Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0165(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0437/2018

Indgivne tekster :

A8-0437/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/04/2019 - 10.19

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0439

Vedtagne tekster
PDF 210kWORD 59k
Torsdag den 18. april 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder ***I
P8_TA-PROV(2019)0439A8-0437/2018
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0331),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0212/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 19. september 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. marts 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0437/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 440 af 6.12.2018, s. 79.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om ændring af forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder(1)
P8_TC1-COD(2018)0165

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Initiativet vedrørende kapitalmarkedsunionen sigter mod at nedbringe afhængigheden af banklån, diversificere markedsbaserede finansieringskilder for alle små og mellemstore virksomheder ("SMV'er") og mod at fremme SMV'ers udstedelse af obligationer og aktier på offentlige markeder. Virksomheder, der er etableret i Unionen, og som søger at rejse kapital på markedspladser, oplever høje engangsomkostninger og løbende omkostninger til offentliggørelse og overholdelse af reglerne, hvilket kan afholde dem fra overhovedet at søge om optagelse til handel på markedspladser i EU. Desuden lider aktier udstedt af SMV'er på markedspladser i EU ofte under et lavere likviditetsniveau og en højere volatilitet, hvilket øger kapitalomkostningerne, således at denne finansieringskilde bliver for belastende. Det er derfor afgørende med en horisontal EU-politik for SMV'er. En sådan politik skal være rummelig, sammenhængende og effektiv og tage hensyn til de forskellige undergrupper af SMV'er og deres forskellige behov.

(2)  Med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU(4) er der oprettet en ny type markedspladser, SMV-vækstmarkederne, en undergruppe af de multilaterale handelsfaciliteter ("MHF'er"), med henblik på at lette SMV'ers adgang til kapital og gøre det muligt for dem at vokse og for at lette videreudviklingen af specialiserede markeder, der tager hensyn til behovene hos SMV-udstedere, der har vækstpotentiale. Direktiv 2014/65/EU forventede også, at "[o]pmærksomheden bør rettes mod, hvordan fremtidig lovgivning yderligere bør fremme anvendelsen af dette marked, således at det bliver attraktivt for investorer, og mindske den administrative byrde samt give SMV'er yderligere incitamenter til at komme ind på kapitalmarkeder gennem SMV-vækstmarkeder". Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg fastsatte i sin udtalelse om Kommissionens forslag til forordning, at det ringe kommunikationsniveau og den bureaukratiske tilgang udgør væsentlige hindringer, og at der skal en langt større indsats til for at overkomme disse. Det anførte desuden, at bunden af kæden skal i fokus ved at involvere SMV-sammenslutninger, arbejdsmarkedets parter og handelskamre.

(3)  Det er imidlertid blevet bemærket, at udstedere, hvis værdipapirer optages til handel på et SMV-vækstmarked, får relativt få reguleringsmæssige lempelser i forhold til udstedere, hvis værdipapirer optages til handel på MHF'er eller regulerede markeder. De fleste af de forpligtelser, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014, finder anvendelse på samme måde for alle udstedere uanset deres størrelse og den markedsplads, hvor deres finansielle instrumenter er optaget til handel. Denne lave grad af differentiering mellem udstedere på SMV-vækstmarkeder og MHF'er virker hæmmende på MHF'er, så de afholder sig fra at søge registrering som SMV-vækstmarked, hvilket illustreres af den ringe udnyttelse af status som SMV-vækstmarked til dato. Det er derfor nødvendigt at indføre yderligere forholdsmæssige lempelser for i tilstrækkelig grad at fremme udnyttelsen af SMV-vækstmarkederne.

