Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0136(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0190/2018

Ingivna texter :

A8-0190/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/04/2019 - 10.18

Antagna texter :

P8_TA(2019)0438

Antagna texter
PDF 382kWORD 121k
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Auktorisation av centrala motparter och godkännande av centrala motparter från tredjeland ***I
P8_TA-PROV(2019)0438A8-0190/2018
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0331),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0191/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 4 oktober 2017(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 20 september 2017(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 mars 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0190/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 385, 15.11.2017, s. 3.
(2) EUT C 434, 15.12.2017, s. 63.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… ▌om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland(1)
P8_TC1-COD(2017)0136

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(2),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(4), och

av följande skäl:

(1)  Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012(5) måste standardiserade OTC-derivatkontrakt clearas genom en central motpart, vilket är i linje med liknande krav i länder inom G20. Genom den förordningen införs även strikta försiktighetskrav, organisatoriska krav och uppföranderegler för centrala motparter samt en ram för tillsyn av dessa centrala motparter i syfte att minimera riskerna för användarna och stärka den finansiella stabiliteten.

(2)  Sedan förordning (EU) nr 648/2012 antogs har centrala motparters verksamhet vuxit kraftigt i fråga om både omfattning och utbredning i unionen och resten av världen. Centrala motparters verksamhet väntas fortsätta att öka de närmaste åren i och med införandet av ytterligare clearingkrav och en ökad frivillig clearing av motparter som inte omfattas av clearingkravet. Kommissionens förslag av den 4 maj 2017 om riktade ändringar av förordning (EU) nr 648/2012 för att göra den mer ändamålsenlig och proportionell kommer att skapa ytterligare incitament för centrala motparter att erbjuda central clearing av derivat och underlätta tillträde till clearing för små finansiella och icke-finansiella motparter. Behovet av gränsöverskridande clearing kommer att öka ytterligare på de djupare och mer integrerade kapitalmarknader som blir en följd av kapitalmarknadsunionen, vilket i sin tur kommer att öka centrala motparters betydelse i det finansiella systemet, och deras inbördes kopplingar.

(3)  Antalet centrala motparter som är etablerade i unionen och auktoriserade enligt förordning (EU) nr 648/2012 är för närvarande ganska begränsat och uppgick i augusti 2018 till 16. Därutöver har 32 centrala motparter från tredjeland godkänts som likvärdiga enligt bestämmelserna i samma förordning och kan därför erbjuda sina tjänster till clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen. Marknaderna för clearing är väl integrerade inom unionen men starkt koncentrerade till vissa tillgångsklasser och starkt sammankopplade. Eftersom risken är koncentrerad är en central motparts fallissemang en händelse som har låg sannolikhet men som skulle få extremt långtgående konsekvenser. I linje med vad medlemmarna i G20 enhälligt kommit överens om antog kommissionen i november 2016 ett förslag till förordning om centrala motparters återhämtning och resolution för att säkerställa att myndigheterna har tillräcklig beredskap att hantera en fallerande central motpart för att skydda den finansiella stabiliteten och begränsa kostnaderna för skattebetalarna.

(4)  Trots det förslaget till förordning bör den tillsynsmässiga ramen för centrala motparter från unionen och tredjeland ses över, med tanke på att clearingverksamheten inom unionen och i övriga världen blir alltmer omfattande, komplex och gränsöverskridande. Genom att hantera problem på ett tidigt stadium och fastställa en tydlig och enhetlig tillsynsmässig ram för centrala motparter från både unionen och tredjeland skulle stabiliteten i unionens finansiella system stärkas överlag och risken för att en central motpart fallerar minska ytterligare.

(5)  Mot denna bakgrund antog kommissionen den 4 maj 2017 ett meddelande om att hantera utmaningar för kritiska finansmarknadsinfrastrukturer och vidareutveckla kapitalmarknadsunionen, där det konstateras att det krävs ytterligare ändringar av förordning (EU) nr 648/2012 för att förbättra den befintliga ramen för att säkerställa finansiell stabilitet och främja vidareutveckling och fördjupning av kapitalmarknadsunionen.

(6)  Den tillsynsmässiga ramen enligt förordning (EU) nr 648/2012 utgår i huvudsak från hemlandets myndighet. Centrala motparter som är etablerade i unionen auktoriseras och övervakas i dag av kollegier som består av nationella tillsynsmyndigheter, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), relevanta medlemmar av Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och andra relevanta myndigheter. Arbetet i dessa kollegier bygger på samordning och informationsutbyte som sköts av den nationella behöriga myndighet som bär ansvaret för att genomföra bestämmelserna i förordning (EU) nr 648/2012. Om tillsynen över centrala motparter inte är enhetlig inom unionen finns det risk för regelarbitrage och tillsynsarbitrage, vilket hotar den finansiella stabiliteten och möjliggör osund konkurrens. Kommissionen uppmärksammade dessa framväxande risker och behovet av ökad konvergens i tillsynen i sitt meddelande om kapitalmarknadsunionen av den 14 september 2016 och i det offentliga samrådet om de europeiska tillsynsmyndigheternas verksamhet. Inom ramen för Esmas befintliga allmänna samordnande roll mellan behöriga myndigheter och i kollegier i syfte att skapa en gemensam tillsynskultur och konsekvent tillsynspraxis, säkerställa enhetliga förfaranden och ett enhetligt tillvägagångssätt, och förstärka överensstämmelsen när det gäller resultatet av tillsynen bör Esma alltså särskilt fokusera på tillsynsområden som har en gränsöverskridande dimension eller kan få gränsöverskridande effekter. Esma bör fastställa vilka tillsynsområden som har en gränsöverskridande dimension eller kan få gränsöverskridande effekter baserat på sin sakkunskap om och sin erfarenhet av tillämpningen av denna förordning.

(7)  Att de kollegier som inrättats för centrala motparter från unionen fungerar är avgörande för en effektiv tillsyn av centrala motparter. De skriftliga överenskommelserna i vilka de praktiska villkoren för dessa kollegiers verksamhet anges bör förfinas och ytterligare standardiseras så att samstämmigheten vad gäller kollegiernas förfaranden säkerställs i hela unionen. Medlemmarna i kollegiet bör få hjälpa till att fastställa dagordningen inför kollegiemötena så att deras roll främjas ytterligare. För att öka insynen i kollegierna bör deras sammansättning vara offentlig. Förordning (EU) nr 1024/2013 fastställer att ECB:s tillsynsuppgifter respektive dess uppgifter som rör penningpolitiken och andra uppgifter bör utföras helt åtskilda för att undvika intressekonflikter. Denna särskilda separation av ECB:s ansvarsområden bör erkännas. I fall där ECB är medlem i ett kollegium som inrättats för en central motpart från unionen på grund av sin funktion som behörig myndighet för en clearingmedlem inom den gemensamma tillsynsmekanismen och på grund av sin funktion som en utgivande centralbank som företräder Eurosystemet bör följaktligen ECB få två röster i kollegiet.

(8)  Det antal utgivande centralbanker och behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen av medlemsstaternas clearingmedlemmar och som representeras i de kollegier som inrättats för centrala motparter från unionen är för närvarande begränsat. För att underlätta tillgången till information för ett större antal utgivande centralbanker och behöriga myndigheter i ytterligare medlemsstater, vars finansiella stabilitet kan påverkas av en central motparts finansiella nödläge, bör fler utgivande centralbanker och behöriga myndigheter på begäran få delta i kollegierna. För att främja en konsekvent tillsyn av centrala motparter inom unionen bör ordföranden, eller en oberoende styrelseledamot, i tillsynskommittén för centrala motparter också delta i kollegierna. För att en lämplig, effektiv och snabb beslutsprocess ska kunna säkerställas bör dessa utgivande centralbanker och behöriga myndigheter, som deltar på grundval av en begäran, liksom ordföranden eller den oberoende styrelseledamoten från tillsynskommittén för centrala motparter sakna rösträtt.

(9)  För att kollegiernas roll ska kunna stärkas bör de få avge yttranden om ytterligare tillsynsområden som påverkar centrala motparters affärsverksamhet på ett grundläggande sätt, inklusive bedömning av centrala motparters aktieägare och medlemmar med kvalificerade innehav och utkontraktering av operativa funktioner, tjänster eller verksamheter. Dessutom bör kollegiet på begäran av en medlem av kollegiet och efter ett majoritetsbeslut av kollegiet i sina yttranden få inkludera rekommendationer som syftar till att åtgärda brister i en central motparts riskhantering och öka dess motståndskraft. Kollegiets omröstning om att inkludera sådana rekommendationer bör ske separat från dess omröstning om yttrandet. För att kollegiets yttranden och rekommendationer ska kunna få större effekt bör de behöriga myndigheterna ta vederbörlig hänsyn till dem och motivera betydande avvikelser från dem.

(10)  Esma bör få nya uppdrag som avser utveckling av förslag till tekniska standarder för tillsyn om utvidgning av verksamheter och tjänster och fastställande av villkoren för översynen av modeller, stresstester och utfallstester, så att konvergensen i tillsynen främjas ytterligare. Dessutom bör Esma få utfärda nödvändiga riktlinjer för att närmare ange de gemensamma förfarandena för översyns- och utvärderingsprocessen vad gäller de centrala motparterna.

(11)   Med tanke på finansmarknadernas globala karaktär och vikten av att åtgärda den bristande överensstämmelsen i tillsynen av centrala motparter från unionen och tredjeland bör Esma få ökade möjligheter att främja konvergens i tillsynen av centrala motparter. I detta syfte bör en permanent intern kommitté för centrala motparter (nedan kallad tillsynskommittén för centrala motparter) inrättas för att hantera frågor om centrala motparter som auktoriserats inom unionen och centrala motparter från tredjeland. Inrättandet av tillsynskommittén för centrala motparter inom Esma samt dess funktioner och sammansättning bör utgöra en unik lösning för att samla sakkunskap inom området tillsyn över centrala motparter och bör inte utgöra ett prejudikat för de europeiska tillsynsmyndigheterna.

(12)  Tillsynskommittén för centrala motparter bör tilldelas särskilda uppgifter enligt förordning (EU) nr 648/2012 för att säkerställa en väl fungerande inre marknad samt finansiell stabilitet i unionen och dess medlemsstater.

(13)  För att all praktisk erfarenhet och operativ sakkunskap om tillsynen av centrala motparter ska kunna inkluderas bör tillsynskommittén för centrala motparter bestå av ordföranden, de oberoende styrelseledamöterna och de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som har en auktoriserad central motpart. Om tillsynskommittén för centrala motparter sammankallas angående auktoriserade centrala motparter får utgivande centralbanker för unionsvalutorna för de finansiella instrument som clearats av auktoriserade centrala motparter, för att tillgången till information som kan vara av relevans för utförandet av deras uppgifter ska kunna underlättas, på frivillig basis delta i kommitténs arbete när det gäller områdena unionsomfattande utvärderingar av centrala motparters förmåga att stå emot en ogynnsam marknadsutveckling och den relevanta marknadsutvecklingen. Om tillsynskommittén för centrala motparter sammankallas angående centrala motparter från tredjeland får utgivande centralbanker för unionsvalutorna för de finansiella instrument som har clearats eller kommer att clearas av respektive centrala motpart från tredjeland på frivillig basis delta i kommitténs arbete när beslut som gäller centrala motparter i kategori 2 förbereds. Utgivande centralbanker bör vara medlemmar utan rösträtt i tillsynskommittén för centrala motparter. Ordföranden för tillsynskommittén för centrala motparter bör ha rätt att bjuda in medlemmar av tillsynskollegier som observatörer för att säkerställa att tillsynskommittén för centrala motparter tar hänsyn till synpunkter från andra relevanta myndigheter.

(14)   För att säkerställa tillräcklig expertis och ansvarighet bör ordföranden och de oberoende styrelseledamöterna i tillsynskommittén för centrala motparter utses av tillsynsstyrelsen på grundval av meriter, ▌ kunskaper om clearing, post-trading, tillsyn och finansiella frågor samt av erfarenheter med relevans för tillsyn och reglering av centrala motparter efter ett öppet urvalsförfarande som anordnas och hanteras av tillsynsstyrelsen med bistånd av kommissionen och som bör respektera principen om balans mellan könen. Innan utnämningen, och senast en månad efter det att tillsynsstyrelsen gjort sitt val bör Europaparlamentet, efter att ha hört de utvalda personerna, godkänna eller förkasta deras utnämning. Endast utvalda kandidater som godkänts av Europaparlamentet bör få utses av tillsynsstyrelsen.

(15)   För att säkerställa transparens och demokratisk kontroll och för att skydda unionsinstitutionernas rättigheter bör ordföranden och de oberoende styrelseledamöterna i tillsynskommittén för centrala motparter vara ansvariga inför Europaparlamentet och rådet för beslut som fattats på grundval av denna förordning.

(16)   Ordföranden och de oberoende styrelseledamöterna i tillsynskommittén för centrala motparter bör agera självständigt och objektivt i unionens intresse. De bör säkerställa att tillräcklig hänsyn tas till en väl fungerande inre marknad samt den finansiella stabiliteten i varje medlemsstat, med eller utan auktoriserade centrala motparter, och i unionen.

(17)  För att säkerställa en lämplig, effektiv och snabb beslutsprocess i tillsynskommittén för centrala motparter bör ordföranden, de oberoende styrelseledamöterna och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den centrala motparten är etablerad ha rösträtt. Centralbankernas företrädare och observatörerna bör inte ha rösträtt. Tillsynskommittén för centrala motparter bör fatta sina beslut med enkel majoritet bland medlemmarna, varje röstberättigad medlem bör ha en röst och ordföranden bör ha utslagsröst vid lika röstetal. Esmas tillsynsstyrelse bör behålla befogenheten att fatta det slutliga beslutet.

(18)  För att säkerställa en enhetlig och konsekvent tillsynsmetod inom unionen bör tillsynskommittén för centrala motparter ansvara för att förbereda vissa särskilda beslut och utföra vissa uppgifter som åläggs Esma. Sådant ansvar stärker Esmas samordnande roll mellan behöriga myndigheter och i kollegier i syfte att skapa en gemensam tillsynskultur och konsekvent tillsynspraxis, särskilt med avseende på tillsynsområden som har en gränsöverskridande dimension eller kan få gränsöverskridande effekter. Sådan relevant tillsynsverksamhet och sådana relevanta tillsynsbeslut kan särskilt omfatta tillsynsområden inom vilka tillsynen inte är enhetlig inom unionen, vilket kan skapa risk för regelarbitrage och tillsynsarbitrage eller hota den finansiella stabiliteten. Esma bör även informeras om alla yttranden som antagits av kollegier i enlighet med denna förordning, inbegripet om vilken grund för beslutsfattande kollegiets yttranden avser och eventuella rekommendationer som kollegiet har fogat till yttrandena.

(19)  Dessutom bör ett obligatoriskt förhandsutbyte och en obligatorisk förhandsdiskussion avseende centrala motparters behöriga myndigheters utkast till beslut om vissa särskilt viktiga tillsynsområden äga rum i tillsynskommittén för centrala motparter. På frivillig basis och på initiativ av de centrala motparternas behöriga myndigheter kan dessutom alla utkast till beslut bli föremål för ett förhandsutbyte. Esma bör inte avge yttranden när diskussionerna i tillsynskommittén för centrala motparter inte har resulterat i några skiljaktiga åsikter. Esmas befogenhet att avge yttranden bör säkerställa att den centrala motpartens behöriga myndigheter får ytterligare en reaktion på sina utkast till beslut av en grupp tillsynsmyndigheter som är specialiserade på och erfarna inom tillsyn av centrala motparter. Sådana yttranden från Esma skulle inte påverka den centrala motpartens behöriga myndighets ansvar att fatta det slutliga beslutet, vilket innebär att den centrala motpartens behöriga myndighet helt och hållet skulle behålla bestämmanderätten över det slutliga innehållet i beslutet. Om den behöriga myndigheten inte instämmer med Esmas yttrande bör den inkomma med synpunkter till Esma om betydande avvikelser från det yttrandet. Den behöriga myndigheten bör inkomma med synpunkter före, vid samma tidpunkt som, eller efter det att den antar ett beslut. Om den behöriga myndigheten inkommer med synpunkter efter det att den har antagit ett beslut bör den dock göra detta utan onödigt dröjsmål. Esmas yttrande skulle inte påverka kollegiernas befogenhet att i tillämpliga fall efter eget skön fastställa innehållet i sina yttranden.

(20)  Om den tillsynsverksamhet som sker vad gäller auktoriserade centrala motparter uppvisar brister i konvergens och samstämmighet vid tillämpningen av denna förordning, inklusive på grundval av behöriga myndigheters obligatoriska eller frivilliga samråd med Esma och de diskussioner som förs i tillsynskommittén för centrala motparter, bör Esma främja tillräcklig konvergens och konsekvens, till exempel genom att utfärda riktlinjer, rekommendationer och yttranden. För att denna process ska kunna underlättas bör tillsynskommittén för centrala motparter kunna rekommendera att tillsynsstyrelsen överväger antagandet av riktlinjer, rekommendationer och yttranden från Esma. Tillsynskommittén för centrala motparter bör också få överlämna yttranden till tillsynsstyrelsen om beslut som kommer att fattas av Esma och som rör uppgifter och verksamhet vid de centrala motparternas behöriga myndigheter. Tillsynskommittén för centrala motparter bör till exempel avge yttranden om utkast till tekniska standarder eller utkast till riktlinjer som utarbetats av Esma inom områdena auktorisering och tillsyn av centrala motparter.

(21)  För att kunna tillhandahålla effektiv tillsyn av centrala motparter från tredjeland bör tillsynskommittén för centrala motparter utarbeta fullständiga utkast till beslut för godkännande av Esmas tillsynsstyrelse och utföra de uppgifter som åläggs Esma med avseende på de bestämmelser i denna förordning som rör godkännande och tillsyn av centrala motparter från tredjeland. Eftersom samarbete och information är avgörande bör tillsynskommittén för centrala motparter, när den sammankallas angående centrala motparter från tredjeland, dela relevant information med kollegiet för centrala motparter från tredjeland, inbegripet de fullständiga utkast till beslut som den överlämnar till tillsynsstyrelsen, slutliga beslut som antas av tillsynsstyrelsen, dagordningar och protokoll från mötena i tillsynskommittén för centrala motparter och ansökningar om godkännande av centrala motparter som är etablerade i ett tredjeland.

(22)  För att den ska kunna säkerställa ett effektivt fullgörande av sina uppgifter bör tillsynskommittén för centrala motparter bistås av särskild personal från Esma som förbereder dess möten, förbereder de analyser som krävs för att utföra dess uppgifter och ger den stöd i dess internationella samarbete.

(23)  För att kunna utföra sina uppgifter som rör penningpolitiken och väl fungerande betalningssystem på rätt sätt bör utgivande centralbanker delta i förberedandet av de beslut som fattas av tillsynskommittén för centrala motparter med avseende på klassificeringen av centrala motparter från tredjeland utifrån systemvikt och tillsynen av centrala motparter i kategori 2. Eftersom Esmas beslut vad gäller centrala motparter i kategori 2 avseende marginalsäkerhetskrav, kontroll av likviditetsrisker, säkerheter, avveckling och godkännande av samverkansöverenskommelser kan vara särskilt relevanta för centralbankernas uppgifter bör tillsynskommittén för centrala motparter samråda med utgivande centralbanker för alla unionsvalutor för de finansiella instrument som har clearats eller kommer att clearas av den centrala motparten från tredjeland baserat på en ”uppfyll kraven eller förklara”-mekanism.

(24)  Esmas tillsynsstyrelse bör anta de utkast till beslut som överlämnats av tillsynskommittén för centrala motparter, i enlighet med den beslutsprocess som fastställs i förordning (EU) nr 1095/2010. För att en lämplig, effektiv och snabb beslutsprocess ska kunna säkerställas bör vissa beslut som inte rör godkännande, klassificering av centrala motparter från tredjeland, särskilda krav som införts för centrala motparter i kategori 2, översyn av eller återkallelse av godkännande eller väsentliga delar av pågående tillsyn av centrala motparter från tredjeland, varvid samråd med utgivande centralbanker krävs, antas av tillsynsstyrelsen inom 3 arbetsdagar.

