Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0165(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0437/2018

Pateikti tekstai :

A8-0437/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/04/2019 - 10.19

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0439

Priimti tekstai
PDF 235kWORD 61k
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Skatinimas naudotis MVĮ augimo rinkomis ***I
P8_TA-PROV(2019)0439A8-0437/2018
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) 2017/1129 nuostatos, susijusios su skatinimu naudoti MVĮ augimo rinkas (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0331),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0212/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. kovo 20 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0437/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 440, 2018 12 6, p. 79.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 18 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) 2017/1129 nuostatos, susijusios su skatinimu naudoti MVĮ augimo rinkas(1)
P8_TC1-COD(2018)0165

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(3),

kadangi:

(1)  kapitalo rinkų sąjungos iniciatyva siekiama mažinti priklausomybę nuo bankų skolinimo, įvairinti rinkos principais grindžiamo mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) finansavimo šaltinius ir skatinti MVĮ leisti obligacijas ir akcijas viešosiose rinkose. Sąjungoje įsisteigusios bendrovės, siekiančios pritraukti kapitalo prekybos vietose, susiduria su didelėmis vienkartinėmis ir nuolatinėmis informacijos atskleidimo ir reikalavimų laikymosi išlaidomis, kurios visų pirma gali jas atgrasyti nuo siekio būti įtrauktoms į prekybos Sąjungos prekybos vietose sąrašą. Be to, MVĮ išleidžiamoms akcijoms Sąjungos prekybos vietose dažniausiai būdingas mažesnis likvidumas ir didesnis kintamumas, o tai didina kapitalo kainą, todėl šis finansavimo šaltinis yra per sudėtingas. Todėl MVĮ skirta horizontalioji Sąjungos politika yra labai svarbi. Tokia politika turi būti įtrauki, nuosekli ir veiksminga; ją vykdant turi būti atsižvelgiama į įvairius MVĮ pogrupius ir skirtingus jų poreikius;

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES(4) sukurta nauja prekybos vietų rūšis – MVĮ augimo rinkos, kurios yra daugiašalių prekybos sistemų (toliau – DPS) pogrupis ir kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ gauti kapitalo ir kad jos galėtų augti, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas tolesnei specialistų rinkų, kurios siekia patenkinti augimo potencialo turinčių MVĮ emitentų poreikius, plėtrai. Be to, Direktyvoje 2014/65/ES buvo numatyta, kad „reikėtų dėmesį skirti klausimui, kaip būsimu reguliavimu būtų galima toliau didinti tos rinkos naudojimo mastą ir skatinti naudotis ta rinka, kad ji taptų patraukli investuotojams, taip pat sumažinti administracinę naštą ir suteikti naujų paskatų MVĮ patekti į kapitalo rinkas pasitelkiant MVĮ augimo rinkas“. Savo nuomonėje dėl Komisijos pasiūlymo dėl šio reglamento Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas tvirtino, kad žemas ryšių palaikymo lygis ir biurokratiniai metodai yra didelės kliūtys ir šiems sunkumams įveikti reikia dėti daug daugiau pastangų. Be to, jis pareiškė, kad dėmesį reikia skirti grandinės apačiai, įtraukiant MVĮ asociacijas, socialinius partnerius ir prekybos rūmus;

(3)  tačiau buvo pažymėta, kad emitentams, kuriems leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkoje, taikoma santykinai mažai reguliavimo nuolaidų, palyginti su emitentais, kuriems leidžiama prekiauti DPS arba reguliuojamose rinkose. Dauguma prievolių, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 596/2014, vienodai taikomos visiems emitentams, neatsižvelgiant į jų dydį arba prekybos vietą, kurioje jų finansinės priemonės įtrauktos į prekybos sąrašą. Dėl šio nepakankamo MVĮ augimo rinkų ir DPS emitentų diferencijavimo DPS nėra skatinamos registruotis kaip MVĮ augimo rinkos ir tai matyti iš nedidelio MVĮ augimo rinkos statusą įgijusių subjektų skaičiaus. Todėl būtina nustatyti papildomas proporcingas lengvatas, kad būtų tinkamai skatinama naudoti MVĮ augimo rinkas;

