordninger.

De krav, der er omhandlet i nr. iv), sikrer effektiviteten, soliditeten og modstandsdygtigheden af CCP'er og tilpasses kravene i artikel 16 og afsnit IV og V i denne forordning.

Anvendelsen af kravene i nr. iv) er en forudsætning for anerkendelse i en begrænset periode på højst seks måneder. Hvis den udstedende centralbank ved udgangen af denne periode finder, at den ekstraordinære situation fortsat består, kan anvendelsen af kravene med henblik på anerkendelse forlænges én gang med yderligere en periode, der ikke overstiger seks måneder.

Inden pålæggelse eller forlængelse af kravene i nr. iv) underretter den udstedende centralbank ESMA, de øvrige udstedende centralbanker som omhandlet i stk. 3, litra f), og medlemmerne af ESMA's Tredjelands-CCP-Kollegium og forklarer dem virkningerne af de krav, den agter at pålægge, for effektiviteten, soliditeten og modstandsdygtigheden af CCP'er og giver en begrundelse for, at kravene er nødvendige og forholdsmæssige med hensyn til at sikre transmissionen af pengepolitikken eller betalingssystemernes smidige funktion i forbindelse med den valuta, den udsteder. ESMA forelægger den udstedende centralbank en udtalelse senest ti arbejdsdage efter forelæggelsen af udkastet til krav eller forlængelse. I akutte situationer må perioden ikke overstige 24 timer. ESMA vurderer i sin udtalelse navnlig de pålagte kravs virkninger for CCP'ens effektivitet, soliditet og modstandsdygtighed. De andre udstedende centralbanker som omhandlet i stk. 3, litra f), kan afgive en udtalelse inden for samme frist. Ved høringsperiodens udløb overvejer den udstedende centralbank nøje de ændringer, der er foreslået i udtalelserne fra ESMA eller de udstedende centralbanker som omhandlet i stk. 3, litra f). Den udstedende centralbank underretter også Europa-Parlamentet og Rådet, inden den forlænger anvendelsen af de krav, der anvendes i ekstraordinære situationer, jf. nr. iv).

Den udstedende centralbank samarbejder og udveksler løbende oplysninger med ESMA og de øvrige udstedende centralbanker som omhandlet i stk. 3, litra f), i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nr. iv), navnlig for så vidt angår vurderingen af systemiske likviditetsrisici og de pålagte kravs virkninger for CCP'ers effektivitet, soliditet og modstandsdygtighed.

Hvis en udstedende centralbank pålægger et af de i første afsnit, litra b), nævnte krav efter anerkendelse af en supplerende-kapital-CCP, betragtes opfyldelsen af et sådant krav som en forudsætning for anerkendelse, og den udstedende centralbank forelægger inden for 90 arbejdsdage ESMA en skriftlig bekræftelse på, at CCP'en opfylder kravet.

Har en udstedende centralbank ikke givet ESMA en skriftlig bekræftelse inden fristens udløb, kan ESMA betragte dette krav som værende opfyldt

   c) CCP'en har givet ESMA en skriftlig erklæring, underskrevet af dens juridiske repræsentant, hvori den giver udtryk for CCP'ens ubetingede samtykke ▌ til:
   i) inden for tre arbejdsdage efter fremsættelsen af en anmodning fra ESMA at fremlægge alle de dokumenter, optegnelser, oplysninger og data, der er i den pågældende CCP's besiddelse på det tidspunkt, hvor anmodningen fremsættes, og
   ii) give ESMA adgang til samtlige af CCP'ens forretningslokaler samt en begrundet juridisk udtalelse fra en uafhængig juridisk ekspert, som bekræfter, at samtykket er gyldigt og kan håndhæves i henhold til den relevante gældende lovgivning
   d) CCP'en har gennemført alle nødvendige foranstaltninger og indført alle nødvendige procedurer for at sikre faktisk opfyldelse af kravene i litra a) og c)
   e) Kommissionen har ikke vedtaget en gennemførelsesretsakt i henhold til stk. 2c.

2c.  ESMA kan efter høring af ESRB og i samråd med de ▌ udstedende centralbanker som omhandlet i stk. 3, litra f), i overensstemmelse med artikel 24b, stk. 3, og svarende til omfanget af CCP'ens systemiske betydning, jf. stk. 2a, ud fra en fuldt begrundet vurdering konkludere, at en CCP eller visse af dens clearingydelser har en sådan systemisk betydning, at den ikke bør anerkendes til at levere visse clearingydelser eller udøve visse clearingaktiviteter. En udstedende centralbanks enighed vedrører kun den valuta, den udsteder, og ikke den i næste afsnit omhandlede henstilling som helhed. I sin vurdering skal ESMA også:

   a) redegøre for, hvordan opfyldelse af betingelserne i stk. 2b ikke er tilstrækkelig til at tackle risikoen for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater ▌
   b) beskrive kendetegnene ved de clearingydelser, som CCP'en leverer, herunder de krav om likviditet og fysisk afvikling, der er forbundet med leveringen af de pågældende tjenesteydelser
   c) forelægge en kvantitativ teknisk vurdering af omkostningerne og fordelene ved samt konsekvenserne af en afgørelse om ikke at anerkende CCP'en til at levere visse clearingydelser eller udøve visse clearingaktiviteter under hensyntagen til:
   i) forekomsten af potentielle alternativer som erstatning for leveringen af de pågældende clearingydelser i de pågældende valutaer til clearingmedlemmer og, i det omfang disse oplysninger foreligger, deres kunder og indirekte kunder, der er etableret i Unionen
   ii) de potentielle konsekvenser af at lade de udestående aftaler, som ihændehaves af CCP'en, være omfattet af gennemførelsesretsakten.

På grundlag af sin vurdering henstiller ESMA til Kommissionen, at den vedtager en gennemførelsesretsakt, som bekræfter, at den pågældende CCP ikke bør anerkendes til at levere clearingydelser eller udøve clearingaktiviteter.

Kommissionen har mindst 30 arbejdsdage til at vurdere ESMA's henstilling.

Efter fremsættelse af en henstilling som omhandlet i andet afsnit kan Kommissionen som en sidste udvej vedtage en gennemførelsesretsakt, der præciserer,

   a) at nogle af eller alle den pågældende tredjelands-CCP's clearingydelser efter tilpasningsperioden som fastlagt af Kommissionen i overensstemmelse med litra b) kun kan leveres til clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, af den pågældende CCP, efter at den har fået tilladelse hertil i overensstemmelse med artikel 14
   b) en passende tilpasningsperiode for CCP'en, dens clearingmedlemmer og deres kunder. Tilpasningsperioden må ikke overstige to år og kan kun forlænges én gang med endnu en periode på seks måneder, såfremt begrundelsen for at indrømme en tilpasningsperiode stadig er til stede
   c) betingelserne for, at den pågældende CCP kan fortsætte med at levere visse clearingydelser eller udøve visse clearingaktiviteter i løbet af tilpasningsperioden, jf. litra b)
   d) alle foranstaltninger, der iværksættes i løbet af tilpasningsperioden for at begrænse de potentielle omkostninger for clearingmedlemmer og deres kunder, navnlig dem, der er etableret i Unionen.

I forbindelse med fastlæggelsen af de i tredje afsnit, litra a) og b), nævnte tjenesteydelser og tilpasningsperioden vurderer Kommissionen:

   a) kendetegnene ved de tjenesteydelser, som CCP'en tilbyder, og deres substituerbarhed
   b) om og i hvilket omfang udestående clearede transaktioner er omfattet af gennemførelsesretsaktens anvendelsesområde, under hensyntagen til de juridiske og økonomiske konsekvenser af at medtage dem
   c) de eventuelle omkostninger for clearingmedlemmerne og, hvis disse oplysninger foreligger, deres kunder, navnlig dem, der er etableret i Unionen.

Gennemførelsesretsakten vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 86, stk. 2."

"

d)  I stk. 3 foretages følgende ændringer:

i)  Indledningen affattes således:"

"3. I forbindelse med vurderingen af, om betingelserne i stk. 2, litra a), b), c) og d), er opfyldt, hører ESMA:"

"

ii)  Litra f) affattes således:"

"f) de centralbanker, der udsteder alle EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares af CCP'en."

"

e)  I stk. 4 affattes andet, tredje og fjerde afsnit således:"

"Den ansøgende CCP giver ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige med henblik på dens anerkendelse. Senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen vurderer ESMA, hvorvidt ansøgningen er fuldstændig. Hvis ansøgningen ikke er fuldstændig, fastsætter ESMA en frist, inden for hvilken den ansøgende CCP skal fremlægge de supplerende oplysninger. ESMA videresender straks alle de oplysninger, der er modtaget fra den ansøgende CCP, til ESMA's Tredjelands-CCP-Kollegium.

Afgørelsen om anerkendelse baseres på de for kernekapital-CCP'er i stk. 2 og for supplerende-kapital-CCP'er i stk. 2, litra a), b), c) og d), og stk. 2b fastsatte betingelser. Den skal være uafhængig af enhver vurdering, der danner grundlag for afgørelsen om ækvivalens som omhandlet i artikel 13, stk. 3.

ESMA giver senest 180 arbejdsdage fra fastsættelsen af, at ansøgningen er fuldstændig, jf. første afsnit, den ansøgende CCP skriftlig meddelelse om, hvorvidt anerkendelsen er meddelt eller nægtet, med en fuldstændig begrundelse herfor."

"

f)  Stk. 4, sjette afsnit, affattes således:"

"ESMA offentliggør på sit websted en liste over de CCP'er, der er anerkendt i henhold til denne forordning, sammen med en angivelse af deres klassificering som kernekapital-CCP'er eller supplerende-kapital-CCP'er."

"

g)  Stk. 5 affattes således:"

"5. ESMA foretager efter høring af de i stk. 3 omhandlede myndigheder og enheder en revision af anerkendelsen af en CCP, der er etableret i et tredjeland:

   a) hvis den pågældende CCP har til hensigt at udvide eller indskrænke omfanget af sine aktiviteter og tjenesteydelser i Unionen; i så fald underretter den ESMA og forelægger alle de nødvendige oplysninger, og
   b) under alle omstændigheder mindst hvert femte år.

Revisionen foretages i overensstemmelse med stk. 2, 2a, 2b, 2c, 3 og 4.

Hvis ESMA efter revisionen i henhold til første afsnit bestemmer, at en tredjelands-CCP, som er blevet klassificeret som kernekapital-CCP, bør klassificeres som supplerende-kapital-CCP, fastsætter ESMA en passende tilpasningsperiode, som ikke må overstige 18 måneder, inden for hvilken CCP'en skal opfylde kravene indeholdt i stk. 2b. ESMA kan forlænge tilpasningsperioden med op til yderligere seks måneder på begrundet anmodning fra CCP'en eller den kompetente myndighed, der er ansvarlig for tilsynet med clearingmedlemmerne, hvis en sådan forlængelse er begrundet i særlige omstændigheder og konsekvenser for de clearingmedlemmer, der er etableret i Unionen."

