Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0165(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0437/2018

Внесени текстове :

A8-0437/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/04/2019 - 10.19

Приети текстове :

P8_TA(2019)0439

Приети текстове
PDF 236kWORD 64k
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП ***I
P8_TA-PROV(2019)0439A8-0437/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0331),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0212/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 20 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0437/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 79.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП(1)
P8_TC1-COD(2018)0165

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Инициативата за съюз на капиталовите пазари има за цел да намали зависимостта от банковото кредитиране, да диверсифицира пазарните източници на финансиране за всички малки и средни предприятия (МСП) и да насърчи емитирането на облигации и акции от МСП на публичните пазари. Дружествата, установени в Съюза, които желаят да набират капитал на местата на търговия, са изправени пред високи еднократни и текущи разходи за оповестяване и за спазване на нормативната уредба, което може преди всичко да ги демотивира да се регистрират за публична търговия на местата на търговия в Съюза. Освен това акциите, емитирани от МСП на местата на търговия в Съюза, често притежават по-ниски нива на ликвидност и по-висока волатилност, което увеличава цената на капитала, като прави този източник на финансиране прекалено обременителен. Следователно от съществено значение е наличието на хоризонтална политика на Съюза за МСП. Необходимо е тази политика да бъде приобщаваща, последователна и ефективна и да взема предвид различните подгрупи МСП и различните им потребности.

(2)  С Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(4) бе създаден нов тип места на търговия — пазарите за растеж на МСП, вид многостранна система за търговия (МСТ), за да се улесни достъпът до капитали за МСП и за да им се даде възможността да растат, и за да се улесни по-нататъшното развитие на специализирани пазари, които имат за цел да посрещнат нуждите на МСП, които са емитенти на тези пазари и имат потенциал за растеж. В Директива 2014/65/ЕС също се предвижда, че „вниманието следва да бъде насочено към начина, по който бъдещото регулиране следва допълнително да стимулира и насърчи използването на този пазар, така че да се засили неговата привлекателност за инвеститорите и да се осигури намаляване на административните тежести и да се предоставят допълнителни стимули за МСП да получат достъп до капиталовите пазари чрез пазари за растеж на МСП“. В своето становище по предложението на Комисията за настоящия регламент Европейският икономически и социален комитет изтъква, че недостатъчната комуникация и бюрократичният подход създават значителни пречки и че трябва да бъдат полагани много повече усилия за преодоляването им. В допълнение Икономическият и социален комитет заявява, че комуникацията следва да бъде насочена към най-ниското ниво във веригата, като включва сдруженията на МСП, социалните партньори и търговските палати.

(3)  Беше отбелязано обаче, че емитентите, допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП, се възползват от сравнително малко регулаторни облекчения в сравнение с емитентите, допуснати до търговия на МСТ или на регулирани пазари. Повечето от задълженията, посочени в Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета, се прилагат по еднакъв начин за всички емитенти, независимо от техния размер или мястото на търговия, на което техните финансови инструменти са допуснати до търговия. Това слабо разграничаване между емитентите на пазарите за растеж на МСП и емитентите на многостранни системи за търговия има възпиращ ефект за МСТ да предприемат действия за регистрация като пазар за растеж на МСП, което се доказва от ниската степен на използване на знака „пазар за растеж на МСП“ към настоящия момент. Следователно е необходимо да се въведат допълнителни пропорционални облекчения с цел адекватно насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП.