(4)  SMV-vækstmarkeder bør gøres mere attraktive ved yderligere at mindske overholdelsesomkostninger og administrative byrder for udstedere på SMV-vækstmarkeder. For at opretholde de højeste standarder for overholdelse af reglerne på regulerede markeder bør de lempelser, der er fastsat i denne forordning, begrænses til virksomheder, som er noteret på SMV-vækstmarkeder, uanset at ikke alle SMV'er er noteret på SMV-vækstmarkeder, og ikke alle virksomheder, som er noteret på SMV-vækstmarkeder, er SMV'er. I henhold til direktiv 2014/65/EU kan værdipapirer fra op til 50 % af andre virksomheder end SMV'er optages til handel på SMV-vækstmarkeder for at opretholde rentabiliteten af SMV-vækstmarkedernes forretningsmodel, bl.a. gennem likviditeten i andre værdipapirer end SMV'ernes. I betragtning af de risici, der er forbundet med at anvende forskellige regelsæt for udstedere, som er noteret på den samme type markedsplads, dvs. SMV-vækstmarkeder, bør ændringerne i denne forordning ikke begrænses til SMV-udstedere alene. For at opnå sammenhæng for udstedere og klarhed for investorer bør lempelsen af overholdelsesomkostningerne og de administrative byrder gælde for alle udstedere på SMV-vækstmarkeder uanset deres markedsværdi. Der er behov for et skarpere fokus på SMV'er – de endelige berettigede i henhold til denne forordning – og deres behov. Nedbringelse af bureaukratiet er en afgørende del af denne proces, men der er også brug for andre tiltag. Det er nødvendigt at forbedre de oplysninger, der er direkte tilgængelige for SMV'er om deres finansieringsmuligheder, med henblik på at fremme deres udvikling.

(4a)  Et SMV-vækstmarkeds succes bør ikke måles alene på antallet af noterede virksomheder, men snarere på den vækstrate, som de noterede virksomheder opnår. Den lovgivningsmæssige lempelse bør være til fordel for de mindre virksomheder, der har vækstpotentiale.

(5)  I henhold til artikel 10 i forordning (EU) nr. 596/2014 foreligger der uretmæssig videregivelse af intern viden, hvis en person er i besiddelse af intern viden og videregiver denne viden til enhver anden person, medmindre videregivelsen sker som led i den normale udøvelse af arbejde, erhverv eller funktioner. I henhold til artikel 11, stk. 4, anses videregivelse af intern viden i forbindelse med markedssondering for at blive foretaget som led i den normale udøvelse af en persons arbejde, erhverv eller opgaver, under forudsætning af at visse procedurer inden for rammerne af markedssonderingen overholdes. En markedssondering indebærer kommunikation af oplysninger forud for offentliggørelsen af en transaktion til én eller flere potentielle investorer med henblik på at vurdere potentielle investorers interesse i en mulig transaktion og de vilkår, der knytter sig hertil, såsom den potentielle størrelsesorden og kursfastsættelse. Under forhandlingerne om en privat placering af obligationer indleder udstedere ▌ drøftelser med et begrænset antal potentielle kvalificerede investorer (som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129(5)), hvor de forhandler alle de kontraktlige vilkår og betingelser for transaktionen med de pågældende kvalificerede investorer. Kommunikation af oplysninger under disse forhandlinger om en privat placering af obligationer tager sigte på at strukturere og gennemføre hele transaktionen og ikke på at vurdere potentielle investorers interesse i en forud fastsat transaktion. Hvis der stilles krav om markedssondering i forbindelse med private placeringer af obligationer, kan det nogle gange være en byrde og fungere som en hindring for at indlede drøftelser om sådanne transaktioner for både udstedere og investorer. For at gøre private placeringer af obligationer mere attraktive bør videregivelse af intern viden til kvalificerede investorer vedrørende disse transaktioner anses for at blive foretaget som led i den normale udøvelse af en persons arbejde, erhverv eller opgaver og bør udelukkes fra anvendelsesområdet for markedssonderingsordningen, forudsat at der foreligger en passende fortrolighedsaftale.

(6)  Der kan opnås en vis likviditet i en udsteders aktier gennem likviditetsmekanismer, såsom prisstillerordninger eller likviditetsaftaler. En prisstillerordning indebærer en aftale mellem en markedsoperatør og en tredjepart, som forpligter sig til at opretholde likviditeten i visse aktier og til gengæld får rabat på handelsgebyrer. En likviditetsaftale er en aftale mellem en udsteder og en tredjepart, som forpligter sig til at tilvejebringe likviditet i udstederes aktier og på dennes vegne. For at sikre, at markedets integritet bevares fuldt ud, bør likviditetsaftaler være tilgængelige for alle udstedere på SMV-vækstmarkeder i hele Unionen med forbehold af en række betingelser. Ikke alle kompetente myndigheder har i medfør af artikel 13 i forordning (EU) nr. 596/2014 fastlagt en accepteret markedspraksis for likviditetsaftaler ▌, hvilket betyder, at ikke alle udstedere på SMV-vækstmarkeder i Unionen i øjeblikket har adgang til likviditetsordninger. Denne mangel på likviditetsordninger kan være en hindring for en effektiv udvikling af SMV-vækstmarkeder. Det er derfor nødvendigt at skabe en EU-ramme, der vil give udstedere på SMV-vækstmarkeder mulighed for at indgå en likviditetsaftale med en likviditetsstiller i en anden medlemsstat, selv om der ikke er fastlagt en accepteret markedspraksis på nationalt plan. I henhold til denne EU-ramme vil en person, der indgår en sådan likviditetsaftale med en likviditetsstiller, derfor ikke blive anset for at deltage i markedsmanipulation. Det er dog afgørende, at EU-rammen for likviditetsaftaler for SMV-vækstmarkeder ▌ ikke erstatter, men snarere supplerer, eksisterende eller fremtidig accepteret national markedspraksis. Det er afgørende, at de kompetente myndigheder bør bevare muligheden for at fastlægge en accepteret markedspraksis for likviditetsaftaler for at tilpasse betingelserne heri til særlige lokale forhold eller udvide sådanne aftaler til andre illikvide værdipapirer end aktier på markedspladser.

