Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0136(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0190/2018

Texte depuse :

A8-0190/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/04/2019 - 10.18

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0438

Texte adoptate
PDF 432kWORD 121k
Joi, 18 aprilie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Autorizarea contrapărților centrale și recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe ***I
P8_TA-PROV(2019)0438A8-0190/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0331),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0191/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 4 octombrie 2017(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 20 septembrie 2017(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 martie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0190/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 385 15.11.2017, p. 3.
(2) JO C 434 15.12.2017, p. 63.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului ▌de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe(1)
P8_TC1-COD(2017)0136

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(3),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(4),

întrucât:

(1)  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5) prevede obligația compensării contractelor cu instrumente financiare derivate extrabursiere standardizate prin intermediul unei contrapărți centrale (CPC) în concordanță cu cerințe similare din alte țări care fac parte din G20. Regulamentul menționat a introdus, de asemenea, cerințe prudențiale, organizatorice și de conduită profesională stricte pentru CPC-uri și a stabilit mecanismele de supraveghere prudențială a acestora pentru a reduce la minimum riscurile pentru utilizatorii unui CPC și pentru a consolida stabilitatea financiară.

(2)  De la adoptarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012, volumul activității CPC-urilor în Uniune și la nivel mondial a crescut rapid ca amploare și domeniu de aplicare. Se preconizează că în anii următori activitatea CPC-urilor va continua să se extindă, odată cu introducerea de noi obligații de compensare și cu creșterea numărului de operațiuni de compensare voluntare efectuate de către contrapărțile care nu fac obiectul unei obligații de compensare. Propunerea Comisiei din 4 mai 2017 de modificare specifică a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 pentru a îmbunătăți eficacitatea și proporționalitatea acestuia va crea stimulente suplimentare pentru ca CPC-urile să ofere contrapărților servicii de compensare centrală a instrumentelor financiare derivate și să faciliteze accesul contrapărților financiare mici și al celor nefinanciare la serviciile de compensare. Aprofundarea și integrarea într-o mai mare măsură a piețelor de capital ca urmare a uniunii piețelor de capital (UPC) vor duce la creșterea necesității de compensare transfrontalieră în Uniune și astfel la creșterea importanței și a gradului de interconectare ale CPC-urilor în cadrul sistemului financiar.

(3)  Numărul CPC-urilor care sunt stabilite în prezent în Uniune și care sunt autorizate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 se menține la un nivel relativ limitat, respectiv 16 CPC-uri în august 2018. În temeiul dispozițiilor privind echivalența prevăzute de regulamentul menționat anterior, 32 de CPC-uri din țări terțe au fost recunoscute, așadar, acestea pot să își ofere serviciile membrilor compensatori și locurilor de tranzacționare din Uniune. Piețele de compensare sunt bine integrate în Uniune, însă foarte concentrate în anumite clase de active și strâns interconectate. Concentrarea riscurilor face ca probabilitatea intrării în dificultate a unui CPC să fie redusă, dar ca impactul potențial al unui astfel de eveniment să fie extrem de puternic. În conformitate cu consensul G20, Comisia a adoptat, în noiembrie 2016, o propunere de regulament privind redresarea și rezoluția CPC-urilor pentru a se asigura că autoritățile sunt pregătite în mod corespunzător să abordeze situația intrării în dificultate a unui CPC, garantând stabilitatea financiară și limitând costurile pe care trebuie să le suporte contribuabilul.

(4)  În pofida propunerii legislative respective și având în vedere amploarea, complexitatea și dimensiunea transfrontalieră tot mai mari ale compensării în Uniune și la nivel mondial, ar trebui revăzute mecanismele de supraveghere pentru CPC-urile din Uniune și din țări terțe. Prin abordarea problemelor identificate într-un stadiu incipient și prin stabilirea de mecanisme de supraveghere clare și coerente, atât pentru CPC-urile din Uniune, cât și pentru CPC-urile din țări terțe, stabilitatea generală a sistemului financiar al Uniunii ar fi consolidată, iar riscul potențial al intrării în dificultate a CPC-urilor ar trebui să se reducă și mai mult.

(5)  Având în vedere considerațiile de mai sus, Comisia a adoptat, la 4 mai 2017, o comunicare privind răspunsul la provocările legate de infrastructurile critice ale piețelor financiare și dezvoltarea în continuare a uniunii piețelor de capital, precizând că sunt necesare modificări suplimentare la Regulamentul (UE) nr. 648/2012 pentru a se îmbunătăți actualul cadru care asigură stabilitatea financiară și sprijină dezvoltarea și aprofundarea în continuare a uniunii piețelor de capital.

(6)  Mecanismele de supraveghere prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 648/2012 se bazează, în principal, pe autoritatea din țara de origine. CPC-urile stabilite în Uniune sunt în prezent autorizate și supravegheate de către colegii formate din supraveghetori naționali, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), membrii relevanți ai Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și alte autorități relevante. Colegiile se bazează pe coordonarea și schimbul de informații asigurate de către autoritatea națională competentă care răspunde de asigurarea punerii în aplicare a dispozițiilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Practicile de supraveghere divergente în Uniune în ceea ce privește CPC-urile pot crea riscuri de arbitraj de reglementare și de supraveghere, pot pune în pericol stabilitatea financiară și pot denatura concurența. Comisia a atras atenția asupra acestor riscuri emergente și a necesității unui grad mai mare de convergență în materie de supraveghere în comunicarea sa din 14 septembrie 2016 privind uniunea piețelor de capital și în cadrul consultării publice privind operațiunile autorităților europene de supraveghere (AES). Prin urmare, în cadrul rolului său general existent de a asigura coordonarea între autoritățile competente și între colegii pentru a institui o cultură comună în materie de supraveghere și practici de supraveghere consecvente, a asigura proceduri uniforme și abordări consecvente și a consolida coerența rezultatelor supravegherii, ESMA ar trebui să pună accentul în special pe domeniile de supraveghere care au o dimensiune transfrontalieră sau un posibil impact transfrontalier. ESMA ar trebui să stabilească domeniile de supraveghere care au o dimensiune transfrontalieră sau un posibil impact transfrontalier, pe baza expertizei și a experienței sale în aplicarea prezentului regulament.

(7)  Funcționarea colegiilor instituite pentru CPC-urile din Uniune este esențială pentru eficacitatea supravegherii CPC-urilor. Pentru a asigura coerența la nivelul Uniunii a proceselor din cadrul colegiilor, ar trebui să fie îmbunătățite și standardizate suplimentar acordurile scrise care stabilesc modalitățile practice pentru funcționarea acestor colegii. Pentru ca rolul lor să fie mai bine promovat, membrii colegiilor ar trebui să aibă dreptul de a contribui la stabilirea ordinilor de zi ale reuniunilor colegiilor. Pentru a spori transparența colegiilor, componența acestora ar trebui să fie publică. Pentru a evita eventualele conflicte de interese, Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că atribuțiile de supraveghere, atribuțiile legate de politica monetară și orice altă atribuție a BCE ar trebui exercitate complet separat. Această separare specifică a responsabilităților BCE ar trebui să fie recunoscută. Prin urmare, în cazul în care BCE este membră a unui colegiu instituit pentru un CPC din Uniune, datorită funcției sale de autoritate competentă a unui membru compensator în cadrul mecanismului unic de supraveghere și datorită funcției sale de bancă centrală de emisiune care reprezintă Eurosistemul, BCE ar trebui învestită cu două voturi în cadrul colegiului.

(8)  Numărul băncilor centrale de emisiune și al autorităților competente ale statelor membre responsabile cu supravegherea membrilor compensatori, reprezentate în colegiile instituite pentru CPC-urile din Uniune, este în prezent limitat. Pentru a facilita accesul la informații al unei game mai largi de bănci centrale de emisiune și al autorităților competente ale mai multor state membre, a căror stabilitate financiară ar putea fi afectată de dificultățile financiare ale unui CPC, ar trebui să se acorde unui număr suplimentar de autorități competente și bănci centrale de emisiune posibilitatea de a participa, la cerere, în cadrul colegiilor. Pentru a promova coerența în supravegherea CPC-urilor în întreaga Uniune, președintele sau un membru independent al Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri ar trebui să ia, de asemenea, parte la colegii. Pentru a se asigura un proces de decizie adecvat, eficace și rapid, aceste bănci centrale de emisiune și autorități competente care participă pe baza unei cereri, precum și președintele sau membrul independent al Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri ar trebui să nu aibă drept de vot.

(9)  Pentru a se consolida rolul colegiilor, acestea ar trebui să poată furniza avize privind domenii de supraveghere suplimentare cu impact fundamental asupra activităților economice ale CPC-urilor, inclusiv privind evaluarea acționarilor și a membrilor care dețin participații calificate în cadrul CPC-urilor și privind externalizarea unor funcții, servicii sau activități operaționale. În plus, în urma unei solicitări din partea oricărui membru al său, colegiul ar trebui să fie în măsură să includă, în avizele sale, recomandări menite să soluționeze deficiențele în gestionarea riscurilor aferente CPC-ului și să sporească reziliența acestuia, sub rezerva unei decizii majoritare a colegiului. Votul colegiului cu privire la includerea unor astfel de recomandări ar trebui exprimat separat de votul colegiului privind avizul. Pentru a consolida impactul avizelor și recomandărilor colegiului, autoritățile competente ar trebui să țină seama de acestea în mod corespunzător și să furnizeze o justificare în cazul unei devieri semnificative de la aceste avize sau recomandări.

(10)  În vederea promovării suplimentare a convergenței deciziilor în materie de supraveghere, ESMA ar trebui să primească noi mandate pentru a elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare cu privire la extinderea activităților și a serviciilor și pentru a stabili condițiile privind reexaminarea modelelor, testele de rezistență și testările ex post. În plus, ESMA ar trebui să aibă dreptul de a emite ghidurile necesare pentru a detalia suplimentar procedurile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare în ceea ce privește CPC-urile.

(11)  Având în vedere caracterul global al piețelor financiare și necesitatea de a aborda neconcordanțele în ceea ce privește supravegherea CPC-urilor din Uniune și din țări terțe, ar trebui să fie consolidată capacitatea ESMA de a promova convergența în materie de supraveghere a CPC-urilor. În acest scop, ar trebui să fie creat un comitet permanent intern pentru CPC-uri („Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri”) pentru a gestiona atribuțiile legate de CPC-urile autorizate în Uniune și CPC-urile din țări terțe. Instituirea, atribuțiile și componența Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri, creat în cadrul ESMA, ar trebui să fie o soluție unică, destinată punerii în comun a expertizei în domeniul supravegherii CPC-urilor și nu ar trebui să constituie un precedent pentru autoritățile europene de supraveghere.

(12)  Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri ar trebui să aibă o serie de atribuții specifice care îi sunt încredințate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu scopul de a asigura buna funcționare a pieței interne, precum și stabilitatea financiară a Uniunii și a statelor sale membre.

(13)  Pentru a se include gama completă de experiență practică și expertiză operațională în ceea ce privește supravegherea CPC-urilor, Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri este alcătuit din președinte, membrii independenți și autoritățile competente ale statelor membre cu un CPC autorizat. În cazul în care Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri se întrunește în legătură cu CPC-uri autorizate, băncile centrale de emisiune a monedelor din Uniune în care sunt denominate instrumentele financiare compensate prin CPC-uri autorizate ar putea, pe bază voluntară, să participe la reuniunile acestuia care au legătură cu domeniile evaluării la nivelul întregii Uniuni a rezilienței CPC-urilor față de evoluțiile negative ale piețelor și față de evoluțiile relevante ale acestora, pentru a se facilita accesul la informații care ar putea fi relevante pentru exercitarea atribuțiilor lor. În cazul în care acesta se întrunește în legătură cu CPC-uri din țări terțe, băncile centrale de emisiune a tuturor monedelor din Uniune în care sunt denominate instrumentele financiare compensate sau care ar urma să fie compensate prin CPC-ul respectiv dintr-o țară terță ar putea, pe bază voluntară, să participe la reuniunile Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri în vederea pregătirii deciziilor în legătură cu CPC-urile de nivel 2. Băncile centrale de emisiune ar trebui să fie membri fără drept de vot ai Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri. Președintele Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri ar trebui să aibă dreptul să invite membrii colegiilor de supraveghetori în calitate de observatori pentru a se asigura că punctele de vedere ale altor autorități relevante sunt luate în considerare de către Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri.

(14)  Pentru a asigura un nivel adecvat de expertiză și de răspundere, președintele și membrii independenți ai Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri ar trebui să fie numiți de consiliul supraveghetorilor pe baza meritelor, a ▌ cunoștințelor privind compensarea, posttranzacționarea, supravegherea prudențială și aspectele financiare, precum și a experienței relevante pentru supravegherea și reglementarea CPC-urilor, în urma unei proceduri de selecție deschise, organizate și gestionate de consiliul supraveghetorilor asistat de Comisie, care ar trebui să respecte principiul echilibrului de gen. Înainte de numire și în termen de maxim o lună de la selecționarea lor de către consiliul supraveghetorilor, Parlamentul European ar trebui, după audierea persoanelor selecționate, să aprobe sau să respingă desemnarea acestora. Numai candidații selecționați aprobați de Parlamentul European pot fi numiți de consiliul supraveghetorilor.

(15)  Pentru a asigura transparența și controlul democratic, precum și pentru a proteja drepturile instituțiilor Uniunii, președintele și membrii independenți ai Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri ar trebui să răspundă în fața Parlamentului European și a Consiliului pentru orice decizie luată în baza prezentului regulament.

(16)  Președintele și membrii independenți ai Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri ar trebui să acționeze în mod independent și obiectiv în interesul Uniunii. Aceștia ar trebui să se asigure că se ține seama în mod adecvat de buna funcționare a pieței interne, precum și de stabilitatea financiară în fiecare stat membru, cu sau fără CPC-uri autorizate, și în Uniune.

(17)  Pentru a asigura un proces decizional adecvat, eficace și rapid în cadrul Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri, președintele, membrii independenți și autoritatea competentă a statului membru în care este stabilit un CPC ar trebui să aibă drept de vot. Reprezentanții băncii (băncilor) centrale de emisiune, precum și observatorii nu ar trebui să aibă drept de vot. Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri ar trebui să ia deciziile cu majoritatea simplă a membrilor săi, fiecare membru cu drept de vot ar trebui să dispună de un vot, iar în caz de egalitate de voturi, președintele ar trebui să aibă votul decisiv. Consiliul supraveghetorilor ESMA ar trebui să aibă puterea de decizie finală.

(18)  Pentru a asigura o abordare coerentă și consecventă în materie de supraveghere în Uniune, Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri ar trebui să fie responsabil pentru pregătirea anumitor decizii specifice și pentru exercitarea anumitor atribuții încredințate ESMA. Astfel de responsabilități consolidează rolul ESMA de coordonare între autoritățile competente și între colegii, în vederea instituirii unei culturi comune în materie de supraveghere și a unor practici de supraveghere consecvente, în special în ceea ce privește domeniile de supraveghere care au o dimensiune transfrontalieră sau un posibil impact transfrontalier. În această privință, astfel de activități și decizii relevante în materie de supraveghere ar putea include în special domeniile de supraveghere în cazul cărora existența unor practici de supraveghere divergente poate să creeze riscuri de arbitraj de reglementare și de supraveghere sau să pună în pericol stabilitatea financiară. ESMA ar trebui, de asemenea, să fie informată cu privire la toate avizele adoptate de colegii prevăzute în prezentul regulament, inclusiv cu privire la temeiul pentru procesul decizional la care se referă avizul colegiului și la orice eventuală recomandare inclusă în avizul respectiv de către colegiu.

(19)  În plus, în cadrul Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri ar trebui să aibă loc un schimb de opinii și o discuție ex ante obligatorii în ceea ce privește proiectele de decizii ale unor autorități competente ale CPC-urilor cu privire la anumite domenii de supraveghere deosebit de importante. În plus, în mod voluntar și la inițiativa autorităților competente ale CPC-urilor, toate proiectele de decizii pot face obiectul unor schimburi ex ante. În cazul în care, în urma discuției din cadrul Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri, nu a fost identificată nicio divergență de opinii, ESMA nu ar trebui să emită un aviz. Competența ESMA de a emite avize ar trebui să asigure primirea de către autoritatea competentă a CPC-ului a unei reacții suplimentare privind proiectele de decizii din partea unui grup de supraveghetori specializați și experimentați în ceea ce privește supravegherea CPC-urilor. Astfel de avize din partea ESMA nu ar avea nicio implicație asupra responsabilității autorității competente a CPC-ului de a lua decizia finală, ceea ce înseamnă că autoritatea competentă a CPC-ului și-ar păstra deplina putere de apreciere privind stabilirea conținutului final al deciziei respective. În cazul în care autoritatea competentă nu este de acord cu un aviz al ESMA, aceasta ar trebui să transmită ESMA observații cu privire la orice deviere semnificativă de la avizul respectiv. Autoritatea competentă ar trebui să transmită aceste observații înainte, în timpul sau după adoptarea unei decizii. În acest din urmă caz, însă, autoritatea competentă ar trebui să transmită observațiile fără întârzieri nejustificate după adoptarea deciziei. Avizul emis de ESMA nu ar trebui să afecteze competența colegiilor de a stabili conținutul avizelor lor, conform deplinei lor puteri de apreciere, după caz.

(20)  În cazul în care activitățile de supraveghere în legătură cu CPC-urile autorizate indică o lipsă de convergență și de coerență în aplicarea prezentului regulament, inclusiv pe baza consultării obligatorii și voluntare a ESMA de către autoritățile competente și a discuțiilor din cadrul Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri, ESMA ar trebui să promoveze nivelul necesar de convergență și coerență, inclusiv prin furnizarea de ghiduri, recomandări sau avize. Pentru a facilita acest proces, Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri ar trebui să fie în măsură să recomande consiliului supraveghetorilor să aibă în vedere adoptarea de către ESMA de ghiduri, recomandări și avize. Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri ar trebui să aibă, de asemenea, dreptul de a transmite avize consiliului supraveghetorilor în ceea ce privește deciziile care urmează să fie adoptate de ESMA cu privire la atribuțiile și activitățile autorităților competente ale CPC-urilor. De exemplu, Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri ar trebui să transmită avize privind proiectele de standarde tehnice sau proiectele de ghiduri elaborate de ESMA în ceea ce privește autorizarea și supravegherea CPC-urilor.

(21)  Pentru a asigura o supraveghere eficace în raport cu CPC-urile din țări terțe, Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri ar trebui să pregătească proiecte complete de decizii spre aprobarea de către consiliul supraveghetorilor ESMA și să exercite atribuțiile încredințate ESMA în legătură cu dispozițiile privind recunoașterea și supravegherea CPC-urilor din țări terțe prevăzute în prezentul regulament. Având în vedere rolul esențial al cooperării și informării, atunci când se întrunește în legătură cu CPC-uri din țări terțe, Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri ar trebui să facă schimb de informații relevante cu colegiul pentru CPC-uri din țări terțe, inclusiv în ceea ce privește proiectele complete de decizii pe care le înaintează consiliului supraveghetorilor, deciziile finale adoptate de către consiliul supraveghetorilor, ordinile de zi și procesele-verbale ale reuniunilor Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri și cererile de recunoaștere ale CPC-urilor stabilite într-o țară terță.

(22)  Pentru a asigura îndeplinirea eficace a atribuțiilor sale, Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri ar trebui să fie sprijinit de personal specializat din partea ESMA în vederea pregătirii reuniunilor sale, a pregătirii analizelor necesare pentru a își exercita atribuțiile și a susținerii sale în cooperarea sa internațională.

(23)  Băncile centrale de emisiune ar trebui să fie implicate în pregătirea deciziilor Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri în ceea ce privește clasificarea CPC-urilor din țări terțe în funcție de importanța lor sistemică și în legătură cu supravegherea CPC-urilor de nivel 2 pentru a asigura buna îndeplinire a atribuțiilor lor legate de politica monetară și de buna funcționare a sistemelor de plată. Întrucât deciziile ESMA cu privire la CPC-urile de nivel 2 privind cerințele de marjă, controlul riscurilor de lichiditate, garanțiile, modalitățile de decontare și aprobarea acordurilor de interoperabilitate ar putea avea o relevanță deosebită pentru exercitarea atribuțiilor băncilor centrale, Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri ar trebui să consulte băncile centrale de emisiune a tuturor monedelor din Uniune în care sunt denominate instrumentele financiare compensate sau care urmează a fi compensate prin CPC-urile din țări terțe pe baza unui mecanism de tipul „conformare sau justificare”.

(24)  Consiliul supraveghetorilor ESMA ar trebui să adopte proiectele de decizii prezentate de Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri, acționând în conformitate cu procesul decizional prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. Pentru a asigura un proces decizional rapid și eficace, anumite decizii care nu se referă la recunoașterea sau clasificarea CPC-urilor din țări terțe, la cerințele specifice impuse CPC-urilor de nivel 2, la revizuirea sau retragerea recunoașterii sau la elemente esențiale ale supravegherii continue a CPC-urilor din țări terțe, cazuri în care este necesară consultarea cu băncile centrale de emisiune, ar trebui să fie adoptate de consiliul supraveghetorilor în termen de trei zile lucrătoare.