(4)  Привлекателността на пазарите за растеж на МСП следва да бъде засилена чрез допълнително намаляване на разходите за спазване на нормативната уредба и облекчаване на административната тежест за емитентите на пазарите за растеж на МСП. За да се гарантират най-високи стандарти на спазване на нормативната уредба на регулираните пазари, облекченията, предвидени в настоящия регламент, следва да бъдат ограничени до дружества, регистрирани на пазари за растеж на МСП, независимо от факта, че не всички МСП са регистрирани на пазари за растеж на МСП и не всички дружества, регистрирани на пазари за растеж на МСП, са МСП. Съгласно Директива 2014/65/ЕС до търговия на пазар за растеж на МСП могат да бъдат допуснати до 50% от предприятията, които не са МСП, за да се поддържа рентабилността на бизнес модела на пазарите за растеж на МСП, посредством, inter alia, ликвидността на ценните книжа на дружества, които не са МСП. Предвид рисковете, свързани с прилагането на различен набор от правила за емитентите, регистрирани на места на търговия от една и съща категория, а именно пазарите за растеж на МСП, промените, посочени в настоящия регламент, не следва да се ограничават само до емитенти, които са МСП. С цел последователност в подхода спрямо емитентите и яснота за инвеститорите намаляването на разходите за спазване на нормативната уредба и облекчаването на административната тежест следва да се прилагат за всички емитенти на пазарите за растеж на МСП, независимо от тяхната пазарна капитализация. Необходимо е да има по-ясна насоченост към МСП — крайните бенефициери на настоящия регламент — и към техните потребности. От решаващо значение в този процес е административното опростяване, но са необходими и други стъпки. Трябва да се положат усилия за подобряване на пряко достъпната за МСП информация във връзка с възможностите за тяхното финансиране, за да се стимулира развитието им.

(4a)  Успехът на даден пазар за растеж на МСП не следва да се определя само по брой регистрирани дружества, а по-скоро по темпа на растеж, постигнат от регистрираните дружества. Регулаторните облекчения следва да се прилагат в полза на онези по-малки дружества, които имат потенциал за растеж.

(5)  Съгласно член 10 от Регламент (ЕС) № 596/2014 незаконното разкриване на вътрешна информация възниква, когато дадено лице разполага с такава информация и я разкрива на кое да е друго лице, освен когато разкриването е извършено при обичайното упражняване на дейност, професия или служебни задължения. Съгласно член 11, параграф 4 разкриването на вътрешна информация в хода на пазарно проучване се счита за извършено в рамките на обичайното упражняване на дейността, професията или служебните задължения на лицето, при условие че се спазват определени процедури, установени от рамката за пазарното проучване. Пазарното проучване се състои в съобщаване на информация на един или повече потенциални инвеститори преди обявяването на сделката, за да се оцени интересът на потенциалните инвеститори към евентуална сделка и условията, свързани с нея, като например нейният евентуален размер или цена. По време на фазата на договаряне при частните емисии на облигации емитентите ▌ провеждат обсъждания с ограничен брой потенциални квалифицирани инвеститори (съгласно определението в Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета(5)) и договарят всички договорни условия на сделката с тези квалифицирани инвеститори. Съобщаването на информация по време на тази фаза на договаряне на частни емисии на облигации има за цел оформянето и завършването на сделката в нейната цялост, а не оценяване на интереса на потенциалните инвеститори по отношение на предварителните параметри на сделката. Налагането на изискване за пазарно проучване за частните емисии на облигации може понякога да бъде обременително и да има възпиращ ефект за започването на обсъждания за подобни сделки както за емитентите, така и за инвеститорите. За да се стимулира привлекателността на частните емисии на облигации, разкриването на вътрешна информация за тези сделки на квалифицирани инвеститори следва да се счита за извършено при обичайното упражняване на дейност, професия или служебни задължения и следва да бъде изключено от обхвата на режима относно пазарното проучване, при условие че е налице подходящо споразумение за неразкриване на информация.

(6)  Известна ликвидност на акциите на емитента може да се постигне чрез механизми за осигуряване на ликвидност, като например споразумения за маркет-мейкинг или договори за осигуряване на ликвидност. Споразумението за маркет-мейкинг включва договор между пазарния оператор и трета страна, която се ангажира да поддържа ликвидността на определени акции и в замяна на това получава отстъпки от таксите за търговия. Договорът за осигуряване на ликвидност е договор между емитент и трета страна, която се ангажира да осигури ликвидност на акциите на емитента и от негово име. За да се гарантира напълно запазването на интегритета на пазара, договорите за осигуряване на ликвидност следва да бъдат достъпни за всички емитенти на пазарите за растеж на МСП в рамките на Съюза, стига да са изпълнени някои условия. Не всички компетентни органи са установили, по силата на член 13 от Регламент (ЕС) № 596/2014, приети пазарни практики във връзка с договорите за осигуряване на ликвидност ▌, което означава, че не всички емитенти на пазарите за растеж на МСП в Съюза в момента имат достъп до схеми за ликвидност. Тази липса на схеми за ликвидност може да бъде пречка за ефективното развитие на пазарите за растеж на МСП. Поради това е необходимо да се установи рамка на Съюза, която да позволи на емитентите на пазарите за растеж на МСП да сключват договор за осигуряване на ликвидност с доставчик на ликвидност в друга държава членка, ако липсват приети пазарни практики, установени на национално равнище. За целта съгласно тази рамка на ЕС лице, което сключва договор за осигуряване на ликвидност с доставчик на ликвидност, няма да се счита за участващо в манипулиране на пазара. От съществено значение обаче е рамката на Съюза за договорите за осигуряване на ликвидност на пазарите за растеж на МСП ▌да не заменя, а по-скоро да допълва съществуващите или бъдещите приети национални пазарни практики. От съществено значение е компетентните органи да си запазят възможността да установяват приети пазарни практики за договорите за осигуряване на ликвидност, за да приспособят техните условия към местните особености или за да разширят обхвата на тези споразумения, така че да включва неликвидни ценни книжа, различни от търгуваните на местата на търговия.