(25)   En översyn behövs också av den tillsynsmässiga ramen i denna förordning för centrala motparter från tredjeland som erbjuder clearingtjänster inom unionen. Det behövs bättre tillgång till information, bättre möjligheter att utföra kontroller och utredningar på plats och bättre möjligheter för unionens och medlemsstaternas relevanta myndigheter att utbyta information om centrala motparter från tredjeland samt bättre möjligheter att verkställa Esmas beslut om centrala motparter från tredjeland, för att undvika allvarliga konsekvenser för den finansiella stabiliteten som drabbar enheter i unionen. Det finns också en risk för att ändringar av ▌ reglerna för centrala motparter från tredjeland eller av regelverket i ett tredjeland inte kan beaktas och att detta har en negativ inverkan på effekterna av regleringen eller tillsynen ▌ och därmed leder till olika spelregler för centrala motparter från unionen respektive tredjeland.

(26)   En betydande mängd finansiella instrument utställda i medlemsstaternas valutor clearas genom centrala motparter från tredjeland. Detta innebär en stor utmaning för unionen och medlemsstaternas myndigheter i deras arbete med att säkra finansiell stabilitet.

(27)   Som en del av sitt arbete för att integrera de finansiella marknaderna bör kommissionen, genom beslut om likvärdighet, fortsätta att fastställa att tredjeländers regelverk och tillsynssystem uppfyller kraven i förordning (EU) nr 648/2012. För att förbättra det nuvarande likvärdighetssystemet för centrala motparter bör kommissionen ha möjlighet att vid behov ytterligare specificera kriterierna för bedömning av likvärdigheten hos tredjeländers ordningar för centrala motparter. Esma behöver också ges befogenhet att övervaka hur tredjeländers ordningar för centrala motparter som kommissionen har bedömt vara likvärdiga utvecklas vad gäller reglering och tillsyn. Detta behövs för att säkerställa att tredjeländer fortsätter att uppfylla kriterierna för likvärdighet och eventuella särskilda villkor som fastställs för tillämpningen av dem. Esma bör på konfidentiell basis rapportera resultaten till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och kollegiet för centrala motparter från tredjeland.

(28)   Kommissionen kan för närvarande när som helst ändra, tillfälligt upphäva, se över eller återkalla ett beslut om likvärdighet, särskilt om utvecklingen i ett tredjeland väsentligt påverkar de faktorer som bedöms i enlighet med kraven för likvärdighet enligt denna förordning. Om de relevanta myndigheterna i ett tredjeland inte längre samarbetar lojalt med Esma eller andra tillsynsmyndigheter i unionen, eller kontinuerligt underlåter att uppfylla tillämpliga krav för likvärdighet, kan kommissionen bland annat varna en myndighet i tredjeland eller offentliggöra en särskild rekommendation. Om kommissionen vid någon tidpunkt beslutar att återkalla ett beslut om tredjelands likvärdighet, kan den senarelägga dagen för tillämpning av beslutet för att hantera hot mot den finansiella stabiliteten eller risker för störningar på marknaden. Utöver de befintliga befogenheterna bör kommissionen även kunna fastställa särskilda villkor för att säkerställa att likvärdighetskriterierna fortlöpande uppfylls av det tredjeland som omfattas av ett beslut om likvärdighet. Kommissionen bör också kunna fastställa villkor som säkerställer att Esma är i stånd att effektivt utöva sitt ansvar gentemot centrala motparter från tredjeland som godkänts enligt denna förordning, eller sitt ansvar att övervaka reglerings- och tillsynsutvecklingen i tredjeland som är av relevans för antagna beslut om likvärdighet.

(29)   Med tanke på att clearingverksamhet genom centrala motparter blir alltmer gränsöverskridande och med tanke på graden av sammankopplingar inom unionens finansiella system är det nödvändigt att förbättra unionens förmåga att upptäcka, övervaka och minska de risker som kan vara förknippade med centrala motparter från tredjeland. Esmas roll bör därför stärkas för att uppnå en effektiv övervakning av centrala motparter från tredjeland som ansöker om att bli godkända för att erbjuda clearingtjänster inom unionen. De utgivande centralbankerna i unionen bör också involveras på ett bättre sätt i godkännande ▌, tillsyn, omprövning av godkännande och återkallelse av godkännande av centrala motparter från ▌tredjeland som bedriver verksamhet i den valuta som de ger ut. De utgivande centralbankerna i unionen bör därför rådfrågas om vissa aspekter som påverkar deras penningpolitiska ansvarsområden när det gäller finansiella instrument denominerade i unionens valutor som har clearats eller ska clearas av centrala motparter som ligger utanför unionen.

(30)   När kommissionen har fastställt att ett tredjelands regelverk och tillsynssystem är likvärdiga med unionens bör förfarandet för att godkänna centrala motparter från detta tredjeland beakta de risker som de kan innebära för unionens eller en eller flera av medlemsstaternas finansiella stabilitet.

(31)   Vid sin prövning av en ansökan om godkännande från en central motpart från tredjeland bör Esma bedöma vilken grad av systemrisk som den centrala motparten innebär för den finansiella stabiliteten i unionen eller en eller flera av medlemsstaterna på grundval av de objektiva och transparenta kriterier som fastställs i denna förordning. Kriterierna bör bidra till den samlade bedömningen. Inget av kriterierna bör anses avgörande i sig själv. Vid bedömningen av riskprofilen för en central motpart från tredjeland bör Esma beakta samtliga risker, inbegripet operativa risker, såsom risk för bedrägeri och brottslig verksamhet samt it-risk och cyberrisk. Kriterierna bör specificeras ytterligare genom en delegerad akt från kommissionen. Vid specificeringen av kriterierna bör den art av transaktioner som clearas av den centrala motparten, inklusive deras komplexitet, prisvolatilitet och genomsnittliga löptid, samt de berörda marknadernas transparens och likviditet och i vilken utsträckning de centrala motparternas clearingverksamheter är denominerade i euro eller i andra unionsvalutor beaktas. I detta avseende kan specifika egenskaper hos vissa jordbruksderivatkontrakt, som är noterade och vars handel utförs på reglerade marknader i tredjeländer och som hänför sig till marknader som övervägande används av inhemska icke-finansiella motparter i det tredjeland som förvaltar deras kommersiella risker genom dessa kontrakt, utgöra en försumbar risk för clearingmedlemmar och handelsplatser i unionen eftersom de har en låg grad av systemkopplingar till resten av det finansiella systemet. Om det finns en gällande ram för återhämtning och resolution av centrala motparter i ett tredjeland bör detta också beaktas av Esma i dess analys av graden av systemrisk som den ansökande centrala motparten som är etablerad i detta tredjeland innebär för den finansiella stabiliteten i unionen eller en eller av medlemsstaterna.

(32)   Centrala motparter som inte är systemviktiga för den finansiella stabiliteten i unionen eller en eller flera av medlemsstaterna bör klassificeras som centrala motparter i kategori 1. Centrala motparter som är, eller sannolikt kommer att bli, systemviktiga för den finansiella stabiliteten i unionen eller en eller flera av medlemsstaterna bör klassificeras som centrala motparter i kategori 2. Om Esma slår fast att en central motpart från tredjeland inte är systemviktig för den finansiella stabiliteten i unionen eller en eller flera av medlemsstaterna bör de befintliga villkoren för godkännande enligt förordning (EU) nr 648/2012 gälla för den centrala motparten. Om Esma slår fast att en central motpart från tredjeland är systemviktig bör särskilda krav ▌ införas för den centrala motparten. Esma bör endast godkänna en sådan central motpart om den uppfyller dessa krav. Kraven bör omfatta vissa tillsynskrav som fastställs i förordning (EU) nr 648/2012 och som syftar till att göra en central motpart säkrare och effektivare. Esma bör ha direkt ansvar för att säkerställa att systemviktiga ▌centrala motparter från tredjeland uppfyller dessa krav. Det bör också finnas krav som gör det möjligt för Esma att utöva fullständig och effektiv tillsyn över den centrala motparten i enlighet med denna förordning.

(33)   För att säkerställa att den utgivande centralbanken eller de utgivande centralbankerna för alla unionsvalutor för finansiella instrument som har clearats eller ska clearas av centrala motparter från tredjeland verkligen är delaktiga i processen för godkännande av centrala motparter i kategori 2 bör Esma vid godkännandet av sådana centrala motparter beakta huruvida de uppfyller de särskilda krav som de utgivande centralbankerna kan ha infört när de fullgjorde sina penningpolitiska uppgifter. Kraven bör gälla inlämning av uppgifter till den utgivande centralbanken på dess motiverade begäran, de centrala motparternas samarbete med de utgivande centralbankerna vid de stresstest som utförs av Esma, öppnande av endagsinlåningskonto hos den utgivande centralbanken och krav i exceptionella situationer som de utgivande bankerna anser vara nödvändiga. Den utgivande centralbankens eller de utgivande centralbankernas tillträdeskriterier och krav för att öppna ett endagsinlåningskonto bör inte innebära en skyldighet att flytta alla eller några av den centrala motpartens clearingtjänster.

(34)  När det gäller krav som de utgivande centralbankerna får införa i exceptionella situationer kan den penningpolitiska transmissionen eller betalningssystemens goda funktion påverkas av utvecklingen på centralt clearade marknader i situationer såsom stress på de marknader (särskilt på penning- och repomarknaderna) som den centrala motparten använder för att skaffa likviditet, situationer där de centrala motparternas verksamhet bidrar till att likviditeten på marknaden sinar och allvarliga fel i betalningsarrangemangen eller avvecklingsarrangemangen som begränsar den centrala motpartens förmåga att uppfylla sina betalningsskyldigheter eller öka sina likviditetsbehov. Konstaterandet av sådana exceptionella situationer grundar sig enbart på penningpolitiska övervägande och behöver inte sammanfalla med någon krissituation som rör den centrala motparten. I sådana situationer kan kanske tillsynsregelverket därför inte fullt ut begränsa medföljande risker och i så fall kan det vara nödvändigt för de utgivande centralbankerna att vidta direkta åtgärder för att säkerställa den penningpolitiska transmissionen eller väl fungerande betalningssystem.

(35)  I sådana exceptionella situationer kan utgivande centralbanker, i den utsträckning det är tillåtet i enlighet med deras institutionella ramar, behöva införa tillfälliga krav avseende likviditetsrisker, avvecklingsarrangemang, marginalsäkerhetskrav, säkerheter eller samverkansöverenskommelser. Om inte dessa tillfälliga krav uppfylls kan det leda till att Esma återkallar godkännandet av en central motpart i kategori 2. Kraven kan särskilt inbegripa tillfälliga förstärkningar av likviditetsriskhanteringen hos en central motpart i kategori 2, såsom ökning av likviditetsbufferten, ökning av frekvensen för insamling av intradagsmarginalsäkerheter och gränser för exponeringar i olika valutor eller särskilda villkor för kontanta inbetalningar och betalningsavvecklingar i centralbankens valuta. Kraven bör inte utvidgas till att omfatta andra tillsynsområden eller automatiskt innebära en återkallelse av godkännande. Dessutom bör tillämpningen av dessa krav endast utgöra ett villkor för godkännande under en begränsad tidsperiod på upp till 6 månader med en möjlig förlängning en gång med ytterligare en period på högst 6 månader. Efter att denna ytterligare period har löpt ut bör tillämpningen av dessa krav upphöra att vara ett villkor för godkännandet av en central motpart i kategori 2. I samband med en ny eller annorlunda exceptionell situation bör utgivande centralbanker dock inte hindras från att införa tillfälliga krav vars tillämpning skulle vara ett villkor för godkännandet av en central motpart i kategori 2 i enlighet med denna förordning.

(36)  Innan dessa krav tillämpas eller eventuellt förlängs bör den utgivande centralbanken tillhandahålla Esma, de övriga utgivande centralbankerna för alla unionsvalutor för finansiella instrument som har clearats eller ska clearas samt medlemmarna i kollegiet för centrala motparter från tredjeland en förklaring av effekterna av de krav som den har för avsikt att införa på de centrala motparternas effektivitet, sundhet och motståndskraft samt en motivering av varför dessa krav är nödvändiga och proportionella för att säkerställa den penningpolitiska transmissionen eller väl fungerande betalningssystem, samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till behovet av att skydda konfidentiella eller känsliga uppgifter. Den utgivande centralbanken bör, för att undvika överlappning, kontinuerligt samarbeta och utbyta information med Esma och andra utgivande centralbanker för alla unionsvalutor för finansiella instrument som har clearats eller ska clearas avseende de tillfälliga krav som blir tillämpliga i exceptionella situationer.

(37)  Den utgivande centralbanken eller de utgivande centralbankerna bör ge Esma en bekräftelse på om en central motpart i kategori 2 uppfyller de ytterligare kraven så snart som möjligt, och under alla omständigheter senast 30 arbetsdagar efter dagen för fastställandet av huruvida en central motpart från tredjeland inte är en central motpart i kategori 1 i enlighet med artikel 25 2a tredje stycket, eller, om ytterligare krav har införts efter godkännandet, inom 90 dagar efter införandet av dessa krav.

(38)   Graden av risk som en systemviktig central motpart innebär för unionens finansiella system och stabilitet varierar. Kraven för systemviktiga centrala motparter bör därför tillämpas på ett sätt som står i proportion till de risker som den centrala motparten kan innebära för unionen. Om Esma, efter samråd med ESRB och efter överenskommelse med den ▌ utgivande centralbanken eller de utgivande centralbankerna för alla unionsvalutor för finansiella instrument som har clearats eller ska clearas av en central motpart från tredjeland, på grundval av en till fullo motiverad bedömning som inbegriper en kvantitativ teknisk kostnads-nyttoanalys, konstaterar att en central motpart från tredjeland eller några av dess clearingtjänster är så systemviktiga att det faktum att de uppfyller de särskilda krav som fastställs i denna förordning inte i tillräcklig utsträckning åtgärdar risken för den finansiella stabiliteten för unionen eller för en eller flera av dess medlemsstater bör Esma, om andra åtgärder bedöms vara otillräckliga för att åtgärda riskerna för den finansiella stabiliteten, kunna rekommendera kommissionen att den centrala motparten eller några av dess clearingtjänster inte ska godkännas. Esma kan efter detta förfarande rekommendera att en central motpart inte godkänns, oavsett om den centrala motparten eller några av dess tjänster dessförinnan klassificerats som kategori 2.

Kommissionen bör ges befogenhet att på grundval av den rekommendationen och som en sista utväg anta en genomförandeakt som anger att den aktuella centrala motparten från ▌tredjeland inte får tillhandahålla vissa eller alla sina clearingtjänster till clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen såvida inte den centrala motparten är auktoriserad för att göra detta i någon medlemsstat i enlighet med denna förordning. Genomförandeakten bör även fastställa en lämplig anpassningsperiod på högst två år, som får förlängas en gång med ytterligare 6 månader, och bör ange de villkor i enlighet med vilka en central motpart får fortsätta att tillhandahålla vissa clearingtjänster eller viss clearingverksamhet under anpassningsperioden samt de åtgärder som bör vidtas under denna period för att begränsa de potentiella kostnaderna för clearingmedlemmar och deras kunder, särskilt dem som är etablerade i unionen.

(39)  Det är viktigt att Esma samråder med utgivande centralbanker individuellt och att de får uttrycka sitt samtycke om eventuella rekommendationer om att neka godkännande för en central motpart från tredjeland eftersom ett sådant beslut kan påverka valutan som de utger samt Esmas rapport om tillämpningen av en eventuell genomförandeakt från kommissionen som antagits till följd av en sådan rekommendation. När det gäller en sådan rekommendation eller rapport bör dock det samtycke eller de betänkligheter som en utgivande centralbank får uttrycka endast avse valutan som den utger och inte rekommendationen som helhet eller rapporten i dess helhet.

(40)   Esma bör regelbundet se över godkännandet av centrala motparter från tredjeland och deras klassificering som centrala motparter i kategori 1 eller 2. Esma bör i detta sammanhang bland annat beakta förändringar i den centrala motpartens verksamhet i fråga om art, storlek och komplexitet. Översynerna bör göras minst vart femte år samt varje gång en godkänd central motpart från tredjeland har utvidgat eller minskat området för sin verksamhet och sina tjänster i unionen. Om Esma efter översynen fastställer att en central motpart från tredjeland i kategori 1 bör klassificeras som central motpart i kategori 2, bör Esma fastställa en lämplig anpassningsperiod på högst 18 månader inom vilken den centrala motparten måste uppfylla de krav som gäller för centrala motparter från tredjeland i kategori 2.

(41)  Om en systemviktig central motpart från tredjeland uppfyller tillämpliga krav i detta tredjeland bör Esma även, på begäran av en central motpart i kategori 2, kunna ta hänsyn till i vilken mån detta är jämförbart med ett uppfyllande av kraven i förordning (EU) nr 648/2012. När denna bedömning genomförs bör Esma ta hänsyn till den genomförandeakt som har antagits av kommissionen och som fastställer att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i det tredjeland där den centrala motparten är etablerad är likvärdig med den ram som fastställs i den här förordningen och eventuella villkor som tillämpningen av den genomförandeakten kan omfattas av. För att säkerställa proportionalitet bör Esma vid denna bedömning också beakta i vilken utsträckning de finansiella instrument som clearas av den centrala motparten är denominerade i unionsvalutor. Kommissionen bör anta en delegerad akt som närmare anger formerna och villkoren för att bedöma en sådan jämförbar kravuppfyllnad.

(42)   Esma bör ha alla nödvändiga befogenheter att utöva tillsyn över godkända centrala motparter från tredjeland för att säkerställa att de fortfarande uppfyller kraven i förordning (EU) nr 648/2012. ▌

(43)  För att underlätta informationsutbyte och samarbete mellan Esma, de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för tillsyn av centrala motparter och de behöriga myndigheter som ansvarar för tillsyn av enheter som kan påverkas av verksamheten hos centrala motparter från tredjeland, bör Esma inrätta ett kollegium för centrala motparter från tredjeland. Kollegiemedlemmarna bör även få begära att en viss särskild fråga som rör centrala motparter från tredjeland ska diskuteras av tillsynskommittén för centrala motparter.

(44)  För att göra det möjligt för Esma att fullgöra sitt uppdrag avseende centrala motparter från tredjeland på ett effektivt sätt bör centrala motparter från tredjeland betala tillsynsavgifter för Esmas tillsyn och administration. Avgifterna bör täcka kostnader som är hänförliga till ansökningar om godkännande av centrala motparter från tredjeland och till tillsyn av centrala motparter från tredjeland. Kommissionen bör genom en delegerad akt närmare ange vilken typ av avgifter som ska betalas, i vilka fall de ska betalas, hur stora avgiftsbeloppen ska vara och hur de ska betalas.

(45)  Esma bör kunna genomföra utredningar och kontroller på plats av centrala motparter i kategori 2 och anknutna tredjeparter till vilka dessa centrala motparter har utkontrakterat operativa funktioner, tjänster eller verksamheter. Vid behov bör de behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen av clearingmedlemmar som är etablerade i unionen informeras om resultaten av sådana utredningar och kontroller på plats. Om det behövs för utövandet av deras penningpolitiska uppgifter bör utgivande centralbanker för finansiella instrument som har clearats eller ska clearas av den centrala motparten kunna begära att få delta i sådana kontroller på plats.

(46)   Esma bör kunna ålägga viten för att förmå centrala motparter från tredjeland att upphöra med en överträdelse, lämna fullständig och korrekt information som Esma begärt eller underkasta sig en utredning eller en kontroll på plats.

(47)   Esma bör kunna ålägga både centrala motparter i kategori 1 och centrala motparter i kategori 2 avgifter om Esma konstaterar att de uppsåtligen eller av oaktsamhet har gjort sig skyldiga till en överträdelse av denna förordning genom att lämna felaktig eller vilseledande information till Esma. Esma bör även kunna ålägga centrala motparter i kategori 2 avgifter om Esma konstaterar att de uppsåtligen eller av oaktsamhet har gjort sig skyldiga till en överträdelse av de ytterligare krav som är tillämpliga på dem enligt denna förordning. Om Esma i enlighet med artikel 25a.1 har bedömt att en central motpart i kategori 2 genom efterlevnad av det tillämpliga regelverket i tredjeland kan anses uppfylla de krav som avses i artikel 25.2b a och de krav som fastställs i artikel 16 och i avdelningarna IV och V, bör den centrala motpartens agerande inte anses utgöra en överträdelse av denna förordning i den mån det uppfyller dessa jämförbara krav.

