Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2017/0136(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0190/2018

Testi mressqa :

A8-0190/2018

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 18/04/2019 - 10.18

Testi adottati :

P8_TA(2019)0438

Testi adottati
PDF 441kWORD 124k
Il-Ħamis, 18 ta' April 2019 - Strasburgu Verżjoni proviżorja
Awtorizzazzjoni ta’ CCPs u rikonoxximent ta’ CCPs ta’ pajjiżi terzi ***I
P8_TA-PROV(2019)0438A8-0190/2018
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-proċeduri u l-awtoritajiet involuti għall-awtorizzazzjoni ta' CCPs u r-rekwiżiti għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiżi terzi. (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0331),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0191/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-4 ta' Ottubru 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-20 ta' Settembru 2017(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-20 ta' Marzu 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0190/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 385, 15.11.2017, p. 3.
(2) ĠU C 434, 15.12.2017, p. 63.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-18 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ▌li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-proċeduri u l-awtoritajiet involuti għall-awtorizzazzjoni ta' CCPs u r-rekwiżiti għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiżi terzi(1)
P8_TC1-COD(2017)0136

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew(2),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(3),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja(4),

Billi:

(1)  Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5) jirrikjedi li l-kuntratti tad-derivati OTC standardizzati jiġu kklerjati permezz ta' Kontroparti Ċentrali (CCP) konformi ma' rekwiżiti simili f'pajjiżi oħra tal-G20. Dak ir-Regolament daħħal ukoll rekwiżiti stretti prudenzjali, organizzazzjonali u dwar l-imġiba fin-negozju għas-CCPs u stipula arranġamenti għas-superviżjoni prudenzjali tagħhom sabiex jiġi minimizzat kull riskju għall-utenti ta' CCP u jirfdu l-istabbiltà sistemika.

(2)  Mill-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nr 648/2012), il-volum ta' attività tas-CCPs – fl-UE u globalment – kiber rapidament, kemm fid-daqs kif ukoll fl-ambitu. L-espansjoni tal-attività tas-CCPs ser tkompli fis-snin li ġejjin bl-introduzzjoni ta' obbligi ta' kklerjar addizzjonali u biż-żieda ta' kklerjar volontarju mill-kontropartijiet li mhumiex soġġetti għal obbligu ta' kklerjar. Il-proposta tal-Kummissjoni tal-4 ta' Mejju 2017 biex ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 jiġi emendat b'mod immirat, sabiex jitjiebu l-effettività u l-proporzjonalità tiegħu, ser toħloq aktar inċentivi għas-CCPs biex joffru kklerjar ċentrali ta' derivati lill-kontropartijiet u jiffaċilitaw l-aċċess għall-ikklerjar lil kontropartijiet żgħar finanzjarji u mhux finanzjarji. Swieq kapitali aktar profondi u aktar integrati li jirriżultaw mill-Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU) ser ikomplu jżidu l-bżonn għal ikklerjar transfruntier fl-Unjoni, biex b'hekk tkompli tiżdied l-importanza u l-interkonnettività tas-CCPs fis-sistema finanzjarja.

(3)  L-għadd ta' CCPs attwalment stabbiliti fl-Unjoni u awtorizzati skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 għadu relattivament limitat, u f'Awwissu 2018 kien jgħodd 16. Skont id-dispożizzjonijiet ta' ekwivalenza ta' dan ir-Regolament ġew rikonoxxuti 32 CCP ta' pajjiżi terzi, li jippermettilhom ukoll li joffru s-servizzi tagħhom lil membri tal-ikklerjar u ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni. Is-swieq tal-ikklerjar huma integrati tajjeb madwar l-Unjoni iżda kkonċentrati ħafna f'ċerti klassijiet ta' assi u interkonnessi ħafna. Minħabba l-konċentrazzjoni tar-riskju, il-probabbiltà li CCP tfalli hija baxxa ħafna iżda jekk isseħħ ikollha impatt potenzjalment qawwi ħafna. F'konformità mal-kunsens tal-G20, il-Kummissjoni adottat proposta għal Regolament dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni ta' CCP f'Novembru 2016 sabiex tiżgura li l-awtoritajiet ikunu mħejjija kif suppost biex jindirizzaw CCP li tkun qed tfalli, biex b'hekk jissalvagwardjaw l-istabbiltà finanzjarja u jillimitaw l-ispejjeż tal-kontribwenti.

(4)  Minkejja l-proposta leġislattiva u fid-dawl tad-daqs, il-kumplessità u d-dimensjoni transfruntiera tal-ikklerjar dejjem jikbru kemm fl-unjoni kif ukoll globalment, l-arranġamenti superviżorji għas-CCPs tal-Unjoni kif ukoll dawk ta' pajjiżi terzi jenħtieġ li jiġu kkunsidrati mill-ġdid. Jekk il-problemi identifikati jiġu indirizzati fi stadju bikri u jiġu stabbiliti arranġamenti superviżorji ċari u koerenti, kemm is-CCPs tal-Unjoni kif ukoll dawk tal-pajjiżi terzi jissaħħu u r-riskju potenzjali ta' falliment ta' CCP jkompli jonqos.

(5)  Fid-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet, fl-4 ta' Mejju 2017 il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni dwar ir-reazzjoni għall-isfidi li jiffaċċaw l-infrastrutturi finanzjarji kritiċi tas-suq u dwar l-iżvilupp ulterjuri tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali, li ddikjarat li hemm bżonn ta' aktar tibdil fir-Regolament (UE) Nru 648/2012 sabiex jitjieb il-qafas kurrenti li jiżgura l-istabbiltà finanzjarja u jappoġġa l-iżvilupp u l-approfondiment ulterjuri tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali.

(6)  L-arranġamenti superviżorji skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 jiddependu l-aktar fuq l-awtorità tal-pajjiż ta' oriġini. CCPs stabbiliti fl-Unjoni bħalissa huma awtorizzati u ssorverljati minn kulleġġi ta' superviżuri nazzjonali, mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA), minn membri rilevanti tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBĊ) u minn awtoritajiet rilevanti oħra. Il-kulleġġi jiddependu fuq il-koordinazzjoni u l-kondiviżjoni ta' informazzjoni mill-awtorità kompetenti nazzjonali li għandha r-responsabbiltà eżekuttiva tad-dispożizzjonijiet stipulati fir-Regolament (UE) Nru 648/2012. Id-diverġenzi fil-prassi superviżorji għas-CCPs madwar l-Unjoni jistgħu joħolqu riskji ta' arbitraġġ regolatorju u superviżorju, jipperikolaw l-istabbiltà finanzjarja u joħolqu spazju għal kompetizzjoni dannuża. Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-14 ta' Settembru 2016 dwar l-Unjoni tas-Swieq Kapitali u fil-konsultazzjoni pubblika dwar l-operazzjonijiet tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE) il-Kummissjoni ġibdet l-attenzjoni lejn dawn ir-riskji li qed jiżviluppaw u l-bżonn ta' konverġenza superviżorja akbar. Fi ħdan il-qafas tar-rwol ġenerali diġà eżistenti tal-ESMA li twettaq rwol ta' koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u fost il-kulleġġi bil-għan li tibni kultura superviżorja komuni u prattika superviżorja konsistenti, filwaqt li tiżgura proċeduri uniformi u approċċi konsistenti, u li ssaħħaħ il-konsistenza fl-eżiti ta' superviżjoni, għaldaqstant jenħtieġ li l-ESMA tiffoka b'mod partikolari fuq oqsma superviżorji li għandhom dimensjoni transkonfinali jew impatt transkonfinali possibbli. Jenħtieġ li l-ESMA tiddetermina l-oqsma superviżorji li għandhom dimensjoni transkonfinali jew impatt transkonfinali possibbli bbażati fuq l-għarfien espert u l-esperjenza tagħha fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(7)  Il-funzjonament tal-kulleġġi stabbiliti għal CCPs tal-Unjoni huwa kruċjali għal superviżjoni effettiva tas-CCPs. Sabiex tiġi żgurata koerenza mal-Unjoni kollha tal-proċessi fi ħdan il-kulleġġi, jenħtieġ li l-ftehimiet bil-miktub li jiddeterminaw l-arranġamenti prattiċi għall-funzjonament ta' dawn il-kulleġġi jiġu rfinuti u standardizzati aktar. Biex jiġi promoss aktar ir-rwol tal-membri tal-kulleġġi, jenħtieġ li dawn ikunu intitolati li jikkontribwixxu fit-tfassil tal-aġenda ta' laqgħat tal-kulleġġ. Biex tiżdied it-trasparenza tal-kulleġġi, jenħtieġ li il-kompożizzjoni tagħhom tkun pubblika. Sabiex jiġi evitat kwalunkwe kunflitt ta' interess, ir-Regolament (UE) Nru 1024/2013 jistipula li l-kompiti superviżorji tal-BĊE u l-kompiti relatati mal-politika monetarja u kwalunkwe inkarigu ieħor tagħha jenħtieġ li jitwettqu b'mod kompletament separat. Din is-separazzjoni speċifika tar-responsabbiltajiet tal-BĊE jenħtieġ li tingħaraf. Għaldaqstant, fejn il-BĊE huwa membru ta' kulleġġ stabbilit għal CCP tal-Unjoni minħabba l-funzjonament tiegħu bħala awtorità kompetenti ta' membru tal-ikklerjar fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku kif ukoll minħabba l-funzjonament tiegħu bħala bank ċentrali tal-ħruġ li jirrappreżenta l-Eurosistema, il-BĊE jenħtieġ li jingħata żewġ voti fil-kulleġġ.

(8)  L-għadd ta' banek ċentrali tal-ħruġ u awtoritajiet kompetenti responsabbli għas-superviżjoni tal-membri tal-ikklerjar tal-Istati Membri rrappreżentati f'kulleġġi stabbiliti għas-CCPs tal-Unjoni huwa bħalissa limitat. Biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-informazzjoni għal firxa usa' ta' banek ċentrali tal-ħruġ u awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri oħra, li l-istabbiltà finanzjarja tagħhom tista' tiġi affettwata minn diffikultà finanzjarja ta' CCP, banek ċentrali tal-ħruġ u awtoritajiet kompetenti addizzjonali jenħtieġ li jkunu jistgħu jieħdu sehem f'kulleġġi fuq talba. Sabiex tiġi promossa l-konsistenza fis-superviżjoni ta' CCPs fl-Unjoni kollha, il-President, jew membru indipendenti, tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs jenħtieġ li jieħdu sehem ukoll fil-kulleġġi. Sabiex jiġi żgurat proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet xieraq, effettiv u rapidu, dawn il-banek ċentrali ta' ħruġ u l-awtoritajiet kompetenti, li jipparteċipaw fuq il-bażi ta' talba, kif ukoll il-President, jew membru indipendenti, tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs jenħtieġ li ma jkollhomx id-dritt tal-vot.

(9)  Biex jissaħħaħ ir-rwol tal-kulleġġi, jenħtieġ li dawn ikunu f'pożizzjoni li jipprovdu opinjonijiet dwar oqsma superviżorji addizzjonali ta' impatt fundamentali fuq l-attivitajiet kummerċjali tas-CCP, inkluż dwar il-valutazzjoni tal-azzjonisti u l-membri b'titoli kwalifikattivi ta' CCPs u l-esternalizzazzjoni ta' funzjonijiet operattivi, servizzi jew attivitajiet. Barra minn hekk, wara talba minn kwalunkwe membru tal-kulleġġ, jenħtieġ li l-kulleġġ ikun jista' jinkludi fl-opinjoni tiegħu rakkomandazzjonijiet immirati biex jindirizzaw in-nuqqasijiet tal-ġestjoni tar-riskju tas-CCP u li jżidu r-reżiljenza tagħha, soġġett għal deċiżjoni b'maġġoranza tal-kulleġġ. Il-vot tal-kulleġġ dwar l-inklużjoni ta' rakkomandazzjonijiet bħal dawn jenħtieġ li jitwettaq separatament mill-vot tal-kulleġġ dwar l-opinjoni. Sabiex jissaħħaħ l-impatt tal-opinjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-kulleġġ, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jikkunsidraw kif dovut lilhom u jipprovdu raġunament f'każijiet ta' devjazzjonijiet sinifikanti minn dawn l-opinjonijiet jew ir-rakkomandazzjonijiet.

(10)  Sabiex tkompli tippromwovi l-konverġenza dwar deċiżjonijiet superviżorji, jenħtieġ li l-ESMA tirċievi mandati ġodda biex tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji dwar l-estensjoni ta' attivitajiet u servizzi u sabiex jiġu speċifikati l-kondizzjonijiet dwar ir-rieżami ta' mudelli, ittestjar tal-istress u ttestjar retrospettiv. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-ESMA tkun intitolata toħroġ linji gwida meħtieġa biex tispeċifika aktar il-proċeduri komuni għar-rieżami superviżorju u l-proċess ta' evalwazzjoni fir-rigward tas-CCPs.

(11)  Fid-dawl tan-natura globali tas-swieq finanzjarji u tal-ħtieġa li jiġu indirizzati l-inkonsistenzi fis-superviżjoni tal-Unjoni u tas-CCPs ta' pajjiżi terzi, il-kapaċità tal-ESMA li tippromwovi l-konverġenza fis-superviżjoni tas-CCPs jenħtieġ li tissaħħaħ. Għal dan il-għan, jenħtieġ li jitwaqqaf kumitat intern permanenti għas-CCPs ("Kumitat Superviżorju tas-CCPs") sabiex jittratta l-kompiti li jirrigwardaw is-CCPs awtorizzati fl-Unjoni u CCPs ta' pajjiżi terzi. Jenħtieġ li l-istabbiliment, il-funzjonijiet u l-kompożizzjoni tal-Kumitat ta' Superviżjoni tas-CCPs stabbilit fi ħdan l-ESMA jkunu soluzzjoni unika biex iġibu flimkien l-għarfien espert fil-qasam tas-superviżjoni tas-CCPs u jenħtieġ li ma jikkostitwixxux preċedent għall-Aġenziji Superviżorji Ewropej.

(12)  Il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs jenħtieġ li jkun responsabbli għal kompiti speċifiċi assenjati lilu skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 sabiex ikun żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern kif ukoll l-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha.

(13)  Sabiex jinkludi l-firxa sħiħa ta' esperjenza prattika u għarfien espert operazzjonali fir-rigward tas-superviżjoni tas-CCPs, jenħtieġ li l-Kumitat Superviżorju tas-CCPs ikun magħmul mill-President, il-membri indipendenti, u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri b'CCP awtorizzata. Meta jiltaqa' fir-rigward ta' CCPs awtorizzati, il-banek ċentrali tal-ħruġ tal-muniti tal-Unjoni tal-istrumenti finanzjarji kklerjati minn CCPs awtorizzati jistgħu, fuq bażi volontarja, jipparteċipaw fil-Kumitat Superviżorju tas-CCPs b'rabta maż-żoni ta' valutazzjonijiet fl-Unjoni kollha tar-reżiljenza tas-CCPs għal żviluppi negattivi fis-suq u l-iżviluppi tas-suq rilevanti, biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal informazzjoni li tista' tkun rilevanti għat-twettiq tal-kompiti tagħhom. Meta jiltaqa' fir-rigward ta' CCPs ta' pajjiżi terzi, il-banek ċentrali tal-ħruġ tal-muniti kollha tal-Unjoni tal-istrumenti finanzjarji kklerjati jew li għandhom jiġu kklerjati minn CCP ta' pajjiż terz rispettiv jistgħu, fuq bażi volontarja, jipparteċipaw fil-Kumitat Superviżorju tas-CCPs għat-tħejjija ta' deċiżjonijiet fir-rigward ta' CCPs ta' Grad 2. Il-banek ċentrali tal-ħruġ jenħtieġ li jkunu membri mingħajr id-dritt tal-vot fil-Kumitat Superviżorju tas-CCPs. Il-President tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs jenħtieġ li jkolli d-dritt li jistieden membri tal-kulleġġi superviżorji bħala osservaturi sabiex ikun żgurat li jittieħed kont tal-opinjonijiet tal-awtoritajiet rilevanti l-oħra mill-Kumitat Superviżorju tas-CCPs.

(14)  Sabiex ikun previst livell xieraq ta' għarfien espert u akkontabilità, jenħtieġ li l-President u l-membri indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCP jinħatru mill-Bord tas-Superviżuri abbażi tal-mertu, ▌ l-għarfien dwar kwistjonijiet ta' kklerjar, ta' wara n-negozjar, ta' superviżjoni prudenzjali, u ta' finanzi, kif ukoll abbażi ta' esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u r-regolamentazzjoni tas-CCPs, wara proċedura ta' għażla miftuħa organizzata u ġestita mill-Bord tas-Superviżuri, assistit mill-Kummissjoni, li jenħtieġ li tirrispetta l-prinċipju tal-bilanċ bejn is-sessi. Qabel il-ħatra, u sa xahar wara l-għażla tagħhom mill-Bord tas-Superviżuri, jenħtieġ li l-Parlament Ewropew, wara li jkun sema' lill-persuni magħżulin, japprova jew jirrifjuta d-deżinjazzjoni tagħhom. Huma biss il-kandidati magħżulin approvati mill-Parlament Ewropew li jistgħu jinħatru mill-Bord tas-Superviżuri.

(15)  Sabiex tkun żgurata t-trasparenza u l-kontroll demokratiku, kif ukoll sabiex jiġu salvagwardati d-drittijiet tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, il-President, u l-membri indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs jenħtieġ li jkunu responsabbli lejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għal kull deċiżjoni li jieħdu abbażi ta' dan ir-Regolament.

(16)  Il-President u l-membri indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs jenħtieġ li jaġixxu indipendentement u oġġettivament fl-interess tal-Unjoni. Jenħtieġ li jiżguraw li jingħata kont xieraq lill-funzjonament tajjeb tas-suq intern kif ukoll l-istabbiltà finanzjarja f'kull Stat Membru, b'CCPs awtorizzati jew mingħajrhom, u fl-Unjoni.

(17)  Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet xieraq, effettiv u rapidu fil-Kumitat Superviżorju tas-CCPs, il-President, il-membri indipendenti, u l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn hija stabbilita CCP jenħtieġ li jkollhom drittijiet tal-vot. Ir-rappreżentanti tal-bank/banek ċentrali, kif ukoll l-osservaturi, jenħtieġ li ma jkollhomx drittijiet tal-vot. Jenħtieġ li l-Kumitat Superviżorju tas-CCPs jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b'maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu, u jenħtieġ li kull membru jkollu vot wieħed u jenħtieġ li l-President ikollu d-dritt tal-vot deċiżiv f'każ ta' parità. Is-setgħa tat-teħid tad-deċiżjonijiet finali jenħtieġ li tibqa' għand il-Bord tas-Superviżuri tal-ESMA.

(18)  Sabiex jiżgura approċċ superviżorju koerenti u konsistenti fi ħdan l-Unjoni, il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs jenħtieġ li jkun responsabbli għat-tħejjija ta' ċerti deċiżjonijiet speċifiċi u t-twettiq ta' ċerti kompiti li huma fdati f'idejn l-ESMA. Dawn ir-responsabbiltajiet isaħħu r-rwol ta' koordinazzjoni tal-ESMA bejn l-awtoritajiet kompetenti u fost il-kulleġġi bil-għan li tinbena kultura superviżorja komuni u prattiki superviżorji konsistenti, b'mod speċjali fir-rigward ta' oqsma superviżorji li għandhom dimensjoni transkonfinali jew impatt transkonfinali possibbli. F'dan ir-rigward, l-attivitajiet u d-deċiżjonijiet superviżorji rilevanti bħal dawn jistgħu jinkludu b'mod partikolari oqsma superviżorji fejn prattiki superviżorji diverġenti jistgħu joħolqu riskji ta' arbitraġġ regolatorju u superviżorju jew jipperikolaw l-istabbiltà finanzjarja. L-ESMA jenħtieġ li tkun infurmata wkoll bl-opinjonijiet kollha adottati minn kulleġġi stabbiliti f'dan ir-Regolament, inkluż il-bażi tat-teħid tad-deċiżjonijiet li l-opinjoni tal-kulleġġ tirrelata magħha u kwalunkwe rakkomandazzjoni possibbli marbuta ma' dawk l-opinjonijiet mill-kulleġġ.

(19)  Barra minn hekk, jenħtieġ li l-iskambju u d-diskussjoni obbligatorja lex ante dwar abbozzi ta' deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kompetenti tas-CCPs dwar ċerti oqsma superviżorji ta' importanza partikolari jsiru fi ħdan il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs. Barra minn hekk, fuq bażi volontarja u fuq l-inizjattiva tal-awtoritajiet kompetenti tas-CCPs, l-abbozzi tad-deċiżjonijiet kollha jistgħu jkunu soġġetti għal skambju fuq bażi ex ante. L-ESMA jenħtieġ li ma tipprovdix opinjoni fejn, bħala riżultat tal-eżitu tad-diskussjoni fi ħdan il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs, ma tkun ġiet identifikata l-ebda opinjoni diverġenti. Jenħtieġ li s-setgħa biex l-ESMA tipprovdi opinjonijiet tiżgura li l-awtorità kompetenti tas-CCP tirċievi ammont addizzjonali ta' reazzjoni dwar abbozzi ta' deċiżjonijiet minn grupp ta' superviżuri speċjalizzat u b'esperjenza fis-superviżjoni ta' CCPs. Tali opinjonijiet mill-ESMA ma jkollhom l-ebda implikazzjoni fuq ir-responsabbiltà tal-awtorità kompetenti tas-CCP li tieħu d-deċiżjoni finali, li jfisser li l-kontenut finali tad-deċiżjoni rispettiva jibqa' fid-diskrezzjoni sħiħa tal-awtorità kompetenti tas-CCP. Meta l-awtorità kompetenti ma taqbilx ma' opinjoni tal-ESMA, jenħtieġ li tipprovdi kummenti lill-ESMA dwar kwalunkwe devjazzjoni sinifikanti minn dik l-opinjoni. Jenħtieġ li l-awtorità' kompetenti tipprovdi kummenti qabel, fl-istess waqt ta', jew wara l-adozzjoni ta' deċiżjoni. Madankollu, fejn l-awtorità kompetenti tipprovdi kummenti wara li tadotta deċiżjoni, jenħtieġ li hija tagħmel dan mingħajr dewmien żejjed. L-opinjoni pprovduta mill-ESMA ma tinterferixxix mas-setgħa tal-kulleġġi li jiddeterminaw il-kontenut tal-opinjoni tagħhom skont id-diskrezzjoni tagħhom, fejn applikabbli.

(20)  Meta l-attivitajiet superviżorji fir-rigward ta' CCPs awtorizzati juru nuqqas ta' konverġenza u koerenza fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, inkluż fuq il-bażi ta' konsultazzjoni obbligatorja u volontarja tal-ESMA mill-awtoritajiet kompetenti u d-diskussjonijiet fil-Kumitat Superviżorju tas-CCPs, l-ESMA jenħtieġ li tippromwovi l-livell neċessarju ta' konverġenza u konsistenza, inkluż bil-ħruġ ta' linji gwida, rakkomandazzjonijiet jew opinjonijiet. Sabiex jiġi ffaċilitat dan il-proċess, jenħtieġ li l-Kumitat Superviżorju tas-CCPs ikun jista' jirrakkomanda li l-Bord tas-Superviżuri jikkunsidraw l-adozzjoni ta' linji gwida, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet mill-ESMA. Jenħtieġ li l-Kumitat Superviżorju tas-CCPs ikun intitolat ukoll li jagħti opinjonijiet lill-Bord tas-Superviżuri dwar id-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu mill-ESMA dwar il-kompiti u l-attivitajiet tal-awtoritajiet kompetenti tas-CCP. Jenħtieġ li l-Kumitat Superviżorju tas-CCPs jipprovdi, pereżempju, opinjonijiet dwar abbozz ta' standards tekniċi jew abbozz tal-linji gwida żviluppati mill-ESMA fil-qasam tal-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni tas-CCPs.

(21)  Biex jipprovdi superviżjoni effettiva fir-rigward ta' CCPs ta' pajjiżi terzi, jenħtieġ li l-Kumitat Superviżorju tas-CCPs iħejji abbozz sħiħ ta' deċiżjonijiet għall-approvazzjoni mill-Bord tas-Superviżuri tal-ESMA u jwettaq il-kompiti fdati f'idejn l-ESMA fir-rigward tad-dispożizzjonijiet dwar ir-rikonoxximent u s-superviżjoni ta' CCPs ta' pajjiżi terzi stabbiliti f'dan ir-Regolament. Minħabba li l-kooperazzjoni u l-informazzjoni huma essenzjali, jenħtieġ li l-Kumitat Superviżorju tas-CCPs, meta jiltaqa' rigward CCPs ta' pajjiżi terzi, jikkondividi l-informazzjoni rilevanti mal-Kulleġġ tas-CCPs ta' pajjiżi terzi, inkluż l-abbozzi kompleti ta' deċiżjonijiet li tressaq quddiem il-Bord tas-Superviżuri, deċiżjonijiet finali adottati mill-Bord tas-Superviżuri, l-aġendi u l-minuti tal-laqgħat tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs u applikazzjonijiet għal rikonoxximent minn CCPs stabbiliti f'pajjiż terz.

(22)  Sabiex tiġi żgurata l-prestazzjoni effettiva tal-kompiti tiegħu, il-Kumitat Superviżorju tas-CCP jenħtieġ li jkun appoġġat minn persunal dedikat mill-ESMA biex iħejji l-laqgħat tiegħu, iħejji l-analiżijiet meħtieġa biex jitwettqu l-kompiti tiegħu u jappoġġah fil-kooperazzjoni internazzjonali tiegħu.

(23)  Jenħtieġ li l-banek ċentrali tal-ħruġ jiġu involuti fit-tħejjija ta' deċiżjonijiet mill-Kumitat Superviżorju tas-CCPs b'rabta mal-klassifikazzjoni ta' CCPs ta' pajjiżi terzi skont l-importanza sistemika tagħhom u s-superviżjoni ta' CCPs ta' Grad 2 sabiex jiżguraw l-eżerċizzju xieraq tal-kompiti tagħhom relatati mal-politika monetarja u l-operat mingħajr xkiel tas-sistemi ta' pagament. Minħabba d-deċiżjonijiet mill-ESMA fir-rigward ta' CCPs ta' Grad 2 dwar ir-rekwiżiti tal-marġini, il-kontroll tar-riskju tal-likwidità, il-kollateral, is-saldu u l-approvazzjoni ta' arranġamenti ta' interoperabbiltà jistgħu jkunu ta' relevanza partikolari għall-kompiti tal-banek ċentrali, jenħtieġ li l-Kumitat Superviżorju tas-CCPs jikkonsulta lill-banek ċentrali tal-ħruġ tal-muniti kollha tal-Unjoni tal-istrumenti finanzjarji kklerjati jew li għandhom jiġu kklerjati permezz tas-CCPs ta' pajjiżi terzi abbażi ta' mekkaniżmu ta' ''ikkonforma jew spjega''.