(7)  За да се гарантира единно прилагане на рамката на Съюза относно договорите за осигуряване на ликвидност, посочена в съображение 6, Регламент (ЕС) № 596/2014 следва да бъде изменен с цел оправомощаване на Комисията да приеме технически стандарти за изпълнение, разработени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, съдържащи образец, който да се използва за целите на такива договори. Комисията следва да приеме тези технически стандарти за изпълнение посредством актове за изпълнение по силата на член 291 от Договора и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета(6).

(7а)  Използването на пазарите за растеж на МСП следва активно да се насърчава. Много МСП все още не знаят за съществуването им като нова категория места на търговия.

(8)  Съгласно член 17, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 596/2014 емитентите могат да решат да отложат публичното разкриване на вътрешна информация, ако има вероятност техните законни интереси да бъдат засегнати. От емитентите обаче се изисква да уведомят компетентния орган за това и да дадат обяснение на основанията в подкрепа на решението. Задължението на емитентите, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия само на пазар за растеж на МСП, да документират писмено причините, поради които са решили да отложат разкриването на информация, може да бъде обременително. Счита се, че облекченото изискване за емитентите, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия само на пазар за растеж на МСП, което се състои в задължението да се предоставя обяснение на причините за отлагането единствено при поискване от компетентния орган, няма да окаже значително въздействие върху способността на компетентния орган да следи разкриването на вътрешна информация, като същевременно ▌ ще облекчи административната тежест за емитентите на пазарите за растеж на МСП, при условие че компетентните органи продължат да бъдат уведомявани за решението за отлагане и са в състояние да започнат разследване, ако имат съмнения относно това решение.

(9)  Сегашните по-малко строги изисквания за емитентите на пазарите за растеж на МСП да представят, в съответствие с член 18, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 596/2014, списък на лицата с достъп до вътрешна информация само при поискване от компетентния орган, имат ограничено практическо въздействие, тъй като за тези емитенти продължава да важи изискването за текущ контрол на лицата, които се определят като лица с достъп до вътрешна информация в контекста на текущи проекти. Поради това съществуващото облекчение следва да бъде заменено от възможността емитентите на пазарите за растеж на МСП да поддържат само списък на лицата, които имат редовен достъп до вътрешна информация при обичайното упражняване на служебните си задължения, като например директори, членове на управителните органи или вътрешни съветници. За емитентите на пазарите за растеж на МСП би било обременително бързо да адаптират пълния списък на лицата с достъп до вътрешна информация, определен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/347 на Комисията. Същевременно, тъй като някои държави членки считат, че списъците на лицата с достъп до вътрешна информация са важен елемент за осигуряване на високо ниво на интегритет на пазара, държавите членки следва да разполагат с възможността да въведат изискване емитентите на пазарите за растеж на МСП да предоставят по-подробни списъци на лицата с достъп до вътрешна информация, които включват всички лица с достъп до вътрешна информация. Независимо от това, като се вземе предвид необходимостта да се гарантира пропорционалност на административната тежест за МСП, тези списъци следва да съдържат облекчено количество информация в сравнение с пълните списъци на лицата с достъп до вътрешна информация.

