Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0136(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0190/2018

Predkladané texty :

A8-0190/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/04/2019 - 10.18

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0438

Prijaté texty
PDF 418kWORD 125k
Štvrtok, 18. apríla 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Povoľovanie centrálnych protistrán a uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín ***I
P8_TA-PROV(2019)0438A8-0190/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0331),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0191/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 4. októbra 2017(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. septembra 2017(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. marca 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0190/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 385, 15.11.2017, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 15.12. 2017, s. 63.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ▌ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy a príslušné orgány na povoľovanie centrálnych protistrán a požiadavky na uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín(1)
P8_TC1-COD(2017)0136

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(2),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(4),

keďže:

(1)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012(5) sa požaduje, aby štandardizované zmluvy o mimoburzových derivátoch boli zúčtované prostredníctvom centrálnej protistrany v súlade s podobnými požiadavkami v ostatných krajinách G20. V uvedenom nariadení sa zaviedli aj prísne požiadavky na prudenciálne, organizačné a obchodné správanie centrálnych protistrán a stanovil sa rámec prudenciálneho dohľadu nad nimi s cieľom minimalizovať riziká pre používateľov centrálnej protistrany a posilniť finančnú stabilitu.

(2)  Od prijatia nariadenia (EÚ) č. 648/2012 objem činností centrálnych protistrán v Únii a vo svete rýchle rástli, pokiaľ ide o veľkosť a rozsah. Rozšírenie činností centrálnych protistrán má v nasledujúcich rokoch pokračovať zavedením dodatočných zúčtovacích povinností a nárastom dobrovoľného zúčtovania protistranami, ktoré nepodliehajú zúčtovacej povinnosti. Návrhom Komisie zo 4. mája 2017, ktorým sa má cieleným spôsobom zmeniť nariadenie (EÚ) č. 648/2012 s cieľom zlepšiť jeho účinnosť a proporcionalitu, sa vytvoria ďalšie stimuly pre centrálne protistrany, aby protistranám ponúkali centrálne zúčtovanie derivátov a uľahčili prístup k zúčtovaniu pre malé finančné a nefinančné protistrany. Prehĺbené a integrovanejšie kapitálové trhy vyplývajúce z únie kapitálových trhov (CMU) ešte viac zvýšia potrebu cezhraničného zúčtovania v Únii, čím sa ešte viac prehĺbi význam a vzájomná prepojenosť centrálnych protistrán v rámci finančného systému.

(3)  Počet centrálnych protistrán, ktoré sú v súčasnosti usadené v Únii a ktorým bolo udelené povolenie podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012, zostáva relatívne nízky, keďže v auguste 2018 ich bolo 16. Na základe ustanovení uvedeného nariadenia o rovnocennosti bolo uznaných 32 centrálnych protistrán z tretích krajín, čo im umožňuje, aby ponúkali služby aj zúčtovacím členom a miestam obchodovania usadeným v Únii. Zúčtovacie trhy sú dobre integrované v celej Únii, ale sú vysoko koncentrované v niektorých triedach aktív a sú navzájom veľmi úzko prepojené. Koncentrácia rizika spôsobuje, že zlyhanie centrálnej protistrany je síce málo pravdepodobné, ale môže mať potenciálne mimoriadne závažný vplyv. V súlade s konsenzom skupiny G20 prijala Komisia v novembri 2016 návrh nariadenia o ozdravení a riešení krízových situácií centrálnych protistrán s cieľom zabezpečiť, aby boli orgány primerane pripravené riešiť zlyhávajúcu centrálnu protistranu, zabezpečiť finančnú stabilitu a obmedziť náklady daňovníkov.

(4)  Bez ohľadu na tento legislatívny návrh a vzhľadom na rastúci rozsah, zložitosť a cezhraničný rozmer zúčtovania v Únii a na celom svete by sa rámec dohľadu nad centrálnymi protistranami z Únie a tretích krajín mal prehodnotiť. Riešením zistených problémov v počiatočnom štádiu a stanovením jasných a zosúladených rámcov dohľadu pre centrálne protistrany z Únie a tretích krajín by sa posilnila celková stabilita finančného systému Únie a ešte viac by sa malo znížiť potenciálne riziko zlyhania centrálnej protistrany.

(5)  Na základe týchto úvah Komisia 4. mája 2017 prijala oznámenie o reakciách na výzvy pre zásadné infraštruktúry finančného trhu a ďalší rozvoj únie kapitálových trhov, v ktorom uviedla, že na zlepšenie súčasného rámca, ktorým sa zabezpečuje finančná stabilita a podporuje ďalší rozvoj a prehĺbenie únie kapitálových trhov, sú potrebné ďalšie zmeny nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

(6)  Rámec dohľadu podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa opiera najmä o orgán domovskej krajiny. V súčasnosti centrálnym protistranám usadeným v Únii udeľujú povolenia a vykonávajú nad nimi dohľad kolégiá vnútroštátnych orgánov dohľadu, Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), príslušných členov Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a iných príslušných orgánov. Kolégiá sa spoliehajú na koordináciu a poskytovanie informácií zo strany príslušného vnútroštátneho orgánu, ktorý nesie zodpovednosť za presadzovanie ustanovení stanovených v nariadení (EÚ) č. 648/2012. Rozdielne postupy dohľadu pre centrálne protistrany v celej Únii môžu vytvárať riziká pre regulačnú arbitráž a arbitráž dohľadu ohrozujúc tak finančnú stabilitu a umožňujúc nezdravú hospodársku súťaž. Komisia upozornila na tieto vznikajúce riziká a potrebu väčšej konvergencie dohľadu vo svojom oznámení o únii kapitálových trhov zo 14. septembra 2016 a pri verejnej konzultácii o činnosti európskych orgánov dohľadu (ESA). ESMA by sa preto v rámci svojej už existujúcej všeobecnej úlohy, ktorou je plniť koordinačnú úlohu medzi príslušnými orgánmi a rôznymi kolégiami s cieľom vytvoriť spoločnú kultúru dohľadu a zaviesť konzistentné postupy dohľadu, zabezpečiť používanie rovnakých postupov a konzistentného prístupu a posilniť konzistentnosť výsledkov dohľadu, mal zamerať najmä na oblasti dohľadu, ktoré majú cezhraničný rozmer alebo možný cezhraničný vplyv. ESMA by mal na základe svojich odborných znalostí a skúseností s uplatňovaním tohto nariadenia určiť oblasti dohľadu, ktoré majú cezhraničný rozmer alebo možný cezhraničný vplyv.

(7)  Pre účinný dohľad nad centrálnymi protistranami je nevyhnutné fungovanie kolégií zriadených pre centrálne protistrany z Únie. S cieľom zabezpečiť súlad postupov v rámci kolégií v celej Únii by sa písomné dohody, ktorými sa stanovujú praktické dojednania pre fungovanie týchto kolégií, mali spresniť a mali by byť štandardizovanejšie. Aby sa ešte viac podporila úloha členov kolégií, mali by byť oprávnení prispievať k stanovovaniu programov zasadnutí kolégia. V záujme zvýšenia transparentnosti kolégií by informácie o ich zložení mali byť verejné. S cieľom predísť akýmkoľvek konfliktom záujmov sa v nariadení (EÚ) č. 1024/2013 ustanovuje, že ECB by svoje úlohy v oblasti dohľadu, úlohy súvisiace s menovou politikou a akékoľvek iné úlohy mala vykonávať úplne oddelene. Toto konkrétne oddelenie povinností ECB by sa malo zohľadniť. Na základe toho by ECB v prípade, keď je členom kolégia zriadeného pre centrálnu protistranu z Únie z dôvodu svojej funkcie ako príslušného orgánu zúčtovacieho člena v rámci jednotného mechanizmu dohľadu, ako aj z dôvodu svojej funkcie ako emisnej centrálnej banky zastupujúcej Eurosystém, mala mať v kolégiu nárok na dva hlasy.

(8)  Počet emisných centrálnych bánk a príslušných orgánov zodpovedných za dohľad nad zúčtovacími členmi členských štátov, ktoré sú zastúpené v kolégiách zriadených pre centrálne protistrany z Únie, je v súčasnosti obmedzený. Aby sa umožnil prístup k informáciám väčšiemu okruhu emisných centrálnych bánk a príslušných orgánov ďalších členských štátov, ktorých finančná stabilita by mohla byť finančnými ťažkosťami niektorej centrálnej protistrany ovplyvnená, možnosť zúčastňovať sa na kolégiách by na požiadanie mali mať aj ďalšie emisné centrálne banky a príslušné orgány. V záujme podpory konzistentnosti dohľadu nad centrálnymi protistranami v celej Únii by sa na kolégiách mal zúčastňovať aj predseda alebo nezávislý člen výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami. Tieto emisné centrálne banky a príslušné orgány, ktoré sa zúčastňujú na základe žiadosti, ako aj predseda alebo nezávislý člen výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami, by v záujme zabezpečenia náležitého, účinného a rýchleho rozhodovacieho procesu nemali mať hlasovacie právo.

(9)  Kolégiá by v záujme posilnenia svojej úlohy mali mať možnosť poskytovať stanoviská k dodatočným oblastiam dohľadu so zásadným vplyvom na obchodné činnosti centrálnej protistrany vrátane stanovísk k posudzovaniu akcionárov a členov centrálnych protistrán s kvalifikovanou účasťou a k externému zabezpečovaniu prevádzkových funkcií, služieb alebo činností. Kolégium by okrem toho malo mať možnosť na žiadosť ktoréhokoľvek člena kolégia začleniť do svojich stanovísk odporúčania zamerané na nápravu nedostatkov v riadení rizík tejto centrálnej protistrany a na zvýšenie jej odolnosti, ak ich väčšinovým rozhodnutím schváli kolégium. Hlasovanie kolégia o začlenení takýchto odporúčaní by sa malo uskutočniť oddelene od hlasovania kolégia o stanovisku. S cieľom posilniť vplyv stanovísk a odporúčaní kolégia by ich príslušné orgány mali náležite zvážiť a v prípade značných odchýlok od týchto stanovísk alebo odporúčaní by mali poskytnúť odôvodnenie.

(10)  V záujme ďalšej podpory konvergencie rozhodnutí v oblasti dohľadu by sa mali ESMA udeliť nové mandáty na vypracovanie návrhu regulačných technických predpisov týkajúcich sa rozširovania činností a služieb, ako aj na spresnenie podmienok týkajúcich sa preskúmania modelov, stresového testovania a spätného testovania. ESMA by mal byť okrem toho oprávnený vydávať potrebné usmernenia s cieľom podrobnejšie stanoviť spoločné postupy pre postup preskúmania a hodnotenia centrálnych protistrán orgánmi dohľadu.

(11)   Vzhľadom na celosvetovú povahu finančných trhov a potrebu riešiť nekonzistentnosť v dohľade nad centrálnymi protistranami z Únie a tretích krajín by sa mala posilniť schopnosť ESMA podporovať konvergenciu dohľadu nad centrálnymi protistranami. Na tento účel by sa mal vytvoriť stály vnútorný výbor pre centrálne protistrany („výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami“), ktorý by sa zaoberal úlohami súvisiacimi s centrálnymi protistranami povolenými v rámci Únie a centrálnymi protistranami z tretích krajín. Zriadenie, funkcie a zloženie výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami vytvoreného v rámci ESMA by malo byť výnimočným riešením s cieľom prepojiť odborné znalosti v oblasti dohľadu nad centrálnymi protistranami a nemalo by pre európske orgány dohľadu predstavovať precedens.

(12)  Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami by mal byť zodpovedný za osobitné úlohy, ktoré mu boli pridelené podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie vnútorného trhu, ako aj finančná stabilita Únie a jej členských štátov.

(13)  Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami by sa v záujme zahrnutia širokej škály praktických skúseností a prevádzkových odborných znalostí týkajúcich sa dohľadu nad centrálnymi protistranami mal skladať z predsedu, nezávislých členov a príslušných orgánov členských štátov s povolenou centrálnou protistranou. Ak sa zasadnutie výboru týka povolených centrálnych protistrán, emisné centrálne banky mien Únie, v ktorých sú denominované finančné nástroje zúčtovávané povolenými centrálnymi protistranami, sa s cieľom uľahčiť prístup k informáciám, ktoré by mohli byť relevantné pre vykonávanie ich úloh, môžu zúčastňovať na výbore pre dohľad nad centrálnymi protistranami na báze dobrovoľnosti, a to pokiaľ ide o oblasti posudzovania odolnosti centrálnych protistrán voči nepriaznivému vývoju na trhu vykonávaného na úrovni celej Únie a relevantný vývoj na trhu. Ak sa zasadnutie týka centrálnych protistrán z tretích krajín, emisné centrálne banky všetkých mien Únie, v ktorých sú denominované finančné nástroje, ktoré zúčtováva alebo má zúčtovávať príslušná centrálna protistrana z tretej krajiny, sa môžu na báze dobrovoľnosti zúčastňovať na výbore pre dohľad nad centrálnymi protistranami v prípade vypracúvania rozhodnutí týkajúcich sa centrálnych protistrán Tier 2. Emisné centrálne banky by mali byť členmi výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami bez hlasovacieho práva. Predseda výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami by mal mať právo prizvať členov kolégií orgánov dohľadu ako pozorovateľov s cieľom zabezpečiť, aby výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami zohľadnil názory ostatných príslušných orgánov.

(14)  Aby sa zabezpečila primeraná úroveň odbornosti a zodpovednosti, predsedanezávislí členovia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami by mali byť vymenovaní radou orgánov dohľadu na základe zásluh, ▌, znalostí o zúčtovaní, poobchodných záležitostiach, prudenciálnom dohľade a finančných záležitostiach, ako aj na základe skúseností relevantných pre dohľad nad centrálnymi protistranami a ich reguláciu, a tootvorenom výberovom konaní organizovanom a riadenom radou orgánov dohľadu s pomocou Komisie, pri ktorom by sa mali rešpektovať zásady rodovej rovnováhy. Pred vymenovaním vybraných osôb a do jedného mesiaca od ich výberu radou orgánov dohľadu by mal Európsky parlament nomináciu týchto osôb po ich vypočutí schváliť alebo zamietnuť. Rada orgánov dohľadu môže vymenovať len vybraných kandidátov, ktorých schválil Európsky parlament.

(15)  S cieľom zabezpečiť transparentnosť a demokratickú kontrolu, ako aj ochranu práv inštitúcií Únie, by predsedanezávislí členovia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami mali zodpovedať Európskemu parlamentu a Rade za každé rozhodnutie prijaté na základe tohto nariadenia.

(16)  Predsedanezávislí členovia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami by mali konať nezávisle a objektívne v záujme Únie. Mali by zabezpečiť, aby sa v každom členskom štáte, či už s povolenou centrálnou protistranou alebo bez nej, ako aj v Únii, náležite zohľadňovalo riadne fungovanie vnútorného trhu a finančná stabilita.

(17)  V záujme zabezpečenia vhodného, účinného a rýchleho rozhodovacieho procesu vo výbore pre dohľad nad centrálnymi protistranami by predseda, nezávislí členovia a príslušný orgán členského štátu, v ktorom je centrálna protistrana usadená, mali mať hlasovacie právo. Zástupcovia centrálnych bánk a pozorovatelia by nemali mať hlasovacie právo. Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami by mal prijímať rozhodnutia jednoduchou väčšinou svojich členov, pričom každý člen s hlasovacím právom by mal mať jeden hlas a v prípade nerozhodného hlasovania by mal mať rozhodujúci hlas predseda. Rada orgánov dohľadu ESMA by mala mať naďalej právomoc prijímať konečné rozhodnutia.

(18)  S cieľom zabezpečiť zosúladený a konzistentný prístup dohľadu v rámci Únie by mal výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami zodpovedať za vypracúvanie určitých špecifických rozhodnutí a vykonávanie určitých úloh, ktorými je poverený ESMA. Touto zodpovednosťou sa posilňuje koordinačná úloha ESMA medzi príslušnými orgánmi a rôznymi kolégiami s cieľom vytvoriť spoločnú kultúru dohľadu a zaviesť konzistentné postupy dohľadu, a to najmä pokiaľ ide o oblasti dohľadu, ktoré majú cezhraničný rozmer alebo možný cezhraničný vplyv. V tejto súvislosti by takéto relevantné činnosti a rozhodnutia týkajúce sa dohľadu mohli zahŕňať najmä tie oblasti dohľadu, v ktorých rozdielne postupy dohľadu môžu spôsobiť riziko regulačnej arbitráže a arbitráže dohľadu alebo môžu ohroziť finančnú stabilitu. ESMA by okrem toho mal byť informovaný o všetkých stanoviskách prijatých kolégiami v oblastiach stanovených v tomto nariadení vrátane základu pre rozhodovanie, ktorého sa stanovisko kolégia týka, a všetkých odporúčaní, ktoré sa k týmto stanoviskám kolégia prípadne pripoja.

(19)  Okrem toho by sa v rámci výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami mala uskutočňovať povinná výmena informácií a diskusia ex ante o návrhoch rozhodnutí príslušných orgánov centrálnych protistrán týkajúcich sa určitých oblastí dohľadu s osobitným významom. Predmetom výmeny informácií ex ante môžu byť navyše všetky návrhy rozhodnutí, a to na báze dobrovoľnosti a na základe iniciatívy príslušných orgánov centrálnych protistrán. ESMA by nemal poskytovať stanovisko v prípade, ak sa na základe diskusie v rámci výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami nezistili rozdielne názory. Touto právomocou ESMA poskytovať stanoviská by sa malo zabezpečiť, že príslušný orgán centrálnej protistrany dostane na návrhy rozhodnutí doplňujúcu reakciu od skupiny orgánov dohľadu, ktoré sa špecializujú na dohľad nad centrálnymi protistranami a majú s ním skúsenosti. Takéto stanoviská ESMA by nemali žiadny vplyv na zodpovednosť príslušného orgánu centrálnej protistrany prijať konečné rozhodnutie, čo znamená, že konečný obsah príslušného rozhodnutia by zostal v plnej miere na vlastnom uvážení príslušného orgánu centrálnej protistrany. Ak príslušný orgán so stanoviskom ESMA nesúhlasí, mal by tomuto orgánu poskytnúť pripomienky týkajúce sa každej významnej odchýlky od tohto stanoviska. Príslušný orgán by mal pripomienky poskytovať pred prijatím rozhodnutia, počas jeho prijímania alebo po jeho prijatí. Ak však príslušný orgán pripomienky poskytne po prijatí rozhodnutia, mal by tak urobiť bez zbytočného odkladu. Stanovisko ESMA by v relevantných prípadoch nezasahovalo do právomoci kolégií, aby na základe vlastného uváženia určili obsah svojich stanovísk.

(20)  Ak sa pri činnostiach dohľadu nad povolenými centrálnymi protistranami ukáže nedostatočná konvergencia a súdržnosť pri uplatňovaní tohto nariadenia, okrem iného na základe povinných a dobrovoľných konzultácií príslušných orgánov s ESMA a rokovaní vo výbore pre dohľad nad centrálnymi protistranami, mal by ESMA podporovať potrebnú mieru konvergencie a konzistentnosti, okrem iného tým, že by vydával usmernenia, odporúčania a stanoviská. Na uľahčenie tohto procesu by mal výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami mať možnosť odporučiť, aby rada orgánov dohľadu zvážila prijatie usmernení, odporúčaní a stanovísk ESMA. Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami by tiež mal byť oprávnený predkladať stanoviská rade orgánov dohľadu týkajúce sa rozhodnutí, ktoré má ESMA prijať v súvislosti s úlohami a činnosťami príslušných orgánov centrálnych protistrán. Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami by mal napríklad poskytovať stanoviská k návrhom technických predpisov alebo návrhom usmernení vypracovaných ESMA v oblasti udeľovania povolení centrálnym protistranám a dohľadu nad nimi.

(21)  Aby sa vo vzťahu k centrálnym protistranám z tretích krajín zabezpečil účinný dohľad, mal by výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami vypracúvať úplné návrhy rozhodnutí na schválenie radou orgánov dohľadu ESMA a vykonávať úlohy, ktorými je poverený ESMA, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa uznávania centrálnych protistrán z tretích krajín a dohľadu nad nimi uvedené v tomto nariadení. Keďže spolupráca a informácie majú zásadný význam, výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami by mal v prípade, keď zasadá v súvislosti s centrálnymi protistranami z tretích krajín, poskytovať kolégiu pre centrálne protistrany z tretích krajín relevantné informácie vrátane úplných návrhov rozhodnutí, ktoré predkladá rade orgánov dohľadu, konečných rozhodnutí prijatých radou orgánov dohľadu, programov a zápisníc zo zasadnutí výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami a žiadostí o uznanie centrálnych protistrán usadených v tretej krajine.

(22)  Aby sa zabezpečilo účinné plnenie úloh výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami, mal by mu pomáhať špecializovaný personál ESMA, ktorý by pripravoval zasadnutia výboru, vypracúval analýzy potrebné na vykonávanie jeho úloh a podporoval ho v medzinárodnej spolupráci.

(23)  Emisné centrálne banky by mali byť zapojené do vypracúvania rozhodnutí výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami, pokiaľ ide o klasifikáciu centrálnych protistrán z tretích krajín na základe ich systémového významu a dohľad nad centrálnymi protistranami Tier 2, aby sa zabezpečilo riadne vykonávanie ich úloh súvisiacich s menovou politikou a plynulé fungovanie platobných systémov. Keďže rozhodnutia ESMA vo vzťahu k centrálnym protistranám Tier 2 týkajúce sa maržových požiadaviek, kontroly rizika likvidity, kolaterálu, vyrovnania a schvaľovania dohôd o interoperabilite by mohli mať pre úlohy centrálnych bánk mimoriadny význam, výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami by mal s emisnými centrálnymi bankami všetkých mien Únie, v ktorých sú denominované finančné nástroje, ktoré zúčtovávajú alebo majú zúčtovávať centrálne protistrany z tretích krajín, konzultovať na základe mechanizmu „dodržiavaj alebo vysvetli“.

