Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0136(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0190/2018

Pateikti tekstai :

A8-0190/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/04/2019 - 10.18

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0438

Priimti tekstai
PDF 441kWORD 119k
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Leidimų suteikimas PSŠ ir trečiųjų šalių PSŠ pripažinimas ***I
P8_TA-PROV(2019)0438A8-0190/2018
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0331),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0191/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 4 d. Europos centrinio banko nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. kovo 20 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0190/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 385, 2017 11 15, p. 3.
(2) OL C 434, 2017 12 15, p. 63.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 18 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… , ▌kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl leidimų pagrindinėms sandorio šalims suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų(1)
P8_TC1-COD(2017)0136

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(2),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(4),

kadangi:

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 648/2012(5) reikalaujama, kad standartizuotų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą atliktų pagrindinė sandorio šalis, kaip numatyta ir pagal panašius kitose G 20 šalyse taikomus reikalavimus. Tuo reglamentu taip pat nustatyti griežti pagrindinėms sandorio šalims taikomi prudenciniai, organizaciniai ir verslo etikos reikalavimai ir prudencinės priežiūros tvarka, kuriais siekiama kuo labiau sumažinti riziką pagrindinės sandorio šalies paslaugų naudotojams ir užtikrinti finansinį stabilumą;

(2)  nuo tada, kai buvo priimtas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, pagrindinių sandorio šalių veiklos mastas ir aprėptis Sąjungoje ir visame pasaulyje sparčiai didėjo. Manoma, kad, nustačius papildomas tarpuskaitos prievoles ir vis daugiau sandorio šalių, kurioms tarpuskaitos prievolė netaikoma, renkantis savanorišką tarpuskaitą, pagrindinių sandorio šalių veikla ateityje turėtų plėstis ir toliau. 2017 m. gegužės 4 d. Komisijos pasiūlymu tikslingai iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, siekiant padidinti jo veiksmingumą ir proporcingumą, pagrindinėms sandorio šalims bus sukurta papildomų paskatų teikti sandorio šalims pagrindinės sandorio šalies atliekamos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos paslaugas, o mažosioms finansų ir ne finansų sandorio šalims bus suteikta daugiau galimybių naudotis tarpuskaitos paslaugomis. Kuriant kapitalo rinkų sąjungą susiformavus tvirtesnėms ir labiau integruotoms kapitalo rinkoms toliau didės poreikis Sąjungoje atlikti tarpvalstybinę tarpuskaitą, tad dar labiau padidės pagrindinių sandorio šalių svarba ir tarpusavio sąsajos finansų sistemoje;

(3)  pagrindinių sandorio šalių, šiuo metu įsteigtų Sąjungoje ir gavusių leidimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, skaičius tebėra gana nedidelis: 2018 m. rugpjūčio mėn. jų buvo 16. Pagal to reglamento lygiavertiškumo nuostatas pripažintos 32 trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys, kurios taip pat gali teikti paslaugas Sąjungoje įsteigtiems tarpuskaitos nariams ir prekybos vietoms. Visoje Sąjungoje tarpuskaitos rinkos yra gerai integruotos, bet esama didelės koncentracijos, susijusios su tam tikrų klasių turtu, ir jos yra labai glaudžiai tarpusavyje susijusios. Dėl rizikos koncentracijos pagrindinės sandorio šalies žlugimas tampa mažai tikėtinu įvykiu, kuris vis dėlto gali turėti itin didelį poveikį. Remdamasi G 20 bendru sutarimu, 2016 m. lapkričio mėn. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Reglamento dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo, siekdama užtikrinti, kad valdžios institucijos būtų tinkamai pasirengusios spręsti pagrindinės sandorio šalies žlugimo keliamas problemas, išsaugoti finansinį stabilumą ir apriboti mokesčių mokėtojams tenkančias išlaidas;

(4)  nepaisant to teisėkūros pasiūlymo ir atsižvelgiant į Sąjungoje ir pasaulyje didėjantį tarpuskaitos mastą, sudėtingumą ir tarpvalstybinį aspektą, reikėtų peržiūrėti Sąjungos ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros tvarką. Sprendžiant nustatytas problemas kuo anksčiau ir nustatant aiškią ir nuoseklią ir Sąjungos, ir trečiųjų šalių pagrindinėms sandorio šalims taikomą priežiūros tvarką būtų sustiprintas bendras Sąjungos finansų sistemos stabilumas, o galima pagrindinės sandorio šalies žlugimo rizika turėtų tapti dar mažesnė;

(5)  atsižvelgdama į šiuos aspektus, 2017 m. gegužės 4 d. Komisija priėmė komunikatą dėl reagavimo į ypač svarbių finansų rinkos infrastruktūrų problemas ir tolesnio kapitalo rinkų sąjungos plėtojimo, kuriame konstatuojama, kad norint patobulinti galiojančią sistemą, kuria užtikrinamas finansinis stabilumas ir skatinama tolesnė kapitalo rinkų sąjungos plėtra ir stiprinimas, reikia tolesnių Reglamento (ES) Nr. 648/2012 pakeitimų;

(6)  už priežiūros tvarką pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 daugiausia atsako buveinės šalies institucija. Šiuo metu leidimus Sąjungoje įsteigtoms pagrindinėms sandorio šalims suteikia ir jų priežiūrą vykdo kolegijos, sudarytos iš nacionalinių priežiūros institucijų, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI), atitinkamų Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) narių ir kitų atitinkamų institucijų. Kolegijos remiasi nacionalinės kompetentingos institucijos užtikrinamu koordinavimu ir dalijimusi informacija, o nacionalinė kompetentinga institucija atsako už Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatų įgyvendinimo užtikrinimą. Dėl skirtingos pagrindinių sandorio šalių priežiūros praktikos Sąjungoje gali kilti rizika, kad atsiras galimybė rinktis palankesnes reguliavimo ir priežiūros sąlygas, taip keliant pavojų finansiniam stabilumui ir sudarant sąlygas nesveikai konkurencijai. 2016 m. rugsėjo 14 d. komunikate dėl kapitalo rinkų sąjungos ir viešose konsultacijose dėl Europos priežiūros institucijų (EPI) veiklos Komisija atkreipė dėmesį į tokią kylančią riziką ir būtinybę užtikrinti didesnę priežiūros konvergenciją. Kadangi, siekiant plėtoti bendrą priežiūros kultūrą ir nuoseklią priežiūros praktiką, užtikrinti vienodų procedūrų taikymą ir nuoseklaus požiūrio laikymąsi ir stiprinti priežiūros veiklos rezultatų nuoseklumą, EVPRI jau atlieka jai priskirtą bendrą kompetentingų institucijų ir kolegijų veiklos koordinavimo vaidmenį, EVPRI turėtų visų pirma daugiausia dėmesio skirti priežiūros sritims, kurioms būdingas tarpvalstybinis aspektas arba kuriose galimas tarpvalstybinis poveikis. EVPRI turėtų nustatyti, kurioms priežiūros sritims būdingas tarpvalstybinis aspektas arba kuriose galimas tarpvalstybinis poveikis, remdamasi savo praktine patirtimi ir patirtimi, įgyta taikant šį reglamentą;

(7)  norint užtikrinti veiksmingą pagrindinių sandorio šalių priežiūrą, itin svarbus yra Sąjungos pagrindinėms sandorio šalims įsteigtų kolegijų veikimas. Siekiant užtikrinti kolegijose vykdomų procesų suderinamumą visoje Sąjungoje, turėtų būti patobulinti ir labiau standartizuoti rašytiniai susitarimai, kuriais nustatoma praktinė šių kolegijų veikimo tvarka. Siekiant labiau skatinti kolegijų narių vaidmenį, jiems turėtų būti suteikta teisė prisidėti sudarant kolegijų posėdžių darbotvarkę. Kad kolegijų veikla taptų skaidresnė, jų sudėtis turėtų būti viešai skelbiama. Siekiant išvengti bet kokio interesų konflikto, Reglamente (ES) Nr. 1024/2013 nustatyta, kad ECB priežiūros uždaviniai, uždaviniai, susiję su pinigų politika, ir bet kokie kiti jo uždaviniai turėtų būti atliekami visiškai atskirai. Šis konkretus ECB pareigų atskyrimas turėtų būti pripažintas. Todėl tais atvejais, kai ECB yra Sąjungos pagrindinėms sandorio šalims įsteigtos kolegijos narys, nes veikia kaip tarpuskaitos nario kompetentinga institucija pagal Bendrą priežiūros mechanizmą, taip pat kaip Eurosistemai atstovaujantis emisijos centrinis bankas, kolegijoje ECB turėtų būti skirti du balsai;

(8)  šiuo metu emisijos centrinių bankų ir kompetentingų institucijų, atsakingų už valstybių narių tarpuskaitos narių priežiūrą, kuriems atstovaujama Sąjungos pagrindinėms sandorio šalims įsteigtose kolegijose, skaičius yra ribotas. Tam, kad su informacija lengviau galėtų susipažinti daugiau valstybių narių, kurių finansiniam stabilumui galėtų būti padarytas poveikis pagrindinės sandorio šalies finansinių sunkumų atveju, emisijos centrinių bankų ir kompetentingų institucijų, galimybę dalyvauti kolegijose pateikę prašymą turėtų turėti ir kiti emisijos centriniai bankai ir kompetentingos institucijos. Siekiant skatinti nuoseklią pagrindinių sandorio šalių priežiūrą visoje Sąjungoje, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas arba kuris nors nepriklausomas narys taip pat turėtų dalyvauti kolegijose. Siekiant užtikrinti tinkamą, veiksmingą ir greitą sprendimų priėmimo procesą, tie emisijos centriniai bankai ir kompetentingos institucijos, kurie dalyvauja pateikę prašymą, taip pat Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas arba tas nepriklausomas narys neturėtų turėti balsavimo teisės;

(9)  siekiant sustiprinti kolegijų vaidmenį, jos turėtų turėti galimybę teikti nuomones dėl papildomų priežiūros sričių, kuriose galimas esminis poveikis pagrindinės sandorio šalies verslo veiklai, įskaitant akcininkų ir narių, turinčių pagrindinių sandorio šalių kvalifikuotuosius akcijų paketus, vertinimą ir veiklos funkcijų, paslaugų ar veiklos perdavimą. Be to, gavusi bet kurio kolegijos nario prašymą, kolegija turėtų turėti galimybę į savo nuomones įtraukti rekomendacijas, kurių tikslas – šalinti pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymo trūkumus ir didinti jos atsparumą, su sąlyga, kad sprendimas kolegijoje priimamas balsų dauguma. Dėl tokių rekomendacijų įtraukimo ir dėl kolegijos nuomonės kolegija turėtų balsuoti atskirai. Siekiant sustiprinti kolegijos nuomonių ir rekomendacijų poveikį, kompetentingos institucijos turėtų deramai į jas atsižvelgti ir pateikti argumentaciją tais atvejais, kai labai nukrypstama nuo tų nuomonių ir rekomendacijų;

(10)  siekiant toliau skatinti priežiūros sprendimų konvergenciją, EVPRI turėtų būti suteikti nauji įgaliojimai parengti techninių reguliavimo standartų dėl veiklos ir paslaugų išplėtimo projektus, taip pat siekiant nurodyti sąlygas, susijusias su modelių peržiūra, testavimu nepalankiausiomis sąlygomis ir grįžtamuoju patikrinimu. Be to, EVPRI turėtų būti suteikta teisė skelbti būtinas gaires, kuriose būtų išsamiau nurodomos pagrindinėms sandorio šalims taikomo priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendros procedūros;

(11)  atsižvelgiant į tarptautinį finansų rinkų pobūdį ir į poreikį pašalinti Sąjungos ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros neatitikimus, reikėtų stiprinti EVPRI gebėjimą skatinti pagrindinių sandorio šalių priežiūros konvergenciją. Šiuo tikslu reikėtų įsteigti pagrindinių sandorio šalių reikalų nuolatinį vidaus komitetą (Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas), kuris vykdytų užduotis, susijusias su Sąjungoje leidimus gavusiomis pagrindinėmis sandorio šalimis ir trečiųjų šalių pagrindinėmis sandorio šalimis. Dėl EVPRI sukurto Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto įsteigimo, funkcijų ir sudėties turėtų būti rastas vienkartinis sprendimas, kaip sutelkti praktinę patirtį pagrindinių sandorio šalių priežiūros srityje, ir tai neturėtų tapti precedentu Europos priežiūros institucijoms;

(12)  Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas turėtų būti atsakingas už konkrečias jam paskirtas užduotis, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 648/2012, kad būtų užtikrintas tinkamas vidaus rinkos veikimas ir Sąjungos ir jos valstybių narių finansinis stabilumas;

(13)  siekiant įtraukti įvairiapusę pagrindinių sandorio šalių priežiūros srities praktinę patirtį ir dalykinę kompetenciją, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą sudaro pirmininkas, nepriklausomi nariai ir valstybių narių, kurių pagrindinė sandorio šalis yra gavusi leidimą, kompetentingos institucijos. Jeigu Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas sušaukiamas dėl leidimą gavusių pagrindinių sandorio šalių, Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka leidimą gavusios pagrindinės sandorio šalys, emisijos centriniai bankai galėtų savanoriškai dalyvauti šio komiteto veikloje, susijusioje su sritimis, kurios apima pagrindinių sandorio šalių atsparumo nepalankiems rinkos pokyčiams ir atitinkamiems rinkos pokyčiams Sąjungos masto vertinimus, siekiant palengvinti galimybes susipažinti su informacija, kuri gali būti aktuali jų užduotims vykdyti. Jeigu Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas sušaukiamas dėl trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių, visų Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti atitinkamos trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalys, emisijos centriniai bankai galėtų savanoriškai dalyvauti šio komiteto veikloje, kai rengiami su 2 lygio pagrindinėmis sandorio šalimis susiję sprendimai. Emisijos centriniai bankai turėtų būti balsavimo teisės neturintys Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto nariai. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas turėtų turėti teisę kviesti priežiūros kolegijų narius dalyvauti stebėtojų teisėmis, siekdamas užtikrinti, kad Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas atsižvelgtų į kitų svarbių institucijų nuomones;

(14)  siekiant užtikrinti tinkamą praktinės patirties ir atskaitomybės lygį, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininką ir nepriklausomus narius turėtų skirti Priežiūros taryba, atsižvelgdama į nuopelnus, ▌ žinias tarpuskaitos, poprekybinių paslaugų, prudencinės priežiūros ir finansų srityse, taip pat į su pagrindinių sandorio šalių priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį, surengus Priežiūros tarybos, padedant Komisijai, organizuojamą ir valdomą atvirą atrankos procedūrą, kurioje turėtų būti laikomasi lyčių pusiausvyros principo. Europos Parlamentas turėtų turėti teisę, išklausęs atrinktus asmenis, prieš paskyrimą ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį po to, kai juos atrinko Priežiūros taryba, patvirtinti arba atmesti jų paskyrimą. Priežiūros taryba gali paskirti tik atrinktus kandidatus, kuriuos patvirtina Europos Parlamentas;

(15)  siekiant užtikrinti skaidrumą ir demokratinę kontrolę, taip pat apsaugoti Sąjungos institucijų teises, už pagal šį reglamentą priimamus sprendimus Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas ir nepriklausomi nariai turėtų būti atskaitingi Europos Parlamentui ir Tarybai;

(16)  Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas ir nepriklausomi nariai turėtų veikti nepriklausomai ir objektyviai vadovaudamiesi Sąjungos interesais. Jie turėtų užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į tinkamą vidaus rinkos veikimą ir kiekvienos valstybės narės, nesvarbu, ar joje yra leidimą gavusių pagrindinių sandorio šalių, ar jų nėra, ir Sąjungos finansinį stabilumą;

(17)  siekiant užtikrinti tinkamą, veiksmingą ir greitą Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto sprendimų priėmimo procesą, pirmininkas, nepriklausomi nariai ir valstybės narės, kurioje įsteigta pagrindinė sandorio šalis, kompetentinga institucija turėtų turėti balsavimo teises. Centrinio (-ių) banko (-ų) atstovai ir stebėtojai neturėtų turėti balsavimo teisių. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas sprendimus turėtų priimti paprasta narių balsų dauguma, kiekvienas balsuojantis narys turėtų turėti po vieną balsą, o balsams pasiskirsčius po lygiai pirmininko balsas turėtų būti lemiamas. Įgaliojimus priimti galutinius sprendimus turėtų išlaikyti EVPRI Priežiūros taryba;

(18)  siekiant Sąjungoje užtikrinti suderintą ir nuoseklų požiūrį priežiūros srityje, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas turėtų būti atsakingas už tam tikrų konkrečių sprendimų parengimą ir tam tikrų EVPRI patikėtų užduočių vykdymą. Tokios pareigos stiprina EVPRI atliekamą kompetentingų institucijų ir kolegijų veiklos koordinavimo vaidmenį siekiant plėtoti bendrą priežiūros kultūrą ir nuoseklią priežiūros praktiką, visų pirma kiek tai susiję su priežiūros sritimis, kurioms būdingas tarpvalstybinis aspektas arba kuriose galimas tarpvalstybinis poveikis. Šiuo atžvilgiu tokia atitinkama priežiūros veikla ir sprendimai galėtų apimti visų pirma priežiūros sritis, kuriose dėl skirtingos priežiūros praktikos gali kilti rizika, kad atsiras galimybė rinktis palankesnes reguliavimo ir priežiūros sąlygas arba kils pavojus finansiniam stabilumui. EVPRI taip pat turėtų būti informuojama apie visas šiame reglamente numatytų kolegijų priimtas nuomones, įskaitant sprendimų, dėl kurių pateikiama kolegijos nuomonė, priėmimo pagrindą ir visas rekomendacijas, kurios gali būti susijusios su tomis kolegijos nuomonėmis;

(19)  be to, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitete turėtų vykti privalomas ex ante keitimasis informacija ir diskusijos dėl pagrindinių sandorio šalių kompetentingų institucijų sprendimų, susijusių su tam tikromis itin svarbiomis priežiūros sritimis, projektų. Be to, savanoriškai ir pagrindinių sandorio šalių kompetentingų institucijų iniciatyva ex ante pagrindu gali būti keičiamasi informacija dėl visų sprendimų projektų. EVPRI neturėtų teikti nuomonės, jeigu atsižvelgiant į diskusijų Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitete rezultatus nebuvo nustatyta, kad nuomonės skiriasi. EVPRI naudojantis įgaliojimais teikti nuomones turėtų būti užtikrinama, kad pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija gautų papildomą nuomonę dėl sprendimų projektų, kurią pateikia pagrindinių sandorio šalių priežiūros srityje specializuotų ir patyrusių priežiūros institucijų grupė. Tokios EVPRI nuomonės nedarytų jokio poveikio pagrindinės sandorio šalies kompetentingos institucijos atsakomybei priimti galutinį sprendimą, o tai reiškia, kad dėl galutinio atitinkamo sprendimo turinio pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija spręstų vien savo nuožiūra. Jeigu kompetentinga institucija nesutinka su EVPRI nuomone, ji turėtų EVPRI pateikti pastabas dėl bet kokio didelio nukrypimo nuo tos nuomonės. Pastabas kompetentinga institucija turėtų pateikti prieš priimdama sprendimą, jo priėmimo metu arba po jo priėmimo. Tačiau tuo atveju, jeigu kompetentinga institucija pastabas pateikia po sprendimo priėmimo, ji turėtų tai padaryti nepagrįstai nedelsdama. EVPRI pateikiama nuomone nebūtų varžoma kolegijų teisė savo nuožiūra nustatyti nuomonės turinį, kai taikytina;

(20)  jeigu paaiškėja, kad vykdant su leidimą gavusiomis pagrindinėmis sandorio šalimis susijusią priežiūros veiklą trūksta konvergencijos ir darnos taikant šį reglamentą, be kita ko, remiantis kompetentingų institucijų privalomu ir savanorišku konsultavimusi su EVPRI ir Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto diskusijomis, EVPRI turėtų skatinti būtino masto konvergenciją ir nuoseklumą, be kita ko, paskelbdama gaires, rekomendacijas arba nuomones. Siekiant palengvinti šį procesą, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas turėtų turėti galimybę rekomenduoti Priežiūros tarybai apsvarstyti galimybę, kad EVPRI priimtų gaires, rekomendacijas ir nuomones. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetui taip pat turėtų būti suteikta teisė teikti Priežiūros tarybai nuomones dėl sprendimų, kuriuos turi priimti EVPRI, susijusių su pagrindinių sandorio šalių kompetentingų institucijų užduotimis ir veikla. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas turėtų teikti, pavyzdžiui, nuomones dėl EVPRI rengiamų techninių standartų projektų arba gairių projektų leidimų suteikimo pagrindinėms sandorio šalims ir jų priežiūros srityje;

(21)  siekiant užtikrinti veiksmingą trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūrą, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas turėtų rengti išsamius sprendimų projektus, kuriuos turi patvirtinti EVPRI Priežiūros taryba, ir vykdyti EVPRI patikėtas užduotis, susijusias su šiame reglamente išdėstytomis nuostatomis dėl trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo ir priežiūros. Kadangi bendradarbiavimas ir informacija yra itin svarbūs, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas, kai jis sušaukiamas dėl trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių, su Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegija turėtų dalytis atitinkama informacija, įskaitant išsamių sprendimų projektus, kuriuos jis teikia Priežiūros tarybai, Priežiūros tarybos priimtus galutinius sprendimus, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto posėdžių darbotvarkes ir protokolus ir trečiojoje šalyje įsteigtų pagrindinių sandorio šalių paraiškas dėl pripažinimo;

(22)  siekiant užtikrinti veiksmingą Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto užduočių vykdymą, jam turėtų padėti specialiai tam skirti EVPRI darbuotojai, kurie padėtų pasirengti jo posėdžiams, parengti jo užduotims atlikti būtinas analizes ir vykdyti tarptautinį bendradarbiavimą;

(23)  emisijos centriniai bankai turėtų dalyvauti rengiant Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto sprendimus, susijusius su trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių klasifikavimu pagal jų sisteminę svarbą ir 2 lygio pagrindinių sandorio šalių priežiūra, kad būtų užtikrintas tinkamas jų užduočių, susijusių su pinigų politika ir sklandžiu mokėjimo sistemų veikimu, vykdymas. Kadangi centrinių bankų užduotims atlikti galėtų būti itin svarbūs su 2 lygio pagrindinėmis sandorio šalimis susiję EVPRI sprendimai dėl garantinės įmokos reikalavimų, likvidumo rizikos valdymo, įkaito, atsiskaitymų tvarkos ir sąveikos susitarimų tvirtinimo, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas turėtų konsultuotis su visų Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys, emisijos centriniais bankais, laikydamasis principo „laikykis taisyklių arba paaiškink“;

(24)  sprendimų projektus, kuriuos pateikia Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas, EVPRI Priežiūros taryba turėtų priimti laikydamasi Reglamente (ES) Nr. 1095/2010 nustatyto sprendimų priėmimo proceso. Siekiant užtikrinti veiksmingą ir greitą sprendimų priėmimo procesą, tam tikrus sprendimus, nesusijusius su pripažinimu, trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių klasifikavimu, konkrečiais 2 lygio pagrindinėms sandorio šalims nustatytais reikalavimais, pripažinimo peržiūra arba panaikinimu, arba su esminiais vykdomos trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių priežiūros elementais, dėl kurių reikia konsultuotis su emisijos centriniais bankais, Priežiūros taryba turėtų priimti per 3 darbo dienas;

