Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0165(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0437/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0437/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/04/2019 - 10.19

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0439

Usvojeni tekstovi
PDF 228kWORD 65k
Četvrtak, 18. travnja 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Promicanje upotrebe rastućih tržišta MSP-ova ***I
P8_TA-PROV(2019)0439A8-0437/2018
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 596/2014 i Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu promicanja upotrebe rastućih tržišta malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)(C8-0212/2018),

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0331),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. rujna 2018.(1),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 20. ožujka 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0437/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 440, 16.3.2018., str. 79.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 18. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 596/2014 i (EU) 2017/1129 u pogledu promicanja upotrebe rastućih tržišta malih i srednjih poduzeća (MSP-ova)(1)
P8_TC1-COD(2018)0165

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(2)

,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(3),

budući da:

(1)  Inicijativa za uniju tržišta kapitala ima za cilj smanjiti ovisnost o bankovnom kreditiranju, diversificirati izvore financiranja s tržišta kapitala za sva mala i srednja poduzeća („MSP-ovi”) i promicati izdavanje obveznica i dionica MSP-ova na javnim tržištima. Poduzeća osnovana u Uniji koja nastoje prikupiti kapital na mjestima trgovanja suočena su s visokim jednokratnim troškovima i trajnim troškovima objavljivanja i usklađivanja koji ih mogu odvratiti od toga da uopće zatraže uvrštenje za trgovanje na mjestima trgovanja u Uniji. Povrh toga, dionice koje MSP-ovi izdaju na mjestima trgovanja u Uniji često imaju niže razine likvidnosti i višu volatilnost, što povećava trošak kapitala i taj izvor financiranja čini prezahtjevnim. Horizontalna politika Unije za MSP-ove stoga je od ključne važnosti. Takva politika mora biti uključiva, dosljedna i učinkovita te se njome trebaju uzimati u obzir različite potkategorije MSP-ova i njihove različite potrebe.

(2)  Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća(4) uspostavljena je nova vrsta mjesta trgovanja pod nazivom rastuća tržišta MSP-ova, koja je podskupina multilateralnih trgovinskih platformi („MTP-ovi”), kako bi se MSP-ovima olakšao pristup kapitalu i omogućio im se rast te kako bi se olakšao daljnji razvoj specijaliziranih tržišta čiji je cilj odgovoriti na potrebe izdavatelja na tržištu MSP-ova koji imaju potencijal za rast. Direktivom 2014/65/EU ujedno je predviđeno da bi „[p]ažnju trebalo usmjeriti na to kako bi budući propisi dodatno trebali učvrstiti i promicati korištenje ovog tržišta kako bi postalo privlačno ulagateljima te kako bi osigurali smanjenje administrativnog opterećenja i dodatne poticaje malim i srednjim poduzećima za pristup tržištima kapitala na rastućim tržištima malih i srednjih poduzeća.” Europski gospodarski i socijalni odbor u svome je mišljenju o Komisijinu prijedlogu ove Uredbe ustrajao na tome da niska razina komunikacije i birokratski pristupi predstavljaju znatne prepreke te da je nužno uložiti daleko veće napore za prevladavanje tih prepreka. Povrh toga, naveo je da bi trebalo ciljano djelovati prema dnu lanca uključivanjem udruženja MSP-ova, socijalnih partnera i trgovačkih komora.

(3)  Uočeno je, međutim, da izdavatelji koji su uvršteni za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova ostvaruju koristi od razmjerno malog broja regulatornih pojednostavnjenja u usporedbi s izdavateljima uvrštenima za trgovanje na MTP-ovima ili na uređenim tržištima. Većina obveza propisanih Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća jednako se primjenjuje na sve izdavatelje, neovisno o njihovoj veličini ili mjestu trgovanja na kojem su njihovi financijski instrumenti uvršteni za trgovanje. Ta niska razina razlikovanja između izdavatelja na rastućim tržištima MSP-ova i izdavatelja na MTP-ovima odvraća MTP-ove od toga da zatraže registraciju kao rastuće tržište MSP-ova, što se ogleda u dosadašnjem niskom broju registriranih rastućih tržišta MSP-ova. Stoga je potrebno uvesti dodatna razmjerna pojednostavnjenja i time na odgovarajući način poticati upotrebu rastućih tržišta MSP-ova.