(7)  Med henblik på at sikre en ensartet anvendelse af EU-rammen for likviditetsaftaler som omhandlet i betragtning 6 bør forordning (EU) nr. 596/2014 ændres for at give Kommissionen beføjelse til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder udarbejdet af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, idet der fastsættes en model til anvendelse med henblik på sådanne aftaler. Kommissionen bør vedtage disse gennemførelsesmæssige tekniske standarder ved hjælp af gennemførelsesretsakter i henhold til traktatens artikel 291 og i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010(6).

(7a)  Anvendelsen af SMV-vækstmarkeder bør fremmes aktivt. Mange SMV'er er stadig ikke klar over, at denne nye markedspladskategori findes.

(8)  I overensstemmelse med artikel 17, stk. 4, i forordning (EU) nr. 596/2014 kan udstedere beslutte at udsætte offentliggørelsen af intern viden, hvis udstederens legitime interesser antages at ville blive skadet. Udstederne er dog forpligtede til at underrette den kompetente myndighed herom og fremlægge en redegørelse for begrundelserne for beslutningen. Forpligtelsen for udstedere, der har finansielle instrumenter, som kun er optaget til handel på et SMV-vækstmarked, til at give en skriftlig redegørelse for årsagerne til, at de har besluttet at udsætte offentliggørelsen, kan være en byrde. Det er opfattelsen, at et lempeligere krav til udstedere, der har finansielle instrumenter, som kun er optaget til handel på et SMV-vækstmarked, der består af en forpligtelse til kun at redegøre for årsagerne til udsættelsen efter anmodning fra den kompetente myndighed, ikke vil have nogen væsentlig indflydelse på den kompetente myndigheds mulighed for at overvåge offentliggørelsen af intern viden, samtidig med at der opnås en ▌ nedbringelse af den administrative byrde for udstedere på SMV-vækstmarkeder, forudsat at de kompetente myndigheder stadig ▌ underrettes om udsættelsesbeslutningen og vil kunne indlede en undersøgelse, såfremt de er i tvivl om den pågældende beslutning.

(9)  De nuværende mindre strenge krav til udstedere på SMV-vækstmarkeder om i overensstemmelse med artikel 18, stk. 6, i forordning (EU) nr. 596/2014 kun at udarbejde en insiderliste på anmodning af den kompetente myndighed er af begrænset praktisk betydning, eftersom disse udstedere stadig er underlagt løbende overvågning af de personer, der kan betragtes som insidere i forbindelse med igangværende projekter. Den eksisterende lempelse bør derfor erstattes af en mulighed for, at udstedere på SMV-vækstmarkeder kun skal føre en liste over ▌personer, der som led i den normale udøvelse af deres funktioner har regelmæssig adgang til intern viden, f.eks. direktører, medlemmer af ledelsesorganer eller interne rådgivere. Det vil være en byrde for udstedere på SMV-vækstmarkeder straks at ajourføre den fulde insiderliste som fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/347. Da nogle medlemsstater imidlertid anser insiderlister som et vigtigt element til at sikre en højere grad af markedsintegritet, bør medlemsstaterne have mulighed for at indføre et krav om, at udstedere på SMV-vækstmarkeder skal fremlægge mere omfattende insiderlister, som omfatter alle personer, der har adgang til intern viden. Under hensyntagen til behovet for at sikre en forholdsmæssig administrativ byrde for SMV'er bør disse lister dog indeholde færre oplysninger end de fulde insiderlister.

