Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0165(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0437/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0437/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2019 - 10.19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0439

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 232kWORD 64k
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ ***I
P8_TA-PROV(2019)0439A8-0437/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά την προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0331),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0212/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0437/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 79.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά την προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ(1)
P8_TC1-COD(2018)0165

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η πρωτοβουλία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης από τον τραπεζικό δανεισμό, στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης μέσω της αγοράς για όλες τις επιχειρήσεις μικρότερου και μεσαίου μεγέθους (ΜΜΕ) και στην προώθηση της έκδοσης ομολόγων και μετοχών από ΜΜΕ σε δημόσιες αγορές. Οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση και επιθυμούν να συγκεντρώσουν κεφάλαια σε τόπους διαπραγμάτευσης αντιμετωπίζουν υψηλό εφάπαξ και συνεχές κόστος δημοσιοποίησης και συμμόρφωσης, που μπορεί να τις αποτρέψει εξαρχής από την επιδίωξη εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε τόπους διαπραγμάτευσης στην Ένωση. Επιπλέον, οι μετοχές που εκδίδονται από ΜΜΕ σε τόπους διαπραγμάτευσης στην Ένωση τείνουν να δυσκολεύονται από τα χαμηλότερα επίπεδα ρευστότητας και την υψηλότερη μεταβλητότητα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος του κεφαλαίου και αυτή η πηγή χρηματοδότησης να καθίσταται υπερβολικά επαχθής. Είναι, επομένως, απαραίτητη μια οριζόντια ενωσιακή πολιτική για τις ΜΜΕ. Η πολιτική αυτή πρέπει να μην εισάγει διακρίσεις, να είναι συνεκτική και αποτελεσματική και να λαμβάνει υπόψη τις διάφορες υποομάδες των ΜΜΕ και τις διαφορετικές ανάγκες τους.

(2)  Η οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) έχει δημιουργήσει ένα νέο είδος τόπων διαπραγμάτευσης, τις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, μια υποομάδα των πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης («ΠΜΔ»), προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ σε κεφάλαια και να τους δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθούν, καθώς και προκειμένου να διευκολυνθεί η περαιτέρω ανάπτυξη εξειδικευμένων αγορών που έχουν ως στόχο την κάλυψη των αναγκών των μικρομεσαίων εκδοτών οι οποίοι έχουν δυνατότητες ανάπτυξης. Η οδηγία 2014/65/ΕΕ προέβλεπε επίσης ότι «ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον τρόπο με τον οποίο μια μελλοντική ρύθμιση θα ενισχύσει και θα προωθήσει περαιτέρω τη χρήση αυτής της αγοράς ώστε να την καταστήσει ελκυστική για τους επενδυτές, θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο και θα προσφέρει περαιτέρω κίνητρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε αγορές κεφαλαίων μέσω αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ». Στη γνωμοδότησή της επί της πρότασης της Επιτροπής για τον παρόντα κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επέμεινε ότι το χαμηλό επίπεδο επικοινωνίας και οι γραφειοκρατικές προσεγγίσεις αποτελούν σημαντικά εμπόδια και πρέπει να καταβληθούν πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες για την εξάλειψη αυτών των φραγμών. Επιπλέον, ανέφερε ότι στόχος θα πρέπει πάντοτε να είναι το κατώτατο σημείο της αλυσίδας, με τη συμμετοχή ενώσεων ΜΜΕ, κοινωνικών εταίρων και εμπορικών επιμελητηρίων.

(3)  Επισημάνθηκε, παρόλα ταύτα, ότι οι εκδότες που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ επωφελούνται από σχετικά λίγες ρυθμιστικές ελαφρύνσεις σε σχέση με τους εκδότες που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ ή ρυθμιζόμενες αγορές. Οι περισσότερες υποχρεώσεις που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους τους εκδότες, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους ή του τόπου διαπραγμάτευσης όπου έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση τα χρηματοπιστωτικά τους μέσα. Αυτό το χαμηλό επίπεδο διαφοροποίησης ανάμεσα στους εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ και τους εκδότες των ΠΜΔ λειτουργεί ως αντικίνητρο στην επιδίωξη ΠΜΔ να καταχωριστούν ως αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται στο χαμηλό ποσοστό υιοθέτησης του καθεστώτος αγοράς ανάπτυξης ΜΜΕ μέχρι στιγμής. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καθιερωθούν πρόσθετες αναλογικές ελαφρύνσεις, προκειμένου να ενισχυθεί επαρκώς η χρήση των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ.

