Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0165(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0437/2018

Teksty złożone :

A8-0437/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/04/2019 - 10.19

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0439

Teksty przyjęte
PDF 233kWORD 68k
Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Promowanie korzystania z rynków rozwoju MŚP ***I
P8_TA-PROV(2019)0439A8-0437/2018
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0331),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0212/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 września 2018 r.(1),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz złożone w piśmie z dnia 20 marca 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do przyjęcia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0437/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego(ją) przewodniczącego(cą) do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 440 z 6.12.2017, s. 79.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP(1)
P8_TC1-COD(2018)0165

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Inicjatywa na rzecz unii rynków kapitałowych ma na celu zmniejszenie zależności od kredytów bankowych, dywersyfikację rynkowych źródeł finansowania dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz promowanie emisji obligacji i akcji przez MŚP na rynkach publicznych. Przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii starające się pozyskać kapitał w systemach obrotu ponoszą wysokie jednorazowe i bieżące koszty związane z ujawnianiem informacji i przestrzeganiem przepisów, które przede wszystkim mogą zniechęcić je do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w systemach obrotu w Unii. Ponadto akcje emitowane przez MŚP w systemach obrotu w Unii zwykle charakteryzują się niższym poziomem płynności i większą zmiennością cen, co zwiększa koszt kapitału, sprawiając, że korzystanie z tych źródeł finansowania staje się zbyt uciążliwe. Zasadnicze znaczenie ma zatem horyzontalna polityka Unii dotycząca MŚP. Polityka taka musi sprzyjać włączeniu społecznemu, być spójna i skuteczna oraz musi uwzględniać poszczególne podgrupy MŚP i ich różne potrzeby.

(2)  Na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE(4) stworzono nowy rodzaj systemów obrotu – rynki rozwoju MŚP – jako podgrupę wielostronnych platform obrotu (MTF), aby ułatwić MŚP dostęp do kapitału i umożliwić ich wzrost oraz ułatwić dalszy rozwój specjalistycznych rynków, których celem jest zaspokajanie potrzeb emitentów będących MŚP wykazujących potencjał wzrostu. W dyrektywie 2014/65/UE przewidziano również, że „należy skoncentrować się na tym, w jaki sposób przyszłe uregulowania prawne powinny w dalszym ciągu wspierać i promować korzystanie z tego rynku, aby uczynić go atrakcyjnym dla inwestorów, a także zapewnić ograniczenie obciążeń administracyjnych i dalsze zachęty dla MŚP w zakresie dostępu do rynków kapitałowych za pośrednictwem rynków rozwoju MŚP”. W swojej opinii w sprawie wniosku Komisji dotyczącego niniejszego rozporządzenia Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stanowczo stwierdził, że słaba komunikacja i biurokratyzacja są poważnymi barierami oraz że w celu przezwyciężenia tych przeszkód należy podjąć znacznie większy wysiłek. Oświadczył ponadto, że działania powinny być ukierunkowane na ostatnie ogniwa łańcucha przez angażowanie stowarzyszeń MŚP, partnerów społecznych i izb handlowych.

(3)  Zwrócono jednak uwagę, że emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynkach rozwoju MŚP korzystają ze stosunkowo niewielu uproszczeń regulacyjnych w porównaniu z emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na MTF lub rynkach regulowanych. Większość obowiązków określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 stosuje się w ten sam sposób do wszystkich emitentów bez względu na ich wielkość lub systemy obrotu, w których ich instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu. Ten niski poziom zróżnicowania pomiędzy emitentami działającymi na rynkach rozwoju MŚP a emitentami działającymi na MTF okazuje się być czynnikiem zniechęcającym MTF do ubiegania się o rejestrację jako rynek rozwoju MŚP, na co wskazuje niewielka obecnie liczba podmiotów o statusie rynku rozwoju MŚP. Dlatego też niezbędne jest wprowadzenie dodatkowych proporcjonalnych uproszczeń w celu odpowiedniego wspierania korzystania z rynków rozwoju MŚP

(4)  Należy zwiększyć atrakcyjność rynków rozwoju MŚP przez dalsze obniżanie kosztów przestrzegania przepisów oraz zmniejszanie obciążeń administracyjnych, z którymi muszą się mierzyć emitenci działający na rynkach rozwoju MŚP. Aby utrzymać najwyższe standardy przestrzegania przepisów na rynkach regulowanych, uproszczenia przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorstw notowanych na rynkach rozwoju MŚP, bez względu na fakt, że nie wszystkie MŚP są notowane na rynkach rozwoju MŚP i nie wszystkie przedsiębiorstwa notowane na rynkach rozwoju MŚP są MŚP. Zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE nawet 50 % przedsiębiorstw niebędących MŚP może uzyskać dopuszczenie do obrotu na rynkach rozwoju MŚP w celu utrzymania rentowności modelu biznesowego rynków rozwoju MŚP poprzez, między innymi, płynność papierów wartościowych przedsiębiorstw niebędących MŚP. Z uwagi na ryzyko związane ze stosowaniem różnych przepisów do emitentów notowanych w systemach tej samej kategorii, mianowicie na rynkach rozwoju MŚP, zmiany określone w niniejszym rozporządzeniu nie powinny ograniczać się jedynie do emitentów będących MŚP. W celu zapewnienia spójności dla emitentów i jasności dla inwestorów obniżenie kosztów przestrzegania przepisów oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych powinno mieć zastosowanie do wszystkich emitentów na rynkach rozwoju MŚP bez względu na ich kapitalizację rynkową. Należy w większym stopniu skupić się na MŚP, które są ostatecznymi beneficjentami niniejszego rozporządzenia, i ich potrzebach. Ograniczenie biurokracji jest bardzo ważnym elementem tego procesu, należy jednak również podjąć inne działania. W celu wsparcia rozwoju MŚP trzeba dołożyć starań, by poprawić informacje, które są przekazywane bezpośrednio MŚP i dotyczą dostępnych dla nich możliwości finansowania.

(4a)  Sukces rynku rozwoju MŚP nie powinien być mierzony jedynie liczbą notowanych spółek, ale raczej osiąganą przez nie stopą wzrostu. Uproszczenie regulacyjne powinno być korzystne dla mniejszych przedsiębiorstw wykazujących potencjał wzrostu.

(5)  Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Zgodnie z art. 11 ust. 4 uznaje się, że ujawnienie informacji poufnych w toku badania rynku nastąpiło w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków danej osoby, pod warunkiem że przestrzegano pewnych procedur ustanowionych w ramach badania rynku. Badanie rynku obejmuje przekazanie informacji – przed ogłoszeniem transakcji – w celu oceny zainteresowania potencjalnych inwestorów ewentualną transakcją i jej warunkami, takimi jak ewentualna wielkość i cena, przynajmniej jednemu potencjalnemu inwestorowi. Podczas etapu negocjacji niepublicznej emisji obligacji emitenci ▌ przystępują do rozmów z ograniczoną liczbą potencjalnych inwestorów kwalifikowanych (zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129(5)) i negocjują wszystkie warunki umowne dotyczące transakcji realizowanych z tymi inwestorami kwalifikowanymi. Przekazywanie informacji podczas tego etapu negocjacji niepublicznej emisji obligacji ma na celu ustrukturyzowanie i przeprowadzenie całej transakcji, a nie ocenę zainteresowania potencjalnych inwestorów wcześniej określoną transakcją. Wprowadzenie wymogu badania rynku dotyczącego niepublicznej emisji obligacji może czasami być uciążliwe i działać jako czynnik zniechęcający do przystąpienia do rozmów na temat tych transakcji zarówno dla emitentów, jak i inwestorów. W celu zwiększenia atrakcyjności niepublicznej emisji obligacji należy uznać, że ujawnienie informacji poufnych inwestorom kwalifikowanym w odniesieniu do tych transakcji nastąpiło w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków danej osoby, a transakcje te powinny być wyłączone z zakresu regulacji dotyczących badań rynku, pod warunkiem że zastosuje się odpowiednią umowę poufności.

