Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0165(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0437/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0437/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 18/04/2019 - 10.19

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0439

Téacsanna atá glactha
PDF 199kWORD 70k
Déardaoin, 18 Aibreán 2019 - Strasbourg Eagrán sealadach
Úsáid margaí fáis FBManna a chur chun cinn ***I
P8_TA-PROV(2019)0439A8-0437/2018
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 agus Rialachán (AE) Uimh. 2017/1129 maidir le húsáid margaí fáis FBManna a chur chun cinn (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0331),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0212/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 19 Meán Fómhair 2018(1),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 20 Márta 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8-0437/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige é a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1)IO C 440, 6.12.2018, lch. 79.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 18 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 596/2014 agus (AE) Uimh. 2017/1129 a mhéid a bhaineann le húsáid margaí fáis FBManna a chur chun cinn(1)
P8_TC1-COD(2018)0165

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(3),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Tá tionscnamh Aontas na Margaí Caipitil dírithe ar an spleáchas ar iasachtaí ón mbanc a laghdú, ar fhoinsí margadhbhunaithe maoinithe a éagsúlú do na fiontair bheaga agus mheánmhéide (‘FBManna’) ar fad agus ar eisiúint bannaí agus scaireanna ar mhargaí poiblí ag FBManna a chur chun cinn. Cuideachtaí atá bunaithe san Aontas agus a bhíonn ag iarraidh caipiteal a chruinniú ar ionaid trádála, bíonn costais nochta agus chomhlíonta aonuaire agus leanúnacha orthu a fhéadann iad a dhíspreagadh óna iarraidh go ligfí isteach ar ionaid trádála an Aontais ar an gcéad dul síos. Chomh maith leis sin, bíonn leibhéil níos ísle leachtachta agus luaineacht níos airde ag baint le scaireanna arna n-eisiúint ag FBManna ar ionaid trádála an Aontais de ghnáth, rud a chuireann le costas an chaipitil, rud a chiallaíonn go mbíonn ualach rómhór ag baint leis an bhfoinse chistiúcháin seo. Tá sé ríthábhachtach dá bhrí sin go mbeadh beartas cothrománach ag an Aontas do FBManna. Is gá don bheartas sin a bheith cuimsitheach, comhleanúnach agus éifeachtach agus ní mór foghrúpaí éagsúla na FBManna a chur san áireamh leis mar aon leis na riachtanais éagsúla atá acu.

(2)  Cruthaíodh cineál nua ionad trádála le Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(4), is iad sin na margaí fáis FBManna, foghrúpa de na Saoráidí Trádála Iltaobhacha, d'fhonn rochtain ar chaipiteal a éascú do FBManna agus cur ar a gcumas fás agus chun forbairt sainmhargaí a bhfuil sé d'aidhm acu freastal ar riachtanais eisitheoirí FBManna a bhfuil acmhainneacht fáis iontu a éascú a thuilleadh. Réamh-mheasadh le Treoir 2014/65/AE chomh maith gur cheart gur cheart aird a dhíriú ar conas is féidir le rialáil as seo amach úsáid an mhargaidh sin a chothú agus a chur chun cinn a thuilleadh chun é a dhéanamh níos tarraingtí d’infheisteoirí, agus laghdú ualach riaracháin agus dreasachtaí eile a sholáthar do FBManna chun rochtain a fháil ar mhargaí caipitil trí mhargaí fáis FBManna. Sa tuairim uaidh ar an togra ón gCoimisiún maidir leis an Rialachán seo d’áitigh Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa gur bacainní suntasacha iad leibhéal íseal cumarsáide agus cuir chuige mhaorlathacha agus nach mór iarracht i bhfad níos mó a dhéanamh na constaicí a shárú. Ina theannta sin, dúirt sé gur cheart díriú ar bhun an tslabhra trí rannpháirt a thabhairt do chumainn FBM, do chomhpháirtithe sóisialta agus do chomhlachais tráchtála.

(3)  Tugadh faoi deara áfach, go mbaineann eisitheoirí a ligeadh isteach chun a dtrádála ar mhargadh fáis FBManna, go mbaineann siad tairbhe as líon níos lú laghduithe rialála i gcomparáid le heisitheoirí a ligeadh isteach chun trádála ar shaoráidí trádála iltaobhacha nó ar mhargaí rialáilte. Tá feidhm ag tromlach na n-oibleagáidí a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na heisitheoirí uile ar an modh céanna, gan beann ar a méid nó ar an ionad trádála ina ligtear a gcuid ionstraimí isteach chun a dtrádála. Tá an leibhéal íseal sin idirdhealaithe idir eisitheoirí ar mhargaí fáis FBManna agus ar shaoráidí trádála iltaobhacha ina dhíspreagadh do shaoráidí trádála iltaobhacha i ndáil le clárú mar mhargadh fáis FBManna, agus léiriú air sin is ea an glacadh íseal le stádas mar mhargadh fáis FBManna go dtí seo. Dá bhrí sin, is gá tuilleadh laghduithe comhréireacha a thabhairt isteach chun úsáid margaí fáis FBManna a chothú go leordhóthanach.