(25)  taip pat reikia peržiūrėti šiame reglamente nustatytą trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių, siūlančių Sąjungoje tarpuskaitos paslaugas, priežiūros tvarką. Siekiant išvengti didelių padarinių Sąjungos subjektų finansiniam stabilumui, reikia sudaryti geresnes galimybes gauti informacijos, atlikti patikrinimus vietoje ir tyrimus, atitinkamoms Sąjungos ir valstybių narių institucijoms dalytis informacija apie trečiųjų šalių pagrindines sandorio šalis ir užtikrinti, kad trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys vykdytų EVPRI sprendimus. Taip pat esama rizikos, kad nepavyks atsižvelgti į ▌ trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių taisyklių ar trečiųjų šalių reguliavimo sistemų pakeitimus, kurie galėtų turėti neigiamą poveikį reguliavimo ar priežiūros veiklos rezultatams ▌, o dėl to susidarytų nevienodos sąlygos Sąjungos ir trečiųjų šalių pagrindinėms sandorio šalims;

(26)  valstybių narių valiuta išreikštų finansinių priemonių nemažos dalies tarpuskaitą atlieka trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys. Tai reiškia, kad Sąjungos ir valstybių narių institucijoms kils didelių sunkumų užtikrinant finansinį stabilumą;

(27)  pagal savo įsipareigojimą užtikrinti integruotas finansų rinkas Komisija, priimdama sprendimus dėl lygiavertiškumo, turėtų toliau spręsti, ar trečiųjų šalių teisinės ir priežiūros sistemos atitinka Reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimus. Siekiant užtikrinti geresnį su pagrindinėmis sandorio šalimis susijusios galiojančios lygiavertiškumo tvarkos įgyvendinimą Komisija turėtų turėti galimybę prireikus išsamiai nurodyti trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių režimų lygiavertiškumo vertinimo kriterijus. Taip pat būtina pavesti EVPRI trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių režimų, kuriuos Komisija yra pripažinusi lygiaverčiais, reguliavimo ir priežiūros pokyčių stebėseną. To reikia norint užtikrinti, kad trečiosios šalys nuolat atitiktų lygiavertiškumo kriterijus ir bet kokias konkrečias jų taikymo sąlygas. Apie savo išvadas EVPRI turėtų konfidencialiai pranešti Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegijai;

(28)  Komisija šiuo metu gali bet kada iš dalies keisti, atidėti, peržiūrėti arba atšaukti sprendimą dėl lygiavertiškumo, visų pirma, jeigu trečiojoje šalyje atsiranda pokyčių, kurie daro esminį poveikį elementams, vertinamiems pagal šiame reglamente nustatytus lygiavertiškumo reikalavimus. Jeigu tam tikros trečiosios šalies atitinkamos institucijos geranoriškai nebebendradarbiauja su EVPRI ar kitomis Sąjungos priežiūros institucijomis arba nuolat nesilaiko taikytinų lygiavertiškumo reikalavimų, Komisija taip pat gali, inter alia, įspėti trečiosios šalies instituciją arba paskelbti konkrečią rekomendaciją. Jeigu Komisija bet kada nusprendžia panaikinti trečiosios šalies lygiavertiškumo statusą, ji gali atidėti to sprendimo taikymo pradžios datą, kad būtų sumažinta su finansiniu stabilumu ar rinkos sutrikdymu susijusi rizika. Be šiuo metu turimų įgaliojimų, Komisija taip pat turėtų turėti galimybę nustatyti konkrečias sąlygas, kuriomis būtų užtikrinama, kad trečioji šalis, kuriai skirtas sprendimas dėl lygiavertiškumo, ir toliau nuolat atitiktų lygiavertiškumo kriterijus. Komisija taip pat turėtų turėti galimybę nustatyti sąlygas, kuriomis būtų užtikrinama, kad EVPRI galėtų veiksmingai vykdyti savo pareigas, susijusias su pagal šį reglamentą pripažintomis trečiųjų šalių pagrindinėmis sandorio šalimis arba trečiųjų šalių reguliavimo ir priežiūros pokyčių, svarbių priimtiems sprendimams dėl lygiavertiškumo, stebėsena;

(29)  atsižvelgiant į vis didesnę tarpvalstybinę pagrindinių sandorio šalių svarbą ir sąsajas su Sąjungos finansų sistema, būtina gerinti Sąjungos gebėjimą nustatyti, stebėti ir mažinti galimą su trečiųjų šalių pagrindinėmis sandorio šalimis susijusią riziką. Todėl EVPRI vaidmenį reikėtų sustiprinti, kad ji galėtų veiksmingai prižiūrėti trečiųjų šalių pagrindines sandorio šalis, teikiančias paraiškas dėl pripažinimo ir leidimo teikti tarpuskaitos paslaugas Sąjungoje. Taip pat reikėtų užtikrinti didesnį Sąjungos emisijos centrinių bankų dalyvavimą pripažįstant ▌, prižiūrint trečiųjų ▌ šalių pagrindines sandorio šalis, dirbančias su jų išleidžiama valiuta, peržiūrint jų pripažinimą ir jį panaikinant. Taigi, su Sąjungos emisijos centriniais bankais turėtų būti konsultuojamasi dėl tam tikrų aspektų, darančių poveikį jų atsakomybei už pinigų politiką, kiek tai susiję su Sąjungos valiutomis išreikštomis finansinėmis priemonėmis, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti ne Sąjungoje esančios pagrindinės sandorio šalys;

(30)  Komisijai nustačius, kad trečiosios šalies teisinė ir priežiūros sistema yra lygiavertė Sąjungos sistemai, vykdant tos trečiosios šalies pagrindinių sandorio šalių pripažinimo procesą reikėtų atsižvelgti į riziką, kurią tos pagrindinės sandorio šalys kelia Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui;

(31)  nagrinėdama trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalies paraišką dėl pripažinimo, EVPRI turėtų, remdamasi šiame reglamente nustatytais objektyviais ir skaidriais kriterijais, įvertinti sisteminės rizikos, kurią ta pagrindinė sandorio šalis kelia Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui, laipsnį. Tie kriterijai turėtų padėti atlikti bendrą įvertinimą. Paimti atskirai, nė vienas iš šių kriterijų neturėtų būti laikomas lemiamu pats savaime. Vertindama trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalies rizikos profilį, EVPRI turėtų atsižvelgti į visą riziką, įskaitant veiklos riziką, pavyzdžiui, sukčiavimo, nusikalstamos veikos, IT ir kibernetinę riziką. Tie kriterijai turėtų būti išsamiau nurodyti Komisijos deleguotajame akte. Nurodant tuos kriterijus turėtų būti atsižvelgiama į sandorių, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, pobūdį, įskaitant jų sudėtingumą, kainų svyravimą ir vidutinį grąžinimo terminą, taip pat į susijusių rinkų skaidrumą ir likvidumą bei į tai, kiek pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos veikla išreikšta eurais arba kitomis Sąjungos valiutomis. Šiuo atžvilgiu tam tikrų žemės ūkio produktais pagrįstų išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurios trečiosiose šalyse įtrauktos į reguliuojamų rinkų prekybos sąrašus bei tose rinkose vykdomos ir kurios yra susijusios su rinkomis, didžiąja dalimi naudojamomis toje trečiojoje šalyje tos šalies ne finansų sandorio šalių, tokių sutarčių pagalba valdančių savo komercinę riziką, specifinės savybės gali kelti nereikšmingą riziką tarpuskaitos nariams ir prekybos vietoms Sąjungoje, nes jos turi mažai sisteminių tarpusavio sąsajų su likusia finansų sistema. Jeigu trečiojoje šalyje galioja pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistema, EVPRI taip pat turėtų į tai atsižvelgti atlikdama analizę, kokio laipsnio sisteminę riziką paraišką pateikusi ir toje trečiojoje šalyje įsteigta pagrindinė sandorio šalis kelia Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui;

(32)  pagrindinės sandorio šalys, kurios nėra sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui, turėtų būti laikomos 1 lygio pagrindinėmis sandorio šalimis. Pagrindinės sandorio šalys, kurios yra ar gali tapti sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui, turėtų būti laikomos 2 lygio pagrindinėmis sandorio šalimis. Jeigu EVPRI nustato, kad trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis nėra sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui, tai pagrindinei sandorio šaliai turėtų būti taikomos galiojančios pripažinimo sąlygos pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012. Jeigu EVPRI nustato, kad trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis yra sisteminės svarbos, tai pagrindinei sandorio šaliai turėtų būti nustatyti konkretūs reikalavimai ▌. EVPRI tokią pagrindinę sandorio šalį turėtų pripažinti tik jeigu ji atitinka šiuos reikalavimus. Šie reikalavimai turėtų apimti Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatytus tam tikrus prudencinius reikalavimus, kuriais siekiama padidinti pagrindinės sandorio šalies saugumą ir efektyvumą. EVPRI turėtų būti tiesiogiai atsakinga už užtikrinimą, kad sisteminės svarbos ▌ trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis atitiktų tuos reikalavimus. Remdamasi susijusiais reikalavimais, EVPRI taip pat turėtų turėti galimybę visapusiškai ir veiksmingai prižiūrėti tą pagrindinę sandorio šalį pagal šį reglamentą;

(33)  siekiant užtikrinti tinkamą visų Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys, emisijos centrinio (-ių) banko (-ų) dalyvavimą 2 lygio pagrindinių sandorio šalių pripažinimo procese, EVPRI, pripažindama tokias pagrindines sandorio šalis, turėtų atsižvelgti į tai, kaip jos laikosi konkrečių reikalavimų, kuriuos tie emisijos centriniai bankai galėjo nustatyti vykdydami savo pinigų politikos uždavinius. Tie reikalavimai turėtų būti susiję su informacijos teikimu emisijos centriniam bankui gavus jo pagrįstą prašymą, pagrindinių sandorio šalių bendradarbiavimu su emisijos centriniais bankais EVPRI vykdomų testavimų nepalankiomis sąlygomis kontekste, vienadienių indėlių sąskaitos emisijos centriniame banke atidarymu ir išimtinėmis aplinkybėmis taikomais reikalavimais, kurie, emisijos centrinio (-ių) banko (-ų) manymu, yra būtini. Centrinio (-ių) emisijos banko (-ų) prieigos kriterijai ir reikalavimai vienadienių indėlių sąskaitos atidarymui neturėtų tapti pareiga perkelti visas pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos paslaugas ar jų dalį;

(34)  kalbant apie reikalavimus, kuriuos emisijos centriniai bankai gali nustatyti išimtinėmis aplinkybėmis, pinigų politikos poveikiui arba sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui gali daryti poveikį pokyčiai rinkose, kuriose tarpuskaitą atlieka pagrindinės sandorio šalys, susidarius aplinkybėms, pavyzdžiui, nepalankioms sąlygoms rinkose (ypač pinigų ir atpirkimo rinkose), kuriomis pagrindinė sandorio šalis pasikliauna, kad įgytų likvidumo; aplinkybėms, kai pagrindinių sandorio šalių veikla prisidedama prie likvidumo sumažėjimo rinkoje; esant dideliems mokėjimo ar atsiskaitymo tvarkos sutrikimams, dėl kurių pagrindinė sandorio šalis negali įvykdyti savo mokėjimo prievolių arba padidinti savo likvidumo poreikių. Tokių išimtinių aplinkybių nustatymas priklauso tik nuo pinigų politikos aspektų ir neturi sutapti su kritinės padėties, susijusios su pagrindine sandorio šalimi, atvejais. Todėl tokiomis aplinkybėmis prudencinė sistema gali ne visiškai sumažinti kylančią riziką ir tada gali prireikti tiesioginių emisijos centrinių bankų veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti pinigų politikos poveikį arba sklandų mokėjimo sistemų veikimą;

(35)  tokiomis išimtinėmis aplinkybėmis emisijos centriniams bankams, tiek, kiek leidžiama pagal jų atitinkamas institucines sistemas, gali reikėti nustatyti laikinus reikalavimus, susijusius su likvidumo rizika, atsiskaitymo tvarka, garantinės įmokos reikalavimais, įkaitais arba sąveikos susitarimais. Dėl tokių laikinų reikalavimų nesilaikymo EVPRI gali pradėti 2 lygio pagrindinės sandorio šalies pripažinimo panaikinimo procedūrą. Tokie reikalavimai galėtų apimti, visų pirma, laikiną 2 lygio pagrindinės sandorio šalies likvidumo rizikos valdymo stiprinimą, pavyzdžiui, likvidumo atsargų padidinimą, dažnesnį dienos garantinių įmokų surinkimą ir skirtingų valiutų pozicijų ribas arba konkrečias grynųjų pinigų deponavimo ir atsiskaitymo centrinio banko valiuta sąlygas. Reikalavimai neturėtų būti taikomi kitoms prudencinės priežiūros sritims arba jų nesilaikant neturėtų būti automatiškai panaikintas pripažinimas. Be to, šių reikalavimų taikymas turėtų būti sąlyga pripažinti tik ribotam laikotarpiui (ne daugiau kaip 6 mėnesiams) su galimybe vieną kartą pratęsti papildomam laikotarpiui, kuris neviršija 6 mėnesių. Pasibaigus šiam papildomam laikotarpiui, šių reikalavimų taikymas nebeturėtų būti viena iš 2 lygio pagrindinės sandorio šalies pripažinimo sąlygų. Nepaisant to, susidarius naujoms arba kitokioms išimtinėms aplinkybėms, emisijos centriniams bankams neturėtų būti kliudoma nustatyti laikinus reikalavimus, kurių taikymas būtų 2 lygio pagrindinės sandorio šalies pripažinimo pagal šį reglamentą sąlyga;

(36)  prieš taikant reikalavimus arba prieš galimą jų taikymo pratęsimą emisijos centrinis bankas turėtų pateikti EVPRI, kitiems visų Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaita atliekama arba turi būti atliekama, ir Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegijos nariams reikalavimų, kuriuos ji ketina nustatyti, poveikio pagrindinių sandorio šalių efektyvumui, patikimumui ir atsparumui paaiškinimą ir pagrindimą, kodėl reikalavimai yra būtini ir proporcingi norint užtikrinti pinigų politikos poveikį arba sklandų mokėjimo sistemų veikimą, tuo pat metu tinkamai atsižvelgiant į poreikį apsaugoti konfidencialią ar neskelbtiną informaciją. Siekiant išvengti dubliavimo, emisijos centrinis bankas turėtų nuolat bendradarbiauti ir dalytis informacija su EVPRI ir kitais visų Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaita atliekama arba turi būti atliekama, emisijos centriniais bankais apie laikinus reikalavimus, taikytinus išimtinėmis aplinkybėmis;

(37)  emisijos centrinis (-iai) bankas (-ai) turėtų pateikti EVPRI patvirtinimą, ar 2 lygio pagrindinė sandorio šalis atitinka papildomus reikalavimus, kuo skubiau ir bet kuriuo atveju per 30 darbo dienų nuo tada, kai pagal 25 straipsnio 2a dalies trečią pastraipą nustatoma, ar trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis nėra 1 lygio pagrindinė sandorio šalis, arba, jeigu papildomi reikalavimai buvo nustatyti po pripažinimo, per 90 darbo dienų nuo tų reikalavimų nustatymo;

(38)  sisteminės svarbos pagrindinės sandorio šalies keliamos rizikos Sąjungos finansų sistemai ir stabilumui laipsnis skiriasi. Todėl sisteminės svarbos pagrindinėms sandorio šalims nustatyti reikalavimai turėtų būti taikomi proporcingai rizikai, kurią pagrindinė sandorio šalis gali kelti Sąjungai. Jeigu EVPRI, pasikonsultavusi su ESRV ir pritarus visų Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis, ▌emisijos centriniam (-iams) bankui (-ams), remdamasi visapusiškai pagrįstu įvertinimu, įskaitant sąnaudų ir naudos kiekybinį techninį vertinimą, padaro išvadą kad trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis arba kai kurios iš jos tarpuskaitos paslaugų yra tokios sisteminės svarbos, kad laikantis šiame reglamente nustatytų konkrečių reikalavimų būtų nepakankamai sumažinama rizika Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui, ir jeigu laikoma, kad kitos priemonės yra nepakankamos, kad būtų sumažinta rizika finansiniam stabilumui, EVPRI turėtų galėti rekomenduoti Komisijai, kad pagrindinė sandorio šalis arba kai kurios iš jos tarpuskaitos paslaugų neturėtų būti pripažintos. Pagal šią procedūrą EVPRI gali rekomenduoti nepripažinti pagrindinės sandorio šalies, nesvarbu, ar prieš tai pagrindinė sandorio šalis arba kai kurios iš jos paslaugų buvo ar nebuvo priskirtos 2 lygio kategorijai.

Remdamasi ta rekomendacija Komisija turėtų galėti kaip kraštutinę priemonę priimti įgyvendinimo aktą, kuriame nurodytų, kad atitinkamai trečiosios▌ šalies pagrindinei sandorio šaliai neturėtų būti leidžiama teikti kai kurių arba visų jos tarpuskaitos paslaugų Sąjungoje įsteigtiems tarpuskaitos nariams ir prekybos vietoms, išskyrus atvejus, kai kurioje nors valstybėje narėje tai pagrindinei sandorio šaliai yra suteiktas leidimas tai daryti pagal šį reglamentą. Šiuo įgyvendinimo aktu taip pat turėtų būti nustatytas tinkamas adaptacijos laikotarpis, neviršijantis dvejų metų, kuris galėtų būti vieną kartą pratęsiamas papildomam šešių mėnesių laikotarpiui, ir jame turėtų būti nurodytos sąlygos, kuriomis ta pagrindinė sandorio šalis adaptacijos laikotarpiu gali toliau teikti tam tikras tarpuskaitos paslaugas ar vykdyti veiklą, bei priemonės, kurių turėtų būti imamasi šiuo laikotarpiu, kad būtų apribotos tarpuskaitos narių ir jų klientų, ypač įsteigtų Sąjungoje, galimos išlaidos;

(39)  svarbu, kad EVPRI individualiai konsultuotųsi su emisijos centriniais bankais ir kad tie bankai pareikštų savo pritarimą bet kokiai galimai rekomendacijai atsisakyti pripažinti trečiosios šalies pagrindinę sandorio šalį, atsižvelgiant į tokio sprendimo galimą poveikį jų išleidžiamai valiutai, taip pat savo pritarimą EVPRI ataskaitai dėl galimo Komisijos įgyvendinimo akto, priimto atsižvelgus į tokią rekomendaciją, taikymo. Vis dėlto tokios rekomendacijos arba ataskaitos atveju emisijos centrinio banko pritarimas arba susirūpinimą keliantys klausimai, kuriuos jis gali iškelti, turėtų būti siejami tik su jo išleidžiama valiuta, o ne su visa rekomendacija arba visa ataskaita apskritai;

(40)  EVPRI turėtų reguliariai peržiūrėti trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimą ir jų priskyrimą 1 ar 2 lygio pagrindinių sandorio šalių kategorijoms. Tam EVPRI, be kita ko, turėtų atsižvelgti į trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalies verslo pobūdžio, masto ir sudėtingumo pokyčius. Tokios peržiūros turėtų būti atliekamos bent kas 5 metus ir tuomet, kai pripažinta trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis išplečia arba sumažina Sąjungoje vykdomos veiklos ir teikiamų paslaugų diapazoną. Jeigu, atlikusi tą peržiūrą, EVPRI nustato, kad 1 lygio pagrindinė sandorio šalis turėtų būti priskirta 2 lygio pagrindinių sandorio šalių kategorijai, EVPRI turėtų nustatyti tinkamą adaptacijos laikotarpį, neviršijantį 18 mėnesių, per kurį pagrindinė sandorio šalis turėtų įvykdyti 2 lygio pagrindinėms sandorio šalims taikomus reikalavimus;

(41)  2 lygio pagrindinei sandorio šaliai paprašius, EVPRI taip pat turėtų galėti atsižvelgti į tai, kiek sisteminės svarbos trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalies toje trečiojoje šalyje taikomų reikalavimų laikymąsi galima palyginti su tuo, kaip ta pagrindinė sandorio šalis laikosi Reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimų. Atlikdama tą vertinimą EVPRI turėtų atsižvelgti į Komisijos priimtą įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma, kad trečiosios šalies, kurioje įsteigta ta pagrindinė sandorio šalis, teisinė ir priežiūros tvarka yra lygiavertė šiame reglamente nustatytai tvarkai, ir bet kokias sąlygas, kurios gali būti taikomos to įgyvendinimo akto taikymui. Siekiant užtikrinti proporcingumą, atlikdama tą vertinimą EVPRI taip pat turėtų apsvarstyti, kokiu mastu finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, yra išreikštos Sąjungos valiutomis. Komisija turėtų priimti deleguotąjį aktą, kuriame išsamiai nurodomi tokios palyginamos atitikties vertinimo aspektai ir sąlygos;

(42)  EVPRI turėtų turėti visus įgaliojimus, būtinus pripažintoms trečiųjų šalių pagrindinėms sandorio šalims prižiūrėti siekiant užtikrinti, kad jos nuolat laikytųsi Reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimų; ▌

(43)  EVPRI turėtų įsteigti Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegiją, kad palengvintų EVPRI, už pagrindinių sandorio šalių priežiūrą atsakingų valstybių narių kompetentingų institucijų ir už subjektų, kuriems trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių veikla galėtų daryti poveikį, priežiūrą atsakingų kompetentingų institucijų keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą. Kolegijos nariai taip pat turėtų galėti prašyti, kad Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitete būtų svarstomas bet koks konkretus klausimas, susijęs su trečiųjų šalių pagrindinėmis sandorio šalimis;

(44)  kad EVPRI galėtų veiksmingai vykdyti su trečiųjų šalių pagrindinėmis sandorio šalimis susijusias savo užduotis, trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys turėtų mokėti priežiūros mokesčius už EVPRI priežiūros ir administracinių užduočių vykdymą. Mokesčiai turėtų padengti išlaidas, susijusias su paraiškomis dėl trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo ir su minėtų pagrindinių sandorio šalių priežiūra. Komisija turėtų deleguotajame akte išsamiai nurodyti mokesčių rūšis, už ką jie turi būti mokami, tų mokesčių dydį ir būdą, kaip jie turi būti mokami;

(45)  EVPRI turėtų turėti galimybę 2 lygio pagrindinių sandorio šalių ir susijusių trečiųjų subjektų, kuriems tos pagrindinės sandorio šalys yra perdavusios veiklos funkcijas, pavedusios teikti paslaugas arba vykdyti veiklą, atžvilgiu vykdyti tyrimus ir patikrinimus vietoje. Kai aktualu, kompetentingos institucijos, atsakingos už Sąjungoje įsteigtų tarpuskaitos narių priežiūrą, turėtų būti informuojamos apie tokių tyrimų ir patikrinimų vietoje rezultatus. Kai tai aktualu vykdant emisijos centrinių bankų pinigų politikos užduotis, finansinių priemonių, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti pagrindinė sandorio šalis, emisijos centriniai bankai turėtų turėti galimybę prašyti dalyvauti tokiuose patikrinimuose vietoje;

(46)  EVPRI turėtų galėti skirti periodiškai mokamas baudas, kuriomis siekiama priversti trečiųjų šalių pagrindines sandorio šalis nutraukti pažeidimą, pateikti visą EVPRI reikalaujamą išsamią ir teisingą informaciją arba bendradarbiauti su tyrimo arba patikrinimo vietoje vykdytojais;

