Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0165(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0437/2018

Predkladané texty :

A8-0437/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/04/2019 - 10.19

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0439

Prijaté texty
PDF 220kWORD 61k
Štvrtok, 18. apríla 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Podpora využívania rastových trhov MSP ***I
P8_TA-PROV(2019)0439A8-0437/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o podporu využívania rastových trhov MSP (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0331),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0212/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. septembra 2018(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. marca 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0437/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 440, 6.12.2018, s. 79.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o podporu využívania rastových trhov MSP(1)
P8_TC1-COD(2018)0165

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Únia kapitálových trhov je iniciatívou, ktorá je zameraná na zníženie závislosti od bankových úverov, na diverzifikovanie trhových zdrojov financovania pre všetky malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“), ako aj na podporu vydávania dlhopisov a akcií MSP na verejných trhoch. Spoločnosti so sídlom v Únii, ktoré sa usilujú získať kapitál na obchodných miestach, čelia vysokým jednorazovým a priebežným nákladom na zverejňovanie a na dodržiavanie predpisov, ktoré ich môžu v prvom rade odrádzať od toho, aby sa uchádzali o prijatie na obchodovanie na obchodných miestach Únie. Akcie vydané MSP na obchodných miestach Únie okrem toho často doplácajú na nižšie úrovne likvidity a vyššiu volatilitu, čím sa zvyšujú kapitálové náklady, v dôsledku čoho je tento zdroj financovania príliš zaťažujúci. Preto je nevyhnutné prijať horizontálnu politiku Únie pre MSP. Takáto politika musí byť inkluzívna, súdržná a účinná a musí zohľadňovať rôzne podskupiny MSP a ich rôzne potreby.

(2)  Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ(4) sa vytvoril nový druh obchodného miesta – rastové trhy MSP, ktoré sú podskupinou multilaterálnych obchodných systémov (ďalej len „MTF“), s cieľom uľahčiť prístup MSP ku kapitálu a umožniť im rásť a napomáhať ďalšiemu rozvoju špecializovaných trhov, ktoré sú zamerané na uspokojovanie potrieb emitentov z radov MSP s potenciálom rastu. V smernici 2014/65/EÚ sa zároveň predpokladá, že „pozornosť treba zamerať na to, ako by budúce nariadenie malo ďalej posilniť a podporiť využívanie tohto trhu, tak aby bol príťažlivý pre investorov, a zabezpečiť zníženie administratívnej záťaže a poskytnúť ďalšiu motiváciu pre MSP, aby vstupovali na kapitálové trhy prostredníctvom rastových trhov MSP“. Európsky hospodársky a sociálny výbor vo svojom stanovisku k návrhu tohto nariadenia, ktorý predložila Komisia, zdôraznil, že nízka úroveň komunikácie a byrokratické prístupy predstavujú závažné prekážky a na ich prekonanie treba vynaložiť oveľa väčšie úsilie. Ďalej uviedol, že je potrebné zamerať sa na spodnú časť reťazca a zapojiť združenia MSP, sociálnych partnerov a obchodné komory.

(3)  Treba však poznamenať, že emitenti prijatí na obchodovanie na rastovom trhu MSP využívajú pomerne málo regulačných úľav v porovnaní s emitentmi prijatými na obchodovanie na MTF alebo na regulovaných trhoch. Väčšina povinností stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 sa uplatňuje rovnakým spôsobom na všetkých emitentov bez ohľadu na ich veľkosť alebo obchodné miesto, na ktorom sú ich finančné nástroje prijaté na obchodovanie. Uvedená nízka úroveň diferenciácie medzi emitentmi na rastových trhoch MSP a MTF odrádza MTF od toho, aby sa uchádzali o registráciu ako rastový trh MSP, čo sa prejavuje v doterajšom nízkom počte štatútov rastového trhu MSP. Preto treba zaviesť dodatočné primerané úľavy, aby sa náležite posilnilo využívanie rastových trhov MSP.