(4)  MVĮ augimo rinkų patrauklumas turėtų būti stiprinamas toliau mažinant MVĮ augimo rinkų emitentams tenkančias reikalavimų laikymosi išlaidas ir administracinę naštą. Kad reguliuojamose rinkose būtų išlaikyti aukščiausi reikalavimų laikymosi standartai, šiame reglamente numatytos lengvatos turėtų būti taikomos tik bendrovėms, įtrauktoms į MVĮ augimo rinkų prekybos sąrašus, neatsižvelgiant į tai, kad ne visos MVĮ yra įtrauktos į MVĮ augimo rinkų prekybos sąrašus ir ne visos į MVĮ augimo rinkų prekybos sąrašus įtrauktos bendrovės yra MVĮ. Direktyvoje 2014/65/ES numatyta, kad MVĮ augimo rinkose gali būti leidžiama prekiauti iki 50 proc. ne MVĮ, siekiant išlaikyti MVĮ augimo rinkų verslo modelio pelningumą, įskaitant ir likvidumo užtikrinimą ne MVĮ vertybiniais popieriais. Atsižvelgiant į riziką, susijusią su skirtingų taisyklių rinkinių taikymu emitentams, įtrauktiems į tos pačios kategorijos prekybos vietų, t. y. MVĮ augimo rinkų, sąrašus, šiame reglamente nustatyti pakeitimai turėtų būti taikomi ne tik MVĮ emitentams. Siekiant užtikrinti nuoseklumą emitentams ir aiškumą investuotojams, reikalavimų laikymosi išlaidų ir administracinės naštos mažinimo lengvatos turėtų būti taikomos visiems emitentams MVĮ augimo rinkose, neatsižvelgiant į jų rinkos kapitalizaciją. Reikia daugiau dėmesio skirti MVĮ (šio reglamento galutiniams naudos gavėjams) ir jų poreikiams. Šiame procese nepaprastai svarbu mažinti biurokratiją, tačiau reikia imtis ir kitų veiksmų. Reikia dėti pastangas pagerinti informaciją, kurią MVĮ gali tiesiogiai gauti, apie joms prieinamas finansavimo galimybes siekiant puoselėti jų vystymąsi;

(4a)  MVĮ augimo rinkos sėkmingumas turėtų būti vertinamas ne pagal paprasčiausiai į prekybos sąrašus įtrauktų bendrovių skaičių, bet pagal į prekybos sąrašus įtrauktų bendrovių augimo spartą. Reguliavimo lengvatos turėtų būti naudingos toms mažesnėms bendrovėms, kurios turi augimo potencialo;

(5)  pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 11 straipsnį viešai neatskleista informacija atskleidžiama neteisėtai, jeigu asmuo turi viešai neatskleistos informacijos ir atskleidžia tą informaciją bet kuriam asmeniui, nebent informacija atskleidžiama asmeniui atliekant įprastines su darbu susijusias funkcijas, profesinę veiklą arba pareigas. Remiantis 11 straipsnio 4 dalimi, viešai neatskleistos informacijos atskleidimas rinkos tyrimų metu laikomas įprastu, jeigu ji atskleidžiama asmeniui atliekant įprastas su darbu susijusias funkcijas, profesinę veiklą arba pareigas, su sąlyga, kad būtų laikomasi tam tikrų procedūrų, nustatytų pagal rinkos tyrimų sistemą. Rinkos tyrimai yra informacijos perdavimas vienam arba daugiau potencialių investuotojų prieš paskelbiant apie sandorį, siekiant atkreipti potencialių investuotojų dėmesį į galimą sandorį ir jo sąlygas, pavyzdžiui, galimą mastą ir kainą. Vykstant deryboms dėl neviešo obligacijų platinimo, ▌ emitentai pradeda diskusijas su tam tikrais potencialiais profesionaliaisiais investuotojais (kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/1129(5)) ir derasi dėl visų sandorio su tokiais profesionaliaisiais investuotojais sutarties sąlygų. Perduodant informaciją tokiame neviešo obligacijų platinimo derybų etape siekiama nustatyti viso sandorio struktūrą ir jį užbaigti, o ne įvertinti potencialių investuotojų susidomėjimą iš anksto nustatytų sąlygų sandoriu. Rinkos tyrimų taikymas neviešam obligacijų platinimui gali kartais tapti našta tiek emitentui, tiek investuotojams ir neskatina jų pradėti diskusijas dėl tokių sandorių. Siekiant padidinti neviešo obligacijų platinimo patrauklumą, turėtų būti laikoma, kad su šiais sandoriais susijusi viešai neatskleista informacija profesionaliesiems investuotojams atskleidžiama atliekant įprastas su darbu susijusias funkcijas, profesinę veiklą arba pareigas, ir šie sandoriai neturėtų būti įtraukti į rinkos tyrimų tvarkos taikymo sritį su sąlyga, kad bus sudarytas atitinkamas konfidencialumo susitarimas;