(4)  Ba cheart mealltacht margaí fáis FBManna a threisiú trí na costais chomhlíonta agus na hualaí riaracháin a bhíonn i gceist d’eisitheoirí ar mhargaí fáis FBManna a laghdú a thuilleadh. Chun na caighdeáin is airde comhlíontachta a choimeád ar mhargaí rialáilte, ba cheart na laghduithe dá bhforáiltear sa Rialachán seo a theorannú do chuideachtaí atá liostaithe ar mhargaí fáis FMBanna, cé nach bhfuil na FBManna uile liostaithe ar mhargaí fáis FMBanna agus nach FBManna iad na cuideachtaí ar fad atá liostaithe ar mhargaí fáis FMBanna. De bhun Threoir 2014/65/AE, is féidir suas le 50% de chuideachtaí nach FBManna iad a ligean isteach chun a dtrádála ar mhargaí fáis FBManna chun múnla gnó na margaí fáis FBManna a choinneáil brabúsach, trí bhíthin leachtacht in urrúis neamh-FBManna i measc nithe eile. I bhfianaise na rioscaí a bhaineann le sraitheanna éagsúla rialacha a chur i bhfeidhm i leith eisitheoirí atá liostaithe ar an gcatagóir chéanna ionad, eadhon margaí fáis FBManna, níor cheart na hathruithe a leagtar síos sa Rialachán seo a theorannú d'eisitheoirí FBManna amháin. Ar mhaithe le comhsheasmhacht d'eisitheoirí agus soiléire d'infheisteoirí, ba cheart feidhm a bheith ag an laghdú ar chostais chomhlíonta agus ar ualaí riaracháin maidir leis na heisitheoirí uile ar mhargaí fáis FBManna, gan beann ar a gcaipitliú margaidh. Is gá díriú ar bhealach níos géire ar FBManna – buntairbhithe an Rialacháin seo - agus ar na riachtanais atá acu. Cuid ríthábhachtach den phróiseas sin is ea gearradh siar ar an maorlathas, ach ní mór céimeanna eile a thabhairt chomh maith. Ní mór iarrachtaí a dhéanamh feabhas a chur ar an bhfaisnéis atá ar fáil go díreach do FBManna maidir leis na roghanna maoiniúcháin atá ar fáil dóibh chun go spreagfar a bhforbairt.

(4a)  Níor cheart an rath atá ar mhargadh fáis FBManna a thomhais bunaithe ar líon na gcuideachtaí liostáilte amháin ach ar an ráta fáis a bhain na cuideachtaí liostáilte sin amach. Ba cheart gur chun leas na gcuideachtaí beaga sin ag a bhfuil acmhainneacht fáis a bheadh an laghdú rialála.

(5)  De réir Airteagal 10 de Rialachán Uimh. 596/2014, tagann nochtadh neamhdhleathach faisnéise ón taobh istigh chun cinn i gcás ina nochtann duine a shealbhaíonn faisnéis ón taobh istigh an fhaisnéis sin d’aon duine eile, ach amháin i gcás ina ndéantar an nochtadh i ngnáthfheidhmiú post, gairm nó dualgas. De bhun Airteagal 11(4), aon nochtadh ar fhaisnéis ón taobh istigh a dhéantar le linn sondáil margaidh, measfar gur nochtadh é a rinneadh i ngnáthfheidhmiú fostaíocht, gairm nó dualgais duine ar an gcoinníoll go gcomhlíontar nósanna imeachta ar leith arna mbunú ag an gcreat sondála margaidh. Is ionann sondáil margaidh agus faisnéis a bheith curtha in iúl, sula bhfógrófar idirbheart, d’fhonn leas infheisteoirí ionchasacha in idirbheart féideartha a thomhas agus na coinníollacha a bhaineann leis amhail a mhéid ionchasach nó a phraghsáil, d’infheisteoir ionchasach amháin nó níos mó. Le linn chéim na hidirbheartaíochta maidir le láithriú príobháideach bannaí, bíonn eisitheoirí ▌ag plé le líon teoranta infheisteoirí cáilithe féideartha (mar a shainítear i Rialachán (AE) 2017/1129 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5)), agus déanann siad idirbheartaíocht ar théarmaí conarthacha agus coinníollacha uile an idirbhirt leis na hinfheisteoirí cáilithe sin. Má chuirtear faisnéis in iúl le linn chéim na hidirbheartaíochta faoi bhannaí a láithriú go príobháideach, bíonn sé d'aidhm aige sin an t-idirbheart ina iomláine a mhúnlú agus a chur i gcrích, seachas spéis infheisteoirí féideartha a thomhas a mhéid a bhaineann le hidirbheart réamhshainithe. Uaireanta, féadann sé ualach trom a chruthú má cheanglaítear sondáil margaidh a dhéanamh ar láithriú príobháideach bannaí agus díspreagann sin eisitheoirí agus infheisteoirí araon ó dhul i mbun cainteanna maidir le hidirbhearta den sórt sin. D'fhonn cur leis an tóir ar láithriú príobháideach bannaí, ba cheart a mheas gur nochtadh a rinneadh i ngnáthfheidhmiú fostaíochta, gairme nó dualgas duine an nochtadh faisnéise ón taobh istigh d'infheistitheoirí cáilithe maidir leis na hidirbhearta sin agus ba cheart sin a eisiamh ó raon feidhme an chórais sondála margaidh, ar an gcoinníoll go bhfuil comhaontú leordhóthanach neamhnochta i bhfeidhm.

(6)  Is féidir leachtacht áirithe i scaireanna eisitheora a bhaint amach trí shásraí leachtachta amhail socruithe um chruthú margaidh nó conarthaí leachtachta. Is é atá i gceist le socrú um chruthú margaidh conradh idir oibreoir an mhargaidh agus tríú páirtí a gheallann go gcoinneoidh sé an leachtacht i scaireanna áirithe agus a bhaineann leas as lacáistí ar tháillí trádála i gcomaoin air sin. Tugtar conradh leachtachta ar chonradh idir eisitheoir agus tríú páirtí a gheallann go soláthróidh sé leachtacht i scaireanna an eisitheora, agus thar ceann an eisitheora. Lena áirithiú go ndéanfar iomláine an mhargaidh a chaomhnú go hiomlán, ba cheart conarthaí leachtachta a bheith ar fáil do na heisitheoirí ar fad ar mhargaí fáis FBManna ar fud an Aontais, faoi réir roinnt coinníollacha. Níl na húdaráis inniúla uile, de bhun Airteagal 13 de Rialachán (AE) Uimh. 596/2014, tar éis cleachtais mhargaidh a bhfuil glacadh leo a chur ar bun maidir le conarthaí leachtachta ▌, rud a chiallaíonn nach bhfuil rochtain ag na heisitheoirí ar mhargaí fáis FBManna ar fad ar scéimeanna leachtachta ar fud an Aontais faoi láthair. D'fhéadfadh an easpa scéimeanna leachtachta sin a bheith ina bac ar fhorbairt éifeachtach na margaí fáis FBManna. Dá bhrí sin, tá sé riachtanach go ndéanfaí creat Aontais a chruthú lena gcumasófaí d'eisitheoirí ar mhargaí fáis FBManna conradh leachtachta a dhéanamh le soláthraí leachtachta atá i mBallstát eile, mura bhfuil cleachtas margaidh a bhfuil glacadh leis curtha ar bun ar leibhéal náisiúnta. Faoin gcreat Aontais sin, ní mheasfaí dá bhrí sin go raibh duine a rinne conradh leachtachta le soláthraí leachtachta i mbun cúbláil margaidh. Tá sé riachtanach, áfach, ▌ nach dtiocfadh creat an Aontais maidir le conarthaí leachtachta do mhargaí fáis FBManna in ionad na gcleachtas aitheanta margaidh náisiúnta atá nó a bheidh ann, ach go ndéanfadh sé iad a chomhlánú. Tá sé riachtanach go gcoimeádfadh údaráis inniúla an fhéidearthacht cleachtais mhargaidh a bhfuil glacadh leo a chur ar bun maidir le conarthaí leachtachta, d'fhonn a gcoinníollacha a chur in oiriúint do shonraíochtaí áitiúla nó chun comhaontuithe den sórt sin a shíneadh go dtí urrúis neamhleachtacha seachas scaireanna in ionaid trádála.