(4)  Privlačnost rastućih tržišta MSP-ova trebalo bi ojačati dodatnim snižavanjem troškova usklađivanja i administrativnog opterećenja s kojima se suočavaju izdavatelji na rastućem tržištu MSP-ova. Kako bi se zadržali najviši standardi usklađenosti na uređenim tržištima, potrebno je pojednostavnjenja predviđena ovom Uredbom ograničiti samo na poduzeća uvrštena na rastuća tržišta MSP-ova, bez obzira na činjenicu da nisu svi MSP-ovi uvršteni na rastuća tržišta MSP-ova te da nisu sva poduzeća koja su uvrštena na rastuća tržišta MSP-ova mala i srednja poduzeća. Na temelju Direktive 2014/65/EU izdavatelji koji su uvršteni za trgovanje na rastućim tržištima MSP-ova mogu uključivati najviše 50 % poduzeća koja nisu MSP-ovi kako bi se time očuvala profitabilnost poslovnog modela rastućih tržišta MSP-ova, među ostalim i s pomoću likvidnosti vrijednosnih papira poduzeća koja nisu MSP-ovi. S obzirom na rizike koji proizlaze iz primjene različitih skupova pravila na izdavatelje uvrštene na istu kategoriju mjesta trgovanja, tj. na rastuća tržišta MSP-ova, izmjene predviđene ovom Uredbom ne bi se trebale ograničiti samo na izdavatelje na tržištu MSP-ova. Radi dosljednosti u odnosu na izdavatelje i jasnoće za ulagatelje pojednostavnjenje u vezi s troškovima usklađivanja i administrativnih opterećenja trebalo bi se primjenjivati na sve izdavatelje na rastućim tržištima MSP-ova, neovisno o njihovoj tržišnoj kapitalizaciji. Naglasak bi trebalo još više staviti na MSP-ove, koji su krajnji korisnici ove Uredbe, i na njihove potrebe. U tom je kontekstu administrativno pojednostavnjenje nužan, no ne i jedini korak koji treba napraviti. Kako bi se potaknuo razvoj MSP-ova potrebno je poduzeti napore usmjerene na poboljšanje informacija koje su izravno dostupne MSP-ovima u vezi s mogućnostima financiranja koje su im na raspolaganju.

(4a)  Uspjeh rastućeg tržišta MSP-ova ne bi se trebao mjeriti samo brojem uvrštenih poduzeća, nego stopom rasta koju ostvaruju uvrštena poduzeća. Manja poduzeća koja imaju potencijal za rast trebala bi ostvarivati koristi od regulatornog pojednostavnjenja.

(5)  Prema članku 10. Uredbe (EU) br. 596/2014 nezakonito objavljivanje povlaštenih informacija postoji kada osoba povlaštene informacije u svome posjedu objavi bilo kojoj drugoj osobi, uz iznimku slučaja kada se informacije objavljuju u okviru uobičajenog obavljanja posla, profesije ili dužnosti. Na temelju članka 11. stavka 4. smatra se da je objava povlaštenih informacija tijekom istraživanja tržišta provedena u okviru uobičajenog obavljanja posla, profesije ili dužnosti osobe, ako se pritom uvažavaju određeni postupci utvrđeni okvirom istraživanja tržišta. Istraživanje tržišta obuhvaća priopćivanje informacija jednom potencijalnom ulagatelju, ili više njih, prije najave transakcije, kako bi se procijenio njihov interes za moguću transakciju i njezine uvjete, kao što je njezina potencijalna veličina ili cijena. Tijekom pregovaračke faze privatnog plasmana obveznica ▌izdavatelji stupaju u pregovore s ograničenim brojem potencijalnih kvalificiranih ulagatelja (kako su definirani u Uredbi (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća(5)) te s tim kvalificiranim ulagateljima pregovaraju o svim ugovornim uvjetima transakcije. Priopćivanje informacija tijekom pregovaračke faze privatnog plasmana obveznica ima za svrhu strukturiranje i dovršavanje cjelokupne transakcije, a ne procjenu interesa potencijalnih ulagatelja za unaprijed utvrđenu transakciju. Nametanje obveze istraživanja tržišta za privatne plasmane obveznica ponekad može predstavljati opterećenje za izdavatelje i ulagatelje te ih odvratiti od započinjanja pregovora o takvim transakcijama. Kako bi se povećala privlačnost privatnih plasmana obveznica, trebalo bi smatrati da su povlaštene informacije o tim transakcijama objavljene kvalificiranim ulagateljima u okviru uobičajenog obavljanja posla, profesije ili dužnosti osobe te bi takvu objavu trebalo izuzeti iz područja primjene režima istraživanja tržišta uz uvjet da se primjenjuje odgovarajući ugovor o neotkrivanju podataka.