(47)  EVPRI turėtų galėti skirti baudas tiek 1, tiek 2 lygio pagrindinėms sandorio šalims, kai ji nustato, kad jos tyčia ar dėl aplaidumo pažeidė šį reglamentą pateikdamos EVPRI neteisingą ar klaidinančią informaciją. Be to, EVPRI turėtų galėti skirti baudas 2 lygio pagrindinėms sandorio šalims, kai ji nustato, kad jos tyčia ar dėl aplaidumo pažeidė pagal šį reglamentą joms taikomus papildomus reikalavimus. Jei EVPRI pagal 25a straipsnio 1 dalį įvertino, kad 2 lygio pagrindinei sandorio šaliai laikantis taikomų trečiosios šalies teisės aktų galima laikyti, kad ji atitinka 25 straipsnio 2b dalies a punkte nurodytus ir 16 straipsnyje ir IV bei V antraštinėse dalyse nustatytus reikalavimus, tos pagrindinės sandorio šalies elgesys neturėtų būti laikomas pažeidžiančiu šį reglamentą, jei ji laikosi šių palyginamų reikalavimų;

(48)  baudos turėtų būti nustatomos atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą. Pažeidimai turėtų būti suskirstyti į skirtingas grupes ir pagal jas turėtų būti nustatytas konkretus baudų dydis. Apskaičiuodama baudos už konkretų pažeidimą dydį, EVPRI turėtų taikyti dviejų pakopų metodą, kurį sudaro bazinio baudos dydžio nustatymas ir prireikus to bazinio dydžio koregavimas taikant tam tikrus koeficientus. Bazinis dydis turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į atitinkamų trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių metinę apyvartą, o koregavimai turėtų būti atliekami padidinant arba sumažinant bazinį dydį pritaikius atitinkamus koeficientus pagal šį reglamentą;

(49)  šiame reglamente turėtų būti nustatomi koeficientai, susiję su sunkinančiomis ir lengvinančiomis aplinkybėmis, kad EVPRI turėtų reikiamas priemones priimti sprendimą dėl baudos, kuri būtų proporcinga trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalies padaryto pažeidimo sunkumui, atsižvelgiant į aplinkybes, kuriomis tas pažeidimas buvo padarytas;

(50)  sprendimas skirti baudas arba periodiškai mokamas baudas turėtų būti grindžiamas nepriklausomo tyrimo rezultatais;

(51)  prieš priimdama sprendimą skirti baudas arba periodiškai mokamas baudas, EVPRI turėtų suteikti asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, galimybę būti išklausytiems, kad būtų gerbiamos jų teisės į gynybą;

(52)  EVPRI neturėtų skirti baudų ar periodiškai mokamų baudų tais atvejais, kai dėl tų pačių faktų arba iš esmės tokių pačių faktų priimtas ankstesnis išteisinamasis ar apkaltinamasis nuosprendis, pasibaigus pagal nacionalinę teisę vykdomam baudžiamajam procesui, yra įgijęs res judicata galią;

(53)  EVPRI sprendimai, kuriais skiriamos baudos ir periodiškai mokamos baudos, turėtų būti vykdytini, o jų vykdymo užtikrinimą turėtų reglamentuoti civilinio proceso taisyklės, galiojančios valstybės, kurioje užtikrinamas jų vykdymas, teritorijoje. Civilinio proceso taisyklės neturėtų apimti baudžiamojo proceso taisyklių, bet galėtų apimti administracinio proceso taisykles;

(54)  2 lygio pagrindinės sandorio šalies padaryto pažeidimo atveju EVPRI turėtų būti suteikti įgaliojimai imtis įvairių priežiūros priemonių, įskaitant reikalavimą, kad 2 lygio pagrindinė sandorio šalis nutrauktų pažeidimą▌, ir, kraštutiniu atveju, pripažinimo panaikinimą, jei 2 lygio pagrindinė sandorio šalis sunkiai arba kelis kartus pažeidė šį reglamentą. Priežiūros priemones EVPRI turėtų taikyti atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir sunkumą bei laikydamasi proporcingumo principo. Prieš priimdama sprendimą dėl priežiūros priemonių EVPRI turėtų suteikti asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, galimybę būti išklausytiems, kad būtų atsižvelgiama į jų teises į gynybą. Jei EVPRI nusprendžia panaikinti pripažinimą, EVPRI turėtų sumažinti galimą rinkos sutrikdymą nustatydama tinkamą adaptacijos laikotarpį, neviršijantį 2 metų;

(55)  kalbant apie modelių ir parametrų, taikomų apskaičiuojant pagrindinės sandorio šalies garantinės įmokos reikalavimus, įmokas į įsipareigojimų neįvykdymo fondą, įkaito reikalavimus ir kitas rizikos valdymo priemones, svarbių pakeitimų patvirtinimą, kurį suteikia kompetentingos institucijos ir EVPRI, turėtų būti paaiškinti procedūriniai aspektai ir to patvirtinimo bei kolegijos sprendimo tarpusavio sąveika. Jei reikia, turėtų būti galima preliminariai patvirtinti svarbų modelių ar parametrų pakeitimą, ypač jeigu, norint užtikrinti pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymo patikimumą, pakeitimą reikia atlikti skubiai;

(56)  veiksminga pagrindinių sandorio šalių priežiūra priklauso nuo kompetencijos, ekspertinių žinių ir pajėgumų stiprinimo, taip pat nuo institucijų bendradarbiavimo santykių palaikymo ir tarpusavio mainų. Kadangi visi šie elementai – tai procesai, kurie laikui bėgant keičiasi ir turi savo dinamiką, kuriant gerai veikiančią, veiksmingą ir efektyvią pagrindinių sandorio šalių priežiūros sistemą turėtų būti atsižvelgiama į jos galimą raidą ilguoju laikotarpiu. Todėl šiame reglamente įtvirtintas kompetencijos sričių padalijimas gali kisti keičiantis EVPRI, kuriai padeda Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas, vaidmeniui ir pajėgumams. Siekiant suformuoti veiksmingos ir atsparios pagrindinių sandorio šalių priežiūros metodą, Komisija turėtų peržiūrėti EVPRI užduočių, visų pirma Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto užduočių efektyvumą skatinant Reglamento (ES) Nr. 648/2012 taikymo konvergenciją ir darną Sąjungoje, taip pat Sąjungos ir valstybių narių institucijų ir įstaigų pareigų pasidalijimą. Komisija taip pat turėtų pateikti ataskaitą apie reglamento poveikį vienodų sąlygų pagrindinėms sandorio šalims sudarymui ir įvertinti trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo ir priežiūros sistemą. Ataskaitą kartu su atitinkamais pasiūlymais Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti per 36 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos;

(57)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų išsamiau nustatyta mokesčių rūšis, už ką tie mokesčiai turi būti mokami, mokėtinų mokesčių dydžiai ir jų mokėjimo būdas; apibrėžiami ▌ kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis yra arba gali tapti sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių finansiniam stabilumui; išsamiau patikslinami kriterijai, kuriais reikia vadovautis atliekant trečiųjų šalių lygiavertiškumo vertinimą; nurodoma, kaip ir kokiomis sąlygomis trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys turėtų laikytis tam tikrų reikalavimų; išsamiau išdėstomos procedūrinės taisyklės, susijusios su baudų ar periodiškai mokamų baudų skyrimu, įskaitant nuostatas dėl teisių į gynybą, laiko terminų, baudų ar periodiškai mokamų baudų surinkimo ir periodiškai mokamų baudų ar baudų skyrimo ir mokėjimo užtikrinimo senaties terminų; nustatomos IV priedo pakeitimo priemonės siekiant atsižvelgti į pokyčius finansų rinkose;

(58)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, visų pirma kalbant apie trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimą ir trečiųjų šalių teisinių sistemų lygiavertiškumą, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai;

(59)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. padidinti pagrindinių sandorio šalių saugumą ir efektyvumą nustatant vienodus jų veiklos reikalavimus, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl tų tikslų masto ir poveikio jų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(60)  EVPRI įgaliojimų pripažinti trečiosios šalies pagrindinę sandorio šalį 1 ar 2 lygio pagrindine sandorio šalimi naudojimą reikėtų atidėti, kol bus išsamiau patikslinti kriterijai, pagal kuriuos būtų galima įvertinti, i) ar trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis yra arba gali tapti sisteminės svarbos ES arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansų sistemai, ir ii) palyginamą atitiktį.

(61)  todėl Reglamentas (ES) ▌ Nr. 648/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 iš dalies keičiamas taip:

1.  6 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:"

„b) pagrindinės sandorio šalys, kurioms suteiktas leidimas pagal 17 straipsnį arba kurios pripažintos pagal 25 straipsnį, ir atitinkamai leidimo suteikimo ar pripažinimo data, nurodant pagrindines sandorio šalis, kurioms suteiktas leidimas arba kurios pripažintos vykdyti tarpuskaitos prievolę;“;

"

2.  15 straipsnis papildomas šia dalimi:"

„3. Siekiant užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, EVPRI, bendradarbiaudama su ECBS, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatoma, kokiomis sąlygomis laikoma, kad papildomos paslaugos, kurias išplėsdama savo veiklą nori teikti pagrindinė sandorio šalis, arba papildoma veikla, kuria ji nori užsiimti, nepatenka į pirminio leidimo taikymo sritį ir todėl reikia išplėsti leidimo taikymo sritį pagal 1 dalį, ir procedūra, pagal kurią su kolegija, įsteigta pagal 18 straipsnį, konsultuojamasi dėl to, ar minėtos sąlygos įvykdytos, ar ne.

Tuos techninių reguliavimo standartų projektus EVPRI Komisijai pateikia ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo].

Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti tuos techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.“;

"

3.  17 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Per 30 darbo dienų nuo paraiškos gavimo kompetentinga institucija ▌ įvertina, ar paraiška išsami. Jeigu paraiška neišsami, kompetentinga institucija nustato terminą, iki kurio paraišką pateikusi pagrindinė sandorio šalis turi pateikti papildomos informacijos. Gavusi tokią papildomą informaciją kompetentinga institucija nedelsdama perduoda ją EVPRI ir pagal 18 straipsnio 1 dalį įsteigtai kolegijai. Įvertinusi, ▌ kad paraiška išsami, kompetentinga institucija atitinkamai informuoja paraišką pateikusią pagrindinę sandorio šalį, kolegijos narius ir EVPRI.“;

"

4.   18 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Per 30 kalendorinių dienų nuo išsamios paraiškos pateikimo pagal 17 straipsnį pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija įsteigia kolegiją, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 ir 54 straipsniuose nurodytų užduočių vykdymui, ją administruoja ir jai pirmininkauja.“;

"

b)  2 dalies a punktas pakeičiamas taip:"

„a) Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas arba kuris nors iš komiteto nepriklausomų narių, nurodyti 24a straipsnio 2 dalies a ir b punktuose;“;

"

c)  2 dalies c punktas pakeičiamas taip:"

c) kompetentingos institucijos, atsakingos už pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos narių, kurie yra įsteigti trijose valstybėse narėse, kurių bendri įnašai į pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo fondą, nurodytą 42 straipsnyje, per vienų metų laikotarpį yra didžiausi, priežiūrą, įskaitant, kai aktualu, ECB, kai jis vykdo savo uždavinius, susijusius su kredito įstaigų prudencine priežiūra pagal Bendrą priežiūros mechanizmą, jam pavestus pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013(6);“;

"

d)  2 dalyje įterpiamas ca punktas:"

„ca) tarpuskaitos narių, išskyrus nurodytus c punkte, kompetentingos institucijos, jei tam sutikimą davė pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija. Tos kompetentingos institucijos paprašo pagrindinės sandorio šalies kompetentingos institucijos sutikimo, kad galėtų dalyvauti kolegijoje, pagrįsdamos prašymą savo įvertinimu, kokį poveikį pagrindinės sandorio šalies finansiniai sunkumai gali turėti jų atitinkamos valstybės narės finansiniam stabilumui. Jei pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija prašymo nepatenkina, ji raštu išsamiai išdėsto visas priežastis.“;

"

e)  2 dalis papildoma šiuo punktu:"

„i) Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti pagrindinė sandorio šalis, emisijos centriniai bankai, išskyrus nurodytus h punkte, jei tam sutikimą davė pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija. Tie emisijos centriniai bankai paprašo pagrindinės sandorio šalies kompetentingos institucijos sutikimo, kad galėtų dalyvauti kolegijoje, pagrįsdami prašymą savo įvertinimu, kokį poveikį pagrindinės sandorio šalies finansiniai sunkumai gali turėti jų atitinkamai emisijos valiutai. Jei pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija prašymo nepatenkina, ji raštu išsamiai išdėsto visas priežastis.“;

"

f)  2 dalis papildoma šia pastraipa:"

„Per 30 kalendorinių dienų nuo kolegijos įsteigimo pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija savo interneto svetainėje paskelbia kolegijos narių sąrašą ir jį praneša EVPRI. Įvykus bet kokiems kolegijos sudėties pasikeitimams, pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama atnaujina sąrašą. Gavusi pagrindinių sandorio šalių kompetentingų institucijų pranešimą, EVPRI nepagrįstai nedelsdama savo interneto svetainėje paskelbia visų įsteigtų kolegijų narių sąrašus.“;

"

g)  4 dalis papildoma šia pastraipa:"

„Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas kolegijoms vykdyti pagal pirmą pastraipą joms pavestas užduotis, 2 dalyje nurodytiems kolegijos nariams suteikiama teisė prisidėti sudarant kolegijų posėdžių darbotvarkę, visų pirma papildyti ją punktais“.;

"

h)  5 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Tame susitarime apibrėžiama praktinė kolegijos veiklos tvarka, įskaitant išsamias taisykles, susijusias su:

   i) balsavimo procedūromis, nurodytomis 19 straipsnio 3 dalyje;
   ii) kolegijos posėdžių darbotvarkės sudarymo procedūromis;
   iii) kolegijos posėdžių dažnumu;
   iv) pagrindinės sandorio šalies kompetentingos institucijos kolegijos nariams teiktinos informacijos forma ir apimtimi, visų pirma, kiek tai susiję su pagal 21 straipsnio 4 dalį teiktina informacija;
   v) tinkamais minimaliais terminais, per kuriuos kolegijos nariai turi įvertinti atitinkamus dokumentus;
   vi) kolegijos narių tarpusavio komunikavimo sąlygomis.

Susitarime taip pat gali būti apibrėžtos pagrindinės sandorio šalies kompetentingai institucijai ar kitam kolegijos nariui patikėtos užduotys.“;

"

i)  6 dalis pakeičiama taip:"

„6. Siekiant užtikrinti tai, kad visoje Sąjungoje kolegijos veiktų nuosekliai ir suderintai, EVPRI, bendradarbiaudama su ECBS, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodo kuriomis sąlygomis 2 dalies h punkte nurodytos Sąjungos valiutos turi būti laikomos pagrindinėmis, ir 5 dalyje nurodytų praktinių priemonių išsamius elementus.

Tuos techninių reguliavimo standartų projektus EVPRI Komisijai pateikia ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [dvylika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.“;

"

5.  19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  įterpiama ši dalis:"

„1a. Jeigu kolegija teikia nuomonę pagal šį reglamentą, bet kuriam iš kolegijos narių paprašius ir priėmus kolegijos nuomonę balsų dauguma pagal 3 dalį, kolegijos priimta nuomonė kartu su nustatymu, ar pagrindinė sandorio šalis laikosi visų šiame reglamente nustatytų reikalavimų, gali apimti rekomendacijas, kuriomis siekiama pašalinti pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymo trūkumus ir didinti jos atsparumą.

Jeigu kolegija gali pateikti nuomonę, bet kuris emisijos centrinis bankas, kuris pagal 18 straipsnio 2 dalies h ir i punktus yra kolegijos narys, gali priimti rekomendacijas, susijusias su jo išleidžiama valiuta.“;

"

b)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Kolegijos daugumos nuomonė priimama jos narių paprastos balsų daugumos pagrindu.

Kolegijose, kurias sudaro ne daugiau kaip 12 narių, balsavimo teisę turi ne daugiau kaip du kolegijos nariai iš tos pačios valstybės narės, o kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi po vieną balsą. Kolegijose, kurias sudaro daugiau kaip 12 narių, balsavimo teisę turi ne daugiau kaip trys nariai iš tos pačios valstybės narės, o kiekvienas balsavimo teisę turintis narys turi po vieną balsą.

Jeigu pagal 18 straipsnio 2 dalies ▌ c ir h punktus ECB yra kolegijos narys, kolegijoje jis turi du balsus.

Kolegijos nariai, nurodyti 18 straipsnio 2 dalies a, ca ir i punktuose, teisių balsuoti dėl kolegijos nuomonių neturi.“;

"

c)  įrašoma ši dalis:"

„4. Nedarant poveikio 17 straipsnyje nurodytai procedūrai, kompetentinga institucija deramai apsvarsto kolegijos nuomonę, priimtą pagal 1 dalį, įskaitant visas galimas rekomendacijas, kuriomis siekiama pašalinti pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymo trūkumus ir didinti jos atsparumą. Jeigu pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija nesutinka su kolegijos nuomone, įskaitant visas joje pateiktas rekomendacijas, kuriomis siekiama pašalinti pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymo trūkumus ir didinti jos atsparumą, jos sprendime turi būti pateiktos visos priežastys ir didelio nukrypimo nuo tos nuomonės ar rekomendacijų paaiškinimas.“;

"

6.  21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Nedarant poveikio kolegijos funkcijoms, 22 straipsnyje ▌ nurodytos kompetentingos institucijos peržiūri tvarką, strategijas, procesus ir mechanizmus, kuriuos pagrindinės sandorio šalių taiko, kad būtų laikomasi šio reglamento, ir įvertina pagrindinėms sandorio šalims kylančią arba galinčią kilti riziką, kuri apima bent finansinę ir veiklos riziką.“;

"

b)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Kompetentingos institucijos nustato 1 dalyje nurodytos peržiūros ir vertinimo dažnumą ir išsamumą, visų pirma atsižvelgdamos į atitinkamų pagrindinių sandorio šalių dydį, sisteminę svarbą, veiklos pobūdį, mastą, ▌ sudėtingumą ir tarpusavio sąsajas su kitomis finansų rinkos infrastruktūromis. Peržiūra ir vertinimas atnaujinami bent kartą per metus.

▌Pagrindinės sandorio šalys tikrinamos vietoje. EVPRI prašymu kompetentingos institucijos gali pakviesti EVPRI darbuotojus ▌ dalyvauti tuose patikrinimuose vietoje.

Kompetentinga institucija gali perduoti EVPRI bet kokią informaciją, gautą iš pagrindinių sandorio šalių patikrinimų vietoje metu, arba su jais susijusią informaciją.“;

"

c)  6 dalis pakeičiama taip:"

„6. Ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo] siekiant užtikrinti, kad pagal šį straipsnį nacionalinių kompetentingų institucijų atliekama peržiūra būtų nuosekli savo forma, dažnumu ir išsamumu, EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį paskelbia gaires, kuriose išsamiai nurodo šio straipsnio 1 bei 2 dalyse ir 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas priežiūrinės peržiūros ir vertinimo proceso bendras procedūras ir metodikas taip, kad būtų tinkamai atsižvelgta į pagrindinių sandorio šalių dydį, struktūrą ir vidinę sandarą, taip pat jų veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą.“;

"

7.  III antraštinės dalies 3 skyriuje įterpiamas šis straipsnis:"

23a straipsnis

Kompetentingų institucijų ir EVPRI bendradarbiavimas leidimą gavusių pagrindinių sandorio šalių priežiūros srityje

1.  EVPRI atlieka kompetentingų institucijų ir kolegijų veiklos koordinavimo vaidmenį siekiant plėtoti bendrą priežiūros kultūrą ir nuoseklią priežiūros praktiką, užtikrinti vienodų procedūrų taikymą ir nuoseklaus požiūrio laikymąsi ir didinti priežiūros veiklos rezultatų nuoseklumą, visų pirma kiek tai susiję su tomis priežiūros sritimis, kurioms būdingas tarpvalstybinis aspektas arba kuriose galimas tarpvalstybinis poveikis.

2.  Pieš priimdamos bet kokius aktus ar priemones pagal 7, 8, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 ir 54 straipsnius, kompetentingos institucijos savo sprendimų projektus pateikia ▌ EVPRI.

▌Kompetentingos institucijos taip pat gali pateikti sprendimų projektus EVPRI prieš priimdamos bet kokius kitus aktus ar priemones, vykdydamos savo pareigas pagal 22 straipsnio 1 dalį.

3.  Per 20 darbo dienų nuo sprendimo projekto, pateikto vadovaujantis 2 dalimi dėl kurio nors konkretaus straipsnio, gavimo EVPRI, jeigu reikia, tai kompetentingai institucijai pateikia nuomonę dėl to sprendimo projekto, kad būtų skatinamas nuoseklus ir suderintas to straipsnio taikymas.

Jei EVPRI pagal 2 dalį pateiktame sprendimo projekte neužtikrinama pakankama šio reglamento taikymo konvergencija ar darna, EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį paskelbia gaires arba rekomendacijas, kad būtų skatinamas būtinas nuoseklumas ar darna taikant šį reglamentą.

4.  Jei EVPRI priima nuomonę pagal 3 dalį, kompetentinga institucija į ją deramai atsižvelgia ir informuoja EVPRI apie bet kokius paskesnius veiksmus, kurių pagal tą nuomonę imamasi, arba apie atsisakymą imtis veiksmų. Jeigu kompetentinga institucija nesutinka su EVPRI nuomone, ji EVPRI pateikia pastabas dėl bet kokio didelio nukrypimo nuo tos nuomonės.“;

"

8.  24 straipsnis pakeičiamas taip:"

„24 straipsnis

Kritinė padėtis

Pagrindinės sandorio šalies kompetentinga institucija arba bet kuri kita atitinkama institucija nepagrįstai nedelsdama informuoja EVPRI, kolegiją, atitinkamus ECBS narius ir kitas susijusias institucijas apie bet kokią kritinę padėtį, susijusią su pagrindine sandorio šalimi, įskaitant finansų rinkų pokyčius, kuri gali turėti neigiamų padarinių bet kurios iš valstybių narių, kurioje įsteigta minėta pagrindinė sandorio šalis arba vienas iš jos tarpuskaitos narių, rinkos likvidumui, pinigų politikos poveikiui, sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui ir finansų sistemos stabilumui.“;

"

9.  įterpiamas šis skyrius:"

„3A SKYRIUS

Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas

24a straipsnis

Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas

1.  EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 41 straipsnį įsteigia nuolatinį vidaus komitetą, kuris rengtų sprendimų, skirtų Priežiūros tarybai priimti, projektus ir vykdytų 5 ir 7 dalyse nustatytas užduotis (Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą).

2.  Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą sudaro:

   a) pirmininkas, kuris turi balsavimo teisę;
   b) du nepriklausomi nariai, kurie turi balsavimo teisę;
   c) šio reglamento 22 straipsnyje nurodytos valstybių narių, kurių pagrindinė sandorio šalis yra gavusi leidimą, kompetentingos institucijos, kurios turi balsavimo teisę; jeigu valstybė narė yra paskyrusi kelias kompetentingas institucijas, kiekviena paskirta šios valstybės narės kompetentinga institucija gali nuspręsti paskirti vieną atstovą dalyvavimo pagal šį punktą tikslais, tačiau taikant 24c straipsnyje nustatytas balsavimo procedūras atitinkamos valstybės narės atstovai kartu laikomi vienu balsavimo teisę turinčiu nariu;
   d) kai Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas sušaukiamas:
   i) trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių atveju – kalbant apie visų sprendimų, susijusių su 7 dalyje nurodytais straipsniais, kiek tai susiję su 2 lygio pagrindinėmis sandorio šalimis, ir 25 straipsnio 2a dalimi, rengimą, dėl kurio sušaukiamas Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas, – 25 straipsnio 3 dalies f punkte nurodyti narystės Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitete paprašę emisijos centriniai bankai, kurie neturi balsavimo teisės;
   ii) pagal 14 straipsnį leidimus gavusių pagrindinių sandorio šalių atveju – diskusijų, susijusių su 5 dalies b punktu ir c punkto iv papunkčiu, kontekste – Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka leidimą gavusios pagrindinės sandorio šalys, emisijos centriniai bankai, paprašę narystės Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitete, kurie neturi balsavimo teisės.