(48)   Avgifter bör åläggas på en nivå som står i proportion till hur allvarliga överträdelserna är. Överträdelserna bör delas upp i olika grupper för vilka specifika avgifter bör bestämmas. För att beräkna avgiften för en viss överträdelse bör Esma använda en tvåstegsmetod genom att först fastställa ett basbelopp som därefter vid behov justeras med vissa koefficienter. Basbeloppet bör fastställas med beaktande av den årliga omsättningen för den berörda centrala motparten från tredjeland och justeringarna bör göras genom en ökning eller minskning av basbeloppet med hjälp av relevanta koefficienter i enlighet med denna förordning.

(49)   Koefficienter för försvårande och förmildrande omständigheter bör fastställas i denna förordning för att ge Esma nödvändiga verktyg för att besluta om avgifter som står i proportion till hur allvarlig den överträdelse är som en central motpart i tredjeland har begått, med beaktande av omständigheterna kring överträdelsen.

(50)   Beslutet om att ålägga avgifter eller viten bör grundas på en oberoende utredning.

(51)   Innan beslut fattas om avgifter eller viten bör Esma ge de personer som förfarandet gäller möjlighet att höras så att deras rätt till försvar iakttas.

(52)   Esma bör avstå från att ålägga avgifter eller viten i de fall där en tidigare friande eller fällande dom som bygger på identiska eller väsentligen identiska sakförhållanden har vunnit laga kraft efter ett straffrättsligt förfarande enligt nationell lagstiftning.

(53)   Beslut av Esma att ålägga avgifter och viten bör vara verkställbara och verkställigheten bör följa de civilprocessrättsliga regler som gäller i den stat inom vars territorium den sker. Civilprocessrättsliga regler bör inte innefatta straffrättsliga procedurregler, men kan innefatta förvaltningsrättsliga procedurregler.

(54)   Vid en överträdelse som begås av en central motpart i kategori 2 bör Esma ha befogenhet att vidta en rad tillsynsåtgärder, bland annat att begära att den centrala motparten upphör ▌ med överträdelsen och, som en sista utväg, återkalla godkännandet om den centrala motparten allvarligt eller upprepade gånger har överträtt bestämmelserna i denna förordning. Tillsynsåtgärderna bör tillämpas av Esma med beaktande av överträdelsens natur och allvar samt proportionalitetsprincipen. Innan Esma fattar beslut om tillsynsåtgärder bör Esma ge de personer som förfarandet gäller möjlighet att höras så att deras rätt till försvar iakttas. Om Esma beslutar att återkalla godkännandet bör Esma begränsa potentiella störningar på marknaden genom att fastställa en lämplig anpassningsperiod på högst 2 år.

(55)  Vad gäller de behöriga myndigheternas och Esmas validering av betydande ändringar av modeller och parametrar för att beräkna centrala motparters marginalsäkerhetskrav, bidrag till obeståndsfonden, krav på säkerheter och andra mekanismer för riskkontroll bör förfarandeaspekter och samspelet mellan en sådan validering och kollegiets beslut förtydligas. Det bör vara möjligt att vid behov preliminärt anta en betydande ändring av modellerna eller parametrarna, särskilt om en sådan ändring måste göras snabbt för att säkerställa en sund riskhantering hos den centrala motparten.

(56)  En effektiv tillsyn av centrala motparter förutsätter att det byggs upp kompetens, sakkunskap och förmåga, liksom samarbetsformer och utbyten mellan institutionerna. Eftersom alla dessa är processer som utvecklas över tiden och enligt sin egen dynamik bör utformningen av ett funktionellt, ändamålsenligt och effektivt tillsynssystem för centrala motparter ta hänsyn till hur det kan komma att utvecklas på lång sikt. Därför kommer den uppdelning av befogenheterna som fastställs i denna förordning sannolikt att utvecklas, precis som rollen och kapaciteten för Esma, bistådd av tillsynskommittén för centrala motparter, kommer att utvecklas. För att utarbeta en effektiv och motståndskraftig tillsynsmetod med avseende på centrala motparter bör kommissionen se över hur effektivt Esma utför sina uppgifter, i synnerhet de som hör till tillsynskommittén för centrala motparter, när det gäller att främja en konvergerande och samstämmig tillämpning av förordning (EU) nr 648/2012 i unionen och av ansvarsfördelningen mellan unionens och medlemsstaternas institutioner och organ. Kommissionen bör också rapportera om förordningens inverkan på de likvärdiga förutsättningarna bland centrala motparter och bedöma ramverket för godkännande och tillsyn av centrala motparter från tredjeland. Kommissionen bör överlämna rapporten till Europaparlamentet och rådet tillsammans med eventuella lämpliga förslag senast 36 månader efter ikraftträdandet av denna förordning.

(57)   Befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen för att närmare ange vilken typ av avgifter som ska betalas, i vilka fall de ska betalas, hur stora avgiftsbeloppen ska vara och hur de ska betalas; för att närmare ange ▌ kriterierna för att bestämma om en central motpart från tredjeland är, eller sannolikt kommer att bli, systemviktig för den finansiella stabiliteten i unionen eller för en eller flera av medlemsstaterna; för att närmare ange de kriterier som ska användas vid kommissionens bedömningar av likvärdighet för tredjeländer; för att närmare ange hur och på vilka villkor vissa krav ska uppfyllas av centrala motparter från tredjeland; för att ange ytterligare förfaranderegler för åläggande av avgifter eller viten, inbegripet bestämmelser om rätten till försvar, tidsfrister, uttag av avgifter eller utdömande av viten och preskriptionstiden för åläggande och verkställighet av viten eller avgifter; och för att ändra bilaga IV för att ta hänsyn till utvecklingen på de finansiella marknaderna.

(58)   För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, särskilt när det gäller godkännande av centrala motparter från tredjeland och erkännande av likvärdighet av tredjeländers regelverk, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter.

(59)   Eftersom målet med denna förordning, nämligen att göra centrala motparter säkrare och effektivare genom att fastställa enhetliga krav för deras verksamhet, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går förordningen inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(60)   Esma bör inte kunna använda sin befogenhet att klassificera en central motpart från tredjeland som kategori 1 eller 2 förrän kriterierna för att bedöma i) om en central motpart från tredjeland är, eller sannolikt kommer att bli, systemviktig för det finansiella systemet i EU eller en eller flera av medlemsstaterna, och ii) jämförbar kravuppfyllnad ytterligare specificeras.

(61)   Förordning (EU) ▌nr 648/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 648/2012 ska ändras på följande sätt:

1.  Artikel 6.2 b ska ersättas med följande:"

”b) De centrala motparter som är auktoriserade i enlighet med artikel 17 eller godkända i enlighet med artikel 25 och dagen för auktorisation respektive godkännande samt uppgift om vilka auktoriserade eller godkända centrala motparter som kan utnyttjas för att uppfylla clearingkravet.”.

"

2.  I artikel 15 ska följande punkt läggas till:"

”3. I syfte att säkerställa en konsekvent tillämpning av denna artikel ska Esma i samarbete med ECBS utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som anger närmare villkor för när ytterligare tjänster eller verksamheter som en central motpart vill utvidga sin affärsverksamhet till inte omfattas av den ursprungliga auktorisationen och därför kräver en utvidgning av auktorisationen i enlighet med punkt 1 och om förfarandet för att höra det kollegium som etablerats i enlighet med artikel 18 om huruvida dessa villkor är uppfyllda eller ej.

Esma ska lägga fram dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den ... [12 månader efter denna förordnings ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta tekniska standarder för tillsyn i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”.

"

3.  I artikel 17 ska punkt 3 ersättas med följande:"

”3. Inom 30 arbetsdagar efter mottagandet av ansökan ska den behöriga myndigheten▌ bedöma om ansökan är fullständig. Om ansökan inte är fullständig, ska den behöriga myndigheten ange en tidsfrist inom vilken den ansökande centrala motparten ska lämna ytterligare information. Efter mottagandet av sådan ytterligare information ska den behöriga myndigheten omedelbart översända denna till Esma och det kollegium som inrättats i enlighet med artikel 18.1. Den behöriga myndigheten ska efter att ha bedömt ▌att ansökan är fullständig, underrätta den ansökande centrala motparten, medlemmarna i kollegiet och Esma om detta.”.

"

4.   Artikel 18 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

”1. Inom 30 kalenderdagar efter inlämnandet av en fullständig ansökan i enlighet med artikel 17 ska den centrala motpartens behöriga myndighet inrätta, förvalta och leda ett kollegium som främjar fullgörandet av de uppgifter som anges i artiklarna 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 och 54.”.

"

b)  Punkt 2 a ska ersättas med följande:"

”a) Ordföranden för eller någon av de oberoende styrelseledamöterna i den tillsynskommitté för centrala motparter som avses i artikel 24a.2 a och b.”.

"

c)  Punkt 2 c ska ersättas med följande:"

c) De behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen av den centrala motpartens clearingmedlemmar som är etablerade i de tre medlemsstaterna med de sammanlagt största bidragen under en ettårsperiod till den centrala motpartens obeståndsfond, som avses i artikel 42, i tillämpliga fall inbegripet ECB inom ramen för de uppgifter i fråga om tillsyn över kreditinstitut inom den gemensamma tillsynsmekanismen som den tilldelats i enlighet med rådets förordning (EU) nr 1024/2013(6).”.

"

(1)  ▌

d)  I punkt 2 ska följande led införas som led ca:"

”ca) De behöriga myndigheterna för andra clearingmedlemmar än de som avses i led c, med samtycke från den centrala motpartens behöriga myndighet. Dessa behöriga myndigheter ska begära samtycke från den centrala motpartens behöriga myndighet för att delta i kollegiet, och motivera sin begäran på grundval av sin bedömning av de effekter som en central motparts finansiella nödläge kan få på den finansiella stabiliteten i deras respektive medlemsstat. Om den centrala motpartens behöriga myndighet avslår begäran ska den centrala motpartens behöriga myndighet lämna en fullständig och detaljerad skriftlig motivering till detta.”.

"

e)  I punkt 2 ska följande led läggas till:"

”i) De utgivande centralbankerna för alla unionsvalutor för finansiella instrument som har clearats eller ska clearas av den centrala motparten, förutom de som avses i punkt h, med förbehåll för samtycke från den centrala motpartens behöriga myndighet. Dessa utgivande centralbanker ska begära samtycke från den centrala motpartens behöriga myndighet för att delta i kollegiet, och motivera sin begäran på grundval av sin bedömning av de effekter som en central motparts finansiella nödläge kan få på den valuta som de utger. Om den centrala motpartens behöriga myndighet avslår begäran ska den centrala motpartens behöriga myndighet lämna en fullständig och detaljerad skriftlig motivering till detta.”.

"

f)  I punkt 2 ska följande stycke läggas till:"

”Den centrala motpartens behöriga myndighet ska inom 30 kalenderdagar från kollegiets inrättande offentliggöra på sin webbplats och delge Esma en förteckning över kollegiets medlemmar. Förteckningen ska uppdateras av den centrala motpartens behöriga myndighet utan onödigt dröjsmål när någon ändring har gjorts i kollegiets sammansättning. Esma ska efter att ha mottagit dem från de centrala motparternas behöriga myndigheter utan onödigt dröjsmål på sin webbplats offentliggöra förteckningarna över medlemmarna i varje kollegium som inrättats.”.

"

g)  I punkt 4 ska följande stycke läggas till:"

”För att utförandet av de uppgifter de tilldelats i enlighet med första stycket ska kunna underlättas ska de kollegiemedlemmar som avses i punkt 2 ha rätt att bidra till fastställandet av dagordningen för kollegiemötena, särskilt genom att lägga till punkter på dagordningen för ett möte.”.

"

h)  I punkt 5 ska andra stycket ersättas med följande:"

”I överenskommelsen ska de praktiska villkoren för kollegiets verksamhet anges, inbegripet närmare bestämmelser för

   i) de omröstningsförfaranden som avses i artikel 19.3,
   ii) förfarandena för att fastställa dagordningen för kollegiets möten,
   iii) hur ofta kollegiets möten ska hållas,
   iv) formatet för och omfattningen av den information som den centrala motpartens behöriga myndighet ska tillhandahålla kollegiets medlemmar, särskilt avseende den information som ska tillhandahållas i enlighet med artikel 21.4,
   v) lämplig minimitid för kollegiemedlemmarnas bedömning av den relevanta dokumentationen,
   vi) hur kollegiemedlemmarna ska kommunicera med varandra.

I överenskommelsen får också fastställas uppgifter som ska åläggas den centrala motpartens behöriga myndighet eller en annan kollegiemedlem.”.

"

i)  Punkt 6 ska ersättas med följande:"

”6. För att säkerställa att kollegierna fungerar på ett konsekvent och enhetligt sätt i hela unionen ska Esma, i samarbete med ECBS, utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som anger de villkor enligt vilka de unionsvalutor som avses i punkt 2 h ska anses vara de mest relevanta och närmare anger de praktiska villkor som avses i punkt 5.

Esma ska lägga fram dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den [tolv månader efter denna ändringsförordnings ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”.

"

5.  Artikel 19 ska ändras på följande sätt:

a)  Följande punkt ska läggas till:"

”1a. Om kollegiet avger ett yttrande i enlighet med denna förordning på begäran av en medlem av kollegiet och efter att det antagits med majoritet i kollegiet i enlighet med punkt 3 får det yttrande som kollegiet antagit, utöver fastställandet om huruvida den centrala motparten uppfyller kraven i denna förordning, inkludera rekommendationer som syftar till att åtgärda brister i en central motparts riskhantering och öka dess motståndskraft.

Om kollegiet får avge ett yttrande får varje utgivande centralbank som är medlem av kollegiet i enlighet med artikel 18.2 h och i anta rekommendationer om den valutan som den ger ut.”.

"

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”3. Kollegiets majoritetsyttrande ska antas med enkel majoritet bland dess medlemmar.

För kollegier bestående av upp till och med tolv medlemmar ska högst två kollegiemedlemmar från samma medlemsstat ha rösträtt och varje röstberättigad medlem ska ha en röst. För kollegier bestående av fler än tolv medlemmar ska högst tre medlemmar från samma medlemsstat ha rösträtt och varje röstberättigad medlem ska ha en röst.

Om ECB är medlem av ett kollegium i enlighet med artikel 18.2 ▌ c och h ska den ha två röster i det kollegiet.

De kollegiemedlemmar som avses i artikel 18.2 a, 18.2 ca och 18.2 i ska inte ha rösträtt i fråga om kollegiets yttranden.”.

"

c)  Följande punkt ska läggas till:"

”4. Utan att det påverkar tillämpningen av det förfarande som föreskrivs i artikel 17 ska den behöriga myndigheten vederbörligen beakta det yttrande som kollegiet nått fram till i enlighet med punkt 1, inbegripet eventuella rekommendationer som syftar till att åtgärda brister i en central motparts riskhantering och öka dess motståndskraft. Om den centrala motpartens behöriga myndighet inte instämmer med kollegiets yttrande eller med eventuella rekommendationer i yttrandet som syftar till att åtgärda brister i en central motparts riskhantering och öka dess motståndskraft, ska dess beslut innehålla en fullständig motivering och en förklaring av eventuella väsentliga avvikelser från yttrandet eller rekommendationerna.”.

"

6.  Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

”1. Utan att den roll som innehas av kollegiet påverkas, ska de behöriga myndigheter som avses i artikel 22 ▌ se över de system, strategier, processer och mekanismer som de centrala motparterna har genomfört för att följa denna förordning samt utvärdera de risker, vilka åtminstone ska inbegripa finansiella och operativa risker, som dessa centrala motparter är eller kan vara exponerade mot.”.

"

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”3. De behöriga myndigheterna ska fastställa hur ofta och hur ingående den översyn och utvärdering som avses i punkt 1 ska genomföras, med särskilt beaktande av verksamhetens storlek, systemvikt, art, omfattning ▌, komplexitet och sammankoppling med andra finansmarknadsinfrastrukturer hos de berörda centrala motparterna. Översynen och utvärderingen ska uppdateras minst en gång per år.

▌De centrala motparterna ska omfattas av kontroller på plats. På begäran av Esma får de behöriga myndigheterna bjuda in personal från Esma ▌ att delta i dessa kontroller på plats.

Den behöriga myndigheten får till Esma vidarebefordra all information som den mottagit från centrala motparter under eller med avseende på kontroller på plats.”.

"

c)  Punkt 6 ska ersättas med följande:"

”6. Senast … [tolv månader efter denna förordnings ikraftträdande] ska Esma, för att säkerställa konsekvens vad gäller formatet för den översyn som ska genomföras av de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med denna artikel samt vad gäller hur ofta och hur ingående den ska genomföras, utfärda riktlinjer i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010 för att närmare ange, på ett sätt som är lämpligt med beaktande av de centrala motparternas storlek, struktur och interna organisation samt deras verksamheters art, omfattning och komplexitet, gemensamma förfaranden och metoder för den översyn och utvärdering av tillsynen som avses i punkterna 1 och 2 samt punkt 3 första stycket i denna artikel.”.

"

7.  I avdelning III kapitel 3 ska följande artikel införas:"

”Artikel 23a

Tillsynssamarbete mellan behöriga myndigheter och Esma avseende auktoriserade centrala motparter

1.  Esma ska ha en samordnande roll mellan behöriga myndigheter och i kollegier i syfte att skapa en gemensam tillsynskultur och konsekvent tillsynspraxis, säkerställa enhetliga förfaranden och ett enhetligt tillvägagångssätt och förstärka överensstämmelsen när det gäller resultatet av tillsynen, särskilt med avseende på tillsynsområden som har en gränsöverskridande dimension eller kan få gränsöverskridande effekter.

2.  De behöriga myndigheterna ska ▌ lämna in sina utkast till beslut till Esma innan de antar någon akt eller åtgärd i enlighet med artiklarna 7, 8, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 och 54.

▌De behöriga myndigheterna får även lämna in utkast till beslut till Esma innan de antar någon annan akt eller åtgärd i enlighet med sina uppgifter enligt artikel 22.1.

3.  Inom 20 arbetsdagar efter mottagandet av ett utkast till beslut avseende en särskild artikel som har lämnats in i enlighet med punkt 2, ska Esma vid behov tillhandahålla ett yttrande om det utkastet till beslut till den behöriga myndigheten för att främja en konsekvent och samstämmig tillämpning av den artikeln.

Om det utkast till beslut som lämnats in till Esma i enlighet med punkt 2 uppvisar en brist på konvergens eller samstämmighet i tillämpningen av denna förordning ska Esma utfärda riktlinjer eller rekommendationer för att främja tillräcklig konsekvens eller samstämmighet i tillämpningen av denna förordning i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010.

4.  Om Esma antar ett yttrande i enlighet med punkt 3 ska den behöriga myndigheten ta vederbörlig hänsyn till det och informera Esma om de åtgärder som vidtas eller inte vidtas i samband med detta. Om den behöriga myndigheten inte instämmer i Esmas yttrande ska den inkomma med synpunkter till Esma om alla betydande avvikelser från det yttrandet.”.

"

8.  Artikel 24 ska ersättas med följande:"

”Artikel 24

Krissituationer

Den centrala motpartens behöriga myndighet eller annan relevant myndighet ska utan onödigt dröjsmål underrätta Esma, kollegiet, berörda ECBS-medlemmar och andra berörda myndigheter om krissituationer som berör en central motpart, inklusive utveckling på finansmarknader som kan inverka negativt på marknadens likviditet, den penningpolitiska transmissionen, betalningssystemens goda funktion och det finansiella systemets stabilitet i någon av de medlemsstater där den centrala motparten eller någon av dess clearingmedlemmar är etablerad.”.