(9a)  От съществено значение е да се поясни, че задължението за изготвяне на списъци на лицата с достъп до вътрешна информация е както на емитентите, така и на лицата, действащи от тяхно име или за тяхна сметка. Следва да бъдат изяснени отговорностите на лицата, които действат от името или за сметка на емитента във връзка с изготвянето на списъци на лицата с достъп до вътрешна информация, с цел да се избегне различното тълкуване и практики в целия Съюз. Съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 596/2014 следва да бъдат съответно изменени.

(10)  По силата на член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 емитентите трябва да оповестяват публично сделките на заемащите ръководни постове и тясно свързаните с тях лица в рамките на три дни след сделката. Същият краен срок се прилага по отношение на задължението на заемащите ръководни постове и тясно свързаните с тях лица да уведомяват емитента за своите сделки. В случаите, когато емитентите и участниците на пазара на квоти за емисии са уведомени със закъснение от заемащите ръководни постове и тясно свързаните с тях лица за техните сделки, тези емитенти и участници на пазара на квоти за емисии срещат технически трудности да спазят тридневния срок, което може да породи проблеми, свързани с отговорността. Поради това на емитентите ▌и участниците на пазара на квоти за емисии следва да бъде разрешено да оповестяват сделки в рамките на два дни след като заемащите ръководни постове и тясно свързаните с тях лица са извършили уведомяване за тези сделки.

(10a)  Член 1, параграф 4 (за публичните предлагания на ценни книжа) и член 1, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета позволяват на емитента при определени условия да не изготвя проспект в случай на предложение за размяна, сливане или разделяне. Вместо това на пазара трябва да се предостави на разположение документ, в който се съдържа минимална информация, описваща сделката и нейното отражение върху емитента. Този документ не подлежи нито на преглед, нито на одобрение от националния компетентен орган и съдържанието му следва да е облекчено в сравнение с проспекта. Една непредвидена последица от това освобождаване е, че при някои обстоятелства нерегистрирано дружество емитент може да извърши първоначалното допускане до търговия на ценните си книжа без да изготвя проспект, като по този начин лишава инвеститорите от полезната информация, съдържаща се в проспекта, и същевременно избягва преглед от националния компетентен орган на информацията, предоставена на пазара. Поради това е целесъобразно да се въведе изискване нерегистрираният емитент, който иска да бъде допуснат до търговия след предложение за размяна, сливане или разделяне, да изготвя проспект.

(10б)  Член 14 от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета понастоящем не допуска използването на опростен проспект за емитенти, чиито дялови ценни книжа са били постоянно допускани до търговия на регулиран пазар или на пазар за растеж на МСП през най-малко последните 18 месеца, и които искат да емитират ценни книжа, даващи достъп до дялови ценни книжа, взаимозаменяеми с дялови ценни книжа, които са били емитирани преди това. Във връзка с това член 14 следва да бъде изменен, за да се позволи на емитентите да използват опростен проспект.

(11)  Пазарите за растеж на МСП не следва да се възприемат като последния етап в увеличаването на броя на емитентите и следва да дават възможност на успешно развиващите се дружества да растат и в даден момент да се прехвърлят на регулираните пазари, за да се възползват от по-висока ликвидност и по-голям брой инвеститори. За да се улесни прехвърлянето от пазар за растеж на МСП към регулиран пазар, разрастващите се дружества следва да могат да прилагат опростения режим на оповестяване ▌, както е предвидено в член 14 от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета, за допускане на регулиран пазар на ценни книжа, взаимозаменяеми със ценни книжа, които са били емитирани преди това, при условие че тези дружества са предлагали публично ценни книжа, които са били постоянно допускани до търговия на пазар за растеж на МСП за период от най-малко две години и са изпълнявали изцяло задълженията за предоставяне на информация и оповестяване през целия период, когато са били регистрирани. Такъв период от време би следвало да даде възможност на емитентите да придобият достатъчно опит и да предоставят информация на пазара относно финансовото си състояние и изискванията за предоставяне на информация съгласно разпоредбите на Директива 2014/65/ЕС.