(9a)  Det er vigtigt at understrege, at forpligtelsen til at udarbejde insiderlister påhviler både udstedere og personer, som handler på deres vegne eller for deres regning. De forpligtelser, der påhviler personer, som handler på vegne af udstederen eller for dennes regning med hensyn til at udarbejde insiderlister, bør præciseres for at undgå divergerende tolkninger og praksisser i Unionen. De relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 596/2014 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(10)  I henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 596/2014 skal udstedere offentliggøre transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer, som er tæt knyttet til dem, inden for tre dage efter transaktionen. Den samme frist gælder for personer med ledelsesansvar, og personer, der er tæt knyttet til dem, for så vidt angår deres pligt til at indberette deres transaktioner til udstederen. Når personer med ledelsesansvar og personer, som er tæt knyttet til dem, underretter udstedere og deltagere på markedet for emissionskvoter om deres transaktioner sent, er det en teknisk udfordring for de pågældende udstedere og deltagere på markedet for emissionskvoter at overholde tredagesfristen, hvilket kan give anledning til spørgsmål om ansvar. ▌Udstedere og deltagere på markedet for emissionskvoter bør derfor have mulighed for at oplyse om transaktioner, inden for to dage efter at personer med ledelsesansvar og personer, som er tæt knyttet til dem, har givet underretning om de pågældende transaktioner.

(10a)  Artikel 1, stk. 4 (for udbud af værdipapirer til offentligheden), og artikel 1, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 giver på visse betingelser udsteder mulighed for ikke at skulle udarbejde et prospekt i tilfælde af et ombytningstilbud, en fusion eller en spaltning. I stedet skal et dokument indeholdende minimumsoplysninger om transaktionen og dens konsekvenser for udstederen gøres tilgængeligt for markedet. Et sådant dokument skal hverken kontrolleres eller godkendes af en national kompetent myndighed, og dets indhold bør være lempeligere i forhold til et prospekt. En utilsigtet konsekvens af en sådan undtagelse er, at en unoteret udstedervirksomhed under visse omstændigheder kan foretage en første optagelse af sine aktier til handel uden at udarbejde et prospekt, hvilket fratager investorerne de nyttige oplysninger, der er indeholdt i et prospekt, samtidig med at man undgår enhver kontrol fra en national kompetent myndigheds side af de oplysninger, der gives til markedet. Der bør derfor indføres et krav om udarbejdelse af et prospekt for en unoteret udsteder, der søger om optagelse til handel som følge af et ombytningstilbud, en fusion eller en spaltning.

(10b)  Artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 tillader ikke i øjeblikket anvendelse af et forenklet prospekt for udstedere, hvis værdipapirer, der er kapitalandele, vedvarende har været optaget til handel på et reguleret marked eller et SMV-vækstmarked i mindst de seneste 18 måneder, og som søger at udstede værdipapirer, der giver adgang til værdipapirer, der er kapitalandele, og som er fungible med tidligere udstedte værdipapirer, der er kapitalandele. Artikel 14 bør således ændres med henblik på at give udstederne mulighed for at anvende et forenklet prospekt.

(11)  SMV-vækstmarkeder bør ikke opfattes som et sidste skridt i opskaleringen af udstedere og bør gøre det muligt for succesrige virksomheder at vokse og en dag flytte til regulerede markeder for at få gavn af større likviditet og en større investorpulje. For at lette overgangen fra et SMV-vækstmarked til et reguleret marked bør virksomheder i vækst have mulighed for at benytte den forenklede oplysningsordning ▌ som fastsat i artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 til optagelse på et reguleret marked af værdipapirer, som er fungible med værdipapirer, der tidligere er blevet udstedt, forudsat at de pågældende virksomheder har udbudt værdipapirer til offentligheden, der vedvarende har været optaget til handel på et SMV-vækstmarked i mindst to år og fuldt ud har overholdt indberetnings- og offentliggørelsesforpligtelserne i hele den periode, hvori de er noterede. Denne periode bør gøre det muligt for udstederne at opnå tilstrækkelige resultater til at give markedet oplysninger om deres finansielle præstation og indberetningskrav i henhold til bestemmelserne i direktiv 2014/65/EU.

(12)  I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002(7) er udstedere på SMV-vækstmarkeder ikke forpligtede til at offentliggøre deres regnskaber efter International Financial Reporting Standards. Men for at undgå at fravige regulerede markedsstandarder bør SMV-vækstmarkedsudstedere, der ønsker at benytte den forenklede oplysningsordning med henblik på en overførsel til et reguleret marked, udarbejde deres seneste regnskaber, herunder sammenligningstal for det foregående år, i overensstemmelse med nævnte forordning, forudsat at de skal udarbejde konsoliderede regnskaber. Udstedere på SMV-vækstmarkeder, som ikke skal udarbejde konsoliderede regnskaber, bør overholde den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret.