Narystė i ir ii papunkčių tikslais suteikiama automatiškai, pateikus pirmininkui adresuotą vienkartinį rašytinį prašymą.

Pirmininkas gali į Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto posėdžius, kai tikslinga ir būtina, stebėtojais pakviesti 18 straipsnyje nurodytų kolegijų narius.

Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto posėdžius savo iniciatyva arba bet kurių balsavimo teisę turinčių narių prašymu sušaukia pirmininkas. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas susitinka bent penkis kartus per metus.

3.  Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas ir nepriklausomi nariai yra visu etatu dirbantys nepriklausomi specialistai. Juos Priežiūros taryba paskiria atsižvelgdama į jų nuopelnus, kompetenciją, žinias tarpuskaitos, poprekybinių paslaugų, prudencinės priežiūros ir finansų srityse, taip pat į su pagrindinių sandorio šalių priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį, surengus atvirą atrankos procedūrą.

Priežiūros taryba pateikia Europos Parlamentui galutinį savo atrinktų kandidatų sąrašą, kuriame užtikrinama lyčių pusiausvyra, o Europos Parlamentas prieš paskyrimą ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį po Priežiūros tarybos atliktos atrankos, išklausęs atrinktus kandidatus, patvirtina arba atmeta jų paskyrimą.

Jeigu pirmininkas arba vienas iš nepriklausomų narių nebeatitinka sąlygų, kurias jis turi atitikti, kad galėtų vykdyti savo pareigas, arba jeigu jis pripažintas kaltu dėl sunkaus nusižengimo, Taryba, gavusi Komisijos pasiūlymą, kurį patvirtino Europos Parlamentas, gali priimti įgyvendinimo sprendimą pašalinti jį iš pareigų. Sprendimą Taryba priima kvalifikuota balsų dauguma.

Europos Parlamentas arba Taryba gali informuoti Komisiją, kad jie mano, jog įvykdytos Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko arba vieno iš jo nepriklausomų narių pašalinimo iš pareigų sąlygos, o Komisija į tai atsako.

Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko ir nepriklausomų narių kadencija – penkeri metai, ji gali būti pratęsta vieną kartą.

4.  Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas ir nepriklausomi nariai negali eiti jokių kitų nacionalinio, Sąjungos ar tarptautinio lygmens pareigų. Jie veikia nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamiesi vien tik visos Sąjungos interesais, ir neprašo Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors valstybės narės vyriausybės ar bet kurios kitos viešosios ar privačios įstaigos jokių nurodymų ir jais nesivadovauja.

Nei valstybės narės, nei Sąjungos institucijos ar įstaigos, nei bet kuri kita viešoji ar privati įstaiga negali siekti daryti įtakos Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkui ir nepriklausomiems nariams, jiems vykdant savo užduotis.

Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 68 straipsnyje nurodytais Pareigūnų tarnybos nuostatais, baigę tarnybą Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas ir nepriklausomi nariai turi toliau laikytis pareigos elgtis sąžiningai ir diskretiškai, kiek tai susiję su sutikimu eiti tam tikras pareigas ar gauti naudą.

5.  Kalbant apie leidimus gavusias ar paraišką suteikti leidimą pagal 14 straipsnį teikiančias pagrindines sandorio šalis, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas 23a straipsnio 1 dalies tikslu rengia sprendimus ir vykdo užduotis, patikėtas EVPRI pagal 23a straipsnio 2 dalį ir pagal šiuos punktus:

   a) bent kartą per metus atlikti visų kompetentingų institucijų priežiūros veiklos tarpusavio vertinimo analizę, susijusią su leidimų suteikimu pagrindinėms sandorio šalims ir jų priežiūra, pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 30 straipsnį;
   b) bent kartą per metus inicijuoti ir koordinuoti pagrindinių sandorio šalių atsparumo nepalankiems rinkos pokyčiams Sąjungos masto vertinimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 32 straipsnio 2 dalį;
   c) skatinti pagal 22 straipsnio 1 dalį paskirtas kompetentingas institucijas reguliariai keistis informacija ir tarpusavyje aptarti:
   i) atitinkamą priežiūros veiklą ir sprendimus, kuriuos 22 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos priėmė vykdydamos savo pareigas pagal šį reglamentą, susijusias su leidimų suteikimu jų teritorijoje įsteigtoms pagrindinėms sandorio šalims ir jų priežiūra;
   ii) sprendimų projektus, kuriuos EVPRI teikia kompetentinga institucija pagal 23a straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą;
   iii) sprendimų projektus, kuriuos EVPRI savanoriškai teikia kompetentinga institucija pagal 23a straipsnio 2 dalies antrą pastraipą;
   iv) atitinkamus rinkos pokyčius, įskaitant situacijas ar įvykius, kurie daro arba gali daryti poveikį pagal 14 straipsnį leidimus gavusių pagrindinių sandorio šalių arba jų tarpuskaitos narių prudenciniam ar finansiniam patikimumui arba atsparumui;
   d) žinoti ir aptarti visas pagal 19 straipsnį kolegijų priimtas nuomones ir rekomendacijas siekiant prisidėti prie nuoseklaus ir darnaus kolegijų veikimo ir skatinti jas darniai taikyti šį reglamentą.

Pirmos pastraipos a–d punktų tikslais kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos pateikia EVPRI visą atitinkamą informaciją ir dokumentus.

Jeigu atliekant pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytą veiklą arba vykdant c ir d punktuose nurodytą keitimąsi informacija matyti, kad taikant šį reglamentą trūksta konvergencijos ir darnos, EVPRI pateikia būtinas gaires ar rekomendacijas pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį arba nuomones pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 29 straipsnį. Jei iš pirmos pastraipos b punkte nurodyto vertinimo matyti, kad vienos ar kelių pagrindinių sandorio šalių atsparumas nepalankiems rinkos pokyčiams yra nepakankamas, EVPRI pateikia būtinas rekomendacijas pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį.

6.  Be to, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas gali:

   a) remdamasis pagal 5 dalies a, b, c ir d punktus savo vykdoma veikla, prašyti Priežiūros tarybos apsvarstyti, ar, siekiant pašalinti neatitikimus, kurie atsiranda kompetentingoms institucijoms ir kolegijoms taikant šį reglamentą, būtina, kad EVPRI priimtų gaires, rekomendacijas ir nuomones. Priežiūros taryba deramai apsvarsto tokius prašymus ir pateikia tinkamą atsakymą;
   b) Priežiūros tarybai pateikti nuomones dėl sprendimų, kurie turi būti priimti pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 44 straipsnį, išskyrus to reglamento 17 ir 19 straipsniuose nurodytus sprendimus, susijusių su užduotimis, pavestomis Reglamento (ES) Nr. 648/2012 22 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms.

7.  Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių atveju Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas rengia sprendimų, kuriuos turi priimti Priežiūros taryba, projektus ir vykdo 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m ir 25n straipsniais ir 85 straipsnio 6 dalimi EVPRI pavestas užduotis.

8.  Kiek tai susiję su trečiųjų šalių pagrindinėmis sandorio šalimis, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegijai pateikia savo posėdžių darbotvarkes prieš šiems posėdžiams įvykstant, posėdžių protokolus, Priežiūros tarybai teikiamus išsamius sprendimų projektus ir Priežiūros tarybos priimtus galutinius sprendimus.

9.  Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetui padeda specialiai jam skirti EVPRI darbuotojai, turintys pakankamai žinių, kompetencijos ir patirties, kad galėtų:

   a) parengti Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto posėdžius;
   b) parengti analizes, būtinas Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto užduotims vykdyti;
   c) padėti EVPRI Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetui vykdyti administracinio lygmens tarptautinį bendradarbiavimą.

10.  Šio reglamento tikslais EVPRI užtikrina struktūrinį Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto ir kitų Reglamente (ES) Nr. 1095/2010 nurodytų funkcijų atskyrimą.

24b straipsnis

Konsultavimasis su emisijos centriniais bankais

1.  Dėl sprendimų, kurie turi būti priimami pagal 41, 44, 46, 50 ir 54 straipsnius dėl 2 lygio pagrindinių sandorio šalių, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas konsultuojasi su 25 straipsnio 3 dalies f punkte nurodytais emisijos centriniais bankais. Kiekvienas emisijos centrinis bankas gali atsakyti. Visi atsakymai turi būti gauti per 10 darbo dienų nuo sprendimo projekto perdavimo. Esant kritinei padėčiai pirmiau nurodytas laikotarpis negali viršyti 24 valandų. Jeigu emisijos centrinis bankas siūlo iš dalies keisti sprendimų pagal 41, 44, 46, 50 ir 54 straipsnius projektus arba jiems prieštarauja, jis raštu išsamiai išdėsto visas priežastis. Pasibaigus konsultacijų laikotarpiui Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas tinkamai apsvarsto emisijos centrinių bankų pasiūlytus pakeitimus.

2.  Jeigu Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas savo sprendimo projekte neatsižvelgia į emisijos centrinio banko pasiūlytus pakeitimus, jis raštu informuoja tą emisijos centrinį banką, nurodydamas visas priežastis, dėl kurių neatsižvelgta į emisijos centrinio banko pasiūlytus pakeitimus, ir paaiškindamas, kodėl nukrypta nuo tų pakeitimų. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas pateikia Priežiūros tarybai emisijos centrinių bankų pasiūlytus pakeitimus ir savo paaiškinimus, kodėl į juos neatsižvelgta, kartu su sprendimo projektu.

3.  Sprendimų, kurie turi būti priimti pagal 25 straipsnio 2c dalį ir 85 straipsnio 6 dalį, atveju Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas siekia gauti 25 straipsnio 3 dalies f punkte nurodytų emisijos centrinių bankų pritarimą dėl elementų, susijusių su jų išleidžiamomis valiutomis. Laikoma, kad kiekvienas emisijos centrinis bankas davė pritarimą, jeigu emisijos centrinis bankas per 10 darbo dienų nuo sprendimo projekto perdavimo nepasiūlo pakeitimų arba jam nepaprieštarauja. Jeigu emisijos centrinis bankas siūlo iš dalies keisti sprendimo projektą arba jam prieštarauja, jis raštu išsamiai išdėsto visas priežastis. Jeigu emisijos centrinis bankas siūlo elementų, susijusių su jo išleidžiama valiuta, pakeitimus, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas Priežiūros tarybai gali pateikti tik tokį sprendimo projektą, kuriame padaryti tų elementų pakeitimai. Jeigu emisijos centrinis bankas prieštarauja elementams, susijusiems su jo išleidžiama valiuta, Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas neįtraukia tų elementų į Priežiūros tarybai patvirtinti teikiamą savo sprendimo projektą.

24c straipsnis

Sprendimų priėmimas Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitete

Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas sprendimus priima paprasta balsavimo teisę turinčių savo narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, pirmininko balsas yra lemiamas.

24d straipsnis

Sprendimų priėmimas Priežiūros taryboje

Jeigu Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas Priežiūros tarybai pateikia sprendimų pagal 25 straipsnio 2 dalį, 25 straipsnio 2a dalį, 25 straipsnio 2b dalį, 25 straipsnio 2c dalį, 25 straipsnio 5 dalį, 25m straipsnį, 85 straipsnio 6 dalį, 89 straipsnio 3b dalį ir papildomai tik dėl 2 lygio pagrindinių sandorio šalių pagal 41, 44, 46, 50 ir 54 straipsnius projektus, Priežiūros taryba sprendimą, laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 44 straipsnio, priima per 10 darbo dienų.

Jeigu Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas pateikia Priežiūros tarybai sprendimų projektus pagal kitus nei pirmoje pastraipoje nurodytus straipsnius, Priežiūros taryba sprendimą dėl tų sprendimų projektų, laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 44 straipsnio, priima per 3 darbo dienas.

24e straipsnis

Atskaitomybė

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali pakviesti Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininką ir nepriklausomus narius pateikti pranešimą, visapusiškai gerbdami jų nepriklausomumą. Jie pateikia pranešimą Europos Parlamente ir atsako į visus jo narių pateiktus klausimus, jei to yra prašoma.

2.  Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas ir nepriklausomi nariai raštu pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pagrindinės veiklos ataskaitą, kai to prašoma ir likus ne mažiau kaip 15 dienų iki 1 dalyje nurodyto pranešimo pateikimo.

3.  Pirmininkas ir nepriklausomi nariai pateikia visą svarbią informaciją, kurios ad hoc pagrindu konfidencialiai paprašo Europos Parlamentas. Į šią ataskaitą neįtraukiama konfidenciali informacija apie atskiras pagrindines sandorio šalis.“;

"

10.  25 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Trečiojoje šalyje įsteigta pagrindinė sandorio šalis gali teikti tarpuskaitos paslaugas Sąjungoje įsteigtiems tarpuskaitos nariams ar prekybos vietoms tik tuo atveju, jei tą pagrindinę sandorio šalį yra pripažinusi EVPRI.“;

"

b)  2 dalis papildoma šiuo punktu:"

„e) nėra nustatyta, kad pagrindinė sandorio šalis yra arba ▌ gali tapti ▌sisteminės svarbos ▌ pagal 2a dalį, ir todėl yra 1 lygio pagrindinė sandorio šalis.“;

"

c)  įterpiamos šios dalys:"

„2a. Pasikonsultavusi su ESRV ir 3 dalies f punkte nurodytais emisijos centriniais bankais, EVPRI nustato, ar pagrindinė sandorio šalis yra arba gali tapti sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui, ▌ atsižvelgdama į visus šiuos kriterijus:

   a) pagrindinės sandorio šalies verslo veiklos pobūdį, dydį ir sudėtingumą Sąjungoje ir už jos ribų tiek, kiek jos verslo veikla gali turėti sisteminį poveikį Sąjungai arba vienai ar kelioms jos valstybėms narėms, įskaitant: i) sandorių, kurių tarpuskaitą atliko ta pagrindinė sandorio šalis, bendrąją vertę ir vertę kiekviena Sąjungos valiuta, arba bendrąją tarpuskaitos veikloje dalyvaujančios pagrindinės sandorio šalies poziciją savo tarpuskaitos narių ir tiek, kiek turima informacijos, jų klientų bei netiesioginių klientų, įsteigtų Sąjungoje, atžvilgiu, be kita ko, ir tuo atveju, kai valstybės narės pagal Direktyvos 2013/36/ES 131 straipsnio 3 dalį juos priskyrė prie kitų sisteminės svarbos įstaigų (O-SII), ir ii) pagrindinės sandorio šalies rizikos profilį, be kita ko, susijusį su teisine, operacine ir verslo veiklos rizika;
   b) poveikį, kurį pagrindinės sandorio šalies žlugimas ar veiklos sutrikimas darytų: i) finansų rinkoms, be kita ko, susijusių rinkų likvidumui; ii) finansų įstaigoms; iii) finansų sistemai apskritai arba iv) Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui;
   c) pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos narystės struktūrą, įskaitant tiek, kiek turima informacijos, Sąjungoje įsteigtų tarpuskaitos narių klientų ir netiesioginių klientų tinklo struktūrą;
   d) mastą, kuriuo tarpuskaitos nariams ir tiek, kiek turima informacijos, jų klientams bei netiesioginiams klientams, įsteigtiems Sąjungoje, siūlomos Sąjungos valiutomis išreikštų finansinių priemonių alternatyvios tarpuskaitos paslaugos, kurias teikia kitos pagrindinės sandorio šalys;
   e) pagrindinės sandorio šalies santykius su kitomis finansų rinkos infrastruktūromis, kitomis finansų įstaigomis ir finansų sistema apskritai, jų tarpusavio priklausomybę ar kitus ryšius tiek, kiek tai gali daryti poveikį Sąjungos arba vienos iš jos valstybių narių finansiniam stabilumui.

Per ... [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo] Komisija pagal 82 straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriame išsamiai nurodomi pirmoje pastraipoje nustatyti kriterijai.

Nedarant poveikio pripažinimo proceso rezultatui, EVPRI, atlikusi pirmoje pastraipoje nurodytą įvertinimą, per 30 darbo dienų nuo pagal 4 dalies pirmą pastraipą atlikto nustatymo, kad pagrindinės sandorio šalies paraiška yra išsami, informuoja tą paraišką pateikusią pagrindinę sandorio šalį, ar ji laikoma 1 lygio pagrindine sandorio šalimi, ar ne.

2b.  Jeigu EVPRI nustato, kad pagrindinė sandorio šalis yra arba gali tapti sisteminės svarbos (2 lygio pagrindinė sandorio šalis) pagal 2a dalį, ji pripažįsta tokią pagrindinę sandorio šalį, kad ji galėtų teikti tam tikras tarpuskaitos paslaugas arba vykdyti veiklą, tik jeigu tenkinamos ne tik 25 straipsnio 2 dalies a, b, c ir d punktuose nurodytos sąlygos, bet ir šios sąlygos:

   a) pagrindinė sandorio šalis pripažinimo metu ir vėliau nuolat laikosi 16 straipsnyje ir IV bei V antraštinėse dalyse nustatytų reikalavimų. Dėl to, ar pagrindinė sandorio šalis laikosi 41, 44, 46, 50 ir 54 straipsnių, EVPRI konsultuojasi su 3 dalies f punkte nurodytais emisijos centriniais bankais laikydamasi 24b straipsnio 1 dalyje išdėstytos procedūros. Pagal 25a straipsnio 2 dalį EVPRI atsižvelgia į tai, kokiu mastu pagrindinė sandorio šalis laikosi tų reikalavimų dėl to, kad laikosi palyginamų trečiojoje šalyje taikomų reikalavimų;
   b) 3 dalies f punkte nurodyti emisijos centriniai bankai per 30 darbo dienų nuo nustatymo, ar trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis nėra 1 lygio pagrindinė sandorio šalis pagal 25 straipsnio 2a dalies trečią pastraipą arba atlikus peržiūrą pagal 5 dalį, pateikė EVPRI rašytinį patvirtinimą, kad pagrindinė sandorio šalis laikosi toliau nurodytų reikalavimų, kuriuos tie emisijos centriniai bankai galėjo nustatyti vykdydami savo pinigų politikos uždavinius:
   i) gavus emisijos centrinio banko pagrįstą prašymą, pateikti visą informaciją, kurios jam gali reikėti, jeigu šios informacijos nėra kitaip gavusi EVPRI;
   ii) visapusiškai ir tinkamai bendradarbiauti su emisijos centriniu banku atliekant pagrindinės sandorio šalies atsparumo nepalankioms rinkos sąlygoms vertinimą pagal 25b straipsnio 3 dalį;
   iii) laikantis atitinkamų prieigos kriterijų ir reikalavimų, atidaryti vienadienių indėlių sąskaitą emisijos centriniame banke arba pranešti apie ketinimą atidaryti tokią sąskaitą;
   iv) laikytis emisijos centrinio banko išimtinėmis aplinkybėmis pagal jo kompetenciją taikomų reikalavimų, kuriais siekiama pašalinti laikiną sisteminę likvidumo riziką, turinčią įtakos pinigų politikos poveikiui arba sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui, ir susijusių su likvidumo rizikos kontrole, garantinės įmokos reikalavimais, įkaitais, atsiskaitymo tvarka arba sąveikos susitarimais.

Reikalavimais, kurie nurodyti iv punkte, užtikrinamas pagrindinių sandorio šalių efektyvumas, patikimumas ir atsparumas, ir jie suderinami su reikalavimais, išdėstytais šio reglamento 16 straipsnyje ir IV bei V antraštinėse dalyse.

Šių iv punkte nurodytų reikalavimų taikymas yra ribotą laikotarpį – ne ilgiau kaip 6 mėnesius – taikoma pripažinimo sąlyga. Jeigu to laikotarpio pabaigoje emisijos centrinis bankas mano, kad išimtinės aplinkybės tebėra, reikalavimų taikymas pripažinimo tikslais gali būti vieną kartą pratęstas papildomam laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis nei 6 mėnesiai.

Prieš nustatydamas iv punkte nurodytus reikalavimus arba pratęsdamas jų taikymą, emisijos centrinis bankas informuoja EVPRI, kitus 3 dalies f punkte nurodytus emisijos centrinius bankus ir EVPRI trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegijos narius ir paaiškina jo numatomų nustatyti reikalavimų poveikį pagrindinių sandorio šalių efektyvumui, patikimumui ir atsparumui, kartu pagrįsdamas, kodėl reikalavimai yra būtini ir proporcingi norint užtikrinti pinigų politikos poveikį arba sklandų mokėjimo sistemų veikimą, susijusį su jo leidžiama valiuta. EVPRI pateikia emisijos centriniam bankui nuomonę per 10 darbo dienų nuo reikalavimų projekto arba pratęsimo projekto perdavimo. Esant kritinei padėčiai pirmiau nurodytas laikotarpis negali viršyti 24 valandų. Savo nuomonėje EVPRI visų pirma apsvarsto nustatytų reikalavimų poveikį pagrindinės sandorio šalies efektyvumui, patikimumui ir atsparumui. Kiti 3 dalies f punkte nurodyti emisijos centriniai bankai gali pateikti nuomones per tą patį terminą. Pasibaigus konsultacijų laikotarpiui emisijos centrinis bankas tinkamai apsvarsto EVPRI arba 3 dalies f punkte nurodytų emisijos centrinių bankų nuomonėse pasiūlytus pakeitimus. Prieš pratęsdamas iv punkte nurodytų reikalavimų taikymą, emisijos centrinis bankas taip pat apie tai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

Emisijos centrinis bankas nuolat bendradarbiauja su EVPRI ir kitais 3 dalies f punkte nurodytais emisijos centriniais bankais ir dalijasi su jais informacija, susijusia su iv punkte nurodytais reikalavimais, visų pirma kiek tai susiję su sisteminės likvidumo rizikos vertinimu ir nustatytų reikalavimų poveikiu pagrindinių sandorio šalių efektyvumui, patikimumui ir atsparumui.

Jeigu emisijos centrinis bankas nustato bet kuriuos iš pirmos pastraipos b punkte nurodytų reikalavimų po to, kai 2 lygio pagrindinė sandorio šalis yra pripažinta, visų tokių reikalavimų laikymasis laikomas pripažinimo sąlyga, o emisijos centriniai bankai per 90 darbo dienų pateikia EVPRI rašytinį patvirtinimą, kad pagrindinė sandorio šalis laikosi reikalavimo.

Jeigu per tą terminą emisijos centrinis bankas nepateikia EVPRI rašytinio patvirtinimo, EVPRI gali laikyti, kad šis reikalavimas yra įvykdytas;

   c) pagrindinė sandorio šalis yra pateikusi EVPRI savo teisinio atstovo pasirašytą rašytinį pareiškimą, kuriame pagrindinė sandorio šalis ▌ besąlygiškai sutinka:
   i) per tris darbo dienas po EVPRI prašymo įteikimo pateikti visus prašymo įteikimo metu tos pagrindinės sandorio šalies turimus dokumentus, įrašus, informaciją ir duomenis ir
   ii) suteikti EVPRI galimybę patekti į bet kurias pagrindinės sandorio šalies verslo patalpas, taip pat pateikti pagrįstą nepriklausomo teisės eksperto teisinę nuomonę, kuria patvirtinama, kad suteiktas sutikimas galioja ir yra vykdytinas pagal atitinkamus taikomus teisės aktus;
   d) pagrindinė sandorio šalis yra įgyvendinusi visas būtinas priemones ir nustačiusi visas būtinas procedūras, kuriomis užtikrinamas veiksmingas a ir c punktuose nustatytų reikalavimų laikymasis;
   e) Komisija nėra priėmusi įgyvendinimo akto pagal 2c dalį.