(12)  Съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета(7) емитентите на пазари за растеж на МСП не са задължени да публикуват своите финансови отчети съгласно Международните стандарти за финансово отчитане. За да се избегне обаче отклоняването от стандартите на регулираните пазари, емитентите на пазари за растеж на МСП, които биха желали да използват опростения режим на оповестяване за прехвърляне на регулиран пазар, следва да изготвят своите най-актуални финансови отчети, включително сравнителната информация за предходната година, в съответствие с посочения регламент, при условие че от тях ще се изисква да изготвят консолидирани отчети. Емитентите на пазари за растеж на МСП, от които няма да се изисква да изготвят консолидирани отчети, следва да спазват националното право на държавата членка, в която е учредено дружеството.

(12a)  Общата цел на настоящия регламент е изцяло съобразена с целите на проспекта на ЕС за растеж, определени в член 15 от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета. Проспектът на ЕС за растеж е кратък и следователно икономичен за изготвяне, което намалява разходите на МСП. МСП следва да могат да изберат да използват проспекта на ЕС за растеж. Установеното в момента определение за МСП в Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета може да бъде прекалено ограничително, особено по отношение на емитенти, кандидатстващи за допускане до търговия на пазар за растеж на МСП, които са по-големи от традиционните МСП. В резултат на това по отношение на публичните предлагания, следвани непосредствено от първоначално допускане до търговия на пазар за растеж на МСП, по-малките дружества няма да са в състояние да използват проспекта на ЕС за растеж, дори и тяхната пазарна капитализация след първоначалното им допускане до търговия да е по-ниска от 200 милиона евро. Следователно член 15 от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета следва да бъде изменен, за да се позволи на дружествата, които кандидатстват за първоначално публично предлагане с ориентировъчна пазарна капитализация под 200 милиона евро, да изготвят проспект на ЕС за растеж.

(12б)  Предвид значението на МСП за функционирането на икономиката на Съюза, специално внимание следва да се отдели на въздействието на законодателството на Съюза в областта на финансовите услуги върху финансирането на МСП. За да се съобрази с това значение, Комисията следва при преразглеждане на цялото законодателство, което засяга финансирането на регистрирани и нерегистрирани МСП, да анализира регулаторните и административните пречки, включително за научните изследвания, които ограничават или възпрепятстват инвестициите в МСП. При това Комисията следва да прави оценка на еволюцията на капиталовите потоци към МСП и да се стреми да създаде благоприятна регулаторна среда за стимулиране на финансирането на МСП.

(13)  Поради това регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) № 2017/1129 следва да бъдат съответно изменени.

(14)  Измененията, предвидени в настоящия регламент, следва да се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Член 1 обаче се прилага 12 месеца след влизането в сила,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) № 596/2014

Регламент (ЕС) № 596/2014 се изменя, както следва:

1.  В член 11 се вмъква следният параграф 1а:"

„1а. Когато дадено предлагане на ценни книжа е предназначено единствено за квалифицирани инвеститори съгласно определението в член 2, буква д) от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета*, съобщаването на информация на тези квалифицирани инвеститори за целите на договарянето на условията за тяхното участие в емитирането на облигации от емитент, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на място на търговия, или от трета страна, която действа от негово име или за негова сметка, не представлява пазарно проучване. Това съобщаване се счита за извършено при обичайното упражняване на дейност, професия или служебни задължения съгласно член 10, параграф 1 и следователно не представлява незаконно разкриване на вътрешна информация. Емитентът гарантира, че квалифицираните инвеститори, които получават информацията, са запознати и писмено потвърждават произтичащите законови и регулаторни задължения и са наясно със санкциите, приложими при злоупотреба с вътрешна информация и незаконно разкриване на вътрешна информация.

* Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).“;

"

2.  В член 13 се вмъкват следните параграфи 12 и 13:"

„12. Без да се засягат националните приети пазарни практики, установени в съответствие с параграфи 1 – 11, емитент, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП, има право да сключи договор за осигуряване на ликвидност за своите акции, използвайки образец на Съюза, който да бъде разработен от Европейския орган за ценни книжа и пазари в съответствие с параграф 13, ако са изпълнени всички изброени по-долу условия:

   а) условията на договора за осигуряване на ликвидност отговарят на критериите, определени в член 13, параграф 2 от настоящия регламент и в Делегиран регламент (ЕС) 2016/908 на Комисията**;
   б) договорът за осигуряване на ликвидност се сключва в съответствие с образеца, посочен в параграф 13;
   в) доставчикът на ликвидност е надлежно упълномощен от компетентния орган в съответствие с Директива 2014/65/ЕС и е регистриран като член на пазара при пазарния оператор или при инвестиционния посредник, управляващ пазара за растеж на МСП;
   г) пазарният оператор или инвестиционният посредник, управляващ пазара за растеж на МСП, писмено потвърждава пред емитента, че е получил копие от договора за осигуряване на ликвидност и е съгласен с условията и реда на този договор.