(4)  Θα πρέπει να ενισχυθεί η ελκυστικότητα των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ, με την περαιτέρω μείωση του κόστους συμμόρφωσης και του διοικητικού φόρτου που αντιμετωπίζουν οι εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ. Για να διατηρηθούν τα πλέον υψηλά πρότυπα συμμόρφωσης στις ρυθμιζόμενες αγορές, οι ελαφρύνσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιορίζονται στις εταιρείες που έχουν εισαχθεί σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι δεν είναι όλες οι ΜΜΕ εισηγμένες σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ και ότι δεν είναι ΜΜΕ όλες οι εισηγμένες σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ. Σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ, έως το 50 % των εταιρειών που δεν είναι ΜΜΕ μπορούν να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, για να διατηρηθεί η κερδοφορία του επιχειρηματικού μοντέλου των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ μέσω, μεταξύ άλλων, της ρευστότητας των κινητών αξιών εταιρειών που δεν είναι ΜΜΕ. Λόγω των κινδύνων που ενέχει η εφαρμογή διαφορετικών συνόλων κανόνων σε εκδότες εισηγμένους στην ίδια κατηγορία τόπων διαπραγμάτευσης, δηλαδή στις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, οι αλλαγές που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο στους μικρομεσαίους εκδότες. Για λόγους συνέπειας για τους εκδότες και σαφήνειας για τους επενδυτές, η ελάφρυνση του κόστους συμμόρφωσης και του διοικητικού φόρτου θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους εκδότες σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, ανεξαρτήτως της χρηματιστηριακής τους αξίας. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις ΜΜΕ –που είναι οι τελικοί δικαιούχοι του παρόντος κανονισμού– και στις ανάγκες τους. Ο περιορισμός της γραφειοκρατίας είναι ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία αυτή, αλλά πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να βελτιωθούν οι πληροφορίες που είναι απευθείας διαθέσιμες στις ΜΜΕ όσον αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξή τους.

(4α)  Η επιτυχία μιας αγοράς ανάπτυξης ΜΜΕ δεν θα πρέπει να υπολογίζεται απλώς με βάση τον αριθμό των εισηγμένων εταιρειών, αλλά μάλλον με βάση τον ρυθμό ανάπτυξης που επιτυγχάνουν οι εισηγμένες εταιρείες. Η απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου θα πρέπει να γίνεται προς όφελος των μικρότερων εταιρειών που έχουν δυνατότητες ανάπτυξης.

(5)  Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, παράνομη ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών συντρέχει όταν ένα πρόσωπο κατέχει προνομιακές πληροφορίες και τις γνωστοποιεί σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός εάν η αποκάλυψη γίνεται κατά τη συνήθη άσκηση της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων του. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4, αποκάλυψη προνομιακών πληροφοριών στο πλαίσιο βολιδοσκόπησης της αγοράς θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί κατά τη συνήθη άσκηση της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων ενός προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται ορισμένες διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί από το πλαίσιο βολιδοσκόπησης της αγοράς. Μια βολιδοσκόπηση της αγοράς περιλαμβάνει τη διαβίβαση πληροφοριών, πριν από την ανακοίνωση μιας συναλλαγής, με σκοπό την εκτίμηση του ενδιαφέροντος δυνητικών επενδυτών για πιθανή συναλλαγή και των συνθηκών που σχετίζονται με αυτήν, όπως το ενδεχόμενο μέγεθος ή η τιμολόγησή της, σε έναν ή περισσότερους δυνητικούς επενδυτές. Κατά τη φάση της διαπραγμάτευσης μιας ιδιωτικής τοποθέτησης ομολόγων, οι εκδότες ▌ξεκινούν συζητήσεις με περιορισμένο αριθμό πιθανών ειδικών επενδυτών (όπως ορίζονται στον κανονισμό (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5)) και διαπραγματεύονται όλους τους συμβατικούς όρους και τις προϋποθέσεις της συναλλαγής με αυτούς τους ειδικούς επενδυτές. Η γνωστοποίηση πληροφοριών, κατά την εν λόγω φάση διαπραγμάτευσης μιας ιδιωτικής τοποθέτησης ομολόγων, στοχεύει στη διάρθρωση και την ολοκλήρωση ολόκληρης της συναλλαγής, και όχι στον υπολογισμό του ενδιαφέροντος πιθανών επενδυτών όσον αφορά προκαθορισμένες συναλλαγές. Η επιβολή βολιδοσκόπησης της αγοράς σε ιδιωτικές τοποθετήσεις ομολόγων ενδέχεται, ενίοτε, να είναι επαχθής και να λειτουργεί ως αντικίνητρο για την έναρξη συζητήσεων για τέτοιες συναλλαγές, τόσο για τους εκδότες όσο και για τους επενδυτές. Προκειμένου να αυξηθεί η ελκυστικότητα των ιδιωτικών τοποθετήσεων ομολόγων, η αποκάλυψη προνομιακών πληροφοριών σε ειδικούς επενδυτές για τις συναλλαγές αυτές θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί κατά τη συνήθη άσκηση της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων ενός προσώπου και θα πρέπει να αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος βολιδοσκόπησης της αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλη συμφωνία μη δημοσιοποίησης.