"

h)  Stk. 6 affattes således:"

"6. Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011, hvori følgende konstateres:

   a) at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer sikrer, at CCP'er, der er meddelt tilladelse i det pågældende tredjeland, til stadighed opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med de krav, der er fastsat i denne forordnings afsnit IV
   b) at disse CCP'er til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse i det pågældende tredjeland
   c) c) at de retlige rammer i det pågældende tredjeland omfatter et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til de retlige ordninger i tredjelande.

Kommissionen kan gøre anvendelsen af en gennemførelsesretsakt som omhandlet i første afsnit betinget af, at et tredjeland til stadighed effektivt opfylder alle krav deri, og af, at ESMA effektivt kan udøve sine beføjelser i forhold til tredjelands-CCP'er, der er anerkendt i henhold til stk. 2 og 2b, eller med hensyn til overvågning som omhandlet i stk. 6b, herunder via indgåelse og anvendelse af samarbejdsordninger som omhandlet i stk. 7."

"

i)  Følgende stykker indsættes:"

"6a. Kommissionen kan vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 82 med henblik på nærmere at præcisere de i stk. 6, litra a), b) og c), omhandlede kriterier.

6b.  ESMA overvåger udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet i tredjelande, for hvilke der er vedtaget gennemførelsesretsakter i henhold til stk. 6.

Bemærker ESMA en udvikling på regulerings- eller tilsynsområdet i de pågældende tredjelande, som vil kunne påvirke den finansielle stabilitet i Unionen eller i en ▌af dens medlemsstater, underretter ESMA straks Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen ▌og medlemmerne af ESMA's Tredjelands-CCP-Kollegium som omhandlet i artikel 25ba. Alle sådanne oplysninger behandles fortroligt.

ESMA forelægger hvert år Kommissionen og medlemmerne af ESMA's Tredjelands-CCP-Kollegium som omhandlet i artikel 25ba en fortrolig rapport om udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet i de tredjelande, der er omhandlet i første afsnit."

"

j)  ▌I stk. 7 foretages følgende ændringer:

i)  Indledningen affattes således:"

"7. ESMA etablerer effektive samarbejdsordninger med de relevante kompetente myndigheder i tredjelande, hvis retlige og tilsynsmæssige rammer er blevet anerkendt som værende ækvivalente med denne forordning i overensstemmelse med stk. 6. Aftalerne præciserer som et minimum:"

"

ii)  Litra a) affattes således:"

"a) mekanismen for udveksling af oplysninger mellem ESMA, de udstedende centralbanker som omhandlet i stk. 3, litra f), og de kompetente myndigheder i de berørte tredjelande, herunder adgang til alle oplysninger, som ESMA har anmodet om vedrørende CCP'er, der har tilladelse i tredjelande, f.eks. væsentlige ændringer af risikomodeller og ‑parametre, udvidelse af CCP'ernes aktiviteter og tjenesteydelser, ændringer i strukturen af kundekonti og i anvendelsen af betalingssystemer, som har væsentlige virkninger for Unionen".

"

iii)  Litra d) affattes således:"

"d) procedurerne for koordination af tilsynsaktiviteterne, herunder tilladelse fra tredjelandes myndigheder til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet i henhold til henholdsvis artikel 25d og 25e".

"

iv)  Følgende litraer indsættes:"

"e) de nødvendige procedurer for effektiv overvågning af udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet i et tredjeland

   f) procedurerne for tredjelandes myndigheder til at sikre effektiv håndhævelse af afgørelser truffet af ESMA i henhold til artikel 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m og 25n
   g) procedurerne for tredjelandes myndigheder til hurtigst muligt at underrette ESMA, Tredjelands-CCP-Kollegiet i henhold til artikel 25ba og de udstedende centralbanker som omhandlet i stk. 3, litra f), om enhver akut situation vedrørende CCP'en, herunder udviklingen på de finansielle markeder, der kan have en negativ indvirkning på markedets likviditet og det finansielle systems stabilitet i Unionen eller i en af dens medlemsstater, samt procedurer og beredskabsplaner til håndtering af sådanne situationer
   h) samtykke fra tredjelandes myndigheder til videregivelse af alle oplysninger, de har givet ESMA i henhold til samarbejdsordninger med de i stk. 3 omhandlede myndigheder, og medlemmerne af Tredjelands-CCP-Kollegiet, dog med forbehold af de krav om tavshedspligt, der er fastlagt i artikel 83."

"

v)  Som sidste afsnit tilføjes:"

"Hvis ESMA mener, at et tredjelands kompetente myndighed har undladt at anvende nogen af de bestemmelser, der er fastlagt i en samarbejdsordning, som er indgået i henhold til dette stykke, underretter ESMA uden ophold Kommissionen herom i al fortrolighed. I så fald kan Kommissionen beslutte at revidere den gennemførelsesretsakt, der er vedtaget i overensstemmelse med stk. 6."

"

11.  Følgende artikler indsættes:"

"Artikel 25a

Sammenlignelig overholdelse

1.  En CCP som omhandlet i artikel 25, stk. 2b, litra a), kan indgive en begrundet anmodning om, at ESMA vurderer, hvorvidt denne CCP i sin overholdelse af tredjelandets gældende retlige rammer og under hensyn til bestemmelserne i den gennemførelsesretsakt, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 25, stk. 6, kan betragtes som havende opfyldt de i artikel 25, stk. 2b, litra a), nævnte krav som fastsat i artikel 16 og i afsnit IV og V.ESMA fremsender omgående anmodningen til Tredjelands-CCP-Kollegiet.

2.  Den i stk. 1 omhandlede anmodning skal indeholde det faktuelle grundlag for at fastslå, at der er tale om sammenlignelighed, samt en beskrivelse af, hvorfor opfyldelse af gældende krav i tredjelandet er ensbetydende med opfyldelse af kravene i artikel 16 og i afsnit IV og V.

3.  For at sikre, at den i stk. 1 omhandlede vurdering effektivt afspejler de reguleringsmæssige mål med kravene i artikel 16 og i afsnit IV og V og Unionens interesser som helhed, vedtager Kommissionen en delegeret retsakt med henblik på at præcisere følgende:

   a) de elementer, der som minimum skal vurderes ved anvendelsen af stk. 1
   b) de nærmere regler og betingelser for at foretage vurderingen.

Kommissionen vedtager den delegerede retsakt som omhandlet i første afsnit i overensstemmelse med artikel 82 senest den … [12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden].

Artikel 25b

Vedvarende opfyldelse af betingelserne for anerkendelse

1.  ESMA er ansvarlig for at udføre de opgaver, der følger af denne forordning, med hensyn til løbende at føre tilsyn med, at anerkendte supplerende-kapital-CCP'er opfylder de i artikel 25, stk. 2b, litra a), nævnte krav. For så vidt angår artikel 41, 44, 46, 50 og 54 hører ESMA de udstedende centralbanker som omhandlet i artikel 25, stk. 3, litra f), i overensstemmelse med artikel 24b, stk. 1.

ESMA kræver mindst hvert år en bekræftelse fra hver supplerende-kapital-CCP på, at kravene i artikel 25, stk. 2b, litra a),▌ c) og d)▌, fortsat er opfyldt.

Vurderer en udstedende centralbank som omhandlet i artikel 25, stk. 3, litra f), at en supplerende-kapital-CCP ikke længere opfylder betingelsen i artikel 25, stk. 2b, litra b), underretter den omgående ESMA.

2.  Hvis ESMA modtager en underretning i henhold til stk. 1, tredje afsnit, eller hvis en supplerende-kapital-CCP undlader at give ESMA den bekræftelse, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, anses CCP'en for ikke længere at opfylde betingelserne for anerkendelse i henhold til artikel 25, stk. 2b, og proceduren i artikel 25m, stk. 2, 3 og 4, finder derfor anvendelse.

3.   ESMA foretager i samarbejde med ESRB vurderinger af anerkendte supplerende-kapital-CCP'ers modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1095/2010 koordineret med vurderingerne som omhandlet i artikel 24a, stk. 5, litra b). Udstedende centralbanker som omhandlet i artikel 25, stk. 3, litra f), kan bidrage til sådanne vurderinger i forbindelse med udførelsen af deres pengepolitiske opgaver. Ved udførelsen af disse vurderinger medtager ESMA i det mindste finansielle og operationelle risici og sikrer overensstemmelse med de vurderinger af modstandsdygtigheden hos Unionens CCP'er, der foretages i henhold til artikel 21, stk. 6, litra b), i nærværende forordning.

Artikel 25ba

Tredjelands-CCP-Kollegium

1.  ESMA opretter et kollegium for tredjelands-CCP'er med henblik på at lette udvekslingen af oplysninger.

2.  Kollegiet består af:

   a) formanden for CCP-Tilsynsudvalget, som leder kollegiet
   b) de to uafhængige medlemmer af CCP-Tilsynsudvalget
   c) de kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med CCP'er, som er udpeget af medlemsstaterne i henhold til artikel 22; i medlemsstater, hvor mere end én myndighed er udpeget som kompetent i overensstemmelse med artikel 22, træffer disse myndigheder aftale om en fælles repræsentant
   d) de kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med clearingmedlemmer, der er etableret i Unionen
   e) de kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med handelspladser, der er etableret i Unionen, som serviceres eller skal serviceres af CCP'erne
   f) de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med værdipapircentraler, som er etableret i Unionen, og som CCP'erne er tilknyttet eller agter at blive tilknyttet
   g) medlemmerne af ESCB.

3.  Medlemmerne af kollegiet kan anmode CCP-Tilsynsudvalget om at drøfte specifikke spørgsmål vedrørende en CCP, der er etableret i et tredjeland. Denne anmodning skal fremsættes skriftligt og indeholde en detaljeret begrundelse for anmodningen. CCP-Tilsynsudvalget overvejer nøje sådanne anmodninger og afgiver et passende svar.

4.  Kollegiet oprettes og drives på grundlag af en skriftlig aftale mellem alle dets medlemmer. Alle kollegiets medlemmer er pålagt tavshedspligt i henhold til artikel 83.

Artikel 25bb

Gebyrer

1.  ESMA pålægger CCP'er, der er etableret i et tredjeland, følgende gebyrer i overensstemmelse med den delegerede retsakt, der vedtages i henhold til stk. 3:

   a) gebyrer, der er forbundet med ansøgninger om anerkendelse som omhandlet i artikel 25
   b) årlige gebyrer, der er forbundet med ESMA's opgaver i overensstemmelse med denne forordning, i forbindelse med CCP'er, der er anerkendt i overensstemmelse med artikel 25.

2.  De i stk. 1 omhandlede gebyrer skal stå i et rimeligt forhold til den berørte CCP's omsætning og dække alle ESMA's omkostninger i forbindelse med anerkendelsen og til udførelsen af dens opgaver i henhold til denne forordning.