2c.  EVPRI, pasikonsultavusi su ESRV ir pritarus ▌ 3 dalies f punkte nurodytiems emisijos centriniams bankams pagal 24b straipsnio 3 dalį ir proporcingai atsižvelgdama į pagrindinės sandorio šalies sisteminės svarbos lygį pagal 2a dalį, gali, remdamasi visiškai pagrįstu įvertinimu, padaryti išvadą, kad pagrindinė sandorio šalis arba kai kurios jos tarpuskaitos paslaugos yra tokios esminės sisteminės svarbos, kad ta pagrindinė sandorio šalis neturėtų būti pripažinta, kad ji galėtų teikti tam tikras tarpuskaitos paslaugas arba vykdyti veiklą. Emisijos centrinio banko pritarimas yra susijęs tik su jo išleidžiama valiuta ir nėra susijęs su visa tolesnėje pastraipoje nurodyta rekomendacija. Be to, savo vertinime EVPRI:

   a) paaiškina, kaip laikantis 2b dalyje išdėstytų sąlygų būtų nepakankamai mažinama rizika Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui ▌;
   b) apibūdina pagrindinės sandorio šalies teikiamų tarpuskaitos paslaugų ypatybes, įskaitant likvidumo ir fizinio atsiskaitymo reikalavimus, susijusius su tokių paslaugų teikimu;
   c) pateikia sprendimo nepripažinti pagrindinės sandorio šalies, kad ji galėtų teikti tam tikras tarpuskaitos paslaugas arba vykdyti veiklą, sąnaudų, naudos ir pasekmių kiekybinį techninį įvertinimą, atsižvelgdama į:
   i) tai, kad esama galimų alternatyvių galimybių, kurios pakeistų atitinkamų tarpuskaitos paslaugų atitinkamomis valiutomis teikimą tarpuskaitos nariams ir tiek, kiek turima informacijos, jų klientams ir netiesioginiams klientams, įsteigtiems Sąjungoje;
   ii) galimas pagrindinės sandorio šalies saugomų neįvykdytų sutarčių įtraukimo į įgyvendinimo akto taikymo sritį pasekmes.

Remdamasi savo vertinimu, EVPRI rekomenduoja Komisijai priimti įgyvendinimo aktą, kuriuo patvirtinama, kad ta pagrindinė sandorio šalis neturėtų būti pripažinta, kad ji galėtų teikti tam tikras tarpuskaitos paslaugas arba vykdyti veiklą.

Komisijai suteikiama ne mažiau kaip 30 darbo dienų EVPRI rekomendacijai įvertinti.

Pateikus antroje pastraipoje nurodytą rekomendaciją, Komisija gali kaip kraštutinę priemonę priimti įgyvendinimo aktą, kuriame nurodoma:

   a) kad po Komisijos pagal b punktą nurodyto adaptacijos laikotarpio ta trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis kai kurias arba visas savo tarpuskaitos paslaugas Sąjungoje įsteigtiems tarpuskaitos nariams ir prekybos vietoms gali teikti tik po to, kai jai suteikiamas leidimas tai daryti pagal 14 straipsnį;
   b) atitinkamas adaptacijos laikotarpis pagrindinei sandorio šaliai, jos tarpuskaitos nariams ir jų klientams. Adaptacijos laikotarpis negali viršyti 2 metų ir gali būti pratęstas tik vieną kartą papildomam 6 mėnesių laikotarpiui, jei vis dar esama priežasčių adaptacijos laikotarpiui suteikti;
   c) sąlygos, kuriomis ta pagrindinė sandorio šalis gali toliau teikti tam tikras tarpuskaitos paslaugas ar vykdyti veiklą b punkte nurodytu adaptacijos laikotarpiu;
   d) priemonės, kurių imamasi adaptacijos laikotarpiu, kad būtų sumažintos tarpuskaitos narių ir jų klientų, ypač įsteigtų Sąjungoje, galimos išlaidos.

Nustatydama trečios pastraipos a ir b punktuose nurodytas paslaugas ir adaptacijos laikotarpį, Komisija apsvarsto:

   a) pagrindinės sandorio šalies teikiamų paslaugų ypatybes ir galimybes jas pakeisti kitomis;
   b) ar į įgyvendinimo akto taikymo sritį įtraukiami neįvykdyti sandoriai, kurių tarpuskaita atlikta, ir kokiu mastu jie įtraukiami, atsižvelgiant į tokio įtraukimo teisines ir ekonomines pasekmes;
   c) galimą poveikį tarpuskaitos narių ir, kai turima informacijos, jų klientų, ypač įsteigtų Sąjungoje, išlaidoms.

Šis įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 86 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

"

d)  3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  įžanginė dalis pakeičiama taip:"

„3. Vertindama, ar įvykdytos 2 dalies a, b, c ir d punktuose nurodytos sąlygos, EVPRI konsultuojasi su:“;

"

ii)  f punktas pakeičiamas taip:"

„f) finansinių priemonių, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti pagrindinė sandorio šalis, visų Sąjungos valiutų emisijos centriniais bankais.“;

"

e)  4 dalies antra, trečia ir ketvirta pastraipos pakeičiamos taip:"

„Paraišką pateikusi pagrindinė sandorio šalis pateikia EVPRI visą pripažinimui reikalingą informaciją. Per 30 darbo dienų nuo gavimo dienos EVPRI įvertina, ar paraiška išsami. Jeigu paraiška neišsami, EVPRI nustato terminą, iki kurio paraišką pateikusi pagrindinė sandorio šalis turi pateikti papildomos informacijos. EVPRI nedelsdama perduoda visą iš paraišką pateikusios pagrindinės sandorio šalies gautą informaciją EVPRI Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegijai.

Sprendimas dėl pripažinimo 1 lygio pagrindinių sandorio šalių atveju grindžiamas 2 dalyje išdėstytomis sąlygomis, o 2 lygio pagrindinių sandorio šalių atveju – 2 dalies a, b, c ir d punktuose ir 2b dalyje išdėstytomis sąlygomis. Jis nepriklauso nuo įvertinimų, kuriais grindžiamas 13 straipsnio 3 dalyje nurodytas sprendimas dėl lygiavertiškumo.

Per 180 darbo dienų nuo nustatymo pagal pirmą pastraipą, kad paraiška yra išsami, EVPRI raštu informuoja paraišką pateikusią pagrindinę sandorio šalį, ar jai suteikiamas pripažinimas arba atsisakoma jį suteikti, ir pateikia išsamiai pagrįstą paaiškinimą.“;

"

f)  4 dalies šešta pastraipa pakeičiama taip:"

„EVPRI savo interneto svetainėje paskelbia pagal šį reglamentą pripažintų pagrindinių sandorio šalių sąrašą, nurodydama, ar jos priskirtos 1 lygio pagrindinių sandorio šalių kategorijai, ar 2 lygio pagrindinių sandorio šalių kategorijai.“;

"

g)  5 dalis pakeičiama taip:"

„5. EVPRI, pasikonsultavusi su 3 dalyje nurodytomis institucijomis ir subjektais, peržiūri trečiojoje šalyje įsteigtos pagrindinės sandorio šalies pripažinimą:

   a) jei pagrindinė sandorio šalis ketina išplėsti arba sumažinti savo veiklos ir paslaugų diapazoną Sąjungoje, ji apie tai informuoja EVPRI pateikdama visą būtiną informaciją ir
   b) bet kuriuo atveju bent kas penkerius metus.

Ši peržiūra atliekama laikantis 2, 2a, 2b, 2c, 3 ir 4 dalių.

Jeigu, atlikusi pirmoje pastraipoje nurodytą peržiūrą, EVPRI nustato, kad trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis, kuri buvo priskirta 1 lygio pagrindinių sandorio šalių kategorijai, turėtų būti priskirta 2 lygio pagrindinių sandorio šalių kategorijai, EVPRI nustato tinkamą adaptacijos laikotarpį, kuris negali viršyti 18 mėnesių ir per kurį pagrindinė sandorio šalis privalo įvykdyti 2b dalyje nurodytus reikalavimus. Gavusi pagrįstą pagrindinės sandorio šalies arba už tarpuskaitos narių priežiūrą atsakingos kompetentingos institucijos prašymą, EVPRI gali pratęsti tą adaptacijos laikotarpį dar ne daugiau kaip 6 mėnesiais, jeigu toks pratęsimas yra pateisinamas dėl išimtinių aplinkybių ir poveikio Sąjungoje įsteigtiems tarpuskaitos nariams.“;

"

h)  6 dalis pakeičiama taip:"

„6. Pagal Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnį Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma, kad:

   a) trečiosios šalies teisine ir priežiūros tvarka užtikrinama, kad toje trečiojoje šalyje leidimą gavusios pagrindinės sandorio šalys nuolat laikosi teisiškai privalomų reikalavimų, lygiaverčių šio reglamento IV antraštinėje dalyje nustatytiems reikalavimams;
   b) toje trečiojoje šalyje nuolat vykdoma veiksminga tų pagrindinių sandorio šalių priežiūra ir užtikrinamas reikalavimų vykdymas;
   c) tos trečiosios šalies teisinėje sistemoje numatyta veiksminga lygiavertė sistema, pagal kurią pripažįstamos pagal trečiosiose šalyse galiojančius teisinius režimus leidimus gavusios pagrindinės sandorio šalys.

Komisija gali nustatyti, kad pirmoje pastraipoje nurodytas įgyvendinimo aktas turi būti taikomas, jeigu trečioji šalis nuolat veiksmingai įgyvendina visus jame nustatytus reikalavimus ir jeigu EVPRI gali veiksmingai vykdyti savo pareigas, susijusias su pagal 2 ir 2b dalis pripažintomis trečiųjų šalių pagrindinėmis sandorio šalimis arba su 6b dalyje nurodyta stebėsena, be kita ko, susitariant dėl 7 dalyje nurodytų bendradarbiavimo susitarimų ir juos taikant.“;

"

i)  įterpiamos šios dalys:"

„6a. Komisija pagal 82 straipsnį gali priimti deleguotąjį aktą, kuriame išsamiai nustatomi 6 dalies a, b ir c punktuose nurodyti kriterijai.

6b.  EVPRI stebi reguliavimo ir priežiūros pokyčius trečiosiose šalyse, dėl kurių pagal 6 dalį priimti įgyvendinimo aktai.

Jeigu EVPRI nustato, kad tose trečiosiose šalyse esama kokių nors reguliavimo ar priežiūros pokyčių, kurie gali daryti poveikį Sąjungos arba vienos ▌ iš jos valstybių narių finansiniam stabilumui, ji nedelsdama apie tai praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ▌ ir 25ba straipsnyje nurodytos EVPRI Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegijos nariams. Visa tokia informacija laikoma konfidencialia.

EVPRI kasmet teikia Komisijai ir 25ba straipsnyje nurodytos EVPRI Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegijos nariams konfidencialią ataskaitą dėl reguliavimo ir priežiūros pokyčių pirmoje pastraipoje nurodytose trečiosiose šalyse.“;

"

j)  ▌7 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  įžanginis sakinys pakeičiamas taip:"

„7. EVPRI sudaro veiksmingus bendradarbiavimo susitarimus su atitinkamomis trečiųjų šalių, kurių teisinė ir priežiūros sistemos pagal 6 dalį pripažintos lygiavertėmis šiam reglamentui, kompetentingomis institucijomis. Tuose susitarimuose nurodoma bent:“;

"

ii)  a punktas pakeičiamas taip ▌:"

„a) EVPRI, 3 dalies f punkte nurodytų emisijos centrinių bankų ir atitinkamų trečiųjų šalių kompetentingų institucijų keitimosi informacija mechanizmas, įskaitant galimybę susipažinti su visa EVPRI prašoma informacija apie trečiosiose šalyse leidimą gavusias pagrindines sandorio šalis, pavyzdžiui, reikšmingi rizikos modelių ir parametrų pokyčiai, pagrindinės sandorio šalies veiklos ir paslaugų diapazono išplėtimas, kliento sąskaitos struktūros ir mokėjimo sistemų naudojimo pokyčiai, kurie daro didelį poveikį Sąjungai;“;

"

iii)  d punktas pakeičiamas taip:"

„d) priežiūros veiklos koordinavimo procedūros, įskaitant trečiųjų šalių institucijų sutikimą leisti atlikti tyrimus ir patikrinimus vietoje atitinkamai pagal 25d ir 25e straipsnius;“;

"

iv)  papildoma šiais punktais:"

e) procedūros, būtinos veiksmingai reguliavimo ir priežiūros pokyčių trečiojoje šalyje stebėsenai užtikrinti;

   f) procedūros, pagal kurias trečiųjų šalių institucijos užtikrina veiksmingą EVPRI pagal 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m ir 25n straipsnius priimtų sprendimų vykdymą;
   g) procedūros, pagal kurias trečiųjų šalių institucijos nepagrįstai nedelsdamos informuoja EVPRI, 25ba straipsnyje nurodytą Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegiją ir 3 dalies f punkte nurodytus emisijos centrinius bankus apie visus su pagrindinėmis sandorio šalimis susijusius kritinės padėties atvejus, įskaitant pokyčius finansų rinkose, kurie gali daryti neigiamą poveikį rinkos likvidumui ir Sąjungos arba vienos iš jos valstybių narių finansų sistemos stabilumui, ir apie procedūras bei nenumatytų atvejų planus tokiai padėčiai ištaisyti;
   h) trečiųjų šalių institucijų sutikimas, kad visa informacija, kurią jos pateikė EVPRI pagal bendradarbiavimo susitarimus, būtų toliau keičiamasi su 3 dalyje nurodytomis institucijomis ir Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegijos nariais, laikantis 83 straipsnyje nustatytų profesinės paslapties reikalavimų.“;

"

v)  papildoma šia paskutine pastraipa:"

„Jeigu EVPRI mano, kad trečiosios šalies kompetentinga institucija netaiko kurios nors iš pagal šią dalį sudaryto bendradarbiavimo susitarimo nuostatų, ji nedelsdama konfidencialiai apie tai praneša Komisijai. Tokiu atveju Komisija gali nuspręsti peržiūrėti pagal 6 dalį priimtą įgyvendinimo aktą.“;

"

11.  Įterpiami šie straipsniai:"

„25a straipsnis

Palyginamas laikymasis

1.  25 straipsnio 2b dalies a punkte nurodyta pagrindinė sandorio šalis gali pateikti EVPRI pagrįstą prašymą įvertinti, ar jai laikantis taikomos trečiosios šalies sistemos, atsižvelgiant į pagal 26 straipsnio 6 dalį priimto įgyvendinimo akto nuostatas, galima laikyti, kad ta pagrindinė sandorio šalis laikosi 25 straipsnio 2b dalies a punkte nurodytų ir 16 straipsnyje ir IV bei V antraštinėse dalyse nustatytų reikalavimų. EVPRI nedelsdama perduoda prašymą Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegijai.

2.  1 dalyje nurodytame prašyme pateikiamas faktinis pagrindas, kuriuo remiantis daroma išvada dėl palyginamumo, ir priežastys, dėl kurių laikantis trečiojoje šalyje taikomų reikalavimų yra įvykdomi 16 straipsnyje ir IV bei V antraštinėse dalyse nustatyti reikalavimai.

3.  Siekiant užtikrinti, kad 1 dalyje nurodytas vertinimas veiksmingai atitiktų 16 straipsnyje ir IV bei V antraštinėse dalyse nustatytų reikalavimų reguliavimo tikslus ir apskritai Sąjungos interesus, Komisija priima deleguotąjį aktą, kuriame nurodoma:

   a) būtiniausi elementai, kuriuos reikia įvertinti 1 dalies tikslais;
   b) vertinimo atlikimo aspektai ir sąlygos.

Komisija priima pirmoje pastraipoje nurodytą deleguotąjį aktą pagal 82 straipsnį per ... [dvylika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

25b straipsnis

Nuolatinis pripažinimo sąlygų laikymasis

1.  EVPRI yra atsakinga už pareigų pagal šį reglamentą vykdymą – nuolatinę priežiūrą, kaip pripažintos 2 lygio pagrindinės sandorio šalys laikosi 25 straipsnio 2b dalies a punkte nurodytų reikalavimų. Priimdama sprendimus pagal 41, 44, 46, 50 ir 54 straipsnius, EVPRI konsultuojasi su 25 straipsnio 3 dalies f punkte nurodytais emisijos centriniais bankais vadovaudamasi 24b straipsnio 1 dalimi.

EVPRI reikalauja, kad kiekviena 2 lygio pagrindinė sandorio šalis bent kartą per metus pateiktų patvirtinimą, kad ji toliau laikosi 25 straipsnio 2b dalies a, ▌c, ir d ▌punktuose nurodytų reikalavimų.

Jeigu 25 straipsnio 3 dalies f punkte nurodytas emisijos centrinis bankas mano, kad 2 lygio pagrindinė sandorio šalis nebeatitinka 25 straipsnio 2b dalies b punkte nurodytos sąlygos, jis nedelsdamas praneša apie tai EVPRI.

2.  Jeigu EVPRI gauna pranešimą pagal 1 dalies trečią pastraipą arba jeigu 2 lygio pagrindinė sandorio šalis nepateikia EVPRI 1 dalies antroje pastraipoje nurodyto patvirtinimo, laikoma, kad pagrindinė sandorio šalis nebeatitinka pripažinimo sąlygų pagal 25 straipsnio 2b dalį ir taikoma 25m straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse išdėstyta procedūra.

3.   EVPRI, bendradarbiaudama su ESRV, atlieka pripažintų 2 lygio pagrindinių sandorio šalių atsparumo nepalankiems rinkos pokyčiams vertinimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 32 straipsnio 2 dalį, juos derindama su 24a straipsnio 5 dalies b punkte nurodytais vertinimais. 25 straipsnio 3 dalies f punkte nurodyti emisijos centriniai bankai gali prisidėti prie tokių vertinimų vykdydami savo pinigų politikos uždavinius. Atlikdama tuos vertinimus, EVPRI įtraukia bent finansinę ir veiklos riziką ir užtikrina suderinamumą su Sąjungos pagrindinių sandorio šalių atsparumo vertinimais, atliktais pagal šio reglamento 21 straipsnio 6 dalies b punktą.

25ba straipsnis

Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegija

1.  EVPRI įsteigia Trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių kolegiją, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas keistis informacija.

2.  Šią kolegiją sudaro:

   a) Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininkas, kuris pirmininkauja kolegijai;
   b) du nepriklausomi Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto nariai;
   c) pagal 22 straipsnį valstybių narių paskirtos kompetentingos institucijos, atsakingos už pagrindinių sandorio šalių priežiūrą; valstybėse narėse, kuriose pagal 22 straipsnį buvo paskirta daugiau nei viena kompetentinga institucija, tos institucijos susitaria dės bendro atstovo;
   d) kompetentingos institucijos, atsakingos už Sąjungoje įsteigtų tarpuskaitos narių priežiūrą;
   e) kompetentingos institucijos, atsakingos už Sąjungoje įsteigtų prekybos vietų, kurioms paslaugas teikia arba turi teikti pagrindinės sandorio šalys, priežiūrą;
   f) kompetentingos institucijos, prižiūrinčios Sąjungoje įsteigtus centrinius vertybinių popierių depozitoriumus, su kuriais susijusios arba ketina susisieti pagrindinės sandorio šalys;
   g) ECBS nariai.

3.  Kolegijos nariai gali paprašyti, kad Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas aptartų konkrečius klausimus, susijusius su trečiojoje šalyje įsteigta pagrindine sandorio šalimi. Toks prašymas pateikiamas raštu ir jame nurodomos išsamios prašymo priežastys. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas tinkamai svarsto tokius prašymus ir pateikia tinkamą atsakymą.

4.  Kolegija įsteigiama ir veikia rašytinio visų jos narių susitarimo pagrindu. Visiems kolegijos nariams taikoma pareiga saugoti profesinę paslaptį pagal 83 straipsnį.

25bb straipsnis

Mokesčiai

1.  EVPRI trečiojoje šalyje įsteigtoms pagrindinėms sandorio šalims, laikydamasi pagal 3 dalį priimto deleguotojo akto, taiko šiuos mokesčius:

   a) mokesčius, susijusius su paraiškomis dėl pripažinimo pagal 25 straipsnį;
   b) metinius mokesčius, susijusius su EVPRI užduotimis pagal šį reglamentą, pagrindinių sandorio šalių, pripažintų pagal 25 straipsnį, atžvilgiu.

2.  1 dalyje nurodyti mokesčiai yra proporcingi atitinkamos pagrindinės sandorio šalies apyvartai ir padengia visas EVPRI patiriamas išlaidas, susijusias su pripažinimu ir jos užduočių pagal šį reglamentą vykdymu.

3.  Komisija pagal 82 straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriame išsamiai nustatoma:

   a) mokesčių rūšys;
   b) dalykai, už kuriuos reikia mokėti mokesčius;
   c) mokesčių suma;
   d) būdas, kaip mokesčius turi mokėti šie subjektai:
   i) trečiojoje šalyje įsteigta pagrindinė sandorio šalis, pateikusi paraišką dėl pripažinimo;
   ii) pripažinta pagrindinė sandorio šalis, priskirta 1 klasės pagrindinių sandorio šalių kategorijai pagal 25 straipsnio 2 dalį;
   iii) pripažinta pagrindinė sandorio šalis, priskirta 2 klasės pagrindinių sandorio šalių kategorijai pagal 25 straipsnio 2b dalį.

25bc straipsnis

Naudojimasis 25c–25e straipsniuose nurodytais įgaliojimais

Įgaliojimais, pagal 25c–25e straipsnius suteiktais EVPRI ar jos pareigūnui ar kitam jų įgaliotam asmeniui, negalima naudotis reikalaujant atskleisti informaciją ar dokumentus, kuriems taikomas teisinės paslapties reikalavimas.

25c straipsnis

Prašymas pateikti informaciją

1.  EVPRI paprastu prašymu arba sprendimu gali reikalauti, kad pripažintos pagrindinės sandorio šalys ir susijusios trečiosios šalys, kurioms tos pagrindinės sandorio šalys yra perdavusios veiklos funkcijas ar veiklą, pateiktų visą informaciją, būtiną EVPRI vykdant šiame reglamente numatytas pareigas.

2.  Siųsdama paprastą prašymą pateikti informaciją pagal 1 dalį EVPRI nurodo visus šiuos elementus:

   a) šį straipsnį kaip prašymo teisinį pagrindą;
   b) prašymo tikslą;
   c) prašomą pateikti informaciją;
   d) informacijos pateikimo terminą;
   e) informaciją asmeniui, kurio prašoma informacijos, kad jis neprivalo pateikti informaciją, tačiau jeigu jis savanoriškai atsakys į gautą prašymą, pateikta informacija negali būti neteisinga arba klaidinanti;
   f) baudą, kuri numatyta 25g straipsnyje jį siejant su III priedo V skirsnio a punktu, jei atsakymai į užduotus klausimus yra neteisingi ar klaidinantys.