(25)  Mecanismele de supraveghere prevăzute de prezentul regulament pentru CPC-urile din țări terțe care oferă servicii de compensare în Uniune trebuie, de asemenea, revizuite. Trebuie să se îmbunătățească accesul la informații, capacitatea de a efectua inspecții la fața locului și investigații, posibilitatea ca autoritățile relevante din Uniune și din statele membre să facă schimb de informații cu privire la CPC-urile din țări terțe, precum și posibilitatea de a asigura respectarea deciziilor ESMA aplicabile CPC-urilor din țări terțe, pentru a se evita implicații importante din perspectiva stabilității financiare pentru entitățile din Uniune. Există, de asemenea, riscul ca modificările aduse ▌ normelor privind CPC-urile din țări terțe sau cadrului de reglementare al unei țări terțe să nu poată fi luate în considerare și ca acest lucru să aibă un efect negativ asupra rezultatelor în materie de reglementare sau de supraveghere, ▌ ducând la condiții de concurență inechitabile între CPC-urile din Uniune și cele din țări terțe.

(26)  Un număr semnificativ de instrumente financiare denominate în monedele statelor membre sunt compensate de CPC-uri din țări terțe. Aceasta implică provocări semnificative pentru autoritățile Uniunii și ale statelor membre în ceea ce privește asigurarea stabilității financiare.

(27)  Ca parte a angajamentului său în favoarea integrării piețelor financiare, Comisia ar trebui să continue să stabilească, prin intermediul unor decizii de echivalență, conformitatea cadrelor juridice și de supraveghere ale țărilor terțe cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Pentru a consolida punerea în aplicare a actualului regim de echivalență în ceea ce privește CPC-urile, Comisia ar trebui să poată, dacă este necesar, să precizeze în detaliu criteriile de evaluare a echivalenței regimurilor CPC-urilor din țări terțe. Totodată, este necesar să i se confere ESMA competența de a monitoriza evoluțiile în materie de reglementare și de supraveghere ale regimurilor CPC-urilor din țări terțe pe care Comisia le-a considerat echivalente. Acest lucru este necesar pentru a se asigura că țările terțe continuă să respecte criteriile de echivalență și eventualele condiții specifice stabilite pentru utilizarea acestora. ESMA ar trebui să transmită, cu titlu confidențial, constatările sale Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și colegiului pentru CPC-uri din țări terțe.

(28)  În prezent, Comisia poate modifica, suspenda, reexamina sau revoca o decizie de echivalență în orice moment, în special dacă într-o țară terță au loc evoluții care afectează în mod semnificativ elementele evaluate în conformitate cu cerințele de echivalență stabilite în prezentul regulament. În cazul în care autoritățile relevante ale unei țări terțe nu mai cooperează cu bună credință cu ESMA sau cu alte autorități de supraveghere din Uniune sau nu îndeplinesc în mod constant cerințele de echivalență aplicabile, Comisia poate, printre altele, să transmită un avertisment autorității din țara terță respectivă sau să publice o recomandare specifică. În cazul în care decide, în orice moment, să revoce echivalența unei țări terțe, Comisia poate să amâne data de aplicare a deciziei respective în scopul de a aborda riscurile la adresa stabilității financiare sau riscurile de perturbare a pieței. Pe lângă aceste competențe de care dispune în prezent, Comisia ar trebui, de asemenea, să poată stabili condiții specifice pentru a se asigura că criteriile de echivalență continuă să fie îndeplinite în permanență de țara terță la care se referă decizia de echivalență. De asemenea, Comisia ar trebui să poată stabili condiții care să garanteze că ESMA este în măsură să își exercite efectiv responsabilitățile în ceea ce privește CPC-urile din țări terțe recunoscute în temeiul prezentului regulament sau în ceea ce privește monitorizarea evoluțiilor în materie de reglementare și supraveghere din țările terțe care prezintă relevanță pentru deciziile de echivalență adoptate.

(29)  Având în vedere creșterea dimensiunii transfrontaliere a CPC-urilor și interconexiunile din cadrul sistemului financiar al Uniunii, este necesar să se amelioreze capacitatea Uniunii de a identifica, monitoriza și diminua riscurile potențiale legate de CPC-urile din țări terțe. Prin urmare, rolul ESMA ar trebui consolidat, astfel încât aceasta să supravegheze în mod eficace CPC-urile din țări terțe care solicită recunoașterea pentru a presta servicii de compensare în Uniune. Ar trebui, de asemenea, îmbunătățită implicarea băncilor centrale de emisiune din Uniune în recunoașterea ▌, supravegherea, revizuirea recunoașterii și retragerea recunoașterii CPC-urilor din țări terțe ▌ care au activități în moneda emisă de acestea. Prin urmare, băncile centrale de emisiune din Uniune ar trebui să fie consultate cu privire la anumite aspecte care le afectează responsabilitățile în materie de politică monetară legate de instrumentele financiare denominate în monede din Uniune, care sunt compensate sau care urmează a fi compensate prin CPC-uri situate în afara Uniunii.

(30)  Odată ce Comisia stabilește echivalența cadrului juridic și de supraveghere al unei țări terțe cu cadrul Uniunii, procesul de recunoaștere a CPC-urilor din țara terță respectivă ar trebui să ia în considerare riscurile pe care le prezintă CPC-urile respective la adresa stabilității financiare a Uniunii sau a unuia ori mai multor state membre ale acesteia.

(31)  Atunci când examinează cererea de recunoaștere a unui CPC dintr-o țară terță, ESMA ar trebui să evalueze gradul de risc sistemic pe care îl prezintă respectivul CPC la adresa stabilității financiare a Uniunii sau a unuia ori mai multor state membre ale acesteia, pe baza criteriilor obiective și transparente stabilite în prezentul regulament. Aceste criterii ar trebui să contribuie la evaluarea generală. Niciunul dintre aceste criterii nu ar trebui considerat ca fiind determinant în mod de sine stătător. La evaluarea profilului de risc al unui CPC dintr-o țară terță, ESMA ar trebui să ia în considerare toate riscurile, inclusiv riscurile operaționale, precum frauda, activitățile infracționale, riscul de IT și riscul cibernetic. Un act delegat al Comisiei ar trebui să precizeze în detaliu criteriile respective. Ar trebui să fie luate în considerare, în specificarea criteriilor respective, natura tranzacțiilor compensate prin CPC, inclusiv complexitatea lor, volatilitatea prețurilor și scadența medie, precum și transparența și lichiditatea piețelor în cauză și măsura în care activitățile de compensare ale CPC-urilor sunt exprimate în euro sau în altă monedă a Uniunii. În această privință, caracteristicile specifice referitoare la anumite contracte derivate pentru produse agricole cotate și executate pe piețele reglementate din țări terțe, care se referă la piețele care deservesc în mare parte contrapărțile naționale nefinanciare din acea țară terță, care își gestionează riscurile comerciale prin intermediul acestor contracte, pot reprezenta un risc neglijabil pentru membrii compensatori și pentru locurile de tranzacționare din Uniune, întrucât au un grad scăzut de interconectare sistemică cu restul sistemului financiar. În cazul în care într-o țară terță este în vigoare un cadru pentru redresarea și rezoluția CPC-urilor, acest lucru ar trebui luat, de asemenea, în considerare de către ESMA la evaluarea gradului de risc sistemic pe care îl prezintă CPC-ul care solicită recunoașterea, stabilit în respectiva țară terță, pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia ori mai multor state membre ale acesteia.

(32)  CPC-urile care nu sunt importante din punct de vedere sistemic pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia ori mai multor state membre ale acesteia ar trebui considerate ca fiind CPC-uri de nivel 1. CPC-urile care sunt sau este probabil să devină importante din punct de vedere sistemic pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia ori mai multor state membre ale acesteia ar trebui considerate ca fiind CPC-uri de nivel 2. Dacă ESMA stabilește că un CPC dintr-o țară terță nu este important din punct de vedere sistemic pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia ori mai multor state membre ale acesteia, CPC-ului în cauză ar trebui să i se aplice condițiile existente de recunoaștere prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Dacă ESMA stabilește că un CPC dintr-o țară terță este important din punct de vedere sistemic, ar trebui impuse cerințe specifice ▌ CPC-ului în cauză. ESMA ar trebui să recunoască un astfel de CPC doar dacă acesta respectă cerințele respective. Aceste cerințe ar trebui să includă anumite cerințe prudențiale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 în scopul de a spori siguranța și eficiența CPC-ului. ESMA ar trebui să fie direct responsabilă de asigurarea faptului că un CPC de importanță ▌ sistemică dintr-o țară terță respectă cerințele respective. De asemenea, ar trebui instituite cerințe conexe care să permită ESMA să realizeze o supraveghere deplină și eficace a CPC-ului în cauză în temeiul prezentului regulament.

(33)  Pentru a asigura implicarea corespunzătoare a băncii (băncilor) centrale de emisiune a oricăreia dintre monedele din Uniune în care sunt denominate instrumentele financiare compensate sau care urmează a fi compensate prin CPC-uri din țări terțe în procesul de recunoaștere a CPC-urilor de nivel 2, ESMA ar trebui să țină seama, la recunoașterea unor astfel de CPC-uri, de respectarea de către acestea a cerințelor specifice pe care respectivele bănci centrale de emisiune le-au impus eventual în cadrul exercitării atribuțiilor lor de politică monetară. Aceste cerințe ar trebui să se refere la transmiterea de informații către banca centrală de emisiune în urma cererii motivate a acesteia, la cooperarea CPC-urilor cu băncile centrale de emisiune în contextul testelor de rezistență efectuate de ESMA, la deschiderea unui cont de depozit overnight la banca centrală de emisiune, precum și la cerințe corespunzătoare unor situații excepționale, pe care banca (băncile) centrală (centrale) de emisiune le consideră necesare. Criteriile și cerințele de acces impuse de banca (băncile) centrală (centrale) de emisiune pentru deschiderea unui cont de depozit overnight nu ar trebui să implice obligația de relocare integrală sau parțială a serviciilor de compensare ale CPC-urilor.

(34)  În ceea ce privește cerințele care pot fi impuse de băncile centrale de emisiune în situații excepționale, transmiterea politicii monetare sau buna funcționare a sistemelor de plată poate fi afectată de evoluțiile piețelor compensate la nivel central în anumite situații, cum ar fi: în condiții de criză pe piețele (în special piețele monetare și piețele repo) pe care se bazează CPC-ul pentru obținerea de lichidități; în situațiile în care operațiunile CPC-urilor contribuie la epuizarea lichidităților de pe piață; în caz de perturbări grave de funcționare a mecanismelor de plată sau de decontare, care afectează capacitatea CPC-ului de a-și îndeplini obligațiile de plată sau cresc nevoile de lichiditate ale acestuia. Stabilirea unor astfel de situații excepționale depinde exclusiv de considerente de politică monetară și nu trebuie neapărat să coincidă cu nicio situație de urgență legată de CPC. În astfel de situații este, prin urmare, posibil ca riscurile rezultate să nu fie atenuate integral de cadrul prudențial, caz în care pot fi necesare măsuri directe din partea băncilor centrale de emisiune în vederea asigurării transmiterii politicii monetare sau a bunei funcționări a sistemelor de plată.

(35)  În astfel de situații excepționale, băncile centrale de emisiune pot avea nevoie, în măsura permisă în temeiul cadrelor lor instituționale respective, să impună cerințe cu caracter temporar cu privire la riscurile de lichiditate, mecanismele de decontare, cerințele de marjă, garanții sau acordurile de interoperabilitate. Nerespectarea acestor cerințe temporare ar putea determina retragerea de către ESMA a recunoașterii CPC-ului de nivel 2. Aceste cerințe ar putea include, în special, o intensificare temporară a măsurilor pentru gestionarea riscurilor de lichiditate corespunzătoare unui CPC de nivel 2, cum ar fi creșterea rezervei de lichiditate, creșterea frecvenței colectării marjelor intrazilnice, limite pentru expunerile la valute încrucișate sau modalități specifice pentru depunerea de numerar și pentru decontarea plăților în moneda băncii centrale. Cerințele nu ar trebui să se extindă la alte domenii de supraveghere prudențială sau să atragă automat retragerea recunoașterii. În plus, aplicarea acestor cerințe ar trebui să constituie o condiție pentru recunoaștere numai pentru o perioadă limitată, de până la șase luni, cu posibilitatea de prelungire o singură dată cu o perioadă suplimentară de cel mult șase luni. După expirarea acestui termen suplimentar, aplicarea acestor cerințe nu ar trebui să mai constituie o condiție pentru recunoașterea unui CPC de nivel 2. Cu toate acestea, în contextul unei situații excepționale noi sau diferite, băncile centrale de emisiune nu ar trebui să fie împiedicate să impună cerințe temporare, a căror aplicare ar fi o condiție pentru recunoașterea unui CPC de nivel 2 în temeiul prezentului regulament.

(36)  Înainte de aplicarea cerințelor sau înainte de eventuala extindere a acestora, o bancă centrală de emisiune ar trebui să ofere ESMA, celorlalte bănci centrale de emisiune a tuturor monedelor din Uniune în care sunt denominate instrumentele financiare compensate sau care urmează a fi compensate, precum și membrilor colegiului pentru CPC-uri din țări terțe o explicație a efectelor pe care cerințele pe care intenționează să le impună le pot avea asupra eficienței, solidității și rezilienței CPC-urilor și o justificare a motivului pentru care cerințele sunt necesare și proporționale pentru a asigura transmiterea politicii monetare sau buna funcționare a sistemelor de plată, cu respectarea adecvată a necesității de a proteja informațiile confidențiale sau sensibile. Pentru a evita suprapunerea eforturilor, banca centrală de emisiune ar trebui să coopereze și să facă schimb de informații în mod continuu cu ESMA și cu celelalte bănci centrale de emisiune a tuturor monedelor din Uniune în care sunt denominate instrumentele financiare compensate sau care urmează a fi compensate, referitor la cerințele temporare aplicabile în situații excepționale.

(37)  Banca (băncile) centrală (centrale) de emisiune ar trebui să confirme ESMA dacă un CPC de nivel 2 se conformează sau nu oricărei cerințe suplimentare, cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul stabilirii că un CPC dintr-o țară terță nu este un CPC de nivel 1 în conformitate cu articolul 25 alineatul (2a) al treilea paragraf sau, în cazul în care cerințele suplimentare au fost impuse după recunoaștere, în termen de 90 de zile lucrătoare de la impunerea acestora.

(38)  Gradul riscului prezentat de un CPC de importanță sistemică pentru sistemul financiar și stabilitatea Uniunii variază. Prin urmare, cerințele pentru CPC-urile de importanță sistemică ar trebui să fie aplicate în mod proporțional cu riscurile pe care un anumit CPC le poate prezenta pentru Uniune. În cazul în care ESMA, după consultarea cu CERS și de comun acord cu ▌ banca (băncile) centrală (centrale) de emisiune a tuturor monedelor din Uniune în care sunt denominate instrumentele financiare compensate sau care urmează a fi compensate printr-un CPC dintr-o țară terță, concluzionează, pe baza unei evaluări pe deplin motivate, inclusiv pe baza unei evaluări tehnice cantitative a costurilor și a beneficiilor, că un CPC dintr-o țară terță sau unele dintre serviciile sale de compensare prezintă o importanță sistemică atât de mare încât conformitatea cu cerințele specifice stabilite în prezentul regulament nu ar combate în mod suficient riscul la adresa stabilității financiare a Uniunii sau a unuia ori mai multor state membre ale acesteia, precum și în cazul în care se consideră că alte măsuri sunt insuficiente pentru a combate riscurile la adresa stabilității financiare, ESMA ar trebui să poată recomanda Comisiei ca CPC-ul respectiv sau unele dintre serviciile sale de compensare să nu fie recunoscute. În urma acestei proceduri, ESMA poate recomanda ca un CPC să nu fie recunoscut, cu sau fără clasificarea prealabilă a CPC-ului sau a unora dintre serviciile sale drept entitate de nivel 2.

Pe baza recomandării respective, Comisia ar trebui să poată adopta, ca măsură de ultimă instanță, un act de punere în aplicare care să precizezerespectivul CPC dintr-o țară terță ▌ nu ar trebui să fie în măsură să presteze o parte dintre serviciile sale de compensare sau niciunul dintre aceste servicii în beneficiul membrilor compensatori și al locurilor de tranzacționare stabilite în Uniune, cu excepția cazului în care respectivul CPC este autorizat în vreun stat membru să facă acest lucru în conformitate cu prezentul regulament. Respectivul act de punere în aplicare ar trebui, de asemenea, să stabilească o perioadă de adaptare corespunzătoare de maximum doi ani, care să poată fi reînnoită o singură dată pentru o perioadă suplimentară de șase luni, și ar trebui să indice condițiile în care respectivul CPC poate continua să presteze anumite servicii sau activități de compensare în cursul perioadei de adaptare, precum și eventualele măsuri care ar trebui luate în această perioadă pentru a limita costurile potențiale suportate de membrii compensatori și de clienții acestora, în special de cei stabiliți în Uniune.

(39)  Este important ca băncile centrale de emisiune să fie consultate individual de către ESMA și să își exprime acordul cu privire la orice potențială recomandare de a refuza recunoașterea unui CPC dintr-o țară terță, având în vedere impactul pe care o astfel de decizie îl poate avea asupra monedei pe care o emit, precum și cu privire la raportul ESMA privind aplicarea unui eventual act de punere în aplicare al Comisiei adoptat în urma unei asemenea recomandări. Cu toate acestea, în cazul unei astfel de recomandări sau al unui astfel de raport, acordul sau preocupările pe care le poate exprima o bancă centrală de emisiune ar trebui să se refere numai la moneda pe care o emite și nu la recomandare sau la raport în ansamblul lor.

(40)  ESMA ar trebui să reexamineze periodic recunoașterea CPC-urilor din țări terțe, precum și clasificarea lor ca CPC-uri de nivel 1 sau de nivel 2. În acest sens, ESMA ar trebui să aibă în vedere, printre altele, schimbările legate de natura, dimensiunea și complexitatea activității CPC-urilor dintr-o țară terță. Aceste reexaminări ar trebui să aibă loc cel puțin o dată la cinci ani sau în orice moment în care un CPC dintr-o țară terță recunoscut și-a extins sau și-a redus gama activităților și a serviciilor în Uniune. În cazul în care stabilește, în urma reexaminării, că un CPC de nivel 1 ar trebui să fie clasificat ca CPC de nivel 2, ESMA ar trebui să instituie o perioadă de adaptare corespunzătoare de maximum 18 luni în care CPC-ul să se conformeze cerințelor aplicabile CPC-urilor de nivel 2.

(41)  De asemenea, la solicitarea unui CPC de nivel 2, ESMA ar trebui să poată ține seama de măsura în care conformitatea unui CPC de importanță sistemică dintr-o țară terță cu cerințele aplicabile în țara terță respectivă este comparabilă cu conformitatea respectivului CPC cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Atunci când efectuează evaluarea respectivă, ESMA ar trebui să ia în considerare actul de punere în aplicare adoptat de Comisie în care se stabilește că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale țării terțe în care CPC-ul este stabilit sunt echivalente cu cele prevăzute în prezentul regulament și cu orice condiții care pot fi impuse aplicării respectivului act de punere în aplicare. Atunci când efectuează evaluarea respectivă, pentru a asigura proporționalitatea, ESMA ar trebui să ia în considerare și măsura în care instrumentele financiare compensate de CPC sunt denominate în monede din Uniune. Comisia ar trebui să adopte un act delegat care să precizeze în detaliu modalitățile și condițiile pentru evaluarea conformității comparabile.

(42)  ESMA ar trebui să dețină toate competențele necesare pentru a supraveghea CPC-urile recunoscute din țări terțe astfel încât să asigure conformitatea continuă a acestora cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 648/2012. ▌

(43)  Pentru a facilita schimburile de informații și cooperarea dintre ESMA, autoritățile competente ale statelor membre responsabile de supravegherea CPC-urilor și autoritățile competente responsabile de supravegherea entităților asupra cărora ar putea avea un impact operațiunile CPC-urilor din țări terțe, ESMA ar trebui să instituie un colegiu pentru CPC-uri din țări terțe. Membrii colegiului ar trebui să aibă, de asemenea, posibilitatea de a solicita ca orice chestiune specifică legată de CPC-uri din țări terțe să fie discutată de către Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri.

(44)  Pentru ca ESMA să își poată îndeplini cu eficacitate atribuțiile în ceea ce privește CPC-urile din țări terțe, CPC-urile din țări terțe ar trebui să plătească taxe de supraveghere pentru atribuțiile de supraveghere și atribuțiile administrative ale ESMA. Taxele ar trebui să acopere costurile asociate prelucrării cererilor de recunoaștere a CPC-urilor din țări terțe și supravegherii acestor CPC-uri. Comisia ar trebui să precizeze în detaliu în cadrul unui act delegat tipurile de taxe, cazurile în care se percep taxe, cuantumul taxelor și modalitățile de plată a acestora.

(45)  ESMA ar trebui să poată desfășura investigații și inspecții la fața locului vizând CPC-urile de nivel 2 și părțile terțe conexe cărora CPC-urile respective le-au externalizat funcții operaționale, servicii sau activități. Dacă este cazul, autoritățile competente responsabile de supravegherea membrilor compensatori stabiliți în Uniune ar trebui să fie informate cu privire la constatările unor astfel de investigații și inspecții la fața locului. Dacă acest lucru este relevant pentru exercitarea atribuțiilor lor de politică monetară, băncile centrale de emisiune a monedelor din Uniune în care sunt denominate instrumentele financiare compensate sau care urmează a fi compensate prin CPC-uri ar trebui să poată solicita participarea la astfel de inspecții la fața locului.