3.  Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 82 for yderligere at præcisere følgende:

   a) gebyrernes art
   b) de tjenester, for hvilke gebyrerne skal erlægges
   c) gebyrernes størrelse
   d) den måde, hvorpå gebyrerne skal betales af følgende enheder:
   i) en CCP, der er etableret i et tredjeland og ansøger om at blive anerkendt,
   ii) en anerkendt CCP, der er klassificeret som en kernekapital-CCP i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, og
   iii) en anerkendt CCP, der er klassificeret som en supplerende-kapital-CCP i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2b.

Artikel 25bc

Udøvelse af de i artikel 25c-25e omhandlede beføjelser

De beføjelser, som i medfør af artikel 25c-25e er tillagt ESMA, en embedsmand derfra eller anden person bemyndiget af dem, må ikke anvendes til at kræve videregivelse af oplysninger eller dokumenter, som er underlagt ret til fortrolighed.

Artikel 25c

Anmodning om oplysninger

1.  ESMA kan på simpel anmodning eller ved en afgørelse kræve, at anerkendte CCP'er og tilknyttede tredjeparter, som de pågældende CCP'er har outsourcet operationelle funktioner eller aktiviteter til, tilvejebringer alle de oplysninger, der er nødvendige for, at ESMA kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning.

2.  Når ESMA sender en simpel anmodning om oplysninger i henhold til stk. 1, anfører den samtlige af følgende oplysninger:

   a) en henvisning til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen
   b) formålet med anmodningen
   c) hvilke oplysninger der kræves
   d) fristen for tilvejebringelse af oplysningerne
   e) meddelelse til den person, som anmodes om oplysningerne, om, at det ikke er obligatorisk at tilvejebringe oplysningerne, men at oplysningerne, såfremt vedkommende frivilligt besvarer anmodningen, ikke må være ukorrekte eller vildledende
   f) bøden som fastsat i artikel 25g sammenholdt med bilag III, afsnit V, litra a), hvis svarene på de stillede spørgsmål er ukorrekte eller vildledende.

3.  Når ESMA kræver, at der tilvejebringes oplysninger i henhold til stk. 1 ved en afgørelse, anfører den samtlige af følgende oplysninger:

   a) en henvisning til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen
   b) formålet med anmodningen
   c) hvilke oplysninger der kræves
   d) fristen for tilvejebringelse af oplysningerne
   e) tvangsbøderne som fastsat i artikel 25h, som finder anvendelse, hvis fremlæggelsen af de ønskede oplysninger er ufuldstændig
   f) bøden som fastsat i artikel 25g sammenholdt med bilag III, afsnit V, litra a), hvis svarene på de stillede spørgsmål er ukorrekte eller vildledende, og
   g) retten til at påklage afgørelsen for ESMA's klagenævn og retten til at få afgørelsen prøvet ved Den Europæiske Unions Domstol (i det følgende benævnt "Domstolen") i overensstemmelse med artikel 60 og 61 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4.  De personer, der er omhandlet i stk. 1, eller deres repræsentanter og, for så vidt angår juridiske personer og foreninger uden status som juridisk person, de personer, der ifølge lov eller vedtægt har beføjelse til at repræsentere dem, giver de ønskede oplysninger. Behørigt befuldmægtigede advokater kan give de ønskede oplysninger på deres klienters vegne. Sidstnævnte bærer det fulde ansvar, såfremt de fremlagte oplysninger er ufuldstændige, ukorrekte eller vildledende.

5.  ESMA fremsender hurtigst muligt et eksemplar af den simple anmodning eller af sin afgørelse til den relevante kompetente myndighed i det tredjeland, hvor de i stk. 1 omhandlede personer, som er berørt af anmodningen om oplysninger, er bosat eller etableret.

Artikel 25d

Generelle undersøgelser

1.  ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage nødvendige undersøgelser af supplerende-kapital-CCP'er og tilknyttede tredjeparter, som de pågældende CCP'er har outsourcet operationelle funktioner, tjenesteydelser eller aktiviteter til. Med henblik herpå har de embedsmænd eller andre personer, som ESMA har bemyndiget, beføjelse til at:

   a) undersøge optegnelser, data, procedurer og ethvert andet materiale, som har betydning for udførelsen af ESMA's opgaver, uanset det medium, hvorpå eller hvori de er lagret
   b) tage eller erhverve bekræftede genparter eller udskrifter af sådanne optegnelser, data, procedurer og andet materiale
   c) indkalde og anmode supplerende-kapital-CCP'er eller deres repræsentanter eller personale om mundtlige eller skriftlige forklaringer på forhold eller dokumenter, der vedrører kontrolbesøgets genstand og formål, og at optage svarene
   d) udspørge enhver anden juridisk eller fysisk person, der samtykker heri, med det formål at indsamle oplysninger om undersøgelsens genstand
   e) anmode om oplysninger om telefonsamtaler og datatrafik.

Det Tredjelands-CCP-Kollegium, der er omhandlet i artikel 25ba, underrettes hurtigst muligt om eventuelle resultater, der kan være relevante for udførelsen af dets opgaver.

Udstedende centralbanker som omhandlet i artikel 25, stk. 3, litra f), kan på en begrundet anmodning til ESMA medvirke ved sådanne undersøgelser, hvis de er relevante for udførelsen af deres pengepolitiske opgaver.

2.  De embedsmænd og andre personer, som ESMA har bemyndiget til at udføre de i stk. 1 nævnte undersøgelser, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for undersøgelsen og dennes formål. I tilladelsen oplyses også om de tvangsbøder, der er omhandlet i artikel 25h, som finder anvendelse, hvis de krævede optegnelser, data, procedurer og eventuelt andet materiale eller svarene på de spørgsmål, som stilles til supplerende-kapital-CCP'er, ikke gives eller er ufuldstændige, og om de bøder, der er omhandlet i artikel 25g sammenholdt med bilag III, afsnit V, litra b), og som finder anvendelse, hvis svarene på de spørgsmål, som stilles til supplerende-kapital-CCP'er, er ukorrekte eller vildledende.

3.  Supplerende-kapital-CCP'er er forpligtede til at underkaste sig undersøgelser, som iværksættes på grundlag af en afgørelse truffet af ESMA. Afgørelsen angiver undersøgelsens genstand og formål, de tvangsbøder der er omhandlet i artikel 66, de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010, og retten til at indbringe klage over afgørelsen for Domstolen.

4.  ESMA underretter, inden det orienterer en supplerende-kapital-CCP om en undersøgelse, den relevante kompetente myndighed i det tredjeland, hvor undersøgelsen skal finde sted, om undersøgelsen og de bemyndigede personers identitet. Embedsmænd fra den pågældende kompetente tredjelandsmyndighed kan, på ESMA's anmodning, bistå de bemyndigede personer med at udføre deres opgaver. Embedsmænd fra den pågældende kompetente tredjelandsmyndighed kan også deltage i undersøgelserne. Undersøgelser foretaget i et tredjeland i henhold til denne artikel gennemføres i medfør af de samarbejdsordninger, der er etableret med den relevante tredjelandsmyndighed ▌.

Artikel 25e

Kontrolbesøg på stedet

1.  ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage alle nødvendige kontrolbesøg på stedet i ethvert forretningslokale, på ethvert areal eller i enhver ejendom tilhørende supplerende-kapital-CCP'er og tilknyttede tredjeparter, som de pågældende CCP'er har outsourcet operationelle funktioner, tjenesteydelser eller aktiviteter til.

De udstedende centralbanker for de finansielle instrumenter, der er clearet af CCP'en, kan indgive en anmodning til ESMA om at deltage i sådanne kontrolbesøg på stedet, hvis det er relevant for udførelsen af deres pengepolitiske opgaver.

ESMA's Tredjelands-CCP-Kollegium som omhandlet i artikel 25ba underrettes hurtigst muligt om eventuelle resultater, der kan være relevante for udførelsen af dets opgaver.

2.  De embedsmænd og andre personer, som ESMA har bemyndiget til at foretage kontrolbesøg på stedet, kan betræde forretningslokaler eller arealer, som tilhører de juridiske personer, der er genstand for ESMA's afgørelse om undersøgelse, og udøve alle de beføjelser, der fremgår af artikel 25d, stk. 1. De har også beføjelse til at forsegle alle forretningslokaler og bøger eller registre i det for kontrolbesøget nødvendige tidsrum og omfang.

3.  ESMA underretter i tilstrækkelig tid inden kontrolbesøget den relevante kompetente myndighed i det tredjeland, hvor besøget skal gennemføres, herom. ESMA kan, i det omfang det er nødvendigt for at udføre kontrolbesøget korrekt og effektivt og efter at have informeret den relevante kompetente tredjelandsmyndighed, foretage kontrolbesøget på stedet uden forudgående varsel til CCP'en. Kontrolbesøg foretaget i et tredjeland i henhold til denne artikel gennemføres i medfør af de samarbejdsordninger, der er etableret med den relevante tredjelandsmyndighed ▌.

De embedsmænd og andre personer, som ESMA har bemyndiget til at foretage kontrolbesøg på stedet, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for og formålet med kontrolbesøget samt de tvangsbøder, der er omhandlet i artikel 66, og som finder anvendelse, hvis de berørte personer ikke underkaster sig kontrolbesøget.

4.  Supplerende-kapital-CCP'er skal underkaste sig kontrolbesøg på stedet, som ESMA har påbudt ved afgørelse. Afgørelsen angiver kontrolbesøgets genstand og formål, fastsætter tidspunktet for dets påbegyndelse og oplyser om de tvangsbøder, der er foreskrevet i artikel 66, de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010, og om retten til at få prøvet afgørelsen ved Domstolen.

5.  Embedsmænd og de personer, der er bemyndiget eller udpeget af den kompetente myndighed i det tredjeland, hvor kontrolbesøget skal gennemføres, kan på ESMA's anmodning aktivt bistå embedsmændene og andre personer, der er bemyndiget af ESMA. Embedsmænd fra den relevante kompetente tredjelandsmyndighed kan også deltage i kontrolbesøg på stedet.

6.  ESMA kan også anmode kompetente myndigheder i tredjelande om at udføre særlige undersøgelsesopgaver og kontrolbesøg på stedet, som foreskrevet i denne artikel og i artikel 25d, stk. 1, på ESMA's vegne.

7.  Hvis embedsmænd og andre ledsagende personer, der er bemyndiget af ESMA, fastslår, at en person modsætter sig et kontrolbesøg, der er påbudt i henhold til nærværende artikel, kan den pågældende kompetente tredjelandsmyndighed yde dem den bistand, der er nødvendig for, at de kan gennemføre deres kontrolbesøg på stedet, og eventuelt anmode om politiets eller en tilsvarende retshåndhævende myndigheds bistand.