(7)  D’fhonn cur i bhfeidhm aonfhoirmeach chreat an Aontais maidir le conarthaí leachtachta dá dtagraítear in aithris 6 a áirithiú, ba cheart Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 a leasú chun cumhacht a thabhairt don Choimisiún caighdeáin theicniúla cur chun feidhme a ghlacadh arna bhforbairt ag an Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí, ina leagfar amach teimpléad atá le húsáid chun críocha conarthaí den sórt sin. Ba cheart don Choimisiún na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme de bhun Airteagal 291 den Chonradh agus i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6).

(7a)  Ba cheart úsáid na margaí fáis FBManna a chur chun cinn go gníomhach. Is iomaí FBM nach bhfuil ar an eolas go fóill gurb ann dóibh mar chatagóir nua d’ionad trádála.

(8)  De réir Airteagal 17(4) de Rialachán (AE) Uimh. 596/2014, féadfaidh eisitheoirí a chinneadh moill a chur ar nochtadh poiblí faisnéise ón taobh istigh más dóchúil go ndéanfaí dochar dá leasanna dlisteanacha. Ceanglaítear ar eisitheoirí, áfach, fógra a thabhairt don údarás inniúil agus míniú a sholáthar ar an réasúnú is cúis leis an gcinneadh sin. Is féidir ualach a bheith ag baint leis an dualgas ar eisitheoirí, nach ligtear a n‑ionstraimí airgeadais isteach chun a dtrádála ach ar mhargadh fáis FBManna, taifead i scríbhinn a choinneáil ar na cúiseanna a bhfuil sé beartaithe acu an nochtadh a chur siar. Dá mbeadh oibleagáid níos éadroime ar eisitheoirí nach ligtear a n-ionstraimí airgeadais isteach chun a dtrádála ach ar mhargadh fáis FBManna, eadhon oibleagáid gan ach na cúiseanna leis an moill a mhíniú ar iarraidh ón údarás inniúil, meastar nach mbeadh aon iarmhairt shuntasach aige sin ar chumas an údaráis inniúil faireachán a dhéanamh ar nochtadh faisnéise ón taobh istigh, agus ag an am céanna laghdófaí an t‑ualach riaracháin d’eisitheoirí ar mhargaí fáis FBManna ▌, ar an gcoinníoll go ▌dtabharfaí fógra fós do na húdaráis inniúla faoin gcinneadh chun moillithe agus go mbeidís in ann fós imscrúdú a thosú dá mbeadh amhras orthu maidir leis an gcinneadh.

(9)  Na ceanglais reatha nach bhfuil chomh dian sin atá ar eisitheoirí ar mhargaí fáis FBManna, gan liosta de dhaoine ar an taobh istigh a sholáthar ach ar iarraidh ón údarás inniúil, i gcomhréir le hAirteagal 18(6) de Rialachán (AE) Uimh. 596/2014, níl ach éifeacht phraiticiúil theoranta acu mar bíonn na heisitheoirí sin fós faoi réir faireachán leanúnach ar na daoine atá cáilithe mar dhaoine ar an taobh istigh i gcomhthéacs na dtionscadal leanúnach. In ionad an laghdaithe atá anois ann, ba cheart dá bhrí sin an fhéidearthacht a bheith ann d’eisitheoirí ar mhargaí fáis FBManna gan a choinneáil ach liosta de na daoine ▌sin a bhfuil rochtain rialta acu ar fhaisnéis ón taobh istigh i ngnáthfheidhmiú a ndualgas, amhail stiúrthóirí, comhaltaí comhlachtaí bainistíochta nó comhairleoirí dlí intí. Chuirfeadh sé ualach ar eisitheoirí ar mhargaí fáis FBManna an liosta iomlán de dhaoine ar an taobh istigh a leagtar amach i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2016/347 ón gCoimisiún a nuashonrú go pras. Mar sin féin, ós rud é go measann roinnt Ballstát gur gné thábhachtach iad na liostaí de dhaoine ar an taobh istigh d’fhonn leibhéal is airde iomláine a áirithiú don mhargadh, ba cheart an rogha a sholáthar do na Ballstáit ceanglas a thabhairt isteach do na heisitheoirí ar mhargaí fáis FBManna liosta níos fairsinge a sholáthar de na daoine ar an taobh istigh a d'áireodh na daoine ar fad a bhfuil rochtain acu ar fhaisnéis ón taobh istigh san áireamh ann. Dá ainneoin sin, agus é á chur san áireamh gur gá ualach riaracháin comhréireach a áirithiú do FBManna, ba cheart méid laghdaithe faisnéise a bheith ar na liostaí sin i gcomparáid le liostaí iomlána de dhaoine ar an taobh istigh.

(9a)  Tá sé riachtanach a shoiléiriú gur ar na heisitheoirí agus ar na daoine a ghníomhaíonn thar a gceann nó chun a gcuntais araon a thiteann an oibleagáid liostaí de dhaoine ar an taobh istigh a bhunú. Ba cheart soiléiriú a dhéanamh ar fhreagrachtaí na ndaoine a ghníomhaíonn thar ceann nó chun cuntas na n-eisitheoirí maidir le bunú na liostaí de dhaoine ar an taobh istigh d’fhonn léirithe agus cleachtais éagsúla ar fud an Aontais a sheachaint. Ba cheart forálacha ábhartha Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 a leasú dá réir sin.