(6)  tam tikrą emitento akcijų likvidumą galima užtikrinti taikant likvidumo mechanizmus, pavyzdžiui, rinkos formavimo susitarimus arba likvidumo sutartis. Rinkos formavimo susitarimu yra laikoma rinkos operatoriaus ir trečiosios šalies, kuri įsipareigoja išlaikyti tam tikrų akcijų likvidumą ir kuriai taikomos prekybos mokesčių nuolaidos, sutartis. Likvidumo sutartimi laikoma emitento ir trečiosios šalies, kuri įsipareigoja užtikrinti emitento akcijų likvidumą jo vardu, sutartis. Siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai išlaikytas rinkos vientisumas, likvidumo sutartis turėtų būti leidžiama sudaryti visiems MVĮ augimo rinkų emitentams visoje Sąjungoje, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas. Ne visos kompetentingos institucijos pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnį nustatė pripažintą likvidumo sutarčių rinkos praktiką ▌, o tai reiškia, kad ne visi MVĮ augimo rinkų emitentai šiuo metu gali pasinaudoti likvidumo sistemomis visoje Sąjungoje. Toks likvidumo schemų nebuvimas gali trukdyti veiksmingai plėtoti MVĮ augimo rinkas. Todėl būtina sukurti Sąjungos sistemą, kuri leistų MVĮ augimo rinkų emitentams sudaryti likvidumo sutartį su likvidumą užtikrinančiu subjektu kitoje valstybėje narėje, kai nacionaliniu lygmeniu nėra nustatyta pripažinta rinkos praktika. Todėl pagal šią ES sistemą nebūtų laikoma, kad tokią likvidumo sutartį su likvidumą užtikrinančiu subjektu sudaręs asmuo manipuliuoja rinka. Tačiau labai svarbu, kad Sąjungos MVĮ augimo rinkų likvidumo sutarčių sistema ▌ne pakeistų, o papildytų esamą arba būsimą pripažintą nacionalinę rinkos praktiką. Itin svarbu, kad kompetentingoms institucijoms būtų palikta galimybė nustatyti pripažintą likvidumo sutarčių rinkos praktiką, siekiant pritaikyti jų sąlygas prie vietos specifikos, arba leisti tokius susitarimus sudaryti ne tik dėl prekybos vietų akcijų, bet ir nelikvidžių vertybinių popierių;

(7)  todėl, siekiant užtikrinti vienodą Sąjungos likvidumo sutarčių sistemos, minimos 6 konstatuojamojoje dalyje, taikymą, Reglamentas (EB) Nr. 596/2014 turėtų būti iš dalies pakeistas įgaliojant Komisiją priimti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos parengtus techninius įgyvendinimo standartus, kuriuose būtų nustatytas tokioms sutartims naudotinas šablonas. Komisija turėtų priimti tokius techninius įgyvendinimo standartus priimdama įgyvendinimo aktus pagal Sutarties 291 straipsnį ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010(6) 15 straipsnį;

(7a)  reikėtų aktyviai skatinti naudotis MVĮ augimo rinkomis. Daug MVĮ vis dar nežino, kad tokios rinkos egzistuoja kaip nauja prekybos vietų kategorija;

(8)  pagal Reglamento (EB) Nr. 596/2014 17 straipsnio 4 dalį emitentai gali priimti sprendimą atidėti viešą viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, jeigu tai gali pakenkti jų teisėtiems interesams. Tačiau emitentai apie tai turi pranešti kompetentingai institucijai ir paaiškinti tokio sprendimo priėmimo pagrindą. Emitentams, kurių finansinės priemonės įtrauktos tik į prekybos MVĮ augimo rinkoje sąrašą, gali susidaryti našta dėl prievolės raštu dokumentuoti, dėl kokių priežasčių jie nusprendė atidėti informacijos atskleidimą. Manoma, kad emitentams, kurių finansinės priemonės įtrauktos tik į prekybos MVĮ augimo rinkoje sąrašą, taikomas ne toks griežtas reikalavimas, pagal kurį jie būtų įpareigojami paaiškinti atidėjimo priežastis tik kompetentingos institucijos prašymu, neturėtų didelio poveikio kompetentingos institucijos gebėjimui stebėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą ir tuo pat metu ▌ sumažintų MVĮ augimo rinkų emitentams tenkančią administracinę naštą, su sąlyga, kad kompetentingoms institucijoms vis tiek ▌ būtų pranešama apie sprendimą atidėti atskleidimą ir jos galėtų pradėti tyrimą kilus abejonių dėl tokio sprendimo;

(9)  dabartiniai ne tokie griežti MVĮ augimo rinkų emitentams taikomi reikalavimai pateikti, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 596/2014 18 straipsnio 6 dalyje, viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą tik kompetentingos institucijos prašymu nėra labai naudingi praktikoje, nes tie emitentai vis tiek turi nuolat stebėti asmenis, kurie pagal vykdomus projektus laikomi viešai neatskleistos informacijos turinčiais asmenimis. Todėl dabartinę lengvatą turėtų pakeisti galimybė MVĮ augimo rinkų emitentams tvarkyti tik ▌ asmenų, kurie atlikdami įprastines pareigas nuolat susipažįsta su viešai neatskleista informacija, pvz., direktorių, valdymo organų narių ar vidaus konsultantų, sąrašą. MVĮ augimo rinkų emitentams susidarytų našta siekiant skubiai atnaujinti visą viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą, nurodytą Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/347. Tačiau kadangi kai kurios valstybės narės mano, kad viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašai yra svarbus elementas siekiant užtikrinti aukštesnį rinkos vientisumo lygį, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė nustatyti reikalavimą, kad MVĮ augimo rinkų emitentai pateiktų išsamesnius viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašus, į kuriuos būtų įtraukti visi asmenys, turintys galimybę susipažinti su viešai neatskleista informacija. Vis dėlto, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti proporcingą MVĮ tenkančią administracinę naštą, šiuose sąrašuose turėtų būti pateikta mažiau informacijos, palyginti su išsamiais viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašais;