(46)  ESMA ar trebui să poată impune penalități cu titlu cominatoriu pentru a obliga CPC-urile din țări terțe să înceteze o încălcare, să furnizeze informații complete și corecte în urma solicitărilor ESMA sau să se supună unei investigații sau unei inspecții la fața locului.

(47)  ESMA ar trebui să poată impune amenzi atât CPC-urilor de nivel 1, cât și CPC-urilor de nivel 2 în cazul în care constată că acestea au încălcat, intenționat sau din neglijență, dispozițiile prezentului regulament prin faptul că au furnizat ESMA informații incorecte sau care induc în eroare. De asemenea, ESMA ar trebui să poată impune amenzi CPC-urilor de nivel 2 în cazul în care constată că acestea au încălcat, intenționat sau din neglijență, cerințele suplimentare care li se aplică în temeiul prezentului regulament. În cazul în care ESMA a apreciat, în conformitate cu articolul 25a alineatul (1), că se poate considera că un CPC de nivelul 2, prin respectarea cadrului juridic aplicabil al țării terțe, respectă cerințele menționate la articolul 25 alineatul (2b) litera (a) și prevăzute la articolul 16 și în titlurile IV și V, conduita respectivului CPC nu ar trebui să fie considerată o încălcare a prezentului regulament, în măsura în care ea respectă aceste cerințe comparabile.

(48)  Amenzile ar trebui impuse în funcție de gravitatea încălcărilor. Încălcările ar trebui clasificate în grupuri diferite pentru care să se stabilească amenzi specifice. Pentru a calcula amenda aferentă unei anumite încălcări, ESMA ar trebui să aplice o metodologie în două etape care să constea în stabilirea unui cuantum de bază pentru amendă și ajustarea acestuia, dacă este necesar, cu ajutorul anumitor coeficienți. Cuantumul de bază ar trebui stabilit ținând seama de cifra de afaceri anuală a respectivelor CPC-uri din țări terțe, iar ajustările ar trebui făcute prin creșterea sau reducerea cuantumului de bază aplicând coeficienții relevanți în conformitate cu prezentul regulament.

(49)  Prezentul regulament ar trebui să prevadă coeficienții legați de anumite circumstanțe agravante sau atenuante, astfel încât ESMA să aibă instrumentele necesare pentru a decide cu privire la aplicarea unei amenzi proporționale cu gravitatea încălcării comise de un CPC dintr-o țară terță, luând în considerare circumstanțele în care a fost comisă încălcarea.

(50)  Decizia de a impune amenzi sau penalități cu titlu cominatoriu ar trebui să se bazeze pe o anchetă independentă.

(51)  Înainte de luarea deciziei de a aplica amenzi sau penalități cu titlu cominatoriu, ESMA ar trebui să le acorde persoanelor care fac obiectul procedurilor posibilitatea de a fi audiate, pentru a respecta dreptul lor la apărare.

(52)  ESMA ar trebui să nu impună amenzi sau penalități cu titlu cominatoriu în cazul în care o achitare sau o condamnare anterioară în temeiul unor fapte identice sau al unor fapte în esență identice a dobândit autoritate de lucru judecat în urma unor proceduri penale în temeiul dreptului intern.

(53)  Deciziile ESMA de impunere a unor amenzi și penalități cu titlu cominatoriu ar trebui să fie executorii, iar executarea ar trebui să facă obiectul normelor de procedură civilă în vigoare în statul pe al cărui teritoriu se realizează. Normele de procedură civilă ar trebui să nu includă norme de procedură penală, dar ar putea include norme de procedură administrativă.

(54)  În cazul unei încălcări comise de un CPC de nivel 2, ESMA ar trebui să aibă competența de a aplica o serie de măsuri de supraveghere, inclusiv de a solicita CPC-ului de nivel 2 să pună capăt încălcării ▌ și, în ultimă instanță, de a retrage recunoașterea în cazul în care CPC-ul de nivel 2 a încălcat în mod grav sau repetat prezentul regulament. Măsurile de supraveghere ar trebui aplicate de ESMA ținând seama de natura și de gravitatea încălcării și ar trebui să respecte principiul proporționalității. Înainte de luarea unei decizii privind măsurile de supraveghere, ESMA ar trebui să le acorde persoanelor care fac obiectul procedurilor posibilitatea de a fi audiate, pentru a respecta dreptul lor la apărare. În cazul în care decide să retragă recunoașterea, ESMA ar trebui să limiteze posibila perturbare a pieței definind o perioadă de adaptare corespunzătoare de maximum doi ani.

(55)  În ceea ce privește validarea de către autoritățile competente și de către ESMA a modificărilor semnificative ale modelelor și parametrilor adoptați pentru calcularea, în cazul unui CPC, a cerințelor de marjă, a contribuțiilor la fondul de garantare, a cerințelor în materie de garanții și a altor mecanisme de control al riscului, ar trebui clarificate aspectele procedurale și interacțiunea dintre validarea respectivă și decizia colegiului. Adoptarea preliminară a unei modificări semnificative a modelelor sau parametrilor ar trebui să fie posibilă atunci când acest lucru este necesar, în special atunci când modificarea rapidă a acestora este necesară pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a riscurilor CPC-ului.

(56)  Supravegherea eficace a CPC-urilor se bazează pe dezvoltarea de competențe, expertiză și capacități, precum și pe dezvoltarea de relații de cooperare și de schimburi între instituții. Întrucât toate acestea sunt procese care se dezvoltă în timp și care își urmează propria dinamică, elaborarea unui sistem de supraveghere funcțional, eficace și eficient pentru CPC-uri ar trebui să țină seama de evoluția potențială a acestuia pe termen lung. Prin urmare, este probabil ca repartizarea competențelor stabilită în prezentul regulament să evolueze pe măsură ce se vor dezvolta rolul și capacitățile ESMA, cu sprijinul Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri. Pentru a dezvolta o abordare eficientă și rezilientă în materie de supraveghere pentru CPC-uri, Comisia ar trebui să reexamineze eficacitatea atribuțiilor ESMA, în special a celor ale Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri, în promovarea unei aplicări convergente și coerente a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în Uniune și a repartizării responsabilităților între instituțiile și organele Uniunii și ale statelor membre. Comisia ar trebui, de asemenea, să raporteze cu privire la impactul regulamentului asupra condițiilor de concurență echitabile între CPC-uri și să evalueze cadrul de recunoaștere și de supraveghere a CPC-urilor din țări terțe. Comisia ar trebui să transmită acest raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit de eventuale propuneri adecvate, în termen de 36 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(57)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește: precizarea în detaliu a tipurilor de taxe, a cazurilor în care se percep taxe, a cuantumului taxelor care trebuie achitate și a modalităților de plată a acestora; indicarea ▌ criteriilor pentru a stabili dacă un CPC dintr-o țară terță este sau este probabil să devină important din punct de vedere sistemic pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia ori mai multor state membre ale acesteia; precizarea în detaliu a criteriilor care urmează a fi folosite în evaluările sale privind echivalența țărilor terțe; specificarea modului și a condițiilor de respectare a anumitor cerințe de către CPC-urile din țări terțe; normele suplimentare de procedură referitoare la impunerea amenzilor sau a penalităților cu titlu cominatoriu, inclusiv dispozițiile privind dreptul la apărare, termenele, colectarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu și termenele de prescripție pentru impunerea și executarea penalităților cu titlu cominatoriu sau a amenzilor; măsurile de modificare a anexei IV pentru a ține seama de evoluțiile de pe piețele financiare.

(58)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, în special în ceea ce privește recunoașterea unor CPC-uri din țări terțe și echivalența cadrelor juridice din țările terțe, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare.

(59)  Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume îmbunătățirea siguranței și a eficienței CPC-urilor prin stabilirea unor cerințe uniforme privind activitățile acestora, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele lor, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(60)  Utilizarea de către ESMA a competenței sale de a recunoaște un CPC dintr-o țară terță ca fiind de nivel 1 sau de nivel 2 ar trebui să fie amânată până la precizarea în detaliu a criteriilor care să permită să se evalueze (i) dacă un CPC dintr-o țară terță este sau este probabil să devină important din punct de vedere sistemic pentru sistemul financiar al UE sau al unuia ori mai multor state membre ale acesteia și (ii) conformitatea comparabilă.

(61)  Prin urmare, Regulamentul (UE) ▌ nr. 648/2012 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 6 alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:"

„(b) CPC-urile care sunt autorizate în conformitate cu articolul 17 sau recunoscute în conformitate cu articolul 25, precum și data autorizării sau a recunoașterii, indicând CPC-urile care sunt autorizate sau recunoscute în vederea îndeplinirii obligației de compensare”.

"

2.  La articolul 15, se adaugă următorul alineat:"

„(3) Pentru a asigura aplicarea consecventă a prezentului articol, ESMA, în colaborare cu SEBC, elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care precizează condițiile în care serviciile sau activitățile suplimentare pe care un CPC dorește să le adauge la obiectul său de activitate nu sunt acoperite de autorizația inițială și, prin urmare, necesită o extindere a autorizației în conformitate cu alineatul (1), precum și procedura de consultare a colegiului instituit în conformitate cu articolul 18 cu privire la îndeplinirea sau nu a acestor condiții.

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la … [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

"

3.  La articolul 17, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"

„(3) În termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea cererii, autoritatea competentă ▌ evaluează dacă cererea este completă. Dacă cererea nu este completă, autoritatea competentă stabilește un termen până la care CPC-ul solicitant trebuie să îi furnizeze informații suplimentare. La primirea acestor informații suplimentare, autoritatea competentă le transmite imediat ESMA și colegiului instituit în conformitate cu articolul 18 alineatul (1). După ce stabilește ▌ că o cerere este completă, autoritatea competentă trimite o notificare în acest sens CPC-ului solicitant, membrilor colegiului și ESMA.”

"

4.   Articolul 18 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) În termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri complete în conformitate cu articolul 17, autoritatea competentă a CPC-ului instituie, administrează și prezidează un colegiu pentru facilitarea exercitării atribuțiilor menționate la articolele 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 și 54.”;

"

(b)  la alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:"

„(a) președintele sau oricare dintre membrii independenți ai Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri menționat la articolul 24a alineatul (2) literele (a) și (b);”;

"

(c)  la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:"

„(c) autoritățile competente responsabile de supravegherea membrilor compensatori ai CPC-ului stabiliți în cele trei state membre cu cele mai mari contribuții agregate pe durata unui an la fondul de garantare al CPC-ului menționat la articolul 42, precum și, atunci când este relevant, BCE, în cadrul atribuțiilor legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit în cadrul mecanismului unic de supraveghere, care îi sunt atribuite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului(6).”;

"

(d)  la alineatul (2), se introduce următoarea literă (ca):"

„(ca) autoritățile competente ale membrilor compensatori, în afara celor menționați la litera (c), cu acordul autorității competente a CPC-ului. Autoritățile competente respective solicită acordul autorității competente a CPC-ului de a participa la colegiu, justificându-și cererea pe baza evaluării de către ele a impactului pe care îl pot avea dificultățile financiare ale unui CPC asupra stabilității financiare din statul lor membru respectiv. În cazul în care nu aprobă cererea, autoritatea competentă a CPC-ului transmite în scris prezentarea detaliată și completă a motivelor.”;

"

(e)  la alineatul (2), se adaugă următoarea literă:"

„(i) băncile centrale de emisiune a monedelor din Uniune în care sunt denominate instrumentele financiare compensate sau care urmează a fi compensate printr-un alt CPC decât cele menționate la litera (h), cu acordul autorității competente a CPC-ului. Băncile centrale de emisiune respective solicită acordul autorității competente a CPC-ului de a participa la colegiu, justificându-și cererea pe baza evaluării de către ele a impactului pe care îl pot avea dificultățile financiare ale unui CPC asupra monedei lor de emisiune respective. În cazul în care nu aprobă cererea, autoritatea competentă a CPC-ului transmite în scris prezentarea detaliată și completă a motivelor.”;

"

(f)  la alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:"

„Autoritatea competentă a CPC-ului face publică pe site-ul său și notifică ESMA o listă cu membrii colegiului, în termen de 30 de zile calendaristice de la instituirea colegiului. Lista se actualizează de către autoritatea competentă a CPC-ului, fără întârzieri nejustificate, după orice modificare a componenței colegiului. ESMA publică pe site-ul său, fără întârzieri nejustificate, liste ale membrilor fiecărui colegiu înființat, după primirea notificării din partea autorităților competente ale CPC-urilor.”;

"

(g)  la alineatul (4), se adaugă următorul paragraf:"

„Pentru a facilita exercitarea atribuțiilor conferite colegiilor în conformitate cu primul paragraf, membrii colegiului menționați la alineatul (2) au dreptul de a contribui la stabilirea ordinii de zi a reuniunilor colegiului, în special prin adăugarea de puncte pe ordinea de zi a unei reuniuni.”;

"

(h)  la alineatul (5), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Acordul definește modalitățile practice de funcționare a colegiului, inclusiv normele detaliate privind:

   (i) procedurile de vot menționate la articolul 19 alineatul (3);
   (ii) procedurile pentru stabilirea ordinii de zi a reuniunilor colegiului;
   (iii) frecvența reuniunilor colegiului;
   (iv) formatul și aria de acoperire a informațiilor care trebuie furnizate membrilor colegiului de autoritatea competentă a CPC-ului, în special în ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu articolul 21 alineatul (4);
   (v) termenele minime corespunzătoare pentru evaluarea documentației relevante de către membrii colegiului;
   (vi) modalitățile de comunicare între membrii colegiului.

De asemenea, acordul poate defini atribuțiile care urmează să fie încredințate autorității competente a CPC-ului sau unui alt membru al colegiului.”;

"

(i)  alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:"

„(6) Pentru a asigura funcționarea consecventă și coerentă a colegiilor în întreaga Uniune, ESMA elaborează, în cooperare cu SEBC, proiecte de standarde tehnice de reglementare în care precizează condițiile în care monedele din Uniune menționate la alineatul (2) litera (h) sunt considerate drept cele mai relevante, precum și detaliile modalităților practice menționate la alineatul (5).

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la ... [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

"

5.  Articolul 19 se modifică după cum urmează:

(a)  se introduce următorul alineat:"

„(1a) În cazul în care colegiul emite un aviz în temeiul prezentului regulament, la cererea oricărui membru al colegiului și după adoptarea cu majoritate de către colegiu, în conformitate cu alineatul (3), avizul adoptat de colegiu poate include, în plus față de stabilirea îndeplinirii sau nu de către CPC a cerințelor prevăzute în prezentul regulament, recomandări care vizează soluționarea deficiențelor în gestionarea riscurilor aferente CPC-ului și creșterea rezilienței acestuia.

În cazul în care colegiul poate emite un aviz, orice bancă centrală de emisiune care este membră a colegiului în temeiul literelor (h) și (i) poate adopta recomandări privind moneda pe care o emite.”;

"

(b)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"

„(3) Avizul majoritar al colegiului se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor săi.

Pentru colegiile cu cel mult 12 membri, maximum doi membri ai colegiului care aparțin aceluiași stat membru au drept de vot, fiecare membru cu drept de vot dispunând de un vot. Pentru colegiile care au mai mult de 12 membri, maximum trei membri care aparțin aceluiași stat membru au drept de vot, fiecare membru cu drept de vot dispunând de un vot.

În cazul în care este membră a colegiului în temeiul articolului 18 alineatul (2) literele ▌ (c) și (h), BCE deține două voturi în cadrul colegiului.

Membrii colegiului menționați la articolul 18 alineatul (2) literele (a), (ca) și (i) nu au drept de vot în ceea ce privește avizele colegiului.”;

"

(c)  se adaugă următorul alineat:"

„(4) Fără a aduce atingere procedurii prevăzute la articolul 17, autoritatea competentă ia în considerare în mod adecvat avizul colegiului adoptat în conformitate cu alineatul (1), inclusiv eventualele recomandări care vizează soluționarea deficiențelor în gestionarea riscurilor aferente CPC-ului și creșterea rezilienței acestuia. În cazul în care autoritatea competentă a CPC-ului nu este de acord cu un aviz al colegiului, inclusiv cu eventualele recomandări din cadrul acestuia, care vizează soluționarea deficiențelor în procedurile de gestionare a riscurilor aferente CPC-ului și creșterea rezilienței acestuia, decizia sa conține o motivație completă și o explicație privind orice deviere semnificativă de la avizul sau recomandările respective.”

"

6.  Articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Fără a aduce atingere rolului colegiului, autoritățile competente menționate la articolul 22 ▌ examinează acordurile, strategiile, procesele și mecanismele puse în aplicare de CPC-uri pentru a respecta prezentul regulament și evaluează riscurile, incluzând cel puțin riscurile financiare și operaționale, la care CPC-urile sunt sau ar putea fi expuse.”;

"

(b)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"

„(3) Autoritățile competente stabilesc frecvența și gradul de detaliu ale examinării și evaluării menționate la alineatul (1), ținând seama în mod deosebit de dimensiunea, importanța sistemică, natura, amploarea ▌ și complexitatea activităților CPC-urilor vizate, precum și de interconectarea acestora cu alte infrastructuri ale piețelor financiare. Examinarea și evaluarea au loc cel puțin o dată pe an.

▌CPC-urile fac obiectul unor inspecții la fața locului. La cererea ESMA, autoritățile competente pot invita personalul ESMA ▌ să participe la aceste inspecții la fața locului.

Autoritatea competentă poate transmite ESMA orice informație primită de la CPC-uri în cursul inspecțiilor la fața locului sau în legătură cu acestea.”;

"

(c)  alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:"

„(6) Până la ... [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], pentru a asigura consecvența în ceea ce privește formatul, frecvența și gradul de detaliu ale examinării efectuate de autoritățile naționale competente în conformitate cu prezentul articol, ESMA emite ghiduri, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, pentru a aduce precizări suplimentare, într-un mod care este în concordanță cu dimensiunea, structura și organizarea internă ale CPC-urilor, precum și cu natura, amploarea și complexitatea activităților acestora, cu privire la procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare menționate la prezentul articol alineatele (1) și (2) și la alineatul (3) primul paragraf.”

"

7.  În titlul III capitolul 3, se introduce următorul articol:"

„Articolul 23a

Cooperarea în materie de supraveghere dintre autoritățile competente și ESMA în ceea ce privește CPC-urile autorizate

(1)  ESMA îndeplinește un rol de coordonare între autoritățile competente și între colegii, pentru a institui o cultură comună în materie de supraveghere și practici de supraveghere consecvente, a asigura proceduri uniforme și abordări consecvente și a consolida coerența rezultatelor supravegherii, în special în ceea ce privește domeniile de supraveghere care au o dimensiune transfrontalieră sau un posibil impact transfrontalier.

(2)  Autoritățile competente ▌ își transmit proiectele de decizie către ESMA înainte de a adopta orice act sau măsură în temeiul articolelor 7, 8, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 și 54.

▌Autoritățile competente pot transmite ESMA, de asemenea, proiecte de decizii înainte de a adopta orice alt act sau altă măsură în conformitate cu atribuțiile lor în temeiul articolului 22 alineatul (1).

(3)  În termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii unui proiect de decizie transmis în conformitate cu alineatul (2) în legătură cu un anumit articol, ESMA furnizează autorității competente un aviz cu privire la acest proiect de decizie în cazul în care este necesar pentru promovarea unei aplicări consecvente și coerente a articolului respectiv.

În cazul în care proiectul de decizie transmis către ESMA în conformitate cu alineatul (2) arată lipsa convergenței sau a coerenței în aplicarea prezentului regulament, ESMA emite ghiduri sau recomandări pentru a promova consecvența sau coerența necesară în aplicarea prezentului regulament, în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(4)  În cazul în care ESMA adoptă un aviz în conformitate cu alineatul (3), autoritatea competentă ține seama de acesta în mod corespunzător și informează ESMA cu privire la eventualele acțiuni întreprinse în sensul acestuia sau la absența lor. În cazul în care nu este de acord cu un aviz al ESMA, autoritatea competentă transmite ESMA observații cu privire la orice deviere semnificativă de la avizul respectiv.”

"

8.  Articolul 24 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 24

Situații de urgență

Autoritatea competentă a CPC-ului sau orice altă autoritate relevantă informează ESMA, colegiul, membrii relevanți ai SEBC și alte autorități relevante, fără întârzieri nejustificate, în legătură cu orice situație de urgență în raport cu un CPC, inclusiv evoluții de pe piețele financiare, care poate avea efecte negative în ceea ce privește lichiditatea pieței, mecanismele de transmisie a politicii monetare, buna funcționare a sistemelor de plată și stabilitatea sistemului financiar din oricare dintre statele membre în care este stabilit CPC-ul sau unul dintre membrii compensatori ai acestuia.”

"

9.  Se introduce următorul capitol:"

„CAPITOLUL 3A

Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri

Articolul 24a

Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri

(1)  ESMA instituie un comitet intern permanent în temeiul articolului 41 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 în scopul elaborării proiectelor de decizii care trebuie adoptate de consiliul supraveghetorilor și al îndeplinirii atribuțiilor stabilite la alineatele (5) și (7) („Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri”).