"

9.  Följande kapitel ska införas:"

”KAPITEL 3A

Tillsynskommittén för centrala motparter

Artikel 24a

Tillsynskommittén för centrala motparter

1.  Esma ska inrätta en permanent intern kommitté i enlighet med artikel 41 i förordning (EU) nr 1095/2010 som ska utarbeta utkast till beslut för antagande av tillsynsstyrelsen och utföra de uppgifter som anges i punkterna 5 och 7 (nedan kallad tillsynskommittén för centrala motparter).

2.  Tillsynskommittén för centrala motparter ska bestå av följande:

   a) Ordföranden, med rösträtt.
   b) Två oberoende styrelseledamöter, med rösträtt.
   c) De behöriga myndigheter i medlemsstaterna som avses i artikel 22 i denna förordning med en auktoriserad central motpart, med rösträtt. Om en medlemsstat har utsett flera behöriga myndigheter får var och en av de utsedda behöriga myndigheterna i den medlemsstaten besluta att utse en företrädare för att delta i enlighet med denna punkt, men i de röstningsförfaranden som avses i artikel 24c ska företrädarna för varje medlemsstat tillsammans anses utgöra en ledamot med rösträtt.
   d) Om tillsynskommittén för centrala motparter sammankallas
   i) angående centrala motparter från tredjeland, avseende förberedelserna för alla beslut som hänför sig till de artiklar som avses i punkt 7 vad gäller centrala motparter i kategori 2 och artikel 25.2a, för vilka en tillsynskommitté för centrala motparter sammankallas, de utgivande centralbanker som avses i artikel 25.3 f som har begärt medlemskap i tillsynskommittén för centrala motparter, utan rösträtt,
   ii) angående centrala motparter som har auktoriserats i enlighet med artikel 14, mot bakgrund av de diskussioner som hänför sig till punkterna 5 b och c iv, de utgivande centralbankerna för unionsvalutorna för de finansiella instrument som clearats av auktoriserade centrala motparter som har begärt medlemskap i tillsynskommittén för centrala motparter, utan rösträtt.

När det gäller leden i och ii ska medlemskap automatiskt beviljas på skriftlig engångsbegäran ställd till ordföranden.

Ordföranden får, när så är lämpligt och nödvändigt, bjuda in som observatörer till mötena i tillsynskommittén för centrala motparter, medlemmar av de kollegier som avses i artikel 18.

Mötena i tillsynskommittén för centrala motparter ska sammankallas av kommitténs ordförande på dennes initiativ eller på begäran av någon av ledamöterna med rösträtt. Tillsynskommittén för centrala motparter ska sammanträda minst fem gånger per år.

3.  Ordföranden och de oberoende styrelseledamöterna i tillsynskommittén för centrala motparter ska vara oberoende och yrkesverksamma på heltid. De ska, efter ett öppet urvalsförfarande, utses av tillsynsstyrelsen på grundval av meriter, färdigheter, kunskaper om clearing, post-trading, tillsyn och finansiella frågor samt av erfarenheter med relevans för tillsyn och reglering av centrala motparter.

Innan utnämningen, och senast en månad efter det att urvalet har gjorts av tillsynsstyrelsen, som kommer att förelägga Europaparlamentet sin slutlista över utvalda kandidater med hänsyn tagen till en jämn könsfördelning, ska Europaparlamentet, efter att ha hört de utvalda kandidaterna, godkänna eller förkasta dem.

Om ordföranden eller någon av de oberoende styrelseledamöterna inte längre uppfyller de villkor som krävs för att kunna fullgöra sina uppgifter eller har befunnits skyldig till en allvarlig försummelse, får rådet efter ett förslag från kommissionen som har godkänts av Europaparlamentet anta ett genomförandebeslut om att skilja personen i fråga från hans eller hennes ämbete. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet.

Europaparlamentet eller rådet kan meddela kommissionen att de anser att villkoren för att skilja ordföranden eller någon av de oberoende styrelseledamöterna i tillsynskommittén för centrala motparter från dennes uppdrag är uppfyllda, och kommissionen ska härvidlag vidta åtgärder.

Mandatperioden för ordföranden och de oberoende styrelseledamöterna i tillsynskommittén för centrala motparter ska vara fem år och får förnyas en gång.

4.  Ordföranden och de oberoende styrelseledamöterna i tillsynskommittén för centrala motparter får inte inneha något annat ämbete på nationell nivå, unionsnivå eller internationell nivå. De ska handla oberoende och objektivt uteslutande i hela unionens intresse och varken efterfråga eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller organ, regeringen i någon medlemsstat eller något annat offentligt eller privat organ.

Varken medlemsstaterna, unionens institutioner eller organ eller något annat offentligt eller privat organ får försöka påverka ordföranden och de oberoende styrelseledamöterna i tillsynskommittén för centrala motparter i samband med att personen i fråga utför sina uppgifter.

I enlighet med de tjänsteföreskrifter som avses i artikel 68 i förordning (EU) nr 1095/2010 är ordföranden och de oberoende styrelseledamöterna i tillsynskommittén för centrala motparter, efter att ha lämnat tjänsten, fortsatt skyldiga att uppträda med heder och omdöme när det gäller att acceptera vissa utnämningar eller förmåner.

5.  Vad gäller centrala motparter som är auktoriserade eller som ansöker om auktorisering i enlighet med artikel 14 ska tillsynskommittén för centrala motparter, vid tillämpning av artikel 23a.1, utarbeta beslut och utföra de till Esma anförtrodda uppgifterna i artikel 23a.2 och i följande led:

   a) Åtminstone årligen genomföra en inbördes utvärdering av den tillsynsverksamhet som utförs av samtliga behöriga myndigheter med avseende på centrala motparters auktorisation och tillsyn i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 1095/2010.
   b) Åtminstone årligen ta initiativ till och samordna unionsomfattande utvärderingar av de centrala motparternas förutsättningar för att stå emot en ogynnsam utveckling på marknaden i enlighet med artikel 32.2 i förordning (EU) nr 1095/2010.
   c) Främja regelbundet utbyte och regelbunden diskussion mellan behöriga myndigheter som är utsedda i enlighet med artikel 22.1 vad gäller
   i) relevant tillsynsverksamhet och beslut som har antagits av de behöriga myndigheter som avses i artikel 22 vid utförandet av deras uppgifter i enlighet med denna förordning och som avser auktorisering och tillsyn av centrala motparter som är etablerade på deras territorium,
   ii) utkast till beslut som lämnats in till Esma av en behörig myndighet i enlighet med artikel 23a.2 första stycket,
   iii) utkast till beslut som lämnats in till Esma av en behörig myndighet på frivillig basis i enlighet med artikel 23a.2 andra stycket,
   iv) relevant marknadsutveckling, inklusive situationer och händelser som påverkar eller sannolikt kommer att påverka den tillsynsmässiga och finansiella sundheten och motståndskraften hos de centrala motparter som auktoriserats i enlighet med artikel 14 eller hos deras clearingmedlemmar.
   d) Hålla sig informerad om och diskutera alla yttranden och rekommendationer som antas av kollegier i enlighet med artikel 19, för att kunna bidra till enhetligt och konsekvent fungerande kollegier och främja samstämmighet i tillämpningen av denna förordning bland dem.

Vid tillämpning av första stycket a–d ska de behöriga myndigheterna utan onödigt dröjsmål förse Esma med all relevant information och dokumentation.

Om de verksamheter som avses i leden a och b eller det utbyte som avses i första stycket c och d uppvisar en brist på konvergens och samstämmighet i tillämpningen av denna förordning ska Esma utfärda nödvändiga riktlinjer eller rekommendationer i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010 eller yttranden i enlighet med artikel 29 i förordning (EU) nr 1095/2010. Om en sådan utvärdering som avses i första stycket b visar på brister i en eller fler centrala motparters motståndskraft ska Esma utfärda de rekommendationer som behövs i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010.

6.  Därutöver får tillsynskommittén för centrala motparter

   a) utifrån verksamheten i enlighet med punkt 5 a, b, c och d begära att tillsynsstyrelsen ska överväga huruvida antagandet av riktlinjer, rekommendationer och yttranden från Esma är nödvändigt för att åtgärda bristande överensstämmelse i tillämpningen av denna förordning mellan behöriga myndigheter och kollegier; tillsynsstyrelsen ska ta vederbörlig hänsyn till en sådan begäran och besvara den på lämpligt sätt,
   b) lämna in yttranden till tillsynsstyrelsen om beslut som kommer att fattas i enlighet med artikel 44 i förordning (EU) nr 1095/2010, med undantag för de beslut som avses i artiklarna 17 och 19 i den förordningen, vad gäller de uppgifter som tilldelats de behöriga myndigheter som avses i artikel 22 i förordning (EU) nr 648/2012.

7.  Tillsynskommittén för centrala motparter ska, vad gäller centrala motparter från tredjeland, utarbeta utkast till beslut som ska fattas av tillsynsstyrelsen och utföra de uppgifter som anförtrotts Esma enligt artiklarna 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m, 25n och 85.6.

8.  Tillsynskommittén för centrala motparter ska, med avseende på centrala motparter från tredjeland, låta kollegiet för centrala motparter från tredjeland ta del av dagordningarna för dess möten innan dessa möten äger rum, protokollen från dess möten, de fullständiga utkast till beslut som den lämnar in till tillsynsstyrelsen och de slutliga beslut som antas av tillsynsstyrelsen.

9.  Tillsynskommittén för centrala motparter ska få stöd från särskild personal från Esma med tillräcklig kunskap, kompetens och erfarenhet för att

   a) förbereda mötena i tillsynskommittén för centrala motparter,
   b) utarbeta de analyser som krävs för att fullgöra uppgifterna för tillsynskommittén för centrala motparter,
   c) stödja Esmas tillsynskommitté för centrala motparter i dess internationella samarbete på administrativ nivå.

10.  Vid tillämpningen av denna förordning ska Esma säkerställa strukturell åtskillnad mellan tillsynskommittén för centrala motparter och andra funktioner som avses i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 24b

Samråd med utgivande centralbanker

1.  Vad gäller beslut som kommer att fattas i enlighet med artiklarna 41, 44, 46, 50 och 54 avseende centrala motparter i kategori 2 ska tillsynskommittén för centrala motparter samråda med de utgivande centralbanker som avses i artikel 25.3 f. Varje utgivande centralbank får svara. Svaren ska ha mottagits inom 10 arbetsdagar från det att utkastet till beslut har översänts. I krissituationer ska den ovannämnda perioden inte vara längre än 24 timmar. Om en utgivande centralbank föreslår ändringar eller gör invändningar mot de utkast till beslut som avses i artiklarna 41, 44, 46, 50 och 54 ska den skriftligen tillhandahålla fullständiga och utförliga motiveringar. När perioden för samråd är slut ska tillsynskommittén för centrala motparter vederbörligen överväga de ändringar som föreslagits av de utgivande centralbankerna.

2.  Om tillsynskommittén för centrala motparter i sitt utkast till beslut inte återger de ändringar som föreslagits av en utgivande centralbank ska tillsynskommittén för centrala motparter skriftligen informera den utgivande centralbanken om de fullständiga skälen till att de ändringar som föreslagits av en utgivande centralbank inte har beaktats, och tillhandahålla en förklaring till avvikelserna från dessa ändringar. Tillsynskommittén för centrala motparter ska till tillsynsstyrelsen lämna in de ändringar som föreslagits av de utgivande centralbankerna samt tillsynsstyrelsens förklaringar till varför de inte beaktats, tillsammans med tillsynskommitténs utkast till beslut.

3.  Vad gäller beslut som kommer att fattas i enlighet med artiklarna 25.2c och 85.6 ska tillsynskommittén för centrala motparter söka samtycke från de utgivande centralbanker som avses i artikel 25.3 f i frågor avseende de valutor de utger. Varje utgivande centralbank ska anses ha gett sitt samtycke såvida inte den utgivande centralbanken föreslår ändringar eller gör invändningar inom 10 dagar från det att utkastet till beslut har översänts. Om den utgivande centralbanken föreslår ändringar av eller gör invändningar mot ett utkast till beslut ska den ange skriftliga, fullständiga och detaljerade skäl till detta. Om en utgivande centralbank föreslår ändringar avseende frågor som gäller den valuta den utger får tillsynskommittén för centrala motparter till tillsynsstyrelsen endast lämna in utkastet till beslut med ändringar avseende de frågorna. Om en utgivande centralbank gör invändningar avseende frågor som gäller den valuta den utger ska tillsynskommittén för centrala motparter inte inkludera dessa frågor i det utkast till beslut som den lämnar in till tillsynsstyrelsen för antagande.

Artikel 24c

Beslutsfattande i tillsynskommittén för centrala motparter

Tillsynskommittén för centrala motparter ska fatta sina beslut med enkel majoritet bland ledamöterna med rösträtt. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst.

Artikel 24d

Beslutsfattande i tillsynsstyrelsen

Om tillsynskommittén för centrala motparter lämnar in utkast till beslut till tillsynsstyrelsen i enlighet med artiklarna 25.2, 25.2a, 25.2b, 25.2c, 25.5, 25m, 85.6, 89.3b, och dessutom endast för centrala motparter i kategori 2 i enlighet med artiklarna 41, 44, 46, 50 och 54, ska tillsynsstyrelsen besluta i enlighet med artikel 44 i förordning (EU) nr 1095/2010 inom 10 arbetsdagar.

Om tillsynskommittén för centrala motparter lämnar in utkast till beslut till tillsynsstyrelsen i enlighet med andra artiklar än dem som det hänvisas till i första stycket, ska tillsynsstyrelsen besluta om dessa utkast till beslut i enlighet med artikel 44 i förordning (EU) nr 1095/2010 inom 3 arbetsdagar.

Artikel 24e

Ansvarighet

1.  Europaparlamentet eller rådet får bjuda in ordföranden och de oberoende ledamöterna i tillsynskommittén för centrala motparter att göra ett uttalande, med full respekt för deras oberoende. De ska på begäran göra ett uttalande inför Europaparlamentet och besvara alla eventuella frågor från dess ledamöter.

2.  Ordföranden och de oberoende ledamöterna i tillsynskommittén för centrala motparter ska, på begäran och minst 15 dagar före det uttalande som avses i punkt 1, skriftligen rapportera om tillsynskommitténs huvudsakliga verksamhet till Europaparlamentet och till rådet.

3.  Ordföranden och de oberoende ledamöterna ska rapportera all relevant information som Europaparlamentet begär på ad hoc-basis och konfidentiell basis. Denna rapport ska inte omfatta konfidentiella uppgifter om enskilda centrala motparter.”.

"

10.  Artikel 25 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

”1. En i ett tredjeland etablerad central motpart får endast tillhandahålla clearingtjänster till clearingmedlemmar eller handelsplatser som är etablerade i unionen om denna centrala motpart är godkänd av Esma.”.

"

b)   I punkt 2 ska följande led läggas till:"

”e) Det inte har fastställts att den centrala motparten är ▌ systemviktig eller ▌ sannolikt kommer att bli systemviktig ▌ i enlighet med punkt 2a, och den därför är en central motpart i kategori 1.”.

"

c)   Följande punkter ska införas:"

”2a. Esma ska, efter samråd med ESRB och de utgivande centralbanker som avses i punkt 3 f, fastställa om en central motpart är systemviktig eller sannolikt kommer att bli systemviktig för den finansiella stabiliteten i unionen eller för en eller flera av medlemsstaterna ▌ genom att beakta samtliga följande kriterier:

   a) Den centrala motpartens verksamhets art, storlek och komplexitet i unionen, och utanför unionen i den mån dess verksamhet kan ha systempåverkan på unionen eller en eller flera av dess medlemsstater, inbegripet i) det aggregerade värdet av varje unionsvaluta som clearas av den centrala motparten, eller den i clearingverksamhet verksamma centrala motpartens aggregerade exponering mot sina clearingmedlemmar och, i den mån som informationen är tillgänglig, deras kunder och indirekta kunder som är etablerade i unionen, inbegripet om de har identifierats som andra systemviktiga institut i enlighet med artikel 131.3 i direktiv 2013/36/EU, ii) den centrala motpartens riskprofil, vad gäller bland annat rättsliga risker, operativa risker och affärsrisker.
   b) Följderna av att den centrala motparten fallerar eller drabbas av störningar för i) finansmarknaderna, inbegripet likviditeten på de marknader som de verkar på, ii) finansinstitut, iii) det finansiella systemet som helhet, eller iv) för den finansiella stabiliteten i unionen eller för en eller flera av medlemsstaterna.
   c) Strukturen på den centrala motpartens clearingmedlemskap, inbegripet i den mån som informationen är tillgänglig, strukturen på dess clearingmedlemmars nätverk av kunder och indirekta kunder som är etablerade i unionen.
   d) I den mån som alternativa clearingtjänster som andra centrala motparter tillhandahåller existerar i finansiella instrument denominerade i unionens valutor för clearingmedlemmar, och i den mån som denna information är tillgänglig, deras kunder och indirekta kunder som är etablerade i unionen.
   e) Den centrala motpartens förhållande till, beroende av eller annan interaktion med andra finansmarknadsinfrastrukturer, andra finansinstitut och det finansiella systemet som helhet i den mån detta sannolikt kommer att påverka den finansiella stabiliteten i unionen eller i någon av dess medlemsstater.

Kommissionen ska inom … [tolv månader från och med ikraftträdandet av denna förordning] anta en delegerad akt i enlighet med artikel 82 för att närmare ange de kriterier som fastställs i första stycket.

Utan att det påverkar utfallet av processen för godkännande ska Esma, efter att ha genomfört den bedömning som avses i första stycket, informera den ansökande centrala motparten om huruvida den anses vara en central motpart i kategori 1 eller inte inom 30 arbetsdagar från fastställandet av att denna centrala motparts ansökan är fullständig i enlighet med punkt 4 första stycket.

2b.  Om Esma fastställer att en central motpart är systemviktig eller sannolikt kommer att bli systemviktig (central motpart i kategori 2) i enlighet med punkt 2a ska Esma endast godkänna den centrala motparten för att tillhandahålla vissa clearingtjänster eller viss clearingverksamhet om följande villkor utöver villkoren i artikel 25.2 a, b, c och d är uppfyllda:

   a) Den centrala motparten uppfyller vid tidpunkten för godkännandet, och därefter fortlöpande, kraven i artikel 16 och i avdelningarna IV och V.Vad gäller den centrala motpartens efterlevnad av artiklarna 41, 44, 46, 50 och 54 ska Esma samråda med de utgivande centralbanker som avses i punkt 3 f i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24b.1. Esma ska i enlighet med artikel 25a.2 ta hänsyn till i vilken utsträckning en central motparts uppfyllnad av dessa krav motsvaras av dess uppfyllnad av jämförbara krav i tredjelandet.
   b) De utgivande centralbanker som avses i punkt 3 f har inom 30 arbetsdagar från fastställandet av huruvida en central motpart från tredjeland inte är en central motpart i kategori 1 i enlighet med artikel 25.2a tredje stycket eller efter översynen i enlighet med punkt 5 skriftligen bekräftat för Esma att den centrala motparten uppfyller följande krav, som de utgivande centralbankerna kan ha infört när de fullgjorde sina penningpolitiska uppgifter:
   i) Att på motiverad begäran lämna in all information som den utgivande centralbanken kan kräva, om Esma inte på annat sätt har erhållit denna information.
   ii) Att fullständigt och på vederbörligt sätt samarbeta med den utgivande centralbanken inom ramen för den bedömning av den centrala motpartens motståndskraft mot negativa marknadsvillkor som genomförs i enlighet med artikel 25b.3.
   iii) Att öppna eller meddela avsikt att öppna ett endagsinlåningskonto hos den utgivande centralbanken i enlighet med relevanta kriterier och krav för tillträde.
   iv) Att uppfylla krav som införts i exceptionella situationer av den utgivande centralbanken, inom dess befogenhet att åtgärda tillfälliga systemiska likviditetsrisker som påverkar den penningpolitiska transmissionen eller betalningssystemens goda funktion och som avser kontroll av likviditetsrisker, marginalsäkerheter, säkerheter, avvecklingsarrangemang eller samverkansöverenskommelser.