(4)  Atraktívnosť rastových trhov MSP by sa mala posilniť ďalším znížením nákladov na dodržiavanie predpisov a znížením administratívneho zaťaženia, s ktorým sa stretávajú emitenti na rastových trhoch MSP. S cieľom udržať najvyššie úrovne dodržiavania predpisov na regulovaných trhoch by úľavy stanovené v tomto nariadení mali byť obmedzené na spoločnosti kótované na rastových trhoch MSP, a to bez ohľadu na skutočnosť, že nie všetky MSP sú kótované na rastových trhoch MSP a nie všetky spoločnosti kótované na rastových trhoch MSP sú MSP. Podľa smernice 2014/65/EÚ môže byť na obchodovanie na rastových trhoch MSP prijatých až 50 % podnikov, ktoré nie sú MSP, a to s cieľom udržať ziskovosť obchodného modelu rastových trhov MSP okrem iného aj prostredníctvom likvidity cenných papierov podnikov, ktoré nie sú MSP. Pokiaľ ide o riziká týkajúce sa uplatňovania rôznych súborov pravidiel na emitentov kótovaných v rovnakej kategórii obchodného miesta, najmä na rastových trhoch MSP, zmeny stanovené v tomto nariadení by sa nemali obmedzovať len na emitentov MSP. S cieľom dosiahnuť konzistentnosť pre emitentov a jednoznačnosť pre investorov by sa úľavy v oblasti nákladov na dodržiavanie predpisov a administratívneho zaťaženia mali uplatňovať na všetkých emitentov na rastových trhoch MSP, a to bez ohľadu na ich trhovú kapitalizáciu. Treba sa presnejšie zamerať na MSP, ktoré predstavujú subjekty, ktoré majú mať konečný prospech z tohto nariadenia, a na ich potreby. Znižovanie byrokracie je dôležitou súčasťou tohto procesu, ale treba prijať aj ďalšie kroky. Treba vynaložiť úsilie na zlepšenie informácií, ku ktorým majú MSP priamy prístup a ktoré sa týkajú disponibilných možností financovania pre MSP, s cieľom podporiť ich rozvoj.

(4a)  Úspech rastového trhu MSP by sa nemal merať len počtom kótovaných spoločností, ale skôr mierou rastu, ktorý tieto spoločnosti dosiahli. Regulácia by sa mala zmierňovať v prospech menších spoločností, ktoré majú rastový potenciál.

(5)  Podľa článku 10 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 neoprávnené zverejňovanie dôverných informácií vzniká, keď osoba má dôverné informácie a ich poskytne akejkoľvek inej osobe s výnimkou prípadov, keď sa zverejnenie uskutočňuje v rámci normálneho výkonu zamestnania, povolania alebo povinností. Podľa článku 11 ods. 4 sa zverejnenie dôverných informácií v priebehu skúmania trhu považuje za zverejnenie dôverných informácií ako súčasť normálneho výkonu zamestnania, povolania alebo povinností osoby, ak sa dodržia určité postupy stanovené v rámci skúmania trhu. Skúmanie trhu zahŕňa poskytnutie informácií pred oznámením transakcie s cieľom posúdiť záujem potenciálnych investorov o možnú transakciu a s ňou súvisiace podmienky, ako je jej možná veľkosť alebo ocenenie, jednému alebo viacerým potenciálnym investorom. Počas fázy rokovania o súkromnom umiestňovaní dlhopisov ▌emitenti začínajú rokovania s obmedzeným súborom potenciálnych kvalifikovaných investorov (v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129(5)) a dohadujú s nimi všetky zmluvné podmienky transakcie. Oznamovanie informácií v uvedenej fáze rokovania o súkromnom umiestňovaní dlhopisov je zamerané na štruktúrovanie a dokončenie celej transakcie, a nie na posúdenie záujmu potenciálnych investorov, pokiaľ ide o vopred vymedzenú transakciu. Uloženie povinnosti týkajúcej sa skúmania trhu, pokiaľ ide o súkromné umiestňovanie dlhopisov, môže byť niekedy zaťažujúce a môže emitentov aj investorov odrádzať od začatia rokovaní o takýchto transakciách. S cieľom zvýšiť atraktívnosť súkromného umiestňovania dlhopisov by sa sprístupňovanie dôverných informácií kvalifikovaným investorom malo v prípade uvedených transakcií považovať za také, ktoré sa uskutočňuje v rámci bežného výkonu zamestnania, profesie alebo povinností, a malo by byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti režimu skúmania trhu za predpokladu, že sa uplatňuje primeraná dohoda o nezverejňovaní informácií.