(6)  Pewien stopień płynności akcji emitenta można osiągnąć poprzez zastosowanie mechanizmów płynności takich jak mechanizmy realizowania funkcji animatora rynku lub umowy o zapewnianiu płynności. Mechanizm realizowania funkcji animatora rynku obejmuje umowę między operatorem rynku a stroną trzecią, która zobowiązuje się utrzymać płynność pewnych akcji i w zamian korzysta z rabatów na opłaty transakcyjne. Umowa o zapewnianiu płynności obejmuje umowę pomiędzy emitentem a stroną trzecią, która to strona zobowiązuje się zapewnić płynność akcji emitenta w jego imieniu. W celu zapewnienia zachowania pełnej integralności rynku umowy o zapewnianiu płynności powinny być dostępne dla wszystkich emitentów działających na rynkach rozwoju MŚP w całej Unii, z zastrzeżeniem szeregu warunków. Nie wszystkie właściwe organy ustanowiły, zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 596/2014, przyjęte praktyki rynkowe w odniesieniu do umów o zapewnianiu płynności ▌, co oznacza, że nie wszyscy emitenci działający na rynkach rozwoju MŚP posiadają obecnie dostęp do programów wspierania płynności w Unii. Ten brak programów wspierania płynności może stanowić przeszkodę w dążeniu do skutecznego wzrostu rynków rozwoju MŚP. Niezbędne jest zatem utworzenie ram unijnych umożliwiających emitentom działającym na rynkach rozwoju MŚP zawarcie umowy o zapewnianiu płynności z dostawcą płynności w innym państwie członkowskim, w przypadku gdy na szczeblu krajowym nie ustanowiono przyjętej praktyki rynkowej. Zgodnie z tymi unijnymi ramami nie uznawano by zatem, że osoba, która zawiera umowę o zapewnianiu płynności z dostawcą płynności, dokonuje manipulacji na rynku. Kluczowe znaczenie ma jednak to, by ramy unijne dotyczące umów o zapewnianiu płynności odnoszących się do rynków rozwoju MŚP nie zastępowały istniejących lub przyszłych przyjętych krajowych praktyk rynkowych, lecz stanowiły ich uzupełnienie. Bardzo ważne jest to, by właściwe organy zachowały możliwość ustanowienia przyjętych praktyk rynkowych dotyczących umów o zapewnianiu płynności w celu dostosowania ich warunków do lokalnej specyfiki lub rozszerzenia zakresu tych umów na niepłynne papiery wartościowe inne niż akcje dopuszczone do obrotu w systemach obrotu.

(7)  W celu zapewnienia jednolitego stosowania ram unijnych dotyczących umów o zapewnianiu płynności, o których mowa w motywie 6, należy zmienić rozporządzenie (UE) nr 596/2014, tak aby uprawnić Komisję do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych opracowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, określających wzór, który należy wykorzystywać na potrzeby takich umów. Komisja powinna przyjąć te wykonawcze standardy techniczne w drodze aktów wykonawczych na podstawie art. 291 Traktatu oraz zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010(6).

(7a)  Należy aktywnie propagować wykorzystywanie rynków rozwoju MŚP. Wiele MŚP nadal nie wie o istnieniu tej nowej kategorii systemów obrotu.

(8)  Zgodnie z art. 17 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 emitenci mogą podjąć decyzję o opóźnieniu podania do wiadomości publicznej informacji poufnych, jeżeli ich niezwłoczne ujawnienie mogłoby naruszyć ich prawnie uzasadnione interesy. Emitenci mają jednak obowiązek poinformowania o tym właściwego organu i przedstawienia wyjaśnienia dotyczącego uzasadnienia takiej decyzji. Spoczywający na emitentach, których instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu wyłącznie na rynku rozwoju MŚP, obowiązek pisemnego udokumentowania powodów, dla których podjęli oni decyzję o opóźnieniu podania do wiadomości informacji, może być uciążliwy. Uważa się, że łagodniejszy wymóg wobec emitentów, których instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu wyłącznie na rynku rozwoju MŚP, polegający na obowiązku wyjaśnienia przyczyn opóźnienia jedynie na żądanie właściwego organu, nie miałby znacznego wpływu na zdolność do monitorowania przez właściwy organ ujawniania informacji poufnych, a jednocześnie pozwoliłby ▌zmniejszyć obciążenie administracyjne dla emitentów działających na rynkach rozwoju MŚP, pod warunkiem że właściwe organy nadal byłyby informowane o podjęciu decyzji o opóźnieniu i miałyby możliwość wszczęcia dochodzenia w przypadku wątpliwości co do tej decyzji.

(9)  Obecne mniej rygorystyczne wymogi wobec emitentów działających na rynkach rozwoju MŚP, dotyczące sporządzania – zgodnie z art. 18 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 – listy osób mających dostęp do informacji poufnych dopiero na żądanie właściwego organu, mają ograniczone skutki praktyczne, ponieważ emitenci ci nadal podlegają obowiązkowi bieżącego monitorowania osób, które kwalifikują się jako osoby mające dostęp do informacji poufnych w kontekście bieżących projektów. Istniejące uproszczenie powinno zatem zostać zastąpione możliwością prowadzenia przez emitentów działających na rynkach rozwoju MŚP jedynie listy osób ▌, które – w normalnym trybie wypełniania obowiązków – mają stały dostęp do informacji poufnych: np. dyrektorzy, członkowie organów zarządzających lub doradcy wewnętrzni. Szybkie aktualizowanie pełnej listy osób mających dostęp do informacji poufnych określonej w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/347 byłoby uciążliwe dla emitentów działających na rynkach rozwoju MŚP. Ponieważ jednak niektóre państwa członkowskie uważają, że listy osób mających dostęp do informacji poufnych są ważnym elementem przyczyniającym się do zapewnienia wyższego poziomu integralności rynku, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wprowadzenia wymogu, zgodnie z którym emitenci działający na rynkach rozwoju MŚP powinni przedstawiać bardziej wyczerpujące listy osób mających dostęp do informacji poufnych obejmujące wszystkie osoby, które mają dostęp do informacji poufnych. Niemniej zważywszy na potrzebę zapewnienia proporcjonalnego obciążenia administracyjnego dla MŚP, listy te powinny zawierać zmniejszoną ilość informacji w porównaniu z pełnymi listami osób mających dostęp do informacji poufnych.

(9a)  Kluczowe znaczenie ma doprecyzowanie, że obowiązek sporządzania list osób mających dostęp do informacji poufnych spoczywa zarówno na emitentach, jak i na osobach działających w ich imieniu lub na ich rzecz. Obowiązki osób działających w imieniu lub na rzecz emitenta w zakresie sporządzania list osób mających dostęp do informacji poufnych powinny zostać doprecyzowane po to, by uniknąć rozbieżnych interpretacji i praktyk w całej Unii. Należy odpowiednio zmienić odnośne przepisy rozporządzenia (UE) nr 596/2014.

(10)  Zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 emitenci muszą podać do publicznej wiadomości transakcje realizowane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko związane z nimi w ciągu trzech dni od dokonania transakcji. Ten sam termin dotyczy osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko związanych z nimi w odniesieniu do ich obowiązku zgłoszenia transakcji do emitenta. W przypadku gdy osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko związane z nimi późno poinformują emitentów i uczestników rynku uprawnień do emisji o swoich transakcjach, przestrzeganie przez tych emitentów i uczestników rynku uprawnień do emisji tego trzydniowego terminu jest technicznie trudne, co może rodzić problemy dotyczące odpowiedzialności. ▌Emitenci i uczestnicy rynku uprawnień do emisji powinni zatem mieć możliwość ujawnienia informacji o transakcjach w ciągu dwóch dni od przekazania takiej informacji przez wspomniane osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi związane.

(10a)  Art. 1 ust. 4 (w odniesieniu do ofert publicznych papierów wartościowych) i art. 1 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 pozwala emitentowi, pod pewnymi warunkami, nie sporządzać prospektu w przypadku oferty wymiany, połączenia lub podziału. Zamiast tego rynkowi musi zostać udostępniony dokument zawierający minimalny zakres informacji opisujących daną transakcję i jej wpływ na emitenta. Dokument taki ani nie jest poddawany przeglądowi, ani zatwierdzany przez właściwy organ krajowy, a jego treść powinna zawierać zmniejszoną ilość informacji w stosunku do prospektu. Niezamierzonym skutkiem takiego wyłączenia jest fakt, że w pewnych okolicznościach spółka emitenta nienotowana na rynku regulowanym może dokonać pierwszego dopuszczenia swoich akcji do obrotu bez sporządzania prospektu, pozbawiając w ten sposób inwestorów użytecznych informacji zawartych w prospekcie i jednocześnie unikając przeglądu informacji przekazywanych rynkowi przeprowadzanego przez właściwy organ krajowy. Należy zatem wprowadzić wymóg, zgodnie z którym emitent nienotowany na rynku regulowanym, który ubiega się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu w następstwie oferty wymiany, połączenia lub podziału, musi sporządzić prospekt.

(10b)  Art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 nie zezwala obecnie na stosowanie uproszczonego prospektu emitentom, których udziałowe papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku rozwoju MŚP nieprzerwanie od co najmniej ostatnich 18 miesięcy i którzy podejmowaliby starania, by emitować papiery wartościowe zapewniające dostęp do udziałowych papierów wartościowych tożsamych z tymi, które zostały już wcześniej wyemitowane. Należy zatem zmienić art. 14, tak aby umożliwić emitentom stosowanie uproszczonego prospektu.

(11)  Rynki rozwoju MŚP nie powinny być postrzegane jako ostatni etap rozwoju emitentów, ale powinny zapewniać przedsiębiorstwom odnoszącym sukcesy możliwość wzrostu i przeniesienia się w pewnym momencie na rynki regulowane, aby przedsiębiorstwa te mogły korzystać z większej płynności oraz większej puli inwestorów. W celu ułatwienia przeniesienia się z rynku rozwoju MŚP na rynek regulowany należy umożliwić rozwijającym się przedsiębiorstwom korzystanie z uproszczonego systemu obowiązków informacyjnych ▌ zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych tożsamych z papierami wartościowymi, które zostały wcześniej wyemitowane, pod warunkiem że przedsiębiorstwa te oferowały publicznie papiery wartościowe, które są dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP nieprzerwanie od co najmniej dwóch lat oraz całkowicie wypełniły obowiązki sprawozdawcze i informacyjne w trakcie całego okresu, podczas którego były notowane na giełdzie. Taki okres powinien umożliwić emitentom osiągnięcie wystarczającego okresu udokumentowanej działalności i dostarczenie rynkowi informacji na temat ich wyników finansowych oraz spełnienia wymogów sprawozdawczych zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE.