(12a)  Formålet med denne forordning er fuldt ud i overensstemmelse med målene for EU-vækstprospektet, jf. artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129. EU-vækstprospektet er kort og derfor billigere at producere, hvilket mindsker omkostningerne for SMV'er. SMV'er bør kunne vælge at anvende EU-vækstprospektet. De nuværende definitioner af SMV'er i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 kan være for restriktive, navnlig for udstedere, der ønsker optagelse til handel på et SMV-vækstmarked, som ofte er større end traditionelle SMV'er. For så vidt angår offentlige udbud, der umiddelbart efterfølges af en første optagelse til handel på et SMV-vækstmarked, vil mindre virksomheder derfor ikke kunne anvende EU-vækstprospektet, selv om deres markedsværdi efter den første optagelse til handel er lavere end 200 mio. EUR. Artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 bør således ændres med henblik på at gøre det muligt for virksomheder, der ønsker et første offentligt udbud med en foreløbig markedsværdi på under 200 mio. EUR, at udarbejde et EU-vækstprospekt.

(12b)  I betragtning af SMV'ers betydning for den måde, Unionens økonomi fungerer på, bør der lægges særlig vægt på indvirkningen af Unionens lovgivning om finansielle tjenesteydelser på finansieringen af SMV'er. For at tage højde for denne betydning bør Kommissionen, når den foretager en gennemgang af al lovgivning, der påvirker finansieringen af noterede eller unoterede SMV'er, analysere reguleringsmæssige og administrative hindringer, bl.a. på forskningsområdet, der begrænser eller forhindrer investering i SMV'er. Kommissionen bør i den forbindelse vurdere udviklingen i kapitalstrømme til SMV'er og tilstræbe at skabe en gunstig lovgivningsmæssige ramme med henblik på at fremme finansieringen af SMV'er.

(13)  Forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)  Ændringerne i denne forordning bør finde anvendelse fra datoen for denne forordnings ikrafttræden. Artikel 1 finder imidlertid anvendelse fra 12 måneder efter ikrafttrædelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EU) nr. 596/2014

I forordning (EU) nr. 596/2014 foretages følgende ændringer:

1.  I artikel 11 indsættes følgende som stk. 1a:"

"1a. Hvis et udbud af værdipapirer udelukkende er rettet til kvalificerede investorer som defineret i artikel 2, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129*, betragtes kommunikation af oplysninger til de pågældende kvalificerede investorer med henblik på at forhandle de kontraktlige vilkår og betingelser for deres deltagelse i en udstedelse af obligationer fra en udsteder, der har finansielle instrumenter, som er optaget til handel på en markedsplads, eller fra en tredjemand, der handler på dennes vegne eller for dennes regning, ikke som en markedssondering. Denne kommunikation anses for at være foretaget som led i den normale udøvelse af en persons arbejde, erhverv eller opgaver, jf. artikel 10, stk. 1, og betragtes således ikke som uretmæssig videregivelse af intern viden. Udstederen sørger for, at de kvalificerede investorer, der modtager oplysningerne, er bekendt med og skriftligt bekræfter de juridiske og lovgivningsmæssige pligter, der følger heraf, og er bekendt med de sanktioner, der er knyttet til insiderhandel og uretmæssig videregivelse af intern viden.

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12)."

"

2.  I artikel 13 indsættes følgende som stk. 12 og stk. 13:"

"12. Med forbehold af nationalt accepteret markedspraksis fastlagt i henhold til stk. 1-11 er en udsteder, hvis finansielle instrumenter er optaget til handel på et SMV-vækstmarked, bemyndiget til at indgå en likviditetsaftale for sine aktier ved brug af en EU-model udarbejdet af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed i overensstemmelse med stk. 13, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

   a) vilkårene og betingelserne i likviditetsaftalen er i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i denne forordnings artikel 13, stk. 2, og i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/908**
   b) likviditetsaftalen er indgået i overensstemmelse med den model, der er omhandlet i stk. 13
   c) likviditetsstilleren er behørigt autoriseret af den kompetente myndighed i henhold til direktiv 2014/65/EU og er registreret som markedsdeltager hos markedsoperatøren eller det investeringsselskab, der driver SMV-vækstmarkedet
   d) markedsoperatøren eller det investeringsselskab, der driver SMV-vækstmarkedet, bekræfter skriftligt over for udstederen, at den pågældende operatør/det pågældende selskab har modtaget en kopi af likviditetsaftalen og godkender denne aftales vilkår og betingelser.

