Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0136(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0190/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0190/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/04/2019 - 10.18

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0438

Hyväksytyt tekstit
PDF 367kWORD 115k
Torstai 18. huhtikuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Keskusvastapuolten toimiluvat sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustaminen ***I
P8_TA-PROV(2019)0438A8-0190/2018
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0331),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0191/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 4. lokakuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 20. syyskuuta 2017 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 20. maaliskuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0190/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 385 15.11.2017, s. 3.
(2) EUVL C 434 15.12.2017, s. 63.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi ▌ asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta(1)
P8_TC1-COD(2017)0136

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(2),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 648/2012(5) edellytetään muiden G20-maiden vastaavien vaatimusten mukaisesti, että vakioidut OTC-johdannaissopimukset määritetään keskusvastapuolessa. Kyseisessä asetuksessa keskusvastapuolille asetetaan myös vakavaraisuutta, organisaatiota ja liiketoiminnan harjoittamista koskevat tiukat vaatimukset ja vahvistetaan keskusvastapuolten vakavaraisuuden valvontajärjestelyt, millä pyritään minimoimaan keskusvastapuolen käyttäjiin kohdistuvat riskit sekä tukemaan rahoitusvakautta.

(2)  Asetuksen (EU) N:o 648/2012 antamisen jälkeen keskusvastapuolten toimintavolyymi unionissa ja koko maailmassa on kasvanut nopeasti mittakaavaltaan ja ulottuvuudeltaan. Keskusvastapuolten toiminnan laajentumisen odotetaan jatkuvan tulevina vuosina, kun uusia määritysvelvollisuuksia otetaan käyttöön ja kun vastapuolet, joihin ei sovelleta määritysvelvollisuutta, lisäävät vapaaehtoista määritystä. Komission 4 päivänä toukokuuta 2017 antamassa ehdotuksessa, jonka tavoitteena on muuttaa asetusta (EU) N:o 648/2012 kohdennetusti parantamalla sen tuloksellisuutta ja oikeasuhteisuutta, annetaan keskusvastapuolille uusia kannustimia tarjota vastapuolille johdannaisten keskusvastapuolimääritystä ja helpotetaan pienten finanssialalla toimivien vastapuolten ja finanssialan ulkopuolisten vastapuolten mahdollisuutta käyttää määritystä. Pääomamarkkinaunionin syventämät ja yhdentämät pääomamarkkinat lisäävät entisestään rajat ylittävien määritysten tarvetta unionissa, mikä lisää puolestaan entisestään keskusvastapuolten merkitystä ja keskinäisiä yhteyksiä rahoitusjärjestelmässä.

(3)  Tällä hetkellä unioniin sijoittautuneiden ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti toimiluvan saaneiden keskusvastapuolten lukumäärä on edelleen suhteellisen vähäinen: elokuussa 2018 niitä oli 16. Kyseisen asetuksen vastaavuussäännösten nojalla on tunnustettu 32 kolmansien maiden keskusvastapuolta, minkä ansiosta myös ne voivat tarjota palvelujaan unioniin sijoittautuneille määritysosapuolille ja markkinapaikoille. Määritysmarkkinat ovat hyvin yhdentyneet unionin alueella, mutta ne ovat suuressa määrin keskittyneet tiettyihin omaisuuslajeihin ja niiden välillä on runsaasti keskinäisiä kytköksiä. Riskien keskittyminen tekee keskusvastapuolen kaatumisesta potentiaalisesti erittäin laajavaikutteisen tapahtuman siitä huolimatta, ettei kaatuminen ole kovin todennäköistä. Komissio antoi marraskuussa 2016 G20-maiden konsensuksen mukaisen keskusvastapuolten elvytystä ja kriisinratkaisua koskevan asetusehdotuksen, jonka tavoitteena on varmistaa, että viranomaiset valmistautuvat asianmukaisesti käsittelemään vaikeuksissa olevaa keskusvastapuolta sekä turvaamaan rahoitusvakauden ja rajoittamaan veronmaksajille koituvia kustannuksia.

(4)  Kyseisestä lainsäädäntöehdotuksesta huolimatta ja kun otetaan huomioon määritystoiminnan kasvu, monimuotoisuus ja rajat ylittävä ulottuvuus unionissa ja muualla maailmassa, unionin ja kolmansien maiden keskusvastapuoliin sovellettavia valvontajärjestelyjä olisi tarkistettava. Puuttumalla havaittuihin ongelmiin varhaisessa vaiheessa ja vahvistamalla selkeät ja johdonmukaiset valvontajärjestelyt sekä unionin että kolmansien maiden keskusvastapuolia varten voitaisiin lisätä unionin rahoitusjärjestelmän yleistä vakautta ja pienentää entisestään keskusvastapuolten mahdollista kaatumisriskiä.

(5)  Edellä käsiteltyjen seikkojen perusteella komissio antoi 4 päivänä toukokuuta 2017 tiedonannon rahoitusmarkkinoiden kriittisten infrastruktuurien haasteisiin vastaamisesta ja pääomamarkkinaunionin kehittämisestä ja totesi, että asetukseen (EU) N:o 648/2012 on tarpeen tehdä muitakin muutoksia, jotta rahoitusvakauden varmistavaa ja pääomamarkkinaunionin kehittämistä ja syventämistä tukevaa nykyistä kehystä voitaisiin parantaa.

(6)  Asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaiset valvontajärjestelyt perustuvat pääasiassa kotivaltion viranomaiseen. Kansallisten valvontaviranomaisten muodostamat kollegiot, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV), Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) asianomaiset jäsenet ja muut asianomaiset viranomaiset antavat nykyisin toimiluvan unioniin sijoittautuneille keskusvastapuolille, ja ne myös valvovat keskusvastapuolia. Kollegiot tukeutuvat asetuksen (EU) N:o 648/2012 säännösten täytäntöönpanosta vastaavan kansallisen toimivaltaisen viranomaisen harjoittamaan koordinointiin ja tietojenvaihtoon. Toisistaan poikkeavien valvontakäytäntöjen soveltaminen keskusvastapuoliin unionin alueella voi aiheuttaa sääntelyn ja valvonnan katvealueiden hyväksikäyttöön liittyviä riskejä, mikä vaarantaa rahoitusvakauden ja mahdollistaa epäterveen kilpailun. Komissio on kiinnittänyt huomiota näihin kehittymässä oleviin riskeihin ja valvontakäytäntöjen lähentämistarpeeseen pääomamarkkinaunionista 14 päivänä syyskuuta 2016 antamassaan tiedonannossa sekä Euroopan valvontaviranomaisten toiminnasta järjestetyssä julkisessa kuulemisessa. Arvopaperimarkkinaviranomaisen yleisenä tehtävänä on jo nykyisellään koordinoida toimivaltaisten viranomaisten välillä ja kollegioiden kesken pyrittäessä saamaan aikaan yhteinen valvontamenettely ja johdonmukaiset valvontakäytännöt, varmistamaan yhdenmukaiset menettelyt ja johdonmukaiset toimintatavat ja vahvistamaan valvonnan tulosten yhdenmukaisuutta. Sen olisikin keskityttävä erityisesti sellaisiin valvonnan aloihin, joilla on rajat ylittävä ulottuvuus tai mahdollisia rajatylittäviä vaikutuksia. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi oman asiantuntemuksensa ja tämän asetuksen soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella määritettävä ne valvonnan alat, joilla on rajat ylittävä ulottuvuus tai rajat ylittäviä vaikutuksia.

(7)  Unionin keskusvastapuolia varten perustettujen kollegioiden toiminta on keskeisen tärkeää keskusvastapuolten tehokkaan valvonnan kannalta. Kollegioiden menettelyjen unionin laajuisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi olisi täsmennettävä ja vakioitava kirjalliset sopimukset, joissa määritetään näiden kollegioiden toimintaa koskevat käytännön järjestelyt. Kollegioiden jäsenten aseman edistämiseksi jäsenille olisi annettava oikeus osallistua kollegioiden kokousten esityslistojen vahvistamiseen. Kollegioiden avoimuuden lisäämiseksi niiden kokoonpano olisi julkistettava. Asetuksessa (EU) N:o 1024/2013 säädetään, että EKP:n valvontatehtävät, rahapoliittiset tehtävät ja muut sille kuuluvat tehtävät olisi hoidettava täysin erillisinä, jotta vältettäisiin eturistiriidat. Tällainen EKP:n tehtävien eriyttäminen olisi otettava huomioon. Sen mukaisesti tapauksissa, joissa EKP on unionin keskusvastapuolia varten perustetun kollegion jäsen sen toimiessa yhteiseen valvontamekanismiin kuuluvan määritysosapuolen toimivaltaisena viranomaisena ja myös eurojärjestelmää edustavana liikkeeseen laskevana keskuspankkina, EKP:lle olisi annettava kollegiossa kaksi ääntä.

(8)  Niiden liikkeeseen laskevien keskuspankkien ja toimivaltaisten viranomaisten, jotka vastaavat unionin keskusvastapuolia varten perustetuissa kollegioissa edustettuina olevien jäsenvaltioiden määritysosapuolten valvonnasta, määrä on tällä hetkellä rajallinen. Jotta useampien liikkeeseen laskevien keskuspankkien ja toimivaltaisten viranomaisten olisi helpompi saada tietoa useammissa jäsenvaltioissa, joiden rahoitusvakauteen keskusvastapuolen taloudelliset vaikeudet voisivat vaikuttaa, muidenkin liikkeeseen laskevien keskuspankkien ja toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava pyynnöstä osallistua kollegioihin. Keskusvastapuolten valvonnan johdonmukaisuuden edistämiseksi kaikkialla unionissa keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajan tai riippumattoman jäsenen olisi myös osallistuttava kollegioihin. Asianmukaisen, tehokkaan ja nopean päätöksentekoprosessin varmistamiseksi näillä omasta pyynnöstään osallistuvilla liikkeeseen laskevilla keskuspankeilla ja toimivaltaisilla viranomaisilla sekä keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajalla tai riippumattomalla jäsenellä ei pitäisi olla äänioikeutta.

(9)  Kollegioiden olisi asemansa vahvistamiseksi voitava antaa lausuntoja muistakin valvonnan aloista, joilla on perustavanlaatuisia vaikutuksia keskusvastapuolen liiketoimintaan, muun muassa arvioinneista, jotka koskevat keskusvastapuolen osakkeenomistajia ja jäseniä, joilla on merkittäviä omistusosuuksia keskusvastapuolesta, sekä operatiivisten toimintojen, palvelujen tai toimien ulkoistamisesta. Lisäksi kollegion olisi jonkin jäsenensä pyynnöstä voitava sisällyttää lausuntoihinsa kollegion määräenemmistöpäätöksellä suosituksia, joiden tavoitteena on korjata keskusvastapuolen riskinhallinnan puutteet ja lisätä sen kestävyyttä. Kollegion on äänestettävä erikseen tällaisten suositusten sisällyttämisestä ja itse kollegion lausunnosta. Kollegion lausuntojen ja suositusten vaikuttavuuden tehostamiseksi toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava ne asianmukaisesti huomioon ja perusteltava, jos lausunnoista tai suosituksista poiketaan huomattavasti.

(10)  Valvontapäätösten lähentämiseksi entisestään arvopaperimarkkinaviranomaiselle olisi annettava uusia tehtäviä, jotta se voi laatia luonnoksia toiminnan ja palvelujen laajentamista koskeviksi teknisiksi sääntelystandardeiksi ja täsmentää mallien uudelleentarkastelua, stressitestausta ja toteutumatestausta koskevat edellytykset. Arvopaperimarkkinaviranomaiselle olisi myös annettava oikeus antaa tarvittavia ohjeita, joissa täsmennetään keskusvastapuoliin liittyvää valvojan tarkastus- ja arviointiprosessia koskevat yhteiset menettelyt.

(11)  Finanssimarkkinoiden globaalin luonteen vuoksi ja koska on tarpeen puuttua epäjohdonmukaisuuksiin unionin ja kolmansien maiden keskusvastapuolten valvonnassa, olisi tehostettava arvopaperimarkkinaviranomaisen mahdollisuuksia tehostaa lähentymistä keskusvastapuolten valvonnassa. Tätä varten olisi perustettava keskusvastapuolten pysyvä sisäinen komitea ("keskusvastapuolten valvontakomitea") hoitamaan unionissa toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin ja kolmansien maiden keskusvastapuoliin liittyviä tehtäviä. Arvopaperimarkkinaviranomaisen yhteyteen perustettavan keskusvastapuolten valvontakomitean sekä sen tehtävien ja kokoonpanon olisi oltava ainutkertainen ratkaisu, jolla kootaan yhteen keskusvastapuolten valvonnan alan asiantuntemus. Se ei saisi muodostaa ennakkotapausta Euroopan valvontaviranomaisille.

(12)  Keskusvastapuolten valvontakomitean olisi vastattava sille asetuksen (EU) N:o 648/2012 nojalla annetuista erityistehtävistä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden rahoitusvakauden turvaamiseksi.

(13)  Jotta hyödynnetään kaikilta osin keskusvastapuolten valvontaa koskevaa käytännön kokemusta ja operatiivista asiantuntemusta, keskusvastapuolten valvontakomiteaan olisi kuuluttava puheenjohtaja, riippumattomat jäsenet ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joilla on toimiluvan saanut keskusvastapuoli. Kun komitean kokouksessa käsitellään toimiluvan saaneita keskusvastapuolia, keskuspankit, jotka laskevat liikkeeseen toimiluvan saaneissa keskusvastapuolissa määritetyissä rahoitusvälineissä käytettäviä unionin valuuttoja, voivat vapaaehtoisesti osallistua keskusvaltapuolten valvontakomiteaan, kun on kyse unionin laajuisista arvioinneista keskusvastapuolten kyvystä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä sekä keskeisestä markkinakehityksestä, jotta helpotettaisiin niiden tehtävien suorittamisen kannalta oleellisten tietojen saantia. Kun komitean kokouksessa käsitellään kolmannen maan keskusvastapuolia, keskuspankit, jotka laskevat liikkeeseen kaikki kolmannen maan keskusvastapuolessa määritetyissä tai määritettävissä rahoitusvälineissä käytetyt unionin valuutat, voivat vapaaehtoisesti osallistua keskusvastapuolten valvontakomiteaan toisen tason keskusvastapuolia koskevien päätösten valmistelemiseksi. Liikkeeseen laskevien keskuspankkien olisi oltava keskusvastapuolten valvontakomitean äänioikeudettomia jäseniä. Keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajalla olisi oltava oikeus kutsua kokouksiin tarkkailijoina valvontakollegioiden jäseniä sen varmistamiseksi, että keskusvastapuolten valvontakomitea ottaa muiden asianomaisten viranomaisten näkemykset huomioon.

(14)  Riittävän asiantuntemuksen ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi hallintoneuvoston olisi nimitettävä keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtaja ja sen riippumattomat jäsenet ansioiden, ▌ määritystä, kaupankäynnin jälkeistä käsittelyä, vakavaraisuuden valvontaa ja rahoituskysymyksiä koskevan osaamisen sekä keskusvastapuolten valvontaa ja sääntelyä koskevan kokemuksen perusteella noudattamalla avointa valintamenettelyä, jonka järjestää ja jota hallinnoi hallintoneuvosto komission avustamana ja jossa olisi noudatettava sukupuolten tasapuolisen edustuksen periaatetta. Ennen nimittämistä ja enintään kuukauden kuluttua siitä, kun hallintoneuvosto on tehnyt valintansa, Euroopan parlamentin olisi valittuja henkilöitä kuultuaan hyväksyttävä tai hylättävä heidän nimittämisensä. Hallintoneuvosto voi nimittää valituista henkilöistä vain Euroopan parlamentin hyväksymät ehdokkaat.

(15)  Avoimuuden ja demokraattisen valvonnan takaamiseksi sekä unionin toimielinten oikeuksien suojaamiseksi keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajan ja riippumattomien jäsenten olisi oltava vastuuvelvollisia Euroopan parlamentille ja neuvostolle kaikista tämän asetuksen perusteella tehdyistä päätöksistä.

(16)  Keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajan ja riippumattomien jäsenten olisi toimittava riippumattomasti, puolueettomasti ja unionin edun mukaisesti. Heidän olisi varmistettava, että sisämarkkinoiden moitteeton toiminta sekä kunkin jäsenvaltion, riippumatta siitä, onko niissä toimiluvan saaneita keskusvastapuolia vai ei, ja unionin rahoitusvakaus otetaan asianmukaisesti huomioon.

(17)  Asianmukaisen, tehokkaan ja nopean päätöksentekoprosessin varmistamiseksi keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajalla ja riippumattomilla jäsenillä sekä kyseisen keskusvastapuolen sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella olisi oltava äänioikeus. Keskuspankkien edustajilla taikka tarkkailijoilla ei tulisi olla äänioikeutta. Keskusvastapuolten valvontakomitean olisi tehtävä päätöksensä jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä, kullakin äänioikeutetulla jäsenellä olisi oltava yksi ääni ja komitean puheenjohtajan äänen olisi ratkaistava äänten mennessä tasan. Arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvostolla olisi edelleen oltava lopullinen päätöksentekovalta.

(18)  Johdonmukaisen ja yhtenäisen valvontatavan varmistamiseksi unionissa keskusvastapuolten valvontakomitean olisi vastattava tiettyjen erityispäätösten valmistelusta ja tiettyjen arvopaperimarkkinaviranomaiselle annettujen tehtävien suorittamisesta. Nämä tehtävät vahvistavat arvopaperimarkkinaviranomaisen koordinoivaa roolia toimivaltaisten viranomaisten välillä ja kollegioiden kesken pyrittäessä saamaan aikaan yhteinen valvontamenettely ja johdonmukaiset valvontakäytännöt, erityisesti sellaisten valvonnan alojen osalta, joilla on rajat ylittävä ulottuvuus tai mahdollisia rajatylittäviä vaikutuksia. Tällaisiin asianmukaisiin valvontatoimiin ja -päätöksiin voisi sisältyä erityisesti sellaisia valvonnan aloja, joilla toisistaan poikkeavat valvontakäytännöt voivat aiheuttaa sääntelyn ja valvonnan katvealueiden hyväksikäyttöön liittyviä riskejä tai vaarantaa rahoitusvakauden. Arvopaperimarkkinaviranomaiselle olisi myös ilmoitettava kaikista tässä asetuksessa säädettyjen kollegioiden antamista lausunnoista, kollegioiden lausuntoihin liittyvän päätöksenteon perustasta ja kollegioiden lausuntoihin mahdollisesti liittyvistä suosituksista.

(19)  Keskusvastapuolten valvontakomiteassa olisi lisäksi käytävä ennakolta pakollinen näkemystenvaihto ja keskustelu keskusvaltapuolten toimivaltaisten viranomaisten päätösluonnoksista, jotka koskevat tiettyjä erityisen tärkeitä valvonnan aloja. Kaikista päätösluonnoksista voidaan vapaaehtoisesti ja keskusvastapuolten toimivaltaisten viranomaisten aloitteesta vaihtaa ennakolta näkemyksiä. Arvopaperimarkkinaviranomainen ei saisi antaa lausuntoa siitä, että keskusvastapuolten valvontakomiteassa käydyn keskustelun tuloksena ei ole esitetty eriäviä näkemyksiä. Arvopaperimarkkinaviranomaisen lausunnonantovaltuuksilla olisi varmistettava, että keskusvastapuolten valvontaan erikoistuneiden ja siinä kokeneiden valvojien ryhmä esittää lisähuomautuksia keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen päätösluonnoksista. Tällaisilla arvopaperimarkkinaviranomaisen lausunnoilla ei olisi vaikutusta keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen lopulliseen päätöksentekovaltaan eli päätöksen lopullinen sisältö on täysin keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen harkinnassa. Jos toimivaltainen viranomainen ei hyväksy arvopaperimarkkinaviranomaisen lausuntoa, sen olisi esitettävä arvopaperimarkkinaviranomaiselle huomautuksia kaikista kyseisestä lausunnosta merkittävästi poikkeavista näkemyksistä. Toimivaltaisen viranomaisen olisi esitettävä huomautuksia ennen päätöksen hyväksymistä, samanaikaisesti sen hyväksymisen kanssa tai sen hyväksymisen jälkeen. Kun toimivaltainen viranomainen esittää huomautuksia päätöksen hyväksymisen jälkeen, sen olisi esitettävä ne viipymättä. Arvopaperimarkkinaviranomaisen lausunto ei vaikuta kollegioiden valtuuksiin päättää tarvittaessa lausuntonsa sisällöstä oman harkintansa mukaan.

(20)  Jos toimiluvan saaneisiin keskusvastapuoliin liittyvät valvontatoimet ovat lähentämisen ja tämän asetuksen johdonmukaisen soveltamisen kannalta puutteellisia, muun muassa toimivaltaisten viranomaisten pakollisen ja vapaaehtoisen arvopaperimarkkinaviranomaisen kuulemisen ja keskusvastapuolten valvontakomiteassa käytyjen keskustelujen pohjalta, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi edistettävä tarvittavissa määrin lähentämistä ja johdonmukaisuutta muun muassa antamalla ohjeita, suosituksia tai lausuntoja. Keskusvastapuolten valvontakomitean olisi tämän prosessin helpottamiseksi voitava suosittaa, että hallintoneuvosto harkitsee arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjeiden, suositusten ja lausuntojen hyväksymistä. Keskusvastapuolten valvontakomitean olisi myös voitava antaa hallintoneuvostolle lausuntoja päätöksistä, joita arvopaperimarkkinaviranomainen aikoo tehdä keskusvastapuolten toimivaltaisten viranomaisten tehtävistä ja toiminnasta. Keskusvastapuolten valvontakomitean olisi esimerkiksi annettava lausuntoja arvopaperimarkkinaviranomaisen luonnoksista teknisiksi standardeiksi tai arvopaperimarkkinaviranomaisen laatimista luonnoksista keskusvastapuolten toimilupien ja valvonnan alalla annettaviksi ohjeiksi.

(21)  Kolmansien maiden keskusvastapuolten tehokkaan valvonnan varmistamiseksi keskusvastapuolten valvontakomiteassa olisi laadittava valmiita päätösluonnoksia arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvoston hyväksyttäväksi ja suoritettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle annetut tehtävät, jotka koskevat tämän asetuksen säännöksiä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamisesta ja valvonnasta. Koska yhteistyö ja tiedonvaihto on keskeisen tärkeää, keskusvastapuolten valvontakomitean olisi kokoontuessaan käsittelemään kolmannen maan keskusvastapuolia jaettava kolmansien maiden keskusvastapuolten kollegiolle asiaankuuluvia tietoja, mukaan lukien hallintoneuvostolle toimittamansa valmiit päätösluonnokset, hallintoneuvoston hyväksymät lopulliset päätökset, keskusvastapuolten valvontakomitean kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ja kolmanteen maahan sijoittautuneiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevat hakemukset.

(22)  Sen varmistamiseksi, että keskusvastapuolten valvontakomitea suorittaa tehtävänsä tehokkaasti, sen tukena olisi oltava arvopaperimarkkinaviranomaiselta saatavaa erikoistunutta henkilöstöä, joka valmistelee sen kokoukset, valmistelee sen tehtävien suorittamiseksi tarvittavat analyysit ja tukee sen kansainvälistä yhteistyötä.

(23)  Liikkeeseen laskevien keskuspankkien olisi osallistuttava keskusvastapuolten valvontakomitean päätösten valmisteluun siltä osin kuin ne koskevat kolmannen maan keskusvastapuolten luokittelua sen mukaan, kuinka merkittäviä ne ovat järjestelmän kannalta, sekä toisen tason keskusvastapuolten valvontaa sen varmistamiseksi, että ne voivat suorittaa asianmukaisesti rahapolitiikkaan ja maksujärjestelmien moitteettomaan toimintaan liittyvät tehtävänsä. Koska toisen tason keskusvastapuolten vakuusvajevaatimuksia, likviditeettiriskien valvontaa, vakuuksia, toimitusta ja yhteentoimivuusjärjestelyjen hyväksymistä koskevilla arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksillä voi olla erityistä merkitystä keskuspankkien tehtävien kannalta, keskusvastapuolten valvontakomitean olisi noudata tai selitä -mekanismin mukaisesti kuultava keskuspankkeja, jotka laskevat liikkeeseen kaikki kolmannen maan keskusvastapuolessa määritetyissä tai määritettävissä rahoitusvälineissä käytetyt unionin valuutat.

(24)  Arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvoston olisi hyväksyttävä keskusvastapuolten valvontakomitean toimittamat päätösluonnokset asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 vahvistettua päätöksentekoprosessia noudattaen. Jotta päätöksentekomenettely olisi nopea ja tehokas, hallintoneuvoston olisi hyväksyttävä kolmen työpäivän kuluessa tietyt päätökset, jotka eivät liity tunnustamiseen, kolmansien maiden keskusvastapuolten luokitteluun, toisen tason keskusvastapuolille asetettuihin erityisvaatimuksiin, tunnustamisen uudelleentarkasteluun tai peruuttamiseen taikka kolmansien maiden keskusvastapuolten meneillään olevan valvonnan olennaisiin tekijöihin, joista on kuultava liikkeeseen laskevia keskuspankkeja.