De krav som avses i led iv ska säkerställa de centrala motparternas effektivitet, sundhet och motståndskraft och vara anpassade till dem som anges i artikel 16 och avdelningarna IV och V i denna förordning.

Tillämpningen av de krav som avses i led iv ska utgöra ett villkor för godkännande under en begränsad tidsperiod på upp till 6 månader. Om centralbanken vid slutet av den perioden anser att den exceptionella situationen fortfarande föreligger får tillämpningen av kraven för detta ändamål förlängas en gång till en ytterligare period på högst 6 månader.

Innan de krav som avses i led iv införs eller tillämpningen av dem förlängs ska den utgivande centralbanken informera Esma, de övriga utgivande centralbanker som avses i punkt 3 f och medlemmarna i Esmas kollegium för centrala motparter från tredjeland och förklara för dem vilka effekter de krav denna centralbank avser att införa har på centrala motparters effektivitet, sundhet och motståndskraft samt motivera varför de är nödvändiga och proportionella för att säkerställa den penningpolitiska transmissionen eller betalningssystemens goda funktion i förhållande till valutan den ger ut. Esma ska inom 10 dagar från överföringen av utkastet till krav eller utkastet till förlängning lägga fram ett yttrande för den utgivande centralbanken. I krissituationer ska den ovannämnda perioden inte vara längre än 24 timmar. I yttrandet ska Esma särskilt beakta kravens inverkan på den centrala motpartens effektivitet, sundhet och motståndskraft. Övriga utgivande centralbanker som avses i punkt 3 f får lämna in ett yttrande inom samma tidsfrist. När perioden för samråd är slut ska den utgivande centralbanken vederbörligen överväga de ändringar som föreslagits av Esma eller de utgivande centralbanker som avses i punkt 3 f. Den utgivande centralbanken ska även informera Europaparlamentet och rådet innan den utvidgar tillämpningen av de krav som avses i led iv.

Den utgivande centralbanken ska kontinuerligt samarbeta och utbyta information med Esma och de övriga utgivande centralbanker som avses i punkt 3 f avseende de krav som avses i led iv, särskilt vad gäller bedömningen av systemiska likviditetsrisker och de införda kravens inverkan på centrala motparters effektivitet, sundhet och motståndskraft.

Om en utgivande centralbank inför något av de krav som avses i första stycket led b efter det att en central motpart i kategori 2 har godkänts, ska uppfyllande av detta krav anses utgöra ett villkor för godkännande och de utgivande centralbankerna ska inom 90 arbetsdagar skriftligen bekräfta för Esma att den centrala motparten uppfyller kravet.

Om den utgivande centralbanken inte har lämnat en skriftlig bekräftelse till Esma inom tidsfristen får Esma betrakta detta krav som uppfyllt.

   c) Den centrala motparten har gett Esma en skriftlig förklaring, som undertecknats av dess juridiska ombud och som uttrycker den centrala motpartens ▌ ovillkorliga samtycke till att
   i) inom tre arbetsdagar efter att ha underrättats av Esma om begäran, lämna över alla dokument, alla register, all information och alla data som den centrala motparten innehar vid tidpunkten för underrättelsen om begäran, och
   ii) ge Esma tillgång till alla den centrala motpartens företagslokaler samt ett motiverat yttrande från en oberoende jurist som bekräftar att det samtycke som uttryckts är giltigt och verkställbart enligt relevant tillämplig lag.
   d) Den centrala motparten har genomfört alla nödvändiga åtgärder och fastställt alla nödvändiga förfaranden för att säkerställa effektiv uppfyllnad av de krav som anges i leden a och c.
   e) Kommissionen har inte antagit en genomförandeakt i enlighet med punkt 2c.

2c.  Esma får, efter samråd med ESRB och efter överenskommelse med de ▌ utgivande centralbanker som avses i punkt 3 f i enlighet med artikel 24b.3 och i proportion till den centrala motpartens systemvikt i enlighet med punkt 2a, på grundval av en till fullo motiverad bedömning, dra slutsatsen att en central motpart eller några av dess clearingtjänster har så stor systemvikt att den inte bör godkännas för att tillhandahålla vissa clearingtjänster eller viss clearingverksamhet. Den utgivande centralbankens samtycke ska endast avse den valuta som den ger ut och inte den rekommendation som avses i nästa stycke som helhet. I sin bedömning ska Esma även

   a) förklara på vilket sätt uppfyllandet av de villkor som anges i punkt 2b inte i tillräcklig utsträckning skulle åtgärda den finansiella stabilitetsrisken för unionen eller för en eller flera av dess medlemsstater ▌,
   b) beskriva egenskaperna hos de clearingtjänster som den centrala motparten tillhandahåller, inklusive de krav på likviditet och fysisk avveckling som är kopplade till tillhandahållandet av sådana tjänster,
   c) tillhandahålla en kvantitativ teknisk bedömning av kostnadsnyttan och konsekvenserna av ett beslut om att inte godkänna att den centrala motparten tillhandahåller vissa clearingtjänster eller viss clearingverksamhet, med beaktande av
   i) förekomsten av potentiella alternativ som ersättning för tillhandahållandet av de berörda clearingtjänsterna i de berörda valutorna för clearingmedlemmar och, i den utsträckning denna information finns tillgänglig, deras kunder och indirekta kunder som är etablerade i unionen,
   ii) de potentiella konsekvenserna av att inkludera utestående kontrakt som innehas av den centrala motparten i genomförandeaktens tillämpningsområde.

På grundval av denna bedömning ska Esma rekommendera att kommissionen antar en genomförandeakt som bekräftar att den centrala motparten inte bör godkännas för att tillhandahålla vissa clearingtjänster eller viss clearingverksamhet.

Kommissionen ska ha minst 30 arbetsdagar för att bedöma Esmas rekommendation.

När den rekommendation som avses i andra stycket har lämnats in får kommissionen, som en sista utväg, anta en genomförandeakt där det specificeras

   a) att efter den anpassningsperiod som angetts av kommissionen i enlighet med led b får vissa av eller alla de clearingtjänster som tillhandahålls av denna centrala motpart från tredjeland endast tillhandahållas till clearingmedlemmar och handelsplatser som är etablerade i unionen efter det att den centrala motparten har auktoriserats för detta i enlighet med artikel 14,
   b) en lämplig anpassningsperiod för den centrala motparten, dess clearingmedlemmar och deras kunder; anpassningsperioden får inte överstiga 2 år och får endast förlängas en gång med ytterligare en period på 6 månader om skälen för att bevilja en anpassningsperiod fortfarande föreligger,
   c) de villkor enligt vilka den centrala motparten får fortsätta att tillhandahålla vissa clearingtjänster eller viss clearingverksamhet under den anpassningsperiod som avses i led b,
   d) eventuella åtgärder som ska vidtas under anpassningsperioden för att begränsa de potentiella kostnaderna för clearingmedlemmar och deras kunder, särskilt dem som är etablerade i unionen.

Vid angivandet av de tjänster och den anpassningsperiod som avses i tredje stycket a och b ska kommissionen beakta

   a) egenskaperna hos de tjänster som erbjuds av den centrala motparten och deras utbytbarhet,
   b) huruvida och i vilken utsträckning utestående clearade transaktioner ska omfattas av genomförandeaktens tillämpningsområde, med beaktande av de rättsliga och ekonomiska konsekvenserna av att de omfattas,
   c) de potentiella kostnadseffekterna för clearingmedlemmar och, om denna information finns tillgänglig, deras kunder, särskilt dem som är etablerade i unionen.

Genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 86.2.”.

"

d)  Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

i)  Inledningsfrasen ska ersättas med följande:"

”3. När Esma bedömer om de villkor som avses i punkt 2 a, b, c och d är uppfyllda ska myndigheten samråda med”.

"

ii)  Led f ska ersättas med följande:"

”f) utgivande centralbanker för alla unionsvalutor för de finansiella instrument som clearats eller som ska clearas av den centrala motparten.”.

"

e)  I punkt 4 ska andra, tredje och fjärde styckena ersättas med följande:"

”Den ansökande centrala motparten ska förse Esma med all information som krävs för ett godkännande. Inom 30 arbetsdagar efter mottagandet ska Esma bedöma om ansökan är fullständig. Om ansökan inte är fullständig ska Esma ange en tidsfrist inom vilken den sökande centrala motparten ska lämna ytterligare information. Esma ska omgående överlämna all information som mottagits från den ansökande centrala motparten till Esmas kollegium för centrala motparter från tredjeland.

Beslutet om godkännande ska grundas på de villkor som fastställs i punkt 2 för centrala motparter i kategori 1 och i punkterna 2 a, b, c och d och 2b för centrala motparter i kategori 2. Det ska vara oberoende av varje bedömning som utgör grund för de likvärdighetsbeslut som avses i artikel 13.3.

Inom 180 arbetsdagar från det att det fastställts att en ansökan är fullständig i enlighet med första stycket ska Esma med fullständig motivering skriftligen underrätta den ansökande centrala motparten om huruvida godkännandet beviljats eller nekats.”.

"

f)  I punkt 4 ska sjätte stycket ersättas med följande:"

”Esma ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över de centrala motparter som godkänts i enlighet med denna förordning och ange om de klassificerats som centrala motparter i kategori 1 eller centrala motparter i kategori 2.”.

"

g)  Punkt 5 ska ersättas med följande:"

”5. Esma ska, efter samråd med de myndigheter och enheter som avses i punkt 3, se över godkännandet av en central motpart som är etablerad i ett tredjeland

   a) om denna centrala motpart avser att utvidga eller minska området för sin verksamhet och sina tjänster i unionen, varvid den ska informera Esma och översända all nödvändig information, och
   b) under alla omständigheter minst vart femte år.

Denna översyn ska genomföras i enlighet med punkterna 2, 2a, 2b, 2c, 3 och 4.

Om Esma, efter den översyn som avses i första stycket, fastställer att en central motpart från tredjeland som har klassificerats som central motpart i kategori 1 bör klassificeras som central motpart i kategori 2, ska Esma fastställa en lämplig anpassningsperiod, som inte får överskrida 18 månader och inom vilken den centrala motparten ska uppfylla de krav som avses i punkt 2b. Esma får förlänga anpassningsperioden med högst ytterligare 6 månader efter en motiverad begäran från den centrala motparten eller den behöriga myndighet som ansvarar för tillsynen av clearingmedlemmar, om en sådan förlängning är motiverad av exceptionella omständigheter och konsekvenser för de clearingmedlemmar som är etablerade i unionen.”.

"

h)  Punkt 6 ska ersättas med följande:"

”6. Kommissionen ska anta en genomförandeakt enligt artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 som fastställer följande:

   a) Att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i ett tredjeland säkerställer att de centrala motparter som är auktoriserade i detta tredjeland fortlöpande följer rättsligt bindande krav som är likvärdiga med de krav som fastställs i avdelning IV i den här förordningen.
   b) Att dessa centrala motparter fortlöpande är föremål för effektiv tillsyn och verkställighet i detta tredjeland.
   c) Att tredjelandets regelverk föreskriver ett effektivt likvärdigt system för godkännande av de centrala motparter som är auktoriserade i enlighet med tredjeländers rättsordningar.

Kommissionen får, för tillämpningen av den genomförandeakt som avses i första stycket, kräva att kraven i denna i praktiken uppfylls fortlöpande av ett tredjeland och att Esma effektivt utövar sitt ansvar gentemot centrala motparter från tredjeland som godkänts enligt punkterna 2 och 2b eller sitt ansvar att övervaka, som avses i punkt 6b, inbegripet genom att godkänna och tillämpa de samarbetsarrangemang som avses i punkt 7.”.

"

i)  Följande punkter ska införas:"

”6a. Kommissionen får anta en delegerad akt i enlighet med artikel 82 för att närmare ange de kriterier som avses i punkt 6 a, b och c.

6b.  Esma ska övervaka utvecklingen när det gäller reglering och tillsyn i tredjeländer för vilka genomförandeakter har antagits i enlighet med punkt 6.

Om Esma konstaterar att utvecklingen när det gäller reglering eller tillsyn i dessa tredjeländer kan påverka den finansiella stabiliteten i unionen eller i en ▌ av medlemsstaterna ska Esma utan dröjsmål informera Europaparlamentet, rådet, kommissionen ▌ och medlemmarna i Esmas kollegium för centrala motparter från tredjeland, vilket avses i artikel 25ba. All sådan information ska behandlas konfidentiellt.

Esma ska en gång om året förelägga kommissionen och medlemmarna i Esmas kollegium för centrala motparter från tredjeland, vilket avses i artikel 25ba, en konfidentiell rapport om utvecklingen när det gäller reglering och tillsyn i de tredjeländer som avses i första stycket.”.

"

j)  ▌Punkt 7 ska ändras på följande sätt:

i)  Inledningsmeningen ska ersättas med följande:"

”7. Esma ska upprätta effektiva samarbetsarrangemang med de berörda behöriga myndigheter i tredjeländer vars rättsliga och tillsynsmässiga regelverk har godkänts som likvärdiga med denna förordning i enlighet med punkt 6. I sådana avtal ska minst följande anges:”.

"

ii)  Led a ska ersättas med följande ▌:"

”a) Mekanismen för informationsutbyte mellan Esma, de utgivande centralbanker som avses i punkt 3 f och de berörda tredjeländernas behöriga myndigheter, inbegripet tillgång till all den information som Esma begär om centrala motparter som är auktoriserade i tredjeländer, såsom betydande ändringar av riskmodeller och riskparametrar, utvidgning av en central motparts verksamhet och tjänster samt ändringar av kundkontostrukturen och av användningen av betalningssystem som i väsentlig grad påverkar unionen.”.

"

iii)  Led d ska ersättas med följande:"

”d) Förfarandena för samordning av tillsynsverksamheten, inbegripet godkännandet från tredjelands myndigheter att tillåta utredningar och kontroller på plats enligt artiklarna 25d respektive 25e.”.

"

iv)  Följande led ska läggas till:"

e) De förfaranden som krävs för en effektiv övervakning av utvecklingen när det gäller reglering och tillsyn i ett tredjeland.

   f) De förfaranden som gör att myndigheter i tredjeland kan säkerställa en effektiv verkställighet av de beslut som Esma antar i enlighet med artiklarna 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m och 25n.
   g) De förfaranden som gör att myndigheter i tredjeland utan onödigt dröjsmål kan informera Esma, kollegiet för centrala motparter från tredjeland som avses i artikel 25ba och de utgivande centralbanker som avses i punkt 3 f om krissituationer som berör den centrala motparten, inklusive utveckling på finansmarknader, och som kan inverka negativt på marknadens likviditet och det finansiella systemets stabilitet i unionen eller i en av medlemsstaterna och de förfaranden och beredskapsplaner som finns för sådana situationer.
   h) Det uttryckliga samtycket från tredjelands myndigheter till vidarebefordran av information de har tillhandahållit till Esma i enlighet med samarbetsavtalen med de myndigheter som avses i punkt 3 och medlemmarna av kollegiet för centrala motparter från tredjeland, med förbehåll för de krav på tystnadsplikt som fastställs i artikel 83.”.

"

v)  Följande sista stycke ska läggas till:"

”Om Esma anser att ett tredjelands behöriga myndighet underlåter att tillämpa någon av de bestämmelser som fastställts i ett samarbetsavtal som upprättats i överensstämmelse med denna punkt, ska Esma konfidentiellt och utan dröjsmål informera kommissionen om detta. I sådana fall får kommissionen besluta att se över den genomförandeakt som antagits i enlighet med punkt 6.”.

"

11.  Följande artiklar ska införas:"

”Artikel 25a

Jämförbar kravuppfyllnad

1.  En central motpart som avses i artikel 25.2b a får inkomma med en motiverad begäran om att Esma ska bedöma huruvida den centrala motparten genom att följa det tillämpliga regelverket i tredjeland, med beaktande av bestämmelserna i den genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 25.6, kan anses uppfylla de krav som avses i artikel 25.2b a och i artikel 16 samt i avdelningarna IV och V.Esma ska omgående översända begäran till kollegiet för centrala motparter från tredjeland.

2.  Den begäran som avses i punkt 1 ska innehålla det sakunderlag som behövs för att utreda om jämförbar kravuppfyllnad föreligger, och ange skälen till varför ett uppfyllande av de krav som är tillämpliga i det berörda tredjelandet motsvarar ett uppfyllande av kraven i artikel 16 och i avdelningarna IV och V.

3.  Kommissionen ska, för att säkerställa att den bedömning som avses i punkt 1 verkligen tar hänsyn till de regulatoriska målen med kraven i artikel 16 och i avdelningarna IV och V samt hela unionens intressen, anta en delegerad akt som närmare anger följande:

   a) Vilka faktorer en bedömning enligt punkt 1 åtminstone ska omfatta.
   b) Former och villkor för hur en sådan bedömning ska göras.

Kommissionen ska anta den delegerade akt som avses i första stycket i enlighet med artikel 82 inom … [tolv månader från och med denna förordnings ikraftträdande].

Artikel 25b

Fortlöpande uppfyllande av villkoren för godkännande

1.  Esma ska ansvara för utförandet av uppgifter till följd av denna förordning som rör tillsynen av att godkända centrala motparter i kategori 2 fortlöpande uppfyller de krav som avses i artikel 25.2b a. Vad gäller beslut i enlighet med artiklarna 41, 44, 46, 50 och 54 ska Esma samråda med de utgivande centralbanker som avses i artikel 25.3 f i enlighet med artikel 24b.1.

Esma ska kräva att varje central motpart i kategori 2 minst en gång om året bekräftar att de krav som avses i artikel 25.2b a, ▌c och d ▌ fortfarande uppfylls.

Om den utgivande centralbank som avses i artikel 25.3 f anser att en central motpart i kategori 2 inte längre uppfyller villkoret i artikel 25.2b b ska den omedelbart underrätta Esma om detta.

2.  Om Esma mottar en underrättelse i enlighet med punkt 1 tredje stycket eller om en central motpart i kategori 2 underlåter att tillhandahålla Esma den bekräftelse som avses i punkt 1 andra stycket, ska den centrala motparten inte längre anses uppfylla villkoren för godkännande i enlighet med artikel 25.2b och det förfarande som fastställs i artikel 25m.2, 25m.3 och 25m.4 ska tillämpas.

3.   Esma ska i samarbete med ESRB utvärdera den förmåga godkända centrala motparter i kategori 2 har att stå emot en ogynnsam utveckling på marknaden i enlighet med artikel 32.2 i förordning (EU) nr 1095/2010 i samverkan med de utvärderingar som avses i artikel 24a.5 b. De utgivande centralbanker som avses i artikel 25.3 f kan bidra till sådana utvärderingar när de fullgör sitt penningpolitiska uppdrag. Esma ska i dessa utvärderingar åtminstone inkludera finansiella och operativa risker och säkerställa överensstämmelse med de utvärderingar av unionens centrala motparters förutsättningar för att stå emot som utförts i enlighet med artikel 21.6 b i denna förordning.

Artikel 25ba

Kollegium för centrala motparter från tredjeland

1.  Esma ska inrätta ett kollegium för centrala motparter från tredjeland i syfte att underlätta utbytet av information.

2.  Kollegiet ska ha följande sammansättning:

   a) Ordföranden för tillsynskommittén för centrala motparter, som ska leda kollegiet.
   b) De två oberoende styrelseledamöterna i tillsynskommittén för centrala motparter.
   c) De behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen av centrala motparter och som utsetts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 22. I medlemsstater där mer än en myndighet har utsetts som behörig i enlighet med artikel 22 ska dessa myndigheter komma överens om en gemensam företrädare.
   d) De behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen av de clearingmedlemmar som är etablerade i unionen.
   e) De behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen av de handelsplatser etablerade i unionen som de centrala motparterna verkar eller kommer att verka på.
   f) De behöriga myndigheter som utövar tillsyn av värdepapperscentraler etablerade i unionen till vilka de centrala motparterna är eller har för avsikt att vara knutna.
   g) Medlemmarna i ECBS.

3.  Kollegiemedlemmarna får begära att tillsynskommittén för centrala motparter diskuterar särskilda frågor relaterade till en central motpart som är etablerad i ett tredjeland. Denna begäran ska vara skriftlig och ska innehålla detaljerade skäl för begäran. Tillsynskommittén för centrala motparter ska ta vederbörlig hänsyn till en sådan begäran och besvara den på lämpligt sätt.