(24)  Jenħtieġ li l-Bord tas-Superviżuri tal-ESMA jadotta l-abbozzi ta' deċiżjonijiet ippreżentati mill-Kumitat Superviżorju tas-CCPs, li jaġixxi skont il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet stabbilit fir-Regolament (UE) Nru 1095/2010. Sabiex jiġi żgurat proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet effettiv u rapidu, ċerti deċiżjonijiet li ma għandhomx x'jaqsmu mar-rikonoxximent, il-klassifikazzjoni ta' CCPs ta' pajjiżi terzi, rekwiżiti speċifiċi imposti fuq CCPs ta' Grad 2, rieżami jew l-irtirar tar-rikonoxximent jew mal-elementi essenzjali tas-superviżjoni kontinwa ta' CCPs ta' pajjiżi terzi, fejn hija meħtieġa konsultazzjoni mal-banek ċentrali tal-ħruġ, jenħtieġ li jiġu adottati mill-Bord tas-Superviżuri fi żmien 3 ijiem ta' xogħol.

(25)  L-arranġamenti superviżorji f'dan ir-Regolament għal CCPs ta' pajjiżi terzi li joffru servizzi ta' kklerjar fl-Unjoni wkoll jenħtieġu reviżjoni. Hemm bżonn li jsir titjib ukoll fl-aċċess għall-informazzjoni, fil-kapaċità li jitwettqu spezzjonijiet fuq il-post u investigazzjonijiet, il-possibbiltà li tiġi kondiviża informazzjoni dwar CCPs ta' pajjiżi terzi bejn l-awtoritajiet rilevanti tal-Unjoni u tal-Istati Membri kif ukoll il-possibbiltà li jiġu infurzati deċiżjonijiet tal-ESMA fuq CCPs ta' pajjiżi terzi sabiex jiġu evitati implikazzjonijiet ta' stabbiltà finanzjarja importanti għall-entitajiet tal-Unjoni. Hemm ukoll ir-riskju li t-tibdil ▌ għar-regoli ta' CCP ta' pajjiż terz jew għall-qafas regolatorju ta' pajjiż terz ma jistax jiġi kkunsidrat u jista' jkollu impatt negattiv fuq il-prestazzjonijiet regolatorji jew superviżorji li jista' ▌ jwassal għal nuqqas ta' ekwità fil-kondizzjonijiet bejn is-CCPs tal-Unjoni u dawk ta' pajjiżi terzi.

(26)  Għadd sinifikanti ta' strumenti finanzjarji denominati fil-muniti tal-Istati Membri huma kklerjati minn CCPs ta' pajjiżi terzi. Dan jimplika sfidi sinifikanti għall-awtoritajiet tal-Unjoni u tal-Istati Membri biex jissalvagwardaw l-istabbiltà finanzjarja.

(27)  Bħala parti mill-impenn tagħha favur swieq finanzjarji integrati, il-Kummissjoni jenħtieġ li tkompli tiddetermina, permezz ta' deċiżjonijiet dwar l-ekwivalenza, li l-oqfsa ġuridiċi u superviżorji ta' pajjiżi terzi jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 648/2012. Sabiex titjieb l-implimentazzjoni tar-reġim attwali ta' ekwivalenza fir-rigward tas-CCPs, il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun tista', jekk meħtieġ, li tispeċifika ulterjorment il-kriterji biex tiġi vvalutata l-ekwivalenza tar-reġimi CCP ta' pajjiżi terzi. Huwa meħtieġ ukoll li l-ESMA jkollha l-kompetenza li timmonitorja l-iżviluppi regolatorji u superviżorji fir-reġimi tas-CCPs ta' pajjiżi terzi li l-Kummissjoni tkun ikkunsidrathom ekwivalenti. Dan sabiex jiġi żgurat li l-kriterji tal-ekwivalenza u kull kondizzjoni speċifika stabbiliti għall-użu tagħhom ikomplu jibqgħu jiġu ssodisfati minn pajjiżi terzi. Jenħtieġ li l-ESMA tirrapporta l-konklużjonijiet tagħha lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni u lill-kulleġġ tas-CCP ta' pajjiż terz fuq bażi kunfidenzjali.

(28)  Il-Kummissjoni bħalissa tista' temenda, tissospendi, tanalizza jew tirrevoka deċiżjoni dwar ekwivalenza f'kull ħin, b'mod partikolari meta jseħħu żviluppi f'pajjiż terz li materjalment jaffettwaw l-elementi vvalutati f'konformità mar-rekwiżiti ta' ekwivalenza skont dan ir-Regolament. Meta l-awtoritajiet rilevanti ta' pajjiż terz ma jibqgħux jikkooperaw mal-ESMA jew ma' superviżuri tal-Unjoni in bona fede jew jonqsu li jikkonformaw fuq bażi kontinwa mar-rekwiżiti ta' ekwivalenza applikabbli, il-Kummissjoni tista' wkoll, inter alia, tagħti twissija lill-awtorità ta' pajjiż terz jew tippubblika rakkomandazzjoni speċifika. Meta f'xi ħin il-Kummissjoni tiddeċiedi li tirrevoka l-ekwivalenza ta' pajjiż terz, hija tista' tipposponi d-data tal-applikazzjoni ta' dik id-deċiżjoni sabiex jiġu indirizzati r-riskji għall-istabbiltà finanzjarja jew it-tfixkil fis-suq. Barra minn dawn is-setgħat li huma attwalment disponibbli, il-Kummissjoni jenħtieġ ukoll li tkun tista' tistabbilixxi kondizzjonijiet speċifiċi sabiex tiżgura li l-kriterji ta' ekwivalenza jkomplu jiġu ssodisfati fuq bażi kontinwa mill-pajjiż terz li lilu tkun tirrigwarda deċiżjoni dwar l-ekwivalenza. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun tista' wkoll tistabbilixxi kondizzjonijiet li jiżguraw li l-ESMA tkun tista' tħaddem b'mod effettiv ir-responsabbiltajiet tagħha fir-rigward tas-CCPs ta' pajjiżi terzi rikonoxxuti skont dan ir-Regolament jew fir-rigward tal-monitoraġġ tal-iżviluppi regolatorji u superviżorji f'pajjiżi terzi li huma ta' rilevanza għal deċiżjonijiet dwar l-ekwivalenza adottati.

(29)  Fid-dawl tad-dimensjoni transfruntiera li qed tikber tas-CCPs u tal-interkonnessjonijiet fis-sistema finanzjarja tal-Unjoni, hemm bżonn li titjieb il-kapaċità tal-Unjoni li tidentifika, tagħmel monitoraġġ u timmitiga r-riskji potenzjali relatati ma' CCPs ta' pajjiżi terzi. L-irwol tal-ESMA għalhekk jenħtieġ li jiġi mtejjeb biex b'mod effettiv tissorvelja CCPs ta' pajjiżi terzi li japplikaw għar-rikonoxximent li jipprovdu servizzi tal-ikklerjar fl-Unjoni. L-involviment ta' banek ċentrali tal-ħruġ tal-Unjoni fir-rikonoxximent ▌, is-superviżjoni, ir-rieżami ta' rikonoxximent u rtirar ta' rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiżi ▌ terzi li huma attivi f'valuta li joħorġu huma jenħtieġ li jiġi mtejjeb ukoll. Għalhekk, banek ċentrali ta' emissjoni tal-Unjoni jenħtieġ li jiġu kkonsultati dwar ċerti aspetti li jaffettwaw ir-responsabbiltajiet tagħhom ta' politika monetarja fir-rigward ta' strumenti finanzjarji denominati f'muniti tal-Unjoni li huma kklerjati jew li għandhom jiġu kklerjati minn CCPs li jinsabu barra mill-Unjoni.

(30)  Ladarba l-Kummissjoni tkun iddeterminat li l-qafas legali u superviżorju ta' pajjiż terz bħala ekwivalenti għall-qafas tal-Unjoni, il-proċess għar-rikonoxximent tas-CCPs minn dak il-pajjiż terz jenħtieġ li jqisu r-riskji li dawk is-CCPs jippreżentaw għall-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni jew ta' wieħed jew aktar mill-Istati Membri tagħha.

(31)  Meta tikkunsidra l-applikazzjoni għar-rikonoxximent ta' CCP ta' pajjiż terz, l-ESMA jenħtieġ li tivvaluta l-grad ta' riskju sistemiku li s-CCP tippreżenta għall-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni jew ta' wieħed jew aktar mill-Istati Membri tagħha fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi u trasparenti stabbiliti f'dan ir-Regolament. Jenħtieġ li dawn il-kriterji jikkontribwixxu għall-valutazzjoni ġenerali. Individwalment, jenħtieġ li l-ebda waħda minn dawn il-kriterji ma titqies bħala determinanti waħidha. Meta jiġi vvalutat il-profil tar-riskju ta' CCP ta' pajjiż terz, jenħtieġ li l-ESMA tqis ir-riskji kollha, inkluż ir-riskji operazzjonali, bħal frodi, attività kriminali, IT u riskju ċibernetiku. Jenħtieġ li att delegat tal-Kummissjoni jispeċifika aktar dawn il-kriterji. Meta jispeċifika dawk il-kriterji, jenħtieġ li jiġu kkunsidrati n-natura tat-tranżazzjonijiet ikklerjati mis-CCP, inkluż il-kumplessità, il-volatilità tal-prezzijiet u l-maturità medja tagħhom, kif ukoll it-trasparenza u l-likwidità tas-swieq ikkonċernati u l-grad sa fejn l-attivitajiet tal-ikklirjar tas-CCP ikunu ddenominati fl-Euro jew muniti oħra tal-Unjoni. F'dan ir-rigward, karatteristiċi speċifiċi ta' ċerti kuntratti derivati agrikoli elenkati u esegwiti fi swieq regolati f'pajjiżi terzi, li huma relatati ma' swieq li fil-parti l-kbira tagħhom iservu kontropartijiet mhux finanzjarji domestiċi f'dak il-pajjiż terz li jimmaniġġja r-riskji kummerċjali tagħhom permezz ta' dawk il-kuntratti, jistgħu joħolqu riskju negliġibbli għall-membri tal-ikklirjar u ċ-ċentri tan-negozjar fl-Unjoni peress li għandhom grad baxx ta' interkonnettività sistemika mal-bqija tas-sistema finanzjarja. Meta qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tas-CCPs ikun fis-seħħ f'pajjiż terz, dak jenħtieġ li jitqies ukoll mill-ESMA fl-analiżi tagħha tal-grad ta' riskju sistemiku li s-CCP applikanti stabbilita f'dak il-pajjiż terz tippreżenta għall-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni jew ta' wieħed jew aktar mill-Istati Membri tagħha.

(32)  CCPs li ma jkunux sistemikament importanti għall-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni jew ta' wieħed jew aktar mill-Istati Membri tagħha jenħtieġ li jiġu kkunsidrati bħala CCPs ta' "Grad 1". Is-CCPs li huma sistemikament importanti, jew x'aktarx li jsiru sistemikament importanti għall-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni jew ta' wieħed jew aktar mill-Istati Membri tagħha jenħtieġ li jiġu kkunsidrati bħala CCPs ta' ''Grad 2''. Meta l-ESMA tiddetermina li CCP ta' pajjiż terz mhijiex sistemikament importanti għall-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni jew ta' wieħed jew aktar mill-Istati Membri tagħha, il-kondizzjonijiet eżistenti ta' rikonoxximent skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 jenħtieġ li japplikaw għal dik is-CCP. Meta l-ESMA tiddetermina li CCP ta' pajjiż terz hija sistemikament importanti, jenħtieġ li jiġu imposti rekwiżiti speċifiċifuq dik is-CCP. L-ESMA jenħtieġ li tirrikonoxxi tali CCP biss meta s-CCP tkun konformi ma' dawn ir-rekwiżiti. Dawn ir-rekwiżiti addizzjonali jenħtieġ li jinkludu ċerti rekwiżiti prudenzjali stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 648/2012 bl-għan li tiżdied is-sikurezza u l-effiċjenza ta' CCP. L-ESMA jenħtieġ li tkun direttament responsabbli biex tiżgura li CCP ta' pajjiż terz li hija sistemikament ▌ importanti tikkonforma ma' dawn ir-rekwiżiti. Jenħtieġ ukoll li rekwiżiti relatati jippermettu li l-ESMA twettaq superviżjoni sħiħa u effettiva ta' dik is-CCP skont dan ir-Regolament.

(33)  Sabiex jiġi żgurat involviment tajjeb tal-bank/banek ċentrali tal-ħruġ tal-muniti kollha tal-Unjoni tal-istrumenti finanzjarji kklerjati jew li għandhom jiġu kklerjati permezz ta' CCPs ta' pajjiżi terzi fir-rikonoxximent ta' CCPs ta' Grad 2, l-ESMA, meta tirrikonoxxi dawn is-CCPs, jenħtieġ li tqis il-konformità tagħhom ma' rekwiżiti speċifiċi li dawk il-banek ċentrali tal-ħruġ setgħu imponew fit-twettiq tal-kompiti tal-politika monetarja tagħhom. Dawn ir-rekwiżiti jenħtieġ li jirrelataw mas-sottomissjoni ta' informazzjoni lill-bank ċentrali tal-ħruġ fuq talba raġunata tiegħu, il-kooperazzjoni tas-CCPs mal-banek ċentrali tal-ħruġ fil-kuntest tat-testijiet tal-istress imwettqa mill-ESMA, il-ftuħ ta' kont ta' depożitu mal-lejl mal-bank ċentrali tal-ħruġ u r-rekwiżiti f'sitwazzjonijiet eċċezzjonali li l-bank/banek ċentrali tal-ħruġ iqis meħtieġ. Il-kriterji ta' aċċess u r-rekwiżiti tal-bank/banek ċentrali tal-ħruġ għall-ftuħ ta' kont ta' depożitu mal-lejl jenħtieġ li ma jwasslux għal-obbligu li jirrilokaw is-servizzi kollha tal-ikklerjar tas-CCP jew parti minnhom.

(34)  Fir-rigward tar-rekwiżiti li l-banek ċentrali jistgħu jimponu f'sitwazzjonijiet eċċezzjonali, it-trasmissjoni ta' politika monetarja jew l-operat mingħajr xkiel tas-sistemi ta' pagament jistgħu jiġu affettwati minn żviluppi fi swieq ikklerjati ċentralment f'sitwazzjonijiet, bħal pressjonijiet fis-swieq (speċjalment is-swieq tal-flus u ta' riakkwist) li tiddependi fuqhom is-CCP biex tikseb likwidità; sitwazzjonijiet fejn l-operazzjonijiet tas-CCP jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-likwidità fis-suq; nuqqasijiet serji ta' pagament jew arranġamenti ta' saldu li jimpedixxu l-abbiltà tas-CCP li tissodisfa l-obbligi tal-pagament tagħha jew iżidu l-ħtiġijiet ta' likwidità tagħha. Id-determinazzjoni ta' tali sitwazzjonijiet eċċezzjonali tiddependi biss fuq kunsiderazzjonijiet ta' politika monetarja u m'għandhomx jikkoinċidu ma' kwalunkwe sitwazzjoni ta' emerġenza relatata mas-CCP. F'sitwazzjonijiet bħal dawn, il-qafas prudenzjali jista' għalhekk ma jimmitigax kompletament ir-riskji li jirriżultaw, f'liema każ tista' tkun meħtieġa azzjoni diretta mill-banek ċentrali ta' ħruġ biex tiġi żgurata t-trasmissjoni tal-politika monetarja jew l-operat mingħajr xkiel tas-sistemi ta' pagament.

(35)  F'sitwazzjonijiet eċċezzjonali bħal dawn, il-banek ċentrali tal-ħruġ jistgħu jeħtieġu, sal-punt permess skont l-oqfsa istituzzjonali rispettivi tagħhom, li jimponu rekwiżiti temporanji relatati mar-riskji tal-likwidità, arranġamenti ta' saldu, rekwiżiti tal-marġini, arranġamenti ta' kollateral jew interoperabilità. In-nuqqas ta' konformità ma' rekwiżiti temporanji bħal dawn jistgħu jiskattaw l-irtirar mill-ESMA tar-rikonoxximent ta' CCP ta' Grad 2. Dawk ir-rekwiżiti jistgħu jinkludu, b'mod partikolari, titjib temporanju għall-ġestjoni tar-riskju tal-likwidità ta' CCP ta' Grad 2, bħal żieda fir-riżerva ta' likwidità, żieda fil-frekwenza tal-ġbir ta' marġnijiet fl-istess ġurnata, u limiti fuq skoperturi bejn il-valuti, jew modalitajiet speċifiċi għad-depożitu tal-flus kontanti u s-saldu tal-pagamenti fil-valuta tal-bank ċentrali. Jenħtieġ li dawn ir-rekwiżiti ma jkunux estiżi għal oqsma oħra ta' superviżjoni prudenzjali jew iwasslu awtomatikament għall-irtirar tar-rikonoxximent. Barra minn hekk, l-applikazzjoni ta' dawn ir-rekwiżiti jenħtieġ li tkun biss kondizzjoni għar-rikonoxximent għal perijodu limitat ta' żmien ta' mhux aktar minn 6 xhur b'estensjoni potenzjali ta' darba għal perijodu addizzjonali ta' mhux aktar minn 6 xhur. Wara l-iskadenza ta' dan il-perijodu addizzjonali, l-applikazzjoni ta' dawn ir-rekwiżiti jenħtieġ li ma tibqax bħala kondizzjoni għar-rikonoxximent ta' CCP ta' Grad 2. Madankollu, fil-kuntest ta' sitwazzjoni eċċezzjonali ġdida jew differenti, jenħtieġ li s-CBIs ma jkunux prevenuti milli jimponu rekwiżiti temporanji, li l-applikazzjoni tagħhom tkun kondizzjoni għar-rikonoxximent ta' CCP ta' Grad 2 skont dan ir-Regolament.

(36)  Qabel l-applikazzjoni tar-rekwiżiti jew qabel l-estensjoni possibbli tagħhom, bank ċentrali tal-ħruġ jenħtieġ li jipprovdi lill-ESMA, il-banek ċentrali l-oħra tal-ħruġ tal-muniti kollha tal-Unjoni tal-istrumenti finanzjarji kklerjati jew li għandhom jiġu kklerjati, u l-membri tal-Kulleġġ għal CCPs ta' pajjiżi terzi bi spjegazzjoni tal-effetti tar-rekwiżiti li biħsiebu jimponi fuq l-effiċjenza, is-solidità u r-reżiljenza tas-CCPs u b'ġustifikazzjoni dwar għalfejn ir-rekwiżiti huma neċessarji u proporzjonati biex tiġi żgurata t-trasmissjoni tal-politika monetarja jew l-operat mingħajr xkiel tas-sistemi ta' pagament filwaqt li b'mod adegwat jirrispetta l-ħtieġa li jipproteġi informazzjoni kunfidenzjali jew sensittiva. Sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni, il-bank ċentrali tal-ħruġ jenħtieġ li jikkoopera u jikkondividi l-informazzjoni fuq bażi kontinwa mal-ESMA u l-banek ċentrali l-oħra kollha tal-ħruġ tal-muniti kollha tal-Unjoni tal-istrumenti finanzjarji kklerjati jew li għandhom jiġu kklerjati b'rabta mar-rekwiżiti temporanji applikabbli f'sitwazzjonijiet eċċezzjonali.

(37)  Il-bank/banek ċentrali tal-ħruġ jenħtieġ li jikkonfermaw lill-ESMA jekk is-CCP tal-Grad 2 tikkonformax jew le ma' kwalunkwe rekwiżit addizzjonali malajr kemm jista' jkun u fi kwalunkwe każ sa 30 jum ta' xogħol minn meta jiġi determinat jekk CCP ta' pajjiż terz hijiex CCP tal-Grad 1 f'konformità mat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 25 (2a) jew, fejn ġew imposti r-rekwiżiti addizzjonali wara r-rikonoxximent, fi żmien 90 jum ta' xogħol wara l-impożizzjoni.

(38)  Il-livell ta' riskju ppreżentat minn CCP sistemikament importanti għas-sistema finanzjarja u għall-istabbiltà tal-Unjoni jvarja. Ir-rekwiżiti għal CCPs li huma sistemikament importanti jenħtieġ għalhekk li jiġu applikati b'mod proporzjonat għar-riskji li s-CCP tista' tippreżenta lill-Unjoni. Meta l-ESMA, wara li tikkonsulta lill-BERS, u bi qbil mal-bank/banek ċentrali ▌ tal-ħruġ tal-muniti kollha tal-Unjoni tal-istrumenti finanzjarji kklerjati jew li għandhom jiġu kklerjati mis-CCP ta' pajjiż terz, tikkonkludi, abbażi ta' valutazzjoni motivata b'mod sħiħ, inkluż valutazzjoni teknika kwantitattiva tal-ispejjeż u l-benefiċċji, li CCP ta' pajjiż terz jew xi servizzi ta' kklerjar tagħha huma ta' tali importanza sistemika li l-konformità mar-rekwiżiti speċifiċi stipulati f'dan ir-Regolament ma jindirizzawx b'mod suffiċjenti r-riskju għall-istabilità finanzjarja għall-Unjoni jew għal wieħed jew aktar mill-Istati Membri tagħha, u f'każ li miżuri oħra huma meqjusa bħala insuffiċjenti biex jiġu indirizzati r-riskji għall-istabbiltà finanzjarja, l-ESMA jenħtieġ li tkun tista' tirrakkomanda lill-Kummissjoni li dik is-CCP jew xi servizzi ta' kklerjar tagħha jenħtieġ li ma jiġux rikonoxxuti. L-ESMA tista' tirrakkomanda, wara din il-proċedura, li CCP ma tiġix rikonoxxuta, b'klassifikazzjoni minn qabel jew mingħajrha ta' CCP jew ta' xi servizzi tagħha bħala entità ta' Grad 2.

Fuq il-bażi ta' dik ir-rakkomandazzjoni, il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun tista' tadotta, bħala miżura tal-aħħar rikors, att ta' implimentazzjoni li jispeċifika li s-CCP tal-pajjiż ▌ terz inkwistjoni jenħtieġ li ma tkunx tista' tipprovdi s-servizzi tal-ikklerjar tagħha kollha jew xi wħud minnhom lil membri tal-ikklerjar u ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni sakemm dik is-CCP ma tkunx awtorizzata fi kwalunkwe Stat Membru biex tagħmel dan f'konformità ma' dan ir-Regolament. Jenħtieġ li dan l-att ta' implimentazzjoni jistabbilixxi wkoll perijodu xieraq ta' adattament ta' mhux aktar minn sentejn, li jista' jiġi estiż darba permezz ta' perijodu addizzjonali ta' sitt xhur, u jenħtieġ li jindika l-kondizzjonijiet li bihom dik is-CCP tista' tkompli tipprovdi ċerti servizzi jew attivitajiet tal-ikklerjar matul il-perijodu ta' adattament u kwalunkwe miżura li jenħtieġ li tittieħed matul dan il-perijodu sabiex jiġu limitati l-ispejjeż potenzjali għall-membri tal-ikklerjar u l-klijenti tagħhom, b'mod partikolari dawk stabbiliti fl-Unjoni.

(39)  Huwa importanti għall-banek ċentrali tal-ħruġ li jiġu kkonsultati individwalment mill-ESMA u jesprimu l-qbil tagħhom dwar kwalunkwe rakkomandazzjoni potenzjali li tiċħad ir-rikonoxximent għal CCP ta' pajjiż terz minħabba l-impatt li deċiżjoni bħal din jista' jkollha fuq il-munita li joħorġu u fuq ir-rapport mill-ESMA dwar l-applikazzjoni ta' att ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni potenzjali meħuda wara tali rakkomandazzjoni. Madankollu, fil-każ ta' tali rakkomandazzjoni jew rapport, il-ftehim jew tħassib li bank ċentrali wieħed ta' ħruġ jista' jqajjem jenħtieġ li jirrelataw biss mal-munita li joħroġ u mhux mar-rakkomandazzjoni fl-intier tagħha jew mar-rapport fl-intier tiegħu.

(40)  L-ESMA jenħtieġ li tagħmel rieżami regolarment tar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiżi terzi kif ukoll il-klassifikazzjoni tagħhom bħala CCPs ta' Grad 1 jew Grad 2. F'dan ir-rigward, l-ESMA jenħtieġ li tqis fost affarijiet oħra, it-tibdil fin-natura, id-daqs u l-kumplessità tal-operat kummerċjali tas-CCP ta' pajjiż terz. It-tali rieżamijiet jenħtieġ li jsiru tal-anqas kull 5 snin u kull meta CCP ta' pajjiż terz rikonoxxuta tkun estendiet jew naqqset il-firxa tal-attivitajiet u s-servizzi tagħha fl-Unjoni. Meta, wara dak ir-rieżami, l-ESMA tiddetermina li CCP ta' Grad 1 għandha tiġi klassifikata bħala CCP ta' Grad 2, jenħtieġ li l-ESMA tistabbilixxi perijodu ta' adattament xieraq li ma jaqbiżx 18-il xahar li fihom is-CCP għandha tkun konformi mar-rekwiżiti applikabbli għal CCPs ta' Grad 2.

(41)  Fuq talba ta' CCP ta' Grad 2, l-ESMA jenħtieġ ukoll li tkun tista' tqis sa liema punt il-konformità ta' CCP ta' pajjiż terz li hija sistemikament importanti mar-rekwiżiti applikabbli f'dak il-pajjiż terz tista' tiġi mqabbla mal-konformità ta' dik is-CCP mar-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 648/2012. Meta twettaq din il-valutazzjoni, jenħtieġ li l-ESMA tqis l-att ta' implimentazzjoni adottat mill-Kummissjoni li jiddetermina li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-pajjiż terz fejn huwa stabbilit is-CCP huma ekwivalenti għal dawk ta' dan ir-Regolament u kwalunkwe kondizzjoni li l-applikazzjoni ta' dak l-att ta' implimentazzjoni jista' jkun soġġett għaliha. Sabiex tiżgura proporzjonalità, jenħtieġ li l-ESMA tqis ukoll, meta twettaq dik il-valutazzjoni, il-punt sa fejn l-istrumenti finanzjarji kklerjati mis-CCP huma denominati fil-muniti tal-Unjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tadotta att delegat li jispeċifika aktar il-modalitajiet u l-kondizzjonijiet għall-valutazzjoni ta' tali konformità komparabbli.

(42)  Jenħtieġ li l-ESMA jkollha s-setgħat kollha meħtieġa biex tissorvelja CCPs ta' pajjiżi terzi rikonoxxuti biex tiġi żgurata l-konformità kontinwa tagħhom mar-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 648/2012. ▌

(43)  Biex tiġi ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-informazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-ESMA, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri responsabbli għas-superviżjoni tas-CCPs u l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għas-superviżjoni ta' entitajiet li l-operazzjonijiet ta' CCPs ta' pajjiżi terzi jista' jkollhom impatt fuqhom, jenħtieġ li l-ESMA tistabbilixxi Kulleġġ tas-CCPs ta' pajjiżi terzi. Jenħtieġ li l-membri tal-kulleġġ ikunu kapaċi wkoll jitolbu kwalunkwe kwistjoni speċifika fir-rigward ta' CCPs ta' pajjiżi terzi li għandhom jiġu diskussi mill-Kumitat Superviżorju tas-CCPs.

