Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0165(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0437/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0437/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 18/04/2019 - 10.19

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0439

Pieņemtie teksti
PDF 232kWORD 66k
Ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis - Strasbūra Pagaidu redakcija
MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšana ***I
P8_TA-PROV(2019)0439A8-0437/2018
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšanu groza Regulas (ES) Nr. 596/2014 un (ES) 2017/1129 (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0331),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0212/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 19. septembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2019. gada 1. aprīļa vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0437/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 440, 6.12.2018, 79. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 18. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko attiecībā uz MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšanu groza Regulas (ES) Nr. 596/2014 un (ES) 2017/1129(1)
P8_TC1-COD(2018)0165

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

tā kā:

(1)  Kapitāla tirgu savienības iniciatīvas mērķis ir mazināt atkarību no banku aizdevumiem, dažādot uz tirgu balstīta finansējuma avotus attiecībā uz visiem maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un veicināt MVU obligāciju un akciju emisiju publiskos tirgos. Uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un vēlas piesaistīt kapitālu no tirdzniecības vietām, saskaras ar lielām vienreizējām un pastāvīgām izmaksām saistībā ar informācijas izpaušanu un atbilstības nodrošināšanu, kuras iesākumā var atturēt tos no centieniem iegūt atļauju tirdzniecībai Savienības tirdzniecības vietās. Turklāt akcijas, ko Savienības tirdzniecības vietās emitējuši MVU, parasti cieš no zemākas pakāpes likviditātes un lielāka svārstīguma, kas palielina kapitāla cenu, šo finansējuma avotu padarot pārāk apgrūtinošu. Tāpēc svarīga ir horizontāla Savienības politika attiecībā uz MVU. Šādai politikai ir jābūt iekļaujošai, saskaņotai un efektīvai, un tajā ir jāņem vērā dažādās MVU apakšgrupas un to dažādās vajadzības.

(2)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (4) tika izveidots jauns tirdzniecības vietu veids – MVU izaugsmes tirgi – kā daudzpusējo tirdzniecības sistēmu (DTS) apakšgrupa, lai palielinātu MVU iespējas piesaistīt kapitālu un radītu tiem izaugsmes iespējas, un veicinātu uz emitentiem, kas ir MVU ar izaugsmes potenciālu, orientēto specializēto tirgu turpmāko attīstību. Direktīvā 2014/65/ES tiek arī aicināts: "Galvenā uzmanība būtu jāpievērš tam, kā turpmākajam regulējumam vajadzētu sekmēt un atbalstīt minētā tirgus izmantošanu, lai tas būtu pievilcīgs ieguldītājiem, samazināt administratīvo slogu un nodrošināt papildu stimulus MVU piekļūt kapitāla tirgiem ar izaugsmes tirgu starpniecību". Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja savā atzinumā par Komisijas priekšlikumu šai regulai uzsvēra, ka zemais komunikācijas līmenis un birokrātiskas pieejas ir nozīmīgi šķēršļi un ka to pārvarēšanai jāveltī daudz vairāk centienu. Tā turklāt norādīja, ka būtu jāpievēršas ķēdes apakšējai daļai, iesaistot MVU asociācijas, sociālos partnerus un tirdzniecības palātas.

(3)  Tomēr ir norādīts, ka emitentiem, kas saņēmuši atļauju tirdzniecībai kādā MVU izaugsmes tirgū, ir iespējas izmantot salīdzinoši nelielu skaitu regulējumā paredzētu atvieglojumu – salīdzinājumā ar emitentiem, kuri saņēmuši atļauju tirdzniecībai DTS vai regulētos tirgos. Lielākā daļa pienākumu, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 596/2014, vienādā mērā attiecas uz visiem emitentiem neatkarīgi no to lieluma un tirdzniecības vietas, kurā atļauta tirdzniecība ar finanšu instrumentiem. Šis minimālais nošķīrums starp MVU izaugsmes tirgu un DTS emitentiem mazina DTS stimulu reģistrēties par MVU izaugsmes tirgu, par ko uzskatāmi liecina līdz šim mazais MVU izaugsmes tirgus statusa iegūšanas gadījumu skaits. Tādēļ ir nepieciešams ieviest samērīgus papildu atvieglojumus, lai pienācīgi veicinātu MVU izaugsmes tirgu izmantošanu.