4.  Kollegiets inrättande och verksamhet ska baseras på en skriftlig överenskommelse mellan dess samtliga medlemmar. Tystnadsplikt i enlighet med artikel 83 ska gälla för samtliga kollegiemedlemmar.

Artikel 25bb

Avgifter

1.  Esma ska ta ut följande avgifter av centrala motparter som är etablerade i ett tredjeland i enlighet med den delegerade akt som antas i överensstämmelse med punkt 3:

   a) Avgifter kopplade till ansökningar om godkännande i enlighet med artikel 25.
   b) Årliga avgifter kopplade till Esmas uppgifter i enlighet med denna förordning avseende de centrala motparter som godkänts i enlighet med artikel 25.

2.  De avgifter som avses i punkt 1 ska vara proportionella mot den berörda centrala motpartens omsättning och täcka alla kostnader som Esma ådragit sig för godkännandet och vid fullgörandet av sina uppgifter i enlighet med denna förordning.

3.  Kommissionen ska i enlighet med artikel 82 anta en delegerad akt för att närmare ange följande:

   a) Typer av avgifter.
   b) I vilka fall avgifter ska betalas.
   c) Hur stora avgiftsbeloppen ska vara.
   d) Hur avgifterna ska betalas av följande enheter:
   i) En central motpart som är etablerad i ett tredjeland och som ansöker om godkännande.
   ii) En godkänd central motpart som har klassificerats som en central motpart i kategori 1 i enlighet med artikel 25.2.
   iii) En godkänd central motpart som har klassificerats som en central motpart i kategori 2 i enlighet med artikel 25.2b.

Artikel 25bc

Utövande av de befogenheter som avses i artiklarna 25c–25e

De befogenheter som i enlighet med artiklarna 25c–25e tilldelats Esma eller dess tjänstemän eller någon annan person som bemyndigats av Esma får inte användas för att kräva röjande av information eller handlingar som omfattas av rättsliga privilegier.

Artikel 25c

Begäran om information

1.  Esma får genom en enkel begäran eller genom ett beslut begära att godkända centrala motparter och anknutna tredje parter till vilka dessa centrala motparter har utkontrakterat operativa funktioner eller verksamheter lämnar all information som krävs för att Esma ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning.

2.  När Esma skickar en enkel begäran om information enligt punkt 1 ska Esma

   a) hänvisa till denna artikel som rättslig grund för begäran,
   b) ange syftet med begäran,
   c) specificera de uppgifter som krävs,
   d) fastställa en tidsfrist inom vilken informationen ska lämnas,
   e) underrätta den person av vilken informationen begärs om att denne inte är skyldig att lämna informationen men att den information som lämnas vid ett frivilligt svar på begäran inte får vara oriktig eller vilseledande,
   f) ange de avgifter som föreskrivs i artikel 25g jämförd med avsnitt V led a i bilaga III om svaren på frågorna är oriktiga eller vilseledande.

3.  När Esma genom ett beslut begär information enligt punkt 1 ska Esma

   a) hänvisa till denna artikel som rättslig grund för begäran,
   b) ange syftet med begäran,
   c) specificera de uppgifter som krävs,
   d) fastställa en tidsfrist inom vilken informationen ska lämnas,
   e) ange de viten som föreskrivs i artikel 25h om den begärda informationen är ofullständig,
   f) ange de avgifter som föreskrivs i artikel 25g jämförd med avsnitt V led a i bilaga III om svaren på frågorna är oriktiga eller vilseledande, och
   g) informera om rätten att överklaga beslutet inför Esmas överklagandenämnd och att få beslutet prövat av Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen) i enlighet med artiklarna 60 och 61 i förordning (EU) nr 1095/2010.

4.  De personer som avses i punkt 1 eller deras företrädare och, för personer eller föreningar som inte är juridiska personer, de personer som är utsedda att företräda dem enligt lag eller stadgar, ska lämna den begärda informationen. I behörig ordning befullmäktigade advokater får lämna den begärda informationen på sina huvudmäns vägnar. Huvudmännen förblir ansvariga fullt ut om den lämnade informationen är ofullständig, oriktig eller vilseledande.

5.  Esma ska utan dröjsmål översända en kopia av den enkla begäran eller av beslutet till den behöriga myndigheten i det tredjeland där de personer som avses i punkt 1 och som berörs av begäran om information är bosatta eller etablerade.

Artikel 25d

Allmänna utredningar

1.  För att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning får Esma genomföra alla nödvändiga utredningar av centrala motparter i kategori 2 och anknutna tredjeparter till vilka dessa centrala motparter har utkontrakterat operativa funktioner, tjänster eller verksamheter. I detta syfte ska tjänstemän och andra personer som Esma har bemyndigat ha befogenhet att

   a) granska alla handlingar, uppgifter, förfaranden och allt annat material av relevans för utförandet av dess uppgifter oberoende av i vilken form de föreligger,
   b) ta eller erhålla bestyrkta kopior av eller utdrag ur sådana handlingar, uppgifter, förfaranden och sådant annat material,
   c) kalla till sig centrala motparter i kategori 2 eller deras företrädare eller personal och be dem om muntliga eller skriftliga förklaringar angående sakförhållanden eller dokument som rör föremålet för och syftet med kontrollen samt nedteckna svaren,
   d) höra varje fysisk eller juridisk person som går med på att höras i syfte att samla in information om föremålet för utredningen,
   e) begära in uppgifter om tele- och datatrafik.

Det kollegium för centrala motparter från tredjeland som avses i artikel 25ba ska informeras utan onödigt dröjsmål om de resultat som kan vara relevanta för utförandet av dess uppgifter.

De utgivande centralbanker som avses i artikel 25.3 f får efter en motiverad begäran till Esma delta i sådana utredningar om utredningarna är relevanta för utförandet av deras penningpolitiska uppgifter.

2.  De tjänstemän och andra personer som av Esma har bemyndigats att genomföra sådana utredningar som avses i punkt 1 ska utöva sina befogenheter mot uppvisande av ett skriftligt tillstånd där utredningens föremål och syfte anges. I tillståndet ska även anges de viten som föreskrivs i artikel 25h, när handlingar, uppgifter, förfaranden och övrigt material inte tillhandahålls eller tillhandahålls i ofullständig form eller svaren på de frågor som ställs till centrala motparter i kategori 2 inte lämnas eller är ofullständiga, och de avgifter som föreskrivs i artikel 25g jämförd med avsnitt V led b i bilaga III, om svaren på de frågor som ställs till centrala motparter i kategori 2 är oriktiga eller vilseledande.

3.  Centrala motparter i kategori 2 ska underkasta sig utredningar som inletts genom beslut av Esma. Beslutet ska ange föremålet för och syftet med utredningen, de viten som föreskrivs i artikel 25h, de rättsmedel som finns tillgängliga enligt förordning (EU) nr 1095/2010 samt rätten att få beslutet prövat av domstolen.

4.  Innan en central motpart i kategori 2 informeras om en utredning ska Esma underrätta den behöriga myndigheten i det tredjeland där utredningen ska genomföras om utredningen och namnge de bemyndigade personerna. Tjänstemän vid tredjelandets behöriga myndighet kan, på begäran av Esma, bistå de bemyndigade personerna vid utredningen. Tjänstemän vid tredjelandets behöriga myndighet får också närvara vid utredningarna. Utredningar som genomförs i ett tredjeland i enlighet med denna artikel ska genomföras i överenstämmelse med de samarbetsavtal som har ingåtts med tredjelandets berörda myndighet ▌.

Artikel 25e

Kontroller på plats

1.  För att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning får Esma genomföra alla nödvändiga kontroller på plats i företagslokaler, på mark eller i egendom som tillhör centrala motparter i kategori 2 och anknutna tredjeparter till vilka dessa centrala motparter har utkontrakterat operativa funktioner, tjänster eller verksamheter.

De centralbanker som utger de finansiella instrument som clearats av den centrala motparten får inkomma med en begäran till Esma om att delta i sådana kontroller på plats om det behövs för utövandet av deras penningpolitiska uppgifter.

Esmas kollegium för centrala motparter från tredjeland som avses i artikel 25ba ska informeras utan onödigt dröjsmål om de resultat som kan vara relevanta för utförandet av dess uppgifter.

2.  Tjänstemän och andra personer som Esma bemyndigat att genomföra en kontroll på plats ska ha tillträde till alla företagslokaler eller mark som tillhör de juridiska personer som är föremål för ett utredningsbeslut som antagits av Esma och ska ha alla de befogenheter som föreskrivs i artikel 25d.1. De ska även ha befogenhet att försegla företagslokaler, räkenskaper eller affärshandlingar så länge och i den omfattning det är nödvändigt för kontrollen.

3.  Esma ska i tillräckligt god tid anmäla kontrollen till den behöriga myndigheten i det tredjeland där kontrollen ska genomföras. Om det krävs för kontrollernas korrekta genomförande och effektivitet får Esma, efter att ha informerat det relevanta tredjelandets behöriga myndighet, genomföra kontrollen på plats utan förhandsanmälan till den centrala motparten. Kontroller som genomförs i ett tredjeland i enlighet med denna artikel ska genomföras i överensstämmelse med de samarbetsavtal som har ingåtts med tredjelandets berörda myndighet ▌.

De tjänstemän och andra personer som Esma har bemyndigat att genomföra en kontroll på plats ska utöva sina befogenheter mot uppvisande av ett skriftligt tillstånd, som anger kontrollens föremål och syfte liksom de viten som föreskrivs i artikel 25h om de berörda personerna inte underkastar sig kontrollen.

4.  Centrala motparter i kategori 2 ska underkasta sig kontroller på plats som beordrats genom ett beslut av Esma. Beslutet ska ange föremålet för och syftet med kontrollen, fastställa den dag då den ska inledas och ange de viten som föreskrivs i artikel 25h, de rättsmedel som finns tillgängliga enligt förordning (EU) nr 1095/2010 samt rätten att få beslutet prövat av domstolen.

5.  På begäran av Esma får tjänstemän som är anställda vid den behöriga myndigheten i det tredjeland där kontrollen ska genomföras samt de personer som har bemyndigats eller utsetts av denna myndighet, aktivt bistå de tjänstemän och andra personer som har bemyndigats av Esma. Tjänstemän vid tredjelandets berörda behöriga myndighet får också närvara vid kontrollerna på plats.

6.  Esma får också begära att tredjeländers behöriga myndigheter på dess vägnar utför särskilda utredningsuppgifter och kontroller på plats som föreskrivs i denna artikel och artikel 25d.1.

7.  Om de tjänstemän och andra medföljande personer som Esma bemyndigat finner att en person motsätter sig en kontroll som har beslutats enligt denna artikel, får det berörda tredjelandets behöriga myndighet lämna dem nödvändigt bistånd och, vid behov, begära bistånd av polis eller annan motsvarande verkställande myndighet för att de ska kunna genomföra sin kontroll på plats.

Artikel 25f

Förfaranderegler för tillsynsåtgärder och avgifter

1.  Om Esma vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna förordning upptäcker att det finns allvarliga indikationer på att det kan föreligga sakförhållanden som kan utgöra en eller flera av de överträdelser som förtecknas i bilaga III, ska Esma utse en oberoende utredare inom Esma för att utreda saken. Utredaren får inte vara inblandad eller ha varit direkt eller indirekt inblandad i godkännande- eller tillsynsprocessen avseende den berörda centrala motparten och ska utföra sina funktioner oberoende av Esma.

2.  Utredaren ska utreda de påstådda överträdelserna och därvid ta hänsyn till eventuella kommentarer som lämnas av de personer som är föremål för utredningarna samt lämna in en fullständig dossier med utredningsresultaten till Esma.

För att utföra sina uppgifter får utredaren utöva befogenheten att begära information enligt artikel 25c och att genomföra utredningar och kontroller på plats enligt artiklarna 25d och 25e. När utredaren utövar dessa befogenheter ska denne rätta sig efter artikel 25bb.

När utredaren utför sina uppgifter ska denne ha tillgång till alla handlingar och all information som samlats in av Esma.

3.  När utredningen är avslutad ska utredaren, innan dossiern med utredningsresultaten lämnas till Esma, ge de personer som är föremål för utredningarna möjlighet att höras i de frågor som utreds. Utredaren ska grunda sina utredningsresultat uteslutande på sakförhållanden som de berörda personerna har fått möjlighet att yttra sig över.

Rätten till försvar för de berörda personerna ska iakttas fullt ut under utredningar enligt denna artikel.

4.  När utredaren lämnar dossiern med resultaten till Esma ska denne underrätta de personer som är föremål för utredningarna om detta. De personer som är föremål för utredningarna ska ha rätt att få tillgång till dossiern, med förbehåll för andra personers berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas. Tillgången till dossiern ska inte omfatta konfidentiella uppgifter eller Esmas interna förberedande handlingar.

5.  Esma ska, på grundval av dossiern med de resultat utredaren kommit fram till och om de berörda personerna begär det, efter att ha hört de personer som är föremål för utredningarna enligt artikel 25i, avgöra om en eller flera av de överträdelser som förtecknas i bilaga III har begåtts av de personer som varit föremål för utredningarna och ska i sådana fall vidta en tillsynsåtgärd enligt artikel 25n och ålägga avgifter enligt artikel 25g.

6.  Utredaren ska inte delta i Esmas överläggningar eller på något annat sätt ingripa i Esmas beslutsprocess.

7.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 82 om närmare förfaranderegler för utövande av befogenheten att ålägga avgifter eller viten, inbegripet bestämmelser om rätten till försvar, tidsfrister och indrivande av avgifter eller viten, samt preskriptionstiden när det gäller åläggande och verkställighet av sanktioner.

8.  Esma ska överlämna ärenden ▌ till lämpliga myndigheter för utredning och eventuell lagföring om den vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna förordning upptäcker att det finns allvarliga indikationer på att det skulle kunna föreligga sakförhållanden som den vet utgör ett brott i enlighet med det tillämpliga regelverket i tredjelandet. Dessutom ska Esma inte ålägga avgifter eller viten i de fall där myndigheten känner till att ett tidigare frikännande eller en tidigare fällande dom som bygger på identiska eller väsentligen samma sakförhållanden redan har vunnit laga kraft som ett resultat av straffrättsliga förfaranden enligt nationell lagstiftning.

Artikel 25g

Avgifter

1.  Om Esma i enlighet med artikel 25f.5 anser att en central motpart uppsåtligen eller av oaktsamhet har begått någon av de överträdelser som förtecknas i bilaga III ska den fatta ett beslut om att ålägga avgifter i enlighet med punkt 2 i den här artikeln.

En central motpart ska anses ha begått en uppsåtlig överträdelse om Esma upptäcker objektiva omständigheter som visar att den centrala motparten eller dess företagsledning har handlat med avsikt att begå överträdelsen.

2.  Basbeloppen för de avgifter som avses i punkt 1 ska vara högst det dubbla beloppet av den vinst som gjorts eller de förluster som har kunnat undvikas genom överträdelsen, om dessa kan fastställas, eller högst 10 % av en juridisk persons totala årsomsättning föregående verksamhetsår såsom denna definieras i relevant unionslagstiftning.

3.  De basbelopp som fastställs i punkt 2 ska vid behov justeras med hänsyn till försvårande eller förmildrande omständigheter på grundval av de relevanta koefficienter som fastställs i bilaga IV.

De relevanta försvårande koefficienterna ska tillämpas var för sig på basbeloppet. Om mer än en försvårande koefficient är tillämplig ska skillnaden mellan basbeloppet och det belopp som följer av tillämpningen av varje enskild försvårande koefficient adderas till basbeloppet.

De relevanta förmildrande koefficienterna ska tillämpas var för sig på basbeloppet. Om mer än en förmildrande koefficient är tillämplig ska skillnaden mellan basbeloppet och det belopp som följer av tillämpningen av varje enskild förmildrande koefficient subtraheras från basbeloppet.

4.  Utan hinder av punkterna 2 och 3 ska avgiftsbeloppet inte uppgå till mer än 20 % av den berörda centrala motpartens årsomsättning under det föregående verksamhetsåret, och i de fall den centrala motparten direkt eller indirekt har dragit ekonomiska fördelar av överträdelsen ska avgiftsbeloppet minst motsvara dessa fördelar.

Om en handling eller underlåtenhet som en central motpart har gjort sig skyldig till utgör mer än en av de överträdelser som förtecknas i bilaga III ska endast det högre avgiftsbelopp som har beräknats i enlighet med punkterna 2 och 3 och som är hänförligt till en av överträdelserna tillämpas.

Artikel 25h

Viten

1.  Esma ska fatta beslut om att vite ska åläggas för att tvinga

   a) en central motpart i kategori 2 att upphöra med en överträdelse, i enlighet med ett beslut som fattats enligt artikel 25n.1 a,
   b) en person som avses i artikel 25c.1 att lämna fullständig information som har begärts genom ett beslut i enlighet med artikel 25c,
   c) en central motpart i kategori 2,
   i) att underkasta sig en utredning och särskilt att tillhandahålla fullständiga handlingar, uppgifter, rutiner och annat nödvändigt material samt komplettera och korrigera annan information som tillhandahållits i samband med en utredning som inletts genom beslut enligt artikel 25d, eller
   ii) att underkasta sig kontroller på plats som begärts genom beslut enligt artikel 25e.

2.  Vitet ska vara effektivt och proportionellt. Vite ska betalas per förseningsdag.

3.  Utan hinder av punkt 2 ska vitesbeloppet uppgå till 3 % av den genomsnittliga dagliga omsättningen under det föregående verksamhetsåret eller, när det gäller fysiska personer, 2 % av den genomsnittliga dagsinkomsten under det föregående kalenderåret. Vitesbeloppet ska beräknas från det datum som anges i beslutet om åläggande av vitet.

4.  Vite ska åläggas för maximalt sex månader från och med att Esma meddelar sitt beslut. Efter det att denna period löpt ut ska Esma se över åtgärden.

Artikel 25i

Hörande av berörda personer

1.  Innan beslut fattas om avgifter eller vite enligt artiklarna 25g och 25h ska Esma ge de personer som är föremål för förfarandena möjlighet att höras om de omständigheter som Esma påtalat. Esma ska endast grunda sina beslut på omständigheter som de personer som är föremål för förfarandena har getts möjlighet att yttra sig över.

2.  Den första punkten är inte tillämplig om skyndsamma åtgärder krävs för att förhindra att det finansiella systemet lider väsentlig och omedelbar skada. Esma får i sådana fall anta ett preliminärt beslut och ska ge de berörda personerna möjlighet att höras snarast möjligt efter det att Esma har fattat sitt beslut.

3.  Rätten till försvar för personer som är föremål för förfarandena ska iakttas fullt ut under förfarandena. De ska ha rätt att få tillgång till Esmas dossier i ärendet, med förbehåll för andra personers berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas. Tillgången till dossiern ska inte omfatta konfidentiella uppgifter eller Esmas interna förberedande handlingar.

Artikel 25j

Offentliggörande, art, verkställighet och fördelning av avgifter och viten

1.  Esma ska offentliggöra alla avgifter och viten som har ålagts enligt artiklarna 25g och 25h utom i de fall då offentliggörandet skulle skapa allvarlig oro på finansmarknaderna eller orsaka de berörda parterna oproportionellt stor skada. Sådana offentliggöranden får inte innehålla personuppgifter i den mening som avses i förordning (EG) nr 45/2001.

2.  Avgifter och viten som har ålagts i enlighet med artiklarna 25g och 25h ska vara av administrativ karaktär.

3.  Om Esma beslutar att inte ålägga avgifter eller vite ska Esma informera Europaparlamentet, rådet, kommissionen och det relevanta tredjelandets behöriga myndigheter om detta och motivera sitt beslut.

4.  Avgifter och viten som åläggs enligt artiklarna 25g och 25h ska vara verkställbara.

Verkställigheten ska följa de civilprocessrättsliga regler som gäller i den medlemsstat eller det tredjeland inom vars territorium den sker.