(2)  Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri este alcătuit din:

   (a) președinte, cu drept de vot;
   (b) doi membri independenți, cu drept de vot;
   (c) autoritățile competente ale statelor membre menționate la articolul 22 din prezentul regulament cu un CPC autorizat, cu drept de vot; în cazul în care un stat membru a desemnat mai multe autorități competente, fiecare dintre autoritățile competente desemnate din respectivul stat membru poate hotărî să numească un reprezentant în scopul participării în temeiul prezentei litere, însă pentru procedurile de vot prevăzute la articolul 24c, reprezentanții respectivului stat membru sunt considerați împreună ca fiind un singur membru cu drept de vot;
   (d) în cazul în care Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri se întrunește:
   (i) în legătură cu CPC-uri din țări terțe, în ceea ce privește elaborarea tuturor deciziilor care fac obiectul articolelor menționate la alineatul (7) vizând CPC-urile de nivel 2 și al articolului 25 alineatul (2a), pentru care se întrunește Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri, băncile centrale de emisiune menționate la articolul 25 alineatul (3) litera (f) care au solicitat statutul de membru al Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri, fără drept de vot;
   (ii) în legătură cu CPC-urile autorizate în conformitate cu articolul 14, în contextul discuțiilor referitoare la alineatul (5) litera (b) și litera (c) punctul (iv), băncile centrale de emisiune a monedelor din Uniune în care sunt denominate instrumentele financiare compensate prin CPC-uri autorizate, care au solicitat statutul de membru al Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri, fără drept de vot.

Statutul de membru în sensul punctelor (i) și (ii) se acordă automat pe baza unei cereri scrise punctuale adresate președintelui.

Președintele poate invita să participe ca observatori la reuniunile Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri, dacă este oportun și necesar, membri ai colegiilor menționate la articolul 18.

Reuniunile Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri sunt convocate de președintele acestuia, din proprie inițiativă sau la cererea oricăruia dintre membrii cu drept de vot. Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri se întrunește cel puțin de cinci ori pe an.

(3)  Președintele și membrii independenți ai Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri sunt profesioniști independenți angajați cu normă întreagă. Aceștia sunt numiți de consiliul supraveghetorilor în urma unei proceduri de selecție deschise, pe baza meritelor, a competențelor și a cunoștințelor privind compensarea, posttranzacționarea, supravegherea prudențială și aspectele financiare, precum și a experienței relevante pentru supravegherea și reglementarea CPC-urilor.

Înainte de numire și în termen de o lună de la selecționarea de către consiliul supraveghetorilor, care prezintă Parlamentului European lista restrânsă de candidați pe care i-a selecționat respectând echilibrul de gen, Parlamentul European, după audierea candidaților selecționați, decide aprobarea sau respingerea acestora.

În cazul în care președintele sau oricare dintre membrii independenți nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale sau a fost găsit vinovat de abateri grave, Consiliul poate, la propunerea Comisiei, care este aprobată de Parlamentul European, să adopte o decizie de punere în aplicare pentru demiterea acestuia. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

Parlamentul European sau Consiliul poate informa Comisia că consideră îndeplinite condițiile pentru demiterea președintelui sau a unuia dintre membrii independenți ai Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri, iar Comisia dă un răspuns la această informare.

Mandatul președintelui și al membrilor independenți ai Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri este de cinci ani și poate fi reînnoit o dată.

(4)  Președintele și membrii independenți ai Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri nu exercită nicio funcție la nivel național, la nivelul Uniunii sau la nivel internațional. Aceștia acționează independent și obiectiv în interesul exclusiv al Uniunii în ansamblul său, nu solicită și nu primesc instrucțiuni din partea instituțiilor sau a organelor Uniunii, din partea niciunui guvern al unui stat membru și din partea niciunui alt organism public sau privat.

Nici statele membre, nici instituțiile sau organele Uniunii și niciun alt organism public sau privat nu încearcă să influențeze președintele și membrii independenți ai Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri în îndeplinirea atribuțiilor acestora.

În conformitate cu Statutul funcționarilor menționat la articolul 68 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, după părăsirea funcției, președintele și membrii independenți ai Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri respectă în continuare obligația de a manifesta integritate și discreție în ceea ce privește acceptarea anumitor funcții sau beneficii.

(5)  În ceea ce privește CPC-urile autorizate sau care solicită o autorizare în conformitate cu articolul 14, Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri, în scopurile articolului 23a alineatul (1), elaborează deciziile și îndeplinește atribuțiile încredințate ESMA la articolul 23a alineatul (2) și la literele următoare:

   (a) desfășoară, cel puțin o dată pe an, o evaluare inter pares a activităților de supraveghere ale tuturor autorităților competente în ceea ce privește autorizarea și supravegherea CPC-urilor, în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010;
   (b) organizează și coordonează, cel puțin o dată pe an, evaluări la nivelul Uniunii în ceea ce privește reziliența CPC-urilor la evoluții negative ale pieței, în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010;
   (c) promovează schimburi periodice și discuții între autoritățile competente desemnate în conformitate cu articolul 22 alineatul (1), referitoare la:
   (i) activitățile și deciziile relevante în materie de supraveghere care au fost adoptate de autoritățile competente menționate la articolul 22 în cadrul îndeplinirii atribuțiilor lor în conformitate cu prezentul regulament în ceea ce privește autorizarea și supravegherea CPC-urilor stabilite pe teritoriul lor;
   (ii) proiectele de decizii transmise către ESMA de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 23a alineatul (2) primul paragraf;
   (iii) proiectele de decizii transmise către ESMA de autoritatea competentă pe bază voluntară în conformitate cu articolul 23a alineatul (2) al doilea paragraf;
   (iv) evoluțiile relevante ale pieței, inclusiv situațiile sau evenimentele care afectează sau ar putea afecta soliditatea financiară sau prudențială sau reziliența CPC-urilor autorizate în conformitate cu articolul 14 sau a membrilor lor compensatori;
   (d) este informat și discută cu privire la toate avizele și recomandările adoptate de către colegii în conformitate cu articolul 19, în scopul de a contribui la funcționarea consecventă și coerentă a colegiilor și de a favoriza consecvența aplicării prezentului regulament între acestea.

În sensul primului paragraf literele (a)-(d), autoritățile competente furnizează ESMA toate informațiile și documentele relevante, fără întârzieri nejustificate.

În cazul în care activitățile menționate la literele (a) și (b) sau schimburile menționate la literele (c) și (d) de la primul paragraf indică o lipsă de convergență și de coerență în aplicarea prezentului regulament, ESMA emite ghidurile sau recomandările necesare în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 sau avize în temeiul articolului 29 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. În cazul în care o evaluare menționată la primul paragraf litera (b) indică deficiențe legate de reziliența unuia sau mai multor CPC-uri, ESMA emite recomandările necesare în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(6)  În plus, Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri poate:

   (a) pe baza activităților sale în conformitate cu alineatul (5) literele (a), (b), (c) și (d), să solicite consiliului supraveghetorilor să analizeze dacă este necesară adoptarea de către ESMA de ghiduri, recomandări și avize pentru a soluționa inconsecvențele din aplicarea de către autoritățile competente și de către colegii a prezentului regulament. Consiliul supraveghetorilor ține seama în mod corespunzător de aceste solicitări și transmite un răspuns adecvat;
   (b) să prezinte consiliului supraveghetorilor avize cu privire la deciziile care urmează a fi luate în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, cu excepția deciziilor menționate la articolele 17 și 19 din respectivul regulament, referitoare la atribuții conferite autorităților competente menționate la articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(7)  Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri pregătește, în ceea ce privește CPC-urile din țări terțe, proiecte de decizii care urmează să fie luate de consiliul supraveghetorilor și îndeplinește atribuțiile încredințate ESMA la articolele 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m, 25n și la articolul 85 alineatul (6).

(8)  În ceea ce privește CPC-urile din țări terțe, Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri partajează cu colegiul pentru CPC-uri din țări terțe ordinile de zi ale reuniunilor sale înainte ca aceste reuniuni să aibă loc, procesele-verbale ale reuniunilor sale, proiectele complete de decizie pe care le prezintă consiliului supraveghetorilor și deciziile finale adoptate de consiliul supraveghetorilor.

(9)  Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri este sprijinit de personal specializat din partea ESMA care deține cunoștințe, competențe și experiență suficiente în vederea:

   (a) pregătirii reuniunilor Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri;
   (b) pregătirii analizelor necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri;
   (c) sprijinirii Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri al ESMA în cadrul cooperării sale internaționale la nivel administrativ.

(10)  În sensul prezentului regulament, ESMA asigură o separare structurală între Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri și alte funcții menționate în Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 24b

Consultarea băncilor centrale de emisiune

(1)  În ceea ce privește deciziile care urmează să fie luate în temeiul articolelor 41, 44, 46, 50 și 54 în legătură cu CPC-urile de nivel 2, Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri se consultă cu băncile centrale de emisiune menționate la articolul 25 alineatul (3) litera (f). Fiecare bancă centrală de emisiune poate reacționa. Eventualele răspunsuri sunt primite în termen de zece zile lucrătoare de la transmiterea proiectului de decizie. În situații de urgență, perioada sus-menționată nu depășește 24 de ore. Dacă o bancă centrală de emisiune propune modificări sau formulează obiecții cu privire la proiectele de decizii în temeiul articolelor 41, 44, 46, 50 și 54, aceasta comunică motivele complete și detaliate, în scris. După încheierea perioadei de consultare, Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri ține seama în mod corespunzător de modificările propuse de către băncile centrale de emisiune.

(2)  În cazul în care nu reflectă în proiectul său de decizie modificările propuse de o bancă centrală de emisiune, Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri informează respectiva bancă centrală de emisiune în scris, oferind o prezentare completă a motivelor pentru care nu ia în considerare modificările propuse de către banca centrală de emisiune respectivă, precum și o explicație în caz de devieri de la modificările respective. Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri transmite consiliului supraveghetorilor, împreună cu proiectul său de decizie, modificările propuse de băncile centrale de emisiune și explicațiile sale pentru cazul în care nu le ia în considerare.

(3)  În ceea ce privește deciziile care urmează să fie luate în temeiul articolului 25 alineatul (2c) și al articolului 85 alineatul (6), Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri cere acordul băncilor centrale de emisiune menționate la articolul 25 alineatul (3) litera (f) cu privire la chestiunile care au legătură cu monedele pe care acestea le emit. Se consideră că fiecare bancă centrală de emisiune și-a dat acordul, cu excepția cazului în care o bancă centrală de emisiune propune modificări sau formulează obiecții în termen de zece zile lucrătoare de la transmiterea proiectului de decizie. În cazul în care propune modificări sau formulează obiecții cu privire la un proiect de decizie, banca centrală de emisiune transmite în scris prezentarea detaliată și completă a motivelor. În cazul în care o bancă centrală de emisiune propune modificări referitoare la chestiuni care au legătură cu moneda pe care o emite, Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri poate transmite consiliului supraveghetorilor proiectul de decizie numai în forma modificată în ceea ce privește chestiunile respective. În cazul în care o bancă centrală de emisiune formulează obiecții referitoare la chestiuni care au legătură cu moneda pe care o emite, Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri nu include chestiunile respective în proiectul de decizie pe care îl transmite consiliului supraveghetorilor spre adoptare.

Articolul 24c

Procesul decizional în cadrul Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri

Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri adoptă decizii cu majoritatea simplă a membrilor săi cu drept de vot. În caz de egalitate, președintele deține votul decisiv.

Articolul 24d

Procesul decizional în cadrul consiliului supraveghetorilor

În cazul în care Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri transmite proiecte de decizii consiliului supraveghetorilor în temeiul articolului 25 alineatele (2), (2a), (2b), (2c) și (5), al articolului 25m, al articolului 85 alineatul (6), al articolului 89 alineatul (3b) și, în plus, numai pentru CPC-urile de nivel 2, în temeiul articolelor 41, 44, 46, 50 și 54, consiliul supraveghetorilor decide în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 în termen de zece zile lucrătoare.

În cazul în care Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri prezintă consiliului supraveghetorilor proiecte de decizii în temeiul altor articole decât cele prevăzute la primul paragraf, consiliul supraveghetorilor decide cu privire la aceste proiecte de decizii în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 în termen de trei zile lucrătoare.

Articolul 24e

Răspunderea

(1)  Parlamentul European sau Consiliul poate invita președintele și pe membrii independenți ai Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri să facă o declarație, cu respectarea deplină a independenței acestora. Aceștia fac o declarație în fața Parlamentului European și răspund la toate întrebările adresate de membrii acestuia, ori de câte ori li se solicită acest lucru.

(2)  Președintele și membrii independenți ai Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri prezintă Parlamentului European și Consiliului, la cerere și cu cel puțin 15 zile înainte de declarația menționată la alineatul (1), un raport scris privind principalele activități ale Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri.

(3)  Președintele și membrii independenți raportează orice informație relevantă solicitată de Parlamentul European în regim confidențial și ad-hoc. În aceste rapoarte nu se includ informații confidențiale despre CPC-uri la nivel individual.”

"

10.  Articolul 25 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Un CPC stabilit într-o țară terță nu poate oferi servicii de compensare membrilor compensatori sau locurilor de tranzacționare stabilite în Uniune decât dacă respectivul CPC este recunoscut de ESMA.”;

"

(b)  la alineatul (2), se adaugă următoarea literă:"

„(e) nu se consideră că CPC-ul ▌ este sau ▌ este probabil să devină important din punct de vedere sistemic ▌ în conformitate cu alineatul (2a) și, prin urmare, este un CPC de nivel 1.”;

"

(c)  se introduc următoarele alineate:"

„(2a) După consultarea CERS și a băncilor centrale de emisiune menționate la alineatul (3) litera (f), ESMA stabilește dacă un CPC este sau este probabil să devină important din punct de vedere sistemic pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia ori mai multor state membre ale acesteia, ▌ ținând cont de toate criteriile următoare:

   (a) natura, dimensiunea și complexitatea activității din Uniune și din afara Uniunii a CPC-ului, în măsura în care activitatea sa poate avea un impact sistemic asupra Uniunii sau a unuia ori mai multor state membre ale acesteia, inclusiv: (i) valoarea agregată, în fiecare monedă din Uniune, a tranzacțiilor compensate de CPC-ul respectiv sau expunerea agregată a CPC-ului care desfășoară activități de compensare la membrii săi compensatori și, în măsura în care informațiile sunt disponibile, la clienții și la clienții indirecți ai acestora stabiliți în Uniune, inclusiv în cazul în care aceștia au fost desemnați de statele membre ca aparținând categoriei «alte instituții de importanță sistemică (O-SII)», în temeiul articolului 131 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE și (ii) profilul de risc al CPC-ului, printre altele sub aspectul riscului juridic, operațional și comercial;
   (b) efectul pe care intrarea în dificultate sau perturbarea activității unui CPC l-ar avea pentru: (i) piețele financiare, inclusiv lichiditatea de pe piețele deservite; (ii) instituțiile financiare; (iii) sistemul financiar în general sau (iv) stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia ori mai multor state membre ale acesteia;
   (c) structura membrilor compensatori ai CPC-ului, inclusiv, în măsura în care informațiile sunt disponibile, structura rețelei de clienți și de clienți indirecți stabiliți în Uniune ai membrilor compensatori;
   (d) măsura în care sunt prezente servicii de compensare alternative furnizate de alte CPC-uri în instrumentele financiare denominate în monede din Uniune pentru membrii compensatori și, în măsura în care informațiile sunt disponibile, pentru clienții și pentru clienții indirecți ai acestora stabiliți în Uniune;
   (e) relația, interdependențele sau alte interacțiuni ale CPC-ului cu alte infrastructuri ale pieței financiare, cu alte instituții financiare și cu sistemul financiar în general, în măsura în care aceste interacțiuni sunt susceptibile de a avea un impact asupra stabilității financiare a Uniunii sau a unuia dintre statele sale membre.

Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 82 pentru a preciza în detaliu criteriile prevăzute la primul paragraf în termen de ... [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Fără a aduce atingere rezultatului procesului de recunoaștere, după efectuarea evaluării menționate la primul paragraf, ESMA informează CPC-ul solicitant dacă este considerat un CPC de nivel 1 sau nu în termen de 30 de zile lucrătoare de la stabilirea faptului că cererea respectivului CPC este completă în conformitate cu alineatul (4) primul paragraf.

(2b)  În cazul în care stabilește că un CPC este sau este probabil să devină important din punct de vedere sistemic (CPC de nivel 2) în conformitate cu alineatul (2a), ESMA recunoaște CPC-ul respectiv pentru furnizarea anumitor servicii sau activități de compensare numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții, în plus față de condițiile prevăzute la articolul 25 alineatul (2) literele (a), (b), (c) și (d):

   (a) CPC-ul respectă la momentul recunoașterii, iar ulterior continuă să respecte cerințele stabilite la articolul 16 și în titlurile IV și V. În ceea ce privește respectarea de către CPC a articolelor 41, 44, 46, 50 și 54, ESMA se consultă cu băncile centrale de emisiune menționate la alineatul (3) litera (f), în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24b alineatul (1) al doilea paragraf. ESMA ia în considerare, în conformitate cu articolul 25a alineatul (2), măsura în care respectarea de către un CPC a cerințelor respective este asigurată de respectarea de către acesta a cerințelor comparabile aplicabile în țara terță;
   (b) băncile centrale de emisiune menționate la alineatul (3) litera (f) au furnizat ESMA, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care s-a stabilit că un CPC dintr-o țară terță nu este un CPC de nivel 1 în conformitate cu articolul 25 alineatul (2a) al treilea paragraf sau în urma reexaminării prevăzute la alineatul (5), o confirmare scrisă a faptului că CPC-ul respectă următoarele cerințe pe care este posibil ca băncile centrale de emisiune respective să le fi impus în cadrul exercitării atribuțiilor lor de politică monetară:
   (i) să prezinte orice informație solicitată de banca centrală de emisiune la cererea motivată a acesteia, în cazul în care informația respectivă nu a fost obținută pe altă cale de ESMA;
   (ii) să coopereze pe deplin și în mod corespunzător cu banca centrală de emisiune în contextul evaluării rezilienței CPC-ului la condiții de piață nefavorabile, efectuată în conformitate cu articolul 25b alineatul (3);
   (iii) să deschidă sau să notifice intenția de a deschide, în conformitate cu criteriile și cerințele de acces relevante, un cont de depozit overnight la banca centrală de emisiune;
   (iv) să se conformeze cerințelor aplicate în situații excepționale de către banca centrală de emisiune, în limita competențelor sale, menite să abordeze riscurile de lichiditate sistemice temporare care afectează transmiterea politicii monetare sau buna funcționare a sistemelor de plată și care sunt legate de controlul riscurilor de lichiditate, de cerințele de marjă, de garanții, de mecanismele de decontare sau de acordurile de interoperabilitate.

Cerințele menționate la punctul (iv) asigură eficiența, soliditatea și reziliența CPC-urilor și sunt aliniate cu cele prevăzute la articolul 16 și în titlurile IV și V din prezentul regulament.

Aplicarea cerințelor menționate la punctul (iv) este o condiție a recunoașterii pentru o perioadă limitată, de până la șase luni. În cazul în care, la sfârșitul perioadei respective, banca centrală de emisiune consideră că situația excepțională persistă, aplicarea cerințelor în scopuri de recunoaștere poate fi prelungită o singură dată pentru o perioadă suplimentară de cel mult șase luni.

Înainte de impunerea sau extinderea cerințelor menționate la punctul (iv), banca centrală de emisiune informează ESMA, celelalte bănci centrale de emisiune menționate la alineatul (3) litera (f) și membrii colegiului pentru CPC-uri din țări terțe al ESMA și le furnizează o explicație a efectelor pe care cerințele pe care intenționează să le impună le pot avea asupra eficienței, solidității și rezilienței CPC-urilor, precum și o justificare a motivului pentru care cerințele sunt necesare și proporționale pentru a asigura transmiterea politicii monetare sau buna funcționare a sistemelor de plată în ceea ce privește moneda pe care o emite. ESMA înaintează băncii centrale de emisiune un aviz în termen de zece zile lucrătoare de la transmiterea proiectului de cerință sau a proiectului de extindere. În situații de urgență, perioada sus-menționată nu depășește 24 de ore. În avizul său, ESMA ia în considerare în special efectele cerințelor impuse asupra eficienței, solidității și rezilienței CPC-ului. Celelalte bănci centrale de emisiune menționate la alineatul (3) litera (f) pot transmite un aviz în același termen. După încheierea perioadei de consultare, banca centrală de emisiune ține seama în mod corespunzător de modificările propuse în avizele ESMA sau ale băncilor centrale de emisiune menționate la alineatul (3) litera (f). Banca centrală de emisiune informează, de asemenea, Parlamentul European și Consiliul înainte de a extinde aplicarea cerințelor menționate la punctul (iv).

Banca centrală de emisiune cooperează și face schimb de informații în mod continuu cu ESMA și cu celelalte bănci centrale de emisiune menționate la alineatul (3) litera (f) în legătură cu cerințele menționate la punctul (iv), în special în legătură cu evaluarea riscurilor de lichiditate sistemice și cu efectele pe care cerințele impuse le au asupra eficienței, solidității și rezilienței CPC-urilor.

Dacă o bancă centrală de emisiune impune oricare dintre cerințele menționate la primul paragraf litera (b) după ce un CPC de nivel 2 a fost recunoscut, conformitatea cu orice astfel de cerință este considerată drept o condiție a recunoașterii, iar băncile centrale de emisiune furnizează ESMA o confirmare scrisă, în termen de 90 de zile lucrătoare, cu privire la faptul că CPC-ul respectă cerința.

Dacă banca centrală de emisiune relevantă nu furnizează ESMA o confirmare scrisă în termenul stabilit, ESMA poate considera că această cerință este îndeplinită;

   (c) CPC-ul a furnizat ESMA atât o declarație scrisă, semnată de reprezentantul său legal, în care și-a exprimat consimțământul necondiționat:
   (i) de a furniza, în termen de trei zile lucrătoare de la notificarea unei cereri din partea ESMA, orice documente, evidențe, informații și date deținute de CPC-ul respectiv în momentul notificării cererii și
   (ii) de a permite ESMA să aibă acces la oricare dintre sediile CPC-ului, cât și un aviz juridic motivat din partea unui jurist independent care confirmă că consimțământul exprimat este valabil și executoriu în temeiul legislației aplicabile relevante;
   (d) CPC-ul a pus în aplicare toate măsurile necesare și a instituit toate procedurile necesare pentru a asigura conformitatea efectivă cu cerințele prevăzute la literele (a) și (c);
   (e) Comisia nu a adoptat un act de punere în aplicare în conformitate cu alineatul (2c).

(2c)  ESMA, după consultarea CERS și de comun acord cu ▌ băncile centrale de emisiune menționate la alineatul (3) litera (f), în conformitate cu articolul 24b alineatul (3) și proporțional cu gradul de importanță sistemică a CPC-ului în conformitate cu alineatul (2a), poate să concluzioneze, pe baza unei evaluări pe deplin motivate, că un CPC sau unele dintre serviciile sale de compensare au o importanță sistemică atât de mare încât CPC-ul nu ar trebui să fie recunoscut în scopul prestării anumitor servicii sau activități de compensare. Acordul unei bănci centrale de emisiune se referă numai la moneda pe care o emite și nu la recomandarea menționată la paragraful următor, în ansamblul său. De asemenea, în evaluarea sa, ESMA:

   (a) explică modul în care respectarea condițiilor prevăzute la alineatul (2b) nu ar combate suficient riscul la adresa stabilității financiare pentru Uniune sau pentru unul sau mai multe dintre statele sale membre ▌;
   (b) descrie caracteristicile serviciilor de compensare prestate de CPC, inclusiv cerințele de lichiditate și de decontare cu livrare fizică asociate cu prestarea acestor servicii;
   (c) pune la dispoziție o evaluare tehnică cantitativă a costurilor și beneficiilor, precum și a consecințelor unei decizii de a nu recunoaște CPC-ul în scopul prestării anumitor servicii sau activități de compensare, ținând seama de:
   (i) existența unor posibile alternative pentru a înlocui prestarea serviciilor de compensare în cauză în monedele respective pentru membrii compensatori și, în măsura în care informațiile sunt disponibile, pentru clienții lor și pentru clienții lor indirecți stabiliți în Uniune;
   (ii) consecințele posibile ale includerii contractelor în curs de desfășurare deținute la CPC-ul în cauză în domeniul de aplicare al actului de punere în aplicare.

Pe baza evaluării sale, ESMA recomandă Comisiei să adopte un act de punere în aplicare care să confirme că CPC-ul respectiv nu ar trebui să fie recunoscut în scopul prestării anumitor servicii sau activități de compensare.

Comisia are la dispoziție cel puțin 30 de zile lucrătoare pentru a evalua recomandarea ESMA.

După transmiterea recomandării menționate la al doilea paragraf, Comisia poate adopta, ca măsură de ultimă instanță, un act de punere în aplicare care să precizeze:

   (a) că, după perioada de adaptare stabilită de Comisie în conformitate cu litera (b), unele sau toate serviciile de compensare ale CPC-ului respectiv din țara terță pot fi prestate către membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune de către respectivul CPC numai după ce acesta a fost autorizat în acest sens în conformitate cu articolul 14;
   (b) o perioadă de adaptare adecvată pentru CPC, membrii săi compensatori și clienții lor. Perioada de adaptare nu depășește doi ani și poate fi prelungită doar o singură dată cu o perioadă suplimentară de șase luni în cazul în care motivele de acordare a unei perioade de adaptare sunt încă valabile;
   (c) condițiile în care CPC-ul în cauză poate continua să presteze anumite servicii sau activități de compensare în perioada de adaptare menționată la litera (b);
   (d) eventuale măsuri care sunt adoptate în perioada de adaptare în vederea limitării costurilor potențiale pentru membrii compensatori și clienții lor, în special pentru cei stabiliți în Uniune.

La precizarea serviciilor și a perioadei de adaptare menționate la al treilea paragraf literele (a) și (b), Comisia ia în considerare:

   (a) caracteristicile serviciilor oferite de CPC și gradul lor de substituibilitate;
   (b) dacă și în ce măsură tranzacțiile compensate restante sunt incluse în domeniul de aplicare al actului de punere în aplicare, luând în considerare consecințele juridice și economice ale acestei includeri;
   (c) implicațiile potențiale în materie de costuri asupra membrilor compensatori și, în cazul în care aceste informații sunt disponibile, asupra clienților acestora, în special a celor stabiliți în Uniune.

Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 86 alineatul (2).”;

"

(d)  alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(i)  partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:"

„(3) Atunci când evaluează dacă sunt îndeplinite condițiile menționate la alineatul (2) literele (a), (b), (c) și (d), ESMA se consultă cu:”;

"

(ii)  litera (f) se înlocuiește cu următorul text:"

„(f) băncile centrale de emisiune a tuturor monedelor din Uniune în care sunt denominate instrumentele financiare compensate sau care urmează a fi compensate prin CPC.”;

"

(e)  la alineatul (4), al doilea, al treilea și al patrulea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:"

„CPC-ul solicitant pune la dispoziția ESMA toate informațiile necesare pentru recunoașterea sa. În termen de 30 de zile lucrătoare de la primire, ESMA evaluează dacă cererea este completă. Dacă cererea nu este completă, ESMA stabilește un termen în care CPC-ul solicitant trebuie să îi furnizeze informații suplimentare. ESMA transmite fără întârziere colegiului pentru CPC-uri din țări terțe al ESMA toate informațiile primite de la CPC-ul solicitant.

Decizia de recunoaștere se bazează pe condițiile stabilite la alineatul (2) pentru CPC-uri de nivel 1 și la alineatul (2) literele (a), (b), (c) și (d) și la alineatul (2b) pentru CPC-uri de nivel 2. Aceasta este luată independent de orice evaluare folosită ca bază pentru decizia privind echivalența menționată la articolul 13 alineatul (3).

În termen de 180 de zile lucrătoare de la stabilirea faptului că o cerere este completă în conformitate cu primul paragraf, ESMA informează în scris CPC-ul solicitant dacă recunoașterea a fost acordată sau refuzată, oferind o explicație motivată integral a deciziei sale.”;

"

(f)  la alineatul (4), al șaselea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„ESMA publică pe site-ul său o listă a CPC-urilor recunoscute în conformitate cu prezentul regulament, indicând clasificarea acestora drept CPC-uri de nivel 1 sau CPC-uri de nivel 2.”;

"

(g)  alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:"

„(5) După consultarea autorităților și a entităților menționate la alineatul (3), ESMA reexaminează recunoașterea unui CPC stabilit într-o țară terță:

   (a) dacă CPC-ul respectiv intenționează să extindă sau să reducă gama activităților și serviciilor sale în Uniune, caz în care informează ESMA, transmițând toate informațiile necesare și
   (b) în orice caz, cel puțin o dată la cinci ani.

Reexaminarea se efectuează în conformitate cu alineatele (2), (2a), (2b), (2c), (3) și (4).

În cazul în care, în urma reexaminării menționate la primul paragraf, ESMA constată că un CPC dintr-o țară terță care a fost clasificat drept CPC de nivel 1 ar trebui să fie clasificat drept CPC de nivel 2, ESMA stabilește o perioadă de adaptare adecvată care nu depășește 18 luni, până la finalul căreia CPC-ul trebuie să respecte cerințele menționate la alineatul (2b). ESMA poate prelungi respectiva perioadă de adaptare cu până la șase luni suplimentare în urma unei cereri motivate din partea CPC-ului sau a autorității competente responsabile de supravegherea membrilor compensatori, în cazul în care o astfel de prelungire este justificată de circumstanțe excepționale și de implicațiile asupra membrilor compensatori stabiliți în Uniune.”;

"

(h)  alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:"

„(6) Comisia adoptă un act de punere în aplicare în temeiul articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 care să stabilească:

   (a) că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale unei țări terțe garantează că CPC-urile autorizate în acea țară terță respectă în permanență cerințe obligatorii din punct de vedere juridic care sunt echivalente cu cerințele stabilite la titlul IV din prezentul regulament;
   (b) că CPC-urile respective fac obiectul unei supravegheri și al unei asigurări a respectării normelor eficace și continue în țara terță respectivă;
   (c) că în cadrul juridic al respectivei țări terțe se prevede un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC-urilor autorizate în temeiul regimurilor juridice ale unor țări terțe.

Comisia poate condiționa aplicarea actului de punere în aplicare menționat la primul paragraf de îndeplinirea efectivă și continuă de către o țară terță a tuturor cerințelor prevăzute la paragraful respectiv, precum și de capacitatea ESMA de a-și exercita efectiv responsabilitățile în raport cu CPC-urile din țara terță recunoscute în temeiul alineatelor (2) și (2b) sau în ceea ce privește monitorizarea menționată la alineatul (6b), inclusiv prin încheierea și aplicarea acordurilor de cooperare menționate la alineatul (7).”;

"

(i)  se introduc următoarele alineate:"

„(6a) Comisia poate adopta un act delegat în conformitate cu articolul 82 pentru a preciza în detaliu criteriile menționate la alineatul (6) literele (a), (b) și (c).

(6b)  ESMA monitorizează evoluțiile în materie de reglementare și supraveghere din țările terțe pentru care au fost adoptate acte de punere în aplicare în temeiul alineatului (6).

În cazul în care identifică evoluții în materie de reglementare sau de supraveghere în țările terțe respective care pot avea un impact asupra stabilității financiare a Uniunii sau a unui ▌ stat membru al acesteia, ESMA informează fără întârziere Parlamentul European, Consiliul, Comisia ▌ și membrii colegiului pentru CPC-uri din țări terțe al ESMA menționat la articolul 25ba. Toate aceste informații sunt tratate în mod confidențial.

ESMA transmite anual Comisiei și membrilor colegiului pentru CPC-uri din țări terțe al ESMA menționat la articolul 25ba un raport confidențial privind evoluțiile în materie de reglementare și de supraveghere din țările terțe menționate la primul paragraf.”;

"

(j)  ▌alineatul (7) se modifică după cum urmează:

(i)  teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:"

„(7) ESMA încheie acorduri de cooperare efectivă cu autoritățile competente relevante din țările terțe ale căror cadre juridice și de supraveghere au fost recunoscute ca fiind echivalente cu prezentul regulament în conformitate cu alineatul (6). Acordurile în cauză specifică cel puțin:”;

"

(ii)  litera (a) se înlocuiește cu următorul text ▌:"

„(a) mecanismul pentru schimbul de informații dintre ESMA, băncile centrale de emisiune menționate la alineatul (3) litera (f) și autoritățile competente ale țărilor terțe respective, inclusiv accesul la toate informațiile solicitate de ESMA cu privire la CPC-uri autorizate în țări terțe, cum ar fi modificări substanțiale ale modelelor și parametrilor de risc, extinderea activităților și serviciilor CPC-urilor, modificări aduse structurii conturilor de client și utilizarea sistemelor de plată care afectează considerabil Uniunea;”;

"

(iii)  litera (d) se înlocuiește cu următorul text:"

„(d) procedurile privind coordonarea activităților de supraveghere, inclusiv acordul autorităților din țările terțe de a permite efectuarea investigațiilor și a inspecțiilor la fața locului în conformitate cu articolul 25d și, respectiv, articolul 25e.”;

"

(iv)  se adaugă următoarele litere:"

„(e) procedurile necesare pentru monitorizarea eficace a evoluțiilor în materie de reglementare și de supraveghere dintr-o țară terță;

   (f) procedurile pentru asigurarea de către autoritățile din țările terțe a punerii în aplicare efective a deciziilor adoptate de ESMA în conformitate cu articolele 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m și 25n;
   (g) procedurile pentru informarea de către autoritățile din țările terțe a ESMA, a colegiului pentru CPC-uri din țări terțe menționat la articolul 25ba și a băncilor centrale de emisiune menționate la alineatul (3) litera (f), fără întârzieri nejustificate, în legătură cu orice situație de urgență în raport cu un CPC, inclusiv evoluții de pe piețele financiare, care poate avea efecte negative în ceea ce privește lichiditatea pieței și stabilitatea sistemului financiar din Uniune sau dintr-un stat membru al acesteia și în legătură cu procedurile și planurile de urgență pentru abordarea unor astfel de situații;
   (h) consimțământul autorităților din țările terțe privind distribuirea mai departe a tuturor informațiilor pe care acestea le-au furnizat ESMA în temeiul acordurilor de cooperare cu autoritățile menționate la alineatul (3) și cu membrii colegiului pentru CPC-uri din țări terțe, sub rezerva cerințelor privind secretul profesional prevăzute la articolul 83;”;

"

(v)  se adaugă următorul paragraf final:"

„În cazul în care consideră că o autoritate competentă dintr-o țară terță nu aplică oricare dintre dispozițiile prevăzute în acordul de cooperare încheiat în conformitate cu prezentul alineat, ESMA informează Comisia în mod confidențial și fără întârziere cu privire la acest lucru. Într-o astfel de situație, Comisia poate decide să revizuiască actul de punere în aplicare adoptat în conformitate cu alineatul (6).”

"

11.  Se introduc următoarele articole:"

„Articolul 25a

Conformitatea comparabilă

(1)  Un CPC vizat la articolul 25 alineatul (2b) litera (a) poate depune o cerere motivată ca ESMA să evalueze dacă se poate considera că, odată ce respectă cadrul aplicabil din țara terță, având în vedere dispozițiile din actul de punere în aplicare adoptat în conformitate cu articolul 25 alineatul (6), CPC-ul respectiv își asigură conformitatea cu cerințele menționate la articolul 25 alineatul (2b) litera (a) și prevăzute la articolul 16 și în titlurile IV și V. ESMA transmite cererea fără întârziere colegiului pentru CPC-uri din țări terțe.

(2)  Cererea menționată la alineatul (1) indică elementele concrete pe baza cărora se poate stabili comparabilitatea și motivele pentru care conformitatea cu cerințele aplicabile în țara terță satisface cerințele prevăzute la articolul 16 și în titlurile IV și V.

(3)  Comisia, pentru a se asigura că evaluarea la care se face referire la alineatul (1) reflectă efectiv obiectivele în materie de reglementare ale cerințelor prevăzute la articolul 16 și în titlurile IV și V, precum și interesele Uniunii în ansamblu, adoptă un act delegat pentru a preciza următoarele:

   (a) setul minim de elemente care trebuie evaluate în sensul alineatului (1);
   (b) modalitățile și condițiile pentru a efectua evaluarea.

Comisia adoptă actul delegat menționat la primul paragraf în conformitate cu articolul 82 în termen de ... [douăsprezece luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Articolul 25b

Conformitatea continuă cu condițiile de recunoaștere

(1)  ESMA este responsabilă de exercitarea atribuțiilor care decurg din prezentul regulament în ceea ce privește supravegherea continuă a conformității CPC-urilor recunoscute de nivel 2 cu cerințele menționate la articolul 25 alineatul (2b) litera (a). În ceea ce privește deciziile luate în temeiul articolelor 41, 44, 46, 50 și 54, ESMA se consultă cu băncile centrale de emisiune menționate la articolul 25 alineatul (3) litera (f), în conformitate cu articolul 24b alineatul (1).

ESMA cere fiecărui CPC de nivel 2 să confirme cel puțin o dată pe an că cerințele menționate la articolul 25 alineatul (2b) literele (a), ▌ (c) și (d) ▌ continuă să fie îndeplinite.

Dacă o bancă centrală de emisiune menționată la articolul 25 alineatul (3) litera (f) consideră că un CPC de nivel 2 nu mai îndeplinește condiția menționată la articolul 25 alineatul (2b) litera (b), aceasta informează imediat ESMA.

(2)  În cazul în care ESMA primește o notificare în temeiul alineatului (1) al treilea paragraf sau în cazul în care un CPC de nivel 2 nu transmite către ESMA confirmarea menționată la alineatul (1) al doilea paragraf, se consideră că CPC-ul în cauză nu mai îndeplinește condițiile pentru recunoaștere în conformitate cu articolul 25 alineatul (2b) și se aplică procedura prevăzută la articolul 25m alineatele (2), (3) și (4).

(3)   ESMA, în cooperare cu CERS, efectuează evaluări în ceea ce privește reziliența CPC-urilor de nivel 2 recunoscute la evoluții negative ale pieței, în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, în coordonare cu evaluările menționate la articolul 24a alineatul (5) litera (b). Băncile centrale de emisiune menționate la articolul 25 alineatul (3) litera (f) pot contribui la aceste evaluări în cadrul exercitării atribuțiilor lor de politică monetară. La efectuarea acestor evaluări, ESMA include cel puțin riscurile financiare și operaționale și asigură consecvența cu evaluările privind reziliența CPC-urilor din Uniune, efectuate în temeiul articolului 21 alineatul (6) litera (b) din prezentul regulament.

Articolul 25ba

Colegiul pentru CPC-uri din țări terțe

(1)  ESMA instituie un colegiu pentru CPC-uri din țări terțe în vederea facilitării schimbului de informații.

(2)  Colegiul este alcătuit din:

   (a) președintele Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri, care prezidează colegiul;
   (b) cei doi membri independenți ai Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri;
   (c) autoritățile competente responsabile de supravegherea CPC-urilor desemnate de statele membre în temeiul articolului 22; în statele membre în care au fost desemnate mai multe autorități ca fiind competente în conformitate cu articolul 22, aceste autorități convin asupra unui reprezentant comun;
   (d) autoritățile competente responsabile de supravegherea membrilor compensatori stabiliți în Uniune;
   (e) autoritățile competente responsabile de supravegherea locurilor de tranzacționare stabilite în Uniune, deservite sau care urmează a fi deservite de CPC-uri;
   (f) autoritățile competente care supraveghează depozitarii centrali de valori mobiliare stabiliți în Uniune la care sunt conectate sau intenționează să fie conectate CPC-urile;
   (g) membrii SEBC.

(3)  Membrii colegiului pot solicita Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri să dezbată aspecte specifice în legătură cu un CPC stabilit într-o țară terță. O astfel de solicitare se face în scris și include o motivare detaliată a solicitării. Comitetul de supraveghere pentru CPC-uri ține seama în mod corespunzător de aceste solicitări și transmite un răspuns adecvat.

(4)  Înființarea și funcționarea colegiului se bazează pe un acord scris între toți membrii acestuia. Obligația păstrării secretului profesional în conformitate cu articolul 83 se aplică tuturor membrilor colegiului.

Articolul 25bb

Taxe

(1)  ESMA percepe următoarele taxe CPC-urilor stabilite într-o țară terță în conformitate cu actul delegat adoptat în temeiul alineatului (3):

   (a) taxele aferente cererilor de recunoaștere menționate la articolul 25;
   (b) taxele anuale asociate atribuțiilor ESMA, în conformitate cu prezentul regulament, în ceea ce privește CPC-urile recunoscute în conformitate cu articolul 25.

(2)  Taxele menționate la alineatul (1) sunt proporționale cu cifra de afaceri a CPC-ului în cauză, acoperind toate costurile suportate de ESMA aferente recunoașterii, precum și cu îndeplinirea atribuțiilor acesteia în conformitate cu prezentul regulament.

(3)  Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 82 pentru a preciza în detaliu următoarele:

   (a) tipurile de taxe;
   (b) chestiunile pentru care trebuie plătite taxe;
   (c) cuantumul taxelor;
   (d) modalitatea de plată a taxelor de către următoarele entități:
   (i) un CPC stabilit într-o țară terță care solicită recunoașterea;
   (ii) un CPC recunoscut, clasificat drept CPC de nivel 1 în conformitate cu articolul 25 alineatul (2);
   (iii) un CPC recunoscut, clasificat drept CPC de nivel 2 în conformitate cu articolul 25 alineatul (2b).

Articolul 25bc

Exercitarea competențelor menționate la articolele 25c-25e

Competențele conferite prin articolele 25c-25e ESMA sau oricărui funcționar al ESMA sau oricărei alte persoane autorizate de ESMA nu se utilizează pentru solicitarea divulgării unor informații sau a unor documente care fac obiectul unui privilegiu juridic profesional.

Articolul 25c

Solicitare de informații

(1)  ESMA poate solicita, printr-o cerere simplă sau printr-o decizie, CPC-urilor recunoscute și părților terțe conexe cărora CPC-urile respective le-au externalizat funcții sau activități operaționale să furnizeze toate informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor ESMA în temeiul prezentului regulament.

(2)  Atunci când trimite o cerere simplă în vederea obținerii de informații în temeiul alineatului (1), ESMA indică toate elementele de mai jos:

   (a) trimiterea la prezentul articol ca temei juridic al solicitării sale;
   (b) scopul solicitării;
   (c) informațiile solicitate;
   (d) termenul pentru transmiterea informațiilor;
   (e) informează persoana de la care sunt solicitate informațiile cu privire la faptul că nu este obligată să furnizeze informațiile, dar că, în cazul unui răspuns voluntar la cerere, informațiile furnizate nu trebuie să fie incorecte sau să inducă în eroare;
   (f) amenda prevăzută la articolul 25g în coroborare cu anexa III secțiunea V litera (a) pentru situațiile în care răspunsurile la întrebările adresate sunt incorecte sau induc în eroare.

(3)  Atunci când impune printr-o decizie furnizarea de informații în temeiul alineatului (1), ESMA indică toate elementele de mai jos:

   (a) trimiterea la prezentul articol ca temei juridic al solicitării sale;
   (b) scopul solicitării;
   (c) informațiile solicitate;
   (d) termenul pentru transmiterea informațiilor;
   (e) penalitățile cu titlu cominatoriu prevăzute la articolul 25h aplicabile pentru situațiile în care informațiile transmise în urma solicitării sunt incomplete;
   (f) amenda prevăzută la articolul 25g în coroborare cu anexa III secțiunea V litera (a) pentru situațiile în care răspunsurile la întrebările adresate sunt incorecte sau induc în eroare și
   (g) dreptul de a contesta decizia în fața comisiei de apel a ESMA și de a solicita controlul legalității deciziei de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (denumită în continuare «Curtea de Justiție»), în conformitate cu articolele 60 și 61 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(4)  Persoanele menționate la alineatul (1) sau reprezentanții acestora și, în cazul persoanelor sau al asociațiilor fără personalitate juridică, persoanele autorizate prin lege sau prin statut să le reprezinte, furnizează informațiile solicitate. Avocații autorizați în mod corespunzător să acționeze pot furniza informațiile în numele clienților lor. Aceștia din urmă au în continuare întreaga responsabilitate în cazul în care informațiile furnizate sunt incomplete, incorecte sau induc în eroare.

(5)  ESMA transmite fără întârziere o copie a cererii simple sau a deciziei sale autorității competente relevante din țara terță pe teritoriul căreia sunt domiciliate sau stabilite persoanele menționate la alineatul (1) vizate de cererea de informații.

Articolul 25d

Investigații generale

(1)  Pentru a-și îndeplini atribuțiile în temeiul prezentului regulament, ESMA poate efectua investigațiile necesare cu privire la CPC-urile de nivel 2 și la părțile terțe conexe cărora aceste CPC-uri le-au externalizat funcții, servicii sau activități operaționale. În acest scop, funcționarii ESMA și alte persoane autorizate de aceasta sunt împuternicite:

   (a) să examineze toate evidențele, datele, procedurile și orice alt material relevant pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, indiferent de suportul pe care sunt stocate;
   (b) să facă sau să obțină copii certificate ale acestor evidențe, date, proceduri sau alte materiale sau extrase din acestea;
   (c) să convoace CPC-uri de nivel 2, reprezentanții sau personalul acestora și să le solicite explicații verbale sau scrise cu privire la fapte sau documente referitoare la obiectul și scopul inspecției și să înregistreze răspunsurile;
   (d) să chestioneze orice altă persoană fizică sau juridică care își dă acordul în acest sens, în scopul colectării de informații referitoare la obiectul unei investigații;
   (e) să solicite evidențe privind convorbirile telefonice și schimburile de date.

Colegiul pentru CPC-uri din țări terțe menționat la articolul 25ba este informat fără întârzieri nejustificate cu privire la orice constatare care poate fi relevantă pentru exercitarea atribuțiilor sale.

Băncile centrale de emisiune menționate la articolul 25 alineatul (3) litera (f) pot, pe baza unei solicitări justificate adresate ESMA, să participe la investigațiile respective dacă acestea sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor lor de politică monetară.

(2)  Funcționarii și alte persoane autorizate de ESMA pentru efectuarea investigațiilor menționate la alineatul (1) își exercită competențele pe baza prezentării unei autorizații scrise în care se specifică obiectul și scopul investigației. De asemenea, autorizația respectivă menționează penalitățile cu titlu cominatoriu prevăzute la articolul 25h aplicabile în cazul în care evidențele, datele, procedurile și orice alt material solicitat sau răspunsurile la întrebările adresate CPC-urilor de nivel 2 nu sunt furnizate ori sunt incomplete, precum și amenzile prevăzute la articolul 25g în coroborare cu anexa III secțiunea V litera (b), aplicabile în cazul furnizării unor răspunsuri incorecte sau care induc în eroare la întrebările adresate CPC-urilor de nivel 2.

(3)  CPC-urile de nivel 2 sunt obligate să se supună investigațiilor dispuse în baza unei decizii a ESMA. Decizia specifică obiectul și scopul investigației, penalitățile cu titlu cominatoriu prevăzute la articolul 25h, căile de atac disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1095/2010, precum și dreptul de a solicita controlul legalității deciziei de către Curtea de Justiție.

(4)  Înainte de notificarea unui CPC de nivel 2 cu privire la o investigație, ESMA informează despre investigație autoritatea competentă relevantă din țara terță pe al cărei teritoriu urmează ca aceasta să se desfășoare, indicând identitatea persoanelor autorizate. La solicitarea ESMA, funcționarii autorității competente în cauză din țara terță pot oferi asistență respectivelor persoane autorizate în îndeplinirea atribuțiilor lor. La investigații pot să participe, de asemenea, funcționarii autorității competente în cauză din țara terță. Investigațiile efectuate într-o țară terță în conformitate cu prezentul articol se desfășoară în temeiul acordurilor de cooperare stabilite cu autoritatea relevantă din țara terță ▌.

Articolul 25e

Inspecțiile la fața locului

(1)  Pentru a-și exercita atribuțiile în temeiul prezentului regulament, ESMA poate efectua toate inspecțiile la fața locului necesare la orice sediu și pe orice teren sau proprietate a CPC-urilor de nivel 2 și a părților terțe conexe cărora aceste CPC-uri le-au externalizat funcții, servicii sau activități operaționale.

Băncile centrale de emisiune a monedelor în care sunt denominate instrumentele financiare compensate prin CPC pot depune o cerere către ESMA pentru a participa la aceste inspecții la fața locului dacă este relevant pentru exercitarea atribuțiilor lor de politică monetară.

Colegiul pentru CPC-uri din țări terțe al ESMA menționat la articolul 25ba este informat fără întârzieri nejustificate cu privire la orice constatare care poate fi relevantă pentru exercitarea atribuțiilor sale.

(2)  Funcționarii și alte persoane autorizate de ESMA să efectueze o inspecție la fața locului pot intra în orice sediu sau pe orice teren al persoanelor juridice supuse unei decizii de investigație adoptate de ESMA și dețin toate competențele stipulate la articolul 25d alineatul (1). De asemenea, aceștia au dreptul să sigileze orice sediu și orice registru sau evidență pe perioada inspecției și în măsura necesară inspecției.

(3)  În timp util înainte de inspecție, ESMA o notifică autorității competente relevante din țara terță pe teritoriul căreia urmează să se desfășoare inspecția. Atunci când desfășurarea corespunzătoare și eficiența inspecției impun acest lucru, ESMA, după informarea autorității competente relevante din țara terță, poate desfășura inspecția la fața locului fără notificarea prealabilă a CPC-ului. Inspecțiile efectuate într-o țară terță în conformitate cu prezentul articol se desfășoară în temeiul acordurilor de cooperare stabilite cu autoritatea relevantă din țara terță ▌.

Funcționarii și alte persoane autorizate de ESMA să efectueze o inspecție la fața locului își exercită competențele pe baza prezentării unei autorizații scrise în care se specifică obiectul și scopul inspecției, precum și penalitățile cu titlu cominatoriu prevăzute la articolul 25h aplicabile în cazul în care persoanele vizate nu se supun inspecției.

(4)  CPC-urile de nivel 2 se supun inspecțiilor la fața locului dispuse printr-o decizie a ESMA. Decizia specifică obiectul și scopul inspecției, precizează data la care inspecția urmează să înceapă și indică penalitățile cu titlu cominatoriu prevăzute la articolul 25h, căile de atac disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1095/2010, precum și dreptul de a solicita controlul legalității deciziei de către Curtea de Justiție.

(5)  La cererea ESMA, funcționarii, precum și persoanele autorizate sau desemnate de autoritatea competentă a țării terțe pe teritoriul căreia urmează să se desfășoare inspecția, acordă asistență în mod activ funcționarilor și altor persoane autorizate de ESMA. La inspecțiile la fața locului pot să participe, de asemenea, funcționarii autorității competente relevante din țara terță.

(6)  De asemenea, ESMA poate solicita autorităților competente din țara terță să realizeze în numele său atribuții de investigare specifice și inspecții la fața locului conform dispozițiilor prezentului articol și ale articolului 25d alineatul (1).

(7)  Atunci când funcționarii și alte persoane care îi însoțesc, autorizate de ESMA, constată că o persoană se opune inspecției dispuse în temeiul prezentului articol, autoritatea competentă din țara terță în cauză le poate acorda asistența necesară, solicitând, dacă este cazul, intervenția poliției sau a unei autorități echivalente de aplicare a legii, astfel încât să le permită efectuarea inspecției la fața locului.

Articolul 25f

Norme procedurale pentru luarea măsurilor de supraveghere și impunerea amenzilor

(1)  Atunci când, în exercitarea atribuțiilor sale în temeiul prezentului regulament, ESMA constată că există indicii clare privind posibila existență a unor fapte care pot constitui una sau mai multe dintre încălcările enumerate în anexa III, aceasta numește un agent de investigații independent din cadrul său pentru a cerceta chestiunea respectivă. Agentul numit nu este și nici nu a fost implicat, direct sau indirect, în procesul de recunoaștere sau de supraveghere a CPC-ului în cauză și își îndeplinește funcțiile independent de ESMA.

(2)  Agentul de investigații cercetează presupusele încălcări, ținând seama de orice observație transmisă de persoanele care fac obiectul investigațiilor, și înaintează ESMA un dosar complet cuprinzând constatările sale.

Pentru a-și îndeplini atribuțiile, agentul de investigații își poate exercita competența de a solicita informații în conformitate cu articolul 25c și de a efectua investigații și inspecții la fața locului în conformitate cu articolele 25d și 25e. Atunci când face uz de aceste competențe, agentul de investigații se conformează articolului 25bb.

În îndeplinirea atribuțiilor sale, agentul de investigații are acces la toate documentele și informațiile colectate de ESMA în cadrul activității sale.

(3)  După încheierea investigației sale și înainte de a înainta ESMA dosarul cuprinzând constatările sale, agentul de investigații le oferă persoanelor care fac obiectul investigațiilor posibilitatea de a fi audiate pe tema aspectelor cercetate. Agentul de investigații își întemeiază constatările numai pe fapte cu privire la care persoanele vizate au avut ocazia să facă observații.

Drepturile la apărare ale persoanelor vizate se respectă pe deplin pe parcursul investigațiilor efectuate în temeiul prezentului articol.

(4)  Atunci când înaintează ESMA dosarul cuprinzând constatările sale, agentul de investigații notifică acest fapt persoanelor care fac obiectul investigațiilor. Persoanele care fac obiectul investigațiilor au drept de acces la dosar, sub rezerva interesului legitim al altor persoane de a-și proteja secretele de afaceri. Dreptul de acces la un dosar nu se extinde și la informațiile confidențiale sau la documentele interne de lucru ale ESMA.

(5)  Pe baza dosarului cuprinzând constatările agentului de investigații și, la cererea persoanelor vizate, după audierea persoanelor care fac obiectul investigațiilor, în conformitate cu articolul 25i, ESMA decide dacă una sau mai multe dintre încălcările enumerate în anexa III au fost săvârșite de persoanele care au făcut obiectul investigațiilor și, într-un astfel de caz, ia o măsură de supraveghere în conformitate cu articolul 25n și impune o amendă în conformitate cu articolul 25g.

(6)  Agentul de investigații nu participă la deliberările ESMA și nu intervine în niciun alt fel în procesul decizional al acesteia.

(7)  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 82 pentru a clarifica normele procedurale de exercitare a competenței de a impune amenzi sau penalități cu titlu cominatoriu, inclusiv dispozițiile privind dreptul la apărare, dispozițiile temporale, dispozițiile privind încasarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu și privind termenele de prescripție pentru impunerea și executarea sancțiunilor.

(8)  ESMA sesizează ▌ autoritățile de resort în vederea cercetării și, eventual, urmăririi penale atunci când, în exercitarea atribuțiilor sale în temeiul prezentului regulament, constată că există indicii clare privind posibila existență a unor fapte despre care știe că pot constitui infracțiuni în temeiul cadrului juridic aplicabil în țara terță. În plus, ESMA se abține de la aplicarea unor amenzi sau a unor penalități cu titlu cominatoriu în cazul în care are cunoștință de faptul că o achitare sau o condamnare prealabilă în temeiul unor fapte identice sau al unor fapte în esență identice a dobândit deja autoritate de lucru judecat în urma unor proceduri penale în temeiul dreptului intern.

Articolul 25g

Amenzi

(1)  Atunci când, în conformitate cu articolul 25f alineatul (5), ESMA constată faptul că un CPC a săvârșit, cu intenție sau din neglijență, una dintre încălcările enumerate în anexa III, aceasta adoptă o decizie prin care aplică o amendă în conformitate cu alineatul (2) de la prezentul articol.

O încălcare săvârșită de un CPC este considerată ca fiind săvârșită cu intenție dacă ESMA a descoperit factori obiectivi care demonstrează faptul că CPC-ul sau personalul de conducere al acestuia a acționat în mod deliberat pentru a săvârși încălcarea respectivă.

(2)  Cuantumurile de bază ale amenzilor menționate la alineatul (1) sunt de până la dublul sumei profiturilor obținute sau pierderilor evitate prin încălcare, atunci când acestea pot fi stabilite, sau de până la 10 % din totalul cifrei de afaceri a persoanei juridice din exercițiul financiar precedent, astfel cum se definește în dreptul Uniunii.

(3)  Cuantumurile de bază stabilite la alineatul (2) se ajustează, dacă este necesar, ținându-se seama de circumstanțele agravante sau atenuante, în conformitate cu coeficienții relevanți stabiliți în anexa IV.

Coeficienții agravanți relevanți se aplică unul câte unul la cuantumul de bază. În cazul în care sunt aplicabili mai mulți coeficienți agravanți, diferența dintre cuantumul de bază și cuantumul care rezultă în urma aplicării fiecărui coeficient agravant în parte se adaugă la cuantumul de bază.

Coeficienții atenuanți relevanți se aplică unul câte unul la cuantumul de bază. În cazul în care sunt aplicabili mai mulți coeficienți atenuanți, diferența dintre cuantumul de bază și cuantumul care rezultă în urma aplicării fiecărui coeficient atenuant în parte se scade din cuantumul de bază.

(4)  În pofida alineatelor (2) și (3), valoarea amenzii nu depășește 20 % din cifra de afaceri anuală a CPC-ului în cauză, obținută în exercițiul financiar precedent, dar, în cazul în care CPC-ul a obținut direct sau indirect un beneficiu financiar în urma încălcării, cuantumul amenzii este cel puțin egal cu respectivul beneficiu.

În cazul în care o faptă sau o omisiune a unui CPC constituie mai mult de o încălcare dintre cele enumerate în anexa III, se aplică numai cuantumul cel mai ridicat al amenzii, calculat în conformitate cu alineatele (2) și (3), pentru una dintre încălcările respective.

Articolul 25h

Penalități cu titlu cominatoriu

(1)  ESMA impune, prin decizie, penalități cu titlu cominatoriu pentru a obliga:

   (a) un CPC de nivel 2 să pună capăt unei încălcări, în conformitate cu o decizie adoptată în temeiul articolului 25n alineatul (1) litera (a);
   (b) o persoană dintre cele menționate la articolul 25c alineatul (1) să furnizeze informații complete solicitate prin intermediul unei decizii adoptate în temeiul articolului 25c;
   (c) un CPC de nivel 2:
   (i) să se supună unei investigații și, în special, să prezinte evidențe, date și proceduri complete sau orice alt material solicitat și să completeze și să rectifice alte informații furnizate în cadrul unei investigații lansate prin intermediul unei decizii adoptate în temeiul articolului 25d sau
   (ii) să se supună unei inspecții la fața locului dispuse prin intermediul unei decizii adoptate în temeiul articolului 25e.

(2)  O penalitate cu titlu cominatoriu este eficace și proporțională. Penalitățile cu titlu cominatoriu se aplică pentru fiecare zi de întârziere.

(3)  În pofida alineatului (2), valoarea penalităților cu titlu cominatoriu este de 3 % din cifra de afaceri medie zilnică din exercițiul financiar precedent sau, în cazul persoanelor fizice, 2 % din venitul zilnic mediu din anul calendaristic precedent. Aceasta se calculează începând cu data prevăzută în decizia de impunere a penalității cu titlu cominatoriu.

(4)  Penalitățile cu titlu cominatoriu se impun pentru o perioadă de maximum șase luni de la data notificării deciziei ESMA. La sfârșitul perioadei, ESMA reexaminează măsura.

Articolul 25i

Audierea persoanelor în cauză

(1)  Înainte de adoptarea oricărei decizii de aplicare a unor amenzi sau a unor penalități cu titlu cominatoriu în temeiul articolelor 25g și 25h, ESMA acordă persoanelor care fac obiectul respectivelor proceduri posibilitatea de a fi audiate pe tema constatărilor sale. ESMA își fundamentează deciziile doar pe constatările asupra cărora persoanele care fac obiectul procedurilor au avut posibilitatea să formuleze observații.

(2)  Primul alineat nu se aplică dacă este necesară adoptarea de acțiuni urgente pentru a preveni aducerea unor prejudicii importante și iminente sistemului financiar. Într-o asemenea situație, ESMA poate adopta o decizie provizorie și acordă persoanelor în cauză posibilitatea de a fi audiate cât mai curând posibil după adoptarea deciziei.

(3)  Drepturile la apărare ale persoanelor care fac obiectul procedurilor se respectă pe deplin pe durata procedurilor. Aceste persoane au drept de acces la dosarul ESMA, sub rezerva interesului legitim al altor persoane de a-și proteja secretele de afaceri. Dreptul de acces la un dosar nu se extinde și la informațiile confidențiale sau la documentele interne de lucru ale ESMA.

Articolul 25j

Publicarea, natura, executarea și alocarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu

(1)  ESMA face publice toate amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate în temeiul articolelor 25g și 25h, cu excepția cazurilor în care publicarea lor ar perturba grav piețele financiare sau ar aduce un prejudiciu disproporționat părților implicate. Informațiile astfel divulgate nu conțin date cu caracter personal în sensul Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

(2)  Amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate în temeiul articolelor 25g și 25h sunt de natură administrativă.

(3)  În cazul în care decide să nu impună amenzi sau penalități, ESMA informează în acest sens Parlamentul European, Consiliul, Comisia și autoritățile competente relevante din țara terță respectivă, prezentând argumente în sprijinul deciziei sale.

(4)  Amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate în temeiul articolelor 25g și 25h sunt executorii.

Executarea este reglementată de normele de procedură civilă în vigoare în statul membru sau în țara terță pe teritoriul căreia aceasta are loc.

(5)  Cuantumurile amenzilor și ale penalităților cu titlu cominatoriu se alocă bugetului general al Uniunii Europene.

Articolul 25k

Controlul efectuat de Curtea de Justiție

Curtea de Justiție are competență nelimitată în ceea ce privește controlul legalității deciziilor prin care ESMA impune o amendă sau plata unor penalități cu titlu cominatoriu. Curtea de Justiție poate anula, reduce sau majora amenda sau penalitatea cu titlu cominatoriu aplicată.

Articolul 25l

Modificări ale anexei IV

Pentru a ține seama de evoluțiile de pe piețele financiare, se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 82 privind măsurile de modificare a anexei IV.

Articolul 25m

Retragerea recunoașterii

(1)  Fără a aduce atingere articolului 25n ▌ și sub rezerva dispozițiilor alineatelor următoare, ESMA, după consultarea autorităților și a entităților menționate la articolul 25 alineatul (3), retrage decizia de recunoaștere adoptată în conformitate cu articolul 25 în cazul în care ▌:

   (a) CPC-ul respectiv nu a folosit recunoașterea timp de șase luni, renunță în mod explicit la ▌ recunoaștere sau a încetat să mai desfășoare vreo activitate de mai mult de șase luni;
   (b) CPC-ul respectiv a obținut recunoașterea pe baza unor declarații false sau prin alte mijloace neregulamentare;
   (c) CPC-ul respectiv a încălcat în mod grav și repetat oricare dintre condițiile de recunoaștere în temeiul articolului 25 alineatul (2b) sau nu mai este în conformitate cu niciuna dintre aceste condiții și nu a luat în niciuna dintre aceste situații măsura corectivă solicitată de către ESMA într-un termen stabilit în mod corespunzător de până la maximum șase luni;
   (d) ESMA nu își poate exercita efectiv responsabilitățile în temeiul prezentului regulament cu privire la CPC-ul vizat din cauza faptului că autoritatea din țara terță a CPC-ului nu a furnizat către ESMA toate informațiile relevante sau nu a cooperat cu ESMA în conformitate cu articolul 25 alineatul (7);
   (e) actul de punere în aplicare menționat la articolul 2 alineatul (6) a fost retras sau suspendat sau nu mai este îndeplinită oricare dintre condițiile aferente acestuia.

ESMA poate limita retragerea recunoașterii la un anumit serviciu, o anumită activitate sau o anumită clasă de instrumente financiare.

Atunci când stabilește data de intrare în vigoare a deciziei de retragere a recunoașterii, ESMA face tot posibilul pentru reduce la minimum eventualele perturbări ale pieței și prevede o perioadă de adaptare corespunzătoare, care nu depășește doi ani.

(2)  Înainte de a retrage recunoașterea în conformitate cu alineatul (1) litera (c), ESMA ține seama de posibilitatea de a aplica măsuri în temeiul articolului 25n alineatul (1) literele (a)-(c).

Atunci când consideră că nu a fost luată nicio măsură corectivă în intervalul de timp stabilit de până la maximum șase luni în temeiul alineatului (1) litera (c) sau că măsurile luate nu sunt adecvate, ESMA, după consultarea autorităților menționate la articolul 25 alineatul (3), retrage decizia de recunoaștere.

(3)  ESMA notifică fără întârzieri nejustificate autorității competente relevante din țara terță decizia de a retrage recunoașterea unui CPC recunoscut.

(4)  Oricare dintre autoritățile menționate la articolul 25 alineatul (3) care consideră că a fost îndeplinită una dintre condițiile menționate la alineatul (1) poate solicita ESMA să examineze dacă sunt îndeplinite condițiile de retragere a recunoașterii unui CPC recunoscut sau a recunoașterii acestuia pentru un anumit serviciu, o anumită activitate sau o anumită clasă de instrumente financiare. În cazul în care decide să nu retragă recunoașterea ▌ CPC-ului în cauză, ESMA transmite autorității solicitante o motivație completă.

Articolul 25n

Măsuri de supraveghere

(1)  Atunci când, în conformitate cu articolul 25f alineatul (5), constată faptul că un CPC de nivel 2 a săvârșit una dintre încălcările enumerate în anexa III, ESMA ia una sau mai multe dintre următoarele decizii:

   (a) solicită CPC-ului să pună capăt încălcării;
   (b) aplică amenzi în temeiul articolului 25g;
   (c) emite anunțuri publice;
   (d) retrage recunoașterea CPC-ului sau recunoașterea acestuia pentru un anumit serviciu, o anumită activitate sau o anumită clasă de instrumente financiare, în temeiul articolului 25m.

(2)  Atunci când ia deciziile menționate la alineatul (1), ESMA ține seama de natura și gravitatea încălcării, având în vedere următoarele criterii:

   (a) durata și frecvența încălcării;
   (b) dacă încălcarea a evidențiat deficiențe grave sau sistemice ale procedurilor, ale sistemelor de gestionare sau ale mecanismelor de control intern ale CPC-ului;
   (c) dacă încălcarea a facilitat sau a dat naștere unor infracțiuni de natură financiară sau dacă acestea din urmă sunt imputabile în alt mod respectivei încălcări;
   (d) dacă încălcarea a fost săvârșită în mod intenționat sau din neglijență.

(3)  ESMA notifică CPC-ului în cauză, fără întârzieri nejustificate, orice decizie adoptată în temeiul alineatului (1) și o comunică autorităților competente relevante din țara terță și Comisiei. ESMA publică orice decizie de acest fel pe site-ul său în termen de zece zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.

Atunci când își publică decizia, în conformitate cu primul paragraf, ESMA face public, de asemenea, dreptul CPC-ului în cauză de a formula o cale de atac cu privire la decizie și, după caz, faptul că a fost inițiată o astfel de cale de atac, precizând că aceasta nu are un efect suspensiv, precum și posibilitatea suspendării aplicării deciziei contestate de către comisia de apel a ESMA, în conformitate cu articolul 60 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

"

12.  La articolul 32 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:"

„Evaluarea autorității competente în ceea ce privește notificarea prevăzută la articolul 31 alineatul (2) și informațiile menționate la articolul 31 alineatul (3) face obiectul unui aviz al colegiului în conformitate cu articolul 19.”

"

13.  La articolul 35 alineatul (1), ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Un CPC nu externalizează activități importante legate de gestionarea riscurilor fără aprobarea autorității competente. Această decizie a autorității competente face obiectul unui aviz al colegiului în conformitate cu articolul 19.”

"

14.   Articolul 49 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Un CPC examinează periodic modelele și parametrii adoptați pentru calcularea cerințelor de marjă, a contribuțiilor la fondul de garantare, a cerințelor în materie de garanții și a altor mecanisme de control al riscului. CPC-ul supune modelele unor teste de rezistență periodice și riguroase pentru a le evalua reziliența în condiții de piață extreme, dar plauzibile și efectuează testări ex post pentru a evalua fiabilitatea metodei adoptate. CPC-ul obține validarea independentă, informează autoritatea sa competentă și ESMA în legătură cu rezultatele testelor efectuate și obține validarea din partea acestora, ▌ în conformitate cu alineatele (1a), (1b), (1c), (1d) și (1e), înainte de a adopta orice modificare semnificativă a modelelor sau parametrilor.

Modelele și parametrii adoptați, inclusiv orice modificare semnificativă a acestora, fac obiectul unui aviz al colegiului în conformitate cu alineatele următoare.

ESMA se asigură că informațiile cu privire la rezultatele testelor de rezistență sunt transmise AES, SEBC și Comitetului unic de rezoluție pentru a le permite să evalueze expunerea întreprinderilor financiare la situația de neîndeplinire a obligațiilor de plată a CPC-urilor.”;

"

(b)  se adaugă următoarele alineate:"

„(1a) În cazul în care un CPC intenționează să adopte o modificare semnificativă a modelelor și parametrilor menționați la alineatul (1), acesta solicită autorității competente și ESMA validarea respectivei modificări. CPC-ul atașează la această cerere o validare independentă a modificării avute în vedere. Autoritatea competentă și, respectiv, ESMA confirmă CPC-ului primirea cererii complete.

(1b)  În termen de 50 de zile lucrătoare de la primirea cererii complete, autoritatea competentă și, respectiv, ESMA efectuează o evaluare a riscurilor CPC-ului și transmit rapoartele lor colegiului instituit în conformitate cu articolul 18.

(1c)  În termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea rapoartelor menționate la alineatul (1b), colegiul adoptă un aviz majoritar în conformitate cu articolul 19 alineatul (3). În pofida unei adoptări provizorii în conformitate cu alineatul (1e), autoritatea competentă poate adopta o decizie de a acorda sau refuza validarea unor modificări semnificative ale modelelor și parametrilor numai după adoptarea unui astfel de aviz de către colegiu, cu excepția cazului în care colegiul nu a adoptat avizul respectiv în termenul stabilit.

(1d)  În termen de 90 de zile lucrătoare de la primirea cererii menționate la alineatul (1a), autoritatea competentă și, respectiv, ESMA informează CPC-ul și totodată se informează reciproc, în scris, oferind o explicație pe deplin motivată, cu privire la acordarea sau refuzarea validării.

(1e)  CPC-ul nu poate adopta nicio modificare semnificativă a modelelor și parametrilor menționați la alineatul (1) înainte de a obține validările din partea autorității sale competente și a ESMA. În cazuri justificate corespunzător, ▌ autoritatea competentă, cu acordul ESMA, poate permite adoptarea provizorie a unei modificări semnificative a modelelor sau parametrilor respectivi înainte de acordarea validărilor.”;

"

(c)  se adaugă următorul alineat:"

„(5) Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, ESMA, după consultarea ABE, a altor autorități competente relevante și a membrilor SEBC, elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care precizează condițiile în care modificările aduse modelelor și parametrilor menționați la alineatul (1) sunt semnificative.

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la … [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

"

15.  Articolul 82 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatele (2), (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:"

„(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (6), articolul 4 alineatul (3), articolul 25 alineatele (2a) și (6a), articolul 25a alineatul (3), articolul 25bb alineatul (3), articolul 25f alineatul (7), articolul 25l, articolul 64 alineatul (7), articolul 70, articolul 72 alineatul (3) și articolul 85 alineatul (2) este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (6), articolul 4 alineatul (3), articolul 25 alineatele (2a) și (6a), articolul 25a alineatul (3), articolul 25bb alineatul (3), articolul 25f alineatul (7), articolul 25l, articolul 64 alineatul (7), articolul 70, articolul 72 alineatul (3) și articolul 85 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia depune toate eforturile pentru consultarea ESMA și, totodată, consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.”;

"

(b)  alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:"

„(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 1 alineatul (6), al articolului 4 alineatul (3), al articolului 25 alineatele (2a) și (6a), al articolului 25a alineatul (3), al articolului 25bb alineatul (3), al articolului 25f alineatul (7), al articolului 25l, al articolului 64 alineatul (7), al articolului 70, al articolului 72 alineatul (3) și al articolului 85 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

"

16.  La articolul 85, se adaugă următoarele alineate:"

„(6) ESMA, în cooperare cu CERS și de comun acord, în conformitate cu articolul 24b alineatul (3), cu băncile centrale de emisiune a tuturor monedelor din Uniune în care sunt denominate instrumentele financiare compensate sau care urmează să fie compensate prin CPC-ul dintr-o țară terță la care face referire actul de punere în aplicare menționat la articolul 25 alineatul (2c) al treilea paragraf, prezintă Comisiei un raport privind aplicarea dispozițiilor respectivului act de punere în aplicare, care evaluează în special dacă este atenuat în mod suficient riscul la adresa stabilității financiare a Uniunii sau a unuia ori mai multor state membre ale acesteia. ESMA prezintă Comisiei raportul său în termen de 12 luni de la încheierea perioadei de adaptare stabilite în conformitate cu articolul 25 alineatul (2c) al treilea paragraf litera (b). Acordul unei bănci centrale de emisiune se referă numai la moneda pe care o emite și nu la raport în ansamblul său.

În termen de 12 luni de la transmiterea raportului menționat la primul paragraf, Comisia elaborează un raport privind aplicarea dispozițiilor respectivului act de punere în aplicare. Comisia transmite raportul său Parlamentului European și Consiliului, însoțit de eventuale propuneri adecvate.

(7)  Până la ... [36 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia elaborează un raport de evaluare a eficacității:

   (a) atribuțiilor ESMA, în special ale Comitetului de supraveghere pentru CPC-uri, în ceea ce privește promovarea convergenței și a coerenței aplicării prezentului regulament în rândul autorităților competente menționate la articolul 22 și al colegiilor menționate la articolul 18;
   (b) cadrului pentru recunoașterea și supravegherea CPC-urilor din țări terțe;
   (c) cadrului pentru garantarea unor condiții de concurență echitabile între CPC-urile autorizate în conformitate cu articolul 14, precum și între CPC-urile autorizate și CPC-urile din țări terțe recunoscute în conformitate cu articolul 25;
   (d) repartizării responsabilităților între ESMA, autoritățile competente și băncile centrale de emisiune.

Comisia transmite raportul Parlamentului European și Consiliului, însoțit de eventuale propuneri adecvate.”

"

17.   La articolul 89, se adaugă următoarele alineate:"

„(3a) ESMA își exercită competențele în temeiul articolului 25 alineatele (2a), (2b) și (2c) numai după intrarea în vigoare a actului delegat menționat la articolul 25 alineatul (2a) al doilea paragraf și la articolul 25a alineatul (3) și, în ceea ce privește CPC-urile pentru care ESMA nu a adoptat o decizie în temeiul articolului 25 alineatul (1) înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament], numai după intrarea în vigoare a actului de punere în aplicare relevant menționat la articolul 25 alineatul (6).

(3b)  ESMA instituie și gestionează un colegiu în temeiul articolului 25ba pentru toate CPC-urile recunoscute în conformitate cu articolul 25 înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament] în termen de patru luni de la intrarea în vigoare a actului delegat menționat la articolul 25 alineatul (2a) al doilea paragraf ▌.

(3c)  ESMA reexaminează deciziile de recunoaștere adoptate în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament] în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a actului delegat menționat la articolul 25 alineatul (2a) al doilea paragraf, în conformitate cu articolul 25 alineatul (5).

În cazul în care, în urma reexaminării menționate la primul paragraf, ESMA constată că un CPC recunoscut înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament] se califică drept CPC de nivel 2 în conformitate cu articolul 25 alineatul (2a), ESMA stabilește o perioadă de adaptare adecvată care nu depășește 18 luni, până la finalul căreia CPC-ul trebuie să se conformeze cerințelor menționate la articolul 25 alineatul (2b). ESMA poate prelungi perioada de adaptare cu până la șase luni suplimentare în urma unei cereri motivate a CPC-ului sau a oricărei autorități competente responsabile de supravegherea membrilor compensatori stabiliți în Uniune, în cazul în care o astfel de prelungire este justificată de circumstanțe excepționale și de impactul asupra membrilor compensatori stabiliți în Uniune.”

"

18.  Articolul 90 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 90

Personalul și resursele ESMA

Până la data de ... [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], ESMA își evaluează necesitățile de personal și de resurse rezultate din asumarea competențelor și atribuțiilor sale în temeiul prezentului regulament și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.”

"

19.   Textele cuprinse în anexa la prezentul regulament se atașează sub forma anexelor III și IV.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la …,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXĂ

Următorul text se adaugă la Regulamentul (UE) nr. 648/2012, reprezentând anexele III și IV la acesta.

„ANEXA III

Lista încălcărilor menționate la articolul 25g alineatul (1)

I.  Încălcări legate de cerințe de capital:

(a)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 16 alineatul (1) dacă nu dispun de un capital inițial permanent și disponibil de cel puțin 7,5 milioane EUR;

(b)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 16 alineatul (2) dacă nu dispun de un capital, inclusiv rezultatul reportat și rezervele, care să fie proporțional cu riscul generat de activitățile lor și suficient în orice moment pentru a asigura lichidarea sau restructurarea ordonată a activităților într-un interval de timp adecvat, precum și de o protecție corespunzătoare a CPC-ului împotriva riscurilor de credit, de contraparte, de piață, operaționale, juridice și comerciale care nu sunt deja acoperite prin resurse financiare specifice, astfel cum sunt menționate la articolele 41, 42, 43 și 44.

II.  Încălcări legate de cerințe organizatorice sau de conflicte de interese:

(a)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 26 alineatul (1) dacă nu dispun de un sistem robust de guvernanță care să includă o structură organizatorică clară, cu responsabilități bine definite, transparente și coerente, procese eficace de identificare, gestionare, monitorizare și raportare a riscurilor la care sunt sau pot fi expuse, precum și mecanisme adecvate de control intern, inclusiv proceduri administrative și contabile solide;

(b)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 26 alineatul (2) dacă nu adoptă politici și proceduri adecvate care să fie suficient de eficace pentru a asigura respectarea tuturor dispozițiilor prezentului regulament, inclusiv de către propriii manageri și angajați;

(c)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 26 alineatul (3) dacă nu mențin sau nu utilizează o structură organizatorică care să asigure continuitatea și funcționarea corespunzătoare în cursul prestării serviciilor și al desfășurării activităților lor sau dacă nu utilizează sisteme, resurse sau proceduri adecvate și proporționale;

(d)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 26 alineatul (4) dacă nu mențin o separare clară între organizarea ierarhică pentru gestionarea riscului și cea pentru celelalte operațiuni pe care le desfășoară;

(e)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 26 alineatul (5) dacă nu adoptă, aplică sau mențin o politică de remunerare care să promoveze o gestionare a riscurilor eficace și solidă și care să nu creeze stimulente pentru relaxarea standardelor în materie de riscuri;

(f)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 26 alineatul (6) dacă nu mențin sisteme informatice adecvate pentru a face față complexității, diversității și tipului de servicii prestate și activități desfășurate, astfel încât să asigure standarde ridicate de siguranță și integritatea și confidențialitatea informațiilor păstrate;

(g)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 26 alineatul (7) dacă nu fac publice în mod gratuit sistemul lor de guvernanță, regulile care le sunt aplicabile și criteriile de eligibilitate pentru membrii compensatori;

(h)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 26 alineatul (8) dacă nu sunt supuse unor audituri frecvente și independente sau dacă nu transmit rezultatele acestor audituri consiliilor lor de administrație sau nu le pun la dispoziția ESMA;

(i)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 27 alineatul (1) sau articolul 27 alineatul (2) al doilea paragraf dacă nu se asigură că personalul lor de conducere și membrii consiliului lor de administrație au o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea solidă și prudentă a CPC-ului;

(j)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 27 alineatul (2) dacă nu garantează că cel puțin o treime, și nu mai puțin de doi membri ai consiliului de administrație respectiv sunt independenți sau dacă nu invită reprezentanți ai clienților membrilor compensatori la reuniunile consiliului de administrație pentru chestiunile legate de articolele 38 și 39 sau dacă corelează remunerarea membrilor independenți și a celorlalți membri fără funcție executivă ai consiliului de administrație cu performanța economică a CPC-ului;

(k)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 27 alineatul (3) dacă nu stabilesc cu claritate rolurile și responsabilitățile consiliului de administrație și nu pun procesul-verbal al ședințelor consiliului de administrație la dispoziția ESMA și a auditorilor;

(l)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 28 alineatul (1) dacă nu instituie un comitet de risc sau dacă acest comitet de risc nu este compus din reprezentanți ai membrilor lor compensatori, din membri independenți ai consiliului de administrație și din reprezentanți ai clienților lor, dacă acest comitet de risc este compus astfel încât unul dintre aceste grupuri de reprezentanți deține majoritatea în comitetul de risc sau dacă nu informează ESMA în mod corespunzător cu privire la activitățile și deciziile comitetului de risc, în cazul în care ESMA a solicitat să fie informată în mod corespunzător;

(m)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 28 alineatul (2) dacă nu stabilesc cu claritate mandatul comitetului de risc, sistemul de guvernanță adoptat pentru a-i garanta independența, procedurile operaționale, criteriile de admitere sau mecanismul de alegere a membrilor comitetului de risc, dacă nu pun la dispoziția publicului sistemul de guvernanță respectiv sau dacă nu au prevăzut ca acest comitet să fie prezidat de un membru independent al consiliului de administrație, să fie în subordinea directă a consiliului de administrație și să se reunească în ședințe regulate;

(n)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 28 alineatul (3) dacă nu permit comitetului de risc să adreseze recomandări consiliului de administrație cu privire la măsurile care pot afecta gestionarea riscurilor CPC-ului sau dacă nu depun eforturi rezonabile pentru a consulta comitetul de risc cu privire la evoluțiile care au un impact asupra gestionării riscurilor CPC-ului în situații de urgență;

(o)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 28 alineatul (5) dacă nu informează de îndată ESMA în legătură cu orice decizie a consiliului de administrație de a nu urma recomandările făcute de comitetul de risc;

(p)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 29 alineatul (1) dacă nu păstrează pentru o perioadă de cel puțin zece ani toate datele referitoare la serviciile prestate și la activitățile desfășurate, care sunt necesare pentru a permite ESMA să monitorizeze respectarea de către CPC a prezentului regulament;

(q)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 29 alineatul (2) dacă nu păstrează, pentru o perioadă de cel puțin zece ani de la încetarea contractelor, toate informațiile referitoare la contractele pe care le-au procesat, într-un mod care să permită identificarea clauzelor inițiale ale unei tranzacții înainte de compensarea acesteia de către CPC-ul în cauză;

(r)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 29 alineatul (3) dacă nu pun la dispoziția ESMA și a membrilor relevanți ai SEBC, la cerere, evidențele și informațiile menționate la articolul 29 alineatele (1) și (2) sau toate informațiile referitoare la pozițiile contractelor compensate, indiferent de locul de executare a tranzacțiilor;

(s)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 30 alineatul (1) dacă nu comunică sau comunică în mod fals ori incomplet către ESMA identitatea acționarilor sau a asociaților, direcți ori indirecți, persoane fizice ori juridice, care dețin o participație calificată sau valoarea acestor participații;

(t)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 30 alineatul (4) dacă permit persoanelor menționate la articolul 30 alineatul (1) să exercite o influență care poate prejudicia administrarea solidă și prudentă a CPC-ului;

(u)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 31 alineatul (1) dacă nu notifică sau notifică în mod fals ori incomplet ESMA modificările intervenite la nivelul conducerii sau dacă nu furnizează ESMA toate informațiile necesare pentru a evalua respectarea dispozițiilor articolului 27 alineatul (1) ori ale articolului 27 alineatul (2) al doilea paragraf;

(v)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 33 alineatul (1) dacă nu mențin sau aplică proceduri organizaționale și administrative scrise eficace pentru identificarea și gestionarea conflictelor de interese care pot apărea între ele, inclusiv între managerii și personalul lor sau orice persoană legată de ele direct sau indirect prin capacități de control sau legături strânse, pe de o parte, și membrii lor compensatori sau clienții acestora care îi sunt cunoscuți CPC-ului, pe de altă parte, sau dacă nu mențin sau aplică proceduri adecvate pentru a soluționa posibilele conflicte de interese;

(w)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 33 alineatul (2) dacă nu descriu cu claritate unui membru compensator sau unui client vizat al respectivului membru compensator care îi este cunoscut CPC-ului natura generală sau sursele conflictelor de interese înainte de a accepta noi tranzacții din partea respectivului membru compensator, atunci când procedurile organizaționale sau administrative ale respectivului CPC în materie de gestionare a conflictelor de interese nu sunt suficiente pentru a garanta, cu un grad rezonabil de certitudine, prevenirea riscurilor de prejudiciere a intereselor unui membru compensator sau ale unui client;

(x)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 33 alineatul (3) dacă nu iau în considerare în procedurile lor scrise toate circumstanțele de care au sau ar trebui să aibă cunoștință și care pot duce la un conflict de interese ce decurge din structura și activitățile altor întreprinderi cu care CPC-urile au o relație de întreprindere-mamă sau de filială;

(y)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 33 alineatul (5) dacă nu iau toate măsurile rezonabile pentru a preveni utilizarea abuzivă a informațiilor păstrate în sistemele sale sau dacă împiedică utilizarea acestor informații pentru alte activități economice sau de către o persoană fizică care are legături strânse cu un CPC ori o persoană juridică care are o relație de întreprindere-mamă sau de filială cu CPC-ul, care utilizează informațiile confidențiale înregistrate de CPC-ul în cauză în scop comercial fără acordul prealabil al clientului căruia îi aparțin informațiile confidențiale respective;

(z)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 36 alineatul (1) dacă nu acționează corect și cu profesionalism pentru a servi interesele membrilor compensatori și ale clienților acestora;

(aa)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 36 alineatul (2) dacă nu dispun de reguli accesibile, transparente și echitabile pentru gestionarea promptă a reclamațiilor;

(bb)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 37 alineatul (1) sau (2) dacă utilizează, în permanență, criterii de admitere discriminatorii, netransparente sau subiective, dacă nu asigură în permanență, în alte moduri, accesul deschis și echitabil la CPC-ul în cauză, dacă nu garantează în permanență că membrii lor compensatori dispun de o capacitate operațională și de resurse financiare suficiente pentru a-și îndeplini obligațiile care decurg din participarea la CPC-ul în cauză sau dacă nu efectuează, cel puțin o dată pe an, o examinare completă a respectării respectivului articol de către membrii lor compensatori;

(cc)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 37 alineatul (4) dacă nu dispun de proceduri obiective și transparente pentru suspendarea și pentru retragerea în mod ordonat a membrilor compensatori care nu mai îndeplinesc criteriile menționate la articolul 37 alineatul (1);

(dd)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 37 alineatul (5) dacă le refuză accesul membrilor compensatori care îndeplinesc criteriile menționate la articolul 37 alineatul (1) fără ca refuzul accesului să fie motivat în scris în mod corespunzător și bazat pe o analiză exhaustivă a riscurilor;

(ee)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 38 alineatul (1) dacă nu permit accesul separat al clienților membrilor lor compensatori la serviciile specifice prestate;

(ff)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 39 alineatul (7) dacă nu oferă diferitele niveluri de segregare menționate la alineatul respectiv în condiții comerciale rezonabile.

III.  Încălcări legate de cerințe operaționale:

(a)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 34 alineatul (1) dacă nu prevăd, aplică sau mențin o politică adecvată de continuitate a activității și un plan de redresare în caz de dezastru cu scopul de a asigura conservarea funcțiilor lor, reluarea rapidă a operațiunilor și îndeplinirea obligațiilor CPC-ului, care să permită cel puțin reluarea tuturor tranzacțiilor aflate în curs în momentul întreruperii, astfel încât CPC-ul să poată continua să funcționeze în condiții de certitudine și să efectueze decontarea la data stabilită;

(b)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 34 alineatul (2) dacă nu stabilesc, aplică sau mențin o procedură adecvată pentru a asigura decontarea corectă și la timp sau transferul activelor și pozițiilor clienților și ale membrilor compensatori în caz de retragere a recunoașterii în urma unei decizii în temeiul articolului 25;

(c)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 35 alineatul (1) al doilea paragraf dacă externalizează activități importante legate de gestionarea riscurilor CPC-ului în cauză;

(d)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 39 alineatul (1) dacă nu țin o evidență și o contabilitate separate care să le permită, în orice moment și fără întârziere, să facă distincția, în conturile deținute la CPC, între activele și pozițiile deținute pentru contul unui membru compensator și activele și pozițiile deținute pentru contul oricărui alt membru compensator, precum și în raport cu activele proprii;

(e)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 39 alineatul (2) dacă nu se oferă să țină, precum și dacă nu țin atunci când li se solicită, o evidență și o contabilitate separate care să permită fiecărui membru compensator să facă distincția, în conturile deținute la CPC, între activele și pozițiile proprii și cele deținute pentru conturile celorlalți membri compensatori;

(f)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 39 alineatul (3) dacă nu se oferă să țină, precum și dacă nu țin atunci când li se solicită, o evidență și o contabilitate separate care să permită fiecărui membru compensator să facă distincția, în conturile deținute la CPC, între activele și pozițiile deținute pentru contul unui client și cele deținute pentru conturile altor clienți sau dacă nu oferă membrilor lor compensatori posibilitatea de a deschide mai multe conturi în numele lor pentru clienții lor, în cazul în care se solicită acest lucru;

(g)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 40 dacă nu măsoară și nu evaluează lichiditatea și expunerile la riscul de credit față de fiecare membru compensator și, dacă este cazul, față de un alt CPC cu care au încheiat un acord de interoperabilitate, în timp cvasi-real, sau dacă nu au acces la sursele adecvate de stabilire a prețurilor pentru a-și evalua expunerile în mod eficace, la costuri rezonabile;

(h)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 41 alineatul (1) dacă nu impun, solicită sau colectează marje de la membrii lor compensatori sau, dacă este cazul, de la CPC-uri cu care au încheiat acorduri de interoperabilitate, pentru a-și limita expunerile de credit, sau dacă impun, solicită sau colectează marje care nu sunt suficiente pentru a acoperi expunerile posibile despre care CPC-ul estimează că vor apărea până la lichidarea pozițiilor corespondente sau pentru a acoperi pierderile rezultate din cel puțin 99 % dintre variațiile expunerilor într-un interval de timp adecvat ori marje care nu sunt suficiente pentru a garanta că CPC-ul își acoperă integral cu garanții expunerile față de toți membrii săi compensatori, iar dacă este cazul, și față de toate CPC-urile cu care a încheiat acorduri de interoperabilitate, cel puțin zilnic sau, dacă este necesar, pentru a ține seama de eventualele efecte prociclice;

(i)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 41 alineatul (2) dacă nu adoptă, pentru stabilirea cerințelor lor de marjă, modele și parametri care să surprindă caracteristicile de risc ale produselor compensate și să ia în calcul intervalul dintre colectările marjelor, lichiditatea pieței și posibilitatea apariției unor modificări pe durata tranzacției;

(j)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 41 alineatul (3) dacă nu cer sau nu colectează marjele intrazilnic, cel puțin atunci când pragurile predefinite sunt depășite;

(k)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 42 alineatul (3) dacă nu mențin un fond de garantare care să le permită cel puțin să reziste, în condiții de piață extreme, dar plauzibile, la situația de neîndeplinire a obligațiilor de plată de către membrul compensator față de care au cele mai mari expuneri sau de către cel de al doilea și cel de al treilea membru compensator în ordinea mărimii expunerii, dacă suma expunerilor față de aceștia este mai mare, sau dacă elaborează scenarii care nu iau în calcul și perioadele cele mai volatile prin care au trecut piețele pentru care CPC-ul își oferă serviciile, precum și o gamă de scenarii viitoare potențiale, care iau în considerare vânzarea neașteptată a resurselor financiare și reducerea rapidă a lichidităților de pe piață;

(l)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 43 alineatul (2) dacă fondul lor de garantare menționat la articolul 42 și celelalte resurse financiare menționate la articolul 43 alineatul (1) nu le permit să reziste situației de neîndeplinire a obligațiilor de plată de către cei doi membri compensatori față de care au cele mai mari expuneri în condiții de piață extreme, dar plauzibile;

(m)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 44 alineatul (1) dacă nu au în permanență acces la un nivel adecvat de lichidități pentru a-și desfășura serviciile și activitățile sau dacă nu își evaluează zilnic necesitățile potențiale de lichidități;

(n)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 45 alineatele (1), (2) și (3) dacă nu utilizează marjele depuse de membrul compensator aflat în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată cu prioritate față de celelalte resurse financiare pentru acoperirea pierderilor;

(o)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 45 alineatul (4) dacă nu utilizează resursele proprii dedicate înainte de a utiliza contribuțiile la fondul de garantare ale membrilor compensatori care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată;

(p)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 46 alineatul (1) dacă acceptă altceva decât garanții foarte lichide cu un risc de credit și de piață minim pentru acoperirea expunerilor inițiale și curente față de membrii compensatori, în situații în care nu sunt permise alte garanții reale în conformitate cu actul delegat adoptat de Comisie în temeiul articolului 46 alineatul (3);

(q)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 47 alineatul (1) dacă își investesc resursele financiare în altceva decât în numerar sau instrumente financiare foarte lichide, cu un risc de piață și de credit minim și care pot fi lichidate rapid cu un efect negativ minim asupra prețurilor;

(r)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 47 alineatul (3) dacă nu depozitează instrumentele financiare depuse ca marje sau drept contribuții la fondul de garantare la operatori ai sistemelor de decontare a titlurilor de valoare care garantează protecția deplină a instrumentelor financiare respective, în cazul în care acestea sunt disponibile, sau dacă nu utilizează alte mecanisme cu grad mare de siguranță convenite cu instituții financiare autorizate;

(s)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 47 alineatul (4) dacă realizează depuneri de fonduri bănești altfel decât prin mecanisme cu grad mare de siguranță convenite cu instituții financiare autorizate sau prin recurgerea la facilități de depozit permanent oferite de băncile centrale ori la alte mijloace comparabile asigurate de băncile centrale;

(t)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 47 alineatul (5) fie dacă efectuează depozite de active pe lângă o parte terță fără să se asigure că activele aparținând membrilor compensatori pot fi identificate separat de activele aparținând CPC-ului și de activele aparținând respectivei părți terțe, prin intermediul unor conturi intitulate diferit în registrele contabile ale părții terțe sau prin orice altă măsură echivalentă care să asigure același nivel de protecție, fie dacă nu au acces rapid la instrumentele financiare atunci când este necesar;

(u)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 47 alineatul (6) dacă își investesc capitalul sau sumele care rezultă din cerințele prevăzute la articolele 41, 42, 43 sau 44 în propriile valori mobiliare sau în cele ale întreprinderilor-mamă sau ale filialelor lor;

(v)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 48 alineatul (1) dacă nu instituie procedurile detaliate care trebuie urmate atunci când un membru compensator nu îndeplinește cerințele de participare prevăzute la articolul 37 în termenul și în conformitate cu procedurile pe care le-au stabilit, dacă nu definesc în detaliu procedurile care trebuie urmate în cazul în care situația de neîndeplinire a obligațiilor de plată de către un membru compensator nu este declarată de CPC sau dacă nu revizuiesc anual procedurile respective;

(w)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 48 alineatul (2) dacă nu intervin rapid pentru a limita pierderile și presiunile asupra lichidității care apar în situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată ale unui membru compensator și nu se asigură că închiderea pozițiilor unui membru compensator nu îi perturbă operațiunile și nu îi expune pe membrii compensatori care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată la pierderi pe care aceștia nu le pot anticipa sau controla;

(x)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 48 alineatul (3) dacă nu informează imediat ESMA înainte ca procedura de neîndeplinire a obligațiilor de plată să fie declarată sau declanșată;

(y)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 48 alineatul (4) dacă nu verifică caracterul executoriu al procedurilor pentru situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată și nu iau toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că dispun de competența juridică necesară pentru a lichida pozițiile proprii ale membrului compensator aflat în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată și a transfera sau a lichida pozițiile clienților membrului respectiv;

(z)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 49 alineatul (1) dacă nu examinează periodic modelele și parametrii adoptați pentru calcularea cerințelor de marjă, a contribuțiilor la fondul de garantare, a cerințelor în materie de garanții sau a altor mecanisme de control al riscului, nu supun modelele unor teste de rezistență periodice și riguroase pentru a le evalua reziliența în condiții de piață extreme, dar plauzibile, nu efectuează testări ex post pentru a evalua fiabilitatea metodei adoptate, nu obțin validarea independentă, nu informează ESMA în legătură cu rezultatele testelor efectuate sau obțin validarea ESMA înainte de a adopta orice modificare semnificativă a modelelor sau parametrilor;

(aa)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 49 alineatul (2) dacă nu testează periodic aspectele esențiale ale procedurilor pentru situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată sau nu iau toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că toți membrii compensatori le înțeleg și dispun de mecanismele adecvate pentru a reacționa în eventualitatea apariției unei situații de neîndeplinire a obligațiilor de plată;

(bb)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 50 alineatul (1) dacă nu utilizează, atunci când este practic și posibil, banii băncii centrale pentru decontarea tranzacțiilor sau nu iau măsuri pentru limitarea strictă a riscului decontării fondurilor bănești în cazurile în care nu sunt utilizați banii băncii centrale;

(cc)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 50 alineatul (3) dacă nu elimină principalele riscuri prin utilizarea mecanismelor „livrare contra plată”, în măsura posibilului, atunci când au obligația de a efectua sau primi livrări de instrumente financiare;

(dd)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 50a sau articolul 50b dacă nu calculează KCCP astfel cum se specifică în respectivul articol sau dacă nu respectă normele pentru calculul KCCP prevăzute la articolul 50a alineatul (2), la articolul 50b și la articolul 50d;

(ee)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 50a alineatul (3) dacă nu efectuează calculul KCCP cel puțin trimestrial sau îl efectuează mai rar decât solicită ESMA în conformitate cu articolul 50a alineatul (3);

(ff)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 51 alineatul (2) dacă nu au acces nediscriminatoriu atât la datele de care au nevoie pentru îndeplinirea funcțiilor lor de la locul de tranzacționare respectiv, în măsura în care CPC-ul respectă cerințele operaționale și tehnice stabilite de locul de tranzacționare, cât și la sistemul de decontare corespunzător;

(gg)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 52 alineatul (1) dacă încheie un acord de interoperabilitate fără să îndeplinească cerințele prevăzute la litera (a), litera (b), litera (c) și litera (d) de la respectivul alineat;

(hh)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 53 alineatul (1) dacă nu disting în conturile lor activele și pozițiile deținute pentru contul unui alt CPC cu care au încheiat un acord de interoperabilitate;

(ii)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 54 alineatul (1) dacă încheie un acord de interoperabilitate fără aprobarea prealabilă a ESMA.

IV.  Încălcări legate de transparență și disponibilitatea informațiilor:

(a)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 38 alineatul (1) dacă nu fac publice prețurile și comisioanele aferente fiecărui serviciu prestat separat, inclusiv reducerile și rabaturile și condițiile pentru a beneficia de acestea;

(b)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 38 alineatul (1) dacă nu pun informațiile privind costurile și veniturile aferente serviciilor prestate la dispoziția ESMA;

(c)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 38 alineatul (2) dacă nu își informează propriii membri compensatori și clienții acestora în legătură cu riscurile aferente serviciilor furnizate;

(d)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 38 alineatul (3) dacă nu pun la dispoziția membrilor compensatori sau a ESMA informațiile legate de prețuri utilizate la calcularea expunerilor la sfârșitul zilei față de membrii compensatori sau dacă nu fac public volumul agregat al tranzacțiilor compensate pentru fiecare instrument compensat de CPC-ul în cauză;

(e)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 38 alineatul (4) dacă nu fac publice cerințele operaționale și tehnice legate de protocoalele de comunicare care cuprind conținutul și formatul mesajelor folosite pentru a interacționa cu părți terțe, inclusiv cerințele operaționale și tehnice menționate la articolul 7;

(f)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 38 alineatul (5) dacă nu fac publice situațiile de încălcare de către membrii compensatori a criteriilor menționate la articolul 37 alineatul (1) sau a cerințelor prevăzute la articolul 38 alineatul (1), cu excepția cazurilor în care ESMA a considerat că divulgarea acestor informații ar constitui o amenințare la adresa stabilității financiare sau a încrederii în piețe sau ar pune grav în pericol piețele financiare ori ar cauza prejudicii disproporționate părților implicate;

(g)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 39 alineatul (7) dacă nu fac publice nivelurile de protecție și costurile aferente diferitelor niveluri de segregare pe care le oferă;

(h)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 49 alineatul (3) dacă nu fac publice informațiile esențiale referitoare la modelul de gestionare a riscurilor sau la ipotezele adoptate pentru efectuarea testelor de rezistență menționate la articolul 49 alineatul (1);

(i)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 50 alineatul (2) dacă nu precizează cu claritate obligațiile proprii cu privire la livrările instrumentelor financiare, menționând inclusiv dacă au obligația de a efectua sau de a primi livrarea unui instrument financiar ori dacă despăgubesc participanții pentru pierderile suferite în cursul procesului de livrare;

(j)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 50c alineatul (1) dacă nu raportează informațiile menționate la articolul 50c alineatul (1) literele (a), (b), (c), (d) și (e) membrilor lor compensatori care sunt instituții sau autorităților competente ale acestora;

(k)  CPC-urile de nivel 2 încalcă articolul 50c alineatul (2) dacă nu transmit notificări membrilor lor compensatori care sunt instituții cel puțin trimestrial sau transmit notificări mai rar decât solicită ESMA în conformitate cu articolul 50c alineatul (2).

V.  Încălcări legate de obstacolele din calea activităților de supraveghere:

(a)  CPC-urile încalcă articolul 25c prin faptul că nu furnizează informații ca răspuns la o decizie de solicitare de informații în temeiul articolului 25c alineatul (2) sau prin faptul că furnizează informații incorecte sau care induc în eroare drept răspuns la o cerere simplă de informații din partea ESMA în conformitate cu articolul 25c alineatul (2) sau (3) sau la o decizie a ESMA prin care se solicită informații în conformitate cu articolul 25c alineatul (3);

(b)  CPC-urile sau reprezentanții lor oferă răspunsuri incorecte sau care induc în eroare la întrebările adresate în temeiul articolului 25d alineatul (1) litera (c);

(c)  CPC-urile nu respectă articolul 25d alineatul (1) litera (e) prin faptul că nu dau curs solicitării ESMA de evidențe privind convorbirile telefonice sau privind schimburile de date;

(d)  CPC-urile de nivel 2 nu se conformează în termenul stabilit unei măsuri de supraveghere impuse printr-o decizie adoptată de ESMA în temeiul articolului 25n;

(e)  CPC-urile de nivel 2 nu se supun unei inspecții la fața locului impuse prin intermediul unei decizii de investigație adoptate de ESMA ▌ în temeiul articolului 25e.

ANEXA IV

Lista coeficienților legați de anumite circumstanțe agravante sau atenuante, în vederea aplicării articolului 25g alineatul (3)

Următorii coeficienți se aplică în mod cumulativ la cuantumurile de bază menționate la articolul 25g alineatul (2):

I.  Coeficienți de ajustare legați de circumstanțe agravante:

(a)  în cazul în care încălcarea a fost săvârșită în mod repetat, se aplică un coeficient suplimentar de 1,1 pentru fiecare dată când a fost repetată;

(b)  în cazul în care încălcarea a fost săvârșită pe o perioadă mai mare de șase luni, se aplică un coeficient de 1,5;

(c)  în cazul în care încălcarea a evidențiat deficiențe sistemice în organizarea CPC-ului, în special în ceea ce privește procedurile, sistemele de gestionare sau mecanismele de control intern, se aplică un coeficient de 2,2;

(d)  în cazul în care încălcarea are un impact negativ asupra calității activităților și serviciilor CPC-ului, se aplică un coeficient de 1,5;

(e)  în cazul în care încălcarea a fost săvârșită în mod intenționat, se aplică un coeficient de 2;

(f)  în cazul în care nu s-a luat nicio măsură corectoare după ce s-a identificat încălcarea, se aplică un coeficient de 1,7;

(g)  în cazul în care personalul de conducere al CPC-ului nu a cooperat cu ESMA în cadrul desfășurării investigațiilor acesteia, se aplică un coeficient de 1,5.

II.  Coeficienți de ajustare legați de circumstanțe atenuante:

(a)  în cazul în care încălcarea a fost săvârșită timp de mai puțin de zece zile lucrătoare, se aplică un coeficient de 0,9;

(b)  în cazul în care personalul de conducere al CPC-ului poate demonstra că a luat toate măsurile necesare pentru a preveni încălcarea, se aplică un coeficient de 0,7;

(c)  în cazul în care CPC-ul a furnizat ESMA, fără întârziere și în mod eficace, informații complete cu privire la încălcare, se aplică un coeficient de 0,4;

(d)  în cazul în care CPC-ul a luat de bunăvoie măsuri pentru a se asigura că astfel de încălcări nu mai pot fi săvârșite în viitor, se aplică un coeficient de 0,6.”

(1)* TEXTUL NU A FĂCUT ÎNCĂ OBIECTUL FINALIZĂRII JURIDICO-LINGVISTICE.
(2)JO C 385, 15.11.2017, p. 3.
(3)Avizul din 20 septembrie 2017 (JO C 434, 15.12.2017, p. 63).
(4)Poziția Parlamentului European din 18 aprilie 2019.
(5) Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).
(6)Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (JO L 287, 29.10.2013, p. 63).

Ultima actualizare: 29 aprilie 2019Notă juridică