(10)  De bhun Airteagal 19(3) de Rialachán (AE) Uimh. 596/2014, ní mór d'eisitheoirí faisnéis faoi idirbhearta arna ndéanamh ag daoine a chomhlíonann freagrachtaí bainistíochta (‘PDMRanna’) agus ag daoine a bhfuil dlúthbhaint acu leo (‘PCAnna’) a chur ar fáil go poiblí laistigh de thrí lá tar éis an idirbhirt. Tá an sprioc-am céanna infheidhme maidir le PDMRanna agus PCAnna a mhéid a bhaineann leis an dualgas atá orthu a gcuid idirbheart a thuairisciú don eisitheoir. I gcás ina dtugann PDMRanna agus PCAnna fógra faoina gcuid idirbheart d’eisitheoirí agus do rannpháirtithe sa mhargadh lamháltas astaíochtaí go déanach, cruthaítear dúshlán teicniúil do na heisitheoirí sin agus do na rannpháirtithe sa mhargadh lamháltas astaíochtaí an sprioc-am trí lá a chomhlíonadh, rud a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le saincheisteanna dliteanais. ▌Dá bhrí sin, ba cheart go ligfí d’eisitheoirí agus do rannpháirtithe sa mhargadh lamháltas astaíochtaí idirbhearta a nochtadh laistigh de dhá lá tar éis do na PDMRanna nó na PCAnna fógra a thabhairt faoi na hidirbhearta sin.

(10a)  Le hAirteagal 1(4) ( i gcás tairiscintí urrús don phobal) agus 1(5) de Rialachán (AE) 2017/1129 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ceadaítear don eisitheoir, faoi choinníollacha áirithe, gan réamheolaire a dhréachtadh i gcás tairiscint mhalartaithe, cumaisc nó deighilte. In ionad sin, caithfear doiciméad a chur ar fáil don mhargadh, ina bhfuil íosmhéid faisnéise lena dtugtar tuairisc ar an idirbheart agus a iarmhairt ar an eisitheoir. Ní dhéanfaidh údarás inniúil náisiúnta athbhreithniú ná formheas ar an doiciméad sin agus ba cheart gur lú a bheidh ann ná mar a bheadh i réamheolaire. Iarmhairt neamhbheartaithe amháin ar an maolú sin is ea gur féidir le cuideachta eisitheora neamhliostaithe, in imthosca áirithe, a scaireanna a ligean isteach chun a dtrádála gan réamheolaire a thairgeadh agus ar an gcaoi sin déantar an fhaisnéis úsáideach a bhíonn i réamheolaire a choinneáil ó infheisteoirí agus ag an am céanna seachnaítear aon athbhreithniú a dhéanfadh údarás inniúil náisiúnta ar an bhfaisnéis a tugadh don mhargadh. Is cuí dá bhrí sin ceanglas a thabhairt isteach go mbeadh ar aon eisitheoir neamh-liostaithe a bheadh ag iarraidh go ligfí isteach chun trádála é tar éis tairiscint mhalartaithe, cumaisc nó deighilte, go mbeadh air réamheolaire a dhréachtadh.

(10b)  Faoi láthair, ní cheadaítear le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) 2017/1129 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle réamheolaire simplithe a úsáid i gcás na n-eisitheoirí sin ar ligeadh a n-urrúis chothromais isteach chun a dtrádála ar mhargadh rialaithe nó ar mhargadh fáis FBManna go leanúnach ar feadh ar a laghad 18 mí agus a bheadh ag féachaint le hurrúis a eisiúint lena dtabharfaí rochtain ar urrúis chothromais a bheadh idirmhalartach le hurrúis chothromais a eisíodh roimhe sin. Dá bhrí sin, ba cheart Airteagal 14 a leasú chun ligean d’eisitheoirí an réamheolaire simplithe a úsáid.

(11)  Níor cheart breathnú ar mhargaí fáis FBManna mar chéim dheiridh i méadú ó scála eisitheoirí agus ba cheart go gcumasófaí do chuideachtaí rathúla leo fás agus aistriú lá éigin go margaí rialáilte, d’fhonn leas a bhaint as leachtacht níos mó agus as comhthiomsú níos mó d’infheisteoirí. D’fhonn an t-aistriú ó mhargadh fáis FBManna go margadh rialáilte a éascú, ba cheart cuideachtaí atá ag fás a bheith in ann an córas nochta simplithe ▌a úsáid, de réir mar a leagtar amach in Airteagal 14 de Rialachán (AE) 2017/1129 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, chun go ligfí isteach ar mhargadh rialáilte na hurrúis sin atá idirmhalartach le hurrúis a eisíodh cheana, ar an gcoinníoll go bhfuil urrúis tairgthe ag na cuideachtaí sin don phobal a bhí á ligean isteach chun a dtrádála ar mhargadh fáis FBManna go leanúnach ar feadh dhá bhliain ar a laghad agus gur chomhlíon siad go hiomlán na hoibleagáidí tuairiscithe agus nochta le linn na tréimhse iomláine a raibh siad liostaithe. Leis an tréimhse sin ba cheart go gcuirfí ar chumas eisitheoirí cuntas teiste imleor a bheith acu agus faisnéis a sholáthar don mhargadh maidir lena bhfeidhmíocht airgeadais agus na ceanglais tuairiscithe faoi rialacha Threoir 2014/65/AE.

(12)  De réir Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(7), níl d’oibleagáid ar eisitheoirí ar mhargaí fáis FBManna a gcuid ráiteas airgeadais a fhoilsiú i gCaighdeáin Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais. D’fhonn imeacht ó chaighdeáin an mhargaidh rialáilte a sheachaint, áfach, ba cheart d’eisitheoirí ar mhargaí fáis FBManna ar mian leo an córas nochta simplithe a úsáid maidir le haistriú go margadh rialáilte na ráitis airgeadais dheireanacha dá gcuid a ullmhú, lena n-áirítear faisnéis chomparáideach le haghaidh na bliana roimhe sin i gcomhréir leis an Rialachán sin, ar an gcoinníoll go gcuirfí ceangal orthu cuntais chomhdhlúite a ullmhú. Na heisitheoirí sin ar mhargaí fáis FBManna nach mbeadh orthu cuntais chomhdhlúite a ullmhú ba cheart dóibh dlí náisiúnta an Bhallstáit ina bhfuil an chuideachta ionchorpraithe a chomhlíonadh.