(4)  Interese par MVU izaugsmes tirgus statusu būtu jāpastiprina, papildus mazinot atbilstības nodrošināšanas izmaksas un administratīvo slogu, ar ko saskaras MVU izaugsmes tirgus emitenti. Lai regulētos tirgos uzturētu augstākos atbilstības standartus, šajā regulā paredzētie atvieglojumi būtu jāattiecina vienīgi uz uzņēmumiem, kas biržā iekļauti MVU izaugsmes tirgu sarakstā, neatkarīgi no tā, ka ne visi MVU ir iekļauti MVU izaugsmes tirgos un ka ne visi uzņēmumi, kas biržā iekļauti MVU izaugsmes tirgu sarakstā, ir MVU. Ievērojot Direktīvu 2014/65/ES, līdz pat 50 % no uzņēmumiem, kas nav MVU, var tikt atļauta tirdzniecība MVU izaugsmes tirgos, lai uzturētu MVU izaugsmes tirgu darījumdarbības modeļa rentabilitāti, cita starpā izmantojot uzņēmumu, kas nav MVU, vērtspapīru likviditāti. Ņemot vērā riskus, kas izriet no dažādu noteikumu kopumu piemērošanas emitentiem, kuri iekļauti tādas pašas kategorijas tirdzniecības vietas sarakstā, proti, MVU izaugsmes tirgos, šajā regulā izklāstītās izmaiņas būtu jāattiecina ne tikai uz emitentiem, kas ir MVU. Konsekvences labad (attiecībā uz emitentiem) un skaidrības labad (attiecībā uz ieguldītājiem) atbilstības nodrošināšanas izmaksu un administratīvā sloga atvieglojumi būtu jāpiemēro visiem emitentiem MVU izaugsmes tirgos neatkarīgi no to tirgus kapitalizācijas apmēra. Ir nepieciešams vairāk koncentrēties uz MVU – šīs regulas galīgajiem labuma guvējiem – un to vajadzībām. Birokrātijas apkarošana ir šāda procesa būtiska daļa, taču ir nepieciešams veikt arī citus pasākumus. Lai veicinātu MVU attīstību, ir jātiecas uzlabot informāciju, kas par MVU paredzētajām finansēšanas iespējām tiem ir pieejama tieši.

(4.a) MVU izaugsmes tirgus panākumi būtu jāvērtē, izmantojot ne tikai sarakstā iekļauto uzņēmumu skaitu, bet arī izaugsmes tempu, ko panākuši šie sarakstā iekļautie uzņēmumi. Regulatīvi atvieglojumi būtu jāpiešķir tiem mazākajiem uzņēmumiem, kuriem ir izaugsmes potenciāls.

(5)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 11. pantu iekšējās informācijas nelikumīga izpaušana notiek, ja personas rīcībā ir iekšējā informācija un tā minēto informāciju izpauž jebkurai citai personai, izņemot gadījumus, kad izpaušanu veic, izpildot parastos darba, profesionālos vai dienesta pienākumus. Ievērojot 11. panta 4. punktu, uzskata, ka iekšējās informācijas izpaušana tirgus izzināšanas laikā ir veikta, pildot personas parastos darba, profesionālos vai dienesta pienākumus, ar noteikumu, ka ir ievērotas konkrētas procedūras, kas noteiktas ar tirgus izzināšanas regulējumu. Tirgus izzināšana ir informācijas sniegšana vienam vai vairākiem potenciālajiem ieguldītājiem pirms paziņojuma par darījumu, lai konstatētu potenciālo ieguldītāju interesi par iespējamu darījumu un nosacījumiem saistībā ar to, piemēram, tā iespējamo apjomu vai cenu. Obligāciju slēgtas (privātas) emisijas izvietošanas apspriešanas stadijā ▌emitenti veic pārrunas ar ierobežotu skaitu potenciālo kvalificēto ieguldītāju (kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/1129 (5)) un apspriež ar minētajiem kvalificētajiem ieguldītājiem visus darījuma līguma noteikumus. Minētajā obligāciju slēgtas (privātas) emisijas izvietošanas apspriešanas stadijā informēšanas nolūks ir strukturēt un pabeigt visu darījumu, nevis konstatēt potenciālo ieguldītāju interesi attiecībā uz iepriekš noteiktu darījumu. Dažreiz tirgus izzināšanas pienākums obligāciju slēgtas (privātas) emisijas izvietošanas gadījumā var būt apgrūtinošs un nestimulēt nedz emitentus, nedz ieguldītājus uzsākt pārrunas par šādiem darījumiem. Lai palielinātu interesi par obligāciju slēgtas (privātas) emisijas izvietošanu, iekšējās informācijas izpaušana kvalificētiem ieguldītājiem attiecībā uz minētajiem darījumiem būtu jāuzskata par veiktu, pildot personas parastos darba, profesionālos vai dienesta pienākumus, un būtu jāizslēdz no tirgus izzināšanas režīma tvēruma, ar noteikumu, ka ir spēkā pienācīga vienošanās par informācijas neizpaušanu.

(6)  Zināmu emitenta akciju likviditāti var sasniegt, izmantojot likviditātes mehānismus, piemēram, tirgus uzturēšanas kārtību vai likviditātes līgumus. Tirgus uzturēšanas kārtība ietver līgumu starp tirgus operatoru un trešo personu, kas apņemas uzturēt konkrētu akciju likviditāti un par to saņem tirdzniecības maksu atlaides. Likviditātes līgums ir līgums starp emitentu un trešo personu, kas apņemas emitenta uzdevumā nodrošināt emitenta akciju likviditāti. Lai nodrošinātu, ka tiek pilnīgi saglabāta tirgus integritāte, likviditātes līgumiem vajadzētu būt pieejamiem visiem MVU izaugsmes tirgus emitentiem visā Savienībā, ievērojot vairākus nosacījumus. Ne visas kompetentās iestādes ir, ievērojot Regulas (ES) Nr. 596/2014 13. pantu, ieviesušas pieņemto tirgus praksi attiecībā uz ▌ likviditātes līgumiem, un tas nozīmē, ka ne visiem MVU izaugsmes tirgus emitentiem pašlaik ir pieejami likviditātes mehānismi visā Savienībā. Minētais likviditātes mehānismu trūkums var kavēt MVU izaugsmes tirgu efektīvu attīstību. Tādēļ ir nepieciešams izveidot Savienības regulējumu, kas MVU izaugsmes tirgus emitentiem dos iespēju noslēgt likviditātes līgumu ar likviditātes sniedzēju citā dalībvalstī, ja trūkst valsts mērogā izveidotas pieņemtas tirgus prakses. Saskaņā ar šo ES regulējumu persona, kura noslēdz šādu likviditātes līgumu ar likviditātes sniedzēju, netiktu uzskatīta par personu, kura iesaistās tirgus manipulācijā. Tomēr ir būtiski, ka Savienības regulējumam par likviditātes līgumiem attiecībā uz MVU izaugsmes tirgiem ▌ būtu nevis jāaizstāj, bet jāpapildina esošā vai turpmākā pieņemtā valsts līmeņa tirgus prakse. Būtiski ir tas, ka kompetentajām iestādēm būtu jāsaglabā iespēja ieviest pieņemto tirgus praksi attiecībā uz likviditātes līgumiem, lai savus nosacījumus pielāgotu vietējām īpatnībām vai lai šādus nolīgumus attiecinātu arī uz nelikvīdiem vērtspapīriem, kas nav tirdzniecības vietās tirgotas akcijas.