Udstederen, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, skal til enhver tid kunne godtgøre, at betingelserne for indgåelse af aftalen til stadighed opfyldes. Udstederen og det investeringsselskab, der driver SMV-vækstmarkedet, indgiver en kopi af likviditetsaftalen til de relevante kompetente myndigheder på disses anmodning.

13.  ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge en aftalemodel, jf. stk. 12, der skal anvendes med henblik på at indgå en likviditetsaftale for at sikre overholdelsen af de betingelser, der er fastsat i stk. 2, herunder med hensyn til gennemsigtighed og udførelsen af likviditetstilførsel.

ESMA forelægger dette udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den … [8 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, i overensstemmelse med proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

** Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/908 af 26. februar 2016 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om fastsættelse af reguleringsmæssige tekniske standarder for de kriterier, den procedure og de krav, der finder anvendelse ved fastlæggelse af en accepteret markedspraksis samt betingelserne for bibeholdelse heraf, afvikling heraf eller ændring af betingelserne for accepten heraf (EUT L 153 af 10.6.2016, s. 3)."

"

3.  I artikel 17, stk. 4, tilføjes følgende afsnit:"

"Uanset tredje afsnit forelægger en udsteder, hvis finansielle instrumenter kun er optaget til handel på et SMV-vækstmarked ▌, kun efter anmodning en skriftlig redegørelse ▌ for den kompetente myndighed. Så længe udstederen kan begrunde sin udsættelsesbeslutning,denne ikke afkræves en optegnelse med denne redegørelse."

"

4.  Artikel 18, stk. 1-6, affattes således:"

"1. Udstedere og personer, der handler på deres vegne eller for deres regning, skal hver især

   a) udarbejde en liste over alle de personer, der har adgang til intern viden, og som arbejder for dem i henhold til en ansættelseskontrakt eller på anden måde udfører opgaver, hvorigennem de har adgang til intern viden, som f.eks. rådgivere, revisorer eller kreditvurderingsbureauer (insiderliste)
   b) straks ajourføre insiderlisten i overensstemmelse med stk. 4, og
   c) forelægge insiderlisten for den kompetente myndighed så hurtigt som muligt efter anmodning herom.

2.  Udstedere og personer, der handler på deres vegne eller for deres regning, skal tage alle rimelige skridt for at sikre, at en person på insiderlisten skriftligt anerkender de juridiske og lovgivningsmæssige pligter, der følger heraf, og er bekendt med de sanktioner, der er knyttet til insiderhandel og uretmæssig videregivelse af intern viden.

Når en person af udstederen anmodes om at udarbejde og ajourføre udstederens insiderliste, har udstederen fortsat det fulde ansvar for overholdelse af denne artikel. Udstederen bevarer til enhver tid retten til adgang til den insiderliste, som den anden person udarbejder.

3.  Insiderlisten skal som minimum indeholde:

   a) identiteten på enhver person, der har adgang til intern viden
   b) begrundelsen for at medtage denne person på insiderlisten
   c) dato og tidspunkt for, hvornår den pågældende fik adgang til intern viden, og
   d) datoen for udarbejdelsen af insiderlisten.

4.  Udstedere og enhver person, der handler på deres vegne eller for deres regning, skal hver især ajourføre deres insiderliste straks og angive datoen for ajourføringen i følgende tilfælde:

   a) hvis begrundelsen for at medtage en person, som allerede står på insiderlisten, ændres
   b) hvis der er en ny person, som får adgang til intern viden, og som det derfor er nødvendigt at tilføje på insiderlisten, og
   c) hvis en person ophører med at have adgang til intern viden.

Hver enkelt ajourføring skal præcisere datoen og tidspunktet for den ændring, som udløste ajourføringen.

5.  Udstedere og enhver person, der handler på deres vegne eller for deres regning, skal hver især opbevare deres insiderliste i en periode på mindst fem år, efter at den er udarbejdet eller ajourført.

6.  Udstedere, hvis finansielle instrumenter optages til handel på et SMV-vækstmarked, bemyndiges til i deres lister over insidere kun at medtage personer, der på grund af deres hverv eller stilling hos udstederen har regelmæssig adgang til intern viden.

Uanset første afsnit, og hvis det er begrundet i specifikke nationale bekymringer vedrørende markedets integritet, kan medlemsstaterne anmode udstedere, hvis finansielle instrumenter er optaget til handel på et SMV-vækstmarked, om at anvende lister over alle insidere, jf. stk. 1, litra a), som indeholder oplysninger, der er angivet i det format, som ESMA har udarbejdet i henhold til tredje afsnit.

ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på fastlæggelse af det præcise format for insiderlister, jf. andet afsnit. Formatet for insiderlister skal stå i rimeligt forhold til og være mere lempeligt end formatet for insiderlister omhandlet i denne artikels stk. 9.

ESMA forelægger dette udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den … [8 måneder efter datoen for ikrafttrædelsen]. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i tredje afsnit, i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Denne liste forelægges for den kompetente myndighed så hurtigt som muligt efter anmodning herom."

"

5.  ▌Artikel 19, stk. 3, første afsnit, affattes således ▌:"

"Udstederen eller deltageren på markedet for emissionskvoter har to arbejdsdage efter modtagelse af en underretning som omhandlet i stk. 1 til at offentliggøre oplysningerne i underretningen."

"

5a.  Artikel 35, stk. 2, affattes således:"

"2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 5 og 6, artikel 12, stk. 5, artikel 17, stk. 2, tredje afsnit, artikel 17, stk. 3, og artikel 19, stk. 13 og 14, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra... [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode."

"

Artikel 2

Ændringer af forordning (EU) ▌ 2017/1129

▌I forordning (EU) 2017/1129 foretages følgende ændringer:

1.  I artikel 1 tilføjes følgende som stk. 6a og 6b:"

"6a. De undtagelser, der er fastsat i stk. 4, litra f), og i stk. 5, litra e), finder kun anvendelse på værdipapirer, der er kapitalandele:

   a) når de udbudte værdipapirer, der er kapitalandele, allerede er optaget til handel på et reguleret marked forud for overtagelsen og transaktionen, og overtagelsen ikke betragtes som en omvendt virksomhedsovertagelse, jf. punkt B19 i IFRS 3, som godkendt af Den Europæiske Union, eller
   b) når den myndighed, der har kompetence til at gennemgå tilbudsdokumentet i henhold til direktiv 2004/25/EF, har udstedt en forudgående godkendelse af det dokument, der er omhandlet i stk. 4, litra f), eller stk. 5, litra e).

6b.  De undtagelser, der er fastsat i stk. 4, litra g), og i stk. 5, litra f), finder kun anvendelse på værdipapirer, der er kapitalandele, i følgende tilfælde:

   a) den overtagende enheds værdipapirer, der er kapitalandele, er allerede blevet optaget til handel på et reguleret marked inden transaktionen
   b) de værdipapirer, der er kapitalandele, og som tilhører den enhed, der skal spaltes, er allerede blevet optaget til handel på et reguleret marked inden transaktionen
   c) fusionen betragtes ikke som en omvendt virksomhedsovertagelse, jf. punkt B19 i IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger, som godkendt af Den Europæiske Union."

"

2.   I artikel 14 foretages følgende ændringer:

a)   I stk. 1, første afsnit, foretages følgende ændringer:

i)  litra b) affattes således:"

"b) med forbehold af artikel 1, stk. 5, udstedere, hvis værdipapirer, der er kapitalandele, vedvarende har været optaget til handel på et reguleret marked eller et SMV-vækstmarked i mindst de seneste 18 måneder, og som udsteder værdipapirer, der ikke er kapitalandele, eller værdipapirer, der giver adgang til kapitalandele, som er fungible med kapitalandele, der allerede er optaget til handel"

"

ii)  Følgende litra d) tilføjes:"

"d) udstedere, hvis værdipapirer har været udbudt til offentligheden og vedvarende været optaget til handel på et SMV-vækstmarked i mindst to år og fuldt ud har overholdt indberetnings- og offentliggørelsesforpligtelserne i hele den periode, hvori de har været optaget til handel, og som søger om optagelse ▌til handel på et reguleret marked af værdipapirer, som er fungible med værdipapirer, der tidligere er blevet udstedt."

"

b)   ▌I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)  I andet afsnit tilføjes følgende punktum:"

"For så vidt angår udstedere, der er nævnt i stk. 1, første afsnit, litra d), hvis værdipapirer har været optaget til handel på et SMV-vækstmarked, og som skal udarbejde konsoliderede regnskaber i henhold til direktiv 2013/34/EU efter deres værdipapirers optagelse til handel på et reguleret marked, udarbejdes det seneste regnskab, jf. artikel 14, stk. 3, litra a), der indeholder sammenligningstal for det foregående år fra det forenklede prospekt, i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder som godkendt i Unionen i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002***.