(12a)  Tá críoch an Rialacháin seo go hiomlán i gcomhréir le cuspóirí réamheolaire fáis an Aontais, mar a leagtar amach iad in Airteagal 15 de Rialachán (AE) 2017/1129 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Tá Réamheolaire Fáis an Aontais gearr agus dá bhrí sin is beag costas atá ag baint lena tháirgeadh, rud a íslíonn na costais do FBManna. Ba cheart an rogha a bheith ag FBManna Réamheolaire Fáis an Aontais a úsáid. Is féidir leis na sainmhínithe reatha ar FBManna i Rialachán (AE) 2017/1129 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a bheith róshriantach, go háirithe d’eisitheoirí atá ag iarraidh go ligfí isteach chun trádála ar mhargadh fáis FBM iad, eisitheoirí a bhíonn níos mó ná gnáth-FBManna den chuid is mó. Mar thoradh air sin, a mhéid a bhaineann le tairiscintí poiblí, díreach tar éis a ligin isteach chun trádála ar dtús ar Mhargadh Fáis FBManna, ní bheadh gnólachtaí beaga in ann Réamheolaire Fáis an Aontais a úsáid, fiú dá mbeadh a gcaipitliú margaidh níos ísle ná EUR 200 milliún tar éis a ligin isteach chun trádála ar dtús. Mar thoradh air sin, ba cheart Airteagal 15 de Rialachán (AE) 2017/1129 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a leasú chun a cheadú do ghnólachtaí atá ag lorg tairiscint tosaigh don phobal le caipitliú margaidh trialach de níos lú ná EUR 200 milliún Réamheolaire Fáis de chuid an Aontais a dhréachtadh.

(12b)  I bhfianaise thábhacht FBManna d'fheidhmiú gheilleagar an Aontais, ba cheart aird ar leith a thabhairt ar an tionchar a bhíonn ag reachtaíocht seirbhísí airgeadais an Aontais ar mhaoiniú FBManna. Chun éifeacht a thabhairt don tábhacht sin, ba cheart don Choimisiún, agus é i mbun athbhreithniú ar an reachtaíocht ar fad a dhéanann difear do mhaoiniú na FBManna liostaithe agus neamhliostaithe, anailís a dhéanamh ar bhacainní rialála agus riaracháin, lena n-áirítear bacainní ar an taighde, a dhéanann an infheistíocht sin a theorannú nó a chosc. Agus é sin á dhéanamh aige, ba cheart don Choimisiún measúnú a dhéanamh ar éabhlóid na sreafaí caipitil chuig FBManna agus ba cheart dó féachaint le timpeallacht rialála fhabhrach a chruthú chun maoiniú FBManna a chothú.

(13)  Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 agus Rialachán (AE) Uimh. 2017/1129 a leasú dá réir sin.

(14)  Ba cheart feidhm a bheith ag na leasuithe a leagtar amach sa Rialachán seo ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. Beidh feidhm ag Airteagal 1, áfach, 12 mhí tar éis an teacht i bhfeidhm,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasuithe ar Rialachán (AE)Uimh. 596/2014

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 mar seo a leanas:

1.  in Airteagal 11, cuirtear an mhír 1a seo a leanas isteach:"

"1a. I gcás ina ndírítear tairiscint urrús ar infheisteoirí cáilithe amháin mar a shainítear in Airteagal 2(e) de Rialachán (AE) 2017/1129 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*, ní sondáil margaidh a bheidh ann má dhéantar faisnéis a chur in iúl do na hinfheisteoirí cáilithe sin chun críocha téarmaí conarthacha agus coinníollacha a rannpháirtíochta in eisiúint bannaí ag eisitheoir ar ligeadh ionstraimí airgeadais dá chuid isteach chun a dtrádála in ionad trádála, nó ag tríú páirtí a bheidh ag gníomhú thar a cheann nó chun a chuntais, a chaibidil. Measfar gur i ngnáthfheidhmiú post, gairm nó dualgas duine de bhun Airteagal 10(1) a dhéantar an cur in iúl sin , agus dá bhrí sin ní hionann é agus nochtadh neamhdhleathach faisnéise ón taobh istigh. Áiritheoidh an t-eisitheoir sin go bhfuil na hinfheisteoirí cáilithe a fhaigheann an fhaisnéis ar an eolas faoi na dualgais dhlíthiúla agus rialála atá i gceist, agus go n-aithneoidh siad i scríbhinn iad, agus go bhfuil siad ar an eolas faoi na smachtbhannaí is infheidhme maidir le déileáil cos istigh agus nochtadh neamhdhleathach faisnéise ón taobh istigh.

* Rialachán (AE) 2017/1129 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an réamheolaire atá le foilsiú nuair a thairgtear urrúis don phobal nó nuair a ligtear isteach iad chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte, agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/71/CE (IO L 168, 30.6.2017, lch. 12).”;

"

2.  in Airteagal 13, cuirtear na míreanna 12 agus 13 seo a leanas isteach:"

"12. Gan dochar do chleachtais mhargaidh a bhfuil glacadh leo go náisiúnta, arna mbunú i gcomhréir le míreanna 1 go 11, tá eisitheoir a ligtear a n-ionstraimí airgeadais isteach chun a dtrádála ar mhargadh fáis FBM údaraithe chun conradh leachtachta a dhéanamh maidir lena chuid scaireanna, agus teimpléad Aontais á úsáid a fhorbróidh an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí i gcomhréir le mír 13, i gcás ina gcomhlíontar gach ceann de na coinníollacha seo a leanas:

   (a) comhlíonann téarmaí agus coinníollacha an chonartha leachtachta na critéir a leagtar amach in Airteagal 13(2) den Rialachán seo agus i Rialachán arna Tharmligean (AE) 2016/908 ón gCoimisiún**;
   (b) déantar an conradh leachtachta de réir an teimpléid dá dtagraítear i mír 13;
   (c) d'údaraigh an t-údarás inniúil an soláthraí leachtachta go cuí i gcomhréir le Treoir 2014/65/AE agus tá an soláthraí leachtachta cláraithe mar chomhalta den mhargadh leis an oibreoir margaidh nó leis an ngnólacht infheistíochta a fheidhmíonn an margadh fáis FBM;
   (d) admhaíonn an t-oibreoir margaidh nó an gnólacht infheistíochta a fheidhmíonn an margadh fáis FBM i scríbhinn don eisitheoir go bhfuair sé cóip den chonradh leachtachta agus go gcomhaontaíonn sé le téarmaí agus coinníollacha an chonartha sin.