Artikel 25f

Procedureregler for tilsynsforanstaltninger og pålæggelse af bøder

1.  Fastslår ESMA i forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der udgør en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III, udpeger ESMA en uafhængig efterforskningsembedsmand internt i ESMA til at undersøge sagen. Den udpegede embedsmand må ikke være eller have været direkte eller indirekte inddraget i anerkendelsen af eller tilsynet med den pågældende CCP, og vedkommende skal udføre sine opgaver uafhængigt af ESMA.

2.  Efterforskningsembedsmanden undersøger de påståede overtrædelser under hensyntagen til eventuelle udtalelser fra de personer, der er genstand for undersøgelserne, og indsender et fuldstændigt dossier med sine resultater til ESMA.

Efterforskningsembedsmanden kan med henblik på udførelsen af sine arbejdsopgaver udøve beføjelsen til at anmode om oplysninger i henhold til artikel 25c og til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet i henhold til artikel 25d og 25e. Efterforskningsembedsmanden overholder ved udøvelsen af disse beføjelser artikel 25bb.

Under udførelsen af sine opgaver skal efterforskningsembedsmanden have adgang til alle de dokumenter og oplysninger, som ESMA har indsamlet i forbindelse med sine aktiviteter.

3.  Efterforskningsembedsmanden giver, efter at have afsluttet sin undersøgelse, og inden dossieret med resultaterne indsendes til ESMA, de personer, der er genstand for undersøgelserne, lejlighed til at blive hørt om de forhold, der undersøges. Efterforskningsembedsmanden baserer kun sine resultater på forhold, som de berørte personer har haft lejlighed til at udtale sig om.

Retten til forsvar for de berørte personer skal respekteres fuldt ud i forbindelse med undersøgelser i henhold til denne artikel.

4.  Ved indsendelse af dossieret med resultaterne til ESMA underretter efterforskningsembedsmanden de personer, der er genstand for undersøgelserne, herom. De personer, der er genstand for undersøgelserne, har ret til aktindsigt i dossieret med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller ESMA's interne forberedende dokumenter.

5.  ESMA afgør på baggrund af dossieret med efterforskningsembedsmandens resultater og, når de berørte personer anmoder herom, efter at have hørt de personer, der er genstand for undersøgelserne i henhold til artikel 25i, hvorvidt de personer, der har været genstand for undersøgelsen, har gjort sig skyldige i en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III, og træffer i givet fald en tilsynsforanstaltning i henhold til artikel 25n og pålægger en bøde i henhold til artikel 25g.

6.  Efterforskningsembedsmanden deltager ikke i ESMA's overvejelser om sagen og indgår ikke på nogen anden måde i ESMA's beslutningsproces.

7.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 82 for yderligere at præcisere procedurereglerne for udøvelse af beføjelsen til at pålægge bøder eller tvangsbøder, herunder bestemmelser om retten til forsvar, midlertidige bestemmelser og opkrævning af bøder eller tvangsbøder samt forældelsesfrister for pålæggelse og tvangsfuldbyrdelse af sanktioner.

8.  ESMA henviser sager ▌ til de relevante myndigheder til undersøgelse og eventuel strafferetlig forfølgelse, hvis ESMA i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til nærværende forordning fastslår, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der vides at kunne betragtes som en overtrædelse af straffeloven ifølge tredjelandets gældende retlige rammer. Endvidere afholder ESMA sig fra at pålægge bøder eller tvangsbøder, hvis den er bekendt med, at en allerede truffet afgørelse om frifindelse eller idømmelse af straf på baggrund af et eller flere identiske forhold eller forhold, som i det væsentlige er ens, allerede har antaget retskraft som følge af en straffesag i henhold til national ret.

Artikel 25g

Bøder

1.  Finder ESMA i overensstemmelse med artikel 25f, stk. 5, at en CCP forsætligt eller uagtsomt har gjort sig skyldig i en af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III, træffer ESMA afgørelse om pålæggelse af en bøde i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 2.

En CCP anses for forsætligt at have gjort sig skyldig i en overtrædelse, hvis ESMA opdager objektive faktorer, der viser, at CCP'en eller dens øverste ledelse med overlæg gjorde sig skyldig i overtrædelsen.

2.  Grundbeløbene for de bøder, der er omhandlet i stk. 1, skal være op til det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået, eller det tab, der er lidt som følge af overtrædelsen, hvis det er muligt at beregne disse beløb, eller op til 10 % af en juridisk persons samlede årlige omsætning som defineret i relevant EU-ret i det foregående regnskabsår.

3.  De i stk. 2 fastsatte grundbeløb justeres om nødvendigt under hensyntagen til skærpende eller formildende omstændigheder i overensstemmelse med de relevante koefficienter, der er fastsat i bilag IV.

De relevante skærpende koefficienter anvendes én for én på grundbeløbet. Hvis mere end én skærpende koefficient finder anvendelse, lægges forskellen mellem grundbeløbet og det beløb, der fremkommer ved anvendelse af hver enkelt skærpende koefficient, til grundbeløbet.

De relevante formildende koefficienter anvendes én for én på grundbeløbet. Hvis mere end én formildende koefficient finder anvendelse, trækkes forskellen mellem grundbeløbet og det beløb, der fremkommer ved anvendelse af hver enkelt formildende koefficient, fra grundbeløbet.

4.  Uanset stk. 2 og 3 kan bøden højst udgøre 20 % af den berørte CCP's årlige omsætning i det foregående regnskabsår, men hvis CCP'en direkte eller indirekte har haft en fortjeneste på grund af overtrædelsen, skal bøden mindst svare til den pågældende økonomiske fortjeneste.

Udgør en handling eller undladelse fra en CCP's side mere end én af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III, anvendes kun den største bøde beregnet i overensstemmelse med stk. 2 og 3 i tilknytning til én af disse overtrædelser.

Artikel 25h

Tvangsbøder

1.  ESMA træffer afgørelse om pålæggelse af tvangsbøder med henblik på at tvinge:

   a) en supplerende-kapital-CCP til at bringe en overtrædelse til ophør i overensstemmelse med en afgørelse i henhold til artikel 25n, stk. 1, litra a)
   b) en person som omhandlet i artikel 25c, stk. 1, til at give fuldstændige oplysninger, som der er anmodet om ved en afgørelse i henhold til artikel 25c
   c) en supplerende-kapital-CCP:
   i) til at underkaste sig en undersøgelse og navnlig til at udlevere fuldstændige registre, data, procedurer eller alt andet ønsket materiale og til at supplere og korrigere andre oplysninger, som er udleveret i forbindelse med en undersøgelse, der er iværksat ved en afgørelse i henhold til artikel 25d, eller
   ii) til at underkaste sig et kontrolbesøg på stedet, der er påbudt ved en afgørelse i henhold til artikel 25e.

2.  En tvangsbøde skal være effektiv og stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed. Tvangsbøden pålægges pr. dags forsinkelse.

3.  Uanset stk. 2 skal beløbet for tvangsbøderne udgøre 3 % af den gennemsnitlige daglige omsætning i det foregående regnskabsår eller, for så vidt angår fysiske personer, 2 % af den gennemsnitlige daglige indtægt i det foregående kalenderår. Det beregnes fra den dato, der er anført i afgørelsen om at pålægge tvangsbøden.

4.  En tvangsbøde pålægges i maksimalt seks måneder efter meddelelsen af ESMA's afgørelse. ESMA tager efter periodens udløb foranstaltningen op til revision.

Artikel 25i

Høring af de berørte personer

1.  Før ESMA træffer afgørelse om en bøde eller tvangsbøde i henhold til artikel 25g og 25h, giver den de personer, der er genstand for proceduren, lejlighed til at blive hørt om ESMA's undersøgelsesresultater. ESMA lægger kun de resultater til grund for sine afgørelser, som de personer, der er genstand for proceduren, har haft lejlighed til at udtale sig om.

2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis der er behov for en hurtig indsats for at undgå betydelig og overhængende skade på det finansielle system. I så fald kan ESMA træffe en midlertidig afgørelse og give de berørte personer mulighed for at blive hørt, hurtigst muligt efter at den har truffet sin afgørelse.

3.  Retten til forsvar for de personer, der er genstand for proceduren, skal respekteres fuldt ud i procedureforløbet. De har ret til aktindsigt i ESMA's sagsakter med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller ESMA's interne forberedende dokumenter.

Artikel 25j

Offentliggørelse, art, tvangsfuldbyrdelse og overførsel af bøder og tvangsbøder

1.  ESMA offentliggør, hvilke bøder og tvangsbøder der er pålagt i henhold til artikel 25g og 25h, medmindre en sådan offentliggørelse ville udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeder eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade. En sådan offentliggørelse må ikke indeholde personoplysninger som omhandlet i forordning (EF) nr. 45/2001.

2.  Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel 25g og 25h er af administrativ karakter.

3.  Træffer ESMA afgørelse om ikke at pålægge bøder eller tvangsbøder, underretter ESMA Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de relevante kompetente myndigheder i tredjelandet herom og redegør for grundene til denne afgørelse.

4.  Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel 25g og 25h kan tvangsfuldbyrdes.

Tvangsfuldbyrdelsen sker efter den borgerlige retsplejes regler i den medlemsstat eller det tredjeland, på hvis område den finder sted.

5.  Beløb fra bøder og tvangsbøder overføres til Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 25k

Prøvelse ved Domstolen

Domstolen har fuld prøvelsesret med hensyn til klager over afgørelser, hvorved ESMA pålægger en bøde eller en tvangsbøde. Domstolen kan ophæve, nedsætte eller forhøje den pågældende bøde eller tvangsbøde.

Artikel 25l

Ændringer af bilag IV

For at tage hensyn til udviklingen på de finansielle markeder tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 82 vedrørende foranstaltninger til ændring af bilag IV.

Artikel 25m

Tilbagetrækning af anerkendelse

1.  Uden at det berører artikel 25n ▌, og med forbehold af følgende stykker trækker ESMA efter høring af de i artikel 25, stk. 3, omhandlede myndigheder og enheder en afgørelse om anerkendelse, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 25, tilbage, hvis ▌:

   a) den pågældende CCP ikke har gjort brug af anerkendelsen inden for seks måneder, udtrykkeligt giver afkald ▌på anerkendelsen eller er ophørt med at drive virksomhed i over seks måneder
   b) den pågældende CCP har opnået anerkendelsen på grundlag af urigtige erklæringer eller på anden uretmæssig vis
   c) den pågældende CCP har gjort sig skyldig i alvorlig og systematisk overtrædelse af en eller flere af betingelserne for anerkendelse i henhold til artikel 25, stk. 2b, eller ikke længere opfylder nogen af disse betingelser og i en af disse situationer ikke har truffet den afhjælpende foranstaltning, som ESMA har anmodet om, inden for en passende frist på højst seks måneder
   d) ESMA ikke effektivt kan udøve sine beføjelser i henhold til nærværende forordning over den pågældende CCP, fordi CCP'ens tredjelandsmyndighed ikke kan forsyne ESMA med alle relevante oplysninger eller samarbejde med ESMA i overensstemmelse med artikel 25, stk. 7
   e) den i artikel 5, stk. 6, omhandlede gennemførelsesretsakt er trukket tilbage eller suspenderet, eller en eller flere af de dertil knyttede betingelser ikke længere er opfyldt.