(24)  Rada orgánov dohľadu ESMA by mala prijímať návrhy rozhodnutí predložené výborom pre dohľad nad centrálnymi protistranami konajúc v súlade s rozhodovacím procesom stanoveným v nariadení (EÚ) č. 1095/2010. V záujme zabezpečenia účinného a rýchleho rozhodovacieho procesu by mala rada orgánov dohľadu prijímať určité rozhodnutia, ktoré sa netýkajú uznania centrálnych protistrán z tretích krajín, ich klasifikácie, osobitných požiadaviek uložených centrálnym protistranám Tier 2, preskúmania alebo zrušenia uznania, alebo ktoré sa netýkajú základných prvkov prebiehajúceho dohľadu nad centrálnymi protistranami z tretích krajín, v prípade ktorých sa vyžaduje konzultácia s emisnými centrálnymi bankami, do troch pracovných dní.

(25)  Revíziu si takisto vyžaduje rámec dohľadu v tomto nariadení týkajúci sa centrálnych protistrán z tretích krajín, ktoré ponúkajú zúčtovacie služby v rámci Únie. Je potrebné zlepšiť prístup k informáciám, schopnosť vykonávať kontroly na mieste a vyšetrovania, možnosť vymieňať si informácie o centrálnych protistranách z tretích krajín medzi príslušnými orgánmi Únie a orgánmi členských štátov, ako aj možnosť presadzovať rozhodnutia ESMA vo vzťahu k centrálnym protistranám z tretích krajín, aby sa predišlo závažným dôsledkom pre finančnú stabilitu subjektov v Únii. Existuje tiež riziko, že zmeny ▌ pravidiel pre centrálne protistrany z tretích krajín alebo zmeny regulačného rámca tretej krajiny nebude možné zohľadniť a mohli by negatívne ovplyvniť výsledky v oblasti regulácie alebo dohľadu ▌, čo by viedlo k nerovnakým podmienkam medzi centrálnymi protistranami Únie a centrálnymi protistranami z tretích krajín.

(26)  Značné množstvo finančných nástrojov denominovaných v menách členských štátov zúčtovávajú centrálne protistrany z tretích krajín. Pre orgány Únie a členských štátov z toho vyplývajú významné výzvy pri zabezpečovaní finančnej stability.

(27)  V rámci svojho záväzku voči integrovaným finančným trhom by Komisia mala prostredníctvom rozhodnutí o rovnocennosti naďalej rozhodovať o tom, či právne rámce a rámce dohľadu tretích krajín spĺňajú požiadavky nariadenia (EÚ) č. 648/2012. S cieľom zlepšiť uplatňovanie súčasného režimu rovnocennosti vo vzťahu k centrálnym protistranám by Komisia mala mať v prípade potreby možnosť spresniť kritériá na posúdenie rovnocennosti režimov centrálnych protistrán z tretích krajín. Je tiež potrebné, aby bol ESMA poverený monitorovaním vývoja v oblasti regulácie a dohľadu v tých režimoch centrálnych protistrán z tretích krajín, ktoré Komisia považuje za rovnocenné. Cieľom tohto kroku je zabezpečiť, aby tretie krajiny naďalej spĺňali kritériá rovnocennosti a akékoľvek osobitné podmienky stanovené na ich používanie. ESMA by mal svoje zistenia oznamovať Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a kolégiu pre centrálne protistrany z tretích krajín ako dôverné.

(28)  Komisia je v súčasnosti schopná kedykoľvek zmeniť, pozastaviť, preskúmať alebo zrušiť rozhodnutie o rovnocennosti, najmä ak v tretej krajine dochádza k vývoju, ktorý má podstatný vplyv na prvky posudzované v súlade s požiadavkami rovnocennosti podľa tohto nariadenia. Ak dotknuté orgány tretej krajiny už nespolupracujú s ESMA alebo inými orgánmi dohľadu Únie v dobrej viere alebo ak sústavne nedodržiavajú požiadavky rovnocennosti, ktoré sa na nich vzťahujú, Komisia je okrem iného oprávnená upozorniť na to orgán tretej krajiny alebo zverejniť konkrétne odporúčanie. Ak sa Komisia rozhodne kedykoľvek zrušiť rovnocennosť tretej krajiny, môže odložiť dátum uplatňovania tohto rozhodnutia s cieľom riešiť riziká týkajúce sa finančnej stability alebo narušení trhu. Okrem týchto právomocí, ktoré má v súčasnosti k dispozícii, by Komisia mala mať možnosť stanoviť aj konkrétne podmienky na zabezpečenie toho, aby tretie krajiny, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o rovnocennosti, naďalej priebežne plnili kritériá rovnocennosti. Komisia by tiež mala mať možnosť stanoviť podmienky, ktorými sa zabezpečí, že ESMA bude schopný účinne vykonávať svoje povinnosti vo vzťahu k centrálnym protistranám z tretích krajín uznaným podľa tohto nariadenia alebo v súvislosti s monitorovaním vývoja v oblasti regulácie a dohľadu v tretích krajinách, ktorý je relevantný pre prijaté rozhodnutia o rovnocennosti.

(29)  Vzhľadom na rastúci cezhraničný rozmer centrálnych protistrán a prepojení vo finančnom systéme Únie je potrebné zlepšiť schopnosť Únie identifikovať, monitorovať a zmierňovať potenciálne riziká spojené s centrálnymi protistranami z tretích krajín. Preto by sa mala posilniť úloha ESMA s cieľom účinne dohliadať na centrálne protistrany z tretích krajín, ktoré žiadajú o uznanie na účely poskytovania zúčtovacích služieb v Únii. Malo by sa tiež zlepšiť zapojenie emisných centrálnych bánk Únie do uznávania ▌centrálnych protistrán z tretích ▌krajín, ktoré sú aktívne v mene, ktorú tieto banky emitujú, ako aj do dohľadu nad nimi a preskúmania a zrušenia uznania. Preto by mali prebiehať konzultácie s emisnými centrálnymi bankami Únie o určitých aspektoch, ktoré ovplyvňujú ich zodpovednosť v oblasti menovej politiky vo vzťahu k finančným nástrojom denominovaným v menách Únie, ktoré zúčtovávajú alebo majú zúčtovávať centrálne protistrany nachádzajúce sa mimo Únie.

(30)  Keď Komisia určí právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny za rovnocenný s rámcom Únie, v postupe uznávania centrálnych protistrán z tejto tretej krajiny by sa mali zohľadňovať riziká, ktoré tieto centrálne protistrany predstavujú pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov.

(31)  Pri posudzovaní žiadosti centrálnej protistrany z tretej krajiny o uznanie by mal ESMA posúdiť mieru systémového rizika, ktoré centrálna protistrana predstavuje pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov, a to na základe objektívnych a transparentných kritérií stanovených v tomto nariadení. Tieto kritériá by mali prispieť k celkovému posúdeniu. Žiadne z týchto kritérií by sa samostatne nemalo považovať za rozhodujúce. ESMA by pri posudzovaní rizikového profilu centrálnej protistrany z tretej krajiny mal zvážiť všetky riziká vrátane prevádzkových rizík, ako sú podvody, trestná činnosť, riziko v oblasti informačných technológií a kybernetické riziko. Tieto kritéria by sa mali podrobnejšie stanoviť v delegovanom akte Komisie. Pri vymedzovaní týchto kritérií by sa mala zvážiť povaha transakcií zúčtovávaných centrálnou protistranou vrátane ich zložitosti, volatility cien a priemernej splatnosti, ako aj transparentnosť a likvidita príslušných trhov a to, do akej miery sú zúčtovacie činnosti centrálnej protistrany denominované v eurách alebo iných menách Únie. V tejto súvislosti osobitné charakteristiky týkajúce sa niektorých zmlúv o poľnohospodárskych derivátoch kótovaných a realizovaných na regulovaných trhoch v tretích krajinách, ktoré sa vzťahujú na trhy, ktoré z veľkej časti slúžia domácim nefinančným protistranám v danej tretej krajine, ktoré prostredníctvom týchto zmlúv riadia svoje obchodné riziká, môžu pre zúčtovacích členov a miesta obchodovania v Únii predstavovať zanedbateľné riziko, pretože majú nízky stupeň systémového prepojenia so zvyškom finančného systému. Ak je v tretej krajine v platnosti rámec na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán, ESMA by to mal tiež zohľadniť vo svojej analýze miery systémového rizika, ktoré centrálna protistrana žiadajúca o uznanie a usadená v danej tretej krajine predstavuje pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov.

(32)  Centrálne protistrany, ktoré nie sú systémovo dôležité pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov, by sa mali považovať za centrálne protistrany „Tier 1“. Centrálne protistrany, ktoré sú pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov systémovo dôležité alebo sa systémovo dôležitými pravdepodobne stanú, by sa mali považovať za centrálne protistrany „Tier 2“. Ak ESMA rozhodne, že centrálna protistrana z tretej krajiny nie je systémovo dôležitá pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov, na túto centrálnu protistranu by sa mali uplatňovať existujúce podmienky uznávania podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Ak ESMA určí, že centrálna protistrana z tretej krajiny je systémovo dôležitá, mali by sa tejto centrálnej protistrane uložiť osobitné požiadavky ▌. ESMA by mal uznať takúto centrálnu protistranu iba vtedy, ak táto centrálna protistrana tieto požiadavky dodržiava. Uvedené požiadavky by mali zahŕňať určité prudenciálne požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) č. 648/2012, ktorých cieľom je zvýšiť bezpečnosť a efektívnosť centrálnej protistrany. Za zabezpečenie toho, že systémovo ▌dôležitá centrálna protistrana z tretej krajiny tieto požiadavky dodržiava, by mal byť priamo zodpovedný ESMA. Súvisiace požiadavky by mali ESMA takisto umožniť vykonávať nad touto centrálnou protistranou úplný a účinný dohľad podľa tohto nariadenia.

(33)  S cieľom zabezpečiť náležité zapojenie emisných centrálnych bánk všetkých mien Únie, v ktorých sú denominované finančné nástroje, ktoré zúčtovávajú alebo majú zúčtovávať centrálne protistrany z tretích krajín, do uznávania centrálnych protistrán Tier 2, mal by ESMA pri uznávaní takýchto centrálnych protistrán zohľadniť, či dodržiavajú osobitné požiadavky, ktoré tieto emisné centrálne banky mohli pri vykonávaní svojich úloh v oblasti menovej politiky uložiť. Tieto požiadavky by sa mali týkať predkladania informácií emisnej centrálnej banke na základe jej odôvodnenej žiadosti, spolupráce centrálnych protistrán s emisnými centrálnymi bankami v súvislosti so stresovými testmi vykonávanými ESMA, otvorenia jednodňového vkladového účtu v emisnej centrálnej banke, ako aj požiadaviek vo výnimočných situáciách, ktoré emisné centrálne banky považujú za potrebné. Kritériá a požiadavky prístupu emisných centrálnych bánk na otvorenie jednodňového vkladového účtu by nemali znamenať povinnosť premiestniť všetky zúčtovacie služby tejto centrálnej protistrany alebo ich časť.

(34)  Pokiaľ ide o požiadavky, ktoré môžu emisné centrálne banky uložiť vo výnimočných situáciách, transmisia menovej politiky alebo plynulé fungovanie platobných systémov môžu byť ovplyvnené vývojom na centrálne zúčtovávaných trhoch v takých situáciách, ako je napätie na trhoch (najmä peňažných trhoch a trhoch s repo transakciami), na ktoré sa centrálna protistrana spolieha pri získavaní likvidity; situácie, keď činnosti centrálnych protistrán prispievajú k nedostatku likvidity na trhu; závažné narušenia platobných dohôd alebo dohôd o vyrovnaní, ktoré obmedzujú schopnosť centrálnej protistrany plniť si platobné záväzky alebo zvyšujú jej potreby likvidity. Určenie takýchto výnimočných situácií závisí výlučne od zámerov menovej politiky a nemusí zodpovedať prípadným mimoriadnym situáciám týkajúcim sa centrálnej protistrany. V takýchto situáciách preto nemusí prudenciálny rámec v plnej miere zmierňovať riziká, ktoré z toho vyplývajú, a v tom prípade môžu byť na zabezpečenie transmisie menovej politiky alebo plynulého fungovania platobných systémov potrebné priame opatrenia emisnej centrálnej banky.

(35)  V takýchto výnimočných situáciách môžu emisné centrálne banky potrebovať uložiť dočasné požiadavky týkajúce sa rizika likvidity, dohôd o vyrovnaní, maržových požiadaviek, kolaterálu alebo dohôd o interoperabilite, a to v rozsahu, v akom to povoľuje ich príslušný inštitucionálny rámec. Nedodržiavanie takýchto dočasných požiadaviek môže spôsobiť, že ESMA uznanie centrálnej protistrany Tier 2 zruší. Tieto požiadavky by mohli zahŕňať najmä dočasné zlepšenia riadenia rizika likvidity niektorej centrálnej protistrany Tier 2, ako je napríklad zvýšenie vankúša likvidity, zvýšenie frekvencie výberu vnútrodenných marží a obmedzenia krížových menových expozícií alebo osobitné postupy vkladania hotovosti a vyrovnávanie platieb v mene centrálnej banky. Tieto požiadavky by sa nemali rozširovať na iné oblasti prudenciálneho dohľadu alebo automaticky viesť k zrušeniu uznania. Uplatňovanie týchto požiadaviek by okrem toho malo byť podmienkou uznania len po obmedzené obdobie trvajúce najviac 6 mesiacov s možnosťou jedného predĺženia na ďalšie obdobie nepresahujúce 6 mesiacov. Po uplynutí tohto dodatočného obdobia by sa tieto požiadavky mali prestať uplatňovať ako podmienka na uznanie centrálnej protistrany Tier 2. Emisným centrálnym bankám by sa však nemalo brániť v tom, aby v kontexte novej alebo inej výnimočnej situácie uložili dočasné požiadavky, ktorých uplatňovanie by bolo podmienkou na uznanie centrálnej protistrany Tier 2 podľa tohto nariadenia.

(36)  Pred tým, ako sa tieto požiadavky začnú uplatňovať, alebo pred ich možným predĺžením, by emisná centrálna banka mala ESMA, ostatným emisným centrálnym bankám všetkých mien Únie, v ktorých sú denominované finančné nástroje, ktoré sa zúčtovávajú alebo sa majú zúčtovávať, ako aj členom kolégia pre centrálne protistrany z tretích krajín, poskytnúť vysvetlenie účinkov požiadaviek, ktoré má v úmysle uložiť, na efektívnosť, spoľahlivosť a odolnosť centrálnych protistrán, ako aj odôvodnenie, prečo sú tieto požiadavky potrebné a primerané na zabezpečenie transmisie menovej politiky alebo plynulého fungovania platobných systémov, pričom bude náležite rešpektovať nutnosť chrániť dôverné alebo citlivé informácie. S cieľom predísť duplicite by emisná centrálna banka mala v súvislosti s dočasnými požiadavkami uplatňovanými vo výnimočných situáciách spolupracovať a nepretržite si vymieňať informácie s ESMA a ostatnými emisnými centrálnymi bankami všetkých mien Únie, v ktorých sú denominované finančné nástroje, ktoré sa zúčtovávajú alebo sa majú zúčtovávať.

(37)  Emisné centrálne banky by mali ESMA potvrdiť, či centrálna protistrana Tier 2 dodržiava alebo nedodržiava akékoľvek dodatočné požiadavky, a to čo najskôr, najneskôr však do 30 pracovných dní od určenia, či centrálna protistrana z tretej krajiny nie je centrálnou protistranou Tier 1 v súlade s článkom 25 ods. 2a tretím pododsekom, alebo ak tieto dodatočné požiadavky boli uložené po jej uznaní, do 90 pracovných dní od ich uloženia.

(38)  Miera rizika, ktorú predstavujú systémovo dôležité centrálne protistrany pre finančný systém a stabilitu Únie, je rôzna. Požiadavky na systémovo dôležité centrálne protistrany by sa preto mali uplatňovať spôsobom primeraným rizikám, ktoré môže centrálna protistrana predstavovať pre Úniu. Ak ESMA po konzultácii s ESRBpo dohode s ▌emisnými centrálnymi bankami všetkých mien Únie, v ktorých sú denominované finančné nástroje, ktoré zúčtováva alebo má zúčtovávať centrálna protistrana z tretej krajiny, dospeje na základe riadne odôvodneného posúdenia zahŕňajúceho aj kvantitatívne technické posúdenie nákladov a prínosov k záveru, že táto centrálna protistrana z tretej krajiny alebo niektoré z jej zúčtovacích služieb sú tak systémovo dôležité, že dodržiavaním osobitných požiadaviek stanovených v tomto nariadení sa dostatočne nerieši riziko pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov, ESMA by ako krajné opatrenie, ak sa iné opatrenia považujú za nedostatočné na riešenie rizík pre finančnú stabilitu, mal mať možnosť odporučiť Komisii, aby táto centrálna protistrana alebo niektoré z jej zúčtovacích služieb neboli uznané. ESMA môže na základe tohto postupu odporučiť, aby centrálna protistrana nebola uznaná, a to bez ohľadu na to, či táto centrálna protistrana alebo niektoré jej služby boli predtým uznané ako subjekt Tier 2 alebo nie.

Na základe tohto odporúčania by Komisia mala mať možnosť prijať ako krajné opatrenie vykonávací akt, v ktorom stanoví, že dotknutá centrálna protistrana z tretej ▌krajiny by nemala mať možnosť poskytovať niektoré alebo všetky zúčtovacie služby zúčtovacím členom a miestam obchodovania usadeným v Únii, pokiaľ na to v súlade s týmto nariadením nemá v niektorom členskom štáte udelené povolenie. V tomto vykonávacom akte by sa tiež malo stanoviť vhodné adaptačné obdobie nepresahujúce dva roky, ktoré by sa mohlo predĺžiť raz o ďalších šesť mesiacov, a mali by sa v ňom uviesť podmienky, za ktorých táto centrálna protistrana môže počas adaptačného obdobia naďalej poskytovať určité zúčtovacie služby alebo činnosti, ako aj akékoľvek opatrenia, ktoré by sa počas tohto obdobia mali prijať s cieľom obmedziť potenciálne náklady pre zúčtovacích členov a ich klientov, najmä tých, ktorí sú usadení v Únii.

(39)  Je dôležité, aby ESMA s emisnými centrálnymi bankami konzultoval individuálne a aby tieto banky vyjadrili súhlas s každým prípadným odporúčaním odmietnuť uznanie niektorej centrálnej protistrany z tretej krajiny vzhľadom na vplyv, ktorý takéto rozhodnutie môže mať na menu, ktorú emitujú, ako aj súhlas so správou ESMA o uplatňovaní prípadného vykonávacieho aktu Komisie, ktorý sa v nadväznosti na takéto odporúčanie prijme. V prípade takéhoto odporúčania alebo správy by sa však súhlas alebo obavy, ktoré môže emisná centrálna banka vyjadriť, mali týkať meny, ktorú emituje, a nie odporúčania alebo správy ako celku.

(40)   ESMA by mal pravidelne prehodnocovať uznanie centrálnych protistrán z tretích krajín, ako aj ich klasifikáciu ako Tier 1 alebo Tier 2. V tejto súvislosti by mal ESMA okrem iného zvážiť zmeny v povahe, veľkosti a zložitosti obchodnej činnosti centrálnej protistrany tretej krajiny. Takéto preskúmanie by sa malo uskutočňovať najmenej každých 5 rokov a vždy po tom, ako uznaná centrálna protistrana z tretej krajiny rozšíri alebo obmedzí rozsah svojich činností a služieb v Únii. Ak ESMA po tomto preskúmaní rozhodne, že niektorá centrálna protistrana Tier 1 by mala byť klasifikovaná ako centrálna protistrana Tier 2, mal by stanoviť vhodné adaptačné obdobie nepresahujúce 18 mesiacov, v rámci ktorého by táto centrálna protistrana mala splniť požiadavky vzťahujúce sa na centrálne protistrany Tier 2.

(41)  Na žiadosť centrálnej protistrany Tier 2 by mal ESMA mať aj možnosť vziať do úvahy rozsah, v akom možno porovnať dodržiavanie požiadaviek uplatniteľných v tejto tretej krajine systémovo dôležitou centrálnou protistranou z tretej krajiny s dodržiavaním požiadaviek nariadenia (EÚ) č. 648/2012 touto centrálnou protistranou. Pri vykonávaní tohto posúdenia by mal ESMA vziať do úvahy vykonávací akt prijatý Komisiou, v ktorom sa určí, že právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny, v ktorej je centrálna protistrana usadená, sú rovnocenné s právnym rámcom a rámcom dohľadu podľa tohto nariadenia, a všetky podmienky, ktoré sa na uplatňovanie tohto vykonávacieho aktu môžu vzťahovať. V záujme zabezpečenia proporcionality by ESMA pri vykonávaní tohto posúdenia mal zohľadniť aj to, do akej miery sú finančné nástroje zúčtovávané centrálnou protistranou denominované v menách Únie. Komisia by mala prijať delegovaný akt, v ktorom sa podrobnejšie stanovia spôsoby a podmienky na posúdenie takéhoto porovnateľného dodržiavania požiadaviek.

(42)  ESMA by mal mať všetky právomoci potrebné na dohľad nad uznanými centrálnymi protistranami z tretích krajín, aby sa zabezpečilo, že budú neustále dodržiavať požiadavky nariadenia (EÚ) č. 648/2012. ▌

(43)  ESMA by mal v záujme uľahčenia výmeny informácií a spolupráce medzi ESMA, členskými štátmi, príslušnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad centrálnymi protistranami a príslušnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad subjektmi, na ktoré by činnosti centrálnych protistrán z tretích krajín mohli mať vplyv, zriadiť kolégium pre centrálne protistrany z tretích krajín. Členovia kolégia by mali mať tiež možnosť požiadať o to, aby sa vo výbore pre dohľad nad centrálnymi protistranami prerokovala akákoľvek osobitná záležitosť súvisiaca s centrálnymi protistranami z tretích krajín.

(44)  S cieľom umožniť ESMA účinne vykonávať úlohy v súvislosti s centrálnymi protistranami z tretích krajín by centrálne protistrany z tretích krajín mali platiť poplatky za úlohy orgánu ESMA súvisiace s dohľadom a administratívou. Poplatky by mali pokryť náklady spojené so žiadosťami o uznanie centrálnych protistrán z tretích krajín a dohľadom nad nimi. Komisia by mala v delegovanom akte podrobnejšie stanoviť druhy, predmet a výšku poplatkov a spôsob ich úhrady.