Beidh an t-eisitheoir dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo in ann a léiriú tráth ar bith go bhfuil na coinníollacha faoina ndearnadh an conradh á gcomhlíonadh ar bhonn leanúnach. Soláthróidh an t-eisitheoir sin agus an gnólacht infheistíochta a fheidhmíonn an margadh fáis FBM cóip den chonradh leachtachta do na húdaráis inniúla ábhartha arna iarraidh sin dóibh.

13.  Forbróidh ESMA (dá ngairtear ÚEUM i Rialachán 596/2014) dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun teimpléad conarthach dá dtagraítear i mír 12 a leagan síos, a bheidh le húsáid chun conradh leachtachta a dhéanamh lena áirithiú go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar amach i mír 2, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann le trédhearcacht agus feidhmíocht na forála leachtachta.

Cuirfidh ESMA na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin ... [8 mí ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Déantar cumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.

** Rialachán arna Tharmligean (AE) 2016/908 ón gCoimisiún an 26 Feabhra 2016 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos caighdeáin theicniúla rialála maidir leis na critéir, annós imeachta agus na ceanglais a bhaineann le cleachtas margaidh a bhfuil glacadh leis a bhunú, mar aon leis na ceanglais chun é a choimeád, chun deireadh a chur leis, nó chun na coinníollacha maidir lena ghlacadh a mhodhnú (IO L 153, 10.6.2016, lch. 3).";

"

3.  in Airteagal 17(4), cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach:"

"De mhaolú ar an tríú fomhír, is ar iarraidh amháin ▌a sholáthróidh an t-eisitheoir ar ligeadh a chuid ionstraimí isteach chun a dtrádála ar mhargadh fáis FBM míniú i scríbhinn don údarás inniúil. Fad a bheidh an t-eisitheoir in ann údar cuí a thabhairt lena chinneadh maidir le moilliú, ní cheanglófar air taifead a choinneáil den mhíniú sin.";

"

4.  in Airteagal 18, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhíreanna 1 go 6:"

"1. Déanfaidh eisitheoirí nó aon duine atá ag gníomhú thar a gceann nó chun a gcuntais an méid seo a leanas:

   (a) liosta a tharraingt suas de gach duine a bhfuil rochtain acu ar fhaisnéis ón taobh istigh agus atá ag obair dóibh faoi chonradh fostaíochta, nó a bhfuil cúraimí á gcomhlíonadh ar shlí eile acu trína bhfuil rochtain acu ar fhaisnéis ón taobh istigh, amhail comhairleoirí, cuntasóirí nó gníomhaireachtaí rátála creidmheasa (liosta de dhaoine ar an taobh istigh);
   (b) an liosta de dhaoine ar an taobh istigh a nuashonrú go pras, i gcomhréir le mír 4; agus
   (c) an liosta de dhaoine ar an taobh istigh a sholáthar don údarás inniúil a luaithe is féidir arna iarraidh sin dó.

2.  Déanfaidh eisitheoirí nó aon duine atá ag gníomhú thar a gceann nó chun a gcuntais gach céim réasúnach lena áirithiú go ndéanfaidh aon duine atá ar an liosta de dhaoine ar an taobh istigh na dualgais dhlíthiúla agus rialála atá orthu a admháil i scríbhinn agus gurb eol dóibh cad iad na smachtbhannaí is infheidhme maidir le déileáil cos istigh agus nochtadh neamhdhleathach faisnéise ón taobh istigh.

I gcás ina n-iarrann an t-eisitheoir ar dhuine eile an liosta de dhaoine ar an taobh istigh a tharraingt suas agus a nuashonrú, leanfaidh an t-eisitheoir de bheith lánfhreagrach as an Airteagal seo a chomhlíonadh. Forchoimeádfaidh an t-eisitheoir i gcónaí ceart rochtana ar an liosta de dhaoine ar an taobh istigh a bheidh á tharraingt suas ar an duine eile.

3.  Beidh an méid seo a leanas, ar a laghad, ar áireamh sa liosta de dhaoine ar an taobh istigh:

   (a) céannacht aon duine a bhfuil rochtain aige ar fhaisnéis ón taobh istigh;
   (b) an chúis leis an duine sin a chur ar áireamh sa liosta de dhaoine ar an taobh istigh;
   (c) an dáta agus an t-am a bhfuair an duine sin rochtain ar fhaisnéis ón taobh istigh; agus
   (d) an dáta ar tarraingíodh suas an liosta de dhaoine ar an taobh istigh.

4.  Déanfaidh eisitheoirí nó aon duine atá ag gníomhú thar a gceann nó chun a gcuntais an liosta de dhaoine ar an taobh istigh a nuashonrú go pras, agus dáta an nuashonraithe á shonrú, sna himthosca seo a leanas:

   (a) nuair a thagann athrú ar an gcúis atá le duine atá ar an liosta de dhaoine ar an taobh istigh cheana a áireamh ar an liosta;
   (b) nuair atá duine nua ann a bhfuil rochtain aige ar fhaisnéis ón taobh istigh agus gur gá, dá bhrí sin, é a chur leis an liosta de dhaoine ar an taobh istigh; agus
   (c) nuair a scoireann duine de rochtain a bheith aige ar fhaisnéis ón taobh istigh ag duine.

Sonrófar i ngach nuashonrú an dáta agus an t-am ar tharla an t-athrú ba thrúig leis an nuachóiriú.

5.  Déanfaidh na heisitheoirí agus aon duine atá ag gníomhú thar a gceann agus chun a gcuntais an liosta de dhaoine ar an taobh istigh a choimeád ar feadh tréimhse cúig bliana ar a laghad tar éis é a tharraingt suas nó a nuashonrú.

