Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2017/0136(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0190/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0190/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 18/04/2019 - 10.18

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0438

Téacsanna atá glactha
PDF 383kWORD 136k
Déardaoin, 18 Aibreán 2019 - Strasbourg Eagrán sealadach
CPLanna a údarú agus CPLanna tríú tír a aithint ***I
P8_TA-PROV(2019)0438A8-0190/2018
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 i dtaca leis na nósanna imeachta agus na húdaráis a bhaineann le CPLanna a údarú agus na ceanglais maidir le CPLanna triú tír a aithint (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0331),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal  114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0191/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach an 4 Deireadh Fómhair 2017(1),

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 20 Meán Fómhair 2017(2),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 20 Márta 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8-0190/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige é a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1)IO C 385 15.11.2017, lch. 3.
(2)IO C 434 15.12.2017, lch. 63.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 18 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 i dtaca leis na nósanna imeachta agus na húdaráis a bhaineann le CPLanna a údarú agus na ceanglais maidir le CPLanna tríú tír a aithint(1)
P8_TC1-COD(2017)0136

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach(2),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(3),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(4),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Le Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5) leagtar síos nach mór conarthaí díorthach caighdeánaithe thar an gcuntar a imréiteach trí chontrapháirtí lárnach (CPL) i gcomhréir le ceanglais chomhionanna i dtíortha eile de chuid G20. Leis an Rialachán sin freisin tugadh isteach ceanglais dhiana maidir le stuamacht, eagrúchán agus déanamh gnó do CPLanna agus cuireadh ar bun socruithe maidir le maoirseacht stuamachta a dhéanamh orthu chun aon riosca ar úsáideoirí CPL a laghdú agus taca a chur faoin gcobhsaíocht airgeadais.

(2)  Ó glacadh Rialachán(AE) Uimh. 648/2012, tháinig fás as cuimse ar an méid gníomhaíochta a dhéanann CPLanna san Aontas de réir scála agus raon feidhme. Is dealraitheach go leanfaidh gníomhaíocht CPLanna de bheith ag méadú sna blianta atá romhainn de bharr na n-oibleagáidí imréitigh breise a tugadh isteach agus de bhrí gur tháinig méadú ar an méid imréitigh dheonaigh a dhéanann contrapháirtithe nach bhfuil faoi réir oibleagáid imréitigh. Leis an togra ón gCoimisiún an 4 Bealtaine 2017 chun leasú a dhéanamh ar Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ar dhóigh spriocdhírithe, chun a éifeachtacht agus a chomhréireacht a fheabhsú, cruthófar dreasachtaí breise do CPLanna i leith imréiteach díorthach lárnach a thairiscint do chontrapháirtithe, agus déanfar rochtain ar imréiteach a éascú do chontrapháirtithe beaga airgeadais agus neamhairgeadais. Na margaí caipitil atá níos doimhne agus níos comhtháite a thagann as an Aontas Margaí Caipitil, méadófar leo sin an gá imréiteach trasteorann a dhéanamh san Aontas, rud a chuirfidh le tábhacht agus le hidirnascthacht CPLanna i gcomhthéacs an chórais airgeadais.

(3)  Tá an líon CPLanna atá bunaithe san Aontas agus údaraithe faoi Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 faoi láthair réasúnta teoranta fós; tá 16 cinn acu ann ó bhí Lúnasa 2018 ann. Tugadh aitheantas do 32 cheann de CPLanna tríú tír faoi fhorálacha coibhéise an Rialacháin sin, lena gceadaítear dóibh a gcuid seirbhísí a thairiscint do chomhaltaí imréitigh agus d'ionaid trádála atá bunaithe san Aontas. Tá na margaí imréitigh ar fud an Aontais comhtháite go maith ach tá siad thar a bheith comhchruinnithe in aicmí sócmhainní áirithe agus thar a bheith idirnasctha. De bharr comhchruinniú riosca is beag an dóchúlacht go gclisfidh CPL ach dá dtarlódh sin d'fhéadfadh sé a bheith ina theagmhas tionchair rí-aird. I gcomhréir le comhdhearcadh G20, ghlac an Coimisiún togra le haghaidh Rialachán maidir le téarnamh agus réiteach CPLanna i mí na Samhna 2016 lena áirithiú go mbeidh na húdaráis ullamh go hiomchuí chun aghaidh a thabhairt ar CPL atá i mbéal cliseadh agus, ar an gcaoi sin, an chobhsaíocht airgeadais a chaomhnú agus na costais ar cháiníocóirí a theorannú.

(4)  D'ainneoin an togra reachtaigh agus i bhfianaise go bhfuil an t-imréiteach ag dul i méid agus i gcastacht san Aontas agus go bhfuil an ghné thrasteorann den imréiteach ag méadú san Aontas agus ar fud an domhain, ba cheart na socruithe maoirseachta do CPLanna an Aontais agus tríú tír a athbhreithniú. Trí aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna sainaitheanta go luath agus trí shocruithe maoirseachta comhsheasmhacha soiléire a bhunú do CPLanna an Aontais agus tríú tír, dhéanfaí cobhsaíocht ghinearálta chóras airgeadais an Aontais a atreisiú agus ba cheart gurb ísle fós an baol a bheadh ann go gclisfeadh CPL.

(5)  I bhfianaise na mbreithnithe sin, ghlac an Coimisiún Teachtaireacht an 4 Bealtaine 2017 maidir le freagairt ar dhúshláin do bhonneagair margaidh airgeadais chriticiúla agus maidir le forbairt bhreise a dhéanamh ar an Aontas Margaí Caipitil, ina luaitear gur gá tuilleadh athruithe a dhéanamh ar Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 chun an creat atá ann cheana a fheabhsú lena n-áirithítear an chobhsaíocht airgeadais agus lena dtacaítear leis an Aontas Margaí Caipitil a fhorbairt agus a dhoimhniú a thuilleadh.

(6)  Braitheann na socruithe maoirseachta faoi Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 den chuid is mó ar an údarás náisiúnta. Faoi láthair is iad na coláistí de mhaoirseoirí náisiúnta, an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA), comhaltaí ábhartha an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais (CEBC) agus údaráis ábhartha eile a dhéanann CPLanna a údarú agus a mhaoirsiú. Braitheann na coláistí ar chomhordú agus comhroinnt faisnéise a dhéanann an t-údarás náisiúnta atá freagrach as forfheidhmiú na bhforálacha a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 648/2012. D'fhéadfadh rioscaí arbatráiste rialála agus maoirseachta teacht as cleachtais mhaoirseachta atá éagsúil ó chéile do CPLanna ar fud an Aontais, rud a chuirfeadh an chobhsaíocht airgeadais i mbaol agus a chumasódh iomaíocht mhíchuí. Tá aird tarraingthe ag an gCoimisiún ar na rioscaí atá ag teacht chun cinn agus ar an ngá atá le cóineasú maoirseachta níos mó sa Teachtaireacht uaidh maidir le hAontas na Margaí Caipitil dar dáta an 14 Meán Fómhair 2016 agus i gcomhairliúcháin phoiblí maidir le hoibríochtaí na nÚdarás Maoirseachta Eorpach. Faoi chuimsiú an róil ghinearálta atá ag ESMA cheana chun ról comhordúcháin a chomhlíonadh idir údaráis inniúla agus ar fud na gcoláistí chun cultúr coiteann maoirseachta agus cleachtais mhaoirseachta chomhsheasmhacha a chruthú, nósanna imeachta aonfhoirmeacha agus modhanna cur chuige comhsheasmhacha a áirithiú, agus comhsheasmhacht na dtorthaí maoirseachta a fheabhsú, ba cheart do ESMA, ar an gcaoi seo, díriú go háirithe ar réimsí maoirseachta a bhfuil gné thrasteorann ag baint leo nó a bhféadfadh tionchar trasteorann a bheith acu. Ba cheart do ESMA, ar bhonn an tsaineolais agus na taithí atá aige i gcur i bhfeidhm an Rialacháin seo, na réimsí maoirseachta a chinneadh a bhfuil gné thrasteorann ag baint leo nó a bhféadfadh tionchar trasteorann a bheith acu.

(7)  Tá feidhmiú na gcoláistí a bunaíodh do CPLanna an Aontais ríthábhachtach chun go ndéanfar maoirseacht éifeachtach ar CPLanna. Chun a áirithiú go mbeidh comhleanúnachas ar fud an Aontais sna próisis laistigh de na coláistí, ba cheart na comhaontuithe i scríbhinn, lena gcinntear na socruithe praiticiúla d'fheidhmiú na gcoláistí sin, a bheachtú agus ba cheart iad a chaighdeánú a thuilleadh. Chun ról chomhaltaí na gcoláistí a chur chun cinn a thuilleadh, ba cheart iad a bheith i dteideal rannchuidiú le socrú chláir oibre chruinnithe na gcoláistí. Chun cur le trédhearcacht na gcoláistí, ba cheart comhdhéanamh na gcoláistí a chur in iúl don phobal. Chun nach mbeidh aon choinbhleachtaí leasa ann, sonraítear i Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 gur cheart cúraimí maoirseachta BCE agus cúraimí a bhaineann leis an mbeartas airgeadaíochta, agus aon chúraimí eile atá air, a dheighilt óna chéile go hiomlán agus iad á gcur i gcrích. Ba cheart an deighilt shonrach sin idir freagrachtaí BCE a aithint. Dá réir sin, i gcásanna ina bhfuil BCE ina chomhalta de choláiste a bunaíodh do CPLanna an Aontais toisc é a bheith ag feidhmiú mar údarás inniúil de chuid comhalta imréitigh faoi chuimsiú an tSásra Maoirseachta Aonair agus toisc é a bheith ag feidhmiú mar bhanc ceannais eisiúna a ionadaíonn don Eurochóras, ba cheart dhá vóta sa choláiste a dhílsiú do BCE.

(8)  Tá teorainn faoi láthair le líon na mbanc ceannais eisiúna agus na n-údarás inniúil atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar chomhaltaí imréitigh na mBallstát a ndéantar ionadaíocht orthu i gcoláistí arna mbunú do CPLanna an Aontais. D'fhonn rochtain ar fhaisnéis a éascú do raon níos leithne banc ceannais eisiúna agus d'údaráis inniúla na mBallstát eile sin a bhféadfadh a gcobhsaíocht airgeadais a bheith thíos le hanás airgeadais CPL, ba cheart do bhainc cheannais eisiúna agus údaráis inniúla breise a bheith in ann a bheith rannpháirteach i gcoláistí arna iarraidh sin. Chun comhsheasmhacht a chur chun cinn i maoirsiú CPLanna ar fud an Aontais, ba cheart don chathaoirleach, nó do chomhalta neamhspleách, nó don Choiste Maoirseachta do CPLanna a bheith rannpháirteach sna coláistí freisin. D'fhonn próiseas cinnteoireachta iomchuí, éifeachtach agus gasta a áirithiú, níor cheart cead vótála a bheith ag na bainc cheannais eisiúna agus údaráis inniúla sin atá rannpháirteach ar bhonn iarrata ná ag cathaoirleach nó comhalta neamhspleách an Choiste Maoirseachta do CPLanna.

(9)  Chun go neartófar an ról atá ag coláistí, ba cheart iad a bheith in ann tuairimí a sholáthar maidir le réimsí breise maoirseachta lena n-imrítear tionchar bunúsach ar oibríochtaí gnó CPL, lena n-áirítear maidir le measúnú a dhéanamh ar scairshealbhóirí agus comhaltaí de chuid CPLanna a bhfuil sealúchais cháilitheacha acu agus maidir le seachfhoinsiú feidhmeanna, seirbhísí nó gníomhaíochtaí oibríochtúla. Ina theannta sin, arna iarraidh d'aon chomhalta den choláiste, ba cheart an coláiste a bheith in ann moltaí a chuimsiú sna tuairimí uaidh, ar moltaí iad a bheadh dírithe ar aghaidh a thabhairt ar easnaimh i mbainistiú riosca CPL agus ar neartú a dhéanamh ar theacht aniar CPL, faoi réir cinneadh tromlaigh de chuid an choláiste. Ba cheart vótáil an choláiste maidir le cuimsiú na moltaí sin agus vótáil an choláiste ar an tuairim a dhéanamh ar bhonn leithleach. Chun gur treise a bheidh tionchar na dtuairimí agus na moltaí ón gcoláiste, ba cheart do na húdaráis inniúla iad a bhreithniú go cuí agus réasúnú a thabhairt i gcás ina n-imítear go suntasach ó na tuairimí nó ó na moltaí sin.

(10)  Chun an cóineasú maidir le cinntí maoirseachta a chur chun cinn a thuilleadh, ba cheart do ESMA sainorduithe nua a fháil chun dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a cheapadh maidir le leathnú gníomhaíochtaí agus seirbhísí agus chun na coinníollacha a shonrú maidir le samhlacha a athbhreithniú, tástáil struis agus cúltástáil. Thairis sin, ba cheart do ESMA a bheith i dteideal treoirlínte riachtanacha a eisiúint chun na nósanna imeachta coiteanna a shonrú a thuilleadh le haghaidh an phróisis maoirseachta um athbhreithniú agus meastóireacht i ndáil le contrapháirtithe lárnacha.

(11)  I bhfianaise nádúr domhanda na margaí airgeadais, agus an ghá aghaidh a thabhairt ar neamhréireachtaí sa mhaoirseacht a dhéantar ar CPLanna de chuid an Aontais agus de chuid tríú tír, ba cheart feabhas a chur ar chumas ESMA cóineasú i maoirseacht CPLanna a chur chun cinn. Chun na críche sin, ba cheart coiste inmheánach buan do chontrapháirtithe lárnacha ("an Coiste Maoirseachta do CPLanna") a bhunú chun cúraimí a láimhseáil a bhaineann le CPLanna a údaraítear laistigh den Aontas agus le CPLanna tríú tír. Ba cheart bunú, feidhmeanna agus comhdhéanamh an Choiste Maoirseachta do CPLanna a bhunófar laistigh de ESMA a bheith ina réiteach uathúil chun saineolas a thabhairt le chéile i réimse na maoirseachta ar CPLanna agus níor cheart gur fasach a bheadh ann do na hÚdaráis Mhaoirseachta Eorpacha.

(12)  Ba cheart don Choiste Maoirseachta do CPLanna a bheith freagrach as cúraimí sonracha arna sannadh dó de bhun Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 chun dea‑fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh agus cobhsaíocht airgeadais an Aontais agus na mBallstát a áirithiú.

(13)  D'fhonn raon iomlán na taithí praiticiúla agus an tsaineolais oibríochtúil maidir le maoirsiú CPLanna a áireamh, beidh sa Choiste Maoirseachta do CPLanna an cathaoirleach, na comhaltaí neamhspleácha agus údaráis inniúla na mBallstát a bhfuil CPL údaraithe acu. I gcás ina dtiocfaidh sé le chéile maidir le CPLanna údaraithe, féadfaidh bainc cheannais eisiúna aon airgeadra de chuid an Aontais, ar sna hairgeadraí sin atá na hionstraimí airgeadais a imréitíonn CPLanna údaraithe tríú tír nó atá le himréiteach ag CPLanna údaraithe tríú tír, a bheith rannpháirteach ar bhonn deonach sa Choiste Maoirseachta do CPLanna maidir le réimsí na measúnuithe uile‑Aontais ar theacht aniar CPLanna i ndáil le forbairtí, bíodh siad dochrach nó ábhartha, sa mhargadh, ar mhaithe le rochtain a éascú ar fhaisnéis a d'fhéadfadh a bheith ábhartha chun a gcúraimí a dhéanamh. I gcás ina dtiocfaidh sé le chéile maidir le CPLanna tríú tír, féadfaidh bainc cheannais eisiúna aon airgeadra de chuid an Aontais, ar sna hairgeadraí sin atá na hionstraimí airgeadais a imréitíonn CPL tríú tír nó atá le himréiteach ag CPL tríú tír faoi seach, a bheith rannpháirteach, ar bhonn deonach, sa Choiste Maoirseachta do CPLanna chun cinntí maidir le CPLanna Leibhéal 2 a ullmhú. Comhaltaí den Choiste Maoirseachta do CPLanna, gan ceart vótála acu, ba cheart a bheith sna bainc cheannais eisiúna. Ba cheart an ceart a bheith ag cathaoirleach an Choiste Maoirseachta do CPLanna cuireadh a thabhairt do chomhaltaí na gcoláistí maoirseachta mar bhreathnóirí le háirithiú go gcuirfidh an Coiste Maoirseachta do CPLanna tuairimí na n-údarás ábhartha eile san áireamh.

(14)  Chun leibhéal saineolais agus cuntasachta iomchuí a chur ar fáil, ba cheart don bhord maoirseoirí cathaoirleach agus comhaltaí neamhspleácha an Choiste Maoirseachta do CPLanna a cheapadh ar bhonn fiúntais, ▌ eolas ar imréiteach, iarthrádáil, maoirseacht stuamachta agus cúrsaí airgeadais, chomh maith le taithí ar mhaoirseacht ar CPLanna agus ar iad a rialáil, tar éis nós imeachta roghnúcháin oscailte arna eagrú agus arna bhainistiú ag an mbord maoirseoirí, le cúnamh ón gCoimisiún, i gcomhréir le prionsabal na cothromaíochta inscne. Sula gceapfar iad agus suas go mí amháin tar éis don bhord maoirseoirí iad a roghnú, ba cheart do Pharlaimint na hEorpa ainmniú na ndaoine a roghnaíodh a fhormheas nó a dhiúltú, tar éis éisteacht a thabhairt dóibh. Ní fhéadfaidh an bord maoirseoirí ach na hiarrthóirí a fhormheasfaidh Parlaimint na hEorpa, agus iad sin amháin, a cheapadh.

(15)  Chun trédhearcacht agus rialú daonlathach a áirithiú, agus chun cearta institiúidí an Aontais a chaomhnú, ba cheart don chathaoirleach agus do chomhaltaí neamhspleácha an Choiste Maoirseachta do CPLanna a bheith freagrach do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle in aon chinneadh a dhéanfaidh sé ar bhonn an Rialacháin seo.

(16)  Ba cheart don chathaoirleach agus do chomhaltaí neamhspleácha an Choiste Maoirseachta do CPLanna gníomhú go neamhspleách agus go hoibiachtúil chun leas an Aontais. Ba cheart dóibh a áirithiú go dtabharfar aird iomchuí ar fheidhmiú ceart an mhargaidh inmheánaigh agus, chomh maith leis sin, ar an gcobhsaíocht airgeadais i ngach Ballstát, bíodh CPLanna údaraithe ann nó ná bíodh, agus san Aontas.

(17)  Chun próiseas cinnteoireachta iomchuí éifeachtach gasta a áirithiú sa Choiste Maoirseachta do CPLanna, ba cheart cearta vótála a bheith ag an gcathaoirleach, ag na comhaltaí neamhspleácha agus ag údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil CPL bunaithe. Níor cheart aon cheart vótála a bheith ag ionadaithe na mbanc ceannais ná ag breathnóirí. Ba cheart don Choiste Maoirseachta do CPLanna cinntí a dhéanamh trí thromlach simplí dá chomhaltaí; ba cheart do gach comhalta vótála aon vóta amháin a bheith aige nó aici agus ba cheart don chathaoirleach vóta réitigh a bheith aige nó aici i gcás cothromais. Ba cheart an chumhacht deiridh chinnteoireachta a bheith ag Bord Maoirseoirí ESMA i gcónaí.

(18)  D'fhonn cur chuige comhleanúnach comhsheasmhach maoirseachta a áirithiú laistigh den Aontas, ba cheart don Choiste Maoirseachta do CPLanna a bheith freagrach as cinntí sonracha áirithe a ullmhú agus cúraimí áirithe a chuirtear ar ESMA a dhéanamh. Leis na freagrachtaí sin, neartaítear ról comhordúcháin ESMA idir údaráis inniúla agus ar fud na gcoláistí chun cultúr coiteann maoirseachta agus cleachtais mhaoirseachta chomhsheasmhacha a chruthú, go háirithe maidir le réimsí maoirseachta a bhfuil gné thrasteorann ag baint leo nó a bhféadfadh tionchar trasteorann a bheith acu. Chuige sin, d'fhéadfaí a áireamh sna cinntí agus sna gníomhaíochtaí ábhartha maoirseachta sin go háirithe réimsí maoirseachta ina bhféadfaí, le cleachtais mhaoirseachta atá éagsúil ó chéile, rioscaí arbatráiste rialála agus maoirseachta a chruthú nó an chobhsaíocht airgeadais a chur i mbaol. Gach tuairim a ghlacfaidh na coláistí a leagtar síos sa Rialachán seo, ba cheart í a chur in iúl do ESMA, lena n-áirítear bunús na cinnteoireachta a mbaineann tuairim an choláiste leis agus aon mholtaí a ghabhann le tuairimí sin an choláiste.

(19)  Ina theannta sin, sa Choiste Maoirseachta do CPLanna, ba cheart malartú ex ante agus plé éigeantach a dhéanamh maidir le dréachtchinntí údaráis inniúla na CPLanna i ndáil le réimsí maoirseachta áirithe a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo. Os a choinne sin, ar bhonn deonach agus ar thionscnamh údarás inniúil de chuid na CPLanna, féadfaidh gach dréachtchinneadh a bheith faoi réir malartú ar bhonn ex ante. Níor cheart do ESMA tuairim a thabhairt i gcás nár sainaithníodh aon dearcthaí atá éagsúil de thoradh an phlé sa Choiste Maoirseachta do CPLanna. Ba cheart go n‑áiritheofaí, ach an chumhacht a bheith ag ESMA tuairimí a chur ar fáil, go bhfaigheadh údarás inniúil an chontrapháirtí lárnaigh, ó ghrúpa maoirseoirí atá speisialaithe agus a bhfuil taithí acu sa mhaoirseacht ar CPLanna, freagairt bhreise maidir le dréachtchinntí. Ní bheadh aon impleacht ag na tuairimí sin ó ESMA ar fhreagracht údarás inniúil an CPL an cinneadh críochnaitheach a dhéanamh, rud a chiallaíonn gur faoi lánrogha údarás inniúil an chontrapháirtí lárnaigh a bheadh ábhar deiridh an chinnidh sin i gcónaí. I gcás nach gcomhaontóidh an t-údarás inniúil leis an tuairim ó ESMA, ba cheart dó barúlacha a chur ar fáil do ESMA maidir le haon imeacht mór ón tuairim sin. Ba cheart don údarás inniúil barúlacha a chur ar fáil sula nglacfaidh sé cinneadh, tráth a nglacfaidh sé cinneadh nó tar éis dó cinneadh a ghlacadh. I gcás ina gcuirfidh an t-údarás inniúil barúlacha ar fáil tar éis dó cinneadh a ghlacadh áfach, ba cheart dó sin a dhéanamh gan moill mhíchuí. Ní chuirfí isteach, leis an tuairim ó ESMA, ar chumhacht na gcoláistí ábhar a dtuairime a chinneadh dá rogha féin, i gcás inarb infheidhme.

(20)  I gcás ina léireoidh gníomhaíochtaí maoirseachta maidir le CPLanna údaraithe easpa cóineasaithe agus comhsheasmhachta i gcur i bhfeidhm an Rialacháin seo, lena n‑áirítear ar bhonn an chomhairliúcháin, idir éigeantach agus deonach, a dhéanann na húdaráis inniúla le ESMA agus ar bhonn an phlé sa Choiste Maoirseachta do CPLanna, ba cheart do ESMA an cóineasú agus an chomhsheasmhacht a chur chun cinn a mhéid is gá, lena n-áirítear trí threoirlínte, moltaí nó tuairimí a eisiúint. D'fhonn an próiseas sin a éascú, ba cheart don Choiste Maoirseachta do CPLanna a bheith in ann a mholadh don bhord maoirseoirí smaoineamh ar threoirlínte, moltaí agus tuairimí ó ESMA a ghlacadh. Ba cheart don Choiste Maoirseachta do CPLanna a bheith i dteideal tuairimí a chur faoi bhráid an bhoird maoirseoirí freisin maidir le cinntí atá le glacadh ag ESMA maidir le cúraimí agus gníomhaíochtaí údaráis inniúla na CPLanna. Ba cheart don Choiste Maoirseachta do CPLanna, mar shampla, tuairimí a chur ar fáil maidir le dréachtchaighdeáin theicniúla nó dréacht-treoirlínte arna gceapadh ag ESMA i réimse údarú agus maoirseacht na CPLanna.

(21)  Chun maoirseacht éifeachtach a dhéanamh i ndáil le CPLanna tríú tír, ba cheart don Choiste Maoirseachta do CPLanna dréachtchinntí iomlána a ullmhú a dhéanfaidh Bord Maoirseoirí ESMA a fhormheas agus na cúraimí a cuireadh ar ESMA a chur i gcrích maidir leis na forálacha a leagtar síos sa Rialachán seo a bhaineann le haithint agus maoirseacht CPLanna tríú tír. Ós rud é go bhfuil comhar agus faisnéis bunriachtanach, ba cheart don Choiste Maoirseachta do CPLanna, nuair a thagann sé le chéile maidir le CPLanna tríú tír, faisnéis ábhartha a chomhroinnt leis an gColáiste do CPLanna tríú tír, lena n-áirítear na dréachtchinntí iomlána a thíolacfaidh sé don bhord maoirseoirí, cinntí críochnaitheacha a ghlacfaidh an bord maoirseoirí, cláir oibre agus miontuairiscí na gcruinnithe den Choiste Maoirseachta do CPLanna agus iarratais ar aitheantas a dhéanann CPLanna atá bunaithe i dtríú tír.

(22)  Lena áirithiú go gcuirfidh sé i bhfeidhm a chuid cúraimí ar bhealach éifeachtach, ba cheart don Choiste Maoirseachta do CPLanna tacaíocht a fháil ó fhoireann thiomnaithe ó ESMA chun a chruinnithe a ullmhú, chun na hanailísí a ullmhú is gá chun a chúraimí a chur i gcrích agus chun tacú leis agus é i mbun an chomhair idirnáisiúnta.

(23)  Ba cheart do bhainc cheannais eisiúna a bheith páirteach in ullmhú na gcinntí a dhéanfaidh an Coiste Maoirseachta do CPLanna maidir le rangú CPLanna tríú tír de réir a dtábhachta sistéamaí agus maidir le maoirseacht ar CPLanna Leibhéal 2 chun a áirithiú go ndéanfar a gcúraimí go cuí, ar cúraimí iad a bhaineann leis an mbeartas airgeadaíochta agus oibriú rianúil na gcóras íocaíochta. Ós rud é go bhféadfadh cinntí arna ndéanamh ag ESMA i ndáil le CPLanna Leibhéal 2, maidir le ceanglais chorrlaigh, rialú rioscaí leachtachta, comhthaobhacht, socrú agus formheas socruithe idir-inoibritheachta, a bheith an-ábhartha i leith cúraimí na mbanc ceannais, ba cheart don Choiste Maoirseachta do CPLanna dul i gcomhairle leis na bainc cheannais eisiúna aon airgeadra de chuid an Aontais, ar sna hairgeadraí sin atá na hionstraimí airgeadais a imréitíonn CPLanna tríú tír nó atá le himréiteach ag CPLanna tríú tír, ar bhonn an phrionsabail "géill nó mínigh".

(24)  Ba cheart do Bhord Maoirseoirí ESMA na dréachtchinntí a thíolacfaidh an Coiste Maoirseachta do CPLanna a ghlacadh, ag gníomhú dó i gcomhréir leis an bpróiseas cinnteoireachta a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010. Chun a áirithiú go mbeidh an próiseas cinnteoireachta éifeachtach agus gasta, ba cheart don bhord maoirseoirí cinntí áirithe nach mbaineann le haithint, le haicmiú CPLanna tríú tír, le ceanglais shonracha arna bhforchur ar CPLanna Leibhéal 2, le haitheantas a athbhreithniú nó a aistarraingt, ná le buneilimintí na maoirseachta leanúnaí ar CPLanna tríú tír, ar gá ina leith dul i gcomhairle leis na bainc cheannais eisiúna, ba cheart don bhord na cinntí sin a ghlacadh laistigh de thrí lá oibre.