(25)  Lisäksi on aiheellista tarkistaa tässä asetuksessa säädettyjä valvontajärjestelyjä, jotka koskevat unionissa määrityspalveluja tarjoavia kolmansien maiden keskusvastapuolia. On tarpeen parantaa tietoihin pääsyä, mahdollisuutta suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia ja tutkimuksia, mahdollisuutta jakaa kolmansien maiden keskusvastapuolia koskevia tietoja asianomaisten unionin ja jäsenvaltioiden viranomaisten välillä ja mahdollisuutta panna täytäntöön kolmansien maiden keskusvastapuolia koskevat arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökset, jotta vältettäisiin tilanteet, joissa unionin yhteisöille aiheutuu merkittäviä rahoitusvakauteen kohdistuvia vaikutuksia. On myös olemassa vaara, että kolmannen maiden keskusvastapuoliin sovellettavien sääntöjen tai kolmannen maan sääntelykehyksen ▌ muutoksia ei voida ottaa huomioon, mikä voi vaikuttaa kielteisesti sääntelyn tai valvonnan tuloksiin ▌ ja johtaa epätasapuolisiin toimintaedellytyksiin unionin ja kolmannen maan keskusvastapuolten välillä.

(26)  Kolmansien maiden keskusvastapuolet määrittävät merkittävän määrän jäsenvaltioiden valuuttojen määräisiä rahoitusvälineitä. Tämä tuo mukanaan suuria haasteita unionin ja jäsenvaltioiden viranomaisille, kun ne turvaavat rahoitusvakautta.

(27)  Yhdentyneisiin finanssimarkkinoihin tähtäävän sitoumuksensa mukaisesti komission olisi jatkossakin vahvistettava vastaavuuspäätöksillä, että kolmansien maiden lainsäädäntö ja valvontajärjestelmä täyttävät asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimukset. Jotta nykyisen keskusvastapuoliin sovellettavan vastaavuusjärjestelmän täytäntöönpanoa voitaisiin tehostaa, komissiolla olisi oltava mahdollisuus täsmentää tarvittaessa perusteita, joita käytetään arvioitaessa kolmansissa maissa keskusvastapuoliin sovellettavien järjestelmien vastaavuutta. On myös tarpeen valtuuttaa arvopaperimarkkinaviranomainen seuraamaan sääntelyn tai valvonnan kehitystä kyseisissä kolmansien maiden keskusvastapuoliin sovellettavissa järjestelmissä, jotka komissio on katsonut vaatimuksia vastaaviksi. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että vastaavuusperusteet ja niiden käyttöä koskevat mahdolliset edellytykset täyttyvät edelleen kolmansissa maissa. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi raportoiva havainnoistaan luottamuksellisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja kolmannen maan keskusvastapuolen kollegiolle.

(28)  Nykyisin komissio voi milloin tahansa muuttaa tai tarkastella uudelleen vastaavuuspäätöstä tai keskeyttää sen soveltamisen tai kumota sen, erityisesti jos kolmannessa maassa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat olennaisesti tämän asetuksen mukaisten vastaavuusvaatimusten mukaisesti arvioitaviin osatekijöihin. Jos kolmannen maan asianomaiset viranomaiset eivät enää tee vilpittömässä mielessä yhteistyötä arvopaperimarkkinaviranomaisen tai muiden unionin valvontaviranomaisten kanssa tai jos ne eivät täytä sovellettavia vastaavuusvaatimuksia jatkuvasti, komissio voi myös antaa kolmannen maan viranomaista koskevan ilmoituksen tai julkaista erityisen suosituksen. Jos komissio päättää milloin tahansa kumota kolmannen maan vastaavuuden, sillä on mahdollisuus lykätä kyseisen kumoamispäätöksen soveltamispäivää, jotta voidaan puuttua rahoitusvakautta uhkaaviin riskeihin sekä markkinahäiriöriskeihin. Nykyisin käytettävissä olevien valtuuksien lisäksi komissiolla olisi oltava myös mahdollisuus asettaa erityisiä edellytyksiä sen varmistamiseksi, että vastaavuuspäätöksen kohteena oleva kolmas maa täyttää vastaavuusperusteet jatkuvasti. Komission olisi myös voitava asettaa edellytyksiä, joilla varmistetaan, että arvopaperimarkkinaviranomainen kykenee tehokkaasti hoitamaan tehtäviään tämän asetuksen nojalla tunnustettujen kolmansien maiden keskusvastapuolten suhteen tai seuraamaan kolmansissa maissa sääntelyn tai valvonnan kehitystä, jolla on merkitystä hyväksyttyjen vastaavuuspäätösten kannalta.

(29)  Ottaen huomioon keskusvastapuolten yhä laajeneva rajat ylittävä ulottuvuus ja unionin rahoitusjärjestelmän sisäiset riippuvuussuhteet on tarpeen parantaa unionin kykyä havaita, valvoa ja vähentää mahdollisia kolmansien maiden keskusvastapuoliin liittyviä riskejä. Arvopaperimarkkinaviranomaisen roolia olisi näin ollen vahvistettava, jotta voidaan tehokkaasti valvoa kolmansien maiden keskusvastapuolia, jotka hakevat tunnustamista tarjotakseen määrityspalveluja unionissa. Lisäksi olisi parannettava unionin liikkeeseen laskevien keskuspankkien osallistumista kolmansien ▌ maiden sellaisten keskusvastapuolten tunnustamiseen ▌, valvontaan sekä tunnustuksen uudelleentarkasteluun ja peruuttamiseen, joiden toiminta kattaa kyseisten keskuspankkien liikkeeseenlaskuvaluutan. Unionin liikkeeseen laskevia keskuspankkeja olisi sen vuoksi kuultava tietyissä kysymyksissä, jotka vaikuttavat niiden rahapoliittisiin velvollisuuksiin unionin valuuttojen määräisten rahoitusvälineiden yhteydessä, joita määritetään tai joita on tarkoitus määrittää unionin ulkopuolella sijaitsevissa keskusvastapuolissa.

(30)  Kun komissio on todennut kolmannen maan lainsäädäntö- ja valvontakehyksen vastaavan unionin kehystä, kyseisestä kolmannesta maasta olevien keskusvastapuolten tunnustamisessa olisi otettava huomioon riskit, joita kyseiset keskusvastapuolet aiheuttavat unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion rahoitusvakaudelle.

(31)  Kun arvopaperimarkkinaviranomainen käsittelee kolmannen maan keskusvastapuolen tunnustamista koskevaa hakemusta, sen olisi tässä asetuksessa esitettyjen objektiivisten ja avointen perusteiden mukaisesti arvioitava, miten suuren järjestelmäriskin kyseinen keskusvastapuoli aiheuttaa unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion rahoitusvakaudelle. Näiden perusteiden olisi vaikutettava yleisarviointiin. Mitään näistä perusteista ei pitäisi katsoa määrääväksi yksinään. Arvioidessaan kolmannen maan keskusvastapuolen riskiprofiilia, arvopaperiviranomaisen olisi tarkasteltava kaikkia riskejä, muun muassa toiminnallisia riskejä, kuten petoksia, rikollista toimintaa sekä tietotekniikkaan liittyviä ja kyberriskejä. Perusteet on määrä täsmentää komission delegoidulla säädöksellä. Perusteita täsmennettäessä olisi otettava huomioon keskusvastapuolen määrittämien transaktioiden luonne, mukaan lukien niiden monimuotoisuus, hintojen epävakaus ja keskimääräinen juoksuaika, samoin kuin kyseessä olevien markkinoiden avoimuus ja likviditeetti sekä se, missä määrin keskusvastapuolen määritystoiminnot ovat euromääräisiä tai muun unionin valuutan määräisiä. Tässä suhteessa erityispiirteet tietyissä kolmansien maiden säännellyillä markkinoilla noteeratuissa ja toteutetuissa maatalousjohdannaissopimuksissa, jotka liittyvät suurelta osin kyseisen kolmannen maan kotimaisia, kaupallisia riskejään näiden sopimusten kautta hallitsevia finanssialan ulkopuolisia vastapuolia palveleviin markkinoihin, voivat aiheuttaa vähäisen riskin määritysosapuolille ja kauppapaikoille unionissa, koska niillä on vain vähän järjestelmän kannalta merkittäviä sidoksia muuhun rahoitusjärjestelmään. Jos kolmannessa maassa on voimassa oleva keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehys, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi otettava myös se huomioon analysoidessaan, miten suuren järjestelmäriskin kyseiseen kolmanteen maahan sijoittautunut tunnustamista hakeva keskusvastapuoli aiheuttaa unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion rahoitusvakaudelle.

(32)  Keskusvastapuolet, jotka eivät ole järjestelmän kannalta merkittäviä unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion rahoitusvakaudelle, olisi katsottava ensimmäisen tason keskusvastapuoliksi. Keskusvastapuolet, jotka ovat järjestelmän kannalta merkittäviä tai joista mahdollisesti tulee järjestelmän kannalta merkittäviä unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion rahoitusvakaudelle, olisi katsottava toisen tason keskusvastapuoliksi. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo, ettei kolmannen maan keskusvastapuoli ole järjestelmän kannalta merkittävä unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion rahoitusvakaudelle, kyseiseen keskusvastapuoleen olisi sovellettava asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisia voimassa olevia tunnustamisen edellytyksiä. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen määrittää kolmannen maan keskusvastapuolen järjestelmän kannalta merkittäväksi, kyseiselle keskusvastapuolelle olisi asetettava erityisvaatimuksia ▌. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi tunnustettava kyseinen keskusvastapuoli vain, jos se täyttää nämä vaatimukset. Kyseisten vaatimusten olisi sisällettävä tiettyjä asetuksessa (EU) N:o 648/2012 vahvistettuja vakavaraisuusvaatimuksia, joiden tarkoituksena on parantaa keskusvastapuolen turvallisuutta ja tehokkuutta. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi oltava suoraan vastuussa sen varmistamisesta, että järjestelmän kannalta ▌ merkittävä kolmannen maan keskusvastapuoli täyttää kyseiset vaatimukset. Asiaan liittyvillä vaatimuksilla olisi lisäksi mahdollistettava, että arvopaperimarkkinaviranomainen voi valvoa kyseistä keskusvastapuolta kattavasti ja tehokkaasti tämän asetuksen mukaisesti.

(33)  Sen varmistamiseksi, että keskuspankit, jotka laskevat liikkeeseen kaikki kolmannen maan keskusvastapuolessa määritetyissä tai määritettävissä rahoitusvälineissä käytetyt unionin valuutat, osallistuvat asianmukaisesti toisen tason keskusvastapuolten tunnustamiseen, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi näiden keskusvastapuolten tunnustamisessa otettava huomioon se, miten ne täyttävät erityisvaatimukset, jotka liikkeeseen laskevat keskuspankit ovat rahapoliittisia tehtäviään suorittaessaan mahdollisesti asettaneet. Näiden vaatimusten olisi liityttävä tietojen toimittamiseen liikkeeseen laskevalle keskuspankille tämän perustellusta pyynnöstä, keskusvastapuolten yhteistyöhön liikkeeseen laskevan keskuspankin kanssa arvopaperimarkkinaviranomaisen suorittamien stressitestien yhteydessä, yön yli -talletustilin avaamiseen liikkeeseen laskevassa keskuspankissa ja poikkeuksellisissa tilanteissa sovellettaviin vaatimuksiin, silloin kun keskuspankit katsovat sen tarpeelliseksi. Liikkeeseen laskevien keskuspankkien yön yli -talletustilin avaamista koskevat käyttöoikeuskriteerit ja -vaatimukset eivät saisi tarkoittaa sitä, että keskusvastapuolen määrityspalvelut olisi siirrettävä sinne kokonaan tai osittain.

(34)  Liikkeeseen laskevien keskuspankkien poikkeuksellisissa tilanteissa mahdollisesti asettamien vaatimusten osalta rahapolitiikan välittymiseen tai maksujärjestelmien moitteettomaan toimintaan voivat vaikuttaa tilanteet markkinoilla, joilla tehdään keskusvastapuolimäärityksiä, kuten stressitilanteet markkinoilla (erityisesti raha- ja takaisinostomarkkinoilla), joilta keskusvastapuoli hankkii likviditeettiä; tilanteet, joissa keskusvastapuolten toiminta osaltaan ehdyttää markkinoiden likviditeetin ja maksu- tai selvitysjärjestelyjen vakavat toimintahäiriöt, jotka häiritsevät keskusvastapuolen mahdollisuutta täyttää maksuvelvoitteitaan tai kasvattaa likviditeettitarpeitaan. Tällaisten poikkeuksellisten tilanteiden määrittäminen riippuu yksinomaan rahapoliittisista tekijöistä eikä niiden yhteydessä tarvitse esiintyä keskusvastapuoleen liittyviä hätätilanteita. Vakavaraisuuskehys ei välttämättä kaikilta osin lievennä tällaisista tilanteista johtuvia riskejä, jolloin liikkeeseen laskevien keskuspankkien saattaa olla tarpeen toteuttaa suoria toimia rahapolitiikan välittymisen tai maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

(35)  Tällaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa liikkeeseen laskevien keskuspankkien voi olla institutionaalisten kehystensä sallimassa määrin tarpeen asettaa väliaikaisia vaatimuksia, jotka liittyvät likviditeettiriskeihin, selvitysjärjestelyihin, vakuusvajevaatimuksiin, vakuuksiin tai yhteentoimivuusjärjestelyihin. Tällaisten väliaikaisten vaatimusten noudattamatta jättäminen voisi aiheuttaa sen, että arvopaperimarkkinaviranomainen peruuttaa toisen tason keskusvastapuolen tunnustuksen. Kyseisiin vaatimuksiin voi sisältyä erityisesti toisen tason keskusvastapuolen likviditeettiriskin hallintaa koskevia väliaikaisia parannuksia, kuten likviditeettipuskurin kasvattaminen, päivänsisäisten vakuusvajeiden kerääminen tiheämmin, rajatylittäviä valuuttariskejä koskevat rajoitukset tai käteisrahan tallettamista ja keskuspankin valuutan määräisten maksujen selvittämistä koskevat erityiset säännöt. Vaatimuksia ei saisi laajentaa muille vakavaraisuusvalvonnan aloille eikä tunnustusta saisi vaatimusten johdosta peruuttaa automaattisesti. Lisäksi vaatimuksia olisi sovellettava tunnustamisen edellytyksenä ainoastaan tietyn rajoitetun ajan eli enintään kuusi kuukautta, ja tätä määräaikaa olisi voitava jatkaa kerran enintään kuudella kuukaudella. Tämän lisäajan päätyttyä vaatimuksia ei saisi enää soveltaa toisen tason keskusvastapuolen tunnustamisen edellytyksenä. Uuden tai erilaisen poikkeustilanteen yhteydessä liikkeeseen laskevia keskuspankkeja ei olisi kuitenkaan estettävä asettamasta väliaikaisia vaatimuksia, joiden soveltaminen olisi edellytyksenä toisen tason keskusvastapuolen tunnustamiselle tämän asetuksen mukaisesti.

(36)  Liikkeeseen laskevan keskuspankin olisi ennen vaatimusten soveltamista tai niiden mahdollista jatkamista annettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle, kaikki määritetyissä tai määritettävissä rahoitusvälineissä käytetyt unionin valuutat liikkeeseen laskeville muille keskuspankeille ja kolmannen maan keskusvastapuolen kollegion jäsenille selvitys niiden vaatimusten vaikutuksista, joita se aikoo asettaa keskusvastapuolien tehokkuudelle, vakaudelle ja kestävyydelle, sekä perustelut sille, miksi vaatimukset ovat tarpeen ja oikeasuhteisia rahapolitiikan välittymisen tai maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja samalla otettava asianmukaisesti huomioon tarve suojella luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja. Jotta vältettäisiin päällekkäisyydet, liikkeeseen laskevan keskuspankin olisi poikkeuksellisissa tilanteissa sovellettavien väliaikaisten vaatimusten osalta tehtävä jatkuvasti yhteistyötä ja jaettava tietoja arvopaperimarkkinaviranomaisen ja kaikki määritetyissä tai määritettävissä rahoitusvälineissä käytetyt unionin valuutat liikkeeseen laskevien muiden keskuspankkien kanssa.

(37)  Liikkeeseen laskevien keskuspankkien olisi annettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa 30 työpäivän kuluessa sen määrittämisestä, onko kolmannen maan keskusvastapuoli ensimmäisen tason keskusvastapuoli 25 artiklan 2 a kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti, vahvistus siitä, täyttääkö toisen tason keskusvastapuoli mahdolliset lisävaatimukset tai, jos lisävaatimukset on asetettu tunnustamisen jälkeen, 90 työpäivän kuluessa kyseisten vaatimusten asettamisesta.

(38)  Riski, jonka järjestelmän kannalta merkittävä keskusvastapuoli aiheuttaa unionin rahoitusjärjestelmälle ja -vakaudelle, vaihtelee suuruudeltaan. Järjestelmän kannalta merkittäviin keskusvastapuoliin sovellettavat vaatimukset olisi näin ollen suhteutettava riskeihin, joita kyseinen keskusvastapuoli voi aiheuttaa unionille. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen EJRK:ta kuultuaan ja kaikki kolmannen maan keskusvastapuolessa määritetyissä tai määritettävissä rahoitusvälineissä käytetyt unionin valuutat liikkeeseen laskevien keskuspankkien suostumuksella sekä kaikilta osin perustellun arvion sekä kustannusten ja hyötyjen määrää koskevan teknisen arvion perusteella toteaa, että kolmannen maan keskusvastapuolella tai joillakin sen määrityspalveluista on järjestelmän kannalta niin huomattava merkitys, että sillä, että se noudattaa tässä asetuksessa säädettyjä erityisvaatimuksia, ei ratkaistaisi riittävällä tavalla unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion rahoitusvakauteen kohdistuvaa riskiä, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi siinä tapauksessa, että muut toimenpiteet katsotaan riittämättömiksi rahoitusvakauteen kohdistuvien riskien korjaamiseksi, voitava suositella komissiolle, ettei kyseistä keskusvastapuolta tai joitakin sen määrityspalveluista tunnustettaisi. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tätä menettelyä noudattaen suositella, ettei keskusvastapuolta tunnusteta, riippumatta siitä, onko keskusvastapuoli tai joitakin sen palveluista luokiteltu aiemmin toisen tason yhteisöksi vai ei.

Tämän suosituksen perusteella komission olisi viimeisenä keinona voitava antaa täytäntöönpanosäädös, jossa täsmennetään, että kyseinen kolmannen ▌ maan keskusvastapuoli ei saisi tarjota joitakin tai kaikkia sen määrityspalveluja unioniin sijoittautuneille määritysosapuolille ja markkinapaikoille, ellei kyseinen keskusvastapuoli ole saanut siihen tämän asetuksen mukaisesti toimilupaa jossakin jäsenvaltiossa. Täytäntöönpanosäädöksessä olisi myös asetettava asianmukainen enintään kahden vuoden sopeutumisaika, jota voidaan jatkaa kerran kuudella kuukaudella, ja siinä olisi mainittava ehdot, joita noudattaen kyseinen keskusvastapuoli voi jatkaa tiettyjen määrityspalvelujen tai -toimien tarjoamista sopeutumisaikana, sekä mahdolliset toimenpiteet, jotka kyseisenä aikana olisi toteutettava erityisesti unioniin sijoittautuneille määritysosapuolille ja niiden asiakkaille aiheutuvien mahdollisten kustannusten rajoittamiseksi.

(39)  On tärkeää, että arvopaperimarkkinaviranomainen kuulee liikkeeseen laskevia keskuspankkeja yksitellen ja että nämä ilmaisevat hyväksyvänsä mahdollisen suosituksen kolmannen maan keskusvastapuolen tunnustamisen epäämisestä ottaen huomioon tällaisen päätöksen mahdollisen vaikutuksen keskuspankkien liikkeelle laskemaan valuuttaan ja arvopaperimarkkinaviranomaisen selvitykseen suosituksen johdosta hyväksytyn mahdollisen komission täytäntöönpanosäädöksen soveltamisesta. Liikkeeseen laskeva keskuspankki voi kuitenkin kyseisen suosituksen tai selvityksen tapauksessa antaa hyväksyntänsä tai ilmaista huolenaiheensa vain liikkeelle laskemastaan valuutasta eikä koko suosituksen tai koko selvityksen osalta.

(40)  Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi säännöllisesti tarkasteltava uudelleen kolmansien maiden keskusvastapuolille myönnettyjä tunnustuksia sekä niiden luokittelua ensimmäisen tai toisen tason keskusvastapuoliksi. Tässä yhteydessä arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi otettava huomioon muun muassa muutokset, jotka koskevat kolmannen maan keskusvastapuolen liiketoiminnan luonnetta, kokoa ja monimuotoisuutta. Tällainen uudelleentarkastelu olisi suoritettava vähintään viiden vuoden välein ja aina kun tunnustettu kolmannen maan keskusvastapuoli on laajentanut tai supistanut toimiensa tai palvelujensa laajuutta unionissa. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen uudelleentarkastelun jälkeen toteaa, että ensimmäisen tason keskusvastapuoli olisi luokiteltava toisen tason vastapuoleksi, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi asetettava asianmukainen enintään 18 kuukauden sopeutumisaika, johon mennessä keskusvastapuolen olisi noudatettava toisen tason keskusvastapuoliin sovellettavia vaatimuksia.

(41)  Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi myös toisen tason keskusvastapuolen pyynnöstä voitava ottaa huomioon, missä määrin voidaan verrata keskenään tilannetta, jossa järjestelmän kannalta merkittävä kolmannen maan keskusvastapuoli noudattaa kyseisessä kolmannessa maassa sovellettavia vaatimuksia, ja tilannetta, jossa kyseinen keskusvastapuoli noudattaa asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimuksia. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi arviointia tehdessään otettava huomioon komission antama täytäntöönpanosäädös, jossa todetaan, että kolmannen maan, johon keskusvastapuoli on sijoittautunut, oikeudelliset ja valvontajärjestelyt vastaavat tämän asetuksen mukaisia järjestelyjä ja kyseisen täytäntöönpanosäädöksen soveltamisen mahdollisia edellytyksiä. Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi arviointia tehdessään myös otettava huomioon, missä määrin keskusvastapuolen määrittämät rahoitusvälineet ovat unionin valuuttojen määräisiä. Komission olisi annettava delegoitu säädös, jossa täsmennetään tällaisen vastaavan yhdenmukaisuuden arviointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edellytykset.

(42)  Arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava kaikki tarvittavat valtuudet valvoa tunnustettuja kolmansien maiden keskusvastapuolia sen varmistamiseksi, että ne edelleen täyttävät asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaiset vaatimukset. ▌

(43)  Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi perustettava kolmansien maiden keskusvastapuolten kollegio helpottamaan tiedonvaihtoa ja yhteistyötä arvopaperimarkkinaviranomaisen, keskusvastapuolten valvonnasta vastaavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja sellaisten toimivaltaisten viranomaisten välillä, jotka vastaavat niiden yhteisöjen valvonnasta, joihin kolmansien maiden keskusvastapuolilla voi olla vaikutusta. Kollegion jäsenillä pitäisi olla myös mahdollisuus pyytää, että keskusvastapuolten valvontakomitea keskustelee mistä tahansa kolmansien maiden keskusvastapuoliin liittyvästä asiasta.

(44)  Jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voisi suorittaa kolmansien maiden keskusvastapuoliin liittyvät tehtävänsä tehokkaasti, kolmansien maiden keskusvastapuolten olisi maksettava valvontamaksuja arvopaperimarkkinaviranomaisen valvonta- ja hallinnollisista tehtävistä. Maksujen olisi katettava kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskeviin hakemuksiin ja niiden valvontaan liittyvät kulut. Komission olisi täsmennettävä delegoidussa säädöksessä maksutyypit, maksujen perimisen perusteet, maksujen määrä ja maksutavat.

(45)  Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi voitava suorittaa tutkimuksia ja paikalla tehtäviä tarkastuksia toisen tason keskusvastapuolissa ja niihin liittyvissä kolmansissa osapuolissa, joille keskusvastapuolet ovat ulkoistaneet operatiivisia toimintoja, palveluja tai toimia. Tällaisten tutkimusten ja paikalla tehtävien tarkastusten tuloksista olisi tarvittaessa ilmoitettava unioniin sijoittautuneiden määritysosapuolten valvonnasta vastaaville toimivaltaisille viranomaisille. Keskuspankkien, jotka laskevat liikkeeseen keskusvastapuolessa määritetyt tai määritettävät rahoitusvälineet, olisi voitava pyytää osallistumista tällaisiin paikalla tehtäviin tarkastuksiin, jos osallistumisella on niiden rahapoliittisten tehtävien suorittamisen kannalta merkitystä.

(46)  Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi voitava määrätä uhkasakkoja pakottaakseen kolmansien maiden keskusvastapuolet lopettamaan rikkomisen, antamaan arvopaperimarkkinaviranomaisen vaatimat täydelliset ja paikkansapitävät tiedot taikka suostumaan tutkimukseen tai paikalla tehtävään tarkastukseen.