(44)  Sabiex l-ESMA tkun tista' twettaq il-kompiti tagħha b'mod effettiv rigward is-CCPs ta' pajjiżi terzi, is-CCPs ta' pajjiżi terzi jenħtieġ li jħallsu tariffi superviżorji għall-kompiti superviżorji u amministrattivi tal-ESMA. Jenħtieġ li t-tariffi jkopru l-ispejjeż assoċjati mal-applikazzjonijiet għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiżi terzi u s-superviżjoni tagħhom. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tispeċifika aktar f'atti delegat it-tipi ta' tariffi, il-materji li għalihom it-tariffi jkunu dovuti, l-ammont tat-tariffi u l-metodu li bih għandhom jitħallsu.

(45)  L-ESMA jenħtieġ li tkun tista' twettaq investigazzjonijiet u spezzjonijiet fuq il-post ta' CCPs ta' Grad 2 u partijiet terzi relatati, li lilhom dawk is-CCPs ikunu esternalizzaw funzjonijiet operattivi, servizzi jew attivitajiet. Fejn rilevanti, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għas-superviżjoni tal-membri tal-ikklerjar stabbiliti fl-Unjoni jiġu infurmati dwar ir-riżultati ta' tali investigazzjonijiet u spezzjonijiet fuq il-post. Fejn ikun rilevanti għat-twettiq tal-kompiti tal-politika monetarja tagħhom, il-banek ċentrali tal-ħruġ tal-istrumenti finanzjarji kklirjati jew li għandhom jiġu kklirjati mis-CCP jenħtieġ li jkunu jistgħu jitolbu li jipparteċipaw f'dawn l-ispezzjonijiet fuq il-post.

(46)  Jenħtieġ li l-ESMA tkun tista' timponi pagamenti perjodiċi ta' penali biex iġġiegħel lis-CCPs ta' pajjiżi terzi jtemmu l-ksur, jipprovdu informazzjoni kompleta u korretta mitluba mill-ESMA jew jaċċettaw li ssirilhom investigazzjoni jew spezzjoni fuq il-post.

(47)  Jenħtieġ li l-ESMA tkun tista' timponi multi fuq iż-żewġ tipi ta' CCPs ta' Grad 1 u ta' Grad 2 meta ssib li jkunu wettqu, intenzjonalment jew b'negliġenza , ksur ta' dan ir-Regolament billi pprovdew informazzjoni skorretta jew qarrieqa lill-ESMA. Barra dan jenħtieġ li l-ESMA tkun tista' timponi multi fuq CCPs ta' Grad 2, meta ssib li jkunu wettqu, intenzjonalment jew b'negliġenza , ksur tar-rekwiżiti addizzjonali applikabbli għalihom f'dan ir-Regolament. Meta l-ESMA tkun ivvalutat f'konformità mal-Artikolu 25a(1) li CCP ta' Grad 2 fil-konformità tagħha mal-qafas legali applikabbli tal-pajjiż terz tista' titqies li tikkonforma mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 25(2b)(a) u stabbiliti fl-Artikolu 16 u t-Titoli IV u V, l-aġir ta' dik is-CCP jenħtieġ li ma jitqiesx bħala ksur ta' dan ir-Regolament sal-punt li hija tikkonforma ma' dawn ir-rekwiżiti komparabbli.

(48)  Il-multi jenħtieġ li jiġu imposti skont il-livell tal-gravità tal-ksur. Il-każijiet ta' ksur jenħtieġ li jinqasmu fi gruppi differenti u jiġu allokati multi speċifiċi għal kull grupp. Sabiex tiġi kkalkolata l-multa rigward ksur partikolari, l-ESMA jenħtieġ li tuża metodoloġija f'żewġ fażijiet li tikkonsisti fl-iffissar ta' ammont bażiku u l-aġġustament ta' dak l-ammont bażiku, jekk ikun meħtieġ, b'ċerti koeffiċjenti. L-ammont bażiku jenħtieġ li jiġi stabbilit billi jitqies il-fatturat annwali tas-CCP ta' pajjiż terz ikkonċernat u l-aġġustamenti jenħtieġ li jsiru billi jiżdied jew jitnaqqas l-ammont bażiku permezz tal-applikazzjoni tal-koeffiċjenti rilevanti f'konformità ma' dan ir-Regolament.

(49)  Dan ir-Regolament jenħtieġ li jistabbilixxi l-koeffiċjenti marbuta ma' ċirkostanzi aggravanti u mitiganti sabiex l-ESMA ikollha l-għodda meħtieġa biex tiddeċiedi dwar multa li tkun proporzjonali għall-gravità tal-ksur imwettaq minn CCP ta' pajjiż terz, filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkostanzi li fihom ikun twettaq il-ksur.

(50)  Id-deċiżjoni li timponi multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali jenħtieġ li tkun ibbażata fuq investigazzjoni indipendenti.

(51)  Qabel ma tittieħed deċiżjoni li timponi multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali, l-ESMA jenħtieġ li tagħti lill-persuni soġġetti għall-proċedimenti l-opportunità li jinstemgħu sabiex ikunu rispettati d-drittijiet ta' difiża tagħhom.

(52)  L-ESMA jenħtieġ li żżomm lura milli timponi multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali meta liberazzjoni mill-akkuża jew kundanna preċedenti li tirriżulta minn fatti identiċi, jew minn fatti li jkunu sostanzjalment l-istess tkun diġà kisbet il-forza ta' res judicata b'riżultat ta' proċeduri kriminali skont il-liġi nazzjonali.

(53)  Id-deċiżjonijiet tal-ESMA li jimponu multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali jenħtieġ li jkunu infurzabbli u l-eżekuzzjoni tagħhom jenħtieġ li tkun soġġetta għar-regoli tal-proċedura ċivili li jkunu fis-seħħ fl-Istat li fit-territorju tiegħu titwettaq l-eżekuzzjoni. Regoli tal-proċeduri ċivili jenħtieġ li ma jinkludux regoli tal-proċedura kriminali iżda jistgħu jinkludu regoli tal-proċedura amministrattiva.

(54)  Fil-każ ta' ksur li jitwettaq minn CCP ta' Grad 2, l-ESMA jenħtieġ li jkollha s-setgħa li tapplika firxa ta' miżuri superviżorji, inkluż li tesiġi li s-CCP ta' Grad 2 ittemm il-ksur ▌ u, bħala l-aħħar miżura, li tirtira r-rikonoxximent meta CCP ta' Grad 2 tkun kisret b'mod serju u ripetut dan ir-Regolament. Il-miżuri superviżorji jenħtieġ li jkunu applikati mill-ESMA b'kont meħud tan-natura u l-gravità tal-ksur u jenħtieġ li jirrispettaw il-prinċipju tal-proporzjonalità. Qabel tieħu deċiżjoni dwar miżuri superviżorji, l-ESMA jenħtieġ li tagħti lill-persuni li jkunu soġġetti għall-proċeduri l-opportunità li jinstemgħu sabiex id-drittijiet tagħhom għal difiża jkunu rispettati. Meta l-ESMA tiddeċiedi li tirtira rikonoxximent, jenħtieġ li l-ESMA tillimita t-tfixkil potenzjali tas-suq billi tiddefinixxi perijodu ta' adattament xieraq ta' mhux aktar minn sentejn.

(55)  Fir-rigward tal-validazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti u l-ESMA għal tibdil sinifikanti għall-mudelli u l-parametri adottati biex jikkalkolaw ir-rekwiżiti tal-marġini tas-CCP, jenħtieġ li jiġu ċċarati l-kontribuzzjonijiet għall-fond tal-inadempjenza, ir-rekwiżiti tal-kollateral, u mekkaniżmi oħra tal-kontroll tar-riskju, aspetti proċedurali u l-interazzjoni ta' dik il-validazzjoni mad-deċiżjoni tal-kulleġġ. L-adozzjoni preliminari ta' bidla sinifikanti fil-mudelli jew parametri jenħtieġ li tkun possibbli fejn meħtieġ, speċjalment meta l-bidla rapida tagħhom tkun meħtieġa sabiex tiġi żgurata s-solidità tal-ġestjoni tar-riskju tas-CCPs.

(56)  Superviżjoni effettiva ta' CCPs tiddependi fuq il-bini ta' kompetenzi, l-għarfien espert u l-kapaċitajiet, kif ukoll fuq il-bini ta' relazzjonijiet kooperattivi u skambji ma' istituzzjonijiet oħra. Peress li dawk kollha huma proċessi li jiżviluppaw maż-żmien u jsegwu d-dinamika tagħhom stess, it-tfassil ta' sistema superviżorja funzjonali, effettiva u effiċjenti għas-CCPs jenħtieġ li jqis l-evoluzzjoni potenzjali tagħha fit-tul. Għalhekk, id-diviżjoni tal-kompetenzi stabbilita f'dan ir-Regolament x'aktarx ser tevolvi hekk kif ir-rwol u l-kapaċitajiet tal-ESMA, appoġġata mill-Kumitat Superviżorju tas-CCPs, jiżviluppaw. Bil-ħsieb li jiġi żviluppat approċċ superviżorju effiċjenti u reżiljenti rigward is-CCPs, jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrevedi l-effettività tal-kompiti tal-ESMA, b'mod partikolari dawk tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs, fit-trawwim ta' applikazzjoni konverġenti u koerenti tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 fl-Unjoni u tad-diviżjoni tar-responsabbiltajiet bejn l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u tal-Istati Membri. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrapporta wkoll dwar l-impatt tar-Regolament fuq il-kondizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni fost CCPs u tivvaluta l-qafas għar-rikonoxximent u s-superviżjoni ta' CCPs ta' pajjiż terz. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tippreżenta r-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill flimkien ma' kwalunkwe proposta xierqa fi żmien 36 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

(57)  Is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni f' dak li jirrigwarda l-ispeċifikazzjoni ulterjuri tat-tip ta' tariffi, il-materji li għalihom it-tariffi jkunu dovuti, l-ammont ta' tariffi li għandhom jitħallsu u l-mod li bih għandhom jitħallsu; billi tispeċifika ▌ l-kriterji li jiddeterminaw jekk CCP ta' pajjiż terz hijiex, jew x'aktarx li ssir, sistemikament importanti għall-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni jew ta' wieħed jew aktar mill-Istati Membri tagħha; l-ispeċifikazzjoni ulterjuri tal-kriterji li jridu jintużaw fil-valutazzjonijiet tagħha tal-ekwivalenza ta' pajjiżi terzi; tispeċifika kif u taħt liema kondizzjonijiet ċerti rekwiżiti għandhom jiġu osservati minn CCPs ta' pajjiżi terzi; ir-regoli ulterjuri ta' proċedura fir-rigward tal-impożizzjoni ta' multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet ta' difiża, l-iskadenzi, il-ġbir ta' multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali u perjodi kif ukoll il-limitazzjoni għall-impożizzjoni u l-infurzar ta' pagamenti ta' penali jew multi; il-miżuri li jemendaw l-Anness IV sabiex jittieħed kont tal-iżviluppi fis-swieq finanzjarji.

(58)  Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, u b'mod partikolari fir-rigward tar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiżi terzi u l-ekwivalenza tal-oqfsa legali ta' pajjiżi terzi, jenħtieġ li jiġu kkonferiti setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni.

(59)  Peress li l-objettivi ta' dan ir-Regolament, jiġifieri li tiżdied is-sigurtà u l-effiċjenza tas-CCPs billi jiġu stipulati rekwiżiti uniformi għall-attivitajiet tagħhom, ma jistgħux jinkisbu suffiċjentement mill-Istati Membri iżda pjuttost, minħabba l-iskala u l-effetti tagħhom, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, b'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawn l-objettivi.

(60)  L-użu li tagħmel l-ESMA tas-setgħa tagħha li tirrikonoxxi CCP ta' pajjiż terz bħala ta' Grad 1 jew CCP ta' Grad 2 jenħtieġ li jkun differit sakemm ikunu speċifikati f'aktar dettall il-kriterji li jippermettu l-evalwazzjoni ta' (i) jekk CCP ta' pajjiż terz hijiex sistemikament importanti jew le, jew jekk x'aktarx issir, għas-sistema finanzjarja tal-UE jew ta' wieħed jew aktar mill-Istati Membri tagħha; u (ii) konformità komparabbli huma speċifikati aktar.

(61)  Ir-Regolament (UE) ▌Nru 648/2012 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 huwa emendat kif ġej:

1.  Fl-Artikolu 6, il-paragrafu 2, il-punt (b) huwa sostitwit bis-segwenti:"

"(b) is-CCPs li huma awtorizzati skont l-Artikolu 17 jew rikonoxxuti skont l-Artikolu 25 u d-data ta' awtorizzazzjoni jew rikonoxximent rispettivament, li jindikaw is-CCPs li jkunu awtorizzati jew rikonoxxuti għall-iskop tal-obbligu tal-ikklerjar'';

"

2.  Fl-Artikolu 15, jiżdied il-paragrafu li ġej:"

"3. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni konsistenti ta' dan l-Artikolu, l-ESMA f'kooperazzjoni mas-SEBĊ, jenħtieġ li tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kondizzjonijiet li taħthom servizzi jew attivitajiet addizzjonali fejn CCP tkun tixtieq testendi n-negozju tagħha u li mhumiex koperti mill-awtorizzazzjoni inizjali u għalhekk jeħtieġu estensjoni ta' awtorizzazzjoni skont il-paragrafu 1 u l-proċedura biex jiġi kkonsultat il-kulleġġ kif stabbilita skont l-Artikolu 18 dwar jekk dawn il-kondizzjonijiet humiex sodisfatti jew le.

L-ESMA għandha tippreżenta dan l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa … [12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.";

"

3.  Fl-Artikolu 17, il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"3. Fi żmien 30 jum ta' xogħol minn meta tasal l-applikazzjoni, l-awtorità kompetenti, ▌ għandha tivvaluta jekk l-applikazzjoni hijiex kompluta. Meta l-applikazzjoni ma tkunx kompluta, l-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi data ta' skadenza sa meta s-CCP applikanti għandha tipprovdi informazzjoni addizzjonali. Malli tirċievi tali informazzjoni addizzjonali, l-awtorità kompetenti għandha tibgħatha minnufih lill-ESMA u lill-kulleġġ stabbilit f'konformità mal-Artikolu 18(1). Wara li tivvaluta ▌ li applikazzjoni tkun kompluta, l-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lis-CCP applikanti u lill-membri tal-kulleġġ u lill-ESMA kif meħtieġ.";

"

4.   L-Artikolu 18 huwa emendat kif ġej:

(a)  paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:"

"1. Fi żmien 30 jum kalendarju mis-sottomissjoni ta' applikazzjoni sħiħa f'konformità mal-Artikolu 17, l-awtorità kompetenti tas-CCP applikanti għandha tistabbilixxi, tamministra u tippresiedi kulleġġ li jiffaċilita t-twettiq tal-kompiti msemmija fl-Artikoli 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 u 54.";

"

(b)  fil-paragrafu 2, il-punt (a) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(a) il-President jew kwalunkwe membru indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs imsemmi fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 24a(2);";

"

(c)  Fil-paragrafu 2, il-punt (c) jinbidel b'dan li ġej:"

"(c) l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għas-superviżjoni tal-membri tal-ikklerjar tas-CCP li huma stabbiliti fit-tliet Stati Membri bl-ikbar kontribuzzjonijiet għall-fond tal-inadempjenza tas-CCP imsemmija fl-Artikolu 42 fuq bażi aggregata tul perijodu ta' sena, inkluż fejn rilevanti, il-BĊE fil-qafas tal-kompiti li jikkonċernaw is-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu fi ħdan mekkaniżmu superviżorju uniku mogħti lilha b'konformità mar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013(6).";

"

(1)  ▌

(d)  fil-paragrafu 2, jiddaħħal il-punt (ca):"

"(ca) l-awtoritajiet kompetenti tal-membri tal-ikklerjar, għajr dawk imsemmija fil-punt (c), soġġetti għall-kunsens tal-awtorità kompetenti tas-CCP. Dawk l-awtoritajiet kompetenti għandhom jitolbu l-kunsens tal-awtorità kompetenti tas-CCP biex jipparteċipaw fil-kulleġġ, u jiġġustifikaw it-talba bbażata fuq il-valutazzjoni tagħhom tal-impatt li diffikultà finanzjarja tas-CCP jista' jkollha fuq l-istabbiltà finanzjarja tal-Istat Membru rispettiv tagħhom. Fejn l-awtorità kompetenti tas-CCP tirrifjuta t-talba, l-awtorità kompetenti tas-CCP għandha tipprovdi raġunijiet sħaħ u ddettaljati bil-miktub.";

"

(e)  fil-paragrafu 2, jiżdied il-punt li ġej:"

"(i) il-banek ċentrali tal-ħruġ ta' muniti tal-Unjoni tal-istrumenti finanzjarji kklerjati jew li għandhom jiġu kklerjati mis-CCP għajr dawk imsemmija fil-punt (h), soġġett għall-kunsens tal-awtorità kompetenti tas-CCP. Dawk il-banek ċentrali tal-ħruġ għandhom jitolbu l-kunsens tal-awtorità kompetenti tas-CCP biex jipparteċipaw fil-kulleġġ, u jiġġustifikaw it-talba bbażata fuq il-valutazzjoni tagħhom tal-impatt li diffikultà finanzjarja tas-CCP jista' jkollha fuq il-munita ta' ħruġ rispettiva tagħhom. Fejn l-awtorità kompetenti tas-CCP tirrifjuta t-talba, l-awtorità kompetenti tas-CCP għandha tipprovdi raġunijiet sħaħ u ddettaljati bil-miktub.";

"

(f)  fil-paragrafu 2, jiżdied is-subparagrafu li ġej:"

L-awtorità kompetenti tas-CCP għandha tippubblika fuq is-sit web tagħha u tinnotifika lill-ESMA dwar lista tal-membri tal-kulleġġ fi żmien 30 jum kalendarju wara l-istabbiliment tal-kulleġġ. Il-lista għandha tiġi aġġornata mill-awtorità kompetenti tas-CCP mingħajr dewmien bla bżonn wara kwalunkwe tibdil fil-kompożizzjoni tal-kulleġġ. L-ESMA għandha tippubblika fuq is-sit web tagħha mingħajr dewmien bla bżonn il-listi tal-membri ta' kull waħda mill-kulleġġi stabbiliti wara li tkun waslet in-notifika mill-awtoritajiet kompetenti tas-CCPs.'';

"

(g)  fil-paragrafu 4, jiżdied is-subparagrafu li ġej:"

''Sabiex jiġi ffaċilitat it-twettiq tal-kompiti assenjati lill-kulleġġi skont l-ewwel subparagrafu, il-membri tal-kulleġġ imsemmija fil-paragrafu 2 għandhom ikunu intitolati li jikkontribwixxu għall-iffissar ta' aġenda tal-laqgħat tal-kulleġġ, b'mod partikolari billi jżidu punti fl-aġenda ta' laqgħa'';

"

(h)  fl-Artikolu 5, it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:"

''Dak il-ftehim għandu jiddetermina l-arranġamenti prattiċi għall-funzjonament tal-kulleġġ, inkluż regoli dettaljati dwar:

   (i) il-proċeduri tal-vot kif imsemmija fl-Artikolu 19(3);
   (ii) il-proċeduri għall-iffissar tal-aġenda tal-laqgħat tal-kulleġġ;
   (iii) il-frekwenza tal-laqgħat tal-kulleġġ;
   (iv) il-format u l-ambitu tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-awtorità kompetenti tas-CCP lill-membri tal-kulleġġ, speċjalment fir-rigward tal-informazzjoni li trid tiġi provduta skont l-Artikolu 21(4);
   (v) il-perijodi ta' żmien minimi xierqa għall-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni rilevanti mill-membri tal-kulleġġ;
   (vi) il-modalitajiet ta' komunikazzjoni bejn il-membri tal-kulleġġ;

Il-ftehim jista' jiddetermina wkoll il-kompiti fdati lill-awtorità kompetenti tas-CCP jew membru ieħor tal-kulleġġ.";

"

(i)  il-paragrafu 6 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"6. Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament konsistenti u koerenti tal-kulleġġi madwar l-Unjoni, l-ESMA, f'kooperazzjoni mas-SEBĊ, għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifika l-kundizzjonijiet li fihom il-muniti Ewropej imsemmija fil-punt (h) tal-paragrafu 2 għandhom jitqiesu bħala l-aktar rilevanti u d-dettalji tal-arranġamenti prattiċi msemmija fil-paragrafu 5.

L-ESMA għandha tippreżenta l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa ... [tnax-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju].

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmijin fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.'';

"

5.  L-Artikolu 19 huwa emendat kif ġej:

(a)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej:"

"1a. Fejn il-kulleġġ jagħti opinjoni skont dan ir-Regolament, fuq talba ta' kwalunkwe membru tal-kulleġġ u meta tiġi adottata b'maġġoranza tal-kulleġġ skont il-paragrafu 3, opinjoni adottata mill-kulleġġ tista' tinkludi, minbarra d-determinazzjoni ta' jekk is-CCP tikkonformax mar-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament, rakkomandazzjonijiet immirati biex jindirizzaw in-nuqqasijiet tal-ġestjoni tar-riskju tas-CCP u tiżdied ir-reżiljenza tagħha.

Fejn il-kulleġġ ikun jista' jagħti opinjoni, kwalunkwe bank ċentrali tal-ħruġ, li huwa membru tal-kulleġġ skont il-punti (h) u (i), jista' jadotta rakkomandazzjonijiet relatati mal-valuta li huwa joħroġ.";

"

(b)  il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"3. Opinjoni ta' maġġoranza tal-kulleġġ għandha tiġi adottata fuq il-bażi ta' maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu.

Għall-kulleġġi sa u li jinkludu 12-il membru, massimu ta' żewġ membri tal-kulleġġ mill-istess Stat Membru għandu jkollhom vot u kull membru li jivvota għandu jkollu vot wieħed. Għall-kulleġġi li jkun fihom aktar minn 12-il membru, massimu ta' tliet membri mill-istess Stat Membru għandu jkollhom vot u kull membru votanti għandu jkollu vot wieħed.

Fejn il-BĊE ikun membru tal-kulleġġ skont il-punti ▌ (c) u (h) tal-Artikolu 18(2), huwa għandu jkollu żewġ voti fil-kulleġġ.

Il-membri tal-kulleġġ imsemmija fil-punti (a), (ca) u (i) tal-Artikolu 18(2) m'għandu jkollhom l-ebda drittijiet ta' vot fuq l-opinjonijiet tal-kulleġġ.";

"

(c)  jiżdied il-paragrafu li ġej:"

"4. Mingħajr preġudizzju għall-proċedura preskritta fl-Artikolu 17, l-awtorità kompetenti għandha debitament tikkunsidra l-opinjoni tal-kulleġġ li jkun wasal għaliha skont il-paragrafu 1, inkluż kwalunkwe rakkomandazzjonijiet possibbli mmirati biex jindirizzaw in-nuqqasijiet tal-ġestjoni tar-riskju tas-CCP u tiżdied ir-reżiljenza tagħha. Fejn l-awtorità kompetenti tal-kontroparti ċentrali ma taqbilx ma' opinjoni tal-kulleġġ, inkluż kwalunkwe rakkomandazzjoni mmirata fiha biex jiġu indirizzati nuqqasijiet fi proċeduri ta' ġestjoni tar-riskju tas-CCP u tiżdied ir-reżiljenza tagħha, id-deċiżjoni tagħha għandha tinkludi r-raġunijiet kollha u spjegazzjoni ta' kull devjazzjoni sinifikanti minn dik l-opinjoni jew rakkomandazzjonijiet.";

"

6.  L-Artikolu 21 huwa emendat kif ġej:

(a)  paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:"

"1. Mingħajr preġudizzju għar-rwol tal-kulleġġ, l-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 22, ▌ għandhom jeżaminaw l-arranġamenti, l-istrateġiji, il-proċessi u l-mekkaniżmi implimentati mill-kontropartijiet ċentrali biex jikkonformaw ma' dan ir-Regolament u tevalwa r-riskji, li għandhom jinkludu, mill-inqas, riskji finanzjarji u operattivi, li għalihom il-kontropartijiet ċentrali huma, jew jistgħu jkunu esposti.'';

"

(b)  il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jistabbilixxu l-frekwenza u l-grad tar-rieżami u tal-evalwazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 filwaqt li jqisu b'mod partikolari d-daqs ▌, l-importanza sistemika, in-natura, l-iskala, il-kumplessità tal-attivitajiet u l-interkonnettività ma' infrastrutturi oħra tas-swieq finanzjarji tas-CCPs ikkonċernati. L-eżami u l-evalwazzjoni għandhom jiġu aġġornati mill-inqas fuq bażi annwali.

▌Is-CCPs għandhom ikunu soġġetti għal spezzjonijiet fuq il-post. Fuq talba tal-ESMA, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jistiednu lill-persunal tal-ESMA ▌biex jipparteċipa f'dawn l-ispezzjonijiet fuq il-post.

L-awtorità kompetenti tista' tibgħat lill-ESMA kwalunkwe informazzjoni li tasal mingħand is-CCPs matul spezzjonijiet fuq il-post jew b'rabta magħhom.";

"

(c)  il-paragrafu 6 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"6. Sa ...[12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], sabiex tiġi żgurata l-konsistenza fil-format, il-frekwenza u d-dettall tar-reviżjoni mwettqa mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti skont dan l-Artikolu, l-ESMA għandha toħroġ linji gwida skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 biex tkompli tispeċifika, b'mod li jkun adatt għad-daqs, l-istruttura u l-organizzazzjoni interna tas-CCPs u n-natura, l-ambitu u l-kumplessità tal-attivitajiet tagħhom, il-proċeduri u metodoloġiji komuni għar-rieżami superviżorju u l-proċess ta' evalwazzjoni msemmijin fil-paragrafi 1 u 2 u fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.'';

"

7.  Fit-Titolu III, Kapitolu 3, jiddaħħal l-Artikolu li ġej:"

''Artikolu 23a

Kooperazzjoni superviżorja bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-ESMA fir-rigward ta' CCPs awtorizzati

1.  L-ESMA għandha twettaq rwol ta' koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u fost il-kulleġġi bil-għan li tibni kultura superviżorja komuni u prattiki superviżorji konsistenti, filwaqt li tiżgura proċeduri uniformi u approċċi konsistenti, u ssaħħaħ il-konsistenza fir-riżultati ta' superviżjoni, b'mod speċjali fir-rigward ta' oqsma superviżorji li għandhom dimensjoni transkonfinali jew impatt transkonfinali possibbli.

2.  L-awtoritajiet kompetenti għandhom ▌ jippreżentaw l-abbozzi ta' deċiżjonijiet tagħhom lill-ESMA qabel l-adozzjoni ta' kwalunkwe att jew miżura skont l-Artikoli 7, 8, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 u 54.

▌L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jippreżentaw ukoll abbozzi ta' deċiżjonijiet lill-ESMA qabel l-adozzjoni ta' kwalunkwe att jew miżura oħra f'konformità mad-dmirijiet tagħhom skont l-Artikolu 22(1).

3.  Fi żmien 20 jum ta' xogħol mill-wasla ta' abbozz ta' deċiżjoni ppreżentat f'konformità mal-paragrafu 2 b'rabta ma' Artikolu speċifiku, l-ESMA għandha tagħti opinjoni dwar dak l-abbozz ta' deċiżjoni lill-awtorità kompetenti fejn meħtieġ biex tiġi promossa applikazzjoni konsistenti u koerenti ta' dak l-Artikolu.

Fejn l-abbozz tad-deċiżjoni ppreżentat lill-ESMA f'konformità mal-paragrafu 2 juri nuqqas ta' konverġenza jew ta' koerenza fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, l-ESMA għandha toħroġ linji gwida jew rakkomandazzjonijiet biex tippromwovi l-konsistenza jew il-koerenza meħtieġa fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

4.  Fejn l-ESMA tadotta opinjoni f'konformità mal-paragrafu 3, l-awtorità kompetenti għandha tagħtiha l-konsiderazzjoni dovuta u għandha tinforma lill-ESMA dwar kwalunkwe azzjoni jew nuqqas ta' azzjoni sussegwenti fir-rigward tagħha. Fejn l-awtorità kompetenti ma taqbilx ma' opinjoni tal-ESMA, għandha tipprovdi kummenti lill-ESMA dwar kwalunkwe devjazzjoni sinifikanti minn dik l-opinjoni.";

"

8.  L-Artikolu 24 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"Artikolu 24

Sitwazzjonijiet ta' emerġenza

L-awtorità kompetenti tas-CCP jew kwalunkwe awtorità oħra għandha tinforma lill-ESMA, lill-kulleġġ, lill-membri rilevanti tas-SEBĊ u lil awtoritajiet rilevanti oħra mingħajr dewmien mhux ġustifikat bi kwalunkwe sitwazzjoni ta' emerġenza relatata ma' CCP, inkluż żviluppi fi swieq finanzjarji, li jista' jkollhom effett negattiv fuq il-likwidità tas-suq, it-trasmissjoni ta' politika monetarja, l-operazzjoni mingħajr xkiel ta' sistemi ta' pagament u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja fi kwalunkwe Stat Membru fejn is-CCP jew wieħed mill-membri tal-ikklerjar tagħha jkunu stabbiliti.'';

"

9.  Jiddaħħal il-Kapitolu li ġej:"

"KAPITOLU 3A

Il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs

Artikolu 24a

Kumitat Superviżorju tas-CCPs

1.  L-ESMA għandha tistabbilixxi kumitat intern permanenti skont l-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 għall-finijiet tat-tħejjija tal-abbozzi ta' deċiżjonijiet għall-adozzjoni mill-Bord tas-Superviżuri u twettaq il-kompiti stabbiliti fil-paragrafi 5 u 7 (Kumitat Superviżorju tas-CCPs).

2.  Il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs għandu jkun magħmul minn:

   (a) il-President, li għandu jkollu d-dritt tal-vot;
   (b) żewġ membri indipendenti, li għandu jkollhom id-dritt tal-vot;
   (c) l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 22 ta' dan ir-Regolament b'CCP awtorizzata li għandu jkollhom id-dritt tal-vot; fejn Stat Membru jkun iddeżinja diversi awtoritajiet kompetenti, kull waħda mill-awtoritajiet kompetenti ddeżinjati ta' dan l-Istat Membru tista' tiddeċiedi li taħtar rappreżentant wieħed għall-finijiet ta' parteċipazzjoni skont dan il-punt, madankollu, għall-proċeduri ta' votazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 24c, ir-rappreżentanti tal-Istat Membru rispettiv għandhom flimkien jitqiesu bħala membru wieħed bid-dritt tal-vot.
   (d) Fejn il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs jiltaqa':
   (i) b'rabta mas-CCPs ta' pajjiżi terzi, fir-rigward tat-tħejjija tad-deċiżjonijiet kollha li jikkonċernaw l-Artikoli msemmija fil-paragrafu 7 b'rabta ma' CCPs tal-Grad 2 u l-Artikolu 25 (2a), li għalihom jiltaqa' l-Kumitat Superviżorju tas-CCPs, il-banek ċentrali tal-ħruġ imsemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 25(3) li jkunu talbu sabiex jissieħbu fil-Kumitat Superviżorju tas-CCPs, li ma għandux ikollhom id-dritt tal-vot;
   (ii) b'rabta mas-CCPs awtorizzati f'konformità mal-Artikolu 14, fil-kuntest tad-diskussjonijiet li jirrigwardaw il-punt (b) u s-sottopunt (iv) tal-punt (c) tal-paragrafu 5, il-banek ċentrali tal-ħruġ tal-muniti tal-Unjoni tal-istrumenti finanzjarji kklerjati minn CCPs awtorizzati li jkunu talbu sabiex jissieħbu fil-Kumitat Superviżorju tas-CCPs, li ma għandux ikollhom id-dritt tal-vot.

Is-sħubija għall-fini tal-punti (i) u (ii) għandha tingħata awtomatikament fuq talba bil-miktub ta' darba indirizzata lill-President.

Il-President jista' jistieden bħala osservaturi għal-laqgħat tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs, fejn xieraq u meħtieġ, lill-membri tal-kulleġġ imsemmija fl-Artikolu 18.

Il-laqgħat tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs għandhom jiġu organizzati mill-President tiegħu fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba ta' wieħed mill-membri tiegħu bid-dritt tal-vot. Il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs għandu jiltaqa' mill-inqas ħames darbiet f'sena.

3.  Il-President u l-membru indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs għandhom ikunu professjonist indipendenti, full-time. Huma għandhom jinħatru mill-Bord tas-Superviżuri fuq il-bażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien ta' kwistjonijiet rigward l-ikklerjar, ta' wara n-negozjar, ta' superviżjoni prudenzjali u kwistjonijiet finanzjarji, kif ukoll fuq il-bażi tal-esperjenza rilevanti għas-superviżjoni u regolamentazzjoni tas-CCPs, wara proċedura ta' għażla miftuħa.

Qabel il-ħatra, u sa xahar wara l-għażla mill-Bord tas-Superviżuri, li ser jissottometti lill-Parlament Ewropew il-lista mqassra tiegħu ta' kandidati magħżula b'rispett għall-bilanċ bejn is-sessi, il-Parlament Ewropew, wara li jkun sema' lill-kandidati magħżula, għandu japprovahom jew jirrifjutahom.

Meta l-President jew kwalunkwe wieħed mill-membri indipendenti ma jkunx għadu jissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta' dmirijietu jew jekk jinstab ħati ta' mġiba ħażina serja, il-Kunsill jista', fuq proposta mill-Kummissjoni li tkun ġiet approvata mill-Parlament Ewropew, jadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni biex ineħħi lilu jew lilha mill-kariga. Il-Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata.

Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' jinforma lill-Kummissjoni li jqis li jkunu ġew issodisfati l-kondizzjonijiet għat-tneħħija tal-President jew ta' wieħed mill-membri indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs, u l-Kummissjoni għandha tagħti tweġiba għal dan.

Il-mandat tal-President u tal-membri indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs għandu jkun ta' ħames snin u jista' jiġi estiż darba.

4.  Il-President u l-membri indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs ma għandux ikollhom xi karigi oħra fil-livell nazzjonali, tal-Unjoni, jew internazzjonali. Huma għandhom jaġixxu b'mod indipendenti u oġġettiv fl-interess uniku tal-Unjoni kollha kemm hi u la għandhom jitlob u lanqas jieħdu struzzjonijiet mill-istituzzjonijiet jew mill-korpi tal-Unjoni, minn xi gvern ta' Stat Membru jew minn xi korp pubbliku jew privata oħra.

La l-Istati Membri, l-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni u lanqas xi korp pubbliku jew privat ieħor ma għandu jfittex li jinfluwenza lill-President u l-membri indipendenti tal-Bord Superviżorju tas-CCPs fil-qadi ta' dmirijiethom.

F'konformità mar-Regolamenti tal-Persunal imsemmija fl-Artikolu 68 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, il-President u l-membri indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs għandhom, wara li jitilqu mis-servizz, jibqgħu jkunu marbuta bid-dover li jaġixxu b'integrità u diskrezzjoni fir-rigward tal-aċċettazzjoni ta' ċerti ħatriet jew benefiċċji.

5.  B'rabta mas-CCPs awtorizzati jew li japplikaw għall-awtorizzazzjoni f'konformità mal-Artikolu 14, il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs għandu, għall-fini tal-Artikolu 23a(1), iħejji deċiżjonijiet u jwettaq il-kompiti fdati lill-ESMA fl-Artikolu 23a(2) u fil-punti li ġejjin:

   (a) mill-inqas darba fis-sena, twettaq analiżi ta' reviżjoni bejn il-pari tal-attivitajiet superviżorji tal-awtoritajiet kompetenti kollha b'rabta mal-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni tas-CCPs skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010;
   (b) mill-inqas darba fis-sena, tibda u tikkoordina evalwazzjoni madwar l-Unjoni kollha tar-reżiljenza tas-CCPs għal żviluppi negattivi fis-suq skont l-Artikolu 32(2) tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010;
   (c) tippromwovi l-iskambju u d-diskussjoni regolari fost l-awtoritajiet kompetenti ddeżinjati skont l-Artikolu 22(1) b'rabta ma':
   (i) l-attivitajiet u d-deċiżjonijiet superviżorji rilevanti li ġew adottati mill-awtoritajiet kompetenti msemmijin fl-Artikolu 22 meta jwettqu dmirijiethom skont dan ir-Regolament fir-rigward tal-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni tas-CCPs stabbiliti fit-territorju tagħhom;
   (ii) l-abbozzi ta' deċiżjonijiet ippreżentati lill-ESMA minn awtorità kompetenti f'konformità mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 23a(2);
   (iii) l-abbozzi ta' deċiżjonijiet ippreżentati lill-ESMA minn awtorità kompetenti fuq bażi volontarja f'konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 23a(2);
   (iv) l-iżviluppi tas-suq rilevanti, inkluż sitwazzjonijiet jew avvenimenti li jaffettwaw jew li x'aktarx jaffettwaw is-solidità prudenzjali jew finanzjarja, jew ir-reżiljenza ta' CCPs awtorizzati f'konformità mal-Artikolu 14 jew il-membri tal-ikklerjar tagħhom;
   (d) tiddiskuti u tiġi informata dwar l-opinjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet kollha adottati mill-kulleġġi skont l-Artikolu 19, sabiex tikkontribwixxi għall-funzjonament konsistenti u koerenti tal-kulleġġi u trawwem il-koerenza fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament bejniethom.

Għall-finijiet tal-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu lill-ESMA bl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha rilevanti mingħajr dewmien mhux ġustifikat.

Meta l-attivitajiet imsemmija fil-punti (a) u (b) jew l-iskambju msemmi fil-punti (c) u (d) tal-ewwel subparagrafu tiżvela nuqqas ta' konverġenza u koerenza fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, l-ESMA għandha toħroġ il-linji gwida jew ir-rakkomandazzjonijiet neċessarji skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 jew opinjonijiet skont l-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010. Meta evalwazzjoni msemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tiżvela nuqqasijiet fir-reżiljenza ta' mill-inqas CCP waħda, l-ESMA għandha toħroġ ir-rakkomandazzjonijiet neċessarji skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

6.  Barra minn hekk, il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs jista':

   (a) abbażi tal-attivitajiet tiegħu skont il-punti (a), (b), (c) u (d) tal-paragrafu 5, jitlob lill-Bord tas-Superviżuri biex jikkunsidra jekk l-adozzjoni ta' linji gwida, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet mill-ESMA hix neċessarja sabiex jiġu indirizzati l-inkonsistenzi fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fost l-awtoritajiet u l-kulleġġi kompetenti. Il-Bord tas-Superviżuri għandu jikkunsidra dawn it-talbiet b'mod debitu u jipprovdi tweġiba adegwata;
   (b) jippreżenta opinjonijiet lill-Bord tas-Superviżuri dwar id-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu skont l-Artikolu 44 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, għajr id-deċiżjonijiet imsemmijin fl-Artikoli 17 u 19 ta' dak ir-Regolament, fir-rigward ta' kompiti li jkunu ngħataw lill-awtoritajiet kompetenti msemmijin fl-Artikolu 22 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

7.  Il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs għandu, fir-rigward tas-CCPs ta' pajjiżi terzi jħejji abbozzi ta' deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu lill-Bord tas-Superviżuri u jwettaq il-kompiti fdati lill-ESMA fl-Artikoli 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m, 25n u 85(6).

8.  Il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs għandu, fir-rigward ta' CCPs ta' pajjiżi terzi, jikkondividi mal-Kulleġġ tas-CCPs ta' pajjiżi terzi l-aġendi tal-laqgħat tiegħu qabel dawn iseħħu, il-minuti tal-laqgħat tiegħu, l-abbozzi ta' deċiżjonijiet kompleti li jippreżenta lill-Bord tas-Superviżuri u d-deċiżjonijiet finali adottati mill-Bord tas-Superviżuri.

9.  Il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs għandu jkun appoġġat minn persunal dedikat mill-ESMA, li jkollu biżżejjed għarfien, ħiliet u esperjenza, sabiex:

   (a) iħejji l-laqgħat tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs;
   (b) iħejji l-analiżi neċessarja għat-twettiq tal-kompiti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs;
   (c) jappoġġa lill-Kumitat Superviżorju tas-CCPs tal-ESMA fil-kooperazzjoni internazzjonali tiegħu fil-livell amministrattiv.

10.  Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, l-ESMA għandha tiżgura s-separazzjoni strutturali bejn il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs u funzjonijiet oħra msemmijin fir-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 24b

Konsultazzjoni tal-banek ċentrali tal-ħruġ

1.  Fir-rigward ta' deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu skont l-Artikoli 41, 44, 46, 50 u 54 li jirrigwardaw CCPs tal-Grad 2, il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs għandu jikkonsulta lill-banek ċentrali tal-ħruġ imsemmijin fil-punt (f) tal-Artikolu 25(3). Kull bank ċentrali tal-ħruġ jista' jirrispondi. Kwalunkwe risposta għandha tasal fi żmien 10 ijiem tax-xogħol mit-trażmissjoni tal-abbozz ta' deċiżjoni. F'sitwazzjonijiet ta' emerġenza, il-perijodu msemmi hawn fuq ma għandux ikun ta' aktar minn 24 siegħa. Meta bank ċentrali tal-ħruġ jipproponi emendi jew joġġezzjona għall-abbozzi ta' deċiżjonijiet skont l-Artikoli 41, 44, 46, 50 u 54, għandu jipprovdi r-raġunijiet kollha u fid-dettall, bil-miktub. Hekk kif jiskadi l-perijodu għall-konsultazzjoni, il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs għandu jikkunsidra b'mod debitu l-emendi proposti mill-banek ċentrali tal-ħruġ.

2.  Meta l-Kumitat Superviżorju tas-CCPs ma jirriflettix fl-abbozz ta' deċiżjoni tiegħu l-emendi proposti minn bank ċentrali tal-ħruġ, il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs għandu jinforma lil dak il-bank ċentrali tal-ħruġ bil-miktub waqt li jiddikjara r-raġunijiet kollha tiegħu għalfejn ma jkunx ħa kont tal-emendi proposti minn bank ċentrali tal-ħruġ, u jipprovdi spjegazzjoni għad-devjazzjonijiet minn dawk l-emendi. Il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs għandu jippreżenta lill-Bord tas-Superviżuri l-emendi proposti minn banek ċentrali tal-ħruġ u l-ispjegazzjonijiet tiegħu għalfejn ma jkunx ħa kont tagħhom flimkien mal-abbozz ta' deċiżjoni tiegħu.

3.  Fir-rigward tad-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu skont l-Artikoli 25(2c) u 85(6), il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs għandu jfittex il-qbil tal-banek ċentrali tal-ħruġ imsemmijin fil-punt (f) tal-Artikolu 25(3) għall-kwistjonijiet relatati mal-muniti maħruġa minnhom. Għandu jkun ikkunsidrat li kull bank ċentrali tal-ħruġ ta l-qbil tiegħu sakemm il-bank ċentrali tal-ħruġ ma jipproponix emendi jew ma joġġezzjonax fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol mit-trasmissjoni tal-abbozz ta' deċiżjoni. Meta l-bank ċentrali tal-ħruġ jipproponi emendi jew joġġezzjona għal abbozz ta' deċiżjoni, huwa għandu jipprovdi r-raġunijiet kollha u fid-dettall, bil-miktub. Fejn bank ċentrali tal-ħruġ jipproponi emendi fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mal-munita maħruġa minnu, il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs jista' biss jippreżenta lill-Bord tas-Superviżuri l-abbozz ta' deċiżjoni kif emendat fir-rigward ta' dawk il-kwistjonijiet. Fejn bank ċentrali tal-ħruġ joġġezzjona fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mal-munita maħruġa minnu, il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs ma għandux jinkludu dawk il-kwistjonijiet fl-abbozz ta' deċiżjoni lill-Bord tas-Superviżuri għall-adozzjoni.

Artikolu 24c

Teħid ta' deċiżjonijiet fi ħdan il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs

Il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu permezz ta' maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu bid-dritt tal-vot. F'każ li l-voti jiġu ndaqs, il-President għandu jkollu l-vot deċiżiv.

Artikolu 24d

Teħid ta' deċiżjonijiet fi ħdan il-Bord tas-Superviżuri

Meta l-Kumitat Superviżorju tas-CCPs jippreżenta abbozzi ta' deċiżjonijiet lill-Bord ta' Superviżuri skont l-Artikoli 25(2), 25(2a), 25(2b), 25(2c), 25(5), 25m, 85(6), 89(3b) u b'mod addizzjonali biss għal CCPs tal-Grad 2 skont l-Artikoli 41, 44, 46, 50 u 54, il-Bord tas-Superviżuri għandu jiddeċiedi skont l-Artikolu 44 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol.

Meta l-Kumitat Superviżorju tas-CCPs jippreżenta abbozzi ta' deċiżjonijiet lill-Bord ta' Superviżuri skont Artikoli għajr dawk imsemmijin fl-ewwel subparagrafu, il-Bord tas-Superviżuri għandu jiddeċiedi dwar dawk l-abbozzi ta' deċiżjonijiet skont l-Artikolu 44 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 fi żmien tliet ijiem tax-xogħol.

Artikolu 24e

Responsabbiltà

1.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' jistieden lill-President u l-membri indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs biex jagħmlu dikjarazzjoni filwaqt li jirrispettaw kompletament l-indipendenza tagħhom. Huma għandhom jagħmlu dikjarazzjoni quddiem il-Parlament Ewropew u jwieġbu kwalunkwe mistoqsija mressqa mill-Membri tiegħu kull meta jintalab dan.

2.  Il-President u l-membri indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs għandhom jirrapportaw bil-miktub dwar l-attivitajiet prinċipali tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill meta jintalbu jagħmlu dan u mill-inqas 15-il jum qabel ma jagħmlu d-dikjarazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

3.  Il-President u l-membri indipendenti għandhom jirrapportaw kwalunkwe informazzjoni rilevanti mitluba mill-Parlament Ewropew fuq bażi ad-hoc u kunfidenzjali. Dan ir-rapport ma għandux ikopri informazzjoni kunfidenzjali ta' CCPs individwali.";

"

10.  L-Artikolu 25 huwa emendat kif ġej:

(a)  paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:"

"1. CCP stabbilita f'pajjiż terz tista' tipprovdi biss servizzi ta' kklerjar lil membri tal-ikklerjar jew lil ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni meta dik is-CCP tkun rikonoxxuta mill-ESMA.'';

"

(b)  fil-paragrafu 2, jiżdied il-punt li ġej:"

"(e) is-CCP li ma tkunx ġiet stabbilita ▌ bħala sistemikament importanti jew ▌ mhux probabbli ssir sistemikament importanti ▌ f'konformità mal-paragrafu 2a u għalhekk tkun CCP tal-Grad 1.";

"

(c)  jiddaħħlu l-paragrafi li ġejjin:"

"2a. L-ESMA għandha, wara li tikkonsulta lill-BERS u lill-banek ċentrali tal-ħruġ imsemmijin fil-punt (f) tal-paragrafu 3, tiddetermina jekk CCP tkunx sistemikament importanti jew jekk x'aktarx ser issir sistemikament importanti għall-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni jew ta' mill-inqas wieħed mill-Istati Membri ▌ tagħha billi tieħu kont tal-kriterji kollha li ġejjin:

   (a) in-natura, id-daqs u l-kumplessità tan-negozju tas-CCP fl-Unjoni u barra l-Unjoni sa fejn in-negozju tagħha jista' jkollu impatt sistemiku fuq l-Unjoni jew fuq Stat Membru wieħed tagħha jew aktar, inkluż: (i) il-valur f'termini ta' aggregat u f'kull munita tal-Unjoni ta' tranżazzjonijiet ikklerjati mis-CCP, jew l-iskopertura aggregata tas-CCP involuta f'attivitajiet ta' kklerjar għall-membri tal-ikklerjar tagħha, u sal-punt li tkun disponibbli l-informazzjoni, il-klijenti u l-klijenti indiretti tagħhom stabbiliti fl-Unjoni, inkluż meta jkunu ġew iddeżinjati mill-Istati Membri bħala Istituzzjoni Sistematikament Importanti Oħra (O-SIIs) skont l-Artikolu 131(3) tad-Direttiva 2013/36/UE, u; (ii) il-profil tar-riskju tas-CCP, f'termini ta', fost oħrajn, riskju legali, operattiv u tan-negozju;
   (b) l-effett li n-nuqqas tas-CCP jew it-tfixkil tagħha ikollu fuq: (i) swieq finanzjarji, inkluż il-likwidità tas-swieq li sservi; (ii) istituzzjonijiet finanzjarji; (iii) is-sistema finanzjarja b'mod ġenerali; jew (iv) fuq l-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni jew ta' xi Stat Membru wieħed jew aktar tagħha;
   (c) l-istruttura tas-sħubija tal-ikklerjar tas-CCP inkluż, sa fejn tkun disponibbli l-informazzjoni, l-istruttura tan-netwerk tal-membri tal-ikklerjar tal-klijenti u l-klijenti indiretti, stabbiliti fl-Unjoni;
   (d) il-punt sa fejn servizzi alternattivi ta' kklerjar ipprovduti minn CCPs oħra jeżistu fl-istrumenti finanzjarji denominati f'muniti tal-Unjoni għall-membri tal-ikklerjar, u sa fejn tkun disponibbli l-informazzjoni, għall-klijenti tagħhom u l-klijenti indiretti stabbiliti fl-Unjoni;
   (e) ir-relazzjoni, l-interdipendenzi, jew l-interazzjonijiet l-oħrajn tas-CCP ma' infrastrutturi tas-swieq finanzjarji oħrajn, istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn u s-sistema finanzjarja b'mod ġenerali sa fejn probabbli li dan ikollu impatt fuq l-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni jew ta' xi wieħed mill-Istati Membri tagħha.

Il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat f'konformità mal-Artikolu 82 biex tispeċifika aktar il-kriterji stabbiliti fl-ewwel subparagrafu fi żmien ... [12-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Mingħajr preġudizzju għall-eżitu tal-proċess ta' rikonoxximent, l-ESMA għandha, wara li twettaq il-valutazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, tinforma lis-CCP applikanti jekk titqiesx bħala CCP tal-Grad 1 jew le fi żmien 30 jum tax-xogħol mid-determinazzjoni li l-applikazzjoni ta' dik is-CCP tkun kompluta f'konformità mal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 4.

2b.  Meta l-ESMA tiddetermina li CCP tkun sistemikament importanti jew li x'aktarx ser issir sistemikament importanti (CCP tal-Grad 2) skont il-paragrafu 2a, għandha tirrikonoxxi biss li dik is-CCP tipprovdi ċerti servizzi jew attivitajiet tal-ikklerjar fejn, flimkien mal-kondizzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 25(2)(a), (b), (c) u (d), jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet li ġejjin:

   (a) is-CCP tikkonforma, fil-mument tar-rikonoxximent u minn hemm 'il quddiem fuq bażi kontinwa, mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 16 u fit-Titoli IV u V. Fir-rigward tal-konformità tas-CCP mal-Artikoli 41, 44, 46, 50 u 54, l-ESMA għandha tikkonsulta l-banek ċentrali tal-ħruġ imsemmijin fil-punt (f) tal-paragrafu 3 skont il-proċedura stabbilita fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 24b(1). L-ESMA għandha tikkunsidra, f'konformità mal-Artikolu 25a(2), sa liema punt il-konformità tas-CCP ma' dawk ir-rekwiżiti hija ssodisfata mill-konformità tagħha mar-rekwiżiti komparabbli applikabbli fil-pajjiż terz;
   (b) il-banek ċentrali tal-ħruġ imsemmija fil-punt (f) tal-paragrafu 3 ipprovdew lill-ESMA konferma bil-miktub, fi żmien 30 jum tax-xogħol mid-determinazzjoni ta' jekk CCP ta' pajjiż terz hijiex CCP tal-Grad 1 f'konformità mat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 25(2a) jew wara r-rieżami f'konformità mal-paragrafu 5, li s-CCP tikkonforma mar-rekwiżiti li ġejjin li dawk il-banek ċentrali tal-ħruġ setgħu imponew fit-twettiq tal-kompiti tal-politika monetarja tagħhom:
   (i) il-preżentazzjoni ta' kwalunkwe informazzjoni li l-bank ċentrali tal-ħruġ jista' jirrikjedi mat-talba motivata tiegħu, fejn dik l-informazzjoni ma tkunx inkisbet mod ieħor mill-ESMA;
   (ii) il-kooperazzjoni sħiħa u debita mal-bank ċentrali tal-ħruġ fil-kuntest tal-valutazzjoni tar-reżiljenza tas-CCP għal kondizzjonijiet ħżiena tas-suq imwettqa f'konformità mal-Artikolu 25b(3);
   (iii) ftuħ jew notifika ta' intenzjoni ta' ftuħ, skont il-kriterji u r-rekwiżiti rilevanti għall-aċċess, kont ta' depożitu mal-lejl mal-bank ċentrali tal-ħruġ.
   (iv) il-konformità mar-rekwiżiti, applikati f'sitwazzjonijiet eċċezzjonali mill-bank ċentrali tal-ħruġ, fil-limiti tal-kompetenzi tiegħu biex jindirizza riskji tal-likwidità sistemiċi temporanji li jaffettwaw it-trasmissjoni tal-politika monetarja jew l-operat mingħajr xkiel tas-sistemi ta' pagament, u li jikkonċernaw il-kontroll tar-riskju tal-likwidità, ir-rekwiżiti tal-marġni, il-kollateral, arranġamenti ta' saldu jew arranġamenti tal-interoperabilità.

Ir-rekwiżiti msemmija fil-punt (iv) għandhom jiżguraw l-effiċjenza, is-solidità u r-reżiljenza tas-CCPs u jkunu allinjati ma' dawk stabbiliti fl-Artikolu 16 u fit-Titoli IV u V ta' dan ir-Regolament.

L-applikazzjoni tar-rekwiżiti msemmija fil-punt (iv) għandha tkun kondizzjoni għar-rikonoxximent għal perijodu limitat ta' żmien ta' mhux aktar minn 6 xhur. Meta fi tmiem dak il-perijodu, il-bank ċentrali tal-ħruġ iqis li s-sitwazzjoni eċċezzjonali għadha tippersisti, l-applikazzjoni tar-rekwiżiti għall-finijiet ta' rikonoxximent tista' tiġi estiża darba għal perijodu addizzjonali ta' mhux aktar minn sitt xhur.

Qabel ma jimponi jew jestendi ir-rekwiżiti msemmija fil-punt (iv), il-bank ċentrali tal-ħruġ għandu jinforma lill-ESMA, lill-banek ċentrali tal-ħruġ l-oħrajn imsemmijin fil-punt (f) tal-paragrafu 3 u lill-membri tal-Kulleġġ tas-CCPs ta' pajjiżi terzi tal-ESMA u jipprovdilhom spjegazzjoni tal-effetti tar-rekwiżiti li biħsiebu jimponi fuq l-effiċjenza, is-solidità u r-reżiljenza tas-CCPs u b'ġustifikazzjoni dwar għalfejn ir-rekwiżiti huma neċessarji u proporzjonati biex jiżguraw it-trasmissjoni tal-politika monetarja jew l-operat mingħajr xkiel tas-sistemi ta' pagament fir-rigward tal-valuta li huwa joħroġ. L-ESMA għandha tippreżenta lill-bank ċentrali tal-ħruġ opinjoni fi żmien 10 ijiem tax-xogħol mit-trasmissjoni tal-abbozz ta' rekwiżit jew l-abbozz ta' estensjoni. F'sitwazzjonijiet ta' emerġenza, il-perijodu msemmi hawn fuq ma għandux ikun ta' aktar minn 24 siegħa. Fl-opinjoni tagħha, l-ESMA għandha tikkunsidra b'mod partikolari l-effetti tar-rekwiżiti imposti fuq l-effiċjenza, is-solidità u r-reżiljenza tas-CCP. Il-banek ċentrali tal-ħruġ l-oħra msemmijin fil-punt (f) tal-paragrafu 3 jistgħu jippreżentaw opinjoni fl-istess limitu ta' żmien. Hekk kif jiskadi l-perijodu għall-konsultazzjoni, il-bank ċentrali tal-ħruġ għandu jikkunsidra b'mod debitu l-emendi proposti fl-opinjonijiet tal-ESMA jew tal-banek ċentrali tal-ħruġ imsemmijin fil-punt (f) tal-paragrafu 3. Il-bank ċentrali tal-ħruġ għandu jinforma wkoll lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill qabel jestendi l-applikazzjoni ta' rekwiżiti msemmija fil-punt (iv).

Il-bank ċentrali tal-ħruġ għandu jikkoopera u jikkondividi informazzjoni fuq bażi kontinwa mal-ESMA u mal-banek ċentrali tal-ħruġ l-oħrajn imsemmijin fil-punt (f) tal-paragrafu 3 fir-rigward tar-rekwiżiti imsemmijin fil-punt (iv), b'mod partikolari fir-rigward tal-valutazzjoni tar-riskji ta' likwidità sistemika u l-effetti tar-rekwiżiti imposti fuq l-effiċjenza, is-solidità u r-reżiljenza tas-CCPs.

Fejn bank ċentrali tal-ħruġ jimponi kwalunkwe wieħed mir-rekwiżiti msemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu wara li tkun ġiet rikonoxxuta CCP tal-Grad 2, il-konformità ma' kwalunkwe tali rekwiżit għandu jitqies bħala kondizzjoni għar-rikonoxximent u l-banek ċentrali tal-ħruġ għandhom jipprovdu lill-ESMA konferma bil-miktub, fi żmien 90 jum tax-xogħol, li s-CCP tikkonforma mar-rekwiżit.

Meta bank ċentrali tal-ħruġ rilevanti ma jkunx ipprovda tweġiba bil-miktub lill-ESMA fil-limitu ta' żmien, l-ESMA tista' tqis dan ir-rekwiżit bħala sodisfatt;

   (c) is-CCP ipprovdiet lill-ESMA dikjarazzjoni bil-miktub, iffirmata mir-rappreżentant legali tagħha, li tesprimi l-kunsens bla kondizzjonijiet tas-CCP ▌biex:
   (i) tipprovdi fi żmien tliet ijiem ta' xogħol wara trattament ta' talba mill-ESMA kwalunkwe dokument, rekord, informazzjoni u data miżmuma minn dik is-CCP fil-ħin li tkun ġiet notifikata t-talba; u
   (ii) tippermetti lill-ESMA li jkollha aċċess għal kwalunkwe wieħed mill-binjiet tan-negozju tas-CCP, kif ukoll opinjoni legali motivata minn espert legali indipendenti li tikkonferma li l-kunsens espress huwa validu u eżegwibbli skont il-liġijiet applikabbli rilevanti;
   (d) is-CCP implimentat il-miżuri kollha meħtieġa u stabbiliet il-proċeduri kollha meħtieġa biex tiżgura li jkun hemm konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-punti (a) u (c);
   (e) il-Kummissjoni ma adottatx att ta' implimentazzjoni skont il-paragrafu 2c.

2c.  L-ESMA, wara li tikkonsulta mal-BERS u bi ftehim ▌ mal-banek ċentrali tal-ħruġ imsemmijin fil-punt (f) tal-paragrafu 3 f'konformità mal-Artikolu 24b(3) u b'mod proporzjonat mal-grad ta' importanza sistemika tas-CCP skont il-paragrafu 2a, tista', abbażi ta' valutazzjoni motivata b'mod sħiħ, tikkonkludi li CCP jew xi servizzi ta' kklerjar tagħha huma ta' importanza sistemika tant sostanzjali li jeħtieġ li s-CCP ma tiġix rikonoxxuta li tipprovdi ċerti servizzi jew attivitajiet ta' kklerjar. Il-ftehim ta' bank ċentrali tal-ħruġ għandu jirrelata biss mal-munita li joħroġ u mhux mar-rakkomandazzjoni msemmija fis-subparagrafu li jmiss kollu kemm hu. Fil-valutazzjoni tagħha, l-ESMA għandha wkoll:

   (a) tispjega kif il-konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2b ma tindirizzax b'mod suffiċjenti r-riskju għall-istabbiltà finanzjarja għall-Unjoni jew għal wieħed jew aktar mill-Istati Membri tagħha ▌;
   (b) tiddeskrivi l-karatteristiċi tas-servizzi ta' kklerjar ipprovduti mis-CCP, inkluż ir-rekwiżiti ta' likwidità u ta' saldu fiżiku assoċjati mal-forniment ta' tali servizzi;
   (c) tipprovdi valutazzjoni teknika kwantitattiva tal-ispejjeż u l-benefiċċji u l-konsegwenzi ta' deċiżjoni biex is-CCP ma tiġix rikonoxxuta biex tforni ċerti servizzi jew attivitajiet tal-ikklerjar, filwaqt li jittieħed kont:
   (i) tal-eżistenza ta' sostituti alternattivi potenzjali għall-forniment tas-servizzi ta' kklerjar kkonċernati fil-muniti kkonċernati lill-membri tal-ikklerjar, u sa fejn tkun disponibbli l-informazzjoni, il-klijenti tagħhom u l-klijenti indiretti stabbiliti fl-Unjoni;
   (ii) il-konsegwenzi potenzjali tal-inklużjoni tal-kuntratti pendenti miżmuma f'CCP fl-ambitu tal-att ta' implimentazzjoni;

Abbażi tal-valutazzjoni tagħha, l-ESMA għandha tirrakkomanda li l-Kummissjoni tadotta att ta' implimentazzjoni li jikkonferma li dik is-CCP ma għandhiex tiġi rikonoxxuta biex tipprovdi ċerti servizzi jew attivitajiet ta' kklerjar.

Il-Kummissjoni għandu jkollha mill-inqas 30 jum ta' xogħol biex tivvaluta r-rakkomandazzjoni tal-ESMA.

Wara l-preżentazzjoni tar-rakkomandazzjoni msemmija fit-tieni subparagrafu, il-Kummissjoni tista' tadotta, bħala miżura tal-aħħar rikors, att ta' implimentazzjoni li jispeċifika:

   (a) li wara l-perijodu ta' adattament speċifikat mill-Kummissjoni f'konformità mal-punt (b), uħud mis-servizzi tal-ikklerjar jew kollha kemm huma ta' dik is-CCP ta' pajjiż terz ikunu jistgħu jiġu pprovduti biss lil membri tal-ikklerjar u lil ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni minn dik is-CCP wara li tkun ġiet awtorizzata tagħmel dan f'konformità mal-Artikolu 14.
   (b) perijodu ta' adattament adegwat għas-CCP, il-membri tal-ikklerjar tagħha u l-klijenti tagħhom. Il-perijodu ta' adattament ma għandux jaqbeż is-sentejn, u jista' jiġi estiż darba biss b'perijodu addizzjonali ta' 6 xhur fejn għadhom jeżistu r-raġunijiet għall-għoti ta' perijodu ta' adattament;
   (c) il-kondizzjonijiet li skonthom dik is-CCP tista' tkompli tforni ċerti servizzi jew attivitajiet ta' kklerjar matul il-perijodu ta' adattament imsemmi fil-punt (b);
   (d) kwalunkwe miżura li għandha tittieħed matul il-perijodu ta' adattament, sabiex jiġu limitati l-ispejjeż potenzjali għall-membri tal-ikklerjar u l-klijenti tagħhom, b'mod partikolari dawk stabbiliti fl-Unjoni.

Meta tispeċifika s-servizzi u perijodu ta' adattament imsemmijin fil-punti (a) u (b) tat-tielet subparagrafu, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra:

   (a) il-karatteristiċi tas-servizzi offruti mis-CCP u s-sostitwibbiltà tagħhom;
   (b) jekk u sa liema punt it-tranżazzjonijiet ikklerjati pendenti għandhom jiġu inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-att ta' implimentazzjoni, b'kont meħud tal-konsegwenzi legali u ekonomiċi ta' dik l-inklużjoni;
   (c) l-implikazzjonijiet ta' spejjeż potenzjali għal membri tal-ikklerjar u, fejn din l-informazzjoni tkun disponibbli, il-klijenti tagħhom, b'mod partikolari dawk stabbiliti fl-Unjoni.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 86(2).";

"

(d)  il-paragrafu 3 huwa emendat kif ġej:

(i)  il-parti introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:"

"3. Meta tkun qed tivvaluta jekk ġewx ssodisfati l-kondizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 2(a), (b), (c) u (d), l-ESMA għandha tikkonsulta lil:'';

"

(ii)  il-punt (f) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(f) il-banek ċentrali tal-ħruġ tal-valuti kollha tal-Unjoni tal-istrumenti finanzjarji kklerjati jew li għandhom jiġu kklerjati mis-CCP.";

"

(e)  Fil-paragrafu 4, it-tieni, it-tielet u r-raba' subparagrafi huma sostitwiti b'dan li ġej:"

"Is-CCP applikanti għandha tipprovdi lill-ESMA l-informazzjoni kollha neċessarja għar-rikonoxximent tagħha. Fi żmien 30 jum tax-xogħol minn meta tirċeviha, l-ESMA għandha tivvaluta jekk l-applikazzjoni hijiex kompleta. Jekk l-applikazzjoni ma tkunx kompleta, l-ESMA għandha tistabbilixxi limitu ta' żmien sa meta s-CCP applikanti għandha tipprovdi informazzjoni addizzjonali. L-ESMA għandha tibgħat minnufih l-informazzjoni kollha li tkun irċeviet mingħand is-CCP applikanti lill-Kulleġġ tas-CCPs ta' pajjiżi terzi tal-ESMA.

Id-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent għandha tkun ibbażata fuq il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2 għal CCPs ta' Grad 1 u fil-punti (a), (b), (c) u (d) tal-paragrafu 2 u l-paragrafu 2b għal CCPs ta' Grad 2. Għandha tkun indipendenti minn kwalunkwe valutazzjoni bħala l-bażi għad-deċiżjoni ta' ekwivalenza kif imsemmi fl-Artikolu 13(3).

Fi żmien 180 jum ta' xogħol mid-determinazzjoni li applikazzjoni tkun kompluta f'konformità mal-ewwel subparagrafu, l-ESMA għandha tinforma lis-CCP applikanti bil-miktub, bi spjegazzjoni motivata b'mod sħiħ, dwar jekk ikunx ingħata jew ikunx ġie rifjutat ir-rikonoxximent.";

"

(f)  fil-paragrafu 4, is-subparagrafu 6 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"L-ESMA għandha tippubblika fuq is-sit web tagħha lista tas-CCPs rikonoxxuti f'konformità ma' dan ir-Regolament, filwaqt li tindika l-klassifikazzjoni tagħhom bħala CCPs ta' Grad 1 jew ta' Grad 2.";

"

(g)  il-paragrafu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"5. L-ESMA għandha, wara li tikkonsulta mal-awtoritajiet u l-entitajiet imsemmija fil-paragrafu 3, tirrieżamina r-rikonoxximent ta' CCP stabbilita f'pajjiż terz:

   (a) fejn dik is-CCP beħsiebha testendi jew tnaqqas il-firxa tal-attivitajiet u s-servizzi tagħha fl-Unjoni, f'liema każ għandha tinforma lill-ESMA billi tippreżenta l-informazzjoni kollha meħtieġa; u
   (b) fi kwalunkwe każ mill-inqas kull ħames snin.

Dak ir-rieżami għandu jitwettaq skont il-paragrafi 2, 2a, 2b, 2c, 3 u 4.

Fejn, wara r-rieżami msemmi fl-ewwel subparagrafu, l-ESMA tiddetermina li CCP ta' pajjiż terz li tkun ġiet ikklassifikata bħala CCP tal-Grad 1 għandha tiġi kklassifikata bħala CCP tal-Grad 2, l-ESMA għandha tistabbilixxi perijodu ta' adattament adegwat li ma għandux jeċċedi 18-il xahar li fihom is-CCP trid tikkonforma mar-rekwiżiti msemmijin fil-paragrafu 2b. L-ESMA tista' testendi dak il-perijodu ta' żmien ta' adattament b'mhux aktar minn sitt xhur addizzjonali fuq it-talba motivata tas-CCP jew tal-awtorità kompetenti responsabbli għas-superviżjoni tal-membri tal-ikklerjar, meta tali estensjoni tkun iġġustifikata minn ċirkostanzi eċċezzjonali u implikazzjonijiet għall-membri tal-ikklerjar stabbiliti fl-Unjoni.";

"

(h)  il-paragrafu 6 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"6. Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, li jiddetermina dan li ġej:

   (a) li l-arranġamenti ġuridiċi u superviżorji ta' pajjiż terz jiżguraw li s-CCPs awtorizzati f'dak il-pajjiż terz jikkonformaw fuq bażi kontinwa ma' rekwiżiti ġuridikament vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV ta' dan ir-Regolament;
   (b) li dawn is-CCPs ikunu soġġetti għal superviżjoni u infurzar effettivi f'dak il-pajjiż terz fuq bażi kontinwa;
   (c) li l-qafas legali ta' dak il-pajjiż terz jipprevedi sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs awtorizzati taħt reġimi legali ta' pajjiżi terzi;

Il-Kummissjoni tista' tippreżenta l-applikazzjoni tal-att ta' implimentazzjoni msemmi fl-ewwel subparagrafu għat-twettiq effettiv ta' kwalunkwe rekwiżit stabbilit fih minn pajjiż terz fuq bażi kontinwa u għall-kapaċità li l-ESMA effettivament twettaq ir-responsabbiltajiet tagħha fir-rigward ta' CCPs ta' pajjiżi terzi rikonoxxuti skont il-paragrafi 2 u 2b jew b'rabta mal-monitoraġġ imsemmi fil-paragrafu 6b, inkluż permezz tal-approvazzjoni u l-applikazzjoni tal-arranġamenti dwar il-kooperazzjoni msemmijin fil-paragrafu 7.'';

"

(i)  jiddaħħlu l-paragrafi li ġejjin:"

"6a. Il-Kummissjoni tista' tadotta att delegat skont l-Artikolu 82 biex tispeċifika aktar il-kriterji msemmijin fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 6.

6b.  L-ESMA għandha tissorvelja l-iżviluppi regolatorji u superviżorji f'pajjiżi terzi li għalihom ikunu ġew adottati l-atti ta' implimentazzjoni skont il-paragrafu 6.

Fejn l-ESMA tidentifika kwalunkwe żvilupp regolatorju jew superviżorju f'dawk il-pajjiżi terzi, li jista' jkollu impatt fuq l-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni jew ta' xi wieħed ▌ mill-Istat Membru tagħha, għandha tgħarraf lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni ▌ u lill-membri tal-Kulleġġ tas-CCPs ta' pajjiżi terzi tal-ESMA msemmija fl-Artikolu 25ba mingħajr dewmien. Kull informazzjoni bħal din għandha tiġi ttrattata b'mod kunfidenzjali.

L-ESMA għandha tippreżenta rapport kunfidenzjali lill-Kummissjoni u lill-membri tal-Kulleġġ tas-CCPs ta' pajjiżi terzi tal-ESMA msemmijin fl-Artikolu 25ba dwar l-iżviluppi regolatorji u superviżorji tal-pajjiżi terzi msemmijin fl-ewwel subparagrafu fuq bażi annwali.";

"

(j)  ▌il-paragrafu 7 huwa emendat kif ġej:

(i)  is-sentenza introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:"

"7. L-ESMA għandha tistabbilixxi arranġamenti ta' kooperazzjoni effettivi mal-awtoritajiet kompetenti rilevanti ta' pajjiżi terzi li l-oqfsa legali u superviżorji tagħhom ġew rikonoxxuti bħala ekwivalenti għal dan ir-Regolament skont il-paragrafu 6. Dawn l-arranġamenti għandhom jispeċifikaw mill-inqas:";

"

(ii)  il-punt (a) huwa sostitwit b'dan li ġej ▌:"

"(a) il-mekkaniżmu għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-ESMA, il-banek ċentrali tal-ħruġ msemmija fil-punt (f) tal-paragrafu 3 u l-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi kkonċernati, inkluż l-aċċess għall-informazzjoni kollha mitluba mill-ESMA rigward CCPs awtorizzati f'pajjiżi terzi, bħal tibdil sostanzjali għall-mudelli u l-parametri tar-riskju, l-estensjoni ta' attivitajiet u servizzi tas-CCPs, tibdil fl-istruttura tal-kont tal-klijent u fl-użu ta' sistemi ta' pagamenti li jaffettwaw b'mod sostanzjali lill-Unjoni;";

"

(iii)  il-punt (d) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(d) il-proċeduri li jikkonċernaw il-koordinazzjoni ta' attivitajiet superviżorji, inkluż il-ftehim ta' awtoritajiet ta' pajjiżi terzi biex jippermettu investigazzjonijiet u spezzjonijiet fuq il-post f'konformità mal-Artikoli 25d u 25e rispettivament.";

"

(iv)  jiżdiedu l-punti li ġejjin:"

"(e) il-proċeduri neċessarji għall-monitoraġġ effettiv tal-iżviluppi regolatorji u superviżorji f'pajjiż terz;

   (f) il-proċeduri għal awtoritajiet ta' pajjiżi terzi biex jiżguraw l-infurzar effettiv ta' deċiżjonijiet adottati mill-ESMA skont l-Artikoli 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m u 25n.
   (g) il-proċeduri għal awtoritajiet ta' pajjiżi terzi biex jinformaw lill-ESMA, lill-Kulleġġ tas-CCPs ta' pajjiżi terzi msemmijin fl-Artikolu 25ba u lill-banek ċentrali tal-ħruġ imsemmijin fil-punt (f) tal-paragrafu 3 mingħajr dewmien mhux ġustifikat bi kwalunkwe sitwazzjoni ta' emerġenza relatata mas-CCP, inkluż żviluppi fis-swieq finanzjarji, li jista' jkollhom effett negattiv fuq il-likwidità tas-suq u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni jew ta' wieħed mill-Istati Membri tagħha u l-proċeduri u l-pjanijiet ta' kontinġenza għall-indirizzar ta' dawn is-sitwazzjonijiet.
   (h) il-kunsens ta' awtoritajiet ta' pajjiż terz għall-kondiviżjoni ulterjuri ta' kwalunkwe informazzjoni li jkunu pprovdew lill-ESMA skont l-arranġamenti ta' kooperazzjoni mal-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 3 u l-membri tal-kulleġġ tas-CCP ta' pajjiż terz, soġġett għar-rekwiżiti ta' segretezza professjonali stabbiliti fl-Artikolu 83;";

"

(v)  jiżdied is-subparagrafu finali li ġej:"

"Meta l-ESMA tikkunsidra li awtorità kompetenti ta' pajjiż terz tonqos milli tapplika kwalunkwe waħda mid-dispożizzjonijiet stipulati f'arranġamenti ta' kooperazzjoni stabbiliti f'konformità ma' dan il-paragrafu, hija għandha tinforma lill-Kummissjoni b'mod kunfidenzjali u mingħajr dewmien b'dan. F'dan il-każ, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tirrevedi l-att ta' implimentazzjoni adottat f'konformità mal-paragrafu 6.";

"

11.  Jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:"

"Artikolu 25a

Konformità komparabbli

1.  CCP imsemmija fl-Artikolu 25(2b)(a) tista' tippreżenta talba motivata li l-ESMA tivvaluta jekk fil-konformità tagħha mal-qafas applikabbli ta' pajjiżi terzi, filwaqt li jittieħed kont tad-dispożizzjonijiet tal-att ta' implimentazzjoni adottati f'konformità mal-Artikolu 25(6), dik is-CCP tista' titqies li tissodisfa l-konformità mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 25(2b)(a) u stabbiliti fl-Artikolu 16 t-Titoli IV u V. L-ESMA għandha minnufih tibgħat it-talba lill-Kulleġġ tas-CCPs ta' pajjiżi terzi.

2.  It-talba msemmija fil-paragrafu 1 għandha tipprovdi bażi fattwali għall-kostatazzjoni ta' komparabbiltà u r-raġunijiet għalfejn il-konformità mar-rekwiżiti applikabbli fil-pajjiż terz tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 16 u t-Titoli IV u V.

3.  Sabiex jiġi żgurat li l-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tirrifletti b'mod effettiv l-objettivi regolatorji tar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 16 u t-Titoli IV u V u l-interessi tal-Unjoni kollha kemm huma, il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat biex tispeċifika dan li ġej:

   (a) l-elementi minimi li għandhom jiġu evalwati għall-finijiet tal-paragrafu 1;
   (b) il-modalitajiet u l-kondizzjonijiet biex titwettaq il-valutazzjoni.

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-att delegat imsemmi fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikolu 82 fi żmien … [tnax-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Artikolu 25b

Il-konformità kontinwa mal-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent

1.  L-ESMA ser tkun responsabbli għat-twettiq tad-dmirijiet li jirriżultaw minn dan ir-Regolament għas-superviżjoni fuq bażi kontinwa tal-konformità ta' CCPs tal-Grad 2 rikonoxxuti mar-rekwiżiti msemmijin fl-Artikolu 25(2b)(a). Fir-rigward tad-deċiżjonijiet skont l-Artikoli 41, 44, 46, 50 u 54, l-ESMA għandha tikkonsulta lill-banek ċentrali tal-ħruġ imsemmijin fil-punt (f) tal-Artikolu 25(3) f'konformità mal-Artikolu 24b(1).

L-ESMA għandha teħtieġ il-konferma minn kull CCP tal-Grad 2 mill-inqas fuq bażi annwali li r-rekwiżiti msemmijin fil-punti (a), ▌(c) u (d) ▌tal-Artikolu 25(2b) jibqgħu jiġu ssodisfati.

Meta bank ċentrali tal-ħruġ imsemmi fil-punt (f) tal-Artikolu 25(3) jikkunsidra li CCP tal-Grad 2 ma tibqax tissodisfa l-kondizzjoni msemmija fl-Artikolu 25(2b)(b), huwa għandu jinnotifika minnufih lill-ESMA.

2.  Fejn l-ESMA tirċievi notifika skont it-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1 jew fejn CCP tal-Grad 2 tonqos milli tagħti lill-ESMA l-konferma msemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, is-CCP għandha titqies bħala li ma għadhiex tissodisfa l-kondizzjonijiet għal rikonoxximent skont l-Artikolu 25(2b) u għandha tapplika l-proċedura stabbilita fil-paragrafi 2, 3 u 4 tal-Artikolu 25m.

3.   L-ESMA għandha, f'kooperazzjoni mal-BERS, twettaq valutazzjonijiet, tar-reżiljenza ta' CCPs tal-Grad 2 rikonoxxuti għal żviluppi negattivi fis-suq f'konformità mal-Artikolu 32(2) tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, f'koordinazzjoni mal-valutazzjonijiet imsemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 24a(5). Il-banek ċentrali tal-ħruġ imsemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 25(3) jistgħu jikkontribwixxu għal tali valutazzjoni fit-twettiq tal-kompiti tal-politika monetarja tagħhom. Fit-twettiq ta' dawk il-valutazzjonijiet, l-ESMA għandha tinkludi mill-inqas ir-riskji finanzjarji u operazzjonali, u tiżgura l-konsistenza mal-valutazzjonijiet tar-reżiljenza tas-CCPs tal-Unjoni mwettqa skont l-Artikolu 21(6)(b) ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 25ba

Kulleġġ tas-CCPs ta' pajjiżi terzi

1.  L-ESMA għandha tistabbilixxi kulleġġ għal CCPs ta' pajjiżi terzi biex tiġi ffaċilitata l-kondiviżjoni ta' informazzjoni.

2.  Il-kulleġġ għandu jkun magħmul minn:

   (a) il-President tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs, li għandu jippresiedi l-kulleġġ;
   (b) iż-żewġ membri indipendenti tal-Kumitat Superviżorju tas-CCPs;
   (c) l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għas-superviżjoni tas-CCPs deżinjati mill-Istati Membri skont l-Artikolu 22; fi Stati Membri fejn inħatru aktar minn awtorità waħda bħala waħda kompetenti f'konformità mal-Artikolu 22, dawk l-awtoritajiet għandhom jaqblu dwar rappreżentant komuni.
   (d) l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għas-superviżjoni tal-membri tal-ikklerjar stabbiliti fl-Unjoni;
   (e) l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għas-superviżjoni ta' ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni, li qed jingħataw servizz jew li ser jingħataw servizz mis-CCPs;
   (f) l-awtoritajiet kompetenti li jissorveljaw lid-depożitarji ċentrali tat-titoli stabbiliti fl-Unjoni li s-CCPs huma konnessi jew beħsiebhom ikunu konnessi magħhom;
   (g) il-membri tas-SEBĊ.

3.  Il-membri tal-kulleġġ jistgħu jitolbu li l-Kumitat Superviżorju tas-CCPs jiddiskuti kwistjonijiet speċifiċi fir-rigward ta' CCP stabbilita f'pajjiż terz. It-tali talba għandha ssir bil-miktub u għandha tinkludi motivazzjoni dettaljata għat-talba. Il-Kumitat Superviżorju tas-CCPs għandu jikkunsidra kif xieraq tali talbiet u jipprovdi tweġiba xierqa.

4.  L-istabbiliment u l-funzjonament tal-kulleġġ għandu jkun ibbażat fuq ftehim bil-miktub bejn il-membri kollha tiegħu. L-obbligu tas-segretezza professjonali skont l-Artikolu 83 għandu japplika għall-membri kollha tal-kulleġġ.

Artikolu 25bb

Tariffi

1.  L-ESMA għandha titlob it-tariffi li ġejjin lil CCPs stabbiliti f'pajjiż terz f'konformità mal-att delegat adottat skont il-paragrafu 3:

   (a) tariffi assoċjati mal-applikazzjonijiet għar-rikonoxximent skont l-Artikolu 25;
   (b) tariffi annwali assoċjati mal-kompiti tal-ESMA skont dan ir-Regolament fir-rigward tas-CCPs rikonoxxuti f'konformità mal-Artikolu 25.

2.  It-tariffi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu proporzjonati mal-fatturat tas-CCP ikkonċernata u għandhom ikopru l-ispejjeż kollha mġarrba mill-ESMA għar-rikonoxximent u għat-twettiq tal-kompiti tagħha f'konformità ma' dan ir-Regolament.

3.  Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 82 sabiex tkompli tispeċifika dan li ġej:

   (a) it-tipi ta' tariffi;
   (b) il-kwistjonijiet li għalihom huma dovuti t-tariffi;
   (c) l-ammont tat-tariffi;
   (d) il-mod kif għandhom jitħallsu t-tariffi mill-entitajiet li ġejjin:
   (i) CCP stabbilita f'pajjiż terz li tapplika għal rikonoxximent;
   (ii) CCP rikonoxxuta kklassifikata bħala CCP tal-Grad 1 f'konformità mal-Artikolu 25(2);
   (iii) CCP rikonoxxuta kklassifikata bħala CCP tal-Grad 2 f'konformità mal-Artikolu 25(2b).

Artikolu 25bc

Eżerċizzju tas-setgħat imsemmija fl-Artikoli 25c sa 25e

Is-setgħat ikkonferiti fuq l-ESMA jew kwalunkwe uffiċjal tal-ESMA jew persuna oħra awtorizzata minnha mill-Artikoli 25c sa 25e ma għandhomx jintużaw biex jesiġu l-iżvelar ta' informazzjoni jew dokumenti li huma soġġetti għall-privileġġ legali.

Artikolu 25c

Talba għal informazzjoni

1.  L-ESMA tista' b'talba sempliċi jew b'deċiżjoni, titlob li s-CCPs rikonoxxuti u l-partijiet terzi relatati li lilhom dawk is-CCPs ikunu esternalizzaw funzjonijiet jew attivitajiet operazzjonali biex jipprovdu l-informazzjoni kollha neċessarja biex l-ESMA tkun tista' twettaq dmirijietha skont dan ir-Regolament.

2.  Meta tibgħat talba sempliċi għal informazzjoni skont il-paragrafu 1, l-ESMA għandha tindika dan kollu li ġej:

   (a) ir-referenza għal dan l-Artikolu bħala l-bażi legali tat-talba;
   (b) il-fini tat-talba;
   (c) l-informazzjoni meħtieġa;
   (d) il-limitu ta' żmien biex tingħata l-informazzjoni;
   (e) tinforma lill-persuna li tkun intalbet l-informazzjoni li mhijiex obbligata tipprovdi l-informazzjoni, iżda f'każ ta' tweġiba volontarja għat-talba, l-informazzjoni pprovduta ma għandhiex tkun skorretta jew qarrieqa;
   (f) il-multa prevista fl-Artikolu 25g flimkien mal-punt (a) tat-Taqsima V tal-Anness III, meta t-tweġibiet għall-mistoqsijiet li jsiru jkunu skorretti jew qarrieqa.

3.  Meta titlob li tingħata informazzjoni skont il-paragrafu 1 b'deċiżjoni, l-ESMA għandha tindika dan kollu li ġej:

   (a) ir-referenza għal dan l-Artikolu bħala l-bażi legali tat-talba;
   (b) il-fini tat-talba;
   (c) l-informazzjoni meħtieġa;
   (d) il-limitu ta' żmien biex tingħata l-informazzjoni;
   (e) il-pagamenti perjodiċi ta' penali previsti fl-Artikolu 25h meta l-produzzjoni tal-informazzjoni mitluba ma tkunx kompluta;
   (f) il-multa prevista fl-Artikolu 25g flimkien mal-punt (a) tat-Taqsima V tal-Anness III, meta t-tweġibiet għall-mistoqsijiet li jsiru jkunu skorretti jew qarrieqa; u
   (g) id-dritt għal appell tad-deċiżjoni quddiem il-Bord tal-Appell tal-ESMA u għal rieżami tad-deċiżjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ("il-Qorti tal-Ġustizzja") f'konformità mal-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

4.  Il-persuni msemmijin fil-paragrafu 1 jew ir-rappreżentanti tagħhom u, fil-każ ta' persuni jew assoċjazzjonijiet li ma għandhom ebda personalità ġuridika, il-persuni awtorizzati biex jirrappreżentawhom bil-liġi jew mill-kostituzzjoni tagħhom għandhom jipprovdu l-informazzjoni mitluba. Avukati debitament awtorizzati li jaġixxu jistgħu jipprovdu l-informazzjoni f'isem il-klijenti tagħhom. Dawn tal-aħħar għandhom jibqgħu responsabbli b'mod sħiħ jekk l-informazzjoni mogħtija tkun mhux kompluta, skorretta jew qarrieqa.

5.  L-ESMA għandha tibgħat, mingħajr dewmien, kopja tat-talba sempliċi jew tad-deċiżjoni tagħha lill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz rilevanti fejn huma domiċiljati jew stabbiliti l-persuni msemmijin fil-paragrafu 1 ikkonċernati mit-talba għall-informazzjoni.

Artikolu 25d

Investigazzjonijiet ġenerali

1.  Sabiex twettaq dmirijietha skont dan ir-Regolament, l-ESMA tista' twettaq l-investigazzjonijiet neċessarji fir-rigward tas-CCPs tal-Grad 2 u l-partijiet terzi relatati li lilhom dawk is-CCPs jkunu esternalizzaw funzjonijiet operattivi, servizzi jew attivitajiet. Għal dak il-għan, l-uffiċjali u persuni oħrajn awtorizzati mill-ESMA għandu jkollhom is-setgħa li:

   (a) jeżaminaw kwalunkwe rekord, data, proċedura u kwalunkwe materjal ieħor rilevanti għat-twettiq tal-kompiti tagħha irrispettivament mill-mezz li jkunu miżmumin fih;
   (b) jieħdu jew jakkwistaw kopji ċċertifikati ta' tali rekords, data, proċeduri u materjal ieħor jew siltiet minnhom;
   (c) isejħu u jsaqsu lil CCPs tal-Grad 2 jew ir-rappreżentanti jew il-persunal tagħhom għal spjegazzjonijiet bil-fomm jew bil-miktub dwar fatti jew dokumenti relatati mas-suġġett u l-fini tal-ispezzjoni u li jirreġistraw it-tweġibiet;
   (d) jintervistaw kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika oħra li tagħti l-kunsens li tiġi intervistata bil-fini li tinġabar informazzjoni relatata mas-suġġett tal-investigazzjoni;
   (e) jitolbu rekords tat-telefon u tat-traffiku tad-data.

Il-Kulleġġ tas-CCPs ta' pajjiżi terzi msemmi fl-Artikolu 25ba għandu jiġi infurmat mingħajr dewmien mhux ġustifikat dwar kwalunkwe sejba li tista' tkun rilevanti għat-twettiq tal-kompiti tiegħu.

Il-banek ċentrali tal-ħruġ imsemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 25(3) jistgħu, fuq talba ġustifikata lill-ESMA, jipparteċipaw f'tali investigazzjonijiet fejn dawk l-investigazzjonijiet huma rilevanti għat-twettiq tal-kompiti tal-politika monetarja tagħhom.

2.  L-uffiċjali u persuni oħra awtorizzati mill-ESMA għall-finijiet tal-investigazzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 għandhom jeżerċitaw is-setgħat tagħhom meta jipproduċu awtorizzazzjoni bil-miktub li tispeċifika s-suġġett u l-fini tal-investigazzjoni. Dik l-awtorizzazzjoni għandha tindika wkoll il-pagamenti perjodiċi ta' penali previsti fl-Artikolu 25h meta l-produzzjoni tar-rekords, data, proċeduri jew kwalunkwe materjal ieħor meħtieġ, jew it-tweġibiet għall-mistoqsijiet li jsiru lil CCPs tal-Grad 2 ma jingħatawx jew ma jkunux kompleti, u l-multi previsti fl-Artikolu 25g flimkien mal-punt (b) tat-Taqsima V tal-Anness III, meta t-tweġibiet għall-mistoqsijiet li jsiru lil CCPs tal-Grad 2 jkunu skorretti jew qarrieqa.

3.  Is-CCPs tal-Grad 2 huma mitluba jippreżentaw ruħhom għall-investigazzjonijiet imnedija abbażi ta' deċiżjoni tal-ESMA. Id-deċiżjoni għandha tispeċifika s-suġġett u l-fini tal-investigazzjoni, il-pagamenti perjodiċi ta' penali previsti fl-Artikolu 25h, ir-rimedji legali disponibbli skont ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 kif ukoll id-dritt għal rieżami tad-deċiżjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja.

4.  Qabel ma tinnotifika lil CCP tal-Grad 2 dwar investigazzjoni, l-ESMA għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz rilevanti fejn ser titwettaq l-investigazzjoni dwar l-investigazzjoni u l-identità tal-persuni awtorizzati. L-uffiċjali tal-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz konċernat, fuq talba tal-ESMA, jistgħu jassistu lil dawk il-persuni awtorizzati fit-twettiq ta' dmirijiethom. L-uffiċjali tal-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz konċernat jistgħu wkoll jattendu għall-investigazzjonijiet. L-investigazzjonijiet imwettqa f'pajjiż terz f'konformità ma' dan l-Artikolu għandhom jitwettqu skont l-arranġamenti ta' kooperazzjoni stabbiliti mill-awtorità rilevanti tal-pajjiż terz ▌.

Artikolu 25e

Spezzjonijiet fuq il-post

1.  Sabiex twettaq dmirijietha skont dan ir-Regolament, l-ESMA tista' twettaq l-ispezzjonijiet fuq il-post kollha meħtieġa fi kwalunkwe bini, art jew proprjetà ta' negozju ta' CCPs tal-Grad 2 u l-partijiet terzi relatati li lilhom dawk is-CCPs ikunu esternalizzaw funzjonijiet operattivi, servizzi jew attivitajiet.

Il-banek ċentrali tal-ħruġ tal-istrumenti finanzjarji kklerjati mis-CCP jistgħu jressqu talba lill-ESMA biex jipparteċipaw f'dawn l-ispezzjonijiet fuq il-post meta dan ikun rilevanti għat-twettiq tal-kompiti tal-politika monetarja tagħhom.

Il-Kulleġġ tas-CCPs ta' pajjiżi terzi tal-ESMA msemmi fl-Artikolu 25ba għandu jiġi infurmat mingħajr dewmien mhux ġustifikat dwar kwalunkwe sejba li tista' tkun rilevanti għat-twettiq tal-kompiti tagħhom.

2.  L-uffiċjali u persuni oħrajn awtorizzati mill-ESMA biex iwettqu spezzjonijiet fil-post jistgħu jidħlu fi kwalunkwe bini tan-negozju jew l-art tal-persuni ġuridiċi soġġetti għal deċiżjoni ta' investigazzjoni adottata mill-ESMA u għandu jkollhom is-setgħat kollha stipulati fl-Artikolu 25d(1). Għandu jkollhom ukoll is-setgħa li jissiġillaw kwalunkwe bini tan-negozju u kotba jew reġistri għall-perijodu ta' spezzjoni u sal-punt neċessarju għaliha.

3.  F'biżżejjed żmien qabel l-ispezzjoni, l-ESMA għandha tinnotifika l-ispezzjoni lill-awtorità kompetenti rilevanti tal-pajjiż terz fejn tkun ser ssir l-ispezzjoni. Meta t-twettiq xieraq u l-effiċjenza tal-ispezzjoni hekk jeħtieġu, l-ESMA, wara li tinforma l-awtorità kompetenti rilevanti tal-pajjiż terz, tista' twettaq l-ispezzjoni fuq il-post mingħajr notifika minn qabel lis-CCP. L-ispezzjonijiet imwettqa f'pajjiż terz f'konformità ma' dan l-Artikolu għandhom jitwettqu f'konformità mal-arranġamenti ta' kooperazzjoni stabbiliti mal-awtorità rilevanti tal-pajjiż terz ▌.

L-uffiċjali u persuni oħrajn awtorizzati mill-ESMA biex iwettqu spezzjoni fuq il-post għandhom jeżerċitaw is-setgħat tagħhom meta jipproduċu awtorizzazzjoni bil-miktub li tispeċifika s-suġġett u l-fini tal-investigazzjoni u l-pagamenti perjodiċi ta' penali previsti fl-Artikolu 25h meta l-persuni kkonċernati ma jissottomettux ruħhom għall-ispezzjoni.

4.  CCPs tal-Grad 2 għandhom jissottomettu ruħhom għal spezzjonijiet fuq il-post ordnati b'deċiżjoni tal-ESMA. Id-deċiżjoni għandha tispeċifika s-suġġett u l-fini tal-ispezzjoni, tiffissa d-data meta din għandha tibda u tindika l-pagamenti perjodiċi ta' penali previsti fl-Artikolu 25h, ir-rimedji legali disponibbli skont ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 kif ukoll id-dritt għal rieżami tad-deċiżjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja.

5.  L-uffiċjali tal-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz fejn għandha titwettaq l-ispezzjoni, kif ukoll dawk awtorizzati jew maħtura minnha, jistgħu, fuq it-talba tal-ESMA, jassistu attivament lill-uffiċjali u l-persuni l-oħra awtorizzati mill-ESMA. L-uffiċjali tal-awtorità kompetenti rilevanti tal-pajjiż terz jistgħu jattendu wkoll l-ispezzjonijiet fuq il-post.

6.  L-ESMA tista' titlob ukoll li l-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz iwettqu kompiti investigattivi speċifiċi u spezzjonijiet fuq il-post kif previst f'dan l-Artikolu u fl-Artikolu 25d(1) f'isimha.

7.  Meta l-uffiċjali u persuni oħrajn li jakkumpanjawhom awtorizzati mill-ESMA jsibu li persuna topponi spezzjoni ordnata skont dan l-Artikolu, l-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz ikkonċernata għandha tagħtihom l-għajnuna neċessarja, u titlob fejn xieraq l-għajnuna tal-pulizija jew ta' awtorità ta' infurzar oħra ekwivalenti, sabiex ikunu jistgħu jwettqu l-ispezzjoni tagħhom fuq il-post.

Artikolu 25f

Regoli proċedurali biex jittieħdu miżuri superviżorji u jiġu imposti multi

1.  Meta, fit-twettiq ta' dmirijietha skont dan ir-Regolament, l-ESMA ssib li hemm indikazzjonijiet serji tal-eżistenza possibbli ta' fatti li jistgħu jikkostitwixxu wieħed jew aktar mit-tipi ta' ksur elenkati fl-Anness III, l-ESMA għandha taħtar uffiċjal indipendenti tal-investigazzjoni fi ħdan l-ESMA biex jinvestiga l-kwistjoni. L-uffiċjal maħtur m għandux jiġi involut jew ikun ġie involut direttament jew indirettament fil-proċess tar-rikonoxximent jew superviżjoni tas-CCP ikkonċernata u għandu jwettaq il-funzjonijiet tiegħu indipendentement mill-ESMA.

2.  L-uffiċjal tal-investigazzjoni għandu jinvestiga l-ksur allegat, filwaqt li jieħu kont ta' kwalunkwe kumment ippreżentat mill-persuni li jkunu soġġetti għall-investigazzjonijiet, u għandu jippreżenta fajl komplet bis-sejbiet tiegħu lill-ESMA.

Sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu, l-uffiċjal tal-investigazzjoni jista' jeżerċita s-setgħa li jirrikjedi informazzjoni skont l-Artikolu 25c u jwettaq investigazzjonijiet u spezzjonijiet fuq il-post skont l-Artikoli 25d u 25e. Meta juża dawk is-setgħat, l-uffiċjal tal-investigazzjoni għandu jikkonforma mal-Artikolu 25bb.

Meta jwettaq il-kompiti tiegħu, l-uffiċjal tal-investigazzjoni għandu jkollu aċċess għad-dokumenti u l-informazzjoni kollha miġbura mill-ESMA fl-attivitajiet tagħha.

3.  Meta jlesti l-investigazzjoni tiegħu u qabel ma jippreżenta l-fajl bis-sejbiet tiegħu lill-ESMA, l-uffiċjal tal-investigazzjoni għandu jagħti lill-persuni soġġetti għall-investigazzjonijiet l-opportunità li jinstemgħu fir-rigward tal-kwistjonijiet li jkunu qed jiġu investigati. L-uffiċjal tal-investigazzjoni għandu jibbaża s-sejbiet tiegħu biss fuq fatti li l-persuni kkonċernati kellhom l-opportunità jikkummentaw dwarhom.

Matul l-investigazzjonijiet taħt dan l-Artikolu, id-drittijiet tad-difiża tal-persuni kkonċernati għandhom jiġu rrispettati b'mod sħiħ.

4.  Meta jippreżenta l-fajl bis-sejbiet tiegħu lill-ESMA, l-uffiċjal tal-investigazzjoni għandu jinnotifika dak il-fatt lill-persuni li jkunu soġġetti għall-investigazzjonijiet. Il-persuni soġġetti għall-investigazzjonijiet għandhom ikunu intitolati li jkollhom aċċess għall-fajl, soġġett għall-interess leġittimu ta' persuni oħrajn fil-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali tagħhom. Id-dritt ta' aċċess għall-fajl ma għandux jestendi għal informazzjoni kunfidenzjali jew id-dokumenti preparatorji interni tal-ESMA.

5.  Abbażi tal-fajl li jkun fih is-sejbiet tal-uffiċjal tal-investigazzjoni u, meta jintalab mill-persuni kkonċernati, wara li tkun semgħet lill-persuni soġġetti għall-investigazzjonijiet f'konformità mal-Artikolu 25i, l-ESMA għandha tiddeċiedi jekk wieħed jew aktar mit-tipi ta' ksur elenkati fl-Anness III jkunx twettaq mill-persuni li kienu soġġetti għall-investigazzjonijiet, u, f'tali każ, għandha tieħu miżura superviżorja skont l-Artikolu 25n u timponi multa skont l-Artikolu 25g.

6.  L-uffiċjal tal-investigazzjoni ma għandux jipparteċipa f'deliberazzjonijiet tal-ESMA jew b'xi mod ieħor jintervjeni fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni tal-ESMA.

7.  Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 82 biex tispeċifika aktar ir-regoli ta' proċedura għall-eżerċitar tas-setgħa ta' impożizzjoni ta' multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali, inkluż dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tad-difiża, dispożizzjonijiet temporali, u l-ġbir ta' multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali, u l-perijodi ta' limitazzjoni għall-impożizzjoni u l-infurzar tal-penali.

8.  L-ESMA għandha tirreferi kwistjonijiet ▌lill-awtoritajiet nazzjonali xierqa għal investigazzjoni u prosekuzzjoni kriminali possibbli meta, fit-twettiq ta' dmirijietha skont dan ir-Regolament, hija ssib li jkun hemm indikazzjonijiet serji tal-eżistenza possibbli ta' fatti li hi taf li jkunu jistgħu jikkostitwixxu reat kriminali skont il-qafas legali applikabbli tal-pajjiż terz. Barra minn hekk, l-ESMA għandha żżomm lura milli timponi multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali meta tkun konxja li liberazzjoni minn akkuża jew kundanna preċedenti li tirriżulta minn fatt jew fatti identiċi li jkunu sostanzjalment l-istess tkun diġà saret res judicata bħala riżultat tal-proċeduri kriminali skont il-liġi nazzjonali.

Artikolu 25g

Multi

1.  Meta, skont l-Artikolu 25f(5), l-ESMA ssib li CCP tkun wettqet intenzjonalment jew b'negliġenza wieħed mit-tipi ta' ksur elenkati fl-Anness III, din għandha tadotta deċiżjoni li timponi multa f'konformità mal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.

Ksur minn CCP jitqies li twettaq intenzjonalment jekk l-ESMA ssib fatturi oġġettivi li juru li s-CCP jew id-diriġenza għolja tagħha aġixxew deliberatament biex jitwettaq il-ksur.

2.  L-ammonti bażiċi tal-multi msemmijin fil-paragrafu 1 għandhom ikunu sa darbtejn l-ammont tal-profitti miksuba jew telf evitat minħabba l-ksur fejn dawn ikun jistgħu jiġu ddeterminati, jew sa 10 % tad-dħul annwali totali, kif definit fid-dritt rilevanti tal-Unjoni, ta' persuna ġuridika fis-sena ta' negozju preċedenti.

3.  L-ammonti bażiċi stabbiliti fil-paragrafu 2 jiġu aġġustati, jekk meħtieġ, filwaqt li jitqiesu tal-fatturi aggravanti jew mitiganti skont il-koeffiċjenti rilevanti stabbiliti fl-Anness IV.

Il-koeffiċjenti aggravanti rilevanti jiġu applikati wieħed wieħed għall-ammont bażiku. Jekk ikunu applikabbli aktar minn koeffiċjent aggravanti wieħed, id-differenza bejn l-ammont bażiku u l-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni ta' kull koeffiċjent aggravanti individwali għandha tiżdied mal-ammont bażiku.

Il-koeffiċjenti mitiganti rilevanti jiġu applikati wieħed wieħed għall-ammont bażiku. Jekk ikun applikabbli aktar minn koeffiċjent mitiganti wieħed, id-differenza bejn l-ammont bażiku u l-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni ta' kull koeffiċjent mitiganti individwali għandha titnaqqas mill-ammont bażiku.

4.  Minkejja l-paragrafi 2 u 3, l-ammont tal-multa ma għandux jaqbeż 20 % tad-dħul annwali tas-CCP fis-sena tan-negozju preċedenti iżda, jekk is-CCP tkun kisbet benefiċċju finanzjarju direttament jew indirettament mill-ksur, l-ammont tal-multa jkun għall-inqas ugwali għal dak il-benefiċċju.

Meta att jew ommissjoni ta' CCP jikkostitwixxu aktar minn ksur wieħed elenkat fl-Anness III, għandha tapplika biss l-ogħla multa kalkolata skont il-paragrafi 2 u 3 u relatata ma' wieħed minn dan il-ksur.

Artikolu 25h

Ħlasijiet perjodiċi ta' penali

1.  L-ESMA għandha, permezz ta' deċiżjoni, timponi pagamenti perjodiċi ta' penali sabiex iġġiegħel lil:

   (a) CCP tal-Grad 2 ittemm il-ksur skont deċiżjoni meħuda f'konformità mal-Artikolu 25n(1)(a);
   (b) persuna msemmija fl-Artikolu 25c(1) tipprovdi informazzjoni kompleta li tkun ġiet rikjesta b'deċiżjoni f'konformità mal-Artikolu 25c;
   (c) CCP tal-Grad 2:
   (i) tissottometti ruħha għal investigazzjoni u b'mod partikolari tipproduċi reġistri, data, proċeduri jew kwalunkwe materjal ieħor meħtieġ b'mod komplut u tikkompleta u tikkoreġi informazzjoni oħra pprovduta f'investigazzjoni mnedija b'deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 25d; jew
   (ii) tissottometti ruħha għal spezzjoni fuq il-post ordnata b'deċiżjoni skont l-Artikolu 25e.

2.  Il-pagament perjodiku ta' penali għandu jkun effettiv u proporzjonat. Il-pagament perjodiku ta' penali għandu jiġi impost għal kull ġurnata ta' dewmien.

3.  Minkejja l-paragrafu 2, l-ammont tal-pagamenti tal-penali perjodiċi għandu jkun 3 % tal-fatturat medju ta' kuljum fis-sena tan-negozju preċedenti, jew, f'każ ta' persuni fiżiċi, 2 % tad-dħul medju ta' kuljum fis-sena kalendarja preċedenti. Għandu jiġi kkalkolat mid-data stipulata fid-deċiżjoni li timponi l-pagamenti perjodiċi ta' penali.

4.  Il-pagament perjodiku ta' penali għandu jiġi impost għal perijodu massimu ta' sitt xhur wara n-notifika tad-deċiżjoni tal-ESMA. Wara li dan il-perijodu jintemm, l-ESMA għandha tirrevedi l-miżura.

Artikolu 25i

Smigħ tal-persuni kkonċernati

1.  Qabel ma tieħu ebda deċiżjoni dwar multa jew pagament perjodiku ta' penali skont l-Artikoli 25g u 25h, l-ESMA għandha tagħti lill-persuni soġġetti għall-proċeduri l-opportunità li jinstemgħu fir-rigward tas-sejbiet tagħha. L-ESMA għandha tibbaża d-deċiżjonijiet tagħha unikament fuq sejbiet li l-persuni soġġetti għall-proċeduri kellhom l-opportunità li jikkummentaw dwarhom.

2.  L-ewwel paragrafu ma għandux japplika fejn tkun meħtieġa azzjoni urġenti li tipprevjeni li ssir ħsara sinifikanti u imminenti lis-sistema finanzjarja. F'każ bħal dan, l-ESMA tista' tadotta deċiżjoni interim u għandha tagħti lill-persuni kkonċernati l-opportunità li jinstemgħu kemm jista' jkun malajr wara li tieħu d-deċiżjoni tagħha.

3.  Id-drittijiet tad-difiża tal-persuni soġġetti għall-proċeduri għandhom jiġu rispettati b'mod sħiħ matul il-proċeduri. Għandhom ikunu intitolati jkollhom aċċess għall-fajl tal-ESMA, soġġett għall-interess leġittimu ta' persuni oħrajn fil-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali tagħhom. Id-dritt ta' aċċess għall-fajl ma għandux jestendi għal informazzjoni kunfidenzjali jew id-dokumenti preparatorji interni tal-ESMA.

Artikolu 25j

L-iżvelar, in-natura, l-infurzar u l-allokazzjoni tal-multi u l-pagamenti tal-penali perjodiċi

1.  L-ESMA għandha tiżvela lill-pubbliku kull multa u pagament perjodiku ta' penali li jkun ġie impost skont l-Artikoli 25g u 25h dment li tali żvelar lill-pubbliku ma jippreġudikax b'mod serju s-swieq finanzjarji jew jikkawża dannu sproporzjonat lill-partijiet involuti. Tali żvelar ma għandux jinkludi data personali fil-qafas tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

2.  Il-multi u l-pagamenti perjodiċi ta' penali imposti skont l-Artikoli 25g u 25h għandhom ikunu ta' natura amministrattiva.

3.  Meta l-ESMA tiddeċiedi li ma timponi ebda multa jew pagament ta' penali, hija għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti tal-pajjiż terz kif meħtieġ u għandha tippreżenta r-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha.

4.  Il-multi u l-pagamenti perjodiċi ta' penali imposti skont l-Artikoli 25g u 25h għandhom ikunu infurzabbli.

L-infurzar għandu jkun regolat mir-regoli ta' proċedura ċivili fis-seħħ fl-Istat Membru jew fil-pajjiż terz fejn jitwettaq.

5.  L-ammonti tal-multi u tal-pagamenti perjodiċi ta' penali għandhom jiġu allokati lill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 25k

Rieżami mill-Qorti tal-Ġustizzja

Il-Qorti tal-Ġustizzja għandu jkollha ġurisdizzjoni illimitata biex tirrieżamina deċiżjonijiet li bihom l-ESMA tkun imponiet multa jew ħlas perjodiku ta' penali. Hija tista' tannulla, tnaqqas jew iżżid il-multa jew il-pagament perjodiku ta' penali imposti.