(6)  Određena razina likvidnosti izdavateljevih dionica može se ostvariti mehanizmima likvidnosti kao što su dogovoreni uvjeti trgovanja ili ugovori o likvidnosti. Dogovoreni uvjet trgovanja podrazumijeva ugovor između tržišnog operatera i treće strane koja se obvezuje održavati likvidnost u određenim dionicama, a za uzvrat dobiva popuste na naknade za trgovanje. Ugovor o likvidnosti jest ugovor između izdavatelja i treće strane koja se u ime izdavatelja obvezuje osigurati likvidnost dionica izdavatelja. Ugovori o likvidnosti trebali bi biti dostupni svim izdavateljima na rastućim tržištima MSP-ova u cijeloj Uniji, uz poštovanje niza uvjeta, kako bi se u potpunosti osigurao integritet tržišta. Sva nadležna tijela nisu uspostavila, na temelju članka 13. Uredbe (EU) br. 596/2014, prihvaćene tržišne prakse u pogledu ugovora o likvidnosti ▌, što znači da svi izdavatelji na rastućem tržištu MSP-ova trenutačno nemaju pristup programima likvidnosti u cijeloj Uniji. Nedostatak programa likvidnosti može biti prepreka učinkovitom razvoju rastućih tržišta MSP-ova. Stoga je neophodno stvoriti okvir Unije kojim će se izdavateljima na rastućem tržištu MSP-ova omogućiti da ugovor o likvidnosti sklope s pružateljem likvidnosti u drugoj državi članici ako na nacionalnoj razini nije uvedena prihvaćena tržišna praksa. Stoga se prema tom okviru EU-a za osobu koja sklapa takav ugovor o likvidnosti s pružateljem likvidnosti ne bi smatralo da manipulira tržištem. Međutim, od ključne je važnosti da se okvirom Unije za ugovore o likvidnosti za rastuća tržišta MSP-ova ▌ne zamijene, nego dopune postojeće ili buduće prihvaćene nacionalne tržišne prakse. Izuzetno je važno da nadležna tijela zadrže mogućnost utvrđivanja prihvaćenih tržišnih praksi u vezi s ugovorima o likvidnosti kako bi njihove uvjete mogla prilagoditi lokalnim posebnostima ili takve dogovore proširiti na nelikvidne vrijednosne papire koji nisu dionice s mjesta trgovanja.

(7)  Kako bi se osigurala ujednačena primjena okvira Unije za ugovore o likvidnosti iz uvodne izjave 6., potrebno je izmijeniti Uredbu (EU) br. 596/2014 kako bi se Komisiju ovlastilo za donošenje provedbenih tehničkih standarda koje izrađuje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala i kojima se utvrđuje predložak koji treba upotrebljavati za potrebe takvih ugovora. Komisija bi trebala donijeti te provedbene tehničke standarde s pomoću provedbenih akata na temelju članka 291. Ugovora i u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(6).

(7a)  Upotrebu rastućih tržišta MSP-ova trebalo bi aktivno promicati. Mnogi MSP-ovi još nisu svjesni da postoji ta nova kategorija mjesta trgovanja.

(8)  Prema članku 17. stavku 4. Uredbe (EU) br. 596/2014 izdavatelji mogu odlučiti odgoditi objavljivanje povlaštenih informacija ako je vjerojatno da bi se time narušili njihovi legitimni interesi. Izdavatelji su, međutim, dužni o tome obavijestiti nadležno tijelo i navesti obrazloženje za svoju odluku. Obveza da u pisanom obliku dokumentiraju razloge za svoju odluku o odgodi objavljivanja može predstavljati opterećenje za izdavatelje čiji su financijski instrumenti uvršteni za trgovanje samo na rastućem tržištu MSP-ova. Smatra se da se blažim zahtjevom za izdavatelje čiji su financijski instrumenti uvršteni za trgovanje samo na rastućem tržištu MSP-ova, prema kojem bi izdavatelji bili obvezni objasniti razloge za odgodu samo na zahtjev nadležnog tijela, ne bi znatno utjecalo na sposobnost nadležnog tijela da prati objavljivanje povlaštenih informacija, ali ▌bi se zato smanjilo administrativno opterećenje za izdavatelje na rastućim tržištima MSP-ova, uz uvjet da se nadležna tijela ▌ipak obavijeste o odluci o odgodi, pri čemu bi imala mogućnost pokrenuti istragu u slučaju dvojbi u vezi s tom odlukom.

(9)  Trenutačni manje strogi zahtjevi za izdavatelje na rastućim tržištima MSP-ova da, u skladu s člankom 18. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 596/2014, popis upućenih osoba dostave samo na zahtjev nadležnog tijela ima u praksi ograničen učinak jer su ti izdavatelji i dalje obvezni pratiti osobe koje se smatraju upućenim osobama u kontekstu projekata u tijeku. Stoga bi postojeće pojednostavnjenje trebalo zamijeniti mogućnosti da izdavatelji na rastućim tržištima MSP-ova vode samo popis ▌osoba, kao što su direktori, članovi upravljačkih tijela ili interni savjetnici, koje pri uobičajenom obavljanju svojih dužnosti imaju redovit pristup povlaštenim informacijama. Promptno ažuriranje cjelokupnog popisa upućenih osoba određenoga Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/347 predstavljalo bi opterećenje za izdavatelje na rastućem tržištu MSP-ova. Kako, međutim, neke države članice popise upućenih osoba smatraju važnom sastavnicom osiguravanja više razine integriteta tržišta, države članice trebale bi imati mogućnost da za izdavatelje na rastućem tržištu MSP-ova uvedu zahtjev da osiguraju opsežnije popise upućenih osoba kojima su obuhvaćene sve osobe koje imaju pristup povlaštenim informacijama. Ipak, uzimajući u obzir potrebu za osiguravanjem razmjernog administrativnog opterećenja za MSP-ove, ti bi popisi trebali sadržavati smanjenu količinu informacija u usporedbi s potpunim popisima upućenih osoba.

(9a)  Izuzetno je važno pojasniti da obvezu izrade popisâ upućenih osoba imaju istodobno i izdavatelji i osobe koje djeluju u njihovo ime ili za njihov račun. Odgovornosti osoba koje djeluju u ime ili za račun izdavatelja u pogledu izrade popisâ upućenih osoba trebale bi se pojasniti kako bi se izbjegla različita tumačenja i prakse diljem Unije. Relevantne odredbe Uredbe (EU) br. 596/2014 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(10)  Na temelju članka 19. stavka 3. Uredbe (EU) br. 596/2014 izdavatelji moraju objaviti transakcije koje su izvršile osobe koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti te osobe koje su s njima usko povezane u roku od tri dana nakon transakcije. Isti rok primjenjuje se i na osobe koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti te osobe koje su s njima usko povezane u pogledu njihove obveze da svoje transakcije prijave izdavatelju. Ako osobe koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti te osobe koje su s njima usko povezane o svojim transakcijama sa zakašnjenjem obavijeste izdavatelje i sudionike na tržištu emisijskih jedinica, ti izdavatelji i sudionici na tržištu emisijskih jedinica suočeni su s tehničkim poteškoćama da ispune trodnevni rok, što može dovesti do problema u pogledu odgovornosti. ▌Stoga bi izdavateljima i sudionicima na tržištu emisijskih jedinica trebalo omogućiti da objavljuju transakcije u roku od dva dana nakon što su ih o tim transakcijama obavijestile osobe koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti ili osobe koje su s njima usko povezane.

(10a)  Člankom 1. stavkom 4. (za javne ponude vrijednosnih papira) i člankom 1. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća izdavatelju se omogućuje da, pod određenim uvjetima, ne izradi prospekt u slučaju ponude za preuzimanje, spajanja ili podjele. Umjesto toga, tržištu se mora staviti na raspolaganje dokument koji sadržava minimalne informacije kojima se opisuje transakcija i njezin učinak na izdavatelja. Nacionalno nadležno tijelo ne preispituje niti odobrava takav dokument te bi sadržaj takvog dokumenta trebalo pojednostavniti u odnosu na sadržaj prospekta. Nenamjerna posljedica takvog izuzeća jest mogućnost da, u nekim okolnostima, neuvršteno poduzeće izdavatelj provede inicijalno uvrštenje svojih dionica za trgovanje bez izrade prospekta, čime se ulagateljima uskraćuju korisne informacije sadržane u prospektu, a nacionalnom nadležnom tijelu onemogućuje bilo kakvo preispitivanje informacija stavljenih na raspolaganje tržištu. Stoga je primjereno da se za neuvrštenog izdavatelja koji traži uvrštenje za trgovanje slijedom ponude za preuzimanje, spajanja ili podjele uvede zahtjev za izradu prospekta.

(10b)  Člankom 14. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća trenutačno se ne dopušta upotreba pojednostavnjenog prospekta za izdavatelje čiji su vlasnički vrijednosni papiri neprekidno uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu ili na rastućim tržištima MSP-ova tijekom najmanje posljednjih 18 mjeseci, a koji bi željeli izdati vrijednosne papire kojima se daje pristup vlasničkim vrijednosnim papirima koji su zamjenjivi prethodno izdanim vlasničkim vrijednosnim papirima. Stoga bi trebalo izmijeniti članak 14. kako bi se izdavateljima omogućila upotreba pojednostavnjenog prospekta.

(11)  Rastuća tržišta MSP-ova ne bi trebalo smatrati konačnim korakom pri širenju izdavatelja te bi ona trebala uspješnim poduzećima omogućiti rast i budući prelazak na uređena tržišta na kojima bi ostvarivala koristi od više likvidnosti i većeg broja ulagatelja. Kako bi se olakšao prijelaz s rastućeg tržišta MSP-ova na uređeno tržište, rastuća poduzeća trebala bi imati mogućnost primjene pojednostavnjenih obveza objavljivanja, ▌kako je navedeno u članku 14. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća, za uvrštenje na uređeno tržište vrijednosnih papira koji su zamjenjivi prethodno izdanim vrijednosnim papirima uz uvjet da ta poduzeća javnosti nude vrijednosne papire koji su neprekidno uvršteni za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova tijekom najmanje dvije godine i u potpunosti ispunjavaju obveze u vezi s izvješćivanjem i objavljivanjem tijekom cijelog razdoblja uvrštenja. Tim razdobljem trebalo bi se izdavateljima omogućiti da steknu dostatna iskustva i tržištu pruže informacije o svojoj financijskoj uspješnosti i zahtjevima u vezi s izvješćivanjem na temelju pravilâ iz Direktive 2014/65/EU.