ESMA kan begrænse tilbagetrækningen af anerkendelsen til en bestemt tjenesteydelse, aktivitet eller klasse af finansielle instrumenter.

Ved fastsættelse af ikrafttrædelsesdatoen for afgørelsen om at trække anerkendelsen tilbage bestræber ESMA sig på at begrænse potentielle markedsforstyrrelser til et minimum og fastsætte en passende tilpasningsperiode, der ikke må overstige to år.

2.  Inden ESMA trækker anerkendelsen tilbage i henhold til stk. 1, litra c), tager den højde for muligheden for at træffe foranstaltninger i henhold til artikel 25n, stk. 1, litra a)–c).

▌Konstaterer ESMA, at der ikke er truffet afhjælpende foranstaltninger inden udløbet af den givne frist på højst seks måneder i henhold til stk. 1, litra c), eller at de trufne foranstaltninger ikke er hensigtsmæssige, og efter høring af de i artikel 25, stk. 3, nævnte myndigheder, trækker ESMA afgørelsen om anerkendelse tilbage.

3.  ESMA underretter hurtigst muligt den relevante kompetente tredjelandsmyndighed om en afgørelse om tilbagetrækning af anerkendelsen af en anerkendt CCP.

4.  Enhver af de i artikel 25, stk. 3, omhandlede myndigheder, som finder, at en af betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan anmode ESMA om at undersøge, om betingelserne for tilbagetrækning af anerkendelsen af en anerkendt CCP eller af dens anerkendelse med hensyn til en bestemt tjenesteydelse, aktivitet eller klasse af finansielle instrumenter er opfyldt. Beslutter ESMA sig for ikke at trække anerkendelsen af den pågældende ▌ CCP tilbage, giver ESMA den anmodende myndighed en fuldstændig begrundelse herfor.

Artikel 25n

Tilsynsforanstaltninger

1.  Finder ESMA i overensstemmelse med artikel 25f, stk. 5, at en supplerende-kapital-CCP har gjort sig skyldig i en af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III, træffer den én eller flere af følgende afgørelser med:

   a) krav om, at CCP'en bringer overtrædelsen til ophør
   b) pålæggelse af bøder, jf. artikel 25g
   c) udstedelse af offentlige meddelelser
   d) tilbagetrækning af anerkendelsen af en CCP eller dens anerkendelse med hensyn til en bestemt tjenesteydelse, aktivitet eller klasse af finansielle instrumenter i henhold til artikel 25m.

2.  ESMA tager i forbindelse med de i stk. 1 omhandlede afgørelser hensyn til overtrædelsens art og alvor ud fra følgende kriterier:

   a) overtrædelsens varighed og hyppighed
   b) hvorvidt overtrædelsen har afsløret alvorlige eller systemiske svagheder i CCP'ens procedurer eller i dens styringssystemer eller interne kontrol
   c) hvorvidt overtrædelsen har givet anledning til, fremmet eller på anden vis foranlediget økonomisk kriminalitet
   d) hvorvidt overtrædelsen er begået forsætligt eller uagtsomt.

3.  ESMA underretter uden hurtigst muligt den berørte CCP om enhver afgørelse, der træffes i henhold til stk. 1, og videregiver den til de relevante kompetente myndigheder i tredjelandet og til Kommissionen. ESMA offentliggør den pågældende afgørelse på sit websted senest ti arbejdsdage efter den dato, hvor den blev vedtaget.

Samtidig med offentliggørelsen af sin afgørelse, jf. første afsnit, offentliggør ESMA endvidere den pågældende CCP's ret til at påklage afgørelsen, det forhold, hvis det er relevant, at en sådan klage er indgivet, idet det præciseres, at klagen ikke har opsættende virkning, og det forhold, at ESMA's klagenævn kan suspendere anvendelsen af den påklagede afgørelse i henhold til artikel 60, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1095/2010."

"

12.  I artikel 32, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:"

"Vurderingen af den kompetente myndighed vedrørende den i artikel 31, stk. 2, omhandlede underretning og de i artikel 31, stk. 3, omhandlede oplysninger skal være genstand for en udtalelse fra kollegiet, jf. artikel 19."

"

13.  Artikel 35, stk. 1, sidste afsnit, affattes således:"

"En CCP må ikke outsource vigtige aktiviteter forbundet med risikostyring, medmindre outsourcing er godkendt af den kompetente myndighed. Den kompetente myndigheds afgørelse skal være genstand for en udtalelse fra kollegiet, jf. artikel 19."

"

14.   I artikel 49 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:"

"1. En CCP reviderer regelmæssigt de modeller og parametre, der er vedtaget med henblik på at beregne marginkrav, bidrag til misligholdelsesfonde, krav til sikkerhedsstillelse og andre risikokontrolmekanismer. Den udsætter hyppigt modellerne for strenge stresstests for at vurdere deres modstandsdygtighed under ekstreme, men plausible markedsvilkår og foretager backtests for at vurdere den anvendte metodologis pålidelighed. CCP'en indhenter en uafhængig godkendelse, underretter sin kompetente myndighed og ESMA om testresultaterne og indhenter deres godkendelse ▌, jf. stk. 1a, 1b, 1c, 1d og 1e, inden modellerne og parametrene ændres væsentligt.

De vedtagne modeller og parametre, herunder enhver væsentlig ændring heraf, gøres til genstand for en udtalelse fra kollegiet, jf. nedenstående stykker.

ESMA drager omsorg for, at oplysninger om resultaterne af stresstestene videregives til ESA'erne, ESCB og Den Fælles Afviklingsinstans, så disse sættes i stand til at vurdere finansielle virksomheders eksponering mod CCP'ers misligholdelse."

"

b)  Følgende stykker tilføjes:"

"1a. Agter en CCP at vedtage en væsentlig ændring af de i stk. 1 omhandlede modeller og parametre, skal den ansøge den kompetente myndighed og ESMA om godkendelse af ændringen. CCP'en skal vedlægge sine ansøgninger en uafhængig godkendelse af de påtænkte ændringer. Den kompetente myndighed og ESMA bekræfter hver især modtagelsen af den fuldstændige ansøgning over for CCP'en.

1b.  Senest 50 arbejdsdage efter modtagelsen af de fuldstændige ansøgninger foretager den kompetente myndighed og ESMA hver især en risikovurdering af CCP'en og fremlægger deres rapporter for det kollegium, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 18.

1c.  Senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen af de i stk. 1b omhandlede rapporter vedtager kollegiet en flertalsudtalelse i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3. Uanset en midlertidig vedtagelse i overensstemmelse med stk. 1e må den kompetente myndighed ikke træffe afgørelse om at meddele eller nægte godkendelse af væsentlige ændringer af modeller og parametre, indtil en sådan udtalelse er blevet vedtaget af kollegiet, medmindre kollegiet ikke har vedtaget denne udtalelse inden for fristen.

1d.  Senest 90 arbejdsdage efter modtagelsen af de i stk. 1a omhandlede ansøgninger giver den kompetente myndighed og ESMA hver især CCP'en og hinanden skriftlig meddelelse om, hvorvidt godkendelsen er meddelt eller nægtet, med en fuldstændig begrundelse herfor.

1e.  CCP'en kan ikke ændre de i stk. 1 omhandlede modeller og parametre væsentligt, før den har indhentet godkendelse fra sin kompetente myndighed og ESMA. Den ▌kompetente myndighed kan, i samråd med ESMA, give tilladelse til midlertidig vedtagelse af en væsentlig ændring af disse modeller eller parametre inden deres godkendelse, hvis det er behørigt begrundet."

"

c)  Følgende stykke tilføjes:"

"5. For at sikre ensartede betingelser for anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA, efter høring af EBA, andre relevante kompetente myndigheder og medlemmerne af ESCB, udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer, på hvilke betingelser ændringerne af de i stk. 1 omhandlede modeller og parametre er væsentlige.

ESMA fremsender senest den ... [12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] udkastet til disse reguleringsmæssige tekniske standarder.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

"

15.  I artikel 82 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 2, 3 og 4 affattes således:"

"2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 6, artikel 4, stk. 3, artikel 25, stk. 2a, artikel 25, stk. 6a, artikel 25a, stk. 3, artikel 25bb, stk. 3, artikel 25f, stk. 7, artikel 251, artikel 64, stk. 7, artikel 70, artikel 72, stk. 3, og artikel 85, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode.

3.  Den i artikel 1, stk. 6, artikel 4, stk. 3, artikel 25, stk. 2a, artikel 25, stk. 6a, artikel 25a, stk. 3, artikel 25bb, stk. 3, artikel 25f, stk. 7, artikel 251, artikel 64, stk. 7, artikel 70, artikel 72, stk. 3, og artikel 85, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt bestræber Kommissionen sig på at høre ESMA og eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning."

"

b)  Stk. 6 affattes således:"

"6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 1, stk. 6, artikel 4, stk. 3, artikel 25, stk. 2a, artikel 25, stk. 6a, artikel 25a, stk. 3, artikel 25bb, stk. 3, artikel 25f, stk. 7, artikel 251, artikel 64, stk. 7, artikel 70, artikel 72, stk. 3, og artikel 85, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

"

16.  I artikel 85 indsættes følgende stykker:"

"6. ESMA forelægger i samarbejde med ESRB og, i overensstemmelse med artikel 24b, stk. 3, i samråd med de centralbanker, som udsteder alle EU-valutaerne for de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares af den tredjelands-CCP, som den i artikel 25, stk. 2c, tredje afsnit, omhandlede gennemførelsesretsakt er rettet til, Kommissionen en rapport om anvendelsen af bestemmelserne i den pågældende gennemførelsesretsakt, hvori det navnlig vurderes, om risikoen for den finansielle stabilitet for Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater er mindsket tilstrækkeligt. ESMA forelægger Kommissionen sin rapport inden for 12 måneder inden udløbet af den tilpasningsperiode, som er fastsat i henhold til artikel 25, stk. 2c, tredje afsnit, litra b). En udstedende centralbanks enighed vedrører kun den valuta, den udsteder, og ikke rapporten som helhed.

Senest 12 måneder efter fremsendelsen af den i første afsnit omhandlede rapport udarbejder Kommissionen en rapport om anvendelsen af bestemmelserne i den pågældende gennemførelsesretsakt. Kommissionen forelægger rapporten for Europa-Parlamentet og Rådet sammen med eventuelle relevante forslag.