(12)  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady(7) emitenci działający na rynkach rozwoju MŚP nie mają obowiązku publikowania swych sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Aby jednak uniknąć odejścia od standardów rynku regulowanego emitenci działający na rynkach rozwoju MŚP, którzy chcieliby korzystać z uproszczonego systemu obowiązków informacyjnych w przypadku przeniesienia na rynek regulowany, powinni przygotować swoje najnowsze sprawozdania finansowe, w tym informacje porównawcze za poprzedni rok, zgodnie z tym rozporządzeniem, pod warunkiem że byliby zobligowani do przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Emitenci działający na rynkach rozwoju MŚP, którzy nie musieliby sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych, powinni postępować zgodnie ze przepisami krajowymi państwa członkowskiego, w którym dane przedsiębiorstwo jest zarejestrowane.

(12a)  Cel niniejszego rozporządzenia jest w pełni zgodny z celami prospektu UE na rzecz rozwoju określonymi w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129. Prospekt UE na rzecz rozwoju jest krótki i w związku z tym tańszy do sporządzenia, co zmniejsza koszty ponoszone przez MŚP. MŚP powinny móc decydować, czy chcą korzystać z prospektu UE na rzecz rozwoju. Obecne definicje MŚP zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 mogą być zbyt restrykcyjne, w szczególności w odniesieniu do emitentów ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na rynku rozwoju MŚP, którzy są często więksi niż tradycyjne MŚP. W związku z tym, jeżeli chodzi o oferty publiczne, po których natychmiast następuje pierwsze dopuszczenie do obrotu na rynku rozwoju MŚP, mniejsze przedsiębiorstwa nie byłyby w stanie korzystać z prospektu UE na rzecz rozwoju, nawet jeśli kapitalizacja rynkowa tych przedsiębiorstw po ich początkowym dopuszczeniu do obrotu będzie niższa niż 200 mln EUR. W związku z tym należy zmienić art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129, tak aby umożliwić przedsiębiorstwom ubiegającym się o pierwszą ofertę publiczną o wstępnej kapitalizacji rynkowej niższej niż 200 mln EUR sporządzanie prospektu UE na rzecz rozwoju.

(12b)  Zważywszy na znaczenie MŚP dla funkcjonowania unijnej gospodarki, należy zwrócić szczególną uwagę na wpływ prawodawstwa Unii dotyczącego usług finansowych na finansowanie MŚP. Aby nadać skuteczność temu zagadnieniu, Komisja powinna, w ramach przeglądu wszystkich przepisów mających wpływ na finansowanie notowanych i nienotowanych na giełdzie MŚP, dokonać analizy barier regulacyjnych i administracyjnych, w tym w zakresie badań naukowych, które ograniczają inwestycje w MŚP lub je uniemożliwiają. Czyniąc to, Komisja powinna ocenić ewolucję przepływów kapitału do MŚP i dążyć do stworzenia korzystnego otoczenia regulacyjnego w celu pobudzenia finansowania MŚP.

(13)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (UE) nr 596/2014 oraz (UE) 2017/1129.

(14)  Zmiany określone w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Art. 1 ma jednak zastosowanie po upływie 12 miesięcy od jego wejścia w życie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 596/2014

W rozporządzeniu (UE) nr 596/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1.  w art. 11 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:"

„1a. W przypadku gdy oferta papierów wartościowych jest skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129*, przekazanie informacji tym inwestorom kwalifikowanym w celu negocjowania warunków umownych dotyczących ich udziału w emisji obligacji przez emitenta, którego instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu w systemie obrotu, lub przez osobę trzecią działającą w imieniu lub na rzecz tego emitenta nie stanowi badania rynku. Nie uznaje się, że to przekazanie informacji odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków zgodnie z art. 10 ust. 1dlatego nie stanowi bezprawnego ujawniania informacji poufnych. Emitent ten zapewnia, by inwestorzy kwalifikowani otrzymujący te informacje mieli świadomość związanych z tym obowiązków wynikających z przepisów ustawowych i wykonawczych i potwierdzili to na piśmie oraz byli świadomi sankcji mających zastosowanie w przypadku wykorzystywania i bezprawnego ujawniania informacji poufnych.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, s. 12).”;

"

2.  w art. 13 dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu:"

„12. Bez uszczerbku dla krajowych przyjętych praktyk rynkowych ustanowionych zgodnie z ust. 1–11 emitent, którego instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP, jest upoważniony do zawarcia umowy o zapewnianiu płynności w odniesieniu do jego akcji, korzystając z unijnego wzoru, który ma zostać opracowany przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z ust. 13, w przypadku gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

   a) warunki umowy o zapewnianiu płynności spełniają kryteria określone w art. 13 ust. 2 niniejszego rozporządzenia oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/908**;
   b) umowa o zapewnianiu płynności jest zawarta zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ust. 13;
   c) dostawca płynności posiada odpowiednie zezwolenie wydane przez właściwy organ zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE i jest zarejestrowany jako członek rynku u operatora rynku lub firmy inwestycyjnej prowadzących rynek rozwoju MŚP;
   d) operator rynku lub firma inwestycyjna prowadzący rynek rozwoju MŚP potwierdzają na piśmie emitentowi, że otrzymali kopię umowy o zapewnianiu płynności i zgadzają się na jej warunki.

Emitent, o którym mowa w pierwszym akapicie niniejszego ustępu, jest w stanie w każdym momencie wykazać, że warunki, zgodnie z którymi zawarta została umowa, są na bieżąco spełniane. Emitent ten oraz firma inwestycyjna prowadząca rynek rozwoju MŚP dostarczają odpowiednim właściwym organom na ich żądanie kopię umowy o zapewnianiu płynności.

13.  ESMA opracowuje projekt regulacyjnych standardów technicznych w celu określenia wzoru umowy, o którym mowa w ust. 12, z którego należy korzystać przy zawieraniu umowy o zapewnianiu płynności, tak aby zapewnić zgodność z warunkami określonymi w ust. 2, w tym w odniesieniu do przejrzystości i działań w zakresie zapewniania płynności.

ESMA przedłoży Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do dnia … [8 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w  art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

** Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/908 z dnia 26 lutego 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria, procedurę i wymogi w zakresie ustanawiania przyjętej praktyki rynkowej oraz wymogi dotyczące jej podtrzymania, zakończenia lub zmiany warunków jej dopuszczenia (Dz.U. L 153 z 10.6.2016, s. 3).”;

"

3.  w art. 17 ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:"

W drodze odstępstwa od akapitu trzeciego emitent, którego instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu jedynie na rynku rozwoju MŚP, ▌ składa właściwemu organowi pisemne wyjaśnienie ▌dopiero na żądanie. Jeżeli emitent jest w stanie uzasadnić swoją decyzję o opóźnieniu, nie ma obowiązku przechowywania zapisu tego wyjaśnienia.”;

"

4.  w art. 18 ust. 1–6 otrzymują brzmienie:"

1. Emitenci i każda osoba działająca w ich imieniu lub na ich rzecz:

   a) sporządzają listę wszystkich osób mających dostęp do informacji poufnych i pracujących dla nich na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie, wykonując zadania, w ramach których mają dostęp do informacji poufnych, takich jak doradcy, księgowi lub agencje ratingowe (lista osób mających dostęp do informacji poufnych);
   b) niezwłocznie aktualizują listę osób mających dostęp do informacji poufnych zgodnie z ust. 4; oraz
   c) przedstawiają listę osób mających dostęp do informacji poufnych właściwemu organowi na jego żądanie w możliwie najkrótszym terminie.

2.  Emitenci oraz każda osoba działająca w ich imieniu lub na ich rzecz podejmują wszelkie zasadne kroki w celu zapewnienia, aby każda osoba ujęta na liście osób mających dostęp do informacji poufnych potwierdziła na piśmie związane z tym obowiązki wynikające z przepisów ustawowych i wykonawczych oraz była świadoma sankcji mających zastosowanie w razie wykorzystywania i bezprawnego ujawniania informacji poufnych.

Jeżeli emitent powierza innej osobie zadanie sporządzania i aktualizowania swojej listy osób mających dostęp do informacji poufnych, emitent pozostaje w pełni odpowiedzialny za wypełnianie obowiązku wynikającego z niniejszego artykułu. Emitent zawsze zachowuje prawo dostępu do listy osób mających dostęp do informacji poufnych sporządzanej przez tę inną osobę.

3.  Lista osób mających dostęp do informacji poufnych obejmuje co najmniej:

   a) dane osobowe wszelkich osób mających dostęp do informacji poufnych;
   b) przyczynę wpisania danej osoby na listę osób mających dostęp do informacji poufnych;
   c) datę i godzinę uzyskania przez tę osobę dostępu do informacji poufnych; oraz
   d) datę sporządzenia listy osób mających dostęp do informacji poufnych.

4.  Emitenci i wszelkie osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz aktualizują swoją listę osób mających dostęp do informacji poufnych niezwłocznie, wraz z datą aktualizacji, w następujących okolicznościach:

   a) gdy następuje zmiana przyczyny, dla której dana osoba została wpisania na listę osób mających dostęp do informacji poufnych;
   b) gdy nowa osoba ma dostęp do informacji poufnych i w związku z tym musi zostać dodana do listy osób mających dostęp do informacji poufnych; oraz
   c) gdy dana osoba przestaje mieć dostęp do informacji poufnych.

W każdej aktualizacji podaje się datę i godzinę wystąpienia zmiany, która skutkuje aktualizacją.

5.  Emitenci i wszelkie osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz przechowują swoją listę osób mających dostęp do informacji poufnych przez okres co najmniej pięciu lat od jej sporządzenia lub aktualizacji.

6.  Emitenci, których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP, są upoważnieni do ujęcia w swoich listach osób mających dostęp do informacji poufnych jedynie tych osób, które w związku z charakterem pełnionych przez nie funkcji lub stanowiska zajmowanego u emitenta mają stały dostęp do informacji poufnych.

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego i jeżeli jest to uzasadnione konkretnymi obawami dotyczącymi integralności rynku krajowego, państwa członkowskie mogą zwrócić się do emitentów, których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP, o stosowanie list wszystkich osób mających dostęp do informacji poufnych określonych w ust. 1 lit. a), zawierających informacje określone w formacie opracowanym przez ESMA, zgodnie z akapitem trzecim.

ESMA opracowuje projekty wykonawczych standardów technicznych w celu sprecyzowania określonego formatu list osób mających dostęp do informacji poufnych, o których mowa w akapicie drugim. Format list osób mających dostęp do informacji poufnych musi być proporcjonalny i uproszczony w porównaniu z formatem list osób mających dostęp do informacji poufnych, o którym mowa w ust. 9 niniejszego artykułu.

ESMA przedstawia Komisji te projekty wykonawczych standardów technicznych do dnia … [8 miesięcy od dnia wejścia w życie] r. Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie trzecim, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Listę tę przedstawia się właściwemu organowi na jego żądanie w możliwie najkrótszym terminie.”;

"

5.  ▌art. 19 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"

„Emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji mają dwa dni robocze po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, na podanie do wiadomości publicznej informacji zawartych w tym powiadomieniu.”;

"

5a.  art. 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"

„2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 5 i 6, art. 12 ust. 5, art. 17 ust. 2 akapit trzeci, art. 17 ust. 3 oraz art. 19 ust. 13 i 14 powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia … [data wejścia w życie aktu zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.”

"

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu (UE) ▌2017/1129

▌W rozporządzeniu (UE) nr 2017/1129 wprowadza się następujące zmiany:

1.  w art. 1 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:"

„6a. Wyłączenia określone w ust. 4 lit. f) oraz w ust. 5 lit. e) mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do udziałowych papierów wartościowych w przypadku, gdy:

   a) oferowane udziałowe papiery wartościowe zostały już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym przed przejęciem i transakcją, a przejęcia nie uważa się za transakcję przejęcia odwrotnego w rozumieniu pkt B19 MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską; lub
   b) organ mający kompetencje w zakresie przeglądu dokumentu oferty na mocy dyrektywy 2004/25 WE wydał uprzednie zatwierdzenie dokumentu, o którym mowa w ust. 4 lit. f) lub ust. 5 lit. e).

6b.  Wyłączenia określone w ust. 4 lit. g) oraz w ust. 5 lit. f) mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do udziałowych papierów wartościowych w następujących przypadkach:

   a) udziałowe papiery wartościowe podmiotu przejmującego zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym przed transakcją;
   b) udziałowe papiery wartościowe podmiotu objętego podziałem zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym przed transakcją;
   c) połączenia nie uważa się za „transakcję przejęcia odwrotnego” określoną w pkt B19 MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską.”;

"

2.   art. 14 otrzymuje brzmienie:

a)   w ust. 1 akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany:

(i)  lit. b) otrzymuje brzmienie:"

„b) bez uszczerbku dla art. 1 ust. 5 emitenci, których udziałowe papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku rozwoju MŚP nieprzerwanie od co najmniej ostatnich 18 miesięcy i którzy emitują papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym lub papiery wartościowe zapewniające dostęp do udziałowych papierów wartościowych tożsamych z istniejącymi udziałowymi papierami wartościowymi emitenta, które zostały już dopuszczone do obrotu;”;

"

(ii)  dodaje się lit. d) w brzmieniu:"

„d) emitenci, których papiery wartościoweoferowane publicznie i są dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP nieprzerwanie od co najmniej dwóch lat , którzy całkowicie wypełnili obowiązki sprawozdawcze i informacyjne w trakcie całego okresu, podczas którego były dopuszczone do obrotuktórzy ubiegają się o dopuszczenie ▌do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych tożsamych z papierami wartościowymi, które zostały wcześniej wyemitowane.”;

"

b)   ▌w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)  w akapicie drugim dodaje się następujące zdanie:"

„W przypadku emitentów, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. d), których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP i którzy będą zobligowani do przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z dyrektywą 2013/34/UE po dopuszczeniu ich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, najnowsze sprawozdania finansowe zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a) zawierające informacje porównawcze za poprzedni rok przedstawione w uproszczonym prospekcie przygotowuje się zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej zatwierdzonymi w Unii na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002***.

________________________________

*** Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1).”;

"

(ii)  dodaje się akapity w brzmieniu:"

„W przypadku emitentów, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. d), których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP i którzy nie będą zobligowani do przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z dyrektywą 2013/34/UE po dopuszczeniu ich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, najnowsze sprawozdania finansowe zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a) zawierające informacje porównawcze za poprzedni rok przedstawione w uproszczonym prospekcie przygotowuje się zgodnie z przepisami krajowymi państwa członkowskiego, w którym dane przedsiębiorstwo jest zarejestrowane.

W przypadku emitentów z państw trzecich, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP, najnowsze sprawozdania finansowe zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a) zawierające informacje porównawcze za poprzedni rok przedstawione w uproszczonym prospekcie przygotowuje się zgodnie ze standardem rachunkowości danego państwa trzeciego równoważnym ze standardami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1606/2002. Jeżeli takie standardy rachunkowości państwa trzeciego nie są równoważne z MSSF, sprawozdania finansowe modyfikuje się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002.”;

"

c)  w ust. 3 akapit drugi lit. e) wprowadza się następujące zmiany:"

„e) w przypadku udziałowych papierów wartościowych, w tym papierów wartościowych zapewniających dostęp do udziałowych papierów wartościowych, oświadczenie o kapitale obrotowym, oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu, ujawnienie odnośnych konfliktów interesów i transakcji z podmiotami powiązanymi, informacje o głównych akcjonariuszach oraz, w stosownych przypadkach, informacje finansowe pro forma.”;

"

3.  w art. 15 ust. 1 akapit pierwszy dodaje się literę w brzmieniu:"

„ca) emitenci inni niż MŚP, składający publiczną ofertę akcji w w tym samym czasie ubiegający się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku rozwoju MŚP, pod warunkiem że nie posiadają akcji, które już dopuszczono do obrotu na rynku rozwoju MŚP i że iloczyn dwóch poniższych elementów nie przekracza 200 000 000 EUR:

   (i) ostatecznej ceny ofertowej lub maksymalnej ceny w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. b) ppkt (i);
   (ii) całkowitej liczby akcji znajdujących się w obrocie bezpośrednio po publicznej ofercie akcji, obliczonej na podstawie liczby akcji oferowanych publicznie lub maksymalnej kwoty akcji oferowanych publicznie w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. b) ppkt (i).”;

"

4.  Załącznik V pkt II otrzymuje brzmienie:"

„II. Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu (wyłącznie w przypadku udziałowych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa o kapitalizacji rynkowej powyżej 200 000 000 EUR) i oświadczenie o kapitale obrotowym (wyłącznie w przypadku udziałowych papierów wartościowych).

Celem jest przedstawienie informacji o kapitalizacji i zadłużeniu emitenta oraz informacji o tym, czy kapitał obrotowy wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb, a jeżeli nie – informacji o tym, w jaki sposób emitent proponuje zapewnić niezbędny dodatkowy kapitał obrotowy.”;

"

Artykuł 2a

Zmiany w dyrektywie 2014/65/WE

W art. 33 dyrektywy 2014/65/UE dodaje się ustęp w brzmieniu:"

„9. Do dnia [6 miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia] Komisja powołuje grupę ekspertów zainteresowanych stron w celu monitorowania powodzenia i funkcjonowania rynków rozwoju MŚP. Do dnia [18 miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia] grupa zainteresowanych stron publikuje sprawozdanie dotyczące swoich wniosków.”;

"

Artykuł 3

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia … [data wejścia w życie]. Art. 1 ma jednak zastosowanie od dnia [12 miesięcy od wejścia w życie].

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1)*TEKST NIE BYŁ JESZCZE PRZEDMIOTEM FINALIZACJI PRAWNO-JĘZYKOWEJ.
(2)Dz.U. C 440 z 6.12.2018, s. 79.
(3)Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r.
(4)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).
(5)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, s. 12).
(6)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
(7)Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2019Informacja prawna