6.  Beidh eisitheoirí ar ligeadh a gcuid ionstraimí isteach chun a dtrádála ar mhargadh fáis FBM údaraithe chun gan ach na daoine sin a mbíonn rochtain rialta ar fhaisnéis ón taobh istigh acu, mar gheall ar nádúr a bhfeidhme nó a bpoist laistigh den eisitheoir, a áireamh ar a gcuid liostaí de dhaoine ar an taobh istigh.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír agus i gcás ina bhfuil údar leis de bharr imní shonrach náisiúnta maidir le hiomláine an mhargaidh, féadfaidh na Ballstáit a iarraidh ar eisitheoirí ar ligeadh a gcuid ionstraimí isteach chun a dtrádála ar mhargadh fáis FBM liostaí a úsáid de gach duine ar ar an taobh istigh mar a shainítear faoi phointe a de mhír 1, ina bhfuil faisnéis arna sonrú san fhormáid arna forbairt ag ESMA, de bhun an tríú fomhír.

Forbróidh ESMA dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme chun formáid shonrach na liostaí de dhaoine ar an taobh istigh dá dtagraítear sa dara fomhír a chinneadh. Beidh formáid na liostaí de dhaoine ar an taobh istigh comhréireach agus maolaithe i gcomparáid le formáid na liostaí de dhaoine ar an taobh istigh dá dtagraítear i mír 9 den Airteagal seo.

Cuirfidh ESMA na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin [8 mí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Tugtar an chumhacht don Choimisiún na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin dá dtagraítear sa tríú fomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.

Cuirfear an liosta sin ar fáil don údarás inniúil a luaithe is féidir arna iarraidh sin dó.";

"

5.  ▌ in Airteagal 19(3), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre ▌:"

"Tar éis fógra dá dtagraítear i mír 1 a fháil, beidh dhá lá gnó ag eisitheoir nó rannpháirtí sa mhargadh lamháltas astaíochtaí chun an fhaisnéis san fhógra a chur ar fáil go poiblí.";

"

5a.  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 35(2):"

"2. Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 6(5) agus (6), Airteagal 12(5), an tríú fomhír d’Airteagal 17(2), Airteagal 17(3), agus Airteagal 19(13) agus (14) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón ...[dáta theacht i bhfeidhm an ghnímh leasaitheach]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse trí bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.".

"

Airteagal 2

Leasuithe ar Rialachán (AE) ▌2017/1129

▌Leasaítear Rialachán (AE) 2017/1129 mar a leanas:

1.  In Airteagal 1, cuirtear na pointí 6a agus 6b seo a leanas isteach:"

"6a. Ní bheidh feidhm ag na díolúintí a leagtar amach i bpointe (f) de mhír 4 agus i bpointe (e) de mhír 5 ach i leith urrúis chothromais sna cásanna seo a leanas:

   (a) rinneadh na hurrúis chothromais a ligean isteach cheana féin chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte roimh an táthcheangal nó an t-idirbheart, agus ní mheastar gur idirbheart éadála droim ar ais an táthcheangal de réir bhrí mhír B19 de na Caighdeáin Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais (IFRS) 3, Comhcheangail Ghnó mar a d'fhormhuinigh an tAontas Eorpach iad, nó
   (b) d'eisigh an t-údarás a bhfuil an inniúlacht aige athbhreithniú a dhéanamh ar an doiciméad tairisceana faoi Threoir 2004/25 AE formheas roimh ré ar an doiciméad dá dtagraítear i bpointe (f) de mhír 4 nó i bpointe (e) de mhír 5.

6b.  Ní bheidh feidhm ag na díolúintí a leagtar amach i bpointe (g) de mhír 4 agus i bpointe (f) de mhír 5 ach i leith urrúis chothromais sna cásanna seo a leanas:

   (a) rinneadh urrúis chothromais an eintitis ionsúcháin a ligean isteach cheana féin chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte roimh an idirbheart;
   (b) rinneadh urrúis chothromais an eintitis atá faoi réir na deighilte a ligean isteach cheana féin chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte roimh an idirbheart;
   (c) ní cháilíonn an cumasc mar 'idirbheart éadála droim ar ais' mar a shainítear i mír B19 de IFRS 3, Comhcheangail Ghnó mar a d'fhormhuinigh an tAontas Eorpach iad.";

"

2.   Leasaítear Airteagal 14 mar a leanas:

(a)   leasaítear an chéad fhomhír de mhír 1 mar seo a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b): "

"(b) gan dochar d'Airteagal 1(5), eisitheoirí ar ligeadh urrúis chothromais dá gcuid isteach chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte nó ar mhargadh fáis FBM go leanúnach ar feadh ar a laghad 18 mí roimhe sin agus a eisíonn urrúis neamhchothromais nó urrúis a thugann rochtain ar urrúis chothromais atá idirmhalartach leis na hurrúis chothromais atá cheana ag an eisitheoir agus a ligeadh isteach cheana féin chun a dtrádála;";

"

(ii)  cuirtear isteach an pointe (d) a leanas:"

"(d) eisitheoirí ar tairgeadh a n-urrúis don phobal agus ar ligeadh a n-urrúis isteach chun a dtrádála ar mhargadh fáis FBM go leanúnach ar feadh dhá bhliain ar a laghad, agus a rinne na hoibleagáidí tuairiscithe agus nochta a chomhlíonadh go hiomlán le linn na tréimhse iomláine ar ligeadh isteach chun a dtrádála iad lena linn, agus a lorg go ligfí isteach chun ▌a dtrádála ar mhargadh rialáilte urrúis atá idirmhalartach le hurrúis a eisíodh roimhe sin.";

"

(b)   ▌ leasaítear mír 2 mar seo a leanas:

(i)  sa dara fomhír, cuirtear an abairt seo a leanas isteach:"

"I gcás na n-eisitheoirí dá dtagraítear i bpointe (d) den chéad fhomhír de mhír 1, ar ligeadh a n-urrúis isteach chun a dtrádála ar mhargadh fáis FBManna agus a gceanglófar orthu cuntais chomhdhlúite a ullmhú de réir Threoir 2013/34/AE tar éis ligean isteach a n-urrús chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte, déanfar na ráitis airgeadais dheireanacha dá gcuid de bhun Airteagal 14(3)(a), ina mbeidh faisnéis chomparáideach i leith na bliana roimhe sin atá san áireamh sa réamheolaire simplithe, a ullmhú i gcomhréir leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais mar a formhuiníodh san Aontas iad de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002***.