5.  De belopp som åläggs i form av avgifter och viten ska tillfalla Europeiska unionens allmänna budget.

Artikel 25k

Domstolens prövning

Domstolen ska ha obegränsad behörighet att pröva beslut genom vilka Esma har ålagt avgifter eller viten. Den får upphäva, sänka eller höja ålagda avgifter eller viten.

Artikel 25l

Ändringar av bilaga IV

I syfte att beakta utvecklingen på finansmarknaderna ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 82 med avseende på åtgärder för att ändra bilaga IV.

Artikel 25m

Återkallelse av godkännande

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25n ▌ och om inte annat följer av punkterna nedan ska Esma, efter samråd med de myndigheter och enheter som avses i artikel 25.3, återkalla ett godkännandebeslut som antagits i enlighet med artikel 25 om ▌

   a) den berörda centrala motparten inte har utnyttjat godkännandet inom sex månader, uttryckligen har avsagt sig ▌godkännandet eller inte har bedrivit någon verksamhet på mer än sex månader,
   b) den berörda centrala motparten har erhållit godkännandet på grundval av oriktiga uppgifter eller på något annat sätt i strid med gällande regler,
   c) den berörda centrala motparten allvarligt och systematiskt har åsidosatt något av villkoren för godkännande enligt artikel 25.2b eller inte längre uppfyller något av dessa villkor, och i någon av dessa situationer inte har vidtagit de korrigerande åtgärder som Esma har begärt inom en lämpligt fastställd tidsram på maximalt sex månader,
   d) Esma inte är i stånd att på ett verkningsfullt sätt utöva sitt ansvar enligt denna förordning gentemot den berörda centrala motparten, på grund av att den centrala motpartens myndighet i tredjelandet underlåtit att tillhandahålla Esma all relevant information eller samarbeta med Esma i enlighet med artikel 25.7,
   e) den genomförandeakt som avses i artikel 25.6 har återkallats eller upphävts, eller om något av villkoren för denna akt inte längre uppfylls.

Esma får begränsa återkallelsen till en viss tjänst, verksamhet eller klass av finansiellt instrument.

Esma ska vid fastställandet av den dag då beslutet att återkalla godkännandet ska träda i kraft försöka minimera potentiella störningar på marknaden och fastställa en lämplig anpassningsperiod som inte får överskrida två år.

2.  Innan Esma återkallar godkännandet i enlighet med punkt 1 c, ska Esma beakta möjligheten att vidta de åtgärder som anges i artikel 25n.1 a–c.

▌ Om Esma slår fast att korrigerande åtgärder inom den fastställda ramen på maximalt sex månader enligt punkt 1 c inte har vidtagits eller att de åtgärder som har vidtagits inte är lämpliga, ska Esma efter samråd med de myndigheter som avses i artikel 25.3 återkalla godkännandebeslutet.

3.  Esma ska, utan onödigt dröjsmål, meddela det relevanta tredjelandets behöriga myndighet om ett beslut att återkalla godkännandet av en central motpart.

4.  Om någon av de myndigheter som avses i artikel 25.3 anser att ett av villkoren i punkt 1 har uppfyllts kan den begära att Esma ska granska om villkoren för återkallelse av godkännandet av en godkänd central motpart eller av dess godkännande för en viss tjänst, verksamhet eller klass av finansiella instrument har uppfyllts. Om Esma beslutar att inte återkalla godkännandet av den ▌ berörda centrala motparten ska Esma lämna en fullständig motivering av detta till den begärande myndigheten.

Artikel 25n

Tillsynsåtgärder

1.  Om Esma i enlighet med artikel 25f.5 finner att en central motpart i kategori 2 har begått någon av de överträdelser som förtecknas i bilaga III, ska Esma fatta ett eller flera av följande beslut:

   a) Kräva att den centrala motparten upphör med överträdelsen.
   b) Ålägga avgifter enligt artikel 25g.
   c) Utfärda offentliga underrättelser.
   d) Återkalla godkännandet av en central motpart eller av dess godkännande för en viss tjänst, verksamhet eller klass av finansiella instrument i enlighet med artikel 25m.

2.  När Esma fattar beslut enligt punkt 1, ska Esma beakta överträdelsens natur och allvar med hänsyn till följande kriterier:

   a) Överträdelsens varaktighet och frekvens.
   b) Huruvida överträdelsen har visat på allvarliga brister eller systembrister i den centrala motpartens förfaranden, ledningssystem eller interna kontroller.
   c) Huruvida överträdelsen har lett till, underlättat eller på annat sätt avser ekonomisk brottslighet.
   d) Huruvida överträdelsen har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet.

3.  Esma ska utan onödigt dröjsmål underrätta den berörda centrala motparten om varje beslut som antas enligt punkt 1 och meddela beslutet till det relevanta tredjelandets behöriga myndigheter och kommissionen. Esma ska offentliggöra varje sådant beslut på sin webbplats inom tio arbetsdagar från dagen för antagandet.

När Esma offentliggör sitt beslut enligt första stycket ska Esma också offentliggöra att den centrala motparten har rätt att överklaga beslutet och, i förekommande fall, att ett sådant överklagande har lämnats in, med angivande av att överklagandet inte har suspensiv verkan, samt att Esmas överklagandenämnd har möjlighet att tillfälligt upphäva tillämpningen av det överklagade beslutet i enlighet med artikel 60.3 i förordning (EU) nr 1095/2010.”.

"

12.  I artikel 32.1 ska följande stycke läggas till:"

”Kollegiet ska i enlighet med artikel 19 lämna ett yttrande om den behöriga myndighetens bedömning av den underrättelse som föreskrivs i artikel 31.2 och de uppgifter som avses i artikel 31.3.”.

"

13.  I artikel 35.1 ska sista stycket ersättas med följande:"

”En central motpart får inte utkontraktera central verksamhet kopplad till riskhantering, såvida inte sådan utkontraktering godkänns av den behöriga myndigheten. Kollegiet ska lämna ett yttrande om den behöriga myndighetens beslut i enlighet med artikel 19.”.

"

14.   Artikel 49 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

”1. En central motpart ska regelbundet se över sina modeller och parametrar för att beräkna sina marginalsäkerhetskrav, bidrag till obeståndsfonden, krav på säkerheter och andra mekanismer för riskkontroll. Den ska utsätta modellerna för rigorösa och återkommande stresstester för att bedöma motståndskraften vid extrema men samtidigt möjliga marknadsförhållanden, och ska genomföra utfallstester för bedömning av den antagna metodens tillförlitlighet. Den centrala motparten ska erhålla en oberoende validering, underrätta sin behöriga myndighet och Esma om resultaten av de genomförda testerna och erhålla validering från dem ▌ i enlighet med punkterna 1a, 1b, 1c, 1d och 1e innan den genomför någon betydande ändring av modellerna eller parametrarna.

Kollegiet ska lämna ett yttrande om de antagna modellerna och parametrarna och alla betydande ändringar av dessa i enlighet med följande punkter.

Esma ska säkerställa att informationen om resultaten av stresstesterna vidarebefordras till de europeiska tillsynsmyndigheterna, ECBS och Gemensamma resolutionsnämnden så att dessa kan bedöma finansiella företags exponering mot centrala motparters obestånd.”.

"

b)  Följande punkter ska läggas till:"

”1a. Om en central motpart planerar att göra en betydande ändring av de modeller och parametrar som avses i punkt 1 ska den ansöka om validering av denna ändring hos den behöriga myndigheten och Esma. Den centrala motparten ska till sina ansökningar bifoga en oberoende validering av den planerade ändringen. Den behöriga myndigheten och Esma ska bekräfta mottagandet av den fullständiga ansökan till den centrala motparten.

1b.  Inom 50 arbetsdagar från det att de fullständiga ansökningarna har tagits emot ska den behöriga myndigheten och Esma göra en riskbedömning av den centrala motparten och lämna sina rapporter till det kollegium som inrättats i enlighet med artikel 18.

1c.  Inom 30 arbetsdagar från det att de rapporter som avses i punkt 1b har tagits emot ska kollegiet anta ett majoritetsyttrande i enlighet med artikel 19.3. Trots möjligheten att ge en preliminär tillåtelse i enlighet med punkt 1e får den behöriga myndigheten inte anta ett beslut om att bevilja eller avslå valideringen av betydande ändringar av modeller och parametrar förrän ett sådant yttrande har antagits av kollegiet, såvida kollegiet inte har underlåtit att anta yttrandet inom tidsfristen.

1d.  Inom 90 arbetsdagar från det att de ansökningar som avses i punkt 1a har tagits emot ska den behöriga myndigheten och Esma skriftligen med fullständig motivering underrätta den centrala motparten och varandra om huruvida validering beviljats eller avslagits.

1e.  Den centrala motparten får inte göra någon betydande ändring av de modeller och parametrar som avses i punkt 1 innan den erhållit valideringarna från den behöriga myndigheten och Esma. Den ▌ behöriga myndigheten kan i överenskommelse med Esma och i vederbörligen motiverade fall preliminärt tillåta en betydande ändring av dessa modeller eller parametrar innan dessa har validerats.”.

"

c)  Följande punkt ska läggas till:"

”5. I syfte att säkerställa enhetliga villkor vid tillämpning av denna artikel ska Esma, efter samråd med EBA, andra berörda behöriga myndigheter och medlemmarna i ECBS, utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som närmare anger villkoren för när ändringar av de modeller och parametrar som avses i punkt 1 är betydande.

Esma ska lägga fram dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den ... [12 månader efter denna förordnings ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta tekniska standarder för tillsyn i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”.

"

15.  Artikel 82 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkterna 2, 3 och 4 ska ersättas med följande:"

”2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.6, 4.3, 25.2a, 25.6a, 25a.3, 25bb.3, 25f.7, 25l, 64.7, 70, 72.3 och 85.2 ska ges till kommissionen tills vidare.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 1.6, 4.3, 25.2a, 25.6a, 25a.3, 25bb.3, 25f.7, 25l, 64.7, 70, 72.3 och 85.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den sträva efter att samråda med Esma och ska samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.”.

"

b)  Punkt 6 ska ersättas med följande:"

”6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 1.6, 4.3, 25.2a, 25.6a, 25a.3, 25bb.3, 25f.7, 25l, 64.7, 70, 72.3 och 85.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”.

"

16.  I artikel 85 ska följande punkter läggas till:"

”6. Esma ska, i samarbete med ESRB och i överenskommelse med, i enlighet med artikel 24b.3, de utgivande centralbankerna för alla unionsvalutor för de finansiella instrument som har clearats eller ska clearas av den centrala motpart från tredjeland till vilken den genomförandeakt som avses i artikel 25.2c tredje stycket riktar sig, lämna en rapport till kommissionen om tillämpningen av bestämmelserna i den genomförandeakten, och särskilt bedöma huruvida den finansiella stabilitetsrisken för unionen eller en eller flera medlemsstater har begränsats tillräckligt. Esma ska lämna sin rapport till kommissionen inom tolv månader efter slutet av den anpassningsperiod som fastställts i artikel 25.2c tredje stycket b. Den utgivande centralbankens samtycke bör endast aves valutan som den utger och inte rapporten som helhet.

Inom tolv månader efter det att den rapport som avses i det första stycket har lämnats in ska kommissionen utarbeta en rapport om tillämpningen av bestämmelserna i den genomförandeakten. Kommissionen ska lägga fram sin rapport för Europaparlamentet och rådet, åtföljd av eventuella lämpliga förslag.

7.  Senast … [36 månader efter ikraftträdandet av denna förordning] ska kommissionen utarbeta en rapport med en bedömning av effektiviteten hos

   a) Esmas utförande av sina uppgifter, särskilt hur effektivt tillsynskommittén för centrala motparter har lyckats främja konvergensen och samstämmigheten i tillämpningen av denna förordning bland de behöriga myndigheter som avses i artikel 22 och de kollegier som avses i artikel 18,
   b) ramen för godkännande och tillsyn av centrala motparter från tredjeland,
   c) ramen för säkerställandet av likvärdiga förutsättningar bland centrala motparter som har auktoriserats i enlighet med artikel 14 och bland auktoriserade centrala motparter och centrala motparter från tredjeland som godkänts i enlighet med artikel 25,
   d) ansvarsfördelningen mellan Esma, de behöriga myndigheterna och de utgivande centralbankerna.

Kommissionen ska lägga fram denna rapport för Europaparlamentet och rådet, åtföljd av eventuella lämpliga förslag.”.

"

17.   I artikel 89 ska följande punkter läggas till:"

”3a. Esma ska inte utöva sina befogenheter enligt artikel 25.2a, 25.2b och 25.2c förrän dagen för ikraftträdandet av den delegerade akt som avses i artikel 25.2a andra stycket och i artikel 25a.3 och vad gäller centrala motparter för vilka Esma inte har antagit ett beslut i enlighet med artikel 25.1 före den … [datumet för denna förordnings ikraftträdande], förrän den tillämpliga genomförandeakt som avses i artikel 25.6 träder i kraft.

3b.  Esma ska inrätta och förvalta ett kollegium enligt artikel 25ba för alla centrala motparter som har godkänts i enlighet med artikel 25 före den … [datumet för denna förordnings ikraftträdande] inom fyra månader från ikraftträdandet av den delegerade akt som avses i artikel 25.2a andra stycket ▌.

3c.  Esma ska ompröva beslut om godkännande som antagits enligt artikel 25.1 före den … [datumet för denna förordnings ikraftträdande] i enlighet med artikel 25.5 och inom 18 månader från ikraftträdandet av den delegerade akt som avses i artikel 25.2a andra stycket.

Om Esma efter den omprövning som avses i det första stycket slår fast att en central motpart som har godkänts före den … [datumet för denna förordnings ikraftträdande] kan anses tillhöra kategori 2 enligt artikel 25.2a, ska Esma fastställa en lämplig anpassningsperiod som inte får överskrida 18 månader inom vilken den centrala motparten måste uppfylla de krav som avses i artikel 25.2b. Esma får förlänga anpassningsperioden med högst ytterligare 6 månader efter en motiverad begäran från den centrala motparten eller någon av de behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen av clearingmedlemmar som är etablerade i unionen, om en sådan förlängning är motiverad av exceptionella omständigheter och konsekvenserna för de clearingmedlemmar som är etablerade i unionen.”.

"

18.  Artikel 90 ska ersättas med följande:"

”Artikel 90

Esmas personal och resurser

Senast den ... [två år efter denna ändringsförordnings ikraftträdande] ska Esma bedöma personal- och resursbehoven till följd av de befogenheter och uppgifter Esma får i enlighet med denna förordning och förelägga Europaparlamentet, rådet och kommissionen en rapport.”.

"

19.   Texten i bilagan till denna förordning ska läggas till som bilagorna III och IV.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ... den ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA

Följande ska läggas till som bilagorna III och IV till förordning (EU) nr 648/2012:

”BILAGA III

Förteckning över överträdelser som avses i artikel 25g.1

I.  Överträdelser som gäller kapitalkrav:

a)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 16.1 om den inte ständigt har tillgång till ett startkapital på minst 7,5 miljoner EUR.

b)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 16.2 om dess kapital – inklusive balanserade vinstmedel och reserver – inte står i proportion till den risk som är kopplad till den centrala motpartens verksamhet och inte alltid är tillräckligt för att vid behov och inom rimlig tid kunna säkerställa en ordnad avveckling eller omstrukturering av verksamheten och erbjuda den centrala motparten tillräckligt skydd mot kreditrisker, motpartsrisker, marknadsrisker, operativa risker, rättsliga risker och affärsrisker som inte redan täcks av särskilda finansiella resurser enligt artiklarna 41, 42, 43 och 44.

II.  Överträdelser som gäller organisatoriska krav eller intressekonflikter:

a)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 26.1 om den inte har stabila styrformer som omfattar en tydlig organisationsstruktur med en väldefinierad, transparent och konsekvent ansvarsfördelning, effektiva metoder för att identifiera, hantera, övervaka och rapportera de risker som denna motpart är eller kan bli utsatt för och inte har tillfredsställande rutiner för intern kontroll, däribland sunda förfaranden för administration och redovisning.

b)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 26.2 om den inte infört regler och rutiner som är tillräckligt effektiva för att säkerställa att denna förordning följs, inklusive ledningens och de anställdas efterlevnad av alla bestämmelser i denna förordning.

c)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 26.3 om den inte upprätthåller en organisationsstruktur som säkerställer en kontinuerlig och väl fungerande verksamhet och tillhandahållande av tjänster, eller om den inte använder lämpliga och proportionella system, resurser och förfaranden.

d)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 26.4 om den inte klart skiljer på rapporteringsrutinerna för dess riskhantering och för dess övriga verksamhet.

e)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 26.5 om den inte inför, tillämpar och upprätthåller en lönepolitik som främjar sund och effektiv riskhantering och som inte skapar incitament för mildrade riskstandarder.

f)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 26.6 om den inte har tillräckliga IT-system som kan hantera dess tjänsters och verksamhets komplexitet, mångfald och inriktning, så att den tryggar hög säkerhetsstandard och att dess uppgifter är säkra och konfidentiella.

g)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 26.7 om den inte kostnadsfritt offentliggör sina styrformer, regelverket för verksamheten, samt sina inträdeskriterier för clearingmedlemskap.

h)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 26.8 om den inte är föremål för ofta förekommande och oberoende revisioner eller om inte resultaten av dessa revisioner meddelas styrelsen eller tillhandahålls Esma.

i)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 27.1 eller artikel 27.2 andra stycket om den inte säkerställer att företagsledningen och styrelsen har tillräckligt gott anseende och tillräcklig erfarenhet som säkerställer en sund och ansvarsfull ledning av den centrala motparten.

j)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 27.2 om den inte säkerställer att minst en tredjedel och minst två av ledamöterna av styrelsen är oberoende eller genom att inte bjuda in företrädare för clearingmedlemmarnas kunder till styrelsemöten när det gäller frågor som avser artiklarna 38 och 39 eller om den kopplar ersättningen till de oberoende och andra icke arbetande styrelseledamöterna till den centrala motpartens affärsresultat.

k)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 27.3 om den inte klart anger styrelsens roll och ansvar eller om den inte tillhandahåller styrelsemötenas protokoll till Esma eller till revisorerna.

l)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 28.1 om den inte inrättar en riskkommitté eller inte har en riskkommitté bestående av företrädare för dess clearingmedlemmar, oberoende styrelseledamöter och företrädare för dess kunder, om den tillsätter riskkommittén på ett sätt som ger en av dessa grupper majoritet i riskkommittén eller om den inte informerar Esma om riskkommitténs aktiviteter och beslut om Esma har begärt att bli informerad.

m)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 28.2 om den inte klart anger riskkommitténs mandat, styrformer för att trygga dess oberoende, verksamhetsregler, valbarhetskriterier och valförfarande för ledamöterna av riskkommittén, om den inte gör dessa styrformer offentliga eller inte fastställer att riskkommitténs ordförande ska vara en oberoende styrelseledamot och att riskkommittén rapporterar direkt till styrelsen och håller regelbundna möten.

n)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 28.3 om den inte låter riskkommittén ge råd till styrelsen om omständigheter som kan påverka den centrala motpartens riskhantering eller inte gör rimliga ansträngningar för att samråda med riskkommittén om utveckling som kan påverka den centrala motpartens riskhantering i krissituationer.

o)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 28.5 om den inte skyndsamt underrättar Esma om alla beslut där styrelsen beslutar att inte följa riskkommitténs råd.

p)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 29.1 om den inte i minst tio år bevarar alla registeruppgifter om sina tjänster och sin verksamhet, så att Esma kan kontrollera den centrala motpartens efterlevnad av denna förordning.

q)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 29.2 om den inte i minst tio år efter att avtal löpt ut bevarar alla uppgifter om alla avtal som den har behandlat på ett sätt som gör det möjligt att fastställa de ursprungliga villkoren i en transaktion innan den clearades av den centrala motparten.

r)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 29.3 om den inte på begäran av Esma och relevanta ECBS-medlemmar tillhandahåller registeruppgifter och information enligt artikel 29.1 och 2 och all information om clearade avtals positioner, oberoende av den handelsplats där transaktionerna verkställdes.

s)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 30.1 om den inte ger information, eller ger falsk eller ofullständig information, till Esma om vilka av dess aktieägare eller medlemmar, oavsett om de är fysiska eller juridiska personer, som direkt eller indirekt har kvalificerade innehav och upplysningar om storleken på sådana innehav.

t)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 30.4 om den låter de personer som avses i artikel 30.1 utöva ett inflytande som sannolikt inverkar menligt på en sund och ansvarsfull ledning av den centrala motparten.

u)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 31.1 om den inte anmäler, eller ger falsk eller ofullständig information, till Esma om förändringar av sin ledning eller inte lämnar alla upplysningar som krävs för att Esma ska kunna bedöma efterlevnaden av artikel 27.1 eller artikel 27.2 andra stycket.

v)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 33.1 om den inte upprätthåller effektiva organisatoriska och administrativa skriftliga förfaranden för att påvisa och hantera eventuella intressekonflikter mellan den centrala motparten, inklusive dess ledning, anställda eller personer med direkt eller indirekt kontroll eller nära förbindelser, och dess clearingmedlemmar eller kunder som den centrala motparten känner till, eller om den inte upprätthåller och genomför lämpliga förfaranden för lösande av sådana eventuella intressekonflikter.

w)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 33.2 om den inte, innan den accepterar nya transaktioner från en clearingmedlem, klart och tydligt underrättar denna clearingmedlem eller en berörd kund till denna clearingmedlem som är känd för den centrala motparten om intressekonflikters allmänna karaktär eller orsaker, om den centrala motpartens organisatoriska och administrativa förfaranden för hantering av intressekonflikter inte med tillfredsställande säkerhet kan utesluta risken att en clearingmedlems eller kunds intressen skadas.

x)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 33.3 om den i sina skriftliga förfaranden inte beaktar sådana omständigheter som kan skapa intressekonflikter som motparten är eller bör vara medveten om och som är en följd av strukturen och affärsverksamheten i andra företag som den är moder- eller dotterföretag till.

y)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 33.5 om den inte vidtar alla rimliga åtgärder för att undvika att uppgifter i dess system missbrukas eller förhindra att sådana uppgifter används för annan affärsverksamhet eller att en fysisk person som har en nära förbindelse med en central motpart eller en juridisk person med ställning som moder- eller dotterföretag till den centrala motparten använder konfidentiella uppgifter som registrerats vid den centrala motparten i kommersiella syften, såvida inte den kund som de konfidentiella uppgifterna tillhör har gett sitt förhandsgodkännande.

z)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 36.1 om den inte agerar rättvist och professionellt i sina clearingmedlemmars och kunders intresse.

aa)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 36.2 om den inte har tillgängliga, transparenta och rättvisa regler för skyndsam hantering av klagomål.

bb)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 37.1 eller 37.2 om den fortlöpande tillämpar diskriminerande, oklara eller subjektiva tillträdeskriterier, på annat sätt fortlöpande underlåter att säkerställa ett rättvist och öppet tillträde till den centrala motparten, fortlöpande underlåter att säkerställa att dess clearingmedlemmar har tillräckliga finansiella resurser och operativ kapacitet att fullgöra de skyldigheter som följer av ett deltagande i denna centrala motpart eller underlåter att göra en årlig omfattande genomgång av sina clearingmedlemmars regelefterlevnad.

cc)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 37.4 om den inte har objektiva och transparenta förfaranden för avstängning och utträde under ordnade former för clearingmedlemmar som inte längre uppfyller de kriterier som avses i artikel 37.1.

dd)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 37.5 om den nekar clearingmedlemmar som uppfyller de kriterier som avses i artikel 37.1 tillträde om detta inte vederbörligen motiverats skriftligt och är grundat på en omfattande riskanalys.

ee)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 38.1 om den inte erbjuder sina clearingmedlemmars kunder separat tillgång till de specifika tjänster som tillhandahålls.

ff)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 39.7 om den inte erbjuder de separeringsnivåer som avses i den punkten på skäliga affärsmässiga villkor.

III.  Överträdelser som gäller operativa krav:

a)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 34.1 om den inte utformar, tillämpar eller upprätthåller en lämplig strategiplan för kontinuerlig verksamhet och en katastrofplan för att kunna upprätthålla verksamheten, snabbt kunna återuppta den och fullgöra den centrala motpartens skyldigheter, samt för att kunna återställa alla transaktioner som de var vid tidpunkten för störningen, så att den centrala motpartens verksamhet är fortsatt säker och den kan fullfölja avvecklingen vid fastställt datum.

b)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 34.2 om den inte upprättar, genomför och upprätthåller ett adekvat förfarande som säkerställer en ordnad avveckling eller överföring vid rätt tidpunkt och på rätt sätt av kunders och clearingmedlemmars tillgångar och positioner om ett godkännande skulle återkallas till följd av ett beslut enligt artikel 25.

c)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 35.1 andra stycket om den utkontrakterar central verksamhet kopplad till riskhantering.

d)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 39.1 om den inte har separata register och separat bokföring som gör att man när som helst och utan dröjsmål på den centrala motpartens konton klart och tydligt kan separera tillgångar och positioner som innehas för en clearingmedlems räkning från tillgångar och positioner som innehas för en annan clearingmedlems räkning och från den centrala motpartens egna tillgångar.

e)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 39.2 om den inte erbjuder eller på begäran har separata register och separat bokföring som gör att varje clearingmedlem på konton hos denna centrala motpart klart och tydligt kan separera clearingmedlemmens tillgångar och positioner från tillgångar och positioner som innehas för clearingmedlemmens kunders räkning.

f)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 39.3 om den inte erbjuder eller på begäran har separata register och separat bokföring som gör att varje clearingmedlem på konton hos den centrala motparten klart och tydligt kan separera en kunds tillgångar och positioner från dem som innehas för andra kunders räkning, eller genom att inte på begäran erbjuda clearingmedlemmarna möjligheten att öppna fler konton i eget namn för sina kunders räkning.

g)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 40 om den inte mäter och bedömer sin likviditet och kreditexponering mot varje clearingmedlem och i tillämpliga fall mot annan central motpart som den ingått samverkansöverenskommelse med, på nära realtidsbasis, eller om den inte har tillgång till relevanta prisuppgifter för att effektivt kunna mäta sin exponering till en rimlig kostnad.

h)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 41.1 om den inte, för att begränsa sin kreditexponering, tillämpar, kräver och driver in marginalsäkerheter från sina clearingmedlemmar och i tillämpliga fall från de centrala motparter som den har samverkansöverenskommelse med, eller genom att inte tillämpa, kräva och driva in marginalsäkerheter som är tillräckliga för att täcka eventuella exponeringar som den centrala motparten beräknar skulle kunna föreligga tills motsvarande positioner avvecklats, för att över en lämplig tidshorisont täcka förluster från minst 99 % av exponeringsrörelserna eller för att säkerställa att en central motpart åtminstone på dagsbasis från alla sina clearingmedlemmar har fullständiga säkerheter för alla sina exponeringar, och i tillämpliga fall från de centrala motparter som den har samverkansöverenskommelser med, eller för att vid behov ta hänsyn till eventuella procykliska effekter.

i)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 41.2 om den inte för fastställandet av sina marginalsäkerhetskrav tillämpar modeller och parametrar som inbegriper de clearade produkternas riskegenskaper och tar hänsyn till intervallet mellan indrivningar av marginalsäkerheter, till marknadens likviditet och till möjliga förändringar under transaktionens löptid.

j)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 41.3 om den inte kräver och driver in marginalsäkerheter under loppet av dagen, åtminstone när i förväg fastställda tröskelvärden överskridits.

k)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 42.3 om den inte har en obeståndsfond som åtminstone ger den möjlighet att vid extrema men samtidigt möjliga marknadsförhållanden klara att den clearingmedlem som den har störst exponering mot hamnar på obestånd, eller att den näst största och tredje största clearingmedlemmen gör det, om deras sammanlagda exponering är större, eller genom att inte utarbeta scenarier som inkluderar de mest volatila perioder som har förekommit på de marknader där den centrala motparten tillhandahåller sina tjänster eller en rad potentiella framtidsscenarier som tar hänsyn till plötsliga utförsäljningar av finansiella medel och snabbt minskad marknadslikviditet.

l)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 43.2 om den obeståndsfond som avses i artikel 42 och de andra finansiella medel som avses i artikel 43.1 inte säkerställer att den klarar av att minst de två clearingmedlemmar som den har störst exponering mot hamnar på obestånd vid extrema men samtidigt möjliga marknadsförhållanden.

m)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 44.1 om den inte alltid har tillgång till tillräcklig likviditet för att kunna utföra sina tjänster och utöva sin verksamhet, eller genom att inte dagligen mäta sitt potentiella likviditetsbehov.

n)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 45.1, 45.2 och 45.3 om den, när en clearingmedlem hamnar på obestånd, inte använder de marginalsäkerheter som denna clearingmedlem ställt för att täcka förlusterna innan andra medel tas i anspråk.

o)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 45.4 om den inte använder avsatta egna medel innan den använder bidragen till obeståndsfonden från clearingmedlemmar som inte är på obestånd.

p)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 46.1 om den för att täcka sin inledande och fortlöpande exponering mot sina clearingmedlemmar godtar något annat än mycket likvida säkerheter med minimala kredit- och marknadsrisker om andra säkerheter inte är tillåtna enligt den delegerade akt som kommissionen antar enligt artikel 46.3.

q)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 47.1 om den investerar sina finansiella medel på annat sätt än i kontanter eller mycket likvida finansiella instrument med minimala marknads- och kreditrisker som kan realiseras snabbt och med minimala negativa priseffekter.

r)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 47.3 om den inte deponerar de finansiella instrument som ställs som marginalsäkerheter eller utgör bidrag till obeståndsfonder hos operatörer av avvecklingssystem för värdepapper som erbjuder fullständigt skydd av dessa finansiella instrument och där dessa är tillgängliga, eller inte använder andra mycket säkra arrangemang med auktoriserade finansinstitut.

s)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 47.4 om den inte gör kontantinsättningar genom mycket säkra arrangemang med auktoriserade finansinstitut eller genom centralbankers stående insättningsfaciliteter eller med andra jämförbara faciliteter som centralbanker ställer till förfogande.

t)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 47.5 om den deponerar tillgångar hos en tredje part utan att se till att tillgångar som tillhör clearingmedlemmarna kan identifieras separat från de tillgångar som tillhör den centrala motparten och från tillgångar som tillhör den tredje parten genom konton med olika benämningar i den tredje partens räkenskaper eller genom andra likvärdiga åtgärder som ger samma skyddsnivå, eller om den inte vid behov snabbt kan få tillgång till de finansiella instrumenten.

u)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 47.6 om den investerar sitt kapital eller medel kopplade till de krav som fastställs i artikel 41, 42, 43 eller 44 i sina egna eller sitt moder- eller dotterföretags värdepapper.

v)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 48.1 om den inte har detaljerade förfaranden som ska tillämpas när en clearingmedlem inte följer den centrala motpartens deltagandekrav enligt artikel 37 inom tidsfristen och i enlighet med de förfaranden som den centrala motparten inrättat, inte preciserar vilka förfaranden som ska tillämpas om det inte är den centrala motparten som förklarar att clearingmedlemmen har hamnat på obestånd eller inte ser över dessa förfaranden årligen.

w)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 48.2 om den när en clearingmedlem hamnar på obestånd inte agerar snabbt för att begränsa förluster och likviditetspåfrestningar och säkerställer att avvecklingen av en clearingmedlems positioner inte stör den centrala motpartens verksamhet eller utsätter clearingmedlemmar som inte är på obestånd för förluster som de inte kunde förutse eller kontrollera.

x)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 48.3 om den inte omedelbart underrättar Esma innan obeståndsförfarandet har tillkännagivits eller utlösts.

y)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 48.4 om den inte kontrollerar att dess obeståndsförfaranden kan genomföras och vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att den har rättslig befogenhet att avveckla de positioner som den clearingmedlem som har hamnat på obestånd innehar och att överföra eller realisera de positioner som tillhör den clearingmedlemmens kunder.

z)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 49.1 om den inte regelbundet ser över sina modeller och parametrar för att beräkna sina marginalsäkerhetskrav, bidrag till obeståndsfonden, krav på säkerheter och andra mekanismer för riskkontroll, om den inte utsätter modellerna för rigorösa och återkommande stresstester för att bedöma motståndskraften vid extrema men samtidigt möjliga marknadsförhållanden, om den inte genomför utfallstester för bedömning av den använda metodens tillförlitlighet, om den inte erhåller en oberoende validering eller inte underrättar Esma om de genomförda testernas resultat och inte får Esmas validering innan den genomför någon betydande ändring av modellerna eller parametrarna.

aa)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 49.2 om den inte regelbundet testar de viktigaste komponenterna i sina förfaranden för obestånd och vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att samtliga clearingmedlemmar förstår dem och har etablerat lämpliga förfaranden för att agera vid obestånd.

bb)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 50.1 om den inte använder centralbanksmedel för avveckling av sina transaktioner när detta är praktiskt genomförbart och sådana är tillgängliga eller om den inte vidtar åtgärder för att strikt begränsa kontantavvecklingsrisker om centralbanksmedel inte används.

cc)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 50.3 om den inte, när den är skyldig att leverera eller motta finansiella instrument, i möjligaste mån eliminerar den huvudsakliga risken genom att använda system för leverans mot betalning.

dd)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 50a eller artikel 50b om den inte beräknar KCCP på det sätt som fastställs i denna artikel eller inte följer de regler för beräkning av KCCP som anges i artiklarna 50a.2, 50b och 50d.

ee)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 50a.3 om den inte beräknar KCCP minst en gång i kvartalet eller mer sällan än Esma kräver i enlighet med artikel 50a.3.

ff)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 51.2 om den inte har en icke-diskriminerande tillgång både till de uppgifter den behöver från en handelsplats för att kunna fullgöra sitt uppdrag, under förutsättning att den centrala motparten uppfyller handelsplatsens operativa och tekniska krav, och till det relevanta avvecklingssystemet.

gg)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 52.1 om den ingår en samverkansöverenskommelse utan att uppfylla kraven i leden a, b, c och d i den punkten.

hh)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 53.1 om den inte klart och tydligt på kontona separerar tillgångar och positioner som innehas för en annan central motpart räkning med vilken den har ingått en samverkansöverenskommelse.

ii)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 54.1 om den ingår en samverkansöverenskommelse utan Esmas föregående godkännande.

IV.  Överträdelser som gäller transparens och tillgång till information:

a)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 38.1 om den inte offentliggör priser och avgifter för varje tjänst som tillhandahålls separat, inklusive avdrag och rabatter och villkoren för att åtnjuta dessa.

b)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 38.1 om den inte lämnar information om kostnader och intäkter för sina tjänster till Esma.

c)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 38.2 om den inte lämnar information till sina clearingmedlemmar och deras kunder om de risker som de tjänster som tillhandahålls är förenade med.

d)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 38.3 om den inte till sina clearingmedlemmar och Esma rapporterar den prisinformation som den har använt för att beräkna sina exponeringar vid dagens slut mot sina clearingmedlemmar eller om den inte offentliggör clearade transaktionsvolymer för varje instrument som clearats av den centrala motparten i aggregerad form.

e)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 38.4 om den inte offentliggör de operativa och tekniska kraven med avseende på kommunikationsprotokollen för de format för innehåll och meddelanden som den använder för att kommunicera med tredje parter, inklusive de operativa och tekniska krav som avses i artikel 7.

f)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 38.5 om den inte offentliggör clearingmedlemmars eventuella överträdelser av de kriterier som avses i artikel 37.1 eller de krav som fastställs i artikel 38.1, utom i de fall då Esma anser att offentliggörandet skulle utgöra ett hot mot den finansiella stabiliteten eller förtroendet för marknaden, skapa allvarlig oro på finansmarknaderna eller orsaka de berörda parterna oproportionerlig skada.

g)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 39.7 om den inte offentliggör skyddsnivåerna och kostnaderna för de olika separeringsnivåer som den tillhandahåller.

h)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 49.3 om den inte offentliggör nyckeluppgifter om sin riskhanteringsmodell och sina antaganden för genomförandet av de stresstester som avses i artikel 49.1.

i)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 50.2 om den inte klart anger sina skyldigheter i fråga om leveranser av finansiella instrument, inklusive om den är skyldig att leverera eller motta ett finansiellt instrument eller om den ersätter parter vid förluster i samband med leverans.

j)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 50c.1 om den inte rapporterar de uppgifter som avses i artikel 50c.1 a, b, c, d och e till de clearingmedlemmar som är institut eller till deras behöriga myndigheter.

k)  En central motpart i kategori 2 bryter mot artikel 50c.2 om den inte informerar de clearingmedlemmar som är institut minst kvartalsvis eller mer sällan än Esma kräver i enlighet med artikel 50c.2.

V.  Överträdelser som gäller hinder för tillsynsverksamheten:

a)  En central motpart bryter mot artikel 25c om den underlåter att tillhandahålla information som svar på ett beslut om begäran av information enligt artikel 25c.2 eller lämnar oriktig eller vilseledande information som svar på en enkel begäran om information från Esma i enlighet med artikel 25c.2 eller 25c.3 eller som svar på ett beslut från Esma om begäran om information i enlighet med artikel 25c.3.

b)  En central motpart eller dess företrädare lämnar oriktiga eller vilseledande svar på frågor som ställs enligt artikel 25d.1 c.

c)   En central motpart följer inte artikel 25d.1 e eftersom den inte tillmötesgår Esmas begäran om uppgifter över tele- eller datatrafik.

d)  En central motpart i kategori 2 rättar sig inte i rimlig tid efter en tillsynsåtgärd som Esma antagit enligt artikel 25n.

e)  En central motpart i kategori 2 underkastar sig inte den kontroll på plats som krävs enligt ett utredningsbeslut som Esma antagit ▌ enligt artikel 25e.

BILAGA IV

Förteckning över koefficienter kopplade till försvårande och förmildrande faktorer vid tillämpning av artikel 25g.3.

Följande koefficienter ska vara kumulativt tillämpliga på de basbelopp som avses i artikel 25g.2:

I.  Justeringskoefficienter kopplade till försvårande omständigheter:

a)  Om överträdelsen har begåtts upprepade gånger ska koefficienten 1,1 tillämpas för varje gång den upprepats.

b)  Om överträdelsen har begåtts i mer än sex månader ska koefficienten 1,5 tillämpas.

c)  Om överträdelsen har visat på systembrister i den centrala motpartens organisation, särskilt i dess förfaranden, ledningssystem eller interna kontroller, ska koefficienten 2,2 tillämpas.

d)  Om överträdelsen påverkar kvaliteten på en central motparts verksamhet och tjänster negativt ska koefficienten 1,5 tillämpas.

e)  Om överträdelsen har begåtts uppsåtligen ska koefficienten 2 tillämpas.

f)  Om inga korrigerande åtgärder har vidtagits sedan överträdelsen konstaterades ska koefficienten 1,7 tillämpas.

g)  Om den centrala motpartens företagsledning inte har samarbetat med Esma i samband med myndighetens utredningar ska koefficienten 1,5 tillämpas.

II.  Justeringskoefficienter kopplade till förmildrande omständigheter:

a)  Om överträdelsen har begåtts under en kortare period än tio arbetsdagar ska koefficienten 0,9 tillämpas.

b)  Om den centrala motpartens företagsledning kan visa att den har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att förebygga överträdelsen ska koefficienten 0,7 tillämpas.

c)  Om den centrala motparten har uppmärksammat Esma på överträdelsen på ett snabbt, ändamålsenligt och fullständigt sätt ska koefficienten 0,4 tillämpas.

d)  Om den centrala motparten frivilligt har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dylika överträdelser inte kan begås på nytt ska koefficienten 0,6 tillämpas.”.

(1)* TEXTEN HAR ÄNNU INTE GENOMGÅTT JURISTLINGVISTISK SLUTGRANSKNING.
(2)EUT C 385, 15.11.2017, s. 3.
(3)Yttrande av den 20 september 2017 (EUT C 434, 15.12.2017, s. 63).
(4)Europaparlamentets ståndpunkt av den 18 april 2019.
(5)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).
(6)Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

Senaste uppdatering: 29 april 2019Rättsligt meddelande