7.  Senest den … [36 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] udarbejder Kommissionen en rapport med en vurdering af effektiviteten af:

   a) ESMA's opgaver, navnlig CCP-Tilsynsudvalgets opgaver, med hensyn til at fremme konvergens og sammenhæng i anvendelsen af denne forordning blandt de i artikel 22 omhandlede kompetente myndigheder og de i artikel 18 omhandlede kollegier
   b) rammerne for anerkendelse af og tilsyn med tredjelands-CCP'er
   c) rammerne for sikring af lige vilkår mellem CCP'er, der er meddelt tilladelse i overensstemmelse med artikel 14, samt mellem godkendte CCP'er og tredjelands-CCP'er, der er anerkendt i overensstemmelse med artikel 25
   d) ansvarsfordelingen mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de udstedende centralbanker..

Kommissionen fremsender rapporten til Europa-Parlamentet og Rådet sammen med eventuelle forslag."

"

17.   I artikel 89 indsættes følgende stykker:"

"3a. ESMA udøver først sine beføjelser i henhold til artikel 25, stk. 2a, 2b og 2c, fra ikrafttrædelsen af den i artikel 25, stk. 2a, andet afsnit, og artikel 25a, stk. 3, omhandlede delegerede retsakt og for så vidt angår CCP'er, for hvilke ESMA ikke har truffet en afgørelse i henhold til artikel 25, stk. 1, inden den … [datoen for denne forordnings ikrafttræden], fra ikrafttrædelsen af den relevante gennemførelsesretsakt, jf. artikel 25, stk. 6.

3b.  ESMA opretter og styrer et kollegium i henhold til artikel 25ba for alle de CCP'er, der er anerkendt i henhold til artikel 25 inden den … [datoen for denne forordnings ikrafttræden], senest fire måneder efter ikrafttrædelsen af denne delegerede retsakt, jf. artikel 25, stk. 2a ▌.

3c.  ESMA foretager senest 18 måneder efter ikrafttrædelsen af den i artikel 25, stk. 2a, andet afsnit, omhandlede delegerede retsakt en revision af afgørelserne om anerkendelse, der er vedtaget i henhold til artikel 25, stk. 1, inden den … [datoen for denne forordnings ikrafttræden], jf. artikel 25, stk. 5.

Hvis ESMA efter revisionen i henhold til første afsnit bestemmer, at en CCP, som er blevet anerkendt inden den … [datoen for denne forordnings ikrafttræden], kan anerkendes som en supplerende-kapital-CCP i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2a, fastsætter ESMA en passende tilpasningsperiode, som ikke må overstige 18 måneder, inden for hvilken CCP'en skal opfylde kravene indeholdt i artikel 25, stk. 2b. ESMA kan forlænge tilpasningsperioden med op til yderligere seks måneder efter begrundet anmodning fra CCP'en eller enhver af de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med clearingmedlemmer, der er etableret i Unionen, hvis en sådan forlængelse er begrundet i særlige omstændigheder og konsekvenser for de clearingmedlemmer, der er etableret i Unionen."

"

18.  Artikel 90 affattes således:"

"Artikel 90

ESMA's personale og ressourcer

Senest den ... [to år efter datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden] foretager ESMA et skøn over de personale- og ressourcebehov, der følger af dens overtagelse af sine beføjelser og pligter i overensstemmelse med denne forordning, og forelægger Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport."

"

19.   Teksten i bilaget til nærværende forordning indsættes som bilag III og IV.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den ...

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG

Følgende tilføjes som bilag III og IV til forordning (EU) nr. 648/2012.

"BILAG III

Liste over overtrædelser, der er omhandlet i artikel 25g, stk. 1

I.  Overtrædelser i forbindelse med kapitalkrav:

a)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 16, stk. 1, ved at undlade at have en permanent og separat startkapital på mindst 7,5 mio. EUR

b)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 16, stk. 2, ved at undlade at have kapital, herunder tilbageholdt overskud og reserver, som står i et rimeligt forhold til den risiko, der hidrører fra dens aktiviteter, og til enhver tid er tilstrækkelig til at sikre en velordnet afvikling eller omstrukturering af disse aktiviteter over en passende periode og en passende beskyttelse af CCP'en mod kredit-, modparts- og markedsrisici, operationelle og juridiske risici samt forretningsrisici, der ikke allerede er omfattet af specifikke finansielle ressourcer, jf. artikel 41, 42, 43 og 44.

II.  Overtrædelser i forbindelse med organisatoriske krav eller interessekonflikter:

a)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 1, ved at undlade at have solide forvaltningsordninger, hvilket omfatter en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling og effektive procedurer til at identificere, styre, overvåge og indberette de risici, som den er eller kan blive udsat for, samt hensigtsmæssige interne kontrolmekanismer, herunder solide administrative og regnskabsmæssige procedurer

b)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 2, ved at undlade at vedtage passende regler og procedurer, som er tilstrækkeligt effektive til at sikre overholdelse, herunder dens lederes og ansattes overholdelse, af samtlige denne forordnings bestemmelser

c)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 3, ved at undlade at opretholde eller anvende en organisatorisk struktur, som sikrer kontinuitet og regelmæssighed i leveringen af dens tjenesteydelser og udøvelsen af dens aktiviteter, eller ved at undlade at anvende hensigtsmæssige og forholdsmæssigt afpassede systemer, ressourcer og procedurer

d)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 4, ved at undlade at holde indberetningsvejene for risikostyring og for dens øvrige drift klart adskilt

e)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 5, ved at undlade at opstille, gennemføre eller opretholde en lønpolitik, der fremmer en sund og effektiv risikostyring, og som ikke skaber incitamenter til en lempelse af risikostandarderne

f)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 6, ved at undlade at opretholde passende informationsteknologiske systemer til at kunne håndtere kompleksiteten, forskelligartetheden og typen af tjenesteydelser, der leveres, og aktiviteter, der udføres, for at sikre et højt sikkerhedsniveau og beskytte opbevarede oplysningernes integritet og fortrolighed

g)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 7, ved at undlade at offentliggøre dens forvaltningsordning, forretningsbestemmelser samt dens adgangskriterier for clearingmedlemskab vederlagsfrit

h)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 8, ved at undlade at være underlagt hyppig og uafhængig revision eller ved at undlade at fremlægge resultaterne af disse revisioner for bestyrelsen eller ved at undlade af stille disse resultater til rådighed for ESMA

i)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 27, stk. 1, eller artikel 27, stk. 2, andet afsnit, ved at undlade at sikre, at dens øverste ledelse og bestyrelsesmedlemmer har et tilstrækkeligt godt omdømme og tilstrækkelige erfaringer til at sikre en sund og forsigtig ledelse af CCP'en

j)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 27, stk. 2, ved at undlade at sikre, at mindst en tredjedel, dog ikke mindre end to, af medlemmerne af bestyrelsen er uafhængige, eller ved at undlade at indbyde repræsentanter for clearingmedlemmernes kunder til bestyrelsesmøderne, når der behandles spørgsmål af relevans for artikel 38 og 39, eller ved at lade godtgørelsen til de uafhængige medlemmer og andre medlemmer af bestyrelsen, som ikke indgår i ledelsen, stå i forhold til CCP'ens driftsresultat

k)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 27, stk. 3, ved at undlade på entydig vis at fastlægge bestyrelsens opgaver og ansvarsområder eller ved at undlade at stille referatet af bestyrelsesmøderne til rådighed for ESMA eller revisorerne

l)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 28, stk. 1, ved at undlade at nedsætte et risikoudvalg eller ved at undlade at lade dette risikoudvalg bestå af repræsentanter for dens clearingmedlemmer og uafhængige bestyrelsesmedlemmer samt repræsentanter for dens kunder, ved at sammensætte risikoudvalget på en sådan måde, at én af disse repræsentantgrupper råder over et flertal i risikoudvalget, eller ved at undlade behørigt at orientere ESMA om risikoudvalgets aktiviteter og afgørelser, hvis ESMA har anmodet om at blive behørigt orienteret

m)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 28, stk. 2, ved at undlade på entydig vis at fastsætte mandatet, forvaltningsordningen til sikring af uafhængighed, arbejdsgangen eller adgangskravene for risikoudvalgets medlemmer, eller hvorledes de vælges, eller ved at undlade at gøre forvaltningsordningen offentligt tilgængelig eller ved at undlade at fastsætte, at risikoudvalgets formand skal være et uafhængigt bestyrelsesmedlem, og at det rapporterer direkte til bestyrelsen, og at det afholder regelmæssige møder

n)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 28, stk. 3, ved at undlade at give risikoudvalget mulighed for at give anbefaling til bestyrelsen om enhver ordning, der kan påvirke CCP'ens risikostyring, eller ved at undlade at gøre en rimelig indsats for at konsultere risikoudvalget om udviklinger, der påvirker risikostyringen i akutte situationer

o)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 28, stk. 5, ved at undlade straks at underrette ESMA om enhver afgørelse, hvor bestyrelsen beslutter ikke at følge risikoudvalgets anbefaling

p)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 29, stk. 1, ved at undlade at opbevare alle optegnelser om de tjenesteydelser, der leveres, og aktiviteter, der udføres, i en periode på mindst ti år, hvilket er nødvendigt for at give ESMA mulighed for at kontrollere, at CCP'en overholder denne forordning

q)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 29, stk. 2, ved at undlade at opbevare alle oplysninger om alle aftaler, som den har behandlet, i en periode på mindst ti år efter en aftales ophævelse på en måde, som gør det muligt at identificere en transaktions oprindelige vilkår, inden CCP'ens clearing

r)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 29, stk. 3, ved at undlade på anmodning at stille de i artikel 29, stk. 1 og 2, omhandlede optegnelser og oplysninger eller alle oplysninger om de clearede aftalers positioner, uanset på hvilken handelsplads transaktionerne blev gennemført, til rådighed for ESMA og de relevante medlemmer af ESCB

s)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 30, stk. 1, ved at undlade, eller ved urigtigt eller ufuldstændigt, at oplyse identiteten på sine kapitalejere eller deltagere, som, uanset om det er direkte eller indirekte, i form af fysiske eller juridiske personer, har en kvalificeret andel, eller størrelsen heraf

t)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 30, stk. 4, ved at tillade, at de i artikel 30, stk. 1, omhandlede personer udøver deres indflydelse på en måde, der vil kunne hindre en sund og forsigtig ledelse af CCP'en

u)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 31, stk. 1, ved at undlade, eller ved forkert eller ufuldstændigt, at underrette ESMA om eventuelle ændringer i sin ledelse eller ved at undlade at forelægge ESMA alle oplysninger, der er nødvendige for at vurdere overholdelsen af artikel 27, stk. 1, eller artikel 27, stk. 2, andet afsnit

v)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 33, stk. 1, ved at undlade at opretholde eller anvende effektive og skriftlige organisatoriske og administrative retningslinjer med henblik på at identificere eller forvalte potentielle interessekonflikter mellem sig selv, herunder dens ledelse, personale eller enhver anden person med direkte eller indirekte kontrol eller snævre forbindelser, og dens clearingmedlemmer eller deres kunder, som CCP'en kender til, eller ved at undlade at opretholde eller gennemføre passende procedurer med sigte på at løse eventuelle interessekonflikter