________________________________

*** Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Iúil 2002 maidir le feidhmiú caighdeán cuntasaíochta idirnáisiúnta (IO L 243, 11.9.2002, lch. 1).";

"

(ii)  cuirtear na fomhíreanna seo a leanas isteach:"

"I gcás na n-eisitheoirí dá dtagraítear i bpointe (d) den chéad fhomhír de mhír 1, ar ligeadh a n-urrúis isteach chun a dtrádála ar mhargadh fáis FBM agus nach gceanglófar orthu cuntais chomhdhlúite a ullmhú de réir Threoir 2013/34/AE tar éis a ligin isteach chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte, déanfar na ráitis airgeadais dheireanacha dá gcuid de bhun Airteagal 14(3)(a), ina mbeidh faisnéis chomparáideach i leith na bliana roimhe sin atá san áireamh sa réamheolaire simplithe, a ullmhú i gcomhréir le dlí náisiúnta an Bhallstáit ina bhfuil cuideachta ionchorpraithe.

I gcás na n-eisitheoirí tríú tír ar ligeadh a n-urrúis isteach chun a dtrádála ar mhargadh fáis FBM, déanfar na ráitis airgeadais dheireanacha dá gcuid de bhun Airteagal 14(3)(a), ina mbeadh faisnéis chomparáideach i leith na bliana roimhe sin atá san áireamh sa réamheolaire simplithe, a ullmhú i gcomhréir le caighdeán cuntasaíochta náisiúnta an tríú tír atá coibhéiseach le Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002. Mura bhfuil caighdeáin chuntasaíochta náisiúnta an tríú tír coibhéiseach le IFRS déanfar na ráitis airgeadais a athlua de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002.";

"

(c)  leasaítear pointe (e) den dara fomhír de mhír 3 mar seo a leanas:"

"(e) i gcás urrúis chothromais, lena n-áirítear urrúis a thugann rochtain ar urrúis chothromais, ráiteas an chaipitil oibre, an ráiteas caipitlithe agus fiachais, nochtadh coinbhleachtaí ábhartha leasa agus idirbhearta le páirtithe bainteacha, mór-scairshealbhóirí agus, i gcás inarb infheidhme, faisnéis airgeadais pro-forma.";

"

3.  Sa chéad fhomhír d’Airteagal 15(1), cuirtear an pointe seo a leanas isteach:"

"(ca) eisitheoirí, nach eisitheoirí FBManna iad, a bheidh ag tairiscint scaireanna don phobal agus ag iarraidh ag an am céanna go ligfí na scaireanna sin isteach chun a dtrádála ar mhargadh fáis FBM, ar an gcoinníoll nach bhfuil scaireanna acu a ligeadh isteach cheana féin chun a dtrádála ar an margadh fáis FBM , agus gur lú ná EUR 200 000 000 táirge an dá chomhpháirt seo a leanas:

   (i) praghas na tairisceana deiridh nó an praghas uasta sa chás dá dtagraítear i bpointe (b)(i) d'Airteagal 17(1);
   (ii) an líon iomlán scaireanna atá amuigh díreach tar éis na tairisceana scaireanna don phobal, arna ríomh bunaithe ar líon na scaireanna a thairgtear don phobal nó ar líon uasta na scaireanna a thairgtear don phobal, sa chás dá dtagraítear i bpointe (b)(i) d'Airteagal 17(1).";

"

4.  In Iarscríbhinn V, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe II:"

"II. Ráiteas faoin gcaipiteal oibre agus ráiteas faoi chaipitliú agus faoi fhéichiúnas (i gcás urrúis chothromais amháin arna n-eisiúint ag cuideachtaí ag a bhfuil caipitliú margaidh os cionn EUR 200 000 000) agus ráiteas faoin gcaipiteal oibre (i gcás urrúis chothromais amháin).

Is é is cuspóir don chuid seo faisnéis a thabhairt faoi chaipitliú agus faoi fhéichiúnas an eisitheora agus faisnéis i dtaobh an leor an caipiteal oibre le haghaidh cheanglais reatha an eisitheora nó, mura leor é, faisnéis i dtaobh an rúin atá ag an eisitheoir an caipiteal oibre breise is gá a sholáthar."

"

Airteagal 2a

Leasuithe ar Threoir 2014/65/AE

In Airteagal 33 de Threoir 2014/65/AE, cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

"9. Déanfaidh an Coimisiún sainghrúpa geallsealbhóirí saineolaithe a chur ar bun faoin [6 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin] chun faireachán a dhéanamh ar rath agus ar fheidhmiú margaí fáis FBManna. Faoin [18 mí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin], foilseoidh an grúpa geallsealbhóirí tuarascáil maidir lena chonclúidí."

"

Airteagal 3

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ó … [dáta an teacht i bhfeidhm]. Beidh feidhm ag Airteagal 1, áfach, [12 mhí tar éis a theacht i bhfeidhm.]

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

(1)*NÍL BAILCHRÍOCH DHLÍTHEANGEOLAÍOCH DÉANTA AR AN TÉACS GO FÓILL
(2)IO C 440, 6.12.2018, lch. 79.
(3)Seasamh Pharlaimint na hEorpa an 18 Aibreán 2019.
(4)Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Treoir 2002/92/CE agus Treoir 2011/61/AE (IO L 173, 12.6.2014, lch. 349).
(5)Rialachán (AE) 2017/1129 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an réamheolaire atá le foilsiú nuair a thairgtear urrúis don phobal nó nuair a ligtear isteach iad chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte, agus lena n aisghairtear Treoir 2003/71/CE.
(6)Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n‑aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 84).
(7)Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Iúil 2002 maidir le caighdeáin chuntasaíochta idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm (IO L 243, 11.9.2002, lch. 1).

An nuashonrú is déanaí: 24 Aibreán 2019Fógra dlíthiúil