Емитентът, посочен в първа алинея от настоящия параграф, трябва да може да докаже по всяко време постоянното изпълнение на условията, при които е сключен договорът. Емитентът и инвестиционният посредник, управляващ пазара за растеж на МСП, предоставят на съответните компетентни органи копие от договора за осигуряване на ликвидност при поискване.

13.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на образец на договор, посочен в параграф 12, който да бъде използван за целите на сключването на договор за осигуряване на ликвидност, за да се гарантира спазването на условията, определени в параграф 2, включително по отношение на прозрачността и резултатите от осигуряването на ликвидност.

ЕОЦКП представя тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията до … [8 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, определена в членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

** Делегиран регламент (ЕС) 2016/908 на Комисията от 26 февруари 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на регулаторни технически стандарти относно критериите, процедурата и изискванията за установяване на приета пазарна практика, както и относно изискванията за нейното запазване, прекратяване или за изменение на условията за приемането ѝ (OВ L 153, 10.6.2016 г., стр. 3).“;

"

3.  В член 17, параграф 4 се добавя следната алинея:"

Чрез дерогация от трета алинея емитентът, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия единствено на пазар за растеж на МСП, ▌ предоставя на компетентния орган ▌ писмено обяснение само при поискване. Доколкото емитентът е в състояние да обоснове своето решение за забавяне, от него не се изисква да съхранява информация за това обяснение.“;

"

4.  В член 18 параграфи 1 – 6 се заменят със следното:"

1. Емитентите и всяко лице, действащо от тяхно име или за тяхна сметка:

   а) изготвят списък на всички лица, които имат достъп до вътрешна информация и които работят за тях по силата на трудов договор или по друг начин изпълняват задължения, чрез които имат достъп до вътрешна информация, като например консултанти, счетоводители или агенции за кредитен рейтинг(списък на лицата с достъп до вътрешна информация);
   б) бързо актуализират списъка на лицата с достъп до вътрешна информация в съответствие с параграф 4; и
   в) предоставят списъка на лицата с достъп до вътрешна информация на компетентния орган възможно най-бързо при поискване.

2.  Емитентите и всяко лице, действащо от тяхно име или за тяхна сметка, предприемат всички разумни мерки, за да гарантират, че всяко лице от списъка на лицата с достъп до вътрешна информация признава писмено произтичащите правни и регулаторни задължения и е запознато със санкциите, приложими при злоупотреба с вътрешна информация и незаконно разкриване на вътрешна информация.

Когато емитентът изисква от друго лице да изготви и актуализира списъка на емитента на лицата с достъп до вътрешна информация, емитентът продължава да носи пълната отговорност за спазването настоящия член. Емитентът винаги запазва правото си на достъп до списъка на лицата с достъп до вътрешна информация, изготвян от това друго лице.

3.  Списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация включва поне:

   а) самоличността на всяко лице, което има достъп до вътрешна информация;
   б) причината за включването на това лице в списъка на лицата с достъп до вътрешна информация;
   в) датата и часа, когато това лице е получило достъп до вътрешна информация; и
   г) датата, на която е създаден списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация.

4.  Емитентите и всяко лице, което действа от тяхно име или за тяхна сметка, бързо актуализират своя списък на лицата с достъп до вътрешна информация, като включват и датата на актуализиране при следните обстоятелства:

   а) когато е налице промяна в причината за включване на дадено лице, което вече фигурира в списъка на лицата с достъп до вътрешна информация;
   б) когато има ново лице с достъп до вътрешна информация, което трябва следователно да бъде добавено към списъка на лицата с достъп до вътрешна информация; и
   в) когато дадено лице престане да има достъп до вътрешна информация.

Всяка актуализация указва датата и часа на настъпване на промяната, наложила актуализацията.