3.  Reikalaudama pateikti informaciją pagal 1 dalį sprendimu, EVPRI nurodo visus šiuos elementus:

   a) šį straipsnį kaip prašymo teisinį pagrindą;
   b) prašymo tikslą;
   c) prašomą pateikti informaciją;
   d) informacijos pateikimo terminą;
   e) 25h straipsnyje numatytas periodiškai mokamas baudas, jei pateikiama ne visa prašoma informacija;
   f) baudą, kuri numatyta 25g straipsnyje jį siejant su III priedo V skirsnio a punktu, jei atsakymai į užduotus klausimus yra neteisingi ar klaidinantys ir
   g) teisę apskųsti sprendimą EVPRI apeliacinei tarybai ir prašyti, kad jis būtų peržiūrėtas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – Teisingumo Teismas) pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 60 ir 61 straipsnius.

4.  Prašomą informaciją teikia 1 dalyje nurodyti asmenys arba jų atstovai, o asmenų arba asociacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, atveju – įstatymais arba jų įstatais įgalioti jiems atstovauti asmenys. Tinkamai įgalioti teisininkai gali teikti informaciją savo klientų vardu. Jei teikiama informacija yra neišsami, neteisinga arba klaidinanti, visa atsakomybė tenka klientams.

5.  EVPRI nedelsdama išsiunčia paprasto prašymo arba savo sprendimo kopiją atitinkamai trečiosios šalies, kurioje gyvena arba yra įsteigti 1 dalyje nurodyti asmenys, kurių prašoma pateikti informaciją, kompetentingai institucijai.

25d straipsnis

Bendrieji tyrimai

1.  Siekdama vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, EVPRI gali vykdyti būtinus tyrimus, susijusius su 2 lygio pagrindinėmis sandorio šalimis ir susijusiomis trečiosiomis šalimis, kurioms tos pagrindinės sandorio šalys yra perdavusios veiklos funkcijas, paslaugas arba veiklą. Tuo tikslu EVPRI įgalioti pareigūnai ir kiti asmenys turi įgaliojimus:

   a) nagrinėti visus įrašus, duomenis, procedūras ir kitą medžiagą, susijusią su jų užduočių vykdymu, neatsižvelgiant į laikmenas, kuriose jie saugomi;
   b) daryti ar gauti tokių įrašų, duomenų, procedūrų ir kitos medžiagos patvirtintas kopijas ar jų išrašus;
   c) pakviesti 2 lygio pagrindines sandorio šalis arba jų atstovus ar darbuotojus, kad jie pateiktų paaiškinimus žodžiu arba raštu dėl faktų arba dokumentų, susijusių su patikrinimo dalyku ir tikslu, ir užfiksuoti atsakymus;
   d) apklausti visus kitus fizinius ar juridinius asmenis, kurie sutinka būti apklausti, siekiant surinkti su tyrimo dalyku susijusią informaciją;
   e) reikalauti telefoninių pokalbių ir duomenų srauto duomenų.

25ba straipsnyje nurodyta Trečiųjų šalių pagrindinių sandorių šalių kolegija nepagrįstai nedelsiant informuojama apie išvadas, kurios gali būti aktualios jos užduotims vykdyti.

25 straipsnio 3 dalies f punkte nurodyti emisijos centriniai bankai, pateikę EVPRI pagrįstą prašymą, gali dalyvauti tokiuose tyrimuose, jeigu tie tyrimai yra aktualūs jų pinigų politikos užduotims vykdyti.

2.  Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EVPRI įgaliojo atlikti 1 dalyje nurodytus tyrimus, savo įgaliojimais naudojasi pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas. Tame įgaliojime taip pat nurodomos 25h straipsnyje numatytos periodiškai mokamos baudos, taikomos tais atvejais, jei nepateikti reikalaujami įrašai, duomenys, procedūros ar bet kokia kita medžiaga arba atsakymai į klausimus, užduotus 2 lygio pagrindinėms sandorio šalims, arba jie yra neišsamūs, ir nurodomos 25g straipsnyje, jį siejant su III priedo V skirsnio b punktu, numatytos baudos, jei atsakymai į klausimus, užduotus 2 lygio pagrindinėms sandorio šalims, yra neteisingi arba klaidinantys.

3.  2 lygio pagrindinės sandorio šalys privalo bendradarbiauti su EVPRI sprendimu pradėtų tyrimų vykdytojais. Sprendime nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas, 25h straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 taikomos teisių gynimo priemonės bei teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Teisingumo Teisme.

4.  Prieš pranešdama 2 lygio pagrindinei sandorio šaliai apie tyrimą, EVPRI praneša atitinkamai trečiosios šalies, kurioje turi būti atliekamas tyrimas, kompetentingai institucijai apie tyrimą ir nurodo įgaliotų asmenų tapatybę. Atitinkamos trečiosios šalies kompetentingos institucijos pareigūnai EVPRI prašymu gali padėti tiems įgaliotiems asmenims atlikti jų pareigas. Atitinkamos trečiosios šalies kompetentingos institucijos pareigūnai taip pat gali dalyvauti tyrimuose. Trečiojoje šalyje pagal šį straipsnį vykdomi tyrimai atliekami laikantis bendradarbiavimo susitarimų, sudarytų su atitinkamos trečiosios šalies institucija.

25e straipsnis

Patikrinimai vietoje

1.  Siekdama vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, EVPRI gali atlikti visus būtinus patikrinimus vietoje visose 2 lygio pagrindinių sandorio šalių ir susijusių trečiųjų šalių, kurioms tos pagrindinės sandorio šalys yra perdavusios veiklos funkcijas, paslaugas arba veiklą, verslo patalpose, jiems priklausančioje teritorijoje arba nuosavybėje.

Finansinių priemonių, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, emisijos centriniai bankai gali pateikti prašymą EVPRI dalyvauti tokiuose patikrinimuose vietoje, kai tai aktualu jų pinigų politikos užduotims vykdyti.

25ba straipsnyje nurodyta EVPRI trečiųjų šalių pagrindinių sandorių šalių kolegija nepagrįstai nedelsiant informuojama apie visas išvadas, kurios gali būti aktualios jos užduotims vykdyti.

2.  Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EVPRI įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, gali patekti į visas juridinių asmenų, kurių atžvilgiu yra priimtas EVPRI sprendimas atlikti tyrimą, verslo patalpas ar teritoriją ir turi visus 25d straipsnio 1 dalyje išvardytus įgaliojimus. Jie taip pat yra įgalioti užplombuoti bet kurias verslo patalpas ir apskaitos knygas arba įrašus tokiam laikotarpiui ir tokia apimtimi, kokie būtini patikrinimui atlikti.

3.  Likus pakankamai laiko iki patikrinimo, EVPRI praneša apie patikrinimą atitinkamai trečiosios šalies, kurioje jis turi būti atliekamas, kompetentingai institucijai. Kai to reikia siekiant tinkamai atlikti patikrinimą ir užtikrinti jo efektyvumą, EVPRI, informavusi atitinkamą trečiosios šalies kompetentingą instituciją, gali atlikti patikrinimą vietoje iš anksto neįspėjusi pagrindinės sandorio šalies. Trečiojoje šalyje pagal šį straipsnį atliekami tyrimai yra atliekami laikantis bendradarbiavimo susitarimų, sudarytų su atitinkamos trečiosios šalies institucija ▌.

Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EVPRI įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, savo įgaliojimais naudojasi pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodomas patikrinimo dalykas bei tikslas ir 25h straipsnyje numatytos periodiškai mokamos baudos, kurios taikomos, jei atitinkami asmenys nebendradarbiauja su patikrinimo vykdytojais.

4.  2 lygio pagrindinės sandorio šalys bendradarbiauja su EVPRI sprendimu pradėtų patikrinimų vietoje vykdytojais. Sprendime nurodomas patikrinimo dalykas ir tikslas, nustatoma data, kada jis turi prasidėti, ir nurodomos 25h straipsnyje numatytos periodiškai mokamos baudos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 taikomos teisių gynimo priemonės ir teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Teisingumo Teisme.

5.  Trečiosios šalies, kurioje turi būti atliekamas patikrinimas, kompetentingos institucijos pareigūnai bei tos institucijos įgalioti ar paskirti asmenys EVPRI prašymu gali aktyviai padėti EVPRI įgaliotiems pareigūnams ir kitiems asmenims. Atitinkamos trečiosios šalies kompetentingos institucijos pareigūnai taip pat gali dalyvauti patikrinimuose vietoje.

6.  EVPRI taip pat gali prašyti trečiosios šalies kompetentingų institucijų jos vardu atlikti specifines tiriamojo pobūdžio užduotis ir patikrinimus vietoje, kaip numatyta šiame straipsnyje ir 25d straipsnio 1 dalyje.

7.  Jei EVPRI įgalioti pareigūnai ir kiti lydintieji asmenys nustato, kad asmuo nesutinka, kad būtų atliktas pagal šį straipsnį nurodytas patikrinimas, atitinkama trečiosios šalies kompetentinga institucija gali suteikti jiems būtiną pagalbą, kai tikslinga, paprašydama policijos ar kitos lygiavertės teisėsaugos institucijos pagalbos, kad jie galėtų atlikti patikrinimą vietoje.

25f straipsnis

Priežiūros priemonių taikymo ir baudų skyrimo procedūros taisyklės

1.  Jeigu, vykdydama šiame reglamente nustatytas pareigas, EVPRI nustato, kad esama svarių požymių, jog galbūt esama vieno ar kelių III priede išvardytų pažeidimų padarymo faktų, EVPRI savo viduje paskiria nepriklausomą už tyrimą atsakingą pareigūną šiam atvejui tirti. Paskirtasis pareigūnas tiesiogiai ar netiesiogiai nedalyvauja arba nedalyvavo vykdant atitinkamos pagrindinės sandorio šalies pripažinimo arba priežiūros procesą ir savo funkcijas vykdo nepriklausomai nuo EVPRI.

2.  Už tyrimą atsakingas pareigūnas tiria įtariamus pažeidimus, atsižvelgdamas į asmenų, kurių atžvilgiu atliekami tyrimai, pastabas, ir EVPRI pateikia išsamią bylą su savo išvadomis.

Siekdamas vykdyti savo užduotis, už tyrimą atsakingas pareigūnas gali pasinaudoti įgaliojimu prašyti informacijos pagal 25c straipsnį ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal 25d ir 25e straipsnius. Naudodamasis šiais įgaliojimais, už tyrimą atsakingas pareigūnas laikosi 25bb straipsnio.

Už tyrimą atsakingas pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, turi galimybę susipažinti su visais dokumentais ir informacija, kuriuos vykdydama veiklą surinko EVPRI.

3.  Užbaigęs tyrimą ir prieš EVPRI pateikdamas bylą su savo išvadomis, už tyrimą atsakingas pareigūnas asmenims, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, suteikia galimybę būti išklausytiems tais klausimais, dėl kurių atliekamas tyrimas. Už tyrimą atsakingas pareigūnas savo išvadas grindžia tik tais faktais, dėl kurių atitinkami asmenys galėjo pateikti pastabų.

Atliekant tyrimus pagal šį straipsnį visapusiškai gerbiama atitinkamų asmenų teisė į gynybą.

4.  Už tyrimą atsakingas pareigūnas, EVPRI pateikdamas bylą su savo išvadomis, apie tai praneša asmenims, kurių atžvilgiu atliekami tyrimai. Asmenys, kurių atžvilgiu atliekami tyrimai, turi teisę susipažinti su byla, atsižvelgiant į kitų asmenų teisėtą interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai arba EVPRI vidaus parengiamiesiems dokumentams.

5.  Remdamasi byla, kurioje pateiktos už tyrimą atsakingo pareigūno išvados, ir, atitinkamiems asmenims paprašius, išklausiusi asmenis, kurių atžvilgiu atliekami tyrimai, kaip nustatyta 25i straipsnyje, EVPRI nusprendžia, ar asmenys, kurių atžvilgiu atliekami tyrimai, padarė vieną ar kelis III priede išvardytus pažeidimus, ir jeigu taip – taiko priežiūros priemonę pagal 25n straipsnį ir skiria baudą pagal 25g straipsnį.

6.  Už tyrimą atsakingas pareigūnas nedalyvauja EVPRI svarstymuose ir jokiu kitu būdu nesikiša į EVPRI sprendimų priėmimo procesą.

7.  Komisija pagal 82 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriuose išsamiai nurodomos naudojimosi įgaliojimu skirti baudas arba periodiškai mokamas baudas procedūros taisyklės, įskaitant nuostatas dėl teisės į gynybą, pereinamojo laikotarpio ir baudų arba periodiškai mokamų baudų surinkimo, ir baudų skyrimo ir jų mokėjimo užtikrinimo senaties terminus.

8.  Jei, vykdydama šiame reglamente numatytas pareigas, EVPRI nustato, kad esama svarių požymių, jog galbūt yra faktų, kurie, EVPRI žiniomis, pagal taikytiną trečiosios šalies teisinę sistemą galėtų būti laikomi baudžiamąja veika, EVPRI perduoda klausimus ▌ atitinkamoms valdžios institucijoms, kad jos atliktų tyrimą ir galimai pradėtų baudžiamąjį persekiojimą. Be to, EVPRI neskiria baudų ar periodiškai mokamų baudų tais atvejais, kai žino, kad ankstesnis išteisinamasis ar apkaltinamasis nuosprendis, priimtas dėl tokio paties fakto ar faktų, kurie iš esmės yra tokie patys, pasibaigus pagal nacionalinę teisę vykdomam baudžiamajam procesui jau įgavo res judicata galią.

25g straipsnis

Baudos

1.  Kai EVPRI pagal 25f straipsnio 5 dalį nustato, kad pagrindinė sandorio šalis tyčia ar dėl aplaidumo padarė vieną iš III priede išvardytų pažeidimų, ji priima sprendimą, kuriuo skiriama bauda pagal šio straipsnio 2 dalį.

Pagrindinės sandorio šalies pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jei EVPRI nustato objektyvių veiksnių, iš kurių matyti, kad pagrindinė sandorio šalis arba jos vyresnioji vadovybė darydama pažeidimą veikė sąmoningai.

2.  1 dalyje nurodytų baudų baziniai dydžiai yra iki dviejų kartų didesni už dėl pažeidimo gauto pelno ar išvengtų nuostolių sumą, kai šias sumas galima nustatyti, arba iki 10 % juridinio asmens ankstesnių finansinių metų bendros metinės apyvartos, kaip apibrėžta atitinkamoje Sąjungos teisėje.

3.  2 dalyje nustatyti baziniai dydžiai prireikus koreguojami atsižvelgiant į sunkinančias arba lengvinančias aplinkybes ir taikant IV priede nustatytus atitinkamus koeficientus.

Atitinkami sunkinančių aplinkybių koeficientai baziniam dydžiui taikomi iš eilės. Jeigu taikytinas daugiau kaip vienas sunkinančių aplinkybių koeficientas, prie bazinio dydžio pridedamas bazinio dydžio ir dydžio, gauto pritaikius kiekvieną atskirą sunkinančių aplinkybių koeficientą, skirtumas.

Atitinkami lengvinančių aplinkybių koeficientai baziniam dydžiui taikomi iš eilės. Jeigu taikytinas daugiau kaip vienas lengvinančių aplinkybių koeficientas, iš bazinio dydžio atimamas bazinio dydžio ir dydžio, gauto pritaikius kiekvieną atskirą lengvinančių aplinkybių koeficientą, skirtumas.

4.  Nepaisant 2 ir 3 dalių, baudos dydis negali viršyti 20 % atitinkamos pagrindinės sandorio šalies ankstesnių finansinių metų metinės apyvartos, bet tais atvejais, kai pagrindinė sandorio šalis dėl pažeidimo tiesiogiai arba netiesiogiai gavo finansinės naudos, baudos dydis turi būti ne mažesnis už tą gautą naudą.

Jei dėl pagrindinės sandorio šalies veiksmų ar neveikimo padarytas daugiau nei vienas III priede nurodytas pažeidimas, taikoma tik didesnė bauda, apskaičiuota pagal 2 ir 3 dalis ir susijusi su vienu iš tų pažeidimų.

25h straipsnis

Periodiškai mokamos baudos

1.  EVPRI savo sprendimu skiria periodiškai mokamas baudas, kuriomis siekiama priversti:

   a) 2 lygio pagrindinę sandorio šalį nutraukti pažeidimą pagal sprendimą, priimtą pagal 25n straipsnio 1 dalies a punktą;
   b) 25c straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį pateikti visą informaciją, kurios reikalauta pagal 25c straipsnį priimtu sprendimu;
   c) 2 lygio pagrindinę sandorio šalį:
   i) bendradarbiauti su tyrimo vykdytojais ir pirmiausia pateikti išsamius įrašus, duomenis, procedūras arba bet kokią kitą reikalingą medžiagą, taip pat papildyti ir pataisyti kitą informaciją, pateiktą atliekant tyrimą, kuris pradėtas remiantis pagal 25d straipsnį priimtu sprendimu, arba
   ii) bendradarbiauti su patikrinimo vietoje, kurį nurodyta atlikti pagal 25e straipsnį priimtu sprendimu, vykdytojais.

2.  Periodiškai mokama bauda turi būti veiksminga ir proporcinga. Periodiškai mokama bauda skiriama už kiekvieną uždelstą dieną.

3.  Nepaisant 2 dalies, periodiškai mokamų baudų dydis yra 3 % ankstesnių finansinių metų vidutinės dienos apyvartos, arba fizinių asmenų atveju – 2 % ankstesnių kalendorinių metų vidutinių dienos pajamų. Jos skaičiuojamos nuo sprendime, kuriuo skiriama periodiškai mokama bauda, nustatytos dienos.

4.  Periodiškai mokama bauda skiriama ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui nuo pranešimo apie EVPRI sprendimą. Šiam laikotarpiui pasibaigus EVPRI peržiūri šios priemonės taikymą.

25i straipsnis

Susijusių asmenų išklausymas

1.  Prieš priimdama sprendimą dėl baudos arba periodiškai mokamos baudos pagal 25g ir 25h straipsnius, EVPRI asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, suteikia galimybę būti išklausytiems dėl EVPRI išvadų. EVPRI savo sprendimus grindžia tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, turėjo galimybę pareikšti pastabų.

2.  Pirma dalis netaikoma, jei būtina imtis skubių veiksmų, kad būtų išvengta didelės ir neišvengiamos žalos finansų sistemai. Tokiu atveju EVPRI gali priimti laikiną sprendimą ir atitinkamiems asmenims suteikti galimybę būti išklausytiems kuo greičiau po sprendimo priėmimo.

3.  Procedūros metu visapusiškai gerbiama asmenų, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, teisė į gynybą. Jiems suteikiama galimybė susipažinti su EVPRI turima byla, nepažeidžiant kitų asmenų teisėto intereso apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai arba EVPRI vidaus parengiamiesiems dokumentams.

25j straipsnis

Baudų ir periodiškai mokamų baudų paskelbimas, pobūdis, mokėjimo užtikrinimas ir paskyrimas

1.  EVPRI viešai paskelbia apie kiekvieną baudą ir periodiškai mokamą baudą, paskirtą pagal 25g ir 25h straipsnius, išskyrus atvejus, kai toks viešas paskelbimas sukeltų rimtą pavojų finansų rinkoms arba padarytų neproporcingą žalą susijusioms šalims. Tokiu būdu neskelbiami asmens duomenys, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 45/2001.

2.  Pagal 25g ir 25h straipsnius skiriamos baudos ir periodiškai mokamos baudos yra administracinio pobūdžio.

3.  Jeigu EVPRI priima sprendimą neskirti baudos arba periodiškai mokamos baudos, ji apie tai praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir atitinkamoms trečiosios šalies kompetentingoms institucijoms bei nurodo savo sprendimo priežastis.

4.  Užtikrinama, kad pagal 25g ir 25h straipsnius paskirtos baudos ir periodiškai mokamos baudos būtų sumokėtos.

Mokėjimo užtikrinimą reglamentuoja civilinio proceso taisyklės, galiojančios toje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, kurioje jis vykdomas.

5.  Baudų ir periodiškai mokamų baudų sumos skiriamos į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą.

25k straipsnis

Sprendimų peržiūra Teisingumo Teisme

Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti sprendimus, kuriais EVPRI paskyrė baudą arba periodiškai mokamą baudą. Jis paskirtą baudą arba periodiškai mokamą baudą gali panaikinti, sumažinti arba padidinti.

25l straipsnis

IV priedo pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į finansų rinkų pokyčius, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 82 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl IV priedo pakeitimo priemonių.

25m straipsnis

Pripažinimo panaikinimas

1.  Nedarant poveikio 25n straipsniui ▌ ir atsižvelgiant į paskesnes šio straipsnio dalis, EVPRI, pasikonsultavusi su 25 straipsnio 3 dalyje nurodytomis institucijomis ir subjektais, panaikina pagal 25 straipsnį priimtą sprendimą dėl pripažinimo, jeigu ▌:

   a) atitinkama pagrindinė sandorio šalis per 6 mėnesius nepasinaudoja pripažinimu, aiškiai atsisako ▌ pripažinimo arba ilgiau kaip šešis mėnesius nevykdo veiklos;
   b) atitinkama pagrindinė sandorio šalis gavo pripažinimą pateikusi klaidingą informaciją ar pasinaudojusi kitomis neteisėtomis priemonėmis;
   c) atitinkama pagrindinė sandorio šalis rimtai ir sistemingai pažeidinėjo bet kurias iš 25 straipsnio 2b dalyje nustatytų pripažinimo sąlygų arba nebetenkina bet kurios iš šių sąlygų ir bet kuriuo iš šių atvejų per tinkamai nustatytą laikotarpį, kuris yra ne ilgesnis nei 6 mėnesiai, nesiėmė EVPRI reikalaujamų taisomųjų veiksmų;
   d) EVPRI negali veiksmingai vykdyti savo pareigų pagal šį reglamentą atitinkamos pagrindinės sandorio šalies atžvilgiu dėl to, kad trečiosios šalies pagrindinės sandorio šalies institucija nepateikė EVPRI visos susijusios informacijos arba su ja nebendradarbiavo pagal 25 straipsnio 7 dalį;
   e) 25 straipsnio 6 dalyje nurodytas įgyvendinimo aktas panaikintas ar sustabdytas arba nebetenkinamos bet kurios su juo susijusios sąlygos.

EVPRI pripažinimą gali panaikinti tik tam tikrai paslaugai, veiklai ar finansinių priemonių klasei.

Nustatydama sprendimo panaikinti pripažinimą įsigaliojimo datą EVPRI stengiasi kuo labiau sumažinti galimą rinkos sutrikdymą, ir numato tinkamą adaptacijos laikotarpį, neviršijantį 2 metų.

2.  Prieš panaikindama pripažinimą pagal 1 dalies c punktą, EVPRI atsižvelgia į galimybę taikyti priemones pagal 25n straipsnio 1 dalies a–c punktus.

▌Jeigu EVPRI nusprendžia, kad per nustatytą laikotarpį, kuris yra ne ilgesnis nei 6 mėnesiai, nebuvo imtasi taisomųjų veiksmų, kaip nurodyta 1 dalies c punkte, arba jei veiksmai, kurių imtasi, nėra tinkami, pasikonsultavusi su 25 straipsnio 3 dalyje nurodytomis institucijomis, EVPRI panaikina sprendimą dėl pripažinimo.

3.  EVPRI apie sprendimą panaikinti pripažintos pagrindinės sandorio šalies pripažinimą nepagrįstai nedelsdama praneša atitinkamai trečiosios šalies kompetentingai institucijai.