(6)  Μπορεί να επιτευχθεί κάποια ρευστότητα στις μετοχές ενός εκδότη μέσω μηχανισμών ρευστότητας, όπως με ρυθμίσεις ειδικής διαπραγμάτευσης ή συμβάσεις ρευστότητας. Η ρύθμιση ειδικής διαπραγμάτευσης περιλαμβάνει μια σύμβαση ανάμεσα στον διαχειριστή της αγοράς και ένα τρίτο μέρος, το οποίο δεσμεύεται να διατηρήσει τη ρευστότητα σε ορισμένες μετοχές και, σε ανταπόδοση, επωφελείται από εκπτώσεις στις χρεώσεις διαπραγμάτευσης. Η σύμβαση ρευστότητας αποτελεί σύμβαση ανάμεσα σε έναν εκδότη και ένα τρίτο μέρος που δεσμεύεται να παρέχει ρευστότητα στις μετοχές του εκδότη, και για λογαριασμό του. Για να διασφαλιστεί ότι διατηρείται πλήρως η ακεραιότητα της αγοράς, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες συμβάσεις ρευστότητας για όλους τους εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ σε όλη την Ένωση, υπό την επιφύλαξη ορισμένων προϋποθέσεων. Δεν έχουν καθιερώσει όλες οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, αποδεκτές πρακτικές αγοράς ως προς τις συμβάσεις ρευστότητας, ▌το οποίο σημαίνει ότι επί του παρόντος δεν έχουν όλοι οι εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ πρόσβαση σε μηχανισμούς ρευστότητας σε ολόκληρη την Ένωση. Αυτή η απουσία μηχανισμών ρευστότητας μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην αποτελεσματική ανάπτυξη των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ. Είναι επομένως αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα ενωσιακό πλαίσιο που θα δώσει στους εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ τη δυνατότητα να συνάπτουν σύμβαση ρευστότητας με έναν πάροχο ρευστότητας σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον δεν έχει καθιερωθεί σε εθνικό επίπεδο αποδεκτή πρακτική αγοράς. Βάσει αυτού του πλαισίου της ΕΕ, ένα πρόσωπο που συνάπτει μια τέτοια σύμβαση ρευστότητας με έναν πάροχο ρευστότητας θα πρέπει, κατά συνέπεια, να μη θεωρείται ότι προβαίνει σε χειραγώγηση της αγοράς. Είναι, ωστόσο, απαραίτητο το ενωσιακό πλαίσιο για τις συμβάσεις ρευστότητας για τις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ ▌να μην αντικαταστήσει, αλλά μάλλον να συμπληρώσει, τις υφιστάμενες ή τις μελλοντικές αποδεκτές εθνικές πρακτικές αγοράς. Είναι απαραίτητο οι αρμόδιες αρχές να διατηρήσουν τη δυνατότητα να καθιερώνουν αποδεκτές πρακτικές αγοράς για τις συμβάσεις ρευστότητας, ώστε να προσαρμόζουν τις προϋποθέσεις τους στις τοπικές ιδιαιτερότητες ή να επεκτείνουν τις συμβάσεις αυτές σε δύσκολα ρευστοποιήσιμες κινητές αξίες πέραν των μετοχών των τόπων διαπραγμάτευσης.

(7)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του ενωσιακού πλαισίου για τις συμβάσεις ρευστότητας που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 6, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ώστε να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εγκρίνει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που έχουν καταρτιστεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και στα οποία καθορίζεται ένα υπόδειγμα σύμβασης προς χρήση για τους σκοπούς της σύναψης μιας σύμβασης ρευστότητας. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα εν λόγω εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα με εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του άρθρου 291 της Συνθήκης και σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6).

(7α)  Η χρήση των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ θα πρέπει να προωθηθεί ενεργά. Πολλές ΜΜΕ εξακολουθούν να μη γνωρίζουν την ύπαρξή τους ως νέας κατηγορίας τόπου διαπραγμάτευσης.

(8)  Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, οι εκδότες μπορεί να αποφασίσουν να καθυστερήσουν τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, εάν τα νόμιμα συμφέροντά τους ενδέχεται να υποστούν βλάβη. Ωστόσο, απαιτείται από τους εκδότες να ενημερώνουν σχετικά την αρμόδια αρχή και να εξηγούν το σκεπτικό στο οποίο στηρίζεται η απόφαση. Η υποχρέωση των εκδοτών των οποίων τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση μόνο σε μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ να τεκμηριώνουν γραπτώς τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν να καθυστερήσουν τη δημοσιοποίηση μπορεί να είναι επαχθής. Θεωρείται ότι μια πιο χαλαρή απαίτηση προς τους εκδότες των οποίων τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση μόνο σε μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, απαίτηση η οποία θα περιλαμβάνει την υποχρέωση να επεξηγηθούν οι λόγοι της καθυστέρησης μόνο κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια αρχή, δεν θα είχε σημαντική επίπτωση στην ικανότητα της αρμόδιας αρχής να παρακολουθεί τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, ενώ θα μείωνε ▌τον διοικητικό φόρτο για τους εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες αρχές ▌εξακολουθούν να ενημερώνονται σχετικά με την απόφαση καθυστέρησης και ▌είναι σε θέση να κινήσουν έρευνα, σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά την απόφαση αυτή.