(25)  Is gá athbhreithniú a dhéanamh chomh maith ar na socruithe maoirseachta sa Rialachán seo maidir le CPLanna tríú tír a thairgeann seirbhísí imréitigh ar chríocha an Aontais. Caithfear feabhas a chur ar an rochtain ar fhaisnéis, ar an gcumas cigireachtaí agus imscrúduithe a dhéanamh ar an láthair agus ar an deis faisnéis maidir le CPLanna tríú tír a chomhroinnt idir na húdaráis ábhartha san Aontas agus sna Ballstáit agus ar an deis cinntí ESMA a chur i bhfeidhm ar CPLanna tríú tír chun impleachtaí tábhachtacha cobhsaíochta airgeadais d'eintitis de chuid an Aontais a sheachaint. Tá baol ann chomh maith nach bhféadfar athruithe ar rialacha ▌CPL tríú tír nó ar chreat rialála tríú tír a chur san áireamh agus go bhféadfaí dochar a dhéanamh do na torthaí rialála agus maoirseachta,▌ rud a d'fhágfadh go mbeadh míchothrom iomaíochta ann idir CPLanna de chuid an Aontais agus CPLanna tríú tír.

(26)  Déanann CPLanna i dtríú tíortha líon suntasach d'ionstraimí airgeadais, arna n-ainmniú in airgeadraí de chuid na mBallstát, a imréiteach. Tá sé le tuiscint as sin go mbeidh dúshláin mhóra roimh údaráis na mBallstát agus an Aontais i leith an chobhsaíocht airgeadais a chaomhnú.

(27)  Mar chuid dá thiomantas do mhargaí airgeadais comhtháite, ba cheart don Choimisiún leanúint de bheith ag cinneadh, trí bhíthin cinntí coibhéise, an gcomhlíonann creataí dlíthiúil agus maoirseachta tríú tíortha ceanglais Rialachán (AE) Uimh. 648/2012. Chun cur chun feidhme an réimis choibhéisigh maidir le CPLanna atá ann cheana a fheabhsú, ba cheart an deis a bheith ag an gCoimisiún sonrú a dhéanamh, dá mbeadh sin riachtanach, ar na critéir maidir le réimis choibhéiseacha CPLanna tríú tír a mheas. Ina theannta sin, ní mór a thabhairt de chumhacht do ESMA freisin faireachán a dhéanamh ar fhorbairtí rialála agus maoirseachta sna réimis CPL tríú tír a mheasann an Coimisiún a bheith coibhéiseach. Áiritheofar leis sin go leanfaidh tríú tíortha de bheith ag comhlíonadh na gcritéar coibhéiseach agus aon choinníollacha sonracha arna socrú lena n-úsáid. Ba cheart do ESMA a thorthaí a thuairisciú do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, don Choimisiún agus don Choláiste do CPLanna tríú tír ar bhonn rúnda.

(28)  Faoi láthair féadfaidh an Coimisiún cinneadh coibhéise a leasú, a chur ar fionraí, a athbhreithniú nó a aisghairm tráth ar bith, go háirithe i gcás ina dtarlóidh forbairtí i dtríú tír a dhéanfaidh difear do na gnéithe a ndearnadh meastóireacht orthu i gcomhréir leis na ceanglais maidir le coibhéis faoin Rialachán seo. I gcás nach n-oibreoidh údaráis ábhartha tríú tír a thuilleadh i gcomhar le ESMA nó le maoirseoirí eile de chuid an Aontais de mheon macánta nó nach ndéanfaidh siad na ceanglais is infheidhme maidir le coibhéis a chomhlíonadh ar bhonn leanúnach, féadfaidh an Coimisiún, inter alia, fógra a thabhairt don údarás tríú tír nó moladh sonrach a fhoilsiú. I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún tráth ar bith coibhéis tríú tír a aisghairm, féadfaidh sé moill a chur ar dháta chur i bhfeidhm an chinnidh chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí do chobhsaíocht airgeadais agus ar shuaitheadh sa mhargadh. De bhreis ar na cumhachtaí atá ar fáil cheana, ba cheart an deis a bheith ag an gCoimisiún a áirithiú go leanfaidh na critéir maidir le coibhéis de bheith á gcomhlíonadh ar bhonn leanúnach ag an tríú tír lena mbaineann cinneadh coibhéise. Ba cheart an deis a bheith ag an gCoimisiún coinníollacha a leagan síos lena áirithiú go bhféadfaidh ESMA a fhreagrachtaí a fheidhmiú go héifeachtach i dtaca le CPLanna tríú tír a bhfuil aitheantas acu faoin Rialachán seo nó i dtaca le faireachán ar fhorbairtí rialála agus maoirseachta i dtríú tíortha atá ábhartha i leith cinntí coibhéise.

(29)  I bhfianaise an mhéadaithe atá ag teacht ar ghné thrasteorann na CPLanna agus na n‑idirnasc i gcóras airgeadais an Aontais, ní mór feabhas a chur ar chumas an Aontais na rioscaí a bhaineann le CPLanna tríú tír agus a d'fhéadfadh a bheith ann a aithint, faireachán a dhéanamh orthu agus iad a mhaolú. Ba cheart ról ESMA a fheabhsú dá bhrí sin chun maoirseacht éifeachtach a dhéanamh ar CPLanna tríú tír a iarrann aitheantas chun seirbhísí imréitigh a sholáthar san Aontas. Ní mór feabhas a chur freisin ar an bpáirt a ghlacann bainc cheannais eisiúna an Aontais maidir le CPLanna tríú tír a mhaoirsiú agus a aithint▌, agus maidir le haithint CPLanna ▌tríú tír a athbhreithniú agus a aistarraingt, ar CPLanna iad sin atá gníomhach san airgeadra a eisíonn siad. Dá bharr sin, ba cheart dul i gcomhairle le bainc cheannais eisiúna maidir le gnéithe áirithe a dhéanann difear dá bhfreagrachtaí maidir leis an mbeartas airgeadaíochta i dtaca le hionstraimí airgeadais arna n-ainmniú in airgeadraí de chuid an Aontais a imréitíonn CPLanna nó atá le himréiteach acu, ar CPLanna iad sin atá lonnaithe lasmuigh den Aontas.

(30)  Ón uair a gcinnfidh an Coimisiún go bhfuil creat dlíthiúil agus maoirseachta tríú tír coibhéiseach le creat an Aontais, ba cheart na rioscaí a bhaineann leis na CPLanna sin don chobhsaíocht airgeadais san Aontas nó i gceann amháin nó níos mó de Bhallstáit an Aontais a chur san áireamh sa phróiseas chun CPLanna ón tríú tír a aithint.

(31)  Agus iarratas ar aitheantas CPL tríú tír á mheas aige, ba cheart do ESMA measúnú a dhéanamh ar mhéid an riosca shistéamaigh atá sa CPL sin don chobhsaíocht airgeadais san Aontas nó i gceann amháin nó níos mó de Bhallstáit an Aontais ar bhonn na gcritéar oibiachtúil agus trédhearcach a leagtar amach sa Rialachán seo. Ba cheart do na critéir seo cur leis an measúnú foriomlán. Níor cheart a mheas go bhfuil aon cheann de na critéir sin cinntitheach leis féin. Agus measúnú á dhéanamh ar phróifíl riosca CPL tríú tír, ba cheart do ESMA na rioscaí uile a mheas, lena n-áirítear rioscaí oibríochtúla, amhail calaois, gníomhaíocht choiriúil agus rioscaí TF nó cibir-rioscaí. Ba cheart na critéir sin a shonrú a thuilleadh i ngníomh tarmligthe ón gCoimisiún. Agus na critéir sin á sonrú, ba cheart cineál na n-idirbheart a imréitíonn an CPL, lena n-áirítear a gcastacht, luaineacht a bpraghsanna agus a meánaibíocht, chomh maith le trédhearcacht agus leachtacht na margaí lena mbaineann agus a mhéid ba cheart gníomhaíochtaí imréitigh an CPL ainmnithe in euro nó in airgeadraí eile de chuid an Aontais a mheas. Chuige sin, i dtaca le gnéithe sonracha maidir le conarthaí díorthach áirithe talmhaíochta a liostaítear agus a dhéantar ar mhargaí rialáilte i dtríú tíortha, a bhaineann le margaí a fhreastalaíonn den chuid is mó ar chontrapháirtithe neamhairgeadais intíre sa tríú tír sin a bhainistíonn a rioscaí tráchtála trí na conarthaí sin, d'fhéadfadh riosca nach fiú trácht air a bheith ag baint leo do chomhaltaí imréitigh agus d'ionaid trádála san Aontas ós rud é gur beag an idirnascthacht shistéamach atá acu leis an gcuid eile den chóras airgeadais. I gcás ina bhfuil creat do théarnamh agus réiteach na CPLanna i bhfeidhm i dtríú tír, ba cheart do ESMA é sin a chur san áireamh freisin ina anailís ar mhéid an riosca shistéamaigh atá ag baint leis an CPL is iarratasóir sin arna mbunú sa tríú tír sin don chobhsaíocht airgeadais san Aontas nó i gceann amháin nó níos mó dá Bhallstáit.

(32)  CPLanna nach bhfuil tábhacht shistéamach leo maidir le cobhsaíocht airgeadais an Aontais nó ceann amháin nó níos mó de na Ballstáit, ba cheart iad a mheas mar CPLanna "Leibhéal 1". CPLanna a bhfuil tábhacht shistéamach leo maidir le cobhsaíocht airgeadais an Aontais nó ceann amháin nó níos mó de na Ballstáit, nó ar dócha go mbeadh an tábhacht sin leo, ba cheart a mheas gur CPLanna "Leibhéal 2" iad. I gcás ina gcinnfidh ESMA nach bhfuil tábhacht shistéamach le CPL tríú tír maidir leis an gcobhsaíocht airgeadais san Aontas nó i mBallstát amháin nó níos mó de chuid an Aontais, ba cheart feidhm a bheith ag na coinníollacha aitheantais atá ann cheana faoi Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 maidir leis an CPL sin. I gcás ina gcinnfidh ESMA go bhfuil tábhacht shistéamach le CPL tríú tír, ba cheart ceanglais shonrachaa fhorchur ar an CPL sin. Ba cheart do ESMA aitheantas a thabhairt do CPL den chineál sin i gcás ina gcomhlíonfaidh an CPL sin na ceanglais sin agus sa chás sin amháin. Ba cheart ceanglais stuamachta áirithe a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 lena ndírítear ar shábháilteacht agus éifeachtúlacht CPL a mhéadú, ba cheart iad a bheith san áireamh leis na ceanglais sin. Ba cheart do ESMA a bheith freagrach go díreach as a áirithiú go gcomhlíonfaidh CPL tríú tír a bhfuil tábhacht shistéamach ▌leis na ceanglais sin. Le ceanglais ghaolmhara, ba cheart ESMA a chumasú chun maoirseacht iomlán éifeachtach a dhéanamh ar an CPL sin faoin Rialachán seo freisin.

(33)  D'fhonn rannpháirtíocht chuí bhanc ceannais/bhainc cheannais eisiúna airgeadraí uile an Aontais, ar sna hairgeadraí sin atá na hionstraimí airgeadais a imréitíonn CPLanna tríú tír nó atá le himréiteach ag CPLanna tríú tír agus aitheantas á thabhairt do CPLanna Leibhéal 2 a áirithiú, ba cheart do ESMA, agus aitheantas á thabhairt aige do na CPLanna sin, a chur san áireamh an gcomhlíonann siad na ceanglais shonracha a d'fhéadfadh sé gur fhorchuir na bainc cheannais eisiúna sin agus a gcúraimí i ndáil le beartas airgeadaíochta á ndéanamh acu. Ba cheart baint a bheith ag na ceanglais sin le tíolacadh faisnéise chuig na bainc cheannais eisiúna arna iarraidh sin go cuí réasúnta, le comhar na CPLanna leis na bainc cheannais eisiúna i gcomhthéacs na dtástálacha struis arna ndéanamh ag ESMA, le hoscailt cuntais taisce thar oíche sa bhanc ceannais eisiúna agus le ceanglais i gcásanna eisceachtúla a mheasann an banc ceannais/na bainc cheannais a bheith riachtanach. Critéir agus ceanglais rochtana an bhainc cheannais/na mbanc ceannais eisiúna chun cuntas taisce thar oíche a oscailt, níor cheart gurb ionann iad agus oibleagáid a chur ar sheirbhísí imréitigh uile an CPL, nó cuid díobh, a athshuíomh.

(34)  Maidir le ceanglais a d'fhéadfadh na bainc cheannais a fhorchur i gcásanna eisceachtúla, d'fhéadfadh forbairtí i margaí arna n-imréiteach go lárnach, amhail struis sna margaí (go háirithe margadh an airgid agus an margadh athcheannaigh) ar a mbíonn an CPL ag brath chun leachtacht a fháil, difear a dhéanamh do tharchur an bheartais airgeadaíochta nó ar fheidhmiú rianúil na gcóras íocaíochta; staideanna ina gcuireann oibríochtaí CPLanna le heaspa leachtachta sa mhargadh; mífheidhmiú tromchúiseach i socruithe íocaíochta nó socraíochta a chuireann bac ar chumas an CPL a chuid oibleagáidí íocaíochta a chomhlíonadh nó cur lena riachtanais leachtachta. Cinnfear na cásanna eisceachtúla sin de réir bhreithnithe an bheartais airgeadaíochta agus de réir na mbreithnithe sin amháin agus ní gá a chinneadh nach ann do na cásanna sin toisc cás éigeandála gan a bheith ann i gcomhthráth, ar cás éigeandála i a bhaineann leis an CPL. Sna cásanna sin, d'fhéadfadh sé nach ndéanfadh an creat stuamachta na rioscaí a bheadh ann ina dhiaidh sin a mhaolú go hiomlán agus, sa chás sin, d'fhéadfadh sé gur gá do na bainc cheannais eisiúna gníomhaíocht dhíreach a dhéanamh chun a áirithiú go dtarchuirfear an beartas airgeadaíochta nó chun feidhmiú rianúil na gcóras íocaíochta a áirithiú.

(35)  Sna cásanna eisceachtúla sin, d'fhéadfadh sé gur gá do na bainc cheannais eisiúna, a mhéid a cheadaítear faoina gcreataí institiúideacha faoi seach, ceanglais shealadacha a fhorchur a bhaineann le rioscaí leachtachta, rioscaí socraíochta, ceanglais chorrlaigh, comhthaobhacht nó socruithe idir-inoibritheachta. D'fhéadfadh sé, mura gcomhlíonfaí na ceanglais shealadacha sin, go ndéanfadh ESMA aitheantas CPL Leibhéal 2 a aistarraingt. D'fhéadfaí a áireamh, go háirithe, sna ceanglais sin, feabhsuithe sealadacha ar bhainistiú riosca leachtachta CPL Leibhéal 2, amhail méadú ar an maolán leachtachta, méadú ar a mhinice a bhaileofar corrlaigh ionlae, agus teorainneacha ar neamhchosaintí tras-airgeadra, nó módúlachtaí sonracha chun airgead tirim a chur i dtaisce agus chun íocaíochtaí a shocrú in airgeadra an bhainc ceannais. Níor cheart na ceanglais a shíneadh chuig réimsí eile den mhaoirseacht stuamachta agus níor cheart gurb ionann iad go huathoibríoch agus aitheantas a tharraingt siar. Ina theannta sin, níor cheart cur i bhfeidhm na gceanglas sin a bheith ina choinníoll ach do thréimhse theoranta ama suas le sé mhí, agus d'fhéadfaí, aon uair amháin, tréimhse bhreise nach faide ná sé mhí a chur leis an tréimhse sin. Tar éis don tréimhse bhreise sin dul in éag, níor cheart cur i bhfeidhm na gceanglas sin a bheith ina choinníoll a thuilleadh le haghaidh CPL Leibhéal 2 a aithint. Ina ainneoin sin, i gcás nua nó eisceachtúil eile, níor cheart cosc a chur ar na bainc cheannais eisiúna ceanglais shealadacha a fhorchur, a mbeadh a gcur i bhfeidhm ina choinníoll le haghaidh CPL Leibhéal 2 a aithint faoin Rialachán seo.

(36)  Sula gcuirfear na ceanglais i bhfeidhm nó sula gcuirfí síneadh leo, ba cheart do bhanc ceannais eisiúna míniú a thabhairt do ESMA, do bhainc cheannais eisiúna aon airgeadra de chuid an Aontais, ar sna hairgeadraí sin atá na hionstraimí airgeadais a imréitítear nó atá le himréiteach, agus do chomhaltaí an Choláiste do CPLanna tríú tír ar iarmhairtí na gceanglas atá sé beartaithe acu a fhorchur ar éifeachtúlacht, ar fhóntacht agus ar theacht aniar CPLanna agus ba cheart dóibh údar a thabhairt dóibh maidir leis an bhfáth go bhfuil na ceanglais riachtanach agus comhréireach chun tarchur na mbeartas airgeadaíochta nó feidhmiú rianúil córas íocaíochta a áirithiú agus urraim a thabhairt ag an am céanna don ghá faisnéis rúnda agus íogair a chosaint. Chun an dúbláil a sheachaint, ba cheart don bhanc ceannais eisiúna comhoibriú agus faisnéis a chomhroinnt ar bhonn leanúnach le ESMA agus le bainc cheannais eisiúna aon airgeadra de chuid an Aontais, ar sna hairgeadraí sin atá na hionstraimí airgeadais a imréitítear nó atá le himréiteach i ndáil leis na ceanglais shealadacha is infheidhme i gcásanna eisceachtúla.

(37)  Ba cheart don bhanc ceannais eisiúna/do na bainc cheannais eisiúna a dhearbhú do ESMA cibé acu a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann CPL Leibhéal 2 aon cheanglais bhreise, chomh tapa agus is féidir agus, in aon chás, faoi 30 lá oibre ón gcinneadh faoi an bhfuil nó nach bhfuil CPL tríú tír ina CPL Leibhéal 1 i gcomhréir leis an tríú fomhír d'Airteagal 25(2a) nó, má forchuireadh na ceanglais bhreise tar éis na haitheanta, laistigh de 90 lá oibre tar éis an fhorchurtha.

(38)  Is athraitheach méid an riosca a bhaineann le CPL a bhfuil tábhacht shistéamach leis don chóras airgeadais agus do chobhsaíocht an Aontais. Ba cheart na ceanglais maidir le CPLanna a bhfuil tábhacht shistéamach leo a chur i bhfeidhm ar bhealach atá comhréireach leis na rioscaí a d'fhéadfadh a bheith ann don Aontas i ngeall leis an CPL. I gcás ina gcinnfidh ESMA, tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBord Eorpach um Riosca Sistéamach (BERS), agus i gcomhaontú le ▌banc ceannais eisiúna/bainc cheannais eisiúna aon airgeadra de chuid an Aontais, ar sna hairgeadraí sin atá na hionstraimí airgeadais a imréitíonn CPL tríú tír nó atá le himréiteach ag CPL tríú tír, ar bhonn measúnú atá iomlán réasúnaithe, lena n-áirítear measúnú cainníochtúil teicniúil ar na costais agus ar na sochair, go bhfuil tábhacht shistéamach chomh mór sin le CPL tríú tír, nó le cuid dá sheirbhísí imréitigh, nach dtabharfaí aghaidh go leordhóthanach, le comhlíonadh na gceanglas sonrach a leagtar amach sa Rialachán seo, ar an riosca don chobhsaíocht airgeadais san Aontais nó i gceann amháin nó níos mó dá Bhallstáit, agus i gcás ina measfar nach leor na bearta eile chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí don chobhsaíocht airgeadais, ba cheart do ESMA a bheith in ann a mholadh don Choimisiún nár cheart an CPL sin nó cuid dá sheirbhísí imréitigh a aithint. Tar éis an nós imeachta sin, féadfaidh ESMA a mholadh gan CPL a aithint, agus an CPL nó cuid dá sheirbhísí á rangú roimh ré mar eintiteas Leibhéal 2, nó gan é á rangú amhlaidh.

Ar bhonn an mholta sin, ba cheart don Choimisiún a bheith in ann gníomh cur chun feidhme a ghlacadh, mar rogha dheiridh, lena sonrófaí nár cheart don CPL tríú ▌tír atá i gceist a bheith in ann roinnt seirbhísí imréitigh nó a chuid seirbhísí imréitigh uile a chur ar fáil do chomhaltaí imréitigh agus d'ionaid trádála atá bunaithe san Aontas, mura mbeidh an CPL sin údaraithe an méid sin a dhéanamh in aon Bhallstát i gcomhréir leis an Rialachán seo. Ba cheart freisin tréimhse oiriúnaithe iomchuí nach faide ná dhá bhliain a shocrú leis an ngníomh cur chun feidhme sin a bhféadfaí, aon uair amháin, síneadh sé mhí a chur léi, agus ba cheart léiriú a bheith ann ar na cúinsí faoina bhféadfadh CPL leanúint de sheirbhísí nó gníomhaíochtaí áirithe imréitigh a chur ar fáil le linn na tréimhse oiriúnaithe agus aon bheart ba cheart a ghlacadh le linn na tréimhse sin d'fhonn teorainn a chur leis na costais a d'fhéadfadh a bheith ann do na comhaltaí imréitigh agus dá gcliaint, go háirithe iad siúd atá bunaithe san Aontas.

(39)  Tá sé tábhachtach go rachadh ESMA i gcomhairle leis na bainc cheannais eisiúna sin ceann ar cheann agus go gcuirfeadh siad in iúl go gcomhaontaíonn siad le haon mholadh a d'fhéadfadh aitheantas a shéanadh do CPL tríú tír ós rud é go bhféadfadh cinneadh mar sin tionchar a imirt ar an airgeadra a eisíonn siad agus ar an tuarascáil ó ESMA maidir le cur i bhfeidhm aon ghníomh cur chun feidhme a d'fhéadfadh an Coimisiún a ghlacadh tar éis an mholta úd. Mar sin féin, i gcás moladh nó tuarascáil den chineál sin, ba cheart baint a bheith ag an gcomhaontú nó ag na hábhair imní, a bhféadfadh banc ceannais éigin trácht a dhéanamh air, le hairgeadra a eisíonn an banc sin, agus an t-airgeadra sin amháin, agus ní leis an moladh ina iomláine ná leis an tuarascáil ina hiomláine.

(40)  Ba cheart do ESMA athbhreithniú a dhéanamh go rialta ar an aitheantas a tugadh do CPLanna tríú tír agus ar an rangú a dhéantar orthu mar CPLanna Leibhéal 1 nó CPLanna Leibhéal 2. I dtaca leis sin de, ba cheart do ESMA, inter alia, na hathruithe i gcineál, i méid agus i gcastacht ghnó CPLanna tríú tír a mheas. Ba cheart na hathbhreithnithe sin a dhéanamh ar a laghad gach cúig bliana agus am ar bith a chuirfidh CPL tríú tír, atá aitheanta, síneadh nó teorainn le réimse a ghníomhaíochtaí agus a chuid seirbhísí san Aontas. I gcás ina gcinnfidh ESMA, tar éis an athbhreithnithe sin, gur cheart CPL Leibhéal 1 a rangú mar CPL Leibhéal 2, ba cheart do ESMA tréimhse oiriúnaithe iomchuí, nach faide ná 18 mí, a shocrú, ar lena linn ba cheart don CPL na ceanglais is infheidhme maidir le CPLanna Leibhéal 2 a chomhlíonadh.

(41)  Arna iarraidh sin do CPL Leibhéal 2, ba cheart do ESMA a bheith in ann a chur san áireamh a mhéid is féidir comparáid a dhéanamh idir comhlíontacht CPL tríú tír, a bhfuil tábhacht shistéamach leis, leis na ceanglais is infheidhme sa tríú tír sin agus comhlíontacht an CPL sin le ceanglais Rialachán (AE) Uimh. 648/2012. Agus an measúnú sin á dhéanamh, maidir leis an ngníomh cur chun feidhme a ghlac an Coimisiún lena gcinntear go bhfuil socruithe dlíthiúla agus maoirseachta an tríú tír ina bhfuil an CPL bunaithe coibhéiseach leis na cinn sa Rialachán seo, ba cheart do ESMA an gníomh sin agus aon choinníollacha ar faoina réir a bheidh cur i bhfeidhm an ghnímh cur chun feidhme sin, a chur san áireamh. D'fhonn comhréireacht a áirithiú, ba cheart do ESMA a mheas freisin, agus an measúnú sin á dhéanamh, a mhéid atá na hionstraimí airgeadais a imréitíonn an CPL ainmnithe in airgeadraí de chuid an Aontais. Ba cheart don Choimisiún gníomh tarmligthe a ghlacadh lena ndéanfar tuilleadh mionsonraithe ar na modúlachtaí agus na coinníollacha maidir le measúnú a dhéanamh ar a inchomparáide agus atá an chomhlíontacht sin.

(42)  Ba cheart na cumhachtaí go léir is gá a bheith ag ESMA chun maoirseacht a dhéanamh ar CPLanna tríú tír aitheanta lena áirithiú go ndéanfaidh siad ceanglais Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 a chomhlíonadh go leanúnach. ▌

(43)  Chun an chomhroinnt faisnéise agus an comhar a éascú idir ESMA, údaráis inniúla na mBallstát atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar CPLanna agus na húdaráis inniúla atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar eintitis a bhféadfadh tionchar a bheith ag oibríochtaí na CPLanna tríú tír orthu, ba cheart do ESMA Coláiste do CPLanna tríú tír a bhunú. Ba cheart do chomhaltaí an choláiste a bheith in ann a iarraidh go bpléifeadh an Coiste Maoirseachta do CPLanna ábhar sonrach ar bith maidir le CPLanna tríú tír.

(44)  D'fhonn ESMA a chumasú chun a chuid cúraimí maidir le CPLanna tríú tír a dhéanamh go éifeachtach, ba cheart do CPLanna tríú tír táillí maoirseachta a íoc as cúraimí riaracháin agus maoirseachta ESMA. Ba cheart do na táillí na costais a chumhdach a bhaineann le hiarratais ar aitheantas a dhéanfaidh CPLanna tríú tír agus le maoirseacht na CPLanna sin. Ba cheart don Choimisiún na cineálacha táillí, na nithe a mbeidh na táillí dlite ina leith, méid na dtáillí agus an tslí a n-íocfar iad a shonrú a thuilleadh i ngníomh tarmligthe.

(45)  Ba cheart do ESMA a bheith in ann imscrúduithe agus cigireachtaí ar an láthair a sheoladh ar CPLanna Leibhéal 2 agus ar thríú páirtithe gaolmhara a ndearna na CPLanna sin feidhmeanna, seirbhísí nó gníomhaíochtaí oibríochtúla a sheachfhoinsiú chucu. I gcás inarb ábhartha, ba cheart na húdaráis inniúla atá freagrach as an maoirseacht ar na comhaltaí imréitigh atá bunaithe san Aontas, ba cheart iad a chur ar an eolas faoi thorthaí na n-imscrúduithe agus na gcigireachtaí sin ar an láthair. I gcás inarb ábhartha chun a gcúraimí beartais airgeadaíochta a chur i gcrích, ba cheart do bhainc cheannais eisiúna na n-ionstraimí airgeadais a imréitíonn an CPL nó atá le himréiteach ag an CPL a bheith in ann a iarraidh a bheith páirteach sna cigireachtaí sin ar an láthair.

(46)  Ba cheart ESMA a bheith in ann íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a fhorchur chun iallach a chur ar CPLanna tríú tír deireadh a chur le sárú, faisnéis iomlán cheart, arna éileamh ag ESMA, a sholáthar nó géilleadh d'imscrúdú nó cigireacht ar an láthair.