(6)  Určitú likviditu akcií emitenta možno dosiahnuť prostredníctvom takých mechanizmov likvidity, ako sú mechanizmy pre tvorbu trhu alebo zmluvy o zabezpečení likvidity. Mechanizmus pre tvorbu trhu zahŕňa zmluvu medzi organizátorom trhu a treťou stranou, ktorá sa zaväzuje udržiavať likviditu v určitých akciách a ktorá za to dostáva zľavy na obchodných poplatkoch. Zmluva o zabezpečení likvidity predstavuje zmluvu medzi emitentom a treťou stranou, ktorá sa zaväzuje poskytovať v mene emitenta likviditu v jeho akciách. S cieľom zabezpečiť zachovanie úplnej integrity trhu by všetci emitenti na rastových trhoch MSP v rámci Únie mali mať možnosť uzatvárať zmluvy o zabezpečení likvidity po splnení niekoľkých podmienok. Nie všetky príslušné orgány zaviedli v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 uznané trhové postupy v súvislosti so zmluvami o zabezpečení likvidity ▌, čo znamená, že nie všetci emitenti na rastových trhoch MSP majú v súčasnosti prístup k programom likvidity v rámci Únie. Absencia programov likvidity môže byť prekážkou pre účinný rozvoj rastových trhov MSP. Preto treba vytvoriť rámec Únie, ktorý emitentom na rastových trhoch MSP umožní uzavrieť zmluvu o zabezpečení likvidity s poskytovateľom likvidity v inom členskom štáte v prípade, že na vnútroštátnej úrovni nie je zavedený uznaný trhový postup. Podľa tohto rámca EÚ by sa preto osoba, ktorá s poskytovateľom likvidity uzatvára takúto zmluvu o zabezpečení likvidity, nepovažovala za osobu, ktorá je zapojená do manipulácie s trhom. Treba však bezpodmienečne zabezpečiť, aby rámec Únie týkajúci sa zmlúv o zabezpečení likvidity pre rastové trhy MSP ▌nenahrádzal, ale skôr dopĺňal existujúce alebo budúce uznané postupy na vnútroštátnom trhu. Je nevyhnutné, aby si príslušné orgány ponechali možnosť zaviesť v prípade zmlúv o zabezpečení likvidity uznané trhové postupy s cieľom prispôsobiť ich podmienky miestnym osobitostiam alebo rozšíriť takéto dohody na nelikvidné cenné papiere, ktoré nie sú akciami obchodovanými na obchodných miestach.

(7)  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie rámca Únie v prípade zmlúv o zabezpečení likvidity uvedených v odôvodnení 6 by sa nariadenie (EÚ) č. 596/2014 malo zmeniť s cieľom oprávniť Komisiu prijať vykonávacie technické predpisy, ktoré vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a v ktorých sa stanoví vzor na účely uzatvárania takýchto zmlúv. Komisia by mala prijať uvedené vykonávacie technické predpisy prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 zmluvy a v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010(6).

(7a)  Využívanie rastových trhov MSP by sa malo aktívne propagovať. Mnohé MSP stále nevedia o tom, že takéto obchodné miesta novej kategórie existujú.

(8)  Podľa článku 17 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 môžu emitenti rozhodnúť o odložení sprístupnenia dôverných informácií verejnosti, ak by tým mohli byť dotknuté ich oprávnené záujmy. Emitenti sú však povinní oznámiť rozhodnutie príslušnému orgánu a vysvetliť mu dôvody, z ktorých rozhodnutie vychádza. Povinnosť emitentov, ktorých finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie len na rastových trhoch MSP, písomne uviesť dôvody, prečo sa rozhodli odložiť sprístupnenie informácií, môže byť zaťažujúca. Usudzuje sa, že miernejšia požiadavka na emitentov, ktorých finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie len na rastových trhoch MSP, ktorú predstavuje povinnosť vysvetliť dôvody odloženia iba na požiadanie príslušného orgánu, by nemala závažný vplyv na možnosť príslušného orgánu monitorovať zverejňovanie dôverných informácií, čím by sa znížila ▌administratívna záťaž emitentov na rastových trhoch MSP za predpokladu, že príslušné orgány ▌by stále boli informované o rozhodnutí týkajúcom sa odloženia a schopné začať vyšetrovanie, keby mali pochybnosti, pokiaľ ide o uvedené rozhodnutie.

(9)  Súčasné menej prísne požiadavky na emitentov na rastových trhoch MSP, pokiaľ ide o zostavovanie zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, v súlade s článkom 18 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 iba na požiadanie príslušného orgánu, má obmedzený praktický účinok, pretože uvedení emitenti sú v kontexte prebiehajúcich projektov stále predmetom priebežného monitorovania osôb, ktoré sa kvalifikujú ako osoby, ktoré majú dôverné informácie. Existujúce úľavy by preto mala nahradiť možnosť, aby emitenti na rastových trhoch MSP viedli iba zoznam ▌osôb, ktoré majú pri bežnom výkone svojich povinností pravidelný prístup k dôverným informáciám, ako sú riaditelia, členovia správnych orgánov alebo interní poradcovia. Pre emitentov na rastových trhoch MSP by bolo zaťažujúce okamžite aktualizovať úplný zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, stanovený vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/347. Vzhľadom na to, že niektoré členské štáty považujú zoznamy osôb, ktoré majú dôverné informácie, za dôležitý prvok pre zabezpečenie vyššej úrovne integrity trhu, členské štáty by mali mať možnosť zaviesť požiadavku, aby emitenti na rastových trhoch MSP poskytovali rozsiahlejšie zoznamy osôb, ktoré majú dôverné informácie, zahŕňajúce všetky osoby, ktoré majú prístup k dôverným informáciám. Avšak vzhľadom na potrebu zabezpečiť primeranú administratívnu záťaž pre MSP by tieto zoznamy mali obsahovať menej informácií v porovnaní s úplnými zoznamami osôb, ktoré majú dôverné informácie.

(9a)  Treba spresniť, že povinnosť zostavovať zoznamy osôb, ktoré majú dôverné informácie, majú emitenti, ako aj osoby, ktoré konajú v ich mene alebo na ich účet. Povinnosti osôb, ktoré konajú v mene emitenta alebo na jeho účet, pokiaľ ide o zostavenie zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, by sa mali objasniť, aby sa zabránilo rozdielnym výkladom a postupom v rámci Únie. Príslušné ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 596/2014 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)  Podľa článku 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 musia emitenti zverejniť transakcie, ktoré uskutočňujú osoby vykonávajúce riadiace úlohy a osoby s nimi úzko spojené, do troch pracovných dní od uskutočnenia transakcie. Rovnaká lehota sa uplatňuje na osoby vykonávajúce riadiace úlohy a na osoby s nimi úzko spojené, pokiaľ ide o ich povinnosť oznamovať svoje transakcie emitentovi. Ak osoby vykonávajúce riadiace úlohy a osoby s nimi úzko spojené informovali emitentov a účastníkov trhu s emisnými kvótami o svojich transakciách neskoro, je pre uvedených emitentov a účastníkov trhu s emisnými kvótami technicky náročné dodržať trojdňovú lehotu, čo môže viesť k problémom týkajúcim sa zodpovednosti. ▌Emitenti a účastníci trhu s emisnými kvótami by preto mali mať možnosť zverejniť transakcie do dvoch dní po tom, čo im dané transakcie oznámili osoby vykonávajúce riadiace úlohy alebo osoby s nimi úzko spojené.

(10a)  Podľa článku 1 ods. 4 (v prípade verejných ponúk cenných papierov) a článku 1 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 emitent nemusí za určitých podmienok vypracovať prospekt v prípade ponuky na výmenu, zlúčenia a splynutia alebo rozdelenia. Namiesto toho musí byť trhu sprístupnený dokument, ktorý obsahuje minimálne informácie opisujúce transakciu a jej vplyv na emitenta. Tento dokument nepodlieha preskúmaniu ani schvaľovaniu príslušným vnútroštátnym orgánom a jeho obsah by sa mal v porovnaní s prospektom zredukovať. Nezamýšľaným dôsledkom takejto výnimky je, že v niektorých prípadoch môže emitent, ktorý je nekótovanou spoločnosťou, uskutočniť prvotné prijatie svojich akcií na obchodovanie bez vytvorenia prospektu, čím oberá investorov o užitočné informácie obsiahnuté v prospekte a zároveň sa vyhýba akémukoľvek preskúmaniu informácií, ktoré poskytol trhu, zo strany príslušného vnútroštátneho orgánu. Je preto vhodné zaviesť požiadavku, aby nekótovaný emitent, ktorý sa uchádza o prijatie na obchodovanie v nadväznosti na ponuku na výmenu, zlúčenie a splynutie alebo rozdelenie, vypracoval prospekt.

(10b)  V článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 sa v súčasnosti nepovoľuje, aby zjednodušený prospekt používali emitenti, ktorých majetkové cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na rastovom trhu MSP nepretržite aspoň počas posledných 18 mesiacov a ktorí by chceli vydať cenné papiere, ktoré by umožnili prístup k majetkovým cenným papierom zastupiteľným s už skôr vydanými majetkovými cennými papiermi. Článok 14 by sa mal preto zmeniť, aby sa emitentom umožnilo používať zjednodušený prospekt.

(11)  Rastové trhy MSP by nemali byť vnímané ako posledný krok pri rozrastaní emitentov, ale mali by umožniť, aby sa úspešné podniky rozrastali a aby sa jedného dňa presunuli na regulované trhy s cieľom využívať vyššiu likviditu a širšiu skupinu investorov. Na uľahčenie prechodu z rastového trhu MSP na regulovaný trh by mali mať rastúce spoločnosti možnosť využívať zjednodušený režim zverejňovania informácií ▌, ako sa stanovuje v článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, na účely prijatia cenných papierov, ktoré sú zastupiteľné s už skôr vydanými cennými papiermi, na regulovanom trhu za predpokladu, že tieto spoločnosti verejne ponúkli cenné papiere, ktoré boli nepretržite prijaté na obchodovanie na rastovom trhu MSP najmenej dva roky, a v plnej miere si plnili povinnosti týkajúce sa podávania správ a zverejňovania informácií počas celého obdobia, keď boli kótované. Táto lehota by mala emitentom umožniť, aby mali dostatok údajov a aby poskytli trhu informácie o svojej finančnej výkonnosti a požiadavkách na podávanie správ podľa pravidiel smernice 2014/65/EÚ.

(12)  Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002(7) nie sú emitenti na rastových trhoch MSP povinní pri zverejňovaní svojich finančných výkazov dodržiavať medzinárodné štandardy finančného výkazníctva. Avšak s cieľom zabrániť odklonu od noriem regulovaného trhu by emitenti na rastových trhoch MSP, ktorí by chceli pri prechode na regulovaný trh využiť zjednodušený režim zverejňovania informácií, mali za predpokladu, že by sa od nich požadovalo vypracovanie konsolidovanej účtovnej závierky, vypracovať posledné finančné výkazy vrátane informácií na porovnanie za predchádzajúci rok v súlade s uvedeným nariadením. Emitenti na rastových trhoch MSP, ktorí by nemuseli vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, by mali dodržiavať vnútroštátne právo členského štátu, v ktorom je spoločnosť založená.

(12a)  Účel tohto nariadenia je plne v súlade s cieľmi rastového prospektu EÚ stanoveného v článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129. Rastový prospekt EÚ je krátky, a teda lacnejší, čím sa znižujú náklady pre MSP. MSP by mali mať možnosť rozhodnúť sa, či chcú využiť rastový prospekt EÚ. Súčasné vymedzenia MSP v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 môžu byť príliš reštriktívne, najmä v prípade emitentov, ktorí sa uchádzajú o prijatie na obchodovanie na rastovom trhu MSP a ktorí sú zvyčajne väčší ako tradičné MSP. V dôsledku toho by menšie spoločnosti neboli schopné v súvislosti s verejnými ponukami, po ktorých bezprostredne nasleduje prvotné prijatie na obchodovanie na rastovom trhu MSP, využívať rastový prospekt EÚ, aj keby ich trhová kapitalizácia po prvotnom prijatí na obchodovanie bola nižšia ako 200 miliónov EUR. Článok 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 by sa mal preto zmeniť tak, aby sa spoločnostiam, ktoré sa uchádzajú o prvotnú verejnú ponuku s predbežnou trhovou kapitalizáciou pod 200 miliónov EUR, umožnilo vypracovať rastový prospekt EÚ.

(12b)  Vzhľadom na význam MSP pre fungovanie hospodárstva Únie by sa mala osobitná pozornosť venovať vplyvu právnych predpisov Únie v oblasti finančných služieb na financovanie MSP. Na zohľadnenie tohto významu by mala Komisia pri preskúmavaní všetkých právnych predpisov, ktoré majú vplyv na financovanie kótovaných a nekótovaných MSP, analyzovať regulačné a administratívne prekážky, a to aj pokiaľ ide o výskum, ktoré obmedzujú investície do MSP alebo im zabraňujú. Komisia by pritom mala posúdiť vývoj kapitálových tokov do MSP a snažiť sa vytvoriť priaznivé regulačné prostredie na podporu financovania MSP.

(13)  Nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a (EÚ) 2017/1129 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)  Zmeny stanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Článok 1 sa však začne uplatňovať po 12 mesiacoch od nadobudnutia účinnosti,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 596/2014

Nariadenie (EÚ) č. 596/2014 sa mení takto:

1.  V článku 11 sa vkladá tento odsek 1a:"

„1a. Ak je ponuka cenných papierov určená výlučne kvalifikovaným investorom v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129*, poskytovanie informácií uvedeným kvalifikovaným investorom na účely rokovania o zmluvných podmienkach a podmienkach ich účasti na emisii dlhopisov emitenta, ktorý má finančné nástroje prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste, alebo na emisii dlhopisov tretej strany, ktorá koná v mene alebo na účet emitenta, sa nepovažuje za skúmanie trhu. Toto poskytovanie informácií sa považuje za poskytovanie informácií pri bežnom výkone zamestnania, povolania alebo povinností osoby podľa článku 10 ods. 1,preto nepredstavuje nezákonné zverejňovanie dôverných informácií. Uvedený emitent zabezpečí, aby kvalifikovaní investori, ktorí dostávajú informácie, poznali a písomne potvrdili príslušné právne a regulačné povinnosti a aby si boli vedomí sankcií uplatniteľných pri obchodovaní s využitím dôverných informácií a neoprávnenom zverejnení dôverných informácií.

________________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 12).“;

"

2.  V článku 13 sa vkladajú tieto odseky 12 a 13:"

„12. Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne uznané trhové postupy zavedené v súlade s odsekmi 1 až 11, je emitent, ktorého finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie na rastovom trhu MSP, oprávnený uzavrieť zmluvu o zabezpečení likvidity pre svoje akcie, pričom použije vzor Únie, ktorý má vypracovať Európsky orgán pre cenné papiere a trhy v súlade s odsekom 13, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

   a) podmienky zmluvy o zabezpečení likvidity sú v súlade s kritériami stanovenými v článku 13 ods. 2 tohto nariadenia a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/908**;
   b) zmluva o zabezpečení likvidity je vypracovaná v súlade so vzorom uvedeným v odseku 13;
   c) poskytovateľ likvidity je náležite oprávnený príslušným orgánom v súlade so smernicou 2014/65/EÚ a je zaregistrovaný ako člen trhu s organizátorom trhu alebo investičnou spoločnosťou prevádzkujúcou rastový trh MSP;
   d) organizátor trhu alebo investičná spoločnosť prevádzkujúca rastový trh MSP emitentovi písomne potvrdí doručenie kópie zmluvy o zabezpečení likvidity a súhlasí s uvedenými zmluvnými podmienkami.

Emitent uvedený v prvom pododseku tohto odseku musí byť schopný kedykoľvek preukázať, že podmienky, za ktorých bola zmluva uzavretá, sa neustále plnia. Uvedený emitent a investičná spoločnosť prevádzkujúca rastový trh MSP poskytnú príslušným orgánom na požiadanie kópiu zmluvy o zabezpečení likvidity.

13.  ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanoví vzor zmluvy uvedený v odseku 12, ktorý sa má používať na účely uzatvorenia zmluvy o zabezpečení likvidity s cieľom zabezpečiť súlad s podmienkami stanovenými v odseku 2, a to aj pokiaľ ide o transparentnosť a vykonávanie zabezpečovania likvidity.

ESMA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

________________________

** Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/908 z 26. februára 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o stanovenie regulačných technických predpisov v súvislosti s kritériami, postupom a požiadavkami týkajúcimi sa zavedenia uznaného trhového postupu a požiadavkami na jeho zachovanie, ukončenie alebo zmenu podmienok jeho uznania (Ú. v. EÚ L 153, 10.6.2016, s. 3).“;

"

3.  v článku 17 ods. 4 sa dopĺňa tento pododsek:"

Odchylne od tretieho pododseku emitent, ktorého finančné nástroje sú prijaté len na obchodovanie na rastovom trhu MSP, ▌poskytne príslušnému orgánu písomné vysvetlenie ▌len na požiadanie. Pokiaľ je emitent schopný odôvodniť svoje rozhodnutie o odložení, nie je potrebné viesť záznam o tomto vysvetlení.“;

"

4.  v článku 18 sa odseky 1 až 6 nahrádzajú takto:"

1. Emitenti a všetky osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet:

   a) zostavia zoznam všetkých osôb, ktoré majú prístup k dôverným informáciám a ktoré pre nich pracujú na základe pracovnej zmluvy alebo inak pre nich vykonávajú úlohy, na základe čoho majú prístup k dôverným informáciám, ako sú poradcovia, účtovníci alebo ratingové agentúry (zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie);
   b) zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, okamžite aktualizujú v súlade s odsekom 4 a
   c) zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, na požiadanie čo najskôr poskytnú príslušnému orgánu.

2.  Emitenti a všetky osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet prijmú všetky opodstatnené opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby každá osoba uvedená na zozname osôb, ktoré majú dôverné informácie, písomne potvrdila príslušné právne a regulačné povinnosti a aby si bola vedomá sankcií uplatniteľných pri obchodovaní s využitím dôverných informácií a neoprávnenom zverejnení dôverných informácií.

Ak emitent požiada inú osobu, aby zostavila a aktualizovala jeho zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, emitent zostáva v plnej miere zodpovedný za dodržanie tohto článku. Emitent si vždy ponecháva právo na prístup k zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, ktorý zostavuje daná iná osoba.

3.  Zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, obsahuje aspoň:

   a) totožnosť každej osoby, ktorá má prístup k dôverným informáciám;
   b) dôvod, pre ktorý je daná osoba zahrnutá do zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie;
   c) dátum a čas, keď táto osoba získala prístup k dôverným informáciám, a
   d) dátum vypracovania zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie.

4.  Emitenti a každá osoba konajúca v ich mene alebo na ich účet okamžite aktualizujú svoje zoznamy osôb, ktoré majú dôverné informácie, vrátane dátumu aktualizácie v týchto situáciách:

   a) v prípade zmeny dôvodu zahrnutia osoby už uvedenej na zozname osôb, ktoré majú dôverné informácie;
   b) v prípade novej osoby, ktorá má prístup k dôverným informáciám a ktorú je preto potrebné doplniť na zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, a
   c) v prípade, že osoba prestane mať prístup k dôverným informáciám.

Pri každej aktualizácii sa uvádza dátum a čas, keď nastala zmena vyžadujúca si aktualizáciu.

5.  Emitenti a každá osoba konajúca v ich mene alebo na ich účet uchovávajú svoje zoznamy osôb, ktoré majú dôverné informácie, najmenej päť rokov po jeho zostavení alebo aktualizácii.

6.  Emitenti, ktorých finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie na rastovom trhu MSP, sú oprávnení zahrnúť do svojich zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, len tie osoby, ktoré z dôvodu povahy svojej funkcie alebo pozície v organizačnej štruktúre emitenta majú pravidelný prístup k dôverným informáciám.

Odchylne od prvého pododseku a v prípade, ak je to odôvodnené osobitnými vnútroštátnymi obavami týkajúcimi sa integrity trhu, môžu členské štáty požiadať emitentov, ktorých finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie na rastovom trhu MSP, aby používali zoznamy všetkých osôb, ktoré majú dôverné informácie, vymedzených v odseku 1 písm. a), ktoré obsahujú informácie požadované podľa formátu vypracovanom orgánom ESMA podľa tretieho pododseku.

Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom stanoviť presný formát zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, ako sa uvádza v druhom pododseku, a to vypracovaním vykonávacích technických predpisov. Tento formát zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, musí byť primeraný a jednoduchší v porovnaní s formátom zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, uvedeným v odseku 9 tohto článku.

Orgán ESMA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do [8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti]. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v treťom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Uvedený zoznam sa na požiadanie čo najskôr poskytne príslušnému orgánu.“;

"

5.  V ▌článku 19 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto ▌:"

„Emitent alebo účastník trhu s emisnými kvótami majú dva pracovné dni od doručenia oznámenia uvedeného v odseku 1 na to, aby zverejnili informácie zahrnuté v uvedenom oznámení.“;

"

5a.  Článok 35 ods. 2 sa nahrádza takto:"

„2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 5 a 6, článku 12 ods. 5, článku 17 ods. 2 treťom pododseku, článku 17 ods. 3 a článku 19 ods. 13 a 14 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ...[deň nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho aktu]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.“.

"

Článok 2

Zmeny nariadenia (EÚ) ▌2017/1129

▌Nariadenie (EÚ) 2017/1129 sa mení takto:

1.  V článku 1 sa dopĺňajú tieto odseky 6a a 6b:"

„6a. Výnimky stanovené v odseku 4 písm. f) a odseku 5 písm. e) sa v súvislosti s majetkovými cennými papiermi uplatňujú, len ak:

   a) ponúkané majetkové cenné papiere už boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu pred prevzatím a transakciou a prevzatie sa nepovažuje za spätnú akvizičnú transakciu v zmysle odseku B19 štandardu IFRS 3 Podnikové kombinácie, ktorý schválila Európska únia, alebo
   b) orgán, ktorý je príslušný na preskúmanie dokumentu ponuky podľa smernice 2004/25, vydal predchádzajúci súhlas s dokumentom uvedeným v odseku 4 písm. f) alebo v odseku 5 písm. e).

6b.  Výnimky stanovené v odseku 4 písm. g) a odseku 5 písm. f) sa v súvislosti s majetkovými cennými papiermi uplatňujú, len ak:

   a) majetkové cenné papiere absorbujúceho subjektu boli už pred transakciou prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu;
   b) majetkové cenné papiere subjektu, ktorý je predmetom rozdelenia, boli už pred transakciou prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu;
   c) zlúčenie a splynutie sa nekvalifikuje ako „spätná akvizičná transakcia“ vymedzená v odseku B19 štandardu IFRS 3 Podnikové kombinácie, ktorý schválila Európska únia.“;

"

2.   článok 14 sa mení takto:

a)   v odseku 1 sa prvý pododsek mení takto:

i)  písmeno b) sa nahrádza takto:"

„b) bez toho, aby bol dotknutý článok 1 ods. 5, emitenti, ktorých majetkové cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na rastovom trhu MSP nepretržite aspoň posledných 18 mesiacov a ktorí vydávajú nemajetkové cenné papiere alebo cenné papiere, ktoré umožňujú prístup ku majetkovým cenným papierom zastupiteľným s existujúcimi majetkovými cennými papiermi emitenta, ktoré už boli prijaté na obchodovanie;“;

"

ii)  dopĺňa sa toto písmeno d):"

„d) emitenti, ktorých cenné papiere boli predmetom verejnej ponuky a prijaté na obchodovanie na rastovom trhu MSP nepretržite najmenej dva roky, ktorí si v plnej miere plnili povinnosti týkajúce sa podávania správ a zverejňovania informácií počas celého obdobia, keď boli prijatí na obchodovaniektorí sa uchádzajú o prijatie ▌cenných papierov, ktoré sú zastupiteľné s už skôr vydanými cennými papiermi, na obchodovanie na regulovanom trhu.“;

"

b)   ▌odsek 2 sa mení takto:

i)  v druhom pododseku sa dopĺňa táto veta:"

„V prípade emitentov uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. d), ktorých cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na rastovom trhu MSP a ktoré budú po prijatí ich cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu povinné vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa smernice 2013/34/EÚ, sa posledné finančné výkazy podľa článku 14 ods. 3 písm. a), ktoré obsahujú informácie na porovnanie za predchádzajúci rok zahrnuté do zjednodušeného prospektu, vypracujú v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva schválenými v Únii podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002***.

________________________________

*** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).“;

"

ii)  dopĺňajú sa tieto pododseky:"

„V prípade emitentov uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. d), ktorých cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na rastovom trhu MSP a ktoré nebudú po prijatí ich cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu povinné vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa smernice 2013/34/EÚ, sa posledné finančné výkazy podľa článku 14 ods. 3 písm. a), ktoré obsahujú informácie na porovnanie za predchádzajúci rok zahrnuté do zjednodušeného prospektu, vypracujú v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu, v ktorom je spoločnosť založená.

V prípade emitentov z tretích krajín, ktorých cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na rastovom trhu MSP, sa posledné finančné výkazy podľa článku 14 ods. 3 písm. a), ktoré obsahujú informácie na porovnanie za predchádzajúci rok zahrnuté do zjednodušeného prospektu, vypracúvajú v súlade s vnútroštátnym účtovným štandardom tretej krajiny, ktorý je rovnocenný s nariadením (ES) č. 1606/2002. Ak vnútroštátne účtovné štandardy tretej krajiny nie sú rovnocenné s IFRS, dané finančné výkazy sa upravia podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002.“;

"

c)  v odseku 3 druhom pododseku sa písmeno e) mení takto:"

„e) v prípade majetkových cenných papierov vrátane cenných papierov, ktoré umožňujú prístup k majetkovým cenným papierom, výkaz prevádzkového kapitálu, výkaz kapitalizácie a zadlženosti, zverejnenie relevantných konfliktov záujmov a transakcií medzi prepojenými subjektmi, hlavných akcionárov a prípadne pro forma finančné informácie.“;

"

3.  v článku 15 ods. 1 prvom pododseku sa vkladá toto písmeno:"

„ca) iní emitenti než MSP, ktorí zverejňujú ponuku akcií a zároveň sa uchádzajú o prijatie týchto akcií na rastovom trhu MSP, za predpokladu, že nemajú žiadne akcie, ktoré už boli prijaté na obchodovanie na rastom trhu MSP, a že súčin nasledujúcich dvoch zložiek je nižší ako 200 000 000 EUR:

   i) cena konečnej ponuky alebo maximálna cena v prípade uvedenom v článku 17 ods. 1 písm. b) bode i);
   ii) celkový počet zostávajúcich akcií okamžite po ich verejnej ponuke vypočítaný buď zo sumy akcií ponúkaných verejnosti alebo z maximálneho množstva akcií ponúkaných verejnosti v prípade uvedenom v článku 17 ods. 1 písm. b) bode i).“;

"

4.  v prílohe V sa bod II nahrádza takto:"

„II. Výkaz kapitalizácie a zadlženosti (iba pre majetkové cenné papiere vydávané spoločnosťami s trhovou kapitalizáciou nad 200 000 000 EUR) a výkaz prevádzkového kapitálu (len pre majetkové cenné papiere).

Účelom je poskytnúť informácie o kapitalizácii a zadlženosti emitenta a informácie o tom, či prevádzkový kapitál postačuje na splnenie súčasných požiadaviek na emitenta, alebo v prípade, že nepostačuje, návrh emitenta, ako zabezpečiť dodatočný potrebný prevádzkový kapitál.“

"

Článok 2a

Zmeny smernice 2014/65/EÚ

V článku 33 smernice 2014/65/EÚ sa dopĺňa tento odsek:"

„9. Komisia zriadi expertnú skupinu zainteresovaných strán do [6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia] s cieľom monitorovať úspech a fungovanie rastových trhov MSP. Skupina zainteresovaných strán uverejní správu o svojich záveroch do [18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti nariadenia].“

"

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od … [dátum nadobudnutia účinnosti]. Článok 1 sa však začne uplatňovať po [12 mesiacoch od nadobudnutia účinnosti.]

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)* TEXT EŠTE NEBOL PREDMETOM PRÁVNICKO-LINGVISTICKEJ FINALIZÁCIE.
(2)Ú. v. EÚ C 440, 6.12.2018, s. 79.
(3)Pozícia Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019.
(4)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).
(5)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES.
(6)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).
(7)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).

Posledná úprava: 24. apríla 2019Právne oznámenie