(9)  Οι ισχύουσες λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις για τους εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ ως προς την κατάρτιση καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες μόνο κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, έχει περιορισμένα πρακτικά αποτελέσματα, επειδή οι εν λόγω εκδότες εξακολουθούν να υπόκεινται σε συνεχή παρακολούθηση των προσώπων που θεωρείται ότι κατέχουν προνομιακές πληροφορίες στο πλαίσιο των τρεχόντων έργων. Η ισχύουσα ελάφρυνση θα πρέπει, επομένως, να αντικατασταθεί από τη δυνατότητα των εκδοτών των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ να τηρούν μόνο κατάλογο των ▌προσώπων που, κατά τη συνήθη άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν τακτική πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες, όπως διευθυντές, μέλη διοικητικών οργάνων ή εσωτερικοί σύμβουλοι. Για τους εκδότες αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ θα ήταν επαχθές να ενημερώνουν αμέσως τον πλήρη κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες που περιλαμβάνεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/347 της Επιτροπής. Ωστόσο, εφόσον ορισμένα κράτη μέλη θεωρούν ότι οι κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες είναι σημαντικό στοιχείο για τη διασφάλιση υψηλότερου επιπέδου ακεραιότητας της αγοράς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την επιλογή να εισάγουν την απαίτηση οι εκδότες αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ να παρέχουν εκτενέστερους καταλόγους προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες στους οποίους θα περιλαμβάνονται όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες. Παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστεί αναλογικός διοικητικός φόρτος για τις ΜΜΕ, οι κατάλογοι αυτοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν μειωμένο όγκο πληροφοριών σε σχέση με τους πλήρεις καταλόγους των προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες.

(9α)  Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση κατάρτισης καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες βαρύνει ταυτοχρόνως τους εκδότες και τα πρόσωπα που ενεργούν εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους. Οι υποχρεώσεις των προσώπων που ενεργούν εξ ονόματος ή για λογαριασμό του εκδότη όσον αφορά την κατάρτιση των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες θα πρέπει να διευκρινιστούν, ούτως ώστε να αποφεύγονται αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές σε ολόκληρη την Ένωση. Θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

(10)  Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, οι εκδότες οφείλουν να δημοσιεύουν συναλλαγές που εκτελούνται από πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα («PDMR») και από πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά («PCA»), εντός τριών ημερών από τη συναλλαγή. Η ίδια προθεσμία εφαρμόζεται για τα PDMR και τα PCA όσον αφορά το καθήκον τους να αναφέρουν τις συναλλαγές τους στον εκδότη. Στις περιπτώσεις όπου οι εκδότες και οι συμμετέχοντες σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ενημερώνονται με καθυστέρηση από τα PDMR και τα PCA για τις συναλλαγές τους, είναι τεχνικά δύσκολο γι’ αυτούς τους εκδότες και τους συμμετέχοντες σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής να συμμορφωθούν με την προθεσμία των τριών ημερών, το οποίο ενδέχεται να δημιουργήσει ζητήματα ευθύνης. Θα πρέπει, επομένως, να επιτραπεί στους εκδότες ▌και στους συμμετέχοντες σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής να δημοσιοποιούν τις συναλλαγές εντός δύο ημερών αφότου ενημερωθούν από τα PDMR ή τα PCA για τις συναλλαγές αυτές.

(10α)  Το άρθρο 1 παράγραφος 4 (αναφορικά με δημόσιες προσφορές κινητών αξιών) και το άρθρο 1 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επιτρέπουν σε έναν εκδότη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να μην καταρτίσει ενημερωτικό δελτίο, σε περίπτωση προσφοράς ανταλλαγής, συγχώνευσης ή διάσπασης. Αντ’ αυτού, πρέπει να διατίθεται στην αγορά έγγραφο που να περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες που περιγράφουν τη συναλλαγή και τον αντίκτυπό της στον εκδότη. Το εν λόγω έγγραφο ούτε αναθεωρείται, ούτε εγκρίνεται από εθνική αρμόδια αρχή και το περιεχόμενό του θα πρέπει να είναι μειωμένο σε σχέση με ένα ενημερωτικό δελτίο. Ακούσια συνέπεια της εξαίρεσης αυτής είναι ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια μη εισηγμένη εταιρεία έκδοσης μπορεί να προβαίνει σε αρχική εισαγωγή των μετοχών της προς διαπραγμάτευση χωρίς να εκδίδει ενημερωτικό δελτίο, στερώντας έτσι τους επενδυτές από τις χρήσιμες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, αποφεύγοντας παράλληλα τυχόν αναθεώρηση, από εθνική αρμόδια αρχή, των πληροφοριών που παρέχονται στην αγορά. Ως εκ τούτου είναι σκόπιμο να θεσπιστεί απαίτηση κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου για μη εισηγμένο εκδότη, ο οποίος επιδιώκει την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση κατόπιν προσφοράς ανταλλαγής, συγχώνευσης ή διάσπασης.

(10β)  Το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου δεν επιτρέπει επί του παρόντος τη χρήση απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου για εκδότες των οποίων οι μετοχικές κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση είτε σε ρυθμιζόμενη αγορά είτε σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ χωρίς διακοπή κατά τους τελευταίους 18 μήνες τουλάχιστον και οι οποίοι θα επεδίωκαν να εκδώσουν κινητές αξίες που να παρέχουν πρόσβαση σε μετοχικές κινητές αξίες ανταλλάξιμες με μετοχικές κινητές αξίες που έχουν εκδοθεί προηγουμένως. Ως εκ τούτου, το άρθρο 14 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να επιτρέψει στους εκδότες να χρησιμοποιούν το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο.

(11)  Οι αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως το τελευταίο βήμα στην επέκταση των εκδοτών και θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στις επιτυχημένες εταιρείες να αναπτύσσονται και να μεταφερθούν κάποτε στις ρυθμιζόμενες αγορές, ώστε να επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη ρευστότητα και τη μεγαλύτερη συγκέντρωση επενδυτών. Για να διευκολυνθεί η μετάβαση από μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ σε μια ρυθμιζόμενη αγορά, οι αναπτυσσόμενες εταιρείες θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το απλοποιημένο καθεστώς γνωστοποίησης ▌, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την εισαγωγή σε μια ρυθμιζόμενη αγορά κινητών αξιών που είναι ανταλλάξιμες με κινητές αξίες που έχουν εκδοθεί προηγουμένως, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εταιρείες έχουν πραγματοποιήσει δημόσια προσφορά κινητών αξιών οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ χωρίς διακοπή επί δύο έτη τουλάχιστον και τηρούν πλήρως τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και γνωστοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία είναι εισηγμένες. Η περίοδος αυτή αναμένεται να επιτρέπει στους εκδότες να έχουν ικανοποιητικό ιστορικό και να παρέχουν στην αγορά πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοοικονομικές τους επιδόσεις και τις απαιτήσεις αναφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

(12)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), οι εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ δεν είναι υποχρεωμένοι να δημοσιοποιούν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ωστόσο, για να αποφευχθεί η απομάκρυνση από τα πρότυπα των ρυθμιζόμενων αγορών, οι εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ που θα επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν το απλοποιημένο καθεστώς γνωστοποίησης για να μεταφερθούν σε μια ρυθμιζόμενη αγορά θα πρέπει να καταρτίζουν τις πλέον πρόσφατες οικονομικές τους καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων συγκριτικών πληροφοριών για το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν την υποχρέωση να καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς. Οι εκδότες των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ που δεν οφείλουν να καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς θα πρέπει να συμμορφώνονται προς την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει η εταιρία.

(12α)  Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι απόλυτα συνεπής προς τους στόχους του ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης της ΕΕ είναι σύντομο και, κατά συνέπεια, είναι φθηνή η παραγωγή του, μειώνοντας, κατά συνέπεια, το κόστος για τις ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ θα πρέπει να έχουν την επιλογή να χρησιμοποιήσουν το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης της ΕΕ. Οι ισχύοντες ορισμοί των ΜΜΕ στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μπορεί να είναι υπερβολικά περιοριστικοί, ειδικότερα για εκδότες που επιδιώκουν εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ και που τείνουν να είναι μεγαλύτεροι από τις παραδοσιακές ΜΜΕ. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τις δημόσιες προσφορές που ακολουθούνται αμέσως από μια αρχική εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν θα ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης της ΕΕ, ακόμη και αν η χρηματιστηριακή αξία τους μετά την αρχική εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση είναι χαμηλότερη από 200 εκατομμύρια EUR. Κατά συνέπεια, το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν αρχική δημόσια προσφορά με ενδεικτική χρηματιστηριακή αξία χαμηλότερη των 200 εκατομμυρίων EUR να καταρτίσουν ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης της ΕΕ.

(12β)  Δεδομένης της σημασίας των ΜΜΕ για τη λειτουργία της οικονομίας της Ένωσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο που έχει η νομοθεσία της Ένωσης περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Προκειμένου να δοθεί πρακτική υπόσταση σε αυτή τη σημασία, η Επιτροπή θα πρέπει, όταν προβαίνει σε αναθεώρηση οποιουδήποτε νόμου επηρεάζει τη χρηματοδότηση εισηγμένων και μη εισηγμένων ΜΜΕ, να αναλύει τα κανονιστικά και διοικητικά εμπόδια, μεταξύ άλλων στην έρευνα, που περιορίζουν ή αποτρέπουν τις επενδύσεις σε ΜΜΕ. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί την εξέλιξη των κεφαλαιακών ροών προς τις ΜΜΕ και να επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κανονιστικό περιβάλλον για την προώθηση της χρηματοδότησης ΜΜΕ.