5.  Емитентите и всяко лице, което действа от тяхно име или за тяхна сметка, съхраняват своя списък на лицата с достъп до вътрешна информация за срок от най-малко пет години след изготвянето или актуализацията му.

6.  Емитентите, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП, имат право да включват в своите списъци на лицата с достъп до вътрешна информация само лицата, които поради функцията, която изпълняват, или длъжността, която заемат в рамките на организацията на емитента, имат редовен достъп до вътрешна информация.

Чрез дерогация от първа алинея и когато е обосновано от специфични национални опасения във връзка с интегритета на пазара, държавите членки могат да изискват от емитентите, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП, да използват списъци на всички лица с достъп до вътрешна информация, както е определено в параграф 1, буква а), съдържащи посочената информация в разработения от ЕОЦКП формат, съгласно трета алинея.

ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за определяне на точния формат на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация, както е посочено във втора алинея. Форматът на списъка на лицата с достъп до вътрешна информация е пропорционален и облекчен в сравнение с формата на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация, посочени в параграф 9 от настоящия член.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение в срок до [8 месеца след датата на влизане в сила]. На Комисията се предоставя правомощие за приемане на посочените в трета алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

При поискване този списък се предоставя на компетентния орган възможно най-скоро.“;

"

5.  В ▌ член 19, параграф 3 първа алинея се заменя със следното ▌:"

„Емитентът или участникът на пазара на квоти за емисии разполага с два работни дни след получаване на уведомлението, посочено в параграф 1, за да оповестят публично информацията, съдържаща се в това уведомление.“;

"

5а.  Член 35, параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграфи 5 и 6, член 12, параграф 5, член 17, параграф 2, трета алинея, член 17, параграф 3 и член 19, параграфи 13 и 14, се предоставя на Комисията за петгодишен срок, считано от ... [датата на влизане в сила на акта за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.“.

"

Член 2

Изменения на Регламент (ЕС) ▌2017/1129

▌Регламент (ЕС) 2017/1129 се изменя, както следва:

1.  В член 1 се добавят следните параграфи 6а и 6б:"

„6а. Освобождаванията, посочени в параграф 4, буква е) и параграф 5, буква д), се прилагат само по отношение на дялови ценни книжа, когато:

   а) предлаганите дялови ценни книжа вече са били допуснати до търговия на регулиран пазар преди търговото предложение и сделката, а търговото предложение не се смята за сделка по обратно придобиване по смисъла на точка Б19 от МСФО 3, „Бизнес комбинации“, одобрен от Европейския съюз, или
   б) органът, който е компетентен да разгледа документа за предложението по Директива 2004/25/ЕО, е издал предварително одобрение на документа, посочен в параграф 4, буква е) или параграф 5, буква д).

6б.  Освобождаванията, посочени в параграф 4, буква ж) и параграф 5, буква е), се прилагат само по отношение на дялови ценни книжа в следните случаи:

   а) дяловите ценни книжа на поглъщащото образувание вече са били допуснати до търговия на регулиран пазар преди сделката;
   б) дяловите ценни книжа на подлежащото на разделяне образувание вече са били допуснати до търговия на регулиран пазар преди сделката;
   в) сливането не отговаря на условията за сделка по „обратно придобиване“ по смисъла на точка Б19 от МСФО 3, „Бизнес комбинации“, одобрен от Европейския съюз.“;

"

2.   Член 14 се изменя, както следва:

а)   параграф 1, първа алинея се изменя, както следва:

i)  буква б) се заменя със следното:"

„б) без да се засяга член 1, параграф 5, емитентите, чиито дялови ценни книжа са били постоянно допускани до търговия на регулиран пазар или на пазар за растеж за МСП през най-малко последните 18 месеца и които емитират недялови ценни книжа или ценни книжа, взаимозаменяеми със съществуващи дялови ценни книжа на емитента, които вече се допуснати до търговия;“;

"

ii)  добавя се следната буква г):"

„г) емитенти, чиито ценни книжа са били предлагани публично и постоянно допускани до търговия на пазар за растеж на МСП в продължение най-малко на две години, и са изпълнявали изцяло задълженията за предоставяне на информация и оповестяване през целия период, когато са били допуснати до търговия, и които кандидатстват да бъдат допуснати ▌до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, взаимозаменяеми с ценни книжа, които са били емитирани преди това.“;

"

б)   ▌ параграф 2 се изменя, както следва:

i)  във втора алинея се добавя следното изречение:"

„За емитентите, посочени в параграф 1, първа алинея, буква г), чиито ценни книжа са били допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП и от които ще се изисква да изготвят консолидирани отчети съгласно Директива 2013/34/ЕС след допускането на ценните им книжа до търговия на регулиран пазар, най-актуалните финансови отчети съгласно член 14, параграф 3, буква а), съдържащи сравнителна информация за предходната година, включена в опростения проспект, се изготвят в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, одобрени в Съюза по силата на Регламент (ЕО) № 1606/2002***.