(7)  Lai nodrošinātu Savienības regulējuma vienādu piemērošanu likviditātes līgumiem, kas minēti 6. apsvērumā, Regula (ES) Nr. 596/2014 būtu jāgroza, lai pilnvarotu Komisiju pieņemt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izstrādātus īstenošanas tehniskos standartus, kuros ir paredzēta veidne, kas izmantojama šādu līgumu vajadzībām. Komisijai būtu jāpieņem minētie īstenošanas tehniskie standarti ar īstenošanas aktiem, ievērojot Līguma 291. pantu un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu (6).

(7.a) MVU izaugsmes tirgu izmantošana būtu aktīvi jāveicina. Daudzi MVU joprojām nav informēti par savu kā jaunas kategorijas tirdzniecības vietu pastāvēšanu.

(8)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 17. panta 4. punktu emitenti var nolemt atlikt iekšējās informācijas atklāšanu sabiedrībai, ja varētu tikt skartas to leģitīmās intereses. Tomēr emitentiem ir pienākums par to informēt kompetento iestādi un sniegt paskaidrojumu par šāda lēmuma pamatojumu. Emitentu, kuru finanšu instrumentus ir atļauts tirgot tikai kādā MVU izaugsmes tirgū, pienākums rakstveidā dokumentēt iemeslus, kādēļ tie nolēmuši atlikt informācijas atklāšanu, var būt apgrūtinošs. Tiek uzskatīts, ka vienkāršākas prasības emitentiem, kuru finanšu instrumentus ir atļauts tirgot tikai kādā MVU izaugsmes tirgū, proti, tikai pienākums paskaidrot atlikšanas iemeslus pēc kompetentās iestādes pieprasījuma, nevarētu ievērojami ietekmēt kompetentās iestādes spēju veikt iekšējās informācijas atklāšanas uzraudzīšanu, bet vienlaikus tās ▌ samazinātu MVU izaugsmes tirgus emitentu administratīvo slogu, ar noteikumu, ka kompetentās iestādes ▌ joprojām tiek informētas par atlikšanas lēmumu un spēj sākt izmeklēšanu, ja tām rodas šaubas attiecībā uz minēto lēmumu.

(9)  Pašreizējām mazāk stingrajām prasībām attiecībā uz MVU izaugsmes tirgus emitentiem – saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 18. panta 6. punktu sagatavot sarakstu ar iekšējās informācijas turētājiem tikai tad, ja to pieprasa kompetentā iestāde, – ir tikai ierobežota praktiska nozīme, jo uz minētajiem emitentiem joprojām attiecas pastāvīga to personu uzraudzīšana, kuras notiekošo projektu kontekstā atzīstamas par iekšējās informācijas turētājiem. Tādēļ esošais atvieglojums būtu jāaizstāj ar MVU izaugsmes tirgus emitentu iespēju uzturēt tikai sarakstu ar ▌ personām, kas, izpildot parastos darba pienākumus, regulāri piekļūst iekšējai informācijai, piemēram direktori, vadības struktūru locekļi vai iekšēji konsultanti. MVU izaugsmes tirgus emitentiem būtu apgrūtinoši nekavējoties atjaunināt iekšējās informācijas turētāju sarakstu, kas norādīts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2016/347. Tomēr tā kā dažas dalībvalstis uzskata, ka iekšējās informācijas turētāju saraksti ir svarīgs elements, lai nodrošinātu augstāku tirgus integritātes līmeni, būtu jānodrošina dalībvalstīm iespēja ieviest prasību, ka MVU izaugsmes tirgus emitenti sniedz plašākus iekšējās informācijas turētāju sarakstus, kas ietver visas personas, kurām ir piekļuve iekšējai informācijai. Tomēr, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt samērīgu administratīvo slogu MVU, šiem sarakstiem būtu jāietver samazināts informācijas apjoms salīdzinājumā ar pilnīgiem iekšējās informācijas turētāju sarakstiem.

(9.a) Ir būtiski precizēt, ka pienākums izveidot iekšējās informācijas turētāju sarakstus ir gan emitentiem, gan personām, kas rīkojas to vārdā vai to uzdevumā. Lai visā Eiropas Savienībā novērstu atšķirīgas interpretācijas un prakses, ir jāprecizē to personu pienākumi, kuras attiecībā uz iekšējās informācijas turētāju sarakstu izveidi rīkojas emitenta vārdā vai emitenta uzdevumā. Atbilstīgi būtu jāgroza attiecīgie Regulas (EK) Nr. 596/2014 noteikumi.

(10)  Ievērojot Regulas (ES) Nr. 596/2014 19. panta 3. punktu, emitentiem ir jāpublisko ziņas par darījumiem, kurus veic vadošas amatpersonas un ar tām cieši saistītas personas (trīs dienu laikā pēc darījuma). Tāds pats termiņš uz šādām vadošām amatpersonām un ar tām cieši saistītām personām attiecas saistībā ar viņu pienākumu par saviem darījumiem informēt emitentu. Ja vadošas amatpersonas un ar tām cieši saistītas personas novēloti informē emitentus un emisijas kvotu tirgus dalībniekus par saviem darījumiem, minētajiem emitentiem un emisijas kvotu tirgus dalībniekiem ir tehniski sarežģīti ievērot trīs dienu termiņu, un tas tiem var radīt juridiskas atbildības problēmas. Tādēļ būtu jāļauj ▌emitentiem un emisijas kvotu tirgus dalībniekiem informāciju par darījumiem izpaust divu dienu laikā pēc tam, kad vadošas amatpersonas vai ar tām cieši saistītas personas tos informējušas par minētajiem darījumiem.

(10.a) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1129 1. panta 4. punktu (attiecībā uz vērtspapīru publiskajiem piedāvājumiem) un 1. panta 5. punktu emitentam ir atļauts, ievērojot zināmus nosacījumus, neizstrādāt prospektu – apmaiņas piedāvājuma, apvienošanās vai sadalīšanas gadījumā. Tā vietā ir jādara tirgum pieejams dokuments ar minimālo informāciju, kurā aprakstīts darījums un tā ietekme uz emitentu. Šādu dokumentu nepārskata un neapstiprina valsts kompetentā iestāde, un tā saturs salīdzinājumā ar prospektu ir vienkāršots. Šāda atbrīvojuma neparedzētas sekas ir tādas, ka – dažās situācijās – sarakstā neiekļauts emitenta uzņēmums var saņemt sākotnējo atļauju tirgot savas akcijas, neizstrādājot prospektu, tādējādi liedzot ieguldītājiem iespēju saņemt prospektā ietverto lietderīgo informāciju un vienlaikus izvairoties no tā, ka valsts kompetentā iestāde pārskata tirgum sniegto informāciju. Tādēļ ir lietderīgi ieviest prospekta izstrādes prasību attiecībā uz sarakstā neiekļautu emitentu, kurš vēlas saņemt atļauju tirdzniecībai pēc apmaiņas piedāvājuma, apvienošanās vai sadalīšanas.

(10.b) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1129 14. pantu izmantot vienkāršotu prospektu pašlaik nav atļauts emitentiem, kuru pašu kapitāla vērtspapīrus ir atļauts tirgot regulētā tirgū vai MVU izaugsmes tirgū nepārtraukti vismaz pēdējos 18 mēnešus un kuri vēlētos emitēt vērtspapīrus, kas sniedz piekļuvi pašu kapitāla vērtspapīriem, kuri ir atvietojami ar iepriekš emitētiem pašu kapitāla vērtspapīriem. Tādēļ 14. pants būtu jāgroza, lai dotu emitentiem iespēju izmantot vienkāršoto prospektu.

(11)  MVU izaugsmes tirgi nebūtu jāuztver kā pēdējais posms emitentu darbības apjoma paplašināšanā, un tiem būtu jādod sekmīgiem uzņēmumiem iespēja augt un vēlāk pārcelties uz regulētiem tirgiem, lai iegūtu no lielākas likviditātes un plašāka ieguldītāju loka. Lai veicinātu pārcelšanu no MVU izaugsmes tirgus uz regulētu tirgu, augošiem uzņēmumiem vajadzētu būt iespējai izmantot vienkāršoto informācijas atklāšanas režīmu ▌, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1129 14. pantā, attiecībā uz atļauju regulētā tirgū tirgot vērtspapīrus, kas ir atvietojami ar vērtspapīriem, kuri emitēti iepriekš, ar noteikumu, ka minētie uzņēmumi ir publiski piedāvājuši vērtspapīrus, kurus atļauts tirgot kādā no MVU izaugsmes tirgiem nepārtraukti vismaz divus gadus, un ir pilnībā ievērojuši ziņošanas un informācijas atklāšanas pienākumus visu laiku, kad tie ir bijuši iekļauti sarakstā. Minētajā laikposmā emitentiem būtu jāspēj uzkrāt pietiekamu pieredzi un sniegt tirgum informāciju par saviem finansiālajiem darbības rezultātiem un pārskatu sniegšanas prasību ievērošanu saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES noteikumiem.

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1606/2002 (7) ir noteikts, ka MVU izaugsmes tirgus emitentiem nav pienākuma publicēt savus finanšu pārskatus saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Tomēr, lai izvairītos no novēršanās no regulēto tirgu standartiem, MVU izaugsmes tirgus emitentiem, kas vēlētos izmantot vienkāršoto informācijas atklāšanas režīmu attiecībā uz pārcelšanu uz regulēto tirgu, savi visjaunākie finanšu pārskati, tai skaitā salīdzinoša informācija par iepriekšējo gadu, būtu jāsagatavo saskaņā ar minēto regulu, ar noteikumu, ka tiem būtu jāsagatavo konsolidēti pārskati. MVU izaugsmes tirgus emitentiem, kuriem nebūtu jāsagatavo konsolidētie pārskati, būtu jāievēro tās dalībvalsts tiesību akti, kurā uzņēmums ir inkorporēts.

(12.a) Šīs regulas mērķis pilnībā atbilst ES izaugsmes prospekta mērķiem, kā izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1129 15. pantā. ES izaugsmes prospekts ir īss, un tādēļ tā izstrāde ir ekonomiska, samazinot MVU izmaksas. MVU vajadzētu būt izvēles iespējai izmantot ES izaugsmes prospektu. Pašreizējās MVU definīcijas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/1129 var būt pārāk ierobežojošas, jo īpaši attiecībā uz tiem emitentiem, kuri vēlas saņemt atļauju tirdzniecībai kādā no MVU izaugsmes tirgiem un kuri parasti ir lielāki par tradicionālajiem MVU. Tā rezultātā – attiecībā uz publiskiem piedāvājumiem, kuriem tūlīt seko sākotnēja atļauja veikt tirdzniecību kādā MVU izaugsmes tirgū, – mazākas sabiedrības nespētu izmantot ES izaugsmes prospektu, pat tad, ja to tirgus kapitalizācijas apmērs pēc to sākotnējās atļaujas saņemšanas veikt tirdzniecību būtu mazāks par EUR 200 miljoniem. Tāpēc Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1129 15. pants būtu jāgroza, lai dotu iespēju izstrādāt ES izaugsmes prospektu komercuzņēmumiem, kuri vēlas sākotnēju publisku piedāvājumu ar orientējošu tirgus kapitalizācijas apmēru, kas mazāks par EUR 200 miljoniem.

(12.b) Ņemot vērā to, cik MVU ir svarīgi Savienības ekonomikas darbībai, īpaša uzmanība būtu jāpievērš Savienības finanšu pakalpojumu tiesību aktu ietekmei uz MVU finansēšanu. Lai minēto svarīgumu ņemtu vērā, Komisijai, kad tā sāk visu to tiesību aktu pārskatīšanu, kas skar biržas sarakstos iekļauto un neiekļauto MVU finansēšanu, būtu jāizanalizē regulatīvie un administratīvie šķēršļi, tostarp attiecībā uz pētniecību, kas ierobežo vai kavē ieguldījumus MVU. To darot, Komisijai būtu jāizvērtē, kāda ir kapitāla plūsmu uz MVU attīstība, un jācenšas radīt labvēlīgu regulatīvo vidi, kas veicinātu MVU finansēšanu.

(13)  Tādēļ Regula (ES) Nr. 596/2014 un Regula (ES) Nr. 2017/1129 būtu attiecīgi jāgroza.

(14)  Šajā regulā izklāstītos grozījumus būtu jāsāk piemērot no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Tomēr 1. pantu piemēro no dienas, kad aprit 12 mēneši kopš tās stāšanās spēkā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 596/2014

Regulu (ES) Nr. 596/2014 groza šādi:

1)  regulas 11. pantā iekļauj šādu 1.a punktu:"

"1.a Ja vērtspapīru piedāvājums ir adresēts vienīgi kvalificētiem ieguldītājiem, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1129* 2. panta e) punktā, informācijas nosūtīšana šiem kvalificētajiem ieguldītājiem nolūkā apspriest līguma noteikumus to dalībai obligāciju emisijā, ko veic emitents, kura finanšu instrumentus ir atļauts tirgot tirdzniecības vietā, vai trešā persona, kas rīkojas tā vārdā vai tā uzdevumā, nav uzskatāma par tirgus izzināšanu. Šāda nosūtīšana ir uzskatāma par parastu personas darba, profesionālo vai dienesta pienākumu izpildi saskaņā ar 10. panta 1. punktu, un tādēļ tā nav nelikumīga iekšējās informācijas izpaušana. Minētais emitents nodrošina, lai kvalificētie ieguldītāji, kas saņem šo informāciju, būtu informēti par saviem tiesību aktos paredzētajiem pienākumiem un tos rakstiski apliecinātu, kā arī apzinātos sankcijas, kas piemērojamas par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā un nelikumīgu iekšējās informācijas izpaušanu.

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK (OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp.).";

"

2)  regulas 13. pantā iekļauj šādu 12. un 13. punktu:"

"12. Neskarot valstī pieņemtu tirgus praksi, kas ir ieviesta saskaņā ar 1.–11. punktu, emitentam, kura finanšu instrumentus ir atļauts tirgot kādā MVU izaugsmes tirgū, ir atļauts noslēgt likviditātes līgumu attiecībā uz savām akcijām, izmantojot Savienības veidni, kura saskaņā ar 13. punktu ir jāizstrādā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei, ja ir ievēroti visi turpmāk uzskaitītie nosacījumi:

   a) likviditātes līguma noteikumi atbilst kritērijiem, kas minēti šīs regulas 13. panta 2. punktā un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/908**;
   b) likviditātes līgums ir izstrādāts, balstoties uz 13. punktā minēto veidni;
   c) likviditātes sniedzējs saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES ir saņēmis attiecīgu atļauju no kompetentās iestādes un ir reģistrēts kā tirgus dalībnieks ar tirgus operatoru vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kas uztur MVU izaugsmes tirgu;
   d) tirgus operators vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas uztur MVU izaugsmes tirgu, rakstveidā apliecina emitentam, ka ir saņēmusi likviditātes līguma kopiju un piekrīt minētā līguma noteikumiem.

Šā punkta pirmajā daļā minētais emitents jebkurā laikā spēj pierādīt, ka tas pastāvīgi ievēro nosacījumus, ar kādiem noslēgts šis līgums. Minētais emitents un ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas uztur MVU izaugsmes tirgu, attiecīgajām kompetentajām iestādēm pēc to pieprasījuma iesniedz likviditātes līguma kopiju.

13.  EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, ar kuru nosaka 12. punktā minēto līguma veidni, kas izmantojama, noslēdzot likviditātes līgumu, lai nodrošinātu atbilstību 2. punktā minētajiem nosacījumiem, tostarp attiecībā uz likviditātes nodrošināšanas pārredzamību un izpildi.

EVTI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz ... [8 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantā noteikto procedūru pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

** Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/908 (2016. gada 26. februāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pieņemtās tirgus prakses noteikšanas kritērijiem, procedūru un prasībām un par tās saglabāšanas, izbeigšanas un pieņemamības nosacījumu grozīšanas prasībām (OV L 153, 10.6.2016., 3. lpp.).";

"

3)  regulas 17. panta 4. punktā pievieno šādu daļu:"

"Atkāpjoties no trešās daļas, emitents, kura finanšu instrumentus ir atļauts tirgot tikai kādā MVU izaugsmes tirgū, ▌ kompetentajai iestādei ▌vienīgi pēc pieprasījuma sniedz rakstisku paskaidrojumu. Kamēr vien emitents var pamatot savu lēmumu par atlikšanu, no tā neprasa glabāt ierakstu par šo paskaidrojumu.";

"

4)  regulas 18. panta 1.–6. punktu aizstāj ar šādiem:"

"1. Emitenti un katra persona, kas rīkojas to vārdā vai to uzdevumā:

   a) sagatavo visu to personu sarakstu, kurām ir piekļuve iekšējai informācijai un kuras pie viņiem strādā saskaņā ar darba līgumu vai citiem nosacījumiem, veicot uzdevumus, kuru dēļ viņiem ir pieejama iekšējā informācija, piemēram, konsultanti, grāmatveži vai kredītreitinga aģentūras (iekšējās informācijas turētāju saraksts);
   b) nekavējoties atjaunina iekšējās informācijas turētāju sarakstu saskaņā ar 4. punktu; un
   c) pēc kompetentās iestādes pieprasījuma, cik vien iespējams drīz, iesniedz tai iekšējās informācijas turētāju sarakstu.

2.  Emitenti un jebkura persona, kas rīkojas to vārdā vai to uzdevumā, dara visu saprātīgi iespējamo, ar ko nodrošina, lai iekšējās informācijas turētāju sarakstā iekļautās personas rakstiski apstiprinātu savus tiesību aktos paredzētos pienākumus un apzinātos sankcijas, kas ir piemērojamas par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā un nelikumīgu iekšējās informācijas izpaušanu.

Ja emitents prasa kādai citai personai sagatavot un atjaunināt emitenta iekšējās informācijas turētāju sarakstu, emitents ir pilnībā atbildīgs par šā panta ievērošanu. Emitents vienmēr saglabā piekļuves tiesības iekšējās informācijas turētāju sarakstam, kuru ir sagatavojusi cita persona.

3.  Iekšējās informācijas turētāju sarakstā norāda vismaz:

   a) visu to personu identitāti, kam ir pieejama iekšējā informācija;
   b) iemeslu, kura dēļ attiecīgā persona iekļauta iekšējās informācijas turētāju sarakstā;
   c) datumu un pulksteņa laiku, kad minētā persona ieguvusi piekļuvi iekšējai informācijai; un
   d) iekšējās informācijas turētāju saraksta sagatavošanas datumu.

4.  Emitenti un katra persona, kas rīkojas to vārdā vai to uzdevumā, nekavējoties atjaunina savu iekšējās informācijas turētāju sarakstu, norādot atjaunināšanas datumu, šādos gadījumos:

   a) ja mainās iemesls, kura dēļ persona iekļauta iekšējās informācijas turētāju sarakstā;
   b) ja ir jauna persona, kurai ir piekļuve iekšējai informācijai un kura tāpēc jāiekļauj iekšējās informācijas turētāju sarakstā; un
   c) ja personai vairs nav piekļuves iekšējai informācijai.

Katru reizi sarakstu atjauninot, norāda datumu un pulksteņa laiku izmaiņām, kuru dēļ veikta tā atjaunināšana.

5.  Emitenti un katra persona, kas rīkojas to vārdā vai to uzdevumā, glabā savu iekšējās informācijas turētāju sarakstu vismaz piecus gadus pēc tā sagatavošanas vai atjaunināšanas.

6.  Emitenti, kuru finanšu instrumentus ir atļauts tirgot kādā MVU izaugsmes tirgū, ir tiesīgi iekļaut savos iekšējās informācijas turētāju sarakstos vienīgi tās personas, kurām savu pie emitenta veikto funkciju vai sava ieņemamā amata dēļ regulāri ir pieejama iekšējā informācija.

Atkāpjoties no pirmās daļas un gadījumos, kad to attaisno konkrētas bažas par valsts tirgus integritāti, dalībvalsts var no tiem emitentiem, kuru finanšu instrumentus ir atļauts tirgot kādā MVU izaugsmes tirgū, prasīt, lai tie izmantotu visu iekšējās informācijas turētāju sarakstus, kuri noteikti 1. punkta a) apakšpunktā un kuros ir informācija, kas ir sniegta EVTI izstrādātajā formātā saskaņā ar trešo daļu.

EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai iekšējās informācijas turētāju sarakstiem ar īstenošanas tehnisko standartu izstrādi noteiktu precīzu formātu, kā minēts otrajā daļā. Iekšējās informācijas turētāju sarakstu formāts ir samērīgs un vienkāršots salīdzinājumā ar to iekšējās informācijas turētāju sarakstu formātu, kas minēts šā panta 9. punktā.

EVTI iesniedz minēto īstenošanas tehnisko standartu projektu Komisijai līdz [8 mēneši pēc spēkā stāšanās dienas]. Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu pieņemt trešajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus.

Minēto sarakstu iesniedz kompetentajai iestādei, cik vien drīz iespējams, pēc tās pieprasījuma.";

"

5)  regulas ▌ 19. panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu ▌:"

"Emitents vai emisijas kvotu tirgus dalībnieks divu darbdienu laikā pēc 1. punktā minētā paziņojuma saņemšanas publisko šajā paziņojumā iekļauto informāciju.";

"

5a)  regulas 35. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

"2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 5. un 6. punktā, 12. panta 5. punktā, 17. panta 2. punkta trešajā daļā, 17. panta 3. punktā un 19. panta 13. un 14. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [grozošā akta spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām."

"

2. pants

Grozījumi Regulā (ES) ▌2017/1129

▌Regulu (ES) Nr. 2017/1129 groza šādi:

1)  regulas 1. pantā iekļauj šādu 6.a un 6.b punktu:"

"6.a Izņēmumus, kas minēti 4. punkta f) apakšpunktā un 5. punkta e) apakšpunktā, pašu kapitāla vērtspapīriem piemēro tikai tad, ja:

   a) piedāvātos pašu kapitāla vērtspapīrus jau pirms pārņemšanas un darījuma ir bijis atļauts tirgot regulētā tirgū un pārņemšana netiek uzskatīta par apvērstas iegādes darījumu 3. starptautiskā finanšu pārskata standarta (SFPS) (IFRS) B19. punkta ("Uzņēmumu apvienošanās") izpratnē, kā to apstiprinājusi Eiropas Savienība, vai
   b) iestāde, kuras kompetencē ir pārskatīt piedāvājuma dokumentu saskaņā ar Direktīvu 2004/25/EK, ir izdevusi iepriekšēju apstiprinājumu dokumentam, kas ir minēts 4. punkta f) apakšpunktā vai 5. punkta e) apakšpunktā.

6b.  Izņēmumus, kas minēti 4. punkta g) apakšpunktā un 5. punkta f) apakšpunktā, piemēro tikai pašu kapitāla vērtspapīriem šādos gadījumos:

   a) iegūstošā subjekta pašu kapitāla vērtspapīrus jau pirms darījuma ir atļauts tirgot regulētā tirgū;
   b) tās vienības pašu kapitāla vērtspapīrus, kura ir pakļauta dalīšanai, jau pirms darījuma ir atļauts tirgot regulētā tirgū;
   c) apvienošana netiek pieskaitīta pie apvērstas iegādes darījumiem 3. SFPS B19. punkta ("Uzņēmumu apvienošanās") izpratnē, kā to apstiprinājusi Eiropas Savienība.”;

"

2)   regulas 14. pantu groza šādi:

a)   panta 1. punkta pirmo daļu groza šādi:

i)  daļas b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

"b) neskarot 1. panta 5. punktu, emitenti, kuru pašu kapitāla vērtspapīrus ir atļauts tirgot regulētā tirgū vai MVU izaugsmes tirgū nepārtraukti vismaz pēdējos 18 mēnešus un kuri emitē vērtspapīrus, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, vai vērtspapīrus, kas sniedz piekļuvi pašu kapitāla vērtspapīriem, kuri ir atvietojami ar pastāvošiem emitenta pašu kapitāla vērtspapīriem, ko jau ir atļauts tirgot;";

"

ii)  pievieno šādu d) apakšpunktu:"

"d) emitenti, kuru vērtspapīri ir publiski piedāvāti un kuru vērtspapīrus ir atļauts tirgot kādā MVU izaugsmes tirgū nepārtraukti vismaz divus gadus, un kuri ir pilnībā ievērojuši ziņošanas un informācijas atklāšanas pienākumus visu laiku, kad tiem ir bijis atļauts tirgot, un kuri vēlas iegūt atļauju ▌kādā regulētā tirgū tirgot vērtspapīrus, kas ir atvietojami ar vērtspapīriem, kuri emitēti iepriekš.";

"

b)   ▌ 2. punktu groza šādi:

i)  otrajā daļā pievieno šādu teikumu:"

"Šā panta 1. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā minētajiem emitentiem, kuru vērtspapīrus ir atļauts tirgot kādā MVU izaugsmes tirgū un no kuriem tiks prasīts sagatavot konsolidētus pārskatus saskaņā ar Direktīvu 2013/34/ES pēc tam, kad to vērtspapīrus būs atļauts tirgot kādā regulētā tirgū, sagatavo jaunākos finanšu pārskatus saskaņā ar 14. panta 3. punkta a) apakšpunktu, kuros ir salīdzinoša informācija par iepriekšējo gadu, kas iekļauta vienkāršotā prospektā, saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus Savienība ir apstiprinājusi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002***.

________________________________

*** Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1606/2002 (2002. gada 19. jūlijs) par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.).";

"

ii)  pievieno šādas daļas:"

"Šā panta 1. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā minētajiem emitentiem, kuru vērtspapīrus ir atļauts tirgot kādā MVU izaugsmes tirgū un no kuriem netiks prasīts sagatavot konsolidētus pārskatus saskaņā ar Direktīvu 2013/34/ES pēc tam, kad to vērtspapīrus būs atļauts tirgot kādā regulētā tirgū, sagatavo jaunākos finanšu pārskatus saskaņā ar 14. panta 3. punkta a) apakšpunktu, kuros ir salīdzinoša informācija par iepriekšējo gadu, kas iekļauta vienkāršotā prospektā, saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā uzņēmums ir inkorporēts.

Trešo valstu emitentiem, kuru vērtspapīrus ir atļauts tirgot kādā MVU izaugsmes tirgū, sagatavo jaunākos finanšu pārskatus saskaņā ar 14. panta 3. punkta a) apakšpunktu, kuros ir salīdzinoša informācija par iepriekšējo gadu, kas iekļauta vienkāršotā prospektā, saskaņā ar trešās valsts grāmatvedības standartiem, kas ir līdzvērtīgi Regulai (EK) Nr. 1606/2002. Ja šādi trešās valsts grāmatvedības standarti nav līdzvērtīgi SFPS, finanšu pārskati tiek koriģēti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.";

"

c)  panta 3. punkta otrās daļas e) apakšpunktu groza šādi:"

"e) attiecībā uz pašu kapitāla vērtspapīriem, tostarp vērtspapīriem, kas sniedz piekļuvi pašu kapitāla vērtspapīriem, – apgrozāmā kapitāla pārskatu, kapitalizācijas un parādsaistību pārskatu, informācijas atklāšanu par attiecīgiem interešu konfliktiem un saistīto pušu darījumiem, lielākajiem akcionāriem un attiecīgā gadījumā pro forma finanšu informāciju.";

"

3)  regulas 15. panta 1. punkta pirmajā daļā iekļauj šādu apakšpunktu:"

"ca) emitenti, kas nav MVU un kas publiski piedāvā akcijas vienlaikus ar lūgumu atļaut tirgot šādas akcijas kādā MVU izaugsmes tirgū, ar noteikumu, ka viņiem nav akciju, kuras jau ir atļauts tirgot kādā MVU izaugsmes tirgū, un abu turpmāk minēto elementu ienākumi ir mazāki par EUR 200 000 000:

   i) galīgā piedāvājuma cena vai maksimālā cena 17. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā paredzētajā gadījumā;
   ii) 17.  panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētajā gadījumā kopējais apgrozībā esošo akciju skaits uzreiz pēc publiska akciju piedāvājuma, kuru aprēķina vai nu atbilstoši publiski piedāvāto akciju daudzumam, vai maksimālajam publiski piedāvāto akciju daudzumam.";

"

4)  regulas V pielikumā II punktu aizstāj ar šādu:"

"II. Kapitalizācijas un parādsaistību pārskats (tikai pašu kapitāla vērtspapīriem, ko emitējuši uzņēmumi ar tirgus kapitalizāciju virs EUR 200 000 000) un apgrozāmā kapitāla pārskats (tikai pašu kapitāla vērtspapīriem).

Mērķis ir sniegt informāciju par emitenta kapitalizāciju un parādsaistībām un informāciju par to, vai apgrozāmais kapitāls ir pietiekams, lai apmierinātu emitenta pašreizējās vajadzības vai, pretējā gadījumā, kā emitents paredz nodrošināt nepieciešamo papildu apgrozāmo kapitālu."

"

2.a pants

Grozījumi Direktīvā 2014/65/EK

Direktīvas 2014/65/ES 33. pantam pievieno šādu punktu:"

"9. Komisija līdz [6 mēneši pēc regulas spēkā stāšanās dienas] izveido ieinteresēto personu ekspertu grupu, lai tā uzraudzītu MVU izaugsmes tirgu sekmes un darbību. Līdz [18 mēneši pēc regulas spēkā stāšanās dienas] ieinteresēto personu grupa publicē ziņojumu par tās izdarītajiem secinājumiem."

"

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no ... [spēkā stāšanās diena]. Tomēr 1. pantu piemēro no [dienas, kad aprit 12 mēneši kopš tās stāšanās spēkā].

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1)* TEKSTAM VĒL NAV VEIKTA JURIDISKI LINGVISTISKĀ PĀRBAUDE.
(2)OV C 440, 6.12.2018., 79. lpp.
(3)Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. aprīļa nostāja.
(4)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).
(5)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK.
(6)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).
(7)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1606/2002 (2002. gada 19. jūlijs) par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. aprīlisJuridisks paziņojums