(9a)  labai svarbu paaiškinti, kad prievolė sudaryti viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašus tenka tiek emitentams, tiek jų vardu ar jų labui veikiantiems asmenims. Turėtų būti paaiškintos emitento vardu arba jo labui veikiančių asmenų pareigos, susijusios su viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų sudarymu, kad būtų išvengta skirtingų aiškinimų ir praktikos visoje Sąjungoje. Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti atitinkamas Reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatas;

(10)  Pagal Reglamento (EB) Nr. 596/2014 19 straipsnio 3 dalį emitentai turi viešai atskleisti informaciją apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų (toliau – VPEA) ir su jais glaudžiai susijusių asmenų (toliau – GSA) sandorius per tris dienas po sandorio. Toks pats terminas taikomas VPEA ir GSA pareigai apie savo sandorius pranešti emitentui. Kai VPEA ir GSA vėluoja pranešti emitentams ir apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams apie savo sandorius, tokiems emitentams ir apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams techniškai sudėtinga laikytis trijų dienų termino, todėl gali kilti su atsakomybe susijusių problemų. ▌Todėl emitentams ir apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams turėtų būti leidžiama informaciją apie sandorius atskleisti per dvi dienas po to, kai apie tokius sandorius praneša VPEA arba GSA;

(10a)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/1129 1 straipsnio 4 dalį (dėl viešo vertybinių popierių siūlymo) ir 1 straipsnio 5 dalį tam tikromis sąlygomis emitentui leidžiama neparengti prospekto mainų pasiūlymo, jungimosi ar skaidymosi atveju. Vietoj to rinkai turi būti pateiktas dokumentas, kuriame pateikiama būtiniausia informacija apie sandorį ir jo poveikį emitentui. Nacionalinė kompetentinga institucija tokio dokumento neperžiūri ir nepatvirtina, ir jame, palyginti su prospektu, turėtų būti pateikiama mažiau informacijos. Nenumatyta tokios išimties pasekmė yra tai, kad tam tikromis aplinkybėmis į biržos prekybos sąrašus neįtraukta bendrovė emitentė gali savo akcijas pirmą kartą įtraukti į prekybos sąrašą nepateikusi prospekto, taip investuotojams nesuteikdama naudingos prospekte išdėstomos informacijos, kartu išvengdama nacionalinės kompetentingos institucijos atliekamos rinkai pateikiamos informacijos peržiūros. Todėl tikslinga į biržos prekybos sąrašus neįtrauktam emitentui, kuris siekia po mainų pasiūlymo, jungimosi ar skaidymosi būti įtrauktas į prekybos sąrašą, nustatyti reikalavimą parengti prospekto projektą;

(10b)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/1129 14 straipsnį šiuo metu neleidžiama naudoti supaprastinto prospekto emitentams, kurių vertybiniai popieriai yra be pertraukų įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašą bent praėjusius 18 mėnesių ir kurie siektų leisti vertybinius popierius, kuriais suteikiama prieiga prie nuosavybės vertybinių popierių, apkeičiamų vertybiniais popieriais, kurie buvo išleisti anksčiau. Todėl 14 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas, kad emitentai galėtų naudoti supaprastintą prospektą;

(11)  MVĮ augimo rinkos neturėtų būti laikomos galutiniu emitentų plėtros etapu ir jose turėtų būti sudarytos sąlygos sėkmingai veiklą vykdančioms bendrovėms augti ir ilgainiui pereiti į reguliuojamas rinkas, kad galėtų pasinaudoti didesniu likvidumu ir didesne investuotojų grupe. Siekiant palengvinti perėjimą iš MVĮ augimo rinkos į reguliuojamą rinką, augančioms bendrovėms turėtų turėti galimybę pasinaudoti supaprastinta informacijos atskleidimo tvarka ▌, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 14 straipsnyje, prašant įtraukti į prekybos vertybiniais popieriais, apkeičiamais vertybiniais popieriais, kurie buvo išleisti anksčiau, reguliuojamoje rinkoje sąrašą, su sąlyga, kad tos bendrovės viešai siūlė vertybinius popierius, kurie be pertraukų įtraukti į prekybos MVĮ augimo rinkoje sąrašą bent dvejus metus, ir visapusiškai laikėsi ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo prievolių per visą jų buvimo sąraše laikotarpį. Per šį laikotarpį emitentai turėtų būti sukaupę pakankamai patirties ir galėtų pateikti rinkai informaciją apie savo finansinius veiklos rezultatus ir ataskaitų teikimo reikalavimus pagal Direktyvos 2014/65/ES taisykles;

(12)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002(7) MVĮ augimo rinkų emitentai neprivalo savo finansinių ataskaitų skelbti pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Tačiau siekiant nenukrypti nuo reguliuojamų rinkų standartų, MVĮ augimo rinkų emitentai, kurie, pereidami į reguliuojamą rinką, norėtų pasinaudoti supaprastinta informacijos atskleidimo tvarka, turėtų parengti naujausias finansines ataskaitas, įskaitant praėjusių metų lyginamąją informaciją, pagal tą reglamentą, jeigu jiems būtų nustatytas reikalavimas rengti konsoliduotąsias ataskaitas. MVĮ augimo rinkų emitentai, kurie neturėtų rengti konsoliduotų finansinių ataskaitų, turėtų laikytis valstybės narės, kurioje bendrovė įsteigta, nacionalinės teisės;

(12a)  šio reglamento tikslas visiškai atitinka ES augimo prospekto tikslus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/1129 15 straipsnyje. ES augimo prospektas yra trumpas ir todėl jį parengti kainuoja mažiau – taip sumažėja MVĮ išlaidos. MVĮ turėtų turėti galimybę pasirinkti naudoti ES augimo prospektą. Dabartinės Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2017/1129 nustatytos MVĮ apibrėžtys gali būti pernelyg ribojamosios visų pirma emitentams, siekiantiems įtraukimo į prekybos MVĮ augimo rinkoje sąrašą, kurie yra kiek didesni nei tradicinės MVĮ. Dėl to, kalbant apie viešus siūlymus, po kurių iš karto pirmą kartą įtraukiama į prekybos MVĮ augimo rinkoje sąrašą, mažesnės įmonės negalėtų naudoti ES augimo prospekto, net jei jų rinkos kapitalizacija pirmą kartą juos įtraukus į prekybos sąrašą būtų mažesnė nei 200 mln. EUR. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/1129 15 straipsnį, kad pradinio viešo siūlymo siekiančios įmonės, kurių preliminari rinkos kapitalizacija mažesnė nei 200 mln. EUR, galėtų parengti ES augimo prospektą;

(12b)  atsižvelgiant į MVĮ svarbą Sąjungos ekonomikos veikimui, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktų poveikiui MVĮ finansavimui. Kad būtų atsižvelgta į tą svarbą, Komisija atlikdama visų teisės aktų, kuriais daromas poveikis į biržos prekybos sąrašus įtrauktų ir neįtrauktų MVĮ finansavimui, peržiūrą, turėtų analizuoti reguliavimo ir administracines kliūtis, įskaitant mokslinių tyrimų sritį, dėl kurių ribojamos investicijos į MVĮ arba joms užkertamas kelias. Tai darydama Komisija turėtų įvertinti kapitalo srautų į MVĮ raidą ir stengtis sukurti palankią reguliavimo aplinką MVĮ finansavimui skatinti;

(13)  todėl reglamentai (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) 2017/1129 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(14)  šiame reglamente nustatyti pakeitimai turėtų būti taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Tačiau 1 straipsnis pradedamas taikyti praėjus 12 mėnesių nuo įsigaliojimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 596/2014 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 iš dalies keičiamas taip:

1.  11 straipsnyje įterpiama 1a dalis:"

„1a. Kai siūlymas įsigyti vertybinius popierius yra skirtas tik profesionaliesiems investuotojams, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129* 2 straipsnio e punkte, informacijos perdavimas šiems profesionaliesiems investuotojams siekiant derėtis dėl sutarties sąlygų ir jų dalyvavimo emitento, kurio finansinėmis priemonėmis leidžiama prekiauti prekybos vietoje, arba jo vardu ar jo labui veikiančios trečiosios šalies, obligacijų emisijoje sąlygų nėra rinkos tyrimas. Šis informacijos perdavimas laikomas padarytu atliekant įprastines su darbu susijusias funkcijas, profesinę veiklą arba pareigas pagal 10 straipsnio 1 dalį ir todėl tai nėra neteisėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas. Tas emitentas užtikrina, kad informaciją gaunantys profesionalieji investuotojai žinotų susijusias teisines ir reguliavimo pareigas ir sankcijas, kurios taikomos už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir neteisėtą viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, ir kad jie tai patvirtintų raštu.

________________________

* 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).“;

"

2.  13 straipsnyje įterpiamos šios 12 ir 13 dalys:"

„12. Nedarant poveikio pagal 1–11 dalis nustatytai nacionalinei pripažintai rinkos praktikai, emitentas, kurio finansinėmis priemonėmis leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkoje, turi leidimą sudaryti savo akcijų likvidumo sutartį, naudojantis Sąjungos šablonu, kurį turi parengti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija pagal 13 dalį, jeigu yra tenkinamos visos šios sąlygos:

   a) likvidumo sutarties sąlygos atitinka šio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/908** nustatytus kriterijus;
   b) likvidumo sutartis sudaroma pagal 13 dalyje nurodytą šabloną;
   c) likvidumą užtikrinantis subjektas yra tinkamai įgaliotas kompetentingos institucijos pagal Direktyvą 2014/65/ES ir yra MVĮ augimo rinką valdančio rinkos operatoriaus arba investicinės įmonės įregistruotas kaip rinkos dalyvis;
   d) rinkos operatorius arba MVĮ augimo rinką valdanti investicinė įmonė raštu patvirtina emitentui, kad yra gavę likvidumo sutarties kopiją ir pritaria tos sutarties sąlygoms.

Pirmoje šios dalies pastraipoje minimas emitentas bet kuriuo metu gali įrodyti, kad reikalavimai, pagal kuriuos buvo sudaryta sutartis, yra tenkinami nuolat. Tas emitentas ir MVĮ augimo rinką valdanti investicinė įmonė atitinkamų kompetentingų institucijų prašymu joms pateikia likvidumo sutarties kopiją.

13.  EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomas 12 dalyje nurodytas sutarties šablonas, skirtas naudoti sudarant likvidumo sutartį, kad būtų užtikrintas 2 dalyje nustatytų sąlygų, be kita ko, kiek tai susiję su likvidumo užtikrinimo skaidrumu ir vykdymu, laikymasis.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [8 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatytos procedūros.

________________________

** 2016 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/908, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi rinkos praktikos pripažinimo, taip pat pripažinimo išsaugojimo, užbaigimo arba pripažinimo sąlygų pakeitimo kriterijai, procedūra ir reikalavimai (OL L 153, 2016 6 10, p. 3).“;

"

3.  17 straipsnio 4 dalis papildoma šia pastraipa:"

Nukrypstant nuo trečios pastraipos, emitentas, kurio finansinėmis priemonėmis leidžiama prekiauti tik MVĮ augimo rinkoje, ▌ turi pateikti kompetentingai institucijai paaiškinimą raštu ▌tik jai paprašius. Jeigu emitentas gali pateisinti savo sprendimą dėl atidėjimo, nereikalaujama, kad jis išsaugotų to paaiškinimo įrašą.“;

"

4.  18 straipsnio 1–6 dalys pakeičiamos taip:"

1. Emitentai ir jų vardu ar jų labui veikiantys asmenys – kiekvienas iš jų:

   a) sudaro visų asmenų, kurie turi galimybę susipažinti su viešai neatskleista informacija ir kurie pagal darbo sutartį ar kitais pagrindais vykdydami užduotis gali susipažinti su viešai neatskleista informacija, pavyzdžiui, konsultantų, buhalterių ar kredito reitingų agentūrų, sąrašą (viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą);
   b) nedelsdami atnaujina viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą pagal 4 dalį ir
   c) nedelsdami pateikia viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą kompetentingai institucijai, kai ši to paprašo.

2.  Emitentai ir jų vardu ar jų labui veikiantys asmenys imasi visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų, jog bet koks į viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą įtrauktas asmuo raštu pripažintų savo atitinkamais įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas pareigas ir žinotų apie sankcijas, taikomas prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo atvejais.

Jeigu emitentas paprašo kito asmens parengti ir atnaujinti viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą, emitentas išlieka visiškai atsakingas už tai, kad būtų laikomasi šio straipsnio. Emitentas visada išlaiko teisę susipažinti su viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašu, kurį rengia kitas asmuo.

3.  Viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąraše nurodoma bent:

   a) asmens, kuris turi galimybę susipažinti su viešai neatskleista informacija, tapatybė;
   b) asmens įtraukimo į viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą priežastys;
   c) data ir laikas, kai asmuo gavo galimybę susipažinti su viešai neatskleista informacija; ir
   d) viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašo parengimo data.

4.  Emitentai ir jų vardu ar jų labui veikiantys asmenys nedelsdami kiekvienas atnaujina savo viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą ir nurodo jo atnaujinimo datą, kai:

   a) pasikeičia priežastis, dėl kurios asmuo jau įtrauktas į viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą;
   b) dar vienas asmuo gavo galimybę susipažinti su viešai neatskleista informacija, todėl jį reikia įtraukti į viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą; ir
   c) asmuo nebeturi galimybės susipažinti su viešai neatskleista informacija.

Kiekviename atnaujintame sąraše nurodoma pokyčio, dėl kurio sąrašas atnaujintas, data ir laikas.

5.  Emitentai ir jų vardu ar jų labui veikiantys asmenys kiekvienas saugo savo viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą bent penkerius metus nuo tada, kai jis buvo parengtas arba atnaujintas.

6.  Emitentams, kurių finansinėmis priemonėmis leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkoje, leidžiama į savo viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašus įtraukti tik tuos asmenis, kurie dėl savo darbo arba pareigų emitente pobūdžio nuolat turi galimybę susipažinti su viešai neatskleista informacija.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos ir kai pateisinama specifiniu susirūpinimu dėl nacionalinės rinkos vientisumo, valstybės narės gali paprašyti emitentų, kurių finansinėmis priemonėmis leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkoje, naudotis visų viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašais, kaip apibrėžta 1 dalies a punkte, kuriuose pateikta EVPRI pagal trečią pastraipą parengtame formate nurodyta informacija.

EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nustatomas tikslus viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų formatas, kaip nurodyta antroje pastraipoje. Viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų formatas turi būti proporcingas ir paprastesnis, palyginti su šio straipsnio 9 dalyje nurodytu viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų formatu.

Tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus EVPRI pateikia Komisijai ne vėliau kaip [8 mėnesiai po įsigaliojimo dienos]. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti trečioje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

Tas sąrašas kuo skubiau pateikiamas kompetentingai institucijai jai paprašius.“;

"

5.  ▌19 straipsnio 3 dalyje pirma pastraipa pakeičiama taip ▌:"

„Emitentas arba apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis per dvi darbo dienas nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo gavimo viešai paskelbia tokiame pranešime pateiktą informaciją.“;

"

5a.  35 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 12 straipsnio 5 dalyje, 17 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje, 17 straipsnio 3 dalyje ir 19 straipsnio 13 ir 14 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [iš dalies keičiančio akto įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.“.

"

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 596/1129 ▌pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 2017/1129 iš dalies keičiamas taip:

1.  1 straipsnis papildomas 6a ir 6b dalimis:"

„6a. 4 dalies f punkte ir 5 dalies e punkte nustatytos išimtys taikomos nuosavybės vertybinių popierių atžvilgiu tik šiais atvejais:

   a) siūlomi nuosavybės vertybiniai popieriai jau yra įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą prieš perėmimą ir sandorį, o perėmimas nelaikomas atvirkštiniu įsigijimu, kaip apibrėžta Europos Sąjungos patvirtinto 3-ųjų TFAS B19 straipsnyje „Verslo jungimas“, arba
   b) institucija, kuri yra kompetentinga peržiūrėti pasiūlymo dokumentą pagal Direktyvą 2004/25 EB, iš anksto patvirtino dokumentą, nurodytą 4 dalies f punkte arba 5 dalies e punkte.

6b.  4 dalies g punkte ir 5 dalies f punkte nustatytos išimtys taikomos tik nuosavybės vertybinių popierių atžvilgiu šiais atvejais:

   a) perimančiojo subjekto nuosavybės vertybiniai popieriai jau prieš sudarant sandorį buvo įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą;
   b) subjekto, kuris skaidosi, nuosavybės vertybiniai popieriai jau prieš sudarant sandorį buvo įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą;
   c) susijungimas nelaikomas atvirkštiniu įsigijimu, kaip apibrėžta Europos Sąjungos patvirtintų 3-ųjų TFAS B19 straipsnyje „Verslo jungimas“.“;

"

2.   14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)   1 dalies pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

i)  b punktas pakeičiamas taip:"

„b) nedarant poveikio 1 straipsnio 5 daliai, emitentai, kurių nuosavybės vertybiniai popieriai yra be pertraukų įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašą bent praėjusius 18 mėnesių ir kurie leidžia ne nuosavybės vertybinius popierius arba vertybinius popierius, kuriais suteikiama prieiga prie nuosavybės vertybinių popierių, apkeičiamų emitento esamais vertybiniais popieriais, kurie jau įtraukti į prekybos sąrašą;“;

"

ii)  įterpiamas d punktas:"

„d) emitentai, kurių vertybiniai popieriai siūlomi viešai ir įtraukti į prekybos MVĮ augimo rinkoje sąrašą be pertraukų bent dvejus metus, kurie visapusiškai laikosi ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo prievolių visą leidimo prekiauti laikotarpį ir kurie siekia būti įtraukti ▌į prekybos vertybiniais popieriais, apkeičiamais vertybiniais popieriais, kurie buvo išleisti anksčiau, reguliuojamoje rinkoje sąrašą.“;

"

b)   ▌ 2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  antra pastraipa papildoma šiuo sakiniu:"

„1 dalies pirmos pastraipos d punkte nurodytų emitentų, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybos MVĮ augimo rinkoje sąrašą ir kurie turės parengti konsoliduotas finansines ataskaitas pagal Direktyvą 2013/34/ES po to, kai jų vertybiniai popieriai bus įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, naujausios finansinės ataskaitos pagal 14 straipsnio 3 dalies a punktą, kuriose pateikta į supaprastintą prospektą įtraukta ankstesnių metų lyginamoji informacija, rengiamos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, patvirtintus Sąjungoje Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002***.

________________________________

*** 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).

"

ii)  papildoma šiomis pastraipomis:"

„1 dalies pirmos pastraipos d punkte nurodytų emitentų, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybos MVĮ augimo rinkoje sąrašą ir kurie neturės parengti konsoliduotų finansinių ataskaitų pagal Direktyvą 2013/34/ES po to, kai jų vertybiniai popieriai bus įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, naujausios finansinės ataskaitos pagal 14 straipsnio 3 dalies a punktą, kuriose pateikta į supaprastintą prospektą įtraukta ankstesnių metų lyginamoji informacija, rengiamos pagal valstybės narės, kurioje įsteigta bendrovė, nacionalinė teisę.

Trečiųjų šalių emitentų, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybos MVĮ augimo rinkoje sąrašą, naujausios finansinės ataskaitos pagal 14 straipsnio 3 dalies a punktą, kuriose pateikta į supaprastintą prospektą įtraukta ankstesnių metų lyginamoji informacija, rengiamos pagal trečiosios šalies nacionalinį apskaitos standartą, lygiavertį Reglamentui (EB) Nr. 1606/2002. Jeigu tos trečiosios šalies nacionaliniai apskaitos standartai nėra lygiaverčiai TFAS, finansinės ataskaitos patikslinamos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.“;

"

c)  3 dalies antros pastraipos e punktas iš dalies keičiamas taip:"

„e) nuosavybės vertybinių popierių, įskaitant vertybinius popierius, kuriais suteikiama prieiga prie nuosavybės vertybinių popierių, atveju – pareiškimas dėl apyvartinio kapitalo, pareiškimas dėl kapitalizacijos ir įsiskolinimo, atitinkamų interesų konfliktų ir sandorių su susijusiomis šalimis atskleidimas, informacija apie stambius akcininkus ir, kai taikoma, formali finansinė informacija.“;

"

3.  15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa papildoma šiuo sakiniu:"

„ca) emitentai, kurie nėra MVĮ ir kurie viešai siūlo akcijas ir tuo pačiu metu prašo tas akcijas įtraukti į prekybos MVĮ augimo rinkoje sąrašą, jeigu jie neturi akcijų, kurios jau yra įtrauktos į prekybos MVĮ augimo rinkoje sąrašą, ir jeigu iš toliau nurodytų dviejų komponentų apskaičiuota vertė yra mažesnė nei 200 000 000 EUR:

   i) galutinė pasiūlymo kaina arba didžiausia kaina 17 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytu atveju;
   ii) bendras akcijų skaičius iš karto po viešo akcijų siūlymo, skaičiuojant remiantis viešai pasiūlytų akcijų kiekiu, arba didžiausiu viešai siūlomų akcijų kiekiu 17 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytu atveju.“;

"

4.  V priedo II punktas pakeičiamas taip:"

„II. Pareiškimas dėl kapitalizacijos ir įsiskolinimo (tik nuosavybės vertybinių popierių, išleistų bendrovių, kurių rinkos kapitalizacija yra didesnė nei 200 000 000 EUR, atveju) ir pareiškimas dėl apyvartinio kapitalo (tik nuosavybės vertybinių popierių atveju).

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie emitento kapitalizaciją ir įsiskolinimą, taip pat informacijos, ar apyvartinio kapitalo pakanka esamiems emitento poreikiams patenkinti, o jei ne, tai kaip emitentas siūlo parūpinti papildomą reikalingą apyvartinį kapitalą.“

"

2a straipsnis

Direktyvos 2014/65/EB pakeitimai

Direktyvos 2014/65/EB 33 straipsnis papildomas šia dalimi:"

„9. Komisija ne vėliau kaip [6 mėnesiai po reglamento įsigaliojimo] įsteigia ekspertų suinteresuotųjų subjektų grupę siekiant stebėti, ar MVĮ augimo rinkos yra sėkmingos ir kaip jos veikia. Ne vėliau kaip [18 mėnesių po reglamento įsigaliojimo] suinteresuotųjų subjektų grupė paskelbia savo išvadų ataskaitą.“

"

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo ... [įsigaliojimo data]. Tačiau 1 straipsnis taikomas nuo [12 mėnesių po įsigaliojimo].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)* TEKSTAS NĖRA TEISININKŲ LINGVISTŲ PATVIRTINTA GALUTINĖ REDAKCIJA.
(2)OL C 440, 2018 12 6, p. 79.
(3)2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento pozicija.
(4)2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).
(5)2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB.
(6)2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
(7)2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 24 d.Teisinis pranešimas