(12)  Prema Uredbi (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća(7) izdavatelji na rastućem tržištu MSP-ova svoje financijske izvještaje nisu dužni objavljivati u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Kako bi se, međutim, izbjeglo odstupanje od standardâ uređenih tržišta, izdavatelji na rastućim tržištima MSP-ova koji bi za prijelaz na uređeno tržište željeli primijeniti pojednostavnjene obveze objavljivanja trebali bi svoje najnovije financijske izvještaje, uključujući komparativne informacije za prethodnu godinu, sastaviti u skladu s tom uredbom, pri čemu bi bili obvezni sastaviti konsolidirane financijske izvještaje. Izdavatelji na rastućem tržištu MSP-ova koji ne bi bili morali sastaviti konsolidirane financijske izvještaje trebali bi biti usklađeni s nacionalnim pravom države članice u kojoj je poduzeće osnovano.

(12a)  Svrha ove Uredbe potpuno je usklađena s ciljevima prospekta EU-a za rast, kako je navedeno u članku 15. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća. Budući da je prospekt EU-a za rast kratak, njegova je izrada ekonomična, čime su smanjeni troškovi za MSP-ove. MSP-ovi bi trebali imati mogućnost odlučiti se za upotrebu prospekta EU-a za rast. Trenutačne definicije MSP-ova iz Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća mogu biti previše ograničavajuće, posebice za izdavatelje koji traže uvrštenje za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova, a koji su uglavnom veći od tradicionalnih MSP-ova. Zato se, što se tiče javnih ponuda koje su odmah popraćene inicijalnim uvrštenjem za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova, manja poduzeća ne bi bila u mogućnosti koristiti prospektom EU-a za rast, čak i ako je njihova tržišna kapitalizacija nakon njihova inicijalnog uvrštenja za trgovanje manja od 200 milijuna EUR. Stoga bi trebalo izmijeniti članak 15. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se poduzećima koja traže inicijalnu javnu ponudu s okvirnom tržišnom kapitalizacijom manjom od 200 milijuna EUR omogućila izrada prospekta EU-a za rast.

(12b)  S obzirom na važnost MSP-ova za funkcioniranje gospodarstva Unije, posebnu pozornost trebalo bi posvetiti učinku koje zakonodavstvo Unije o financijskim uslugama ima na financiranje MSP-ova. Kako bi se uzela u obzir ta važnost, Komisija bi, pri preispitivanju cjelokupnog zakonodavstva koje utječe na financiranje uvrštenih i neuvrštenih MSP-ova, trebala analizirati regulatorne i administrativne prepreke, među ostalim prepreke u području istraživanja, kojima se ograničavaju ili sprečavaju ulaganja u MSP-ove. Pritom bi Komisija trebala procijeniti razvoj tokova kapitala prema MSP-ovima i nastojati stvoriti povoljno regulatorno okruženje za poticanje financiranja MSP-ova.

(13)  Uredbe (EU) br. 596/2014 i (EU) 2017/1129 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14)  Izmjene navedene u ovoj Uredbi trebale bi se primjenjivati od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Međutim, članak 1. počinje se primjenjivati 12 mjeseci nakon stupanja na snagu.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EU) br. 596/2014

Uredba (EU) br. 596/2014 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 11. umeće se sljedeći stavak 1.a:"

„1.a Ako je ponuda vrijednosnih papira upućena isključivo kvalificiranim ulagateljima kako su definirani u članku 2. točki (e) Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća*, priopćivanje informacija tim kvalificiranim ulagateljima za potrebe pregovora o ugovornim uvjetima njihova sudjelovanja u izdavanju obveznica od strane izdavatelja čiji su financijski instrumenti uvršteni za trgovanje na mjestu trgovanja, ili od strane treće strane koja djeluje u njegovo ime ili za njegov račun, ne predstavlja istraživanje tržišta. Smatra se da je to priopćenje izvršeno u okviru uobičajenog obavljanja posla, profesije ili dužnosti osobe na temelju članka 10. stavka 1. te stoga ne predstavlja nezakonito objavljivanje povlaštenih informacija. Taj izdavatelj osigurava da kvalificirani ulagatelji koji primaju informacije budu svjesni zakonskih i regulatornih obveza koje iz toga proizlaze te sankcija koje se primjenjuju na trgovanje na temelju povlaštenih informacija i nezakonito objavljivanje povlaštenih informacija te da to potvrde u pisanom obliku.

* Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (SL L 168, 30.6.2017., str. 12.).”.

