Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0165(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0437/2018

Texte depuse :

A8-0437/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/04/2019 - 10.19

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0439

Texte adoptate
PDF 222kWORD 68k
Joi, 18 aprilie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri ***I
P8_TA-PROV(2019)0439A8-0437/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0331),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0212/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 2018(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 martie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0437/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 440, 6.12.2018, p. 79.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri(1)
P8_TC1-COD(2018)0165

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)  Inițiativa privind uniunea piețelor de capital vizează reducerea dependenței de împrumuturile bancare, diversificarea surselor de finanțare bazate pe piață pentru toate întreprinderile mici și mijlocii („IMM-uri”) și promovarea emiterii de obligațiuni și de acțiuni de către IMM-uri pe piețele publice. Societățile stabilite în Uniune care doresc să mobilizeze capital în cadrul locurilor de tranzacționare se confruntă cu costuri punctuale și permanente ridicate legate de divulgarea informațiilor și de conformare, care le pot descuraja de la bun început să solicite admiterea la tranzacționare în locuri de tranzacționare din Uniune. În plus, acțiunile emise de IMM-uri în locurile de tranzacționare din Uniune tind să fie afectate de o lichiditate mai redusă și de o volatilitate sporită, ceea ce crește costul capitalului, făcând ca această sursă de finanțare să fie prea oneroasă. Prin urmare, este esențială o politică orizontală a Uniunii pentru IMM-uri. O astfel de politică trebuie să fie favorabilă incluziunii, coerentă și eficace și trebuie să ia în considerare diversele subgrupuri de IMM-uri și diferitele lor nevoi.

(2)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4) a creat o nouă categorie de locuri de tranzacționare, și anume piețele de creștere pentru IMM-uri, un subgrup al sistemelor multilaterale de tranzacționare („SMT-uri”), cu scopul de a facilita accesul la capital al IMM-urilor și de a le permite acestora să crească, precum și de a facilita dezvoltarea în continuare a piețelor specializate menite să răspundă nevoilor emitenților din categoria IMM-urilor care au potențial de creștere. De asemenea, Directiva 2014/65/UE a anticipat faptul că „accentul ar trebui pus pe modul în care viitoarea reglementare ar trebui să stimuleze și să promoveze în continuare folosirea acestei piețe pentru a deveni mai atractivă pentru investitori și să ofere o reducere a poverii administrative, precum și stimulente suplimentare pentru ca IMM-urile să aibă acces la piețele de capital prin piețe de creștere pentru IMM-uri”. În avizul său privind propunerea Comisiei referitoare la prezentul regulament, Comitetul Economic și Social European a insistat asupra faptului că nivelul scăzut de comunicare și abordările birocratice sunt obstacole semnificative și că, pentru a le depăși, trebuie depuse mult mai multe eforturi. În plus, acesta a afirmat că ar trebui vizată baza lanțului, prin implicarea asociațiilor de IMM-uri, a partenerilor sociali și a camerelor de comerț.

(3)  Cu toate acestea, s-a observat că emitenții admiși la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri beneficiază de relativ puține simplificări în materie de reglementare comparativ cu emitenții admiși la tranzacționare în SMT-uri sau pe piețele reglementate. Cea mai mare parte a obligațiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului li se aplică în același mod tuturor emitenților, indiferent de dimensiunea lor sau de locul de tranzacționare în care sunt admise la tranzacționare instrumentele lor financiare. Acest grad scăzut de diferențiere între emitenții de pe piețele de creștere pentru IMM-uri și emitenții din SMT-uri descurajează SMT-urile să solicite înregistrarea ca piețe de creștere pentru IMM-uri, lucru demonstrat de numărul scăzut de cazuri în care s-a adoptat până în prezent statutul de piață de creștere pentru IMM-uri. Prin urmare, este necesar să se introducă simplificări suplimentare proporționale pentru a stimula în mod corespunzător utilizarea piețelor de creștere pentru IMM-uri.

(4)  Atractivitatea piețelor de creștere pentru IMM-uri ar trebui îmbunătățită printr-o reducere și mai mare a costurilor de conformare și a sarcinilor administrative cu care se confruntă emitenții de pe aceste piețe. În vederea menținerii celor mai înalte standarde de conformare pe piețele reglementate, simplificările prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie acordate numai societăților cotate pe piețele de creștere pentru IMM-uri, chiar dacă nu toate IMM-urile sunt cotate pe aceste piețe și chiar dacă nu toate societățile cotate pe aceste piețe sunt IMM-uri. Conform Directivei 2014/65/UE, este posibil ca până la 50 % din societățile admise la tranzacționare pe piețele de creștere pentru IMM-uri să nu fie IMM-uri, pentru a se menține profitabilitatea modelului de afaceri al piețelor de creștere pentru IMM-uri, printre altele datorită lichidității valorilor mobiliare care nu sunt emise de IMM-uri. Având în vedere riscurile pe care le implică aplicarea unor seturi diferite de norme emitenților admiși în locuri de tranzacționare din aceeași categorie, respectiv cea a piețelor de creștere pentru IMM-uri, modificările prevăzute în prezentul regulament nu ar trebui să li se aplice doar emitenților care sunt IMM-uri. Pentru a se asigura consecvența pentru emitenți și claritatea pentru investitori, simplificarea costurilor de conformare și a sarcinilor administrative ar trebui să li se aplice tuturor emitenților de pe piețele de creștere pentru IMM-uri, indiferent de capitalizarea bursieră a acestora. Este necesar să se pună un accent mai puternic pe IMM-uri, beneficiarii finali ai prezentului regulament, și pe nevoile lor. Reducerea birocrației este o parte esențială a acestui proces, dar trebuie luate și alte măsuri. În scopul de a stimula dezvoltarea IMM-urilor, trebuie depuse eforturi pentru a îmbunătăți relevanța informațiilor direct accesibile acestora cu privire la opțiunile de finanțare de care pot dispune.

(4a)  Succesul unei piețe de creștere pentru IMM-uri nu ar trebui măsurat doar prin numărul de societăți cotate pe aceste piețe, ci mai curând prin rata de creștere realizată de societățile cotate. Simplificările normative ar trebui să fie în beneficiul societăților mai mici care au potențial de creștere.

(5)  În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, divulgarea neautorizată a informațiilor privilegiate are loc în cazul în care o persoană deține informații privilegiate și le divulgă unei alte persoane, cu excepția cazului în care divulgarea se face în exercitarea normală a sarcinilor de serviciu, a profesiei sau a funcției. În temeiul articolului 11 alineatul (4), divulgarea de informații privilegiate în cursul unei sondări a pieței se consideră a fi făcută în cadrul exercitării normale a sarcinilor de serviciu, a profesiei sau a funcției unei persoane, cu condiția respectării anumitor proceduri stabilite în cadrul de sondare a pieței. O sondare a pieței cuprinde comunicarea de informații către unul sau mai mulți potențiali investitori, înainte de anunțarea unei tranzacții, pentru a evalua interesul acestora față de o posibilă tranzacție și de condițiile aferente, precum prețul sau volumul potențial. În cursul etapei de negociere a unui plasament privat de obligațiuni, emitenții ▌ intră în discuții cu un grup limitat de potențiali investitori calificați [astfel cum sunt definiți în Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului (5) ] și negociază toate termenele și condițiile contractuale ale tranzacției cu respectivii investitori calificați. Comunicarea de informații în această etapă de negociere a unui plasament privat de obligațiuni are ca scop structurarea și finalizarea întregii tranzacții și nu evaluarea interesului unor potențiali investitori față de o tranzacție predefinită. Impunerea sondării pieței în cazul plasamentelor private de obligațiuni poate fi uneori împovărătoare și poate descuraja atât emitenții, cât și investitorii să intre în discuții cu privire la astfel de tranzacții. Pentru a spori atractivitatea plasamentelor private de obligațiuni, ar trebui să se considere că divulgarea de informații privilegiate investitorilor calificați pentru aceste tranzacții se face în cadrul exercitării normale a sarcinilor de serviciu, a profesiei sau a funcției unei persoane și ar trebui să fie exclusă din domeniul de aplicare al regimului de sondare a pieței, cu condiția să existe un acord de confidențialitate corespunzător.

(6)  Un anumit grad de lichiditate a acțiunilor unui emitent poate fi obținut prin mecanisme de lichiditate precum sistemele de formare a pieței sau contractele de furnizare de lichidități. Un sistem de formare a pieței presupune existența unui contract între operatorul de piață și un terț care se angajează să mențină lichiditatea anumitor acțiuni și care beneficiază, în schimb, de reduceri ale comisioanelor de tranzacționare. Un contract de furnizare de lichidități presupune existența unui contract între un emitent și un terț care se angajează să asigure lichiditatea acțiunilor emitentului în numele acestuia. Pentru a se asigura că integritatea pieței este menținută pe deplin, contractele de furnizare de lichidități ar trebui să fie disponibile pentru toți emitenții de pe piețele de creștere pentru IMM-uri din Uniune, sub rezerva anumitor condiții. Nu toate autoritățile competente au stabilit, în temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, practici de piață acceptate în legătură cu contractele de furnizare de lichidități ▌, ceea ce înseamnă că nu toți emitenții de pe piețele de creștere pentru IMM-uri au acces în prezent la schemele de lichidități de pe întregul teritoriul Uniunii. Această absență a schemelor de lichidități poate reprezenta un impediment pentru dezvoltarea efectivă a piețelor de creștere pentru IMM-uri. Prin urmare, este necesar să se creeze un cadru la nivelul Uniunii care să le permită emitenților de pe piețele de creștere pentru IMM-uri ca, în absența unei practici de piață acceptate stabilite la nivel național, să încheie un contract de furnizare de lichidități cu un furnizor de lichidități dintr-un alt stat membru. În temeiul acestui cadru al UE, o persoană care încheie un astfel de contract de furnizare de lichidități cu un furnizor de lichidități nu ar fi considerată, prin urmare, ca fiind implicată în practici de manipulare a pieței. Cu toate acestea, este esențial ca cadrul Uniunii privind contractele de furnizare de lichidități pentru piețele de creștere pentru IMM-uri să ▌ nu înlocuiască, ci mai degrabă să completeze practicile de piață naționale acceptate, existente sau viitoare. Este esențial ca autoritățile competente să aibă în continuare posibilitatea de a stabili practici de piață acceptate privind contractele de furnizare de lichidități, pentru a adapta condițiile acestora la particularitățile locale sau pentru a extinde aceste acorduri la valorile mobiliare nelichide, altele decât acțiunile tranzacționate în locuri de tranzacționare.

(7)  Pentru a se asigura o aplicare uniformă a cadrului Uniunii pentru contractele de furnizare de lichidități menționat în considerentul 6, ar trebui ca Regulamentul (UE) nr. 596/2014 să fie modificat pentru a se conferi Comisiei competența de a adopta standarde tehnice de punere în aplicare elaborate de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, prin care să se stabilească un model de utilizat la încheierea contractelor de acest tip. Comisia ar trebui să adopte respectivele standarde tehnice de punere în aplicare prin intermediul unor acte de punere în aplicare în temeiul articolului 291 din tratat și în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

(7a)  Utilizarea piețelor de creștere pentru IMM-uri ar trebui promovată în mod activ. Numeroase IMM-uri încă nu știu că acestea există ca o nouă categorie de locuri de tranzacționare.

(8)  În conformitate cu articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, emitenții pot decide să amâne publicarea informațiilor privilegiate în cazul în care interesele lor legitime ar putea fi prejudiciate. Cu toate acestea, emitenții sunt obligați să notifice acest fapt autorității competente și să ofere o explicație a motivelor care au stat la baza deciziei. Obligația impusă emitenților ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacționare numai pe o piață de creștere pentru IMM-uri de a consemna în scris motivele pentru care au decis să amâne publicarea poate fi împovărătoare. Se consideră că o cerință mai puțin restrictivă pentru emitenții ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacționare numai pe o piață de creștere pentru IMM-uri, care să prevadă obligația de a explica motivele amânării numai la solicitarea autorității competente, nu ar avea un impact semnificativ asupra capacității autorității competente de a monitoriza divulgarea informațiilor privilegiate, reducându-se în același timp ▌sarcina administrativă impusă emitenților de pe piețele de creștere pentru IMM-uri, cu condiția ca decizia de amânare ▌să fie notificată în continuare autorităților competente, iar acestea să aibă posibilitatea de a deschide o investigație în cazul în care au îndoieli cu privire la decizia respectivă.

(9)  Cerințele mai puțin stringente aplicate în prezent emitenților de pe piețele de creștere pentru IMM-uri având ca obiect elaborarea, în conformitate cu articolul 18 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, numai la solicitarea autorității competente, a unei liste cu persoanele care au acces la informații privilegiate au efecte limitate în practică, întrucât respectivii emitenți sunt supuși în continuare obligației de a monitoriza permanent persoanele din categoria celor care au acces la informații privilegiate în contextul proiectelor în curs. Simplificarea existentă ar trebui să fie înlocuită, prin urmare, cu posibilitatea ca emitenții de pe piețele de creștere pentru IMM-uri să mențină numai o listă a persoanelor ▌care, în cadrul exercitării normale a sarcinilor lor, au acces permanent la informații privilegiate, cum ar fi directorii, membrii organelor de conducere sau consilierii interni. Ar fi împovărător pentru emitenții de pe piețele de creștere pentru IMM-uri să actualizeze cu promptitudine întreaga listă cu persoanele care au acces la informații privilegiate, prevăzută în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/347 al Comisiei. Cu toate acestea, având în vedere că unele state membre consideră că listele cu persoanele care au acces la informații privilegiate reprezintă un element important pentru asigurarea unui nivel mai ridicat de integritate a pieței, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a introduce, pentru emitenții de pe piețele de creștere pentru IMM-uri, cerința de a furniza liste mai ample cu persoanele care au acces la informații privilegiate, care să includă toate aceste persoane. Cu toate acestea, ținând seama de necesitatea de a asigura o sarcină administrativă proporțională pentru IMM-uri, aceste liste ar trebui să conțină o cantitate mai redusă de informații, în comparație cu listele complete ale persoanelor care au acces la informații privilegiate.

(9a)  Este esențial să se precizeze că obligația de a întocmi liste cu persoanele care au acces la informații privilegiate aparține atât emitenților, cât și persoanelor care acționează în numele sau în contul acestora. Ar trebui clarificate responsabilitățile persoanelor care acționează în numele sau în contul emitentului în ceea ce privește întocmirea listelor cu persoanele care au acces la informații privilegiate, pentru a evita interpretările și practicile divergente în cadrul Uniunii. Dispozițiile în cauză din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 ar trebui modificate în consecință.

(10)  În temeiul articolului 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, emitenții trebuie să facă publice, în termen de trei zile de la data tranzacției, tranzacțiile efectuate de persoanele care exercită responsabilități de conducere și de persoanele care au o legătură strânsă cu acestea. Același termen li se aplică persoanelor care exercită responsabilități de conducere și persoanelor care au o legătură strânsă cu acestea și în ceea ce privește obligația lor de a raporta emitentului tranzacțiile pe care le efectuează. În cazul în care emitenții și participanții la piața certificatelor de emisii sunt informați cu întârziere de către persoanele care exercită responsabilități de conducere și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea cu privire la tranzacțiile efectuate, respectivilor emitenți și participanți la piața certificatelor de emisii le este dificil din punct de vedere tehnic să respecte termenul de trei zile, ceea ce poate da naștere unor probleme legate de răspundere. Prin urmare, ar trebui ca emitenților ▌și participanților la piața certificatelor de emisii să li se permită să divulge tranzacțiile în termen de două zile de la data la care acestea au fost notificate de persoanele care exercită responsabilități de conducere sau de persoanele care au o legătură strânsă cu acestea.

(10a)  În temeiul articolului 1 alineatul (4) (pentru ofertele publice de valori mobiliare) și alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului, se permite unui emitent, în anumite condiții, să nu elaboreze un prospect în cazul unei oferte de schimb, al unei fuziuni sau al unei divizări. În schimb, trebuie pus la dispoziția pieței un document care să conțină informații minime care să descrie tranzacția și impactul acesteia asupra emitentului. Un astfel de document nu este revizuit și nici aprobat de o autoritate națională competentă, iar conținutul său ar trebui să fie simplificat în comparație cu un prospect. O consecință nedorită a unei astfel de scutiri este faptul că, în anumite circumstanțe, o societate emitentă necotată poate efectua o admitere inițială a acțiunilor sale la tranzacționare fără a produce un prospect, privând astfel investitorii de informațiile utile cuprinse într-un prospect și evitând totodată orice revizuire de către o autoritate națională competentă a informațiilor furnizate pieței. Prin urmare, este oportun să se introducă o cerință de elaborare a unui prospect care să se aplice unui emitent necotat care solicită admiterea la tranzacționare în urma unei oferte de schimb, a unei fuziuni sau a unei divizări.

(10b)  Articolul 14 din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului nu permite în forma sa actuală utilizarea unui prospect simplificat de către emitenții ale căror titluri de capital au fost admise la tranzacționare fie pe o piață reglementată, fie pe o piață de creștere pentru IMM-uri, fără întrerupere cel puțin în ultimele 18 luni, și care ar încerca să emită valori mobiliare care permit accesul la titluri de capital fungibile cu titluri de capital care au fost emise anterior. Prin urmare, articolul 14 ar trebui modificat pentru a permite emitenților să utilizeze prospectul simplificat.

(11)  Piețele de creștere pentru IMM-uri nu ar trebui să fie percepute ca o ultimă etapă în dezvoltarea emitenților; dimpotrivă, ar trebui ca acestea să le permită societăților de succes să crească și să se mute la un moment dat pe piețele reglementate, unde pot beneficia de o mai mare lichiditate și de un grup mai cuprinzător de investitori. Pentru a facilita tranziția de la o piață de creștere pentru IMM-uri la o piață reglementată, ar trebui ca societățile în creștere să poată utiliza regimul de informare simplificată ▌, astfel cum este prevăzut la articolul 14 din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului, pentru admiterea pe o piață reglementată a valorilor mobiliare fungibile cu valori mobiliare care au fost emise anterior, cu condiția ca aceste societăți să fi oferit public valori mobiliare care au fost admise la tranzacționare în mod continuu, timp de cel puțin doi ani, pe o piață de creștere pentru IMM-uri și să fi respectat în totalitate obligațiile de raportare și de divulgare pe întreaga perioadă de cotare. Această perioadă ar trebui să le permită emitenților să dispună de suficientă experiență și să furnizeze pieței informații cu privire la performanțele lor financiare și la cerințele de raportare în temeiul normelor prevăzute în Directiva 2014/65/UE.

(12)  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (7), emitenții de pe piețele de creștere pentru IMM-uri nu sunt obligați să își publice situațiile financiare în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară. Cu toate acestea, pentru a se evita abaterea de la standardele aplicabile piețelor reglementate, emitenții de pe piețele de creștere pentru IMM-uri care ar dori să utilizeze regimul de informare simplificată în vederea transferului către o piață reglementată ar trebui să își întocmească cele mai recente situații financiare, inclusiv informațiile comparative pentru anul precedent, în conformitate cu regulamentul respectiv, cu condiția să fie obligați să întocmească conturi consolidate. Emitenții de pe piețele de creștere pentru IMM-uri care nu ar avea obligația de a întocmi conturi consolidate ar trebui să respecte legislația națională a statului membru în care este înregistrată societatea.

(12a)  Scopul prezentului regulament este pe deplin compatibil cu obiectivele prospectului UE pentru creștere, astfel cum sunt prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului. Prospectul UE pentru creștere este scurt și prin urmare economic de întocmit, reducând costurile pentru IMM-uri. IMM-urile ar trebui să poată alege să folosească prospectul UE pentru creștere. Definițiile actuale ale IMM-urilor din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului pot fi prea restrictive, în special pentru emitenții care solicită admiterea la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri și care tind să fie mai mari decât IMM-urile tradiționale. Prin urmare, în ceea ce privește ofertele publice, urmate imediat de o admitere inițială la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri, firmele mai mici nu ar fi în măsură să utilizeze prospectul UE pentru creștere, chiar dacă capitalizarea lor bursieră după admiterea lor inițială la tranzacționare este mai mică de 200 de milioane EUR. În consecință, articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului ar trebui modificat pentru a permite întreprinderilor care doresc o ofertă publică inițială cu o capitalizare bursieră provizorie sub 200 de milioane EUR să elaboreze un prospect UE pentru creștere.

(12b)  Având în vedere importanța IMM-urilor pentru funcționarea economiei Uniunii, ar trebui acordată o atenție specială impactului legislației Uniunii privind serviciile financiare asupra finanțării IMM-urilor. Pentru a da curs acestui rol important, Comisia, atunci când efectuează revizuirea întregii legislații care afectează finanțarea IMM-urilor cotate și a celor necotate, ar trebui să analizeze obstacolele administrative și de reglementare, inclusiv din calea cercetării, care limitează sau împiedică investițiile în IMM-uri. În acest scop, Comisia ar trebui să evalueze evoluția fluxurilor de capital către IMM-uri și să depună eforturi în vederea creării unui mediu de reglementare favorabil care să stimuleze finanțarea IMM-urilor.

(13)  Prin urmare, Regulamentele (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 ar trebui modificate în consecință.

(14)  Modificările prevăzute în prezentul regulament ar trebui să se aplice de la data intrării sale în vigoare. Cu toate acestea, articolul 1 se aplică la 12 luni de la data intrării în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 596/2014

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 11, se introduce următorul alineat (1a):"

„(1a) Atunci când o ofertă de titluri de valoare este adresată numai investitorilor calificați, astfel cum sunt definiți la articolul 2 litera (e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului*, comunicarea de informații către respectivii investitori calificați în scopul negocierii clauzelor și condițiilor contractuale ale participării acestora la o emisiune de obligațiuni efectuată fie de un emitent ale cărui instrumente financiare sunt admise la tranzacționare într-un loc de tranzacționare, fie de o parte terță care acționează în numele sau în contul emitentului, nu constituie o activitate de sondare a pieței. Se consideră că această comunicare se face în cadrul exercitării normale a sarcinilor de serviciu, a profesiei sau a funcției unei persoane în temeiul articolului 10 alineatul (1) și că, prin urmare, nu constituie o divulgare neautorizată a unor informații privilegiate. Emitentul în cauză se asigură că investitorii calificați care primesc informațiile au cunoștință de obligațiile care le revin stabilite prin lege sau norme și recunosc în scris aceste obligații, precum și că aceștia sunt conștienți de sancțiunile aplicabile în cazul utilizării abuzive și al divulgării neautorizate a informațiilor privilegiate.

* Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).”

"

2.  La articolul 13, se introduc următoarele alineate (12) și (13):"

„(12) Fără a aduce atingere practicilor de piață acceptate la nivel național, stabilite în conformitate cu alineatele (1)-(11), un emitent ale cărui instrumente financiare sunt admise la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri este autorizat să încheie un contract de furnizare de lichidități pentru acțiunile sale, utilizând un model al Uniunii care urmează să fie elaborat de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe în conformitate cu alineatul (13), dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

   (a) clauzele și condițiile contractului de furnizare de lichidități respectă criteriile prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din prezentul regulament și din Regulamentul delegat (UE) 2016/908 al Comisiei**;
   (b) contractul de furnizare de lichidități este redactat în conformitate cu modelul menționat la alineatul (13);
   (c) furnizorul de lichidități este autorizat în mod corespunzător de către autoritatea competentă, în conformitate cu Directiva 2014/65/UE, și este înregistrat ca membru al pieței la operatorul de piață sau la firma de investiții care operează piața de creștere pentru IMM-uri;
   (d) operatorul de piață sau firma de investiții care operează piața de creștere pentru IMM-uri îi confirmă în scris emitentului că a primit o copie a contractului de furnizare de lichidități și că este de acord cu clauzele și condițiile contractului.

Emitentul menționat la primul paragraf din prezentul alineat este în măsură să demonstreze în orice moment că condițiile în baza cărora a fost încheiat contractul sunt îndeplinite în permanență. Emitentul respectiv și firma de investiții care operează piața de creștere pentru IMM-uri le furnizează autorităților competente relevante, la solicitarea acestora, o copie a contractului de furnizare de lichidități.

(13)  ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a stabili un model contractual menționat la alineatul (12) care să fie utilizat în scopul încheierii unui contract de furnizare de lichidități, pentru a asigura respectarea condițiilor prevăzute la alineatul (2), inclusiv în ceea ce privește transparența și realizarea furnizării de lichidități.

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la data de ... [8 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

** Regulamentul delegat (UE) 2016/908 al Comisiei din 26 februarie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea de standarde tehnice de reglementare în ceea ce privește criteriile, procedura și cerințele pentru stabilirea unei practici de piață acceptate, precum și cerințele pentru menținerea sa, încetarea sa sau modificarea condițiilor privind acceptarea sa (JO L 153, 10.6.2016, p. 3).”

"

3.  La articolul 17 alineatul (4), se adaugă următorul paragraf:"

Prin derogare de la al treilea paragraf, emitentul ale cărui instrumente financiare sunt admise la tranzacționare numai pe o piață de creștere pentru IMM-uri ▌ furnizează o explicație scrisă autorității competente ▌ numai la cerere. Atât timp cât poate să își justifice decizia de amânare, emitentul nu are obligația de a păstra o evidență a acestor explicații.”

"

4.  La articolul 18, alineatele (1)-(6) se înlocuiesc cu următorul text:"

(1) Fiecare emitent și fiecare persoană care acționează în numele sau în contul acestuia:

   (a) întocmesc o listă cu toate persoanele care au acces la informații privilegiate și care lucrează pentru ei în temeiul unui contract de muncă sau îndeplinesc în alt mod sarcini prin intermediul cărora au acces la informații privilegiate, cum ar fi consultanți, contabili sau agenții de rating de credit (lista persoanelor care au acces la informații privilegiate);
   (b) actualizează cu promptitudine lista persoanelor care au acces la informații privilegiate, în conformitate cu alineatul (4), și
   (c) comunică lista persoanelor care au acces la informații privilegiate cât mai curând posibil autorității competente la solicitarea acesteia.

(2)  Emitenții și orice persoană care acționează în numele sau în contul lor iau toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că orice persoană de pe lista persoanelor care au acces la informații privilegiate recunoaște în scris sarcinile legale și normative aferente și cunoaște sancțiunile aplicabile în cazul utilizării abuzive și al divulgării neautorizate a informațiilor privilegiate.

În cazul în care emitentul solicită unei alte persoane să-i întocmească și să-i actualizeze lista cu persoanele care au acces la informații privilegiate, emitentul rămâne pe deplin responsabil de respectarea prezentului articol. Emitentul păstrează permanent dreptul de acces la lista persoanelor care au acces la informații privilegiate întocmită de cealaltă persoană.

(3)  Lista persoanelor care au acces la informații privilegiate cuprinde cel puțin:

   (a) identitatea tuturor persoanelor care au acces la informații privilegiate;
   (b) motivele includerii persoanei respective pe lista persoanelor care au acces la informații privilegiate;
   (c) data și ora la care persoana respectivă a primit acces la informațiile privilegiate și
   (d) data la care a fost întocmită lista cu persoanele care au acces la informații privilegiate.

(4)  Fiecare emitent și fiecare persoană care acționează în numele sau în contul acestuia își actualizează cu promptitudine lista cu persoanele care au acces la informații privilegiate, menționând inclusiv data actualizării, în următoarele situații:

   (a) în caz de schimbare a motivului pentru care o persoană a fost înscrisă pe lista persoanelor care au acces la informații privilegiate;
   (b) în cazul în care apare o nouă persoană care are acces la informații privilegiate și trebuie, din acest motiv, înscrisă pe lista persoanelor care au acces la informații privilegiate și
   (c) în cazul în care o persoană încetează să mai aibă acces la informații privilegiate.

La fiecare actualizare, se specifică data și ora la care s-a produs modificarea care a determinat actualizarea.

(5)  Fiecare emitent și fiecare persoană care acționează în numele sau în contul acestuia își păstrează propria listă cu persoanele care au acces la informații privilegiate pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la întocmirea sau actualizarea acesteia.

(6)  Emitenții ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri sunt autorizați să includă în listele lor cu persoanele care au acces la informații privilegiate numai acele persoane care, datorită naturii funcției sau postului ocupat în cadrul emitentului, au acces regulat la informații privilegiate.

Prin derogare de la primul paragraf și în cazuri justificate prin motive specifice legate de integritatea pieței naționale, statele membre pot solicita emitenților ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri să utilizeze liste ale tuturor persoanelor care au acces la informații privilegiate, astfel cum sunt definite la alineatul (1) litera (a), conținând informații menționate în formatul elaborat de ESMA, în temeiul celui de al treilea paragraf.

ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formatul exact al listelor cu persoanele care au acces la informații privilegiate, astfel cum se menționează la al doilea paragraf. Formatul listelor cu persoanele care au acces la informații privilegiate este proporțional și este simplificat în comparație cu formatul acestor liste menționat la alineatul (9) de la prezentul articol.

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare până la data de ... [8 luni de la data intrării în vigoare]. Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al treilea paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Lista sus-menționată se pune cât mai curând posibil la dispoziția autorității competente la solicitarea acesteia.”

"

5.  La ▌ articolul 19 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text ▌:"

„Emitentul sau participantul la piața certificatelor de emisii are la dispoziție două zile lucrătoare după primirea notificării menționate la alineatul (1) pentru a face publice informațiile cuprinse în notificarea respectivă.”

"

5a.  Articolul 35 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatele (5) și (6), la articolul 12 alineatul (5), la articolul 17 alineatul (2) al treilea paragraf, la articolul 17 alineatul (3) și la articolul 19 alineatele (13) și (14) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani începând cu ... [data intrării în vigoare a actului de modificare]. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.”

"

Articolul 2

Modificări aduse Regulamentului (UE) ▌2017/1129

▌Regulamentul (UE) 2017/1129 se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 1 se adaugă următoarele puncte 6a și 6b:"

„6a. Derogările prevăzute la alineatul (4) litera (f) și la alineatul (5) litera (e) se aplică numai în ceea ce privește titlurile de capital în cazul în care:

   (a) titlurile de capital oferite au fost deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată înainte de preluare și tranzacție, iar preluarea nu este considerată o achiziție inversă în sensul punctului B19 din IFRS 3, Combinări de întreprinderi, astfel cum a fost aprobat de Uniunea Europeană, sau
   (b) autoritatea care are competența de a revizui documentul de ofertă în temeiul Directivei 2004/25/CE a emis o aprobare prealabilă a documentului menționat la alineatul (4) litera (f) sau la alineatul (5) litera (e).
   6b. Derogările prevăzute la alineatul (4) litera (g) și la alineatul (5) litera (f) se aplică numai în ceea ce privește titlurile de capital în cazul în care:
   (a) titlurile de capital ale entității absorbante au fost deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată înainte de tranzacție;
   (b) titlurile de capital ale entității supuse divizării au fost deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată înainte de tranzacție;
   (c) fuziunea nu se califică drept „achiziție inversă” în sensul punctului B19 din IFRS 3, Combinări de întreprinderi, astfel cum a fost aprobat de Uniunea Europeană.”

"

2.   Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a)   primul paragraf de la alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)  litera (b) se înlocuiește cu următorul text:"

„(b) fără a aduce atingere articolului 1 alineatul (5), emitenții ale căror titluri de capital au fost admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe o piață de creștere pentru IMM-uri fără întrerupere cel puțin în ultimele 18 luni și care emit valori mobiliare, altele decât titlurile de capital, sau valori mobiliare care permit accesul la titluri de capital fungibile cu titlurile de capital existente ale emitentului, deja admise la tranzacționare;”;

"

(ii)  se adaugă următoarea literă (d):"

„(d) „emitenții ale căror valori mobiliare au fost oferite public și admise la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri în mod continuu timp de cel puțin doi ani, care au respectat pe deplin obligațiile de raportare și de informare pe întreaga perioadă a admiterii la tranzacționare și care solicită admiterea ▌ la tranzacționare pe o piață reglementată a valorilor mobiliare fungibile cu valori mobiliare care au fost emise anterior.”;

"

(b)   ▌ alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)  la al doilea paragraf, se adaugă următoarea teză:"

„În cazul emitenților menționați la alineatul (1) primul paragraf litera (d) ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri și care vor avea obligația să întocmească conturi consolidate în conformitate cu Directiva 2013/34/UE după admiterea valorilor lor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, cele mai recente situații financiare în temeiul articolului 14 alineatul (3) litera (a), cuprinzând informațiile comparative pentru anul precedent incluse în prospectul simplificat, se întocmesc în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară, astfel cum sunt aprobate de Uniune în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002***.

________________________________

*** Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (JO L 243, 11.9.2002, p. 1).”;

"

(ii)  se adaugă următoarele paragrafe:"

„În cazul emitenților menționați la alineatul (1) primul paragraf litera (d) ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri și care nu vor avea obligația să întocmească conturi consolidate în conformitate cu Directiva 2013/34/UE după admiterea valorilor lor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, cele mai recente situații financiare în temeiul articolului 14 alineatul (3) litera (a), cuprinzând informațiile comparative pentru anul precedent incluse în prospectul simplificat, se întocmesc în conformitate cu dreptul național al statului membru în care este înregistrată societatea.

În cazul emitenților din țări terțe ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri, cele mai recente situații financiare în temeiul articolului 14 alineatul (3) litera (a), cuprinzând informațiile comparative pentru anul precedent incluse în prospectul simplificat, se întocmesc în conformitate cu standardul național de contabilitate al țării terțe, echivalent cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002. Dacă standardele naționale de contabilitate ale țării terțe nu sunt echivalente cu IFRS, situațiile financiare sunt retratate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002.”;

"

(c)  la alineatul (3) al doilea paragraf, litera (e) se modifică după cum urmează:"

„(e) pentru titlurile de capital, inclusiv valorile mobiliare care dau acces la titluri de capital, declarația privind capitalul circulant, declarația privind capitalizarea și gradul de îndatorare, o mențiune privind conflictele de interese relevante și tranzacțiile cu părți afiliate, principalii acționari și, după caz, informații financiare pro forma.”

"

3.  La articolul 15 alineatul (1) primul paragraf, se introduce următoarea literă:"

„(ca) emitenții, alții decât IMM-urile, care fac o ofertă publică de acțiuni în același timp cu o cerere de admitere a acestor acțiuni pe o piață de creștere pentru IMM-uri, cu condiția să nu aibă acțiuni deja admise la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri și ca produsul dintre următoarele două componente să fie mai mic de 200 000 000 EUR:

   (i) prețul ofertei finale sau prețul maxim în cazul menționat la articolul 17 alineatul (1) litera (b) punctul (i);
   (ii) numărul total de acțiuni în circulație imediat după oferta publică de acțiuni, calculat fie pe baza numărului de acțiuni oferite publicului, fie pe baza valorii maxime a acțiunilor oferite publicului, în cazul menționat la articolul 17 alineatul (1) litera (b) punctul (i).”

"

4.  În anexa V, punctul II se înlocuiește cu următorul text:"

„II. Declarația privind capitalizarea și gradul de îndatorare (exclusiv pentru titlurile de capital emise de societăți cu capitalizare bursieră de peste 200 000 000 EUR) și declarația privind capitalul circulant (numai pentru titluri de capital).

Obiectivul constă în furnizarea de informații privind capitalizarea și gradul de îndatorare ale emitentului și de informații prin care să se poată stabili dacă capitalul circulant este suficient pentru a răspunde nevoilor sale actuale sau, în caz contrar, informații privind modul în care emitentul propune să asigure capitalul circulant suplimentar necesar.”

"

Articolul 2a

Modificări aduse Directivei 2014/65/UE

La articolul 33 din Directiva 2014/65/UE, se adaugă următorul alineat:"

„(9) Comisia înființează un grup de experți al părților interesate până la ... [6 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului] pentru a monitoriza funcționarea și succesul piețelor de creștere pentru IMM-uri. Până la ... [18 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului], grupul părților interesate publică un raport privind concluziile sale.”

"

Articolul 3

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la ... [data intrării în vigoare]. Cu toate acestea, articolul 1 se aplică de la ... [12 luni de la data intrării în vigoare].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1)* TEXTUL NU A FĂCUT ÎNCĂ OBIECTUL FINALIZĂRII JURIDICO-LINGVISTICE.
(2)JO C 440, 6.12.2018, p. 79.
(3)Poziția Parlamentului European din 18 aprilie 2019.
(4)Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).
(5)Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE.
(6)Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).
(7)Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (JO L 243, 11.9.2002, p. 1).

Ultima actualizare: 24 aprilie 2019Notă juridică