(13)  Επομένως, οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και (ΕΕ) αριθ. 2017/1129 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(14)  Οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμοστούν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, το άρθρο 1 εφαρμόζεται 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (EΕ) αριθ. 596/2014

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 τροποποιείται ως εξής:

1.  Στο άρθρο 11, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:"

«1α. Στις περιπτώσεις όπου μια προσφορά κινητών αξιών απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, η γνωστοποίηση πληροφοριών σε αυτούς τους ειδικούς επενδυτές, για τους σκοπούς της διαπραγμάτευσης των συμβατικών όρων και προϋποθέσεων της συμμετοχής τους σε μια έκδοση ομολόγων από εκδότη που έχει χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, ή από τρίτο μέρος που ενεργεί εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, δεν συνιστά βολιδοσκόπηση της αγοράς. Η γνωστοποίηση αυτή θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί κατά τη συνήθη άσκηση της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων ενός προσώπου δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 και, ως εκ τούτου, δεν συνιστά παράνομη ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών. Ο εκδότης διασφαλίζει ότι οι ειδικοί επενδυτές που λαμβάνουν τις πληροφορίες γνωρίζουν και αναγνωρίζουν γραπτώς τις δια νόμου και δια των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων υποχρεώσεις τους και γνωρίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και παράνομης ανακοίνωσης προνομιακών πληροφοριών.

––––––––––––––––––––––––

* Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 12).»·

"

2.  Στο άρθρο 13, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 12 και 13:"

«12. Με την επιφύλαξη των αποδεκτών εθνικών πρακτικών αγοράς που έχουν καθιερωθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 11, ο εκδότης του οποίου τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ επιτρέπεται να συνάψει σύμβαση ρευστότητας για τις μετοχές του, χρησιμοποιώντας υπόδειγμα της ΕΕ που θα αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σύμφωνα με το άρθρο 13, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) οι όροι και οι προϋποθέσεις της σύμβασης ρευστότητας πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/908 της Επιτροπής**·
   β) η σύμβαση ρευστότητας καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 13·
   γ) ο πάροχος ρευστότητας είναι νόμιμα αδειοδοτημένος από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ, και έχει καταχωριστεί ως μέλος της αγοράς με τον διαχειριστή της αγοράς ή την επιχείρηση επενδύσεων που διαχειρίζεται την αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ·
   δ) ο διαχειριστής της αγοράς ή η επιχείρηση επενδύσεων που διαχειρίζεται την αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ ενημερώνει γραπτώς τον εκδότη ότι έχει λάβει αντίγραφο της σύμβασης ρευστότητας και ότι συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω σύμβασης.

Ο εκδότης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μπορεί να αποδείξει ανά πάσα στιγμή ότι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες καταρτίστηκε η σύμβαση πληρούνται σε συνεχή βάση. Ο εν λόγω εκδότης και η επιχείρηση επενδύσεων που διαχειρίζεται την αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ παρέχουν στις σχετικές αρμόδιες αρχές αντίγραφο της σύμβασης ρευστότητας, κατόπιν αιτήματός τους.

13.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό του υποδείγματος σύμβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 12 προς χρήση για τους σκοπούς της σύναψης μιας σύμβασης ρευστότητας, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαφάνεια και τις επιδόσεις της παροχής ρευστότητας.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως την … [8 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

________________________________

** Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/908 της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τα κριτήρια, τη διαδικασία και τις απαιτήσεις για την καθιέρωση μιας αποδεκτής πρακτικής αγοράς και τις απαιτήσεις για τη διατήρησή της, τον τερματισμό της ή την τροποποίηση των προϋποθέσεων για την αποδοχή της (ΕΕ L 153 της 10.6.2016, σ. 3).»·

"

3.  Στο άρθρο 17 παράγραφος 4, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Κατά παρέκκλιση από το τρίτο εδάφιο, ο εκδότης του οποίου τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση μόνο σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, ▌ παρέχει γραπτή εξήγηση στην αρμόδια αρχή ▌μόνο κατόπιν αιτήματος. Εφόσον ο εκδότης είναι σε θέση να δικαιολογήσει την απόφαση καθυστέρησης, δεν απαιτείται να τηρεί αρχείο αυτής της εξήγησης.»·

"

4.  Στο άρθρο 18, οι παράγραφοι 1 έως 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Οι εκδότες και οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους:

   α) καταρτίζουν κατάλογο όλων των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες και τα οποία εργάζονται για αυτούς βάσει σύμβασης εργασίας, ή άλλως πως ασκούν καθήκοντα μέσω των οποίων έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες, όπως σύμβουλοι, λογιστές ή οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες)·
   β) επικαιροποιούν αμέσως τον κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 4· και
   γ) διαθέτουν τον κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες στην αρμόδια αρχή το συντομότερο δυνατό κατόπιν σχετικού αιτήματος.

2.  Οι εκδότες και οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για να εξασφαλίσουν ότι κάθε πρόσωπο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες αναγνωρίζει εγγράφως τις νομοθετικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που υπέχει και έχει γνώση των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας, και παράνομης ανακοίνωσης προνομιακών πληροφοριών.

Όταν ο εκδότης ζητήσει από κάποιο άλλο πρόσωπο να αναλάβει την κατάρτιση και επικαιροποίηση του καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες του εκδότη, ο εκδότης παραμένει πλήρως υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο. Ο εκδότης διατηρεί πάντα δικαίωμα πρόσβασης στον κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες τον οποίο καταρτίζει το άλλο πρόσωπο.

3.  Ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες περιλαμβάνει τουλάχιστον:

   α) την ταυτότητα κάθε προσώπου που έχει πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες·
   β) την αιτία για την οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω πρόσωπο στον κατάλογο·
   γ) την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία το εν λόγω πρόσωπο απόκτησε πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες· και
   δ) την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες.

4.  Οι εκδότες και οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους επικαιροποιούν αμέσως ο καθένας τον δικό του κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας επικαιροποίησης, στις παρακάτω περιπτώσεις:

   α) όταν υπάρχει κάποια αλλαγή όσον αφορά την αιτία για την οποία περιλαμβάνεται ήδη ένα πρόσωπο στον κατάλογο των προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες·
   β) όταν υπάρχει κάποιο νέο πρόσωπο το οποίο έχει πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες και το οποίο πρέπει, κατά συνέπεια, να προστεθεί στον κατάλογο προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία· και
   γ) όταν ένα πρόσωπο παύει να έχει πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες.

Σε κάθε επικαιροποίηση προσδιορίζεται η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία συνέβη η αλλαγή που προκάλεσε την επικαιροποίηση.

5.  Οι εκδότες και οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους διατηρούν καθένας δικό του κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών μετά την κατάρτιση ή επικαιροποίησή του.

6.  Οι εκδότες των οποίων τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ επιτρέπεται να περιλαμβάνουν στους καταλόγους προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες μόνο τα πρόσωπα εκείνα τα οποία, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους ή της θέσης τους στον εκδότη, έχουν τακτική πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο και όπου δικαιολογείται από συγκεκριμένους προβληματισμούς αναφορικά με την ακεραιότητα της εθνικής αγοράς, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από τους εκδότες των οποίων τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ να χρησιμοποιούν καταλόγους όλων των προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α, οι οποίοι περιλαμβάνουν πληροφορίες που προσδιορίζονται στον μορφότυπο που εκπόνησε η ΕΑΚΑΑ, δυνάμει του τρίτου εδαφίου.

Η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τον ακριβή μορφότυπο των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, ο οποίος αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο. Ο μορφότυπος των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες είναι αναλογικός και συντομότερος σε σχέση με τον μορφότυπο των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες που αναφέρεται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως την [8 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος]. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Αυτός ο κατάλογος παρέχεται στην αρμόδια αρχή το συντομότερο δυνατόν μετά σχετικού αιτήματός της.»·

"

5.  Στο ▌ άρθρο 19 παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο ▌:"

«Ο εκδότης ή ο συμμετέχων σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής διαθέτει δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της γνωστοποίησης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, για να δημοσιοποιήσει τις πληροφορίες που περιέχει αυτή η γνωστοποίηση.»·

"

5α.  Το άρθρο 35 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο άρθρο 17 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και στο άρθρο 19 παράγραφοι 13 και 14 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την … [ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποιητικής πράξης]. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.».

"

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του κανονισμού (EΕ) ▌2017/1129

▌Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 τροποποιείται ως εξής:

1.  Στο άρθρο 1 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 6α και 6β:"

«6α. Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 στοιχείο στ) και στην παράγραφο 5 στοιχείο ε) ισχύουν μόνο όσον αφορά τις μετοχικές κινητές αξίες όπου:

   α) οι μετοχικές κινητές αξίες που προσφέρονται έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά πριν την εξαγορά και τη συναλλαγή, και η εξαγορά δεν θεωρείται αντίστροφη απόκτηση κατά την έννοια της παραγράφου Β19 του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή
   β) η αρχή που έχει την αρμοδιότητα αναθεώρησης του εντύπου προσφοράς δυνάμει της οδηγίας 2004/25 ΕΚ έχει εκδώσει προηγούμενη έγκριση του εγγράφου που αναφέρεται στην παράγραφο 4 σημείο στ) ή στην παράγραφο 5 στοιχείο ε).

6β.  Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 σημείο ζ) και στην παράγραφο 5 σημείο στ) ισχύουν μόνο όσον αφορά τις μετοχικές κινητές αξίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

   α) οι μετοχικές κινητές αξίες της απορροφώσας οντότητας έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά πριν από τη συναλλαγή·
   β) οι μετοχικές κινητές αξίες της οντότητας που υπόκειται σε διάσπαση έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά πριν από τη συναλλαγή·
   γ) η συγχώνευση δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί «αντίστροφη απόκτηση» όπως ορίζεται στην παράγραφο Β19 του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.»·

"

2.   το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

α)   η παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

(i)  το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 5, εκδότες των οποίων οι μετοχικές κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ χωρίς διακοπή κατά τους τελευταίους 18 μήνες τουλάχιστον και που εκδίδουν μη μετοχικές κινητές αξίες ή κινητές αξίες που παρέχουν πρόσβαση σε μετοχικές κινητές αξίες ανταλλάξιμες με τις υφιστάμενες μετοχικές κινητές αξίες του εκδότη που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση·»·

"

(ii)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):"

«δ) εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς και έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ χωρίς διακοπή επί δύο έτη τουλάχιστον, και οι οποίοι τηρούν πλήρως τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και γνωστοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, και που επιδιώκουν εισαγωγή ▌προς διαπραγμάτευση σε μια ρυθμιζόμενη αγορά κινητών αξιών που είναι ανταλλάξιμες με κινητές αξίες που έχουν εκδοθεί προηγουμένως.»·

"

β)   ▌η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

(i)  στο δεύτερο εδάφιο προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:"

«Οι εκδότες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ), των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ και από τους οποίους θα ζητηθεί να καταρτίσουν ενοποιημένους λογαριασμούς σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ μετά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των κινητών αξιών τους σε ρυθμιζόμενη αγορά, καταρτίζουν τις πλέον πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 3 στοιχείο α), που περιέχουν συγκριτικές πληροφορίες για το προηγούμενο έτος οι οποίες περιλαμβάνονται στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχει υιοθετήσει η Ένωση βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002***.

________________________________

*** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1).»·

"

(ii)  προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:"

«Οι εκδότες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ), των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ και από τους οποίους δεν θα ζητηθεί να καταρτίσουν ενοποιημένους λογαριασμούς σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ μετά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των κινητών αξιών τους σε ρυθμιζόμενη αγορά, καταρτίζουν τις πλέον πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 3 στοιχείο α), που περιέχουν συγκριτικές πληροφορίες για το προηγούμενο έτος οι οποίες περιλαμβάνονται στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει η εταιρία.

Οι εκδότες τρίτων χωρών των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ καταρτίζουν τις πλέον πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 3 στοιχείο α), που περιέχουν συγκριτικές πληροφορίες για το προηγούμενο έτος οι οποίες περιλαμβάνονται στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα της τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. Εάν τα εν λόγω εθνικά λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας δεν είναι ισοδύναμα με τα ΔΠΧΑ, οι οικονομικές καταστάσεις επαναδιατυπώνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.»·

"

γ)  Η παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) τροποποιείται ως εξής:"

«ε) για τις μετοχικές κινητές αξίες, μεταξύ άλλων τις κινητές αξίες που παρέχουν πρόσβαση στις μετοχικές κινητές αξίες, τη δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης, τη δήλωση για το επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων και του χρέους, γνωστοποίηση των σχετικών συγκρούσεων συμφερόντων και των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, τους κύριους μετόχους και, κατά περίπτωση, άτυπες (pro forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες.»·

"

3.  Στο άρθρο 15 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«γα) εκδότες, εκτός των ΜΜΕ, που προβαίνουν σε δημόσια προσφορά μετοχών και ταυτόχρονα υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής των εν λόγω μετοχών σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, εφόσον δεν διαθέτουν μετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ και εφόσον το αποτέλεσμα των δύο ακόλουθων στοιχείων είναι μικρότερο από 200 000 000 EUR:

   (i) της τιμής της τελικής προσφοράς ή της μέγιστης τιμής στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i)·
   (ii) του συνολικού αριθμού μετοχών που παραμένουν σε κυκλοφορία αμέσως μετά τη δημόσια προσφορά των μετοχών, ο οποίος υπολογίζεται είτε βάσει του αριθμού μετοχών της δημόσιας προσφοράς είτε βάσει του μέγιστου αριθμού μετοχών της δημόσιας προσφοράς, στην περίπτωση του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i).»·

"

4.  Στο παράρτημα V, το σημείο II αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ΙΙ. Δήλωση για την κεφαλαιοποίηση και το χρέος (μόνο για τις μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από εταιρείες με χρηματιστηριακή αξία άνω των 200 000 000 EUR) και δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης (μόνο για μετοχικές κινητές αξίες).

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για την κεφαλαιοποίηση και το χρέος του εκδότη καθώς και πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσον το κεφάλαιο κίνησης επαρκεί για να ικανοποιήσει τις τρέχουσες απαιτήσεις του εκδότη ή, εάν όχι, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο εκδότης προτείνει να χορηγήσει το συμπληρωματικό κεφαλαίο κίνησης που απαιτείται.»

"

Άρθρο 2α

Τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Στο άρθρο 33 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«9. Η Επιτροπή συστήνει ομάδα εμπειρογνωμόνων των ενδιαφερομένων μερών έως [6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού] για να παρακολουθεί τα επιτεύγματα και τη λειτουργία των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ. Έως [18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού], η ομάδα ενδιαφερομένων μερών δημοσιεύει έκθεση με τα συμπεράσματά της.»

"

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την … [ημερομηνία έναρξης ισχύος]. Ωστόσο, το άρθρο 1 εφαρμόζεται από την [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος.]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)* ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΥΠΟΣΤΕΙ ΝΟΜΙΚΗ-ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ.
(2)ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 79.
(3)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019.
(4)Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).
(5)Κανονισμός (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.
(6)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
(7)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 24 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου