Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0165(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0437/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0437/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/04/2019 - 10.19

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0439

Hyväksytyt tekstit
PDF 199kWORD 57k
Torstai 18. huhtikuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistäminen ***I
P8_TA-PROV(2019)0439A8-0437/2018
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 596/2014 ja (EU) 2017/1129 muuttamisesta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisen osalta (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0331),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0212/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 20. maaliskuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0437/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 440, 6.12.2018, s. 79.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi asetusten (EU) N:o 596/2014 ja (EU) 2017/1129 muuttamisesta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisen osalta(1)
P8_TC1-COD(2018)0165

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Pääomamarkkinaunionia koskevan aloitteen tavoitteena on vähentää riippuvuutta pankkien luotonannosta, monipuolistaa kaikkien pienten ja keskisuurten yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', markkinaperusteisia rahoituslähteitä sekä edistää pk-yritysten joukkovelkakirjojen ja osakkeiden liikkeeseenlaskua julkisilla markkinoilla. Unioniin sijoittautuneille yrityksille, jotka pyrkivät hankkimaan pääomaa kauppapaikoissa, aiheutuu suuria kertaluonteisia ja jatkuvia kustannuksia tietojen julkistamisesta ja säännösten noudattamisesta. Nämä kustannukset voivat jo sinänsä estää niitä hakemasta kaupankäynnin kohteeksi ottamista unionin kauppapaikoissa. Lisäksi pk-yritysten unionin kauppapaikoissa liikkeeseen laskemat osakkeet kärsivät usein alhaisemmasta likviditeetistä ja suuremmasta volatiliteetista, mikä nostaa pääomakustannuksia ja tekee tästä rahoituslähteestä liian kuormittavan. Siksi pk-yrityksiä varten tarvitaan välttämättä horisontaalista unionin politiikkaa. Tällaisen politiikan on oltava osallistavaa, johdonmukaista ja tehokasta, ja siinä on huomioitava pk-yritysten eri alaryhmät ja niiden erilaiset tarpeet.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/65/EU(4) on luotu uudentyyppinen kauppapaikka, pk-yritysten kasvumarkkinat. Ne ovat monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien alaryhmä, jonka on määrä lisätä pk‑yritysten mahdollisuuksia saada pääomaa ja mahdollistaa niiden kasvu sekä helpottaa sellaisten erikoistuneiden markkinoiden kehitystä, joiden tarkoituksena on palvella kasvupotentiaalia omaavien pk-yritysten, jotka toimivat liikkeeseenlaskijoina, tarpeita. Direktiivissä 2014/65/EU todetaan lisäksi, että olisi "kiinnitettävä huomiota siihen, miten tulevalla lainsäädännöllä voidaan edistää näiden markkinoiden käyttöä siten, että niistä tulee sijoittajien kannalta houkuttelevia, ja miten voidaan vähentää hallinnollista rasitetta ja luoda pk-yrityksille uusia kannustimia, jotta ne pääsevät pääomamarkkinoille pk-yritysten kasvumarkkinoiden kautta". Euroopan talous- ja sosiaalikomitea painotti komission ehdotuksesta täksi asetukseksi antamassaan lausunnossa, että viestinnän heikko taso ja byrokraattiset toimintamallit ovat merkittäviä esteitä ja että näiden esteiden poistamiseksi on tehtävä paljon nykyistä enemmän. Lisäksi se totesi, että toimet olisi kohdistettava ketjun loppupäähän osallistamalla pk-yritysjärjestöt, työmarkkinaosapuolet ja kauppakamarit.

(3)  On kuitenkin pantu merkille, että pk-yritysten kasvumarkkinalla kaupankäynnin kohteeksi otetuille liikkeeseenlaskijoille on tarjolla suhteellisen vähän lakisääteisiä helpotuksia verrattuna liikkeeseenlaskijoihin, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä tai säännellyillä markkinoilla. Useimpia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 velvoitteita sovelletaan samalla tavoin kaikkiin liikkeeseenlaskijoihin riippumatta niiden koosta tai kauppapaikasta, jossa niiden rahoitusvälineet on otettu kaupankäynnin kohteeksi. Se, että pk-yritysten kasvumarkkinoilla ja monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä toimivien liikkeeseenlaskijoiden välillä ei tehdä suurtakaan eroa, on tekijä, joka estää monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä rekisteröitymästä pk-yritysten kasvumarkkinaksi. Tästä on osoituksena se, että pk-yritysten kasvumarkkinaksi hakeutuminen on toistaiseksi ollut vähäistä. Siksi on tarpeen ottaa käyttöön oikeasuhteisia lisähelpotuksia, jotta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käyttöä voidaan edistää riittävästi.

(4)  Pk-yritysten kasvumarkkinoiden houkuttelevuutta olisi lisättävä vähentämällä edelleen hallinnollista rasitusta ja säännösten noudattamisesta johtuvia kustannuksia, joita pk-yritysten kasvumarkkinoilla toimiville liikkeeseenlaskijoille aiheutuu. Jotta säännösten noudattamista koskevat vaatimukset voitaisiin säilyttää mahdollisimman tiukkoina säännellyillä markkinoilla, tässä asetuksessa säädetyt helpotukset olisi rajattava yrityksiin, jotka on listattu pk-yritysten kasvumarkkinoilla. Tämä rajaus olisi tehtävä siitä huolimatta, ettei kaikkia pk-yrityksiä ole listattu pk-yritysten kasvumarkkinoilla eivätkä kaikki pk-yritysten kasvumarkkinoilla listatut yritykset ole pk-yrityksiä. Direktiivin 2014/65/EU mukaan enintään 50 prosenttia pk-yritysten kasvumarkkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otetuista yrityksistä voi olla muita kuin pk-yrityksiä. Tällä vaatimuksella halutaan pitää yllä pk-yritysten kasvumarkkinoiden liiketoimintamallin kannattavuutta muun muassa muiden kuin pk-yritysten arvopapereiden likviditeetin avulla. Tiettyjä riskejä syntyy, kun samantyyppisellä kauppapaikalla, tässä tapauksessa pk-yritysten kasvumarkkinoilla, listattuihin liikkeeseenlaskijoihin sovelletaan erilaisia sääntöjä. Sen vuoksi tässä asetuksessa säädettyjä muutoksia ei pitäisi rajata koskemaan ainoastaan pk-yrityksiä, jotka toimivat liikkeeseenlaskijoina. Jotta muutokset olisivat johdonmukaisia liikkeeseenlaskijoiden kannalta ja selkeitä sijoittajien näkökulmasta, säännösten noudattamisesta aiheutuvien kustannusten ja hallinnollisen rasituksen vähentämisen piiriin olisi otettava kaikki pk-yritysten kasvumarkkinoilla toimivat liikkeeseenlaskijat niiden markkina-arvosta riippumatta. Toimet olisi kohdennettava tarkemmin tämän asetuksen lopullisiin edunsaajiin eli pk-yrityksiin ja niiden tarpeisiin. Byrokratian purkaminen on keskeinen osa tätä prosessia, mutta tarvitaan myös muita toimia. On pyrittävä parantamaan suoraan pk-yritysten saatavilla olevaa tietoa käytettävissä olevista rahoitusmahdollisuuksista niiden kehityksen edistämiseksi.

(4 a)  Pk-yritysten kasvumarkkinoiden menestystä ei pitäisi mitata vain listattujen yritysten lukumäärällä vaan pikemminkin kyseisten listattujen yritysten kasvuvauhdilla. Sääntelyn keventämisen olisi hyödytettävä sellaisia pienempiä yrityksiä, joilla on kasvupotentiaalia.

(5)  Asetuksen (EU) N:o 596/2014 10 artiklan mukaan sisäpiiritiedon laittomalla ilmaisemisella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilöllä on hallussaan sisäpiiritietoa ja hän ilmaisee kyseisen sisäpiiritiedon toiselle henkilölle, jollei tämä ilmaiseminen tapahdu osana työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista. 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti markkinoiden tunnustelun aikana tapahtunut sisäpiiritiedon ilmaiseminen on katsottava tapahtuneeksi osana henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista, jos markkinoiden tunnustelua koskevassa sääntelykehyksessä vahvistettuja tiettyjä menettelyjä noudatetaan. Markkinoiden tunnustelulla tarkoitetaan ennen liiketoimesta ilmoittamista tapahtuvaa tietojen välittämistä yhdelle tai useammalle mahdolliselle sijoittajalle tarkoituksena kartoittaa mahdollisten sijoittajien kiinnostusta mahdolliseen liiketoimeen ja siihen liittyviä ehtoja kuten sen mahdollista kokoa tai hintaa. Suunnatun joukkovelkakirjaemission neuvotteluvaiheessa ▌ liikkeeseenlaskijat aloittavat keskustelut potentiaalisista (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129(5) määritellyistä) kokeneista sijoittajista muodostuvan rajoitetun ryhmän kanssa ja neuvottelevat kaikista sopimusehdoista kyseisten kokeneiden sijoittajien kanssa. Suunnatun joukkovelkakirjaemission neuvotteluvaiheessa tietojen välittämisen tavoitteena on strukturoida ja viimeistellä koko liiketoimi eikä mitata mahdollisten sijoittajien kiinnostusta tiettyä ennalta määritettyä liiketoimea kohtaan. Markkinoiden tunnustelun edellyttäminen suunnatuissa joukkovelkakirjaemissioissa voi joskus olla kuormittavaa ja vähentää sekä liikkeeseenlaskijoiden että sijoittajien halukkuutta aloittaa keskusteluja tällaisista liiketoimista. Jotta suunnattujen joukkovelkakirjaemissioiden houkuttelevuutta voidaan lisätä, tällaisia liiketoimia koskevan sisäpiiritiedon ilmaiseminen kokeneille sijoittajille olisi katsottava tapahtuneeksi osana henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista ja se olisi jätettävä markkinoiden tunnustelujärjestelmän soveltamisalan ulkopuolelle edellyttäen, että käytössä on asianmukainen salassapitosopimus.

(6)  Liikkeeseenlaskijan osakkeiden likviditeettiä voidaan tietyssä määrin saada aikaan likviditeettijärjestelyillä, kuten markkinatakausjärjestelyillä tai likviditeettisopimuksilla. Markkinatakausjärjestely tarkoittaa markkinoiden ylläpitäjän ja kolmannen osapuolen välistä sopimusta, jossa kyseinen kolmas osapuoli sitoutuu pitämään yllä tiettyjen osakkeiden likviditeettiä ja saa vastineeksi alennuksia kaupankäyntimaksuista. Likviditeettisopimus tarkoittaa liikkeeseenlaskijan ja kolmannen osapuolen välistä sopimusta, jossa kyseinen kolmas osapuoli sitoutuu tarjoamaan likviditeettiä liikkeeseenlaskijan osakkeiden yhteydessä ja liikkeeseenlaskijan puolesta. Likviditeettisopimuksia olisi oltava kaikkien pk‑yritysten kasvumarkkinoilla toimivien liikkeeseenlaskijoiden saatavilla kaikkialla unionissa tietyin edellytyksin, jotta voidaan varmistaa markkinoiden luotettavuus kaikilta osin. Kaikki toimivaltaiset viranomaiset eivät ole asetuksen (EU) N:o 596/2014 13 artiklan mukaisesti vahvistaneet hyväksyttyjä markkinakäytäntöjä likviditeettisopimusten osalta ▌, minkä vuoksi kaikilla pk-yritysten kasvumarkkinoilla toimivilla liikkeeseenlaskijoilla ei ole nykyisin mahdollisuutta käyttää likviditeettijärjestelyjä kaikkialla unionissa. Likviditeettijärjestelyjen puuttuminen voi estää pk-yritysten kasvumarkkinoiden tehokasta kehitystä. Sen vuoksi on tarpeen luoda unionin kehys, jonka ansiosta pk-yritysten kasvumarkkinoilla toimivat liikkeeseenlaskijat voivat tehdä likviditeettisopimuksen toisessa jäsenvaltiossa toimivan likviditeetin tarjoajan kanssa, vaikkei kansallisella tasolla ole vahvistettu hyväksyttyä markkinakäytäntöä. Tämän EU:n kehyksen mukaisesti henkilön, joka tekee tällaisen likviditeettisopimuksen likviditeetin tarjoajan kanssa, ei katsottaisi manipuloivan markkinoita. On kuitenkin erittäin tärkeää, ettei pk-yritysten kasvumarkkinoiden likviditeettisopimuksia koskeva unionin kehys ▌korvaa olemassa olevia tai tulevia kansallisia hyväksyttyjä markkinakäytäntöjä, vaan sen olisi pikemminkin täydennettävä niitä. On olennaista, että toimivaltaisilla viranomaisilla on vastaisuudessakin ▌mahdollisuus vahvistaa likviditeettisopimuksia koskevat hyväksytyt markkinakäytännöt, jotta ne voivat räätälöidä niiden ehdot paikallisten erityispiirteiden mukaan tai ulottaa tällaisten sopimusten soveltamisalan myös epälikvideihin arvopapereihin, jotka eivät ole kauppapaikoilla kaupattavia osakkeita.

(7)  Jotta voidaan varmistaa johdanto-osan 6 kappaleessa tarkoitetun likviditeettisopimuksia koskevan unionin kehyksen yhdenmukainen soveltaminen, asetusta (EU) N:o 596/2014 olisi muutettava siten, että siirretään komissiolle valta hyväksyä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen laatimia teknisiä täytäntöönpanostandardeja, joissa vahvistetaan tällaisissa sopimuksissa käytettävä malli. Komission olisi hyväksyttävä nämä tekniset täytäntöönpanostandardit täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan nojalla sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(6) 15 artiklan mukaisesti.

(7 a)  Pk-yritysten kasvumarkkinoiden käyttöä olisi edistettävä aktiivisesti. Monet pk‑yritykset eivät edelleenkään ole tietoisia tämän uudentyyppisen kauppapaikan olemassaolosta.

(8)  Asetuksen (EU) N:o 596/2014 17 artiklan 4 kohdan mukaan liikkeeseenlaskijat voivat päättää lykätä sisäpiiritiedon julkistamista yleisölle, jos julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi niiden oikeutetut edut. Liikkeeseenlaskijat ovat kuitenkin velvollisia ilmoittamaan asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ja toimittamaan selvityksen päätöksensä perusteluista. Sellaisten liikkeeseenlaskijoiden, joiden rahoitusvälineet on otettu kaupankäynnin kohteeksi ainoastaan pk-yritysten kasvumarkkinalla, velvollisuus dokumentoida kirjallisesti julkistamisen lykkäämistä koskevan päätöksensä syyt voi olla kuormittava. On katsottu, että jos niille liikkeeseenlaskijoille, joiden rahoitusvälineet on otettu kaupankäynnin kohteeksi ainoastaan pk-yritysten kasvumarkkinalla, asetetaan kevyempi vaatimus, jonka mukaan niiden on selvitettävä lykkäyksen syyt ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä, tällä ei olisi merkittävää vaikutusta toimivaltaisen viranomaiseen kykyyn valvoa sisäpiiritiedon julkistamista. Vaatimuksen keventäminen vähentäisi ▌pk-yritysten kasvumarkkinoilla toimivien liikkeeseenlaskijoiden hallinnollista rasitusta, edellyttäen kuitenkin, että lykkäämispäätöksestä tehdään ilmoitus toimivaltaisille viranomaisille ▌ja että näillä on mahdollisuus aloittaa tutkimus, jos päätös antaa niille aihetta epäilyihin.

(9)  Pk-yritysten kasvumarkkinoilla toimiviin liikkeeseenlaskijoihin sovelletaan nykyisin asetuksen (EU) N:o 596/2014 18 artiklan 6 kohdan mukaisesti löyhempiä vaatimuksia, joiden mukaan niiden on esitettävä sisäpiiriluettelo ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä. Löyhempien vaatimusten vaikutus on kuitenkin käytännössä vähäinen, koska kyseisillä liikkeeseenlaskijoilla on jatkuvasti velvollisuus seurata henkilöitä, jotka katsotaan sisäpiiriläisiksi käynnissä olevien hankkeiden yhteydessä. Tämän vuoksi nykyisen helpotuksen sijaan pk-yritysten kasvumarkkinoilla toimiville liikkeeseenlaskijoille olisi annettava mahdollisuus pitää yllä ainoastaan luetteloa ▌henkilöistä, joilla on osana tehtäviensä tavanomaista suorittamista säännöllinen pääsy sisäpiiritietoon, kuten johtajista, ylimpien hallintoelinten jäsenistä ja sisäisistä neuvonantajista. Pk-yritysten kasvumarkkinoilla toimivien liikkeeseenlaskijoiden kannalta olisi liian kuormittavaa saattaa viipymättä ajan tasalle komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/347 säädetty koko sisäpiiriluettelo. Koska eräät jäsenvaltiot kuitenkin katsovat sisäpiiriluettelojen olevan tärkeä tekijä markkinoiden luotettavuuden korkean tason kannalta, jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus ottaa käyttöön pk-yritysten kasvumarkkinoilla toimivia liikkeeseenlaskijoita koskeva vaatimus laatia laajemmat sisäpiiriluettelot, joissa on lueteltu kaikki henkilöt, joilla on pääsy sisäpiiritietoihin. Ottaen kuitenkin huomioon tarve varmistaa, että pk-yritysten hallinnollinen rasitus on oikeasuhteinen, näissä luetteloissa ei tarvitsisi antaa niin kattavia tietoja kuin täydellisissä sisäpiiriluetteloissa.

(9 a)  On olennaisen tärkeää täsmentää, että sisäpiiriluettelojen laatimisvelvollisuus koskee sekä liikkeeseenlaskijoita että niiden puolesta tai niiden lukuun toimivia henkilöitä. Liikkeeseenlaskijan puolesta tai lukuun toimivien henkilöiden vastuuta sisäpiiriluettelojen laatimisessa olisi selkeytettävä, jotta voidaan välttää erilaiset tulkinnat ja käytännöt eri puolilla unionia. Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 596/2014 asianomaisia säännöksiä olisi muutettava.

(10)  Asetuksen (EU) N:o 596/2014 19 artiklan 3 kohdan mukaan liikkeeseenlaskijoiden on julkistettava johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden toteuttamat liiketoimet kolmen päivän kuluessa liiketoimesta. Samaa määräaikaa sovelletaan myös johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden velvollisuuteen ilmoittaa liiketoimistaan liikkeeseenlaskijalle. Jos johtotehtävissä toimivat henkilöt ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ilmoittavat liiketoimistaan myöhään liikkeeseenlaskijoille ja päästöoikeuksien markkinoilla toimiville markkinaosapuolille, näiden liikkeeseenlaskijoiden ja markkinaosapuolten on teknisesti vaikeaa noudattaa kolmen päivän määräaikaa, mikä voi johtaa vastuukysymyksiin. Sen vuoksi olisi sallittava, että ▌liikkeeseenlaskijat ja päästöoikeuksien markkinoilla toimivat markkinaosapuolet julkistavat liiketoimet kahden päivän kuluessa siitä, kun johtotehtävissä toimivat henkilöt ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ovat ne ilmoittaneet.

(10 a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 1 artiklan 4 kohdassa (arvopapereiden tarjoaminen yleisölle) ja 1 artiklan 5 kohdassa mahdollistetaan se, että liikkeeseenlaskija voi tietyin edellytyksin olla laatimatta esitettä, kun on kyse julkisesta vaihtotarjouksesta, sulautumisesta tai jakautumisesta. Sen sijaan asiakirjan, joka sisältää vähimmäistiedot liiketoimesta ja sen vaikutuksesta liikkeeseenlaskijaan, on oltava saatavilla markkinoilla. Kansallinen toimivaltainen viranomainen ei tarkista eikä hyväksy tällaista asiakirjaa, jonka sisällön olisi oltava kevennetty esitteeseen verrattuna. Tällaisen poikkeuksen tahattomana seurauksena on, että joissain tilanteissa listaamaton liikkeeseenlaskuyritys voi toteuttaa ensimmäisen kerran osakkeidensa ottamisen kaupankäynnin kohteeksi ilman esitteen laatimista, jolloin sijoittajat eivät saa esitteen sisältämää hyödyllistä tietoa ja samalla vältetään se, että kansallinen toimivaltainen viranomainen tarkistaisi markkinoille annettavat tiedot. Tästä syystä on asianmukaista ottaa käyttöön vaatimus siitä, että listaamattoman liikkeeseenlaskijan, joka hakee kaupankäynnin kohteeksi ottamista julkisen vaihtotarjouksen, sulautumisen tai jakautumisen jälkeen, on laadittava esite.

(10 b)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1129 14 artiklassa ei nykyisellään sallita sitä, että liikkeeseenlaskijat, joiden osakesidonnaiset arvopaperit ovat olleet otettuina kaupankäynnin kohteeksi joko säännellyllä markkinalla tai pk-yritysten kasvumarkkinalla yhtäjaksoisesti vähintään viimeisten 18 kuukauden ajan ja jotka haluavat laskea liikkeeseen arvopapereita, jotka oikeuttavat osakesidonnaisiin arvopapereihin, jotka ovat samanlajisia aikaisemmin liikkeeseenlaskettujen osakesidonnaisten arvopapereiden kanssa, voisivat käyttää yksinkertaistettua esitettä. Sen vuoksi 14 artiklaa olisi muutettava, jotta liikkeeseenlaskijat voivat käyttää yksinkertaistettua esitettä.

(11)  Pk-yritysten kasvumarkkinoita ei pitäisi nähdä liikkeeseenlaskijoiden laajenemisen viimeisenä vaiheena. Pk-yritysten kasvumarkkinoiden olisi annettava menestyville yrityksille mahdollisuus kasvaa ja siirtyä jonakin päivänä säännellyille markkinoille, jotta yritykset voisivat hyötyä paremmasta likviditeetistä ja suuremmasta sijoittajakunnasta. Jotta siirtyminen pk-yritysten kasvumarkkinalta säännellylle markkinalle olisi helpompaa, kasvaville yrityksille olisi annettava mahdollisuus soveltaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 14 artiklassa säädettyjä yksinkertaistettuja tietovaatimuksia ▌, kun niiden arvopapereita, jotka ovat samanlajisia aikaisemmin liikkeeseenlaskettujen arvopapereiden kanssa, otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla. Tämä edellyttää, että kyseiset yritykset ovat tarjonneet yleisölle arvopapereita, jotka ovat olleet otettuina kaupankäynnin kohteeksi pk-yritysten kasvumarkkinalla yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan ja että ne ovat noudattaneet täysin raportointi- ja julkistamisvelvoitteita koko sen ajan, kun ne ovat olleet listattuina. Tämän ajanjakson olisi mahdollistettava se, että liikkeeseenlaskijoille kertyy riittävästi toimintahistoriaa ja ne voivat antaa markkinoille tietoa taloudellisesta tuloksestaan ja raportointivaatimuksistaan direktiivin 2014/65/EU sääntöjen mukaisesti.

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002(7) mukaan pk‑yritysten kasvumarkkinoilla toimivien liikkeeseenlaskijoiden ei tarvitse julkistaa tilinpäätöstään kansainvälisten tilinpäätösstandardien edellyttämässä muodossa. Kuitenkin, jotta vältyttäisiin poikkeamasta säännellyillä markkinoilla sovellettavista standardeista, pk-yritysten kasvumarkkinoilla toimivien liikkeeseenlaskijoiden, jotka haluavat soveltaa yksinkertaistettuja tietovaatimuksia säännellylle markkinalle siirtymisen yhteydessä, olisi laadittava viimeisin tilinpäätöksensä, mukaan lukien vertailutiedot edelliseen vuoteen nähden, mainitun asetuksen mukaisesti, jos niitä vaaditaan laatimaan konsolidoitu tilinpäätös. Pk-yritysten kasvumarkkinoilla toimivien liikkeeseenlaskijoiden, joilta ei vaadita konsolidoidun tilinpäätöksen laatimista, olisi noudatettava sen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä, jossa yritys on perustettu.

(12 a)  Tämän asetuksen tarkoitus on täysin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 15 artiklassa säädetyn EU:n kasvuesitteen tavoitteiden mukainen. EU:n kasvuesite on lyhyt ja siten edullinen tuottaa, mikä alentaa pk-yrityksille aiheutuvia kustannuksia. Pk-yritysten olisi voitava halutessaan käyttää EU:n kasvuesitettä. Pk-yritysten tämänhetkiset määritelmät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 saattavat olla liian rajoittavia erityisesti niiden liikkeeseenlaskijoiden kannalta, jotka hakevat kaupankäynnin kohteeksi ottamista pk-yritysten kasvumarkkinalla ja jotka ovat yleensä suurempia kuin perinteiset pk-yritykset. Tästä seuraa että kun on kyse julkisista tarjouksista, joiden jälkeen arvopaperit otetaan välittömästi ensimmäisen kerran kaupankäynnin kohteeksi pk-yritysten kasvumarkkinalla, pienemmät yritykset eivät voi käyttää EU:n kasvuesitettä, vaikka niiden arvopapereiden markkina-arvo sen jälkeen, kun ne on otettu ensimmäisen kerran kaupankäynnin kohteeksi, on alle 200 miljoonaa euroa. Sen vuoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 15 artiklaa olisi muutettava, jotta yritykset, jotka haluavat tehdä ensimmäisen kerran julkisen tarjouksen, jonka alustava markkina-arvo on alle 200 miljoonaa euroa, voivat laatia EU:n kasvuesitteen.

(12 b)  Ottaen huomioon, miten tärkeitä pk-yritykset ovat unionin talouden toiminnan kannalta, erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, miten unionin rahoituspalvelulainsäädäntö vaikuttaa pk-yritysten rahoitukseen. Tämän merkityksen huomioon ottamiseksi komission olisi listattujen ja listaamattomien pk-yritysten rahoitusta koskevaa kaikkea lainsäädäntöä tarkistaessaan analysoitava sääntely- ja hallinnollisia esteitä, myös tutkimuksen alalla, jotka rajoittavat tai estävät pk-yrityksiin investoimisen. Komission olisi tällöin arvioitava pk-yritysten pääomavirtojen kehittymistä ja pyrittävä luomaan suotuisa sääntely-ympäristö pk-yritysten rahoituksen edistämiseksi.

(13)  Sen vuoksi asetuksia (EU) N:o 596/2014 ja (EU) 2017/1129 olisi muutettava.

(14)  Tässä asetuksessa säädettyjä muutoksia olisi alettava soveltaa tämän asetuksen voimaantulopäivästä. 1 artiklaa sovelletaan kuitenkin 12 kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 596/2014 seuraavasti:

1.  Lisätään 11 artiklaan 1 a kohta seuraavasti:"

"1 a. Jos arvopapereita tarjotaan ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129* 2 artiklan e alakohdassa määritellyille kokeneille sijoittajille, tietojen välittämistä kyseisille kokeneille sijoittajille neuvoteltaessa sopimusehdoista niiden osallistumiselle sellaisen liikkeeseenlaskijan tai sen puolesta tai lukuun toimivan kolmannen osapuolen joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun, jonka rahoitusvälineet on otettu kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa, ei katsota markkinoiden tunnusteluksi. Tämän välittämisen on katsottava tapahtuneeksi osana henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti eikä sitä näin ollen katsota sisäpiiritiedon laittomaksi ilmaisemiseksi. Kyseisen liikkeeseenlaskijan on varmistettava, että tietojen saajina olevat kokeneet sijoittajat ovat tietoisia tähän liittyvistä oikeudellisista ja sääntelyyn liittyvistä velvoitteista ja hyväksyvät ne kirjallisesti sekä ovat tietoisia sisäpiirikauppoihin ja sisäpiiritiedon laittomaan ilmaisemiseen sovellettavista seuraamuksista.

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12).";

"

2.  Lisätään 13 artiklaan 12 ja 13 kohta seuraavasti:"

"12. Tämän vaikuttamatta kansallisten, 1–11 kohdan mukaisesti vahvistettujen hyväksyttyjen markkinakäytäntöjen soveltamiseen liikkeeseenlaskijalla, jonka rahoitusvälineet on otettu kaupankäynnin kohteeksi pk-yritysten kasvumarkkinalla, on lupa tehdä osakkeitaan koskeva likviditeettisopimus käyttäen unionin mallia, jonka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 13 kohdan mukaisesti, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

   a) likviditeettisopimuksen ehdot täyttävät tämän asetuksen 13 artiklan 2 kohdassa ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/908** säädetyt perusteet;
   b) likviditeettisopimus laaditaan 13 kohdassa tarkoitetun mallin mukaisesti;
   c) likviditeetin tarjoaja on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta asianmukaisen toimiluvan direktiivin 2014/65/EU mukaisesti ja markkinoiden ylläpitäjä tai pk-yritysten kasvumarkkinaa ylläpitävä sijoituspalveluyritys on rekisteröinyt sen markkinan jäseneksi;
   d) markkinoiden ylläpitäjä tai pk-yritysten kasvumarkkinaa ylläpitävä sijoituspalveluyritys vahvistaa liikkeeseenlaskijalle kirjallisesti, että se on saanut jäljennöksen likviditeettisopimuksesta ja että se hyväksyy sopimuksen ehdot.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun liikkeeseenlaskijan on pystyttävä milloin tahansa osoittamaan, että ehdot, joiden mukaisesti sopimus on tehty, täyttyvät jatkuvasti. Kyseisen liikkeeseenlaskijan ja pk-yritysten kasvumarkkinaa ylläpitävän sijoituspalveluyrityksen on toimitettava asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille pyynnöstä jäljennös likviditeettisopimuksesta.

13.  Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritellään 12 kohdassa tarkoitettu likviditeettisopimusta tehtäessä käytettävä sopimusmalli, jotta varmistetaan 2 kohdassa säädettyjen edellytysten noudattaminen, mukaan lukien likviditeetin tarjoamisen avoimuus ja vaikuttavuus.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... [8 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

** Komission delegoitu asetus (EU) 2016/908, annettu 26 päivänä helmikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä antamalla teknisiä sääntelystandardeja hyväksytyn markkinakäytännön vahvistamista koskevista perusteista, menettelystä ja vaatimuksista sekä sen säilyttämistä, lopettamista tai hyväksymisehtojen muuttamista koskevista vaatimuksista (EUVL L 153, 10.6.2016, s. 3).";

"

3.  Lisätään 17 artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti:"

"Kolmannesta alakohdasta poiketen liikkeeseenlaskijan, jonka rahoitusvälineet on otettu kaupankäynnin kohteeksi ainoastaan pk-yritysten kasvumarkkinalla, ▌on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallinen selvitys ▌vain pyynnöstä. Niin kauan kuin liikkeeseenlaskija pystyy perustelemaan lykkäämispäätöksensä, sitä ei vaadita pitämään kirjaa kyseisestä selvityksestä.";

"

4.  Korvataan 18 artiklan 1–6 kohta seuraavasti:"

"1. Liikkeeseenlaskijoiden ja niiden puolesta tai niiden lukuun toimivien henkilöiden on kunkin

   a) laadittava luettelo kaikista henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät niille työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta niillä on pääsy sisäpiiritietoon, kuten neuvonantajista, kirjanpitäjistä tai luottoluokituslaitoksista, jäljempänä 'sisäpiiriluettelo';
   b) saatettava sisäpiiriluettelo viipymättä ajan tasalle 4 kohdan mukaisesti; ja
   c) toimitettava sisäpiiriluettelo toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisimman pian sen pyynnöstä.

2.  Liikkeeseenlaskijoiden ja niiden puolesta tai niiden lukuun toimivien henkilöiden on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet varmistaakseen, että kaikki sisäpiiriluettelossa olevat henkilöt hyväksyvät kirjallisesti tähän liittyvät oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät velvoitteet sekä ovat tietoisia sisäpiirikauppoihin ja sisäpiiritiedon laittomaan ilmaisemiseen sovellettavista seuraamuksista.

Jos liikkeeseenlaskija pyytää toista henkilöä laatimaan ja saattamaan ajan tasalle liikkeeseenlaskijan sisäpiiriluettelon, liikkeeseenlaskija on edelleen kaikilta osin vastuussa tämän artiklan noudattamisesta. Liikkeeseenlaskijalla on aina oikeus tutustua kyseisen toisen henkilön laatimaan sisäpiiriluetteloon.

3.  Sisäpiiriluettelossa on oltava ainakin

   a) kaikkien niiden henkilöiden henkilöllisyys, joilla on pääsy sisäpiiritietoon;
   b) syy siihen, että kyseinen henkilö on sisällytetty sisäpiiriluetteloon;
   c) päivämäärä ja kellonaika, jona kyseinen henkilö on saanut pääsyn sisäpiiritietoon; ja
   d) päivämäärä, jona sisäpiiriluettelo laadittiin.

4.  Liikkeeseenlaskijoiden ja niiden puolesta tai niiden lukuun toimivien henkilöiden on kunkin saatettava sisäpiiriluettelonsa ajan tasalle viipymättä ja mainittava ajan tasalle saattamisen päivämäärä seuraavissa tilanteissa:

   a) jos tapahtuu muutos syyssä, jonka vuoksi sisäpiiriluettelossa jo oleva henkilö sisällytetään sisäpiiriluetteloon;
   b) jos uusi henkilö saa pääsyn sisäpiiritietoon ja hänet on tämän vuoksi lisättävä sisäpiiriluetteloon; ja
   c) jos henkilöllä ei ole enää pääsyä sisäpiiritietoon.

Kaikkien ajan tasalle saattamisten yhteydessä on mainittava päivämäärä ja kellonaika, jona ajan tasalle saattamisen aiheuttanut muutos tapahtui.

5.  Liikkeeseenlaskijoiden ja niiden puolesta tai niiden lukuun toimivien henkilöiden on kunkin säilytettävä sisäpiiriluettelonsa vähintään viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun luettelo on laadittu tai se on saatettu ajan tasalle.

6.  Liikkeeseenlaskijat, joiden rahoitusvälineet on otettu kaupankäynnin kohteeksi pk-yritysten kasvumarkkinalla, voivat sisällyttää sisäpiiriluetteloihinsa ainoastaan ne henkilöt, joilla on liikkeeseenlaskijassa olevien tehtäviensä tai asemansa luonteen vuoksi säännöllinen pääsy sisäpiiritietoon.

Ensimmäisestä alakohdasta poiketen ja kun se on perusteltua markkinoiden luotettavuuteen liittyvien erityisten kansallisten huolenaiheiden vuoksi, jäsenvaltiot voivat vaatia niitä liikkeeseenlaskijoita, joiden rahoitusvälineet on otettu kaupankäynnin kohteeksi pk-yritysten kasvumarkkinalla, käyttämään kaikista sisäpiiriläisistä 1 alakohdassa määriteltyjä luetteloita, joissa annetaan kolmannen alakohdan mukaisesti tietoja arvopaperimarkkinaviranomaisen täsmentämässä esitysmuodossa.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on laadittava luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa määritellään toisessa alakohdassa tarkoitettujen sisäpiiriluetteloiden tarkka esitysmuoto. Sisäpiiriluetteloiden esitysmuodon on oltava oikeasuhteinen ja kevennetty verrattuna tämän artiklan 9 kohdassa tarkoitettujen sisäpiiriluetteloiden muotoon.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... [8 kuukauden kuluttua voimaantulopäivästä]. Siirretään komissiolle valta hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

Luettelo on pyynnöstä toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisimman pian.";

"

5.  ▌ Korvataan 19 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti ▌ :"

"Liikkeeseenlaskijan tai päästöoikeuksien markkinoilla toimivan markkinaosapuolen on kahden työpäivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta julkistettava kyseiseen ilmoitukseen sisältyvät tiedot.";

"

5 a.  Korvataan 35 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

"2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... [muutossäädöksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 5 ja 6 kohdassa, 12 artiklan 5 kohdassa, 17 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa sekä 19 artiklan 13 ja 14 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.".

"

2 artikla

Asetuksen (EU) ▌2017/1129 muuttaminen

▌Muutetaan asetus (EU) N:o 2017/1129 seuraavasti:

1.  Lisätään 1 artiklaan 6 a ja 6 b kohta seuraavasti:"

"6 a. Edellä 4 kohdan f alakohdassa ja 5 kohdan e alakohdassa säädettyjä vapautuksia sovelletaan osakesidonnaisiin arvopapereihin ainoastaan, jos

   a) tarjottavat osakesidonnaiset arvopaperit on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ennen hankintaa tai liiketoimea eikä hankintaa katsota Euroopan unionin hyväksymän IFRS 3 ‑standardin kappaleessa B19 tarkoitetuksi käänteiseksi hankinnaksi, tai
   b) viranomainen, jolla on toimivalta tarkistaa tarjousasiakirja direktiivin 2004/25/EY mukaisesti, on hyväksynyt ennakolta 4 kohdan f alakohdassa ja 5 kohdan e alakohdassa tarkoitetun asiakirjan.

6 b.  Edellä 4 kohdan g alakohdassa ja 5 kohdan f alakohdassa säädettyjä vapautuksia sovelletaan osakesidonnaisiin arvopapereihin ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

   a) vastaanottavan oikeussubjektin osakesidonnaiset arvopaperit on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ennen liiketoimea;
   b) jakautumisen kohteena olevan oikeussubjektin osakesidonnaiset arvopaperit on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ennen liiketoimea;
   c) sulautumista ei katsota Euroopan unionin hyväksymän liiketoimintojen yhdistämistä koskevan IFRS 3 -standardin kappaleessa B19 tarkoitetuksi käänteiseksi hankinnaksi.";

"

2.   Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)   muutetaan 1 kohdan ensimmäisen alakohta seuraavasti:

i)  korvataan b alakohta seuraavasti:"

"b) liikkeeseenlaskijat, joiden osakesidonnaiset arvopaperit ovat olleet otettuina kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai pk-yritysten kasvumarkkinalla yhtäjaksoisesti vähintään viimeisten 18 kuukauden ajan ja jotka laskevat liikkeeseen muita kuin osakesidonnaisia arvopapereita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat osakesidonnaisiin arvopapereihin, jotka ovat samanlajisia liikkeeseenlaskijan jo kaupankäynnin kohteeksi otettujen olemassa olevien osakesidonnaisten arvopapereiden kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan 5 kohdan soveltamista;";

"

ii)  lisätään d alakohta seuraavasti:"

"d) liikkeeseenlaskijat, joiden arvopapereita on tarjottu yleisölle ja joiden arvopaperit ovat olleet kaupankäynnin kohteeksi otettuina pk-yritysten kasvumarkkinalla yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan ja jotka ovat noudattaneet täysin raportointi- ja julkistamisvelvoitteita koko sen ajan, kun arvopaperit ovat olleet kaupankäynnin kohteeksi otettuina, ja jotka ▌hakevat sellaisten arvopapereiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista säännellyllä markkinalla, jotka ovat samanlajisia aikaisemmin liikkeeseenlaskettujen arvopapereiden kanssa;";

"

b)   ▌muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)  lisätään toiseen alakohtaan virke seuraavasti:"

"Edellä 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitettujen liikkeeseenlaskijoiden, joiden arvopaperit ovat olleet kaupankäynnin kohteeksi otettuina pk-yritysten kasvumarkkinalla ja joita vaaditaan laatimaan konsolidoitu tilinpäätös direktiivin 2013/34/EU mukaisesti sen jälkeen, kun niiden arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, tapauksessa 14 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti viimeisimmän tilinpäätöksen, johon sisältyvät yksinkertaistetun esitteen sisältämät vertailutiedot edelliseen vuoteen nähden, on oltava laadittu unionissa asetuksen (EY) N:o 1606/2002*** nojalla hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti.

________________________________

*** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).";

"

ii)  lisätään alakohdat seuraavasti:"

"Edellä 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitettujen liikkeeseenlaskijoiden, joiden arvopaperit ovat olleet kaupankäynnin kohteeksi otettuina pk-yritysten kasvumarkkinalla ja joilta ei vaadita konsolidoidun tilinpäätöksen laatimista direktiivin 2013/34/EU mukaisesti sen jälkeen, kun niiden arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, tapauksessa 14 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti viimeisimmän tilinpäätöksen, johon sisältyvät yksinkertaistetun esitteen sisältämät vertailutiedot edelliseen vuoteen nähden, on oltava laadittu sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa yritys on perustettu.

Kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden, joiden arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi pk-yritysten kasvumarkkinalla, tapauksessa 14 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti viimeisimmän tilinpäätöksen, johon sisältyvät yksinkertaistetun esitteen sisältämät vertailutiedot edelliseen vuoteen nähden, on oltava laadittu asetusta (EY) N:o 1606/2002 vastaavan kolmannen maan kansallisen tilinpäätösstandardin mukaisesti. Jos nämä kolmannen maan kansalliset tilinpäätösstandardit eivät vastaa IFRS-standardeja, tilinpäätökset on oikaistava asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti.";

"

c)  muutetaan 3 kohdan toisen alakohdan e alakohta seuraavasti:"

"e) osakesidonnaisten arvopapereiden osalta, osakesidonnaisten arvopapereiden merkintään oikeuttavat arvopaperit mukaan luettuina, käyttöpääomaa koskevat tiedot, pääomarakennetta ja velkaantuneisuutta koskevat tiedot, ilmoitus merkityksellisistä eturistiriidoista ja lähipiiriliiketoimista, suurimmat osakkeenomistajat sekä soveltuvin osin taloudelliset pro forma -tiedot.";

"

3.  Lisätään 15 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan alakohta seuraavasti:"

"ca) liikkeeseenlaskijat, jotka eivät ole pk-yrityksiä ja jotka tarjoavat osakkeita yleisölle samaan aikaan kun ne hakevat kyseisten osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista pk-yritysten kasvumarkkinalla, edellyttäen, että niiden osakkeita ei ole jo otettu kaupankäynnin kohteeksi pk-yritysten kasvumarkkinalla ja että seuraavien kahden osatekijän tulo on vähemmän kuin 200 000 000 euroa:

   i) lopullinen tarjoushinta tai enimmäishinta 17 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa;
   ii) välittömästi osakkeiden yleisölle tarjoamisen jälkeen liikkeessä olevien osakkeiden kokonaismäärä, joka lasketaan joko yleisölle tarjottujen osakkeiden määrästä tai yleisölle tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä 17 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa.";

"

4.  Korvataan liitteessä V oleva II kohta seuraavasti:"

"II Pääomarakennetta ja velkaantuneisuutta koskevat tiedot (ainoastaan sellaisten yritysten liikkeeseen laskemat osakesidonnaiset arvopaperit, joiden markkina-arvo on yli 200 000 000 euroa) ja käyttöpääomaa koskevat tiedot (ainoastaan osakesidonnaiset arvopaperit).

Tarkoituksena on antaa tietoa liikkeeseenlaskijan pääomarakenteesta ja velkaantuneisuudesta sekä siitä, riittääkö käyttöpääoma liikkeeseenlaskijan nykyisten vaatimusten täyttämiseen tai, ellei se riitä, miten liikkeeseenlaskija aikoo toimittaa tarvittavan lisäkäyttöpääoman."

"

2 a artikla

Direktiivin 2014/65/EU muuttaminen

Lisätään direktiivin 2014/65/EU 33 artiklaan kohta seuraavasti:"

"9. Komissio perustaa sidosryhmien edustajista koostuvan asiantuntijaryhmän viimeistään [6 kuukautta asetuksen voimaantulon jälkeen] pk-yritysten kasvumarkkinoiden onnistumisen ja toiminnan seuraamiseksi. Asiantuntijaryhmä julkaisee päätelmistään raportin viimeistään [18 kuukautta asetuksen voimaantulon jälkeen]."

"

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan ... [voimaantulopäivästä]. 1 artiklaa sovelletaan kuitenkin [12 kuukauden kuluttua voimaantulosta.]

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)* TEKSTIÄ EI OLE VIELÄ VIIMEISTELTY OIKEUDELLISESTI JA KIELELLISESTI.
(2)EUVL C 440, 6.12.2018, s. 79.
(3)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 18. huhtikuuta 2019.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta.
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).
(7)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 24. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus