Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0136(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0190/2018

Teksty złożone :

A8-0190/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/04/2019 - 10.18

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0438

Teksty przyjęte
PDF 438kWORD 133k
Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Procedury i organy zaangażowane w udzielanie zezwoleń CCP i wymogi dotyczące uznawania CCP z państw trzecich ***I
P8_TA-PROV(2019)0438A8-0190/2018
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0331),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0191/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 października 2017 r.(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 20 września 2017 r.(2),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 20 marca 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0190/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 385 z 15.11.2017, s. 3.
(2) Dz.U. C 434 z 15.12.2017, s. 63.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... ▌zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich(1)
P8_TC1-COD(2017)0136

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego(2),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(4),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012(5) zawiera wymóg, by standaryzowane kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym były rozliczane przez kontrahenta centralnego (CCP), zgodnie z podobnymi wymogami obowiązującymi w innych krajach grupy G-20. W rozporządzeniu tym nałożono również na CCP rygorystyczne wymogi ostrożnościowe, organizacyjne i wymogi w zakresie prowadzenia działalności oraz wprowadzono rozwiązania w zakresie nadzoru ostrożnościowego nad CCP w celu zminimalizowania ryzyk dla użytkowników CCP i wspierania stabilności finansowej.

(2)  Od czasu przyjęcia rozporządzenia (UE) nr 648/2012 wolumen działalności CCP zarówno w Unii, jak i globalnie rośnie szybko tak pod względem skali, jak i zakresu. W nadchodzących latach działalność CCP będzie się w dalszym ciągu rozwijać wraz z wprowadzaniem dodatkowych obowiązków rozliczania i przyrostem dobrowolnych rozliczeń dokonywanych przez kontrahentów nieobjętych obowiązkiem rozliczania. Wniosek Komisji z dnia 4 maja 2017 r. dotyczący ukierunkowanej zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 w celu poprawy jego skuteczności i proporcjonalności stworzy kolejne zachęty, które skłonią CCP do oferowania kontrahentom centralnego rozliczania instrumentów pochodnych oraz ułatwienia dostępu do usług rozliczeniowych mniejszym kontrahentom finansowym i niefinansowym. Pogłębione i lepiej zintegrowane rynki kapitałowe będące wynikiem wprowadzenia unii rynków kapitałowych dodatkowo zwiększą zapotrzebowanie na transgraniczne usługi rozliczeniowe w Unii, dzięki czemu wzrośnie również znaczenie CCP oraz zacieśnią się ich wzajemne powiązania w systemie finansowym.

(3)  Liczba CCP, którzy obecnie posiadają siedzibę w Unii i uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności na mocy rozporządzenia (UE) nr 648/2012, nadal jest stosunkowo niewielka – w sierpniu 2018 r. było ich 16. 32 CCP z państw trzecich zostało uznanych na mocy przepisów tego rozporządzenia dotyczących równoważności, co umożliwiło im również oferowanie usług członkom rozliczającym i systemom obrotu mającym siedzibę w Unii. Rynki usług rozliczeniowych są dobrze zintegrowane w obrębie Unii, ale charakteryzują się dużą koncentracją w niektórych klasach aktywów i silnymi wzajemnymi powiązaniami. Koncentracja ryzyka sprawia, że upadłość CCP jest zdarzeniem mało prawdopodobnym, ale o potencjalnie niezwykle silnym oddziaływaniu. Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem grupy G-20 Komisja przyjęła w listopadzie 2016 r. wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP w celu zapewnienia, aby stosowne organy były odpowiednio przygotowane na podjęcie działań wobec CCP będącego na progu upadłości, zapewniając stabilność finansową i ograniczając koszty ponoszone przez podatników.

(4)  Niezależnie od tego wniosku ustawodawczego oraz ze względu na rosnące wolumeny, złożoność i transgraniczny wymiar usług rozliczeniowych w Unii i globalnie należy zweryfikować rozwiązania nadzorcze obowiązujące CCP z Unii i z państw trzecich. Rozwiązywanie stwierdzonych problemów na wczesnym etapie oraz ustanowienie jasnych i spójnych rozwiązań nadzorczych zarówno dla CCP z Unii, jak i z państw trzecich zwiększyłoby ogólną stabilność unijnego systemu finansowego i jeszcze bardziej obniżyło potencjalne ryzyko upadłości CCP.

(5)  Biorąc powyższe względy pod uwagę, Komisja przyjęła w dniu 4 maja 2017 r. komunikat w sprawie reagowania na wyzwania stojące przed krytycznymi infrastrukturami rynku finansowego i dalszym rozwojem unii rynków kapitałowych, stwierdzając, że istnieje konieczność wprowadzenia dalszych zmian w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012 w celu udoskonalenia obecnych ram zapewniających stabilność finansową i wspierających dalszy rozwój oraz pogłębianie unii rynków kapitałowych.

(6)  Rozwiązania nadzorcze wynikające z rozporządzenia (UE) nr 648/2012 opierają się głównie na organach państwa macierzystego. CCP mający siedzibę w Unii prowadzą obecnie działalność na podstawie zezwoleń uzyskanych od kolegiów krajowych organów nadzoru, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), właściwych członków Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i innych odpowiednich organów oraz pod nadzorem tych podmiotów. Kolegia funkcjonują w oparciu o koordynację działań i wymianę informacji prowadzone przez właściwy organ krajowy, który jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Rozbieżne praktyki nadzorcze w odniesieniu do CCP w całej Unii mogą stwarzać ryzyka arbitrażu regulacyjnego i nadzorczego, zagrażając stabilności finansowej i umożliwiając nieuczciwą konkurencję. Komisja zwróciła uwagę na te nowe ryzyka oraz na potrzebę zwiększenia konwergencji praktyk nadzorczych w komunikacie w sprawie unii rynków kapitałowych z 14 września 2016 r. i podczas konsultacji publicznych dotyczących działalności Europejskich Urzędów Nadzoru. W ramach już istniejącej ogólnej roli ESMA polegającej na pełnieniu funkcji koordynatora pomiędzy właściwymi organami i pośród kolegiów z myślą o budowaniu wspólnej kultury nadzoru i spójnych praktyk nadzorczych, zapewnianiu jednolitych procedur i spójnych podejść oraz zwiększaniu spójności wyników w zakresie nadzoru, ESMA powinien zatem skoncentrować się w szczególności na obszarach nadzorczych o wymiarze transgranicznym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym. ESMA powinien określić obszary nadzorcze o wymiarze transgranicznym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym w oparciu o swoją wiedzę fachową i doświadczenie w stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

(7)  Funkcjonowanie kolegiów utworzonych dla CCP z Unii ma kluczowe znaczenie dla skutecznego nadzoru nad CCP. Aby zapewnić w całej Unii spójność procesów w obrębie kolegiów, należy doprecyzować i w większym stopniu ujednolicić pisemne umowy określające praktyczne rozwiązania dotyczące funkcjonowania tych kolegiów. W celu dalszego promowania roli członków kolegiów powinni oni mieć prawo do udziału w ustalaniu porządku obrad posiedzeń kolegiów. W celu zwiększenia przejrzystości kolegiów ich skład powinien być podawany do wiadomości publicznej. W celu uniknięcia wszelkich konfliktów interesów rozporządzenie (UE) nr 1024/2013 przewiduje, że zadania nadzorcze EBC i zadania dotyczące polityki pieniężnej oraz wszelkie inne z jego zadań powinny być wykonywane całkowicie oddzielnie. Należy uznać to szczególne rozdzielenie obowiązków EBC. W związku z tym, gdy EBC jest członkiem kolegium utworzonego dla CCP z Unii z racji swojej funkcji organu właściwego dla członka rozliczającego w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego i z racji swojej funkcji emisyjnego banku centralnego jako przedstawiciel Eurosystemu, EBC powinien otrzymać dwa głosy w kolegium.

(8)  Liczba emisyjnych banków centralnych i właściwych organów odpowiedzialnych za nadzór nad członkami rozliczającymi z państw członkowskich reprezentowanych w kolegiach utworzonych dla CCP z Unii jest obecnie ograniczona. W celu ułatwienia dostępu do informacji szerszej grupie emisyjnych banków centralnych i właściwych organów z kolejnych państw członkowskich, na których stabilność finansową mogłaby mieć wpływ trudna sytuacja finansowa CCP, także innym emisyjnym bankom centralnym i właściwym organom należy umożliwić – na ich wniosek – udział w kolegiach. W celu promowania spójnego nadzoru nad CCP w całej Unii przewodniczący komitetu nadzorczego ds. CCP lub niezależny członek tego komitetu również powinni uczestniczyć w kolegiach. W celu zapewnienia odpowiedniego, skutecznego i sprawnego procesu decyzyjnego te emisyjne banki centralne i właściwe organy, które uczestniczą na podstawie wniosku, a także przewodniczący komitetu nadzorczego ds. CCP lub niezależny członek tego komitetu nie powinni mieć prawa głosu.

(9)  W celu wzmocnienia roli kolegiów powinny one mieć możliwość przedstawiania opinii w sprawie dodatkowych obszarów nadzorczych o zasadniczym wpływie na działalność gospodarczą CCP, w tym w sprawie oceny akcjonariuszy i udziałowców posiadających znaczne pakiety akcji danych CCP i outsourcingu funkcji operacyjnych, usług lub działalności. Ponadto, na wniosek dowolnego członka kolegium, powinno ono mieć możliwość włączania do swoich opinii zaleceń służących zaradzeniu niedociągnięciom w zarządzaniu ryzykiem przez CCP i zwiększeniu jego odporności, z zastrzeżeniem podjęcia przez kolegium stosownej decyzji większością głosów. Głosowanie kolegium w sprawie włączenia takich zaleceń należy przeprowadzić oddzielnie od głosowania kolegium w sprawie opinii. W celu wzmocnienia oddziaływania opinii i zaleceń kolegium właściwe organy powinny należycie je uwzględniać i przedstawiać uzasadnienie w przypadkach znaczących odstępstw od tych opinii lub zaleceń.

(10)  Aby dodatkowo wspierać konwergencję w zakresie decyzji nadzorczych, ESMA powinien otrzymać nowe mandaty w celu opracowania projektów regulacyjnych standardów technicznych w sprawie rozszerzenia zakresu działalności i usług oraz w celu określania warunków dotyczących przeglądu modeli, stosowania testu warunków skrajnych i weryfikacji historycznej. Ponadto ESMA powinien być uprawniony do wydania niezbędnych wytycznych w celu doprecyzowania wspólnych procedur przeglądu nadzorczego i procesu oceny w odniesieniu do CCP.

(11)  Ze względu na globalny charakter rynków finansowych oraz potrzebę wyeliminowania niespójności w nadzorze nad CCP z Unii i z państw trzecich należy zwiększyć zdolność ESMA w zakresie wspierania konwergencji nadzoru nad CCP. W tym celu należy utworzyć stały wewnętrzny komitet dla CCP („komitet nadzorczy ds. CCP”), który zajmowałby się zadaniami związanymi z CCP, którzy otrzymali zezwolenie na działalność w obrębie Unii, i z CCP z państw trzecich. Ustanowienie, funkcje i skład takiego komitetu nadzorczego ds. CCP, utworzonego w ramach ESMA, powinny być wyjątkowym rozwiązaniem służącym zgromadzeniu fachowej wiedzy w dziedzinie nadzoru nad CCP i nie powinny stanowić precedensu dla europejskich urzędów nadzoru.

(12)  Komitet nadzorczy ds. CCP powinien odpowiadać za konkretne zadania powierzone mu na mocy rozporządzenia (UE) nr 648/2012, aby zapewnić należyte funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz stabilność finansową Unii i jej państw członkowskich.

(13)  W celu uwzględnienia pełnego zakresu praktycznego doświadczenia i fachowej wiedzy operacyjnej w zakresie nadzoru nad CCP w skład komitetu nadzorczego ds. CCP wchodzi przewodniczący, niezależni członkowie oraz właściwe organy państw członkowskich posiadających CCP mającego zezwolenie. W przypadku gdy komitet ten zbiera się w odniesieniu do CCP mających zezwolenie, banki centralne emitujące waluty unijne, w których denominowane są instrumenty finansowe rozliczane przez CCP mających zezwolenie, mogą – na zasadzie dobrowolności – uczestniczyć w komitecie nadzorczym ds. CCP w odniesieniu do obszarów ogólnounijnych ocen odporności CCP na niekorzystne zmiany na rynku i istotne zmiany na rynku, w celu ułatwienia dostępu do informacji, które mogą być istotne dla wykonywania ich zadań. W przypadku gdy komitet ten zbiera się w odniesieniu do CCP z państw trzecich, banki centralne emitujące wszystkie waluty unijne, w których denominowane są instrumenty finansowe, które są lub mają być rozliczane przez odnośnego CCP z państwa trzeciego, mogą – na zasadzie dobrowolności – uczestniczyć w komitecie nadzorczym ds. CCP na potrzeby przygotowania decyzji dotyczących CCP Tier II. Emisyjne banki centralne powinny być członkami komitetu nadzorczego ds. CCP bez prawa głosu. Przewodniczący komitetu nadzorczego ds. CCP powinien mieć prawo zapraszać członków kolegiów organów nadzoru w charakterze obserwatorów w celu zapewnienia, by komitet nadzorczy ds. CCP uwzględniał opinie innych odpowiednich organów.

(14)  Aby zapewnić odpowiedni poziom wiedzy fachowej i rozliczalności, przewodniczącyniezależni członkowie komitetu nadzorczego ds. CCP powinni być mianowani przez Radę Organów Nadzoru w oparciu o osiągnięcia, ▌ znajomość zagadnień w dziedzinie rozliczeń, systemów posttransakcyjnych, nadzoru ostrożnościowego i zagadnień finansowych, jak również doświadczenie w dziedzinie nadzoru nad CCP i regulacji CCP, w następstwie otwartej procedury kwalifikacyjnej zorganizowanej i zarządzanej przez Radę Organów Nadzoru, przy wsparciu Komisji, w której to procedurze należy przestrzegać zasady równowagi płci. Przed mianowaniem i nie później niż jeden miesiąc po wyborze przez Radę Organów Nadzoru, Parlament Europejski powinien – po wysłuchaniu wybranych osób – zatwierdzić lub odrzucić ich nominację. Rada Organów Nadzoru może mianować wyłącznie wybranych kandydatów zatwierdzonych przez Parlament Europejski.

(15)  W celu zapewnienia przejrzystości i kontroli demokratycznej, a także ochrony praw instytucji unijnych, przewodniczącyniezależni członkowie komitetu nadzorczego ds. CCP powinni odpowiadać przed Parlamentem Europejskim i Radą za wszystkie decyzje podejmowane na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(16)  Przewodniczącyniezależni członkowie komitetu nadzorczego ds. CCP powinni działać niezależnie i obiektywnie w interesie Unii. Powinni oni zapewniać, by należyte funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz stabilność finansowa w każdym państwie członkowskim – niezależnie od tego, czy ma ono CCP posiadających zezwolenie, czy nie – i w całej Unii były odpowiednio uwzględniane.

(17)  W celu zapewnienia odpowiedniego, skutecznego i sprawnego procesu decyzyjnego w komitecie nadzorczym ds. CCP przewodniczący, niezależni członkowie i właściwy organ państwa członkowskiego, w którym CCP ma siedzibę, powinni mieć prawo głosu. Przedstawiciele banku lub banków centralnych, a także obserwatorzy nie powinni mieć prawa głosu. Komitet nadzorczy ds. CCP powinien podejmować decyzje zwykłą większością głosów swych członków, każdy członek posiadający prawo głosu powinien mieć jeden głos, a w razie równej liczby głosów decydujący powinien być głos przewodniczącego. Ostateczne uprawnienie decyzyjne powinno należeć do Rady Organów Nadzoru ESMA.

(18)  W celu zapewnienia spójnego i konsekwentnego podejścia nadzorczego w obrębie Unii komitet nadzorczy ds. CCP powinien być odpowiedzialny za przygotowywanie określonych szczególnych decyzji i wykonywanie określonych zadań, które powierzono ESMA. Obowiązki takie wzmacniają rolę ESMA jako koordynatora pomiędzy właściwymi organami i pośród kolegiów z myślą o budowaniu wspólnej kultury nadzoru i spójnych praktyk nadzorczych, w szczególności w odniesieniu do obszarów nadzorczych o wymiarze transgranicznym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym. W tym względzie takie istotne nadzorcze działania i decyzje mogłyby obejmować w szczególności obszary nadzorcze, w których rozbieżne praktyki nadzorcze mogą stwarzać ryzyka regulacyjnego i nadzorczego arbitrażu lub zagrażać stabilności finansowej. ESMA powinien również być informowany o wszystkich opiniach przyjmowanych przez kolegia, określonych w niniejszym rozporządzeniu, w tym o podstawie podjęcia decyzji, której dotyczy dana opinia kolegium, oraz o wszelkich zaleceniach, które mogą się wiązać z daną decyzją i które zostały sformułowane przez kolegium.

(19)  Ponadto na forum komitetu nadzorczego ds. CCP powinna się w trybie ex ante odbywać obowiązkowa wymiana informacji i dyskusja na temat projektów decyzji organów właściwych dla CCP w sprawie określonych, szczególnie istotnych obszarów nadzorczych. Dodatkowo, na zasadzie dobrowolnej i z inicjatywy organów właściwych dla CCP, wszystkie projekty decyzji mogą podlegać wymianie informacji w trybie ex ante. ESMA nie powinien wydawać opinii w przypadku, gdy – w wyniku przeprowadzonej dyskusji na forum komitetu nadzorczego ds. CCP – nie stwierdzono rozbieżności. Uprawnienie ESMA do wydawania opinii powinno zapewniać otrzymanie przez organ właściwy dla CCP dodatkowej reakcji dotyczącej projektów decyzji ze strony grupy organów nadzoru wyspecjalizowanych i doświadczonych w zakresie nadzoru nad CCP. Takie opinie ESMA nie miałyby żadnego wpływu na obowiązek organu właściwego dla CCP w zakresie podjęcia ostatecznej decyzji, co oznacza, że ostateczna treść odnośnej decyzji pozostawałaby w pełni w gestii organu właściwego dla CCP. W przypadku gdy właściwy organ nie zgadza się z opinią ESMA, powinien on przedstawić ESMA uwagi o każdym znaczącym odstępstwie od tej opinii. Właściwy organ powinien przedstawić swoje uwagi przed przyjęciem decyzji, w momencie jej przyjmowania lub po jej przyjęciu. Niemniej jednak, w przypadku gdy właściwy organ przedstawia uwagi po przyjęciu decyzji, powinien uczynić to bez zbędnej zwłoki. Opinia wydana przez ESMA nie ograniczałaby uprawnienia kolegiów do określania treści ich opinii według własnego uznania, w stosownych przypadkach.

(20)  W przypadku gdy działania nadzorcze związane z CCP mającymi zezwolenie wskazują na brak konwergencji i spójności w stosowaniu niniejszego rozporządzenia, w tym na podstawie obowiązkowych i dobrowolnych konsultacji właściwych organów z ESMA oraz dyskusji na forum komitetu nadzorczego ds. CCP, ESMA powinien promować niezbędny stopień konwergencji i spójności, również w drodze wydawania wytycznych, zaleceń lub opinii. Aby ułatwić ten proces, komitet nadzorczy ds. CCP powinien mieć możliwość rekomendowania Radzie Organów Nadzoru, by rozważyła przyjęcie wytycznych, zaleceń i opinii przez ESMA. Komitet nadzorczy ds. CCP powinien być także uprawniony do przedkładania Radzie Organów Nadzoru opinii dotyczących decyzji, które mają zostać podjęte przez ESMA w odniesieniu do zadań i działań organów właściwych dla CCP. Komitet nadzorczy ds. CCP powinien np. przedkładać opinie na temat projektów standardów technicznych lub projektów wytycznych opracowanych przez ESMA w obszarze udzielania CCP zezwoleń i nadzorowania CCP.

(21)  Aby zapewnić skuteczny nadzór w odniesieniu do CCP z państw trzecich, komitet nadzorczy ds. CCP powinien przygotowywać kompletne projekty decyzji do zatwierdzenia przez Radę Organów Nadzoru ESMA i wykonywać zadania powierzone ESMA w odniesieniu do przepisów dotyczących uznawania i nadzorowania CCP z państw trzecich, określonych w niniejszym rozporządzeniu. Z uwagi na to, że współpraca i informacje mają podstawowe znaczenie, komitet nadzorczy ds. CCP powinien – w przypadku gdy zbiera się w odniesieniu do CCP z państw trzecich – dzielić się z kolegium ds. CCP z państw trzecich stosownymi informacjami, w tym kompletnymi projektami decyzji, które przedkłada Radzie Organów Nadzoru, ostatecznymi decyzjami przyjmowanymi przez Radę Organów Nadzoru, porządkami obrad i protokołami posiedzeń komitetu nadzorczego ds. CCP oraz wnioskami o uznanie składanymi przez CCP z siedzibą w państwie trzecim.

(22)  W celu zapewnienia skutecznego wykonywania jego zadań komitet nadzorczy ds. CCP powinien być wspierany przez specjalnie wyznaczony personel ESMA w celu przygotowywania posiedzeń tego komitetu, przygotowywania analiz niezbędnych do wykonywania jego zadań oraz w celu wspierania go w zakresie prowadzonej przezeń współpracy międzynarodowej.

(23)  Emisyjne banki centralne powinny uczestniczyć w przygotowywaniu decyzji komitetu nadzorczego ds. CCP w odniesieniu do klasyfikowania CCP z państw trzecich według ich znaczenia systemowego oraz do nadzoru nad CCP Tier II, aby zapewnić właściwe wykonywanie zadań tych banków związanych z polityką pieniężną oraz sprawne funkcjonowanie systemów płatności. Z uwagi na to, że decyzje ESMA dotyczące CCP Tier II w sprawie wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego, kontroli ryzyka płynności, zabezpieczenia, rozrachunku i zatwierdzenia uzgodnień interoperacyjnych mogą mieć szczególnie istotne znaczenie dla zadań banków centralnych, komitet nadzorczy ds. CCP powinien konsultować się z bankami centralnymi emitującymi wszystkie waluty unijne, w których denominowane są instrumenty finansowe, które są lub mają być rozliczane przez odnośnego CCP z państwa trzeciego, na podstawie mechanizmu „przestrzegaj lub wyjaśnij”.

(24)  Rada Organów Nadzoru ESMA powinna przyjmować projekty decyzji przedkładane przez komitet nadzorczy ds. CCP, stanowiąc zgodnie z procesem decyzyjnym przedstawionym w rozporządzeniu (UE) nr 1095/2010. Aby zapewnić skuteczny i sprawny proces decyzyjny, niektóre decyzje, które nie dotyczą uznawania, klasyfikowania CCP z państw trzecich, szczególnych wymogów nakładanych na CCP Tier II, przeglądu decyzji o uznaniu lub cofnięciu uznania lub istotnych elementów bieżącego nadzoru nad CCP z państw trzecich, w przypadku gdy wymagane jest skonsultowanie się z emisyjnymi bankami centralnymi, powinny być przyjmowane przez Radę Organów Nadzoru w ciągu 3 dni roboczych.

(25)  Zmiany wymagają również rozwiązania nadzorcze przewidziane w niniejszym rozporządzeniu dla CCP z państw trzecich oferujących usługi rozliczeniowe w Unii. Aby uniknąć poważnych skutków dla stabilności finansowej podmiotów unijnych, istnieje potrzeba poprawy dostępu do informacji, poprawy zdolności do przeprowadzania kontroli w miejscu prowadzenia działalności oraz dochodzeń, zwiększenia możliwości wymiany informacji o CCP z państw trzecich między odpowiednimi organami Unii i państw członkowskich, a także zwiększenia możliwości egzekwowania decyzji ESMA wobec CCP z państw trzecich. Istnieje również ryzyko, że zmiany ▌w przepisach państw trzecich dotyczących CCP lub w ramach regulacyjnych państwa trzeciego nie będą mogły zostać uwzględnione, co mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki regulacyjne lub nadzorcze, ▌prowadząc do powstania nierównych warunków działania dla CCP z Unii i z państw trzecich.

(26)  Duża część instrumentów finansowych denominowanych w walutach państw członkowskich jest rozliczana przez CCP z państw trzecich. Wiąże się to z poważnymi wyzwaniami dla organów Unii i państw członkowskich, jeżeli chodzi o ochronę stabilności finansowej.

(27)  W ramach swojego zobowiązania na rzecz zintegrowanych rynków finansowych Komisja powinna nadal określać, w drodze decyzji w kwestii równoważności, czy ramy prawne i nadzorcze państw trzecich spełniają wymogi rozporządzenia (UE) nr 648/2012. W trosce o lepsze wdrożenie obecnego systemu równoważności w odniesieniu do CCP Komisja powinna w razie konieczności mieć możliwość doprecyzowania kryteriów na potrzeby oceny równoważności systemów dotyczących CCP obowiązujących w państwach trzecich. Konieczne jest również przyznanie ESMA uprawnień w zakresie monitorowania zmian regulacyjnych i nadzorczych w tych systemach dotyczących CCP obowiązujących w państwach trzecich, które to systemy Komisja uznała za równoważne. Ma to na celu zapewnienie, by kryteria równoważności oraz wszelkie szczegółowe warunki ich stosowania były ciągle spełniane przez państwa trzecie. ESMA powinien przekazywać swoje ustalenia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i kolegium ds. CCP z państw trzecich na zasadzie poufności.

(28)  Obecnie Komisja może w dowolnej chwili zmienić decyzję w kwestii równoważności, zawiesić ją, dokonać jej przeglądu lub ją cofnąć, szczególnie w przypadku wystąpienia w państwie trzecim zmian mających istotny wpływ na elementy oceniane zgodnie z wymogami w zakresie równoważności wynikającymi z niniejszego rozporządzenia. Jeżeli odpowiednie organy państwa trzeciego przestaną współpracować z ESMA lub z innymi unijnymi organami nadzoru w dobrej wierze lub przestaną spełniać w sposób ciągły mające zastosowanie wymogi w zakresie równoważności, Komisja ma również możliwość m.in. wystosowania ostrzeżenia do organu państwa trzeciego lub opublikowania szczegółowego zalecenia. Jeżeli Komisja postanowi w dowolnym momencie cofnąć decyzję w kwestii równoważności wydaną w odniesieniu do państwa trzeciego, ma możliwość odroczenia daty rozpoczęcia stosowania tej decyzji, aby wyeliminować ryzyka dla stabilności finansowej lub ryzyka zakłóceń rynku. Oprócz swoich dotychczasowych uprawnień Komisja powinna również mieć możliwość ustalania szczegółowych warunków mających na celu zapewnienie ciągłego, bieżącego spełniania kryteriów równoważności przez państwo trzecie, którego dotyczy decyzja w kwestii równoważności. Komisja powinna również mieć możliwość ustalania warunków zapewniających ESMA możliwość skutecznego wykonywania jego obowiązków dotyczących CCP z państw trzecich uznanych na mocy niniejszego rozporządzenia lub dotyczących monitorowania zmian regulacyjnych i nadzorczych w państwach trzecich, które to zmiany są istotne z punktu widzenia przyjętych decyzji w kwestii równoważności.

(29)  W związku z rosnącym znaczeniem transgranicznego wymiaru CCP oraz wzajemnych powiązań w obrębie unijnego systemu finansowego, konieczne jest zwiększenie zdolności Unii w zakresie wskazywania, monitorowania i ograniczania potencjalnych ryzyk związanych z CCP z państw trzecich. Dlatego też należy zwiększyć rolę ESMA, by mógł on prowadzić skuteczny nadzór nad CCP z państw trzecich, które występują o uznanie w celu świadczenia usług rozliczeniowych w Unii. Należy również zwiększyć zaangażowanie emisyjnych banków centralnych z Unii w procesie uznawania ▌CCP z państw ▌trzecich stosujących w rozliczeniach waluty emitowane przez te banki, nadzorowania tych CCP, przeglądu decyzji o uznaniu tych CCP i cofnięcia uznania tym CCP. W związku z tym należy zasięgać opinii emisyjnych banków centralnych z Unii w kwestii określonych aspektów mających wpływ na ich obowiązki w zakresie polityki pieniężnej w odniesieniu do instrumentów finansowych denominowanych w walutach Unii, które są lub mają być rozliczane przez CCP znajdujących się poza Unią.

(30)  Po ustaleniu przez Komisję, że ramy prawne i nadzorcze danego państwa trzeciego są równoważne z ramami unijnymi, w procesie uznawania CCP z tego państwa trzeciego należy uwzględnić ryzyka, jakie ci CCP stwarzają dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich.

(31)  Rozpatrując wniosek o uznanie CCP z państwa trzeciego, ESMA powinien ocenić stopień ryzyka systemowego stwarzanego przez tego CCP dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich w oparciu o obiektywne i przejrzyste kryteria określone w niniejszym rozporządzeniu. Kryteria te powinny przyczynić się do ogólnej oceny. Z osobna, żadnego z tych kryteriów nie należy uznawać za rozstrzygające. Oceniając profil ryzyka danego CCP z państwa trzeciego, ESMA powinien wziąć pod uwagę wszystkie ryzyka, w tym ryzyka operacyjne, takie jak ryzyka związane z nadużyciami finansowymi, działalnością przestępczą, IT i ryzyko w cyberprzestrzeni. Kryteria te powinny zostać doprecyzowane w akcie delegowanym Komisji. Przy określaniu tych kryteriów należy wziąć pod uwagę charakter transakcji rozliczanych przez danego CCP, w tym ich złożoność, zmienność cen i średni termin zapadalności, a także przejrzystość i płynność odnośnych rynków oraz zakres, w jakim działalność rozliczeniowa CCP jest denominowana w euro lub w innych walutach Unii. W tym względzie szczególne cechy niektórych kontraktów pochodnych na towary rolne notowanych i zawieranych na rynkach regulowanych w państwach trzecich, odnoszących się do rynków, które w dużej mierze obsługują krajowych kontrahentów niefinansowych w danym państwie trzecim, którzy to kontrahenci zarządzają poprzez te kontrakty swoimi ryzykami handlowymi, mogą stwarzać znikome ryzyko dla członków rozliczających i systemów obrotu w Unii, ponieważ cechują się niskim stopniem wzajemnych powiązań systemowych z resztą systemu finansowego. Jeżeli w danym państwie trzecim obowiązują ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP, ESMA powinien również wziąć to pod uwagę w swojej analizie stopnia ryzyka systemowego, jakie występujący z wnioskiem CCP mający siedzibę w tym państwie trzecim stwarza dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich.

(32)  CCP niemający znaczenia systemowego dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich powinni być zaliczani do CCP Tier I. CCP mający lub mogący mieć znaczenie systemowe dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich powinni być zaliczani do CCP Tier II. W przypadku gdy ESMA stwierdzi, że dany CCP z państwa trzeciego nie ma znaczenia systemowego dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich, w stosunku do tego CCP powinny mieć zastosowanie dotychczasowe warunki uznania zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012. W przypadku gdy ESMA stwierdzi, że dany CCP z państwa trzeciego ma znaczenie systemowe, na tego CCP ▌należy nałożyć szczególne wymogi. ESMA powinien uznać takiego CCP jedynie w przypadku spełnienia przez niego tych wymogów. Wśród tych wymogów należy uwzględnić określone wymogi ostrożnościowe przewidziane w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności CCP. ESMA powinien bezpośrednio odpowiadać za zapewnienie spełniania tych wymogów przez CCP o znaczeniu systemowym ▌ z państwa trzeciego. Powiązane wymogi powinny również umożliwiać ESMA sprawowanie pełnego i skutecznego nadzoru nad tym CCP na mocy niniejszego rozporządzenia.

(33)  Aby zapewnić odpowiednie zaangażowanie banku lub banków centralnych emitujących wszystkie waluty unijne, w których denominowane są instrumenty finansowe, które są lub mają być rozliczane przez CCP z państwa trzeciego, w procesie uznawania CCP Tier II, ESMA – uznając takich CCP – powinien brać pod uwagę spełnianie przez nich szczególnych wymogów, jakie te emisyjne banki centralne mogły na nich nałożyć w ramach wykonywania swoich zadań z zakresu polityki pieniężnej. Wymogi te powinny być związane z przedkładaniem informacji do emisyjnego banku centralnego na jego uzasadniony wniosek, ze współpracą CCP z emisyjnymi bankami centralnymi w kontekście testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez ESMA, z otwarciem rachunku depozytowego overnight w emisyjnym banku centralnym; powinny też obejmować wymogi stosowane w sytuacjach wyjątkowych, jakie emisyjny bank lub banki centralne uznają za konieczne. Kryteria dostępu i wymogi stosowane przez emisyjny bank lub banki centralne na potrzeby otwarcia rachunku depozytowego overnight nie powinny sprowadzać się do obowiązku przeniesienia całości lub części usług rozliczeniowych danego CCP.

(34)  W odniesieniu do wymogów, jakie emisyjne banki centralne mogą nakładać w sytuacjach wyjątkowych, na transmisję polityki pieniężnej lub sprawne funkcjonowanie systemów płatności mogą wpływać zmiany na centralnie rozliczanych rynkach w sytuacjach, takich jak napięcia na rynkach (zwłaszcza na rynkach pieniężnych i rynkach odkupu), na których dany CCP polega w celu uzyskania płynności; sytuacje, gdy operacje CCP przyczyniają się do braku płynności na rynku; poważne dysfunkcje w rozwiązaniach dotyczących płatności lub rozrachunku, ograniczające zdolność danego CCP do zaspokojenia jego zobowiązań płatniczych lub zwiększające jego zapotrzebowanie na płynność. Określenie takich wyjątkowych sytuacji jest zależne wyłącznie od przesłanek z zakresu polityki pieniężnej i nie musi ono pokrywać się z ewentualną wyjątkową sytuacją odnoszącą się do danego CCP. W takich sytuacjach ramy ostrożnościowe nie mogą w związku z tym w pełni ograniczać wynikających stąd ryzyk, co oznacza, że konieczne może być podjęcie bezpośrednich działań przez emisyjne banki centralne, aby zapewnić transmisję polityki pieniężnej lub sprawne funkcjonowanie systemów płatności.

(35)  W takich sytuacjach wyjątkowych emisyjne banki centralne mogą być zmuszone – w zakresie, w jakim jest to dozwolone na mocy ich odnośnych ram instytucjonalnych – do nałożenia tymczasowych wymogów dotyczących ryzyk płynności, rozwiązań dotyczących rozrachunku, wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających, zabezpieczenia lub uzgodnień interoperacyjnych. Brak spełnienia takich tymczasowych wymogów mógłby prowadzić do cofnięcia przez ESMA decyzji o uznaniu danego CCP Tier II. Wspomniane wymogi mogłyby w szczególności obejmować tymczasowe ulepszenia w zarządzaniu ryzykiem płynności przez danego CCP Tier II, takie jak podwyższenie bufora płynnościowego, zwiększenie częstotliwości poboru śróddziennych depozytów zabezpieczających, oraz ograniczenia ekspozycji walutowych lub szczególne zasady deponowania środków pieniężnych i dokonywania rozrachunku płatności w walucie banku centralnego. Wymogi te nie powinny być rozszerzane na inne obszary nadzoru ostrożnościowego ani sprowadzać się automatycznie do cofnięcia uznania. Ponadto stosowanie tych wymogów powinno być warunkiem uznania jedynie przez ograniczony okres nieprzekraczający 6 miesięcy, który mógłby być jednokrotnie przedłużony o dodatkowy okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Po upływie tego dodatkowego okresu stosowanie tych wymogów powinno przestać być warunkiem uznania danego CCP Tier II. Niemniej jednak w kontekście nowej lub odmiennej sytuacji wyjątkowej nie należy uniemożliwiać emisyjnym bankom centralnym nakładania tymczasowych wymogów, których stosowanie byłoby warunkiem uznania CCP Tier II na mocy niniejszego rozporządzenia.

(36)  Przed nałożeniem wymogów lub przed ewentualnym przedłużeniem ich stosowania emisyjny bank centralny powinien przedstawić ESMA, pozostałym bankom centralnym emitującym wszystkie waluty unijne, w których denominowane są instrumenty finansowe, które są lub mają być rozliczane, a także członkom kolegium ds. CCP z państw trzecich objaśnienie wpływu wymogów, jakie zamierza nałożyć, na efektywność, solidność i odporność CCP oraz uzasadnienie powodów, dla których odnośne wymogi są konieczne i proporcjonalne, by zapewnić transmisję polityki pieniężnej lub sprawne funkcjonowanie systemów płatności, przy jednoczesnym adekwatnym poszanowaniu potrzeby ochrony informacji poufnych lub szczególnie chronionych. Aby uniknąć powielania działań, emisyjny bank centralny powinien w sposób ciągły współpracować i wymieniać informacje z ESMA i pozostałymi bankami centralnymi emitującymi wszystkie waluty unijne, w których denominowane są instrumenty finansowe, które są lub mają być rozliczane, w odniesieniu do tymczasowych wymogów mających zastosowanie w wyjątkowych sytuacjach.

(37)  Emisyjny bank lub banki centralne powinny przedstawić ESMA potwierdzenie tego, czy dany CCP Tier II spełnia ewentualne dodatkowe wymogi, jak najszybciej, a w każdym razie w terminie 30 dni roboczych od dnia stwierdzenia, czy dany CCP z państwa trzeciego jest lub nie jest CCP Tier I zgodnie z art. 25 ust. 2a akapit trzeci, lub, jeżeli dodatkowe wymogi zostały nałożone już po uznaniu CCP, w terminie 90 dni roboczych po ich nałożeniu.

(38)  Stopień ryzyka stwarzanego przez CCP o znaczeniu systemowym dla systemu finansowego i stabilności finansowej Unii jest różny. Dlatego wymogi dla CCP o znaczeniu systemowym powinny być nakładane proporcjonalnie do ryzyk, jakie dany CCP może stwarzać dla Unii. W przypadku gdy ESMA – po skonsultowaniu się z ERRS i w porozumieniu z ▌bankiem lub bankami centralnymi emitującymi wszystkie waluty unijne, w których denominowane są instrumenty finansowe, które są lub mają być rozliczane przez CCP z państwa trzeciego – stwierdzi, na podstawie wyczerpującej oceny, w tym ilościowej oceny technicznej kosztów i korzyści, że dany CCP z państwa trzeciego lub niektóre z jego usług rozliczeniowych mają tak duże znaczenie systemowe, że spełnianie szczególnych wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu nie zaradziłoby w wystarczającym stopniu ryzyku dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich i w przypadku gdy inne środki uznaje się za niewystarczające, by zaradzić ryzykom dla stabilności finansowej, ESMA powinien mieć możliwość przedstawienia Komisji zalecenia stwierdzającego, że dany CCP lub niektóre z jego usług rozliczeniowych nie powinny zostać uznane. W następstwie tej procedury ESMA może przedstawić zalecenie, by nie uznawać CCP, bez względu na to, czy wcześniej danego CCP lub niektóre z jego usług zaklasyfikowano czy też nie jako podmiot Tier II.

Na podstawie tego zalecenia Komisja powinna mieć możliwość przyjęcia – jako środek ostateczny – aktu wykonawczego stwierdzającego, że dany CCP z państwa ▌trzeciego nie powinien mieć możliwości świadczenia części lub całości ze swoich usług rozliczeniowych na rzecz członków rozliczających i systemów obrotu mających siedzibę w Unii, chyba że dany CCP uzyskał na to zezwolenie wydane w dowolnym państwie członkowskim zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Ten akt wykonawczy powinien również ustanawiać odpowiedni okres dostosowawczy nieprzekraczający 2 lat, który mógłby być jednokrotnie przedłużony o dodatkowe 6 miesięcy, i powinien wskazywać warunki, na jakich dany CCP może dalej świadczyć określone usługi rozliczeniowe lub prowadzić działalność rozliczeniową w trakcie okresu dostosowawczego, a także wszelkie środki, które należy podjąć w tym okresie w celu ograniczenia potencjalnych kosztów po stronie członków rozliczających i ich klientów, w szczególności tych, którzy mają siedzibę w Unii.

(39)  Ważne jest, by ESMA konsultował się indywidualnie z emisyjnymi bankami centralnymi i by banki te wyrażały zgodę na każde ewentualne zalecenie odmowy uznania CCP z państwa trzeciego, ze względu na wpływ, jaki taka decyzja może mieć na walutę emitowaną przez te banki, a także na sprawozdanie ESMA na temat stosowania ewentualnego aktu wykonawczego Komisji przyjętego w następstwie takiego zalecenia. Jednakże w przypadku takiego zalecenia lub sprawozdania zgoda jednego emisyjnego banku centralnego lub obawy, jakie taki bank może zgłosić, powinny odnosić się wyłącznie do waluty, którą ten bank emituje, a nie do zalecenia jako całości lub sprawozdania jako całości.

(40)  ESMA powinien dokonywać regularnych przeglądów decyzji o uznaniu CCP z państw trzecich oraz ich klasyfikacji jako CCP Tier I lub Tier II. W tym celu ESMA powinien uwzględniać między innymi zmiany charakteru, wielkości i złożoności działalności gospodarczej danego CCP z państwa trzeciego. Przeglądy takie powinny się odbywać co najmniej raz na 5 lat i za każdym razem, gdy dany uznany CCP z państwa trzeciego rozszerzył lub ograniczył zakres swojej działalności i usług w Unii. W przypadku gdy – w wyniku takiego przeglądu – ESMA stwierdzi, że dany CCP Tier I powinien zostać sklasyfikowany jako CCP Tier II, ESMA powinien ustanowić odpowiedni okres dostosowawczy nieprzekraczający 18 miesięcy, w ciągu których dany CCP powinien spełnić wymogi mające zastosowanie do CCP Tier II.

(41)  Na wniosek CCP Tier II, ESMA powinien również mieć możliwość uwzględnienia stopnia, w jakim spełnianie przez CCP o znaczeniu systemowym z państwa trzeciego wymogów mających zastosowanie w tym państwie trzecim można porównać ze spełnianiem przez tego CCP wymogów rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Przeprowadzając tę ocenę, ESMA powinien wziąć pod uwagę przyjęty przez Komisję akt wykonawczy stwierdzający, że rozwiązania prawne i nadzorcze państwa trzeciego, w którym CCP ma siedzibę, są równoważne z rozwiązaniami przyjętymi w niniejszym rozporządzeniu i wszelkimi warunkami, którym stosowanie tego aktu wykonawczego może podlegać. Aby zapewnić proporcjonalność, w toku przeprowadzania tej oceny ESMA powinien również wziąć pod uwagę zakres, w jakim instrumenty finansowe rozliczane przez CCP są denominowane w walutach Unii. Komisja powinna przyjąć akt delegowany, w którym doprecyzuje sposoby i warunki oceny spełnienia takich porównywalnych wymogów.

(42)  ESMA powinien posiadać wszelkie uprawnienia niezbędne do nadzorowania uznanych CCP z państw trzecich w celu zapewnienia ciągłego spełniania przez tych CCP wymogów rozporządzenia (UE) nr 648/2012. ▌

(43)  Aby ułatwić wymianę informacji i współpracę między ESMA, właściwymi organami państw członkowskich odpowiadającymi za nadzór nad CCP oraz właściwymi organami odpowiadającymi za nadzór nad podmiotami, na które działania CCP z państw trzecich mogą mieć wpływ, ESMA powinien ustanowić kolegium ds. CCP z państw trzecich. Członkowie kolegium powinni mieć również możliwość zwrócenia się z wnioskiem o to, by dowolna szczególna kwestia odnosząca się do CCP z państw trzecich została omówiona przez komitet nadzorczy ds. CCP.

(44)  Aby umożliwić ESMA skuteczne wykonywanie jego zadań w odniesieniu do CCP z państw trzecich, CCP z państw trzecich powinni uiszczać opłaty nadzorcze z tytułu zadań nadzorczych i administracyjnych wykonywanych przez ESMA. Opłaty te powinny pokrywać koszty związane z wnioskami o uznanie CCP z państw trzecich i nadzór nad nimi. Komisja powinna doprecyzować w drodze aktu delegowanego rodzaje opłat, czynności, za które są one pobierane, wysokość opłat oraz sposób ich uiszczania.

(45)  ESMA powinien mieć możliwość prowadzenia dochodzeń i kontroli w miejscu prowadzenia działalności wobec CCP Tier II i powiązanych stron trzecich, którym ci CCP zlecili na zasadzie outsourcingu funkcje operacyjne, usługi lub działalność. W stosownych przypadkach, właściwe organy odpowiedzialne za nadzór nad członkami rozliczającymi mającymi siedzibę w Unii powinny być informowane o ustaleniach takich dochodzeń i kontroli w miejscu prowadzenia działalności. W przypadku, gdy jest to istotne dla wykonywania ich zadań z zakresu polityki pieniężnej, banki centralne emitujące instrumenty finansowe, które są lub mają być rozliczane przez odnośnego CCP, powinny mieć możliwość złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w takich kontrolach w miejscu prowadzenia działalności.

(46)  ESMA powinien mieć możliwość nakładania okresowych kar pieniężnych, aby nakłonić CCP z państw trzecich do zaprzestania naruszenia, do dostarczenia pełnych i prawidłowych informacji, o które ESMA wystąpił, lub do poddania się dochodzeniu lub kontroli w miejscu prowadzenia działalności.

(47)  ESMA powinien mieć również możliwość nakładania grzywien zarówno na CCP Tier I, jak i CCP Tier II w przypadku, gdy stwierdzi, że dopuścili się oni, umyślnie lub w wyniku zaniedbania, naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia poprzez udzielenie ESMA nieprawidłowych lub mylących informacji. Ponadto ESMA powinien mieć możliwość nakładania grzywien na CCP Tier II w przypadku, gdy stwierdzi, że dopuścili się oni, umyślnie lub w wyniku zaniedbania, naruszenia dodatkowych, mających do nich zastosowanie wymogów niniejszego rozporządzenia. W przypadku gdy ESMA ocenił zgodnie z art. 25a ust. 1, że można uznać, iż – w kontekście przestrzegania mających zastosowanie ram prawnych państwa trzeciego – dany CCP Tier II spełnia wymogi, o których mowa w art. 25 ust. 2b lit. a) i określone w art. 16 oraz w tytułach IV i V, działań tego CCP nie należy uznawać za naruszenie niniejszego rozporządzenia w zakresie, w jakim ten CCP spełnia te porównywalne wymogi.

(48)  Grzywny powinny być nakładane odpowiednio do wagi naruszenia. Naruszenia powinny zostać podzielone na różne kategorie, do których należy przyporządkować konkretne grzywny. Aby obliczyć grzywnę za konkretne naruszenie, ESMA powinien skorzystać z dwuetapowej metody polegającej na określeniu kwoty podstawowej oraz dostosowaniu tej kwoty, w razie konieczności, za pomocą określonych współczynników. Kwotę podstawową należy ustalić, biorąc pod uwagę roczne obroty danych CCP z państw trzecich, a dostosowań należy dokonać, podwyższając lub obniżając kwotę podstawową poprzez zastosowanie odnośnych współczynników zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(49)  Niniejsze rozporządzenie powinno określać współczynniki związane z okolicznościami obciążającymi lub łagodzącymi, tak aby zapewnić ESMA niezbędne narzędzia do orzeczenia grzywny, która będzie proporcjonalna do wagi naruszenia popełnionego przez CCP z państwa trzeciego, z uwzględnieniem okoliczności, w których doszło do naruszenia.

(50)  Decyzja o nałożeniu grzywien lub okresowych kar pieniężnych powinna opierać się na wynikach niezależnego dochodzenia.

(51)  Przed podjęciem decyzji o nałożeniu grzywny lub okresowej kary pieniężnej ESMA powinien zapewnić osobom będącym przedmiotem postępowania możliwość przedstawienia swojego stanowiska, zgodnie z przysługującym tym osobom prawem do obrony.

(52)  ESMA powinien odstąpić od nałożenia grzywny lub okresowej kary pieniężnej w przypadku, gdy – wskutek postępowania karnego prowadzonego na mocy prawa krajowego – wyrok uniewinniający lub skazujący wynikający z identycznych faktów lub z faktów, które są zasadniczo takie same, uprawomocnił się.

(53)  Decyzje ESMA nakładające grzywny i okresowe kary pieniężne powinny być możliwe do wyegzekwowania, a ich egzekucję powinny regulować przepisy z zakresu postępowania cywilnego obowiązujące w państwie, na którego terytorium postępowanie takie jest prowadzone. Przepisy z zakresu postępowania cywilnego nie powinny obejmować przepisów postępowania karnego, mogą jednak zawierać przepisy z zakresu postępowania administracyjnego.

(54)  W przypadku naruszenia popełnionego przez CCP Tier II, ESMA powinien posiadać uprawnienia do zastosowania szeregu środków nadzorczych, takich jak m.in. zobowiązanie danego CCP Tier II do zaprzestania naruszenia▌, a także – w ostateczności – cofnięcie decyzji o uznaniu, w przypadku gdy dany CCP Tier II poważnie lub wielokrotnie naruszył przepisy niniejszego rozporządzenia. ESMA powinien stosować środki nadzorcze z uwzględnieniem charakteru i wagi naruszenia, szanując przy tym zasadę proporcjonalności. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu środków nadzorczych ESMA powinien zapewnić możliwość przedstawienia swojego stanowiska osobom, wobec których prowadzone jest postępowanie, zgodnie z przysługującym tym osobom prawem do obrony. W przypadku gdy ESMA podejmie decyzję o cofnięciu decyzji o uznaniu, powinien ograniczyć potencjalne zakłócenie rynku, ustalając odpowiedni okres dostosowawczy nieprzekraczający 2 lat.

(55)  W odniesieniu do walidacji przez właściwe organy i ESMA istotnych zmian w modelach i parametrach przyjętych do obliczania wymogów dla CCP dotyczących depozytów zabezpieczających, składek na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, wymogów dotyczących zabezpieczenia oraz innych mechanizmów kontroli ryzyka, należy doprecyzować aspekty proceduralne i wzajemne zależności między taką walidacją a decyzją kolegium. W razie potrzeby powinno być możliwe wstępne przyjęcie istotnej zmiany w takich modelach lub parametrach, szczególnie w przypadku, gdy szybkie wprowadzenie zmiany jest konieczne dla zapewnienia odpowiedniego zarządzania ryzykiem w CCP.

(56)  Skuteczny nadzór nad CCP opiera się na poszerzaniu kompetencji, wiedzy fachowej i zdolności, a także na rozwoju współpracy i wymiany informacji między instytucjami. Ponieważ wszystkie te procesy rozwijają się z czasem według własnej dynamiki, projekt funkcjonalnego, skutecznego i wydajnego systemu nadzoru nad CCP powinien uwzględniać jego potencjalną ewolucję w perspektywie długoterminowej. W związku z tym podział kompetencji ustanowiony w niniejszym rozporządzeniu będzie prawdopodobnie ulegał zmianom, w miarę jak będą się zmieniać rola i zdolności ESMA, przy wsparciu komitetu nadzorczego ds. CCP. W celu opracowania skutecznego i odpornego podejścia nadzorczego w sprawie CCP, Komisja powinna dokonać przeglądu efektywności zadań ESMA, w szczególności zadań komitetu nadzorczego ds. CCP, w zakresie promowania zbieżnego i spójnego stosowania rozporządzenia (UE) nr 648/2012 w Unii oraz podziału obowiązków pomiędzy instytucje i organy Unii i państw członkowskich. Komisja powinna również przedstawić sprawozdanie na temat wpływu rozporządzenia na równe warunki działania między CCP i ocenić ramy uznawania CCP z państw trzecich i nadzoru nad nimi. Komisja powinna przedłożyć to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wraz z ewentualnymi stosownymi wnioskami w terminie 36 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(57)  Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do doprecyzowania rodzaju opłat, czynności, za które są one pobierane, wysokości należnych opłat oraz sposobu ich uiszczania; doprecyzowania ▌kryteriów służących ustaleniu, czy CCP z państwa trzeciego ma lub może mieć znaczenie systemowe dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich; dalszego uściślenia kryteriów stosowanych w przeprowadzanych przez nią ocenach równoważności dla państw trzecich; wskazania sposobów i warunków spełniania określonych wymogów przez CCP z państw trzecich; dalszych przepisów proceduralnych dotyczących nakładania grzywien lub okresowych kar pieniężnych, w tym przepisów dotyczących prawa do obrony, terminów, poboru grzywien lub okresowych kar pieniężnych oraz okresów przedawnienia odnoszących się do nakładania i egzekwowania kar pieniężnych lub grzywien; środków mających na celu zmianę załącznika IV, aby uwzględnić zmiany sytuacji na rynkach finansowych.

(58)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia, w szczególności w zakresie uznawania CCP z państw trzecich i równoważności ram prawnych państw trzecich, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze.

(59)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, mianowicie zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności CCP poprzez ustanowienie jednolitych wymogów w odniesieniu do ich działalności, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, mogą natomiast zostać lepiej osiągnięte na poziomie Unii, biorąc pod uwagę ich skalę i skutki, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym samym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(60)  Wykonywanie przez ESMA uprawnienia do uznawania CCP z państw trzecich za CCP Tier I lub CCP Tier II powinno zostać odroczone do czasu doprecyzowania kryteriów umożliwiających ocenę, (i) czy dany CCP z państwa trzeciego ma lub może mieć znaczenie systemowe dla systemu finansowego UE lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich; oraz (ii) spełnienia porównywalnych wymogów.

(61)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) ▌nr 648/2012,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 648/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)  art. 6 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:"

„b) CCP, którzy posiadają zezwolenie zgodnie z art. 17 lub zostali uznani zgodnie z art. 25, daty otrzymania – odpowiednio – zezwolenia lub uznania, oraz wskazanie, że CCP posiadają zezwolenie lub zostali uznani do celów obowiązku rozliczania;”;

"

2)  w art. 15 dodaje się następujący ustęp:"

„3. W celu zapewnienia spójnego stosowania niniejszego artykułu, ESMA, we współpracy z ESBC, opracowuje projekt regulacyjnych standardów technicznych określających warunki, na jakich dodatkowe usługi lub działalność, o które dany CCP zamierza rozszerzyć swoją działalność gospodarczą, nie są objęte pierwotnym zezwoleniem i w związku z tym wymagają rozszerzenia zakresu zezwolenia zgodnie z ust. 1, oraz procedurę służącą skonsultowaniu się z kolegium ustanowionym zgodnie z art. 18 w sprawie tego, czy wspomniane warunki zostały spełnione.

ESMA przedłoży Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do dnia ... [12 miesięcy po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Komisji przekazuje się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

"

3)  art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:"

„3. W terminie 30 dni roboczych od otrzymania wniosku właściwy organ ▌sprawdza wniosek pod kątem jego kompletności. Jeżeli wniosek jest niekompletny, właściwy organ wyznacza termin, w którym CCP występujący z wnioskiem ma dostarczyć dodatkowych informacji. Po otrzymaniu takich dodatkowych informacji właściwy organ bezzwłocznie przekazuje je ESMA i kolegium ustanowionemu zgodnie z art. 18 ust. 1. Po stwierdzeniu ▌kompletności wniosku właściwy organ powiadamia o tym występującego z wnioskiem CCP, członków kolegium oraz ESMA.”;

"

4)   w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:"

„1. W terminie 30 dni kalendarzowych od złożenia kompletnego wniosku zgodnie z art. 17 organ właściwy dla CCP ustanawia kolegium w celu ułatwienia wykonywania zadań, o których mowa w art. 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 i 54, zarządza tym kolegium i przewodniczy mu.”;

"

b)  ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:"

„a) przewodniczący lub dowolny z niezależnych członków komitetu nadzorczego ds. CCP, o których mowa w art. 24a ust. 2 lit. a) i b);”;

"

c)  ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:"

c) właściwe organy odpowiedzialne za nadzór nad członkami rozliczającymi CCP mającymi siedzibę w trzech państwach członkowskich, które przekazują łącznie w okresie jednego roku największe składki do prowadzonego przez CCP funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 42, w tym – w szczególności – EBC w kontekście zadań dotyczących nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego, powierzonych mu zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1024/2013(6);”;

"

(1)  ▌

d)  w ust. 2 dodaje się następującą lit. ca):"

„ca) właściwe organy członków rozliczających inne niż te, o których mowa w lit. c), z zastrzeżeniem zgody organu właściwego dla CCP. Te właściwe organy zwracają się do organu właściwego dla CCP o zgodę na ich uczestnictwo w kolegium, uzasadniając wniosek swoją oceną skutków, jakie trudna sytuacja finansowa danego CCP może mieć dla stabilności finansowej ich odnośnego państwa członkowskiego. W przypadku gdy wniosek do organu właściwego dla CCP zostanie rozpatrzony odmownie, organ właściwy dla CCP przekazuje na piśmie pełne i szczegółowe uzasadnienie;”;

"

e)  w ust. 2 dodaje się następującą literę:"

„i) banki centralne emitujące waluty unijne, w których denominowane są instrumenty finansowe, które są lub mają być rozliczane przez CCP, inne niż banki centralne, o których mowa w lit. h), z zastrzeżeniem zgody organu właściwego dla CCP. Te emisyjne banki centralne zwracają się do organu właściwego dla CCP o zgodę na ich uczestnictwo w kolegium, uzasadniając wniosek swoją oceną skutków, jakie trudna sytuacja finansowa danego CCP może mieć dla waluty, którą emitują. W przypadku gdy wniosek do organu właściwego dla CCP zostanie rozpatrzony odmownie, organ właściwy dla CCP przekazuje na piśmie pełne i szczegółowe uzasadnienie;”;

"

f)  w ust. 2 dodaje się następujący akapit:"

„W terminie 30 dni kalendarzowych po ustanowieniu kolegium organ właściwy dla CCP publikuje na swojej stronie internetowej wykaz członków kolegium oraz powiadamia o tym wykazie ESMA. Organ właściwy dla CCP aktualizuje wykaz bez zbędnej zwłoki po każdej zmianie w składzie kolegium. Po otrzymaniu powiadomienia od organów właściwych dla CCP, ESMA bez zbędnej zwłoki publikuje na swojej stronie internetowej wykazy członków każdego z ustanowionych kolegiów.”;

"

g)  w ust. 4 dodaje się następujący akapit:"

„W celu ułatwienia wykonywania zadań przypisanych kolegiom na mocy akapitu pierwszego członkowie kolegium, o których mowa w ust. 2, są uprawnieni do uczestniczenia w ustalaniu porządku posiedzeń kolegium, w szczególności poprzez dodawanie punktów do porządku obrad.”;

"

h)  w ust. 5 akapit drugi otrzymuje brzmienie:"

„W umowie tej określone są praktyczne rozwiązania w zakresie funkcjonowania kolegium, w tym szczegółowe zasady dotyczące:

   (i) procedur głosowania, o których mowa w art. 19 ust. 3;
   (ii) procedur ustalania porządku posiedzeń kolegium;
   (iii) częstotliwości posiedzeń kolegium;
   (iv) formatu i zakresu informacji, które mają być przekazywane członkom kolegium przez organ właściwy dla danego CCP, zwłaszcza w odniesieniu do informacji przekazywanych zgodnie z art. 21 ust. 4;
   (v) stosownych minimalnych ram czasowych na potrzeby dokonania przez członków kolegium oceny odnośnej dokumentacji;
   (vi) sposobów komunikacji między członkami kolegium.

W umowie tej mogą zostać również określone zadania, które należy powierzyć organowi właściwemu dla CCP lub innemu członkowi kolegium.”;

"

i)  ust. 6 otrzymuje brzmienie:"

„6. Aby zapewnić konsekwentne i spójne funkcjonowanie kolegiów w całej Unii, ESMA – we współpracy z ESBC – opracowuje projekt regulacyjnych standardów technicznych określających warunki, na jakich waluty unijne, o których mowa w ust. 2 lit. h), są uznawane za waluty o największym znaczeniu, oraz szczegóły praktycznych rozwiązań, o których mowa w ust. 5.

ESMA przedkłada Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do dnia … [12 miesięcy po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego].

Komisji przekazuje się uprawnienia do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

"

5)  w art. 19 wprowadza się następujące zmiany:

a)  dodaje się następujący ustęp:"

„1a. W przypadku gdy kolegium wyda opinię na podstawie niniejszego rozporządzenia, na wniosek dowolnego członka kolegium i po przyjęciu większością głosów kolegium zgodnie z ust. 3, opinia przyjęta przez kolegium może zawierać – oprócz stwierdzenia, czy dany CCP spełnia wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu – zalecenia służące wyeliminowaniu niedociągnięć w zarządzaniu ryzykiem przez CCP i zwiększeniu jego odporności.

W przypadku gdy kolegium może wydać opinię, dowolny emisyjny bank centralny, który jest członkiem kolegium na mocy art. 18 ust. 2 lit. h) oraz i), może przyjąć zalecenia dotyczące waluty, którą emituje.”;

"

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:"

„3. Większościowa opinia kolegium przyjmowana jest zwykłą większością głosów jego członków.

W przypadku kolegiów mających do 12 członków prawo głosu przysługuje maksymalnie dwóm członkom kolegium z tego samego państwa członkowskiego; każdy członek posiadający prawo głosu dysponuje jednym głosem. W przypadku kolegiów mających więcej niż 12 członków prawo głosu przysługuje maksymalnie trzem członkom z tego samego państwa członkowskiego; każdy członek posiadający prawo głosu dysponuje jednym głosem.

W przypadku gdy EBC jest członkiem kolegium na mocy art. 18 ust. 2 lit. ▌c) i h), dysponuje on w kolegium dwoma głosami.

Członkowie kolegium, o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. a), ca) oraz i), nie mają prawa głosu w sprawie opinii kolegium.”;

"

c)  dodaje się następujący ustęp:"

„4. Bez uszczerbku dla procedury opisanej w art. 17 właściwy organ należycie uwzględnia opinię kolegium wydaną zgodnie z ust. 1, w tym wszelkie ewentualne zalecenia służące wyeliminowaniu niedociągnięć w zarządzaniu ryzykiem przez CCP i zwiększeniu jego odporności. W przypadku gdy organ właściwy dla CCP nie zgadza się z opinią kolegium, w tym wszelkimi zaleceniami w niej zawartymi i służącymi wyeliminowaniu niedociągnięć w procedurach zarządzania ryzykiem przez CCP i zwiększeniu jego odporności, decyzja tego organu właściwego musi zawierać pełne uzasadnienie oraz wyjaśnienie wszelkich znacznych odstępstw od tej opinii lub zaleceń.”;

"

6)  w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:"

„1. Bez uszczerbku dla roli kolegium właściwe organy, o których mowa w art. 22, ▌dokonują przeglądu uzgodnień, strategii, procesów i mechanizmów wdrożonych przez CCP w celu przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia i dokonują oceny ryzyk, w tym co najmniej ryzyka finansowego i ryzyka operacyjnego, na jakie dani CCP są lub mogą być narażeni.”;

"

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:"

„3. Właściwe organy ustalają częstotliwość i szczegółowość przeglądu i oceny, o których mowa w ust. 1, przy szczególnym uwzględnieniu wielkości, systemowego znaczenia, charakteru, zakresu ▌, złożoności działalności i wzajemnych powiązań danych CCP z innymi elementami infrastruktury rynku finansowego. Przegląd i ocena podlegają aktualizacji co najmniej raz w roku.

▌CCP podlegają kontrolom w miejscu prowadzenia działalności. Na podstawie wniosku ESMA, właściwe organy mogą zaprosić personel ESMA ▌do udziału w tych kontrolach w miejscu prowadzenia działalności.

Właściwy organ może przekazać ESMA wszelkie informacje otrzymane od CCP w trakcie kontroli w miejscu prowadzenia działalności lub w związku z tymi kontrolami.”;

"

c)  ust. 6 otrzymuje brzmienie:"

„6. Do dnia … [12 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia], w celu zapewnienia spójności w zakresie formatu, częstotliwości i szczegółowości przeglądu przeprowadzanego przez właściwe organy krajowe zgodnie z niniejszym artykułem, ESMA wyda wytyczne zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 w celu doprecyzowania – w sposób odpowiedni do wielkości, struktury i organizacji wewnętrznej danych CCP oraz charakteru, zakresu i złożoności ich działalności – wspólnych procedur i metod odnoszących się do przeglądu nadzorczego i procesu oceny, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w ust. 3 akapit pierwszy niniejszego artykułu.”;

"

7)  w tytule III rozdział 3 dodaje się następujący artykuł:"

„Artykuł 23a

Współpraca nadzorcza między właściwymi organami a ESMA w odniesieniu do CCP mających zezwolenie

1.  ESMA pełni rolę koordynatora pomiędzy właściwymi organami i pośród kolegiów z myślą o budowaniu wspólnej kultury nadzoru i spójnych praktyk nadzorczych, zapewnianiu jednolitych procedur i spójnych podejść oraz zwiększaniu spójności wyników w zakresie nadzoru, w szczególności w odniesieniu do obszarów nadzorczych o wymiarze transgranicznym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym.

2.  Właściwe organy ▌przedkładają ESMA projekty swoich decyzji przed przyjęciem jakiegokolwiek aktu lub środka na mocy art. 7, 8, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 oraz 54.

▌Właściwe organy mogą również przedłożyć ESMA projekty decyzji przed przyjęciem jakiegokolwiek innego aktu lub środka zgodnie z ich obowiązkami na mocy art. 22 ust. 1.

3.  W terminie 20 dni roboczych od otrzymania projektu decyzji przedłożonego zgodnie z ust. 2 w odniesieniu do konkretnego artykułu, ESMA przedstawia właściwemu organowi opinię w sprawie tego projektu decyzji, gdy jest to konieczne do promowania spójnego i konsekwentnego stosowania tego artykułu.

W przypadku gdy projekt decyzji przedłożony ESMA zgodnie z ust. 2 wskazuje na brak konwergencji lub spójności w stosowaniu niniejszego rozporządzenia, ESMA wydaje wytyczne lub zalecenia w celu promowania niezbędnej spójności lub konsekwencji w stosowaniu niniejszego rozporządzenia na mocy art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

4.  W przypadku gdy ESMA przyjmuje opinię zgodnie z ust. 3, właściwy organ bierze ją należycie pod uwagę i informuje ESMA o ewentualnych działaniach podjętych w jej następstwie lub o braku takich działań. W przypadku gdy właściwy organ nie zgadza się z opinią ESMA, przedstawia on ESMA uwagi o każdym znaczącym odstępstwie od tej opinii.”;

"

8.  art. 24 otrzymuje brzmienie:"

„Artykuł 24

Sytuacje nadzwyczajne

Organ właściwy dla CCP lub jakikolwiek inny odpowiedni organ niezwłocznie informują ESMA, kolegium, odpowiednich członków ESBC i inne odpowiednie organy o każdej sytuacji nadzwyczajnej dotyczącej CCP, w tym o zmianach na rynkach finansowych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na płynność rynku, transmisję polityki pieniężnej, sprawne funkcjonowanie systemów płatności oraz stabilność systemu finansowego w dowolnym z państw członkowskich, w których dany CCP lub jego członkowie rozliczający mają siedzibę.”;

"

9)  dodaje się następujący rozdział:"

„ROZDZIAŁ 3A

Komitet nadzorczy ds. CCP

Artykuł 24a

Komitet nadzorczy ds. CCP

1.  ESMA ustanawia stały komitet wewnętrzny zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 do celów przygotowywania projektów decyzji do przyjęcia przez Radę Organów Nadzoru i do celów wykonywania zadań określonych w ust. 5 i 7 (komitet nadzorczy ds. CCP).

2.  W skład komitetu nadzorczego ds. CCP wchodzą:

   a) przewodniczący z prawem głosu;
   b) dwaj niezależni członkowie z prawem głosu;
   c) właściwe organy państw członkowskich, o których mowa w art. 22 niniejszego rozporządzenia, posiadających CCP mającego zezwolenie, dysponujące prawem głosu; w przypadku gdy państwo członkowskie wyznacza kilka właściwych organów, każdy z wyznaczonych właściwych organów tego państwa członkowskiego może podjąć decyzję o mianowaniu jednego przedstawiciela do celów udziału na podstawie niniejszej litery, jednakże do celów procedury głosowania określonej w art. 24c, przedstawiciele odnośnego państwa członkowskiego są wspólnie uznawani za jednego członka z prawem głosu;
   d) w przypadku gdy komitet nadzorczy ds. CCP zbiera się:
   (i) w związku z CCP z państw trzecich, w odniesieniu do przygotowania wszystkich decyzji dotyczących artykułów, o których mowa w ust. 7 w odniesieniu do CCP Tier II oraz w art. 25 ust. 2a, w przypadku których zbiera się komitet nadzorczy ds. CCP – emisyjne banki centralne, o których mowa w art. 25 ust. 3 lit. f) i które zwróciły się o członkostwo w komitecie nadzorczym ds. CCP i które nie mają prawa głosu;
   (ii) w związku z CCP, które uzyskały zezwolenie zgodnie z art. 14, w kontekście dyskusji dotyczących ust. 5 lit. b) oraz lit. c) ppkt (iv) – banki centralne emitujące waluty unijne, w których denominowane są instrumenty finansowe rozliczane przez CCP mających zezwolenie, które to banki zwróciły się o członkostwo w komitecie nadzorczym ds. CCP i które nie mają prawa głosu.