w)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 33, stk. 2, ved at undlade klart at oplyse clearingmedlemmet eller dette clearingmedlems berørte kunde, som CCP'en har kendskab til, om interessekonflikters generelle karakter eller om kilderne til interessekonflikter, før den påtager sig nye transaktioner fra det pågældende clearingmedlem, hvis de organisatoriske eller administrative retningslinjer, der er indført af denne CCP for at håndtere interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at sikre, at risikoen for at skade clearingmedlemmers eller kunders interesser undgås

x)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 33, stk. 3, ved i sine skriftlige retningslinjer at undlade at tage hensyn til ethvert forhold, som CCP'en er eller burde være bekendt med, og som kan give anledning til en interessekonflikt som følge af strukturen og forretningsaktiviteter i andre selskaber, til hvem den har et moder- eller datterselskabsforhold

y)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 33, stk. 5, ved at undlade at træffe alle rimelige foranstaltninger for at forebygge misbrug af de oplysninger, den opbevarer i sine systemer, eller forhindre brug af nævnte oplysninger til andre forretningsaktiviteter, eller at en fysisk person, som har snævre forbindelser til en CCP eller en juridisk person, som har et moder- eller datterselskab til CCP'en, anvender fortrolige oplysninger, som er registreret i CCP'en, til forretningsmæssige formål, uden forudgående samtykke fra den kunde, som disse fortrolige oplysninger tilhører

z)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 36, stk. 1, ved at undlade at handle redeligt og professionelt i overensstemmelse med sine clearingmedlemmers og deres kunders bedste interesse

aa)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 36, stk. 2, ved at undlade at have tilgængelige, klare og fair regler for omgående behandling af klager

bb)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 37, stk. 1 eller 2, ved løbende at anvende diskriminerende, uigennemsigtige eller subjektive adgangskriterier eller ved på anden måde at undlade løbende at sikre fair og åben adgang til CCP'en eller ved at undlade løbende at sikre, at dens clearingmedlemmer har tilstrækkelige finansielle ressourcer og tilstrækkelig operationel kapacitet til at opfylde de forpligtelser, som følger af deltagelse i en CCP, eller ved at undlade at foretage en omfattende undersøgelse af, om dens clearingmedlemmer overholder bestemmelserne, én gang om året

cc)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 37, stk. 4, ved at undlade at have objektive og gennemsigtige procedurer for suspension og velordnet udtræden af clearingmedlemmer, som ikke længere opfylder kriterierne i artikel 37, stk. 1

dd)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 37, stk. 5, ved at nægte et clearingmedlem, som opfylder kriterierne i artikel 37, stk. 1, adgang, hvis der ikke foreligger en behørig skriftlig begrundelse for en sådan nægtelse af adgang, som er baseret på en omfattende risikoanalyse

ee)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 38, stk. 1, ved at undlade at give sine clearingmedlemmers kunder særskilt adgang til de specifikke tjenesteydelser, der leveres

ff)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 39, stk. 7, ved at undlade at tilbyde de forskellige adskillelsesniveauer, der er omhandlet i nævnte stykke, på rimelige forretningsmæssige vilkår.

III.  Overtrædelser i forbindelse med operationelle krav:

a)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 34, stk. 1, ved at undlade at udarbejde, gennemføre eller opretholde en hensigtsmæssig forretningskontinuitetsplan og en katastrofeberedskabsplan, som har til formål at sikre opretholdelsen af CCP'ens funktioner, sikre rettidig genopretning af alle transaktioner og opfyldelse af CCP'ens forpligtelser, og som mindst giver mulighed for at genoptage alle transaktioner fra det tidspunkt, hvor de blev afbrudt, for at give den pågældende CCP mulighed for at opretholde driftssikkerheden og gennemføre afvikling på den planlagte dato

b)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 34, stk. 2, ved at undlade at etablere, gennemføre eller opretholde en passende procedure, der har til formål at sikre rettidig og korrekt afvikling eller overførsel af kundernes og clearingmedlemmernes aktiver og positioner i tilfælde af tilbagetrækning af anerkendelsen i medfør af en afgørelse i henhold til artikel 25

c)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 35, stk. 1, andet afsnit, ved at outsource vigtige aktiviteter forbundet med risikostyring af den pågældende CCP

d)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 39, stk. 1, ved at undlade at føre særskilte fortegnelser og konti, som til enhver tid sætter den i stand til omgående på konti hos CCP'en at skelne aktiver og positioner, som opbevares på vegne af et givet clearingmedlem, fra aktiver og positioner, som opbevares på vegne af ethvert andet clearingmedlem, og fra dens egne aktiver

e)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 39, stk. 2, ved at undlade at tilbyde at føre og ved ikke at føre, hvor der anmodes herom, særskilte fortegnelser og konti, som gør det muligt for de enkelte clearingmedlemmer på konti hos CCP'en at skelne det pågældende clearingmedlems aktiver og positioner fra dem, som opbevares på vegne af clearingmedlemmerne

f)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 39, stk. 3, ved at undlade at tilbyde at føre og ved ikke at føre, hvor der anmodes herom, særskilte fortegnelser og konti, som gør det muligt for de enkelte clearingmedlemmer på konti hos CCP'en at skelne aktiver og positioner, som opbevares på vegne af en kunde, fra dem, som opbevares på vegne af andre kunder, eller ved at undlade at tilbyde clearingmedlemmerne mulighed for at åbne flere konti i deres eget navn på vegne af deres kunder, hvor der anmodes herom

g)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 40 ved at undlade at måle og vurdere så tæt på realtid som muligt dens likviditets- og krediteksponeringer over for de enkelte clearingmedlemmer og, hvis det er relevant, over for en anden CCP, som den har indgået en interoperabilitetsordning med, eller ved at undlade at have adgang til relevante prisfastsættelseskilder for at kunne måle eksponeringerne korrekt på et rimeligt omkostningsgrundlag

h)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 41, stk. 1, ved at undlade at pålægge, anmode om eller opkræve marginer for at begrænse sine krediteksponeringer fra sine clearingmedlemmer og, hvis det er relevant, CCP'er, med hvilke den har interoperabilitetsordninger, eller ved at pålægge, anmode om eller opkræve marginer, som ikke er tilstrækkelige til at dække eventuelle eksponeringer, som CCP'en skønner vil forekomme, indtil de relevante positioner realiseres, eller til at dække tab, som følger af mindst 99 % af eksponeringsbevægelserne inden for en passende tidshorisont, eller til at sikre, at CCP'en som et minimum dagligt stiller fuld sikkerhed for sine eksponeringer over for alle sine clearingmedlemmer og, hvis det er relevant, alle CCP'er, med hvilke den har interoperabilitetsordninger, eller om nødvendigt til at tage hensyn til eventuelle procykliske effekter

i)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 41, stk. 2, ved at undlade ved fastsættelse af marginkrav at indføre modeller og parametre, som tager højde for de clearede produkters risikoprofil og intervallet mellem marginopkrævninger, markedslikviditet og mulige ændringer under transaktionens forløb

j)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 41, stk. 3, ved at undlade at anmode om og opkræve marginer på intradagsbasis, i det mindste når forud fastsatte tærskler overskrides

k)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 42, stk. 3, ved at undlade at opretholde en misligholdelsesfond, der som minimum sætter den i stand til under ekstreme, men plausible markedsvilkår at modstå misligholdelse hos det clearingmedlem, over for hvilket CCP'en har de største eksponeringer, eller hos det andet- og det tredjestørste clearingmedlem, hvis summen af deres eksponeringer er større, eller ved at udvikle scenarier, som ikke omfatter de perioder, hvor de markeder, som CCP'en leverer tjenester til, oplevede de største udsving, og en række potentielle fremtidige scenarier, som tager højde for pludselige salg af finansielle ressourcer og hurtige reduktioner i markedslikviditeten.

l)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 43, stk. 2, hvis misligholdelsesfonden, som er omhandlet i artikel 42, og de andre finansielle ressourcer, som er omhandlet i artikel 43, stk. 1, ikke sætter den i stand til at modstå misligholdelse hos de to clearingmedlemmer, over for hvilke den har de største eksponeringer under ekstreme, men plausible markedsvilkår

m)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 44, stk. 1, ved at undlade til enhver tid at have adgang til passende likviditet for at kunne gennemføre sine tjenester og aktiviteter eller ved at undlade dagligt at måle sit potentielle likviditetsbehov

n)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 45, stk. 1, 2 og 3, ved at undlade at bruge de marginer, som et misligholdende clearingmedlem har indbetalt, forud for andre finansielle midler til dækning af tab

o)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 45, stk. 4, ved at undlade at anvende egne dedikerede ressourcer inden anvendelse af ikkemisligholdende clearingmedlemmers bidrag til misligholdelsesfonden

p)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 46, stk. 1, ved at acceptere andet end højlikvid sikkerhedsstillelse med minimal kredit- og markedsrisiko til dækning af sin indledende og løbende eksponering over for clearingmedlemmer, hvor anden sikkerhedsstillelse ikke er tilladt i henhold til den delegerede retsakt, der vedtages af Kommissionen i henhold til artikel 46, stk. 3

q)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 47, stk. 1, ved at investere sine finansielle midler i andet end kontantmidler eller højlikvide finansielle instrumenter med minimal markeds- og kreditrisiko, som skal kunne realiseres hurtigt med en minimal negativ indvirkning på prisen til følge

r)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 47, stk. 3, ved at undlade at deponere finansielle instrumenter, der indbetales som marginer eller som bidrag til misligholdelsesfonden, hos operatører af værdipapirafviklingssystemer, som sikrer fuld beskyttelse af disse finansielle instrumenter, i det omfang de er tilgængelige, eller ved at undlade at anvende andre meget sikre ordninger med autoriserede finansieringsinstitutter

s)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 47, stk. 4, ved at deponere kontantmidler på andre måder end via meget sikre ordninger hos autoriserede finansieringsinstitutter eller via anvendelse af centralbankernes stående indskudsfacilitet eller en tilsvarende ordning i centralbankregi

t)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 47, stk. 5, ved at deponere aktiver hos en tredjepart uden at sikre, at aktiver tilhørende clearingmedlemmer kan skelnes fra aktiver tilhørende CCP'en og aktiver tilhørende den pågældende tredjepart ved anvendelse af konti med forskellige navne i tredjepartens regnskab eller tilsvarende foranstaltninger, der resulterer i samme grad af beskyttelse, eller ved ikke at have øjeblikkelig adgang til de finansielle instrumenter i påkrævet tilfælde

u)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 47, stk. 6, ved at investere sin kapital eller beløb, som har oprindelse i de krav, der er fastsat i artikel 41, 42, 43 eller 44, i egne værdipapirer eller i dens moderselskabs eller datterselskabs værdipapirer