4.  Bet kuri 25 straipsnio 3 dalyje nurodyta institucija, mananti, kad tenkinama viena iš 1 dalyje nurodytų sąlygų, gali prašyti EVPRI išnagrinėti, ar tenkinamos pripažintos pagrindinės sandorio šalies pripažinimo arba jos tam tikros paslaugos, veiklos arba finansinių priemonių klasės pripažinimo panaikinimo sąlygos. Jeigu EVPRI nusprendžia nepanaikinti ▌atitinkamos pagrindinės sandorio šalies pripažinimo, ji prašančiajai institucijai pateikia visas tokio sprendimo priežastis.

25n straipsnis

Priežiūros priemonės

1.  Jeigu EVPRI pagal 25f straipsnio 5 dalį nustato, kad 2 lygio pagrindinė sandorio šalis įvykdė vieną iš III priede išvardytų pažeidimų, ji priima vieną ar daugiau iš šių sprendimų:

   a) pareikalauja, kad pagrindinė sandorio šalis nutrauktų pažeidimą;
   b) skiria baudas pagal 25g straipsnį;
   c) skelbia viešus pranešimus;
   d) panaikina pagrindinės sandorio šalies pripažinimą arba jos konkrečios paslaugos, veiklos arba finansinių priemonių klasės pripažinimą pagal 25m straipsnį.

2.  Priimdama 1 dalyje nurodytus sprendimus, EVPRI atsižvelgia į pažeidimo pobūdį ir sunkumą pagal šiuos kriterijus:

   a) pažeidimo trukmę ir dažnumą;
   b) tai, ar pažeidimas atskleidė rimtus ar sisteminius pagrindinės sandorio šalies procedūrų arba jos valdymo sistemų ar vidaus kontrolės trūkumus;
   c) tai, ar pažeidimas buvo finansinio nusikaltimo priežastis, dėl pažeidimo buvo lengviau jį padaryti arba finansinis nusikaltimas kitaip sietinas su pažeidimu;
   d) tai, ar pažeidimas padarytas tyčia, ar dėl aplaidumo.

3.  EVPRI nepagrįstai nedelsdama praneša atitinkamai pagrindinei sandorio šaliai apie pagal 1 dalį priimtą sprendimą ir jį perduoda atitinkamoms trečiosios šalies kompetentingoms institucijoms ir Komisijai. EVPRI tokį sprendimą viešai paskelbia savo interneto svetainėje per 10 darbo dienų nuo jo priėmimo dienos.

Viešai skelbdama savo sprendimą, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, EVPRI taip pat viešai paskelbia, kad atitinkama pagrindinė sandorio šalis turi teisę apskųsti sprendimą, kai aktualu – informaciją apie tai, kad toks skundas buvo pateiktas, nurodydama, kad jis neturi stabdomojo poveikio, ir informaciją apie tai, kad EVPRI apeliacinė taryba gali sustabdyti ginčijamo sprendimo taikymą pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 60 straipsnio 3 dalį.“;

"

12.  32 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:"

„Dėl kompetentingos institucijos vertinimo, susijusio su 31 straipsnio 2 dalyje numatytu pranešimu ir 31 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija, pateikiama kolegijos nuomonė pagal 19 straipsnį.“;

"

13.  35 straipsnio 1 dalies paskutinė pastraipa pakeičiama taip:"

„Pagrindinė sandorio šalis pagrindinės veiklos, susijusios su rizikos valdymu, funkcijos neperduoda, nebent tokiam perdavimui pritartų kompetentinga institucija. Dėl šio kompetentingos institucijos sprendimo pateikiama kolegijos nuomonė pagal 19 straipsnį.“.

"

14.   49 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Pagrindinė sandorio šalis reguliariai peržiūri modelius ir parametrus, taikomus apskaičiuojant garantinės įmokos reikalavimus, įmokas į įsipareigojimų neįvykdymo fondą, įkaito reikalavimus, ir kitas rizikos valdymo priemones. Ji taiko modeliams griežtus ir dažnus testavimus nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintų jų atsparumą ekstremaliomis, bet tikėtinomis rinkos sąlygomis, ir atlieka grįžtamąjį patikrinimą, kad įvertintų taikomos metodikos patikimumą. Pagrindinė sandorio šalis gauna nepriklausomą patvirtinimą, informuoja savo kompetentingą instituciją ir EVPRI apie atliktų testų rezultatus ir, prieš modelių arba parametrų esminį pakeitimą, gauna patvirtinimą ▌ pagal 1a, 1b, 1c, 1d ir 1e dalis.

Apie priimtus modelius ir parametrus, įskaitant jų reikšmingus pakeitimus, pateikiama kolegijos nuomonė pagal paskesnes straipsnio dalis.

EVPRI užtikrina, kad informacija apie testavimo nepalankiomis sąlygomis rezultatus būtų pateikta EPI, ECBS ir Bendrai pertvarkymo valdybai, kad jos galėtų įvertinti poveikį finansų įmonių pozicijoms, jei pagrindinės sandorio šalys nevykdytų savo įsipareigojimų.“;

"

b)  įrašomos šios dalys:"

„1a. Jeigu pagrindinė sandorio šalis ketina priimti kokius nors reikšmingus 1 dalyje nurodytų modelių ir parametrų pakeitimus, ji kreipiasi į kompetentingą instituciją ir EVPRI, kad jos patvirtintų tuos pakeitimus. Kartu su paraiškomis pagrindinė sandorio šalis pateikia nepriklausomą numatomo pakeitimo patvirtinimą. Atitinkamai kompetentinga institucija ir EVPRI pagrindinei sandorio šaliai patvirtina, kad gavo išsamią paraišką.

1b.  Per 50 darbo dienų nuo išsamių paraiškų gavimo atitinkamai kompetentinga institucija ir EVPRI atlieka pagrindinės sandorio šalies rizikos vertinimą ir pateikia ataskaitas pagal 18 straipsnį įsteigtai kolegijai.

1c.  Per 30 darbo dienų nuo 1b dalyje nurodytų ataskaitų gavimo kolegija priima daugumos nuomonę pagal 19 straipsnio 3 dalį. Nepaisant preliminaraus priėmimo pagal 1e dalį, kompetentinga institucija negali priimti sprendimo, kuriuo suteikiamas modelių ir parametrų reikšmingų pakeitimų patvirtinimas arba atsisakoma jį suteikti, kol kolegija nepriima nuomonės, nebent kolegija tos nuomonės nepriima per nustatytą terminą.

1d.  Per 90 darbo dienų nuo 1a dalyje nurodytų paraiškų gavimo atitinkamai kompetentinga institucija ir EVPRI raštu informuoja pagrindinę sandorio šalį ir viena kitą apie tai, ar jai suteikiamas patvirtinimas, ar atsisakoma jį suteikti, ir pateikia išsamiai pagrįstą paaiškinimą.

1e.  Pagrindinė sandorio šalis negali priimti jokių reikšmingų 1 dalyje nurodytų modelių ir parametrų pakeitimų, kol negauna savo kompetentingos institucijos ir EVPRI patvirtinimų. ▌ Kompetentinga institucija, susitarusi su EVPRI, gali leisti preliminariai priimti reikšmingą tokių modelių ar parametrų pakeitimą prieš juos patvirtinant, jei tai tinkamai pagrįsta.“;

"

c)  papildoma šia dalimi:"

„5. Siekiant užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas, EVPRI, pasikonsultavusi su EBI, kitomis atitinkamomis kompetentingomis institucijomis ir ECBS nariais, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomos sąlygos, kuriomis 1 dalyje nurodytų modelių ir parametrų pakeitimai yra reikšmingi.

Tuos techninių reguliavimo standartų projektus EVPRI Komisijai pateikia ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo].

Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti tuos techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.“;

"

15.  82 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2, 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:"

„2. 1 straipsnio 6 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 2a dalyje, 25 straipsnio 6a dalyje, 25a straipsnio 3 dalyje, 25bb straipsnio 3 dalyje, 25f straipsnio 7 dalyje, 25l straipsnyje, 64 straipsnio 7 dalyje, 70 straipsnyje, 72 straipsnio 3 dalyje ir 85 straipsnio 2 dalyje nurodyti deleguotieji įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti deleguotuosius įgaliojimus, nurodytus 1 straipsnio 6 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 2a dalyje, 25 straipsnio 6a dalyje, 25a straipsnio 3 dalyje, 25bb straipsnio 3 dalyje, 25f straipsnio 7 dalyje, 25l straipsnyje, 64 straipsnio 7 dalyje, 70 straipsnyje, 72 straipsnio 3 dalyje ir 85 straipsnio 2 dalyje. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija stengiasi konsultuotis su EVPRI ir konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.“;

"

b)  6 dalis pakeičiama taip:"

„6. Pagal 1 straipsnio 6 dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 25 straipsnio 2a dalį, 25 straipsnio 6a dalį, 25a straipsnio 3 dalį, 25bb straipsnio 3 dalį, 25f straipsnio 7 dalį, 25l straipsnį, 64 straipsnio 7 dalį, 70 straipsnį, 72 straipsnio 3 dalį ir 85 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trims mėnesiams.“;

"

16.  85 straipsnis papildomas šiomis dalimis:"

„6. EVPRI, bendradarbiaudama su ESRV ir pritarus visų Sąjungos valiutų, kuriomis išreikštos finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka arba turi atlikti trečiosios šalies pagrindinė sandorio šalis, kuriai skirtas 25 straipsnio 2c dalies trečioje pastraipoje nurodytas įgyvendinimo aktas, emisijos centriniams bankams, vadovaujantis 24b straipsnio 3 dalimi, pateikia Komisijai ataskaitą dėl to įgyvendinimo akto nuostatų taikymo, kurioje visų pirma įvertinama, ar rizika Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių finansiniam stabilumui yra pakankamai sumažinta. EVPRI savo ataskaitą Komisijai pateikia per 12 mėnesių nuo adaptacijos laikotarpio, nustatyto pagal 25 straipsnio 2c dalies trečios pastraipos b punktą, pabaigos. Emisijos centrinio banko pritarimas siejamas tik su jo išleidžiama valiuta, o ne su visa ataskaita apskritai.

Per 12 mėnesių nuo pirmoje pastraipoje nurodytos ataskaitos perdavimo Komisija parengia ataskaitą dėl to įgyvendinimo akto nuostatų taikymo. Komisija savo ataskaitą pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai kartu su atitinkamais pasiūlymais.

7.  Ne vėliau kaip ... [36 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo] Komisija parengia ataskaitą, kurioje įvertinama, kaip veiksmingai:

   a) vykdomos EVPRI užduotys, visų pirma Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto užduotys, skatinti 22 straipsnyje nurodytas institucijas ir 18 straipsnyje nurodytas kolegijas užtikrinti šio reglamento taikymo konvergenciją ir darną;
   b) taikoma trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo ir priežiūros sistema;
   c) taikoma sistema, kuria užtikrinamos vienodos sąlygos pagal 14 straipsnį leidimus gavusioms pagrindinėms sandorio šalims, taip pat leidimus gavusioms pagrindinėms sandorio šalims ir pagal 25 straipsnį pripažintoms trečiųjų šalių pagrindinėms sandorio šalims;
   d) padalytos pareigos EVPRI, kompetentingoms institucijoms ir emisijos centriniams bankams.

Komisija šią ataskaitą pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai kartu su atitinkamais pasiūlymais.“;

"

17.   89 straipsnis papildomas šiomis dalimis:"

„3a. EVPRI nesinaudoja pagal 25 straipsnio 2a, 2b ir 2c dalis jai suteiktais įgaliojimais iki tol, kol įsigalioja 25 straipsnio 2a dalies antroje pastraipoje ir 25a straipsnio 3 dalyje nurodytas deleguotasis aktas, o pagrindinių sandorio šalių, dėl kurių EVPRI nėra priėmusi sprendimo pagal 25 straipsnio 1 dalį anksčiau nei ... [šio reglamento įsigaliojimo data], atžvilgiu iki tol, kol įsigalios atitinkamas 25 straipsnio 6 dalyje nurodytas įgyvendinimo aktas.

3b.  EVPRI pagal 25ba straipsnį įsteigia ir valdo visoms pagal 25 straipsnį anksčiau nei ... [šio reglamento įsigaliojimo data] pripažintoms pagrindinėms sandorio šalims skirtą kolegiją per 4 mėnesius nuo 25 straipsnio 2a dalies antroje pastraipoje nurodyto deleguotojo akto įsigaliojimo ▌.

3c.  EVPRI pagal 25 straipsnio 5 dalį peržiūri pagal 25 straipsnio 1 dalį priimtus sprendimus dėl pripažinimo anksčiau nei ... [šio reglamento įsigaliojimo data] per 18 mėnesių nuo 25 straipsnio 2a dalies antroje pastraipoje nurodyto deleguotojo akto įsigaliojimo.

Jeigu, atlikusi pirmoje pastraipoje nurodytą peržiūrą, EVPRI nustato, kad anksčiau nei ... [šio reglamento įsigaliojimo data] pripažinta pagrindinė sandorio šalis yra laikoma 2 lygio pagrindine sandorio šalimi pagal 25 straipsnio 2a dalį, EVPRI nustato tinkamą adaptacijos laikotarpį, kuris negali viršyti 18 mėnesių ir per kurį ta pagrindinė sandorio šalis privalo įvykdyti 25 straipsnio 2b dalyje nurodytus reikalavimus. Gavusi pagrįstą pagrindinės sandorio šalies arba bet kurios už Sąjungoje įsteigtų tarpuskaitos narių priežiūrą atsakingos institucijos prašymą, EVPR gali pratęsti tą adaptacijos laikotarpį daugiausia dar 6 mėnesiais, jeigu toks pratęsimas yra pateisinamas, atsižvelgiant į išimtines aplinkybes ir poveikį Sąjungoje įsteigtiems tarpuskaitos nariams.“;

"

18.  90 straipsnis pakeičiamas taip:"

„90 straipsnis

EVPRI personalas ir ištekliai

Ne vėliau kaip ... [dveji metai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] EVPRI įvertina personalo ir išteklių poreikius, atsiradusius dėl pagal šį reglamentą prisiimtų įgaliojimų ir pareigų, ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.“;

"

19.   Šio reglamento priedo tekstas pridedamas kaip III ir IV priedai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta …

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

PRIEDAS

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas III ir IV priedais.

„III PRIEDAS

25g straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų sąrašas

I.  Pažeidimai, susiję su kapitalo reikalavimais:

a)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 16 straipsnio 1 dalį, jei neturi nuolatinio ir prieinamo mažiausiai 7,5 mln. EUR pradinio kapitalo;

b)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 16 straipsnio 2 dalį, jei neturi kapitalo, įskaitant nepaskirstytąjį pelną ir rezervus, kuris būtų proporcingas rizikai, atsirandančiai dėl pagrindinės sandorio šalies veiklos, ir visada pakankamas, kad būtų galima užtikrinti tinkamą tos veiklos laipsnišką likvidavimą arba restruktūrizavimą per tinkamą laikotarpį ir pagrindinės sandorio šalies tinkamą apsaugą nuo kredito, sandorio šalių, rinkos, veiklos, teisinės ir verslo rizikos, dar nepadengtos konkrečiais finansiniais ištekliais, kaip nurodyta 41, 42, 43 ir 44 straipsniuose.

II.  Pažeidimai, susiję su organizaciniais reikalavimais arba interesų konfliktais:

a)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 1 dalį, jei neturi patikimos valdymo tvarkos, įskaitant aiškią organizacinę struktūrą su tiksliai apibrėžta, skaidria ir nuoseklia atsakomybe, veiksmingus rizikos, su kuria ji susiduria arba gali susidurti, nustatymo, valdymo, stebėjimo ir pranešimo apie tokią riziką procesus ir tinkamus vidaus kontrolės mechanizmus, įskaitant patikimas administracines ir apskaitos procedūras;

b)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 2 dalį, jei nepatvirtina tinkamos politikos ir procedūrų, kurios būtų pakankamai veiksmingos norint užtikrinti visų šio reglamento nuostatų laikymąsi, įskaitant tai, kaip jų laikosi jos vadovai ir darbuotojai;

c)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 3 dalį, jei neišlaiko arba nenaudoja organizacinės struktūros, kuria užtikrinamas tęstinumas ir sklandus veikimas teikiant paslaugas ir vykdant veiklą, arba nenaudoja tinkamų ir proporcingų sistemų, išteklių ar procedūrų;

d)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 4 dalį, jei aiškiai neatskiria rizikos valdymo ir kitos savo veiklos atskaitomybės linijų;

e)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 5 dalį, jei nepatvirtina, neįgyvendina arba neišlaiko atlyginimo politikos, kuria skatinamas patikimas ir veiksmingas rizikos valdymas ir kuria nesukuriamos paskatos laikytis ne tokių griežtų rizikos valdymo standartų;

f)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 6 dalį, jei nenaudoja informacinių technologijų sistemų, kurios yra tinkamos atsižvelgiant į teikiamų paslaugų ir vykdomos veiklos sudėtingumą, įvairovę ir rūšis, siekiant užtikrinti griežtus apsaugos standartus ir saugomos informacijos vientisumą ir konfidencialumą;

g)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 7 dalį, jei savo valdymo tvarkos ir savo veiklą reglamentuojančių taisyklių, taip pat savo taikomų priėmimo į tarpuskaitos narius kriterijų nemokamai neskelbia viešai;

h)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 26 straipsnio 8 dalį, jei jos auditas neatliekamas dažnai ir nepriklausomų auditorių arba to audito rezultatai neperduodami jos valdybai ir jais neleidžiama naudotis EVPRI;

i)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 27 straipsnio 1 dalį arba 27 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, jei neužtikrina, kad jos vyresnioji vadovybė ir valdybos nariai turėtų pakankamai gerą reputaciją ir patirtį, kad užtikrintų patikimą ir rizikos ribojimo principais pagrįstą pagrindinės sandorio šalies valdymą;

j)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 27 straipsnio 2 dalį, jei neužtikrina, kad bent trečdalis, bet ne mažiau kaip du tos valdybos nariai būtų nepriklausomi, arba į valdybos posėdžius su 38 ir 39 straipsniais susijusiais klausimais nekviečia tarpuskaitos narių klientų atstovų, arba nepriklausomų ir kitų ne administracijos valdybos narių atlyginimą sieja su pagrindinės sandorio šalies veiklos rezultatais;

k)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 27 straipsnio 3 dalį, jei aiškiai neapibrėžia valdybos vaidmenų ir atsakomybės arba EVPRI ar auditoriams neleidžia naudotis valdybos susitikimų protokolais;

l)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 28 straipsnio 1 dalį, jei neįsteigia rizikos valdymo komiteto arba jei nesudaro to rizikos valdymo komiteto iš savo tarpuskaitos narių atstovų, nepriklausomų valdybos narių bei savo klientų atstovų, jei rizikos valdymo komitetą sudaro taip, kad viena iš šių atstovų grupių turi jame daugumą, arba deramai neinformuoja EVPRI apie rizikos valdymo komiteto veiklą ir sprendimus, kai EVPRI pareikalavo būti deramai informuota;

m)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 28 straipsnio 2 dalį, jei aiškiai neapibrėžia rizikos valdymo komiteto įgaliojimų ir jo valdymo tvarkos, kuriais užtikrinamas jo nepriklausomumas, veiklos procedūrų, rizikos valdymo komiteto narių priėmimo kriterijų ar atrankos mechanizmo arba viešai neskelbia tos valdymo tvarkos, arba nenustato, kad rizikos valdymo komitetui pirmininkauja nepriklausomas valdybos narys ir kad rizikos valdymo komitetas tiesiogiai valdybai teikia ataskaitas ir rengia reguliarius susitikimus;

n)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 28 straipsnio 3 dalį, jei rizikos valdymo komitetui nesuteikia galimybės valdybai patarti klausimais, kurie gali turėti poveikį pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymui, arba susidarius kritinei padėčiai nededa deramų pastangų, kad pasikonsultuotų su rizikos valdymo komitetu dėl įvykių, turinčių poveikio pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymui;

o)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 28 straipsnio 5 dalį, jei nedelsdama neinformuoja EVPRI apie bet kokį sprendimą, kai valdyba nusprendžia nesivadovauti rizikos valdymo komiteto patarimu;

p)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 29 straipsnio 1 dalį, jei mažiausiai dešimt metų nesaugo visų įrašų apie suteiktas paslaugas ir vykdytą veiklą, reikalingų, kad EVPRI galėtų prižiūrėti, kaip pagrindinė sandorio šalis laikosi šio reglamento;

q)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 29 straipsnio 2 dalį, jei mažiausiai dešimt metų po sutarties nutraukimo nesaugo visos informacijos apie visas savo tvarkytas sutartis taip, kad ši informacija leistų nustatyti pirmines sandorio sąlygas, buvusias prieš tai pagrindinei sandorio šaliai atliekant tarpuskaitą;

r)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 29 straipsnio 3 dalį, jei EVPRI arba atitinkamiems ECBS nariams paprašius neleidžia naudotis 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais įrašais ir informacija arba visa informacija apie sutarčių, kurių tarpuskaitą ji atliko, pozicijas, neatsižvelgiant į tai, kur atlikti tie sandoriai;

s)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 30 straipsnio 1 dalį, jei EVPRI nepateikia informacijos arba pateikia neteisingą ar neišsamią informaciją apie akcininkų arba narių, kurie gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys ir kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi kvalifikuotuosius akcijų paketus, tapatybę arba apie tų paketų dydžius;

t)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 30 straipsnio 4 dalį, jei 30 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims leidžia turėti įtakos, kuri gali daryti neigiamą poveikį patikimam ir rizikos ribojimo principais pagrįstam pagrindinės sandorio šalies valdymui;

u)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 31 straipsnio 1 dalį, jei EVPRI nepraneša arba neteisingai ar neišsamiai praneša apie bet kokius savo vadovybės pasikeitimus arba nepateikia EVPRI visos informacijos, reikalingos norint įvertinti, kaip laikomasi 27 straipsnio 1 dalies arba 27 straipsnio 2 dalies antros pastraipos;

v)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 33 straipsnio 1 dalį, jei nenustato ar netaiko veiksmingų rašytinių organizacinių ir administracinių priemonių, kurių tikslas – nustatyti arba valdyti galimus interesų konfliktus, kylančius tarp jos pačios (įskaitant jos vadovus, darbuotojus arba bet kuriuos asmenis, kurie su ja tiesiogiai ar netiesiogiai susiję kontrolės arba glaudžiais ryšiais) ir jos tarpuskaitos narių arba pagrindinei sandorio šaliai žinomų jų klientų, arba jei nenustato ar netaiko tinkamų procedūrų, kuriomis siekiama išspręsti galimus interesų konfliktus;

w)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 33 straipsnio 2 dalį, jei tuo atveju, kai tos pagrindinės sandorio šalies organizacinių arba administracinių priemonių, skirtų interesų konfliktams valdyti, nepakanka norint patikimai užtikrinti, kad būtų išvengta rizikos padaryti žalą tarpuskaitos nario arba kliento interesams, prieš priimdama naujus atitinkamo tarpuskaitos nario sandorius, tarpuskaitos nario arba to tarpuskaitos nario atitinkamo kliento, kuris yra žinomas pagrindinei sandorio šaliai, aiškiai neinformuoja apie bendrą interesų konflikto pobūdį ar priežastis;

x)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, jei rašytinėse priemonėse neatsižvelgia į visas aplinkybes, apie kurias žino arba turėtų žinoti ir kurios gali sukelti interesų konfliktą dėl kitų įmonių, su kuriomis ją sieja patronuojančiosios įmonės arba patronuojamosios įmonės ryšiai, struktūros ir veiklos;

y)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 33 straipsnio 5 dalį, jei nesiima visų pagrįstų veiksmų, kad užkirstų kelią piktnaudžiavimui jos sistemose esančia informacija, arba neužkerta kelio naudotis ta informacija kitai verslo veiklai vykdyti, arba jei fizinis asmuo, kuris susijęs glaudžiais ryšiais su pagrindine sandorio šalimi, arba juridinis asmuo, kuris susijęs su pagrindine sandorio šalimi patronuojančiosios arba patronuojamosios įmonės ryšiais, naudoja toje pagrindinėje sandorio šalyje saugomą konfidencialią informaciją komerciniais tikslais, iš anksto negavęs kliento, kuriam tokia konfidenciali informacija priklauso, sutikimo;

z)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 36 straipsnio 1 dalį, jei neveikia sąžiningai ir profesionaliai, vadovaudamasi savo tarpuskaitos narių ir jų klientų interesais;

aa)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 36 straipsnio 2 dalį, jei nenusistato prieinamų, aiškių ir teisingų skubaus skundų nagrinėjimo taisyklių;

bb)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 37 straipsnio 1 arba 2 dalį, jei nuolat laikosi diskriminacinių, neskaidrių arba subjektyvių narių priėmimo kriterijų arba kitaip nuolat neužtikrina sąžiningos ir atviros prieigos prie savo paslaugų, arba nuolat neužtikrina, kad jos tarpuskaitos nariai turėtų pakankamai finansinių išteklių ir veiklos pajėgumų, kad galėtų vykdyti įsipareigojimus, atsirandančius dėl dalyvavimo jos veikloje, arba bent kartą per metus neatlieka išsamios savo tarpuskaitos narių reikalavimų laikymosi peržiūros;

cc)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 37 straipsnio 4 dalį, jei nenustato objektyvių ir skaidrių 37 straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų nebeatitinkančių tarpuskaitos narių dalyvavimo sustabdymo ir tinkamo pasitraukimo procedūrų;

dd)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 37 straipsnio 5 dalį, jei atsisako suteikti prieigą 37 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus atitinkantiems tarpuskaitos nariams, jeigu toks atsisakymas nėra tinkamai pagrindžiamas raštu ir paremiamas išsamia rizikos analize;

ee)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 38 straipsnio 1 dalį, jei savo tarpuskaitos narių klientams nesuteikia atskiros prieigos prie konkrečių teikiamų paslaugų;

ff)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 39 straipsnio 7 dalį, jei nesiūlo skirtingų toje dalyje nurodytų atskyrimo lygių pagrįstomis komercinėmis sąlygomis.