(47)  Ba cheart ESMA a bheith in ann fíneálacha a ghearradh ar CPLanna Leibhéal 1 agus CPLanna Leibhéal 2 araon, i gcás ina gcinnfidh sé go bhfuil siad tar éis an Rialachán seo a shárú d'aon ghnó nó le faillí trí fhaisnéis mhícheart nó mhíthreorach a sholáthar do ESMA. Ina theannta sin, ba cheart ESMA a bheith in ann fíneálacha a ghearradh ar CPLanna Leibhéal 2, i gcás ina gcinnfidh sé go bhfuil siad tar éis sárú a dhéanamh d'aon ghnó nó le faillí ar na ceanglais bhreise is infheidhme maidir leo atá sa Rialachán seo. I gcás ina measfaidh ESMA i gcomhréir le hAirteagal 25a(1) gur féidir a rá, faoi CPL Leibhéal 2 a chomhlíonann creat dlíthiúil infheidhme an tríú tír, go gcomhlíonann sé na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 25(2b)(a) agus a leagtar amach in Airteagal 16 agus i dTeideal IV agus Teideal V, níor cheart a mheas gur sárú ar an Rialachán seo é iompar an CPL sin sa mhéid go gcomhlíonann sé na ceanglais inchomparáide sin.

(48)  Ba cheart fíneálacha a ghearradh i gcomhréir le tromchúis na sáruithe. Ba cheart sáruithe a fhoroinnt ina ngrúpaí éagsúla ar cheart fíneálacha sonracha a chionroinnt ina leith. Chun an fhíneáil a bhaineann le sárú sonrach a ríomh, ba cheart do ESMA modheolaíocht dhá chéim a chur i bhfeidhm arb é a bheadh ann méid bunúsach a shocrú agus an méid bunúsach sin a choigeartú, más gá, faoi chomhéifeachtaí áirithe. Ba cheart an méid bunúsach a chinneadh trí láimhdeachas bliantúil na CPLanna tríú tír lena mbaineann a chur san áireamh agus ba cheart na coigeartuithe a dhéanamh tríd an méid bunúsach a mhéadú nó a laghdú trí bhíthin chur i bhfeidhm na gcomhéifeachtaí ábhartha i gcomhréir leis an Rialachán seo.

(49)  Leis an Rialachán seo, ba cheart comhéifeachtaí a bhunú a bheidh nasctha le himthosca géaraitheacha agus le himthosca maolaitheacha chun go dtabharfar na huirlisí is gá do ESMA chun cinneadh a dhéanamh maidir le fíneáil a bheidh comhréireach le tromchúis an tsáraithe arna dhéanamh ag CPL tríú tír, agus na himthosca faoina ndearnadh an sárú sin á gcur san áireamh.

(50)  Ba cheart an cinneadh fíneálacha a ghearradh nó íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a fhorchur a bhunú ar imscrúdú neamhspleách.

(51)  Sula ndéanfar cinneadh maidir le fíneálacha a ghearradh nó íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a fhorchur, ba cheart do ESMA an deis a thabhairt do na daoine atá faoi réir na n-imeachtaí éisteacht a fháil chun urraim a thabhairt dá gcearta maidir le cosaint.

(52)  Ba cheart do ESMA staonadh d'fhíneálacha a ghearradh nó d'íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a fhorchur i gcás ina bhfuil feidhm res judicata bainte amach aige mar thoradh ar imeachtaí coiriúla faoin dlí náisiúnta ag éigiontú nó ciontú a rinneadh roimhe sin a d'éirigh as fíorais chomhionanna nó as fíorais atá comhionann le chéile go substaintiúil.

(53)  Ba cheart cinntí ESMA, lena ndéantar fíneálacha a ghearradh agus íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a fhorchur, a bheith in-fhorfheidhmithe agus ba cheart forfheidhmiú na gcinntí sin a bheith faoi réir rialacha nós imeachta shibhialta atá i bhfeidhm sa Stát nó ar an gcríoch ina ndéanfar an forfheidhmiú. Níor cheart rialacha nós imeachta choiriúil a bheith san áireamh i rialacha nós imeachta shibhialta, ach ba cheart rialacha nós imeachta riaracháin a áireamh iontu.

(54)  I gcás sárú arna dhéanamh ag CPL Leibhéal 2, ba cheart an chumhacht a bheith ag ESMA raon de bhearta maoirseachta a dhéanamh, lena n-áirítear a cheangal ar chontrapháirtí lárnach Leibhéal 2 deireadh a chur leis an sárú, ▌agus, mar rogha dheireanach, an t‑aitheantas a tharraingt siar i gcás inar sháraigh an CPL Leibhéal 2 an Rialachán seo go tromchúiseach nó ina ndearna sé sin arís agus arís eile. Ba cheart do ESMA na bearta maoirseachta a chur i bhfeidhm agus cineál agus tromchúis an tsáraithe á gcur san áireamh, agus ba cheart dó prionsabal na comhréireachta a urramú. Sula ndéanfaidh ESMA cinneadh maidir le bearta maoirseachta, ba cheart dó deis a thabhairt do na daoine atá faoi réir na n-imeachtaí éisteacht a fháil chun urraim a thabhairt dá gcearta maidir le cosaint. I gcás ina gcinnfidh ESMA aitheantas a tharraingt siar, ba cheart do ESMA teorainn a chur le haon suaitheadh a d'fhéadfadh a bheith sa mhargadh trí thréimhse oiriúnaithe iomchuí nach faide na dhá bhliain a shainiú.

(55)  Maidir le bailíochtú a dhéanfaidh údaráis inniúla agus ESMA ar athruithe suntasacha ar mhúnlaí agus paraiméadair a ghlacfar chun ceanglais chorrlaigh, ranníocaíochtaí i leith ciste mainneachtana, ceanglais chomhthaobhachta agus sásraí rialaithe eile riosca a ríomh, ba cheart soiléiriú a dhéanamh ar ghnéithe nós imeachta agus ar an idirghníomhú idir an bailíochtú agus cinneadh an choláiste. Ba cheart an deis a bheith ann athrú suntasach ar na samhlacha nó na paraiméadair a réamhghlacadh i gcás inar gá sin, go háirithe nuair nach mór athrú gasta a dhéanamh chun fóntacht bainistithe riosca an CPL a áirithiú.

(56)  Tá maoirseacht éifeachtach ar CPLanna ag brath ar inniúlachtaí, saineolas agus acmhainní a chothú, chomh maith le caidreamh comhoibríoch a chothú agus malartú a dhéanamh idir na hinstitiúidí. Ós rud é gur próisis iad sin uile a thagann chun cinn le himeacht ama agus a mbíonn dinimic ar leith ag baint le gach ceann acu, ba cheart a chur san áireamh, agus córas feidhmiúil éifeachtach éifeachtúil maoirseachta á cheapadh do CPLanna, go bhféadfadh athrú teacht air san fhadtéarma. Níl aon amhras, dá bhrí sin, ach go dtiocfaidh athrú ar chomhroinnt na n-inniúlachtaí arna mbunú leis an Rialachán seo de réir mar a fhorbrófar ról agus acmhainní ESMA, a dtacaíonn an Coiste Maoirseachta do CPLanna leo. D'fhonn cur chuige maoirseachta éifeachtúil athléimneach a cheapadh maidir le CPLanna, ba cheart don Choimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar a éifeachtaí atá cúraimí ESMA, agus cúraimí an Choiste Maoirseachta do CPLanna go háirithe, maidir le féachaint chuige go gcuirtear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 i bhfeidhm san Aontas ar bhealach cóineasaithe comhsheasmhach agus go gcomhroinntear freagrachtaí ar institiúidí agus ar chomhlachtaí an Aontais agus na mBallstát. Ba cheart don Choimisiún tuarascáil a thabhairt freisin maidir le tionchar an Rialacháin ar an gcothrom iomaíochta i measc CPLanna agus measúnú a dhéanamh ar an gcreat faoina ndéanfar CPLanna tríú tír a aithint agus a mhaoirsiú. Ba cheart don Choimisiún an tuarascáil, agus aon togra iomchuí, a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle faoi cheann 36 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

(57)  Ba cheart an chumhacht gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil leis na nithe seo: an cineál táillí a shonrú a thuilleadh, na nithe a mbeidh na táillí dlite ina leith, méid na dtáillí agus an tslí a n-íocfar iad a shonrú a thuilleadh; na critéir ▌a shonrú lena gcinnfear an bhfuil, nó an dócha go mbeidh, tábhacht shistéamach le CPL maidir le cobhsaíocht airgeadais an Aontais nó maidir le ceann amháin nó níos mó dá Bhallstáit; sonrú breise ar na critéir a bheidh le húsáid chun coibhéis tríú tíortha a mheasúnú; sonrú a dhéanamh ar an gcaoi a gcomhlíonfaidh CPLanna tríú tír ceanglais áirithe agus ar na coinníollacha faoina ndéanfaidh siad sin; rialacha nós imeachta eile a bhaineann le fíneálacha a ghearradh nó íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a fhorchur, lena n-áirítear forálacha maidir le cearta na cosanta, teorainneacha ama, bailiú fíneálacha nó íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla agus na tréimhsí teorann i dtaca le híocaíochtaí pionósacha nó fíneálacha a fhorchur agus a fhorfheidhmiú; bearta chun Iarscríbhinn IV a leasú chun forbairtí sna margaí airgeadais a chur san áireamh.

(58)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo, agus go háirithe maidir le haitheantas a thabhairt do CPLanna tríú tír agus coibhéis creataí dlíthiúla tríú tíortha, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún.

(59)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon sábháilteacht agus éifeachtúlacht CPLanna a mhéadú trí cheanglais aonfhoirmeacha a leagan síos maidir lena ngníomhaíochtaí, a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr a fhairsinge agus a iarmhairtí, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

(60)  Ba cheart úsáid na cumhachta atá ag ESMA CPL a aithint mar CPL Leibhéal 1 nó CPL Leibhéal 2 a chur siar go dtí go ndéanfar na critéir a shonrú a thuilleadh lenar féidir a mheasúnú (i) an bhfuil, nó an bhféadfaidh go mbeidh, tábhacht shistéamach le CPL maidir le córas airgeadais an Aontais nó maidir le córas airgeadais ceann amháin nó níos mó de na Ballstáit; agus (ii) an bhfuil comhlíonadh inchomparáide á dhéanamh.

(61)  Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE) ▌Uimh. 648/2012 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 mar a leanas:

1.  In Airteagal 6, mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):"

"(b) na CPLanna a údaraítear i gcomhréir le hAirteagal 17 nó a aithnítear i gcomhréir le hAirteagal 25 agus dáta an údaraithe nó an aitheantais faoi seach, lenar léirítear cé na CPLanna atá údaraithe nó aitheanta chun críche na hoibleagáide imréitigh”;

"

2.  In Airteagal 15, cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

"3. D'fhonn cur i bhfeidhm comhsheasmhach an Airteagail seo a áirithiú, déanfaidh ESMA i gcomhar le CEBC dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a cheapadh ina sonrófar na coinníollacha nach gcumhdófar fúthu, leis an gcéad údarú, seirbhísí nó gníomhaíochtaí breise ar mian le CPL cur lena ghnó agus nach mór dá bhrí sin síneadh ar an údarú a lorg ina leith i gcomhréir le mír 1, agus ina sonrófar leis an nós imeachta lena rachfar i gcomhairle leis an gcoláiste, arna mbunú de réir Airteagal 18, maidir le cibé acu a shásaítear nó nach sásaítear na coinníollacha sin.

Cuirfidh ESMA na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoi ...[12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Tarmligtear chuig an gCoimisiún an chumhacht chun na caighdeáin theicniúla rialála a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.”;

"

3.  In Airteagal 17, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

"3. Laistigh de 30 lá oibre ón iarratas a fháil, measúnóidh an t-údarás inniúil ▌an bhfuil an t-iarratas comhlánaithe ina iomláine. I gcás nach bhfuil an t-iarratas comhlánaithe ina iomláine, leagfaidh an t-údarás inniúil síos spriocdháta faoina gcaithfidh an contrapháirtí lárnach is iarratasóir faisnéis bhreise a sholáthar. Tar éis dó an fhaisnéis bhreise sin a fháil, tarchuirfidh an t-údarás inniúil í, gan mhoill, chuig ESMA agus chuig an gcoláiste arna mbunú i gcomhréir le hAirteagal 18(1). Tar éis don údarás inniúil a mheasúnú ▌go bhfuil iarratas comhlánaithe ina iomláine, tabharfaidh sé fógra don chontrapháirtí lárnach is iarratasóir agus do chomhaltaí an choláiste agus do ESMA dá réir sin.”;

"

4.   Leasaítear Airteagal 18 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Laistigh de 30 lá féilire ó iarratas atá comhlánaithe ina iomláine i gcomhréir le hAirteagal 17 a bheith tíolactha, déanfaidh údarás inniúil an chontrapháirtí lárnaigh coláiste a bhunú agus a bhainistiú, agus déanfaidh sé cathaoirleacht air, chun feidhmiú na gcúraimí dá dtagraítear in Airteagail 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 agus 54 a éascú.";

"

(b)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):"

"(a) an cathaoirleach nó ceann ar bith de na comhaltaí neamhspleácha ar an gCoiste Maoirseachta do CPLanna dá dtagraítear i bpointí (a) agus (b) d'Airteagal 24a(2);;

"

(c)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

"(c) na húdaráis inniúla atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar chomhaltaí imréitigh an CPL atá bunaithe sna trí Bhallstát a dhéanann na ranníocaíochtaí is mó le ciste mainneachtana an CPL dá dtagraítear in Airteagal 42 ar bhonn comhiomlán in imeacht tréimhse bliana, lena n-áirítear, i gcás inarb ábhartha, BCE faoi chuimsiú na gcúraimí maidir le maoirseacht stuamachta ar institiúidí creidmheasa faoi chuimsiú an tSásra Maoirseachta Aonair a thugtar dó i gcomhréir le Rialachán Uimh. 1024/2013 ón gComhairle(6).";

"

(1)  ▌

(d)  i mír 2, cuirtear pointe (ca) isteach:"

"(ca) údaráis inniúla de chuid comhaltaí imréitigh, seachas iad siúd dá dtagraítear i bpointe (c), faoi réir toiliú a fháil ó údarás inniúil an CPL. Iarrfaidh na húdaráis inniúla sin toiliú údarás inniúil an CPL le bheith rannpháirteach sa choláiste agus údar á thabhairt acu leis an iarratas bunaithe ar an measúnú a dhéanfaidh siad ar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag anás airgeadais CPL ar chobhsaíocht airgeadais a mBallstáit faoi seach. I gcás nach ndeonóidh údarás inniúil an CPL an iarraidh, tabharfaidh údarás inniúil an CPL cúiseanna iomlána mionsonraithe leis sin i scríbhinn.”;

"

(e)  i mír 2, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

"(i) bainc cheannais eisiúna aon airgeadra de chuid an Aontais, ar sna hairgeadraí sin atá na hionstraimí airgeadais a imréitíonn CPL nó atá le himréiteach ag CPL seachas iad siúd dá dtagraítear i bpointe (h), faoi réir toiliú údarás inniúil an CPL. Iarrfaidh na bainc cheannais eisiúna sin toiliú údarás inniúil an CPL le bheith rannpháirteach sa choláiste agus údar á thabhairt acu leis an iarratas bunaithe ar an measúnú a dhéanfaidh siad ar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag anás airgeadais CPL ar a n-airgeadra eisiúna faoi seach. I gcás nach ndeonóidh údarás inniúil an CPL an iarraidh, tabharfaidh údarás inniúil an CPL cúiseanna iomlána mionsonraithe leis sin i scríbhinn.”;

"

(f)  i mír 2, cuirtear isteach an fhomhír seo a leanas:"

“Foilseoidh údarás inniúil an CPL ar a shuíomh gréasáin agus cuirfidh sé fógra chuig ESMA maidir le liosta de chomhaltaí an choláiste laistigh de 30 lá féilire tar éis an coláiste a bhunú. Déanfaidh údarás inniúil an CPL an liosta a nuashonrú gan moill mhíchuí tar éis aon athrú a dhéanfar ar chomhdhéanamh an choláiste. Foilseoidh ESMA ar a shuíomh gréasáin gan moill mhíchuí liostaí de chomhaltaí gach coláiste arna mbunú tar éis fógra a fháil ó údaráis inniúla an CPL.”;

"

(g)  i mír 4, cuirtear isteach an fhomhír seo a leanas:"

"D'fhonn feidhmiú na gcúraimí arna sannadh do choláistí de bhun na chéad fhomhíre a éascú, beidh de cheart ag comhaltaí an choláiste dá dtagraítear i mír 2 rannchuidiú le socrú chláir oibre chruinnithe an choláiste, go háirithe trí phointí a chur le clár oibre cruinnithe";

"

(h)  i mír 5, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:"

"Cinnfidh an comhaontú sin na socruithe praiticiúla d'fheidhmiú an choláiste, lena n-áirítear rialacha mionsonraithe maidir leis an méid seo a leanas:

   (i) nósanna imeachta vótála dá dtagraítear in Airteagal 19(3);
   (ii) na nósanna imeachta i ndáil le clár oibre chruinnithe an choláiste a shocrú;
   (iii) minicíocht chruinnithe an choláiste;
   (iv) formáid agus raon feidhme na faisnéise atá le cur ar fáil ag údarás inniúil an CPL do chomhaltaí an choláiste, go háirithe maidir leis an bhfaisnéis a bheidh le cur ar fáil i gcomhréir le Airteagal 21(4);
   (v) na tréimhsí íosta is iomchuí chun go ndéanfaidh comhaltaí an choláiste an doiciméadacht ábhartha a mheas;
   (vi) módúlachtaí na cumarsáide idir comhaltaí an choláiste;

Féadfar a chinneadh sa chomhaontú freisin cad iad na cúraimí a chuirfear de chúram ar údarás inniúil an CPL nó ar chomhalta eile den choláiste.";

"

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:"

"6. Chun feidhmiú comhsheasmhach agus comhleanúnach na gcoláistí ar fud an Aontais a áirithiú, déanfaidh ESMA, i gcomhar le CEBC, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt ina sonrófar na coinníollacha faoina ndéanfar na hairgeadraí sin de chuid an Aontais dá dtagraítear i bpointe (h) de mhír 2 a mheas mar na hairgeadraí is ábhartha agus ina sonraítear mionsonraí na socruithe praiticiúla dá dtagraítear i mír 5.

Déanfaidh ESMA na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin a chur faoi bhráid an Choimisiúin faoin ... [dhá mhí dhéag tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo].

Déantar an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.”;

"

5.  Leasaítear Airteagal 19 mar a leanas:

(a)  cuirtear an mhír seo a leanas isteach:"

"1a. I gcás ina dtabharfaidh an coláiste tuairim de bhun an Rialacháin seo, féadfar a áireamh sa tuairim sin, chomh maith le cinneadh faoi cibé acu a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann an CPL na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo, roinnt moltaí atá dírithe ar aghaidh a thabhairt ar easnaimh i mbainistiú riosca an CPL agus ar chur lena theacht aniar, ach é sin a bheith iarrtha ag aon chomhalta de chuid an choláiste agus an tuairim a bheith glactha ag tromlach den choláiste de réir mhír 3.

I gcás ina bhféadfaidh an coláiste tuairim a thabhairt uaidh, féadfaidh aon bhanc ceannais eisiúna, ar comhalta den choláiste é de bhun pointí (h) agus (i), moltaí a ghlacadh i ndáil leis an airgeadra a eisíonn sé.";

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

"3. Déanfar tuairim thromlaigh ón gcoláiste a ghlacadh trí thromlach simplí a chomhaltaí.

Maidir le coláistí ina bhfuil 12 chomhalta nó ina bhfuil suas le 12 chomhalta, beidh vóta ag beirt chomhaltaí, a thagann ón mBallstát céanna, ar a mhéad, agus is vóta amháin a bheidh ag gach comhalta vótála. Maidir le coláistí ina bhfuil níos mó ná 12 chomhalta, beidh vóta ag triúr comhaltaí, ar a mhéad, a thagann ón mBallstát céanna, agus is vóta amháin a bheidh ag gach comhalta vótála.

Má bhíonn BCE ina chomhalta den choláiste de bhun phointe ▌(c) agus phointe (h) d'Airteagal 18(2), beidh dhá vóta aige sa choláiste.

Ní bheidh aon chearta vótála ag comhaltaí an choláiste dá dtagraítear i bpointe (a), pointe (ca) agus pointe (i) d'Airteagal 18(2) i leith thuairimí an choláiste.";

"

(c)  cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

"4. Gan dochar don nós imeachta a leagtar amach in Airteagal 17, breithneoidh an t-údarás inniúil go cuí tuairim an choláiste ar a dtiocfar i gcomhréir le mír 1, lena n-áirítear aon mholtaí a d'fhéadfadh a bheith dírithe ar aghaidh a thabhairt ar easnaimh i mbainistiú riosca an CPL agus ar chur lena theacht aniar. I gcás nach n-aontóidh údarás inniúil an CPL le tuairim an choláiste, lena n-áirítear aon mholadh ann atá dírithe ar aghaidh a thabhairt ar easnaimh i mbainistiú riosca an CPL agus ar chur lena theacht aniar, beidh cúiseanna iomlána agus míniú sa chinneadh uaidh maidir le haon imeacht suntasach ón tuairim sin nó ó na moltaí sin.";

"

6.  Leasaítear Airteagal 21 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Gan dochar do ról an choláiste, déanfaidh na húdaráis inniúla dá dtagraítear in Airteagal 22 ▌athbhreithniú ar na socruithe, na straitéisí, na próisis agus na sásraí a chuirfidh contrapháirtithe lárnacha chun feidhme chun an Rialachán seo a chomhlíonadh agus déanfaidh siad meastóireacht ar na rioscaí, lena n‑áireofar, ar a laghad, rioscaí airgeadais agus oibríochtúla, a bhfuil na contrapháirtithe lárnacha neamhchosanta orthu nó a bhféadfadh contrapháirtithe lárnacha a bheith neamhchosanta orthu.'';

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

"3. Leagfaidh na húdaráis inniúla síos a mhinice a dhéanfar an t-athbhreithniú agus an mheastóireacht dá dtagraítear i mír 1, agus go háirithe a dhoimhne a bheidh siad, ag féachaint do mhéid, do thábhacht shistéamach, do nádúr, do scála ▌agus do chastacht na ngníomhaíochtaí agus dá n-idirnascacht le bonneagair eile margaidh airgeadais na gcontrapháirtithe lárnacha lena mbaineann. Déanfar an t-athbhreithniú agus an mheastóireacht a thabhairt cothrom le dáta ar bhonn bliantúil, ar a laghad.

▌Beidh na contrapháirtithe lárnacha faoi réir cigireachtaí ar an láthair. Arna iarraidh sin do ESMA, féadfaidh údaráis inniúla cuireadh a thabhairt d’fhoireann ESMA ▌páirt a ghlacadh sna cigireachtaí ar an láthair sin.

Aon fhaisnéis a fuarthas ó na contrapháirtithe lárnacha le linn nó i dtaobh cigireachtaí ar an láthair, féadfaidh an t-údarás inniúil í a chur ar aghaidh chuig ESMA.”;

"

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:"

"6. Faoin ... [12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], d'fhonn comhsheasmhacht a áirithiú i bhformáid, minicíocht agus doimhneacht an athbhreithnithe arna dhéanamh ag na húdaráis inniúla náisiúnta i gcomhréir leis an Airteagal seo, eiseoidh ESMA treoirlínte i gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena sonrófar níos mó, ar bhealach a bheidh iomchuí do mhéid, do struchtúr agus d'eagrúchán inmheánach na CPLanna agus do chineál, do raon feidhme agus do chastacht a gcuid gníomhaíochtaí, na nósanna imeachta agus na modheolaíochtaí coiteanna le haghaidh an phróisis maoirseachta um athbhreithniú agus meastóireacht dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 agus sa chéad fhomhír de mhír 3 den Airteagal seo.”;

"

7.  I dTeideal III, Caibidil 3, cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:"

"Airteagal 23a

Comhar maoirseachta idir na húdaráis inniúla agus ESMA i dtaca le CPLanna údaraithe

1.  Comhlíonfaidh ESMA ról comhordúcháin idir údaráis inniúla agus ar fud na gcoláistí chun cultúr coiteann maoirseachta agus cleachtais mhaoirseachta chomhsheasmhacha a chruthú, nósanna imeachta aonfhoirmeacha agus modhanna comhsheasmhacha cur chuige a áirithiú, agus comhsheasmhacht na dtorthaí maoirseachta a fheabhsú, go háirithe maidir le réimsí maoirseachta a bhfuil gné thrasteorann ag baint leo nó a bhféadfadh tionchar trasteorann a bheith acu.

2.  Tíolacfaidh ▌na húdaráis inniúla a gcuid dréachtchinntí chuig ESMA sula ndéanfaidh siad aon ghníomh nó beart a ghlacadh de bhun Airteagail 7, 8, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 agus 54.

Is ceadmhach freisin do na húdaráis inniúla dréachtchinntí a chur faoi bhráid ESMA sula ndéanfaidh siad aon ghníomh nó beart a ghlacadh i gcomhréir lena ndualgas faoi Airteagal 22(1).

3.  Tráth nach déanaí ná 20 lá oibre tar éis do ESMA dréachtchinneadh a fháil, arna chur faoina bhráid i gcomhréir le mír 2, i dtaca le hAirteagal ar leith, tabharfaidh ESMA tuairim uaidh faoin dréachtchinneadh sin don údarás inniúil i gcás inar gá chun go gcuirfí chun feidhme go comhleanúnach comhsheasmhach an tAirteagal sin.

I gcás nach mbeidh cóineasú ná comhsheasmhacht le feiceáil i dtaca le cur chun feidhme an Rialacháin seo sa dréachtchinneadh arna chur faoi bhráid ESMA i gcomhréir le mír 2, eiseoidh ESMA treoirlínte nó moltaí ar mhaithe le pé cóineasú nó comhsheasmhacht is gá i gcur chun feidhme an Rialacháin seo a chur chun cinn de bhun Airteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.

4.  I gcás ina nglacfaidh ESMA tuairim i gcomhréir le mír 3, déanfaidh an t-údarás inniúil a chuí-mharana air sin agus cuirfidh sé ESMA ar an eolas i dtaobh aon ghníomhaíocht nó easpa gníomhaíochta a dhéanfar ina leith. I gcás nach gcomhaontóidh an t-údarás inniúil leis an tuairim ó ESMA, cuirfidh sé ar fáil do ESMA tráchtaireacht maidir leis an áit a n-imítear go mór ón tuairim sin.";

"

8.  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 24:"

"Airteagal  24

Cásanna éigeandála

Cuirfidh údarás inniúil an CPL nó aon údarás inniúil ábhartha eile ESMA, an coláiste, comhaltaí ábhartha CEBC agus údaráis ábhartha eile ar an eolas gan aon mhoill mhíchuí faoi aon chás éigeandála a bhaineann le CPL, lena n-áirítear forbairtí i margaí airgeadais a d'fhéadfadh dochar a dhéanamh do leachtacht an mhargaidh, do tharchur beartas airgeadais, d'oibriú réidh córas íocaíochta nó do chobhsaíocht an chórais airgeadais in aon cheann de na Ballstáit ina bhfuil an CPL nó ceann dá chomhaltaí imréitigh bunaithe.";

"

9.  Cuirtear isteach an chaibidil seo a leanas:"

"CAIBIDIL 3A

An Coiste Maoirseachta do CPLanna

Airteagal 24a

An Coiste Maoirseachta do CPLanna

1.  Bunóidh ESMA buanchoiste inmheánach de bhun Airteagal 41 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 chun dréachtchinntí a ullmhú, a ghlacfaidh an bord maoirseoirí, agus chun na cúraimí a leagtar amach i mír 5 agus mír 7 (an Coiste Maoirseachta do CPLanna) a chur i gcrích.

2.  Beidh a leanas ar an gCoiste Maoirseachta do CPLanna:

   (a) an cathaoirleach, ag a mbeidh cead vótála;
   (b) beirt chomhaltaí neamhspleácha, ag a mbeidh cead vótála;
   (c) údaráis inniúla na mBallstát dá dtagraítear in Airteagal 22 den Rialachán seo le CPL údaraithe a bheidh ag vótáil; i gcás ina n-ainmneoidh an Ballstát níos mó ná údarás amháin mar údarás inniúil, féadfaidh gach ceann d'údaráis inniúla an Bhallstáit sin a chinneadh ionadaí amháin a cheapadh chun a bheith rannpháirteach de bhun na míre seo; i gcás na nósanna imeachta vótála a leagtar amach in Airteagal 24c, áfach, measfar ionadaithe uile an Bhallstáit a bheidh i gceist mar aon chomhalta vótála amháin.
   (d) i gcás ina dtagann an Coiste Maoirseachta do CPLanna le chéile:
   (i) i dtaca le CPLanna tríú tír, i leith ullmhúchán gach cinnidh dá mbaineann le hAirteagail dá dtagraítear i mír 7 maidir le CPLanna Leibhéal 2 agus le hAirteagal 25(2a), ar ina leith a dtagann an Coiste Maoirseachta do CPLanna le chéile, na bainc cheannais eisiúna dá dtagraítear i bpointe (f) d'Airteagal 25(3) a bhfuil comhaltacht ar an gCoiste Maoirseachta CPL iarrtha acu, ach nach mbeidh cead vótála acu;
   (ii) i dtaca le CPLanna arna n-údarú i gcomhréir le hAirteagal 14, i gcomhthéacs an phlé a bhaineann le pointe (b) agus le fophointe (iv) de phointe (c) de mhír 5, bainc cheannais eisiúna aon airgeadra de chuid an Aontais, ar sna hairgeadraí sin atá na hionstraimí airgeadais a imréitíonn CPLanna údaraithe tríú tír a bhfuil comhaltacht ar an gCoiste Maoirseachta do CPLanna iarrtha acu, agus nach mbeidh cead vótála acu.

Tabharfar comhaltacht go huathoibríoch chun críche phointe (i) agus phointe (ii), arna iarraidh sin aon uair amháin i scríbhinn ar an gcathaoirleach.

Féadfaidh an cathaoirleach cuireadh a thabhairt do bhreathnóirí chuig cruinnithe an Choiste Maoirseachta do CPLanna, agus i gcás inarb iomchuí agus inar gá, do chomhaltaí na gcoláistí dá dtagraítear in Airteagal 18.

Is é an cathaoirleach a chomórfaidh cruinnithe an Choiste Maoirseachta do CPLanna ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin d'aon duine de chomhaltaí vótála an bhoird. Tiocfaidh an Coiste Maoirseachta do CPLanna le chéile cúig huaire, ar a laghad, sa bhliain.

3.  Gairmithe neamhspleácha lánaimseartha a bheidh i gcathaoirleach agus i gcomhaltaí neamhspleácha an Choiste Maoirseachta do CPLanna. Is tar éis nós imeachta roghnúcháin oscailte agus ar bhonn fiúntais, scileanna agus eolas ar imréiteach, iarthrádáil, maoirseacht stuamachta agus cúrsaí airgeadais, agus ar bhonn taithí a bhaineann le maoirseacht agus rialáil CPLanna, a cheapfaidh an bord maoirseoirí iad.

Sula ndéanfar an ceapachán, agus suas go mí amháin tar éis don bhord maoirseoirí a ghearrliosta a chur i dtoll a chéile, cuirfidh an bord maoirseoirí an gearrliosta sin d'iarratasóirí roghnaithe, lena n-urramaítear an chothromaíocht inscne, faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, agus déanfaidh an Pharlaimint na hiarratasóirí roghnaithe a fhormheas nó a dhiúltú tar éis di éisteacht leo.

I gcás nach gcomhlíonfaidh an cathaoirleach nó aon duine de na comhaltaí neamhspleácha a thuilleadh na coinníollacha a cheanglaítear chun a gcuid dualgas a fheidhmiú nó i gcás go bhfuarthas ciontach iad as mí-iompar tromchúiseach, féadfaidh an Chomhairle, ar thogra ón gCoimisiún arna fhormheas ag Parlaimint na hEorpa, cinneadh cur chun feidhme a ghlacadh an duine sin a chur as oifig. Is le tromlach cáilithe a ghníomhóidh an Chomhairle.

Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle scéala a chur chuig an gCoimisiún á rá gur dóigh leo go gcomhlíontar na coinníollacha chun cathaoirleach nó duine de chomhaltaí neamhspleácha an Choiste Maoirseachta do CPLanna a chur as oifig, agus tabharfaidh an Coimisiún freagra air sin.

Cúig bliana a mhairfidh téarma oifige chathaoirleach agus chomhaltaí neamhspleácha an Choiste Maoirseachta do CPLanna; féadfar síneadh amháin a chur leis an tréimhse sin.

4.  Ní bheidh seilbh ag cathaoirleach ná ag comhaltaí neamhspleácha an Choiste Maoirseachta do CPLanna ar aon oifig ar an leibhéal náisiúnta, ar leibhéal an Aontais ná ar an leibhéal idirnáisiúnta. Gníomhóidh siad go neamhspleách agus go hoibiachtúil chun leas an Aontais ina iomláine agus chun na críche sin amháin agus ní lorgóidh siad ná ní ghlacfaidh siad treoracha ó institiúidí ná ó chomhlachtaí an Aontais, ó aon rialtas Ballstáit ná ó aon chomhlacht príobháideach nó poiblí eile.

Ní dhéanfaidh na Ballstáit, institiúidí nó comhlachtaí an Aontais, ná aon chomhlacht poiblí nó príobháideach eile iarracht tionchar a imirt ar chathaoirleach nó ar dhuine de chomhaltaí neamhspleácha an Choiste Maoirseachta do CPLanna le linn dóibh a gcúraimí a chomhlíonadh.

I gcomhréir leis na Rialacháin Foirne dá dtagraítear in Airteagal 68 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010, beidh cathaoirleach agus comhaltaí neamhspleácha an Choiste Maoirseachta do CPLanna, ach a n-éirí siad as an tseirbhís, fós faoi cheangal iad féin a iompar go hionraic agus go discréideach maidir le ceapacháin nó sochair áirithe.

5.  I dtaca le CPLanna údaraithe, nó le CPLanna a bhfuil iarratas ar údarú déanta acu i gcomhréir le hAirteagal 14, déanfaidh an Coiste Maoirseachta do CPLanna, chun críche Airteagal 23a(1), cinntí a ullmhú agus na cúraimí sin a leagtar ar ESMA in Airteagal 23a(2) agus sna pointí seo a leanas a chur i gcrích:

   (a) anailís athbhreithnithe piaraí ar ghníomhaíochtaí maoirseachta na n-údarás inniúil uile a sheoladh i ndáil le húdarú agus maoirseacht na gcontrapháirtithe lárnacha i gcomhréir le hAirteagal 30 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010, agus sin a dhéanamh uair sa bhliain ar a laghad;
   (b) measúnachtaí ar fud an Aontais a thionscnamh agus a chomhordú maidir le teacht aniar na gcontrapháirtithe lárnacha agus iad ag déileáil le forbairtí dochracha sa mhargadh i gcomhréir le hAirteagal 32(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010, agus sin a dhéanamh uair sa bhliain ar a laghad;
   (c) malartú agus plé rialta a chur chun cinn i measc na n-údarás inniúil a ainmnítear i gcomhréir le hAirteagal 22(1) maidir leis an méid seo a leanas:
   (i) gníomhaíochtaí agus cinntí ábhartha maoirseachta arna nglacadh ag na húdaráis inniúla dá dtagraítear in Airteagal 22 agus a ndualgais á ndéanamh acu i gcomhréir leis an Rialachán seo maidir le húdarú agus maoirsiú CPLanna arna mbunú ar a gcríoch;
   (ii) dréachtchinntí arna gcur faoi bhráid ESMA ag údarás inniúil i gcomhréir leis an gcéad fhomhír d'Airteagal 23a(2);
   (iii) dréachtchinntí arna gcur ar bhonn deonach faoi bhráid ESMA ag údarás inniúil i gcomhréir leis an dara fomhír d'Airteagal 23a(2);
   (iv) forbairtí ábhartha de chuid an mhargaidh, lena n-áirítear cásanna nó imeachtaí a fhágfaidh a lorg nó ar dócha dóibh a lorg a fhágáil ar fhóntacht stuamachta nó airgeadais nó teacht aniar CPLanna arna n‑údarú i gcomhréir le hAirteagal 14 nó ar a gcomhaltaí imréitigh;
   (d) beidh sé ar an eolas faoi gach tuairim agus moladh arna nglacadh ag coláistí i gcomhréir le hAirteagal 19 agus pléifidh sé iad d'fhonn cur le feidhmiú comhleanúnach agus comhsheasmhach na gcoláistí agus d'fhonn comhsheasmhacht a chothú i gcur chun feidhme an Rialacháin seo ina measc.

Chun críocha phointe (a) go pointe (d) sa chéad fhomhír, tabharfaidh na húdaráis inniúla gach faisnéis agus doiciméadacht ábhartha do ESMA gan moill mhíchuí.

I gcás ina nochtfar easpa cóineasaithe agus comhsheasmhachta i gcur i bhfeidhm an Rialacháin seo tríd na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (a) agus pointe (b) nó an malartú dá dtagraítear i bpointe (c) agus pointe (d) den chéad fhomhír, eiseoidh ESMA na treoirlínte nó na moltaí is gá de bhun Airteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 nó tuairimí de bhun Airteagal 29 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010. I gcás ina dtabharfar chun solais, le measúnú dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír, go bhfuil easnaimh i dteacht aniar ceann amháin nó níos mó de na contrapháirtithe lárnacha, eiseoidh ESMA na moltaí riachtanacha de bhun Airteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.

6.  Ina theannta sin, féadfaidh an Coiste Maoirseachta do CPLanna an méid seo a leanas a dhéanamh:

   (a) bunaithe ar a chuid gníomhaíochtaí i gcomhréir le pointí (a), (b), (c) agus (d) de mhír 5, iarraidh ar an mbord maoirseoirí a mheas an gá do ESMA treoirlínte, moltaí agus tuairimí a ghlacadh d'fhonn aghaidh a thabhairt ar na neamhréireachtaí i gcur i bhfeidhm an Rialacháin seo i measc na n‑údarás inniúil agus na gcoláistí. Breithneoidh an bord maoirseoirí na hiarrataí sin go cuí agus tabharfaidh sé freagra iomchuí;
   (b) tuairimí maidir le cinntí arna nglacadh ag ESMA i gcomhréir le hAirteagal 44 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 a chur faoi bhráid an bhoird maoirseoirí, cé is moite díobh siúd dá dtagraítear in Airteagal 17 agus Airteagal 19 den Rialachán sin, a bhaineann le cúraimí arna mbronnadh ar na húdaráis inniúla dá dtagraítear in Airteagal 22 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012.

7.  Déanfaidh an Coiste Maoirseachta do CPLanna, i dtaca le CPLanna tríú tír, dréachtchinntí a ullmhú le cur faoi bhráid an bhoird maoirseoirí agus cuirfidh sé i gcrích na cúraimí a leagtar ar ESMA in Airteagail 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m, 25n agus 85(6).

8.  Déanfaidh an Coiste Maoirseachta do CPLanna, i dtaca le CPLanna tríú tír, cláir oibre a gcruinnithe a chomhroinnt leis an gColáiste do CPLanna tríú tír sula reáchtálfar na cruinnithe sin, mar aon le miontuairiscí a chruinnithe, na dréachtchinntí iomlána a chuirfidh sé faoi bhráid an bhoird maoirseoirí agus na cinntí deireanacha arna nglacadh ag an mbord maoirseoirí.

9.  Gheobhaidh an Coiste Maoirseachta do CPLanna tacaíocht ó fhoireann thiomnaithe de chuid ESMA, ag a mbeidh a ndóthain eolais, scileanna, agus taithí acu d'fhonn an méid seo a leanas a dhéanamh:

   (a) cruinnithe an Choiste Maoirseachta CPL a ullmhú;
   (b) na hanailísí a ullmhú is gá chun cúraimí an Choiste Maoirseachta do CPLanna a dhéanamh;
   (c) tacú leis an gCoiste Maoirseachta do CPLanna de chuid ESMA ina chomhar idirnáisiúnta ar an leibhéal riaracháin.

10.  Chun críocha an Rialacháin seo, áiritheoidh ESMA go bhfuil scaradh struchtúrach idir an Coiste Maoirseachta do CPLanna agus na feidhmeanna eile dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.

Airteagal 24b

Comhairliúchán leis na bainc cheannais eisiúna

1.  I ndáil le cinntí a bheidh le glacadh de bhun Airteagail 41, 44, 46, 50 agus 54 maidir le CPLanna Leibhéal 2, rachaidh an Coiste Maoirseachta do CPLanna i gcomhairle leis na bainc cheannais eisiúna dá dtagraítear i bpointe (f) d'Airteagal 25(3). Beidh cead freagartha ag gach banc ceannais eisiúna. Pé freagra a gheofar, gheofar é tráth nach déanaí ná 10 lá oibre ó tharchuirfear an dréachtchinneadh. I gcásanna éigeandála, ní rachaidh an tréimhse thuasluaite thar 24 uair. I gcás ina molfaidh banc ceannais eisiúna leasuithe ar dhréachtchinntí nó ina gcuirfidh sé ina gcoinne de bhun Airteagail 41, 44, 46, 50 agus 54, tabharfaidh sé cúiseanna iomlána mionsonraithe leis sin i scríbhinn. Nuair a thiocfaidh deireadh leis an tréimhse chomhairliúcháin, breithneoidh an Coiste Maoirseachta do CPLanna tríú tír go cuí na leasuithe arna moladh ag na bainc cheannais eisiúna.

2.  I gcás nach léireoidh an Coiste Maoirseachta do CPLanna na leasuithe sin arna moladh ag an mbanc ceannais eisiúna ina dhréachtchinntí, cuirfidh an Coiste Maoirseachta do CPLanna an banc ceannais eisiúna sin ar an eolas i scríbhinn agus luafaidh sé na cúiseanna iomlána nár cuireadh san áireamh na leasuithe arna moladh ag an mbanc ceannais eisiúna, agus míniú á thabhairt ar an imeacht ó na leasuithe sin. Cuirfidh an Coiste Maoirseachta do CPLanna na leasuithe arna moladh ag an mbanc ceannais eisiúna faoi bhráid an bhoird maoirseoirí, mar aon leis na cúiseanna nár chuir sé san áireamh iad lena dhréachtchinneadh.

3.  I ndáil le cinntí a bheidh le glacadh de bhun Airteagal 25(2c) agus Airteagal 85(6), lorgóidh an Coiste Maoirseachta do CPLanna comhaontú ó na bainc cheannais eisiúna dá dtagraítear i bpointe (f) d'Airteagal 25(3) maidir lena mbaineann leis na hairgeadraí a eisíonn siad. Glacfar leis gur chomhaontaigh gach banc ceannais eisiúna, mura molfaidh an banc ceannais eisiúna leasuithe nó mura gcuirfidh sé ina choinne laistigh de 10 lá oibre ón uair a seolfar an dréachtchinneadh. I gcás ina molfaidh an banc ceannais eisiúna leasuithe a dhéanamh ar an dréachtchinneadh nó ina gcuireann sé ina aghaidh, tabharfaidh sé cúiseanna iomlána mionsonraithe leis sin i scríbhinn. I gcás ina molfaidh banc ceannais eisiúna leasuithe a bhaineann leis an airgeadra a eisíonn sé, ní fhéadfaidh an Coiste Maoirseachta do CPLanna a chur faoi bhráid an bhoird maoirseoirí ach an dréachtchinneadh arna leasú i dtaca leis na cúrsaí sin. I gcás ina gcuirfidh banc ceannais eisiúna agóid isteach a bhaineann leis an airgeadra a eisíonn sé, ní áireoidh an Coiste Maoirseachta do CPLanna na cúrsaí sin sa dréachtchinneadh a chuirfidh sé faoi bhráid an bhoird maoirseoirí lena ghlacadh.

Airteagal 24c

Cinnteoireacht laistigh den Choiste Maoirseachta do CPLanna

Déanfaidh an Coiste Maoirseachta do CPLanna a chuid cinntí le tromlach glan dá chuid comhaltaí. I gcás comhionannas vótaí, is ag an gcathaoirleach a bheidh an vóta réitigh.

Airteagal 24d

Cinnteoireacht laistigh den bhord maoirseoirí

I gcás ina gcuirfidh an Coiste Maoirseachta do CPLanna dréachtchinntí faoi bhráid an bhoird maoirseoirí de bhun Airteagail 25(2), 25(2a), 25(2b), 25(2c), 25(5), 25m, 85(6), 89(3b) agus, ina theannta sin, do CPLanna Leibhéal 2, agus dóibh siúd amháin, i gcomhréir le hAirteagail 41, 44, 46, 50 agus 54, déanfaidh an bord maoirseoirí cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 44 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 laistigh de 10 lá oibre.

I gcás ina gcuirfidh an Coiste Maoirseachta do CPLanna tríú tír dréachtchinntí faoi bhráid an bhoird maoirseoirí de bhun airteagail nach ionann agus iad siúd dá dtagraítear sa chéad fhomhír, déanfaidh an bord maoirseoirí cinneadh i ndáil leis na dréachtchinntí sin i gcomhréir le hAirteagal 44 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 laistigh de 3 lá oibre.

Airteagal 24e

Cuntasacht

1.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle cuireadh a thabhairt don chathaoirleach agus do chomhaltaí neamhspleácha an Choiste Maoirseachta do CPLanna, ráiteas a dhéanamh, agus a neamhspleáchas á urramú go hiomlán acu. Déanfaidh siad ráiteas os comhair Pharlaimint na hEorpa, nuair a iarrfar sin orthu, agus freagróidh siad aon cheisteanna a chuirfidh a comhaltaí air.

2.  Tabharfaidh cathaoirleach agus comhaltaí neamhspleácha an Choiste Maoirseachta do CPLanna tuairisc i scríbhinn don Pharlaimint agus don Chomhairle maidir le príomhghníomhaíochtaí an Choiste Maoirseachta do CPLanna, i gcás ina n-iarrfar sin, 15 lá sula ndéanfaidh siad an ráiteas dá dtagraítear i mír 1.

3.  I dtaca le haon fhaisnéis ábhartha a iarrfaidh Parlaimint na hEorpa, is ar bhonn ad hoc rúnda a chuirfidh an cathaoirleach agus na comhaltaí neamhspleácha in iúl í. Ní chumhdófar faisnéis rúnda de chuid CPLanna aonair sa tuarascáil seo.";

"

10.  Leasaítear Airteagal 25 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Ní fhéadfaidh contrapháirtí lárnach atá bunaithe i dtríú tír seirbhísí imréitigh a sholáthar do chomhaltaí imréitigh nó d'ionaid trádála atá bunaithe san Aontas ach amháin i gcás ina dtabharfaidh ESMA aitheantas don chontrapháirtí lárnach sin.'';

"

(b)  i mír 2, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

"(e) níor cinneadh go raibh ▌tábhacht shistéamach leis an CPL nó gur dócha ▌go mbeadh tábhacht shistéamach ▌leis i gcomhréir le mír 2a, rud a fhágann gur CPL Leibhéal 1 atá ann.'';

"

(c)  cuirtear na míreanna seo a leanas isteach:"

"2a. Tar éis dul i gcomhairle le BERS agus leis na bainc cheannais eisiúna dá dtagraítear i bpointe (f) de mhír 3, cinnfidh ESMA an bhfuil tábhacht shistéamach le CPL nó an dócha go mbeidh tábhacht shistéamach leis i leith chobhsaíocht airgeadais an Aontais ceann amháin nó níos mó dá Bhallstáit ▌trí na critéir seo uile a chur san áireamh:

   (a) cineál, méid, agus castacht ghnó an CPL san Aontas, agus lasmuigh den Aontas, a mhéid a d'fhéadfadh sin tionchar sistéamach a imirt ar an Aontas nó ar cheann amháin nó níos mó dá Bhallstáit, lena n‑áirítear: (i) luach na n-idirbheart a imréitíonn an CPL, i dtéarmaí comhiomlána agus i ngach airgeadra de chuid an Aontais, nó neamhchosaint chomhiomlán an CPL atá i mbun gníomhaíochtaí imréitigh chuig a chomhaltaí imréitigh, agus a mhéid is eol, chuig a gcliaint agus a gcliaint indíreacha atá bunaithe san Aontas, lena n‑áirítear i gcás inar ainmnigh Ballstát iad sin mar institiúidí eile a bhfuil tábhacht shistéamach ag baint leo (O-SIInna) de bhun Airteagal 131(3) de Threoir 2013/36/AE, agus; (ii) próifíl riosca an CPL, i dtéarmaí inter alia rioscaí dlíthiúla, oibríochtúla, agus gnó;
   (b) an éifeacht a bheadh ag cliseadh nó suaitheadh an CPL sin ar na nithe seo a leanas: (i) margaí airgeadais, lena n-airítear leachtacht na margaí dá bhfóntar; (ii) institiúidí airgeadais; (iii) an córas airgeadais go ginearálta;(iv) cobhsaíocht airgeadais an Aontais ceann amháin nó níos mó dá Bhallstáit;
   (c) struchtúr chomhaltaí imréitigh an CPL, lena n-áirítear, a mhéid is eol sin, struchtúr an líonra de chliaint dhíreacha agus indíreacha atá ag comhaltaí imréitigh an CPL, atá bunaithe san Aontas;
   (d) a mhéid is ann do sheirbhísí malartacha imréitigh arna soláthar ag CPLanna eile in ionstraimí airgeadais arna n-ainmniú in airgeadraí de chuid an Aontais do chomhaltaí imréitigh, agus a mhéid is eol sin, dá gcuid cliant díreach agus indíreach atá bunaithe san Aontas;
   (e) an caidreamh, na hidirthuilleamaíochtaí agus na hidirghníomhaíochtaí atá nó a bhíonn idir an CPL agus bonneagair eile de chuid an mhargaidh airgeadais, institiúidí airgeadais eile agus an córas airgeadais go ginearálta a mhéid gur dócha go mbeidh tionchar aige ar chobhsaíocht airgeadais an Aontais nó ceann de na Ballstáit.

Glacfaidh an Coimisiún gníomh tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 82 chun na critéir a leagtar amach sa chéad fhomhír a shonrú a thuilleadh faoi cheann ... [12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Gan dochar do pé toradh a bheidh ar an bpróiseas aitheantais, tar éis dó an measúnú dá dtagraítear sa chéad fhomhír a chur i gcrích, cuirfidh ESMA in iúl don CPL is iarratasóir, laistigh de 30 lá ó chinnfear gurb iomlán d'iarratas an CPL i gcomhréir leis an gcéad fhomhír de mhír 4, cibé acu a mheastar nó nach meastar gur CPL Leibhéal 1 é.

2b.  I gcás ina gcinnfidh ESMA go bhfuil tábhacht shistéamach le CPL nó gur dócha go mbeidh tábhacht shistéamach leis (CPL Leibhéal 2) i gcomhréir le mír 2a, ní thabharfaidh sé aitheantas don CPL sin chun seirbhísí nó gníomhaíochtaí áirithe imréitigh a sholáthar ach amháin i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas, sa bhreis ar na coinníollacha dá dtagraítear in Airteagal 25(2)(a), (b), (c) agus (d):

   (a) comhlíonfaidh an CPL, tráth a n-aithneofar é, agus tar a éis sin ar bhonn leanúnach, na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 16 agus i dTeideal IV agus Teideal V. I ndáil le comhlíontacht an CPL le hAirteagail 41, 44, 46, 50 agus 54, rachaidh ESMA i gcomhairle leis na bainc cheannais eisiúna dá dtagraítear i bpointe (f) de mhír 3 i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach sa dara fomhír d'Airteagal 24b(1). Cuirfidh ESMA san áireamh, i gcomhréir le hAirteagal 25a(2), a mhéid a chomhlíonann CPL na ceanglais sin trí na ceanglais inchomparáide is infheidhme sa tríú tír a chomhlíonadh;
   (b) chuir na bainc cheannais eisiúna dá dtagraítear i bpointe (f) de mhír 3 dearbhú i scríbhinn ar fáil do ESMA, laistigh de 30 lá oibre ón gcinneadh maidir le CPL tríú tír a bheith nó gan a bheith ina CPL ar Leibhéal 1 i gcomhréir leis an tríú fomhír d’Airteagal 25(2a) nó tar éis an athbhreithnithe i gcomhréir le mír 5, go gcomhlíonann an CPL na ceanglais seo a leanas, a d’fhéadfadh a bheith forchurtha ag na bainc cheannais eisiúna sin, agus iad i mbun a gcúraimí beartais airgeadaíochta:
   (i) pé eolas a iarrfaidh an banc ceannais go cuí réasúnta a thíolacadh, i gcás nach bhfuil an fhaisnéis sin faighte cheana féin ag ESMA;
   (ii) comhoibriú go hiomlán agus go cuí leis an mbanc ceannais eisiúna i gcomhthéacs an mheasúnaithe, arna ndéanamh i gcomhréir le hAirteagal 25b(3), ar theacht aniar an CPL i leith dálaí dochracha sa mhargadh;
   (iii) cuntas taisce thar oíche a oscailt sa bhanc ceannais eisiúna nó fógra a thabhairt faoin intinn ceann a oscailt ann, i gcomhréir leis na critéir agus na ceanglais ábhartha rochtana.
   (iv) na ceanglais sin a chomhlíonadh, arna gcur i bhfeidhm i gcásanna eisceachtúla ag an mbanc ceannais eisiúna, ina inniúlachtaí chun aghaidh a thabhairt ar rioscaí sealadacha leachtachta sistéamacha lena ndéantar difear do tharchur na mbeartas airgeadaíochta nó d'oibriú rianúil córas íocaíochta, agus a bhaineann le rialú rioscaí leachtachta, ceanglais chorrlaigh, comhthaobhacht, socruithe socraíochta nó socruithe idir-inoibritheachta.

Leis na ceanglais dá dtagraítear i bpointe (iv), áiritheofar éifeachtúlacht, fóntacht agus teacht aniar na gcontrapháirtithe lárnacha agus déanfar na ceanglais a ailíniú leis na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 16 agus i dTeideal IV agus Teideal V den Rialachán seo.

Beidh cur i bhfeidhm na gceanglas dá dtagraítear i bpointe (1v) ina choinníoll don aitheantas ar feadh tréimhse teoranta ama suas le sé mhí. I gcás ina measfaidh an banc ceannais eisiúna ag deireadh na tréimhse sin go bhfuil an cás eisceachtúil leanúnach, féadfar síneadh a chur le cur i bhfeidhm na gceanglas chun críocha aitheantais uair amháin ar feadh tréimhse nach faide ná sé mhí.

Sula bhforchuirfidh sé na ceanglais dá dtagraítear i bpointe (iv) nó sula gcuirfidh sé síneadh leo, cuirfidh an banc ceannais eisiúna ESMA, na bainc cheannais eisiúna eile dá dtagraítear i bpointe (f) de mhír 3 agus comhaltaí Choláiste ESMA do CPLanna tríú tír ar an eolas agus tabharfaidh sé míniú dóibh ar an éifeacht a bheidh ag na ceanglais a bhfuil sé ar intinn aige a fhorchur ar éifeachtúlacht, fóntacht agus teacht aniar CPLanna agus tabharfaidh sé bonn cirt maidir leis an bhfáth a bhfuil na ceanglais riachtanach agus comhréireach chun a áirithiú go dtarchuirfear an beartas airgeadaíochta nó go n-oibreoidh na córais íocaíochta go rianúil maidir leis an airgeadra a eisíonn sé. Cuirfidh ESMA tuairim faoi bhráid an bhainc ceannais eisiúna laistigh de 10 lá oibre ón uair a seolfar na dréachtcheanglais nó an dréachtsíneadh. I gcásanna éigeandála, ní rachaidh an tréimhse thuasluaite thar 24 uair. Ina thuairim, cuirfidh ESMA san áireamh go háirithe éifeachtaí na gceanglas arna bhforchur ar éifeachtúlacht, fóntacht agus teacht aniar an CPL. Féadfaidh na bainc cheannais eile dá dtagraítear i bpointe (f) de mhír 3 tuairim a thíolacadh laistigh den spriocdháta céanna. Ar thabhairt i gcrích na tréimhse comhairliúcháin, breithneoidh an banc ceannais eisiúna go cuí na leasuithe a mholtar i dtuairimí ESMA nó na mbanc ceannais eisiúna dá dtagraítear i bpointe (f) de mhír (3). Tabharfaidh an banc ceannais eisiúna scéala freisin do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle sula gcuirfidh sé síneadh le cur i bhfeidhm na gceanglas sin dá dtagraítear i bpointe (iv).

Comhoibreoidh an banc ceannais eisiúna le ESMA agus leis na bainc cheannais eisiúna eile dá dtagraítear i bpointe (f) de mhír 3 agus comhroinnfidh sé faisnéis leo ar bhonn leanúnach maidir leis na ceanglais dá dtagraítear i bpointe (iv), go háirithe i ndáil le measúnú ar na rioscaí leachtachta sistéamacha agus ar éifeachtaí na gceanglas forchurtha ar éifeachtúlacht, fóntacht agus teacht aniar CPLanna.

I gcás ina bhforchuirfidh banc ceannais eisiúna aon cheann de na ceanglais dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír agus aitheantas faighte ag CPL Leibhéal 2, measfar aon cheanglas den sórt sin a bheith ina choinníoll ar aitheantas agus tabharfaidh na bainc cheannais eisiúna dearbhú i scríbhinn do ESMA, laistigh de 90 lá oibre, go gcomhlíonann an CPL an ceanglas.

I gcás nach bhfuil dearbhú i scríbhinn tugtha ag banc ceannais eisiúna do ESMA faoin sprioc-am, féadfaidh ESMA a mheas go bhfuil an ceanglas sin comhlíonta;

   (c) ráiteas scríofa tugtha ag an CPL do ESMA, sínithe ag ionadaí dlíthiúil an CPL sin, ina gcuirfear in iúl go dtoilíonn an CPL gan choinníoll ▌don mhéid seo a leanas:
   (i) arna iarraidh sin do ESMA, aon doiciméid, taifid, faisnéis nó sonraí dá mbeidh ag an CPL sin an tráth a n-iarrfar iad, a chur ar fáil laistigh de thrí lá oibre; agus
   (ii) cead rochtana a thabhairt do ESMA ar aon cheann d'áitribh ghnó an CPL, mar aon le tuairim réasúnaithe dlí ó shaineolaí neamhspleách dlí á dhearbhú gur bailí don toiliú a tugadh agus gurb in-fhorfheidhmithe faoi na dlíthe ábhartha is infheidhme;
   (d) tá na bearta riachtanacha ar fad curtha chun feidhme agus na nósanna imeachta uile is gá curtha ar bun ag an CPL chun a áirithiú go gcomhlíonfar go héifeachtach na ceanglais a leagtar síos i bpointe (a) agus pointe (c);
   (e) níl gníomh cur chun feidhme glactha ag an gCoimisiún i gcomhréir le mír 2c.

2c.  Féadfaidh ESMA, tar éis dó dul i gcomhairle le BERS agus le comhaontú ó na ▌bainc cheannais eisiúna dá dtagraítear i bpointe (f) de mhír 3, i gcomhréir le hAirteagal 24b(3) agus de réir an mhéid tábhachta sistéamaí atá leis an CPL i gcomhréir le mír 2a, a chinneadh, ar bhonn measúnú réasúnaithe iomlán, go bhfuil a oiread sin tábhachta sistéamaí le CPL nó le roinnt dá seirbhísí imréitigh nár cheart aitheantas a thabhairt don CPL maidir le seirbhísí agus gníomhaíochtaí áirithe imréitigh a sholáthar. Ní bhainfidh pé comhaontú a thabharfaidh bainc cheannais eisiúna ach leis an airgeadra a eisíonn sé, agus leis sin amháin; ní bheidh aon bhaint aige leis an moladh dá dtagraítear sa chéad fhomhír eile ina hiomláine. Sa mheasúnú uaidh, déanfaidh ESMA an méid seo a leanas:

   (a) míneoidh sé cé mar nach dtabharfaí aghaidh go leordhóthanach, le comhlíonadh na gcoinníollacha a leagtar amach i mír 2b, ar an riosca cobhsaíochta airgeadais don Aontas ná do cheann amháin nó níos mó dá Bhallstáit ▌;
   (b) cuirfidh sé síos ar shaintréithe na seirbhísí imréitigh arna soláthar ag an CPL, lena n-áirítear na ceanglais leachtachta agus socrúcháin fhisiciúil a bhaineann le soláthar na seirbhísí sin;
   (c) soláthróidh sé measúnú cainníochtúil teicniúil ar chostais agus sochair agus iarmhairtí aon chinneadh nach n-aithníonn an CPL chun seirbhísí nó gníomhaíochtaí imréitigh áirithe a sholáthar, agus cuirfidh sé san áireamh an méid a leanas:
   (i) gurb ann d'ionadaithe malartacha féideartha chun na seirbhísí imréitigh lena mbaineann a sholáthar do na comhaltaí imréitigh sna hairgeadraí lena mbaineann, agus a mhéid is eol sin, dá gcliaint dhíreacha agus indíreacha atá bunaithe san Aontas;
   (ii) na hiarmhairtí a d'eascródh as conarthaí de chuid an CPL, atá fós gan chomhlíonadh, faoi raon feidhme an ghnímh cur chun feidhme;

Ar bhonn an mheasúnaithe uaidh, molfaidh ESMA don Choimisiún gníomh cur chun feidhme a ghlacadh lena ndearbhófar nár cheart aitheantas a thabhairt don CPL sin maidir le seirbhísí nó gníomhaíochtaí imréitigh áirithe a sholáthar.

Beidh 30 lá oibre, ar a laghad, ag an gCoimisiún leis an moladh ó ESMA a mheas.

Tar éis dó an moladh dá dtagraítear sa dara fomhír a chur isteach, féadfaidh an Coimisiún, mura mbeidh an dara rogha ann, gníomh cur chun feidhme a ghlacadh ina sonrófar an méid seo a leanas:

   (a) tar éis na tréimhse oiriúnaithe a shonróidh an Coimisiún i gcomhréir le pointe (b), ní ceadmhach don CPL tríú tír sin cuid dá sheirbhísí imréitigh, nó iomlán na seirbhísí sin, a sholáthar do chomhaltaí imréitigh agus ionaid trádála arna mbunú san Aontas ach a n‑údarófar é sin a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 14.
   (b) tréimhse oiriúnaithe iomchuí don CPL, dá chomhaltaí imréitigh agus dá chliaint. Ní mhairfidh an tréimhse oiriúnaithe níos faide ná dhá bhliain, agus ní ceadmhach síneadh a chur léi, ar feadh sé mhí, ach uair amháin i gcás inarb ann fós do na cúiseanna a bhí ann an tréimhse oiriúnaithe a dheonú;
   (c) na coinníollacha faoina bhféadfaidh an CPL sin leanúint de sheirbhísí imréitigh a sholáthar le linn na tréimhse oiriúnaithe dá dtagraítear i bpointe (b);
   (d) aon bhearta a ghlacfar i gcaitheamh na tréimhse oiriúnaithe, chun teorainn a chur leis na costais a d'fhéadfadh a bheith ann do chomhaltaí imréitigh agus dá gcliaint, go háirithe dóibh siúd atá bunaithe san Aontas.

Tráth a mbeidh na seirbhísí agus an tréimhse oiriúnaithe dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) den tríú fomhír á sonrú, breithneoidh an Coimisiún an méid seo a leanas:

   (a) saintréithe na seirbhísí atá á dtairiscint ag an CPL agus a n‑inionadaitheacht;
   (b) cibé acu a áireofar nó nach n-áireofar, agus a mhéid a dhéanfar sin, idirbhearta imréitithe i raon an ghnímh cur chun feidhme, agus iarmhairtí dlíthiúla agus eacnamaíocha an mhéid sin á gcur san áireamh;
   (c) na hiarmhairtí costais a d'fhéadfadh a bheith ann do chomhaltaí imréitigh agus, más eol, dá gcliaint, go háirithe iad siúd atá bunaithe san Aontas.

Déanfar an gníomh cur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 86(2).";

"

(d)  leasaítear mír 3 mar a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na coda réamhráití:"

"3. Agus measúnú á dhéanamh aige an gcomhlíontar na coinníollacha dá dtagraítear i bpointe (a)go pointe (d) de mhír 2, rachaidh ESMA i gcomhairle leis na húdaráis seo a leanas:'';

"

(ii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (f):"

"(f) bainc cheannais eisiúna aon airgeadra de chuid an Aontais, ar sna hairgeadraí sin atá na hionstraimí airgeadais a imréitíonn an CPL nó atá le himréiteach ag an CPL.'';

"

(e)  i mír 4, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara, an tríú agus an ceathrú fomhír:"

"Soláthróidh an contrapháirtí lárnach iarrthach an fhaisnéis uile do ESMA atá riachtanach maidir lena aitheantas. Laistigh de 30 lá oibre ón iarratas a fháil, déanfaidh ESMA measúnú an bhfuil an t-iarratas comhlánaithe ina iomláine. Mura bhfuil an t-iarratas comhlánaithe ina iomláine, leagfaidh ESMA spriocdháta síos a mbeidh ar an gcontrapháirtí lárnach iarrthach faisnéis bhreise a sholáthar faoi. Déanfaidh ESMA an fhaisnéis uile a fhaigheann sé ón CPL is iarratasóir a tharchur láithreach chuig Coláiste ESMA do CPLanna tríú tír.

Is ar na coinníollacha a leagtar amach i mír 2 maidir le CPLanna Leibhéal 1 agus i bpointe (a) go pointe (d) de mhír 2 agus mír 2b maidir le CPLanna Leibhéal 2 a bhunófar an cinneadh aitheantais. Beidh sé neamhspleách ar aon mheasúnú ar bonn é le cinneadh coibhéise dá dtagraítear in Airteagal 13(3).

Laistigh de 180 lá oibre ón tráth a gcinnfear gurb iomlán don iarratas i gcomhréir leis an gcéad fhomhír, cuirfidh ESMA in iúl i scríbhinn don chontrapháirtí lárnach iarrthach le míniú lán-réasúnaithe, cibé acu a deonaíodh an t-aitheantas nó a diúltaíodh dó.";

"

(f)  i mír 4, cuirtear é seo a leanas in ionad fhomhír 6:"

''Foilseoidh ESMA liosta na gcontrapháirtithe lárnacha a aithníodh i gcomhréir leis an Rialachán seo ar a láithreán gréasáin, ina luafar cibé acu CPLanna Leibhéal 1 nó CPLanna Leibhéal 2 iad.'';

"

(g)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:"

"5. Déanfaidh ESMA, ar dhul i gcomhairle leis na húdaráis agus eintitis dá dtagraítear i mír 3, athbhreithniú ar an aitheantas a thugtar do CPL atá bunaithe i dtríú tír:

   (a) i gcás ina bhfuil rún ag an CPL sin raon a chuid seirbhísí agus gníomhaíochtaí a leathnú nó a laghdú san Aontas, cuirfidh sé sin in iúl do ESMA agus tíolacfaidh sé gach faisnéis riachtanach; agus
   (b) i gcás ar bith, gach cúig bliana, ar a laghad.

Déanfar an t-athbhreithniú sin i gcomhréir le mír 2, mír 2a, mír 2b, mír 2c, mír 3 agus mír 4.

I gcás ina gcinnfidh ESMA, tar éis an athbhreithnithe dá dtagraítear sa chéad fhomhír, gur cheart CPL tríú tír a aicmíodh mar CPL Leibhéal 1 a aicmiú mar CPL Leibhéal 2, socróidh ESMA tréimhse oiriúnaithe iomchuí nach faide ná 18 mí ar lena linn nach mór don CPL na ceanglais dá dtagraítear i mír 2b a chomhlíonadh. Féadfaidh ESMA síneadh suas le sé mhí a chur leis an tréimhse oiriúnaithe sin ar iarraidh réasúnaithe ón CPL nó ón údarás inniúil atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na comhaltaí imréitigh, i gcás ina bhfuil bonn cirt leis an síniú sin de bharr imthosca eisceachtúla agus impleachtaí do na comhaltaí imréitigh atá bunaithe san Aontas.";

"

(h)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:"

"6. Déanfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme a ghlacadh faoi Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011, lena gcinnfear an méid seo a leanas:

   (a) go n-áiritheofar le socruithe dlí agus maoirseachta tríú tír go gcomhlíonfaidh CPLanna atá údaraithe sa tríú tír sin ar bhonn leanúnach na ceanglais ar ceangal dlí iad atá coibhéiseach leis na ceanglais a leagtar síos i dTeideal IV den Rialachán seo;
   (b) go ndéanfar maoirseacht agus forfheidhmiú ar na CPLanna sa tríú tír sin ar bhonn leanúnach;
   (c) go mbeidh foráil i gcreat dlí an tríú tír sin maidir le córas coibhéiseach éifeachtach le haghaidh aitheantas a thabhairt do CPLanna atá údaraithe faoi chórais dlí tríú tír;

Féadfaidh an Coimisiún cur i bhfeidhm an ghníomh cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír a chur faoi réir chomhlíonadh éifeachtach leanúnach aon cheanglais a leagann aon tríú tír síos sa ghníomh sin agus cumas ESMA a fhreagrachtaí a fheidhmiú go héifeachtach maidir le CPLanna tríú tír ar tugadh aitheantas dóibh faoi mhír 2 agus mír 2b nó maidir leis an bhfaireachán dá dtagraítear i mír 6b, lena n-áirítear trí bhíthin teacht ar chomhaontú faoi na socruithe comhair dá dtagraítear i mír 7 agus iad sin a chur i bhfeidhm.'';

"

(i)  cuirtear na míreanna seo a leanas isteach:"

"6a. Féadfaidh an Coimisiún gníomh tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 82 chun na critéir dá dtagraítear i bpointe (a), pointe (b) agus pointe (c) de mhír 6 a shonrú a thuilleadh.

6b.  Déanfaidh ESMA faireachán ar na forbairtí rialála agus maoirseachta i dtríú tíortha ar glacadh gníomhartha tarmligthe lena n-aghaidh de bhun mhír 6.

I gcás ina sainaithneoidh ESMA aon fhorbairt rialála nó maoirseachta sna tríú tíortha sin a bhféadfadh tionchar a bheith aici ar chobhsaíocht airgeadais an Aontais nó ar cheann amháin ▌Bhallstáit, cuirfidh sé an Coimisiún, Parlaimint na hEorpa, agus an Chomhairle, ▌agus comhaltaí Choláiste ESMA do CPLanna tríú tír dá dtagraítear in Airteagal 25ba ar an eolas gan mhoill. Coinneofar faoi rún an fhaisnéis ar fad den chineál sin.

Cuirfidh ESMA tuarascáil rúnda faoi bhráid an Choimisiúin agus chomhaltaí Choláiste ESMA do CPLanna tríú tír dá dtagraítear in Airteagal 25ba maidir leis na forbairtí rialála agus maoirseachta sna tríú tíortha dá dtagraítear sa chéad fhomhír ar bhonn bliantúil.";

"

(j)  ▌leasaítear mír 7 mar seo a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na habairte réamhráití:"

"7. Bunóidh ESMA socruithe comhair éifeachtacha le húdaráis inniúla ábhartha na dtríú tíortha a sainaithnítear go bhfuil a gcreataí dlí agus maoirseachta coibhéiseach leis an Rialachán seo i gcomhréir le mír 6. Sonróidh na socruithe sin an méid seo a leanas, ar a laghad:";

"

(ii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a) ▌:"

"(a) an sásra um fhaisnéis a mhalartú idir ESMA, na bainc cheannais eisiúna dá dtagraítear i bpointe (f) de mhír 3 agus údaráis inniúla na dtríú tíortha lena mbaineann, lena n-áirítear rochtain ar an bhfaisnéis uile a iarrann ESMA maidir leis na CPLanna a údaraítear i dtríú tíortha, amhail athruithe substaintiúla ar na múnlaí agus paraiméadair riosca, síneadh gníomhaíochtaí agus seirbhísí CPL, athruithe i struchtúr na gcliantchuntas agus athruithe in úsáid na gcóras íocaíochta a dhéanann difear nach beag don Aontas;

"

(iii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (d):"

"(d) na nósanna imeachta a bhaineann le gníomhaíochtaí maoirseachta a chomhordú, lena n-áirítear comhaontú údarás tríú tír imscrúduithe agus cigireachtaí ar an láthair a cheadú i gcomhréir le hAirteagal 25d agus Airteagal 25e faoi seach.";

"

(iv)  cuirtear isteach na pointí seo a leanas:"

"(e) na nósanna imeachta is gá chun go ndéanfar faireachán éifeachtach ar fhorbairtí rialála agus maoirseachta i dtríú tír;

   (f) na nósanna imeachta lena n-áiritheoidh údaráis tríú tír forfheidhmiú éifeachtach na gcinntí a ghlacfaidh ESMA de réir mhír b go mír j, mhír m agus mhír n d'Airteagal 25.
   (g) na nósanna imeachta lena gcuirfidh údaráis tríú tír eolas ar fáil gan aon mhoill mhíchuí, do ESMA, don Choláiste do CPLanna tríú tír dá dtagraítear in Airteagal 25ba, agus do na bainc cheannais eisiúna dá dtagraítear i bpointe (f) de mhír 3, maidir le haon chásanna éigeandála a bhaineann leis an CPL sin, lena n-áirítear forbairtí i margaí airgeadais, a d'fhéadfadh éifeacht dhochrach a bheith acu ar leachtacht an mhargaidh agus ar chobhsaíocht chóras airgeadais an Aontais nó ceann dá Bhallstáit, agus na nósanna imeachta agus na pleananna teagmhasacha chun dul i ngleic leis na cásanna sin.
   (h) toiliú ó na húdaráis sa tríú tír maidir le haon fhaisnéis a tugadh do ESMA a chomhroinnt ina dhiaidh sin faoi chuimsiú na socruithe comhair leis na húdaráis dá dtagraítear i mír 3 agus le comhaltaí an choláiste do CPLanna tríú tír, faoi réir na gceanglas rúndachta gairmiúla a leagtar amach in Airteagal 83;";

"

(v)  cuirtear isteach an fhomhír dheiridh seo a leanas:"

"I gcás ina measfaidh ESMA nach ndearna údarás inniúil sa tríú tír oiread agus ceann de na forálacha a leagtar síos i socrú comhair arna bhunú i gcomhréir leis an mír seo a chur i bhfeidhm, cuirfidh sé sin in iúl faoi rún agus gan mhoill don Choimisiún. I gcás den sórt sin, féadfaidh an Coimisiún a chinneadh an gníomh cur chun feidhme a glacadh i gcomhréir le mír 6 a athbhreithniú.'';

"

11.  Cuirtear isteach na hAirteagail seo a leanas:"

“Airteagal 25a

Comhlíonadh inchomparáide

1.  Féadfaidh CPL dá dtagraítear in Airteagal 25(2b)(a) iarraidh réasúnaithe a dhéanamh go ndéanfadh ESMA measúnú ar cibé acu is féidir nó nach féidir a mheas gur leor comhlíontacht an CPL sin i dtaca leis an gcreat tríú tír is infheidhme, agus forálacha an ghnímh cur chun feidhme a glacadh i gcomhréir le hAirteagal 25(6) á gcur san áireamh, mar chomhlíonadh ar na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 25(2b)(a) agus a leagtar amach in Airteagal 16 agus i dTeideal IV agus Teideal V. Cuirfidh ESMA an iarraidh faoi bhráid an Choláiste do CPLanna tríú tír láithreach.

2.  San iarraidh dá dtagraítear i mír 1 beidh an bunús ó thaobh fíoras de a bheadh de dhíth le cinneadh go bhfuil inchomparáideacht ann agus na cúiseanna a shásaítear, leis na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 16 agus i dTeideal IV agus Teideal V, comhlíonadh na gceanglas is infheidhme sa tríú tír.

3.  Chun a áirithiú go mbeidh cuspóirí rialála na gceanglas a leagtar amach in Airteagal 16 agus i dTeideal IV agus Teideal V agus leasanna an Aontais ar an iomlán curtha san áireamh go héifeachtach sa mheasúnú dá dtagraítear i mír 1, glacfaidh an Coimisiún gníomh tarmligthe chun an méid seo a leanas a shonrú:

   (a) na híoseilimintí atá le measúnú chun críocha mhír 1;
   (b) na modúlachtaí agus na coinníollacha maidir le déanamh an mheasúnaithe.

Glacfaidh an Coimisiún an gníomh tarmligthe dá dtagraítear sa chéad fhomhír i gcomhréir le Airteagal 82 laistigh de ... [12 mhí ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Airteagal 25b

Comhlíonadh leanúnach na gcoinníollacha aitheantais

1.  Is ar ESMA a bheidh na cúraimí a thiocfaidh as an Rialachán seo i dtaca le maoirseacht leanúnach a dhéanamh ar an méid a chomhlíonann CPLanna aitheanta Leibhéal 2 na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 25(2b)(a). Maidir le cinntí de bhun Airteagail 41, 44, 46, 50 agus 54, rachaidh ESMA i gcomhairle leis na bainc cheannais eisiúna dá dtagraítear i bpointe (f) d'Airteagal 25(3), i gcomhréir le hAirteagal 24b(1).

Iarrfaidh ESMA daingniú ó gach CPL Leibhéal 2 gach bliain ar a laghad go bhfuil na ceanglais dá dtagraítear i bpointe (a), ▌pointe (c) agus pointe (d) ▌d'Airteagal 25(2b) á gcomhlíonadh fós.

I gcás ina measfaidh banc ceannais eisiúna dá dtagraítear i bpointe (f) d'Airteagal 25(3) nach bhfuil an choinníoll dá dtagraítear in Airteagal 25(2b)(b) á comhlíonadh ag CPL Leibhéal 2 a thuilleadh, cuirfidh sé fógra faoi sin láithreach chuig ESMA.

2.  I gcás ina bhfaighidh ESMA fógra de bhun na tríú fomhíre de mhír 1 nó i gcás nach n-éireoidh le CPL Leibhéal 2 an daingniú dá dtagraítear sa dara fomhír de mhír 1 a chur ar fáil do ESMA, measfar nach gcomhlíonann an CPL sin na coinníollacha a leagtar síos maidir le haitheantas de bhun Airteagal 25(2b), agus beidh feidhm ag an nós imeachta a leagtar amach i mír 1 go mír 4 d'Airteagal 25m.

3.   Déanfaidh ESMA, i gcomhar le BERS, measúnuithe ar an teacht aniar atá i CPLanna Leibhéal 2 aitheanta i ndáil le forbairtí dochracha sa mhargadh i gcomhréir le hAirteagal 32(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010, i gcomhordú leis na measúnuithe dá dtagraítear i bpointe (b) d'Airteagal 24a(5). I dtaca le bainc cheannais eisiúna dá dtagraítear i bpointe (f) d'Airteagal 25(3), féadfaidh siad rannchuidiú leis na measúnuithe sin mar chuid dá gcúraimí beartais airgeadais. Agus na measúnuithe sin á ndéanamh aige, áireoidh ESMA rioscaí airgeadais agus oibríochtúla mar chuid díobh, ar a laghad, agus áiritheoidh sé go mbeidh comhleanúnachas ann leis an measúnú ar theacht aniar CPLanna de chuid an Aontais a dhéanfar de bhun Airteagal 21(6)(b) den Rialachán seo.

Airteagal 25ba

Coláiste do CPLanna tríú tír

1.  Bunóidh ESMA coláiste do CPLanna tríú tír chun comhroinnt faisnéise a éascú.

2.  Is éard a bheidh sa choláiste:

   (a) cathaoirleach an Choiste Maoirseachta do CPLanna, a bheidh ina chathaoirleach ar an gcoláiste;
   (b) beirt chomhaltaí neamhspleácha de chuid an Choiste Maoirseachta do CPLanna;
   (c) na húdaráis inniúla atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar CPLanna arna n-ainmniú ag na Ballstáit de bhun Airteagal 22; sna Ballstáit inar n‑ainmníodh níos mó ná údarás amháin mar údarás inniúil i gcomhréir le hAirteagal 22, tiocfaidh na húdaráis sin ar chomhaontú faoi ionadaí coiteann.
   (d) na húdaráis inniúla atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na comhaltaí imréitigh atá bunaithe san Aontas;
   (e) na húdaráis inniúla atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar ionaid trádála atá bunaithe san Aontas, a soláthraíonn nó a soláthróidh na CPLanna seirbhísí dóibh;
   (f) na húdaráis inniúla a dhéanann maoirseacht ar thaisclanna lárnacha urrús atá bunaithe san Aontas a bhfuil na CPLanna nasctha leo nó ina bhfuil sé ar intinn acu a bheith nasctha leo;
   (g) comhaltaí CEBC.

3.  Féadfaidh comhaltaí an choláiste a iarraidh ar an gCoiste Maoirseachta do CPLanna tríú tír ábhair shonracha a phlé i ndáil le CPL atá bunaithe i dtríú tír. Déanfar an iarraidh sin i scríbhinn agus áireofar leis réasúnú mionsonraithe na hiarrata. Breithneoidh an Coiste Maoirseachta do CPLanna na hiarrataí sin go cuí agus tabharfaidh sé freagra iomchuí.

4.  Beidh bunú agus feidhmiú an choláiste bunaithe ar chomhaontú i scríbhinn idir a chomhaltaí uile. Beidh feidhm ag oibleagáid na rúndachta gairmiúla i gcomhréir le hAirteagal 83 maidir le comhaltaí uile an choláiste.

Airteagal 25bb

Táillí

1.  Gearrfaidh ESMA na táillí seo a leanas ar CPLanna atá bunaithe i dtríú tír i gcomhréir leis an ngníomh tarmligthe arna ghlacadh de bhun mhír 3:

   (a) táillí a bhaineann le hiarratais ar aitheantas de bhun Airteagal 25;
   (b) táillí bliantúla a bhaineann le cúraimí ESMA i gcomhréir leis an Rialachán seo maidir leis na CPLanna a aithnítear i gcomhréir le hAirteagal 25.

2.  Beidh na táillí dá dtagraítear i mír 1 comhréireach le láimhdeachas an CPL lena mbaineann agus cumhdóidh siad gach costas a thabhóidh ESMA as an aitheantas agus as a chuid cúraimí a chur i gcrích i gcomhréir leis an Rialachán seo.

3.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún bearta tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 82, chun an méid seo a leanas a chinneadh:

   (a) gach cineál táille;
   (b) pé cúis dar dlite na táillí;
   (c) méid na dtáillí;
   (d) mar atá na táillí le híoc ag na heintitis seo a leanas:
   (i) CPL atá lonnaithe i dtríú tír agus a dhéanann iarratas ar aitheantas;
   (ii) CPL aitheanta a aicmítear mar CPL Leibhéal 1 i gcomhréir le Airteagal 25(2);
   (iii) CPL aitheanta a aicmítear mar CPL Leibhéal 2 i gcomhréir le Airteagal 25(2b).

Airteagal 25bc

Na cumhachtaí dá dtagraítear i mír c, mír d agus mír e d'Airteagal 25 a fheidhmiú

Maidir leis na cumhachtaí a thabharfar do ESMA nó d'aon oifigeach, nó d'aon duine eile a údaróidh ESMA de bhun mhír c, mhír d agus mhír e d'Airteagal 25, ní úsáidfear iad chun nochtadh na faisnéise nó na ndoiciméad atá faoi réir pribhléid dhlíthiúil a éileamh.

Airteagal 25c

Iarraidh ar fhaisnéis

1.  Féadfaidh ESMA, trí bhíthin iarraidh shimplí nó cinnidh, a cheangal ar CPLanna aitheanta, agus ar thríú páirtithe gaolmhara a ndearna na CPLanna sin feidhmeanna nó gníomhaíochtaí oibríochtúla a sheachfhoinsiú chucu, an fhaisnéis uile is gá a sholáthar chun a chúraimí a dhéanamh faoin Rialachán seo.

2.  Nuair a bheidh iarraidh shimplí ar fhaisnéis á seoladh aige faoi mhír 1, léireoidh ESMA an méid seo a leanas:

   (a) tagairt don Airteagal seo mar bhunús dlí na hiarrata;
   (b) cuspóir na hiarrata;
   (c) an fhaisnéis atáthar a iarraidh;
   (d) an sprioc-am maidir leis an bhfaisnéis a sholáthar;
   (e) cuirfidh sé in iúl don té a n-iarrfar an fhaisnéis air nach bhfuil aon oibleagáid ann an fhaisnéis sin a chur ar fáil ach, i gcás ina dtabharfadh sé freagra ar an iarraidh sin dá dheoin féin, nár cheart an fhaisnéis sin a chuirfidh sé ar fáil a bheith mícheart ná míthreorach;
   (f) an fhíneáil dá bhforáiltear in Airteagal 25g, i dteannta phointe (a) de Roinn V d'Iarscríbhinn III, má bhíonn na freagraí ar na ceisteanna a cuireadh mícheart nó míthreorach.

3.  Tráth a gceanglaíonn ESMA, trí bhíthin cinnidh, go gcuirfí faisnéis ar fáil faoi mhír 1, léireoidh sé an méid seo a leanas:

   (a) tagairt don Airteagal seo mar bhunús dlí na hiarrata;
   (b) cuspóir na hiarrata;
   (c) an fhaisnéis atáthar a iarraidh;
   (d) an sprioc-am maidir leis an bhfaisnéis a sholáthar;
   (e) na híocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla dá bhforáiltear in Airteagal 25h i gcás ina mbeidh an fhaisnéis a iarradh neamhiomlán;
   (f) an fhíneáil dá bhforáiltear in Airteagal 25g, i dteannta phointe (a) de Roinn V d'Iarscríbhinn III, má bhíonn na freagraí ar na ceisteanna a cuireadh mícheart nó míthreorach; agus
   (g) an ceart achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh os comhair bhord achomhairc ESMA agus an cinneadh a chur faoi bhráid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ('An Chúirt Bhreithiúnais') lena athbhreithniú i gcomhréir le hAirteagal 60 agus Airteagal 61 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.

4.  Maidir leis na daoine dá dtagraítear i mír 1 nó a n-ionadaithe nó, i gcás daoine nó comhlachais nach bhfuil aon phearsantacht dhlítheanach acu, déanfaidh na daoine atá údaraithe chun ionadaíocht a dhéanamh thar a gceann de réir dlí nó de réir a mbunreachta an fhaisnéis a iarrtar a sholáthar thar a gceann. Dlíodóirí a údaraítear go cuí chun gníomhú, féadfaidh siad an fhaisnéis a sholáthar thar ceann a gcliant. Leanfaidh na cliaint sin de bheith freagrach go hiomlán i gcás ina mbeidh an fhaisnéis a sholáthrófar neamhiomlán, mícheart nó míthreorach.

5.  I gcás daoine dá dtagraítear i mír 1 lena mbaineann an fhaisnéis, déanfaidh ESMA, gan mhoill, cóip den iarraidh shimplí nó dá chinneadh a sheoladh chuig údarás inniúil ábhartha an tríú tír ina bhfuil siad lonnaithe nó bunaithe.

Airteagal 25d

Imscrúduithe ginearálta

1.  Chun a dhualgais a dhéanamh faoin Rialachán seo, féadfaidh ESMA imscrúduithe riachtanacha a dhéanamh ar CPLanna Leibhéal 2 agus ar thríú páirtithe gaolmhara chuig a bhfuil feidhmeanna, seirbhísí nó gníomhaíochtaí oibríochtúla seachfhoinsithe ag na CPLanna sin. Chuige sin, cumhachtófar na hoifigigh agus daoine eile a údaróidh ESMA chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

   (a) scrúdú a dhéanamh ar aon taifid, ar aon sonraí, ar aon nósanna imeachta agus ar aon ábhar eile atá ábhartha i ndáil le forfheidhmiú a chúraimí, beag beann ar an meán ar a bhfuil siad stóráilte;
   (b) cóipeanna deimhnithe de na taifid sin, de na sonraí sin, de na nósanna imeachta sin nó den ábhar eile sin a dhéanamh nó a fháil nó sleachta astu siúd a dhéanamh nó a fháil;
   (c) CPLanna Leibhéal 2 nó a n-ionadaithe nó a mbaill foirne a thoghairm agus a iarraidh orthu mínithe ó bhéal nó i scríbhinn a thabhairt ar fhíorais nó ar dhoiciméid a bhaineann le hábhar agus le cuspóir na cigireachta, agus na freagraí a thaifeadadh;
   (d) agallamh a chur ar aon duine nádúrtha nó dlítheanach eile a thoileoidh go gcuirfear agallamh air chun faisnéis a bhailiú i ndáil le hábhar imscrúdúcháin;
   (e) taifid a iarraidh de thrácht teileafóin agus sonraí.

Cuirfear an Coláiste do CPLanna tríú tír dá dtagraítear in Airteagal 25ba ar an eolas gan aon mhoill mhíchuí faoi aon chinntí a d'fhéadfadh a bheith ábhartha i bhforfheidhmiú a gcúraimí.

Féadfaidh na bainc cheannais eisiúna dá dtagraítear i bpointe (f) d'Airteagal 25(3) a bheith rannpháirteach sna himscrúduithe sin i gcás inarb ábhartha iad i dtaca lena gcúraimí beartais airgeadais a chur i gcrích, ach iarraidh réasúnaithe a thíolacadh chuig ESMA.

2.  Déanfaidh na hoifigigh agus na daoine eile a bheidh údaraithe ag ESMA chun críocha na n-imscrúduithe dá dtagraítear i mír 1 a gcumhachtaí a fheidhmiú ar údarú i scríbhinn a sholáthar ina sonraítear ábhar agus cuspóir an imscrúdaithe. Sonrófar san údarú sin freisin na híocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla dá bhforáiltear in Airteagal 25h i gcás nach soláthrófar na taifid, na sonraí, na nósanna imeachta, nó aon ábhar eile a iarradh nó freagraí ar na ceisteanna a cuireadh ar CPLanna Leibhéal 2 nó i gcás ina mbeidh na nithe sin neamhiomlán, agus sonrófar ann freisin na fíneálacha dá bhforáiltear in Airteagal 25g, i dteannta phointe (b) de Roinn V d'Iarscríbhinn III, i gcás ina mbeidh na freagraí ar na ceisteanna a cuireadh ar na CPLanna Leibhéal 2 mícheart nó míthreorach.

3.  Ní mór do CPLanna Leibhéal 2 géilleadh d'imscrúduithe arna seoladh ar bhonn cinneadh a dhéanann ESMA. Sonrófar sa chinneadh ábhar agus cuspóir an imscrúdaithe, na híocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla dá bhforáiltear in Airteagal 25h, na réitigh dhlí atá ar fáil faoi Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 chomh maith leis an gceart an cinneadh a chur faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais lena athbhreithniú.

4.  Sula dtabharfaidh sé fógra do CPL Leibhéal 2, cuirfidh ESMA údarás inniúil ábhartha an tríú tír ina bhfuil an t-imscrúdú le déanamh ar an eolas faoin imscrúdú agus faoi chéannacht na ndaoine údaraithe. Ar iarratas ó ESMA, féadfaidh oifigigh ó údarás inniúil tríú tír cúnamh a thabhairt do na daoine údaraithe sin agus a ndualgais á gcur i gcrích acu. Féadfaidh oifigigh de chuid údarás inniúil an tríú tír lena mbaineann freastal ar na himscrúduithe freisin. I dtaca le cigireachtaí arna ndéanamh i dtríú tír i gcomhréir leis an Airteagal seo, is de bhun na socruithe comhair arna mbunú le húdarás ábhartha an tríú tír a dhéanfar iad ▌.

Airteagal 25e

Cigireachtaí ar an láthair

1.  Chun a dhualgais a dhéanamh faoin Rialachán seo, féadfaidh ESMA gach cigireacht riachtanach ar an láthair a dhéanamh ag aon áitreabh gnó, talamh nó maoin de chuid CPLanna Leibhéal 2 agus ar thríú páirtithe gaolmhara chuig a bhfuil feidhmeanna, seirbhísí nó gníomhaíochtaí oibríochtúla seachfhoinsithe ag na CPLanna sin.

Feadfaidh bainc cheannais eisiúna na n-ionstraimí airgeadais arna n-imréiteach ag an CPL iarraidh ar ESMA páirt a ghlacadh sna cigireachtaí sin ar an láthair i gcás inarb ábhartha iad maidir lena gcúraimí beartais airgeadaíochta a dhéanamh.

Cuirfear an Coláiste do CPLanna tríú tír ESMA dá dtagraítear in Airteagal 25ba ar an eolas gan aon mhoill mhíchuí faoi aon chinntí a d'fhéadfadh a bheith ábhartha i bhforfheidhmiú a gcúraimí.

2.  Féadfaidh na hoifigigh agus na daoine eile a údaróidh ESMA cigireachtaí ar an láthair a dhéanamh dul isteach in áitreabh gnó ar bith nó ar thalamh ar bith de chuid na ndaoine dlítheanacha atá faoi réir cinneadh maidir le himscrúdú a ghlacfaidh ESMA agus beidh na cumhachtaí go léir a shonraítear in Airteagal 25d(1) acu. Beidh sé de chumhacht acu freisin aon áitreabh gnó nó aon leabhair nó aon taifid a shéalú ar feadh na cigireachta agus a mhéid is gá don chigireacht.

3.  Tréimhse ama leordhóthanach roimh an gcigireacht, tabharfaidh ESMA fógra faoin gcigireacht sin don údarás inniúil tríú tír ábhartha ina bhfuil an chigireacht le déanamh. Féadfaidh ESMA, tar éis dó an t-údarás inniúil tríú tír a chur ar an eolas, an chigireacht ar an láthair a dhéanamh gan fógra a thabhairt do CPL roimh ré más gá sin ar mhaithe leis na cigireachtaí a dhéanamh go hiomchuí éifeachtúil. I dtaca le cigireachtaí arna ndéanamh i dtríú tír i gcomhréir leis an Airteagal seo, is de bhun na socruithe comhair arna mbunú le húdarás ábhartha an tríú tír a dhéanfar iad ▌.

Déanfaidh na hoifigigh agus daoine eile a bheidh údaraithe ag ESMA cigireacht ar an láthair a dhéanamh a gcumhachtaí a fheidhmiú tar éis dóibh údarú i scríbhinn a thaispeáint ina bhfuil ábhar agus cuspóir na cigireachta agus na híocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla dá bhforáiltear in Airteagal 25h sonraithe, mura ngéillfidh na daoine lena mbaineann don chigireacht.

4.  Géillfidh na CPLanna Leibhéal 2 do chigireachtaí ar an láthair arna n-ordú trí bhíthin cinneadh de chuid ESMA. Sonrófar, sa chinneadh, ábhar agus cuspóir na cigireachta, an dáta a mbeidh sé le tosú, na íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla dá bhforáiltear in Airteagal 25h, na réitigh dhlí atá ar fáil faoi Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 chomh maith leis an gceart an cinneadh a chur faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais lena athbhreithniú.

5.  Ar iarratas ó ESMA, féadfaidh oifigigh údarás inniúil an tríú tír ina bhfuil an chigireacht le déanamh, chomh maith leis na daoine sin a bheidh údaraithe nó ceaptha ag údarás inniúil an tríú tír sin, cúnamh gníomhach a thabhairt do na hoifigigh agus do na daoine eile a bheidh údaraithe ag ESMA. Féadfaidh oifigigh ón údarás inniúil ábhartha tríú tír freastal ar na cigireachtaí ar an láthair freisin.

6.  Féadfaidh ESMA freisin iarraidh ar údaráis inniúla tríú tír cúraimí sonracha imscrúdúcháin agus cigireachtaí ar an láthair dá bhforáiltear san Airteagal seo agus in Airteagal 25d(1) a dhéanamh thar a cheann.

7.  I gcás ina ndéanfaidh na hoifigigh, agus na daoine eile a údaróidh ESMA a bheith leo, amach go bhfuil duine ag cur i gcoinne cigireachta a ordaíodh de bhun an Airteagail seo, tabharfaidh an t-údarás inniúil tríú tír lena mbaineann gach cúnamh is gá dóibh agus, más iomchuí, iarrfaidh sé cúnamh na bpóilíní nó cúnamh údaráis choibhéisigh forfheidhmiúcháin, ionas go mbeidh sé ar a gcumas a gcigireacht ar an láthair a dhéanamh.

Airteagal 25f

Rialacha nós imeachta maidir le bearta maoirseachta a dhéanamh agus maidir le fíneálacha a fhorchur

1.  I gcás ina ndéanfaidh ESMA amach, agus a dhualgais faoin Rialachán seo á gcur i gcrích aige, go bhfuil tásca tromchúiseacha ann a léiríonn go bhféadfadh sé gurbh ann d'fhíorais ar dóigh maidir leo gurb ionann iad agus ceann amháin nó níos mó de na sáruithe a liostaítear in Iarscríbhinn III, ceapfaidh ESMA oifigeach neamhspleách imscrúdúcháin laistigh de ESMA chun an t-ábhar a imscrúdú. Ní oifigeach imscrúdúcháin atá rannpháirteach nó a bhí rannpháirteach go díreach ná go hindíreach i bpróiseas aitheantais ná clárúcháin an CPL lena mbaineann a bheidh san oifigeach sin, agus comhlíonfaidh sé a chuid feidhmeanna go neamhspleách ar ESMA.

2.  Déanfaidh an t-oifigeach imscrúdúcháin na sáruithe líomhnaithe a imscrúdú, agus aon bharúlacha a chuirfidh na daoine atá faoi imscrúdú á gcur san áireamh agus cuirfidh sé comhad iomlán, ina mbeidh a chinntí, faoi bhráid ESMA.

Chun a chuid cúraimí a chur i gcrích, féadfaidh an t-oifigeach imscrúdúcháin an chumhacht a fheidhmiú chun faisnéis a iarraidh i gcomhréir le hAirteagal 25c agus chun imscrúduithe a dhéanamh agus cigireachtaí ar an láthair a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 25d agus le hAirteagal 25e. Nuair a bheidh na cumhachtaí sin á n-úsáid aige, comhlíonfaidh an t-oifigeach imscrúdúcháin Airteagal 25bb.

Nuair a bheidh a chúraimí á gcur i gcrích aige, beidh rochtain ag an oifigeach imscrúdúcháin ar gach doiciméad agus ar an bhfaisnéis uile atá bailithe ag ESMA ina ghníomhaíochtaí.

3.  Tar éis don oifigeach imscrúdúcháin a imscrúdú a chríochnú agus sula gcuirfidh sé an comhad ina bhfuil a chuid cinntí faoi bhráid ESMA, tabharfaidh sé deis do na daoine atá faoi imscrúdú éisteacht a fháil maidir leis na hábhair atá á n-imscrúdú. Is ar na fíorais sin a raibh deis ag na páirtithe lena mbaineann a dtuairimí a thabhairt ina leith agus ar na fíorais sin amháin a bhunóidh an t-oifigeach imscrúdúcháin a chuid cinntí.

Déanfar cearta cosanta na ndaoine lena mbaineann a urramú go hiomlán le linn na n‑imscrúduithe faoin Airteagal seo.

4.  Nuair a bheidh an comhad ina bhfuil a chuid cinntí á chur faoi bhráid ESMA ag an oifigeach imscrúdúcháin, tabharfaidh sé fógra faoi sin do na daoine atá faoi imscrúdú. Beidh na daoine atá faoi imscrúdú i dteideal fáil a bheith acu ar an gcomhad, faoi réir leas dlisteanach daoine eile, maidir lena rúin ghnó a chosaint. Ní bheidh faisnéis rúnda eile ná doiciméid réamhullmhúcháin inmheánacha ESMA san áireamh sa cheart rochtain a fháil ar an gcomhad.

5.  Ar bhonn an chomhaid ina mbeidh cinntí an oifigigh imscrúdúcháin agus, arna iarraidh sin do na daoine lena mbaineann, tar éis na daoine atá faoi imscrúdú a éisteacht i gcomhréir le hAirteagal 25i, cinnfidh ESMA an ndearna na daoine a bhí faoi imscrúdú ceann amháin nó níos mó de na sáruithe a liostaítear in Iarscríbhinn III agus, sa chás sin, déanfaidh sé beart maoirseachta i gcomhréir le hAirteagal 25n agus forchuirfidh sé fíneáil i gcomhréir le hAirteagal 25g.

6.  Ní bheidh an t-oifigeach imscrúdúcháin rannpháirteach i bplé ESMA ná ní chuirfidh sé isteach ar aon slí eile ar phróiseas cinnteoireachta ESMA.

7.  Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 82 chun na rialacha nós imeachta a shonrú a thuilleadh maidir le feidhmiú na cumhachta fíneálacha nó íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a fhorchur, lena n-áirítear forálacha maidir le cearta cosanta, forálacha ama, agus fíneálacha nó íocaíochtaí tréimhsiúla pionóis a bhailiú, agus glacfaidh sé rialacha mionsonraithe maidir leis na tréimhsí teorann i dtaca le pionóis a fhorchur agus a fhorfheidhmiú.

8.  Déanfaidh ESMA ábhair ▌a tharchur chuig na húdaráis ábhartha i leith imscrúdú agus ionchúiseamh coiriúil féideartha i gcás ina ndéanfaidh sé amach, agus a dhualgais faoin Rialachán seo á gcur i gcrích aige, go bhfuil tásca tromchúiseacha ann go bhféadfadh sé go mbeadh fíoras ann arb eol dó gur dócha gurb ionann iad agus cionta coiriúla faoi chreat dlí an tríú tír is infheidhme. Ina theannta sin, staonfaidh ESMA ó fhíneálacha nó íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a fhorchur i gcás inarb eol dó go bhfuil, mar thoradh ar imeachtaí coiriúla faoin dlí náisiúnta, feidhm res judicata bainte amach cheana ag éigiontú nó ciontú a rinneadh roimhe sin a tháinig as fíoras comhionann nó as fíorais arb ionann iad beagnach.

Airteagal 25g

Fíneálacha

1.  I gcás ina ndéanfaidh ESMA amach, i gcomhréir le hAirteagal 25f(5), go ndearna CPL ceann de na sáruithe a liostaítear in Iarscríbhinn III, d'aon ghnó nó le faillí, glacfaidh sé cinneadh lena bhforchuirfear fíneáil i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo.

Measfar go ndearna CPL sárú d'aon ghnó má thagann ESMA ar ghnéithe oibiachtúla lena léirítear gur ghníomhaigh an CPL nó a bhainistíocht shinsearach d'aon ghnó chun an sárú a dhéanamh.

2.  Beidh méideanna bunúsacha na bhfíneálacha dá dtagraítear i mír 1 cothrom le dhá oiread mhéid na mbrabús a gnóthaíodh nó na gcaillteanas a seachnaíodh de bharr an tsáraithe más féidir iad sin a chinneadh, nó suas le 10 % den láimhdeachas bliantúil iomlán, mar a shainmhínítear i ndlí ábhartha an Aontais, a bhí ag duine dlítheanach sa bhliain ghnó roimhe sin.

3.  Déanfar na méideanna bunúsacha a leagtar amach i mír 2, a choigeartú, más gá sin, trí fhachtóirí géaraitheacha nó fachtóirí maolaitheacha a chur san áireamh i gcomhréir leis na comhéifeachtaí ábhartha a leagtar amach in Iarscríbhinn IV.

Is ceann ar cheann a dhéanfar na comhéifeachtaí géaraitheacha ábhartha a chur i bhfeidhm ar an méid bunúsach. Más infheidhme níos mó ná comhéifeacht ghéaraitheach amháin, déanfar an difear idir an méid bunúsach agus an méid a bheidh ann, mar thoradh ar chur i bhfeidhm gach comhéifeachta géaraithí ar leith, a chur leis an méid bunúsach.

Is ceann ar cheann a dhéanfar na comhéifeachtaí maolaitheach ábhartha a chur i bhfeidhm ar an méid bunúsach. Más infheidhme níos mó ná comhéifeacht mhaolaitheach amháin, déanfar an difear idir an méid bunúsach agus an méid a bheidh ann, mar thoradh ar chur i bhfeidhm gach comhéifeachta maolaithí ar leith, a dhealú ón méid bunúsach.

4.  D'ainneoin mhír 2 agus mhír 3, ní bheidh méid na fíneála níos mó ná 20 % de láimhdeachas bliantúil an CPL lena mbaineann sa bhliain ghnó roimhe sin ach, i gcás ina bhfuair an CPL tairbhe airgeadais go díreach nó go hindíreach ón sárú, beidh méid na fíneála comhionann, ar a laghad, leis an tairbhe sin.

Maidir le gníomh nó neamhghníomh CPL, i gcás ina bhfuil níos mó ná sárú amháin de na sáruithe a liostaítear in Iarscríbhinn III san áireamh ann, ní bheidh feidhm ach ag an bhfíneáil is airde, ar fíneáil í a ríomhtar i gcomhréir le mír 2 agus le mír 3 agus a bhaineann le ceann amháin de na sáruithe sin.

Airteagal 25h

Íocaíochtaí tréimhsiúla pionóis

1.  Déanfaidh ESMA, trí bhíthin cinnidh, íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a fhorchur d'fhonn iallach a chur:

   (a) ar CPL Leibhéal 2 deireadh a chur le sárú, i gcomhréir le cinneadh arna ghlacadh de bhun Airteagal 25n(1)(a);
   (b) ar dhuine dá dtagraítear in Airteagal 25c(1) faisnéis iomlán a sholáthar, ar faisnéis í arna hiarraidh trí bhíthin cinnidh de bhun Airteagal 25c;
   (c) ar CPL Leibhéal 2:
   (i) géilleadh d'imscrúdú agus go háirithe do thaifid, sonraí, nósanna imeachta nó aon ábhar eile is gá a thabhairt, agus aon fhaisnéis eile a cuireadh ar fáil in imscrúdú arna seoladh trí bhíthin cinneadh de bhun Airteagal 25d a chomhlánú agus a cheartú; nó
   (ii) géilleadh do chigireacht ar an láthair arna ordú trí bhíthin cinneadh arna ghlacadh de bhun Airteagal 25e.

2.  Beidh íocaíocht phionósach thréimhsiúil éifeachtach comhréireach. Forchuirfear an íocaíocht phionósach thréimhsiúil de réir gach lae moille.

3.  D'ainneoin mhír 2, is é a bheidh i méid na dtráthíocaíochtaí pionósacha 3 % den mheánláimhdeachas laethúil sa bhliain ghnó roimhe sin nó, i gcás daoine nádúrtha, 2 % den mheánioncam laethúil sa bhliain féilire roimhe sin. Déanfar é a ríomh ón dáta atá sonraithe sa chinneadh lena bhforchuireadh an íocaíocht phionósach thréimhsiúil.

4.  Déanfar íocaíocht phionósach thréimhsiúil a ghearradh ar feadh uastréimhse sé mhí tar éis an fógra faoin gcinneadh ón ESMA a fháil. Tar éis dheireadh na tréimhse, déanfaidh ESMA an beart a athbhreithniú.

Airteagal 25i

Daoine lena mbaineann a éisteacht

1.  Sula ndéanfaidh sé aon chinneadh maidir le fíneáil nó íocaíocht phionósach thréimhsiúil faoi Airteagal 25g agus Airteagal 25h, tabharfaidh ESMA an deis do na daoine atá faoi réir na n-imeachtaí éisteacht a fháil faoina chinntí. Is ar na torthaí sin a raibh deis ag na daoine atá faoi réir na n-imeachtaí a dtuairimí a thabhairt ina leith, agus orthu sin amháin, a bhunóidh ESMA a chinntí.

2.  Ní bheidh feidhm ag an gcéad mhír i gcás ina mbeidh gá le gníomhaíocht phráinneach chun damáiste suntasach agus gar-dhamáiste don chóras airgeadais a chosc. Sa chás sin, féadfaidh ESMA cinneadh eatramhach a ghlacadh agus tabharfaidh sé an deis do na daoine lena mbaineann éisteacht a fháil a luaithe is féidir tar éis an chinnidh.

3.  Déanfar cearta cosanta na ndaoine atá faoi réir na n-imeachtaí a urramú go hiomlán le linn na n-imeachtaí. Beidh siad i dteideal rochtain a bheith acu ar chomhad ESMA, faoi réir leas dlisteanach daoine eile maidir lena rúin ghnó a chosaint. Ní bheidh faisnéis rúnda eile ná doiciméid réamhullmhúcháin inmheánacha ESMA san áireamh sa cheart rochtain a fháil ar an gcomhad.

Airteagal 25j

Nochtadh, nádúr, forfheidhmiú agus leithdháileadh fíneálacha agus tráthíocaíochtaí pionósacha

1.  Déanfaidh ESMA gach fíneáil agus gach íocaíocht phionósach thréimhsiúil a gearradh de bhun Airteagal 25g agus Airteagal 25h a nochtadh don phobal, mura rud é go gcuirfeadh an nochtadh sin don phobal na margaí airgeadais i mbaol nó go ndéanfadh sé damáiste díréireach do na páirtithe lena mbaineann. Sa nochtadh sin, ní bheidh sonraí pearsanta de réir bhrí Rialachán (CE) Uimh. 45/2001.

2.  Fíneálacha agus íocaíochtaí riaracháin a bheidh sna fíneálacha agus sna híocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a ghearrfar de bhun Airteagal 25g agus Airteagal 25h.

3.  I gcás ina gcinnfidh ESMA gan aon fhíneálacha ná íocaíochtaí pionósacha a fhorchur, cuirfidh sé Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, an Coimisiún agus na húdaráis inniúla tríú tír ábhartha lena mbaineann ar an eolas dá réir sin agus leagfaidh sé amach na cúiseanna lena chinneadh.

4.  Beidh na fíneálacha agus na híocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a ghearrfar de bhun Airteagal 25g agus Airteagal 25h infhorfheidhmithe.

Déanfar an forfheidhmiú a rialú leis na rialacha i dtaobh nós imeachta shibhialta atá i bhfeidhm sa Bhallstát nó sa tríú tír ina ndéanfar an forfheidhmiú.

5.  Déanfar méideanna na bhfíneálacha agus méideanna na n-íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a leithdháileadh ar bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 25k

Athbhreithniú na Cúirte Breithiúnais

Beidh dlínse neamhtheoranta ag an gCúirt Bhreithiúnais athbhreithniú a dhéanamh ar chinntí lenar fhorchuir ESMA fíneáil nó íocaíocht phionósach thréimhsiúil. Féadfaidh sí an fhíneáil nó an íocaíocht phionósach thréimhsiúil a fhorchuirfear a chealú, a ísliú, nó a mhéadú.

Airteagal 25l

Leasuithe ar Iarscríbhinn IV

Chun forbairtí ar mhargaí airgeadais a chur san áireamh, tabharfar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 82 maidir le bearta a ghlacadh chun Iarscríbhinn IV a leasú.

Airteagal 25m

Aitheantas a tharraingt siar

1.  Gan dochar d'Airteagal 25n ▌, agus faoi réir na míreanna seo a leanas, agus tar éis dó dul i gcomhairle leis na húdaráis agus na heintitis dá dtagraítear in Airteagal 25(3), tarraingeoidh ESMA siar cinneadh aitheantais arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 25 sna cásanna seo a leanas ▌:

   (a) i gcás nár úsáid an CPL lena mbaineann an t-aitheantas faoi cheann sé mhí, inar thréig sé an ▌t-aitheantas go sainráite nó inar scar sé de bheith i mbun gnó le níos mó ná sé mhí anuas;
   (b) i gcás ina bhfuair an CCP lena mbaineann aitheantas trí ráitis bhréagacha a dhéanamh nó trí aon mhodh neamhrialta eile;
   (c) i gcás inar sháraigh an CPL lena mbaineann go tromchúiseach córasach aon cheann de na coinníollacha maidir le haitheantas de bhun Airteagal 25(2b) nó nach gcomhlíonann sé a thuilleadh aon cheann de na coinníollacha sin agus, in aon cheann de na cásanna sin, nach ndearna sé an ghníomhaíocht feabhais a d'iarr ESMA faoi cheann tréimhse a socraíodh go hiomchuí a mhairfidh suas le sé mhí ar a mhéad;
   (d) i gcás nach bhfuil ESMA in ann a fhreagrachtaí faoin Rialachán seo maidir leis an CPL lena mbaineann a fheidhmiú go héifeachtach, de bharr nár chuir údarás tríú tír an CPL an fhaisnéis uile is ábhartha ar fáil do ESMA ná nach ndeachaigh sé i gcomhar le ESMA i gcomhréir le hAirteagal 25(7);
   (e) i gcás inar tarraingíodh siar nó inar cuireadh ar fionraí an gníomh cur chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 5(6), nó nach gcomhlíontar a thuilleadh aon choinníollacha a bhaineann leis.

Féadfaidh ESMA tarraingt siar an aitheantais a theorannú ionas nach mbainfidh sé ach le seirbhís, gníomhaíocht, nó aicme ionstraimí airgeadais ar leith.

Agus dáta theacht i bhfeidhm an chinnidh an t-aitheantas a tharraingt siar á chinneadh aige, déanfaidh ESMA a dhícheall aon suaitheadh a d'fhéadfadh a bheith sa mhargadh a íoslaghdú agus déanfaidh sé foráil do thréimhse oiriúnaithe iomchuí nach mairfidh níos faide ná dhá bhliain.

2.  Sula ndéanfar an t-aitheantas a tharraingt siar i gcomhréir le pointe (c) de mhír 1, cuirfidh ESMA san áireamh an fhéidearthacht bearta a chur i bhfeidhm faoi phointe (a) go pointe (c) de mhír 1 d'Airteagal 25n.

▌I gcás ina gcinnfidh ESMA nach ndearnadh gníomhaíocht feabhais faoi cheann na huastréimhse sé mhí a socraíodh faoi phointe (c) de mhír 1 nó nach bhfuil an beart a rinneadh iomchuí, agus tar éis dó dul i gcomhairle leis na húdaráis dá dtagraítear in Airteagal 25(3), tarraingeoidh ESMA siar an cinneadh aitheantais.

3.  Tabharfaidh ESMA fógra, gan moill mhíchuí, don údarás inniúil ábhartha tríú tír faoi chinneadh aitheantas CPL aitheanta a tharraingt siar.

4.  Féadfaidh aon cheann de na húdaráis dá dtagraítear in Airteagal 25(3) a mheasfaidh gur comhlíonadh ceann de na cinntí dá dtagraítear i mír 1, iarraidh ar ESMA scrúdú a dhéanamh chun a dhéanamh amach ar comhlíonadh na coinníollacha maidir le haitheantas an CPL aitheanta a tharraingt siar nó maidir leis an aitheantas atá aige i dtaca le seirbhís, gníomhaíocht nó aicme ionstraimí airgeadais ar leith a tharraingt siar. I gcás ina gcinnfidh ESMA gan aitheantas an ▌ CPL lena mbaineann a tharraingt siar, tabharfaidh sé cúiseanna iomlána don údarás is iarrthóir.

Airteagal 25n

Bearta maoirseachta

1.  I gcás ina ndéanfaidh ESMA amach, i gcomhréir le hAirteagal 25f(5), go ndearna CPL Leibhéal 2 ceann de na sáruithe a liostaítear in Iarscríbhinn III, déanfaidh sé ceann amháin nó níos mó de na cinntí seo a leanas:

   (a) a cheangal ar an CPL deireadh a chur leis an sárú;
   (b) fíneálacha a fhorchur faoi Airteagal 25g;
   (c) fógraí poiblí a eisiúint;
   (d) aitheantas CPL a tharraingt siar, nó an t-aitheantas atá aige i dtaca le seirbhís, gníomhaíocht nó aicme ionstraimí airgeadais ar leith a tharraingt siar, faoi Airteagal 25m.

2.  Agus na cinntí dá dtagraítear i mír 1 á ndéanamh aige, déanfaidh ESMA cineál agus tromchúis an tsáraithe a chur san áireamh, ag féachaint do na critéir seo a leanas:

   (a) fad agus minicíocht an tsáraithe;
   (b) ar nochtadh leis an sárú laigí tromchúiseacha nó sistéamacha i nósanna imeachta an CPL nó ina chórais bhainistithe nó sna rialuithe inmheánacha;
   (c) an raibh an sárú ina chúis le coireacht airgeadais, ar éascaíodh coireacht airgeadais leis an sárú nó an raibh coireacht airgeadais inchurtha i leith an tsáraithe ar shlí eile;
   (d) an d'aon ghnó nó le faillí a rinneadh an sárú.

3.  Déanfaidh ESMA fógra a thabhairt, gan moill mhíchuí, faoi aon chinneadh a ghlacfar de bhun mhír 1 don CPL lena mbaineann agus cuirfidh sé an cinneadh sin in iúl d'údaráis inniúla an tríú tír ábhartha agus don Choimisiún. Déanfaidh sé aon chinneadh den sórt sin a nochtadh go poiblí ar a shuíomh gréasáin faoi cheann 10 lá oibre ón dáta a glacadh é.

Nuair a bheidh a chinneadh, dá dtagraítear sa chéad fhomhír, á phoibliú aige, poibleoidh ESMA freisin go bhfuil an ceart ag an CPL lena mbaineann achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh, an fíoras, i gcás inarb ábhartha, gur taisceadh achomharc den sórt sin, á shonrú nach bhfuil éifeacht fionraíochta ag an achomharc sin agus go bhfuil bord achomhairc ESMA ábalta cur i bhfeidhm an chinnidh a bhfuil conspóid ann ina leith a chur ar fionraí i gcomhréir le hAirteagal 60(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.";

"

12.  Cuirtear an fhomhír seo a leanas le mír 1 d'Airteagal 32:"

"Beidh measúnú an údaráis inniúil maidir leis an bhfógra dá bhforáiltear in Airteagal 31(2) agus an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 31(3) faoi réir tuairim ón gcoláiste de bhun Airteagal 19.";

"

13.  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad na fomhíre deiridh de mhír 1 d'Airteagal 35:"

"Ní dhéanfaidh CPL mórghníomhaíochtaí a bhaineann le bainistiú riosca a sheachfhoinsiú mura mbeidh an seachfhoinsiú sin formheasta ag an údarás inniúil. Beidh an cinneadh sin ón údarás inniúil faoi réir tuairim ón gcoláiste de bhun Airteagal 19.";

"

14.   Leasaítear Airteagal 49 mar a leanas:

(a)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Déanfaidh CPL athbhreithniú rialta ar na samhlacha agus ar na paraiméadair ar glacadh leo chun a cheanglais éarlaise, ranníocaíochtaí i leith ciste mainneachtana, ceanglais chomhthaobhachta agus sásraí rialaithe eile riosca a ríomh. Cuirfidh sé tástálacha struis diana agus rialta i bhfeidhm ar na samhlacha chun a theacht aniar faoi dhálaí margaidh sochreidte ach foircneacha a mheas agus déanfaidh sé cúltástálacha chun iontaofacht na modheolaíochta ar glacadh léi a mheas. Gheobhaidh an CPL bailíochtú neamhspleách, cuirfidh sé a údarás inniúil agus ESMA ar an eolas faoi thorthaí na dtástálacha a rinneadh agus gheobhaidh sé a mbailíochtú ▌ i gcomhréir le mír 1a go mír 1e sula nglacfar aon athrú suntasach ar na samhlacha agus ar na paraiméadair.

Beidh na samhlacha agus na paraiméadair a ghlacfar, lena n-áirítear aon athrú suntasach orthu, faoi réir tuairim ón gcoláiste i gcomhréir leis na míreanna seo a leanas.

Áiritheoidh ESMA go dtabharfar an fhaisnéis maidir le torthaí na dtástálacha struis do na hÚMEnna, don Chóras Eorpach Banc Ceannais agus don bhord réitigh aonair chun iad a chumasú neamhchosaint na ngnóthas airgeadais ar mhainneachtain na CPLanna a mheasúnú.";

"

(b)  Cuirtear isteach na míreanna seo a leanas:"

"1a. I gcás ina mbeidh rún ag CPL aon athrú suntasach ar na samhlacha agus na paraiméadair dá dtagraítear i mír 1 a ghlacadh, cuirfidh sé iarratas isteach chuig an údarás inniúil agus chuig ESMA chun an t-athrú sin a bhailíochtú. Cuirfidh an CPL bailíochtú neamhspleách ar an athrú atá beartaithe ar a iarratais leis an iarratas sin ar bhailíochtú. Daingneoidh an t-údarás inniúil agus ESMA, faoi seach, leis an CPL go bhfuarthas an t-iarratas ina iomláine.

1b.  Faoi cheann 50 lá oibre ó fuarthas an t-iarratas ina iomláine, déanfaidh an t‑údarás inniúil agus ESMA, faoi seach, measúnú riosca ar an CPL agus cuirfidh siad a dtuarascálacha faoi bhráid an choláiste arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 18.

1c.  Faoi cheann 30 lá oibre ón dáta a bhfaighfear na tuarascálacha dá dtagraítear i mír 1b, glacfaidh an coláiste tuairim le tromlach i gcomhréir le hAirteagal 19(3). D'ainneoin glacadh sealadach i gcomhréir le mír 1e, ní fhéadfaidh an t-údarás inniúil cinneadh a ghlacadh bailíochtú na n‑athruithe suntasacha ar na samhlacha agus ar na paraiméadair a dheonú nó a dhiúltú go dtí go nglacfaidh an coláiste an tuairim sin, ach i gcás nár ghlac an coláiste an tuairim sin faoin sprioc-am.

1d.  Faoi cheann 90 lá oibre ón dáta a bhfaighfear na hiarratais dá dtagraítear i mír 1a, cuirfidh an t-údarás inniúil agus ESMA, faoi seach, in iúl i scríbhinn don CPL agus dá chéile, ar deonaíodh nó ar diúltaíodh an bailíochtú agus tabharfaidh sé míniú lánréasúnaithe ina thaobh sin.

1e.  Ní fhéadfaidh an CPL athrú suntasach ar na samhlacha agus na paraiméadair dá dtagraítear i mír 1 a ghlacadh sula bhfaighidh sé an bailíochtú óna údarás inniúil agus ó ESMA. Féadfaidh an ▌ t-údarás inniúil, i gcás ina mbeidh réasúnú cuí leis sin agus comhaontú ó ESMA aige, ceadú d'athrú suntasach ar na samhlacha sin nó na bparaiméadar sin a ghlacadh go sealadach sula mbailíochtófar iad.";

"

(c)  cuirtear an mhír seo a leanas leis:"

"5. D'fhonn coinníollacha aonfhoirmeacha maidir cur i bhfeidhm an Airteagail seo a áirithiú, déanfaidh ESMA, tar éis dó dul i gcomhairle le ÚBE, údaráis inniúla ábhartha eile agus comhaltaí CEBC, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a cheapadh ina sonrófar na coinníollacha faoina bhfuil athruithe ar na samhlacha agus na paraiméadair dá dtagraítear i mír 1 suntasach.

Cuirfidh ESMA na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoi ...[12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Tarmligtear chuig an gCoimisiún an chumhacht chun na caighdeáin theicniúla rialála a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.";

"

15.  Leasaítear Airteagal 82 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2, mhír 3 agus mhír 4:"

"2. Déanfar tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 1(6), Airteagal 4(3), Airteagal 25(2a), Airteagal 25(6a), Airteagal 25a(3), Airteagal 25bb(3), Airteagal 25f(7), Airteagal 25l, Airteagal 64(7), Airteagal 70, Airteagal 72(3), agus Airteagal 85(2) a thabhairt don Choimisiún ar feadh tréimhse neamhchinntithe.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 1(6), Airteagal 4(3), Airteagal 25(2a), Airteagal 25(6a), Airteagal 25a(3), Airteagal 25bb(3), Airteagal 25f(7), Airteagal 25l, Airteagal 64(7), Airteagal 70, Airteagal 72(3) agus Airteagal 85(2) a chúlghairm tráth ar bith. Déanfaidh cinneadh cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis sin an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, féachfaidh an Coimisiún le dul i gcomhairle le ESMA agus le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.";

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:"

"6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe arna ghlacadh de bhun Airteagal 1(6), Airteagal 4(3), Airteagal 25(2a), Airteagal 25(6a), Airteagal 25a(3), Airteagal 25bb(3), Airteagal 25f(7), Airteagal 25l, Airteagal 64(7), Airteagal 70, Airteagal 72(3) agus Airteagal 85(2) i bhfeidhm ach amháin mura gcuirfidh Parlaimint na hEorpa ná an Chomhairle aon agóid in iúl laistigh de thréimhse trí mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go gcuirfidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a shíneadh trí mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.";

"

16.  In Airteagal 85, cuirtear isteach na míreanna seo a leanas:"

"6. Déanfaidh ESMA, i gcomhar le BERS agus le comhaontú, i gcomhréir le hAirteagal 24b(3), le bainc cheannais eisiúna aon airgeadra de chuid an Aontais, ar sna hairgeadraí sin atá na hionstraimí airgeadais a imréitíonn CPL tríú tír nó atá le himréiteach ag CPL tríú tír ar a bhfuil an gníomh cur chun feidhme dá dtagraítear sa tríú fomhír d'Airteagal 25(2c) dírithe, tuarascáil a chur faoi bhráid an Choimisiúin maidir le cur i bhfeidhm fhorálacha an ghnímh cur chun feidhme sin, ina ndéantar measúnú go háirithe ar cibé acu a mhaolaítear nó nach maolaítear go leordhóthanach an riosca cobhsaíochta don Aontas nó do cheann amháin nó níos mó dá chuid Ballstát. Cuirfidh ESMA a thuarascáil faoi bhráid an Choimisiúin faoi cheann 12 mhí roimh dheireadh na tréimhse oiriúnaithe a chinntear i gcomhréir le pointe (b) den tríú fomhír d'Airteagal 25(2c). Ní bhainfidh comhaontú an bhainc ceannais eisiúna ach leis an airgeadra a eisíonn sé agus ní leis an tuarascáil ina hiomláine.

Faoi cheann 12 mhí ó tharchur na tuarascála sin dá dtagraítear sa chéad fhomhír, ullmhóidh an Coimisiún tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm fhorálacha an ghnímh sin cur chun feidhme. Cuirfidh an Coimisiún a thuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle mar aon le haon tograí iomchuí.

7.  Faoi … [36 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], ullmhóidh an Coimisiún tuarascáil ina ndéanfar éifeachtacht na nithe seo a leanas a mheasúnú:

   (a) cúraimí ESMA, go háirithe cúraimí an Choiste Maoirseachta do CPLanna, maidir le cóineasú agus comhleanúnachas chur i bhfeidhm an Rialacháin seo a chothú i measc na n-údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 22 agus i measc na gcoláistí dá dtagraítear in Airteagal 18;
   (b) an creat maidir le CPLanna tríú tír a aithint agus a mhaoirsiú;
   (c) an creat maidir le cothrom na Féinne a ráthú i measc CPLanna údaraithe i gcomhréir le hAirteagal 14 agus i measc CPLanna údaraithe agus CPLanna tríú‑tír a aithnítear i gcomhréir le hAirteagal 25;
   (d) roinnt na bhfreagrachtaí idir ESMA, na húdaráis inniúla agus na bainc cheannais eisiúna.

Cuirfidh an Coimisiún an tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle mar aon le haon tograí iomchuí.";

"

17.   In Airteagal 89, cuirtear isteach na míreanna seo a leanas:"

"3a. Ní fheidhmeoidh ESMA a chumhachtaí de bhun mhír 2a, mhír 2b agus mhír 2c d'Airteagal 25 go dtí go dtiocfaidh an gníomh tarmligthe dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 25(2a) agus d'Airteagal 25a(3) i bhfeidhm, agus i ndáil le CPLanna ar ina leith nach bhfuil cinneadh glactha ag ESMA de bhun mhír 1 d'Airteagal 25, faoin … [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], go dtí go dtiocfaidh an gníomh cur chun feidhme ábhartha dá dtagraítear i mír 6 d'Airteagal 25 i bhfeidhm.

3b.  Déanfaidh ESMA coláiste a bhunú agus a bhainistiú de bhun Airteagal 25ba do gach CPL aitheanta de réir Airteagal 25 roimh … [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] faoi cheann ceithre mhí ó theacht i bhfeidhm an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 25(2a) ▌.

3c.  Athbhreithneoidh ESMA na cinntí aitheantais a glacadh de bhun Airteagal 25(1) roimh … [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] faoi cheann 18 mí ó theacht i bhfeidhm an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 25(2a), i gcomhréir le hAirteagal 25(5).

I gcás ina gcinnfidh ESMA, tar éis an athbhreithnithe dá dtagraítear sa chéad fhomhír, go gcáilíonn CPL a fuair aitheantas roimh … [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] mar CPL Leibhéal 2 i gcomhréir le hAirteagal 25(2a), socróidh ESMA tréimhse oiriúnaithe iomchuí nach faide ná 18 mí ar lena linn nach mór don CPL na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 25(2b) a chomhlíonadh. Féadfaidh ESMA síneadh suas le sé mhí a chur leis an tréimhse oiriúnaithe sin ar iarraidh réasúnaithe ón CPL nó ó aon cheann de na húdaráis inniúla atá freagrach as an maoirsiú ar na comhaltaí imréitigh atá bunaithe san Aontas, i gcás ina bhfuil bonn cirt leis an síniú sin de bharr imthosca eisceachtúla agus an tionchair ar na comhaltaí imréitigh atá bunaithe san Aontas.";

"

18.  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 90:"

"Airteagal 90

Foireann agus acmhainní ESMA

"Faoin ... [dhá bhliain tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo], déanfaidh ESMA measúnú ar na riachtanais foirne agus ar na riachtanais acmhainní a eascraíonn as a chumhachtaí agus a dhualgas a ghlacadh de láimh i gcomhréir leis an Rialachán seo agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin.";

"

19.   Cuirtear na téacsanna a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo isteach mar Iarscríbhinn III agus Iarscríbhinn IV.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

IARSCRÍBHINN

Cuirtear an méid seo a leanas mar Iarscríbhinn III agus Iarscríbhinn IV le Rialachán (AE) Uimh. 648/2012.

"IARSCRÍBHINN III

Liosta de na sáruithe dá dtagraítear in Airteagal 25g(1)

I.  Sáruithe a bhaineann le ceanglais chaipitil:

(a)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 16(1) mura bhfuil caipiteal tosaigh buan EUR 7.5  milliún ar a laghad ar fáil aige;

(b)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 16(2) mura bhfuil caipiteal tosaigh aige, lena n‑áirítear tuilleamh coimeádta agus cúlchistí, atá comhréireach leis an riosca a thagann as a ghníomhaíochtaí agus ar leor i gcónaí é chun a áirithiú go ndéantar foirceannadh nó athstruchtúrú ordúil ar na gníomhaíochtaí sin in imeacht tréimhse iomchuí ama agus chun an CPL a chosaint go leordhóthanach ar rioscaí creidmheasa, contrapháirtí, margaidh, oibríochtúla, dlíthiúla agus gnó nach bhfuil cumhdaithe cheana le hacmhainní airgeadais sonracha dá dtagraítear in Airteagal 41 go hAirteagal 44.

II.  Sáruithe a bhaineann le ceanglais eagraíochtúla nó le coinbhleachtaí leasa:

(a)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 26(1) mura bhfuil socruithe daingne rialachais aige, lena n-áirítear struchtúr soiléir eagrúcháin ag a bhfuil freagrachtaí dea‑shainithe trédhearcacha comhsheasmhacha, próisis éifeachtacha chun na rioscaí a bhfuil sé neamhchosanta orthu nó a bhféadfadh sé a bheith neamhchosanta orthu a shainaithint, a bhainistiú, a thuairisciú agus faireachán a dhéanamh orthu, mar aon le sásraí leordhóthanacha um rialú inmheánach, lena n-áirítear nósanna imeachta fónta ó thaobh an riaracháin agus na cuntasaíochta;

(b)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 26(2) mura nglacann sé beartais leordhóthanacha agus nósanna imeachta atá éifeachtach a ndóthain chun a áirithiú go gcomhlíontar forálacha uile an Rialacháin seo, lena n-áirítear chun a áirithiú go gcomhlíonann a bhainisteoirí agus a fhostaithe iad;

(c)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 26(3) mura ndéanann sé struchtúr eagrúcháin leordhóthanach a chothabháil nó a oibriú chun a leanúnachas agus a fheidhmiú ordúil a áirithiú nó mura mbaineann sé leas as córais, acmhainní agus nósanna imeachta atá iomchuí agus comhréireach;

(d)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 26(4) mura gcoimeádann sé deighilt shoiléir idir na freagrachtaí tuairiscithe do bhainistiú riosca agus na freagrachtaí a bhaineann le hoibríochtaí eile an CPL;

(e)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 26(5) mura ndéanann sé beartas luacha saothair a ghlacadh, a chur chun feidhme agus a chothabháil lena gcuirtear bainistiú riosca fónta agus éifeachtach chun cinn agus nach gcruthaítear dreasachtaí leis chun caighdeáin riosca a mhaolú;

(f)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 26(6) mura ndéanann sé córais teicneolaíochta faisnéise a chothabháil atá leordhóthanach chun déileáil le castacht, éagsúlacht agus cineálacha na seirbhísí agus na ngníomhaíochtaí a dhéantar chun ardchaighdeáin slándála a áirithiú mar aon le sláine agus rúndacht na faisnéise a choinnítear a áirithiú;

(g)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 26(7) mura ndéanann sé a shocruithe rialachais, na rialacha lena rialaítear an CPL, agus a chritéir iontrála do chomhaltas imréitigh, a chur ar fáil don phobal saor in aisce;

(h)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 26(8) mura bhfuil sé faoi réir iniúchtaí minice agus neamhspleácha nó mura ndéanann sé torthaí na n-iniúchtaí sin a thuairisciú don bhord nó mura gcuireann sé ar fáil iad do ESMA;

(i)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 27(1) nó an dara fomhír d'Airteagal 27(2) mura n‑áirithíonn sé gur leor dea-cháil agus taithí na bainistíochta sinsearaí agus chomhaltaí an bhoird lena áirithiú go ndéantar bainistiú fónta stuama ar an CPL;

(j)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 27(2) mura n-áirithíonn sé gur comhaltaí neamhspleácha iad aon trian de chomhaltaí an bhoird, i.e. beirt ar a laghad, , nó mura dtugann sé cuireadh d'ionadaithe chliaint na gcomhaltaí imréitigh chuig cruinnithe le haghaidh ábhar atá ábhartha d'Airteagal 38 agus d'Airteagal 39 nó má dhéanann sé cúiteamh na gcomhaltaí neamhspleácha nó na gcomhaltaí neamhfheidhmiúcháin eile den bhord a nascadh le feidhmíocht ghnó an CPL;

(k)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 27(3) mura ndéanann sé róil agus freagrachtaí an bhoird a chinneadh go soiléir nó mura gcuireann sé miontuairiscí na gcruinnithe boird ar fáil don údarás inniúil agus do na hiniúchóirí;

(l)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 28(1) mura gcuireann sé coiste riosca ar bun nó mura gcomhdhéanann sé an coiste sin d'ionadaithe de na comhaltaí imréitigh, de chomhaltaí neamhspleácha an bhoird agus d'ionadaithe a gcliant, má chomhdhéanann sé an coiste riosca ar chaoi a mbíonn tromlach ag ceann de na grúpaí ionadaithe sa choiste riosca sin, nó mura gcuireann sé ESMA ar an eolas maidir le gníomhaíochtaí agus cinntí an choiste riosca i gcás inar iarr ESMA go gcuirfí ar an eolas go cuí é;

(m)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 28(2) mura ndéanann sé an sainordú, na socruithe rialachais chun a neamhspleáchas a áirithiú, na nósanna imeachta oibriúcháin, na critéir iontrála agus an sásra toghcháin le haghaidh chomhaltaí an choiste riosca a chinneadh go soiléir, na socruithe rialachais a chur ar fáil go poiblí nó a chinneadh go ndéanann comhalta neamhspleách den bhord cathaoirleacht ar an gcoiste riosca agus go dtuairiscíonn sé chuig an mbord agus go dtionólann sé cruinnithe go rialta;

(n)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 28(3) mura gceadaíonn sé don choiste riosca comhairle a thabhairt don bhord maidir le haon socruithe a d'fhéadfadh a bheith acu ar bhainistiú riosca CPL nó mura ndéanann sé iarrachtaí réasúnacha dul i gcomhairle leis an gcoiste riosca maidir le forbairtí a mbíonn tionchar acu ar bhainistiú riosca an CPL i staideanna éigeandála;

(o)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 28(5) mura gcuireann sé ESMA ar an eolas go pras faoi aon chinneadh inar chinn an bord gan comhairle an choiste riosca a leanúint;

(p)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 29(1) mura gcoimeádann sé na taifid ar fad ar na seirbhísí agus ar an ngníomhaíocht a sholáthraítear, ar feadh deich mbliana ar a laghad, ionas gur féidir le ESMA faireachán a dhéanamh ar chomhlíontacht an CPL leis an Rialachán seo;

(q)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 29(2) mura gcoimeádann sé ar feadh deich mbliana ar a laghad tar éis conradh a fhoirceannadh, an fhaisnéis ar fad ar na conarthaí atá próiseáilte aige ar shlí a bhféadtar téarmaí tosaigh an idirbhirt a shainaithint sula ndéanann an CPL é a imréiteach;

(r)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 29(3) mura gcuireann sé na taifid agus an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 d'Airteagal 29 agus an fhaisnéis ar fad ar shuíomhanna na gconarthaí imréitithe, gan beann ar an ionad ina ndearnadh na hidirbhearta, ar fáil do ESMA arna iarraidh sin dó, agus do chomhaltaí ábhartha CEBC;

(s)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 30(1) mura gcuireann sé ESMA ar an eolas go hiomlán, nó má chuireann sé ar an eolas go bréagach nó go neamhiomlán é faoi chéannacht na scairshealbhóirí nó na gcomhaltaí, cibé acu is scairshealbhóirí díreacha nó neamhdhíreacha iad, daoine nádúrtha nó dlítheanacha iad, a bhfuil sealúchais cháilitheacha acu, nó faoi mhéideanna na sealúchas sin;

(t)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 30(4) má cheadaíonn sé do na daoine dá dtagraítear in Airteagal 30(1) tionchar a imirt ar dócha go ndéanann sé dochar do bhainistiú fhónta agus stuama an CPL;

(u)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 31(1) mura gcuireann sé ESMA ar an eolas go hiomlán, nó má chuireann sé ar an eolas go bréagach nó go neamhiomlán é maidir le haon athruithe ar a bhainistíocht nó mura soláthraíonn sé an fhaisnéis go léir is gá do ESMA chun comhlíonadh Airteagal 27(1) agus an dara fomhír d'Airteagal 27(2) a mheasúnú;

(v)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 33(1) mura ndéanann sé socruithe eagrúcháin agus riaracháin éifeachtacha i scríbhinn a chothabháil agus a oibriú chun aon choinbhleachtaí leasa a d'fhéadfadh a bheith ann idir é féin, lena n-áirítear a bhainisteoirí, a fhostaithe, nó aon duine a bhfuil rialú díreach nó indíreach nó dlúthnaisc aige leo sin, agus a chomhaltaí imréitigh nó a gcliaint a bhfuil eolas ag an CPL orthu nó mura ndéanann sé nósanna imeachta leordhóthanacha a chothabháil agus a chur chun feidhme arb é is aidhm dóibh coinbhleachtaí leasa féideartha a réiteach;

(w)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 33(2) mura nochtann sé go soiléir nádúr ginearálta nó foinsí coinbhleachtaí leasa don chomhalta imréitigh sula nglactar le hidirbhearta nua ón gcomhalta imréitigh sin, don chomhalta imréitigh nó do chliant lena mbaineann an comhalta imréitigh arb eol don CPL cé hé i gcás nach leor socruithe eagrúcháin agus riaracháin atá ag an CPL sin chun coinbhleacht leasa a bhainistiú, nach leor na socruithe sin le go n-áirithítear, le muinín réasúnach, go ndéantar rioscaí damáiste do leasanna comhalta imréitigh nó do leasanna cliaint a chosc;

(x)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 33(3) mura gcuireann sé san áireamh sna socruithe i scríbhinn atá aige aon chúinsí a bhfuil an CPL ar an eolas fúthu nó ar cheart dó a bheith ar an eolas fúthu, a d'fhéadfadh coinbhleacht leasa a chruthú mar thoradh ar struchtúr agus ar ghníomhaíochtaí gnó na ngnóthas eile a bhfuil caidreamh máthairghnóthais nó fochuideachta aige leo;

(y)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 33(5) mura ndéanann sé gach céim réasúnach chun mí-úsáid aon fhaisnéise a chosc a choimeádtar ina chórais nó má chuireann sé cosc ar úsáid na faisnéise sin i gcomhair gníomhaíochtaí eile gnó, nó ag duine nádúrtha a bhfuil dlúthnasc aige le CPL nó duine dlítheanach a bhfuil caidreamh máthairghnóthais nó fochuideachta aige leis an CPL, faisnéis rúnda arna taifeadadh i CPL a úsáid chun críoch tráchtála gan toiliú a fháil roimh ré ón gcliant ar leis an fhaisnéis rúnda sin;

(z)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 36(1) mura ngníomhaíonn sé go cothrom agus go gairmiúil ar mhaithe le leasanna na gcomhaltaí imréitigh agus a gcliant;

(aa)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 36(2) mura rialacha inrochtana trédhearcacha agus cothroma atá aige maidir le láimhseáil phras a dhéanamh ar ghearáin;

(bb)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 37(1) nó (2) má úsáideann sé, ar bhonn leanúnach, critéir, idirdhealaitheacha, neamh-thrédhearcacha suibiachtúla, nó mura ndéanann sé ar bhealaí eile rochtain chothrom agus oscailte ar an CPL sin a áirithiú ar bhonn leanúnach nó mura n-áirithíonn sé ar bhonn leanúnach go mbíonn acmhainní airgeadais leordhóthanacha agus cumas oibríochtúil leordhóthanach ag a chomhaltaí imréitigh chun na hoibleagáidí a bhaineann le bheith páirteach in CPL a chomhlíonadh, nó mura ndéanann sé, ar bhonn bliantúil, athbhreithniú cuimsitheach ar chomhlíontacht a chomhaltaí imréitigh;

(cc)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 37(4) mura mbíonn nósanna imeachta oibiachtúla agus trédhearcacha aige maidir le comhaltaí imréitigh nach gcomhlíonann na critéir dá dtagraítear in Airteagal 37(1) a thuilleadh a chur ar fionraí agus a scor go hordúil;

(dd)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 37(5) má dhéanann sé rochtain a dhiúltú do chomhalta imréitigh a chomhlíonann na critéir dá dtagraítear in Airteagal 37(1) i gcás nach dtugtar údar cuí le rochtain a dhiúltú i scríbhinn agus nach bhfuil sé bunaithe ar anailís riosca chuimsitheach;

(ee)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 38(1) mura dtugann sé do chliaint a gcomhaltaí imréitigh rochtain leithleach ar na seirbhísí sonracha atá á soláthar;

(ff)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 39(7) mura dtairgeann sé na leibhéil éagsúla leithscartha dá dtagraítear sa mhír sin ar théarmaí tráchtála réasúnacha;

III.  Sáruithe a bhaineann le riachtanais oibríochtúla:

(a)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 34(1) mura ndéanann sé beartas leordhóthanach um leanúnachas gnó agus plean athshlánaithe i gcás tubaiste a bhunú, a chur chun feidhme nó a chothabháil, arb é is aidhm dó a chuid oibríochtaí a athshlánú go tráthúil agus a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh, lena gceadaítear ar a laghad na hidirbhearta ar fad a athshlánú tráth an bhriste de dhroim an phlean sin ionas gur féidir leis an CPL leanúint ag oibriú faoi chinnteacht agus socraíocht a dhéanamh ar an dáta sceidealta;

(b)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 34(2) mura ndéanann sé próiseas leordhóthanach a bhunú, a chur chun feidhme nó a chothabháil atá dírithe ar shócmhainní agus suíomhanna na gcliant agus na gcomhaltaí imréitigh a shocrú go tráthúil agus go hordúil nó a aistriú go tráthúil i gcás ina ndéantar údarú a tharraingt siar de bhun cinneadh faoi Airteagal 25;

(c)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 an dara fomhír d'Airteagal 35(1) má dhéanann sé mórghníomhaíochtaí a bhaineann le bainistiú riosca an CPL sin a sheachfhoinsiú;

(d)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 39(1) mura gcoimeádann sé taifid agus cuntais leithleacha ionas gur féidir leis, tráth ar bith agus gan mhoill, sna cuntais leis an CPL, na sócmhainní agus na suíomhanna a choimeádtar do chuntas comhalta imréitigh amháin a idirdhealú ó shócmhainní agus ó shuíomhanna a choimeádtar do chuntas aon chomhalta imréitigh eile agus óna shócmhainní féin;

(e)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 39(2) mura dtairgeann sé taifid agus cuntais leithleacha a choimeád nó mura gcoimeádann sé arna iarraidh sin taifid agus cuntais leithleacha lena gcuirtear ar chumas gach comhalta imréitigh, sna cuntais leis an CPL, sócmhainní agus suíomhanna an chomhalta imréitigh sin a idirdhealú ó na sócmhainní agus ó na suíomhanna a choimeádtar do chuntais a chomhaltaí imréitigh;

(f)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 39(3) mura dtairgeann sé taifid agus cuntais leithleacha a choimeád nó mura gcoimeádann sé arna iarraidh sin taifid agus cuntais leithleacha lena gcuirtear ar chumas gach comhalta imréitigh, sna cuntais leis an CPL, sócmhainní agus suíomhanna a choinnítear i gcomhair cuntas cliaint amháin a idirdhealú ó shócmhainní agus suíomhanna a choinnítear i gcomhair cuntas cliant eile, nó mura dtairgeann sé do na comhaltaí imréitigh go bhféadfaí tuilleadh cuntas a oscailt ina n-ainm féin i gcomhair chuntas a gcliant i gcás ina n-iarrtar sin;

(g)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 40 mura ndéanann sé a neamhchosaint leachtachta agus creidmheasa ar gach comhalta imréitigh agus, i gcás inarb iomchuí, ar CPL eile a bhfuil socrú idir-inoibritheachta déanta aige leis, a thomhas agus a mheasúnú ar bhonn fíorama nó ar bhonn am atá gar dó, nó mura bhfuil rochtain aige ar na foinsí praghsála ábhartha chun a acmhainní a thomhas go héifeachtach ar bhonn costais réasúnaigh;

(h)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 41(1) mura ndéanann sé éarlaisí ar mhaithe le teorannú neamhchosaintí creidmheasa a fhorchur, a ghlaoch agus a bhailiú óna chomhaltaí imréitigh nó, i gcás inarb iomchuí, ó CPLanna eile a bhfuil socrú idir‑inoibritheachta déanta aige leo, nó má dhéanann sé éarlaisí a fhorchur, a ghlaoch agus a bhailiú nach bhfuil leordhóthanach chun neamhchosaintí a mheasann an CPL a d'fhéadfadh a bheith ann a chumhdach roimh leachtú na suíomhanna ábhartha nó chun na caillteanais a chumhdach a eascraíonn as ar a laghad 99 % de ghluaiseachtaí na neamhchosaintí thar thréimhse ionchais iomchuí nó a áirithiú go ndéanann contrapháirtí lárnach urrús comhthaobhach a sholáthar go hiomlán dá neamhchosaintí ar a chomhaltaí imréitigh ar fad, agus, nuair is iomchuí, ar CPLanna a bhfuil socruithe idir-inoibritheachta aige leo, ar bhonn laethúil ar a laghad, nó i gcás inar gá, chun aon iarmhairtí comhthimthriallacha a chur san áireamh;

(i)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 41(2) mura nglacann sé samhlacha agus paraiméadair maidir lena cheanglais éarlaise a leagan síos a léiríonn saintréithe riosca na dtáirgí a imréitítear agus an tréimhse idir éarlaisí a bhailiú, leachtacht mhargaidh agus athruithe a d'fhéadfadh a bheith ann le linn an idirbhirt á gcur san áireamh;

(j)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 41(3) mura ndéanann sé éarlaisí a ghlaoch agus a bhailiú ar bhonn ionlae, ar a laghad nuair a sháraítear tairseacha réamhshainithe;

(k)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 42(3) mura ndéanann sé ciste mainneachtana a chothabháil lena gcuirtear ar a chumas ar a laghad, faoi dhálaí margaidh atá foircneach ach sochreidte, mainneachtain an chomhalta imréitigh a bhfuil na neamhchosaintí is mó aige ina leith a sheasamh, nó chun mainneachtain an dara agus an tríú comhalta imréitigh is mó a sheasamh más mó suim a neamhchosaintí, nó mura ndéanann sé cásanna a fhorbairt nach gcuimsítear leo na tréimhsí ba luainí a chonacthas sna margaí a soláthraíonn CPL a sheirbhísí dóibh agus réimse cásanna a d'fhéadfadh teacht chun cinn amach anseo, lena gcuirtear san áireamh acmhainní airgeadais a dhíoltar go tobann agus laghduithe tapa ar leachtacht mhargaidh;

(l)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 43(2) má chuireann a chistí mainneachtana dá dtagraítear in Airteagal 42 agus a acmhainní eile dá dtagraítear in Airteagal 43(1) ar a chumas mainneachtain an dá chomhalta imréitigh a bhfuil na neamhchosaintí is mó aige ina leith a sheasamh faoi dhálaí margaidh atá foircneach ach sochreidte;

(m)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 44(1) mura mbíonn rochtain i gcónaí aige ar leachtacht leordhóthanach chun a sheirbhísí agus a ghníomhaíochtaí a chomhlíonadh nó mura ndéanann sé na riachtanais leachtachta a d'fhéadfadh a bheith aige a thomhas gach lá;

(n)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 45(1), (2) agus (3) mura mbaineann sé leas as na héarlaisí arna gcur suas ag comhalta imréitigh mainneachtana sula mbaineann sé leas as sócmhainní airgeadais eile chun caillteanais a chumhdach;

(o)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 45(4) mura mbaineann sé úsáid as acmhainní dílse tiomnaithe sula n-úsáideann sé na ranníocaíochtaí i leith ciste mainneachtana comhaltaí imréitigh neamh-mhainneachtana;

(p)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 46(1) má ghlacann sé le comhthaobhacht fhíorleachtach lena mbaineann riosca íosta creidmheasa agus margaidh chun a neamhchosaint tosaigh agus reatha ar a chomhaltaí imréitigh a chumhdach i gcás nach gceadaítear aon chomhthaobhacht eile faoin ngníomh tarmligthe arna ghlacadh ag an gCoimisiún faoi Airteagal 46(3);

(q)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 47(1) má infheistíonn sé a chuid acmhainní airgeadais seachas airgead tirim nó ionstraimí airgeadais fíorleachtacha lena mbaineann riosca íosta creidmheasa agus margaidh agus ar féidir iad a leachtú go pras gan ach éifeacht dhíobhálach an-bheag a imirt ar phraghsanna;

(r)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 47(3) mura ndéanann sé ionstraimí airgeadais a chur suas mar éarlaisí nó mar ranníocaíochtaí i leith ciste mainneachtana a thaisceadh, lena n-áirithítear lánchosaint na n-ionstraimí airgeadais sin i gcás ina bhfuil siad ar fáil, nó mura ndéanann sé socruithe eile ardslándála le hinstitiúidí airgeadais údaraithe a úsáid;

(s)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 47(4) má dhéanann sé taiscí in airgead tirim trí shocruithe ardslándála le hinstitiúidí airgeadais údaraithe nó trí shaoráidí seasmhacha taisce de chuid na mbanc ceannais nó trí mheán inchomparáide eile a chuireann na bainc cheannais ar fáil;

(t)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 47(5) má thaisceann sé sócmhainní le tríú páirtí gan a áirithiú go bhfuil sócmhainní na gcomhaltaí imréitigh inaitheanta go leithleach ó acmhainní an CPL nó sócmhainní an tríú páirtí sin trí bhíthin cuntais ar a bhfuil teidil éagsúla a bheith ar leabhair an tríú páirtí nó trí bhíthin aon bhearta coibhéiseacha lena mbaintear an leibhéal céanna cosanta amach nó mura bhfuil rochtain phras aige ar na hionstraimí airgeadais nuair is gá;

(u)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 47(6) má dhéanann sé a chaipiteal nó na suimeanna atá ag eascairt as na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 41 go hAirteagal 44 a infheistiú ina urrúis féin ná in urrúis a mháthairchuideachta nó a fhochuideachta;

(v)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 48(1) mura bhfuil nósanna imeachta mionsonraithe i bhfeidhm aige a bhíonn le leanúint i gcás nach gcomhlíonann comhalta imréitigh na ceanglais rannpháirtíochta a leagtar síos in Airteagal 37 laistigh den teorainn ama agus i gcomhréir leis na nósanna imeachta arna mbunú ag an CPL, nó mura dtugann sé cuntas ar na nósanna imeachta atá le leanúint i gcás nach bhfógraíonn CPL mainneachtain comhalta imréitigh, nó mura ndéanann sé na nósanna imeachta sin a athbhreithniú go bliantúil;

(w)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 48(2) mura ndéanann sé beart pras chun caillteanais agus brúnna leachtachta ag eascairt as mainneachtain comhalta imréitigh a shrianadh agus chun a áirithiú nach gcuirfidh leachtú suíomhanna de chuid aon chomhaltaí imréitigh isteach ar a n-oibríochtaí ná nach ndéanfaidh sé comhaltaí imréitigh neamh-mhainneachtana a neamhchosaint ar chaillteanais nach féidir leo a réamh-mheas ná a rialú;

(x)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 48(3) mura gcuireann sé ESMA ar an eolas go pras sula ndéantar an próiseas mainneachtana a dhearbhú nó a thionscnamh;

(y)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 48(4) mura bhfíoraíonn sé go bhfuil a nósanna imeachta réamhshocraithe in-fhorfheidhmithe agus nach dtugann sé na céimeanna réasúnacha ar fad lena áirithiú go bhfuil na cumhachtaí dlíthiúla aige suíomhanna dílsithe an chomhalta imréitigh mainneachtana a leachtú agus suíomhanna chliaint an chomhalta imréitigh mainneachtana a leachtú nó a aistriú;

(z)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 49(1) mura ndéanann sé athbhreithniú go rialta ar na samhlacha agus ar na paraiméadair ar glacadh leo chun a cheanglais éarlaise, ranníocaíochtaí i leith ciste mainneachtana, ceanglais chomhthaobhachta agus sásraí rialaithe eile riosca a ríomh, agus nach gcuireann sé tástálacha struis diana agus rialta i bhfeidhm ar na samhlacha chun a dteacht aniar faoi dhálaí margaidh sochreidte ach foircneacha a mheas agus nach ndéanann sé cúltástálacha chun iontaofacht na modheolaíochta ar glacadh léi a mheas, nó mura bhfaigheann sé bailíochtú neamhspleách, nó mura gcuireann sé ESMA ar an eolas maidir le torthaí na dtástálacha a rinneadh, nó mura bhfaigheann sé bailíochtú ESMA roimh dó aon athrú tábhachtach ar na samhlacha agus na paraiméadair a ghlacadh;

(aa)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 49(2) mura ndéanann sé gnéithe tábhachtacha dá nósanna imeachta mainneachtana a thástáil go rialta nó mura dtugann sé gach céim réasúnach lena áirithiú go dtuigeann na comhaltaí imréitigh ar fad iad agus go mbíonn socraíochtaí iomchuí i bhfeidhm acu le freagairt ar theagmhas mainneachtana;

(bb)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 50(1) mura mbaineann sé leas as airgead bainc ceannais, i gcás ina bhfuil sé praiticiúil agus nuair a bhíonn a leithéid ar fáil nó mura dtugann sé céimeanna chun srian dian a chur le rioscaí um shocraíocht airgid thirim i gcás nach mbaintear leas as airgead bainc ceannais;

(cc)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 50(3) mura ndéanann sé an príomhriosca a dhíchur trí shásraí maidir le seachadadh in áit íocaíochta a úsáid a mhéid is féidir, i gcás ina bhfuil oibleagáid ar CPL ionstraimí airgeadais a sheachadadh nó a fháil mar sheachadadh;

(dd)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 50a nó Airteagal 50b mura ndéanann sé KCCP a ríomh mar a shonraítear san Airteagal sin nó mura leanann sé na rialacha maidir le KCCP a ríomh a leagtar amach in Airteagal 50a(2), Airteagal 50b agus Airteagal 50d;

(ee)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 50a(3) mura ndéanann sé KCCP a ríomh níos lú ná uair sa ráithe nó níos annaimhe ná mar atá ceangailte ag ESMA i gcomhréir le hAirteagal 50a(3);

(ff)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 51(2) mura bhfuil rochtain neamh‑idirdhealaitheach ag an CPL ar na sonraí atá riachtanach dó chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh ón ionad trádála áirithe sin a mhéid a chomhlíonann an CPL sin na ceanglais oibríochtúla agus theicniúla arna mbunú ag an ionad trádála agus ar an gcóras socraíochta ábhartha;

(gg)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 52(1) má dhéanann sé socrú idir-inoibritheachta gan aon cheann de na ceanglais a leagtar amach i bpointe (a) go pointe (d) den mhír sin a chomhlíonadh;

(hh)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 53(1) mura ndéanann sé idirdhealú sna cuntais ar na sócmhainní agus na suíomhanna atá sealbhaithe do chuntas CPL eile lena ndearna sé socrú idir-inoibritheachta;

(ii)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 54(1) má dhéanann sé socrú idir-inoibritheachta gan formheas ESMA a fháil roimh ré;

IV.  Sáruithe a bhaineann le trédhearcacht faisnéise agus infhaighteacht faisnéise:

(a)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 38(1) mura ndéanann sé na praghsanna ar gach seirbhís a chuirtear ar fáil ar leithligh a nochtadh lena n-áirítear lascainí agus aisíocaíochtaí mar aon leis na coinníollacha chun tairbhe a bhaint as na laghduithe sin;

(b)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 38(1) mura ndéanann sé costais agus ioncaim a sheirbhísí a nochtadh do ESMA;

(c)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 38(2) mura ndéanann sé na rioscaí a bhaineann leis na seirbhísí a sholáthraítear a nochtadh dá chomhaltaí imréitigh agus dá chliaint;

(d)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 38(3) mura nochtann sé dá chomhaltaí imréitigh agus do ESMA an fhaisnéis faoi phraghsanna a úsáidtear chun neamhchosaintí ag deireadh an lae maidir lena chomhaltaí imréitigh a ríomh nó mura nochtann sé go poiblí líon na n-idirbheart a imréitíodh i leith gach ionstraime arna himréiteach ag an CPL ar bhonn comhiomlán;

(e)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 38(4) mura nochtann sé go poiblí na riachtanais oibríochtúla agus theicniúla a bhaineann leis na prótacail chumarsáide lena gcumhdaítear formáidí inneachair agus formáidí teachtaireachtaí a úsáideann sé le hidirghníomhú le tríú páirtithe, lena n-áirítear na ceanglais oibríochtúla agus theicniúla dá dtagraítear in Airteagal 7;

(f)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 38(5) mura nochtann sé go poiblí aon sáruithe a rinne comhaltaí imréitigh ar na critéir dá dtagraítear in Airteagal 37(1) agus na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 38(1), ach amháin i gcás ina measann ESMA gur bagairt a bheadh sa nochtadh sin don chobhsaíocht airgeadais nó do mhuinín sa mhargadh agus go gcuirfeadh nochtadh don phobal den chineál sin na margaí airgeadais i mbaol mór nó go ndéanfadh sé damáiste díréireach do na páirtithe lena mbaineann;

(g)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 39(7) mura nochtann sé go poiblí na leibhéil chosanta agus na costais a bhaineann leis na leibhéil éagsúla leithscartha a chuireann sé ar fáil;

(h)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 49(3) mura nochtann sé go poiblí faisnéis ríthábhachtach ar a shamhail bainistithe riosca agus na toimhdí ar glacadh leo chun na tástálacha struis dá dtagraítear in Airteagal 49(1) a dhéanamh;

(i)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 50(2) mura dtugann sé le fios go soiléir na hoibleagáidí atá air maidir le hionstraimí airgeadais a sholáthar, lena n-áirítear cibé acu atá nó nach bhfuil sé d'oibleagáid air ionstraim airgeadais a sheachadadh nó a fháil mar sheachadadh agus a shlánaíonn nó nach slánaíonn sé na rannpháirtithe ar chaillteanais a tharlaíonn le linn an phróisis seachadta.

(j)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 50c(1) mura ndéanann sé an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointí (a), (b), (c), (d) agus (e) d'Airteagal 50c(1) a nochtadh do na comhaltaí imréitigh aige atá ina n-institiúidí nó dá n-údaráis inniúla;

(k)  sáraíonn CPL Leibhéal 2 Airteagal 50c(2) má dhéanann sé a chomhaltaí imréitigh ar institiúidí iad a chur ar an eolas níos lú ná uair sa ráithe nó níos annaimhe ná mar atá ceangailte ag ESMA i gcomhréir le hAirteagal 50c(2).

V.  Sáruithe a bhaineann le bacainní ar ghníomhaíochtaí maoirseachta:

(a)  sáraíonn CPL Airteagal 25c mura gcuireann sé faisnéis ar fáil mar fhreagairt ar chinneadh lena n-éilítear faisnéis de bhun Airteagal 25c(2), nó má chuireann sé faisnéis mhícheart nó mhíthreorach ar fáil mar fhreagairt ar iarraidh shimplí ar fhaisnéis ó ESMA i gcomhréir le hAirteagal 25c(2) nó 25c(3) nó mar fhreagairt ar chinneadh ó ESMA lena n-éilítear faisnéis i gcomhréir le hAirteagal 25c(3);

(b)  má chuireann CPL nó a ionadaithe freagraí míchearta nó míthreoracha ar fáil ar cheisteanna a cuireadh de bhun Airteagal 25d(1)(c);

(c)   mura ndéanann CPL Airteagal 25d(1)(e) a chomhlíonadh de bharr nach gcomhlíonann sé iarraidh ESMA ar thaifid tráchta teileafóin nó sonraí;

(d)   mura ndéanann CPL Leibhéal 2 in am trátha beart maoirseachta, a cheanglaítear trí bhíthin cinneadh a ghlac ESMA, a chomhlíonadh de bhun Airteagal 25n;

(e)  mura ngéilleann CPL Leibhéal 2 do chigireacht ar an láthair a cheanglaítear le cinneadh arna ghlacadh ag ESMA ▌ de bhun Airteagal 25e.

IARSCRÍBHINN IV

Liosta de na comhéifeachtaí atá nasctha le himthosca géaraitheacha agus le himthosca maolaitheacha chun Airteagal 25g(3) a chur i bhfeidhm

Beidh na comhéifeachtaí seo a leanas infheidhme go carnach maidir leis na méideanna bunúsacha dá dtagraítear in Airteagal 25g(2):

I.  Comhéifeachtaí um choigeartú a bhaineann le himthosca géaraitheacha:

(a)  i gcás ina ndéantar an sárú arís agus arís eile, beidh feidhm ag comhéifeacht bhreise 1,1 i ndáil le gach uair a rinneadh an sárú athuair;

(b)  i gcás ina ndéantar an sárú ar feadh tréimhse is faide ná sé mhí, beidh feidhm ag comhéifeacht 1,5;

(c)  i gcás ina léirítear an sárú laigí sistéamacha in eagar an CPL, go háirithe ina nósanna imeachta, ina chórais bhainistithe nó ina rialuithe inmheánacha, beidh feidhm ag comhéifeacht 2,2;

(d)  i gcás ina mbíonn tionchar diúltach ag an sárú ar cháilíocht ghníomhaíochtaí agus sheirbhísí an CPL, beidh feidhm ag comhéifeacht 1,5;

(e)  i gcás ina ndéantar an sárú d'aon ghnó, beidh feidhm ag comhéifeacht 2;

(f)  i gcás nach bhfuil aon ghníomhaíocht feabhais déanta ón am a ndearnadh an sárú a shainaithint, beidh feidhm ag comhéifeacht 1,7;

(g)  i gcás nach bhfuil bainistíocht shinsearach an eintitis tar éis comhoibriú le ESMA le linn do ESMA a chuid imscrúduithe a chur i gcrích, beidh feidhm ag comhéifeacht 1,5.

II.  Comhéifeachtaí um choigeartú a bhaineann le fachtóirí maolaitheacha:

(a)  i gcás ina ndéantar an sárú ar feadh tréimhse is lú ná deich lá oibre, beidh feidhm ag comhéifeacht 0,9;

(b)  i gcás ina bhfuil bainistíocht shinsearach an CPL in ann a léiriú go ndearna siad gach beart is gá chun an sárú a chosc, beidh feidhm ag comhéifeacht 0,7;

(c)  i gcás ina gcuireann an CPL an sárú in iúl do ESMA go pras, éifeachtach agus iomlán, beidh feidhm ag comhéifeacht 0,4;

(d)  i gcás ina ndéanann an CPL, dá dheoin féin, bearta chun a áirithiú nach féidir le sárú comhchosúil tarlú arís amach anseo, beidh feidhm ag comhéifeacht 0,6.".

(1)*NÍL BAILCHRÍOCH DHLÍTHEANGEOLAÍOCH DÉANTA AR AN TÉACS GO FÓILL.
(2)IO C 385 15.11.2017, lch. 3
(3)Tuairim an 20 Meán Fómhair 2017 (IO C 434, 15.12.2017, lch. 63).
(4)Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019.
(5)Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála (IO L 201, 27.7.2012, lch. 1).
(6)Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle an 15 Deireadh Fómhair 2013 lena dtugtar cúraimí sonracha don Bhanc Ceannais Eorpach maidir le beartais a bhaineann le maoirseacht stuamachta ar institiúidí creidmheasa (IO L 287, 29.10.2013, lch. 63).

An nuashonrú is déanaí: 29 Aibreán 2019Fógra dlíthiúil