"

2.  u članku 13. umeću se sljedeći stavci 12 i 13.:"

„12. Ne dovodeći u pitanje prihvaćene nacionalne tržišne prakse uspostavljene u skladu sa stavcima od 1. do 11., izdavatelj čiji su financijski instrumenti uvršteni za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova ovlašten je sklopiti ugovor o likvidnosti za vlastite dionice, pri čemu se koristi predloškom Unije koji treba izraditi Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala u skladu sa stavkom 13., ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

   (a) uvjeti ugovora o likvidnosti usklađeni su s kriterijima navedenima u članku 13. stavku 2. ove Uredbe i u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2016/908**;
   (b) ugovor o likvidnosti sklapa se u skladu s predloškom iz stavka 13.;
   (c) nadležno tijelo propisno je ovlastilo pružatelja likvidnosti, u skladu s Direktivom 2014/65/EU, koji je registriran kao član tržišta pri tržišnom operateru ili investicijskom društvu koje upravlja rastućim tržištem MSP-ova;
   (d) tržišni operater ili investicijsko društvo koje upravlja rastućim tržištem MSP-ova u pisanom obliku potvrđuje izdavatelju da je zaprimio primjerak ugovora o likvidnosti i da je suglasan s uvjetima ugovora.

Izdavatelj iz prvog podstavka ovog stavka u svakom je trenutku u mogućnosti dokazati da se uvjeti pod kojima je ugovor sklopljen trajno ispunjavaju. Taj izdavatelj i investicijsko društvo koje upravlja rastućim tržištem MSP-ova relevantnim nadležnim tijelima na zahtjev dostavljaju primjerak ugovora o likvidnosti.

13.  ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuje predložak ugovora iz stavka 12. koji treba upotrebljavati za potrebe sklapanja ugovora o likvidnosti kako bi se osigurala usklađenost s uvjetima navedenima u stavku 2., među ostalim u pogledu transparentnosti i uspješnosti osiguravanja likvidnosti.

ESMA Komisiji podnosi taj nacrt regulatornih tehničkih standarda do ... [8 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s postupkom utvrđenim u člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

** Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/908 оd 26. veljače 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja regulatornih tehničkih standarda o kriterijima, postupcima i zahtjevima za uspostavu prihvaćene tržišne prakse i zahtjevima za njezino zadržavanje, ukidanje ili izmjenu uvjeta za njezino prihvaćanje (SL L 153, 10.6.2016., str. 3.).”;

"

3.  u članku 17. stavku 4. dodaje se sljedeći podstavak:"

Odstupajući od trećeg podstavka, izdavatelj čiji su financijski instrumenti uvršteni za trgovanje samo na rastućem tržištu MSP-ova ▌nadležnom tijelu ▌pruža pisano obrazloženje samo na zahtjev. Sve dok je izdavatelj u mogućnosti opravdati svoju odluku o odgodi, nije dužan voditi evidenciju o tome obrazloženju.”;

"

4.  u članku 18. stavci od 1. do 6. zamjenjuju se sljedećim:"

1. Izdavatelji i bilo koja osoba koje djeluje u njihovo ime ili za njihov račun, svaki za sebe:

   (a) sastavljaju popis svih osoba koje imaju pristup povlaštenim informacijama i koje rade za njih na temelju ugovora o radu ili na neki drugi način obavljaju zadaće u okviru kojih imaju pristup povlaštenim informacijama, kao što su savjetnici, računovođe ili agencije za kreditni rejting (popis upućenih osoba);
   (b) odmah ažuriraju popis upućenih osoba u skladu sa stavkom 4.; i
   (c) dostavljaju popis upućenih osoba nadležnom tijelu na njegov zahtjev u najkraćem mogućem roku.

2.  Izdavatelji i bilo koja osoba koja djeluje u njihovo ime ili za njihov račun poduzimaju sve razumne korake kako bi osigurali da svaka osoba s popisa upućenih osoba u pisanom obliku potvrdi zakonske i regulatorne obveze koje iz toga proizlaze te da bude svjesna sankcija koje se primjenjuju na trgovanje na temelju povlaštenih informacija i nezakonito objavljivanje povlaštenih informacija.

Ako izdavatelj od druge osobe zatraži da sastavi i ažurira izdavateljev popis upućenih osoba, izdavatelj ostaje potpuno odgovoran za usklađenost s ovim člankom. Izdavatelj uvijek zadržava pravo pristupa popisu upućenih osoba koji sastavlja druga osoba.

3.  Popis upućenih osoba najmanje uključuje:

   (a) identitet svake osobe koja ima pristup povlaštenim informacijama;
   (b) razlog za uključivanje te osobe na popis upućenih osoba;
   (c) datum i vrijeme kada je ta osoba stekla pristup povlaštenim informacijama i
   (d) datum sastavljanja popisa upućenih osoba.

4.  Izdavatelji i bilo koja osoba koja djeluje u njihovo ime ili za njihov račun, svaki za sebe, odmah ažuriraju svoj popis upućenih osoba, uključujući i datum ažuriranja, u sljedećim okolnostima:

   (a) kada se promjeni razlog za uključivanje osobe koja se već nalazi na popisu upućenih osoba;
   (b) kada nova osoba ima pristup povlaštenim informacijama te je stoga treba dodati na popis upućenih osoba i
   (c) kada osoba prestane imati pristup povlaštenim informacijama.

U svakom ažuriranju navodi se datum i vrijeme kad se dogodila promjena zbog koje je ažuriranje provedeno.

5.  Izdavatelji i bilo koja osoba koja djeluje u njihovo ime ili za njihov račun, svaki za sebe, čuvaju svoj popis upućenih osoba tijekom razdoblja od najmanje pet godina nakon što je popis sastavljen ili ažuriran.

6.  Izdavatelji čiji su financijski instrumenti uvršteni za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova ovlašteni su na svoje popise upućenih osoba uključiti samo one osobe koje zbog svoje dužnosti ili položaja unutar izdavatelja imaju redovit pristup povlaštenim informacijama.

Odstupajući od prvog podstavka i ako je to opravdano zbog posebnih bojazni u vezi s integritetom nacionalnog tržišta, država članica može zahtijevati od izdavateljâ čiji su financijski instrumenti uvršteni za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova da upotrebljavaju popise svih upućenih osoba kako je definirano u okviru stavka 1. točke (a), koji sadrže informacije navedene u formatu koji je razvila ESMA, na temelju trećeg podstavka.

ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda u okviru kojeg utvrđuje točan format popisâ upućenih osoba iz drugog podstavka. Format popisâ upućenih osoba razmjeran je i pojednostavnjen u usporedbi s formatom popisâ upućenih osoba iz stavka 9. ovog članka.

ESMA Komisiji podnosi taj nacrt provedbenih tehničkih standarda do [8 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu]. Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz trećeg podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Taj se popis nadležnom tijelu dostavlja na njegov zahtjev u najkraćem mogućem roku.”;

"

5.  u ▌ članku 19. stavku 3. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim ▌:"

„Izdavatelj ili sudionik na tržištu emisijskih jedinica u roku od dva radna dana nakon primitka obavijesti iz stavka 1. objavljuju informacije sadržane u toj obavijesti.”;

"

5.a  članak 35. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavaka 5. i 6., članka 12. stavka 5., članka 17. stavka 2. trećeg podstavka, članka 17. stavka 3. i članka 19. stavaka 13. i 14. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od ... [datum stupanja na snagu akta o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.”.

"

Članak 2.

Izmjene Uredbe (EU) ▌2017/1129

▌Uredba (EU) 2017/1129 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 1. dodaju se sljedeće točke 6.a i 6.b:"

„6.a Izuzeća navedena u stavku 4. točki (f) i stavku 5. točki (e) primjenjuju se samo u pogledu vlasničkih vrijednosnih papira ako:

   (a) ponuđeni vlasnički vrijednosni papiri već su bili uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu prije preuzimanja i transakcije, a preuzimanje se ne smatra obrnutim stjecanjem u smislu stavka B19 Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 3, Poslovna spajanja, kako ga je potvrdila Europska unija, ili
   (b) tijelo koje je nadležno za preispitivanje isprave o ponudi na temelju Direktive 2004/25/EZ izdalo je prethodno odobrenje dokumenta iz stavka 4. točke (f) ili stavka 5. točke (e).

6b.  Izuzeća navedena u stavku 4. točki (g) i stavku 5. točki (f) primjenjuju se samo u pogledu vlasničkih vrijednosnih papira u sljedećim slučajevima:

   (a) vlasnički vrijednosni papiri subjekta preuzimatelja već su bili uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu prije transakcije;
   (b) vlasnički vrijednosni papiri subjekta koji podliježe podjeli već su bili uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu prije transakcije;
   (c) spajanje se ne smatra se „obrnutim stjecanjem” kako je definirano u stavku B19 Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 3, Poslovna spajanja, kako ga je potvrdila Europska unija.”;

"

2.   članak 14. mijenja se kako slijedi:

(a)   stavak 1. prvi podstavak mijenja se kako slijedi:

i.  točka (b) zamjenjuje se sljedećim:"

„(b) ne dovodeći u pitanje članak 1. stavak 5., izdavatelji čiji su vlasnički vrijednosni papiri neprekidno uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu ili rastućem tržištu MSP-ova tijekom najmanje posljednjih 18 mjeseci i koji izdaju nevlasničke vrijednosne papire ili vrijednosne papire kojima se daje pristup vlasničkim vrijednosnim papirima koji su zamjenjivi postojećim vlasničkim vrijednosnim papirima izdavatelja koji su već uvršteni za trgovanje;”;

"

ii.  dodaje se sljedeća točka (d):"

„(d) izdavatelji čiji su vrijednosni papiri javno ponuđeni i neprekidno uvršteni za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova tijekom najmanje dvije godine, i u potpunosti ispunjavaju obveze u vezi s izvješćivanjem i objavljivanjem tijekom cijelog razdoblja uvrštenja, i koji žele uvrštenje ▌za trgovanje na uređenom tržištu vrijednosnih papira koji su zamjenjivi prethodno izdanim vrijednosnim papirima.”;