Członkostwo do celów ppkt (i) oraz (ii) przyznaje się automatycznie na jednorazowy pisemny wniosek skierowany do przewodniczącego.

Przewodniczący może zapraszać w charakterze obserwatorów na posiedzenia komitetu nadzorczego ds. CCP, w stosownych przypadkach i w razie konieczności, członków kolegiów, o których mowa w art. 18.

Posiedzenia komitetu nadzorczego ds. CCP zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek dowolnego z jego członków z prawem głosu. Komitet nadzorczy ds. CCP zbiera się co najmniej pięć razy w roku.

3.  Przewodniczący i niezależni członkowie komitetu nadzorczego ds. CCP są niezależnymi profesjonalistami zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy. Są oni mianowani przez Radę Organów Nadzoru w następstwie otwartej procedury kwalifikacyjnej, w oparciu o osiągnięcia, umiejętności, znajomość zagadnień w dziedzinie rozliczania, systemów posttransakcyjnych, nadzoru ostrożnościowego i zagadnień finansowych, jak również doświadczenie w dziedzinie nadzoru nad CCP i regulacji CCP.

Przed mianowaniem i nie później niż jeden miesiąc po wyborze przez Radę Organów Nadzoru, która przedłoży swoją krótką listę wybranych kandydatów z poszanowaniem równowagi płci Parlamentowi Europejskiemu, Parlament Europejski – po wysłuchaniu wybranych kandydatów – zatwierdza ich lub odrzuca.

W przypadku gdy przewodniczący lub dowolny z niezależnych członków przestają spełniać warunki wymagane do wykonywania swoich obowiązków lub gdy zostaną uznani za winnych poważnego uchybienia, Rada może, na wniosek Komisji zatwierdzony przez Parlament Europejski, przyjąć decyzję wykonawczą o odwołaniu danej osoby z urzędu. Rada stanowi większością kwalifikowaną.

Parlament Europejski lub Rada mogą poinformować Komisję o tym, że ich zdaniem warunki usunięcia przewodniczącego lub jednego z niezależnych członków komitetu nadzorczego ds. CCP są spełnione, do czego Komisja musi się ustosunkować.

Kadencja przewodniczącego i niezależnych członków komitetu nadzorczego ds. CCP trwa pięć lat i może zostać jednokrotnie przedłużona.

4.  Przewodniczący i niezależni członkowie komitetu nadzorczego ds. CCP nie mogą sprawować żadnych innych funkcji na szczeblu krajowym, unijnym ani międzynarodowym. Działają oni niezależnie i obiektywnie wyłącznie w interesie Unii jako całości oraz nie zwracają się o instrukcje do instytucji lub organów unijnych, rządu żadnego z państw członkowskich lub do innego podmiotu publicznego lub prywatnego ani nie przyjmują takich instrukcji.

Państwa członkowskie, instytucje ani organy Unii ani żadne inne podmioty publiczne lub prywatne nie mogą próbować wywierać wpływu na przewodniczącego i niezależnych członków komitetu nadzorczego ds. CCP w wykonywaniu ich zadań.

Zgodnie z regulaminem pracowniczym, o którym mowa w art. 68 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, po zakończeniu pełnienia funkcji przewodniczący i niezależni członkowie komitetu nadzorczego ds. CCP są nadal zobowiązani do uczciwego i rozważnego zachowania w odniesieniu do przyjmowania niektórych stanowisk lub pewnych korzyści.

5.  W odniesieniu do CCP, którym udzielono zezwolenia lub którzy ubiegają się o zezwolenie zgodnie z art. 14, komitet nadzorczy ds. CCP – do celów art. 23a ust. 1 – przygotowuje decyzje i wykonuje zadania powierzone ESMA w art. 23a ust. 2 i w następujących literach:

   a) co najmniej raz do roku przeprowadza wzajemną ocenę działań nadzorczych prowadzonych przez wszystkie właściwe organy w związku z udzielaniem zezwoleń CCP i sprawowaniem nad nimi nadzoru zgodnie z art. 30 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010;
   b) co najmniej raz do roku inicjuje i koordynuje ogólnounijne oceny odporności CCP na niekorzystne zmiany na rynku zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010;
   c) promuje regularną wymianę informacji i dyskusję pomiędzy właściwymi organami wyznaczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1 na temat:
   (i) odnośnych nadzorczych działań i decyzji, które zostały przyjęte przez właściwe organy określone w art. 22 w toku wykonywania ich obowiązków zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w odniesieniu do udzielania zezwoleń CCP i nadzoru nad CCP mającymi siedzibę na ich terytorium;
   (ii) projektów decyzji przedłożonych ESMA przez właściwy organ zgodnie z art. 23a ust. 2 akapit pierwszy;
   (iii) projektów decyzji przedłożonych ESMA przez właściwy organ na zasadzie dobrowolności zgodnie z art. 23a ust. 2 akapit drugi;
   (iv) istotnych zmian na rynku, w tym sytuacji lub wydarzeń mających lub mogących mieć wpływ na kondycję ostrożnościową lub dobrą kondycję finansową lub odporność CCP, którym udzielono zezwolenia zgodnie z art. 14 niniejszego rozporządzenia, lub ich członków rozliczających;
   d) jest informowany o wszystkich opiniach i zaleceniach przyjmowanych przez kolegia na mocy art. 19 i omawia je, aby w ten sposób przyczyniać się do spójnego i konsekwentnego funkcjonowania kolegiów oraz propagować między nimi spójność stosowania niniejszego rozporządzenia.

Do celów akapitu pierwszego lit. a)–d) właściwe organy bez zbędnej zwłoki przekazują ESMA wszystkie stosowne informacje i dokumenty.

W przypadku gdy działania, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a) i b), lub wymiana informacji, o której mowa w akapicie pierwszym lit. c) i d), wykażą brak konwergencji i spójności w stosowaniu niniejszego rozporządzenia, ESMA wydaje niezbędne wytyczne lub zalecenia na mocy art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 lub wydaje opinie na mocy art. 29 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. W sytuacji gdy ocena, o której mowa w akapicie pierwszym lit. b), wykaże niewystarczającą odporność co najmniej jednego CCP, ESMA wydaje niezbędne zalecenia zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

6.  Oprócz tego komitet nadzorczy ds. CCP może:

   a) w oparciu o swoją działalność zgodnie z ust. 5 lit. a), b), c) i d) – zwracać się do Rady Organów Nadzoru o przeanalizowanie tego, czy przyjęcie przez ESMA wytycznych, zaleceń i opinii jest konieczne w celu wyeliminowania niespójności w stosowaniu niniejszego rozporządzenia przez właściwe organy i kolegia. Rada Organów Nadzoru należycie rozpatruje takie wnioski i udziela stosownej odpowiedzi;
   b) przedkładać Radzie Organów Nadzoru opinie na temat decyzji, które mają być podjęte zgodnie z art. 44 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, z wyjątkiem decyzji, o których mowa w art. 17 i 19 tego rozporządzenia, w odniesieniu do zadań powierzonych właściwym organom określonym w art. 22 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

7.  Komitet nadzorczy ds. CCP przygotowuje, w odniesieniu do CCP z państw trzecich, projekty decyzji, które mają zostać przyjęte przez Radę Organów Nadzoru, i wykonuje zadania powierzone ESMA w art. 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m, 25n oraz art. 85 ust. 6.

8.  W odniesieniu do CCP z państw trzecich komitet nadzorczy ds. CCP udostępnia kolegium ds. CCP z państw trzecich porządki swoich posiedzeń, przed tymi posiedzeniami, protokoły tych posiedzeń, kompletne projekty decyzji, jakie przedkłada Radzie Organów Nadzoru, oraz ostateczne decyzje przyjęte przez Radę Organów Nadzoru.

9.  Komitet nadzorczy ds. CCP jest wspomagany przez specjalny personel ESMA posiadający wystarczającą wiedzę, umiejętności i doświadczenie w celu:

   a) przygotowywania posiedzeń komitetu nadzorczego ds. CCP;
   b) przygotowywania analiz niezbędnych do wykonywania zadań komitetu nadzorczego ds. CCP;
   c) wspierania komitetu nadzorczego ESMA ds. CCP w prowadzonej przezeń współpracy międzynarodowej na szczeblu administracyjnym.

10.  Do celów niniejszego rozporządzenia ESMA zapewnia odrębność organizacyjną komitetu nadzorczego ds. CCP oraz innych funkcji, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 24b

Konsultacje z emisyjnymi bankami centralnymi

1.  W odniesieniu do decyzji podejmowanych na mocy art. 41, 44, 46, 50 i 54 związanych z CCP Tier II, komitet nadzorczy ds. CCP konsultuje się z emisyjnymi bankami centralnymi, o których mowa w art. 25 ust. 3 lit. f). Każdy emisyjny bank centralny może odpowiedzieć. Każda odpowiedź musi wpłynąć w terminie 10 dni roboczych od przekazania projektu decyzji. W sytuacjach nadzwyczajnych wyżej wymieniony termin nie przekracza 24 godzin. W przypadku gdy emisyjny bank centralny proponuje zmiany w projektach decyzji podejmowanych na mocy art. 41, 44, 46, 50 i 54 lub wyraża sprzeciw wobec tych projektów decyzji, musi przedstawić pełne i szczegółowe pisemne uzasadnienie. Po zakończeniu okresu konsultacji komitet nadzorczy ds. CCP należycie uwzględnia zmiany proponowane przez emisyjne banki centralne.

2.  W przypadku gdy komitet nadzorczy ds. CCP nie odzwierciedla w swoim projekcie decyzji zmian proponowanych przez emisyjny bank centralny, komitet nadzorczy ds. CCP informuje ten emisyjny bank centralny na piśmie, podając pełne uzasadnienie braku uwzględnienia zmian proponowanych przez ten bank i przedstawiając wyjaśnienie odstępstw od tych zmian. Komitet nadzorczy ds. CCP przedkłada Radzie Organów Nadzoru zmiany zaproponowane przez emisyjne banki centralne oraz swoje wyjaśnienia dotyczące braku uwzględnienia tych zmian, wraz ze swoim projektem decyzji.

3.  W odniesieniu do decyzji podejmowanych na mocy art. 25 ust. 2c i art. 85 ust. 6 komitet nadzorczy ds. CCP dąży do uzyskania zgody emisyjnych banków centralnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 lit. f), w sprawach, które dotyczą walut emitowanych przez te banki. Uznaje się, że każdy emisyjny bank centralny wydał zgodę, chyba że w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania projektu decyzji bank taki zaproponuje zmiany lub wyrazi sprzeciw. Jeżeli emisyjny bank centralny zaproponuje zmiany w projekcie decyzji lub wyrazi wobec niego sprzeciw, przedstawia pełne i szczegółowe pisemne uzasadnienie. Jeżeli emisyjny bank centralny zaproponuje zmiany w odniesieniu do spraw, które dotyczą waluty przez niego emitowanej, komitet nadzorczy ds. CCP może przedłożyć Radzie Organów Nadzoru wyłącznie taki projekt decyzji ze zmianami odnoszącymi się do tych spraw. Jeżeli emisyjny bank centralny zgłosi sprzeciw w odniesieniu do spraw, które dotyczą waluty przez niego emitowanej, komitet nadzorczy ds. CCP nie ujmuje tych spraw w projekcie decyzji, którą przedkłada Radzie Organów Nadzoru do przyjęcia.

Artykuł 24c

Podejmowanie decyzji w komitecie nadzorczym ds. CCP

Komitet nadzorczy ds. CCP podejmuje decyzje zwykłą większością głosów swych członków z prawem głosu. W przypadku gdy wynik jest nierozstrzygnięty, decydujący głos ma przewodniczący.

Artykuł 24d

Podejmowanie decyzji w Radzie Organów Nadzoru

W przypadku gdy komitet nadzorczy ds. CCP przedkłada projekty decyzji Radzie Organów Nadzoru na mocy art. 25 ust. 2, 2a, 2b, 2c, 5, art. 25m, art. 85 ust. 6 oraz art. 89 ust. 3b, a także – dodatkowo wyłącznie w odniesieniu do CCP Tier II – zgodnie z art. 41, 44, 46, 50 i 54, Rada Organów Nadzoru podejmuje decyzje zgodnie z art. 44 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 w terminie 10 dni roboczych.

W przypadku gdy komitet nadzorczy ds. CCP przedkłada projekty decyzji Radzie Organów Nadzoru na podstawie artykułów innych niż artykuły, o których mowa w akapicie pierwszym, Rada Organów Nadzoru podejmuje decyzje w sprawie tych projektów decyzji zgodnie z art. 44 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 w terminie 3 dni roboczych.

Artykuł 24e

Rozliczalność

1.  Parlament Europejski lub Rada mogą zaprosić przewodniczącego i niezależnych członków komitetu nadzorczego ds. CCP do złożenia oświadczenia, przy pełnym poszanowaniu ich niezależności. Składają oni oświadczenie przed Parlamentem Europejskim i udzielają odpowiedzi na wszelkie pytania posłów, gdy zostaną o to poproszeni.

2.  Przewodniczący i niezależni członkowie komitetu nadzorczego ds. CCP składają Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, na ich żądanie i co najmniej 15 dni przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, pisemne sprawozdanie z głównych działań komitetu nadzorczego ds. CCP.

3.  Przewodniczący i niezależni członkowie przekazują również wszelkie istotne informacje, o które zwrócił się Parlament Europejski, w trybie ad hoc i z zachowaniem poufności. Sprawozdanie to nie obejmuje informacji poufnych poszczególnych CCP.”;

"

10)  w art. 25 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:"

„1. CCP mający siedzibę w państwie trzecim może świadczyć usługi rozliczeniowe na rzecz członków rozliczających lub systemów obrotu mających siedzibę w Unii wyłącznie wtedy, gdy jest uznany przez ESMA.”;

"

b)  w ust. 2 dodaje się następującą literę:"

„e) CCP nie został uznany za ▌podmiot mający lub ▌mogący mieć znaczenie systemowe ▌, zgodnie z ust. 2a, w związku z czym jest CCP Tier I.”;

"

c)  dodaje się następujące ustępy:"

„2a. Po konsultacjach z ERRS i emisyjnymi bankami centralnymi, o których mowa w ust. 3 lit. f), ESMA ustala, czy CCP ma lub może mieć systemowe znaczenie dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich ▌, uwzględniając wszystkie następujące kryteria:

   a) charakter, wielkość i złożoność działalności CCP w Unii i poza Unią w zakresie, w jakim działalność ta może mieć systemowy wpływ na Unię lub co najmniej jedno z jej państw członkowskich, w tym: (i) wartość w ujęciu całościowym oraz w każdej unijnej walucie transakcji rozliczanych przez CCP, lub zagregowaną ekspozycję CCP prowadzącego działalność rozliczeniową wobec jego członków rozliczających oraz, w zakresie, w jakim stosowne informacje są dostępne, jego klientów i klientów pośrednich mających siedzibę w Unii, w tym w przypadkach, gdy zostali oni wyznaczeni przez państwa członkowskie jako inne instytucje o znaczeniu systemowym zgodnie z art. 131 ust. 3 dyrektywy 2013/36/UE; oraz (ii) profil ryzyka danego CCP pod względem m.in. ryzyka prawnego, operacyjnego i ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej;
   b) wpływ, jaki upadłość lub zakłócenie działalności CCP wywarłoby na: (i) rynki finansowe, w tym płynność obsługiwanych rynków; (ii) instytucje finansowe; (iii) szerzej rozumiany system finansowy; lub (iv) stabilność finansową Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich;
   c) strukturę członkostwa CCP, w tym w zakresie, w jakim stosowne informacje są dostępne, strukturę sieci klientów i klientów pośrednich jego członków rozliczających mających siedzibę w Unii;
   d) w zakresie, w jakim alternatywne usługi rozliczeniowe świadczone przez innych CCP istnieją w instrumentach finansowych denominowanych w walutach unijnych dla członków rozliczających oraz, w zakresie, w jakim stosowne informacje są dostępne, ich klientów i klientów pośrednich mających siedzibę w Unii;
   e) relacje, współzależności lub inne interakcje CCP z innymi infrastrukturami rynku finansowego, innymi instytucjami finansowymi oraz szerzej rozumianym systemem finansowym w zakresie, w jakim powyższe może mieć wpływ na stabilność finansową Unii lub jednego z jej państw członkowskich.

Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 82 w celu doprecyzowania kryteriów określonych w akapicie pierwszym w terminie … [12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Bez uszczerbku dla wyniku procesu uznawania, ESMA – po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w akapicie pierwszym – informuje CCP występującego z wnioskiem, czy uznaje się go za CCP Tier I, czy nie, w terminie 30 dni roboczych od stwierdzenia, że wniosek tego CCP jest kompletny zgodnie z ust. 4 akapit pierwszy.

2b.  W przypadku gdy zgodnie z ust. 2a ESMA stwierdzi, że CCP ma lub może mieć znaczenie systemowe (CCP Tier II), ESMA uznaje tego CCP na potrzeby świadczenia niektórych usług rozliczeniowych lub prowadzenia działalności rozliczeniowej tylko wtedy, gdy oprócz warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 lit. a), b), c) i d), spełnione są także następujące warunki:

   a) w momencie uznania oraz przez cały czas po uznaniu dany CCP spełnia wymogi określone w art. 16 oraz tytułach IV i V.W odniesieniu do spełniania przez CCP przepisów art. 41, 44, 46, 50 i 54 ESMA konsultuje się z emisyjnymi bankami centralnymi, o których mowa w ust. 3 lit. f), zgodnie z procedurą określoną w art. 24b ust. 1. Zgodnie z art. 25a ust. 2 ESMA bierze pod uwagę, w jakim stopniu powyższe wymogi uznaje się za spełnione przez CCP, jeżeli spełnia on porównywalne wymogi mające zastosowanie w państwie trzecim;
   b) emisyjne banki centralne, o których mowa w ust. 3 lit. f), przedstawiły ESMA pisemne potwierdzenie, w terminie 30 dni roboczych od stwierdzenia, czy dany CCP z państwa trzeciego nie jest CCP Tier I zgodnie z art. 25 ust. 2a akapit trzeci lub w następstwie przeglądu przeprowadzonego zgodnie z ust. 5, że dany CCP spełnia następujące wymogi, które te emisyjne banki centralne mogły nałożyć w toku wykonywania ich zadań z zakresu polityki pieniężnej:
   (i) wymóg przedłożenia wszelkich informacji, których emisyjny bank centralny może zażądać na uzasadniony wniosek, jeżeli informacje takie nie zostały w inny sposób uzyskane przez ESMA;
   (ii) wymóg pełnej i należytej współpracy z emisyjnym bankiem centralnym w kontekście oceny odporności CCP na niekorzystne warunki rynkowe, przeprowadzonej zgodnie z art. 25b ust. 3;
   (iii) wymóg otwarcia lub zgłoszenia zamiaru otwarcia – zgodnie ze stosownymi kryteriami i wymogami dostępu – rachunku depozytowego overnight w emisyjnym banku centralnym;
   (iv) wymóg spełnienia wymogów, stosowanych w sytuacjach wyjątkowych przez emisyjny bank centralny, w ramach jego kompetencji w celu zaradzenia tymczasowym systemowym ryzykom płynności mającym wpływ na transmisję polityki pieniężnej lub sprawne funkcjonowanie systemów płatności oraz związanymi z kontrolą ryzyka płynności, wymogami dotyczącymi depozytów zabezpieczających, zabezpieczeniami, rozwiązaniami dotyczącymi rozrachunku lub uzgodnieniami interoperacyjnymi.

Wymogi, o których mowa w ppkt (iv), zapewniają efektywność, solidność i odporność CCP oraz są dostosowane do wymogów określonych w art. 16 i w tytułach IV i V niniejszego rozporządzenia.

Stosowanie wymogów, o których mowa w ppkt (iv), jest warunkiem uznania przez czas ograniczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku gdy na koniec tego okresu emisyjny bank centralny uważa, że dana sytuacja wyjątkowa utrzymuje się, okres stosowania wymogów do celów uznawania może zostać jednokrotnie przedłużony o dodatkowy okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

Przed nałożeniem wymogów, o których mowa w ppkt (iv), lub przed przedłużeniem ich stosowania emisyjny bank centralny informuje ESMA, pozostałe emisyjne banki centralne, o których mowa w ust. 3 lit. f), a także członków kolegium ESMA ds. CCP z państw trzecich oraz przedstawia wszystkim tym podmiotom objaśnienie wpływu wymogów, jakie zamierza nałożyć, na efektywność, solidność i odporność CCP, oraz uzasadnienie powodów, dla których odnośne wymogi są konieczne i proporcjonalne, by zapewnić transmisję polityki pieniężnej lub sprawne funkcjonowanie systemów płatności w odniesieniu do waluty, którą przedmiotowy emisyjny bank centralny emituje. ESMA przedkłada emisyjnemu bankowi centralnemu opinię w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania projektu wymogów lub projektu przedłużenia okresu ich stosowania. W sytuacjach nadzwyczajnych wyżej wymieniony termin nie przekracza 24 godzin. W swojej opinii ESMA bierze pod uwagę w szczególności skutki nakładanych wymogów dla efektywności, solidności i odporności danego CCP. Pozostałe emisyjne banki centralne, o których mowa w ust. 3 lit. f), mogą przedłożyć opinię w tym samym terminie. Po zakończeniu okresu konsultacji dany emisyjny bank centralny należycie uwzględnia zmiany proponowane w opiniach ESMA lub emisyjnych banków centralnych, o których mowa w ust. 3 lit. f). Emisyjny bank centralny informuje również Parlament Europejski i Radę o przedłużeniu okresu stosowania wymogów, o których mowa w ppkt (iv).

Emisyjny bank centralny w sposób ciągły współpracuje i wymienia informacje z ESMA oraz pozostałymi emisyjnymi bankami centralnymi, o których mowa w ust. 3 lit. f), w odniesieniu do wymogów, o których mowa w ppkt (iv), w szczególności w odniesieniu do oceny systemowych ryzyk płynności i skutków nakładanych wymogów dla efektywności, solidności i odporności danych CCP.

W przypadku gdy emisyjny bank centralny nakłada dowolny z wymogów, o których mowa w akapicie pierwszym lit. b), po tym, jak dany CCP Tier II został uznany, spełnienie każdego takiego wymogu uznaje się za warunek uznania i emisyjne banki centralne w terminie 90 dni roboczych przedstawiają ESMA pisemne potwierdzenie, że dany CCP spełnia odnośny wymóg.

W przypadku gdy emisyjny bank centralny nie przedstawił ESMA pisemnego potwierdzenia w terminie, ESMA może uznać ten wymóg za spełniony;

   c) CCP dostarczył ESMA pisemne oświadczenie podpisane przez jego przedstawiciela prawnego, zawierające bezwarunkową zgodę CCP ▌na:
   (i) dostarczenie w ciągu trzech dni roboczych od doręczenia stosownego wniosku ESMA – wszelkich dokumentów, rejestrów, informacji i danych, które dany CCP posiadał w momencie doręczenia wniosku; oraz
   (ii) umożliwienie ESMA dostępu do wszystkich obiektów CCP, a także uzasadnionej opinii prawnej sporządzonej przez niezależnego eksperta prawnego potwierdzającej, że udzielona zgoda jest ważna i może być egzekwowana na podstawie właściwych mających zastosowanie przepisów;
   d) CCP wdrożył wszelkie niezbędne środki i ustanowił wszelkie niezbędne procedury w celu zapewnienia skutecznego przestrzegania wymogów określonych w lit. a) i c);
   e) Komisja nie przyjęła aktu wykonawczego zgodnie z ust. 2c.

2c.  Na podstawie wyczerpującej oceny, ESMA może – po konsultacjach z ERRS i w porozumieniu z ▌emisyjnymi bankami centralnymi, o których mowa w ust. 3 lit. f), zgodnie z art. 24b ust. 3 oraz proporcjonalnie do stopnia systemowego znaczenia danego CCP zgodnie z ust. 2a – stwierdzić, że dany CCP lub niektóre ze świadczonych przezeń usług rozliczeniowych mają tak znacząco systemowe znaczenie, że dany CCP nie powinien zostać uznany na potrzeby świadczenia niektórych usług rozliczeniowych lub prowadzenia działalności rozliczeniowej. Zgoda emisyjnego banku centralnego odnosi się wyłącznie do waluty, którą ten bank emituje, a nie do zalecenia, o którym mowa w następnym akapicie, jako całości. Ponadto w swojej ocenie ESMA:

   a) wyjaśnia, w jaki sposób spełnienie warunków określonych w ust. 2b w niewystarczającym stopniu zaradzałoby ryzyku dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich ▌;
   b) opisuje cechy charakterystyczne usług rozliczeniowych świadczonych przez CCP, w tym wymogi dotyczące płynności i fizycznego rozliczania, związane ze świadczeniem takich usług;
   c) przedstawia ilościową ocenę techniczną kosztów i korzyści oraz skutków decyzji o odmowie uznania CCP na potrzeby świadczenia niektórych usług rozliczeniowych lub prowadzenia działalności rozliczeniowej, biorąc pod uwagę:
   (i) istnienie potencjalnych zamienników na potrzeby świadczenia odnośnych usług rozliczeniowych w danych walutach na rzecz członków rozliczających oraz, w zakresie, w jakim stosowne informacje są dostępne, ich klientów i klientów pośrednich mających siedzibę w Unii;
   (ii) potencjalne skutki objęcia zakresem aktu wykonawczego pozostających do uregulowania kontraktów będących w posiadaniu CCP.

Na podstawie swojej oceny ESMA zaleca Komisji przyjęcie aktu wykonawczego potwierdzającego, że dany CCP nie powinien zostać uznany na potrzeby świadczenia niektórych usług rozliczeniowych lub prowadzenia działalności rozliczeniowej.

Komisja ma co najmniej 30 dni roboczych na ocenę zalecenia ESMA.

Po przedłożeniu zalecenia, o którym mowa w akapicie drugim, Komisja może przyjąć – jako środek ostateczny – akt wykonawczy określający:

   a) że po okresie dostosowawczym wskazanym przez Komisję zgodnie z lit. b) niektóre lub wszystkie usługi rozliczeniowe tego CCP z państwa trzeciego mogą być przez niego świadczone na rzecz członków rozliczających i systemów obrotu mających siedzibę w Unii dopiero wtedy, gdy ten CCP uzyska stosowne zezwolenie zgodnie z art. 14;
   b) odpowiedni okres dostosowawczy dla CCP, jego członków rozliczających i ich klientów. Okres dostosowawczy nie przekracza 2 lat i może zostać przedłużony tylko jeden raz o okres dodatkowych 6 miesięcy, gdy wciąż istnieją powody przyznania takiego okresu;
   c) warunki, na podstawie których dany CCP może kontynuować świadczenie określonych usług rozliczeniowych lub prowadzenie działalności rozliczeniowej w okresie dostosowawczym, o którym mowa w lit. b);
   d) wszelkie środki, które zostaną podjęte w okresie dostosowawczym w celu ograniczenia potencjalnych kosztów po stronie członków rozliczających i ich klientów, w szczególności tych, którzy mają siedzibę w Unii.

Określając usługi i okres dostosowawczy, o których mowa w akapicie trzecim lit. a) i b), Komisja bierze pod uwagę:

   a) cechy charakterystyczne usług oferowanych przez danego CCP oraz ich substytucyjność;
   b) fakt, czy i w jakim stopniu rozliczone transakcje pozostające do uregulowania zostaną ujęte w zakresie aktu wykonawczego, z uwzględnieniem prawnych i ekonomicznych skutków takiego włączenia;
   c) potencjalne koszty dla członków rozliczających i, o ile stosowne informacje są dostępne, dla ich klientów, w szczególności tych, którzy mają siedzibę w Unii.

Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 86 ust. 2.”;

"

d)  w ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

(i)  część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:"

„3. Oceniając, czy warunki, o których mowa w ust. 2 lit. a), b), c) i d), zostały spełnione, ESMA konsultuje się z:”;

"

(ii)  lit. f) otrzymuje brzmienie:"

„f) bankami centralnymi emitującymi wszystkie waluty unijne, w których denominowane są instrumenty finansowe, które są lub mają być rozliczane przez odnośnego CCP.”;

"

e)  w ust. 4 akapity drugi, trzeci i czwarty otrzymują brzmienie:"

„CCP występujący z wnioskiem przekazuje ESMA wszelkie informacje niezbędne do uznania CCP. W terminie 30 dni roboczych od otrzymania wniosku ESMA sprawdza wniosek pod kątem jego kompletności. Jeżeli wniosek jest niekompletny, ESMA wyznacza termin, w którym CCP występujący z wnioskiem musi przedłożyć dodatkowe informacje. ESMA niezwłocznie przekazuje kolegium ESMA ds. CCP z państw trzecich wszystkie informacje otrzymane od CCP występującego z wnioskiem.

Decyzja o uznaniu podejmowana jest w oparciu o warunki określone w ust. 2 dla CCP Tier I, a także w ust. 2 lit. a), b), c) i d) oraz ust. 2b dla CCP Tier II. Jest ona niezależna od wszelkich ocen stanowiących podstawę decyzji o równoważności, o której mowa w art. 13 ust. 3.

W terminie 180 dni roboczych od stwierdzenia, że wniosek jest kompletny zgodnie z akapitem pierwszym, ESMA informuje na piśmie CCP występującego z wnioskiem o uznaniu lub odmowie uznania, podając wyczerpujące uzasadnienie.”;

"

f)  w ust. 4 akapit szósty otrzymuje brzmienie:"

„ESMA publikuje na swojej stronie internetowej wykaz CCP uznanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, wskazując ich zaklasyfikowanie jako CCP Tier I lub CCP Tier II.”;

"

g)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:"

„5. ESMA, po konsultacji z organami i podmiotami, o których mowa w ust. 3, dokonuje przeglądu decyzji o uznaniu CCP mającego siedzibę w państwie trzecim:

   a) jeżeli dany CCP zamierza rozszerzyć lub ograniczyć zakres swojej działalności i usług w Unii, w którym to przypadku CCP informuje ESMA, przedkładając wszelkie niezbędne informacje; oraz
   b) w każdym przypadku co najmniej raz na pięć lat.

Przegląd ten przeprowadza się zgodnie z przepisami ust. 2, 2a, 2b, 2c, 3 i 4.

Jeżeli w wyniku przeglądu, o którym mowa w akapicie pierwszym, ESMA stwierdzi, że CCP z państwa trzeciego, który został sklasyfikowany jako CCP Tier I, powinien zostać sklasyfikowany jako CCP Tier II, ESMA wyznacza odpowiedni okres dostosowawczy nieprzekraczający 18 miesięcy, w którym to okresie CCP musi spełnić wymogi określone w ust. 2b. Na uzasadniony wniosek CCP lub właściwego organu odpowiedzialnego za nadzór nad członkami rozliczającymi, ESMA może przedłużyć okres dostosowawczy o dodatkowe 6 miesięcy, w przypadku gdy takie przedłużenie jest uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami i skutkami dla członków rozliczających mających siedzibę w Unii.”;

"

h)  ust. 6 otrzymuje brzmienie:"

„6. Komisja przyjmuje akt wykonawczy zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011, stwierdzając, co następuje:

   a) że rozwiązania prawne i nadzorcze państwa trzeciego zapewniają ciągłe spełnianie przez CCP, którzy uzyskali zezwolenie w tym państwie trzecim, prawnie wiążących wymogów równoważnych z wymogami ustanowionymi w tytule IV niniejszego rozporządzenia;
   b) że ci CCP podlegają skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu prawa prowadzonym na bieżąco w tym państwie trzecim;
   c) że ramy prawne tego państwa trzeciego przewidują skuteczny równoważny system uznawania CCP, którzy uzyskali zezwolenie na mocy systemów prawnych państw trzecich.

Komisja może uzależnić stosowanie aktu wykonawczego, o którym mowa w akapicie pierwszym, od skutecznego i ciągłego spełniania przez państwo trzecie dowolnego wymogu określonego w tym akcie oraz od zdolności ESMA w zakresie skutecznego wykonywania jego obowiązków w odniesieniu do CCP z państw trzecich uznanych na mocy ust. 2 i 2b lub w odniesieniu do monitorowania, o którym mowa w ust. 6b, w tym w drodze wypracowania i stosowania uzgodnień o współpracy, o których mowa w ust. 7.”;

"

i)  dodaje się następujące ustępy:"

„6a. Komisja może przyjąć akt delegowany zgodnie z art. 82 w celu doprecyzowania kryteriów, o których mowa w ust. 6 lit. a), b) i c).

6b.  ESMA monitoruje zmiany w zakresie regulacji i nadzoru w państwach trzecich, w stosunku do których przyjęto akty wykonawcze na mocy ust. 6.

W przypadku gdy ESMA stwierdzi w tych państwach trzecich jakiekolwiek zmiany w zakresie regulacji i nadzoru, które mogą mieć wpływ na stabilność finansową Unii lub jednego ▌z jej państw członkowskich, informuje o tym niezwłocznie Parlament Europejski, Radę, Komisję ▌oraz członków kolegium ESMA ds. CCP z państw trzecich, o którym mowa w art. 25ba. Wszystkie takie informacje są traktowane jako poufne.

ESMA co roku przedkłada Komisji i członkom kolegium ESMA ds. CCP z państw trzecich, o którym mowa w art. 25ba, poufne sprawozdanie na temat zmian w zakresie regulacji i nadzoru w państwach trzecich, o których mowa w akapicie pierwszym.”;

"

j)  ▌w ust. 7 wprowadza się następujące zmiany:

(i)  formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:"

„7. ESMA zawiera skuteczne uzgodnienia o współpracy z odpowiednimi właściwymi organami państw trzecich, których ramy prawne i nadzorcze uznano za równoważne z niniejszym rozporządzeniem zgodnie z ust. 6. W uzgodnieniach takich określa się przynajmniej:”;

"

(ii)  lit. a) otrzymuje brzmienie▌:"

„a) mechanizm wymiany informacji między ESMA, emisyjnymi bankami centralnymi, o których mowa w ust. 3 lit. f), oraz właściwymi organami danych państw trzecich, w tym dostęp do wszystkich informacji, o które występuje ESMA, na temat CCP, którzy uzyskali zezwolenie w państwach trzecich, takich jak znaczące zmiany w modelach i parametrach ryzyka, rozszerzenie działalności i usług CCP, zmiany w strukturze rachunków klienta i w wykorzystaniu systemów płatności, które mają znaczny wpływ na Unię;”;

"

(iii)  lit. d) otrzymuje brzmienie:"

„d) procedury dotyczące koordynowania działań nadzorczych, obejmujące zgodę organów państwa trzeciego na przeprowadzanie dochodzeń i kontroli w miejscu prowadzenia działalności zgodnie z, odpowiednio, art. 25d i 25e;”;

"

(iv)  dodaje się następujące litery:"

e) procedury niezbędne do skutecznego monitorowania zmian w zakresie regulacji i nadzoru w danym państwie trzecim;

   f) procedury dla organów państw trzecich służące zapewnieniu skutecznego egzekwowania decyzji przyjętych przez ESMA zgodnie z art. 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m oraz 25n;
   g) procedury dla organów państw trzecich służące informowaniu – bez zbędnej zwłoki – ESMA, kolegium ds. CCP z państw trzecich, o którym mowa w art. 25ba, emisyjnych banków centralnych, o których mowa w ust. 3 lit. f), o wszelkich sytuacjach nadzwyczajnych dotyczących danego CCP, w tym zmianach na rynkach finansowych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na płynność rynku i stabilność systemu finansowego Unii lub jednego z jej państw członkowskich, a także procedury i plany awaryjne na potrzeby zaradzenia takim sytuacjom;
   h) zgodę organów państwa trzeciego na przekazanie dalej wszelkich informacji, jakich organy te dostarczyły ESMA na podstawie uzgodnień o współpracy z organami, o których mowa w ust. 3, i członkami kolegium ds. CCP z państw trzecich, z zastrzeżeniem wymogów tajemnicy służbowej określonych w art. 83.”;

"

(v)  dodaje się następujący akapit ostatni:"

„Jeżeli ESMA stwierdzi, że właściwy organ państwa trzeciego nie stosuje dowolnego z postanowień określonych w uzgodnieniu o współpracy zawartym zgodnie z niniejszym ustępem, informuje o tym niezwłocznie i w trybie poufnym Komisję. W takim przypadku Komisja może podjąć decyzję o dokonaniu przeglądu aktu wykonawczego przyjętego zgodnie z ust. 6.”;

"

11)  dodaje się następujące artykuły:"

„Artykuł 25a

Spełnienie porównywalnych wymogów

1.  CCP, o którym mowa w art. 25 ust. 2b lit. a), może złożyć uzasadniony wniosek z prośbą o ocenę przez ESMA, czy można uznać, że jeżeli dany CCP spełnia mające zastosowanie ramy państwa trzeciego, z uwzględnieniem przepisów aktu wykonawczego przyjętego zgodnie z art. 25 ust. 6, to ten CCP spełnia wymogi, o których mowa w art. 25 ust. 2b lit. a), i określone w art. 16 oraz tytułach IV i V.ESMA niezwłocznie przekazuje taki wniosek kolegium ds. CCP z państw trzecich.

2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera podstawę faktyczną do ustalenia porównywalności wymogów oraz powody, dla których spełnianie wymogów mających zastosowanie w państwie trzecim jest równoważne ze spełnieniem wymogów określonych w art. 16 oraz tytułach IV i V.

3.  W celu zapewnienia, by ocena, o której mowa w ust. 1, skutecznie odzwierciedlała cele regulacyjne wymogów określonych w art. 16 i tytułach IV i V oraz uwzględniała interesy Unii jako całości, Komisja przyjmuje akt delegowany określający następujące elementy:

   a) minimum elementów, które mają być ocenione do celów ust. 1;
   b) sposoby i warunki przeprowadzenia oceny.

Komisja przyjmuje akt delegowany, o którym mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 82 w terminie … [dwanaście miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Artykuł 25b

Ciągłe spełnianie warunków uznania

1.  ESMA jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia w zakresie bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez CCP Tier II, którzy zostali uznani, wymogów, o których mowa w art. 25 ust. 2b lit. a). W odniesieniu do decyzji podejmowanych na mocy art. 41, 44, 46, 50 i 54 ESMA konsultuje się z emisyjnymi bankami centralnymi, o których mowa w art. 25 ust. 3 lit. f), zgodnie z art. 24b ust. 1.

ESMA wymaga od każdego CCP Tier II złożenia przynajmniej raz w roku potwierdzenia, że wymogi, o których mowa w art. 25 ust. 2b lit. a), ▌c) i d)▌, są nadal spełniane.

W przypadku gdy emisyjny bank centralny, o którym mowa w art. 25 ust. 3 lit. f), uzna, że dany CCP Tier II przestał spełniać warunek określony w art. 25 ust. 2b lit. b), niezwłocznie powiadamia o tym ESMA.

2.  Jeżeli ESMA otrzyma powiadomienie na mocy ust. 1 akapit trzeci lub jeżeli CCP Tier II nie przedstawi ESMA potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 akapit drugi, uznaje się, że CCP nie spełnia już warunków uznania na mocy art. 25 ust. 2b, i zastosowanie ma procedura określona w art. 25m ust. 2, 3 i 4.

3.   ESMA, we współpracy z ERRS, przeprowadza oceny odporności uznanych CCP Tier II na niekorzystne zmiany na rynku zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, w koordynacji z ocenami, o których mowa w art. 24a ust. 5 lit. b). Emisyjne banki centralne, o których mowa w art. 25 ust. 3 lit. f), mogą wnieść wkład w takie oceny w ramach wykonywania swoich zadań z zakresu polityki pieniężnej. W toku przeprowadzania takich ocen ESMA uwzględnia co najmniej ryzyko finansowe i ryzyko operacyjne oraz zapewnia spójność z ocenami odporności unijnych CCP przeprowadzanymi na podstawie art. 21 ust. 6 lit. b) niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 25ba

Kolegium ds. CCP z państw trzecich

1.  ESMA ustanawia kolegium ds. CCP z państw trzecich, aby ułatwić wymianę informacji.

2.  W skład kolegium wchodzą:

   a) przewodniczący komitetu nadzorczego ds. CCP, który przewodniczy kolegium;
   b) dwaj niezależni członkowie komitetu nadzorczego ds. CCP;
   c) właściwe organy odpowiedzialne za nadzór nad CCP wyznaczone przez państwa członkowskie zgodnie z art. 22; w państwach członkowskich, w których więcej niż jeden organ został wyznaczony jako właściwy zgodnie z art. 22, organy te uzgadniają wspólnego przedstawiciela;
   d) właściwe organy odpowiedzialne za nadzór nad członkami rozliczającymi mającymi siedzibę w Unii;
   e) właściwe organy odpowiedzialne za nadzór nad mającymi siedzibę w Unii systemami obrotu, które są lub mają być obsługiwane przez danych CCP;
   f) właściwe organy sprawujące nadzór nad centralnymi depozytami papierów wartościowych mającymi siedzibę w Unii, z którymi to depozytami dani CCP są lub zamierzają być powiązani;
   g) członkowie ESBC.

3.  Członkowie kolegium mogą zwrócić się do komitetu nadzorczego ds. CCP z wnioskiem o to, by komitet ten przedyskutował szczegółowe kwestie dotyczące CCP mającego siedzibę w państwie trzecim. Wniosek taki składany jest na piśmie i zawiera szczegółowe uzasadnienie. Komitet nadzorczy ds. CCP należycie rozpatruje takie wnioski i udziela stosownej odpowiedzi.

4.  Podstawą ustanowienia i funkcjonowania kolegium jest umowa na piśmie zawarta pomiędzy wszystkimi jego członkami. Obowiązek zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z art. 83 ma zastosowanie do wszystkich członków kolegium.

Artykuł 25bb

Opłaty

1.  ESMA pobiera następujące opłaty od CCP mających siedzibę w państwie trzecim zgodnie z aktem delegowanym przyjętym na podstawie ust. 3:

   a) opłaty związane z wnioskami o uznanie, zgodnie z art. 25;
   b) opłaty roczne związane z wykonywaniem przez ESMA zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do CCP uznanych zgodnie z art. 25.

2.  Opłaty, o których mowa w ust. 1, są proporcjonalne do obrotów danego CCP i pokrywają wszystkie koszty poniesione przez ESMA w związku z procesem uznawania i z wykonywaniem jego zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

3.  Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 82 w celu dodatkowego doprecyzowania:

   a) rodzajów opłat;
   b) czynności, za które opłaty są pobierane;
   c) wysokości opłat;
   d) sposobu uiszczania opłat przez następujące podmioty:
   (i) CCP mającego siedzibę w państwie trzecim, występującego z wnioskiem o uznanie;
   (ii) uznanego CCP sklasyfikowanego jako CCP Tier I zgodnie z art. 25 ust. 2;
   (iii) uznanego CCP sklasyfikowanego jako CCP Tier II zgodnie z art. 25 ust. 2b.

Artykuł 25bc

Wykonywanie uprawnień, o których mowa w art. 25c–25e

Uprawnienia przyznane ESMA lub dowolnemu urzędnikowi lub innej osobie upoważnionej przez nich na mocy art. 25c–25e nie mogą być wykorzystywane w celu żądania ujawnienia informacji lub dokumentów, które są objęte klauzulą poufności wymiany informacji między prawnikiem a klientem.

Artykuł 25c

Wniosek o udzielenie informacji

1.  ESMA może – w drodze zwykłego wniosku lub decyzji – nałożyć na uznanych CCP i powiązane strony trzecie, którym ci CCP zlecili na zasadzie outsourcingu wykonywanie funkcji operacyjnych lub działalności, wymóg udzielenia ESMA wszelkich informacji niezbędnych, by umożliwić mu wykonywanie jego obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia.

2.  Wysyłając zwykły wniosek o udzielenie informacji zgodnie z ust. 1, ESMA zawiera w nim wszystkie następujące elementy:

   a) odwołanie do niniejszego artykułu jako podstawy prawnej wniosku;
   b) cel wniosku;
   c) wymagane informacje;
   d) termin przekazania informacji;
   e) informacja dla osoby, do której zwraca się o informacje, że nie ma ona obowiązku ich przedstawienia, lecz że – w przypadku dobrowolnej odpowiedzi na wniosek – przedstawione informacje nie mogą być niezgodne z prawdą ani mylące;
   f) informacja o grzywnie przewidzianej w art. 25g w związku z załącznikiem III sekcja V lit. a), w przypadku gdy odpowiedzi na zadane pytania są niezgodne z prawdą lub mylące.

3.  Zwracając się o udzielenie informacji zgodnie z ust. 1 w drodze decyzji, ESMA zawiera w niej wszystkie następujące elementy:

   a) odwołanie do niniejszego artykułu jako podstawy prawnej wniosku;
   b) cel wniosku;
   c) wymagane informacje;
   d) termin przekazania informacji;
   e) informacja o okresowych karach pieniężnych przewidzianych w art. 25h, w przypadku gdy przedstawione wymagane informacje są niekompletne;
   f) informacja o grzywnie przewidzianej w art. 25g w związku z załącznikiem III sekcja V lit. a), w przypadku gdy odpowiedzi na zadane pytania są niezgodne z prawdą lub mylące; oraz
   g) informacja o prawie do odwołania od decyzji do Komisji Odwoławczej ESMA i prawie do zaskarżenia tej decyzji do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Trybunał Sprawiedliwości”) zgodnie z art. 60 i 61 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

4.  Do udzielenia wymaganych informacji zobowiązane są osoby, o których mowa w ust. 1, lub ich przedstawiciele oraz, w przypadku osób lub stowarzyszeń niemających osobowości prawnej, osoby upoważnione do ich reprezentowania zgodnie z ustawą lub statutem. Prawnicy należycie upoważnieni do działania mogą przedkładać informacje w imieniu swoich klientów. Klienci ci ponoszą pełną odpowiedzialność, jeżeli przekazane informacje są niekompletne, niezgodne z prawdą lub mylące.

5.  ESMA niezwłocznie przesyła kopię zwykłego wniosku lub swej decyzji odpowiedniemu właściwemu organowi państwa trzeciego, w którym osoby, o których mowa w ust. 1 i których dotyczy wniosek, mają swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Artykuł 25d

Dochodzenia ogólne

1.  W celu wykonania swoich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia ESMA może przeprowadzać niezbędne dochodzenia dotyczące CCP Tier II i powiązanych stron trzecich, którym ci CCP zlecili na zasadzie outsourcingu funkcje operacyjne, usługi lub działalność. W tym celu urzędnicy i inne osoby upoważnione przez ESMA mają prawo do:

   a) analizowania wszelkich dokumentów, danych, procedur i innych materiałów związanych z wykonywaniem zadań ESMA niezależnie od nośnika, na jakim są one przechowywane;
   b) sporządzania lub uzyskania uwierzytelnionych kopii lub wyciągów z takich dokumentów, danych, procedur i innych materiałów;
   c) wzywania CCP Tier II lub ich przedstawicieli lub personelu i zwracania się do nich o udzielenie ustnych lub pisemnych wyjaśnień na temat faktów lub dokumentów związanych z przedmiotem i celem kontroli oraz rejestrowania ich odpowiedzi;
   d) prowadzenia rozmów z wszelkimi innymi osobami fizycznymi lub prawnymi, które wyrażą na to zgodę, w celu pozyskania informacji dotyczących przedmiotu dochodzenia;
   e) żądania rejestrów połączeń telefonicznych i przesyłu danych.

Kolegium ds. CCP z państw trzecich, o którym mowa w art. 25ba, jest bez zbędnej zwłoki informowane o wszelkich ustaleniach, które mogą być istotne dla wykonywania jego zadań.

Emisyjne banki centralne, o których mowa w art. 25 ust. 3 lit. f), mogą, na uzasadniony wniosek przedłożony ESMA, uczestniczyć w takich dochodzeniach, w przypadku gdy dochodzenia te są istotne z punktu widzenia wykonywania ich zadań z zakresu polityki pieniężnej.

2.  Urzędnicy i inne osoby upoważnione przez ESMA na użytek dochodzeń, o których mowa w ust. 1, wykonują swoje uprawnienia po przedstawieniu pisemnego upoważnienia określającego przedmiot i cel danego dochodzenia. Upoważnienie to określa również okresowe kary pieniężne przewidziane w art. 25h, nakładane w przypadku, gdy wymagane dokumenty, dane, procedury lub wszelkie inne materiały lub odpowiedzi na pytania zadane CCP Tier II nie zostaną przedstawione lub są niekompletne, a także grzywny przewidziane w art. 25g w związku z załącznikiem III sekcja V lit. b) w przypadku, gdy odpowiedzi na pytania zadane CCP Tier II są niezgodne z prawdą lub mylące.

3.  CCP Tier II mają obowiązek poddać się dochodzeniom wszczętym na mocy decyzji ESMA. W decyzji określa się przedmiot i cel dochodzenia, okresowe kary pieniężne przewidziane w art. 25h i środki odwoławcze dostępne na mocy rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 oraz wskazuje się na prawo do zaskarżenia decyzji do Trybunału Sprawiedliwości.

4.  Przed powiadomieniem CCP Tier II o dochodzeniu ESMA informuje odpowiedni właściwy organ państwa trzeciego, w którym ma być prowadzone dochodzenie, o samym dochodzeniu i o tożsamości upoważnionych osób. Na wniosek ESMA urzędnicy danego właściwego organu z państwa trzeciego mogą udzielić tym upoważnionym osobom pomocy w wykonywaniu ich zadań. Urzędnicy danego właściwego organu z państwa trzeciego mogą być również obecni podczas dochodzeń. Dochodzenia prowadzone w państwie trzecim zgodnie z niniejszym artykułem prowadzi się na mocy uzgodnień o współpracy dokonanych z odpowiednim organem państwa trzeciego▌.

Artykuł 25e

Kontrole w miejscu prowadzenia działalności

1.  W celu wykonania swoich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia ESMA może przeprowadzać wszystkie niezbędne kontrole w miejscu prowadzenia działalności w dowolnych obiektach, na dowolnym terenie lub składnikach majątku CCP Tier II i powiązanych stron trzecich, którym ci CCP zlecili na zasadzie outsourcingu funkcje operacyjne, usługi lub działalność.

Banki centralne emitujące instrumenty finansowe rozliczane przez CCP mogą przedłożyć ESMA wniosek o udział w takich kontrolach w miejscu prowadzenia działalności, gdy jest to istotne dla wykonywania ich zadań z zakresu polityki pieniężnej.

Kolegium ESMA ds. CCP z państw trzecich, o którym mowa w art. 25ba, jest bez zbędnej zwłoki informowane o wszelkich ustaleniach, które mogą być istotne dla wykonywania ich zadań.

2.  Urzędnicy i inne osoby upoważnione przez ESMA do przeprowadzenia kontroli w miejscu prowadzenia działalności mogą wejść do dowolnych obiektów lub na dowolny teren, które stanowią miejsce prowadzenia działalności osób prawnych, których dotyczy decyzja o dochodzeniu przyjęta przez ESMA, i posiadają wszelkie uprawnienia określone w art. 25d ust. 1. Mają oni również prawo do pieczętowania wszelkich obiektów stanowiących miejsce prowadzenia działalności oraz wszelkich ksiąg lub dokumentów na czas kontroli i w zakresie koniecznym do przeprowadzenia kontroli.

3.  Z odpowiednim wyprzedzeniem przed kontrolą ESMA powiadamia o niej odpowiedni właściwy organ państwa trzeciego, w którym kontrola ta ma być przeprowadzona. Jeżeli jest to wymagane do celów odpowiedniego i efektywnego przeprowadzenia kontroli w miejscu prowadzenia działalności, ESMA może – po poinformowaniu odpowiedniego właściwego organu państwa trzeciego – przeprowadzić ją bez uprzedniego powiadomienia CCP. Kontrole prowadzone w państwie trzecim zgodnie z niniejszym artykułem prowadzi się na mocy uzgodnień o współpracy dokonanych z odpowiednim organem państwa trzeciego▌.

Urzędnicy i inne osoby upoważnione przez ESMA do przeprowadzenia kontroli w miejscu prowadzenia działalności wykonują swoje uprawnienia po przedstawieniu pisemnego upoważnienia określającego przedmiot i cel kontroli, a także okresowe kary pieniężne przewidziane w art. 25h i nakładane w przypadku, gdy odnośne osoby nie poddają się kontroli.

4.  CCP Tier II poddają się kontrolom w miejscu prowadzenia działalności zarządzonym na mocy decyzji ESMA. W decyzji tej określa się przedmiot i cel kontroli, datę jej rozpoczęcia oraz okresowe kary pieniężne przewidziane w art. 25h, jak również środki odwoławcze dostępne na mocy rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 oraz prawo do zaskarżenia decyzji do Trybunału Sprawiedliwości.

5.  Urzędnicy właściwego organu państwa trzeciego, w którym ma być przeprowadzana kontrola, a także osoby upoważnione lub mianowane przez ten organ, mogą – na wniosek ESMA – aktywnie pomagać urzędnikom i innym osobom upoważnionym przez ESMA. Urzędnicy odpowiedniego właściwego organu państwa trzeciego mogą być również obecni podczas kontroli w miejscu prowadzenia działalności.

6.  ESMA może również zażądać od właściwych organów państwa trzeciego przeprowadzenia w jego imieniu poszczególnych zadań dochodzeniowych i kontroli w miejscu prowadzenia działalności zgodnie z niniejszym artykułem i art. 25d ust. 1.

7.  W przypadku gdy urzędnicy i inne osoby towarzyszące upoważnione przez ESMA stwierdzą, że dana osoba sprzeciwia się kontroli zarządzonej na mocy niniejszego artykułu, właściwy organ danego państwa trzeciego może udzielić im niezbędnej pomocy, zwracając się, w stosownych przypadkach, o pomoc policji lub równorzędnego organu egzekwowania prawa, aby umożliwić tym urzędnikom i innymi osobom towarzyszącym przeprowadzenie kontroli w miejscu prowadzenia działalności.

Artykuł 25f

Przepisy proceduralne regulujące stosowanie środków nadzorczych i nakładanie grzywien

1.  Jeżeli w trakcie wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia ESMA stwierdzi, że istnieją poważne przesłanki świadczące o możliwości istnienia faktów mogących stanowić co najmniej jedno z naruszeń wymienionych w załączniku III, ESMA mianuje w swoich strukturach niezależnego urzędnika dochodzeniowego w celu zbadania tej sprawy. Mianowany urzędnik nie był ani nie jest bezpośrednio ani pośrednio zaangażowany w proces uznawania danego CCP lub nadzoru nad nim i wykonuje swoje funkcje niezależnie od ESMA.

2.  Urzędnik dochodzeniowy bada domniemane naruszenia, z uwzględnieniem wszelkich uwag przedstawionych przez osoby, które są przedmiotem dochodzeń, i przedkłada ESMA pełne akta sprawy zawierające dokonane przez niego ustalenia.

Aby wykonywać swoje zadania, urzędnik dochodzeniowy może korzystać z prawa do występowania o informacje zgodnie z art. 25c oraz do prowadzenia dochodzeń i kontroli w miejscu prowadzenia działalności zgodnie z art. 25d i 25e. Korzystając z tych uprawnień, urzędnik dochodzeniowy przestrzega art. 25bb.

W trakcie wykonywania swoich zadań urzędnik dochodzeniowy ma dostęp do wszystkich dokumentów i informacji zebranych przez ESMA w ramach prowadzonych przez ten urząd działań.

3.  Urzędnik dochodzeniowy – po zakończeniu prowadzonego przez siebie dochodzenia i przed przekazaniem ESMA akt sprawy zawierających jego ustalenia – daje osobom będącym przedmiotem tego dochodzenia możliwość przedstawienia swojego stanowiska na temat badanych spraw. Podstawę ustaleń urzędnika dochodzeniowego mogą stanowić wyłącznie fakty, do których zainteresowane strony miały możliwość się odnieść.

W trakcie dochodzeń prowadzonych na podstawie niniejszego artykułu w pełni przestrzega się prawa zainteresowanych osób do obrony.

4.  Przedkładając ESMA akta sprawy zawierające jego ustalenia, urzędnik dochodzeniowy powiadamia o tym fakcie osoby, które są przedmiotem dochodzenia. Osoby, które są przedmiotem dochodzenia, mają prawo dostępu do akt sprawy, z zastrzeżeniem uzasadnionego interesu innych osób w zakresie ochrony ich tajemnicy handlowej. Prawo dostępu do akt sprawy nie obejmuje dostępu do informacji poufnych ani wewnętrznych dokumentów przygotowawczych ESMA.

5.  Na podstawie akt sprawy zawierających ustalenia urzędnika dochodzeniowego oraz – na wniosek zainteresowanych stron – po wysłuchaniu stanowiska osób, które są przedmiotem dochodzenia, zgodnie z art. 25i, ESMA decyduje, czy osoby, które są przedmiotem dochodzenia, popełniły co najmniej jedno z naruszeń wymienionych w załączniku III, a jeżeli tak – stosuje środek nadzorczy zgodnie z art. 25n i nakłada grzywnę zgodnie z art. 25g.

6.  Urzędnik dochodzeniowy nie uczestniczy w obradach ESMA ani w żaden inny sposób nie bierze udziału w procesie decyzyjnym ESMA.

7.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 82 w celu doprecyzowania przepisów proceduralnych dotyczących wykonywania prawa do nakładania grzywien lub okresowych kar pieniężnych, w tym przepisów dotyczących prawa do obrony, przepisów tymczasowych oraz przepisów dotyczących pobierania grzywien lub okresowych kar pieniężnych, a także dotyczących okresów przedawnienia w zakresie nakładania i egzekwowania kar.

8.  ESMA przekazuje sprawy ▌organom właściwym do prowadzenia dochodzenia i ewentualnego postępowania karnego, jeżeli, wykonując swoje obowiązki wynikające z niniejszego rozporządzenia, stwierdzi, że istnieją poważne przesłanki, które zgodnie z jego wiedzą wskazują na możliwość zajścia okoliczności stanowiących przestępstwo zgodnie z mającymi zastosowanie ramami prawnymi państwa trzeciego. Ponadto ESMA wstrzymuje się od nakładania grzywien lub okresowych kar pieniężnych, jeżeli wie, że w wyniku postępowania karnego prowadzonego zgodnie z prawem krajowym wydano już wcześniej prawomocną decyzję uniewinniającą lub skazującą na podstawie tego samego faktu lub faktów, które są zasadniczo takie same.

Artykuł 25g

Grzywny

1.  Jeżeli zgodnie z art. 25f ust. 5 ESMA stwierdzi, że CCP, umyślnie lub w wyniku zaniedbania, popełnił jedno z naruszeń wymienionych w załączniku III, przyjmuje decyzję o nałożeniu grzywny zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu.

Uznaje się, że CCP popełnił naruszenie umyślnie, jeżeli ESMA znalazł obiektywne dowody wskazujące na to, że dany CCP lub jego kierownictwo wyższego szczebla działali celowo z myślą o popełnieniu naruszenia.

2.  Podstawowe kwoty grzywien, o których mowa w ust. 1, mają wysokość maksymalnie dwukrotności kwoty zysków osiągniętych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, jeżeli takie zyski lub straty mogą zostać określone, lub wysokość maksymalnie 10 % całkowitego rocznego obrotu – zgodnie z definicją w stosownym prawie Unii – danej osoby prawnej w poprzednim roku obrotowym.

3.  Kwoty podstawowe określone w ust. 2 są w razie potrzeby korygowane z uwzględnieniem czynników obciążających lub łagodzących przy użyciu odpowiednich współczynników określonych w załączniku IV.

Odpowiednie współczynniki obciążające stosowane są wobec kwoty podstawowej pojedynczo. Jeżeli zastosowanie ma więcej niż jeden współczynnik obciążający, różnica między podstawową kwotą a kwotą wynikającą z zastosowania każdego poszczególnego współczynnika obciążającego jest doliczana do kwoty podstawowej.

Odpowiednie współczynniki łagodzące stosowane są wobec kwoty podstawowej pojedynczo. Jeżeli zastosowanie ma więcej niż jeden współczynnik łagodzący, różnica między podstawową kwotą a kwotą wynikającą z zastosowania każdego poszczególnego współczynnika łagodzącego jest odliczana od kwoty podstawowej.

4.  Niezależnie od przepisów ust. 2 i 3 kwota grzywny nie może przekroczyć 20 % rocznego obrotu danego CCP w poprzedzającym roku obrotowym, ale w przypadku, gdy dany CCP bezpośrednio lub pośrednio uzyskał korzyść finansową z naruszenia, kwota grzywny jest przynajmniej równa tej korzyści.

Jeżeli działanie lub zaniechanie ze strony CCP stanowią więcej niż jedno naruszenie wymienione w załączniku III, nakładana jest tylko wyższa z tych grzywien, która jest wyliczana zgodnie z ust. 2 i 3 i dotyczy jednego z tych naruszeń.

Artykuł 25h

Okresowe kary pieniężne

1.  ESMA w drodze decyzji nakłada okresowe kary pieniężne w celu zmuszenia:

   a) CCP Tier II do zaprzestania naruszenia, zgodnie z decyzją podjętą na mocy art. 25n ust. 1 lit. a);
   b) osoby, o której mowa w art. 25c ust. 1, do dostarczenia kompletnych informacji, których zażądano w drodze decyzji wydanej na mocy art. 25c;
   c) CCP Tier II:
   (i) do poddania się dochodzeniu, a w szczególności do przedłożenia kompletnych dokumentów, danych, procedur lub wszelkich innych żądanych materiałów, a także do uzupełnienia i skorygowania innych informacji udostępnionych w dochodzeniu wszczętym na podstawie decyzji podjętej na mocy art. 25d; lub
   (ii) do poddania się kontroli w miejscu prowadzenia działalności zarządzonej decyzją podjętą na mocy art. 25e.

2.  Okresowa kara pieniężna musi być skuteczna i proporcjonalna. Okresową karę pieniężną nakłada się za każdy dzień opóźnienia.

3.  Niezależnie od przepisów ust. 2, kwota okresowych kar pieniężnych wynosi 3 % średniego dziennego obrotu w poprzedzającym roku obrotowym lub, w przypadku osób fizycznych, 2 % średniego dziennego dochodu w poprzedzającym roku kalendarzowym. Jest ona obliczana od dnia określonego w decyzji o nałożeniu okresowej kary pieniężnej.

4.  Okresową karę pieniężną nakłada się na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy po powiadomieniu o decyzji ESMA. Po zakończeniu tego okresu ESMA dokonuje przeglądu tego środka.

Artykuł 25i

Wysłuchanie zainteresowanych stron

1.  Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji w sprawie nałożenia grzywny lub okresowej kary pieniężnej na mocy art. 25g i 25h ESMA zapewnia osobom, których dotyczy postępowanie, możliwość przedstawienia swojego stanowiska odnośnie do swoich ustaleń. Podstawę decyzji ESMA stanowią wyłącznie ustalenia, co do których osoby, których dotyczy postępowanie, mogły przedstawić swoje stanowisko.

2.  Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli konieczne jest podjęcie pilnych działań w celu zapobieżenia istotnym i bezpośrednio zagrażającym szkodom dla systemu finansowego. W takim przypadku ESMA może przyjąć decyzję tymczasową i zapewnia osobom objętym postępowaniem możliwość przedstawienia swojego stanowiska jak najszybciej po podjęciu decyzji.

3.  W trakcie postępowania w pełni przestrzega się prawa osób, których dotyczy postępowanie, do obrony. Mają one prawo dostępu do gromadzonych przez ESMA akt sprawy, z zastrzeżeniem uzasadnionego interesu innych stron w zakresie ochrony ich tajemnicy handlowej. Prawo dostępu do akt sprawy nie obejmuje dostępu do informacji poufnych oraz wewnętrznych dokumentów przygotowawczych ESMA.

Artykuł 25j

Powiadamianie o grzywnach i okresowych karach pieniężnych oraz ich charakter, egzekucja i przypisywanie

1.  ESMA podaje do wiadomości publicznej każdą grzywnę i każdą okresową karę pieniężną, które zostały nałożone zgodnie z art. 25g i 25h, chyba że takie publiczne ujawnienie zagrażałoby poważnie rynkom finansowym lub wyrządzało nieproporcjonalną szkodę zainteresowanym stronom. Ujawniane informacje nie mogą obejmować danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

2.  Grzywny i okresowe kary pieniężne nałożone zgodnie z art. 25g i 25h mają charakter administracyjny.

3.  Jeżeli ESMA postanowi nie nakładać grzywien ani kar pieniężnych, informuje o tym odpowiednio Parlament Europejski, Radę, Komisję i odpowiednie właściwe organy państwa trzeciego oraz podaje przyczyny swojej decyzji.

4.  Grzywny i okresowe kary pieniężne nałożone zgodnie z art. 25g i 25h podlegają egzekucji.

Postępowanie egzekucyjne jest regulowane przepisami postępowania cywilnego obowiązującymi w państwie członkowskim lub państwie trzecim, w którym postępowanie jest prowadzone.

5.  Kwoty grzywien i okresowych kar pieniężnych są przypisywane do budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Artykuł 25k

Kontrola przez Trybunał Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości ma nieograniczone prawo kontroli decyzji ESMA nakładających grzywnę lub okresową karę pieniężną. Trybunał może uchylić, obniżyć lub podwyższyć nałożoną grzywnę lub okresową karę pieniężną.

Artykuł 25l

Zmiany w załączniku IV

Aby uwzględnić zmiany sytuacji na rynkach finansowych, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 82 w odniesieniu do środków mających na celu zmianę załącznika IV.

Artykuł 25m

Cofnięcie uznania

1.  Bez uszczerbku dla art. 25n ▌i z zastrzeżeniem następnych ustępów, ESMA – po konsultacjach z organami i podmiotami, o których mowa w art. 25 ust. 3 – cofa decyzję o uznaniu przyjętą zgodnie z art. 25 w sytuacji, gdy ▌:

   a) dany CCP nie skorzystał z uznania w ciągu 6 miesięcy, wyraźnie zrzekł się ▌uznania lub nie prowadził działalności od ponad sześciu miesięcy;
   b) dany CCP uzyskał uznanie na podstawie fałszywych oświadczeń lub w inny niezgodny z prawem sposób;
   c) dany CCP w sposób poważny i systematyczny naruszał dowolny z warunków uznania na podstawie art. 25 ust. 2b lub nie spełnia już dowolnego z tych warunków i w żadnej z tych sytuacji nie podjął działań naprawczych wymaganych przez ESMA w odpowiednio wyznaczonym terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy;
   d) ESMA nie jest w stanie skutecznie wykonać swoich obowiązków w stosunku do danego CCP na mocy niniejszego rozporządzenia ze względu na to, że organ państwa trzeciego właściwy dla danego CCP nie dostarczył ESMA wszystkich istotnych informacji lub nie współpracuje z ESMA zgodnie z art. 25 ust. 7;
   e) akt wykonawczy, o którym mowa w art. 25 ust. 6, został wycofany lub zawieszony lub dowolny z warunków związanych z tym aktem przestał być spełniany.

ESMA może ograniczyć cofnięcie uznania do określonej usługi, działalności lub określonej klasy instrumentów finansowych.

Ustalając datę wejścia w życie decyzji o cofnięciu uznania, ESMA dokłada starań, żeby zminimalizować ewentualne zakłócenia rynku i przewiduje odpowiedni okres dostosowawczy, który nie przekracza 2 lat.

2.  Przed cofnięciem uznania zgodnie z ust. 1 lit. c) ESMA bierze pod uwagę możliwość zastosowania środków na podstawie art. 25n ust. 1 lit. a)–c).

▌W przypadku gdy ESMA stwierdzi, że działania naprawcze w wyznaczonym terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy na podstawie ust. 1 lit. c) nie zostały podjęte lub że podjęte działania nie są odpowiednie, oraz po konsultacji z organami, o których mowa w art. 25 ust. 3, ESMA cofa decyzję o uznaniu.

3.  ESMA niezwłocznie powiadamia odpowiedni właściwy organ państwa trzeciego o decyzji w sprawie cofnięcia uznania dla uznanego CCP.

4.  Każdy z organów, o których mowa w art. 25 ust. 3, który uzna, że jeden z warunków określonych w ust. 1 został spełniony, może zwrócić się do ESMA o sprawdzenie, czy zostały spełnione warunki cofnięcia uznania dla uznanego CCP lub cofnięcia jego uznania dla określonej usługi, działalności lub określonej klasy instrumentów finansowych. W przypadku gdy ESMA podejmie decyzję o braku cofnięcia uznania ▌danego CCP, przedstawia organowi, który wystąpił z wnioskiem, pełne uzasadnienie tej decyzji.

Artykuł 25n

Środki nadzorcze

1.  W przypadku gdy – zgodnie z art. 25f ust. 5 – ESMA stwierdzi, że CCP Tier II popełnił jedno z naruszeń wymienionych w załączniku III, podejmuje co najmniej jedną z poniższych decyzji:

   a) zobowiązuje CCP do zaprzestania danego naruszenia;
   b) nakłada grzywny zgodnie z art. 25g;
   c) wydaje publiczne ogłoszenie;
   d) cofa uznanie dla CCP lub dla oferowanej przez niego określonej usługi, działalności lub określonej klasy instrumentów finansowych na mocy art. 25m.

2.  Podejmując decyzje, o których mowa w ust. 1, ESMA bierze pod uwagę charakter i wagę naruszenia, uwzględniając następujące kryteria:

   a) czas trwania i częstotliwość naruszenia;
   b) kwestię, czy naruszenie ujawniło poważne lub systemowe słabości procedur stosowanych przez CCP lub jego systemów zarządzania lub kontroli wewnętrznej;
   c) kwestię, czy naruszenie doprowadziło do przestępstwa finansowego lub ułatwiło przestępstwo finansowe lub w inny sposób jest z nim związane;
   d) kwestię, czy naruszenie jest wynikiem działania umyślnego czy zaniedbania.

3.  ESMA powiadamia niezwłocznie danego CCP o każdej decyzji przyjętej na mocy ust. 1, a także przekazuje tę informację odpowiednim właściwym organom danego państwa trzeciego oraz Komisji. W terminie 10 dni roboczych od daty przyjęcia każdej takiej decyzji ESMA podaje ją do wiadomości publicznej na swojej stronie internetowej.

Podając swoją decyzję do wiadomości publicznej zgodnie z akapitem pierwszym, ESMA podaje również do wiadomości publicznej informację o prawie danego CCP do odwołania się od tej decyzji, a w odpowiednim przypadku informację, że takie odwołanie zostało złożone, precyzując, że takie odwołanie nie ma skutku zawieszającego, oraz informację o tym, że Komisja Odwoławcza ESMA może zawiesić wykonanie zaskarżonej decyzji zgodnie z art. 60 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

"

12)  w art. 32 ust. 1 dodaje się następujący akapit:"

„Dokonywana przez właściwy organ ocena dotycząca powiadomienia przewidzianego w art. 31 ust. 2 oraz informacji, o których mowa w art. 31 ust. 3, podlega opinii kolegium na podstawie art. 19.”;

"

13)  w art. 35 ust. 1 akapit ostatni otrzymuje brzmienie:"

„CCP nie może zlecać na zasadzie outsourcingu głównych działań związanych z zarządzaniem ryzykiem, chyba że taki outsourcing został zatwierdzony przez właściwy organ. Ta decyzja właściwego organu podlega opinii kolegium na podstawie art. 19.”;

"

14)   w art. 49 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:"

„1. CCP dokonuje regularnych przeglądów modeli i parametrów przyjętych do obliczania wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających, składek na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, wymogów dotyczących zabezpieczenia i innych mechanizmów kontroli ryzyka. CCP poddaje modele rygorystycznym i częstym testom warunków skrajnych w celu oceny ich odporności w wyjątkowych, ale prawdopodobnych warunkach rynkowych, oraz dokonuje weryfikacji historycznej w celu sprawdzenia wiarygodności przyjętej metodyki. CCP uzyskuje niezależną walidację, informuje właściwy organ oraz ESMA o wynikach przeprowadzonych testów i uzyskuje walidację od tych podmiotów ▌zgodnie z ust. 1a, 1b, 1c, 1d i 1e przed wprowadzeniem jakichkolwiek istotnych zmian do tych modeli i parametrów.

Przyjęte modele i parametry, w tym wszelkie istotne zmiany w nich, podlegają opinii kolegium zgodnie z następnymi ustępami.

ESMA zapewnia, aby Europejskie Urzędy Nadzoru, Europejski System Banków Centralnych oraz Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji otrzymywały informacje na temat wyników testów warunków skrajnych, tak aby umożliwić tym organom ocenę ekspozycji przedsiębiorstw finansowych wobec CCP niewykonujących zobowiązań.”;

"

b)  dodaje się następujące ustępy:"

„1a. W przypadku gdy CCP zamierza przyjąć jakąkolwiek istotną zmianę w modelach i parametrach, o których mowa w ust. 1, ma obowiązek wystąpić do właściwego organu i do ESMA o walidację tej zmiany. CCP dołącza do swoich wniosków niezależną walidację proponowanej zmiany. Właściwy organ i ESMA, odpowiednio, potwierdzają danemu CCP otrzymanie kompletnego wniosku.

1b.  W terminie 50 dni roboczych od otrzymania kompletnych wniosków właściwy organ i ESMA, odpowiednio, przeprowadzają ocenę ryzyka w odniesieniu do tego CCP i przedstawiają kolegium ustanowionemu zgodnie z art. 18 swoje sprawozdania.

1c.  Kolegium przyjmuje większościową opinię zgodnie z art. 19 ust. 3 w terminie 30 dni roboczych od otrzymania sprawozdań, o których mowa w ust. 1b. Niezależnie od tymczasowego przyjęcia zgodnie z ust. 1e właściwy organ nie może przyjąć decyzji o walidacji lub odmowie walidacji istotnych zmian w modelach i parametrach, dopóki taka opinia nie zostanie przyjęta przez kolegium, chyba że kolegium nie przyjmie opinii w wyznaczonym terminie.

1d.  W terminie 90 dni roboczych od otrzymania wniosków, o których mowa w ust. 1a, właściwy organ i ESMA, odpowiednio, informują CCP i siebie nawzajem na piśmie o walidacji lub odmowie walidacji, podając wyczerpujące uzasadnienie.

1e.  CCP nie może przyjąć żadnej istotnej zmiany w modelach i parametrach, o których mowa w ust. 1, przed uzyskaniem walidacji od właściwego dla niego organu i ESMA. W należycie uzasadnionych przypadkach ▌właściwy organ, w porozumieniu z ESMA, może zezwolić na tymczasowe przyjęcie istotnej zmiany w tych modelach lub parametrach, zanim oba te podmioty dokonają walidacji takiej zmiany.”;

"

c)  dodaje się następujący ustęp:"

„5. W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu ESMA – po konsultacji z EUNB, innymi odpowiednimi właściwymi organami oraz członkami ESBC – opracowuje projekt regulacyjnych standardów technicznych określających warunki, jakie muszą zaistnieć, by zmiany w modelach i parametrach, o których mowa w ust. 1, były istotne.

ESMA przedłoży Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do dnia ... [12 miesięcy po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Komisji przekazuje się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

"

15)  w art. 82 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:"

„2. Uprawnienia, o których mowa w art. 1 ust. 6, art. 4 ust. 3, art. 25 ust. 2a, art. 25 ust. 6a, art. 25a ust. 3, art. 25bb ust. 3, art. 25f ust. 7, art. 25l, art. 64 ust. 7, art. 70, art. 72 ust. 3 i art. 85 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 1 ust. 6, art. 4 ust. 3, art. 25 ust. 2a, art. 25 ust. 6a, art. 25a ust. 3, art. 25bb ust. 3, art. 25f ust. 7, art. 25l, art. 64 ust. 7, art. 70, art. 72 ust. 3 i art. 85 ust. 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja podejmuje starania w celu przeprowadzenia konsultacji z ESMA i konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.”;

"

b)  ust. 6 otrzymuje brzmienie:"

„6. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 1 ust. 6, art. 4 ust. 3, art. 25 ust. 2a, art. 25 ust. 6a, art. 25a ust. 3, art. 25bb ust. 3, art. 25f ust. 7, art. 25l, art. 64 ust. 7, art. 70, art. 72 ust. 3 i art. 85 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Okres ten jest przedłużany o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

"

16)  w art. 85 dodaje się następujące ustępy:"

„6. We współpracy z ERRS i w porozumieniu – zgodnie z art. 24b ust. 3 – z bankami centralnymi emitującymi wszystkie waluty unijne, w których denominowane są instrumenty finansowe, które są lub mają być rozliczane przez CCP z państwa trzeciego, do którego skierowany jest akt wykonawczy określony w art. 25 ust. 2c akapit trzeci, ESMA przedkłada Komisji sprawozdanie dotyczące stosowania przepisów tego aktu wykonawczego, w szczególności oceniające, czy ryzyko dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich zostało w wystarczającym stopniu ograniczone. ESMA przedkłada Komisji swoje sprawozdanie w terminie 12 miesięcy od zakończenia okresu dostosowawczego określonego zgodnie z art. 25 ust. 2c akapit trzeci lit. b). Zgoda emisyjnego banku centralnego odnosi się wyłącznie do waluty, którą ten bank emituje, a nie do sprawozdania jako całości.

W terminie 12 miesięcy od przekazania sprawozdania, o którym mowa w akapicie pierwszym, Komisja przygotowuje sprawozdanie ze stosowania przepisów tego aktu wykonawczego. Komisja przedkłada swoje sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, wraz z wszelkimi stosownymi wnioskami.

7.  Do dnia … [36 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przygotuje sprawozdanie oceniające skuteczność:

   a) zadań ESMA, w szczególności komitetu nadzorczego ds. CCP, w zakresie promowania konwergencji i spójności stosowania niniejszego rozporządzenia przez właściwe organy, o których mowa w art. 22, i kolegia, o których mowa w art. 18;
   b) ram uznawania i nadzorowania CCP z państw trzecich;
   c) ram w zakresie gwarantowania równych warunków działania pomiędzy CCP, którzy uzyskali zezwolenie zgodnie z art. 14, a także pomiędzy CCP posiadającymi zezwolenie i CCP z państw trzecich uznanymi zgodnie z art. 25;
   d) podziału obowiązków między ESMA, właściwymi organami i emisyjnymi bankami centralnymi.

Komisja przedłoży to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wraz z wszelkimi stosownymi wnioskami.”;

"

17)   w art. 89 dodaje się następujące ustępy:"

„3a. ESMA nie wykonuje swoich uprawnień wynikających z art. 25 ust. 2a, 2b i 2c do czasu wejścia w życie aktu delegowanego, o którym mowa w art. 25 ust. 2a akapit drugi oraz w art. 25a ust. 3 i, w odniesieniu do CCP, dla których ESMA nie przyjęła decyzji na mocy art. 25 ust. 1 przed dniem ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], aż do wejścia w życie odpowiedniego aktu wykonawczego, o którym mowa w art. 25 ust. 6.

3b.  ESMA ustanawia i zarządza kolegium zgodnie z art. 25ba w odniesieniu do wszystkich CCP uznanych zgodnie z art. 25 przed dniem ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] w terminie 4 miesięcy od wejścia w życie aktu delegowanego, o którym mowa w art. 25 ust. 2a akapit drugi ▌.

3c.  ESMA dokonuje przeglądu decyzji w sprawie uznania przyjętych na podstawie art. 25 ust. 1 przed dniem ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] w terminie 18 miesięcy od wejścia w życie aktu delegowanego, o którym mowa w art. 25 ust. 2a akapit drugi, zgodnie z art. 25 ust. 5.

Jeżeli w wyniku przeglądu, o którym mowa w akapicie pierwszym, ESMA stwierdzi, że CCP uznany przed dniem … [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] kwalifikuje się jako CCP Tier II zgodnie z art. 25 ust. 2a, ESMA wyznacza odpowiedni okres dostosowawczy nieprzekraczający 18 miesięcy, w którym to okresie CCP musi spełnić wymogi określone w art. 25 ust. 2b. Na uzasadniony wniosek CCP lub dowolnego z właściwych organów odpowiedzialnych za nadzór nad członkami rozliczającymi mającymi siedzibę w Unii, ESMA może przedłużyć okres dostosowawczy o dodatkowe 6 miesięcy, w przypadku gdy takie przedłużenie jest uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami i wpływem na członków rozliczających mających siedzibę w Unii.”;

"

18)  art. 90 otrzymuje brzmienie:"

„Artykuł 90

Personel i zasoby ESMA

Do dnia … [dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego] ESMA dokona oceny potrzeb, które odnoszą się do personelu i zasobów i które wynikają z przejęcia przez ten organ jego uprawnień i obowiązków zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, oraz przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji stosowne sprawozdanie.”;

"

19)   treść załączników do niniejszego rozporządzenia dodaje się w formie załączników III i IV.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w ...,

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Do rozporządzenia (UE) nr 648/2012 dodaje się następujące załączniki III i IV:

„ZAŁĄCZNIK III

Wykaz naruszeń, o których mowa w art. 25g ust. 1

I.  Naruszenia dotyczące wymogów kapitałowych:

a)  CCP Tier II narusza art. 16 ust. 1, jeżeli nie ma stałego i rozporządzalnego kapitału założycielskiego w wysokości co najmniej 7,5 mln EUR;

b)  CCP Tier II narusza art. 16 ust. 2, jeżeli nie ma kapitału, w tym zysku niepodzielonego i rezerw, który jest proporcjonalny do ryzyka wynikającego z jego działalności i w każdym momencie wystarczający, by zapewnić sprawne przeprowadzenie likwidacji lub restrukturyzacji działalności w odpowiednim czasie oraz by zapewnić CCP odpowiednie zabezpieczenie przed ryzykiem kredytowym, kontrahenta, rynkowym, operacyjnym, prawnym i ekonomicznym, które nie zostały do tego momentu pokryte celowymi zasobami finansowymi, o których mowa w art. 41, 42, 43 i 44.

II.  Naruszenia dotyczące wymogów organizacyjnych lub konfliktów interesów:

a)  CCP Tier II narusza art. 26 ust. 1, jeżeli nie posiada solidnych zasad zarządzania obejmujących jasną strukturę organizacyjną z dobrze określonymi, przejrzystymi i spójnymi obszarami odpowiedzialności, skutecznych procesów służących rozpoznawaniu ryzyka, na które jest lub może być narażony, zarządzaniu ryzykiem, monitorowaniu i zgłaszaniu ryzyka oraz odpowiednich mechanizmów kontroli wewnętrznej obejmujących prawidłowe procedury administracyjne i rachunkowości;

b)  CCP Tier II narusza art. 26 ust. 2, jeżeli nie przyjmuje odpowiednich strategii i procedur, które są dostatecznie skuteczne, by zapewnić przestrzeganie wszystkich przepisów niniejszego rozporządzenia przez zarządzających CCP i jego pracowników;

c)  CCP Tier II narusza art. 26 ust. 3, jeżeli nie utrzymuje i nie stosuje struktury organizacyjnej zapewniającej ciągłość działania oraz prawidłowe funkcjonowanie w zakresie świadczenia usług i prowadzenia działalności lub jeżeli nie stosuje odpowiednich i proporcjonalnych systemów, zasobów lub procedur;

d)  CCP Tier II narusza art. 26 ust. 4, jeżeli nie utrzymuje wyraźnego rozgraniczenia między podległością służbową w odniesieniu do zarządzania ryzykiem a podległością służbową w odniesieniu do innych działań CCP;

e)  CCP Tier II narusza art. 26 ust. 5, jeżeli nie przyjmuje, nie wdraża lub nie prowadzi polityki wynagrodzeń promującej rozważne i skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz niesprzyjającej rozluźnianiu standardów ryzyka;

f)  CCP Tier II narusza art. 26 ust. 6, jeżeli nie posiada odpowiednich systemów informatycznych pozwalających na uwzględnienie złożoności, różnorodności i rodzaju świadczonych usług oraz prowadzonej działalności, tak aby zapewnić wysokie standardy bezpieczeństwa oraz integralność i poufność informacji;

g)  CCP Tier II narusza art. 26 ust. 7, jeżeli nie podaje nieodpłatnie do wiadomości publicznej zasad zarządzania oraz przepisów regulujących działalność CCP, a także kryteriów dopuszczenia do członkostwa;

h)  CCP Tier II narusza art. 26 ust. 8, jeżeli nie podlega częstym i niezależnym audytom lub nie przekazuje wyników tych audytów zarządowi lub nie udostępnia ich ESMA;

i)  CCP Tier II narusza art. 27 ust. 1 lub art. 27 ust. 2 akapit drugi, jeżeli nie zapewnia, aby jego kierownictwo wyższego szczebla i członkowie zarządu cieszyli się odpowiednio nieposzlakowaną opinią i posiadali dostateczne doświadczenie pozwalające na zapewnienie prawidłowego i ostrożnego zarządzania CCP;

j)  CCP Tier II narusza art. 27 ust. 2, jeżeli nie zapewnia, aby co najmniej jedna trzecia, jednak nie mniej niż dwóch członków tego zarządu, była niezależna, lub jeżeli nie zaprasza przedstawicieli klientów członków rozliczających na posiedzenia zarządu dotyczące kwestii związanych z art. 38 i 39, lub jeżeli wiąże wynagrodzenie niezależnych i innych członków zarządu, niepełniących funkcji wykonawczych, z wynikami działalności CCP;

k)  CCP Tier II narusza art. 27 ust. 3, jeżeli nie określa wyraźnie zadań i zakresu odpowiedzialności zarządu lub nie udostępnia protokołów posiedzeń zarządu ESMA lub audytorom;

l)  CCP Tier II narusza art. 28 ust. 1, jeżeli nie ustanawia komisji ds. ryzyka lub jeżeli w skład ustanowionej komisji ds. ryzyka nie wchodzą przedstawiciele jego członków rozliczających, niezależni członkowie zarządu oraz przedstawiciele jego klientów lub jeżeli skład komisji ds. ryzyka ustala w taki sposób, że jedna ze wspomnianych grup przedstawicieli ma większość w komisji ds. ryzyka, lub jeżeli nie informuje należycie ESMA o działaniach i decyzjach komisji ds. ryzyka pomimo tego, że ESMA zażądał, aby być należycie informowanym;

m)  CCP Tier II narusza art. 28 ust. 2, jeżeli nie określa wyraźnie zakresu upoważnienia, zasad zarządzania służących zapewnieniu jego niezależności, procedur operacyjnych, kryteriów przyjmowania lub mechanizmu wyboru członków komisji ds. ryzyka lub jeżeli nie udostępnia publicznie tych zasad zarządzania, lub jeżeli nie przewiduje, że komisji ds. ryzyka przewodniczy niezależny członek zarządu oraz że komisja ta bezpośrednio podlega zarządowi i odbywa regularne posiedzenia;

n)  CCP Tier II narusza art. 28 ust. 3, jeżeli nie pozwala komisji ds. ryzyka na doradzanie zarządowi w zakresie wszelkich uzgodnień, które mogą wpłynąć na zarządzanie ryzykiem CCP, lub jeżeli w sytuacjach nadzwyczajnych nie podejmuje rozsądnych wysiłków w celu zasięgnięcia opinii komisji ds. ryzyka na temat zdarzeń mających wpływ na zarządzanie ryzykiem CCP;

o)  CCP Tier II narusza art. 28 ust. 5, jeżeli nie informuje niezwłocznie ESMA o wszelkich decyzjach, w których zarząd decyduje o nieuwzględnieniu opinii komisji ds. ryzyka;

p)  CCP Tier II narusza art. 29 ust. 1, jeżeli przez okres co najmniej dziesięciu lat nie przechowuje pełnej dokumentacji dotyczącej usług świadczonych i działalności prowadzonej przez danego CCP, niezbędnej do tego, by umożliwić ESMA monitorowanie przestrzegania przez CCP przepisów niniejszego rozporządzenia;

q)  CCP Tier II narusza art. 29 ust. 2, jeżeli przez okres co najmniej dziesięciu lat po rozwiązaniu kontraktu nie przechowuje kompletnych informacji na temat wszystkich zrealizowanych przez siebie kontraktów w sposób umożliwiający określenie pierwotnych warunków transakcji przed jej rozliczeniem przez CCP;

r)  CCP Tier II narusza art. 29 ust. 3, jeżeli na wniosek ESMA i odpowiednich członków ESBC nie udostępnia im dokumentacji i informacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2, lub wszelkich informacji na temat pozycji rozliczonych kontraktów, niezależnie od systemu obrotu, w którym transakcja została zawarta;

s)  CCP Tier II narusza art. 30 ust. 1, jeżeli nie przedstawia ESMA danych osobowych swoich akcjonariuszy lub udziałowców, bezpośrednich lub pośrednich, osób fizycznych lub prawnych, posiadających znaczne pakiety akcji, a także danych na temat wartości takich pakietów, lub jeżeli przedstawia nieprawdziwe lub niekompletne dane;

t)  CCP Tier II narusza art. 30 ust. 4, jeżeli pozwala osobom, o których mowa w art. 30 ust. 1, wywierać wpływ, który może być niekorzystny dla prawidłowego i ostrożnego zarządzania CCP;

u)  CCP Tier II narusza art. 31 ust. 1, jeżeli nie informuje ESMA o wszelkich zmianach kierownictwa lub nie przekazuje ESMA wszystkich informacji niezbędnych do oceny zgodności z art. 27 ust. 1 lub art. 27 ust. 2 akapit drugi, lub jeżeli przekazuje nieprawdziwe lub niekompletne informacje;

v)  CCP Tier II narusza art. 33 ust. 1, jeżeli nie wprowadza lub nie stosuje skutecznych, utrwalonych w formie pisemnej uzgodnień organizacyjno-administracyjnych na potrzeby wykrywania potencjalnych konfliktów interesów wewnętrznych lub zarządzania nimi, w tym dotyczących jego kierownictwa, pracowników bądź wszelkich osób bezpośrednio lub pośrednio kontrolujących lub blisko z nimi powiązanych oraz dotyczących jego członków rozliczających lub ich klientów znanych temu CCP lub jeżeli nie posiada lub nie wprowadza odpowiednich procedur w celu rozstrzygania ewentualnych konfliktów interesów;

w)  CCP Tier II narusza art. 33 ust. 2, jeżeli wyraźnie nie informuje członka rozliczającego lub danego klienta tego członka rozliczającego, który jest znany CCP, o ogólnym charakterze lub źródle konfliktów interesów przed zawarciem nowych transakcji w jego imieniu, w przypadku gdy uzgodnienia organizacyjne lub administracyjne wprowadzone przez CCP w celu zarządzania konfliktami interesów nie są wystarczające, by z należytą pewnością zagwarantować, iż ryzyko naruszenia interesów członka rozliczającego lub klienta nie występuje;

x)  CCP Tier II narusza art. 33 ust. 3, jeżeli w swoich uzgodnieniach pisemnych nie uwzględnia wszelkich okoliczności, o których wie lub powinien wiedzieć i które mogą prowadzić do konfliktu interesów wynikającego ze struktury i działalności innych przedsiębiorstw, dla których CCP jest jednostką dominującą lub jednostką zależną;

y)  CCP Tier II narusza art. 33 ust. 5, jeżeli nie podejmuje wszystkich uzasadnionych kroków zapobiegających nieuprawnionemu wykorzystywaniu informacji przechowywanych w jego systemach lub nie zapobiega wykorzystywaniu tych informacji na potrzeby innej działalności lub jeżeli za pośrednictwem osoby fizycznej blisko powiązanej z CCP lub osoby prawnej będącej dla CCP jednostką dominującą lub jednostką zależną wykorzystuje w jakichkolwiek celach komercyjnych informacje poufne zarejestrowane w tym CCP bez uprzedniej zgody klienta, do którego te informacje poufne należą;

z)  CCP Tier II narusza art. 36 ust. 1, jeżeli nie postępuje uczciwie i profesjonalnie w najlepszym interesie swoich członków rozliczających i ich klientów;

aa)  CCP Tier II narusza art. 36 ust. 2, jeżeli nie dysponuje dostępnymi, przejrzystymi i równymi zasadami dotyczącymi szybkiego rozpatrywania skarg;

bb)  CCP Tier II narusza art. 37 ust. 1 lub 2, jeżeli stale stosuje dyskryminujące, nieprzejrzyste lub subiektywne kryteria dopuszczenia lub w inny sposób nie zapewnia stałego, sprawiedliwego i otwartego dostępu do tego CCP lub nie zapewnia stale, aby jego członkowie rozliczający posiadali wystarczające środki finansowe i zdolność operacyjną niezbędne do wywiązywania się z obowiązków wynikających z uczestnictwa w tym CCP lub jeżeli nie dokonuje corocznego kompleksowego przeglądu przestrzegania przepisów przez członków rozliczających;

cc)  CCP Tier II narusza art. 37 ust. 4, jeżeli nie dysponuje obiektywnymi i przejrzystymi procedurami zawieszania członków rozliczających oraz występowania przez nich z CCP, w przypadku gdy nie spełniają oni już kryteriów, o których mowa w art. 37 ust. 1;

dd)  CCP Tier II narusza art. 37 ust. 5, jeżeli odmawia dostępu członkom rozliczającym spełniającym kryteria, o których mowa w art. 37 ust. 1, bez należytego uzasadnienia na piśmie, a podstawą odmowy nie jest kompleksowa analiza ryzyka;

ee)  CCP Tier II narusza art. 38 ust. 1, jeżeli nie zapewnia klientom swoich członków rozliczających osobnego dostępu do poszczególnych świadczonych przez niego usług;

ff)  CCP Tier II narusza art. 39 ust. 7, jeżeli nie oferuje różnych poziomów wyodrębnienia, o których mowa we wspomnianym ustępie, na rozsądnych warunkach komercyjnych.

III.  Naruszenia dotyczące wymogów operacyjnych:

a)  CCP Tier II narusza art. 34 ust. 1, jeżeli nie ustanawia, nie wprowadza lub nie utrzymuje odpowiedniej strategii na rzecz ciągłości działania oraz planu przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, które służą zachowaniu pełnionych funkcji, szybkiemu przywróceniu działalności i wywiązywaniu się z obowiązków CCP, przy czym taki plan musi pozwalać co najmniej na odzyskanie wszystkich transakcji realizowanych w chwili wystąpienia zakłócenia, tak aby umożliwić CCP dalsze niezawodne prowadzenie działalności oraz ukończenie rozrachunku w wyznaczonym terminie;

b)  CCP Tier II narusza art. 34 ust. 2, jeżeli nie ustanawia, nie wdraża i nie utrzymuje odpowiedniej procedury zapewniającej terminowy i prawidłowy rozrachunek lub transfer aktywów i pozycji klientów i członków rozliczających w przypadku cofnięcia uznania zgodnie z decyzją na mocy art. 25;

c)  CCP Tier II narusza art. 35 ust. 1 akapit drugi, jeżeli zleca na zasadzie outsourcingu główne działania związane z zarządzaniem ryzykiem CCP;

d)  CCP Tier II narusza art. 39 ust. 1, jeżeli nie prowadzi oddzielnej ewidencji i rachunków, które pozwalają mu na to, by – w dowolnym momencie i bez zwłoki – na prowadzonych przez CCP rachunkach odróżnić aktywa i pozycje utrzymywane na rachunek jednego członka rozliczającego od aktywów i pozycji utrzymywanych na rachunek innego członka rozliczającego oraz od swoich własnych aktywów;

e)  CCP Tier II narusza art. 39 ust. 2, jeżeli nie oferuje prowadzenia lub nie prowadzi – pomimo że wystąpiono do niego z takim wnioskiem – oddzielnej ewidencji i rachunków, które pozwalają każdemu członkowi rozliczającemu na to, by na rachunkach prowadzonych przez CCP odróżnić aktywa i pozycje utrzymywane na rachunek tego członka rozliczającego od aktywów i pozycji prowadzonych na rzecz jego członków rozliczających;

f)  CCP Tier II narusza art. 39 ust. 3, jeżeli nie oferuje prowadzenia lub nie prowadzi – pomimo że wystąpiono do niego z takim wnioskiem – oddzielnej ewidencji i rachunków, które pozwalają każdemu członkowi rozliczającemu na to, by na rachunkach prowadzonych przez CCP odróżnić aktywa i pozycje utrzymywane na rachunek jednego klienta od aktywów i pozycji utrzymywanych na rachunek innych klientów, lub jeżeli nie oferuje na wniosek swoim członkom rozliczającym możliwości otwarcia większej liczby rachunków na ich rzecz lub na rzecz ich klientów;

g)  CCP Tier II narusza art. 40, jeżeli w czasie bliskim rzeczywistemu nie dokonuje pomiaru swoich ekspozycji na ryzyko utraty płynności i ekspozycji kredytowej wobec każdego członka rozliczającego oraz, w stosownych przypadkach, wobec innego CCP, z którym zawarł uzgodnienie interoperacyjne, ani nie ocenia tych ekspozycji, lub jeżeli na potrzeby skutecznego pomiaru swoich ekspozycji nie dysponuje dostępem do odpowiednich informacji o kształtowaniu się cen z zachowaniem rozsądnego poziomu kosztów;

h)  CCP Tier II narusza art. 41 ust. 1, jeżeli nie ustala depozytów zabezpieczających, nie wzywa do ich wniesienia lub nie pobiera ich w celu ograniczenia swoich ekspozycji kredytowych od swych członków rozliczających lub, w stosownych przypadkach, od CCP, z którymi zawarł uzgodnienie interoperacyjne, lub jeżeli ustala depozyty zabezpieczające, wzywa do ich wniesienia lub pobiera depozyty zabezpieczające niewystarczające do pokrycia ewentualnych ekspozycji, których wystąpienie CCP przewiduje przed likwidacją odpowiednich pozycji, lub niewystarczające do pokrycia strat wynikających z co najmniej 99 % zmian ekspozycji w odpowiednim horyzoncie czasowym lub które nie gwarantują, że co najmniej codziennie CCP w pełni zabezpiecza swoje ekspozycje wobec wszystkich swoich członków rozliczających oraz, w stosownych przypadkach, wobec wszystkich CCP, z którymi zawarł uzgodnienie interoperacyjne, lub, w razie konieczności, nie biorąc pod uwagę wszelkich potencjalnych procyklicznych skutków takich zmian;

i)  CCP Tier II narusza art. 41 ust. 2, jeżeli na potrzeby określenia wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających nie przyjmuje modeli i parametrów uwzględniających charakterystykę ryzyka rozliczanych produktów oraz odstępy czasowe między poborem depozytów zabezpieczających, płynność rynku i możliwość zmian w okresie trwania transakcji;

j)  CCP Tier II narusza art. 41 ust. 3, jeżeli nie wzywa do wniesienia depozytów zabezpieczających i nie pobiera ich na podstawie notowań śróddziennych, co najmniej w przypadku przekroczenia określonych z góry progów;

k)  CCP Tier II narusza art. 42 ust. 3, jeżeli nie utrzymuje funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, który co najmniej umożliwia mu przetrzymanie – w skrajnych, ale prawdopodobnych warunkach rynkowych – niewykonania zobowiązania przez członka rozliczającego, w odniesieniu do którego jego ekspozycje są największe, lub drugiego i trzeciego największego członka rozliczającego, jeśli suma ekspozycji wobec nich jest większa, lub jeżeli opracowuje scenariusze, które nie obejmują okresów charakteryzujących się największymi wahaniami na rynkach, dla których CCP świadczy usługi, a także szeregu potencjalnych przyszłych scenariuszy, które uwzględniają nagłą wyprzedaż zasobów finansowych i szybki spadek płynności rynku;

l)  CCP Tier II narusza art. 43 ust. 2, jeżeli jego fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 42, i jego inne zasoby finansowe, o których mowa w art. 43 ust. 1, nie umożliwiają mu przetrzymania niewykonania zobowiązania przez dwóch członków rozliczających, w odniesieniu do których jego ekspozycje są największe w skrajnych, ale prawdopodobnych warunkach rynkowych;

m)  CCP Tier II narusza art. 44 ust. 1, jeżeli nie ma stałego dostępu do odpowiedniej płynności, aby świadczyć usługi i prowadzić działalność, lub jeżeli nie dokonuje codziennie pomiaru swojego możliwego zapotrzebowania na płynność;

n)  CCP Tier II narusza art. 45 ust. 1, 2 i 3, jeżeli przy pokrywaniu strat nie korzysta z depozytów zabezpieczających wniesionych przez niewykonującego zobowiązania członka rozliczającego przed skorzystaniem z innych zasobów finansowych;

o)  CCP Tier II narusza art. 45 ust. 4, jeżeli przed skorzystaniem ze środków ze składek na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania wniesionych przez wykonujących zobowiązania członków rozliczających CCP nie wykorzystuje własnych zasobów celowych;

p)  CCP Tier II narusza art. 46 ust. 1, jeżeli przyjmuje środki inne niż wysoce płynne zabezpieczenia o minimalnym ryzyku kredytowym i rynkowym do pokrycia swojej pierwotnej i bieżącej ekspozycji wobec swoich członków rozliczających, w przypadku gdy inne zabezpieczenie jest niedozwolone na mocy aktu delegowanego przyjętego przez Komisję na podstawie art. 46 ust. 3;

q)  CCP Tier II narusza art. 47 ust. 1, jeżeli inwestuje swoje zasoby finansowe gdzie indziej niż w środki pieniężne lub wysoce płynne instrumenty finansowe o minimalnym ryzyku rynkowym i ryzyku kredytowym, które to inwestycje można szybko upłynnić przy minimalnym spadku ceny;

r)  CCP Tier II narusza art. 47 ust. 3, jeżeli nie składa instrumentów finansowych wniesionych jako depozyty zabezpieczające lub składki na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania – o ile są one dostępne – u operatorów systemów rozrachunku papierów zapewniających pełną ochronę tych instrumentów finansowych lub jeżeli nie wykorzystuje innych wysoce bezpiecznych uzgodnień z upoważnionymi instytucjami finansowymi;

s)  CCP Tier II narusza art. 47 ust. 4, jeżeli depozyty gotówkowe składa w sposób inny niż na podstawie wysoce bezpiecznych uzgodnień z autoryzowanymi instytucjami finansowymi lub poprzez wykorzystanie stałych instrumentów depozytowych banków centralnych lub innych porównywalnych środków udostępnianych przez banki centralne;

t)  CCP Tier II narusza art. 47 ust. 5, jeżeli lokuje aktywa u strony trzeciej, nie dbając o to, aby aktywa należące do członków rozliczających można było odróżnić od aktywów należących do CCP i od aktywów należących do tej strony trzeciej poprzez odmiennie nazwane konta w księgach strony trzeciej lub poprzez inne równoważne środki zapewniające ten sam poziom ochrony, lub jeżeli w razie potrzeby nie dysponuje szybkim dostępem do instrumentów finansowych;

u)  CCP Tier II narusza art. 47 ust. 6, jeżeli inwestuje swój kapitał lub kwoty wynikające z wymogów ustanowionych w art. 41, 42, 43 lub 44 we własne papiery wartościowe lub w papiery wartościowe swojej jednostki dominującej lub swojej jednostki zależnej;

v)  CCP Tier II narusza art. 48 ust. 1, jeżeli nie dysponuje szczegółowymi procedurami, które należy stosować w przypadku, gdy członek rozliczający nie spełnia wymogów dotyczących uczestnictwa ustanowionych w art. 37 w terminie i zgodnie z procedurami ustanowionymi przez CCP, lub jeżeli nie określa szczegółowo procedur, które należy stosować w przypadku, gdy to nie CCP ogłasza niewykonanie zobowiązania przez członka rozliczającego, lub jeżeli nie poddaje tych procedur przeglądowi co roku;

w)  CCP Tier II narusza art. 48 ust. 2, jeżeli nie podejmuje niezwłocznie działań mających na celu ograniczenie strat i presji na płynność wynikających z niewykonania zobowiązania przez członka rozliczającego oraz nie zapewnia, aby zamknięcie pozycji członka rozliczającego nie zakłóciło działalności CCP ani nie naraziło wykonujących zobowiązania członków rozliczających na straty, których nie mogą przewidzieć ani kontrolować;

x)  CCP Tier II narusza art. 48 ust. 3, jeżeli nie udziela niezwłocznie informacji ESMA przed ogłoszeniem lub uruchomieniem procedury w związku z niewykonaniem zobowiązania przez członka;

y)  CCP Tier II narusza art. 48 ust. 4, jeżeli nie sprawdza, czy jego procedury na wypadek niewykonania zobowiązania są możliwe do wyegzekwowania, oraz nie podejmuje wszystkich uzasadnionych kroków służących zagwarantowaniu, że posiada uprawnienia do likwidacji pozycji wynikających z transakcji na własny rachunek niewykonującego zobowiązania członka rozliczającego oraz do przeniesienia bądź likwidacji pozycji niewykonującego zobowiązania członka rozliczającego należących do klientów;

z)  CCP Tier II narusza art. 49 ust. 1, jeżeli nie dokonuje regularnych przeglądów swoich modeli i parametrów przyjętych do obliczania wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających, składek na rzecz funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, wymogów dotyczących zabezpieczenia lub innych mechanizmów kontroli ryzyka oraz jeżeli nie poddaje tych modeli rygorystycznym i częstym testom warunków skrajnych w celu oceny ich odporności w wyjątkowych, ale prawdopodobnych warunkach rynkowych, lub weryfikacji historycznej w celu sprawdzenia wiarygodności przyjętej metodyki, lub jeżeli nie uzyskuje niezależnej walidacji lub jeżeli nie informuje ESMA o wynikach przeprowadzonych testów lub nie uzyskuje walidacji od ESMA przed wprowadzeniem jakichkolwiek istotnych zmian do tych modeli i parametrów;

aa)  CCP Tier II narusza art. 49 ust. 2, jeżeli nie przeprowadza regularnych testów kluczowych aspektów swoich procedur na wypadek niewykonania zobowiązania lub jeżeli nie podejmuje wszelkich uzasadnionych kroków gwarantujących, że wszyscy członkowie rozliczający rozumieją te procedury oraz dysponują odpowiednimi rozwiązaniami umożliwiającymi reagowanie na przypadki niewykonania zobowiązania;

bb)  CCP Tier II narusza art. 50 ust. 1, jeżeli do rozrachunku swoich transakcji nie korzysta z pieniądza banku centralnego, o ile jest to wykonalne i o ile jest on dostępny, lub jeżeli w przypadku nieskorzystania z pieniądza banku centralnego nie podejmuje kroków służących ścisłemu ograniczeniu ryzyka związanego z rozrachunkiem gotówkowym;

cc)  CCP Tier II narusza art. 50 ust. 3, jeżeli nie wyłącza ryzyka podstawowego dzięki korzystaniu w jak najszerszym zakresie z mechanizmów „dostawa za płatność”, w przypadku gdy CCP ma obowiązek dokonania lub odebrania dostaw instrumentów finansowych;

dd)  CCP Tier II narusza art. 50a lub art. 50b, jeżeli nie oblicza KCCP w sposób określony w przedmiotowym artykule lub jeżeli nie stosuje zasad obliczania KCCP określonych w art. 50a ust. 2, art. 50b i 50d;

ee)  CCP Tier II narusza art. 50a ust. 3, jeżeli oblicza KCCP rzadziej niż raz na kwartał lub rzadziej niż wymaga tego ESMA zgodnie z art. 50a ust. 3;

ff)  CCP Tier II narusza art. 51 ust. 2, jeżeli nie dysponuje niedyskryminującym dostępem do danych systemu obrotu, których potrzebuje do pełnienia swoich funkcji, w zakresie, w jakim CCP spełnia operacyjne i techniczne wymogi ustanowione przez dany system obrotu, oraz do odpowiedniego systemu rozrachunku;

gg)  CCP Tier II narusza art. 52 ust. 1, jeżeli zawiera uzgodnienie interoperacyjne bez spełnienia któregokolwiek z wymogów określonych w lit. a), b), c) i d) przedmiotowego ustępu;

hh)  CCP Tier II narusza art. 53 ust. 1, jeżeli nie wyróżnia na rachunkach aktywów i pozycji utrzymywanych na rachunek innego CCP, z którym zawarł uzgodnienie interoperacyjne;

ii)  CCP Tier II narusza art. 54 ust. 1, jeżeli zawiera uzgodnienie interoperacyjne bez uprzedniej zgody ESMA.

IV.  Naruszenia dotyczące przejrzystości i dostępności informacji:

a)  CCP Tier II narusza art. 38 ust. 1, jeżeli nie ujawnia publicznie cen i opłat za każdą usługę świadczoną odrębnie, w tym zniżek i rabatów oraz warunków korzystania z tych zniżek i rabatów;

b)  CCP Tier II narusza art. 38 ust. 1, jeżeli nie ujawnia ESMA informacji dotyczących kosztów i dochodów wynikających ze świadczonych usług;

c)  CCP Tier II narusza art. 38 ust. 2, jeżeli nie ujawnia swoim członkom rozliczającym i ich klientom ryzyka związanego ze świadczonymi usługami;

d)  CCP Tier II narusza art. 38 ust. 3, jeżeli nie ujawnia swoim członkom rozliczającym lub ESMA informacji o cenach służących do obliczania jego ekspozycji na koniec dnia wobec członków rozliczających lub jeżeli nie ujawnia publicznie w sposób zagregowany wolumenów rozliczonych transakcji dla każdego instrumentu rozliczanego przez CCP;

e)  CCP Tier II narusza art. 38 ust. 4, jeżeli nie ujawnia publicznie wymogów operacyjno-technicznych związanych z protokołami komunikacji obejmujących format i treść wiadomości stosowanych w kontaktach ze stronami trzecimi, z uwzględnieniem wymogów operacyjno-technicznych, o których mowa w art. 7;

f)  CCP Tier II narusza art. 38 ust. 5, jeżeli nie ujawnia publicznie wszelkich przypadków naruszenia przez członków rozliczających kryteriów, o których mowa w art. 37 ust 1, lub wymogów ustanowionych w art. 38 ust. 1, chyba że ESMA uzna, że takie ujawnienie stanowiłoby zagrożenie dla stabilności finansowej lub zaufania do rynku lub poważnie zagroziłoby rynkom finansowym lub spowodowałoby niewspółmierne szkody dla zaangażowanych stron;

g)  CCP Tier II narusza art. 39 ust. 7, jeżeli nie ujawnia publicznie standardów bezpieczeństwa i kosztów związanych z różnymi poziomami wyodrębnienia, które oferuje;

h)  CCP Tier II narusza art. 49 ust. 3, jeżeli nie ujawnia publicznie kluczowych aspektów swojego modelu zarządzania ryzykiem lub założeń przyjętych w celu przeprowadzania testów warunków skrajnych, o których mowa w art. 49 ust. 1;

i)  CCP Tier II narusza art. 50 ust. 2, jeżeli nie określa wyraźnie swoich obowiązków w odniesieniu do dostaw instrumentów finansowych, w tym tego, czy ma obowiązek dokonania lub odebrania dostawy instrumentu finansowego oraz czy wypłaca uczestnikom odszkodowanie za straty poniesione w trakcie dostawy;

j)  CCP Tier II narusza art. 50c ust. 1, jeżeli nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 50c ust. 1 lit. a), b), c), d) i e), swoim członkom rozliczającym, którzy są instytucjami, lub ich właściwym organom;

k)  CCP Tier II narusza art. 50c ust. 2, jeżeli powiadamia swoich członków rozliczających, którzy są instytucjami, rzadziej niż raz na kwartał lub rzadziej niż wymaga tego ESMA zgodnie z art. 50c ust. 2.

V.  Naruszenia związane z utrudnianiem działań nadzorczych:

a)  CCP narusza art. 25c, jeżeli nie udziela informacji w odpowiedzi na decyzję nakładającą wymóg udzielenia informacji na mocy art. 25c ust. 2 lub jeżeli udziela niezgodnych z prawdą lub mylących informacji w odpowiedzi na zwykły wniosek ESMA o udzielenie informacji zgodnie z art. 25c ust. 2 lub 3 lub w odpowiedzi na decyzję ESMA nakładającą wymóg udzielenia informacji zgodnie z art. 25c ust. 3;

b)  CCP lub jego przedstawiciele udzielają niezgodnych z prawdą lub mylących odpowiedzi na pytania zadane zgodnie z art. 25d ust. 1 lit. c);

c)  CCP nie przestrzega przepisów art. 25d ust. 1 lit. e), jeżeli nie stosuje się do żądania ze strony ESMA dotyczącego przedstawienia rejestrów połączeń telefonicznych i przesyłu danych;

d)  CCP Tier II nie stosuje się w odpowiednim terminie do środka nadzorczego zarządzonego decyzją przyjętą przez ESMA zgodnie z art. 25n;

e)  CCP Tier II nie poddaje się kontroli w miejscu prowadzenia działalności zarządzonej decyzją o dochodzeniu przyjętą przez ESMA ▌zgodnie z art. 25e.

ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz współczynników związanych z okolicznościami obciążającymi i łagodzącymi do celów stosowania art. 25g ust. 3

Do kwot podstawowych, o których mowa w art. 25g ust. 2, stosuje się kumulatywnie następujące współczynniki:

I.  Współczynniki korygujące związane z okolicznościami obciążającymi:

a)  jeżeli naruszenie popełniono wielokrotnie, w odniesieniu do każdego powtórzenia naruszenia stosuje się dodatkowy współczynnik równy 1,1;

b)  jeżeli naruszenie trwa dłużej niż sześć miesięcy, stosuje się współczynnik równy 1,5;

c)  jeżeli naruszenie ujawniło systemowe słabości w organizacji CCP, w szczególności w zakresie jego procedur, systemów zarządzania lub środków kontroli wewnętrznej, stosuje się współczynnik równy 2,2;

d)  jeżeli naruszenie ma negatywny wpływ na jakość działalności i usług CCP, stosuje się współczynnik równy 1,5;

e)  jeżeli naruszenia dopuszczano się umyślnie, stosuje się współczynnik równy 2;

f)  jeżeli od momentu stwierdzenia naruszenia nie podjęto żadnych działań naprawczych, stosuje się współczynnik równy 1,7;

g)  jeżeli kierownictwo wyższego szczebla CCP nie współpracowało z ESMA w trakcie dochodzeń, stosuje się współczynnik równy 1,5.

II.  Współczynniki korygujące związane z okolicznościami łagodzącymi:

a)  jeżeli naruszenie trwa krócej niż 10 dni roboczych, stosuje się współczynnik w wysokości 0,9;

b)  jeżeli kierownictwo wyższego szczebla CCP jest w stanie wykazać, że podjęło wszystkie niezbędne działania, aby zapobiec naruszeniu, stosuje się współczynnik równy 0,7;

c)  jeżeli CCP w sposób szybki, skuteczny i pełny powiadomił ESMA o naruszeniu, stosuje się współczynnik równy 0,4;

d)  jeżeli CCP dobrowolnie podjął działania w celu zapewnienia, by w przyszłości nie doszło do podobnego naruszenia, stosuje się współczynnik równy 0,6.”.

(1)* TEKST NIE BYŁ JESZCZE PRZEDMIOTEM FINALIZACJI PRAWNO-JĘZYKOWEJ.
(2)Dz.U. C 385 z 15.11.2017, s. 3.
(3)Opinia z 20 września 2017 r. (Dz.U. C 434 z 15.12.2017, s. 63).
(4)Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r.
(5)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).
(6)Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63).

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2019Informacja prawna