III.  Pažeidimai, susiję su veiklos reikalavimais:

a)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 34 straipsnio 1 dalį, jei neparengia, neįdiegia ar netaiko tinkamos veiklos tęstinumo politikos ir veiklos atkūrimo plano, kurių tikslas – užtikrinti, kad būtų išsaugotos pagrindinės sandorio šalies funkcijos, laiku atkurta veikla ir kad būtų vykdomi pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimai, kad esant sutrikimams bent būtų suteikta galimybė atkurti visus duomenis apie sandorius, kad pagrindinė sandorio šalis galėtų patikimai tęsti savo veiklą ir numatytą datą atlikti atsiskaitymus;

b)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 34 straipsnio 2 dalį, jei neparengia, neįgyvendina ar nuolat netaiko tinkamos procedūros, kuria siekiama užtikrinti, jog tuo atveju, kai panaikinamas pripažinimas remiantis pagal 25 straipsnį priimtu sprendimu, būtų laiku ir tvarkingai atsiskaitoma už klientų ir tarpuskaitos narių turtą ir pozicijas ar tas turtas ir pozicijos būtų laiku ir tvarkingai perduoti;

c)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 35 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, jei perduoda pagrindinės veiklos, susijusios su tos pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymu, funkciją;

d)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 39 straipsnio 1 dalį, jei atskirai neregistruoja duomenų ir netvarko apskaitos, kad bet kuriuo metu ir nedelsdama savo sąskaitose galėtų atskirti vieno tarpuskaitos nario vardu laikomą turtą ir pozicijas nuo bet kurio kito tarpuskaitos nario vardu laikomo turto ir pozicijų ir nuo savo pačios turto;

e)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 39 straipsnio 2 dalį, jei nesiūlo atskirai registruoti duomenų ir tvarkyti apskaitos, kad kiekvienas tarpuskaitos narys pagrindinės sandorio šalies sąskaitose galėtų atskirti savo turtą ir pozicijas nuo savo tarpuskaitos narių vardu laikomo turto ir pozicijų, ir neregistruoja tokių duomenų, kai to prašoma;

f)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 39 straipsnio 3 dalį, jei nesiūlo atskirai registruoti duomenų ir tvarkyti apskaitos, kad kiekvienas tarpuskaitos narys pagrindinės sandorio šalies sąskaitose galėtų atskirti tam tikro kliento vardu laikomą turtą ir pozicijas nuo kitų klientų vardu laikomo turto ir pozicijų, ir neregistruoja tokių duomenų, kai to prašoma, arba, gavusi tarpuskaitos narių prašymą, nesuteikia jiems galimybės atidaryti daugiau sąskaitų jų arba jų klientų vardu;

g)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 40 straipsnį, jei beveik realiu laiku nenustato ir neįvertina savo likvidumo ir kredito rizikos pozicijos kiekvieno tarpuskaitos nario ir, kai taikoma, kitos pagrindinės sandorio šalies, su kuria ji sudarė sąveikos susitarimą, atžvilgiu arba už pagrįstą kainą negali naudotis svarbiais informacijos apie kainas šaltiniais, kad galėtų veiksmingai įvertinti turimas pozicijas;

h)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 41 straipsnio 1 dalį, jei nenustato, nereikalauja pateikti ir nesurenka garantinių įmokų, kuriomis siekia riboti savo kredito rizikos pozicijas, iš savo tarpuskaitos narių ar, kai aktualu, iš pagrindinių sandorio šalių, su kuriomis ji yra sudariusi sąveikos susitarimus, arba nustato, reikalauja pateikti ar surenka tokias garantines įmokas, kurių nepakanka galimai rizikai, kuri pagrindinės sandorio šalies apskaičiavimais atsiras iki susijusių pozicijų likvidavimo, arba nuostoliams, kurie per atitinkamą laikotarpį patiriami mažiausiai 99 % pozicijų kitimo atvejų, padengti arba kurių nepakanka siekiant užtikrinti, kad pagrindinė sandorio šalis bent kartą per dieną visiškai užtikrintų savo pozicijas visiems savo tarpuskaitos nariams ir, kai aktualu, visoms pagrindinėms sandorio šalims, su kuriomis ji yra sudariusi sąveikos susitarimus, arba prireikus atsižvelgti į galimą prociklinį poveikį;

i)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 41 straipsnio 2 dalį, jei, nustatydama garantinės įmokos reikalavimus, netaiko modelių ir parametrų, kuriais atsižvelgiama į priemonių, kurių tarpuskaita atliekama, rizikos ypatybes ir į laikotarpį tarp garantinių įmokų surinkimo, rinkos likvidumą ir galimybę, kad sandorio laikotarpiu įvyks pokyčių;

j)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 41 straipsnio 3 dalį, jei kasdien nereikalauja garantinių įmokų ir jų nesurenka, bent kai viršijamos iš anksto nustatytos ribos;

k)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 42 straipsnio 3 dalį, jei neturi įsipareigojimų neįvykdymo fondo, kuris bent suteiktų galimybę pagrindinei sandorio šaliai ekstremaliomis, bet tikėtinomis rinkos sąlygomis apsisaugoti nuo tarpuskaitos nario, kurio pozicijos didžiausios, arba antro ir trečio pagal dydį tarpuskaitos narių, jeigu jų pozicijų suma didesnė, įsipareigojimų neįvykdymo, arba parengia tokiems atvejams scenarijus, kurie neapima pačių nestabiliausių laikotarpių, kada nors buvusių rinkose, kuriose pagrindinė sandorio šalis teikia savo paslaugas, ir keleto ateityje galimų scenarijų, kuriuose būtų atsižvelgiama į staigius finansinių išteklių pardavimus ir staigų rinkos likvidumo sumažėjimą;

l)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 43 straipsnio 2 dalį, jei 42 straipsnyje nurodytas įsipareigojimų neįvykdymo fondas ir 43 straipsnio 1 dalyje nurodyti kiti finansiniai ištekliai nesudaro jai sąlygų apsisaugoti nuo dviejų tarpuskaitos narių, kurių pozicijos didžiausios, įsipareigojimų neįvykdymo susidarius ekstremalioms, bet tikėtinoms rinkos sąlygoms;

m)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 44 straipsnio 1 dalį, jei visada neturi pakankamų likvidumo galimybių, kad galėtų teikti savo paslaugas ir vykdyti veiklą, arba kasdien neįvertina savo galimų likvidumo poreikių;

n)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 45 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, jei, prieš panaudodama kitus finansinius išteklius nuostoliams padengti, nenaudoja įsipareigojimų neįvykdžiusio tarpuskaitos nario garantinių įmokų;

o)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 45 straipsnio 4 dalį, jei prieš panaudodama įsipareigojimus vykdančių tarpuskaitos narių įmokas į įsipareigojimų neįvykdymo fondą nenaudoja savo pačios skiriamų išteklių;

p)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 46 straipsnio 1 dalį, jei priima įkaitus, kurie nėra labai likvidūs įkaitai su minimalia kredito ir rinkos rizika, kad galėtų apdrausti savo pradinę ir nuolatinę poziciją tarpuskaitos narių atžvilgiu, jeigu kitoks įkaitas neleidžiamas pagal deleguotąjį aktą, Komisijos priimtą pagal 46 straipsnio 3 dalį;

q)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 47 straipsnio 1 dalį, jei savo finansinius išteklius investuoja ne į grynuosius pinigus arba į labai likvidžias finansines priemones, kurių rinkos ir kredito rizika labai maža ir kurie gali būti greitai likviduoti patiriant minimalų neigiamą kainos poveikį;

r)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 47 straipsnio 3 dalį, jei finansinių priemonių, pateiktų kaip garantinės įmokos arba įmokos į įsipareigojimų neįvykdymo fondą, neatiduoda saugoti vertybinių popierių atsiskaitymų sistemų operatoriams, kurie užtikrina visišką minėtų finansinių priemonių apsaugą, jei jų yra, arba netaiko kito labai saugaus būdo pagal susitarimus su leidimą gavusiomis finansų įstaigomis;

s)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 47 straipsnio 4 dalį, jei grynųjų pinigų deponavimą atlieka netaikydama labai saugių būdų pagal susitarimus su leidimą gavusiomis finansų įstaigomis arba nenaudodama centrinių bankų nuolatinių indėlių priemonių arba kitų palyginamų centrinių bankų teikiamų priemonių;

t)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 47 straipsnio 5 dalį, jei deponuoja turtą trečiajai šaliai neužtikrindama, kad tarpuskaitos nariams priklausantį turtą būtų galima identifikuoti atskirai nuo pagrindinės sandorio šalies turto ir tos trečiosios šalies turto, trečiosios šalies apskaitos knygose sąskaitas nurodant skirtingais pavadinimais arba kitomis lygiavertėmis priemonėmis, kuriomis užtikrinamas toks pat apsaugos lygis, arba, kai reikia, neturi galimybės greitai pasinaudoti minėtomis finansinėmis priemonėmis;

u)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 47 straipsnio 6 dalį, jei investuoja savo kapitalą arba sumas, sukauptas dėl 41, 42, 43 ar 44 straipsnyje nustatytų reikalavimų vykdymo, į savo arba savo patronuojančiosios arba patronuojamosios įmonės vertybinius popierius;

v)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 48 straipsnio 1 dalį, jei nenustato išsamių procedūrų, kurių reikia laikytis, kai tarpuskaitos narys neįvykdo 37 straipsnyje nustatytų pagrindinės sandorio šalies taikomų dalyvavimo reikalavimų per jos nurodytą laikotarpį ir jos nustatyta tvarka, arba išsamiai nenustato, kokių procedūrų reikia laikytis, jeigu pagrindinė sandorio šalis nepaskelbia apie tarpuskaitos nario įsipareigojimų neįvykdymą, arba jei kasmet neperžiūri tų procedūrų;

w)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 48 straipsnio 2 dalį, jei nedelsdama nesiima veiksmų, kad apribotų nuostolius ir likvidumo problemas dėl tarpuskaitos narių įsipareigojimų neįvykdymo ir užtikrintų, kad kurio nors tarpuskaitos nario pozicijų panaikinimas nesutrikdytų jos veiklos ar įsipareigojimus vykdantiems tarpuskaitos nariams nesukeltų pavojaus patirti jų nenumatytų ar nekontroliuojamų nuostolių;

x)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 48 straipsnio 3 dalį, jei skubiai neinformuoja EVPRI prieš įsipareigojimų neįvykdymo procedūrų paskelbimą ar pradėjimą;

y)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 48 straipsnio 4 dalį, jei nepatikrina, ar jos įsipareigojimų neįvykdymo atveju taikomos procedūros gali būti įvykdytos, ir nesiima visų pagrįstų veiksmų užtikrinti, kad turėtų teisinius įgaliojimus panaikinti įsipareigojimų neįvykdžiusio tarpuskaitos nario nuosavas pozicijas, o jo klientų pozicijas perduoti arba panaikinti;

z)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 49 straipsnio 1 dalį, jei reguliariai neperžiūri savo modelių ir parametrų, taikomų apskaičiuojant garantinės įmokos reikalavimus, įmokas į įsipareigojimų neįvykdymo fondą, įkaito reikalavimus ar kitas rizikos valdymo priemones, ir tiems modeliams netaiko griežtų ir dažnų testavimų nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintų jų atsparumą ekstremaliomis, bet tikėtinomis rinkos sąlygomis, arba neatlieka grįžtamojo patikrinimo, kad įvertintų taikomos metodikos patikimumą, negauna nepriklausomo patvirtinimo, neinformuoja EVPRI apie atliktų testų rezultatus arba prieš atlikdama reikšmingą modelių ir parametrų pakeitimą negauna EVPRI patvirtinimo;

aa)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 49 straipsnio 2 dalį, jei reguliariai netestuoja savo įsipareigojimų neįvykdymo procedūrų pagrindinių aspektų arba nesiima visų pagrįstų veiksmų užtikrinti, kad visi tarpuskaitos nariai juos suprastų ir turėtų tinkamas priemones reaguoti į įsipareigojimų neįvykdymą;

bb)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50 straipsnio 1 dalį, jei, kai praktiškai tikslinga ir įmanoma, sandoriams apmokėti nenaudoja centrinio banko lėšų arba, kai centrinio banko lėšos nenaudojamos, nesiima veiksmų, kuriais siekiama griežtai apriboti atsiskaitymo grynaisiais pinigais riziką;

cc)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50 straipsnio 3 dalį, jei tuo atveju, kai ta pagrindinė sandorio šalis įpareigota pristatyti finansines priemones ar jas gauti, nepašalina svarbiausios rizikos kuo dažniau taikydama vienalaikio pristatymo ir apmokėjimo mechanizmus;

dd)  2lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50a arba 50b straipsnį, jei neapskaičiuoja KCCP, kaip nurodyta tame straipsnyje, arba nesilaiko 50a straipsnio 2 dalyje, 50b ir 50d straipsniuose nustatytų KCCP apskaičiavimo taisyklių;

ee)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50a straipsnio 3 dalį, jei apskaičiuoja KCCP rečiau nei kas ketvirtį arba rečiau, nei reikalauja EVPRI pagal 50a straipsnio 3 dalį;

ff)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 51 straipsnio 2 dalį, jei negali nediskriminuojama naudotis duomenimis, kurių jai reikia savo funkcijoms atlikti konkrečioje prekybos vietoje, jei pagrindinė sandorio šalis laikosi tos prekybos vietos nustatytų veiklos ir techninių reikalavimų, ir susijusia atsiskaitymo sistema;

gg)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 52 straipsnio 1 dalį, jei sudaro sąveikos susitarimą nesilaikydama tos dalies a, b, c ir d punktuose nustatytų reikalavimų;

hh)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 53 straipsnio 1 dalį, jei sąskaitose neatskiria kitos pagrindinės sandorio šalies, su kuria ji yra sudariusi sąveikos susitarimą, vardu laikomo turto ir pozicijų;

ii)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 54 straipsnio 1 dalį, jei sudaro sąveikos susitarimą negavusi išankstinio EVPRI patvirtinimo.

IV.  Pažeidimai, susiję su skaidrumu ir galimybe gauti informaciją:

a)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 38 straipsnio 1 dalį, jei viešai neatskleidžia kiekvienos atskirai teikiamos paslaugos kainų ir mokesčių, įskaitant nuolaidas ir permokos grąžinimą bei sąlygas, kuriomis jos taikomos;

b)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 38 straipsnio 1 dalį, jei EVPRI neatskleidžia informacijos apie savo sąnaudas ir pajamas, susijusias su teikiamomis paslaugomis;

c)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 38 straipsnio 2 dalį, jei savo tarpuskaitos nariams ir jų klientams neatskleidžia su teikiamomis paslaugomis susijusios rizikos;

d)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 38 straipsnio 3 dalį, jei savo tarpuskaitos nariams ar EVPRI neatskleidžia kainų informacijos, naudojamos apskaičiuojant jos tarpuskaitos narių pozicijas dienos pabaigoje, arba viešai neatskleidžia apibendrintos kiekvienos klasės priemonių sandorių, kurių tarpuskaitą ji atliko, apimties;

e)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 38 straipsnio 4 dalį, jei viešai neatskleidžia veiklos ir techninių reikalavimų, susijusių su ryšių protokolais, taikomais turiniui ir pranešimo formatams, kuriuos ji naudoja bendraudama su trečiosiomis šalimis, įskaitant 7 straipsnyje nurodytus veiklos ir techninius reikalavimus;

f)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 38 straipsnio 5 dalį, jei viešai neatskleidžia informacijos apie bet kokius tarpuskaitos narių įvykdytus 37 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų ar 38 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimus, išskyrus atvejus, kai EVPRI nusprendžia, kad atskleidus šią informaciją kiltų grėsmė finansiniam stabilumui ar pasitikėjimui rinka arba būtų sukelta rimta grėsmė finansų rinkoms ar neproporcinga žala susijusioms šalims;

g)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 39 straipsnio 7 dalį, jei viešai neatskleidžia informacijos apie apsaugos lygius ir išlaidas, susijusias su skirtingais jų teikiamo atskyrimo lygiais;

h)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 49 straipsnio 3 dalį, jei viešai neatskleidžia pagrindinės informacijos apie savo taikomą rizikos valdymo modelį ar prielaidas, kurių laikomasi atliekant 49 straipsnio 1 dalyje nurodytą testavimą nepalankiausiomis sąlygomis;

i)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50 straipsnio 2 dalį, jei aiškiai neišdėsto savo įsipareigojimų, susijusių su finansinių priemonių pristatymu, įskaitant tai, ar ji įsipareigojusi pristatyti finansinę priemonę ar ją gauti ir ar ji dalyviams kompensuoja nuostolius, patirtus pristatymo proceso metu;

j)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50c straipsnio 1 dalį, jei nepateikia 50c straipsnio 1 dalies a, b, c, d ir e punktuose nurodytos informacijos tiems savo tarpuskaitos nariams, kurie yra įstaigos, arba jų kompetentingoms institucijoms;

k)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 50c straipsnio 2 dalį, jei savo tarpuskaitos nariams, kurie yra įstaigos, teikia informaciją rečiau nei kas ketvirtį arba rečiau, nei reikalauja EVPRI pagal 50c straipsnio 2 dalį.

V.  Pažeidimai, susiję su priežiūros veiklos kliūtimis:

a)  pagrindinė sandorio šalis pažeidžia 25c straipsnį, jei nepateikia informacijos atsakydama į sprendimą, kuriuo reikalaujama pateikti informaciją pagal 25c straipsnio 2 dalį, arba pateikia neteisingą arba klaidinančią informaciją atsakydama į paprastą EVPRI prašymą pateikti informaciją pagal 25c straipsnio 2 dalį arba 25c straipsnio 3 dalį arba reaguodama į EVPRI sprendimą, kuriuo reikalaujama pateikti informaciją pagal 25c straipsnio 3 dalį;

b)  pagrindinė sandorio šalis arba jos atstovai pateikia neteisingus arba klaidinančius atsakymus į klausimus, pateiktus pagal 25d straipsnio 1 dalies c punktą;

c)  pagrindinė sandorio šalis nesilaiko 25d straipsnio 1 dalies e punkto, jei nepatenkina EVPRI prašymo pateikti telefoninių pokalbių ar duomenų srauto duomenis;

d)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis tinkamu laiku neįgyvendina priežiūros priemonės, kurios reikalaujama EVPRI pagal 25n straipsnį priimtu sprendimu;

e)  2 lygio pagrindinė sandorio šalis nebendradarbiauja su patikrinimo vietoje vykdytojais, kaip reikalaujama sprendimu atlikti tyrimą, kurį EVPRI ▌ priėmė pagal 25e straipsnį.

IV PRIEDAS

Koeficientų, susijusių su sunkinančiomis ir lengvinančiomis aplinkybėmis taikant 25g straipsnio 3 dalį, sąrašas

25g straipsnio 2 dalyje nurodytiems baziniams dydžiams sumuojant taikomi šie koeficientai:

I.  Korekciniai koeficientai, susiję su sunkinančiomis aplinkybėmis:

a)  jei pažeidimas padarytas pakartotinai, už kiekvieną jo pakartojimą taikomas papildomas koeficientas yra 1,1;

b)  jei pažeidimas truko ilgiau nei šešis mėnesius, taikomas koeficientas yra 1,5;

c)  jei pažeidimas atskleidė sisteminius pagrindinės sandorio šalies organizavimo, ypač procedūrų, valdymo sistemų arba vidaus kontrolės, trūkumus, taikomas koeficientas yra 2,2;

d)  jei pažeidimas daro neigiamą poveikį pagrindinės sandorio šalies veiklos ir paslaugų kokybei, taikomas koeficientas yra 1,5;

e)  jei pažeidimas padarytas tyčia, taikomas koeficientas yra 2;

f)  jei nustačius pažeidimą nesiimta veiksmų jam ištaisyti, taikomas koeficientas yra 1,7;

g)  jei pagrindinės sandorio šalies vyresnioji vadovybė nebendradarbiavo su EVPRI atliekant tyrimus, taikomas koeficientas yra 1,5.

II.  Korekciniai koeficientai, susiję su lengvinančiomis aplinkybėmis:

a)  jei pažeidimas truko mažiau nei 10 darbo dienų, taikomas koeficientas yra 0,9;

b)  jei pagrindinės sandorio šalies vyresnioji vadovybė gali įrodyti, jog ėmėsi visų būtinų priemonių, kad pažeidimui būtų užkirstas kelias, taikomas koeficientas yra 0,7;

c)  jei pagrindinė sandorio šalis skubiai, veiksmingai ir visapusiškai informavo EVPRI apie pažeidimą, taikomas koeficientas yra 0,4;

d)  jei pagrindinė sandorio šalis savanoriškai ėmėsi priemonių, kad užtikrintų, jog ateityje nebebūtų galima padaryti panašių pažeidimų, taikomas koeficientas yra 0,6.“.

(1)* TEKSTAS NĖRA TEISININKŲ LINGVISTŲ PATVIRTINTA GALUTINĖ REDAKCIJA.
(2)OL C 385 2017 11 15, p. 3.
(3)2017 m. rugsėjo 20 d. nuomonė (OL C 434, 2017 12 15, p. 63).
(4)2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento pozicija.
(5)2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).
(6)2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 29 d.Teisinis pranešimas