"

(b)   ▌ stavak 2. mijenja se kako slijedi:

i.  u drugom podstavku dodaje se sljedeća rečenica:"

„Za izdavatelje iz stavka 1. prvog podstavka točke (d) čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova i koji će biti obvezni sastaviti konsolidirane financijske izvještaje prema Direktivi 2013/34/EU nakon uvrštenja njihovih vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu, najnoviji financijski izvještaji na temelju članka 14. stavka 3. točke (a), koji sadržavaju komparativne informacije za prethodnu godinu uključene u pojednostavnjeni prospekt, sastavljaju se u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja kako su potvrđeni u Uniji na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002***.

________________________________

*** Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.).”;

"

ii.  dodaju se sljedeći podstavci:"

„Za izdavatelje iz stavka 1. prvog podstavka točke (d) čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova i koji neće biti obvezni sastaviti konsolidirane financijske izvještaje prema Direktivi 2013/34/EU nakon uvrštenja njihovih vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu, najnoviji financijski izvještaji na temelju članka 14. stavka 3. točke (a), koji sadržavaju komparativne informacije za prethodnu godinu uključene u pojednostavnjeni prospekt, sastavljaju se u skladu s nacionalnim pravom države članice u kojoj je poduzeće osnovano.

Za izdavatelje iz trećih zemalja čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova, najnoviji financijski izvještaji na temelju članka 14. stavka 3. točke (a), koji sadržavaju komparativne informacije za prethodnu godinu uključene u pojednostavnjeni prospekt, sastavljaju se u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardom treće zemlje koji je istovrijedan Uredbi (EZ) br. 1606/2002. Ako takvi nacionalni računovodstveni standardi treće zemlje nisu istovjetni Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, financijski izvještaji prepravljaju se na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002.”;

"

(c)  u stavku 3. drugom podstavku točka (e) mijenja se kako slijedi:"

„(e) za vlasničke vrijednosne papire, uključujući vrijednosne papire kojima se daje pristup vlasničkim vrijednosnim papirima, izvještaj o obrtnom kapitalu, izjavu o kapitalizaciji i zaduženosti, objavljivanje relevantnih sukoba interesa i transakcija između povezanih osoba, glavne dioničare te, ako je primjenjivo, pro forma financijske informacije.”;

"

3.  U članku 15. stavku 1. prvom podstavku umeće se sljedeća točka:"

„(ca) izdavatelji, koji nisu MSP-ovi, i koji javno nude dionice istodobno kada i traže uvrštenje tih dionica na rastuće tržište MSP-ova, pod uvjetom da nemaju dionice koje su već uvrštene za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova i da je zbroj sljedeća dva elementa manji od 200 000 000 EUR:

   i) konačna ponudbena cijena ili maksimalna cijena u slučaju iz članka 17. stavka 1. točke (b) podtočke i.;
   ii) ukupnog broja dionica raspoloživih odmah nakon javne ponude dionica, izračunatog ili prema iznosu javno ponuđenih dionica ili, u slučaju iz članka 17. stavka 1. točke (b) podtočke i., prema maksimalnom iznosu javno ponuđenih dionica.”;

"

4.  U Prilogu V. točka II. zamjenjuje se sljedećim:"

„II. Izjava o kapitalizaciji i zaduženosti (samo za vlasničke vrijednosne papire koje izdaju poduzeća s tržišnom kapitalizacijom iznad 200 000 000 EUR) i izjava o obrtnom kapitalu (samo za vlasničke vrijednosne papire).

Svrha je pružiti informacije o kapitalizaciji i zaduženosti izdavatelja te informacije o dostatnosti obrtnog kapitala za ispunjavanje postojećih zahtjeva izdavatelja odnosno, ako to nije slučaj, načinu na koji izdavatelj predlaže osigurati potreban dodatan obrtni kapital.”

"

Članak 2.a

Izmjene Direktive 2014/65/EU

U članku 33. Direktive 2014/65/EU dodaje se sljedeći stavak:"

„9. Komisija uspostavlja stručnu skupinu dionika do [6 mjeseci nakon stupanja na snagu Uredbe] radi praćenja uspješnosti i funkcioniranja rastućih tržišta MSP-ova. Skupina dionika do [18 mjeseci nakon stupanja na snagu Uredbe] objavljuje izvješće o svojim zaključcima.”

"

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od ... [datum stupanja na snagu]. Međutim, članak 1. počinje se primjenjivati [12 mjeseci nakon stupanja na snagu.]

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1)* TEKST JOŠ NIJE PROŠAO PRAVNO-JEZIČNU DORADU.
(2)SL C 440, 6.12.2018., str. 79.
(3)Stajalište Europskog parlamenta od 18. travnja 2019.
(4)Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).
(5)Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ.
(6)Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).
(7)Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 24. travnja 2019.Pravna napomena