________________________________

*** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1).

"

ii)  Følgende afsnit tilføjes:"

"For så vidt angår udstedere, der er nævnt i stk. 1, første afsnit, litra d), hvis værdipapirer har været optaget til handel på et SMV-vækstmarked, og som ikke skal udarbejde konsoliderede regnskaber i henhold til direktiv 2013/34/EU efter deres værdipapirers optagelse til handel på et reguleret marked, udarbejdes det seneste regnskab, jf. artikel 14, stk. 3, litra a), der indeholder sammenligningstal for det foregående år fra det forenklede prospekt, i overensstemmelse med den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret.

For så vidt angår tredjelandsudstedere, hvis værdipapirer har været optaget til handel på et SMV-vækstmarked, udarbejdes det seneste regnskab, jf. artikel 14, stk. 3, litra a), der indeholder sammenligningstal for det foregående år fra det forenklede prospekt, i overensstemmelse med tredjelandets nationale regnskabsstandard, der svarer til forordning (EF) nr. 1606/2002. Hvis det pågældende tredjelands nationale regnskabsstandarder ikke svarer til IFRS, udarbejdes regnskabet på ny i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1606/2002."

"

c)  I stk. 3, andet afsnit, litra e), foretages følgende ændringer:"

"e) for værdipapirer, der er kapitalandele, herunder værdipapirer, der giver adgang til værdipapirer, der er kapitalandele, erklæringen om arbejdskapital, erklæringen om kapitalisering og gældssituation, oplysninger om relevante interessekonflikter og transaktioner med nærtstående parter, større aktionærer og, hvor det er relevant, proforma-regnskabsoplysninger."

"

3.  I artikel 15, stk. 1, første afsnit, indsættes følgende litra:"

"ca) udstedere, som ikke er SMV'er, og som udbyder aktier til offentligheden og samtidig anmoder om at få optaget disse aktier på et SMV-vækstmarked, forudsat at de ikke har aktier, som allerede er optaget til handel på et SMV-vækstmarked, og produktet af de to følgende elementer ligger under 200 000 000 EUR:

   i) den endelige udbudspris eller maksimumsprisen i det i artikel 17, stk. 1, litra b), nr. i), omhandlede tilfælde
   ii) det samlede antal aktier i omløb umiddelbart efter udbuddet af aktier til offentligheden, beregnet enten på grundlag af antallet af aktier, der udbydes til offentligheden, eller det maksimale antal aktier, der udbydes til offentligheden, i det tilfælde, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra b), nr. i)."

"

4.  Bilag V, punkt II, affattes således:"

"II. Erklæring om kapitalisering og gældssituationen (kun for værdipapirer, der er kapitalandele, udstedt af virksomheder med en markedsværdi på over 200 000 000 EUR) og erklæring om arbejdskapital (kun for værdipapirer, der er kapitalandele).

Formålet er at tilvejebringe oplysninger om udstederens kapitalisering og gældssituation og oplysninger om, hvorvidt arbejdskapitalen er tilstrækkelig til at dække udsteders nuværende behov, eller hvordan udsteder i modsat fald agter at fremskaffe den nødvendige yderligere arbejdskapital."

"

Artikel 2a

Ændringer af direktiv 2014/65/EU

I artikel 33 i direktiv 2014/65/EU tilføjes følgende stykke:"

"9. Kommissionen nedsætter senest [6 måneder efter forordningens ikrafttræden] en interessentgruppe bestående af eksperter, der skal overvåge SMV-vækstmarkedernes succes og funktionsmåde. Senest [18 måneder efter forordningens ikrafttræden] offentliggør interessentgruppen en rapport om sine konklusioner."

"

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den … [datoen for ikrafttrædelsen]. Artikel 1 finder imidlertid anvendelse fra [12 måneder efter ikrafttrædelsen.]

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1)* DEN JURIDISK-SPROGLIGE FÆRDIGGØRELSE AF TEKSTEN ER ENDNU IKKE AFSLUTTET.
(2)EUT C 440 af 6.12.2018, s. 79.
(3)Europa-Parlamentets holdning af 18.4.2019.
(4)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).
(5)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF.
(6)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(7)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1).

Seneste opdatering: 24. april 2019Juridisk meddelelse