(47)  Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi myös voitava määrätä sekä ensimmäisen että toisen tason keskusvastapuolille sakkoja, kun se katsoo, että nämä ovat tahallisesti tai tuottamuksellisesti rikkoneet tätä asetusta toimittamalla sille virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi myös voitava määrätä toisen tason keskusvastapuolille sakkoja, kun se katsoo, että nämä ovat tahallisesti tai tuottamuksellisesti rikkoneet niihin sovellettavia tämän asetuksen mukaisia lisävaatimuksia. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen on 25 a artiklan 1 kohdan mukaisesti arvioinut, että toisen tason keskusvastapuolen, joka noudattaa sovellettavaa kolmannen maan oikeudellista kehystä, voidaan katsoa noudattavan 25 artiklan

2 b kohdan a alakohdassa tarkoitettuja ja 16 artiklassa sekä IV ja V osastossa vahvistettuja vaatimuksia, kyseisen keskusvastapuolen toimien ei saisi katsoa rikkovan tätä asetusta siltä osin kuin ne noudattavat kyseisiä vastaavia vaatimuksia.

(48)  Sakkojen olisi vastattava rikkomisen vakavuutta. Rikkomiset olisi jaettava eri ryhmiin, joiden osalta olisi määrättävä tietynsuuruisista sakoista. Tiettyä rikkomista vastaavan sakon laskemiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi sovellettava kaksivaiheista menetelmää, jossa vahvistetaan sakon perusmäärä ja tarvittaessa mukautetaan perusmäärää tietyillä kertoimilla. Perusmäärän määräämisessä olisi otettava huomioon asianomaisen kolmannen maan keskusvastapuolen vuosittainen liikevaihto, ja mukautuksia olisi tehtävä suurentamalla tai pienentämällä perusmäärää käyttämällä erilaisia kertoimia tämän asetuksen mukaisesti.

(49)  Tässä asetuksessa olisi säädettävä raskauttaviin tai lieventäviin olosuhteisiin liittyvistä kertoimista, jotta arvopaperimarkkinaviranomainen saisi tarvittavat välineet voidakseen päättää sellaisen sakon määräämisestä kolmannen maan keskusvastapuolelle, joka on oikeassa suhteessa sen rikkomisen vakavuuteen nähden, johon keskusvastapuoli on syyllistynyt, kun otetaan huomioon olosuhteet, joissa rikkomiseen on syyllistytty.

(50)  Sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä koskevan päätöksen olisi perustuttava riippumattomaan tutkimukseen.

(51)  Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen päättää sakkojen tai uhkasakkojen määräämisestä, sen olisi annettava menettelyn kohteina oleville henkilöille mahdollisuus tulla kuulluiksi, jotta kunnioitettaisiin näiden henkilöiden puolustautumisoikeuksia.

(52)  Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi pidättäydyttävä määräämästä sakkoja tai uhkasakkoja tapauksissa, joissa aiempi samojen tosiseikkojen tai olennaisilta osiltaan samanlaisten tosiseikkojen perusteella annettu vapauttava tai langettava ratkaisu on tullut lainvoimaiseksi kansallisen oikeuden mukaisen rikosoikeudellisen menettelyn tuloksena.

(53)  Arvopaperimarkkinaviranomaisen määräämien sakkojen ja uhkasakkojen olisi oltava täytäntöönpanokelpoisia, ja niiden täytäntöönpanoon olisi sovellettava sen valtion, jonka alueella täytäntöönpano tapahtuu, säännöksiä lainkäytöstä riita-asioissa. Lainkäyttöä riita-asioissa koskeviin säännöksiin ei pitäisi sisällyttää rikosmenettelyä koskevia säännöksiä, mutta ne voisivat sisältää hallinnollisia menettelysääntöjä.

(54)  Kun toisen tason keskusvastapuoli on syyllistynyt rikkomiseen, arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava valtuudet toteuttaa erilaisia valvontatoimenpiteitä, mukaan lukien se, että toisen tason keskusvastapuolta vaaditaan lopettamaan sääntöjen rikkominen, ▌ja viimeisenä keinona se, että tunnustus peruutetaan, jos toisen tason keskusvastapuoli on vakavasti tai toistuvasti rikkonut tätä asetusta. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi sovellettava valvontatoimenpiteitä ottaen huomioon rikkomisen luonne ja vakavuus sekä suhteellisuusperiaate. Ennen valvontatoimenpiteitä koskevan päätöksen tekemistä arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi varattava henkilöille, joita menettely koskee, tilaisuus tulla kuulluksi, jotta kunnioitettaisiin näiden henkilöiden puolustautumisoikeuksia. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen päättää peruuttaa tunnustuksen, sen olisi rajattava mahdollisia markkinahäiriöitä määrittelemällä asianmukainen enintään kahden vuoden sopeutumisaika.

(55)  Olisi syytä selventää menettelyä koskevat näkökohdat sekä validoinnin ja kollegion päätöksen väliset yhteydet siltä osin kuin ne liittyvät toimivaltaisten viranomaisten ja arvopaperimarkkinaviranomaisen toteuttamaan keskusvastapuolen vakuusvaatimusten, maksukyvyttömyysrahastoon suoritettavien maksujen, vakuuksille asetettavien vaatimusten ja muiden riskienhallintamekanismien laskemiseksi käyttöön otettuja malleja ja parametreja koskevien merkittävien muutosten validointiin. Tarvittaessa pitäisi olla mahdollista hyväksyä kyseisiä malleja ja parametreja koskeva merkittävä muutos alustavasti, erityisesti jos niiden nopea muuttaminen on tarpeen keskusvastapuolen luotettavan riskienhallinnan varmistamiseksi.

(56)  Keskusvastapuolten tehokas valvonta edellyttää osaamisen, asiantuntemuksen ja valmiuksien luomista sekä yhteistyösuhteiden ja yhteyksien luomista laitosten välillä. Koska nämä kaikki ovat prosesseja, jotka kehittyvät ajan mittaan ja noudattavat omaa dynamiikkaansa, keskusvastapuolten toimivan, tuloksellisen ja tehokkaan valvontajärjestelmän suunnittelussa olisi otettava huomioon sen mahdollinen kehitys pitkällä aikavälillä. Sen vuoksi tässä asetuksessa vahvistettu toimivaltajako saattaa muuttua keskusvastapuolten valvontakomitean tukemana toimivan arvopaperimarkkinaviranomaisen roolin ja valmiuksien kehittyessä. Keskusvastapuoliin sovellettavan tehokkaan ja kestävän valvontatavan kehittämiseksi komission olisi arvioitava arvopaperimarkkinaviranomaisen, erityisesti keskusvastapuolten valvontakomitean tehtävien tehokkuutta pyrittäessä lähentämään ja johdonmukaistamaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 soveltamista unionissa sekä arvioitava unionin ja jäsenvaltioiden instituutioiden ja elinten välistä vastuunjakoa. Komission olisi myös raportoitava asetuksen vaikutuksesta keskusvastapuolten tasapuolisiin toimintaedellytyksiin ja arvioitava kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamisen ja valvonnan puitteita. Komission olisi annettava kyseinen kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja esitettävä tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia 36 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

(57)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täsmennetään maksutyypit, maksujen perimisen perusteet, maksujen määrä ja maksutavat; vahvistetaan ▌ perusteet, joiden mukaan määritellään, onko kolmannen maan keskusvastapuoli järjestelmän kannalta merkittävä tai tuleeko siitä mahdollisesti järjestelmän kannalta merkittävä unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion rahoitusvakaudelle; täsmennetään kolmansia maita koskevissa vastaavuusarvioinneissa käytettävät perusteet; määritetään, miten ja millä edellytyksillä kolmansien maiden keskusvastapuolten on täytettävä tietyt vaatimukset; määritetään menettelysäännöt sakkojen tai uhkasakkojen määräämisestä, mukaan lukien säännökset puolustautumisoikeuksista, määräajoista, sakkojen tai uhkasakkojen perimisestä sekä sakkojen tai uhkasakkojen määräämisen ja täytäntöönpanon vanhentumisajoista, ja määritetään toimenpiteet liitteen IV tarkistamiseksi finanssimarkkinoiden kehityksen huomioonottamiseksi.

(58)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanolle erityisesti kun on kyse kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamisesta sekä kolmansien maiden lainsäädännön vastaavuudesta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa.

(59)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli parantaa keskusvastapuolten turvallisuutta ja tehokkuutta vahvistamalla yhdenmukaiset vaatimukset niiden toiminnalle, vaan tavoite voidaan sen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(60)  Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi käytettävä valtuuksiaan tunnustaa kolmannen maan keskusvastapuoli ensimmäisen tason tai toisen tason keskusvastapuoleksi vasta sen jälkeen, kun on määritelty perusteet, joiden avulla on mahdollista arvioida i) sitä, onko kolmannen maan keskusvastapuoli järjestelmän kannalta merkittävä tai tuleeko siitä mahdollisesti järjestelmän kannalta merkittävä unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion rahoitusvakaudelle, ja ii) vastaava yhdenmukaisuus.

(61)  Asetusta (EU) ▌N:o 648/2012 olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 648/2012 seuraavasti:

1.  Korvataan 6 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:"

"b) keskusvastapuolet, joille on myönnetty toimilupa 17 artiklan mukaisesti tai jotka on tunnustettu 25 artiklan mukaisesti määritysvelvollisuutta varten, sekä toimiluvan tai tunnustuksen päivämäärän;".

"

2.  Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:"

"3. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen laatii yhteistyössä EKPJ:n kanssa luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään edellytykset, joiden mukaisesti lisäpalvelut tai -toiminta, joilla keskusvastapuoli haluaa laajentaa toimintaansa, eivät kuulu alkuperäisen toimiluvan piiriin ja edellyttävät näin ollen toimiluvan laajentamista 1 kohdan mukaisesti, sekä menettely, jonka mukaisesti 18 artiklan mukaisesti perustettua kollegiota kuullaan siitä, ovatko kyseiset edellytykset täyttyneet vai eivät.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä ...kuuta … [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti."

"

3.  Korvataan 17 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

"3. Toimivaltaisen viranomaisen on ▌30 työpäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta arvioitava, onko hakemus täydellinen. Jos hakemus ei ole täydellinen, toimivaltaisen viranomaisen on asetettava määräaika, johon mennessä toimilupaa hakevan keskusvastapuolen on toimitettava lisätiedot. Lisätiedot saatuaan toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä toimitettava ne arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetulle kollegiolle. Arvioituaan, ▌onko hakemus täydellinen, toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä ilmoitus toimilupaa hakevalle keskusvastapuolelle, kollegion jäsenille ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle."

"

4.   Muutetaan 18 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on perustettava kollegio 30 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun täydellinen hakemus on jätetty 17 artiklan mukaisesti, sekä hallittava ja johdettava sitä helpottaakseen 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 ja 54 artiklassa tarkoitettujen tehtävien hoitamista.";

"

b)  korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:"

"a) keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtaja tai kuka tahansa 24 a artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista riippumattomista jäsenistä;";

"

c)  korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:"

"c) toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat niihin kolmeen jäsenvaltioon sijoittautuneiden keskusvastapuolen määritysosapuolten valvonnasta, jotka kokonaismäärän perusteella suorittavat yhden vuoden aikana suurimmat maksut 42 artiklassa tarkoitettuun keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahastoon, mukaan luettuna tarvittaessa Euroopan keskuspankki, jäljempänä "EKP", yhteiseen valvontamekanismiin kuuluvien luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvien tehtävien puitteissa, jotka sille on annettu neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2013(6).";

"

d)  lisätään 2 kohtaan ca alakohta seuraavasti:"

"ca) muut kuin c alakohdassa tarkoitetut määritysosapuolten toimivaltaiset viranomaiset edellyttäen, että keskusvastapuolen toimivaltainen viranomainen antaa suostumuksensa. Näiden toimivaltaisten viranomaisten on pyydettävä keskusvastapuolen toimivaltaiselta viranomaiselta suostumus kollegioon osallistumiseen ja perusteltava pyyntö tekemällään arviolla keskusvastapuolen taloudellisten vaikeuksien mahdollisista vaikutuksista kunkin asianomaisen jäsenvaltion rahoitusvakauteen. Jos keskusvastapuolen toimivaltainen viranomainen ei suostu pyyntöön, sen on annettava täydelliset ja yksityiskohtaiset perustelut kirjallisesti.";

"

e)  lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:"

"i) muut kuin h alakohdassa tarkoitetut keskuspankit, jotka laskevat liikkeeseen keskusvastapuolessa määritetyissä tai määritettävissä rahoitusvälineissä käytettäviä unionin valuuttoja edellyttäen, että keskusvastapuolen toimivaltainen viranomainen antaa suostumuksensa. Näiden liikkeeseen laskevien keskuspankkien on pyydettävä keskusvastapuolen toimivaltaiselta viranomaiselta suostumus kollegioon osallistumiseen ja perusteltava pyyntö tekemällään arviolla keskusvastapuolen taloudellisten vaikeuksien mahdollisista vaikutuksista kunkin liikkeeseen laskemaan valuuttaan. Jos keskusvastapuolen toimivaltainen viranomainen ei suostu pyyntöön, sen on annettava täydelliset ja yksityiskohtaiset perustelut kirjallisesti.";

"

f)  lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:"

"Keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava verkkosivustollaan ja ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle luettelo kollegion jäsenistä 30 kalenteripäivän kuluessa kollegion perustamisesta. Keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on ilman aiheetonta viivytystä saatettava luettelo ajan tasalle kollegion kokoonpanon muututtua. Arvopaperimarkkinaviranomaisen on ilman aiheetonta viivytystä julkaistava verkkosivustollaan luettelo kunkin perustetun kollegion jäsenistä saatuaan ilmoituksen keskusvastapuolen toimivaltaisilta viranomaisilta.";

"

g)  lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:"

"Kollegioille ensimmäisen alakohdan mukaisesti annettujen tehtävien hoitamisen helpottamiseksi 2 kohdassa tarkoitetuilla kollegion jäsenillä on oikeus osallistua kollegion kokousten esityslistojen vahvistamiseen erityisesti lisäämällä kohtia kokouksen esityslistaan.";

"

h)  korvataan 5 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

"Sopimuksessa on määritettävä kollegion toimintaa koskevat käytännön järjestelyt, mukaan lukien yksityiskohtaiset säännöt seuraavista:

   i) 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut äänestysmenettelyt;
   ii) kollegion kokousten esityslistan vahvistamismenettelyt;
   iii) se, kuinka usein kollegion kokouksia järjestetään;
   iv) niiden tietojen muoto ja laajuus, jotka keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava kollegion jäsenille, erityisesti 21 artiklan 4 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen osalta;
   v) asianmukaiset vähimmäismääräajat, joihin mennessä kollegion jäsenten on arvioitava asiaankuuluva asiakirja-aineisto;
   vi) kollegion jäsenten väliset viestintämenettelyt.

Sopimuksessa voidaan myös määrittää keskusvastapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle tai kollegion toiselle jäsenelle annettavat tehtävät."

"

i)  korvataan 6 kohta seuraavasti:"

"6. Jotta voidaan varmistaa kollegioiden yhdenmukainen ja johdonmukainen toiminta kaikkialla unionissa, arvopaperimarkkinaviranomainen valmistelee yhteistyössä EKPJ:n kanssa luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa yksilöidään edellytykset, joiden perusteella 2 kohdan h alakohdassa tarkoitettuja unionin valuuttoja pidetään tärkeimpinä, sekä 5 kohdassa tarkoitettujen käytännön järjestelyjen yksityiskohdat.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä ...kuuta … [12 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.";

"

5.  Muutetaan 19 artikla seuraavasti:

a)  lisätään 1 a kohta seuraavasti:"

"1 a. Kun kollegio antaa tämän asetuksen mukaisen lausunnon, kollegion jäsenen pyynnöstä ja kollegion hyväksyttyä lausunnon enemmistöllä 3 kohdan mukaisesti kollegion hyväksymä lausunto voi, sen lisäksi, että siinä arvioidaan, täyttääkö toimilupaa hakeva keskusvastapuoli kaikki tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, sisältää suosituksia, joiden tarkoituksena on korjata keskusvastapuolen riskinhallinnan puutteet ja lisätä sen kestävyyttä.

Kun kollegio voi antaa lausunnon, mikä tahansa liikkeeseen laskeva keskuspankki, joka on kollegion jäsen h ja i alakohdan nojalla, voi antaa sen liikkeeseen laskemaa valuuttaa koskevia suosituksia.";

"

b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

"3. Kollegion enemmistölausunto hyväksytään kollegion jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä.

Korkeintaan 12 jäsentä käsittävässä kollegiossa enintään kaksi samaan jäsenvaltioon kuuluvaa kollegion jäsentä voi äänestää, ja kullakin äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Yli 12 jäsentä käsittävässä kollegiossa enintään kolme samaan jäsenvaltioon kuuluvaa jäsentä voi äänestää, ja kullakin äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni.

Jos EKP on kollegion jäsen 18 artiklan 2 kohdan ▌ c ja h alakohdan nojalla, sillä on kollegiossa kaksi ääntä.

Edellä 18 artiklan 2 kohdan a, ca ja i alakohdassa tarkoitetuilla kollegion jäsenillä ei ole oikeutta äänestää kollegion lausunnoista.";

"

c)  lisätään kohta seuraavasti:"

"4. Edellä 17 artiklassa säädettyä menettelyä rajoittamatta toimivaltaisen viranomaisen on otettava asianmukaisesti huomioon 1 kohdan mukaisesti laadittu kollegion lausunto, mukaan lukien mahdolliset suositukset, joiden tarkoituksena on korjata keskusvastapuolen riskinhallinnan puutteet ja lisätä sen kestävyyttä. Jos keskusvastapuolen toimivaltainen viranomainen ei hyväksy kollegion lausuntoa eikä siihen mahdollisesti sisältyviä suosituksia, joiden tarkoituksena on korjata keskusvastapuolen riskinhallinnan puutteet ja lisätä sen kestävyyttä, päätös on perusteltava kaikilta osin, ja annettava selitys siltä osin kuin kyseisestä lausunnosta tai kyseiseistä suosituksista poiketaan merkittävästi.";

"

6.  Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Jäljempänä 22 artiklassa ▌ tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on tarkasteltava uudelleen keskusvastapuolten tämän asetuksen noudattamiseksi käyttöön ottamia järjestelyjä, strategioita, prosesseja ja mekanismeja sekä arvioitava riskejä, joihin on sisällyttävä ainakin taloudelliset ja toiminnalliset riskit, joille keskusvastapuolet altistuvat tai voivat altistua, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta kollegion tehtävään.";

"

b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

"3. Toimivaltaisten viranomaisten on päätettävä siitä, kuinka usein ja kuinka perusteellisesti 1 kohdassa tarkoitettu uudelleentarkastelu ja arviointi tehdään, ottaen erityisesti huomioon asianomaisten keskusvastapuolten toiminnan suuruuden ja sen merkityksen koko rahoitusjärjestelmälle sekä niiden toiminnan luonteen, laajuuden ▌ ja monimuotoisuuden sekä niiden yhteydet muihin finanssimarkkinoiden infrastruktuureihin. Uudelleentarkastelu ja arviointi on tehtävä vähintään kerran vuodessa.

▌ Keskusvastapuolten toimintaan kohdistetaan paikalla tehtäviä tarkastuksia. Toimivaltaiset viranomaiset voivat arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä kutsua arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstön ▌ osallistumaan näihin paikalla tehtäviin tarkastuksiin.

Toimivaltainen viranomainen voi toimittaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tiedot, joita se saa keskusvastapuolilta paikalla tehtävien tarkastusten aikana tai niihin liittyvissä yhteyksissä.";

"

c)  korvataan 6 kohta seuraavasti:"

"6. Jotta toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tämän artiklan mukaisesti suorittama uudelleentarkastelu olisi muodoltaan, toistuvuudeltaan ja perusteellisuudeltaan johdonmukainen, arvopaperimarkkinaviranomainen antaa viimeistään … päivänä ...kuuta … [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti ohjeita, joissa täsmennetään keskusvastapuolten kokoon, rakenteeseen ja sisäiseen organisaatioon sekä niiden toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen suhteutetulla tavalla tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua uudelleentarkastelu- ja arviointiprosessia koskevat yhteiset menettelyt ja menetelmät.";

"

7.  Lisätään III osaston 3 lukuun artikla seuraavasti:"

"23 a artikla

Toimiluvan saaneita keskusvastapuolia koskeva valvontayhteistyö toimivaltaisten viranomaisten ja arvopaperimarkkinaviranomaisen välillä

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävänä on koordinointi toimivaltaisten viranomaisten välillä ja kollegioiden kesken pyrittäessä saamaan aikaan yhteinen valvontamenettely ja johdonmukaiset valvontakäytännöt, varmistamaan yhdenmukaiset menettelyt ja johdonmukaiset toimintatavat ja vahvistamaan valvonnan tulosten yhdenmukaisuutta erityisesti sellaisten valvonnan alojen osalta, joilla on rajat ylittävä ulottuvuus tai mahdollisia rajatylittäviä vaikutuksia.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on ▌ toimitettava päätösluonnoksensa arvopaperimarkkinaviranomaisille ennen kuin ne hyväksyvät mitään 7, 8, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 ja 54 artiklassa tarkoitettua säädöstä tai toimenpidettä.

▌Toimivaltaiset viranomaiset voivat myös toimittaa päätösluonnoksensa arvopaperimarkkinaviranomaiselle ennen kuin ne hyväksyvät mitään 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tehtäviensä hoitamiseen liittyvää muuta säädöstä tai toimenpidettä.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 20 työpäivän kuluessa tiettyä artiklaa koskevan 2 kohdan mukaisesti toimitetun päätösluonnoksen vastaanottamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle lausunnon päätösluonnoksesta, silloin kun se on tarpeen kyseisen artiklan johdonmukaisen ja yhtenäisen soveltamisen edistämiseksi.

Silloin kun arvopaperimarkkinaviranomaiselle 2 kohdan mukaisesti toimitettu päätösluonnos on lähentämisen tai johdonmukaisuuden kannalta puutteellinen tätä asetusta sovellettaessa, arvopaperimarkkinaviranomainen antaa ohjeita tai suosituksia edistääkseen tarvittavaa johdonmukaisuutta tai yhtenäisyyttä tämän asetuksen soveltamisessa asetuksen N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti.

4.  Kun arvopaperimarkkinaviranomainen antaa lausunnon 3 kohdan mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on otettava se asianmukaisesti huomioon ja ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle mahdollisista myöhemmistä toimista tai toimimatta jättämisestä. Jos toimivaltainen viranomainen ei hyväksy arvopaperimarkkinaviranomaisen lausuntoa, sen on esitettävä arvopaperimarkkinaviranomaiselle huomautuksia kaikista kyseisestä lausunnosta merkittävästi poikkeavista näkemyksistä."

"

8.  Korvataan 24 artikla seuraavasti:"

"24 artikla

Hätätilanteet

Keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen tai muun asianomaisen viranomaisen on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle, kollegiolle, EKPJ:n asianomaisille jäsenille ja muille asianomaisille viranomaisille ilman aiheetonta viivytystä keskusvastapuoleen liittyvistä hätätilanteista, finanssimarkkinoiden muutokset mukaan luettuina, joilla saattaa olla haitallinen vaikutus markkinoiden likviditeettiin, rahapolitiikan välittymiseen, maksujärjestelmien moitteettomaan toimintaan ja rahoitusjärjestelmän vakauteen jäsenvaltiossa, johon kyseinen keskusvastapuoli tai jokin sen määritysosapuolista on sijoittautunut."

"

9.  Lisätään luku seuraavasti:"

"3 A LUKU

Keskusvastapuolten valvontakomitea

24 a artikla

Keskusvastapuolten valvontakomitea

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 41 artiklan mukaisen pysyvän sisäisen komitean valmistellakseen päätösluonnoksia hallintoneuvoston hyväksyttäväksi ja suorittaakseen 5 ja 7 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä, jäljempänä 'keskusvastapuolten valvontakomitea'.