(45)  ESMA by mal mať možnosť vykonávať vyšetrovania a kontroly na mieste v prípade centrálnych protistrán Tier 2 a súvisiacich tretích strán, prostredníctvom ktorých tieto centrálne protistrany externe zabezpečujú prevádzkové funkcie, služby alebo činnosti. V relevantných prípadoch by o zisteniach týchto vyšetrovaní a kontrol na mieste mali byť informované príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad zúčtovacími členmi usadenými v Únii. Emisné centrálne banky mien, v ktorých sú denominované finančné nástroje, ktoré zúčtováva alebo by mala zúčtovávať táto centrálna protistrana, by mali mať možnosť požiadať o účasť na takýchto kontrolách na mieste, ak je to relevantné z hľadiska vykonávania ich úloh týkajúcich sa menovej politiky.

(46)  ESMA by mal mať možnosť ukladať pravidelné platby penále s cieľom prinútiť centrálne protistrany z tretej krajiny ukončiť porušovanie, poskytnúť úplné a správne informácie požadované ESMA alebo podriadiť sa vyšetrovaniu či kontrole na mieste.

(47)  ESMA by mal mať možnosť ukladať pokuty centrálnym protistranám Tier 1 aj Tier 2, ak zistí, že sa dopustili úmyselného porušenia tohto nariadenia alebo porušenia z nedbanlivosti tým, že ESMA poskytli nesprávne alebo zavádzajúce informácie. ESMA by okrem toho mal mať možnosť ukladať pokuty centrálnym protistranám Tier 2, ak zistí, že úmyselne alebo z nedbanlivosti porušili dodatočné požiadavky, ktoré sa na ne vzťahujú podľa tohto nariadenia. Ak ESMA v súlade s článkom 25a ods. 1 posúdil, že to, že centrálna protistrana Tier 2 dodržiava uplatniteľný právny rámec tretej krajiny možno považovať za dodržiavanie požiadaviek, na ktoré sa odkazuje v článku 25 ods. 2b písm. a) a ktoré sú uvedené v článku 16 a hlavách IV a V, konanie tejto centrálnej protistrany by sa nemalo považovať za porušenie tohto nariadenia, pokiaľ tieto porovnateľné požiadavky dodržiava.

(48)  Pokuty by sa mali ukladať podľa závažnosti porušenia. Porušenia by sa mali rozdeliť na rôzne skupiny, pre ktoré by sa mali určiť konkrétne pokuty. Pri výpočte pokuty týkajúcej sa určitého porušenia by mal ESMA uplatniť dvojkrokovú metodiku pozostávajúcu zo stanovenia základnej výšky pokuty a prípadnej úpravy tejto základnej výšky pokuty prostredníctvom určitých koeficientov. Základná výška by sa mala stanoviť s prihliadnutím na ročný obrat dotknutých centrálnych protistrán z tretích krajín a úpravy by sa mali vykonať zvýšením alebo znížením základnej výšky pokuty prostredníctvom uplatnenia príslušných koeficientov v súlade s týmto nariadením.

(49)  V tomto nariadení by sa mali stanoviť koeficienty súvisiace s priťažujúcimi a poľahčujúcimi okolnosťami s cieľom poskytnúť ESMA potrebné nástroje na rozhodovanie o pokute, ktorá je úmerná závažnosti porušenia, ktorého sa dopustila centrálna protistrana z tretej krajiny, berúc do úvahy okolnosti, za ktorých k porušeniu došlo.

(50)  Rozhodnutie o uložení pokút alebo pravidelných platieb penále, by malo byť založené na nezávislom vyšetrovaní.

(51)  Pred rozhodnutím o uložení pokút alebo pravidelných platieb penále by mal ESMA poskytnúť osobám, voči ktorým sa vedie konanie, možnosť vyjadriť sa, aby bolo ich právo na obhajobu zachované.

(52)  ESMA by nemal ukladať pokuty ani pravidelné platby penále, ak v trestnom konaní podľa vnútroštátneho práva vo veci týkajúcej sa rovnakých skutočností alebo skutočností, ktoré sú vo svojej podstate rovnaké, bolo vydané oslobodzujúce alebo odsudzujúce rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť.

(53)  Rozhodnutia ESMA, ktorými sa ukladajú pokuty a pravidelné platby penále, by mali byť vykonateľné a ich výkon by mal podliehať pravidlám občianskeho súdneho konania platným v štáte, na území ktorého sa uskutočňuje. Pravidlá občianskeho súdneho konania by nemali zahŕňať pravidlá trestného konania, ale mohli by zahŕňať pravidlá správneho konania.

(54)  V prípade porušenia, ktorého sa dopustila centrálna protistrana Tier 2, by mal byť ESMA oprávnený uplatniť súbor opatrení dohľadu vrátane požiadavky, aby centrálna protistrana Tier 2 toto porušovanie ukončila ▌, a v krajnom prípade zrušiť uznanie, ak centrálna protistrana Tier 2 závažne alebo opakovane porušila toto nariadenie. ESMA by mal tieto opatrenia dohľadu uplatňovať s prihliadnutím na povahu a závažnosť porušenia a mal by rešpektovať zásadu proporcionality. Pred prijatím rozhodnutia o opatreniach dohľadu by mal ESMA poskytnúť osobám, voči ktorým sa vedie konanie, možnosť vyjadriť sa, aby bolo dodržané ich právo na obhajobu. Ak sa ESMA rozhodne zrušiť uznanie, mal by obmedziť prípadné narušenie trhu tým, že stanoví vhodné adaptačné obdobie nepresahujúce 2 roky.

(55)  Pokiaľ ide o potvrdenie významných zmien v modeloch a parametroch prijatých na výpočet maržových požiadaviek, príspevkov do fondu pre prípad zlyhania, požiadaviek na kolaterál a iných mechanizmov na kontrolu rizika centrálnej protistrany zo strany príslušných orgánov a ESMA, mali by sa objasniť procesné aspekty a vzájomné uplatňovanie tohto potvrdenia a rozhodnutia kolégia. Predbežné prijatie výraznej zmeny týchto modelov alebo parametrov by malo byť možné tam, kde je to potrebné, najmä tam, kde je ich rýchla zmena potrebná na zabezpečenie spoľahlivosti riadenia rizika centrálnej protistrany.

(56)  Účinný dohľad nad centrálnymi protistranami spočíva na budovaní právomocí, získavaní odborných znalostí a spôsobilostí, ako aj na vytváraní vzťahov založených na spolupráci a výmenách medzi inštitúciami. Keďže vo všetkých prípadoch ide o procesy, ktoré sa postupom času vyvíjajú a majú svoju vlastnú dynamiku, mal by sa v návrhu funkčného, efektívneho a účinného systému dohľadu nad centrálnymi protistranami zohľadniť jeho prípadný vývoj v dlhodobom horizonte. Preto sa bude rozdelenie právomocí stanovené v tomto nariadení pravdepodobne meniť s tým, ako sa budú s podporou výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami vyvíjať úlohy a kapacity ESMA. Komisia by v záujme vytvorenia účinného a odolného prístupu dohľadu nad centrálnymi protistranami mala preskúmať efektívnosť úloh ESMA, a to najmä úloh výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami, pokiaľ ide o posilňovanie konvergencie a súdržnosti pri uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 648/2012 v Únii, a efektívnosť rozdelenia povinností medzi inštitúciami a orgánmi Únie a členských štátov. Komisia by mala tiež vypracovať správu o vplyve tohto nariadenia na rovnaké podmienky medzi centrálnymi protistranami a zhodnotiť rámec pre uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín a dohľad nad nimi. Komisia by mala túto správu predložiť Európskemu parlamentu a Rade spolu s prípadnými vhodnými návrhmi do 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(57)   Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o podrobnejšie stanovenie druhu, predmetu a výšky poplatkov, ktoré sa majú zaplatiť, a spôsobu ich úhrady; spresnenie ▌kritérií, na základe ktorých sa určí, či centrálna protistrana z tretej krajiny je alebo sa pravdepodobne stane systémovo dôležitou pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov; podrobnejšie stanovenie kritérií, ktoré sa majú použiť pri posudzovaní rovnocennosti tretích krajín; spresnenie, ako a za akých podmienok musia centrálne protistrany z tretích krajín splniť určité požiadavky; ďalšie procesné pravidlá týkajúce sa ukladania pokút alebo pravidelných platieb penále vrátane ustanovení o práve na obhajobu, lehotách, výbere pokút alebo pravidelných platieb penále a premlčacích lehotách na uloženie a vymáhanie pravidelných platieb penále alebo pokút; opatrenia na zmenu prílohy IV s cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch.

(58)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia, a najmä pokiaľ ide o uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín a rovnocennosť právnych rámcov tretích krajín, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci.

(59)  Keďže ciele tohto nariadenia, konkrétne zvýšenie bezpečnosti a efektívnosti centrálnych protistrán stanovením jednotných požiadaviek na ich činnosti, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu ich rozsahu a účinkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(60)  ESMA by mal použitie právomoci uznať centrálnu protistranu z tretej krajiny ako centrálnu protistranu Tier 1 alebo Tier 2 odložiť dovtedy, kým nebudú podrobnejšie stanovené kritériá umožňujúce i) posúdenie, či je centrálna protistrana z tretej krajiny pre finančný systém EÚ alebo jedného či viacerých jej členských štátov systémovo dôležitá, alebo či sa pravdepodobne systémovo dôležitou stane; a ii) posúdenie porovnateľného dodržiavania požiadaviek.

(61)  Nariadenie (EÚ) ▌č. 648/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 648/2012 sa mení takto:

1.  V článku 6 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:"

„b) centrálne protistrany, ktoré majú povolenie v súlade s článkom 17 alebo ktoré sú uznané v súlade s článkom 25, a príslušný dátum udelenia povolenia alebo uznania, pričom sa uvedie, ktoré centrálne protistrany majú povolenie alebo sú uznané na účel zúčtovacej povinnosti“;

"

2.  V článku 15 sa dopĺňa tento odsek:"

„3. S cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie tohto článku vypracuje ESMA v spolupráci s ESCB návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia podmienky, za ktorých sa na dodatočné služby alebo činnosti, o ktoré si centrálna protistrana želá rozšíriť svoju obchodnú činnosť, pôvodné povolenie nevzťahuje, a je preto potrebné rozšírenie povolenia v súlade s odsekom 1, ako aj postup konzultácie s kolégiom zriadeným podľa článku 18 o tom, či sú tieto podmienky splnené.

ESMA predloží Komisii tento návrh regulačných technických predpisov do... [12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať uvedené regulačné technické predpisy v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

"

3.  V článku 17 sa odsek 3 nahrádza takto:"

„3. Príslušný orgán ▌do 30 pracovných dní od prijatia žiadosti posúdi, či je úplná. Ak žiadosť nie je úplná, príslušný orgán stanoví lehotu, v ktorej musí žiadajúca centrálna protistrana poskytnúť doplňujúce informácie. Po doručení týchto doplňujúcich informácií ich príslušný orgán bezodkladne postúpi ESMA a kolégiu zriadenému v súlade s článkom 18 ods. 1. Ak príslušný orgán usúdi, ▌ že žiadosť je úplná, informuje o tom žiadajúcu centrálnu protistranu a členov kolégia a ESMA.“;

"

4.   Článok 18 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Príslušný orgán centrálnej protistrany do 30 kalendárnych dní od predloženia úplnej žiadosti v súlade s článkom 17 zriadi kolégium, riadi ho a predsedá mu s cieľom uľahčiť plnenie úloh uvedených v článkoch 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 a 54.;

"

b)  v odseku 2 sa písmeno a) nahrádza takto:"

„a) predsedu alebo ktoréhokoľvek z nezávislých členov výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami uvedeného v článku 24a ods. 2 písm. a) a b);“;

"

c)  v odseku 2 sa písmeno c) nahrádza takto:"

c) príslušných orgánov zodpovedných za dohľad nad zúčtovacími členmi centrálnej protistrany usadenými v troch členských štátoch s najväčšími príspevkami do fondu centrálnej protistrany pre prípad zlyhania uvedeného v článku 42, a to na kumulovanom základe počas jednoročného obdobia, podľa potreby vrátane ECB, pokiaľ ide o úlohy týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami v rámci jednotného mechanizmu dohľadu, ktorými bola poverená v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 1024/2013(6).“;

"

d)  v odseku 2 sa dopĺňa písmeno ca):"

„ca) príslušných orgánov zúčtovacích členov okrem tých, ktoré sú uvedené v písmene c), pod podmienkou súhlasu príslušného orgánu centrálnej protistrany. Uvedené príslušné orgány požiadajú príslušný orgán centrálnej protistrany, aby schválil ich účasť v kolégiu, pričom žiadosť odôvodnia na základe svojho posúdenia vplyvu, ktorý môžu finančné ťažkosti centrálnej protistrany mať na finančnú stabilitu príslušného členského štátu. Ak príslušný orgán centrálnej protistrany tejto žiadosti nevyhovie, písomne uvedie úplné a podrobné dôvody.“;

"

e)  v odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno:"

„i) emisných centrálnych bánk všetkých mien Únie, v ktorých sú denominované finančné nástroje, ktoré zúčtováva alebo má zúčtovávať iná centrálna protistrana ako tie, ktoré sa uvádzajú v písmene h), a to pod podmienkou súhlasu príslušného orgánu tejto centrálnej protistrany. Uvedené emisné centrálne banky požiadajú príslušný orgán centrálnej protistrany, aby schválil ich účasť v kolégiu, pričom žiadosť odôvodnia na základe svojho posúdenia vplyvu, ktorý môžu finančné ťažkosti centrálnej protistrany mať na príslušnú menu, ktorú emitujú. Ak príslušný orgán centrálnej protistrany tejto žiadosti nevyhovie, písomne uvedie úplné a podrobné dôvody.“;

"

f)  v odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Príslušný orgán centrálnej protistrany zverejní do 30 kalendárnych dní od zriadenia kolégia na svojom webovom sídle zoznam členov kolégia a oznámi ho ESMA. Príslušný orgán centrálnej protistrany tento zoznam po každej zmene v zložení kolégia bez zbytočného odkladu aktualizuje. ESMA po tom, ako mu príslušné orgány centrálnych protistrán doručia oznámenie, zverejní na svojom webovom sídle bez zbytočného odkladu zoznamy členov všetkých zriadených kolégií.“;

"

g)  v odseku 4 sa dopĺňa tento pododsek:"

„S cieľom uľahčiť vykonávanie úloh pridelených kolégiám podľa prvého pododseku sú členovia kolégia uvedení v odseku 2 oprávnení prispievať k stanovovaniu programu zasadnutí kolégia, a to najmä doplnením bodov do programu zasadnutia.“;

"

h)  v odseku 5 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

„V tejto dohode sa určia praktické dojednania fungovania kolégia vrátane podrobných pravidiel týkajúcich sa:

   i) postupov hlasovania, ktoré sa uvádzajú v článku 19 ods. 3;
   ii) postupov na stanovenie programu zasadnutí kolégia;
   iii) frekvencie zasadnutí kolégia;
   iv) formátu a rozsahu informácií, ktoré má príslušný orgán centrálnej protistrany poskytovať členom kolégia, najmä pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú poskytovať v súlade s článkom 21 ods. 4;
   v) primeraných minimálnych lehôt na posúdenie príslušnej dokumentácie členmi kolégia;
   vi) spôsobov komunikácie medzi členmi kolégia.

V dohode sa okrem toho môžu určiť úlohy, ktorými sa poverí príslušný orgán centrálnej protistrany alebo iný člen kolégia.“;

"

i)  odsek 6 sa nahrádza takto:"

„6. S cieľom zabezpečiť konzistentné a zosúladené fungovanie kolégií v rámci celej Únie vypracuje ESMA v spolupráci s ESCB návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia podmienky, za ktorých sa meny Únie uvedené v odseku 2 písm. h) považujú za najdôležitejšie, a podrobnosti praktických dojednaní uvedených v odseku 5.

ESMA predloží Komisii tento návrh regulačných technických predpisov do ... [dvanásť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia].

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

"

5.  Článok 19 sa mení takto:

a)  vkladá sa tento odsek:"

„1a. V prípade, ak kolégium vydáva stanovisko podľa tohto nariadenia, na žiadosť ktoréhokoľvek člena kolégia a po prijatí väčšinou hlasov kolégia podľa odseku 3 môže stanovisko prijaté kolégiom obsahovať okrem určenia, či centrálna protistrana dodržiava požiadavky stanovené v tomto nariadení, aj odporúčania zamerané na nápravu nedostatkov v riadení rizika centrálnej protistrany a na zvýšenie jej odolnosti.

V prípade, ak kolégium môže zaujať stanovisko, ktorákoľvek emisná centrálna banka, ktorá je členom kolégia podľa písmen h) a i), môže prijať odporúčania týkajúce sa meny, ktorú emituje.“;

"

b)  odsek 3 sa nahrádza takto:"

3. Väčšinové stanovisko kolégia sa prijme na základe jednoduchej väčšiny jeho členov.

V kolégiách, ktoré pozostávajú najviac z 12 členov, hlasujú maximálne dvaja členovia kolégia z toho istého členského štátu a každý hlasujúci člen má jeden hlas. V kolégiách, ktoré pozostávajú z viac než 12 členov, hlasujú maximálne traja členovia z toho istého členského štátu a každý hlasujúci člen má jeden hlas.

Ak je podľa článku 18 ods. 2 písm. ▌ c) a h) členom kolégia ECB, má v kolégiu dva hlasy.

Členovia kolégia uvedení v článku 18 ods. 2 písm. a), ca) a i) nemajú hlasovacie práva pri hlasovaní o stanoviskách kolégia.“;

"

c)  dopĺňa sa tento odsek:"

„4. Bez toho, aby bol dotknutý postup stanovený v článku 17, príslušný orgán náležite zváži stanovisko, ku ktorému kolégium dospelo v súlade s odsekom 1, vrátane prípadných odporúčaní zameraných na nápravu nedostatkov v riadení rizík centrálnej protistrany a na zvýšenie jej odolnosti. Ak príslušný orgán centrálnej protistrany nesúhlasí so stanoviskom kolégia vrátane prípadných odporúčaní zameraných na nápravu nedostatkov v postupoch riadenia rizík centrálnej protistrany a na zvýšenie jej odolnosti, ktoré sú v ňom uvedené, jeho rozhodnutie musí obsahovať úplné dôvody a vysvetlenie akejkoľvek značnej odchýlky od tohto stanoviska alebo týchto odporúčaní.“;

"

6.  Článok 21 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Bez toho, aby bola dotknutá úloha kolégia, príslušné orgány uvedené v článku 22 ▌preskúmajú opatrenia, stratégie, postupy a mechanizmy zavedené centrálnymi protistranami na dosiahnutie súladu s týmto nariadením a zhodnotia riziká, a to aspoň finančné a operačné riziká, ktorým sú alebo môžu byť centrálne protistrany vystavené.“;

"

b)  odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Príslušné orgány stanovia frekvenciu a rozsah preskúmania a hodnotenia uvedeného v odseku 1, a to s osobitným prihliadnutím na veľkosť, systémový význam, povahu, rozsah ▌a zložitosť činností dotknutých centrálnych protistrán a ich vzájomnú prepojenosť s inými infraštruktúrami finančného trhu. Preskúmanie a hodnotenie sa aktualizujú najmenej raz za rok.

▌Centrálne protistrany podliehajú kontrolám na mieste. Na žiadosť ESMA môžu príslušné orgány prizvať personál ESMA ▌, aby sa na týchto kontrolách na mieste zúčastnil.

Príslušný orgán môže ESMA postúpiť akékoľvek informácie, ktoré od centrálnych protistrán získal počas kontrol na mieste alebo v súvislosti s nimi.“;

"

c)  odsek 6 sa nahrádza takto:"

„6. V záujme zabezpečenia konzistentnosti formátu, frekvencie a rozsahu preskúmania vykonávaného vnútroštátnymi príslušnými orgánmi v súlade s týmto článkom vydá ESMA do ... [12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] usmernenia v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, v ktorých sa s prihliadnutím na veľkosť, štruktúru a vnútornú organizáciu centrálnych protistrán a povahu, rozsah a zložitosť ich činností podrobnejšie stanovia spoločné postupy a metodiky pre postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu, ktoré sa uvádzajú v odsekoch 1 a 2 a odseku 3 prvom pododseku.“;

"

7.  V hlave III kapitole 3 sa vkladá tento článok:"

„Článok 23a

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi a ESMA v oblasti dohľadu, pokiaľ ide o povolené centrálne protistrany

1.  ESMA plní koordinačnú úlohu medzi príslušnými orgánmi a rôznymi kolégiami s cieľom vytvoriť spoločnú kultúru dohľadu a zaviesť konzistentné postupy dohľadu, zabezpečiť používanie rovnakých postupov a konzistentného prístupu a posilniť konzistentnosť výsledkov dohľadu, a to najmä pokiaľ ide o oblasti dohľadu, ktoré majú cezhraničný rozmer alebo možný cezhraničný vplyv.

2.  Príslušné orgány pred tým, ako prijmú akýkoľvek akt alebo opatrenie podľa článkov 7, 8, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 a 54 predložia ▌svoje návrhy rozhodnutí ESMA.

▌Príslušné orgány môžu tiež pred tým, ako prijmú akýkoľvek iný akt alebo opatrenie v súlade s povinnosťami podľa článku 22 ods. 1, predložiť ESMA aj tieto návrhy rozhodnutí.

3.  ESMA do 20 pracovných dní od prijatia návrhu rozhodnutia predloženého v súlade s odsekom 2 v súvislosti s niektorým konkrétnym článkom poskytne príslušnému orgánu k tomuto návrhu rozhodnutia stanovisko v prípade, ak je to potrebné na podporu konzistentného a zosúladeného uplatňovania dotknutého článku.

Ak sa v návrhu rozhodnutia predloženého ESMA v súlade s odsekom 2 ukáže nedostatočná konvergencia alebo súdržnosť pri uplatňovaní tohto nariadenia, ESMA s cieľom podporiť potrebnú konzistentnosť alebo súdržnosť pri uplatňovaní tohto nariadenia vydá usmernenia alebo odporúčania podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4.  Ak ESMA prijme stanovisko v súlade s odsekom 3, príslušný orgán ho náležite zváži a informuje ESMA o každom následnom konaní alebo nekonaní v tejto súvislosti. Ak príslušný orgán so stanoviskom ESMA nesúhlasí, poskytne ESMA pripomienky týkajúce sa každej značnej odchýlky od tohto stanoviska.“;

"

8.  Článok 24 sa nahrádza takto:"

„Článok 24

Mimoriadne situácie

„Príslušný orgán centrálnej protistrany alebo akýkoľvek iný dotknutý orgán bez zbytočného odkladu informujú ESMA, kolégium, príslušných členov ESCB a ostatné dotknuté orgány o každej mimoriadnej situácii týkajúcej sa centrálnej protistrany vrátane vývoja na finančných trhoch, ktorá môže mať nepriaznivý vplyv na trhovú likviditu, transmisiu menovej politiky, plynulé fungovanie platobných systémov a stabilitu finančného systému v ktoromkoľvek z členských štátov, v ktorom je usadená centrálna protistrana alebo niektorý z jej zúčtovacích členov.“;

"

9.  Vkladá sa táto kapitola:"

„KAPITOLA 3A

Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami

Článok 24a

Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami

1.  ESMA zriadi na účely vypracúvania návrhov rozhodnutí na prijatie radou orgánov dohľadu a plnenia úloh uvedených v odsekoch 5 a 7 stály vnútorný výbor podľa článku 41 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 (výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami).

2.  Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami sa skladá z:

   a) predsedu, ktorý má hlasovacie právo;
   b) dvoch nezávislých členov, ktorí majú hlasovacie právo;
   c) príslušných orgánov členských štátov uvedených v článku 22 tohto nariadenia s povolenou centrálnou protistranou, ktoré majú hlasovacie právo; ak členský štát určil viacero príslušných orgánov, môže každý z určených príslušných orgánov tohto členského štátu rozhodnúť o vymenovaní jedného zástupcu na účely účasti podľa tohto odseku, avšak na účely hlasovania uvedeného v článku 24c sa zástupcovia príslušného členského štátu spoločne považujú za jedného hlasujúceho člena.
   d) Ak sa zasadnutie výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami týka:
   i) centrálnych protistrán z tretích krajín, na účely vypracúvania všetkých rozhodnutí týkajúcich sa článkov uvedených v odseku 7 vo vzťahu k centrálnym protistranám Tier 2 a článku 25 ods. 2a, na účely ktorého sa zvolá výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami: z emisných centrálnych bánk uvedených v článku 25 ods. 3 písm. f), ktoré požiadali o členstvo vo výbore pre dohľad nad centrálnymi protistranami, pričom nemajú hlasovacie právo;
   ii) centrálnych protistrán povolených v súlade s článkom 14, v kontexte rokovaní týkajúcich sa odseku 5 písm. b) a písm. c) bodu iv): z emisných centrálnych bánk mien Únie, v ktorých sú denominované finančné nástroje zúčtovávané povolenými centrálnymi protistranami, ktoré požiadali o členstvo vo výbore pre dohľad nad centrálnymi protistranami, pričom nemajú hlasovacie právo.

Členstvo na účely bodov i) a ii) sa udeľuje automaticky na základe jednorazovej písomnej žiadosti adresovanej predsedovi.

Ak je to vhodné a potrebné, môže predseda na zasadnutia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami prizvať ako pozorovateľov členov kolégia uvedeného v článku 18.

Zasadnutia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami zvoláva jeho predseda z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť niektorého člena s hlasovacím právom. Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami zasadá aspoň päťkrát ročne.

3.  Predseda a nezávislí členovia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami sú nezávislí odborníci zamestnaní na plný úväzok. Sú vymenovaní radou orgánov dohľadu v otvorenom výberovom konaní, a to na základe zásluh, zručností, znalostí o zúčtovaní, poobchodných záležitostiach, prudenciálnom dohľade a finančných záležitostiach, ako aj na základe relevantných skúseností pre dohľad nad centrálnymi protistranami a ich reguláciu.

Pred vymenovaním vybraných kandidátov a do jedného mesiaca od ich výberu radou orgánov dohľadu, ktorá predloží užší zoznam Európskemu parlamentu, pričom bude rešpektovať zásadu rodovej rovnováhy, by mal Európsky parlament vybraných kandidátov po ich vypočutí schváliť alebo zamietnuť.

Ak predseda alebo ktorýkoľvek z nezávislých členov prestane spĺňať podmienky požadované na vykonávanie svojich povinností alebo je uznaný vinným zo závažného pochybenia, môže Rada na základe návrhu Komisie schváleného Európskym parlamentom prijať vykonávacie rozhodnutie o odvolaní z funkcie. Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou.

Európsky parlament alebo Rada môžu informovať Komisiu o tom, že podľa ich názoru sú podmienky na odvolanie predsedu alebo niektorého z nezávislých členov výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami splnené, na čo Komisia odpovie.

Funkčné obdobie predsedu a nezávislých členov výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami je päť rokov a môže sa raz predĺžiť.

4.  Predseda a nezávislí členovia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami nezastávajú žiadnu funkciu na vnútroštátnej úrovni, na úrovni Únie ani na medzinárodnej úrovni. Konajú nezávisle a objektívne a výhradne v záujme Únie ako celku a nepožadujú ani neprijímajú pokyny od inštitúcií alebo orgánov Únie, od žiadnej vlády členského štátu ani od akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných subjektov.

Členské štáty ani inštitúcie alebo orgány Únie, ani žiadne verejné alebo súkromné subjekty sa nesmú usilovať ovplyvniť predsedu a nezávislých členov výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami pri plnení ich úloh.

V súlade so služobným poriadkom uvedeným v článku 68 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 sú predseda a nezávislí členovia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami po ukončení služobného pomeru naďalej viazaní povinnosťou správať sa čestne a diskrétne, pokiaľ ide o prijímanie určitých funkcií alebo výhod.

5.  Pokiaľ ide o centrálne protistrany, ktorým bolo v súlade s článkom 14 udelené povolenie alebo oň žiadajú, výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami vypracúva na účely článku 23a ods. 1 rozhodnutia a vykonáva úlohy, ktorými je poverený ESMA v článku 23a ods. 2 a v týchto písmenách:

   a) aspoň raz ročne vykonáva porovnávaciu analýzu činností dohľadu všetkých príslušných orgánov v súvislosti s udeľovaním povolení a dohľadom nad centrálnymi protistranami v súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010;
   b) aspoň raz ročne iniciuje a koordinuje posudzovanie odolnosti centrálnych protistrán v celej Únii voči nepriaznivému vývoju na trhu v súlade s článkom 32 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010;
   c) podporuje pravidelnú výmenu informácií a diskusiu medzi príslušnými orgánmi určenými v súlade s článkom 22 ods. 1, pokiaľ ide o:
   i) relevantné činnosti a rozhodnutia týkajúce sa dohľadu, ktoré prijali príslušné orgány uvedené v článku 22 pri plnení svojich povinností v súlade s týmto nariadením, ktoré sa týkajú udeľovania povolení centrálnym protistranám povoleným na ich území a dohľadu nad nimi;
   ii) návrhy rozhodnutí, ktoré príslušný orgán predkladá ESMA v súlade s článkom 23a ods. 2 prvým pododsekom;
   iii) návrhy rozhodnutí, ktoré príslušný orgán predkladá ESMA na báze dobrovoľnosti v súlade s článkom 23a ods. 2 druhým pododsekom;
   iv) relevantný vývoj na trhu vrátane situácií alebo udalostí, ktoré majú alebo pravdepodobne budú mať vplyv na prudenciálnu alebo finančnú spoľahlivosť alebo odolnosť centrálnych protistrán povolených v súlade s článkom 14 alebo ich zúčtovacích členov;
   d) s cieľom prispievať ku konzistentnému a zosúladenému fungovaniu kolégií a podporovať jednotné uplatňovanie tohto nariadenia medzi nimi je informovaný o všetkých stanoviskách a odporúčaniach prijatých kolégiami podľa článku 19 a rokuje o nich.

Príslušné orgány poskytujú ESMA bez zbytočného odkladu všetky relevantné informácie a dokumentáciu na účely prvého pododseku písm. a) až d).

Keď sa pri činnostiach uvedených v prvom pododseku písm. a) a b) alebo pri výmene informácií uvedenej v prvom pododseku písm. c) a d) odhalí nedostatočná konvergencia a súdržnosť pri uplatňovaní tohto nariadenia, vydá ESMA potrebné usmernenia alebo odporúčania podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 alebo stanoviská podľa článku 29 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Ak posúdenie uvedené v prvom pododseku písm. b) odhalí nedostatočnú odolnosť jednej alebo viacerých centrálnych protistrán, vydá ESMA potrebné odporúčania podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

6.  Okrem toho výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami môže:

   a) na základe svojich činností v súlade s odsekom 5 písm. a), b) c) a d) požiadať radu orgánov dohľadu, aby zvážila, či je potrebné, aby ESMA prijal usmernenia, odporúčania a stanoviská v záujme odstránenia nekonzistentností v uplatňovaní tohto nariadenia medzi príslušnými orgánmi a kolégiami. Rada orgánov dohľadu takéto žiadosti náležite zváži a poskytne primeranú odpoveď;
   b) predkladať rade orgánov dohľadu stanoviská k rozhodnutiam, ktoré sa majú prijať v súlade s článkom 44 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, s výnimkou rozhodnutí uvedených v článkoch 17 a 19 tohto nariadenia týkajúcich sa úloh, ktorými boli poverené príslušné orgány uvedené v článku 22 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

7.  Pokiaľ ide o centrálne protistrany z tretích krajín, výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami vypracúva návrhy rozhodnutí, ktoré sa majú predložiť rade orgánov dohľadu, a plní úlohy, ktorými je ESMA poverený v článkoch 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m, 25n a 85 ods. 6.

8.  Pokiaľ ide o centrálne protistrany z tretích krajín, výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami poskytuje kolégiu pre centrálne protistrany z tretích krajín programy svojich zasadnutí pred tým, ako sa uskutočnia, ako aj zápisnice z týchto zasadnutí, úplné návrhy rozhodnutí, ktoré predkladá rade orgánov dohľadu a konečné rozhodnutia prijaté radou orgánov dohľadu.

9.  Výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami pomáha špecializovaný personál ESMA, ktorý má potrebné znalosti, zručnosti a skúsenosti, s cieľom:

   a) pripravovať zasadnutia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami;
   b) vypracúvať analýzy potrebné na vykonávanie úloh výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami;
   c) administratívne podporovať výbor ESMA pre dohľad nad centrálnymi protistranami v jeho medzinárodnej spolupráci.

10.  Na účely tohto nariadenia ESMA zabezpečí štrukturálne oddelenie výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami od ostatných funkcií uvedených v nariadení (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 24b

Konzultácia s emisnými centrálnymi bankami

1.  Pokiaľ ide o rozhodnutia, ktoré sa majú prijať podľa článkov 41, 44, 46, 50 a 54 vo vzťahu k centrálnym protistranám Tier 2, výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami o nich konzultuje s emisnými centrálnymi bankami uvedenými v článku 25 ods. 3 písm. f). Odpovedať môže každá emisná centrálna banka. Každá odpoveď musí byť doručená do 10 pracovných dní od predloženia návrhu rozhodnutia. V prípade mimoriadnych situácií nesmie uvedená lehota prekročiť 24 hodín. Ak emisná centrálna banka navrhne k návrhom rozhodnutí podľa článkov 41, 44, 46, 50 a 54 zmeny alebo proti nim namieta, písomne uvedie úplné a podrobné dôvody. Po uplynutí lehoty na konzultáciu výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami náležite zváži zmeny navrhnuté emisnými centrálnymi bankami.

2.  Ak výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami vo svojom návrhu rozhodnutia nezohľadní zmeny navrhované emisnou centrálnou bankou, písomne o tom túto emisnú centrálnu banku informuje, pričom uvedie úplné dôvody nezohľadnenia zmien, ktoré emisná centrálna banka navrhla, a vysvetlí, prečo sa od týchto zmien odchýlil. Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami predloží rade orgánov dohľadu spolu so svojím návrhom rozhodnutia zmeny navrhnuté emisnými centrálnymi bankami a vysvetlenie, prečo ich nezohľadnil.

3.  Pokiaľ ide o rozhodnutia, ktoré sa majú prijať podľa článku 25 ods. 2c a článku 85 ods. 6, výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami sa usiluje o získanie súhlasu emisných centrálnych bánk uvedených v článku 25 ods. 3 písm. f) pri záležitostiach, ktoré sa týkajú mien, ktoré emitujú. Pokiaľ emisná centrálna banka do 10 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu rozhodnutia nenavrhne zmeny alebo nevznesie námietky, jej súhlas sa považuje za udelený. Ak emisná centrálna banka navrhne zmeny k návrhu rozhodnutia alebo proti nemu namieta, písomne uvedie úplné a podrobné dôvody. Ak emisná centrálna banka navrhne zmeny vo vzťahu k záležitostiam, ktoré sa týkajú meny, ktorú emituje, výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami môže rade orgánov dohľadu predložiť návrh rozhodnutia len v znení týchto zmien týkajúcich sa uvedených záležitostí. Ak emisná centrálna banka namieta, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa meny, ktorú emituje, výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami tieto záležitosti nezahrnie do návrhu rozhodnutia, ktorý predkladá rade orgánov dohľadu na prijatie.

Článok 24c

Rozhodovanie vo výbore pre dohľad nad centrálnymi protistranami

Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou členov, ktorí majú hlasovacie právo. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Článok 24d

Rozhodovanie v rade orgánov dohľadu

Ak výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami predloží rade orgánov dohľadu návrhy rozhodnutí podľa článku 25 ods. 2, 2a, 2b, 2c a 5, článku 25m, článku 85 ods. 6, článku 89 ods. 3b a okrem toho iba v prípade centrálnych protistrán Tier 2 aj v súlade s článkami 41, 44, 46, 50 a 54, rada orgánov dohľadu rozhodne v súlade s článkom 44 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 do 10 pracovných dní.

Ak výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami predloží rade orgánov dohľadu návrhy rozhodnutí podľa iných článkov, než tých, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, rada orgánov dohľadu rozhodne o týchto návrhoch rozhodnutí v súlade s článkom 44 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 do 3 pracovných dní.

Článok 24e

Zodpovednosť

1.  Európsky parlament alebo Rada môžu požiadať predsedu a nezávislých členov výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami o vyhlásenie, pričom plne rešpektujú ich nezávislosť. Títo predkladajú vyhlásenie pred Európskym parlamentom a odpovedajú na všetky otázky jeho poslancov vždy, keď sú o to požiadaní.

2.  Predseda a nezávislí členovia výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami predložia Európskemu parlamentu a Rade na požiadanie písomnú správu o hlavných činnostiach výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami, a to aspoň 15 dní pred predložením vyhlásenia uvedeného v odseku 1.

3.  Všetky relevantné informácie, o ktoré Európsky parlament požiada, podávajú predseda a nezávislí členovia na báze ad-hoc a dôverným spôsobom. Táto správa sa nevzťahuje na dôverné informácie jednotlivých centrálnych protistrán.“;

"

10.  Článok 25 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Centrálna protistrana usadená v tretej krajine môže poskytovať zúčtovacie služby zúčtovacím členom alebo miestam obchodovania usadeným v Únii len v prípade, ak ju uznal ESMA.“;

"

b)  v odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno:"

„e) centrálna protistrana nebola v súlade s odsekom 2a určená ako ▌systémovo dôležitá alebo ▌nie je pravdepodobné, že sa systémovo dôležitou stane, a je preto centrálnou protistranou Tier 1.“;

"

c)  vkladajú sa tieto odseky:"

„2a. ESMA po konzultácii s ESRB a emisnými centrálnymi bankami uvedenými v odseku 3 písm. f) určí, či je centrálna protistrana pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov systémovo dôležitá alebo sa pravdepodobne systémovo dôležitou stane, ▌po zohľadnení všetkých týchto kritérií:

   a) povahy, veľkosti a zložitosti obchodnej činnosti centrálnej protistrany v Únii a mimo nej, pokiaľ jej obchodná činnosť môže mať systémový vplyv na Úniu alebo na jeden či viacero jej členských štátov vrátane: i) hodnoty v súhrnnom vyjadrení a v každej mene Únie využívanej pri transakciách zúčtovávaných centrálnou protistranou, alebo súhrnnej expozície centrálnej protistrany zapojenej do zúčtovacích činností voči jej zúčtovacím členom, a pokiaľ sú tieto informácie dostupné, ich klientom a nepriamym klientom usadeným v Únii, a to aj v prípade, ak ich členské štáty označili za inak systémovo významné inštitúcie (O-SII) podľa článku 131 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ, a; ii) rizikového profilu centrálnej protistrany, okrem iného pokiaľ ide o právne, prevádzkové a obchodné riziko;
   b) vplyvu, aký by zlyhanie alebo narušenie centrálnej protistrany malo na: i) finančné trhy vrátane likvidity trhov, ktorým poskytuje služby; ii) finančné inštitúcie; iii) širší finančný systém; alebo iv) finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov;
   c) štruktúry zúčtujúceho členstva centrálnej protistrany, a pokiaľ sú tieto informácie dostupné, aj štruktúry siete klientov a nepriamych klientov jej zúčtovacích členov, ktorí sú usadení v Únii;
   d) rozsahu, v akom pre zúčtovacích členov existujú alternatívne zúčtovacie služby poskytované inými centrálnymi protistranami v prípade finančných nástrojov denominovaných v menách Únie, a pokiaľ sú tieto informácie dostupné, pre ich klientov a nepriamych klientov usadených v Únii;
   e) vzťahu, vzájomnej závislosti alebo iných interakcií centrálnej protistrany s inými infraštruktúrami finančného trhu, inými finančnými inštitúciami a širším finančným systémom, pokiaľ to pravdepodobne ovplyvní finančnú stabilitu Únie alebo niektorého z jej členských štátov.

Komisia v súlade s článkom 82 prijme delegovaný akt s cieľom podrobnejšie stanoviť kritériá stanovené v prvom pododseku do ...[12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Bez toho, aby bol dotknutý výsledok procesu uznávania, ESMA po vykonaní posúdenia uvedeného v prvom pododseku informuje žiadajúcu centrálnu protistranu o tom, či sa považuje za centrálnu protistranu Tier 1 alebo nie, a to do 30 pracovných dní od toho, ako rozhodne, že žiadosť centrálnej protistrany je v súlade s odsekom 4 prvým pododsekom úplná.

2b.  Ak ESMA v súlade s odsekom 2a určí, že centrálna protistrana je systémovo dôležitá alebo že sa pravdepodobne systémovo dôležitou stane (centrálna protistrana Tier 2), uzná túto centrálnu protistranu na poskytovanie určitých zúčtovacích služieb alebo činností iba vtedy, ak sú okrem podmienok uvedených v článku 25 ods. 2 písm. a), b), c) a d) splnené aj tieto podmienky:

   a) centrálna protistrana v okamihu uznania a potom naďalej priebežne dodržiava požiadavky stanovené v článku 16 a v hlavách IV a V. Pokiaľ ide o dodržiavanie článkov 41, 44, 46, 50 a 54 centrálnou protistranou, ESMA konzultuje s emisnými centrálnymi bankami uvedenými v odseku 3 písm. f) v súlade s postupom stanoveným v článku 24b ods. 1 druhom pododseku. ESMA v súlade s článkom 25a ods. 2 zohľadní rozsah, v akom centrálna protistrana tieto požiadavky spĺňa dodržiavaním porovnateľných požiadaviek platných v tretej krajine;
   b) emisné centrálne banky uvedené v odseku 3 písm. f) poskytli ESMA do 30 pracovných dní od určenia, či centrálna protistrana z tretej krajiny nie je centrálnou protistranou Tier 1 v súlade s článkom 25 ods. 2a tretím pododsekom, alebo na základe preskúmania podľa odseku 5, písomné potvrdenie, že centrálna protistrana dodržiava nasledujúce požiadavky, ktoré tieto emisné centrálne banky mohli uložiť pri vykonávaní svojich úloh v oblasti menovej politiky:
   i) predložiť všetky informácie, o ktoré môže emisná centrálna banka požiadať vo svojej odôvodnenej žiadosti, pokiaľ ESMA tieto informácie nezískal iným spôsobom;
   ii) plne a riadne spolupracovať s emisnou centrálnou bankou v kontexte posudzovania odolnosti centrálnej protistrany voči nepriaznivým podmienkam na trhu vykonávaného v súlade s článkom 25b ods. 3;
   iii) otvoriť alebo oznámiť zámer otvoriť jednodňový vkladový účet v emisnej centrálnej banke v súlade s príslušnými kritériami a požiadavkami prístupu;
   iv) dodržiavať požiadavky, ktoré v rámci svojich právomocí uplatňuje emisná centrálna banka vo výnimočných situáciách s cieľom riešiť dočasné systémové riziká likvidity ovplyvňujúce transmisiu menovej politiky alebo plynulé fungovanie platobných systémov a súvisiace s kontrolou rizika likvidity, maržovými požiadavkami, kolaterálom, dohodami o vyrovnaní alebo dohodami o interoperabilite.

Požiadavkami uvedenými v bode iv) sa zabezpečuje efektívnosť, spoľahlivosť a odolnosť centrálnych protistrán, pričom sú zosúladené s požiadavkami uvedenými v článku 16 a hlavách IV a V tohto nariadenia.

Uplatňovanie požiadaviek uvedených v bode iv) je podmienkou uznania na obmedzené obdobie trvajúce najviac 6 mesiacov. Ak sa emisná centrálna banka na konci tohto obdobia domnieva, že výnimočná situácia naďalej trvá, uplatňovanie týchto požiadaviek na účely uznania možno raz predĺžiť o ďalšie obdobie nepresahujúce 6 mesiacov.

Emisná centrálna banka pred uložením alebo predĺžením platnosti požiadaviek uvedených v bode iv) informuje ESMA, ostatné emisné centrálne banky uvedené v odseku 3 písm. f), ako aj členov kolégia ESMA pre centrálne protistrany z tretích krajín, a poskytne im vysvetlenie účinkov požiadaviek, ktoré má v úmysle uložiť, na efektívnosť, spoľahlivosť a odolnosť centrálnych protistrán, ako aj odôvodnenie, prečo sú tieto požiadavky potrebné a primerané na zabezpečenie transmisie menovej politiky alebo plynulého fungovania platobných systémov vo vzťahu k mene, ktorú emituje. ESMA do 10 pracovných dní od doručenia návrhu požiadavky alebo návrhu na predĺženie predloží emisnej centrálnej banke stanovisko. V prípade mimoriadnych situácií nesmie uvedená lehota prekročiť 24 hodín. ESMA vo svojom stanovisku zváži najmä účinky uložených požiadaviek na efektívnosť, spoľahlivosť a odolnosť centrálnej protistrany. Ostatné emisné centrálne banky uvedené v odseku 3 písm. f) môžu predložiť stanovisko v tej istej lehote. Po uplynutí lehoty na konzultáciu emisná centrálna banka náležite zváži zmeny navrhnuté v stanoviskách ESMA alebo emisných centrálnych bánk uvedených v odseku 3 písm. f). Emisná centrálna banka pred tým, ako predĺži uplatňovanie požiadaviek uvedených v bode iv), o tom informuje aj Európsky parlament a Radu.

Emisná centrálna banka neustále spolupracuje a vymieňa si informácie s ESMA a ostatnými emisnými centrálnymi bankami uvedenými v odseku 3 písm. f) v súvislosti s požiadavkami uvedenými v bode iv), a to najmä pokiaľ ide o posúdenie systémových rizík likvidity a účinkov uložených požiadaviek na efektívnosť, spoľahlivosť a odolnosť centrálnych protistrán.

Ak emisná centrálna banka uloží akékoľvek požiadavky uvedené v prvom pododseku písm. b) po tom, ako bola centrálna protistrana Tier 2 uznaná, dodržanie každej takejto požiadavky sa považuje za podmienku uznania a emisné centrálne banky poskytnú ESMA do 90 pracovných dní písomné potvrdenie, že dotknutá centrálna protistrana túto požiadavku dodržiava.

Ak emisná centrálna banka neposlala v stanovenej lehote ESMA písomné potvrdenie, ESMA môže považovať túto požiadavku za splnenú;

   c) centrálna protistrana poskytla ESMA písomné vyhlásenie podpísané jej právnym zástupcom, v ktorom vyjadrila bezpodmienečný súhlas s tým ▌, že:
   i) do troch pracovných dní od doručenia žiadosti ESMA mu poskytne všetky dokumenty, záznamy, informácie a údaje, ktoré bude táto centrálna protistrana v čase doručenia žiadosti mať; a
   ii) umožní ESMA vstupovať do všetkých podnikateľských priestorov centrálnej protistrany, ako aj odôvodnené právne stanovisko nezávislého právneho experta potvrdzujúce, že vyjadrený súhlas je platný a vymáhateľný podľa príslušného uplatniteľného práva;
   d) centrálna protistrana vykonala všetky potrebné opatrenia a zaviedla všetky potrebné postupy s cieľom zabezpečiť účinné dodržiavanie požiadaviek stanovených v písmenách a) a c);
   e) Komisia neprijala vykonávací akt v súlade s odsekom 2c.

2c.  ESMA môže po konzultácii s ESRB a po dohode s ▌ emisnými centrálnymi bankami uvedenými v odseku 3 písm. f) v súlade s článkom 24b ods. 3 a úmerne miere systémového významu centrálnej protistrany v súlade s odsekom 2a na základe riadne odôvodneného posúdenia dospieť k záveru, že centrálna protistrana alebo niektoré z jej zúčtovacích služieb majú taký podstatný systémový význam, že by nemala byť uznaná na poskytovanie určitých zúčtovacích služieb alebo činností. Súhlas emisnej centrálnej banky sa týka len meny, ktorú emituje, a nie odporúčania uvedeného v nasledujúcom pododseku ako celku. ESMA okrem toho vo svojom posúdení:

   a) vysvetlí, ako by dodržiavanie podmienok stanovených v odseku 2b dostatočne neriešilo riziko pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov ▌;
   b) opíše vlastnosti zúčtovacích služieb poskytovaných centrálnou protistranou vrátane požiadaviek týkajúcich sa likvidity a fyzického vyrovnania spojených s poskytovaním takýchto služieb;
   c) poskytne kvantitatívne technické posúdenie nákladov, prínosov a dôsledkov rozhodnutia neuznať centrálnu protistranu na poskytovanie určitých zúčtovacích služieb alebo činností, pričom zohľadní:
   i) existenciu potenciálnych alternatívnych náhrad na poskytovanie príslušných zúčtovacích služieb v príslušných menách pre zúčtovacích členov, a pokiaľ sú tieto informácie dostupné, ich klientov a nepriamych klientov usadených v Únii;
   ii) potenciálnych dôsledkov zahrnutia nezúčtovaných zmlúv centrálnej protistrany do rozsahu pôsobnosti vykonávacieho aktu;

Na základe svojho posúdenia ESMA odporučí, aby Komisia prijala vykonávací akt, v ktorom potvrdí, že táto centrálna protistrana by nemala byť uznaná na poskytovanie určitých zúčtovacích služieb alebo činností.

Komisia má na posúdenie odporúčania ESMA aspoň 30 pracovných dní.

Po predložení odporúčania uvedeného v druhom pododseku môže Komisia ako krajné opatrenie prijať vykonávací akt, v ktorom sa stanovia tieto skutočnosti:

   a) že po adaptačnom období, ktoré stanoví Komisia v súlade s písmenom b), centrálna protistrana z tretej krajiny môže poskytovať niektoré alebo všetky svoje zúčtovacie služby zúčtovacím členom a miestam obchodovania usadeným v Únii až po tom, ako jej na to bolo udelené povolenie v súlade s článkom 14;
   b) primerané adaptačné obdobie pre centrálnu protistranu, jej zúčtovacích členov a ich klientov. Adaptačné obdobie nepresiahne 2 roky a možno ho predĺžiť raz o dodatočných 6 mesiacov, ak pretrvávajú dôvody na povolenie adaptačného obdobia;
   c) podmienky, za ktorých môže centrálna protistrana naďalej poskytovať určité zúčtovacie služby alebo činnosti počas adaptačného obdobia uvedeného v písmene b);
   d) akékoľvek opatrenia, ktoré sa musia prijať počas adaptačného obdobia, s cieľom obmedziť potenciálne náklady zúčtovacích členov a ich klientov, najmä tých, ktorí sú usadení v Únii.

Pri stanovovaní služieb a adaptačného obdobia uvedeného v treťom pododseku písm. a) a b) Komisia zvažuje:

   a) charakteristiky služieb, ktoré centrálna protistrana ponúka, a ich nahraditeľnosť;
   b) či a do akej miery zahrnúť nevyrovnané zúčtované transakcie do pôsobnosti vykonávacieho aktu, pričom zohľadní právne a ekonomické dôsledky tohto zahrnutia;
   c) možné vplyvy na náklady zúčtovacích členov, a pokiaľ sú tieto informácie dostupné, ich klientov, predovšetkým tých, ktorí sú usadení v Únii.

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 86 ods. 2.“;

"

d)  odsek 3 sa mení takto:

i)  úvodná časť sa nahrádza takto:"

„3. Pri posudzovaní toho, či boli splnené podmienky uvedené v odseku 2 písm. a), b), c) a d), ESMA konzultuje s:“;

"

ii)  písmeno f) sa nahrádza takto:"

„f) emisnými centrálnymi bankami všetkých mien Únie, v ktorých sú denominované finančné nástroje, ktoré zúčtováva alebo má zúčtovávať centrálna protistrana.“;

"

e)  v odseku 4 sa druhý, tretí a štvrtý pododsek nahrádzajú takto:"

„Žiadajúca centrálna protistrana poskytne ESMA všetky informácie nevyhnutné na účely jej uznania. ESMA do 30 pracovných dní od doručenia žiadosti posúdi, či je úplná. Ak žiadosť nie je úplná, ESMA stanoví lehotu, v ktorej musí žiadajúca centrálna protistrana poskytnúť doplňujúce informácie. ESMA bezodkladne postúpi kolégiu ESMA pre centrálne protistrany z tretích krajín všetky informácie získané od žiadajúcej centrálnej protistrany.

Rozhodnutie o uznaní vychádza z podmienok stanovených v odseku 2 pre centrálne protistrany Tier 1 a v odseku 2 písm. a), b), c) a d) a odseku 2b pre centrálne protistrany Tier 2. Je nezávislé od akéhokoľvek posúdenia, ktoré je základom pre rozhodnutie o rovnocennosti podľa článku 13 ods. 3.

ESMA do 180 pracovných dní od toho, ako v súlade s prvým pododsekom rozhodne, že žiadosť je úplná, písomne informuje žiadajúcu centrálnu protistranu o tom, či bolo uznanie udelené alebo zamietnuté, a poskytne úplné odôvodnenie.“;

"

f)  v odseku 4 sa pododsek 6 nahrádza takto:"

„ESMA na svojej webovej stránke uverejní zoznam centrálnych protistrán uznaných v súlade s týmto nariadením, pričom uvedie, či sú klasifikované ako centrálne strany Tier 1 alebo Tier 2.“;

"

g)  odsek 5 sa nahrádza takto:"

„5. ESMA po konzultácii s orgánmi a subjektmi uvedenými v odseku 3 preskúma uznanie centrálnej protistrany usadenej v tretej krajine:

   a) ak táto centrálna protistrana v úmysle rozšíriť alebo obmedziť rozsah svojich činností a služieb v Únii, pričom v takom prípade o tom informuje ESMA a predloží mu všetky potrebné informácie; a
   b) v každom prípade aspoň raz za päť rokov.

Pri preskúmaní postupuje v súlade s odsekmi 2, 2a, 2b, 2c, 3 a 4

Ak orgán ESMA po tomto preskúmaní uvedenom v prvom pododseku rozhodne, že niektorá centrálna protistrana z tretej krajiny, ktorá bola klasifikovaná ako centrálna protistrana Tier 1 by mala byť klasifikovaná ako centrálna protistrana Tier 2, stanoví vhodné adaptačné obdobie nepresahujúce 18 mesiacov, v rámci ktorého táto centrálna protistrana musí splniť požiadavky uvedené v odseku 2b. ESMA môže predĺžiť adaptačné obdobie o najviac 6 mesiacov na základe odôvodnenej žiadosti centrálnej protistrany alebo príslušného orgánu zodpovedného za dohľad nad zúčtovacími členmi, ak je takéto predĺženie odôvodnené mimoriadnymi okolnosťami a dôsledkami na zúčtovacích členov usadených v Únii.“;

"

h)  odsek 6 sa nahrádza takto:"

„6. Komisia prijme podľa článku 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 vykonávací akt, v ktorom sa stanoví, že:

   a) právnym rámcom a rámcom dohľadu tretej krajiny sa zaisťuje, že centrálne protistrany, ktorým bolo udelené povolenie v tejto tretej krajine, priebežne dodržiavajú právne záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami stanovenými v hlave IV tohto nariadenia;
   b) tieto centrálne protistrany priebežne podliehajú účinnému dohľadu a presadzovaniu v tejto tretej krajine;
   c) právnym rámcom tejto tretej krajiny sa zabezpečuje účinný rovnocenný systém na uznávanie centrálnych protistrán, ktorým bolo udelené povolenie na základe právnej úpravy tretích krajín.

Komisia môže podmieniť uplatňovanie vykonávacieho aktu uvedeného v prvom pododseku účinným priebežným plnením akýchkoľvek v ňom stanovených požiadaviek treťou krajinou, ako aj schopnosťou ESMA účinne vykonávať povinnosti vo vzťahu k centrálnym protistranám z tretej krajiny uznaným podľa odsekov 2 a 2b alebo vo vzťahu k monitorovaniu uvedenému v odseku 6b, a to aj odsúhlasením a uplatňovaním dohôd o spolupráci uvedených v odseku 7.;

"

i)  vkladajú sa tieto odseky:"

„6a. Komisia môže prijať delegovaný akt v súlade s článkom 82 s cieľom podrobnejšie stanoviť kritériá uvedené v odseku 6 písm. a), b) a c).

6b.  ESMA monitoruje regulačný vývoj a vývoj v oblasti dohľadu v tretích krajinách, pre ktoré boli podľa odseku 6 prijaté vykonávacie akty.

Ak ESMA identifikuje v týchto tretích krajinách nejaký regulačný vývoj alebo vývoj v oblasti dohľadu, ktorý môže ovplyvniť finančnú stabilitu Únie alebo niektorého ▌ z jej členských štátov, bezodkladne o tom informuje Európsky parlament, Radu, Komisiu ▌ a členov kolégia ESMA pre centrálne protistrany z tretích krajín uvedeného v článku 25ba. So všetkými takýmito informáciami sa zaobchádza dôverne.

ESMA raz ročne predkladá Komisii a členom kolégia ESMA pre centrálne protistrany z tretích krajín uvedeného v článku 25ba dôvernú správu o regulačnom vývoji a vývoji v oblasti dohľadu v tretích krajinách uvedených v prvom pododseku.

"

j)  ▌odsek 7 sa mení takto:

i)  úvodná veta sa nahrádza takto:"

„7. ESMA uzatvára účinné dohody o spolupráci s dotknutými príslušnými orgánmi tretích krajín, ktorých právny rámec a rámec dohľadu boli v súlade s odsekom 6 uznané ako rovnocenné s týmto nariadením. V týchto dohodách sa stanoví prinajmenšom:“;

"

ii)  písmeno a) sa nahrádza takto ▌:"

„a) mechanizmus výmeny informácií medzi ESMA a emisnými centrálnymi bankami uvedenými v odseku 3 písm. f) a príslušnými orgánmi dotknutých tretích krajín vrátane prístupu ku všetkým informáciám požadovaným zo strany ESMA, ktoré sa týkajú centrálnych protistrán, ktorým bolo v tretích krajinách udelené povolenie, ako sú podstatné zmeny modelov a parametrov rizík, rozšírenie činnosti a služieb centrálnej protistrany, zmeny v štruktúre klientskych účtov a vo využívaní platobných systémov, ktoré majú podstatný vplyv na Úniu;“;

"

iii)  písmeno d) sa nahrádza takto:"

„d) postupy týkajúce sa koordinácie činností dohľadu vrátane súhlasu orgánov tretích krajín s umožnením vyšetrovaní v súlade s článkom 25d a kontrol na mieste v súlade s článkom 25e.“;

"

iv)  dopĺňajú sa tieto písmená:"

e) postupy potrebné na účinné monitorovanie regulačného vývoja a vývoja v oblasti dohľadu v tretej krajine;

   f) postupy pre orgány tretích krajín, aby mohli zabezpečiť účinné presadzovanie rozhodnutí, ktoré prijala ESMA podľa článkov 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m a 25n;
   g) postupy pre orgány tretích krajín na informovanie ESMA, kolégia pre centrálne protistrany z tretích krajín uvedeného v článku 25ba a emisných centrálnych bánk uvedených v odseku 3 písm. f) bez zbytočného odkladu o akejkoľvek mimoriadnej situácii súvisiacej s centrálnou protistranou vrátane vývoja na finančných trhoch, ktorá by mohla mať nepriaznivý účinok na likviditu a stabilitu finančného systému v Únii alebo v niektorom z jej členských štátov, ako aj postupy a pohotovostné plány na riešenie takýchto situácií;
   h) súhlas orgánov tretej krajiny s ďalším zdieľaním akýchkoľvek informácií, ktoré poskytli ESMA na základe dohôd o spolupráci, s orgánmi uvedenými v odseku 3 a členmi kolégia pre centrálne protistrany z tretích krajín, v súlade s požiadavkami na služobné tajomstvo stanovenými v článku 83;“;

"

v)  dopĺňa sa tento posledný pododsek:"

„Ak sa ESMA domnieva, že príslušný orgán tretej krajiny neuplatňuje niektoré z ustanovení dohody o spolupráci stanovených v súlade s týmto odsekom, dôverne a bezodkladne o tom informuje Komisiu. V tom prípade môže Komisia rozhodnúť, že sa prehodnotí vykonávací akt prijatý v súlade s odsekom 6.“;

"

11.  Vkladajú sa tieto články:"

„Článok 25a

Porovnateľné dodržiavanie

1.  Centrálna protistrana uvedená v článku 25 ods. 2b písm. a) môže predložiť odôvodnenú žiadosť, aby ESMA posúdil, či sa to, že dodržiava uplatniteľný rámec tretej krajiny, pričom sa zohľadnia ustanovenia vykonávacieho aktu prijatého v súlade článkom 25 ods. 6, môže považovať za dodržiavanie požiadaviek uvedených v článku 25 ods. 2b písm. a) a stanovených v článku 16 a hlavách IV a V. ESMA bezodkladne postúpi žiadosť kolégiu ESMA pre centrálne protistrany z tretích krajín.

2.  Žiadosťou uvedenou v odseku 1 sa poskytuje faktický základ na zistenie porovnateľnosti a dôvodov, prečo sa dodržiavaním požiadaviek platných v tretej krajine vyhovie požiadavkám stanoveným v článku 16 a hlavách IV a V.

3.  S cieľom zabezpečiť, aby sa v posúdení uvedenom v odseku 1 účinne odrážali regulačné ciele požiadaviek stanovených v článku 16 a hlavách IV a V a záujmy Únie ako celku, Komisia prijme delegovaný akt na spresnenie týchto údajov:

   a) minimálnych skutočností, ktoré sa majú posúdiť na účely odseku 1;
   b) postupov a podmienok týkajúcich sa vykonania posúdenia.

Komisia do ... [dvanásť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] prijme delegovaný akt uvedený v prvom pododseku v súlade s článkom 82.

Článok 25b

Priebežné dodržiavanie podmienok uznania

1.  ESMA zodpovedá za plnenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia v oblasti priebežného dohľadu nad tým, ako uznaná centrálna protistrana Tier 2 dodržiava požiadavky uvedené v článku 25 ods. 2b písm. a). Pokiaľ ide o rozhodnutia podľa článkov 41, 44, 46, 50 a 54, ESMA konzultuje s emisnými centrálnymi bankami uvedenými v článku 25 ods. 3 písm. f) v súlade s článkom 24b ods. 1.

ESMA požaduje od každej centrálnej protistrany Tier 2 aspoň raz ročne potvrdenie toho, že naďalej spĺňa požiadavky uvedené v článku 25 ods. 2b písm. a), ▌c) a d) ▌.

Ak sa emisná centrálna banka uvedená v článku 25 ods. 3 písm. f) domnieva, že centrálna protistrana Tier 2 už nespĺňa podmienky uvedené v článku 25 ods. 2b písm. b), okamžite to oznámi ESMA.

2.  Ak ESMA prijme oznámenie podľa odseku 1 tretieho pododseku alebo ak centrálna protistrana Tier 2 neposkytne orgánu ESMA potvrdenie uvedené v odseku 1 druhom pododseku, má sa za to, že táto centrálna protistrana už nespĺňa podmienky uznania podľa článku 25 ods. 2b, a uplatňuje sa postup uvedený v článku 25m ods. 2, 3 a 4.

3.   ESMA vykonáva v spolupráci s ESRB posúdenie odolnosti uznaných centrálnych protistrán Tier 2 voči nepriaznivému vývoju na trhu v súlade s článkom 32 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 a v koordinácii s posúdením uvedeným v článku 24a ods. 5 písm. b). Emisné centrálne banky uvedené v článku 25 ods. 3 písm. f) môžu prispieť k vypracovaniu tohto posúdenia v rámci vykonávania svojich úloh týkajúcich sa menovej politiky. Pri uvedenom posudzovaní doň musí ESMA zahrnúť aspoň finančné a prevádzkové riziká a zabezpečiť konzistentnosť s posúdeniami odolnosti centrálnych protistrán z Únie vykonávanými na základe článku 21 ods. 6 písm. b) tohto nariadenia.

Článok 25ba

Kolégium pre centrálne protistrany z tretích krajín

1.  S cieľom uľahčiť výmenu informácií zriadi ESMA kolégium pre centrálne protistrany z tretích krajín.

2.  Kolégium tvorí:

   a) predseda výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami, ktorý kolégiu predsedá;
   b) dvaja nezávislí členovia výboru dohľadu nad centrálnymi protistranami;
   c) príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad centrálnymi protistranami, ktoré určili členské štáty podľa článku 22; v členských štátoch, v ktorých sa v súlade s článkom 22 určil viac než jeden orgán za príslušný, sa predmetné orgány dohodnú na spoločnom zástupcovi;
   d) príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad zúčtovacími členmi usadenými v Únii;
   e) príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad miestami obchodovania nachádzajúcimi sa v Únii, ktorým centrálna protistrana poskytuje alebo má poskytovať služby;
   f) príslušné orgány vykonávajúce dohľad nad centrálnymi depozitármi cenných papierov usadenými v Únii, na ktoré centrálna protistrana je alebo má byť prepojená;
   g) členovia ESCB.

3.  Členovia kolégia môžu požiadať, aby sa vo výbore pre dohľad nad centrálnymi protistranami rokovalo o konkrétnych otázkach týkajúcich sa centrálnej protistrany z tretej krajiny. Takáto žiadosť sa podáva písomne a obsahuje podrobné odôvodnenie žiadosti. Výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami takéto žiadosti náležite zváži a poskytne primeranú odpoveď.

4.  Zriadenie a fungovanie kolégia sa zakladá na písomnej dohode medzi všetkými jeho členmi. Povinnosť zachovávať služobné tajomstvo podľa článku 83 sa vzťahuje na všetkých členov kolégia.

Článok 25bb

Poplatky

1.  ESMA účtuje centrálnym protistranám usadeným v tretích krajinách v súlade s delegovaným aktom prijatým podľa odseku 3 tieto poplatky:

   a) poplatky súvisiace so žiadosťami o uznanie podľa článku 25;
   b) ročné poplatky súvisiace s úlohami ESMA podľa tohto nariadenia vo vzťahu k centrálnym protistranám uznaným v súlade s článkom 25.

2.  Poplatky uvedené v odseku 1 musia byť primerané obratu dotknutej centrálnej protistrany a pokrývať všetky náklady, ktoré vznikli ESMA v súvislosti s jej uznaním a s plnením úloh v súlade s týmto nariadením.

3.  Komisia prijme v súlade s článkom 82 delegovaný akt s cieľom bližšie určiť:

   a) druhy poplatkov;
   b) predmet poplatkov;
   c) výšku poplatkov;
   d) spôsob úhrady poplatkov týmito subjektmi:
   i) centrálnou protistranou usadenou v tretej krajine, ktorá podáva žiadosť o uznanie;
   ii) uznanou centrálnou protistranou klasifikovanou ako centrálna protistrana Tier 1 v súlade s článkom 25 ods. 2;
   iii) uznanou centrálnou protistranou klasifikovanou ako centrálna protistrana Tier 2 v súlade s článkom 25 ods. 2b.

Článok 25bc

Výkon právomocí uvedených v článkoch 25c až 25e

Právomoci prenesené na ESMA alebo ktoréhokoľvek jeho úradníka či inú ním poverenú osobu na základe článkov 25c až 25e sa nesmú použiť na vyžiadanie si sprístupnenia informácií alebo dokumentov, ktoré sú predmetom povinnosti zachovávať mlčanlivosť.

Článok 25c

Žiadosť o informácie

1.  ESMA môže na základe jednoduchej žiadosti alebo rozhodnutia požadovať od uznaných centrálnych protistrán a súvisiacich tretích strán, prostredníctvom ktorých tieto centrálne protistrany externe zabezpečujú prevádzkové funkcie alebo činnosti, poskytnutie všetkých informácií, ktoré ESMA potrebuje na plnenie svojich povinností podľa tohto nariadenia.

2.  Pri zasielaní jednoduchej žiadosti o informácie podľa odseku 1 uvedie ESMA všetky tieto údaje:

   a) odkaz na tento článok ako právny základ žiadosti;
   b) dôvod žiadosti;
   c) požadované informácie;
   d) lehotu na poskytnutie informácií;
   e) informovanie osoby, od ktorej požaduje informácie, že nie je povinná tieto informácie poskytnúť, ale v prípade, ak na žiadosť dobrovoľne odpovie, poskytnuté informácie nesmú byť nesprávne ani zavádzajúce;
   f) pokutu stanovenú v článku 25g v spojení s oddielom V písm. a) prílohy III za nesprávne alebo zavádzajúce odpovede na otázky.

3.  Ak ESMA požaduje, aby sa tieto informácie poskytli podľa odseku 1 rozhodnutím, uvedie všetky tieto údaje:

   a) odkaz na tento článok ako právny základ žiadosti;
   b) dôvod žiadosti;
   c) požadované informácie;
   d) lehotu na poskytnutie informácií;
   e) pravidelné platby penále stanovené v článku 25h za poskytnutie neúplných požadovaných informácií;
   f) pokutu stanovenú v článku 25g v spojení s oddielom V písm. a) prílohy III za nesprávne alebo zavádzajúce odpovede na otázky; a
   g) právo odvolať sa proti rozhodnutiu na odvolaciu radu ESMA a na právo na preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) v súlade s článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4.  Požadované informácie poskytujú osoby uvedené v odseku 1 alebo ich zástupcovia a v prípade osôb alebo združení, ktoré nemajú právnu subjektivitu, osoby oprávnené na ich zastupovanie na základe zákona alebo ich zakladajúcich listín. Riadne splnomocnení právnici môžu poskytovať informácie v mene svojich klientov. Za poskytnutie neúplných, nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií však zostávajú plne zodpovední klienti.

5.  ESMA bezodkladne zašle kópiu jednoduchej žiadosti alebo svojho rozhodnutia dotknutému príslušnému orgánu tretej krajiny, v ktorej majú bydlisko alebo sú usadené osoby uvedené v odseku 1, ktorých sa týka žiadosť o informácie.

Článok 25d

Všeobecné vyšetrovania

1.  ESMA môže s cieľom plniť svoje povinnosti podľa tohto nariadenia vykonávať potrebné vyšetrovania centrálnych protistrán Tier 2 a súvisiacich tretích strán, prostredníctvom ktorých tieto centrálne protistrany externe zabezpečujú prevádzkové funkcie, služby alebo činnosti. Úradníci a iné osoby poverené ESMA sú na tento účel oprávnení/oprávnené:

   a) preskúmať všetky záznamy, údaje, postupy a iné materiály relevantné pre plnenie ich úloh bez ohľadu na médium, na ktorom sú uložené;
   b) zhotovovať alebo získavať overené kópie alebo výpisy z týchto záznamov, údajov, postupov a iných materiálov;
   c) predvolať a požiadať centrálne protistrany Tier 2 alebo ich zástupcov či zamestnancov, aby podali ústne alebo písomné vysvetlenie k skutočnostiam alebo dokumentom týkajúcim sa predmetu a dôvodu kontroly, a zaznamenať odpovede;
   d) vypočuť akúkoľvek inú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá s týmto vypočutím súhlasí, s cieľom zhromaždiť informácie týkajúce sa predmetu vyšetrovania;
   e) žiadať záznamy telefonickej a dátovej prevádzky.

Kolégium pre centrálne protistrany z tretích krajín uvedené v článku 25ba musí byť bez zbytočného odkladu informované o všetkých zisteniach, ktoré môžu byť relevantné pre vykonávanie jeho úloh.

Emisné centrálne banky uvedené v článku 25 ods. 3 písm. f) sa môžu na základe odôvodnenej žiadosti predloženej ESMA zúčastňovať na takomto vyšetrovaní, ak sú tieto vyšetrovania relevantné pre vykonávanie ich úloh v oblasti menovej politiky.

2.  Úradníci a iné osoby poverené ESMA na účely vyšetrovania uvedeného v odseku 1 vykonávajú svoje právomoci na základe písomného poverenia, v ktorom je uvedený predmet a dôvod vyšetrovania. V tomto poverení sa upozorňuje aj na pravidelné platby penále stanovené v článku 25h v prípade, že centrálne protistrany Tier 2 odpovede neposkytnú alebo poskytnú len neúplné požadované záznamy, údaje, postupy alebo iné materiály, alebo odpovede na otázky, ktoré im boli položené, ako aj na pokuty stanovené v článku 25g v spojení s oddielom V písm. b) prílohy III v prípade, že centrálne protistrany Tier 2 poskytnú nesprávne alebo zavádzajúce odpovede na otázky.

3.  Centrálne protistrany Tier 2 sú povinné podrobiť sa vyšetrovaniam, ktoré sa začali na základe rozhodnutia ESMA. V rozhodnutí sa uvádza predmet a dôvod vyšetrovania, pravidelné platby penále stanovené v článku 25h, opravné prostriedky dostupné na základe nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ako aj právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom.

4.  ESMA pred oznámením vyšetrovania centrálnej protistrane Tier 2 informuje o vyšetrovaní a o totožnosti poverených osôb dotknutý príslušný orgán tretej krajiny, kde sa má vyšetrovanie vykonať. Úradníci dotknutého príslušného orgánu tretej krajiny môžu na žiadosť ESMA pomáhať týmto povereným osobám pri plnení ich povinností. Na vyšetrovaniach sa môžu zúčastniť aj úradníci dotknutého príslušného orgánu tretej krajiny. Vyšetrovania vykonávané v tretej krajine v súlade s týmto článkom sa vykonávajú podľa dohody o spolupráci uzavretej s príslušným orgánom tretej krajiny ▌.

Článok 25e

Kontroly na mieste

1.  ESMA môže s cieľom plniť svoje povinnosti podľa tohto nariadenia vykonávať všetky potrebné kontroly na mieste vo všetkých podnikateľských priestoroch, na pozemkoch alebo majetku centrálnych protistrán Tier 2 a súvisiacich tretích strán, prostredníctvom ktorých tieto centrálne protistrany externe zabezpečujú prevádzkové funkcie, služby alebo činnosti.

Emisné centrálne banky mien, v ktorých sú denominované finančné nástroje, ktoré zúčtováva centrálna protistrana, môžu požiadať ESMA o účasť na takýchto kontrolách na mieste, ak je to relevantné z hľadiska vykonávania ich úloh týkajúcich sa menovej politiky.

Kolégium ESMA pre centrálne protistrany z tretích krajín uvedené v článku 25ba musí byť bez zbytočného odkladu informované o všetkých zisteniach, ktoré môžu byť relevantné pre vykonávanie jeho úloh.

2.  Úradníci a iné osoby poverené ESMA na vykonanie kontroly na mieste môžu vstúpiť do všetkých podnikateľských priestorov alebo na pozemky právnických osôb, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o vyšetrovaní, ktoré prijme ESMA, a majú všetky právomoci uvedené v článku 25d ods. 1. Majú takisto právomoc zapečatiť všetky podnikateľské priestory a účtovné knihy alebo záznamy na obdobie potrebné na vykonanie kontroly a v potrebnom rozsahu.

3.  ESMA informuje o kontrole v dostatočnom predstihu pred jej vykonaním dotknutý príslušný orgán tretej krajiny, v ktorom sa má kontrola vykonať. Ak je to pre riadne a účinné vykonávanie kontrol nevyhnutné, môže ESMA po informovaní dotknutého príslušného orgánu tretej krajiny vykonať kontroly na mieste bez ich predchádzajúceho ohlásenia centrálnej protistrane. Kontroly vykonávané v tretej krajine v súlade s týmto článkom sa vykonávajú podľa dohody o spolupráci uzavretej s príslušným orgánom tretej krajiny ▌.

Úradníci a iné osoby poverené ESMA vykonaním kontroly na mieste vykonávajú svoje právomoci na základe písomného poverenia, v ktorom je uvedený predmet a dôvod kontroly a pravidelné platby penále stanovené v článku 25h pre prípad, že sa dotknuté osoby nepodrobia kontrole.

4.  Centrálne protistrany Tier 2 sú povinné sa podrobiť kontrolám na mieste nariadeným rozhodnutím ESMA. V rozhodnutí sa uvádza predmet a dôvod kontroly, stanoví sa v ňom dátum jej začatia a upozorní sa na pravidelné platby penále ustanovené v článku 25h, opravné prostriedky dostupné na základe nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ako aj na právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom.

5.  Na žiadosť ESMA úradníci príslušného orgánu tretej krajiny, v ktorom sa má kontrola vykonať, ako aj osoby poverené alebo vymenované týmto príslušným orgánom, môžu aktívne pomáhať úradníkom a iným osobám povereným ESMA. Na kontrolách na mieste sa môžu zúčastniť aj úradníci dotknutého príslušného orgánu tretej krajiny.

6.  ESMA môže takisto požiadať príslušné orgány tretej krajiny, aby v jeho mene vykonali konkrétne vyšetrovacie úlohy a kontroly na mieste, ako sa stanovuje v tomto článku a článku 25d ods. 1.

7.  V prípade, že úradníci a iné sprevádzajúce osoby poverené ESMA zistia, že sa osoba bráni kontrole nariadenej podľa tohto článku, dotknutý príslušný orgán tretej krajiny im môže poskytnúť potrebnú pomoc a v prípade potreby požiada o pomoc políciu alebo rovnocenný orgán presadzovania práva s cieľom umožniť im vykonať kontrolu na mieste.

Článok 25f

Procesné pravidlá pre prijatie opatrení dohľadu a ukladanie pokút

1.  V prípade, že ESMA pri plnení svojich povinností podľa tohto nariadenia zistí závažné náznaky možnej existencie skutočností, ktoré by mohli predstavovať jedno alebo viac porušení uvedených v prílohe III, na vyšetrenie veci vymenuje nezávislého vyšetrovacieho úradníka v rámci ESMA. Vymenovaný úradník sa nesmie, ani sa v minulosti nesmel priamo či nepriamo podieľať na postupe uznávania dotknutej centrálnej protistrany alebo dohľadu nad ňou a musí vykonávať svoju funkciu nezávisle od ESMA.

2.  Vyšetrovací úradník vyšetrí údajné porušenia, pričom prihliada na pripomienky predložené osobami, voči ktorým sa vyšetrovanie vedie, a úplný spis so svojimi zisteniami predloží ESMA.

Na účely plnenia svojich úloh môže vyšetrovací úradník uplatňovať právomoc žiadať informácie v súlade s článkom 25c a vykonávať vyšetrovania a kontroly na mieste v súlade s článkami 25d a 25e. Pri uplatňovaní týchto právomocí postupuje vyšetrovací úradník v súlade s článkom 25bb.

Vyšetrovací úradník má pri plnení svojich úloh prístup ku všetkým dokumentom a informáciám zhromaždeným ESMA pri jeho činnostiach.

3.  Po ukončení vyšetrovania a pred predložením spisu so zisteniami ESMA umožní vyšetrovací úradník osobám, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie, aby boli vypočuté vo veciach, ktoré sú predmetom vyšetrovania. Vyšetrovací úradník zakladá svoje zistenia len na skutočnostiach, ku ktorým sa dotknuté osoby mali možnosť vyjadriť.

Počas vyšetrovaní podľa tohto článku sa plne dodržiava právo dotknutých osôb na obhajobu.

4.  Vyšetrovací úradník pri predkladaní spisu so svojimi zisteniami ESMA informuje o tejto skutočnosti osoby, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie. Osoby, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie, majú právo na prístup k spisu, a to s prihliadnutím na oprávnený záujem iných osôb na ochranu ich obchodného tajomstva. Právo na prístup k spisu sa nevzťahuje na dôverné informácie alebo interné prípravné dokumenty ESMA.

5.  Na základe spisu obsahujúceho zistenia vyšetrovacieho úradníka a po vypočutí osôb, voči ktorým sa viedlo vyšetrovanie podľa článku 25i, ak o to dotknuté osoby požiadali, ESMA rozhodne, či sa osoby, voči ktorým sa viedlo vyšetrovanie, dopustili jedného alebo viacerých porušení uvedených v prílohe III, a v takom prípade prijme opatrenie dohľadu v súlade s článkom 25n a uloží pokutu v súlade s článkom 25g.

6.  Vyšetrovací úradník sa nezúčastňuje na rokovaniach ESMA ani iným spôsobom nezasahuje do rozhodovacieho procesu ESMA.

7.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 82 s cieľom podrobnejšie stanoviť procesné pravidlá na účely výkonu právomoci ukladať pokuty alebo pravidelné platby penále vrátane ustanovení o práve na obhajobu, dočasných ustanovení a ustanovení o výbere pokút alebo pravidelných platieb penále a o premlčacích lehotách na ukladanie a vymáhanie sankcií.

8.  Ak ESMA pri plnení svojich povinností podľa tohto nariadenia zistí závažné náznaky možnej existencie skutočností, o ktorých vie, že predstavujú trestný čin podľa uplatniteľného právneho rámca tretej krajiny, postúpi túto vec ▌ príslušným orgánom na vyšetrenie a prípadné trestné stíhanie. Okrem toho ESMA neuloží pokuty ani pravidelné platby penále, ak vie, že v trestnom konaní podľa vnútroštátneho práva vo veci týkajúcej sa rovnakých skutočností alebo skutočností, ktoré sú vo svojej podstate rovnaké, už bolo vydané oslobodzujúce alebo odsudzujúce rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť.

Článok 25g

Pokuty

1.  Ak ESMA v súlade s článkom 25f ods. 5 zistí, že sa centrálna protistrana úmyselne alebo z nedbanlivosti dopustila niektorého z porušení uvedených v prílohe III, v súlade s odsekom 2 tohto článku prijme rozhodnutie o uložení pokuty.

Porušenie, ktorého sa dopustila centrálna protistrana, sa považuje za úmyselné, ak ESMA zistí objektívne skutočnosti, ktoré preukazujú, že centrálna protistrana alebo jej vrcholový manažment konali úmyselne s cieľom dopustiť sa porušenia.

2.  Základné výšky pokút uvedených v odseku 1 predstavujú až dvojnásobok sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa v dôsledku porušenia zabránilo, v prípade, že ich možno určiť, alebo vo výške až do 10 % celkového ročného obratu právnickej osoby v zmysle príslušných právnych predpisov Únie za predchádzajúce účtovné obdobie.

3.  Základné výšky stanovené v odseku 2 sa v prípade potreby upravujú so zreteľom na priťažujúce alebo poľahčujúce okolnosti, a to v súlade s príslušnými koeficientmi stanovenými v prílohe IV.

Príslušné priťažujúce koeficienty sa na základnú výšku uplatňujú jednotlivo. Ak sa uplatňuje viac ako jeden priťažujúci koeficient, rozdiel medzi základnou výškou a sumou, ktorá je výsledkom uplatňovania každého jednotlivého priťažujúceho koeficientu, sa pripočíta k základnej výške.

Príslušné poľahčujúce koeficienty sa na základnú výšku uplatňujú jednotlivo. Ak sa uplatňuje viac ako jeden poľahčujúci koeficient, rozdiel medzi základnou výškou a sumou, ktorá je výsledkom uplatňovania každého jednotlivého poľahčujúceho koeficientu, sa odpočíta od základnej výšky.

4.  Bez ohľadu na odseky 2 a 3 výška pokuty neprekročí 20 % ročného obratu dotknutej centrálnej protistrany v predchádzajúcom účtovnom období, ale v prípade, keď mala centrálna protistrana z porušenia priamy alebo nepriamy finančný prospech, výška pokuty sa rovná minimálne tomuto prospechu.

V prípade, že konanie alebo opomenutie konania zo strany centrálnej protistrany predstavuje viac ako jedno porušenie uvedené v prílohe III, uplatňuje sa len vyššia pokuta vypočítaná podľa odsekov 2 a 3 a vzťahujúca sa na jedno z týchto porušení.

Článok 25h

Pravidelné platby penále

1.  ESMA ukladá rozhodnutím pravidelné platby penále s cieľom prinútiť:

   a) centrálnu protistranu Tier 2, aby v súlade s rozhodnutím prijatým podľa článku 25n ods. 1 písm. a) ukončila porušovanie;
   b) osobu uvedenú v článku 25c ods. 1, aby poskytla úplné informácie, ktoré boli vyžiadané rozhodnutím podľa článku 25c;
   c) centrálnu protistranu Tier 2:
   i) aby sa podrobila vyšetrovaniu, a najmä aby poskytla úplné záznamy, údaje, postupy alebo akékoľvek iné požadované materiály, a aby doplnila a opravila ostatné informácie poskytnuté pri vyšetrovaní, ktoré sa začalo na základe rozhodnutia prijatého podľa článku 25d; alebo
   ii) aby sa podrobila kontrole na mieste nariadenej rozhodnutím prijatým podľa článku 25e.

2.  Pravidelná platba penále musí byť účinná a primeraná. Pravidelná platba penále sa ukladá za každý deň omeškania.

3.  Bez ohľadu na odsek 2 je výška pravidelných platieb penále 3 % priemerného denného obratu v predchádzajúcom účtovnom období alebo v prípade fyzických osôb 2 % priemerného denného príjmu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Počíta sa od dátumu uvedeného v rozhodnutí, ktorým sa ukladá pravidelná platba penále.

4.  Pravidelná platba penále sa po oznámení rozhodnutia ESMA ukladá najviac na šesť mesiacov. Po skončení tohto obdobia ESMA opatrenie preskúma.

Článok 25i

Vypočutie dotknutých osôb

1.  Pred prijatím každého rozhodnutia o uložení pokuty podľa článku 25g alebo pravidelnej platby penále podľa článku 25h poskytne ESMA osobám, voči ktorým sa vedie konanie, príležitosť byť vypočuté v súvislosti s jeho zisteniami. ESMA zakladá svoje rozhodnutia len na zisteniach, ku ktorým sa mali možnosť vyjadriť osoby, voči ktorým sa vedie konanie.

2.  Prvý odsek sa neuplatňuje v prípade, ak je potrebné prijať naliehavé opatrenie s cieľom zabrániť významnému a bezprostrednému poškodeniu finančného systému. V takomto prípade môže ESMA prijať predbežné rozhodnutie a dotknutým osobám poskytne príležitosť, aby boli po prijatí rozhodnutia čo najskôr vypočuté.

3.  Počas konania sa plne rešpektuje právo na obhajobu osôb, voči ktorým sa vedie konanie. Majú právo na prístup k spisu ESMA s výhradou oprávnených záujmov iných osôb na ochrane ich obchodného tajomstva. Právo na prístup k spisu sa nevzťahuje na dôverné informácie alebo interné prípravné dokumenty ESMA.

Článok 25j

Zverejňovanie, povaha, vymáhanie a odvádzanie pokút a pravidelných platieb penále

1.  ESMA zverejňuje všetky pokuty a pravidelné platby penále, ktoré boli uložené podľa článkov 25g a 25h, pokiaľ sa ich zverejnením vážne neohrozia finančné trhy ani nespôsobí zúčastneným stranám neprimeraná škoda. Takéto zverejnenie nesmie obsahovať osobné údaje v zmysle nariadenia (ES) č. 45/2001.

2.  Pokuty a pravidelné platby penále uložené podľa článkov 25g a 25h sú administratívnej povahy.

3.  Ak sa ESMA rozhodne neuložiť žiadne pokuty ani pravidelné platby penále, informuje o tom Európsky parlament, Radu, Komisiu a relevantné príslušné orgány tretej krajiny a uvedie dôvody svojho rozhodnutia.

4.  Pokuty a pravidelné platby penále uložené podľa článkov 25g a 25h sú vymáhateľné.

Vymáhanie sa riadi predpismi občianskeho procesného práva platnými v tom členskom štáte alebo tretej krajine, na ktorých území sa vykonáva.

5.  Pokuty a pravidelné platby penále sa odvádzajú do všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Článok 25k

Preskúmanie Súdnym dvorom

Súdny dvor má neobmedzenú právomoc preskúmať rozhodnutia, ktorými ESMA uložil pokutu alebo pravidelnú platbu penále. Uloženú pokutu alebo pravidelnú platbu penále môže zrušiť, znížiť alebo zvýšiť.

Článok 25l

Zmeny prílohy IV

S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 82 týkajúce sa opatrení na zmenu prílohy IV.

Článok 25m

Zrušenie uznania

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 25n ▌, a v súlade s nasledujúcimi odsekmi ESMA po konzultácii s orgánmi a subjektmi uvedenými v článku 25 ods. 3 zruší rozhodnutie o uznaní prijaté v súlade s článkom 25, ak ▌:

   a) dotknutá centrálna protistrana nevyužila uznanie počas 6 mesiacov, výslovne sa vzdá ▌uznania alebo nevykonáva podnikateľskú činnosť viac ako šesť mesiacov;
   b) dotknutá centrálna protistrana získala uznanie na základe nepravdivých vyhlásení alebo iným neoprávneným spôsobom;
   c) dotknutá centrálna protistrana závažne a systematicky porušovala niektorú z podmienok uznania podľa článku 25 ods. 2b alebo už nespĺňa aspoň jednu z týchto podmienok a v žiadnej z týchto situácií neprijala v náležite stanovenom časovom rámci nepresahujúcom 6 mesiacov nápravné opatrenia, o ktoré žiadal ESMA;
   d) ESMA nie je schopný účinne vykonávať svoje povinnosti podľa tohto nariadenia vo vzťahu k dotknutej centrálnej protistrane z dôvodu, že orgán tretej krajiny tejto centrálnej protistrany neposkytol ESMA všetky relevantné informácie alebo nespolupracuje s ESMA v súlade s článkom 25 ods. 7.
   e) vykonávací akt uvedený v článku 5 ods. 6 bol zrušený alebo pozastavený, alebo už nie sú splnené podmienky s ním spojené.

ESMA môže obmedziť zrušenie uznania na konkrétnu službu, činnosť alebo triedu finančných nástrojov.

Pri určovaní dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o zrušení uznania sa ESMA snaží minimalizovať možné narušenie trhu a stanoví primerané adaptačné obdobie nepresahujúce 2 roky.

2.  Pred zrušením uznania podľa prvého odseku písm. c) zohľadní ESMA možnosť uplatnenia opatrení podľa článku 25n ods. 1 písm. a) až c).

▌ Ak ESMA zistí, že v stanovenom časovom rámci nepresahujúcom 6 mesiacov podľa odseku 1 písm. c) sa nápravné opatrenie neprijalo alebo je neprimerané, po konzultácii orgánov uvedených v článku 25 ods. 3 zruší rozhodnutie o uznaní.

3.  ESMA bez zbytočného odkladu oznámi dotknutému príslušnému orgánu tretej krajiny rozhodnutie o zrušení uznania uznanej centrálnej protistrany.

4.  Ktorýkoľvek z orgánov uvedených v článku 25 ods. 3, ktorý sa domnieva, že jedna z podmienok uvedených v odseku 1 bola splnená, môže požiadať ESMA, aby preskúmal, či sú splnené podmienky na zrušenie uznania dotknutej uznanej centrálnej protistrany alebo na zrušenie uznania jej konkrétnej služby, činnosti alebo triedy finančných nástrojov. Ak sa ESMA rozhodne nezrušiť uznanie ▌ dotknutej centrálnej protistrany, poskytne žiadajúcemu orgánu úplné odôvodnenie.

Článok 25n

Opatrenia dohľadu

1.  Ak ESMA v súlade s článkom 25f ods. 5 zistí, že sa centrálna protistrana Tier 2 dopustila jedného z porušení uvedených v prílohe III, prijme jedno alebo viacero z týchto rozhodnutí:

   a) požiada centrálnu protistranu, aby porušovanie ukončila;
   b) uloží pokutu podľa článku 25g;
   c) vydá verejné oznamy;
   d) zruší uznanie centrálnej protistrany alebo uznanie jej konkrétnej služby, činnosti alebo triedy finančných nástrojov podľa článku 25m.

2.  Pri prijímaní rozhodnutí uvedených v odseku 1 ESMA zohľadní povahu a závažnosť porušenia so zreteľom na tieto kritériá:

   a) trvanie a frekvencia výskytu porušenia;
   b) či sa porušením odhalili závažné alebo systémové nedostatky v postupoch centrálnej protistrany alebo v jej systémoch riadenia, či vo vnútorných kontrolách;
   c) či porušenie spôsobilo finančnú trestnú činnosť, uľahčilo ju alebo k nej inak prispelo;
   d) či k porušeniu došlo úmyselne alebo z nedbanlivosti.

3.  ESMA bez zbytočného odkladu oznámi akékoľvek rozhodnutie prijaté podľa odseku 1 dotknutej centrálnej protistrane, ako aj dotknutým príslušným orgánom tretej krajiny a Komisii. Každé takéto rozhodnutie zverejní na svojom webovom sídle do 10 pracovných dní odo dňa jeho prijatia.

Pri zverejnení svojho rozhodnutia v zmysle prvého pododseku ESMA zverejní aj právo dotknutej centrálnej protistrany odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu, ďalej podľa okolností skutočnosť, že také odvolanie bolo podané, pričom uvedie, že odvolanie nemá odkladný účinok, ako aj skutočnosť, že odvolacia rada ESMA môže v súlade s článkom 60 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 pozastaviť uplatňovanie napadnutého rozhodnutia.“;

"

12.  V článku 32 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Posúdenie zo strany príslušného orgánu týkajúce sa oznámenia stanoveného v článku 31 ods. 2 a informácií uvedených v článku 31 ods. 3 je predmetom stanoviska kolégia podľa článku 19.“;

"

13.  Posledný pododsek článku 35 ods. 1 sa nahrádza takto:"

„Centrálna protistrana nesmie zabezpečovať externe hlavné činnosti súvisiace s riadením rizika, pokiaľ toto externé zabezpečenie neschváli príslušný orgán. Toto rozhodnutie príslušného orgánu je predmetom stanoviska kolégia podľa článku 19.“;

"

14.   Článok 49 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Centrálna protistrana pravidelne preskúma modely a parametre prijaté na výpočet svojich maržových požiadaviek, príspevkov do fondu pre prípad zlyhania, požiadaviek na kolaterál a iných mechanizmov kontroly rizík. Modely podrobuje prísnym a častým stresovým testom na posúdenie ich odolnosti v extrémnych, ale realizovateľných trhových podmienkach, a vykoná spätné testy na posúdenie spoľahlivosti prijatej metodiky. Centrálna protistrana získa nezávislé potvrdenie, informuje svoj príslušný orgán a ESMA o výsledkoch vykonaných testov a pred prijatím každej významnej zmeny modelov a parametrov získa ich potvrdenie ▌ v súlade s odsekmi 1a, 1b, 1c, 1d a 1e.

Prijaté modely a parametre vrátane každej ich významnej zmeny sú predmetom stanoviska kolégia v súlade s týmito odsekmi.

ESMA zabezpečí, aby boli informácie o výsledkoch stresového testovania postúpené európskym orgánom dohľadu, ESCB a Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií, čím im umožní posúdiť expozície finančných podnikov voči zlyhaniu centrálnych protistrán.“;

"

b)  vkladajú sa tieto odseky:"

„1a. Ak centrálna protistrana zamýšľa prijať akúkoľvek významnú zmenu modelov a parametrov uvedených v odseku 1, požiada príslušný orgán a ESMA o potvrdenie tejto zmeny. Centrálna protistrana k svojim žiadostiam priloží nezávislé potvrdenie zamýšľanej zmeny. Príslušný orgán aj ESMA potvrdia centrálnej protistrane doručenie úplnej žiadosti.

1b.  Do 50 pracovných dní od doručenia úplných žiadostí príslušný orgán aj ESMA vykonajú posúdenie rizika centrálnej protistrany a predložia svoje správy kolégiu zriadenému v súlade s článkom 18.

1c.  Do 30 pracovných dní od doručenia správ uvedených v odseku 1b prijme kolégium väčšinové stanovisko v súlade s článkom 19 ods. 3. Bez ohľadu na predbežné prijatie v súlade s odsekom 1e nesmie príslušný orgán prijať rozhodnutie o udelení alebo odmietnutí potvrdenia významných zmien modelov a parametrov pred tým, než kolégium prijme uvedené stanovisko, a to okrem prípadu, ak kolégium uvedené stanovisko neprijalo v stanovenej lehote.

1d.  Do 90 pracovných dní od doručenia žiadostí uvedených v odseku 1a príslušný orgán aj ESMA písomne a s úplným odôvodnením informujú centrálnu protistranu a seba navzájom o tom, či potvrdenie bolo udelené alebo zamietnuté.

1e.  Centrálna protistrana nesmie prijať žiadnu významnú zmenu modelov a parametrov uvedených v odseku 1 pred získaním potvrdení od svojho príslušného orgánu a ESMA. ▌ Príslušný orgán môže v náležite odôvodnených prípadoch po dohode s ESMA povoliť predbežné prijatie významnej zmeny uvedených modelov alebo parametrov pred ich potvrdením.“;

"

c)  Dopĺňa sa tento odsek:"

„5. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku vypracuje ESMA po konzultácii s EBA, ďalšími dotknutými príslušnými orgánmi a členmi ESCB návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia podmienky, podľa ktorých sú zmeny modelov a parametrov uvedené v odseku 1 významné.

ESMA predloží Komisii tento návrh regulačných technických predpisov do ... [12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať uvedené regulačné technické predpisy v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

"

15.  Článok 82 sa mení takto:

a)  odseky 2, 3 a 4 sa nahrádzajú takto:"

„2. Delegovanie právomoci uvedené v článku 1 ods. 6, článku 4 ods. 3, článku 25 ods. 2a, článku 25 ods. 6a, článku 25a ods. 3, článku 25bb ods. 3, článku 25f ods. 7, článku 25l, článku 64 ods. 7, článku 70, článku 72 ods. 3 a článku 85 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú.

3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 1 ods. 6, článku 4 ods. 3, článku 25 ods. 2a, článku 25 ods. 6a, článku 25a ods. 3, článku 25bb ods. 3, článku 25f ods. 7, článku 25l, článku 64 ods. 7, článku 70, článku 72 ods. 3 a článku 85 ods. 2 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia sa pred prijatím delegovaného aktu snaží o konzultáciu s ESMA a konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.“;

"

b)  odsek 6 sa nahrádza takto:"

„6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 1 ods. 6, článku 4 ods. 3, článku 25 ods. 2a, článku 25 ods. 6a, článku 25a ods. 3, článku 25bb ods. 3, článku 25f ods. 7, článku 25l, článku 64 ods. 7, článku 70, článku 72 ods. 3 a článku 85 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.“;

"

16.  V článku 85 sa dopĺňajú tieto odseky:"

„6. V spolupráci s ESRB a v súlade s článkom 24b ods. 3 so súhlasom emisných centrálnych bánk všetkých mien Únie, v ktorých sú denominované finančné nástroje, ktoré zúčtováva alebo má zúčtovávať centrálna protistrana tretej krajiny, ktorej je určený vykonávací akt uvedený v článku 25 ods. 2c treťom pododseku, ESMA predloží Komisii správu o uplatňovaní ustanovení uvedeného vykonávacieho aktu a predovšetkým v nej posúdi, či sa riziko pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného z jej členských štátov dostatočne zmiernilo. ESMA predloží svoju správu Komisii do 12 mesiacov od konca adaptačného obdobia stanoveného podľa článku 25 ods. 2c tretieho pododseku písm. b). Súhlas emisnej centrálnej banky sa týka len meny, ktorú emituje, a nie správy ako celku.

Komisia vypracuje správu o uplatňovaní ustanovení uvedeného vykonávacieho aktu do 12 mesiacov od predloženia správy uvedenej v prvom pododseku. Komisia predloží svoju správu spolu s vhodnými návrhmi Európskemu parlamentu a Rade.

7.  Do ... [36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] vypracuje Komisia správu, v ktorej zhodnotí efektívnosť:

   a) úloh ESMA, a to najmä úloh výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami, pokiaľ ide o posilňovanie konvergencie a súdržnosti pri uplatňovaní tohto nariadenia medzi príslušnými orgánmi uvedenými v článku 22 a kolégiami uvedenými v článku 18;.
   b) rámca pre uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín a dohľad nad nimi;
   c) rámca pri zaručovaní rovnakých podmienok pre centrálne protistrany povolené v súlade s článkom 14, ako aj medzi povolenými centrálnymi protistranami a centrálnymi protistranami z tretích krajín uznanými v súlade s článkom 25;
   d) rozdelenia povinností medzi ESMA, príslušnými orgánmi a emisnými centrálnymi bankami.

Komisia predloží správu spolu s vhodnými návrhmi Európskemu parlamentu a Rade.“;

"

17.   V článku 89 sa dopĺňajú tieto odseky:"

„3a. ESMA nevykonáva svoje právomoci podľa článku 25 ods. 2a, 2b a 2c do nadobudnutia účinnosti delegovaného aktu uvedeného v článku 25 ods. 2a druhom pododseku a v článku 25a ods. 3 a vo vzťahu k centrálnym protistranám, v súvislosti s ktorými ESMA neprijala rozhodnutie podľa článku 25 ods. 1 pred ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], do dátumu nadobudnutia účinnosti príslušného vykonávacieho aktu uvedeného v článku 25 ods. 6.

3b.  ESMA zriadi a riadi kolégium podľa článku 25ba pre všetky centrálne protistrany uznané podľa článku 25 pred [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti delegovaného aktu uvedeného v článku 25 ods. 2a druhom pododseku ▌.

3c.  ESMA preskúma rozhodnutia o uznaní prijaté podľa článku 25 ods. 1 pred ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti delegovaného aktu uvedeného v článku 25 ods. 2a druhom pododseku v súlade s článkom 25 ods. 5.

Ak ESMA po tomto preskúmaní uvedenom v prvom pododseku rozhodne, že sa centrálna protistrana uznaná pred ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] kvalifikuje ako centrálna protistrana Tier 2 v súlade s článkom 25 ods. 2a, stanoví vhodné adaptačné obdobie nepresahujúce 18 mesiacov, v rámci ktorého táto centrálna protistrana musí splniť požiadavky uvedené v článku 25 ods. 2b. ESMA môže predĺžiť adaptačné obdobie o najviac 6 mesiacov na základe odôvodnenej žiadosti centrálnej protistrany alebo ktoréhokoľvek príslušného orgánu zodpovedného za dohľad nad zúčtovacími členmi usadenými v Únii, ak je takéto predĺženie odôvodnené mimoriadnymi okolnosťami a vplyvom na zúčtovacích členov usadených v Únii.“;

"

18.  Článok 90 sa nahrádza takto:"

„Článok 90

Personálne obsadenie a finančné zdroje ESMA

„Do ... [dva roky od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] ESMA posúdi personálne a finančné potreby s ohľadom na svoje právomoci a úlohy prevzaté v súlade s týmto nariadením a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.“;

"

19.   Texty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňajú ako prílohy III a IV.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V …

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA

V nariadení (EÚ) č. 648/2012 sa dopĺňajú tieto prílohy III a IV.

„PRÍLOHA III

Zoznam porušení uvedených v článku 25g ods. 1

I.  Porušenia týkajúce sa kapitálových požiadaviek:

a)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 16 ods. 1 tým, že nemá trvalé a dostupné počiatočné základné imanie vo výške aspoň 7,5 milióna EUR;

b)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 16 ods. 2 tým, že nemá základné imanie vrátane nerozdeleného zisku a rezerv, ktoré je úmerné riziku vyplývajúcemu z jej činností a ktoré je trvalo dostatočne vysoké na zaistenie riadneho ukončenia alebo reštrukturalizácie uvedených činností počas primeraného obdobia a na zaistenie dostatočnej ochrany centrálnej protistrany proti kreditnému riziku, riziku protistrany, trhovému riziku, prevádzkovému riziku, právnemu riziku a obchodnému riziku, ktoré ešte nie sú pokryté osobitnými finančnými zdrojmi v zmysle článkov 41, 42, 43 a 44.

II.  Porušenia týkajúce sa organizačných požiadaviek alebo konfliktov záujmov:

a)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 26 ods. 1 tým, že nemá spoľahlivý systém správy, ktorý zahŕňa jasnú organizačnú štruktúru s presne vymedzenými, transparentnými a konzistentnými líniami zodpovednosti, účinné postupy zisťovania, riadenia, monitorovania a ohlasovania rizík, ktorým je alebo môže byť vystavená, ani primerané mechanizmy vnútornej kontroly vrátane spoľahlivých administratívnych a účtovných postupov;

b)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 26 ods. 2 tým, že neprijala primerané politiky a postupy, ktoré sú dostatočne účinné na zaistenie súladu so všetkými ustanoveniami tohto nariadenia, a to i v prípade svojich manažérov a zamestnancov;

c)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 26 ods. 3 tým, že nemá alebo neprevádzkuje organizačnú štruktúru, ktorou sa zabezpečí kontinuita a riadne fungovanie pri výkone jej služieb a činností, alebo tým, že nevyužíva vhodné a primerané systémy, zdroje a postupy;

d)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 26 ods. 4 tým, že nezachováva zreteľné oddelenie medzi ohlasovaním týkajúcim sa riadenia rizík a ohlasovaním týkajúcim sa ostatných činností centrálnej protistrany;

e)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 26 ods. 5 tým, že neprijala, nevykonala alebo neudržiava politiku odmeňovania, ktorou sa podporuje spoľahlivé a účinné riadenie rizík a ktorou sa nevytvárajú motivačné faktory na zmierňovanie noriem v oblasti rizík;

f)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 26 ods. 6 tým, že neudržiava primerané systémy informačných technológií na zvládnutie zložitosti, rôznorodosti a druhu vykonávaných služieb a činností v záujme zaistenia vysokých noriem bezpečnosti, integrity a dôvernosti uchovávaných informácií;

g)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 26 ods. 7 tým, že nesprístupní verejnosti bezodplatne svoj systém správy, pravidlá vzťahujúce sa na centrálnu protistranu a svoje kritériá prístupu pre zúčtujúce členstvo;

h)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 26 ods. 8 tým, že nepodlieha častým a nezávislým auditom, alebo tým, že výsledky týchto auditov neoznamuje rade, alebo tým, že tieto výsledky nesprístupní ESMA;

i)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 27 ods. 1 alebo ods. 2 druhý pododsek tým, že nezabezpečí, aby jej vrcholový manažment a členovia rady mali dostatočne dobrú povesť a dostatočné skúsenosti na zabezpečenie zodpovedného a obozretného riadenia centrálnej protistrany;

j)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 27 ods. 2 tým, že nezabezpečí, aby najmenej jedna tretina členov, nie však menej ako dvaja členovia tejto rady, bola nezávislá, alebo tým, že neprizve zástupcov klientov zúčtovacích členov na zasadnutia rady pri prerokúvaní otázok súvisiacich s článkami 38 a 39, alebo tým, že odmeňovanie nezávislých a iných nevýkonných členov rady spojí s obchodnými výsledkami centrálnej protistrany;

k)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 27 ods. 3 tým, že jednoznačne neurčí úlohy a povinnosti rady, alebo tým, že nesprístupní zápisnice zo zasadnutí rady ESMA alebo audítorom;

l)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 28 ods. 1 tým, že neustanoví výbor pre riziká, alebo tým, že uvedený výbor pre riziká nepozostáva zo zástupcov jej zúčtovacích členov, nezávislých členov rady a zástupcov jej klientov, ale je zostavený tak, že jedna z týchto skupín zástupcov má vo výbore pre riziká väčšinu, alebo tým, že riadne neinformuje ESMA o činnostiach a rozhodnutiach výboru pre riziká, ak si ESMA vyžiadal byť riadne informovaný;

m)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 28 ods. 2 tým, že jednoznačne neurčí mandát výboru pre riziká, systém správy na zaistenie jeho nezávislosti, prevádzkové postupy, kritériá prijatia alebo mechanizmus voľby jeho členov, alebo tým, že uvedený systém správy nie je verejne dostupný, alebo tým, že sa v ňom nestanoví to, že predsedom výboru pre riziká je nezávislý člen rady a že výbor pre riziká podlieha priamo rade a má pravidelné zasadnutia;

n)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 28 ods. 3 tým, že výboru pre riziká neumožní poskytovať poradenstvo ku každému opatreniu, ktoré môže mať vplyv na riadenie rizík centrálnej protistrany, alebo tým, že v mimoriadnych situáciách sa nevynaloží primerané úsilie na konzultáciu situácie, ktorá vplýva na riadenie rizík centrálnej protistrany, s výborom pre riziká;

o)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 28 ods. 5 tým, že čo najskôr neinformuje ESMA o akomkoľvek rozhodnutí, v ktorom sa rada rozhodne nepostupovať podľa rady výboru pre riziká;

p)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 29 ods. 1 tým, že neuchováva minimálne desať rokov všetky záznamy o poskytnutých službách a činnostiach, ktoré sa vyžadujú na to, aby ESMA mohol monitorovať dodržiavanie tohto nariadenia centrálnou protistranou;

q)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 29 ods. 2 tým, že neuchováva všetky informácie o všetkých zmluvách, ktoré spracovala, minimálne desať rokov od ukončenia zmluvy, spôsobom, ktoré by umožňovali identifikáciu pôvodných podmienok transakcie pred zúčtovaním touto centrálnou protistranou;

r)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 29 ods. 3 tým, že na žiadosť nesprístupní ESMA a relevantným členom ESCB záznamy a informácie uvedené v článku 29 ods. 1 a 2 alebo všetky informácie o pozíciách zúčtovaných zmlúv bez ohľadu na miesto, kde sa transakcie uskutočnili;

s)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 30 ods. 1 tým, že neinformuje alebo nepravdivo či neúplne informuje ESMA o totožnosti svojich akcionárov alebo členov, priamych alebo nepriamych, fyzických alebo právnických osôb, ktoré majú kvalifikované podiely, alebo o výškach týchto podielov;

t)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 30 ods. 4 tým, že umožní osobám uvedeným v článku 30 ods. 1 uplatňovať vplyv, ktorý by mohol byť škodlivý pre spoľahlivé a obozretné riadenie centrálnej protistrany;

u)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 31 ods. 1 tým, že ESMA neoznámi alebo nepravdivo či neúplne oznámi akékoľvek zmeny vo svojom manažmente a neposkytne mu všetky informácie potrebné na posúdenie dodržiavania článku 27 ods. 1 alebo článku 27 ods. 2 druhého pododseku;

v)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 33 ods. 1 tým, že neudržiava alebo neriadi účinný písomný organizačný a administratívny rámec na zisťovanie alebo riadenie potenciálnych konfliktov záujmov medzi sebou vrátane svojich manažérov, zamestnancov alebo akejkoľvek osoby s priamym alebo nepriamym ovládajúcim či úzkym prepojením, a svojimi zúčtovacími členmi alebo ich klientmi, ktorých centrálna protistrana pozná, alebo tým, že neudržiava alebo neuplatňuje primerané postupy zamerané na riešenie prípadného konfliktu záujmov;

w)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 33 ods. 2 tým, že jednoznačne neoznámi zúčtovaciemu členovi alebo dotknutému klientovi daného zúčtovacieho člena, ktorý je centrálnej protistrane známy, pred prijatím nových transakcií od dotknutého zúčtovacieho člena všeobecnú povahu alebo zdroje konfliktov záujmov, ak organizačný alebo administratívny rámec danej centrálnej protistrany na riadenie konfliktov záujmov nie je dostatočný na zaistenie toho, aby sa s primeranou istotou zamedzilo rizikám poškodenia záujmov zúčtovacieho člena alebo klienta;

x)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 33 ods. 3 tým, že nezohľadní v písomnom rámci okolnosti, ktorých si je vedomá alebo ktorých by si mala byť vedomá a ktoré môžu predstavovať dôvod vzniku konfliktu záujmov vyplývajúci zo štruktúry a obchodných činností iných podnikov, ku ktorým má vzťah ako materský alebo dcérsky podnik;

y)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 33 ods. 5 tým, že neprijme všetky primerané kroky na zabránenie zneužitiu informácií uchovávaných v jej systémoch alebo nezabráni využívaniu týchto informácií na iné obchodné činnosti, alebo tým, že fyzická osoba, ktorá má úzke prepojenie na centrálnu protistranu, alebo právnická osoba, ktorá má s centrálnou protistranou vzťah ako materský podnik alebo dcérsky podnik, použije dôverné informácie uchovávané touto centrálnou protistranou na akékoľvek komerčné účely bez predchádzajúceho súhlasu klienta, ktorému tieto dôverné informácie patria;

z)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 36 ods. 1 tým, že nekoná spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami svojich zúčtovacích členov a ich klientov;

aa)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 36 ods. 2 tým, že nemá dostupné, transparentné a spravodlivé pravidlá včasného vybavovania sťažností;

bb)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 37 ods. 1 alebo 2 tým, že používa na priebežnom základe diskriminačné, nejasné alebo subjektívne kritériá prijatia, alebo tým, že inak na priebežnom základe opakovane nezabezpečuje spravodlivý a otvorený prístup k centrálnej protistrane, alebo tým, že na priebežnom základe nezaisťuje, aby zúčtovací členovia mali dostatočné finančné zdroje a prevádzkovú kapacitu na splnenie povinností vyplývajúcich z účasti v danej centrálnej protistrane, alebo tým, že nevykoná raz ročne komplexné preskúmanie dodržiavania súladu svojimi zúčtovacími členmi;

cc)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 37 ods. 4 tým, že nemá objektívne a transparentné postupy na ukončenie členstva a riadny odchod zúčtovacích členov, ktorí prestanú spĺňať kritériá uvedené v článku 37 ods. 1;

dd)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 37 ods. 5 tým, že odoprie prístup zúčtovaciemu členovi, ktorý spĺňa kritériá uvedené v článku 37 ods. 1, ak takéto odopretie prístupu nie je riadne písomne odôvodnené a založené na komplexnej analýze rizika;

ee)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 38 ods. 1 tým, že klientom svojich zúčtovacích členov neumožní samostatný prístup ku konkrétnym poskytovaným službám;

ff)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 39 ods. 7 tým, že neponúkne rôzne úrovne oddelenia podľa uvedeného odseku za primeraných obchodných podmienok;

III.  Porušenia týkajúce sa prevádzkových požiadaviek:

a)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 34 ods. 1 tým, že nezavedie, nevykonáva alebo neudržiava primeranú politiku zabezpečovania kontinuity podnikateľskej činnosti a plán obnovy po havárii s cieľom zaistiť zachovanie svojich funkcií, včasnú obnovu činnosti a plnenie povinností centrálnej protistrany, ktorý umožňuje minimálne obnovu všetkých transakcií v čase výpadku, aby centrálna protistrana mohla pokračovať v činnosti s istotou a dokončiť vyrovnanie k plánovanému dátumu;

b)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 34 ods. 2 tým, že nezavedie, nevykonáva alebo neudržiava vhodný postup, ktorým sa zabezpečí včasné a riadne vyrovnanie alebo prevod aktív a pozícií klientov a zúčtovacích členov v prípade zrušenia uznania na základe rozhodnutia podľa článku 25;

c)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 35 ods. 1 druhý pododsek tým, že zabezpečuje externe hlavné činnosti, ktoré súvisia s jej riadením rizika;

d)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 39 ods. 1 tým, že nevedie oddelené záznamy a účtovníctvo, ktoré by jej umožňovali kedykoľvek a bezodkladne v účtoch vedených u centrálnej protistrany rozlišovať aktíva a pozície vedené na účet jedného zúčtovacieho člena od aktív a pozícií vedených na účet iného zúčtovacieho člena a od svojich vlastných aktív;

e)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 39 ods. 2 tým, že neponúkne vedenie oddelených záznamov a účtovníctva, ktoré by každému zúčtovaciemu členovi umožnili rozlišovať v účtoch vedených u centrálnej protistrany aktíva a pozície daného zúčtovacieho člena od aktív a pozícií vedených na účet jej zúčtovacích členov, ako aj tým, že takéto záznamy a účtovníctvo nevedie, ak je o to požiadaná;

f)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 39 ods. 3 tým, že neponúkne vedenie oddelených záznamov a účtovníctva, ktoré by každému zúčtovaciemu členovi umožnili rozlišovať v účtoch vedených u centrálnej protistrany aktíva a pozície vedené na účet klienta od aktív a pozícií vedených na účet iných klientov, ako aj tým, že takéto záznamy a účtovníctvo nevedie, ak je o to požiadaná, alebo tým, že neponúkne svojim zúčtovacím členom možnosť otvoriť viac účtov na ich meno alebo na účet ich klientov, ak je o to požiadaná;

g)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 40 tým, že nemeria a neposudzuje v čase blízkom reálnemu času svoju likviditu a expozície kreditného rizika voči každému zúčtovaciemu členovi, a podľa potreby voči inej centrálnej protistrane, s ktorou uzatvorila dohodu o interoperabilite, alebo tým, že nemá na účely účinného merania svojich expozícií prístup k príslušným zdrojom tvorby cien na základe primeraných nákladov;

h)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 41 ods. 1 tým, že neukladá, nevyzýva na úhradu alebo nevyberá od svojich zúčtovacích členov a podľa potreby od centrálnych protistrán, s ktorými uzavrela dohody o interoperabilite, marže na obmedzenie svojich expozícií kreditného rizika, alebo tým, že ukladá, vyzýva na úhradu alebo vyberá marže, ktoré nie sú dostatočné na pokrytie potenciálnych expozícií, ktoré sa podľa odhadu centrálnej protistrany budú vyskytovať až do likvidácie príslušných pozícií, alebo na pokrytie strát, ktoré vyplývajú minimálne z 99 % zmien expozícií počas primeraného časového horizontu, alebo ktoré nie sú dostatočné na zaistenie toho, aby centrálna protistrana minimálne každodenne úplne kolateralizovala svoje expozície so všetkými svojimi zúčtovacími členmi, a podľa potreby so všetkými centrálnymi protistranami, s ktorými uzavrela dohody o interoperabilite, alebo v prípade potreby s cieľom zohľadniť možné procyklické účinky;

i)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 41 ods. 2 tým, že neprijme pri stanovení maržových požiadaviek modely a parametre, ktoré by zachytávali rizikové charakteristiky zúčtovávaných produktov a zohľadňovali interval medzi výberom marží, trhovú likviditu a možnosť zmien počas trvania transakcie;

j)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 41 ods. 3 tým, že nevyzýva na úhradu a nevyberá marže počas dňa, a to aspoň vtedy, keď dôjde k prekročeniu vopred stanovených prahových hodnôt;

k)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 42 ods. 3 tým, že neudržiava fond pre prípad zlyhania, ktorý by jej umožňoval aspoň za extrémnych, ale realistických trhových podmienok znášať zlyhanie toho zúčtovacieho člena, voči ktorému má najväčšie expozície, alebo druhého a tretieho najväčšieho zúčtovacieho člena, ak je súčet ich expozícií väčší, alebo tým, že vypracuje scenáre, ktoré nezahŕňajú obdobia s najvyššou volatilitou, ktoré boli zaznamenané na trhoch, pre ktoré centrálna protistrana poskytuje služby, ako aj súbor potenciálnych budúcich scenárov, ktoré zohľadňujú náhly predaj finančných zdrojov a rýchle zníženie likvidity trhu;

l)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 43 ods. 2, ak jej jej fond pre prípad zlyhania uvedený v článku 42 a jej ďalšie finančné zdroje uvedené v článku 43 ods. 1 neumožňujú za extrémnych, ale realistických trhových podmienok znášať zlyhanie dvoch zúčtovacích členov, voči ktorým má najväčšie expozície;

m)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 44 ods. 1 tým, že nemá vždy prístup k primeranej likvidite, aby mohla poskytovať svoje služby a vykonávať svoje činnosti, alebo tým, že denne nemeria svoju potenciálnu potrebu likvidity;

n)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 45 ods. 1, 2 a 3 tým, že pri krytí strát nepoužije pred ďalšími finančnými zdrojmi marže zložené zúčtovacím členom, ktorý zlyhal;

o)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 45 ods. 4 tým, že nepoužíva účelové vlastné zdroje pred použitím príspevkov zúčtovacích členov, ktorí nezlyhali;

p)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 46 ods. 1 tým, že prijme na krytie svojej počiatočnej a priebežnej expozície voči svojim zúčtovacím členom iný ako vysokolikvidný kolaterál s minimálnym kreditným a trhovým rizikom, ak tento iný kolaterál nie je povolený podľa delegovaného aktu prijatého Komisiou podľa článku 46 ods. 3;

q)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 47 ods. 1 tým, že investuje svoje finančné zdroje inak ako do hotovosti alebo do vysoko likvidných finančných nástrojov s minimálnym trhovým a kreditným rizikom, ktoré sa dajú rýchlo zlikvidovať s minimálnym negatívnym vplyvom na cenu;

r)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 47 ods. 3 tým, že finančné nástroje zložené ako marže alebo ako príspevky do fondu pre prípad zlyhania sa, hoci je to možné, neukladajú u prevádzkovateľov systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi zabezpečujúcich plnú ochranu týchto finančných nástrojov, alebo tým, že nepoužíva iné vysoko bezpečné mechanizmy vo finančných inštitúciách, ktorým bolo udelené povolenie;

s)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 47 ods. 4 tým, že hotovostné vklady vykonáva inak ako prostredníctvom vysoko bezpečných mechanizmov dohodnutých s finančnými inštitúciami, ktoré majú povolenie, alebo využívania automatických vkladových operácií centrálnych bánk alebo iných podobných prostriedkov poskytovaných centrálnymi bankami;

t)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 47 ods. 5 tým, že uloží aktíva u tretej strany a pritom nezabezpečí, aby boli aktíva patriace zúčtovacím členom identifikovateľné oddelene od aktív patriacich centrálnej protistrane a od aktív patriacich tejto tretej strane, a to prostredníctvom rôzne označených účtov v účtovných knihách tretej strany alebo iných rovnocenných opatrení, ktorými sa dosahuje rovnaká úroveň ochrany, alebo tým, že nemá na požiadanie rýchly prístup k finančným nástrojom;

u)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 47 ods. 6 tým, že investuje svoje základné imanie alebo sumy vyplývajúce z požiadaviek stanovených v článkoch 41, 42, 43 alebo 44 do vlastných cenných papierov alebo do cenných papierov svojho materského alebo dcérskeho podniku;

v)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 48 ods. 1 tým, že nemá zavedené podrobné postupy, ktoré sa majú uplatňovať, ak zúčtovací člen nesplní požiadavky na účasť stanovené v článku 37 v danej lehote a v súlade s postupmi stanovenými centrálnou protistranou, alebo tým, že nestanoví podrobné postupy, ktoré sa majú uplatňovať v prípade, že centrálna protistrana nevyhlási zlyhanie zúčtovacieho člena, alebo tým, že tieto postupy sa každoročne nepreskúmajú;

w)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 48 ods. 2 tým, že neprijme bezodkladne opatrenia na tlmenie strát a tlakov na likviditu vyplývajúcich zo zlyhaní zúčtovacích členov a nezaistí, aby uzatvorenie pozícií ktoréhokoľvek zúčtovacieho člena nenarušilo jej činnosť alebo nevystavilo zúčtovacích členov, ktorí nezlyhali, stratám, ktoré nemôžu predpokladať ani regulovať;

x)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 48 ods. 3 tým, že bezodkladne neinformuje ESMA pred tým, ako sa vyhlási alebo spustí postup pre prípad zlyhania;

y)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 48 ods. 4 tým, že neoverí, či sú jej postupy pre prípad zlyhania vynútiteľné, a tým, že neprijme všetky primerané kroky na zaistenie toho, aby mala právomoci na likvidáciu vlastníckych pozícií zúčtovacieho člena, ktorý zlyhal, a na prevod alebo likvidáciu pozícií klienta zúčtovacieho člena, ktorý zlyhal;

z)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 49 ods. 1 tým, že pravidelne nepreskúmava svoje modely a parametre prijaté na výpočet svojich maržových požiadaviek, príspevkov do fondu pre prípad zlyhania, požiadaviek na kolaterál či iných mechanizmov kontroly rizík, a tým, že tieto modely nepodrobuje prísnym a častým stresovým testom na posúdenie ich odolnosti v extrémnych, ale realizovateľných trhových podmienkach, a nevykoná spätné testy na posúdenie spoľahlivosti prijatej metodiky, alebo tým, že nezíska nezávislé potvrdenie, neinformuje ESMA o výsledkoch vykonaných testov, alebo pred prijatím každej významnej zmeny modelov a parametrov nezíska potvrdenie od ESMA;

aa)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 49 ods. 2 tým, že pravidelne netestuje rozhodujúce aspekty svojich postupov pre prípad zlyhania, alebo tým, že neprijme všetky primerané kroky na zabezpečenie toho, aby im všetci zúčtovací členovia porozumeli a mali zavedené primerané riešenia pre prípad zlyhania;

bb)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 50 ods. 1 tým, že nepoužije na vyrovnanie svojich transakcií peniaze centrálnej banky, ak je to možné a sú k dispozícii, alebo tým, že, ak sa peniaze centrálnej banky nepoužijú, neprijme kroky na prísne obmedzenie rizík pri hotovostnom vyrovnaní;

cc)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 50 ods. 3 tým, že neodstráni hlavné riziká prostredníctvom čo najrozsiahlejšieho využívania mechanizmov dodania proti zaplateniu, ak má povinnosť vykonať alebo prijať dodávku finančných nástrojov;

dd)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 50a alebo článok 50b tým, že nevypočíta KCCP podľa uvedeného článku, alebo tým, že nedodržiava pravidlá pre výpočet KCCP stanovené v článku 50a ods. 2, článku 50b a článku 50d;

ee)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 50a ods. 3 tým, že KCCP vypočítava zriedkavejšie než raz za štvrťrok alebo zriedkavejšie, než vyžaduje ESMA v súlade s článkom 50a ods. 3;

ff)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 51 ods. 2 tým, že nemá nediskriminačný prístup jednak k údajom, ktoré potrebuje na výkon svojich funkcií z miesta obchodovania, ak dodržiava prevádzkové a technické požiadavky stanovené týmto miestom obchodovania, a jednak k príslušnému systému vyrovnania;

gg)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 52 ods. 1 tým, že uzatvorí dohodu o interoperabilite bez splnenia ktorejkoľvek z požiadaviek stanovených v písmenách a), b), c) a d) uvedeného odseku;

hh)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 53 ods. 1 tým, že nerozlišuje v účtovníctve aktíva a pozície vedené na účet inej centrálnej protistrany, s ktorou uzatvorila dohodu o interoperabilite;

ii)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 54 ods. 1 tým, že uzatvorí dohodu o interoperabilite bez predchádzajúceho schválenia zo strany ESMA;

IV.  Porušenia týkajúce sa transparentnosti a dostupnosti informácií:

a)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 38 ods. 1 tým, že nezverejňuje ceny a poplatky za každú poskytovanú službu vrátane zliav, rabatov a podmienok využitia týchto znížení;

b)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 38 ods. 1 tým, že neoznámi ESMA informácie o nákladoch na svoje služby a o príjmoch z nich;

c)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 38 ods. 2 tým, že svojim zúčtovacím členom a ich klientom neoznamuje informácie o rizikách súvisiacich s poskytovanými službami;

d)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 38 ods. 3 tým, že svojim zúčtovacím členom alebo ESMA neoznamuje cenové informácie používané na výpočet svojich expozícií voči svojim zúčtovacím členom ku koncu dňa, alebo tým, že nezverejňuje na kumulovanom základe objem zúčtovaných transakcií za každý nástroj, ktorý zúčtovala;

e)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 38 ods. 4 tým, že nezverejní prevádzkové a technické požiadavky na komunikačné protokoly týkajúce sa obsahu a formátu správ, ktoré využíva na interakciu s tretími stranami, vrátane prevádzkových a technických požiadaviek uvedených v článku 7;

f)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 38 ods. 5 tým, že nezverejní každé porušenie kritérií uvedených v článku 37 ods. 1 alebo požiadaviek stanovených v článku 38 ods. 1 zo strany zúčtovacích členov okrem prípadu, keď sa ESMA domnieval, že takéto zverejnenie by predstavovalo ohrozenie finančnej stability alebo dôvery trhu, alebo by vážne ohrozilo finančné trhy alebo spôsobilo neprimeranú škodu zúčastneným stranám;

g)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 39 ods. 7 tým, že nezverejňuje úrovne ochrany a náklady súvisiace s rôznymi úrovňami oddelenia, ktoré poskytuje;

h)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 49 ods. 3 tým, že nezverejní kľúčové informácie o svojom modeli riadenia rizík alebo predpoklady prijaté na vykonanie stresového testovania uvedeného v článku 49 ods. 1;

i)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 50 ods. 2 tým, že jednoznačne nestanoví svoje povinnosti v súvislosti s dodávkou finančných nástrojov vrátane toho, či má povinnosť vykonať alebo prijať dodávku finančného nástroja alebo či odškodní účastníkov v prípade strát vzniknutých v procese dodávky;

j)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 50c ods. 1 tým, že neoznamuje informácie uvedené v článku 50c ods. 1 písm. a), b), c), d) a e) tým svojim zúčtovacím členom, ktorí sú inštitúciami, alebo ich príslušným orgánom;

k)  centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 50c ods. 2 tým, že vykonáva oznamovanie svojim zúčtovacím členom, ktorí sú inštitúciami, zriedkavejšie než raz za štvrťrok alebo zriedkavejšie, než vyžaduje ESMA v súlade s článkom 50c ods. 2.

V.  Porušenia týkajúce sa prekážok súvisiacich s činnosťami v oblasti dohľadu:

a)  centrálna protistrana porušuje článok 25c tým, že neposkytne informácie v odpovedi na rozhodnutie, v ktorom sa požadujú informácie podľa článku 25c ods. 2, alebo tým, že v odpovedi na jednoduchú žiadosť ESMA o informácie v súlade s článkom 25c ods. 2 alebo ods. 3 alebo v odpovedi na rozhodnutie ESMA, ktorým sa požadujú informácie v súlade s článkom 25c ods. 3, poskytne nesprávne alebo zavádzajúce informácie;

b)  centrálna protistrana alebo jej zástupcovia poskytnú nesprávne alebo zavádzajúce odpovede na otázky položené podľa článku 25d ods. 1 písm. c);

c)  centrálna protistrana nedodrží článok 25d ods. 1 písm. e) tým, že nevyhovie žiadosti ESMA o poskytnutie záznamov telefonickej alebo dátovej prevádzky;

d)  centrálna protistrana Tier 2 včas nevykoná opatrenie dohľadu vyžadované na základe rozhodnutia, ktoré prijal ESMA podľa článku 25n;

e)  centrálna protistrana Tier 2 sa nepodrobí kontrole na mieste vyžadovanej rozhodnutím o vyšetrovaní, ktoré prijal ESMA ▌ podľa článku 25e.

PRÍLOHA IV

Zoznam koeficientov súvisiacich s priťažujúcimi a poľahčujúcimi okolnosťami na účely uplatnenia článku 25g ods. 3

Nasledujúce koeficienty sú uplatniteľné kumulatívnym spôsobom na základné výšky uvedené v článku 25g ods. 2:

I.  Korekčné koeficienty súvisiace s priťažujúcimi okolnosťami:

a)  ak bolo porušenie spáchané opakovane, za každý prípad opakovaného porušenia sa uplatňuje dodatočný koeficient 1,1;

b)  ak bolo porušenie páchané počas obdobia dlhšieho ako šesť mesiacov, uplatňuje sa koeficient 1,5;

c)  ak sa porušením zistili systémové nedostatky v organizácii centrálnej protistrany, najmä v jej postupoch, systémoch riadenia alebo vo vnútorných kontrolách, uplatňuje sa koeficient 2,2;

d)  ak malo porušenie negatívny vplyv na kvalitu činností a služieb centrálnej protistrany, uplatňuje sa koeficient 1,5;

e)  ak bolo porušenie spáchané úmyselne, uplatňuje sa koeficient 2;

f)  ak sa od zistenia porušenia neprijalo nápravné opatrenie, uplatňuje sa koeficient 1,7;

g)  ak vrcholový manažment centrálnej protistrany nespolupracoval s ESMA pri vyšetrovaní, uplatňuje sa koeficient 1,5.

II.  Korekčné koeficienty súvisiace s poľahčujúcimi okolnosťami:

a)  ak bolo porušenie páchané počas obdobia kratšieho ako 10 pracovných dní, uplatňuje sa koeficient 0,9;

b)  ak vrcholový manažment centrálnej protistrany môže preukázať, že prijal všetky opatrenia potrebné na zabránenie tomuto porušeniu, uplatňuje sa koeficient 0,7;

c)  ak centrálna protistrana urýchlene, účinne a v plnom rozsahu upozornila ESMA na porušenie, uplatňuje sa koeficient 0,4;

d)  ak centrálna protistrana dobrovoľne prijala opatrenia, aby zabezpečila, že v budúcnosti nemôže dôjsť k spáchaniu podobného porušenia, uplatňuje sa koeficient 0,6.“.

(1)* TEXT EŠTE NEBOL PREDMETOM PRÁVNICKO-LINGVISTICKEJ FINALIZÁCIE.
(2)Ú. v. EÚ C 385, 15.11.2017, s. 3.
(3)Stanovisko z 20. septembra 2017 (Ú. v. EÚ C 434, 15.12.2017, s. 63).
(4)Pozícia Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019.
(5)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).
(6)Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).

Posledná úprava: 29. apríla 2019Právne oznámenie