________________________________

*** Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).“;

"

ii)  добавят се следните алинеи:"

„За емитентите, посочени в параграф 1, първа алинея, буква г), чиито ценни книжа са били допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП и от които няма да се изисква да изготвят консолидирани отчети съгласно Директива 2013/34/ЕС след допускането на ценните им книжа до търговия на регулиран пазар, най-актуалните финансови отчети съгласно член 14, параграф 3, буква а), съдържащи сравнителна информация за предходната година, включена в опростения проспект, се изготвят в съответствие с националното право на държавата членка, в която е учредено дружеството.

За емитенти от трети държави, чиито ценни книжа са били допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП, най-актуалните финансови отчети съгласно член 14, параграф 3, буква а), съдържащи сравнителна информация за предходната година, включена в опростения проспект, се изготвят в съответствие с националния счетоводен стандарт на третата държава, еквивалентен на Регламент (ЕО) № 1606/2002. Ако тези национални счетоводни стандарти на третата държава не са еквивалентни на МСФО, финансовите отчети се преработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002.“;

"

в)  параграф 3, втора алинея, буква д) се изменя, както следва:"

„д) за дялови ценни книжа, включително ценни книжа, даващи достъп до дялови ценни книжа, декларацията за оборотния капитал, декларацията за капитализацията и задлъжнялостта, оповестяване на всякакви конфликти на интереси и сделки на свързани страни, основните акционери и, когато е приложимо, проформа финансова информация.“;

"

3.  В член 15, параграф 1, първа алинея се вмъква следната буква:"

„ва) емитенти, различни от МСП, които предлагат публично акции и едновременно с това кандидатстват за допускане на тези акции до пазар за растеж на МСП, при условие че нямат акции, които вече са допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП, и при условие че резултатът от следните два компонента е по-малък от 200 000 000 EUR:

   i) окончателната цена на предлагането или максималната цена в случая, посочен в член 17, параграф 1, буква б), подточка i);
   ii) общият брой на акциите в обращение веднага след публичното предлагане, изчислен или върху стойността на публично предлаганите акции, или върху максималната стойност на публично предлаганите акции, в случая, посочен в член 17, параграф 1, буква б), подточка i).“;

"

4.  В приложение V точка II се заменя със следното:"

„II. Декларация за капитализацията и задлъжнялостта (само за дялови ценни книжа, емитирани от дружества с пазарна капитализация в размер над 200 000 000 EUR) и декларация за оборотния капитал (само за дялови ценни книжа).

Целта е да се предостави информация относно капитализацията и задлъжнялостта на емитента и информация дали оборотният капитал е достатъчен за покриване на настоящите нужди на емитента и, ако не е, по какъв начин емитентът предлага да осигури необходимия допълнителен оборотен капитал.“

"

Член 2а

Изменения на Директива 2014/65/ЕС

В член 33 от Директива 2014/65/ЕС се добавя следният параграф:"

„9. До [6 месеца след влизането в сила на регламента] Комисията създава експертна група на участниците, която да наблюдава успеха и функционирането на пазарите за растеж на МСП. До [18 месеца след влизането в сила на регламента] групата на участниците публикува доклад за своите заключения.“

"

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от … [датата на влизане в сила]. Член 1 обаче се прилага от [12 месеца след влизането в сила.]

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)* ТЕКСТЪТ ПОДЛЕЖИ НА ПРАВНО-ЕЗИКОВА РЕДАКЦИЯ.
(2)ОВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 79.
(3)Позиция на Европейския парламент от 18 април 2019 г.
(4)Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).
(5)Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО.
(6)Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
(7)Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 24 април 2019 г.Правна информация