v)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 48, stk. 1, ved ikke at råde over detaljerede procedurer, som skal følges, hvis et clearingmedlem ikke opfylder CCP'ens deltagelseskrav som fastsat i artikel 37 inden for den tidsfrist og efter de procedurer, som CCP'en har fastsat, eller ved at undlade i detaljer at opstille de procedurer, som skal følges, hvis et clearingmedlems misligholdelse ikke anmeldes af CCP'en, eller ved at undlade at revidere disse procedurer årligt

w)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 48, stk. 2, ved at undlade at træffe omgående foranstaltninger med henblik på at begrænse tab og likviditetspres, som følger af clearingmedlemmers misligholdelser, og sikre, at lukning af clearingmedlemmers positioner ikke griber forstyrrende ind i dens transaktioner eller udsætter ikkemisligholdende clearingmedlemmer for tab, som de ikke kunne forudse eller kontrollere

x)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 48, stk. 3, ved at undlade straks at underrette ESMA, inden misligholdelsesproceduren meddeles eller udløses

y)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 48, stk. 4, ved at undlade at sikre, at dens misligholdelsesprocedurer kan håndhæves, og ved at undlade at træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at den har retlige beføjelser til at realisere det misligholdende clearingmedlems egne positioner og overføre eller realisere det misligholdende clearingmedlems kunders positioner

z)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 49, stk. 1, ved at undlade regelmæssigt at revidere de modeller og parametre, den har indført med henblik på at beregne marginkrav, bidrag til misligholdelsesfonde, krav til sikkerhedsstillelse og andre risikokontrolmekanismer, og ved at undlade hyppigt at udsætte modellerne for strenge stresstest for at vurdere deres modstandsdygtighed under ekstreme, men plausible markedsvilkår eller foretage backtests for at vurdere den anvendte metodologis pålidelighed eller ved at undlade at indhente en uafhængig godkendelse eller ved at undlade at underrette ESMA om testresultaterne eller indhente ESMA's godkendelse, inden modellerne og parametrene ændres væsentligt

aa)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 49, stk. 2, ved at undlade regelmæssigt at teste de centrale aspekter ved sine misligholdelsesprocedurer eller ved at undlade at træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at alle clearingmedlemmer forstår dem og har indført passende foranstaltninger med henblik på at håndtere en misligholdelsessituation

bb)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 50, stk. 1, ved at undlade at anvende, hvis det er praktisk og muligt, centralbankpenge til at afvikle sine transaktioner eller ved at undlade at tage skridt til nøje at afgrænse kontantafviklingsrisici, hvis der ikke anvendes centralbankpenge

cc)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 50, stk. 3, ved at undlade at fjerne hovedrisikoen ved i det omfang, det er muligt, at anvende princippet om levering mod betaling, hvis den pågældende CCP er forpligtet til at foretage eller modtage levering af finansielle instrumenter

dd)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 50a eller artikel 50b ved at undlade at beregne KCCP som anført i nævnte artikel eller ved at undlade at følge de regler for beregningen af KCCP, som er fastsat i artikel 50a, stk. 2, samt i artikel 50b og 50d

ee)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 50a, stk. 3, ved at undlade at beregne KCCP mindst én gang hvert kvartal eller ved at beregne den mindre hyppigt end krævet af ESMA i overensstemmelse med artikel 50a, stk. 3

ff)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 51, stk. 2, ved at undlade at have ikkediskriminerende adgang både til de data, den har brug for til at varetage sine funktioner, fra en handelsplads i det omfang, CCP'en opfylder de driftsmæssige og tekniske krav fastsat af handelspladsen, og til det relevante afviklingssystem.

gg)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 52, stk. 1, ved at indgå en interoperabilitetsaftale uden at opfylde de krav, der er fastsat i litra a), b), c) og d) i nævnte stykke

hh)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 53, stk. 1, ved på konti at undlade at skelne mellem aktiver og positioner, der opbevares på vegne af en anden CCP, som den har indgået en interoperabilitetsordning med

ii)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 54, stk. 1, ved at indgå en interoperabilitetsaftale uden forhåndsgodkendelse fra ESMA.

IV.  Overtrædelser i forbindelse med gennemsigtighed og oplysningers tilgængelighed:

a)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 38, stk. 1, ved at undlade at offentliggøre priserne og gebyrerne for hver af de tjenesteydelser, som leveres, særskilt, herunder oplysninger om prisafslag og rabatter og betingelserne for at kunne drage fordel af nævnte reduktioner

b)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 38, stk. 1, ved at undlade at forelægge oplysninger om omkostninger og indtægter i forbindelse med de tjenesteydelser, der leveres, for ESMA

c)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 38, stk. 2, ved at undlade at underrette clearingmedlemmer og deres kunder om de risici, der er forbundet med tjenesteydelserne

d)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 38, stk. 3, ved at undlade at underrette dens clearingmedlemmer eller ESMA om de prisoplysninger, der anvendes til at beregne deres ultimo dagen-eksponering over for clearingmedlemmerne, eller ved at undlade at offentliggøre de clearede transaktioners volumen inden for hvert instrument, som cleares af CCP'en på et samlet grundlag

e)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 38, stk. 4, ved at undlade at offentliggøre de operationelle og tekniske krav, som er forbundet med kommunikationsprotokollerne, der omfatter indholdet og de meddelelsesformater, den anvender til at kommunikere med tredjemand, herunder de operationelle og tekniske krav, der er omhandlet i artikel 7

f)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 38, stk. 5, ved at undlade at offentliggøre alle overtrædelser begået af clearingmedlemmer af kriterierne i artikel 37, stk. 1, eller de krav, der er fastsat i artikel 38, stk. 1, undtagen hvis ESMA mente, at en sådan offentliggørelse ville udgøre en trussel mod den finansielle stabilitet eller tilliden til markedet eller ville være til alvorlig skade for de finansielle markeder eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssigt stor skade

g)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 39, stk. 7, ved at undlade at offentliggøre beskyttelsesniveauerne og de omkostninger, der er forbundet med de forskellige adskillelsesniveauer, den tilbyder

h)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 49, stk. 3, ved at undlade at offentliggøre centrale oplysninger om sin risikostyringsmodel og de forudsætninger, der er lagt til grund for de stresstest, der er omhandlet i artikel 49, stk. 1

i)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 50, stk. 2, ved at undlade tydeligt gøre rede for sine forpligtelser med hensyn til levering af finansielle instrumenter, herunder om den er forpligtet til at foretage eller modtage levering af et finansielt instrument, eller om den dækker deltageres tab i forbindelse med leveringsprocessen

j)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 50c, stk. 1, ved at undlade at oplyse de clearingmedlemmer, som er institutter, eller deres kompetente myndigheder om de oplysninger, der er omhandlet i artikel 50c, stk. 1, litra a), b), c), d) og e)

k)  en supplerende-kapital-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 50c, stk. 2, ved at undlade at underrette de clearingmedlemmer, som er institutter, mindst én gang hvert kvartal eller ved at underrette dem mindre hyppigt end krævet af ESMA i overensstemmelse med artikel 50c, stk. 2.

V.  Overtrædelser i forbindelse med hindringer for tilsynsaktiviteterne:

a)  en CCP overtræder bestemmelserne i artikel 25c ved at undlade at stille oplysninger til rådighed som svar på en afgørelse, der kræver oplysninger i henhold til artikel 25c, stk. 2, eller ved at fremlægge ukorrekte eller vildledende oplysninger som svar på en simpel anmodning om oplysninger fra ESMA i medfør af artikel 25c, stk. 2 eller 3, eller som svar på en afgørelse fra ESMA, der kræver oplysninger i henhold til artikel 25c, stk. 3

b)  en CCP eller dens repræsentanter forelægger ukorrekte eller vildledende oplysninger som svar på forespørgsler fremsat i medfør af artikel 25d, stk. 1, litra c)

c)  en CCP efterkommer ikke artikel 25d, stk. 1, litra e), ved ikke at efterkomme ESMA's anmodning om oplysninger om telefonsamtaler og datatrafik

d)  en supplerende-kapital-CCP efterkommer ikke rettidigt en tilsynsforanstaltning som krævet i henhold til en afgørelse vedtaget af ESMA i medfør af artikel 25n

e)  en supplerende-kapital-CCP underkaster sig ikke et kontrolbesøg på stedet som krævet i henhold til en afgørelse om undersøgelse vedtaget af ESMA ▌i medfør af artikel 25e.

BILAG IV

Liste over koefficienter knyttet til skærpende og formildende faktorer i forbindelse med anvendelsen af artikel 25g, stk. 3

Følgende koefficienter finder kumulativt anvendelse på de grundbeløb, der er fastsat i artikel 25g, stk. 2:

I.  Justeringskoefficienter knyttet til skærpende omstændigheder:

a)  hvis overtrædelsen er begået gentagne gange, anvendes en yderligere koefficient på 1,1 for hver gang, den er gentaget

b)  hvis overtrædelsen er begået i mere end seks måneder, anvendes en koefficient på 1,5

c)  hvis overtrædelsen har afsløret systemiske svagheder ved CCP'ens organisation, navnlig i dens procedurer, forvaltningssystemer eller interne kontroller, anvendes en koefficient på 2,2

d)  hvis overtrædelsen har en negativ indvirkning på kvaliteten af CCP'ens tjenesteydelser og aktiviteter, anvendes en koefficient på 1,5

e)  hvis overtrædelsen er begået forsætligt, anvendes en koefficient på 2

f)  hvis der ikke er truffet afhjælpende foranstaltninger, efter at overtrædelsen er konstateret, anvendes en koefficient på 1,7

g)  hvis CCP'ens øverste ledelse ikke har samarbejdet med ESMA om gennemførelsen af dennes undersøgelser, anvendes en koefficient på 1,5.

II.  Justeringskoefficienter knyttet til formildende omstændigheder:

a)  hvis overtrædelsen er begået i mindre end ti arbejdsdage, anvendes en koefficient på 0,9

b)  hvis CCP'ens øverste ledelse kan godtgøre, at den har truffet alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre overtrædelsen, anvendes en koefficient på 0,7

c)  hvis CCP'en hurtigt, effektivt og i fuldt omfang har underrettet ESMA om overtrædelsen, anvendes en koefficient på 0,4

d)  hvis CCP'en frivilligt har truffet foranstaltninger for at sikre, at en lignende overtrædelse ikke kan begås fremover, anvendes en koefficient på 0,6."

(1)* DEN JURIDISK-SPROGLIGE FÆRDIGGØRELSE AF TEKSTEN ER ENDNU IKKE AFSLUTTET.
(2)EUT C 385 af 15.11.2017, s. 3.
(3)Udtalelse af 20. september 2017 (EUT C 434 af 15.12.2017, s. 63).
(4)Europa-Parlamentets holdning af 18.4.2019.
(5)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).
(6)Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63)."

Seneste opdatering: 29. april 2019Juridisk meddelelse