Artikolu 25l

Emendi għall-Anness IV

Sabiex jiġu kkunsidrati żviluppi fis-swieq finanzjarji, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 82 dwar miżuri għall-emendar tal-Anness IV.

Artikolu 25m

L-irtirar tar-rikonoxximent

1.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 25n ▌ u soġġetta għall-paragrafi li ġejjin, l-ESMA, wara li tikkonsulta lill-awtoritajiet u l-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 25(3), għandha tirtira deċiżjoni ta' rikonoxximent adottata skont l-Artikolu 25 fejn ▌:

   (a) is-CCP ikkonċernata ma tkunx għamlet użu tar-rikonoxximent fi żmien sitt xhur, b'mod espress tirrinunzja ▌r-rikonoxximent jew ma tkunx għadha involuta fin-negozju għal aktar minn sitt xhur;
   (b) is-CCP ikkonċernata tkun kisbet ir-rikonoxximent permezz ta' dikjarazzjonijiet foloz jew b'xi mezz irregolari ieħor;
   (c) is-CCP ikkonċernata tkun kisret b'mod serju u sistematiku xi waħda mill-kondizzjonijiet għar-rikonoxximent skont l-Artikolu 25(2b) jew ma tkunx għadha konformi ma' xi waħda minn dawn il-kondizzjonijiet u f'xi waħda minn dawk is-sitwazzjonijiet ma tkunx ħadet l-azzjoni ta' rimedju rikjesta mill-ESMA f'perijodu ta' żmien stabbilit b'mod adegwat ta' mhux aktar minn sitt xhur;
   (d) L-ESMA ma tkunx tista' teżerċita b'mod effikaċi r-responsabbiltajiet tagħha skont dan ir-Regolament fuq is-CCP ikkonċernata, minħabba nuqqas tal-awtorità tal-pajjiż terz tas-CCP li tipprovdi lill-ESMA bl-informazzjoni rilevanti kollha jew tikkoopera mal-ESMA f'konformità mal-Artikolu 25(7);
   (e) l-att ta' implimentazzjoni msemmi fl-Artikolu 5(6) jkun ġie irtirat jew sospiż, jew xi waħda mill-kondizzjonijiet marbutin miegħu ma tkunx aktar issodisfata.

L-ESMA tista' tillimita l-irtirar tar-rikonoxximent għal servizz, attività, jew klassi partikolari ta' strumenti finanzjarji.

Meta tkun qed tiddetermina d-data tad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni tal-irtirar tar-rikonoxximent, l-ESMA għandha tagħmel ħilitha biex timminimizza t-tfixkil potenzjali tas-suq u tipprevedi perijodu ta' adattament adegwat li ma għandux ikun aktar minn sentejn.

2.  Qabel ma tirtira r-rikonoxximent skont il-punt (c) tal-ewwel paragrafu, l-ESMA għandha tqis il-possibbiltà li tapplika miżuri skont l-Artikolu 25n paragrafu 1, punti (a) sa (c).

▌ L-ESMA tiddetermina li ma tkunx ittieħdet l-azzjoni korrettiva fil-perijodu ta' żmien stabbilit ta' mhux aktar minn sitt xhur skont il-punt (c) tal-ewwel paragrafu jew li l-azzjoni meħuda ma tkunx adegwata u wara li tikkonsulta lill-awtoritajiet imsemmijin fl-Artikolu 25(3), l-ESMA għandha tirtira d-deċiżjoni tar-rikonoxximent.

3.  L-ESMA għandha, mingħajr dewmien mhux ġustifikat, tinnotifika lill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz rilevanti dwar deċiżjoni li jiġi rtirat ir-rikonoxximent ta' CCP rikonoxxuta.

4.  Kwalunkwe waħda mill-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 25(3), li tqis li tkun ġiet issodisfata waħda mill-kondizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, tista' titlob lill-ESMA teżamina jekk ġewx issodisfati l-kondizzjonijiet għall-irtirar tar-rikonoxximent ta' CCP rikonoxxuta jew tar-rikonoxximent tagħha ta' servizz, attività jew klassi partikolari ta' strument finanzjarju. Meta l-ESMA tiddeċiedi li ma tirtirax ir-rikonoxximent tas-CCP ▌ ikkonċernata, hija għandha tipprovdi r-raġunijiet kollha lill-awtorità rikjedenti.

Artikolu 25n

Miżuri superviżorji

1.  Meta, f'konformità mal-Artikolu 25f(5), l-ESMA ssib li CCP tal-Grad 2 tkun wettqet wieħed mit-tipi ta' ksur elenkati fl-Anness III, hija għandha tieħu waħda jew aktar mid-deċiżjonijiet li ġejjin:

   (a) tesiġi li s-CCP ittemm il-ksur;
   (b) timponi multi skont l-Artikolu 25g;
   (c) toħroġ avviżi pubbliċi;
   (d) tirtira r-rikonoxximent ta' CCP, jew tar-rikonoxximent tagħha ta' servizz, attività jew klassi partikolari ta' strumenti finanzjarji, skont l-Artikolu 25m.

2.  Meta tieħu d-deċiżjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1, l-ESMA għandha tqis in-natura u s-serjetà tal-ksur, filwaqt li tqis il-kriterji li ġejjin:

   (a) it-tul ta' żmien u l-frekwenza tal-ksur;
   (b) jekk il-ksur kixifx dgħufijiet serji jew sistemiċi fil-proċeduri tas-CCP jew fis-sistemi tal-amministrazzjoni jew tal-kontrolli interni tagħha;
   (c) jekk ir-reat finanzjarju ġiex ikkawżat, iffaċilitat jew inkella ġiex attribwit b'mod ieħor għall-ksur;
   (d) jekk il-ksur twettaqx intenzjonalment jew b'negliġenza.

3.  Mingħajr dewmien mhux ġustifikat, l-ESMA għandha tinnotifika kwalunkwe deċiżjoni adottata skont il-paragrafu 1 lis-CCP ikkonċernata, u għandha tikkomunikaha lill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz rilevanti u lill-Kummissjoni. Għandha tiżvela pubblikament kull deċiżjoni bħal din fis-sit tal-web tagħha fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol mid-data tal-adozzjoni tagħha.

Meta tagħmel id-deċiżjoni tagħha pubblika kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu, l-ESMA għandha tagħmel pubbliku wkoll id-dritt tas-CCP ikkonċernata li tappella d-deċiżjoni, il-fatt, fejn rilevanti, li dan l-appell ikun sar, waqt li tispeċifika li dan l-appell ma għandux effett ta' sospensjoni, u l-fatt li huwa possibbli li l-Bord tal-Appell tal-ESMA jissospendi l-applikazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata skont l-Artikolu 60(3) tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.";

"

12.  Fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 32, jiżdied is-subparagrafu li ġej:"

"Il-valutazzjoni tal-awtorità kompetenti fir-rigward tan-notifika prevista fl-Artikolu 31(2) u l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 31(3), għandhom ikunu soġġetti għal opinjoni tal-kulleġġ skont l-Artikolu 19.";

"

13.  L-aħħar subparagrafu tal-paragrafu 1 tal-Artikolu 35 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"CCP ma għandhiex testernalizza attivitajiet ewlenin marbuta mal-ġestjoni tar-riskju għajr jekk din l-esternalizzazzjoni tiġi approvata mill-awtorità kompetenti. Din id-deċiżjoni tal-awtorità kompetenti għandha tkun soġġetta għal opinjoni tal-kulleġġ skont l-Artikolu 19.";

"

14.   L-Artikolu 49 huwa emendat kif ġej:

(a)  Il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"1. CCP għandha regolarment teżamina l-mudelli u l-parametri adottati biex jiġu kkalkolati r-rekwiżiti tal-marġini, il-kontribuzzjonijiet tal-fond tal-inadempjenza, ir-rekwiżiti tal-kollateral u mekkaniżmi oħra tal-kontroll tar-riskju tagħha. Għandha tissottometti l-mudelli għal testijiet tal-istress rigorużi u frekwenti biex tivvaluta r-reżiljenza tagħhom f'kondizzjonijiet tas-suq estremi iżda plawżibbli u għandha twettaq ittestjar retrospettiv biex tivvaluta l-affidabbiltà tal-metodoloġija adottata. Is-CCP għandha tikseb validazzjoni indipendenti, għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tagħha u lill-ESMA bir-riżultati tat-testijiet imwettqa u għandha tikseb il-validazzjoni tagħhom ▌ f'konformità mal-paragrafi 1a, 1b, 1c, 1d u 1e qabel l-adozzjoni ta' kwalunkwe bidla sinifikanti fil-mudelli u l-parametri.

Il-mudelli u l-parametri adottati, inkluż kwalunkwe bidla sinifikanti għalihom, għandhom ikunu soġġetti għal opinjoni tal-kulleġġ skont il-paragrafi li ġejjin.

L-ESMA għandha tiżgura li l-informazzjoni dwar ir-riżultati tat-testijiet tal-istress tiġi mgħoddija lill-ASE, lis-SEBĊ u lill-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni sabiex ikunu jistgħu jivvalutaw l-esponiment tal-impriżi finanzjarji għall-inadempjenza tas-CCPs.";

"

(b)  Jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:"

"1a. Meta CCP jkollha l-intenzjoni li tadotta kwalunkwe bidla sinifikanti fil-mudelli u l-parametri msemmija fil-paragrafu 1, għandha tapplika mal-awtorità kompetenti u mal-ESMA għall-validazzjoni ta' dik il-bidla. Is-CCP għandha tinkludi validazzjoni indipendenti tal-bidla maħsuba għall-applikazzjonijiet tagħha. L-awtorità kompetenti u l-ESMA, rispettivament, għandha jikkonfermaw li jkunu rċevew l-applikazzjoni kompluta lis-CCP.

1b.  Fi żmien 50 jum ta' xogħol minn meta jirċievu l-applikazzjonijiet kompluti, l-awtorità kompetenti u l-ESMA, rispettivament, għandhom iwettqu valutazzjoni tar-riskju tas-CCP u jippreżentaw ir-rapporti tagħhom lill-kulleġġ stabbilit f'konformità mal-Artikolu 18.

1c.  Fi żmien 30 jum ta' xogħol minn meta jirċievi r-rapporti msemmija fil-paragrafu 1b, il-kulleġġ għandu jadotta opinjoni ta' maġġoranza f'konformità mal-Artikolu 19(3). Minkejja l-adozzjoni proviżorja f'konformità mal-paragrafu 1e, l-awtorità kompetenti ma tistax tadotta deċiżjoni li tagħti jew tirrifjuta l-validazzjoni ta' tibdil sinifikanti għall-mudelli u l-parametri sakemm tali opinjoni tiġi adottata mill-kulleġġ, għajr jekk il-kulleġġ ma jkunx adotta dik l-opinjoni fil-limitu ta' żmien.

1d.  Fi żmien 90 jum ta' xogħol minn meta jirċievu l-applikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1a, l-awtorità kompetenti u l-ESMA, rispettivament, għandhom jinformaw lis-CCP u lil xulxin bil-miktub, bi spjegazzjoni motivata b'mod sħiħ, dwar jekk il-validazzjoni tkunx ingħatat jew tkunx ġiet rifjutata.

1e.  Is-CCP ma tista' tadotta ebda bidla sinifikanti għall-mudelli u l-parametri msemmija fil-paragrafu 1 qabel ma tikseb il-validazzjonijiet mill-awtorità kompetenti tagħha u mill-ESMA. L-awtorità ▌ kompetenti, bi ftehim mal-ESMA, tista' tippermetti adozzjoni proviżorja ta' bidla sinifikanti ta' dawk il-mudelli jew il-parametri qabel il-validazzjonijiet tagħhom fejn debitament ġustifikat.";

"

(c)  Jiżdied il-paragrafu li ġej:"

"5. Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi tal-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu, l-ESMA għandha, wara li tikkonsulta mal-ABE, awtoritajiet kompetenti rilevanti oħra u l-membri tas-SEBĊ, tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kondizzjonijiet li skonthom ikunu sinifikanti l-bidliet fil-mudelli u l-parametri msemmija fil-paragrafu 1.

L-ESMA għandha tippreżenta dan l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa … [12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.";

"

15.  L-Artikolu 82 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-paragrafi 2, 3 u 4 huma sostitwiti b'dan li ġej:"

"2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 1(6), l-Artikolu 4(3), l-Artikolu 25(2a), l-Artikolu 25(6a), l-Artikolu 25a(3), l-Artikolu 25bb(3), l-Artikolu 25f(7), l-Artikolu 25l, l-Artikolu 64(7), l-Artikolu 70, l-Artikolu 72(3), u l-Artikolu 85(2) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta' żmien indeterminat.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 1(6), l-Artikolu 4(3), l-Artikolu 25(2a), l-Artikolu 25(6a), l-Artikolu 25a(3), l-Artikolu 25bb(3), l-Artikolu 25f(7), l-Artikolu 25l, l-Artikolu 64(7), l-Artikolu 70, l-Artikolu 72(3) u l-Artikolu 85(2) tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma' tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha timpenja ruħha biex tikkonsulta lill-ESMA u għandha tikkonsulta lill-esperti deżinjati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.";

"

(b)  il-paragrafu 6 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 1(6), l-Artikolu 4(3), l-Artikolu 25(2a), l-Artikolu 25(6a), l-Artikolu 25a(3), l-Artikolu 25bb(3), l-Artikolu 25f(7), l-Artikolu 25l, l-Artikolu 64(7), l-Artikolu 70, l-Artikolu 72(3) u l-Artikolu 85(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel jiskadi dak il-perijodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser iqajmu oġġezzjoni. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.";

"

16.  Fl-Artikolu 85, jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:"

"6. L-ESMA għandha, f'kooperazzjoni mal-BERS, u fi ftehim, f'konformità mal-Artikolu 24b(3), mal-banek ċentrali tal-ħruġ tal-valuti kollha tal-Unjoni tal-istrumenti finanzjarji kklerjati jew li għandhom jiġu kklerjati minn CCP ta' pajjiż terz li għaliha huwa indirizzat l-att ta' implimentazzjoni msemmi fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 25(2c), tippreżenta rapport lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dak l-att ta' implimentazzjoni, li b'mod partikolari jivvaluta jekk ir-riskju għall-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni jew ta' wieħed jew aktar mill-Istati Membri tagħha jkunx mitigat b'mod suffiċjenti. L-ESMA għandha tippreżenta r-rapport tagħha lill-Kummissjoni fi żmien 12-il xahar minn tmiem il-perijodu ta' adattament determinat skont il-punt (b) tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 25(2c). Il-ftehim ta' bank ċentrali tal-ħruġ għandu jirrelata biss mal-munita li joħroġ u mhux mar-rapport fl-intier tiegħu.

Fi żmien tnax-il xahar mit-trasmissjoni tar-rapport imsemmi fl-ewwel subparagrafu, il-Kummissjoni għandha tħejji rapport dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dak l-att ta' implimentazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta r-rapport tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, flimkien ma' kwalunkwe proposta adegwata.

7.  Sa … [36 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tħejji rapport li jivvaluta l-effettività ta':

   (a) il-kompiti tal-ESMA, b'mod partikolari l-Kumitat Superviżorju tas-CCPs, fit-trawwim tal-konverġenza u l-koerenza tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fost l-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 22 u l-kulleġġi msemmija fl-Artikolu 18;
   (b) il-qafas għar-rikonoxximent u s-superviżjoni tas-CCPs ta' pajjiżi terzi;
   (c) il-qafas biex jiġu ggarantiti kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni fost is-CCPs awtorizzati skont l-Artikolu 14 kif ukoll fost is-CCPs awtorizzati u s-CCPs ta' pajjiżi terzi rikonoxxuti skont l-Artikolu 25;
   (d) id-diviżjoni tar-responsabbiltajiet bejn l-ESMA, l-awtoritajiet kompetenti u l-banek ċentrali tal-ħruġ.

Il-Kummissjoni għandha tissottometti r-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill flimkien ma' kwalunkwe proposta adatta.";

"

17.   Fl-Artikolu 89 jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:"

"3a. L-ESMA ma għandhiex teżerċita s-setgħat tagħha skont il-paragrafu 2a, 2b u 2c tal-Artikolu 25 sad-dħul fis-seħħ tal-att delegat imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 25(2a) u tal-Artikolu 25a(3), b'rabta mas-CCPs li fir-rigward tagħhom l-ESMA ma tkunx adottat deċiżjoni skont il-paragrafu 1 tal-Artikolu 25 qabel … [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], sad-dħul fis-seħħ tal-att ta' implimentazzjoni rilevanti msemmi fil-paragrafu 6 tal-Artikolu 25.

3b.  L-ESMA għandha tistabbilixxi u tamministra kulleġġ skont l-Artikolu 25ba għas-CCPs kollha rikonoxxuti skont l-Artikolu 25 qabel … [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] fi żmien 4 xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-att delegat imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 25(2a) ▌.

3c.  L-ESMA għandha tirrieżamina d-deċiżjonijiet dwar ir-rikonoxximent adottati skont l-Artikolu 25(1) qabel … [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] fi żmien 18-il xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-att delegat imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 25(2a), f'konformità mal-Artikolu 25(5).

Meta, wara r-rieżami msemmi fl-ewwel subparagrafu, l-ESMA tiddetermina li CCP li tkun ġiet rikonoxxuta qabel … [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] tikkwalifika bħala CCP tal-Grad 2 f'konformità mal-Artikolu 25(2a), l-ESMA għandha tistabbilixxi perijodu ta' adattament adegwat li ma għandux jeċċedi 18-il xahar li fihom is-CCP għandha tikkonforma mar-rekwiżiti msemmijin fl-Artikolu 25(2b). L-ESMA tista' testendi dak il-perijodu tal-adattament b'mhux aktar minn sitt xhur addizzjonali fuq it-talba motivata tas-CCP jew ta' kwalunkwe waħda mill-awtoritajiet kompetenti responsabbli għas-superviżjoni tal-membri tal-ikklerjar fl-Unjoni, fejn tali estensjoni tkun iġġustifikata minn ċirkostanzi eċċezzjonali u l-impatt fuq il-membri tal-ikklerjar stabbiliti fl-Unjoni.";

"

18.  l-Artikolu 90 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"Artikolu 90

Persunal u riżorsi tal-ESMA

Sa ... [sentejn wara d-data ta' dħul fis-seħħ dan ir-Regolament emendatorju], l-ESMA għandha tivvaluta l-ħtiġijiet tagħha rigward persunal u riżorsi minn meta tieħu s-setgħat u d-dmirijiet tagħha taħt dan ir-Regolament u għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.";

"

19.   It-testi stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament huma miżjuda bħala l-Annessi III u IV.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jkun jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi …,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS

Dawn li ġejjin jiżdiedu bħala l-Annessi III u IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

"ANNESS III

Lista ta' ksur imsemmi fl-Artikolu 25g(1)

I.  Ksur relatat mar-rekwiżiti kapitali:

(a)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 16(1) jekk ma jkollhiex kapital inizjali permanenti u disponibbli ta' mill-inqas EUR 7,5 miljun;

(b)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 16(2) jekk ma jkollhiex kapital, inkluż dħul u riżervi miżmuma, li jkun proporzjonat għar-riskju li jirriżulta mill-attivitajiet tagħha u li dejjem ikun suffiċjenti sabiex jiżgura stralċ jew ristrutturar ordnat tal-attivitajiet fuq perijodu ta' żmien adatt u protezzjoni adegwata lis-CCP kontra riskji tal-kreditu, tal-kontroparti, tas-suq, operazzjonali, legali u kummerċjali li mhumiex diġà koperti minn riżorsi finanzjarji speċifiċi kif imsemmi fl-Artikoli 41, 42, 43 u 44.

II.  Ksur b'rabta mar-rekwiżiti organizzazzjonali jew kunflitti ta' interess:

(a)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 26(1) jekk ma jkollhiex arranġamenti ta' governanza robusti, li jinkludu struttura organizzattiva ċara b'linji ta' responsabilità ddefiniti sew, trasparenti u konsistenti, proċessi effettivi għall-identifikazzjoni, l-immaniġġjar, il-monitoraġġ u r-rapportar tar-riskji li għalihom hi jew tista' tkun esposta, u mekkaniżmi tal-kontroll interni adegwati, inklużi proċeduri amministrattivi u kontabilistiċi sodi;

(b)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 26(2) jekk ma tadottax politiki u proċeduri adegwati li jkunu effettivi biżżejjed sabiex jiżguraw konformità, inkluż il-konformità tal-maniġers u l-impjegati tagħha, mad-dispożizzjonijiet kollha ta' dan ir-Regolament;

(c)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 26(3) jekk ma żżommx jew topera struttura organizzattiva li tiżgura l-kontinwità u l-funzjonament ordnat fit-twettiq tas-servizzi u l-attivitajiet tagħha jew jekk ma tħaddimx sistemi, riżorsi u proċeduri adegwati u proporzjonali;

(d)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 26(4) jekk ma żżommx separazzjoni ċara bejn il-linji tar-rapportar għall-immaniġġjar tar-riskju u dawk għal operazzjonijiet oħra tas-CCP;

(e)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 26(5) jekk ma tadottax, ma timplimentax jew ma żżommx fis-seħħ politika ta' rimunerazzjoni li tippromwovi ġestjoni tar-riskju soda u effikaċi u li ma toħloqx inċentivi biex titnaqqas ir-rigorożità tal-istandards tar-riskji;

(f)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 26(6) jekk ma żżommx sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni adegwati biex jittrattaw il-kumplessità, il-varjetà u t-tip tas-servizzi u l-attivitajiet imwettqa sabiex jiġu żgurati standards għolja ta' sigurtà u l-integrità u l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni miżmuma;

(g)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 26(7) jekk ma tagħmilx l-arranġamenti ta' governanza tagħha, ir-regoli li jirregolaw is-CCP, u l-kriterji ta' ammissjoni tagħha għal sħubija tal-ikklerjar disponibbli għall-pubbliku mingħajr ħlas;

(h)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 26(8) jekk ma tkunx soġġetta għal verifiki frekwenti u indipendenti, jew jekk ma tikkomunikax ir-riżultati ta' dawk il-verifiki lill-bord jew jekk ma tagħmilx dawk ir-riżultati disponibbli għall-ESMA;

(i)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 27(1) jew it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 27(2) jekk ma tiżgurax li d-diriġenza għolja u l-membri tal-bord ikunu ta' reputazzjoni tajba u ta' esperjenza biżżejjed biex jiżguraw l-immaniġġjar sod u prudenti tas-CCP;

(j)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 27(2) jekk ma tiżgurax li mill-inqas terz, iżda mhux iżjed minn tnejn, mill-membri ta' dak il-bord ikunu indipendenti jew jekk ma tistedinx lir-rappreżentanti tal-klijenti tal-membri tal-ikklerjar għal-laqgħat tal-bord għal kwistjonijiet rilevanti għall-Artikoli 38 u 39 jew jekk torbot il-kumpens tal-membri independenti u l-membri l-oħra mhux eżekuttivi tal-bord mal-prestazzjoni kummerċjali tas-CCP;

(k)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 27(3) jekk ma tiddeterminax b'mod ċar ir-rwoli u r-responsabiltajiet tal-bord jew billi ma tagħmilx il-minuti tal-laqgħat tal-bord disponibbli għall-ESMA jew għall-awdituri;

(l)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 28(1) jekk ma tistabbilixxix kumitat tar-riskju jew ma tgħammarx lil dak il-kumitat tar-riskju b'rappreżentanti tal-membri tal-ikklerjar tagħha, membri indipendenti tal-bord u rappreżentanti tal-klijenti tagħha, jekk tgħammar lill-kumitat tar-riskju b'tali mod li wieħed minn dawn il-gruppi ta' rappreżentanti jkollu maġġoranza fil-kumitat tar-riskju, jew jekk ma tinformax lill-ESMA bl-attivitajiet u d-deċiżjonijiet tal-kumitat tar-riskju meta l-ESMA tkun talbet li tiġi informata kif dovut;

(m)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 28(2) jekk ma tiddeterminax b'mod ċar il-mandat, l-arranġamenti ta' governanza biex tiġi żgurata l-indipendenza tagħha, il-proċeduri operazzjonali, il-kriterji tal-ammissjoni jew il-mekkaniżmu li bih jiġu eletti l-membri tal-kumitat tar-riskju, jew jekk ma tagħmilx dawk l-arranġamenti ta' governanza pubblikament disponibbli jew jekk ma tiddeterminax li l-kumitat tar-riskju jkun presedut minn membru tal-bord indipendenti u jirrapporta direttament lill-bord u jkollu laqgħat regolari;

(n)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 28(3) jekk ma tippermettix lill-kumitat tar-riskju jagħti parir lill-bord dwar kwalunkwe arranġament li jista' jkollu impatt fuq il-ġestjoni tar-riskji tas-CCP jew jekk ma tagħmilx sforzi raġonevoli biex tikkonsulta l-kumitat tar-riskju dwar żviluppi li jkollhom impatt fuq il-ġestjoni tar-riskju tas-CCP f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza;

(o)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 28(5) jekk ma tinfurmax minnufih lill-ESMA bi kwalunkwe deċiżjoni li fiha l-bord jiddeċiedi li ma jsegwix il-parir tal-kumitat tar-riskju;

(p)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 29(1) jekk ma żżommx ir-rekords kollha dwar is-servizzi u l-attività pprovduti minn dik is-CCP għal perijodu ta' mhux inqas minn għaxar snin, li huma meħtieġa sabiex l-ESMA tkun tista' timmonitorja l-konformità tas-CCP ma' dan ir-Regolament;

(q)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 29(2) billi ma żżommx, għal perijodu ta' mhux anqas minn għaxar snin wara t-terminazzjoni ta' kuntratt, l-informazzjoni kollha dwar il-kuntratti kollha li tkun ipproċessat b'tali mod li jippermetti l-identifikazzjoni tat-termini oriġinali ta' transazzjoni qabel l-ikklerjar minn dik is-CCP;

(r)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 29(3) jekk ma tagħmilx ir-rekords u l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 29, jew l-informazzjoni kollha dwar il-pożizzjonijiet tal-kuntratti kklerjati, irrispettivament mill-post fejn ikunu twettqu t-transazzjonijiet, disponibbli fuq talba għall-ESMA u għall-membri rilevanti tas-SEBĊ;

(s)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 30(1) jekk ma tinfurmax, jew tagħmel dan b'mod falz jew mhux komplut, lill-ESMA bl-identitajiet tal-azzjonisti jew membri tagħha, kemm jekk diretti jew indiretti, persuni fiżiċi jew ġuridiċi, li għandhom parteċipazzjoni kwalifikatorja jew bl-ammonti ta' dawn il-parteċipazzjonijiet;

(t)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 30(4) jekk tippermetti li l-persuni msemmijin fl-Artikolu 30(1) jeżerċitaw influwenza li aktarx li tkun ta' preġudizzju għall-ġestjoni soda u prudenti tas-CCP;

(u)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 31(1) jekk ma tinnotifikax, jew tinnotifika b'mod falz jew mhux komplut, lill-ESMA bi kwalunkwe bidla fil-ġestjoni tagħha jew jekk ma tipprovdix lill-ESMA l-informazzjoni neċessarja kollha biex tivvaluta l-konformità mal-Artikolu 27(1) jew mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 27(2);

(v)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 33(1) jekk ma żżommx fis-seħħ jew ma toperax arranġamenti organizzattivi u amministrattivi effettivi bil-miktub għall-identifikazzjoni u l-immaniġġar ta' kwalunkwe konflitt ta' interess potenzjali bejnha, inklużi l-maniġers tagħha, l-impjegati tagħha, jew kwalunkwe persuna b'kontroll dirett jew indirett jew konnessjonijiet mill-qrib, u l-membri tal-ikklerjar tagħha jew il-klijenti tagħhom magħrufin mas-CCP jew billi ma żżommx fis-seħħ jew ma timplimentax proċeduri adegwati bl-għan tas-soluzzjoni ta' konflitti ta' interess possibbli;

(w)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 33(2) jekk ma tiżvelax b'mod ċar in-natura ġenerali jew is-sorsi tal-konflitti ta' interess, qabel ma taċċetta transazzjonijiet ġodda mill-membru tal-ikklerjar ikkonċernat, lill-membru tal-ikklerjar jew lil klijent ikkonċernat ta' dak il-membru tal-ikklerjar li huwa magħruf mis-CCP meta l-arranġamenti organizzazzjonali jew amministrattivi ta' dik is-CCP biex timmaniġġja konflitt ta' interess ma jkunux biżżejjed biex jiżguraw, b'fiduċja raġonevoli, li r-riskji ta' ħsara għall-interess ta' membru tal-ikklerjar jew klijent jiġu evitati;

(x)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 33(3) jekk ma tikkunsidrax fl-arranġamenti bil-miktub tagħha kwalunkwe ċirkostanza, li hija jew għandha tkun konxja minnha, li tista' twassal għal konflitt ta' interess li jirriżulta b'konsegwenza tal-istruttura u l-attivitajiet tan-negozju ta' impriżi oħra li magħhom hija għandha relazzjoni ta' impriża prinċipali jew sussidjarja;

(y)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 33(5) jekk ma tiħux il-passi raġonevoli kollha għall-prevenzjoni ta' kwalunkwe użu ħażin tal-informazzjoni miżmuma fis-sistemi tagħha jew biex tipprevjeni l-użu ta' dik l-informazzjoni għal attivitajiet kummerċjali oħrajn, jew minn persuna fiżika li għandha rabta mill-qrib ma' CCP jew persuna ġuridika li għandha relazzjoni ta' impriża prinċipali jew sussidjarja mas-CCP waqt li tuża l-informazzjoni konfidenzjali rreġistrata f'dik is-CCP għal kwalunkwe użu kummerċjali mingħajr il-kunsens mogħti minn qabel tal-klijent li lilu tkun tappartjeni din l-informazzjoni kunfidenzjali;

(z)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 36(1) jekk ma taġixxix b'mod ġust u professjonali skont l-aħjar interessi tal-membri tal-ikklerjar tagħha u l-klijenti tagħhom;

(aa)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 36(2) jekk ma jkollhiex regoli aċċessibbli, trasparenti u ġusti biex tittratta l-ilmenti fil-pront;

(bb)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 37(1) jew (2) jekk tuża, fuq bażi kontinwa, kriterji ta' ammissjoni diskriminatorji, mhux trasparenti jew soġġettivi, jew jekk tonqos b'mod ieħor milli tiżgura aċċess ġust u miftuħ għal dik is-CCP fuq bażi kontinwa jew jekk tonqos milli tiżgura fuq bażi kontinwa li l-membri tal-ikklerjar tagħha jkollhom riżorsi finanzjarji u kapaċità operattiva suffiċjenti biex iwettqu l-obbligi li jirriżultaw mill-parteċipazzjoni f'dik is-CCP, jew jekk tonqos milli tagħmel rieżami komprensiv tal-konformità mill-membri tal-ikklerjar tagħha fuq bażi annwali;

(cc)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 37(4) jekk tonqos milli jkollha proċeduri oġġettivi u trasparenti għas-sospensjoni u l-ħruġ ordnat ta' membri tal-ikklerjar li ma jibqgħux jissodisfaw il-kriterji msemmijin fl-Artikolu 37(1);

(dd)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 37(5) jekk tirrifjuta l-aċċess għal membru tal-ikklerjar li jissodisfa l-kriterji msemmijin fl-Artikolu 37(1) meta dan ir-rifjut għall-aċċess ma jkunx debitament ġustifikat bil-miktub u bbażat fuq analiżi tar-riskju komprensiva;

(ee)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 38(1) jekk ma tippermettix lill-klijenti tal-membri tal-ikklerjar tagħha aċċess separat għas-servizzi speċifiċi pprovduti;

(ff)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 39(7) jekk ma toffrix il-livelli differenti ta' segregazzjoni msemmijin f'dak il-paragrafu skont termini kummerċjali raġonevoli;

III.  Ksur relatat mar-rekwiżiti operazzjonali:

(a)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 34(1) jekk ma tistabbilixxix, ma timplimentax jew ma żżommx fis-seħħ politika ta' kontinwità tan-negozju adegwata u pjan ta' rkupru minn diżastru bl-għan li tiżgura l-preservazzjoni tal-funzjonijiet tagħha, l-irkupru fil-ħin tal-operazzjonijiet u t-twettiq tal-obbligi tas-CCP, li tal-inqas għandu jippermetti l-irkupru tat-tranżazzjonijiet kollha fil-waqt tat-taqlib sabiex jippermetti li s-CCP tkompli topera b'ċertezza u tikkompleta s-saldu fid-data skedata;

(b)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 34(2) jekk ma tistabbilixxix, ma timplimentax jew ma żżommx fis-seħħ proċedura adegwata li tiżgura saldu fil-ħin u ordnat jew it-trasferiment tal-assi u tal-pożizzjonijiet tal-klijenti u tal-membri tal-ikklerjar fil-każ li r-rikonoxximent jiġi rtirat f'konformità ma' deċiżjoni skont l-Artikolu 25;

(c)  CCP tal-Grad 2 tikser it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 35(1) billi testernalizza attivitajiet ewlenin marbuta mal-ġestjoni tar-riskju ta' dik is-CCP;

(d)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 39(1) jekk ma żżommx rekords u kontijiet separati li jippermettulha, fi kwalunkwe ħin u mingħajr dewmien, li tiddistingwi fil-kontijiet mas-CCP l-assi u l-pożizzjonijiet miżmumin għall-kont ta' membru tal-ikklerjar wieħed mill-assi u l-pożizzjonijiet miżmumin għall-kont ta' kwalunkwe membru tal-ikklerjar ieħor u mill-assi tagħha stess;

(e)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 39(2) jekk ma toffrix li żżomm u ma żżommx, meta hekk mitluba, rekords u kontijiet separati li jippermettu li kull membru tal-ikklerjar jiddistingwi fil-kontijiet mas-CCP l-assi u l-pożizzjonijiet ta' dak il-membru tal-ikklerjar minn dawk miżmumin għall-kontijiet tal-membri tal-ikklerjar tagħha;

(f)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 39(3) jekk ma toffrix li żżomm u ma żżommx, meta hekk mitluba, rekords u kontijiet separati li jippermettu li kull membru tal-ikklerjar jiddistingwi fil-kontijiet mas-CCP l-assi u l-pożizzjonijiet miżmumin għall-kont ta' klijent minn dawk miżmumin għall-kont ta' klijenti oħrajn, jew jekk ma toffrix lill-membri tal-ikklerjar tagħha l-possibilità li jiftħu iktar kontijiet f'isimhom stess għall-kont tal-klijenti tagħhom meta hekk mitluba;

(g)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 40 jekk ma tkejjilx u tivvaluta l-likwidità tagħha u l-iskoperturi tal-kreditu tagħha għal kull membru tal-ikklerjar u, fejn rilevanti, għal CCP oħra li magħha tkun ikkonkludiet arranġament dwar l-interoperabbiltà, fuq bażi ta' kważi ħin reali jew jekk ma jkollhiex aċċess għas-sorsi tal-ipprezzar rilevanti sabiex tkun tista' tkejjel l-iskoperturi tagħha b'mod effettiv fuq bażi raġonevoli ta' kost;

(h)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 41(1) jekk ma timponix, ma tappellax għall-marġini jew ma tiġborx marġini biex tillimita l-iskoperturi tal-kreditu tagħha mill-membri tal-ikklerjar tagħha, u fejn rilevanti, minn CCPs li magħhom tkun ikkonkludiet arranġament dwar l-interoperabilità, jew jekk timponi, tappella għall-marġini, jew tiġbor marġini li ma jkunux suffiċjenti biex ikopru l-iskoperturi li s-CCP tistma li ser iseħħu sal-likwidazzjoni tal-pożizzjonijiet rilevanti jew biex ikopru t-telfiet li jirriżultaw minn tal-inqas 99 % tal-movimenti fl-iskoperturi fuq firxa adegwata ta' żmien jew suffiċjenti biex jiżguraw li CCP tikkollateralizza b'mod sħiħ l-iskoperturi tagħha mal-membri tal-ikklerjar kollha tagħha, u meta rilevanti mas-CCPs kollha li magħhom ikollha arranġamenti dwar l-interoperabilità, mill-inqas fuq bażi ta' kuljum, jew, jekk meħtieġ, biex jittieħed kont ta' kwalunkwe effett potenzjalment proċikliku;

(i)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 41(2) jekk tonqos milli tadotta mudelli u parametri meta tistabbilixxi r-rekwiżiti tal-marġini tagħha li jaqbdu l-karatteristiċi tar-riskju tal-prodotti kklerjati b'kont meħud tal-intervall bejn il-ġbir tal-marġini, il-likwidità tas-suq u l-possibilità ta' bidliet tul id-durata tat-tranżazzjoni;

(j)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 41(3) jekk ma tappellax għall-marġini u ma tiġborx il-marġini fuq bażi ta' matul l-istess jum, tal-inqas meta jinqabżu l-livelli limitu predefiniti;

(k)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 42(3) jekk ma żżommx fis-seħħ fond tal-inadempjenza li tal-inqas jippermettilha tirreżisti, taħt kundizzjonijiet tas-suq estremi iżda plawsibbli, l-inadempjenza tal-membru tal-ikklerjar li għalih għandha l-akbar skoperturi, jew tat-tieni jew it-tielet l-akbar membri tal-ikklerjar jekk is-somma tal-iskoperturi tagħhom tkun akbar, jew jekk tiżviluppa xenarji li ma jinkludux l-aktar perijodi volatili li jkunu ġew esperjenzati mis-swieq li lilhom is-CCP tipprovdi s-servizzi tagħha u firxa ta' xenarji futuri potenzjali, li jqisu l-bejgħ għall-għarrieda ta' riżorsi finanzjarji u tnaqqis rapidu fil-likwidità tas-suq;

(l)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 43(2) jekk il-fond tal-inadempjenza tagħha msemmi fl-Artikolu 42 u r-riżorsi finanzjarji l-oħrajn tagħha msemmijin fl-Artikolu 43(1) ma jippermettulhiex li tkun tista' tirreżisti f'kull ħin l-inadempjenza ta' mill-inqas iż-żewġ membri tal-ikklerjar li għalihom għandha l-akbar skoperturi taħt kundizzjonijiet tas-suq estremi iżda plawsibbli;

(m)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 44(1) jekk ma jkollhiex aċċess f'kull ħin għal likwidità adegwata biex twettaq is-servizzi u l-attivitajiet tagħha jew jekk ma tkejjilx ta' kuljum il-ħtiġijiet potenzjali ta' likwidità tagħha;

(n)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 45(1), (2) u (3) jekk ma tużax il-marġini li jiddaħħlu minn membru tal-ikklerjar inadempjenti qabel riżorsi finanzjarji oħra biex jiġi kopert it-telf;

(o)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 45(4) jekk ma tużax riżorsi proprji ddedikati qabel ma tuża l-kontribuzzjonijiet għall-fond tal-inadempjenza ta' membri tal-ikklerjar li mhumiex inadempjenti;

(p)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 46(1) jekk taċċetta kwalunkwe ħaġa oħra għajr kollateral likwidu ħafna b'riskju minimu ta' kreditu u tas-suq sabiex tkopri l-iskopertura inizjali u kontinwa tagħha għall-membri tal-ikklerjar tagħha meta kollateral ieħor ma jkunx permess skont l-att delegat adottat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 46(3);

(q)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 47(1) jekk tinvesti r-riżorsi finanzjarji tagħha għajr fi flus kontanti jew fi strumenti finanzjarji likwidi ħafna b'riskju minimu tas-suq u ta' kreditu u li jkunu kapaċi li jiġu llikwidati b'mod rapidu b'effett avvers minimu fuq il-prezz;

(r)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 47(3) jekk ma tiddepożitax strumenti finanzjarji skjerati bħala marġini jew bħala kontribuzzjonijiet għall-fond tal-inadempjenza ma' operaturi ta' sistemi ta' saldu ta' titoli li jiżguraw il-protezzjoni sħiħa ta' dawk l-istrumenti finanzjarji meta dawn ikunu disponibbli, jew jekk ma tużax arranġamenti oħra sikuri ħafna ma' istituzzjonijiet finanzjarji awtorizzati;

(s)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 47(4) jekk tagħmel depożiti ta' flus kontanti għajr permezz ta' arranġamenti sikuri ħafna ma' istituzzjonijiet finanzjarji awtorizzati jew inkella permezz tal-użu tal-faċilitajiet permanenti ta' depożiti tal-banek ċentrali jew mezzi komparabbli oħrajn provduti mill-banek ċentrali;

(t)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 47(5) jekk tiddepożita assi ma' parti terza mingħajr ma tiżgura li l-assi li jappartjenu lill-membri tal-ikklerjar ikunu identifikabbli b'mod separat mill-assi li jappartjenu lis-CCP u mill-assi li jappartjenu lil dik il-parti terza permezz ta' kontijiet b'titoli differenti fil-kotba tal-parti terza jew kwalunkwe miżuri ekwivalenti oħrajn li jilħqu l-istess livell ta' protezzjoni, jew jekk ma jkollhiex aċċess minnufih għall-istrumenti finanzjarji meta dan ikun meħtieġ;

(u)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 47(6) jekk tinvesti l-kapital tagħha jew l-ammonti li jirriżultaw mir-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 41, 42, 43 jew 44 fit-titoli tagħha stess jew dawk tal-impriża prinċipali jew sussidjarja tagħha;

(v)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 48(1) jekk ma jkollhiex proċeduri dettaljati li għandhom jiġu segwiti meta membru tal-ikklerjar ma jikkonformax mar-rekwiżiti ta' parteċipazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 37 fil-limitu taż-żmien u skont il-proċeduri stabbiliti mis-CCP, jew jekk ma tistabbilixxix fid-dettall il-proċeduri li għandhom jiġu segwiti f'każ li l-inadempjenza ta' membru tal-ikklerjar ma tkunx iddikjarata mis-CCP, jew jekk ma tagħmilx rieżami ta' dawn il-proċeduri annwalment;

(w)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 48(2) jekk tonqos milli tieħu azzjoni minnufih biex tillimita t-telf u l-pressjonijiet ta' likwidità li jirriżultaw minn inadempjenzi tal-membri tal-ikklerjar u milli tiżgura li l-għeluq totali ta' kwalunkwe pożizzjonijiet tal-membru tal-ikklerjar ma jfixkilx l-operazzjonijiet tagħha jew jesponi lill-membri tal-ikklerjar mhux inadempjenti għal telf li ma jistgħux jantiċipaw jew jikkontrollaw;

(x)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 48(3) jekk tonqos milli tinforma lill-EMSA minnufih qabel ma tiġi ddikjarata jew skattata l-proċedura ta' inadempjenza;

(y)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 48(4) jekk ma tivverifikax li l-proċeduri tal-inadempjenza tagħha huma infurzabbli u ma tiħux il-passi raġonevoli kollha biex tiżgura li jkollha s-setgħat legali biex tillikwida l-pożizzjonijiet proprjetarji tal-membru tal-ikklerjar inadempjenti u biex tittrasferixxi jew tillikwida l-pożizzjonijiet tal-klijent tal-membru tal-ikklerjar inadempjenti;

(z)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 49(1) jekk ma teżaminax regolarment il-mudelli u l-parametri adottati biex jiġu kkalkolati r-rekwiżiti tal-marġini tagħha, il-kontribuzzjonijiet tal-fond tal-inadempjenza, ir-rekwiżiti tal-kollateral u mekkaniżmi oħra tal-kontroll tar-riskju, u jekk ma tissottoponix il-mudelli għal testijiet tal-istress rigorużi u frekwenti biex tivvaluta r-reżiljenza tagħhom f'kundizzjonijiet tas-suq estremi iżda plawżibbli jew ma twettaqx ittestjar retrospettiv biex tivvaluta l-affidabbiltà tal-metodoloġija adottata, jew jekk tonqos milli tikseb validazzjoni indipendenti, jew jekk tonqos milli tinforma lill-ESMA bir-riżultati tat-testijiet imwettqa jew milli tikseb il-validazzjoni mill-ESMA qabel ma tadotta ebda bidla sinifikattiva fil-mudelli u l-parametri;

(aa)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 49(2) jekk ma tittestjax regolarment l-aspetti ewlenin tal-proċeduri tal-inadempjenza tagħha jew jekk tonqos milli tieħu l-passi raġonevoli kollha biex tiżgura li l-membri tal-ikklerjar kollha jifhmuhom u jkollhom fis-seħħ arranġamenti adegwati biex jirrispondu għal każ ta' inadempjenza;

(bb)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 50(1) jekk ma tużax, fejn ikun prattiku jew disponibbli, flus tal-bank ċentrali biex issalda t-tranżazzjonijiet tagħha jew jekk ma tiħux passi biex tillimita b'mod strett ir-riskji ta' saldu bi flus kontanti meta ma jintużawx il-flus tal-bank ċentrali;

(cc)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 50(3) jekk ma teliminax ir-riskji prinċipali permezz tal-użu ta' mekkaniżmi ta' konsenja kontra ħlas sa fejn possibbli, meta dik is-CCP ikollha obbligu li tagħmel jew tirċievi konsenji ta' strumenti finanzjarji;

(dd)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 50a jew l-Artikolu 50b jekk ma tikkalkolax KCCP kif speċifikat f'dak l-Artikolu jew jekk ma timxix mar-regoli għall-kalkolu ta' KCCP stabbilit fl-Artikoli 50a(2), 50b u 50d;

(ee)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 50a(3) jekk tikkalkula KCCP inqas minn darba kull tliet xhur jew inqas frekwentement milli rikjest mill-ESMA skont l-Artikolu 50a(3);

(ff)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 51(2) jekk ma jkollhiex aċċess mhux diskriminatorju, kemm għad-data li tkun teħtieġ għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħha minn ċentru tan-negozjar sal-punt li s-CCP tikkonforma mar-rekwiżiti operazzjonali u tekniċi stabbiliti minn dak iċ-ċentru tan-negozjar u għas-sistema ta' saldu rilevanti;

(gg)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 52(1) jekk tidħol f'arranġament dwar l-interoperabbiltà mingħajr ma tissodisfa l-ebda wieħed mir-rekwiżiti stipulati fil-punt (a), il-punt (b), il-punt (c) u l-punt (d) ta' dak il-paragrafu;

(hh)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 53(1) jekk ma tiddistingwix fil-kontijiet l-assi u l-pożizzjonijiet miżmumin għall-kont ta' CCP li tkun daħlet f'arranġament dwar l-interoperabbiltà magħha;

(ii)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 54(1) jekk tidħol f'arranġament dwar l-interoperabbiltà mingħajr l-approvazzjoni minn qabel tal-ESMA;

IV.  Ksur relatat mat-trasparenza u d-disponibbiltà tad-data:

(a)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 38(1) jekk ma tiżvelax pubblikament il-prezzijiet u t-tariffi ta' kull servizz provdut separatament, inkluż skontijiet u ribassi u l-kondizzjonijiet għall-benefiċċju minn tali tnaqqis;

(b)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 38(1) jekk ma tiżvelax l-informazzjoni dwar il-kostijiet u d-dħul tas-servizzi tagħha lill-ESMA;

(c)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 38(2) jekk ma tiżvelax lill-membri tal-ikklerjar tagħha u lill-klijenti tagħhom ir-riskji assoċjati mas-servizzi pprovduti;

(d)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 38(3) jekk ma tiżvelax lill-membri tal-ikklerjar tagħha jew lill-ESMA l-informazzjoni dwar il-prezz użata għall-kalkolu tal-iskoperturi tagħha fi tmiem il-jum lill-membri tal-ikklerjar tagħha jew jekk ma tiżvelax pubblikament il-volum tat-transazzjonijiet ikklerjati għal kull strument ikklerjat mis-CCP fuq bażi aggregata;

(e)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 38(4) jekk ma tiżvelax pubblikament ir-rekwiżiti operazzjonali u tekniċi marbutin mal-protokolli tal-komunikazzjoni li jkopru l-formati tal-kontenut u tal-messaġġ li hija tuża fl-interazzjoni ma' partijiet terzi, inkluż ir-rekwiżiti operazzjonali u tekniċi msemmijin fl-Artikolu 7;

(f)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 38(5) jekk ma tiżvelax pubblikament kull ksur mill-membri tal-ikklerjar tal-kriterji msemmijin fl-Artikolu 37(1) jew tar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 38(1), għajr meta l-ESMA tikkunsidra li dan l-iżvelar ikun jikkostitwixxi theddida għall-istabilità finanzjarja jew il-fiduċja tas-suq jew jipperikola serjament is-swieq finanzjarji jew jikkawża danni sproporzjonati lill-partijiet involuti;

(g)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 39(7) jekk ma tiżvelax pubblikament il-livelli tal-protezzjoni u l-ispejjeż assoċjati mal-livelli differenti ta' segregazzjoni li hija tipprovdi;

(h)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 49(3) jekk ma tiżvelax pubblikament aspetti ewlenin fir-rigward tal-mudell tal-immaniġġjar tar-riskji tagħha jew il-preżunzjonijiet adottati għat-twettiq tat-test tal-istress imsemmi fl-Artikolu 49(1);

(i)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 50(2) jekk ma tiddikjarax b'mod ċar l-obbligi tagħha fir-rigward tal-konsenji ta' strumenti finanzjarji, inkluż jekk ikollhiex obbligu li tagħmel jew tirċievi konsenja ta' strument finanzjarju jew li tindennizza lill-parteċipanti għal telf imġarrab fil-proċess tal-konsenja.

(j)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 50c(1) jekk ma tirrapportax l-informazzjoni msemmija fil-punti (a), (b), (c), (d) u (e) tal-Artikolu 50c(1) lil dawk il-membri tal-ikklerjar tagħha li huma istituzzjonijiet jew lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom;

(k)  CCP tal-Grad 2 tikser l-Artikolu 50c(2) jekk tinnotifika lil dawk il-membri tal-ikklerjar tagħha li huma istituzzjonijiet inqas minn darba kull tliet xhur jew inqas frekwentement milli rikjest mill-ESMA skont l-Artikolu 50c(2).

V.  Ksur relatat ma ostakli għall-attivitajiet superviżorji:

(a)  CCP tikser l-Artikolu 25c billi tonqos milli tipprovdi informazzjoni bi tweġiba għal deċiżjoni li tirrikjedi informazzjoni skont l-Artikolu 25c(2), jew billi tipprovdi informazzjoni mhux korretta jew qarrieqa bi tweġiba għal talba sempliċi għall-informazzjoni mill-ESMA f'konformità mal-Artikolu 25c(2) jew 25c(3) jew bi tweġiba għal deċiżjoni mill-ESMA li tkun teħtieġ l-informazzjoni f'konformità mal-Artikolu 25c(3);

(b)  CCP jew ir-rappreżentant tagħha jipprovdi tweġibiet inkorretti jew li jiżgwidaw għal mistoqsijiet li jkunu saru skont l-Artikolu 25d(1)(c);

(c)  CCP ma tkunx konformi mal-Artikolu 25d(1)(e) jekk ma tkunx konformi mat-talba tal-ESMA għal rekords tat-telefon jew tat-traffiku tad-data;

(d)  CCP tal-Grad 2 ma tkunx konformi fil-ħin dovut ma' miżura superviżorja meħtieġa minn deċiżjoni adottata mill-ESMA skont l-Artikolu 25n;

(e)  CCP tal-Grad 2 ma toqgħodx għal spezzjoni fuq il-post meħtieġa minn deċiżjoni ta' investigazzjoni adottata mill-ESMA ▌ skont l-Artikolu 25e.

ANNESS IV

Lista tal-koeffiċjenti marbutin ma' fatturi aggravanti u mitiganti għall-applikazzjoni tal-Artikolu 25g(3)

Il-koeffiċjenti li ġejjin għandhom ikunu applikabbli, b'mod kumulattiv, għall-ammonti bażiċi msemmijin fl-Artikolu 25g(2):

I.  Koeffiċjenti ta' aġġustament marbutin ma' fatturi aggravanti:

(a)  jekk il-ksur jitwettaq ripetutament, għal kull darba li jiġi ripetut, għandu japplika koeffiċjent addizzjonali ta' 1,1;

(b)  jekk il-ksur jitwettaq għal aktar minn sitt xhur, għandu japplika koeffiċjent addizzjonali ta' 1,5;

(c)  jekk il-ksur ikun żvela dgħufijiet sistemiċi fl-organizzazzjoni tas-CCP, b'mod partikolari fil-proċeduri, fis-sistemi ta' ġestjoni jew il-kontrolli interni tagħha, għandu japplika koeffiċjent ta' 2,2;

(d)  jekk il-ksur ikollu impatt negattiv fuq il-kwalità tal-attivitajiet u s-servizzi tas-CCP, għandu japplika koeffiċjent ta' 1,5;

(e)  jekk il-ksur twettaq intenzjonalment, għandu japplika koeffiċjent ta' 2;

(f)  jekk ma ttieħdet l-ebda azzjoni ta' rimedju minn meta kien identifikat il-ksur, għandu japplika koeffiċjent ta' 1,7;

(g)  jekk id-diriġenza għolja tas-CCP ma tkunx ikkooperat mal-ESMA fit-twettiq tal-investigazzjonijiet tagħha, għandu japplika koeffiċjent ta' 1,5.

II.  Koeffiċjenti ta' aġġustament marbutin ma' fatturi mitiganti:

(a)  jekk il-ksur ikun twettaq għal inqas minn għaxart ijiem ta' xogħol, għandu jiġi applikat koeffiċjent ta' 0,9;

(b)  jekk id-diriġenza għolja tas-CCP tista' turi li ħadet il-miżuri kollha neċessarji biex tipprevjeni l-ksur, għandu japplika koeffiċjent ta' 0,7;

(c)  jekk is-CCP tkun ġibdet l-attenzjoni tal-ESMA għall-ksur malajr, b'mod effettiv u sħiħ, għandu japplika koeffiċjent ta' 0,4;

(d)  jekk is-CCP tkun ħadet miżuri volontarji biex tiżgura li ksur simili ma jkunx jista' jseħħ fil-futur, għandu japplika koeffiċjent ta' 0,6.".

(1)* IL-FINALIZZAZZJONI LEGALI-LINGWISTIKA TA' DAN IT-TEST GĦADHA MA SARITX.
(2)ĠU C 385 15.11.2017, p. 3
(3)Opinjoni tal-20 ta' Settembru 2017 (ĠU C 434, 15.12.2017, p. 63).
(4)Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta’ April 2019.
(5)Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1).
(6)Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta' Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63).

Aġġornata l-aħħar: 29 ta' April 2019Avviż legali