2.  Keskusvastapuolten valvontakomitea koostuu seuraavista:

   a) puheenjohtaja, joka osallistuu äänestyksiin;
   b) kaksi riippumatonta jäsentä, jotka osallistuvat äänestyksiin;
   c) tämän asetuksen 22 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden, joilla on toimiluvan saanut keskusvastapuoli, toimivaltaiset viranomaiset, jotka osallistuvat äänestyksiin. Jos jäsenvaltio on nimennyt useita toimivaltaisia viranomaisia, jokainen tämän jäsenvaltion nimetyistä toimivaltaisista viranomaisista voi päättää nimetä yhden edustajan osallistumaan tämän kohdan mukaisesti, mutta 24 c artiklassa tarkoitetuissa äänestysmenettelyissä tämän asianomaisen jäsenvaltion edustajat katsotaan kuitenkin yhdeksi äänioikeutetuksi jäseneksi;
   d) Kun keskusvastapuolten valvontakomitean kokous koskee
   i) kolmansien maiden keskusvastapuolia, kun on kyse kaikkien sellaisten päätösten valmistelusta, jotka liittyvät 7 kohdassa toisen tason keskusvastapuolten osalta tarkoitettuihin artikloihin ja 25 artiklan 2 a kohtaan, joita varten keskusvastapuolten valvontakomitea kokoontuu, 25 artiklan 3 kohdan f alakohdassa tarkoitetut liikkeeseen laskevat keskuspankit, jotka ovat pyytäneet keskusvastapuolten valvontakomitean jäsenyyttä ja joilla ei ole äänioikeutta;
   ii) edellä 14 artiklan mukaisesti toimiluvan saaneita keskusvastapuolia, 5 kohdan b alakohtaan ja c alakohdan iv alakohtaan liittyvien keskustelujen yhteydessä keskuspankit, jotka laskevat liikkeeseen toimiluvan saaneiden keskusvastapuolten määrittelemissä rahoitusvälineissä käytettäviä unionin valuuttoja, jotka ovat pyytäneet keskusvastapuolten valvontakomitean jäsenyyttä ja joilla ei ole äänioikeutta.

Jäsenyys myönnetään i ja ii alakohtia sovellettaessa puheenjohtajalle kertaalleen osoitetusta kirjallisesta pyynnöstä.

Puheenjohtaja voi kutsua, kun tämä on tarpeen ja asianmukaista, keskusvastapuolten valvontakomitean kokouksiin tarkkailijoina 18 artiklassa tarkoitettujen kollegioiden jäseniä.

Keskusvastapuolten valvontakomitean kokoukset kutsuu koolle sen puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai sen jonkin jäsenen pyynnöstä. Keskusvastapuolten valvontakomitea kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa.

3.  Keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtaja ja sen riippumattomat jäsenet ovat kokopäivätoimisia riippumattomia ammattihenkilöitä. Heidät nimittää hallintoneuvosto ansioiden, taitojen, määritystä, kaupankäynnin jälkeistä käsittelyä, vakavaraisuusvalvontaa ja rahoituskysymyksiä koskevan osaamisen sekä keskusvastapuolten valvontaa ja sääntelyä koskevan kokemuksen perusteella avointa valintamenettelyä noudattaen.

Ennen nimittämistä ja kuukauden kuluessa siitä, kun hallintoneuvosto, joka toimittaa Euroopan parlamentille luettelon valituista ehdokkaista sukupuolten tasapuolista edustusta noudattaen, on tehnyt valintansa, Euroopan parlamentti hyväksyy tai hylkää valitut ehdokkaat heitä kuultuaan.

Jos puheenjohtaja tai jokin riippumaton jäsen ei enää täytä niitä vaatimuksia, joita hänen tehtävänsä edellyttävät, tai jos hänen on todettu syyllistyneen vakavaan rikkomukseen, neuvosto voi komission ehdotuksesta, jonka Euroopan parlamentti on hyväksynyt, hyväksyä täytäntöönpanopäätöksen puheenjohtajan erottamiseksi tehtävästään. Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä.

Euroopan parlamentti tai neuvosto voi ilmoittaa komissiolle, että se katsoo edellytysten keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajan tai jonkin riippumattoman jäsenen erottamiseksi tehtävästään täyttyneen, mihin komissio vastaa.

Keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajan ja riippumattomien jäsenten toimikausi on viisi vuotta, ja sitä voidaan jatkaa kerran.

4.  Keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtaja ja riippumattomat jäsenet eivät saa hoitaa mitään muuta tehtävää kansallisella, unionin tai kansainvälisellä tasolla. He toimivat riippumattomasti, puolueettomasti ja yksinomaan koko unionin edun mukaisesti pyytämättä tai ottamatta vastaan ohjeita unionin toimielimiltä tai elimiltä, minkään jäsenvaltion hallitukselta tai muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä.

Jäsenvaltiot, unionin toimielimet tai elimet taikka muut julkiset tai yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajaan ja riippumattomiin jäseniin heidän hoitaessaan tehtäviään.

Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 68 artiklassa tarkoitettujen henkilöstösääntöjen mukaisesti keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajan ja riippumattomien jäsenten on toimikautensa päätyttyä edelleen osoitettava kunniallisuutta ja pidättyvyyttä tiettyjen nimitysten ja etujen vastaanottamisessa.

5.  Keskusvastapuolten valvontakomitea valmistelee 23 a artiklan 1 kohdan soveltamiseksi keskusvastapuolia, jotka ovat saaneet toimiluvan tai hakevat toimilupaa 14 artiklan mukaisesti, koskevat päätökset ja suorittaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle 23 a artiklan 2 kohdassa ja seuraavissa kohdissa annetut tehtävät:

   a) vähintään vuosittain suoritettava asetuksen (EU) N:o 1095/2010 30 artiklan mukaisesti vertaisarviointianalyysi kaikkien toimivaltaisten viranomaisten valvontatoimista, jotka liittyvät keskusvastapuolten toimilupiin ja valvontaan;
   b) vähintään vuosittain aloitettava ja sovitettava yhteen unionin laajuisia arviointeja keskusvastapuolten kyvystä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä asetuksen (EU) N:o 1095/2010 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
   c) edistettävä 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten kesken säännöllistä näkemystenvaihtoa ja keskustelua, joka liittyy
   i) edellä 22 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen mukaisia tehtäviään suorittaessaan toteuttamiin valvontatoimiin ja hyväksymiin päätöksiin, jotka koskevat niiden alueelle sijoittautuneiden keskusvastapuolten toimilupia ja valvontaa;
   ii) toimivaltaisen viranomaisen arvopaperimarkkinaviranomaiselle 23 a artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti toimittamiin päätösluonnoksiin;
   iii) toimivaltaisen viranomaisen arvopaperimarkkinaviranomaiselle 23 a artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti vapaaehtoisesti toimittamiin päätösluonnoksiin;
   iv) asiaankuuluvaan markkinakehitykseen, mukaan lukien tilanteisiin tai tapahtumiin, jotka vaikuttavat tai todennäköisesti vaikuttavat 14 artiklan mukaisesti toimiluvan saaneiden keskusvastapuolten tai niiden määritysosapuolten vakavaraisuuteen ja taloudelliseen vakauteen tai niiden kestävyyteen;
   d) tiedonsaantiin ja keskusteluun kaikista kollegioiden 19 artiklan mukaisesti hyväksymistä lausunnoista ja suosituksista, jotta edistetään kollegioiden johdonmukaista ja yhtenäistä toimintaa ja tämän asetuksen johdonmukaista soveltamista kollegioissa.

Toimivaltaisten viranomaisten on ensimmäisen alakohdan a–d alakohtaa sovellettaessa toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki asiaankuuluvat tiedot ja aineistot ilman aiheetonta viivytystä.

Jos ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut toimet tai c ja d alakohdassa tarkoitettu näkemystenvaihto ovat lähentämisen ja johdonmukaisuuden kannalta puutteellisia tätä asetusta sovellettaessa, arvopaperimarkkinaviranomainen antaa tarvittavia ohjeita tai suosituksia asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti tai antaa lausuntoja mainitun asetuksen 29 artiklan mukaisesti. Jos ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettu arviointi paljastaa puutteita yhden tai useamman keskusvastapuolen kestävyydessä, arvopaperimarkkinaviranomainen antaa tarvittavat suositukset asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti.

6.  Lisäksi keskusvastapuolten valvontakomitea voi:

   a) pyytää 5 kohdan a, b, c ja d alakohdan mukaisten tehtäviensä perusteella hallintoneuvostoa harkitsemaan, onko arvopaperimarkkinaviranomaisen tarpeen antaa ohjeita, suosituksia tai lausuntoja, jotta voidaan puuttua tilanteisiin, joissa toimivaltaiset viranomaiset ja kollegiot soveltavat epäjohdonmukaisesti tätä asetusta. Hallintoneuvosto ottaa pyynnöt asianmukaisesti huomioon ja vastaa niihin asianmukaisesti;
   b) antaa hallintoneuvostolle lausuntoja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 44 artiklan mukaisesti tehtävistä päätöksistä, lukuun ottamatta kyseisen asetuksen 17 ja 19 artiklassa tarkoitettuja päätöksiä, jotka liittyvät asetuksen (EU) N:o 648/2012 22 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille annettuihin tehtäviin.

7.  Keskusvastapuolten valvontakomitea laatii kolmansien maiden keskusvastapuolten osalta päätösluonnoksia hallintoneuvoston hyväksyttäväksi ja suorittaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle 25, 25 a, 25 b, 25 c, 25 d, 25 e, 25 f, 25 g, 25 h, 25 i, 25 j, 25 m ja 25 n artiklassa sekä 85 artiklan 6 kohdassa annetut tehtävät.

8.  Keskusvastapuolten valvontakomitea jakaa kolmansien maiden keskusvastapuolten osalta kolmansien maiden keskusvastapuolten kollegiolle kokoustensa esityslistat ennen kokouksia, kokoustensa pöytäkirjat, hallintoneuvostolle toimittamansa valmiit päätösluonnokset ja hallintoneuvoston hyväksymät lopulliset päätökset.

9.  Keskusvastapuolten valvontakomitean tukena on oltava arvopaperimarkkinaviranomaiselta saatava erikoistunut henkilöstö, jolla on riittävä tietämys, taidot ja kokemus ja joka

   a) valmistelee keskusvastapuolten valvontakomitean kokoukset;
   b) valmistelee keskusvastapuolten valvontakomitean tehtävien suorittamiseen tarvittavat analyysit;
   c) tukee hallinnollisella tasolla arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitean kansainvälistä yhteistyötä.

10.  Tämän asetuksen soveltamiseksi arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa, että keskusvastapuolten valvontakomitea ja muut asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 tarkoitetut tehtävät on rakenteellisesti erotettu toisistaan.

24 b artikla

Liikkeeseen laskevien keskuspankkien kuuleminen

1.  Kun on kyse 41, 44, 46, 50 ja 54 artiklan nojalla toisen tason keskusvastapuolten osalta tehtävistä päätöksistä, keskusvastapuolten valvontakomitea kuulee 25 artiklan 3 kohdan f alakohdassa tarkoitettuja liikkeeseen laskevia keskuspankkeja. Jokainen liikkeeseen laskeva keskuspankki voi antaa vastauksen. Mahdollisen vastauksen on tultava perille 10 työpäivän kuluessa päätösluonnoksen toimittamisesta. Kiireellisissä tapauksissa edellä mainittu määräaika ei saa ylittää 24:ää tuntia. Jos liikkeeseen laskeva keskuspankki ehdottaa muutoksia 41, 44, 46, 50 ja 54 artiklan mukaisiin päätösluonnoksiin tai vastustaa niitä, sen on annettava täydelliset ja yksityiskohtaiset perustelut kirjallisesti. Kuulemisajan päätyttyä keskusvastapuolten valvontakomitean on otettava asianmukaisesti huomioon liikkeeseen laskevien keskuspankkien ehdottamat muutokset.

2.  Jos keskusvastapuolten valvontakomitea ei ota päätösluonnoksessaan huomioon liikkeeseen laskevan keskuspankin ehdottamia muutoksia, keskusvastapuolten valvontakomitean on ilmoitettava kyseiselle liikkeeseen laskevalle keskuspankille asiasta kirjallisesti ja perusteltava kaikilta osin, miksi liikkeeseen laskevan keskuspankin ehdottamia muutoksia ei ole otettu huomioon, ja annettava selvitys ehdotetuista muutoksista poikkeamiselle. Keskusvastapuolten valvontakomitea toimittaa hallintoneuvostolle liikkeeseen laskevien keskuspankkien ehdottamat muutokset ja selvityksensä siitä, miksi se ei ole ottanut niitä huomioon, yhdessä päätösluonnoksensa kanssa.

3.  Keskusvastapuolten valvontakomitean on saatava 25 artiklan 2 c kohdan ja 85 artiklan 6 kohdan mukaisesti tehtävien päätösten osalta 25 artiklan 3 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen liikkeeseen laskevien keskuspankkien suostumus asioissa, jotka liittyvät niiden liikkeeseen laskemiin valuuttoihin. Kunkin liikkeeseen laskevan keskuspankin katsotaan antaneen suostumuksensa, ellei liikkeeseen laskeva keskuspankki ehdota muutoksia päätösluonnokseen tai vastusta sitä 10 työpäivän kuluessa päätösluonnoksen toimittamisesta. Jos liikkeeseen laskeva keskuspankki ehdottaa muutoksia päätösluonnokseen tai vastustaa sitä, sen on annettava täydelliset ja yksityiskohtaiset perustelut kirjallisesti. Jos liikkeeseen laskeva keskuspankki ehdottaa muutoksia asioihin, jotka koskevat sen liikkeeseen laskemaa valuuttaa, keskusvastapuolten valvontakomitea voi toimittaa hallintoneuvostolle päätösluonnoksen vain sellaisena kuin se on muutettuna kyseisten asioiden osalta. Jos liikkeeseen laskeva keskuspankki vastustaa asioita, jotka koskevat sen liikkeeseen laskemaa valuuttaa, keskusvastapuolten valvontakomitea ei saa sisällyttää kyseisiä asioita päätösluonnokseen, jonka se toimittaa hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi.

24 c artikla

Päätöksenteko keskusvastapuolten valvontakomiteassa

Keskusvastapuolten valvontakomitea tekee päätöksensä äänioikeutettujen jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

24 d artikla

Päätöksenteko hallintoneuvostossa

Jos keskusvastapuolten valvontakomitea toimittaa hallintoneuvostolle 25 artiklan 2, 2 a, 2 b, 2 c ja 5 kohdan, 25 m artiklan, 85 artiklan 6 kohdan ja 89 artiklan 3 b kohdan mukaisia päätösluonnoksia ja lisäksi ainoastaan toisen tason keskusvastapuolten osalta 41, 44, 46, 50 ja 54 artiklan mukaisia päätösluonnoksia, hallintoneuvosto tekee päätöksen asetuksen (EU) N:o 1095/2010 44 artiklan mukaisesti 10 työpäivän kuluessa.

Jos keskusvastapuolten valvontakomitea toimittaa hallintoneuvostolle päätösluonnoksia muiden kuin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen artiklojen mukaisesti, hallintoneuvosto tekee päätöksensä kyseisistä päätösluonnoksista asetuksen (EU) N:o 1095/2010 44 artiklan mukaisesti kolmen työpäivän kuluessa.

24 e artikla

Vastuuvelvollisuus

1.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi kutsua keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajan ja sen riippumattomat jäsenet antamaan lausunnon kunnioittaen kuitenkin täysin heidän riippumattomuuttaan. Heidän on aina pyydettäessä annettava lausunto Euroopan parlamentille ja vastattava sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

2.  Keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajan ja sen riippumattomien jäsenten on annettava kertomus keskusvastapuolten valvontakomitean keskeisestä toiminnasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle pyydettäessä ja vähintään 15 päivää ennen 1 kohdassa tarkoitetun julkilausuman antamista.

3.  Puheenjohtajan ja riippumattomien jäsenten on raportoitava Euroopan parlamentin pyytämistä aiheellisista tiedoista tapauskohtaisesti ja luottamuksellisesti. Kertomuksessa ei saa käsitellä yksittäisten keskusvastapuolten luottamuksellisia tietoja."

"

10.  Muutetaan 25 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Kolmanteen maahan sijoittautunut keskusvastapuoli voi tarjota määrityspalveluja unioniin sijoittautuneille määritysosapuolille tai markkinapaikoille vain, jos arvopaperimarkkinaviranomainen on tunnustanut kyseisen keskusvastapuolen.";

"

b)  lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:"

"e) keskusvastapuolta ei pidetä järjestelmän kannalta ▌ merkittävänä tai sen ei katsota ▌ mahdollisesti tulevan järjestelmän kannalta merkittäväksi ▌ 2 a kohdan mukaisesti, ja näin ollen se on ensimmäisen tason keskusvastapuoli.";

"

c)  lisätään kohdat seuraavasti:"

"2 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen määrittää EJRK:ta ja 3 kohdan f alakohdassa tarkoitettuja liikkeeseen laskevia keskuspankkeja kuultuaan, onko keskusvastapuoli järjestelmän kannalta merkittävä tai tuleeko siitä mahdollisesti järjestelmän kannalta merkittävä unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion ▌ rahoitusvakaudelle ottaen huomioon kaikki seuraavat perusteet:

   a) keskusvastapuolen liiketoiminnan luonne, koko ja monimuotoisuus unionissa ja unionin ulkopuolella siltä osin kuin sen liiketoiminnalla voi olla järjestelmän kannalta vaikutusta unioniin tai yhteen tai useampaan sen jäsenvaltioista, mukaan lukien i) keskusvastapuolen määrittämien transaktioiden yhteenlaskettu arvo ja arvo kussakin unionin valuutassa tai määritystoimintaan osallistuvan keskusvastapuolen vastuiden yhteismäärä määritysosapuoliaan kohtaan, ja siltä osin kuin tietoja on saatavilla, unioniin sijoittautuneita asiakkaitaan ja epäsuoria asiakkaitaan kohtaan, muun muassa jos jäsenvaltiot ovat nimenneet kyseiset henkilöt muiksi järjestelmän kannalta merkittäviksi laitoksiksi (O-SII) direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja ii) keskusvastapuolen riskiprofiili muun muassa oikeudellisen ja toiminnallisen riskin sekä liiketoimintariskin osalta;
   b) vaikutus, joka keskusvastapuolen kaatumisella tai sen toimintojen keskeytymisellä olisi i) finanssimarkkinoihin, muun muassa palveltujen markkinoiden likviditeettiin, ii) rahoituslaitoksiin, iii) laajemmin rahoitusjärjestelmään tai iv) unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion rahoitusvakauteen;
   c) keskusvastapuolen määritysosapuolirakenne, mukaan lukien, siltä osin kuin tietoja on saatavilla, sen määritysosapuolten unioniin sijoittautuneiden asiakkaiden ja epäsuorien asiakkaiden verkoston rakenne;
   d) miltä osin keskusvastapuolten tarjoamia vaihtoehtoisia määrityspalveluja on saatavilla unionin valuuttojen määräisissä rahoitusvälineissä määritysosapuolille ja, siltä osin kuin tietoja on saatavilla, niiden unioniin sijoittautuneille asiakkaille ja epäsuorille asiakkaille;
   e) keskusvastapuolen ja finanssimarkkinoiden muiden infrastruktuurien, muiden rahoituslaitosten ja laajemmin rahoitusjärjestelmän välinen suhde, keskinäinen riippuvuus tai muu vuorovaikutus siinä määrin kuin tämä todennäköisesti vaikuttaa unionin tai jonkin sen jäsenvaltion rahoitusvakauteen.

Komissio antaa 82 artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, jossa täsmennetään ensimmäisessä alakohdassa luetellut perusteet viimeistään … päivänä ...kuuta ... [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta].

Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa tehtyään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun arvioinnin tunnustamista hakevalle keskusvastapuolelle, katsotaanko se ensimmäisen tason keskusvastapuoleksi vai ei, 30 työpäivän kuluessa siitä, kun kyseisen keskusvastapuolen hakemus on katsottu täydelliseksi 4 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, tämän kuitenkaan rajoittamatta tunnustamismenettelyn tulosta.

2 b.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen määrittää 2 a kohdan mukaisesti keskusvastapuolen järjestelmän kannalta merkittäväksi tai katsoo, että siitä mahdollisesti tulee järjestelmän kannalta merkittävä (toisen tason keskusvastapuoli), se tunnustaa kyseisen keskusvastapuolen, joka on hakenut tunnustamista tarjotakseen tiettyjä määrityspalveluja tai -toimia, vain, jos 25 artiklan 2 kohdan a, b, c ja d alakohdassa tarkoitettujen edellytysten lisäksi myös seuraavat edellytykset täyttyvät:

   a) keskusvastapuoli täyttää 16 artiklassa sekä IV ja V osastossa säädetyt vaatimukset tunnustamisen yhteydessä ja sen jälkeen jatkuvasti. Siltä osin, noudattaako keskusvastapuoli 41, 44, 46, 50 ja 54 artiklaa, arvopaperimarkkinaviranomainen kuulee 3 kohdan f alakohdassa tarkoitettuja liikkeeseen laskevia keskuspankkeja 24 b artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa huomioon 25 a artiklan 2 kohdan mukaisesti sen, missä määrin keskusvastapuolen voidaan katsoa noudattavan kyseisiä vaatimuksia, kun se noudattaa vastaavia kolmannessa maassa sovellettavia vaatimuksia;
   b) arvopaperimarkkinaviranomainen on saanut 3 kohdan f alakohdassa tarkoitetuilta liikkeeseen laskevilta keskuspankeilta 30 työpäivän kuluessa kirjallisen vahvistuksen sen määrittämisestä, että kolmannen maan keskusvastapuoli ei ole ensimmäisen tason keskusvastapuoli 25artiklan 2 a kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti, tai 5 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun jälkeen kirjallisen vahvistuksen siitä, että keskusvastapuoli täyttää seuraavat vaatimukset, jotka liikkeeseen laskevat keskuspankit ovat rahapoliittisia tehtäviään suorittaessaan mahdollisesti asettaneet ja jotka koskevat
   i) kaikkien sellaisten tietojen toimittamista, jotka liikkeeseen laskeva keskuspankki voi perustellusta pyynnöstään vaatia, jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei muutoin ole saanut kyseisiä tietoja;
   ii) täysipainoisen ja asianmukaisen yhteistyön tekemistä liikkeeseen laskevan keskuspankin kanssa arvioitaessa keskusvastapuolen kykyä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä 25 b artiklan 3 kohdan mukaisesti;
   iii) yön yli -talletustilin avaamista tai ilmoittamista aikomuksesta avata tällainen tili liikkeeseen laskevassa keskuspankissa asiaa koskevien käyttöoikeuskriteerien ja -vaatimusten mukaisesti;
   iv) sellaisten vaatimusten täyttämistä, jotka liittyvät likviditeettiriskin hallintaan, vakuusvajevaatimuksiin, vakuuksiin ja selvitys- tai yhteensopivuusjärjestelyihin ja joita liikkeeseen laskeva keskuspankki toimivaltansa mukaisesti soveltaa poikkeuksellisissa tilanteissa, jotta voidaan puuttua järjestelmän väliaikaisiin likviditeettiriskeihin, jotka vaikuttavat rahapolitiikan välittymiseen tai maksujärjestelmien moitteettomaan toimintaan.

Edellä olevassa iv alakohdassa tarkoitetuilla vaatimuksilla varmistetaan, että keskusvastapuolet ovat tehokkaita, vakaita ja kestäviä, ja kyseiset vaatimukset saatetaan yhdenmukaisiksi tämän asetuksen 16 artiklassa sekä IV ja V osastossa asetettujen vaatimusten kanssa.

Edellä olevassa iv alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten soveltamisen on oltava tunnustamisen edellytys enintään kuuden kuukauden ajan. Jos liikkeeseen laskeva keskuspankki katsoo kyseisen ajanjakson päätyttyä, että poikkeuksellinen tilanne on edelleen olemassa, vaatimusten soveltamista tunnustamisen edellytyksenä voidaan jatkaa kerran enintään kuudella kuukaudella.

Liikkeeseen laskevan keskuspankin on ennen iv alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten asettamista tai niiden jatkamista annettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle, 3 kohdan f alakohdassa tarkoitetuille liikkeeseen laskeville muille keskuspankeille ja arvopaperimarkkinaviranomaisen kolmansien maiden keskusvastapuolten kollegion jäsenille selvitys niiden vaatimusten vaikutuksista, joita se aikoo asettaa keskusvastapuolten tehokkuudelle, vakaudelle ja kestävyydelle, sekä perustelut sille, miksi vaatimukset ovat tarpeellisia ja oikeasuhteisia rahapolitiikan välittymisen tai maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan varmistamiseksi sen liikkeeseen laskeman valuutan osalta. Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa liikkeeseen laskevalle keskuspankille lausunnon 10 työpäivän kuluessa siitä, kun luonnos vaatimukseksi tai luonnos vaatimuksen voimassaolon jatkamisesta on toimitettu. Kiireellisissä tapauksissa edellä mainittu määräaika ei saa ylittää 24:ää tuntia. Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee lausunnossaan erityisesti asetettujen vaatimusten vaikutuksia keskusvastapuolen tehokkuuteen, vakauteen ja kestävyyteen. Muut 3 kohdan f alakohdassa tarkoitetut liikkeeseen laskevat keskuspankit voivat antaa lausunnon saman määräajan kuluessa. Kuulemisajan päätyttyä liikkeeseen laskevan keskuspankin on otettava asianmukaisesti huomioon arvopaperimarkkinaviranomaisen tai 3 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen liikkeeseen laskevien keskuspankkien lausunnoissa ehdotetut muutokset. Liikkeeseen laskevan keskuspankin on myös ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle ennen kuin se jatkaa iv alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten soveltamista.

Liikkeeseen laskevan keskuspankin on jatkuvasti tehtävä yhteistyötä ja jaettava tietoa arvopaperimarkkinaviranomaisen ja muiden 3 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen liikkeeseen laskevien keskuspankkien kanssa, kun on kyse iv alakohdassa tarkoitetuista vaatimuksista ja erityisesti järjestelmän likviditeettiriskien arvioinnista ja asetettujen vaatimusten vaikutuksista keskusvastapuolten tehokkuuteen, vakauteen ja kestävyyteen.

Jos b alakohdassa tarkoitettu liikkeeseen laskeva keskuspankki asettaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sen jälkeen, kun toisen tason keskusvastapuoli on tunnustettu, minkä tahansa tällaisen vaatimuksen noudattamista on pidettävä tunnustamisen edellytyksenä, jolloin liikkeeseen laskevien keskuspankkien on annettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle 90 työpäivän kuluessa kirjallinen vahvistus siitä, että keskusvastapuoli täyttää vaatimuksen.

Jos liikkeeseen laskeva keskuspankki ei ole antanut kirjallista vahvistusta arvopaperimarkkinaviranomaiselle määräajan kuluessa, arvopaperimarkkinaviranomainen voi katsoa tämän vaatimuksen täyttyneen;

   c) keskusvastapuoli on antanut arvopaperimarkkinaviranomaiselle laillisen edustajansa allekirjoittaman kirjallisen ilmoituksen, jossa ilmaistaan keskusvastapuolen ▌ ehdoton suostumus siihen, että
   i) se antaa kolmen työpäivän kuluessa arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnön toimittamisesta kaikki pyynnön toimittamishetkellä hallussaan olevat asiakirjat, kirjausluettelot ja tiedot; ja
   ii) sallii arvopaperimarkkinaviranomaiselle pääsyn keskusvastapuolen kaikkiin liiketiloihin; lisäksi keskusvastapuoli on antanut arvopaperimarkkinaviranomaiselle riippumattoman oikeudellisen asiantuntijan laatiman perustellun oikeudellisen lausunnon, jossa vahvistetaan, että ilmaistu suostumus on pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen asianomaisten sovellettavien lakien mukaisesti;
   d) keskusvastapuoli on toteuttanut kaikki tarvittavat toimenpiteet ja ottanut käyttöön kaikki tarvittavat menettelyt, joilla varmistetaan a ja c alakohdassa säädettyjen vaatimusten tuloksekas noudattaminen;
   e) komissio ei ole antanut 2 c kohdan mukaista täytäntöönpanosäädöstä.

2 c.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi EJRK:ta kuultuaan ja 3 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen ▌ liikkeeseen laskevien keskuspankkien

24 b artiklan 3 kohdan mukaisesti antamalla suostumuksella ja oikeassa suhteessa keskusvastapuolen 2 a kohdan mukaiseen merkitykseen järjestelmän kannalta kaikilta osin perustellun arvion perusteella todeta, että keskusvastapuolella tai joillakin sen määrityspalveluista on järjestelmän kannalta niin huomattava merkitys, että sitä ei pitäisi tunnustaa tiettyjen määrityspalvelujen tai -toimien tarjoamisen osalta. Liikkeeseen laskevan keskuspankin antama suostumus saa koskea vain sen liikkeelle laskemaa valuuttaa, ei seuraavassa alakohdassa tarkoitettua suositusta kokonaisuudessaan. Arvopaperimarkkinaviranomaisen on arvioinnissaan myös

   a) selitettävä, miten 2 b kohdan edellytysten täyttäminen ei riittävällä tavalla ratkaisisi unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion ▌ rahoitusvakauteen kohdistuvaa riskiä;
   b) kuvattava keskusvastapuolen tarjoamien määrityspalvelujen ominaisuudet, mukaan lukien näiden palvelujen tarjoamiseen liittyvät likviditeettiä ja fyysistä selvittämistä koskevat vaatimukset;
   c) annettava tekninen arvio kustannusten ja hyötyjen määrästä ja keskusvastapuolen, joka on hakenut tunnustamista tarjotakseen tiettyjä määrityspalveluja tai -toimia, tunnustamatta jättämistä koskevan päätöksen seurauksista ottaen huomioon
   i) se, onko määritysosapuolilla, ja jos tietoja on saatavilla, niiden unioniin sijoittautuneilla asiakkailla ja epäsuorilla asiakkailla mahdollisia vaihtoehtoisia korvaavia määrityspalveluja kyseisessä valuutassa;
   ii) mahdolliset seuraukset siitä, että voimassa olevat keskusvastapuolen hallussa olevat sopimukset sisällytetään täytäntöönpanosäädöksen soveltamisalaan.

Arvopaperimarkkinaviranomainen suosittelee arvionsa perusteella, että komissio antaa täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan, että keskusvastapuolta, joka on hakenut tunnustamista tarjotakseen tiettyjä määrityspalveluja tai -toimia, ei pitäisi tunnustaa.

Komissiolla on ainakin 30 työpäivää arvioida arvopaperimarkkinaviranomaisen suositus.

Toisessa alakohdassa tarkoitetun suosituksen antamisen jälkeen komissio voi viimeisenä keinona antaa täytäntöönpanosäädöksen, jossa täsmennetään

   a) että komission b alakohdan mukaisesti määrittämän sopeutumisajan jälkeen joitakin tai kaikkia kyseisen kolmannen maan keskusvastapuolen tarjoamia määrityspalveluja voidaan tarjota unioniin sijoittautuneille määritysosapuolille ja markkinapaikoille vasta sen jälkeen, kun keskusvastapuoli on saanut sitä varten toimiluvan 14 artiklan mukaisesti.
   b) asianmukainen sopeutumisaika keskusvastapuolelle, sen määritysosapuolille ja näiden asiakkaille. Sopeutumisaika on enintään kaksi vuotta, ja sitä voidaan jatkaa vain kerran kuudella kuukaudella, jos sopeutumisajan myöntämistä koskevat perusteet ovat yhä voimassa;
   c) edellytykset, joiden mukaisesti kyseinen keskusvastapuoli voi edelleen tarjota tiettyjä määrityspalveluita tai -toimia b alakohdassa tarkoitetun sopeutumisajan kuluessa;
   d) kaikki toimet, joita toteutetaan sopeutumisaikana, jotta rajoitetaan erityisesti unionin sijoittautuneille määritysosapuolille ja niiden asiakkaille aiheutuvia mahdollisia kustannuksia.

Määrittäessään kolmannen alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja palveluja ja b alakohdassa tarkoitettua sopeutumisaikaa komissio ottaa huomioon

   a) keskusvastapuolen tarjoamien palvelujen ominaisuudet ja niiden korvattavuuden;
   b) sen, sisällytetäänkö jäljellä olevat määritetyt transaktiot täytäntöönpanosäädöksen soveltamisalaan ja jos sisällytetään, missä laajuudessa, ottaen huomioon sisällyttämisen oikeudelliset ja taloudelliset seuraukset;
   c) mahdolliset kustannusvaikutukset määritysosapuolille, ja jos tietoja on saatavilla, niiden asiakkaille, erityisesti niille, jotka ovat sijoittautuneet unioniin.

Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 86 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.";

"

d)  muutetaan 3 kohta seuraavasti:

i)  korvataan johdantokappale seuraavasti:"

"3. Arvioidessaan, täyttyvätkö 2 kohdan a, b, c ja d alakohdassa tarkoitetut edellytykset, arvopaperimarkkinaviranomaisen on kuultava";

"

ii)  korvataan f alakohta seuraavasti:"

"f) keskuspankkeja, jotka laskevat liikkeeseen kaikki keskusvastapuolessa määritetyissä tai määritettävissä rahoitusvälineissä käytetyt unionin valuutat.";

"

e)  korvataan 4 kohdan toinen, kolmas ja neljäs alakohta seuraavasti:"

"Tunnustamista hakevan keskusvastapuolen on annettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen sen tunnustamiseksi. Arvopaperimarkkinaviranomainen arvioi 30 työpäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, sisältääkö se kaikki tarvittavat tiedot. Jos hakemus ei ole täydellinen, arvopaperimarkkinaviranomaisen on asetettava määräaika, johon mennessä tunnustamista hakevan keskusvastapuolen on toimitettava lisätiedot. Arvopaperimarkkinaviranomaisen on toimitettava välittömästi kaikki tunnustamista hakevalta keskusvastapuolelta saadut tiedot arvopaperimarkkinaviranomaisen kolmansien maiden keskusvastapuolten kollegiolle.

Tunnustamispäätöksen on perustuttava 2 kohdassa ensimmäisen tason keskusvastapuolten osalta sekä 2 kohdan a, b, c ja d alakohdassa ja 2 b kohdassa toisen tason keskusvastapuolten osalta vahvistettuihin edellytyksiin. Se ei saa pohjautua arviointiin, jota käytetään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun vastaavuuspäätöksen perustana.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on annettava tunnustamista hakevalle keskusvastapuolelle 180 työpäivän kuluessa siitä, kun hakemus on katsottu täydelliseksi ensimmäisen alakohdan mukaisesti, kaikilta osin perusteltu kirjallinen ilmoitus siitä, onko tunnustaminen myönnetty vai evätty.";

"

f)  korvataan 4 kohdan 6 alakohta seuraavasti:"

"Arvopaperimarkkinaviranomaisen on julkaistava verkkosivustollaan luettelo tämän asetuksen mukaisesti tunnustetuista keskusvastapuolista mainiten niiden luokitus ensimmäisen tason keskusvastapuoliksi tai toisen tason keskusvastapuoliksi.";

"

g)  korvataan 5 kohta seuraavasti:"

"5. Arvopaperimarkkinaviranomaisen on 3 kohdassa tarkoitettuja viranomaisia ja yhteisöjä kuultuaan tarkasteltava uudelleen kolmanteen maahan sijoittautuneelle keskusvastapuolelle myönnettyä tunnustusta,

   a) jos keskusvastapuoli aikoo laajentaa tai supistaa toimiensa ja palvelujensa laajuutta unionissa, sen on ilmoitettava tästä arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja annettava sille kaikki tarvittavat tiedot; ja
   b) joka tapauksessa vähintään viiden vuoden välein.

Uudelleentarkastelu toteutetaan 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen päättää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun jälkeen, että kolmannen maan keskusvastapuoli, joka on aiemmin luokiteltu ensimmäisen tason keskusvastapuoleksi, olisi luokiteltava toisen tason keskusvastapuoleksi, arvopaperimarkkinaviranomainen asettaa asianmukaisen enintään 18 kuukauden pituisen sopeutumisajan, jonka kuluessa keskusvastapuolen on täytettävä 2 b kohdassa tarkoitetut vaatimukset. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi jatkaa sopeutumisaikaa enintään kuudella kuukaudella keskusvastapuolen tai määritysosapuolten valvonnasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä, jos tällainen jatkaminen on poikkeuksellisten olosuhteiden ja unioniin sijoittautuneille määritysosapuolille aiheutuvien vaikutusten vuoksi perusteltua.";

"

h)  korvataan 6 kohta seuraavasti:"

"6. Komissio antaa asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan mukaisen täytäntöönpanosäädöksen, jossa määritetään, että

   a) kolmannen maan oikeudellisilla ja valvontajärjestelyillä varmistetaan, että kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan saaneet keskusvastapuolet noudattavat jatkuvasti oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka vastaavat tämän asetuksen IV osastossa säädettyjä vaatimuksia;
   b) kyseiset keskusvastapuolet ovat jatkuvasti tehokkaan valvonnan ja täytäntöönpanon alaisia kyseisessä kolmannessa maassa;
   c) kyseisen kolmannen maan oikeudelliseen kehykseen sisältyy tehokas vastaava järjestelmä, jolla tunnustetaan kolmansien maiden oikeudellisten järjestelyjen nojalla toimiluvan saaneet keskusvastapuolet.

Komissio voi edellyttää, että ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen soveltaminen edellyttää, että kolmas maa täyttää jatkuvasti kaikki kyseisessä alakohdassa säädetyt vaatimukset, ja että arvopaperimarkkinaviranomainen kykenee hoitamaan tehtäviään, jotka liittyvät 2 ja 2 b kohdan nojalla tunnustettujen kolmansien maiden keskusvastapuoliin tai 6 b kohdassa tarkoitettuun seurantaan, muun muassa hyväksymällä ja soveltamalla 7 kohdassa tarkoitettuja yhteistyöjärjestelyjä.";

"

i)  lisätään kohdat seuraavasti:"

"6 a. Komissio voi antaa 82 artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, jossa täsmennetään 6 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut perusteet.

6 b.  Arvopaperimarkkinaviranomainen seuraa sääntelyn ja valvonnan kehitystä kolmansissa maissa, joiden osalta täytäntöönpanosäädöksiä on annettu 6 kohdan nojalla.

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa kyseisissä kolmansissa maissa sääntelyn tai valvonnan kehitystä, joka voi vaikuttaa unionin tai jonkin ▌ sen jäsenvaltion rahoitusvakauteen, se ilmoittaa asiasta viipymättä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle ▌ sekä 25 ba artiklassa tarkoitetun arvopaperimarkkinaviranomaisen kolmansien maiden keskusvastapuolten kollegion jäsenille. Kaikki tällaiset tiedot käsitellään luottamuksellisina.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa komissiolle ja 25 ba artiklassa tarkoitetun arvopaperimarkkinaviranomaisen kolmansien maiden keskusvastapuolten kollegion jäsenille vuosittain luottamuksellisen kertomuksen sääntelyn ja valvonnan kehityksestä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa kolmansissa maissa.";

"

j)  ▌muutetaan 7 kohta seuraavasti:

i)  korvataan johdantokappale seuraavasti:"

"7. Arvopaperimarkkinaviranomainen vahvistaa tehokkaat järjestelyt, joita sovelletaan yhteistyöhön sellaisten kolmansien maiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden lainsäädännön ja valvontajärjestelmän on tunnustettu vastaavan tätä asetusta 6 kohdan mukaisesti. Järjestelyissä on määritettävä ainakin";

"

ii)  korvataan a alakohta seuraavasti ▌:"

"a) arvopaperimarkkinaviranomaisen, 3 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen liikkeeseen laskevien keskuspankkien ja kyseisten kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojenvaihtojärjestelmä, mukaan lukien pääsy kaikkiin sellaisiin arvopaperimarkkinaviranomaisen pyytämiin tietoihin, jotka koskevat kolmansissa maissa toimiluvan saaneita keskusvastapuolia, kuten merkittävät muutokset riskimalleihin ja -parametreihin, keskusvastapuolten toiminnan ja palvelujen laajentaminen, asiakastilin rakenteen muuttaminen tai unioniin merkittävästi vaikuttavien maksujärjestelmien käyttäminen;

"

iii)  korvataan d alakohta seuraavasti:"

"d) valvontatoimien koordinointia koskevat menettelyt, mukaan luettuna kolmansien maiden viranomaisten antama suostumus sallia 25 d artiklan mukaiset tutkimukset ja 25 e artiklan mukaiset paikalla tehtävät tarkastukset.";

"

iv)  lisätään alakohdat seuraavasti:"

"e) menettelyt, joita tarvitaan sääntelyn ja valvonnan kehityksen seuraamiseksi tehokkaasti kolmannessa maassa;

   f) menettelyt, joita noudattaen kolmansien maiden viranomaiset valvovat arvopaperimarkkinaviranomaisen 25 b, 25 c, 25 d, 25 e, 25 f, 25 g, 25 h, 25 i, 25 j, 25 m ja 25 n artiklan mukaisesti antamien päätösten tehokasta täytäntöönpanoa;
   g) menettelyt, joita noudattaen kolmansien maiden viranomaiset ilmoittavat arvopaperimarkkinaviranomaiselle, 25 b artiklassa tarkoitetulle kolmansien maiden keskusvastapuolten kollegiolle ja 3 kohdan f alakohdassa tarkoitetuille liikkeeseen laskeville keskuspankeille ilman aiheetonta viivytystä keskusvastapuoleen liittyvistä hätätilanteista, finanssimarkkinoiden muutokset mukaan luettuina, joilla saattaa olla haitallinen vaikutus markkinoiden likviditeettiin ja rahoitusjärjestelmän vakauteen unionissa tai jossain sen jäsenvaltiossa sekä menettelyistä ja valmiussuunnitelmista tällaisten tilanteiden varalta;
   h) kolmannen maan viranomaisten suostumus kaikkien niiden arvopaperimarkkinaviranomaiselle antamien tietojen jakamiselle 3 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten ja kolmannen maan keskusvastapuolen kollegion jäsenten kanssa tehtyä yhteistyötä koskevien järjestelyjen mukaisesti, jollei 83 artiklassa säädetyistä salassapitovelvollisuutta koskevista vaatimuksista muuta johdu;

"

v)  lisätään viimeinen alakohta seuraavasti:"

"Jos arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo, että kolmannen maan toimivaltainen viranomainen ei sovella mitään tämän kohdan mukaisesti vahvistettuun yhteistyöjärjestelyyn sisältyviä määräyksiä, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle luottamuksellisesti ja viipymättä. Tällaisessa tapauksessa komissio voi päättää tarkistaa 6 kohdan mukaisesti hyväksyttyä täytäntöönpanosäädöstä.";

"

11.  Lisätään artiklat seuraavasti:"

"25 a artikla

Vastaava yhdenmukaisuus

1.  Edellä 25 artiklan 2 b kohdan a alakohdassa tarkoitettu keskusvastapuoli voi esittää perustellun pyynnön, jotta arvopaperimarkkinaviranomainen arvioisi, voidaanko kyseinen keskusvastapuoli, joka noudattaa sovellettavaa kolmannen maan oikeudellista kehystä, ottaen huomioon 25 artiklan 6 kohdan mukaisesti annetun täytäntöönpanosäädöksen säännökset, katsoa täyttävän 25 artiklan 2 b kohdan a alakohdassa tarkoitetut sekä 16 artiklassa ja IV ja V osastossa säädetyt vaatimukset. Arvopaperimarkkinaviranomaisen on toimitettava pyyntö välittömästi kolmansien maiden keskusvastapuolten kollegiolle.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa pyynnössä on esitettävä tietopohja vastaavuuden toteamiseksi ja syyt siihen, miksi kolmannessa maassa sovellettavien vaatimusten mukaisuus täyttää 16 artiklassa ja IV ja V osastossa säädetyt vaatimukset.

3.  Jotta voidaan varmistaa, että 1 kohdassa tarkoitetussa arvioinnissa tosiasiallisesti huomioidaan 16 artiklassa ja IV ja V osastossa säädettyjen vaatimusten sääntelytavoitteet sekä koko unionin etu, komissio antaa delegoidun säädöksen, jossa täsmennetään

   a) osatekijät, jotka on vähintään arvioitava 1 kohdan soveltamiseksi;
   b) arvioinnin tekemistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edellytykset.

Komissio antaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen 82 artiklan mukaisesti viimeistään … [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta].

25 b artikla

Tunnustamisen edellytysten jatkuva noudattaminen

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen vastaa tästä asetuksesta johtuvista tehtävistä sen seikan jatkuvaksi valvomiseksi, noudattavatko tunnustetut toisen tason keskusvastapuolet 25 artiklan 2 b kohdan a alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia. Arvopaperimarkkinaviranomainen kuulee 41, 44, 46, 50 ja 54 artiklan nojalla tehtävien päätösten osalta 25 artiklan 3 kohdan f alakohdassa tarkoitettuja liikkeeseen laskevia keskuspankkeja 24 b artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Arvopaperimarkkinaviranomainen vaatii kultakin toisen tason keskusvastapuolelta vähintään kerran vuodessa vahvistuksen siitä, että 25 artiklan 2 b kohdan a, ▌ c ja d ▌ alakohdassa tarkoitetut vaatimukset täyttyvät edelleen.

Jos 25 artiklan 3 kohdan f alakohdassa tarkoitettu liikkeeseen laskeva keskuspankki katsoo, että toisen tason keskusvastapuoli ei enää täytä 25 artiklan 2 b kohdan b alakohdassa tarkoitettua edellytystä, sen on välittömästi ilmoitettava asiasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

2.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen saa ilmoituksen 1 kohdan kolmannen alakohdan nojalla tai jos toisen tason keskusvastapuoli ei toimita arvopaperimarkkinaviranomaiselle 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua vahvistusta, keskusvastapuolen ei enää katsota täyttävän 25 artiklan 2 b kohdassa tarkoitettuja tunnustamisen ehtoja, jolloin on sovellettava 25 m artiklan 2–4 kohdassa säädettyä menettelyä.

3.   Arvopaperimarkkinaviranomainen toteuttaa yhteistyössä EJRK:n kanssa arviointeja tunnustettujen toisen tason keskusvastapuolten kyvystä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä asetuksen (EU) N:o 1095/2010 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti koordinoidusti 24 a artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen arviointien kanssa. Edellä 25 artiklan 3 kohdan f alakohdassa tarkoitetut liikkeeseen laskevat keskuspankit voivat osallistua arviointeihin rahapoliittisia tehtäviään suorittaessaan. Näitä arviointeja tehdessään arvopaperimarkkinaviranomainen sisällyttää niihin ainakin taloudellisia ja toiminnallisia riskejä ja varmistaa yhtäpitävyyden tämän asetuksen 21 artiklan 6 kohdan b alakohdan mukaisesti tehtävien unionin keskusvastapuolten kestokykyä koskevien arviointien kanssa.

25 ba artikla

Kolmansien maiden keskusvastapuolten kollegio

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa kolmansien maiden keskusvastapuolten kollegion helpottaakseen tietojen jakamista.

2.  Kollegion jäseninä ovat

   a) keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtaja, joka toimii kollegion puheenjohtajana;
   b) keskusvastapuolten valvontakomitean kaksi riippumatonta jäsentä;
   c) jäsenvaltioiden 22 artiklan mukaisesti nimeämät keskusvastapuolten valvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset; jos jäsenvaltio on 22 artiklan mukaisesti nimennyt useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen, kyseisten viranomaisten on sovittava keskenään yhteisestä edustajasta;
   d) toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat unioniin sijoittautuneiden määritysosapuolten valvonnasta;
   e) toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat niiden unionissa sijaitsevien markkinapaikkojen valvonnasta, joille keskusvastapuoli tarjoaa tai aikoo tarjota palvelujaan;
   f) toimivaltaiset viranomaiset, jotka valvovat niitä unioniin sijoittautuneita arvopaperikeskuksia, joihin keskusvastapuoli on tai aikoo olla sidoksissa;
   g) EKPJ:n jäsenet.

3.  Kollegion jäsenet voivat pyytää keskusvastapuolten valvontakomiteaa keskustelemaan kolmanteen maahan sijoittautunutta keskusvastapuolta koskevista asioista. Tällaiset pyynnöt on tehtävä kirjallisesti yksityiskohtaisine perusteluineen. Keskusvastapuolten valvontakomitea ottaa pyynnöt asianmukaisesti huomioon ja vastaa niihin asianmukaisesti.

4.  Kollegion perustamisen ja toiminnan on perustuttava sen kaikkien jäsenten väliseen kirjalliseen sopimukseen. Jäljempänä 83 artiklan mukainen salassapitovelvollisuus koskee kaikkia kollegion jäseniä.

25 bb artikla

Maksut

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen veloittaa kolmanteen maahan sijoittautuneilta keskusvastapuolilta 3 kohdan nojalla annetun delegoidun säädöksen mukaisesti seuraavat maksut:

   a) 25 artiklan mukaisiin tunnustamista koskeviin hakemuksiin liittyvät maksut;
   b) vuosimaksut, jotka liittyvät arvopaperimarkkinaviranomaisen tämän asetuksen mukaisiin tehtäviin, jotka koskevat 25 artiklan mukaisesti tunnustettuja keskusvastapuolia.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen maksujen on oltava oikeassa suhteessa kyseisen keskusvastapuolen liikevaihtoon ja niillä on katettava kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat arvopaperimarkkinaviranomaiselle tunnustamisesta sekä sen tehtävien suorittamisesta tämän asetuksen mukaisesti.

3.  Komissio antaa 82 artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen täsmentääkseen seuraavia seikkoja:

   a) maksutyypit;
   b) maksujen perimisen perusteet;
   c) maksujen määrä;
   d) maksutavat, joita seuraavien yhteisöjen on noudatettava:
   i) kolmanteen maahan sijoittautunut keskusvastapuoli, joka hakee tunnustamista;
   ii) tunnustettu keskusvastapuoli, joka on luokiteltu ensimmäisen tason keskusvastapuoleksi 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
   iii) tunnustettu keskusvastapuoli, joka on luokiteltu toisen tason keskusvastapuoleksi 25 artiklan 2 b kohdan mukaisesti.

25 bc artikla

25 c – 25 e artiklassa tarkoitettujen valtuuksien käyttö

Arvopaperimarkkinaviranomaisen, sen virkamiesten tai sen valtuuttamien muiden henkilöiden 25 c – 25 e artiklan mukaisesti saamia valtuuksia ei saa käyttää niin, että vaaditaan lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen tai asiakirjojen julkistamista.

25 c artikla

Tietojensaantia koskeva pyyntö

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi pyynnön tai päätöksen nojalla vaatia tunnustettuja keskusvastapuolia ja asianomaisia kolmansia osapuolia, joille kyseiset keskusvastapuolet ovat ulkoistaneet operatiivisia toimintoja, antamaan kaikki tiedot, jotka se tarvitsee tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseen.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen sisällyttää 1 kohdan mukaiseen tietojensaantia koskevan pyyntöön kaikki seuraavat tiedot:

   a) viittaus tähän artiklaan pyynnön oikeusperustana;
   b) pyynnön tarkoitus;
   c) pyydetyt tiedot;
   d) määräaika tietojen antamiselle;
   e) ilmoitus henkilölle, jolta tietoja pyydetään, ettei sillä ole velvollisuutta antaa tietoja, mutta jos se vastaa pyyntöön vapaaehtoisesti, annetut tiedot eivät saa olla virheellisiä tai harhaanjohtavia;
   f) sakko, josta säädetään 25 g artiklassa yhdessä liitteessä III olevan V jakson a alakohdan kanssa, jos kysymyksiin annetut vastaukset ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia.

3.  Jos arvopaperiviranomainen vaatii päätöksellä tietojen toimittamista 1 kohdan nojalla, se ilmoittaa kaikki seuraavat tiedot:

   a) viittaus tähän artiklaan pyynnön oikeusperustana;
   b) pyynnön tarkoitus;
   c) pyydetyt tiedot;
   d) määräaika tietojen antamiselle;
   e) uhkasakot, joista säädetään 25 h artiklassa, jos pyydettyjä tietoja ei toimiteta täydellisinä;
   f) sakko, josta säädetään 25 g artiklassa yhdessä liitteessä III olevan V jakson a alakohdan kanssa, jos kysymyksiin annetut vastaukset ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia; ja
   g) oikeus hakea päätökseen muutosta arvopaperimarkkinaviranomaisen valituslautakunnalta ja oikeus saattaa päätös Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 60 ja 61 artiklan mukaisesti.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä tai näiden edustajilla sekä oikeushenkilön asemaa vailla olevien henkilöiden ja yhteenliittymien osalta henkilöillä, joilla lain tai sääntöjen mukaan on kelpoisuus edustaa niitä, on velvollisuus antaa pyydetyt tiedot. Asianmukaisesti valtuutetut lakimiehet voivat antaa tiedot päämiestensä puolesta. Viimeksi mainitut kantavat kuitenkin täyden vastuun, jos annetut tiedot ovat epätäydellisiä, virheellisiä tai harhaanjohtavia.

5.  Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa viipymättä pyyntönsä tai päätöksensä jäljennöksen sen asianomaisen kolmannen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa 1 kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä, joita tietojensaantipyyntö koskee, on kotipaikka tai johon ne ovat sijoittautuneet.

25 d artikla

Yleiset tutkimukset

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi suorittaa kaikki tarvittavat tutkimukset, jotka koskevat toisen tason keskusvastapuolia ja asianomaisia kolmansia osapuolia, joille kyseiset keskusvastapuolet ovat ulkoistaneet operatiivisia toimintoja, palveluja tai toimia. Tätä varten arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuttamilla virkamiehillä ja muilla henkilöillä on valtuudet

   a) tutkia kaikki asiakirjat, tiedot, menettelyt ja muu aineisto, joilla on merkitystä sen tehtävien hoidolle, riippumatta välineestä, jolle ne on tallennettu;
   b) laatia tai hankkia oikeaksi todistettuja jäljennöksiä tai otteita tällaisista asiakirjoista, tiedoista, menettelyistä ja muusta aineistosta;
   c) pyytää toisen tason keskusvastapuolilta tai niiden edustajilta tai henkilöstöltä suullisia tai kirjallisia selvityksiä tarkastuksen kohteeseen ja tarkoitukseen liittyvistä tosiseikoista tai asiakirjoista ja tallentaa vastaukset;
   d) haastatella ketä tahansa muuta haastatteluun suostuvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tutkimuksen kohteeseen liittyvien tietojen keräämiseksi;
   e) vaatia puhelin- ja tietoliikennetietoja.

Edellä 25 ba artiklassa tarkoitetulle kolmannen maan keskusvastapuolen kollegiolle on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä havainnoista, joilla voi olla merkitystä sen tehtävien suorittamisen kannalta.

Edellä olevan 25 artiklan 3 kohdan f alakohdassa tarkoitetut liikkeeseen laskevat keskuspankit voivat arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimitetusta perustellusta pyynnöstä osallistua tällaisiin tutkimuksiin, kun tutkimuksilla on merkitystä niiden rahapoliittisten tehtävien suorittamisen kannalta.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen 1 kohdassa tarkoitettuja tutkimuksia suorittamaan valtuuttamien virkamiesten ja muiden henkilöiden on valtuuksiaan käyttäessään esitettävä kirjallinen valtuutus, jossa yksilöidään tutkimuksen kohde ja tarkoitus. Lisäksi valtuutuksessa on ilmoitettava uhkasakoista, joista 25 h artiklassa säädetään sen varalta, että pyydettyjä asiakirjoja, tietoja, menettelyjä ja muuta aineistoa taikka vastauksia toisen tason keskusvastapuolille esitettyihin kysymyksiin ei anneta lainkaan tai niitä ei anneta täydellisinä, ja siinä on ilmoitettava myös sakoista, joista 25 g artiklassa yhdessä liitteessä III olevan V jakson b alakohdan kanssa säädetään sen varalta, että toisen tason keskusvastapuolille esitettyihin kysymyksiin annetut vastaukset ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia.

3.  Toisen tason keskusvastapuolten on suostuttava arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen nojalla käynnistettyihin tutkimuksiin. Päätöksessä on yksilöitävä tutkimuksen kohde ja tarkoitus sekä ilmoitettava 25 h artiklassa säädetyistä uhkasakoista, asetuksen (EU) N:o 1095/2010 nojalla käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista sekä oikeudesta saattaa päätös Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

4.  Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa tutkimuksesta toisen tason keskusvastapuolelle, se ilmoittaa tutkimuksesta sen kolmannen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa tutkimus on määrä suorittaa, ja ilmoittaa valtuutettujen henkilöiden henkilöllisyyden. Asianomaisen kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen virkamiehet voivat arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä avustaa kyseisiä valtuutettuja henkilöitä näiden tehtävien hoitamisessa. Asianomaisen kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen virkamiehet voivat myös osallistua tutkimuksiin. Kolmannessa maassa tämän artiklan mukaisesti suoritettavat tutkimukset on toteutettava kolmannen maan asiaankuuluvan viranomaisen kanssa sovittujen yhteistyöjärjestelyjen mukaisesti ▌.

25 e artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi suorittaa kaikki tarvittavat paikalla tehtävät tarkastukset toisen tason keskusvastapuolten ja sellaisten asianomaisten kolmansien osapuolten liiketiloissa, maa-alueilla tai kiinteistöissä, joille kyseiset keskusvastapuolet ovat ulkoistaneet operatiivisia toimintoja, palveluja tai toimia.

Keskuspankit, jotka laskevat liikkeeseen keskusvastapuolessa määritetyt rahoitusvälineet, voivat pyytää arvopaperimarkkinaviranomaista osallistumaan tällaisiin paikalla tehtäviin tarkastuksiin, jos osallistumisella on niiden rahapoliittisten tehtävien suorittamisen kannalta merkitystä.

Edellä 25 ba artiklassa tarkoitetulle arvopaperimarkkinaviranomaisen kolmansien maiden keskusvastapuolten kollegiolle on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä havainnoista, joilla voi olla merkitystä sen tehtävien suorittamisen kannalta.

2.  Virkamiehet ja muut henkilöt, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on valtuuttanut tekemään paikalla tehtävän tarkastuksen, voivat tulla arvopaperimarkkinaviranomaisen tekemän tutkimuspäätöksen kohteena olevien oikeushenkilöiden liiketiloihin tai maa-alueille, ja heillä on kaikki 25 d artiklan 1 kohdassa säädetyt valtuudet. Heillä on myös valtuudet sinetöidä kaikki liiketilat ja kirjanpito tai asiakirjat tarkastuksen ajaksi ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen tarkastuksen suorittamiseksi.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa tarkastuksesta riittävän aikaisin ennen sen suorittamista sen kolmannen maan asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa tarkastus on määrä tehdä. Jos tarkastusten moitteeton ja tehokas tekeminen sitä edellyttää, arvopaperimarkkinaviranomainen voi asianomaiselle kolmannen maan toimivaltaiselle viranomaiselle asiasta ilmoitettuaan tehdä paikalla tehtävän tarkastuksen ilmoittamatta siitä etukäteen keskusvastapuolelle. Kolmannessa maassa tämän artiklan mukaisesti suoritettavat tutkimukset on toteutettava kolmannen maan asiaankuuluvan viranomaisen ▌ kanssa sovittujen yhteistyöjärjestelyjen mukaisesti.

Virkamiesten ja muiden henkilöiden, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on valtuuttanut tekemään paikalla tehtävän tarkastuksen, on valtuuksiaan käyttäessään esitettävä kirjallinen valtuutus, jossa määritetään tarkastuksen kohde ja tarkoitus sekä ilmoitetaan uhkasakoista, joista 25 h artiklassa säädetään sen varalta, että asianomaiset henkilöt eivät suostu tarkastukseen.

4.  Toisen tason keskusvastapuolten on suostuttava arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen nojalla määrättyihin paikalla tehtäviin tarkastuksiin. Päätöksessä on yksilöitävä tarkastuksen kohde ja tarkoitus sekä päivä, jona tarkastus alkaa, ja ilmoitettava 25 h artiklassa säädetyistä uhkasakoista, asetuksen (EU) N:o 1095/2010 nojalla käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista sekä oikeudesta saattaa päätös Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

5.  Sen kolmannen maan, jossa tarkastus on määrä tehdä, toimivaltaisen viranomaisen virkamiesten ja kyseisen toimivaltaisen viranomaisen valtuuttamien tai nimeämien henkilöiden on arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä aktiivisesti avustettava arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuttamia virkamiehiä ja muita henkilöitä. Asianomaisen kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen virkamiehet voivat myös osallistua paikalla tehtäviin tarkastuksiin.

6.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös pyytää kolmansien maiden toimivaltaisia viranomaisia suorittamaan tässä artiklassa ja 25 d artiklan 1 kohdassa säädettyjä erityisiä tutkimustehtäviä ja paikalla tehtäviä tarkastuksia arvopaperimarkkinaviranomaisen puolesta.

7.  Jos arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuttamat virkamiehet ja muut mukana olevat henkilöt toteavat, että henkilö vastustaa tämän artiklan nojalla määrättyä tarkastusta, asianomainen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen voi antaa heille tarvittavaa apua ja pyytää tarvittaessa poliisin tai vastaavan lainvalvontaviranomaisen virka-apua, jotta he voivat suorittaa paikalla tehtävän tarkastuksen.

25 f artikla

Menettelysäännöt valvontatoimenpiteiden toteuttamiseksi ja sakkojen määräämiseksi

1.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen tämän asetuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan havaitsee vakavia viitteitä sellaisten tosiseikkojen mahdollisesta olemassaolosta, jotka saattavat muodostaa yhden tai useamman liitteessä III luetelluista rikkomisista, arvopaperimarkkinaviranomainen nimeää organisaationsa sisältä riippumattoman tutkivan virkamiehen asiaa tutkimaan. Nimetty virkamies ei saa olla tai olla ollut suoraan tai välillisesti osallisena kyseisen keskusvastapuolen tunnustamis- tai valvontamenettelyssä, ja hänen on tehtäviään suorittaessaan oltava arvopaperimarkkinaviranomaisesta riippumaton.

2.  Tutkivan virkamiehen on tutkittava väitetyt rikkomiset ottaen huomioon tutkimusten kohteena olevien henkilöiden esittämät huomiot ja esitettävä havainnoistaan täydellinen asiakirja-aineisto arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Tutkiva virkamies voi tehtäviensä hoitamiseksi käyttää valtuutta pyytää tietoja 25 c artiklan mukaisesti sekä valtuutta tehdä tutkimuksia ja paikalla tehtäviä tarkastuksia 25 d ja 25 e artiklan mukaisesti. Näitä valtuuksia käyttäessään tutkivan virkamiehen on noudatettava 25 bb artiklaa.

Tutkivalla virkamiehellä on tehtäviään hoitaessaan oikeus tutustua kaikkiin arvopaperimarkkinaviranomaisen toimiensa puitteissa keräämiin asiakirjoihin ja tietoihin.

3.  Saatettuaan tutkimuksensa päätökseen ja ennen havainnot sisältävän asiakirja-aineiston toimittamista arvopaperimarkkinaviranomaiselle tutkivan virkamiehen on annettava tutkimusten kohteena olleille henkilöille tilaisuus tulla kuulluiksi tutkimuksen kohteena olevista asioista. Tutkivan virkamiehen on perustettava havaintonsa yksinomaan tosiseikkoihin, joista asianomaiset henkilöt ovat voineet esittää huomautuksensa.

Tämän artiklan mukaisten tutkimusten aikana on kaikilta osin kunnioitettava asianomaisten henkilöiden puolustautumisoikeuksia.

4.  Toimittaessaan havainnot sisältävän asiakirja-aineiston arvopaperimarkkinaviranomaiselle tutkivan virkamiehen on ilmoitettava tästä tutkimusten kohteena oleville henkilöille. Tutkimusten kohteena olevilla henkilöillä on oikeus tutustua asiakirja-aineistoon, jollei muiden henkilöiden liikesalaisuuksien suojelemiseen liittyvistä oikeutetuista eduista muuta johdu. Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ei ulotu luottamuksellisiin tietoihin eikä arvopaperimarkkinaviranomaisen sisäisiin valmisteleviin asiakirjoihin.

5.  Tutkivan virkamiehen havainnot sisältävän asiakirja-aineiston perusteella ja kuultuaan 25 i artiklan mukaisesti tutkimusten kohteena olevia henkilöitä, jos nämä ovat sitä pyytäneet, arvopaperimarkkinaviranomainen päättää, ovatko tutkimusten kohteena olevat henkilöt syyllistyneet yhteen tai useampaan liitteessä III lueteltuun rikkomiseen, ja jos ovat, toteuttaa valvontatoimenpiteen 25 n artiklan mukaisesti ja määrää sakon 25 g artiklan mukaisesti.

6.  Tutkiva virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn arvopaperimarkkinaviranomaisessa eikä puuttua muullakaan tavalla arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksentekoprosessiin.

7.  Komissio antaa 82 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä koskevan valtuuden käyttöä koskevat menettelysäännöt, mukaan luettuina puolustautumisoikeuksia koskevat säännökset, ajalliset säännökset, sakkojen tai uhkasakkojen perimistä koskevat säännökset sekä seuraamusten määräämisen ja täytäntöönpanon vanhentumisaikoja koskevat säännökset.

8.  Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa ▌ asiat asianomaisten viranomaisten tutkittaviksi mahdollisia syytetoimia varten, jos se tämän asetuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan havaitsee vakavia viitteitä sellaisten tosiseikkojen mahdollisesta olemassaolosta, joiden se tietää kolmannen maan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti todennäköisesti täyttävän rikoksen tunnusmerkistön. Lisäksi arvopaperimarkkinaviranomainen pidättäytyy määräämästä sakkoja tai uhkasakkoja tapauksissa, joissa se on tietoinen siitä, että aiempi samanlaisen tosiseikan tai olennaisilta osiltaan samanlaisten tosiseikkojen perusteella annettu vapauttava tai langettava päätös on tullut lainvoimaiseksi kansallisen oikeuden mukaisen rikosoikeudellisen menettelyn seurauksena.

25 g artikla

Sakot

1.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa 25 f artiklan 5 kohdan mukaisesti, että keskusvastapuoli on tahallisesti tai tuottamuksellisesti syyllistynyt johonkin liitteessä III lueteltuun rikkomiseen, se tekee päätöksen tämän artiklan 2 kohdan mukaisen sakon määräämisestä.

Keskusvastapuolen suorittama rikkominen katsotaan tahallisesti tehdyksi, jos arvopaperimarkkinaviranomainen havaitsee objektiivisia tekijöitä, jotka osoittavat, että keskusvastapuoli tai sen ylin johto on toiminut tarkoituksellisesti rikkomisen tehdessään.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen sakkojen perusmäärät ovat enintään kaksi kertaa niin suuret kuin rikkomisella saadut voitot tai vältetyt tappiot, jos ne voidaan määrittää, tai enintään 10 prosenttia oikeushenkilön edellisen tilikauden vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta, sellaisena kuin se on määritelty asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä.

3.  Edellä 2 kohdassa säädettyjä perusmääriä mukautetaan tarvittaessa ottamalla huomioon raskauttavat tai lieventävät tekijät liitteessä IV vahvistettujen asianmukaisten kertoimien mukaisesti.

Asianmukaisia raskauttavia kertoimia sovelletaan perusmäärään yksi kerrallaan. Jos sovelletaan useampaa kuin yhtä raskauttavaa kerrointa, perusmäärän ja kunkin yksittäisen raskauttavan kertoimen soveltamisesta saadun määrän välinen erotus lisätään perusmäärään.

Asianmukaisia lieventäviä kertoimia sovelletaan perusmäärään yksi kerrallaan. Jos sovelletaan useampaa kuin yhtä lieventävää kerrointa, perusmäärän ja kunkin yksittäisen lieventävän kertoimen soveltamisesta saadun määrän välinen erotus vähennetään perusmäärästä.

4.  Sen estämättä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, sakon määrä saa olla enintään 20 prosenttia kyseisen keskusvastapuolen edellisen tilikauden vuotuisesta liikevaihdosta, mutta jos keskusvastapuoli on suoraan tai välillisesti hyötynyt rikkomisesta taloudellisesti, sakon määrä on vähintään yhtä suuri kuin kyseinen hyöty.

Jos keskusvastapuolen teko tai laiminlyönti muodostaa useamman kuin yhden liitteessä III luetelluista rikkomisista, sovelletaan ainoastaan 2 ja 3 kohdan mukaisesti laskettua korkeampaa ja yhteen näistä rikkomisista liittyvää sakkoa.

25 h artikla

Uhkasakot

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen määrää päätöksellä uhkasakkoja pakottaakseen

   a) toisen tason keskusvastapuolen lopettamaan rikkomisen 25 n artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla tehdyn päätöksen mukaisesti;
   b) 25 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön antamaan täydellisinä tiedot, joita on pyydetty 25 c artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä;
   c) toisen tason keskusvastapuolen
   i) suostumaan tutkimukseen ja erityisesti toimittamaan täydelliset asiakirjat, tiedot, menettelyt tai muun pyydetyn aineiston ja täydentämään ja oikaisemaan muita tietoja, jotka on toimitettu 25 d artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä käynnistetyssä tutkimuksessa; tai
   ii) suostumaan 25 e artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä määrättyyn paikalla tehtävään tarkastukseen.

2.  Uhkasakkojen on oltava tehokkaita ja oikeasuhteisia. Uhkasakkojen määrä määrätään kutakin viivästyspäivää kohden.

3.  Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, uhkasakkojen määrä on 3 prosenttia edeltävän tilikauden keskimääräisestä päivävaihdosta tai, luonnollisten henkilöiden ollessa kyseessä, 2 prosenttia edellisen kalenterivuoden keskimääräisestä päivätulosta. Se lasketaan uhkasakon määräämisestä tehdyssä päätöksessä määrätystä päivästä alkaen.

4.  Uhkasakko määrätään enintään kuuden kuukauden ajaksi arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen tiedoksi antamisesta. Tämän ajanjakson päätyttyä arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee toimenpidettä uudelleen.

25 i artikla

Asianosaisten kuuleminen

1.  Ennen 25 g ja 25 h artiklan mukaisen sakkoa tai uhkasakkoa koskevan päätöksen tekemistä arvopaperimarkkinaviranomainen antaa henkilöille, joita menettely koskee, tilaisuuden esittää huomautuksensa arvopaperimarkkinaviranomaisen toteamista seikoista. Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa päätöksensä ainoastaan niihin todettuihin seikkoihin, joista ne henkilöt, joita menettely koskee, ovat voineet esittää huomautuksensa.

2.  Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta, jos tarvitaan kiireellisiä toimia estämään merkittävän ja välittömän vahingon koituminen rahoitusjärjestelmälle. Siinä tapauksessa arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä välipäätöksen, ja se antaa kyseisille henkilöille tilaisuuden esittää huomautuksensa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on tehnyt päätöksensä.

3.  Menettelyissä on kunnioitettava täysin niiden henkilöiden puolustautumisoikeuksia, joita menettely koskee. Heillä on oikeus tutustua arvopaperimarkkinaviranomaisen asiakirja-aineistoon, jollei muiden henkilöiden liikesalaisuuksien suojelemiseen liittyvistä oikeutetuista eduista muuta johdu. Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ei ulotu luottamuksellisiin tietoihin eikä arvopaperimarkkinaviranomaisen sisäisiin valmisteleviin asiakirjoihin.

25 j artikla

Sakkojen ja uhkasakkojen julkistaminen, luonne, täytäntöönpano ja kohdentaminen

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa jokaisen sakon ja uhkasakon, joka on määrätty 25 g ja 25 h artiklan nojalla, paitsi jos julkistaminen vaarantaisi vakavasti rahoitusmarkkinat tai aiheuttaisi kohtuutonta haittaa asianosaisille. Tällainen julkistaminen ei saa sisältää asetuksessa (EY) N:o 45/2001 tarkoitettuja henkilötietoja.

2.  Edellä 25 g ja 25 h artiklan nojalla määrätyt sakot ja uhkasakot ovat luonteeltaan hallinnollisia.

3.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen päättää olla määräämättä sakkoja tai uhkasakkoja, se ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja asianomaisen kolmannen maan toimivaltaisille viranomaisille sekä esittää päätöksensä syyt.

4.  Edellä 25 g ja 25 h artiklan mukaisesti määrätyt sakot ja uhkasakot ovat täytäntöönpanokelpoisia.

Täytäntöönpanoon sovelletaan siinä jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa voimassa olevia riita-asioiden käsittelyä koskevia menettelysäännöksiä, jonka alueella täytäntöönpano tapahtuu.

5.  Sakkojen ja uhkasakkojen määrät kohdennetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

25 k artikla

Muutoksen hakeminen Euroopan unionin tuomioistuimelta

Euroopan unionin tuomioistuimella on täysi harkintavalta tutkiessaan valitukset päätöksistä, joilla arvopaperimarkkinaviranomainen on määrännyt sakon tai uhkasakon. Se voi kumota sakon tai uhkasakon tai alentaa tai korottaa sitä.

25 l artikla

Liitteen IV muuttaminen

Finanssimarkkinoiden kehityksen huomioon ottamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 82 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat toimenpiteitä liitteen IV muuttamiseksi.

25 m artikla

Tunnustuksen peruuttaminen

1.  Rajoittamatta 25 n artiklan soveltamista ▌ ja jollei seuraavista kohdista muuta johdu, arvopaperimarkkinaviranomainen peruuttaa 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja viranomaisia ja yhteisöjä kuultuaan 25 artiklan mukaisesti tehdyn tunnustusta koskevan päätöksen, jos ▌

   a) asianomainen keskusvastapuoli ei ole ryhtynyt käyttämään tunnustusta kuuden kuukauden kuluessa, nimenomaisesti luopuu ▌ tunnustuksesta tai ei ole harjoittanut liiketoimintaa yli kuuteen kuukauteen;
   b) asianomainen keskusvastapuoli on saanut tunnustuksen valheellisen ilmoituksen perusteella tai millä tahansa muilla epärehellisillä keinoilla;
   c) asianomainen keskusvastapuoli on vakavasti ja järjestelmällisesti rikkonut 25 artiklan 2 b kohdan mukaisia tunnustuksen edellytyksiä tai ei enää täytä jotakin näistä edellytyksistä eikä ole kyseisissä tilanteissa toteuttanut arvopaperimarkkinaviranomaisen edellyttämiä korjaavia toimia asianmukaisessa enintään kuuden kuukauden määräajassa;
   d) arvopaperimarkkinaviranomainen ei pysty hoitamaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviään suhteessa kyseiseen keskusvastapuoleen sen vuoksi, että keskusvastapuolen kolmannen maan viranomainen ei ole toimittanut arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikkia asiaankuuluvia tietoja tai tehnyt yhteistyötä sen kanssa 25 artiklan 7 kohdan mukaisesti;
   e) edellä 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosäädös on peruttu tai sen soveltaminen on keskeytetty taikka jokin siihen liittyvistä edellytyksistä ei enää täyty.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi rajata tunnustuksen peruuttamisen koskemaan tiettyä palvelua, toimintaa tai rahoitusvälinelajia.

Määrittäessään tunnustuksen peruuttamista koskevan päätöksen voimaantulopäivää arvopaperimarkkinaviranomainen tekee parhaansa mahdollisten markkinahäiriöiden minimoimiseksi ja asettaa asianmukaisen enintään kahden vuoden sopeutumisajan.

2.  Ennen tunnustuksen peruuttamista ensimmäisen kohdan c alakohdan mukaisesti arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa huomioon mahdollisuuden soveltaa 25 n artiklan 1 kohdan a–c alakohdan mukaisia toimenpiteitä.

▌ Jos arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa, että ensimmäisen kohdan c alakohdan mukaisia korjaavia toimia ei ole toteutettu enintään kuuden kuukauden määräajassa tai että toteutetut toimet eivät ole asianmukaisia, ja 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja viranomaisia kuultuaan se peruuttaa tunnustuspäätöksen.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa viipymättä asianomaisen kolmannen maan toimivaltaiselle viranomaiselle päätöksestään peruuttaa tunnustetun keskusvastapuolen tunnustus.

4.  Mikä tahansa 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista viranomaisista, joka katsoo, että jokin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista perusteista on täyttynyt, voi pyytää arvopaperimarkkinaviranomaista tutkimaan, täyttyvätkö edellytykset tunnustetun keskusvastapuolen tai sen tarjoaman tietyn palvelun, toiminnan tai rahoitusvälinelajin tunnustuksen peruuttamiseksi. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen päättää olla peruuttamatta ▌ kyseisen keskusvastapuolen tunnustamista, se perustelee päätöksensä kaikilta osin peruuttamista pyytävälle viranomaiselle.

25 n artikla

Valvontatoimet

1.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa 25 f artiklan 5 kohdan mukaisesti, että toisen tason keskusvastapuoli on syyllistynyt johonkin liitteessä III lueteltuun rikkomiseen, se tekee yhden tai useamman seuraavista päätöksistä:

   a) vaatii keskusvastapuolta lopettamaan rikkomisen;
   b) määrää sakkoja 25 g artiklan nojalla;
   c) antaa julkisia ilmoituksia;
   d) peruu keskusvastapuolen tai sen tarjoaman tietyn palvelun, toiminnan tai rahoitusvälinelajin tunnustuksen 25 m artiklan nojalla.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa 1 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä tehdessään huomioon rikkomisen luonteen ja vakavuuden seuraavien perusteiden osalta:

   a) rikkomisen kesto ja toistuvuus;
   b) onko rikkominen paljastanut vakavia tai järjestelmään liittyviä heikkouksia keskusvastapuolen menettelyissä tai hallintojärjestelmissä tai sisäisessä valvonnassa;
   c) onko rikkominen aiheuttanut talousrikoksen tai mahdollistanut sen tai muuten vaikuttanut siihen;
   d) onko rikkominen tapahtunut tahallisesti vai tuottamuksellisesti.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa kaikki 1 kohdan nojalla tehdyt päätökset viipymättä tiedoksi asianomaiselle keskusvastapuolelle ja ilmoittaa niistä asianomaisen kolmannen maan toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle. Se julkaisee kaikki tällaiset päätökset verkkosivustollaan kymmenen työpäivän kuluessa päätöksen tekopäivästä.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen julkistaessa päätöksensä ensimmäisen alakohdan mukaisesti se myös ilmoittaa julkisesti asianomaisen keskusvastapuolen oikeudesta valittaa päätöksestä ja tapauksen mukaan siitä, että tuollainen valitus on tehty, mainiten samalla, että kyseisellä valituksella ei ole lykkäävää vaikutusta, sekä arvopaperimarkkinaviranomaisen valituslautakunnan mahdollisuudesta keskeyttää riitautetun päätöksen soveltaminen asetuksen (EU) N:o 1095/2010 60 artiklan 3 kohdan mukaisesti."

"

12.  Lisätään 32 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

"Toimivaltaisen viranomaisen arvioinnista, joka koskee 31 artiklan 2 kohdassa säädettyä ilmoitusta ja 31 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja, on annettava 19 artiklan mukainen kollegion lausunto."

"

13.  Korvataan 35 artiklan 1 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:"

"Keskusvastapuoli ei saa ulkoistaa riskienhallintaan liittyviä tärkeimpiä toimia ilman toimivaltaisen viranomaisen lupaa. Tästä toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä on annettava 19 artiklan mukainen kollegion lausunto."

"

14.   Muutetaan 49 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Keskusvastapuolen on säännöllisesti tarkasteltava uudelleen malleja ja parametreja, jotka on otettu käyttöön sen vakuusvajevaatimusten, maksukyvyttömyysrahastoon suoritettavien maksujen, vakuuksille asetettavien vaatimusten ja muiden riskienhallintamekanismien laskemiseksi. Sen on testattava malleja tiukoilla ja usein toistettavilla stressitesteillä arvioidakseen niiden kestävyyttä äärimmäisissä mutta mahdollisissa markkinaolosuhteissa ja tehtävä toteumatestejä arvioidakseen käytettyjen menetelmien luotettavuutta. Keskusvastapuolen on hankittava itsenäinen validointi, ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle testien tuloksista ja annettava niiden validoida mallit ja parametrit ▌ 1 a, 1 b, 1 c, 1 d ja 1 e kohdan mukaisesti ennen kuin se tekee niihin merkittäviä muutoksia.

Kollegio antaa seuraavien kohtien mukaisesti lausunnon hyväksytyistä malleista ja parametreista, myös niihin tehdyistä merkittävistä muutoksista.

Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa, että Euroopan valvontaviranomaisille, EKPJ:lle ja yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle välitetään tiedot stressitestien tuloksista, jotta ne voivat arvioida keskusvastapuolten maksukyvyttömyyteen liittyviä rahoitusalan yritysten riskejä."

"

b)  Lisätään kohdat seuraavasti:"

"1 a. Jos keskusvastapuoli aikoo toteuttaa merkittävän muutoksen 1 kohdassa tarkoitettuihin malleihin ja parametreihin, sen on haettava toimivaltaiselta viranomaiselta ja arvopaperimarkkinaviranomaiselta kyseisen muutoksen validointia. Keskusvastapuolen on liitettävä suunnitellun muutoksen itsenäinen validointi hakemuksiinsa. Toimivaltaisen viranomaisen ja arvopaperimarkkinaviranomaisen on vahvistettava täydellisen hakemuksen vastaanottaminen keskusvastapuolelle.

1 b.  Toimivaltaisen viranomaisen ja arvopaperimarkkinaviranomaisen on tehtävä 50 työpäivän kuluessa täydellisten hakemusten vastaanottamisesta keskusvastapuolta koskeva riskinarviointi ja annettava niistä omat kertomuksensa 18 artiklan mukaisesti perustetulle kollegiolle.

1 c.  Kollegio antaa enemmistölausunnon 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti 30 työpäivän kuluessa 1 b kohdassa tarkoitettujen kertomusten vastaanottamisesta. Sen estämättä, mitä 1 e kohdassa säädetään väliaikaisesta hyväksymisestä, toimivaltainen viranomainen ei saa hyväksyä päätöstä malleja ja parametreja koskevien merkittävien muutosten validoinnin myöntämisestä tai epäämisestä ennen kuin kollegio on antanut tällaisen lausunnon, paitsi jos kollegio ei ole antanut lausuntoa määräajassa.

1 d.  Toimivaltaisen viranomaisen ja arvopaperimarkkinaviranomaisen on annettava 90 työpäivän kuluessa 1 a kohdassa tarkoitettujen hakemusten vastaanottamisesta keskusvastapuolelle ja toisilleen kaikilta osin perusteltu kirjallinen ilmoitus siitä, onko validointi myönnetty vai evätty.

1 e.  Keskusvastapuoli ei saa hyväksyä mitään merkittävää muutosta 1 kohdassa tarkoitettuihin malleihin ja parametreihin ennen toimivaltaisen viranomaisensa ja arvopaperimarkkinaviranomaisen validointien saamista. ▌ Toimivaltainen viranomainen voi arvopaperimarkkinaviranomaisen suostumuksella sallia kyseisten mallien ja parametrien merkittävän muutoksen väliaikaisen hyväksymisen ennen niiden validointia, jos se on perusteltu asianmukaisesti."

"

c)  Lisätään kohta seuraavasti:"

"5. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhtenäiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen laatii EPV:tä, muita asianomaisia toimivaltaisia viranomaisia ja EJRK:n jäseniä kuultuaan luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään edellytykset, joiden mukaisesti 1 kohdassa tarkoitettujen mallien ja parametrien muutokset katsotaan merkittäviksi.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä ...kuuta … [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti."

"

15.  Muutetaan 82 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2, 3 ja 4 kohta seuraavasti:"

"2. Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi 1 artiklan 6 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 25 artiklan 2 a kohdassa, 25 artiklan 6 a kohdassa, 25 a artiklan 3 kohdassa, 25 bb artiklan 3 kohdassa, 25 f artiklan 7 kohdassa, 25 l artiklassa, 64 artiklan 7 kohdassa, 70 artiklassa, 72 artiklan 3 kohdassa ja 85 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 1 artiklan 6 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 25 artiklan 2 a kohdassa, 25 artiklan 6 a kohdassa, 25 a artiklan 3 kohdassa, 25 bb artiklan 3 kohdassa, 25 f artiklan 7 kohdassa, 25 l artiklassa, 64 artiklan 7 kohdassa, 70 artiklassa, 72 artiklan 3 kohdassa ja 85 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se pyrkii kuulemaan arvopaperimarkkinaviranomaista ja kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.";

"

b)  korvataan 6 kohta seuraavasti:"

"6. Tämän asetuksen 1 artiklan 6 kohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 25 artiklan 2 a kohdan, 25 artiklan 6 a kohdan, 25 a artiklan 3 kohdan, 25 bb artiklan 3 kohdan, 25 f artiklan 7 kohdan, 25 l artiklan, 64 artiklan 7 kohdan, 70 artiklan, 72 artiklan 3 kohdan ja 85 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella."

"

16.  Lisätään 85 artiklaan kohdat seuraavasti:"

"6. Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa yhteistyössä EJRK:n kanssa ja 24 b artiklan 3 kohdan mukaisesti kaikki siinä kolmannen maan keskusvastapuolessa, jolle 25 artiklan 2 c kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosäädös on osoitettu, määritetyissä tai määritettävissä rahoitusvälineissä käytetyt unionin valuutat liikkeeseen laskevien keskuspankkien suostumuksella komissiolle kertomuksen kyseisen täytäntöönpanosäädöksen säännösten soveltamisesta, jossa arvioidaan erityisesti sitä, onko unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion rahoitusvakauteen kohdistuvaa riskiä vähennetty riittävästi. Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa kertomuksensa komissiolle 12 kuukauden kuluessa 25 artiklan 2 c kohdan kolmannen alakohdan b alakohdan mukaisesti määritetyn sopeutumisajan päättymisestä. Liikkeeseen laskevan keskuspankin antama hyväksyntä saa koskea vain sen liikkeelle laskemaa valuuttaa, ei selvitystä kokonaisuudessaan.

Komissio laatii 12 kuukauden kuluessa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kertomuksen toimittamisesta kertomuksen kyseisen täytäntöönpanosäädöksen säännösten soveltamisesta. Komissio antaa kertomuksensa ja mahdolliset ehdotuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

7.  Komissio laatii … mennessä [36 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta] kertomuksen, jossa arvioidaan seuraavien seikkojen tehokkuutta:

   a) arvopaperimarkkinaviranomaisen ja erityisesti keskusvastapuolen valvontakomitean tehtävät pyrittäessä lähentämään ja johdonmukaistamaan tämän asetuksen soveltamista 22 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten ja 18 artiklassa tarkoitettujen kollegioiden keskuudessa;
   b) kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamisen ja valvonnan puitteet;
   c) tasapuolisten toimintaedellytysten takaamisen puitteet toimiluvan 14 artiklan mukaisesti saaneiden keskusvastapuolten kesken sekä toimiluvan saaneiden keskusvastapuolten ja 25 artiklan mukaisesti tunnustettujen kolmansien maiden keskusvastapuolten kesken;
   d) arvopaperimarkkinaviranomaisen, toimivaltaisten viranomaisten ja liikkeeseen laskevien keskuspankkien välinen vastuunjako.

Komissio antaa kertomuksen ja mahdolliset ehdotuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle."

"

17.   Lisätään 89 artiklaan kohdat seuraavasti:"

"3 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen saa käyttää toimivaltaansa 25 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdan nojalla vasta 25 artiklan 2 a kohdan ja 25 a artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen voimaantulosta alkaen ja sellaisten keskusvastapuolten osalta, joista arvopaperimarkkinaviranomainen ei ole antanut 25 artiklan 1 kohdan mukaista päätöstä … päivään ...kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä] mennessä, vasta 25 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun asianomaisen täytäntöönpanosäädöksen voimaantulosta alkaen.

3 b.  Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa neljän kuukauden kuluessa 25 artiklan 2 a kohdan toisessa alakohdassa ▌ tarkoitetun delegoidun säädöksen voimaantulosta 25 ba artiklan nojalla kollegion kaikille 25 artiklan mukaisesti ennen … päivää ...kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä] tunnustetuille keskusvastapuolille ja hallinnoi sitä.

3 c.  Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee 25 artiklan 1 kohdan nojalla ennen … päivää ...kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä] tehtyjä tunnustamista koskevia päätöksiä 25 artiklan 5 kohdan mukaisesti 18 kuukauden kuluessa 25 artiklan 2 a kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen voimaantulosta.

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen määrittää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun jälkeen, että ennen … päivää ...kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä] tunnustettu keskusvastapuoli on 25 artiklan 2 a kohdan mukaisesti katsottava toisen tason keskusvastapuoleksi, arvopaperimarkkinaviranomainen asettaa asianmukaisen enintään 18 kuukauden pituisen sopeutumisajan, jonka kuluessa keskusvastapuolen on täytettävä 25 artiklan 2 b kohdassa tarkoitetut vaatimukset. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi jatkaa sopeutumisaikaa enintään kuudella kuukaudella keskusvastapuolen tai jonkin unioniin sijoittautuneiden määritysosapuolten valvonnasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä, jos tällainen jatkaminen on poikkeuksellisten olosuhteiden ja unioniin sijoittautuneille määritysosapuolille aiheutuvien vaikutusten vuoksi perusteltua."

"

18.  Korvataan 90 artikla seuraavasti:"

"90 artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstö ja resurssit

Arvopaperimarkkinaviranomainen arvioi viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kaksi vuotta tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä] tämän asetuksen mukaisten valtuuksiensa ja tehtäviensä vastaanottamisesta aiheutuvat henkilöstö- ja resurssitarpeensa ja toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle."

"

19.   Lisätään tämän asetuksen liitteessä oleva teksti liitteiksi III ja IV.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE

Lisätään asetukseen (EU) N:o 648/2012 liitteet III ja IV seuraavasti:

"LIITE III

Luettelo 25 g artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista rikkomisista

I.  Pääomavaatimuksiin liittyvät rikkomiset:

a)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 16 artiklan 1 kohtaa, koska sillä ei ole vähintään 7,5 miljoonan euron suuruista pysyvää ja käytettävissä olevaa alkupääomaa;

b)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 16 artiklan 2 kohtaa, koska sillä ei ole pääomaa, jakamaton voitto ja rahastot mukaan lukien, joka on oikeassa suhteessa sen toiminnasta johtuviin riskeihin ja jatkuvasti riittävä sen varmistamiseksi, että toiminta voidaan hallitusti lopettaa tai järjestää uudelleen kohtuullisen ajan kuluessa ja että keskusvastapuoli on asianmukaisesti suojattu luotto-, vastapuoli- ja markkinariskeiltä, toiminnallisilta ja oikeudellisilta riskeiltä sekä yritysriskeiltä, joita 41, 42, 43 ja 44 artiklassa tarkoitetut erityiset rahoitusvarat eivät vielä kata.

II Toiminnan järjestämistä koskeviin vaatimuksiin tai eturistiriitoihin liittyvät rikkomiset:

a)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 26 artiklan 1 kohtaa, koska sillä ei ole vahvoja päätöksenteko-, ohjaus- ja valvontajärjestelyjä, joihin sisältyvät selkeä organisaatiorakenne, jossa vastuualueet on määritelty yksityiskohtaisesti, avoimesti ja kattavasti, sekä tehokkaat menettelyt sellaisten riskien tunnistamista, hallitsemista, valvomista ja raportointia varten, joille se on tai saattaa olla alttiina, ja riittävät sisäisen valvonnan menetelmät, mukaan luettuina luotettavat hallinto- ja laskentamenetelmät;

b)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 26 artiklan 2 kohtaa, koska se ei ole omaksunut asianmukaisia toimintatapoja ja menettelyjä, jotka ovat riittävän tehokkaita sen varmistamiseksi, että tätä asetusta noudatetaan ja että myös sen johto ja työntekijät noudattavat kaikkia tämän asetuksen säännöksiä;

c)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 26 artiklan 3 kohtaa, koska se ei ylläpidä tai käytä organisaatiorakennetta, jolla varmistetaan sen palvelujen tarjoamisen ja toiminnan harjoittamisen jatkuvuus ja säännönmukaisuus, tai koska se ei käytä tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhteisia järjestelmiä, voimavaroja tai menettelyjä;

d)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 26 artiklan 4 kohtaa, koska se ei pidä riskienhallintaan ja muuhun toimintaansa liittyviä raportointisuhteita selvästi erillään toisistaan;

e)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 26 artiklan 5 kohtaa, koska se ei vahvista palkka- ja palkkiopolitiikkaa, jolla edistetään järkevää ja tehokasta riskienhallintaa ja joka ei houkuttele riskienhallinnan tason alentamiseen, tai se ei toteuta tai ylläpidä tällaista politiikkaa;

f)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 26 artiklan 6 kohtaa, koska se ei ylläpidä tietotekniikkajärjestelmiä, jotka ovat tarjottavien palvelujen ja harjoitettavan toiminnan monimutkaisuuden, moninaisuuden ja tyypin kannalta tarkoituksenmukaisia, jotta varmistetaan korkea turvallisuustaso sekä säilytettävien tietojen eheys ja luottamuksellisuus;

g)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 26 artiklan 7 kohtaa, koska se ei aseta maksutta saataville päätöksenteko-, ohjaus- ja valvontajärjestelyjään ja kyseistä keskusvastapuolta koskevia sääntöjä sekä perusteita määritysosapuolen aseman saavuttamiselle;

h)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 26 artiklan 8 kohtaa, koska se ei ole ollut usein järjestettävien riippumattomien tilintarkastusten kohteena tai ilmoittanut näiden tarkastusten tuloksia hallitukselle tai antanut niitä arvopaperimarkkinaviranomaisen saataville;

i)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 27 artiklan 1 kohtaa tai 27 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa, koska se ei varmista, että sen ylin johto ja hallituksen jäsenet ovat riittävän hyvämaineisia ja kokeneita keskusvastapuolen järkevän ja vakaan hoidon varmistamiseksi;

j)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 27 artiklan 2 kohtaa, koska se ei varmista, että kyseisen hallituksen jäsenistä vähintään yksi kolmannes mutta kuitenkin vähintään kaksi jäsentä on riippumattomia, tai koska se ei kutsu määritysosapuolten asiakkaiden edustajia hallituksen kokouksiin 38 ja 39 artiklaa koskevien asioiden käsittelyä varten tai koska se sitoo hallituksen riippumattomille ja muille toimivaan johtoon kuulumattomille jäsenille suoritettavan korvauksen keskusvastapuolen liiketoiminnan tulokseen;

k)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 27 artiklan 3 kohtaa, koska se ei määritä selkeästi hallituksen tehtäviä ja vastuualueita tai ei anna hallituksen kokousten pöytäkirjoja arvopaperimarkkinaviranomaisen tai tilintarkastajien saataville;

l)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 28 artiklan 1 kohtaa, koska se ei perusta riskinarviointikomiteaa, tai koska kyseinen riskinarviointikomitea ei muodostu sen määritysosapuolten edustajista, hallituksen riippumattomista jäsenistä ja sen asiakkaiden edustajista, tai koska se muodostaa riskinarviointikomitean siten, että yhdellä kyseisten edustajien ryhmistä on enemmistö riskinarviointikomiteassa, tai koska se ei anna arvopaperimarkkinaviranomaiselle asianmukaisesti tietoa riskinarviointikomitean toiminnasta ja päätöksistä, kun arvopaperimarkkinaviranomainen on pyytänyt saada asianmukaisesti tietoa;

m)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 28 artiklan 2 kohtaa, koska se ei määritä selkeästi riskinarviointikomitean toimeksiantoa, päätöksenteko-, ohjaus- ja valvontajärjestelyjä, joilla varmistetaan komitean riippumattomuus, taikka toimintamenettelyjä tai jäsenten hyväksymisvaatimuksia tai valintamenettelyjä, tai koska se ei julkista päätöksenteko-, ohjaus- ja valvontajärjestelyjä tai koska se ei vahvista, että riskinarviointikomiteaa johtaa hallituksen riippumaton jäsen ja että se raportoi suoraan hallitukselle ja pitää säännöllisesti kokouksia;

n)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 28 artiklan 3 kohtaa, koska se ei anna riskiarviointikomitean antaa hallitukselle neuvoja järjestelyistä, jotka voivat vaikuttaa keskusvastapuolen riskienhallintaan, tai koska hätätilanteissa ei ole ryhdytty kohtuullisiin toimiin riskinarviointikomitean kuulemiseksi keskusvastapuolen riskienhallintaan vaikuttavasta kehityksestä;

o)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 28 artiklan 5 kohtaa, koska se ei viipymättä ilmoita arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikista päätöksistä, joissa hallitus päättää olla noudattamatta riskinarviointikomitean neuvoja;

p)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 29 artiklan 1 kohtaa, koska se ei säilytä kaikkia tietoja kyseisen keskusvastapuolen suorittamista palveluista ja harjoittamasta toiminnasta vähintään kymmenen vuoden ajan, mikä on tarpeen, jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voi valvoa sitä, miten keskusvastapuoli noudattaa tätä asetusta;

q)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 29 artiklan 2 kohtaa, koska se ei säilytä kaikkia tietoja käsittelemistään sopimuksista vähintään kymmenen vuoden ajan kyseisten sopimusten päättymisestä siten, että tietojen perusteella voidaan todeta transaktion alkuperäiset ehdot ennen kyseisen keskusvastapuolen tekemää määritystä;

r)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 29 artiklan 3 kohtaa, koska se ei pyynnöstä huolimatta anna arvopaperimarkkinaviranomaisen ja EKPJ:n asianomaisten jäsenten saataville kaikkia 29 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja aineistoja ja tietoja tai määritettyjen sopimusten positioita koskevia tietoja riippumatta markkinapaikasta, jossa transaktiot on toteutettu;

s)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 30 artiklan 1 kohtaa, koska se ei ole ilmoittanut tai on virheellisesti tai puutteellisesti ilmoittanut arvopaperimarkkinaviranomaiselle sen osakkeenomistajina tai jäseninä suoraan tai välillisesti olevia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joilla on merkittävä omistusosuus keskusvastapuolessa, tai näiden merkittävien omistusosuuksien suuruuksia;

t)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 30 artiklan 4 kohtaa, koska se sallii 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden käyttävän vaikutusvaltaa, joka todennäköisesti haittaa keskusvastapuolen järkevää ja vakaata hoitoa;

u)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 31 artiklan 1 kohtaa, koska se ei ilmoita tai ilmoittaa virheellisesti tai puutteellisesti arvopaperimarkkinaviranomaiselle mahdollisista johdon vaihdoksista tai koska se ei ole antanut sille kaikkia tarpeellisia tietoja sen arvioimiseksi, noudatetaanko 27 artiklan 1 kohtaa tai 27 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa;

v)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 33 artiklan 1 kohtaa, koska se ei ylläpidä tai käytä tehokkaita kirjallisia organisaatio- ja hallintojärjestelyjä havaitakseen tai hallitakseen eturistiriitoja, joita on kyseisen keskusvastapuolen, mukaan luettuina sen johto, työntekijät tai muut henkilöt, joilla on suoraa tai välillistä määräysvaltaa tai merkittävä sidonnaisuus, ja sen määritysosapuolten tai niiden keskusvastapuolen tiedossa olevien asiakkaiden välillä, tai koska se ei ylläpidä tai sovella asianmukaisia menettelyjä, joilla pyritään ratkaisemaan mahdolliset eturistiriidat;

w)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 33 artiklan 2 kohtaa, koska se ei selkeästi ilmoita määritysosapuolelle tai määritysosapuolen asianomaiselle asiakkaalle, joka on keskusvastapuolen tiedossa, eturistiriitojen yleistä luonnetta tai lähteitä ennen kuin se hyväksyy kyseiseltä määritysosapuolelta uusia transaktioita, jos keskusvastapuolen soveltamilla organisaatio- tai hallintojärjestelyillä, joilla eturistiriitoja pyritään hallitsemaan, ei pystytä riittävällä tavalla varmistamaan, että määritysosapuolen tai asiakkaan etuihin kohdistuvat riskit vältetään;

x)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 33 artiklan 3 kohtaa, koska se ei kirjallisissa järjestelyissään ota huomioon kaikkia sellaisia olosuhteita, joista se on tai sen pitäisi olla tietoinen ja jotka voivat johtaa eturistiriitoihin muiden sellaisten yritysten rakenteen ja liiketoiminnan vuoksi, joiden kanssa sillä on emoyritys- tai tytäryrityssuhde;

y)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 33 artiklan 5 kohtaa, koska se ei toteuta kaikkia kohtuullisia toimia ehkäistäkseen järjestelmiinsä sisältyvien tietojen väärinkäytön tai estääkseen kyseisten tietojen käytön muuhun liiketoimintaan tai koska luonnollinen henkilö, jolla on merkittävä sidonnaisuus keskusvastapuoleen, tai oikeushenkilö, jolla on emoyritys- tai tytäryrityssuhde keskusvastapuolen kanssa, käyttää kyseisen keskusvastapuolen säilyttämiä luottamuksellisia tietoja kaupalliseen tarkoitukseen ilman nämä luottamukselliset tiedot omistavan asiakkaan kirjallista, ennakkoon annettua suostumusta;

z)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 36 artiklan 1 kohtaa, koska se ei toimi tasapuolisesti ja ammattimaisesti määritysosapuoltensa ja niiden asiakkaiden etujen mukaisesti;

aa)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 36 artiklan 2 kohtaa, koska sillä ei ole helposti saatavilla olevia, avoimia ja oikeudenmukaisia sääntöjä valitusten nopeaa käsittelyä varten;

bb)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 37 artiklan 1 tai 2 kohtaa, koska se käyttää jatkuvasti syrjiviä, läpinäkymättömiä tai subjektiivisia osallistumisvaatimuksia, tai koska se ei varmista, että keskusvastapuoleen pääsy on jatkuvasti oikeudenmukaista ja avointa, tai koska se ei varmista, että sen määritysosapuolilla on riittävästi rahoitusvaroja ja toimintakapasiteettia täyttääkseen kyseiseen keskusvastapuoleen osallistumisesta johtuvat velvollisuudet tai koska se ei tee vuosittain perusteellista selvitystä siitä, noudattavatko sen määritysosapuolet tätä vaatimusta;

cc)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 37 artiklan 4 kohtaa, koska sillä ei ole objektiivisia ja avoimia menettelyitä sellaisten määritysosapuolten osallistumisen keskeyttämistä ja asianmukaista poistumista varten, jotka eivät enää täytä 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia;

dd)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 37 artiklan 5 kohtaa, koska se kieltää 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vaatimukset täyttävän määritysosapuolen pääsyn perustelematta kieltoa asianmukaisesti ja kirjallisesti ja käyttämättä kiellon perustana kattavaa riskianalyysiä;

ee)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 38 artiklan 1 kohtaa, koska se ei anna määritysosapuolensa asiakkaille mahdollisuutta päästä käyttämään tarjottuja erityispalveluja erikseen;

ff)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 39 artiklan 7 kohtaa, koska se ei tarjoa mainitussa kohdassa tarkoitettuja erottelun eri tasoja kohtuullisin kaupallisin ehdoin.

III Toimintaa koskeviin vaatimuksiin liittyvät rikkomiset:

a)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 34 artiklan 1 kohtaa, koska se ei ota käyttöön, pane täytäntöön tai ylläpidä asianmukaisia liiketoiminnan jatkuvuutta koskevia toimintaperiaatteita ja palautumissuunnitelmaa, joiden tavoitteena on varmistaa sen toimintojen säilyminen, toiminnan nopea palautuminen ja velvollisuuksien täyttäminen ja joiden on mahdollistettava ainakin kaikkien transaktioiden elvyttäminen häiriön aikana, jotta keskusvastapuoli voi jatkaa luotettavasti toimintaansa ja saattaa toimituksen loppuun määräaikaan mennessä;

b)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 34 artiklan 2 kohtaa, koska se ei ota käyttöön, pane täytäntöön tai ylläpidä asianmukaista menettelyä, jotta varmistetaan asiakkaiden ja määritysosapuolten omaisuuserien ja positioiden oikea-aikainen ja asianmukainen toimitus tai siirtäminen, mikäli tunnustaminen peruutetaan 25 artiklan mukaisen päätöksen nojalla;

c)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 35 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, koska se ulkoistaa kyseisen keskusvastapuolen riskienhallintaan liittyviä tärkeimpiä toimia;

d)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 39 artiklan 1 kohtaa, koska se ei pidä erillisiä kirjausluetteloita ja tilejä, joiden perusteella se voi milloin tahansa viipymättä tunnistaa ylläpitämissään tileissä yhden määritysosapuolen tiliin ylläpidetyt omaisuuserät ja positiot toisen määritysosapuolen tiliin ylläpidetyistä omaisuuseristä ja positioista sekä omista omaisuuseristään;

e)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 39 artiklan 2 kohtaa, koska se ei tarjoudu pitämään eikä pyynnöstä huolimatta pidä erillisiä kirjausluetteloita ja tilejä, joiden avulla kukin määritysosapuoli voi tunnistaa keskusvastapuolen ylläpitämissä tileissä kyseisen määritysosapuolen omaisuuserät ja positiot sen määritysosapuolten tiliin ylläpidetyistä omaisuuseristä ja positioista;

f)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 39 artiklan 3 kohtaa, koska se ei tarjoudu pitämään eikä pyynnöstä huolimatta pidä erillisiä kirjausluetteloita ja tilejä, joiden avulla kukin määritysosapuoli voi tunnistaa selkeästi keskusvastapuolen ylläpitämissä tileissä tietyn asiakkaan tiliin ylläpidetyt omaisuuserät ja positiot muiden asiakkaiden tiliin ylläpidetyistä omaisuuseristä ja positioista, tai koska se ei pyynnöstä huolimatta tarjoa määritysosapuolilleen mahdollisuutta avata lisää tilejä omalla nimellään asiakkaidensa puolesta;

g)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 40 artiklaa, koska se ei mittaa ja arvioi lähes reaaliaikaisesti kuhunkin määritysosapuoleen liittyviä likviditeetti- ja luottoriskejään ja tarvittaessa sellaiseen toiseen keskusvastapuoleen liittyviä likviditeetti- ja luottoriskejään, jonka kanssa se on tehnyt yhteentoimivuusjärjestelyn, tai koska sillä ei ole pääsyä olennaisiin hintatietolähteisiin, jotta se voi tehokkaasti mitata riskejään kohtuullisin kustannuksin;

h)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 41 artiklan 1 kohtaa, koska se ei luottoriskejään rajoittaakseen määrää eikä vaadi vakuuksia eikä kerää niitä määritysosapuoliltaan tai tarvittaessa sellaisilta keskusvastapuolilta, joiden kanssa se on tehnyt yhteentoimivuusjärjestelyt, tai koska se määrää, vaatii tai kerää vakuuksia, jotka eivät ole riittäviä kattamaan mahdolliset riskit, joita keskusvastapuoli arvioi esiintyvän kyseisten positioiden realisointiin saakka, tai kattamaan asianmukaisella aikavälillä tappiot, joita aiheuttaa vähintään 99 prosenttia riskimuutoksista, tai varmistamaan, että keskusvastapuoli kattaa vastuunsa vakuuksilla kaikkien määritysosapuoliensa osalta ja tarvittaessa kaikkien sellaisten keskusvastapuolten osalta, joiden kanssa se on tehnyt yhteentoimivuusjärjestelyt, ainakin päiväkohtaisesti, tai ottamaan huomioon mahdolliset myötäsykliset vaikutukset tarvittaessa;

i)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 41 artiklan 2 kohtaa, koska se ei vakuusvajevaatimuksia asettaessaan käytä malleja ja parametreja, jotka kuvaavat määritettävien tuotteiden riskiominaisuuksia ja joissa otetaan huomioon vakuuksien keräämisen aikaväli, markkinoiden likviditeetti sekä muutosten mahdollisuus transaktion aikana;

j)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 41 artiklan 3 kohtaa, koska se ei vaadi eikä kerää vakuuksia päivän sisäisesti ainakin silloin, kun ylitetään ennalta määritellyt kynnysarvot;

k)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 42 artiklan 3 kohtaa, koska se ei ylläpidä maksukyvyttömyysrahastoa, joka antaa sille vähintään mahdollisuuden kestää äärimmäisissä mutta mahdollisissa markkinaolosuhteissa sen määritysosapuolen maksukyvyttömyys, johon liittyvät sen kannalta suurimmat vastuut, tai toiseksi ja kolmanneksi suurimman määritysosapuolen maksukyvyttömyys, jos niihin liittyvien vastuiden kokonaismäärä on suurempi, tai koska se kehittää ennusteita, joissa ei oteta huomioon sellaisia ajanjaksoja, jolloin volatiliteetti on ollut kaikkein suurinta niillä markkinoilla, joilla keskusvastapuoli tarjoaa palvelujaan, sekä useita mahdollisia tulevia ennusteita, joissa otetaan huomioon rahoitusvarojen äkilliset myynnit ja markkinoiden likviditeetin nopea väheneminen;

l)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 43 artiklan 2 kohtaa, jos se ei kykene kestämään 42 artiklassa tarkoitetun maksukyvyttömyysrahaston ja 43 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen muiden rahoitusvarojen avulla niiden kahden määritysosapuolen maksukyvyttömyyttä, joihin liittyy sen kannalta suurimmat vastuut äärimmäisissä mutta mahdollisissa markkinaolosuhteissa;

m)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 44 artiklan 1 kohtaa, koska sillä ei aina ole käytössään riittävää likviditeettiä palvelujensa ja toimiensa suorittamiseksi tai koska se ei laske päivittäin mahdollisia likviditeettitarpeitaan;

n)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 45 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa, koska se ei käytä maksukyvyttömän määritysosapuolen asettamia vakuuksia ennen kuin tappioiden kattamiseen käytetään muita rahoitusvaroja;

o)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 45 artiklan 4 kohtaa, koska se ei käytä tähän tarkoitukseen varattuja omia varoja ennen niiden maksujen käyttämistä, joita määritysosapuolet, jotka eivät ole maksukyvyttömiä, ovat suorittaneet maksukyvyttömyysrahastoon;

p)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 46 artiklan 1 kohtaa, koska se hyväksyy muita kuin erittäin likvidejä vakuuksia, joihin liittyy mahdollisimman vähäinen luotto- ja markkinariski, kattamaan määritysosapuoliinsa liittyvät alkuperäiset ja voimassa olevat vastuut, jos komission 46 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksymän delegoidun säädöksen mukaisesti muita vakuuksia ei voida hyväksyä;

q)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 47 artiklan 1 kohtaa, koska se sijoittaa rahoitusvaransa muihin kuin käteisvaroihin tai erittäin likvideihin rahoitusvälineisiin, joihin liittyy mahdollisimman vähäinen markkina- ja luottoriski ja jotka voidaan realisoida nopeasti siten, että kielteiset hintavaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä;

r)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 47 artiklan 3 kohtaa, koska se ei talleta vakuuksiksi tai maksukyvyttömyysrahastoon maksuiksi asetettuja rahoitusvälineitä sellaisten arvopaperien selvitysjärjestelmien ylläpitäjien huostaan, jotka varmistavat täyden suojan kyseisille rahoitusvälineille, vaikka sellaisia olisi saatavilla, tai koska se ei käytä toimiluvan saaneiden rahoituslaitosten muita erittäin turvallisia järjestelyjä;

s)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 47 artiklan 4 kohtaa, koska se tekee käteistalletukset muuten kuin toimiluvan saaneiden rahoituslaitosten erittäin turvallisia järjestelyjä käyttäen tai keskuspankkien pysyviä talletusjärjestelmiä tai keskuspankkien tarjoamia muita vastaavia välineitä käyttäen;

t)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 47 artiklan 5 kohtaa, koska se tallettaa varoja kolmannelle osapuolelle varmistamatta, että määritysosapuolille kuuluvat varat voidaan tunnistaa erillisinä keskusvastapuolelle kuuluvista varoista ja kyseiselle kolmannelle osapuolelle kuuluvista varoista erinimisten tilien avulla kolmannen osapuolen tilinpidossa tai muilla vastaavilla toimenpiteillä, joilla saavutetaan samantasoinen suoja, tai koska rahoitusvälineet eivät ole tarvittaessa nopeasti keskusvastapuolen saatavilla;

u)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 47 artiklan 6 kohtaa, koska se sijoittaa pääomaansa tai 41, 42, 43 tai 44 artiklassa säädettyjen vaatimusten perusteella saatuja rahamääriä omiin arvopapereihinsa tai emoyrityksensä tai tytäryrityksensä arvopapereihin;

v)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 48 artiklan 1 kohtaa, koska sillä ei ole käytössään yksityiskohtaisia menettelyitä, joita noudatetaan, kun määritysosapuoli ei noudata 37 artiklassa säädettyjä osapuolivaatimuksia keskusvastapuolen asettamassa määräajassa eikä sen vahvistamien menettelyjen mukaisesti, tai koska se ei ole vahvistanut yksityiskohtaisesti menettelyitä, joita noudatetaan silloin, kun keskusvastapuoli ei ole todennut määritysosapuolta maksukyvyttömäksi, tai koska se ei tarkastele näitä menettelyitä vuosittain uudelleen;

w)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 48 artiklan 2 kohtaa, koska se ei toteuta viipymättä toimia rajoittaakseen määritysosapuolen maksukyvyttömyydestä johtuvia tappioita ja likviditeettipaineita ja koska se ei varmista, että määritysosapuolen positioiden sulkeminen ei häiritse sen toimintaa tai altista määritysosapuolia, jotka eivät ole maksukyvyttömiä, tappioille, joita ne eivät voi ennakoida tai hallita;

x)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 48 artiklan 3 kohtaa, koska se ei viipymättä ilmoita asiasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle ennen kuin maksukyvyttömyyttä koskeva menettely todetaan tai käynnistetään;

y)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 48 artiklan 4 kohtaa, koska se ei varmenna, että sen soveltamat maksukyvyttömyyttä koskevat menettelyt ovat täytäntöönpanokelpoisia, eikä se toteuta kaikkia kohtuullisia toimia varmistaakseen, että sillä on oikeudelliset valtuudet realisoida maksukyvyttömän määritysosapuolen positiot ja siirtää tai realisoida maksukyvyttömän määritysosapuolen asiakkaiden positiot;

z)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 49 artiklan 1 kohtaa, koska se ei säännöllisesti tarkastele uudelleen mallejaan ja parametrejaan, jotka on otettu käyttöön sen vakuusvajevaatimusten, maksukyvyttömyysrahastoon suoritettavien maksujen, vakuuksille asetettavien vaatimusten tai muiden riskienhallintamekanismien laskemiseksi, eikä se testaa kyseisiä malleja tiukoilla ja usein toistettavilla stressitesteillä arvioidakseen niiden kestävyyttä äärimmäisissä mutta mahdollisissa markkinaolosuhteissa tai tee toteumatestejä arvioidakseen käytettyjen menetelmien luotettavuutta tai koska se ei hanki itsenäistä validointia tai ilmoita arvopaperimarkkinaviranomaiselle testien tuloksista tai anna sen validoida malleja ja parametreja ennen kuin se tekee niihin merkittäviä muutoksia;

aa)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 49 artiklan 2 kohtaa, koska se ei säännöllisesti testaa maksukyvyttömyyttä koskevien menettelyjensä keskeisiä näkökohtia tai koska se ei toteuta kaikkia kohtuullisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kaikki määritysosapuolet ymmärtävät kyseiset menettelyt ja että ne ovat tehneet asianmukaiset järjestelyt voidakseen reagoida maksukyvyttömyystapaukseen;

bb)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 50 artiklan 1 kohtaa, koska se ei käytä keskuspankkirahaa transaktioidensa toimitukseen, vaikka se olisi mahdollista ja vaikka keskuspankkirahaa olisi saatavilla, tai koska se ei toteuta toimia, joilla käteistoimitusriskejä rajoitetaan voimakkaasti, jos keskuspankkirahaa ei käytetä;

cc)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 50 artiklan 3 kohtaa, koska se ei eliminoi pääomariskejä noudattamalla toimittaminen maksua vastaan -periaatetta mahdollisimman pitkälle, jos kyseinen keskusvastapuoli on velvollinen toimittamaan tai vastaanottamaan rahoitusvälineitä;

dd)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 50 a tai 50 b artiklaa, koska se ei suorita KCCP:n laskentaa kyseisessä artiklassa määritetyllä tavalla tai koska se ei noudata 50 a artiklan 2 kohdassa ja 50 b ja 50 d artiklassa esitettyjä KCCP:n laskentasääntöjä;

ee)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 50 a artiklan 3 kohtaa, koska se suorittaa KCCP:n laskennan harvemmin kuin neljännesvuosittain tai harvemmin kuin arvopaperimarkkinaviranomainen edellyttää 50 a artiklan 3 kohdan mukaisesti;

ff)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 51 artiklan 2 kohtaa, koska sillä ei ole syrjimätöntä pääsyä sekä tietoihin, joita se tarvitsee markkinapaikalta saamiensa tehtävien suorittamiseen, vaikka keskusvastapuoli täyttää markkinapaikan laatimat toiminnalliset ja tekniset vaatimukset, että asianomaiseen selvitysjärjestelmään;

gg)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 52 artiklan 1 kohtaa, koska se tekee yhteentoimivuusjärjestelyn ilman, että se täyttää yhtään kyseisen kohdan a, b, c ja d alakohdassa esitetyistä vaatimuksista;

hh)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 53 artiklan 1 kohtaa, koska se ei erota selkeästi omaisuuseriä ja positioita sellaisen toisen keskusvastapuolen lukuun ylläpidetyssä tilissä, jonka kanssa se on tehnyt yhteentoimivuusjärjestelyn;

ii)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 54 artiklan 1 kohtaa, koska se tekee yhteentoimivuusjärjestelyn ilman arvopaperimarkkinaviranomaiselta saatua ennakkohyväksyntää.

IV.  Avoimuuteen ja tietojen saatavuuteen liittyvät rikkomiset:

a)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 38 artiklan 1 kohtaa, koska se ei julkista jokaisen erikseen suoritettavan palvelun hintaa ja maksuja, mukaan luettuina alennukset ja hyvitykset sekä perusteet näiden vähennysten saamiseksi;

b)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 38 artiklan 1 kohtaa, koska se ei ilmoita arvopaperimarkkinaviranomaiselle tietoja palvelujaan koskevista menoista ja tuloista;

c)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 38 artiklan 2 kohtaa, koska se ei ilmoita määritysosapuolilleen ja niiden asiakkaille, mitä riskejä liittyy sen tarjoamiin palveluihin;

d)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 38 artiklan 3 kohtaa, koska se ei julkista määritysosapuolilleen tai arvopaperimarkkinaviranomaiselle hintatietoja, joiden perusteella lasketaan sen määritysosapuoliin liittyvät vastuut päivän lopussa tai koska se ei julkista määrittämiensä transaktioiden määriä kunkin välinelajin osalta kokonaisuudessaan;

e)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 38 artiklan 4 kohtaa, koska se ei julkista viestintäprotokolliin liittyviä toiminnallisia ja teknisiä vaatimuksia, jotka kattavat sisällön ja viestimuodot, joita se käyttää viestintään kolmansien osapuolten kanssa, mukaan luettuna 7 artiklassa tarkoitetut toiminnalliset ja tekniset vaatimukset;

f)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 38 artiklan 5 kohtaa, koska se ei julkista yhtään määritysosapuolten tekemää 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten tai 38 artiklan 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten rikkomista, paitsi jos arvopaperimarkkinaviranomainen on katsonut, että tällainen julkistaminen uhkaisi rahoitusvakautta tai markkinoiden luottamusta tai vaarantaisi vakavasti finanssimarkkinoita tai aiheuttaisi suhteetonta vahinkoa osapuolille;

g)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 39 artiklan 7 kohtaa, koska se ei julkista tarjoamansa suojan tasoja ja erottelun eri tasoihin liittyviä kustannuksia;

h)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 49 artiklan 3 kohtaa, koska se ei julkista keskeisiä näkökohtia riskienhallintamallistaan tai oletuksia, jotka on tehty 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun stressitestin suorittamiseksi;

i)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 50 artiklan 2 kohtaa, koska se ei selkeästi ilmoita rahoitusvälineiden toimittamiseen liittyviä velvollisuuksiaan, mukaan lukien sitä, onko se velvollinen toimittamaan tai vastaanottamaan rahoitusvälineen tai korvaako se osallistujille toimittamisen yhteydessä syntyneet tappiot;

j)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 50 c artiklan 1 kohtaa, koska se ei raportoi 50 c artiklan 1 kohdan a, b, c, d ja e alakohdassa tarkoitettuja tietoja niille määritysosapuolilleen, jotka ovat laitoksia, tai niiden toimivaltaisille viranomaisille;

k)  toisen tason keskusvastapuoli rikkoo 50 c artiklan 2 kohtaa, koska se ilmoittaa tiedot niille määritysosapuolilleen, jotka ovat laitoksia, harvemmin kuin neljännesvuosittain tai harvemmin kuin arvopaperimarkkinaviranomainen edellyttää 50 c artiklan 2 kohdan mukaisesti.

V.  Valvontatoiminnan esteisiin liittyvät rikkomiset:

a)  keskusvastapuoli rikkoo 25 c artiklaa, koska se ei toimita tietoja vastauksena päätökseen, jolla vaaditaan tietoja 25 c artiklan 2 kohdan nojalla, tai koska se toimittaa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja vastauksena arvopaperimarkkinaviranomaisen 25 c artiklan 2 tai 3 kohdan mukaiseen tiedonsaantipyyntöön tai vastauksena arvopaperimarkkinaviranomaisen 25 artiklan 3 kohdan mukaiseen tietojen pyytämistä koskevaan päätökseen;

b)  keskusvastapuoli tai sen edustajat antavat virheellisiä tai harhaanjohtavia vastauksia 25 d artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla esitettyihin kysymyksiin;

c)  keskusvastapuoli ei noudata 25 d artiklan 1 kohdan e alakohtaa, koska se ei suostu antamaan arvopaperimarkkinaviranomaisen pyytämiä puhelin- tai tietoliikennetietoja;

d)  toisen tason keskusvastapuoli ei toimi määräajassa arvopaperimarkkinaviranomaisen 25 n artiklan nojalla päättämän valvontatoimenpiteen mukaisesti;

e)  toisen tason keskusvastapuoli ei suostu arvopaperimarkkinaviranomaisen ▌ 25 e artiklan nojalla tekemän tutkimuspäätöksen edellyttämään paikalla tehtävään tarkastukseen.

LIITE IV

Luettelo raskauttaviin ja lieventäviin tekijöihin liittyvistä kertoimista 25 g artiklan 3 kohdan soveltamista varten

Seuraavia kertoimia sovelletaan kumulatiivisesti tämän asetuksen 25 g artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin perusmääriin:

I Raskauttaviin tekijöihin liittyvät mukautuskertoimet:

a)  jos rikkominen on ollut toistuvaa, kultakin toistolta sovelletaan lisäkerrointa 1,1;

b)  jos rikkominen on kestänyt yli kuusi kuukautta, sovelletaan kerrointa 1,5;

c)  jos rikkominen on paljastanut keskusvastapuolen organisaatiossa järjestelmään liittyviä heikkouksia, erityisesti sen menettelyissä, hallintojärjestelmissä tai sisäisessä valvonnassa, sovelletaan kerrointa 2,2;

d)  jos rikkomisella on haitallinen vaikutus keskusvastapuolen toiminnan ja palvelujen laatuun, sovelletaan kerrointa 1,5;

e)  jos rikkominen on ollut tahallista, sovelletaan kerrointa 2;

f)  jos rikkomisen havaitsemisen jälkeen ei ole toteutettu korjaavia toimia, sovelletaan kerrointa 1,7;

g)  jos keskusvastapuolen ylin johto ei ole tehnyt yhteistyötä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa tämän tehdessä tutkimuksiaan, sovelletaan kerrointa 1,5.

II Lieventäviin tekijöihin liittyvät mukautuskertoimet:

a)  jos rikkominen on kestänyt alle kymmenen työpäivää, sovelletaan kerrointa 0,9;

b)  jos keskusvastapuolen ylin johto voi osoittaa toteuttaneensa kaikki tarvittavat toimenpiteet rikkomisen estämiseksi, sovelletaan kerrointa 0,7;

c)  jos keskusvastapuoli on ilmoittanut rikkomisesta arvopaperimarkkinaviranomaiselle ripeästi, tehokkaasti ja täydellisesti, sovelletaan kerrointa 0,4;

d)  jos keskusvastapuoli on toteuttanut vapaaehtoisesti toimenpiteitä varmistaakseen, ettei vastaavaa rikkomista voi enää tapahtua, sovelletaan kerrointa 0,6."

(1)*TEKSTIÄ EI OLE VIELÄ VIIMEISTELTY OIKEUDELLISESTI JA KIELELLISESTI.
(2)EUVL C 385, 15.11.2017, s. 3.
(3)Lausunto annettu 20 päivänä syyskuuta 2017 (EUVL C 434, 15.12.2017, s. 63).
(4)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 18. huhtikuuta 2019.
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).
(6)Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).

Päivitetty viimeksi: 29. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus