Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0165(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0437/2018

Predložena besedila :

A8-0437/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/04/2019 - 10.19

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0439

Sprejeta besedila
PDF 204kWORD 64k
Četrtek, 18. april 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Spodbujanje uporabe zagonskih trgov MSP ***I
P8_TA-PROV(2019)0439A8-0437/2018
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 596/2014 in (EU) 2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih trgov MSP (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0331),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0212/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. septembra 2018(1),

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 20. marca 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0437/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 440, 6.12.2018, str. 79.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 18. aprila 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 596/2014 in (EU) 2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih trgov MSP(1)
P8_TC1-COD(2018)0165

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Pobuda o uniji kapitalskih trgov si prizadeva zmanjšati odvisnost od bančnih posojil, povečati raznolikost tržnih virov financiranja za vsa mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) ter spodbujati izdajo obveznic in delnic s strani MSP na javnih trgih. Podjetja s sedežem v Uniji, ki želijo zbirati kapital na mestih trgovanja, se soočajo z visokimi enkratnimi in rednimi stroški razkritij in izpolnjevanja obveznosti, ki jih lahko že sami po sebi odvrnejo od prošnje za uvrstitev v trgovanje na mestih trgovanja Unije. Poleg tega delnice, ki jih MSP izdajajo na mestih trgovanja Unije, pogosto zaznamujejo nižje ravni likvidnosti in večja nestanovitnost, kar povečuje stroške kapitala, zaradi česar je ta vir financiranja preveč obremenjujoč. Zato je poglavitno zasnovati horizontalno politiko Unije za MSP, ki bi morala biti vključujoča, usklajena in učinkovita ter mora upoštevati različne podskupine MSP in njihove različne potrebe.

(2)  Z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta(4) je bila ustvarjena nova vrsta mest trgovanja – zagonski trgi MSP, ki so podskupina večstranskih sistemov trgovanja, zato da bi MSP olajšali dostop do kapitala in jim omogočili rast ter zagotovili pogoje za lažji nadaljnji razvoj specializiranih trgov, prilagojenih potrebam izdajateljev, ki so MSP s potencialom za rast. V Direktivi 2014/65/EU je bilo tudi predvideno, da bi bilo treba „[p]ozornost [...] osredotočiti na to, kako naj bi ureditev v prihodnosti dodatno spodbujala in podpirala uporabo tega trga, da bi bil privlačen za vlagatelje, ter zagotavljala zmanjšanje upravnega bremena in dodatne spodbude za MSP, da bi na kapitalske trge dostopala prek zagonskih trgov MSP“. Evropski ekonomsko-socialni odbor je v mnenju o predlogu Komisije za uredbo znova navedel, da so nizka stopnja komunikacije in birokratski pristopi znatne ovire, v premagovanje katerih je treba vložiti veliko več truda. Navedel je tudi, da bi morala biti sporočila usmerjena v dno verige z vključevanjem združenj MSP, socialnih partnerjev in gospodarskih zbornic.

(3)  Vendar pa je bilo ugotovljeno, da so izdajatelji, uvrščeni v trgovanje na zagonskem trgu MSP, deležni razmeroma maloštevilnih zmanjšanj regulativnih zahtev v primerjavi z izdajatelji, sprejetimi v trgovanje v večstranskih sistemih trgovanja ali na reguliranih trgih. Večina obveznosti iz Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta se uporablja enako za vse izdajatelje, ne glede na njihovo velikost ali mesto trgovanja, na katerem so njihovi finančni instrumenti uvrščeni v trgovanje. To majhno razlikovanje med izdajatelji na zagonskih trgih MSP in izdajatelji v večstranskih sistemih trgovanja večstranske sisteme trgovanja odvrača od prošnje za registracijo kot zagonski trg MSP, kar se odraža v doslej skromni uporabi statusa zagonskega trga MSP. Zato je treba uvesti dodatna sorazmerna zmanjšanja zahtev, da bi temu primerno spodbudili uporabo zagonskih trgov MSP.

(4)  Privlačnost zagonskih trgov MSP bi bilo treba okrepiti z nadaljnjim zmanjševanjem stroškov za izpolnjevanje obveznosti in upravnih bremen, s katerimi se srečujejo izdajatelji na zagonskih trgih MSP. Za ohranitev najvišjih standardov izpolnjevanja obveznosti na reguliranih trgih bi moralo biti zmanjšanje zahtev iz te uredbe omejeno na podjetja, ki kotirajo na borzi zagonskih trgov MSP, ne glede na to, da vsa MSP niso uvrščena v trgovanje na zagonskih trgih MSP in da vsa podjetja, uvrščena v trgovanje na zagonskih trgih MSP, niso MSP. V skladu z Direktivo 2014/65/EU se lahko v trgovanje na zagonskih trgih MSP uvrsti do 50 % podjetij, ki niso MSP, da se ohrani donosnost poslovnega modela zagonskih trgov MSP, med drugim z likvidnostjo vrednostnih papirjev, ki jih izdajo izdajatelji, ki niso MSP. Glede na tveganja pri uporabi različnih sklopov pravil za izdajatelje, ki kotirajo na borzi v isti kategoriji mest trgovanja, spremembe iz te uredbe ne bi smele biti omejene le na izdajatelje, ki so MSP. Da bi zagotovili doslednost za izdajatelje in jasnost za vlagatelje, bi moralo zmanjšanje stroškov izpolnjevanja obveznosti in upravnih bremen veljati za vse izdajatelje na zagonskih trgih MSP, ne glede na njihovo tržno kapitalizacijo. Več pozornosti je treba nameniti MSP, ki so končni upravičenci te uredbe, in njihovim potrebam. S tega vidika je upravna poenostavitev pomemben korak, ne pa edini. Prizadevati si je treba za izboljšanje informacij v zvezi z možnostmi financiranja za MSP, ki so jim neposredno na voljo, da se tako spodbudi njihov razvoj.

(4a)  Uspešnosti zagonskega trga MSP ne bi smeli meriti zgolj s številom podjetij, ki kotirajo na borzi, temveč bolj s stopnjo rasti, ki jo dosežejo podjetja, uvrščena v trgovanje. Zmanjšanje regulativnih zahtev bi moralo koristiti tistim malim podjetjem, ki imajo potencial za rast.

(5)  V členu 10 Uredbe (EU) št. 596/2014 je določeno, da do protipravnega razkritja notranjih informacij pride, kadar ima oseba notranje informacije, ki jih razkrije kateri koli drugi osebi, razen kadar je razkritje del rednega opravljanja dela, poklica ali dolžnosti. V členu 11(4) je določeno, da se šteje, da je razkritje notranjih informacij v času trajanja sondiranja trga opravljeno v okviru rednega opravljanja dela, poklica ali dolžnosti osebe, če so spoštovani določeni postopki, vzpostavljeni v okviru sondiranja trga. Sondiranje trga zajema posredovanje informacij, in to pred naznanitvijo posla, da bi se ugotovilo zanimanje potencialnih vlagateljev za morebitni posel in pogoje, povezane z njim, kot sta njegov možen obseg ali cena, enemu ali več potencialnim vlagateljem. Med fazo pogajanja za prodajo obveznic zaprtemu krogu vlagateljev izdajatelji ▌začnejo razprave z omejenim številom potencialnih dobro poučenih vlagateljev (kot so opredeljeni v Uredbi (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta(5)) ter s temi dobro poučenimi vlagatelji s pogajanji dosežejo dogovor o vseh pogodbenih pogojih posla. V tej fazi pogajanj o prodaji obveznic zaprtemu krogu vlagateljev je sporočanje informacij namenjeno strukturiranju in dokončanju celotnega posla, ne merjenju zanimanja potencialnih vlagateljev za vnaprej opredeljen posel. Zahteva za sondiranje trga za prodaje obveznic zaprtemu krogu vlagateljev lahko ponekod predstavlja breme in tako izdajatelje kot vlagatelje odvrača od tega, da začnejo pogovore o takih poslih. Da bi povečali privlačnost prodaje obveznic zaprtemu krogu vlagateljev, bi se moralo šteti, da je razkritje notranjih informacij dobro poučenim vlagateljem za te posle opravljeno v okviru rednega opravljanja dela, poklica ali dolžnosti osebe, in ti posli bi morali biti izključeni iz obsega ureditve sondiranja trga, pod pogojem, da je sklenjen ustrezen sporazum o nerazkrivanju informacij.

(6)  Določeno stopnjo likvidnosti izdajateljevih delnic je mogoče doseči z likvidnostnimi mehanizmi, kot so ureditve za vzdrževanje trga ali pogodbe o zagotavljanju likvidnosti. Ureditev za vzdrževanje trga vključuje pogodbo med upravljavcem trga in tretjo stranjo, ki se zaveže k ohranjanju likvidnosti nekaterih delnic in je v zameno deležna popusta pri pristojbinah za trgovanje. Pogodba o zagotavljanju likvidnosti pomeni pogodbo, ki jo skleneta izdajatelj in tretja stran, ki se v izdajateljevem imenu zaveže zagotavljanju likvidnosti izdajateljevih delnic. Za zagotovitev ohranjanja popolne celovitosti trga bi morale biti pogodbe o zagotavljanju likvidnosti ob upoštevanju določenih pogojev na voljo vsem izdajateljem na zagonskih trgih MSP v Uniji. Vsi pristojni organi na podlagi člena 13 Uredbe (EU) št. 596/2014 še niso uvedli sprejetih tržnih praks v zvezi s pogodbami o zagotavljanju likvidnosti ▌, kar pomeni, da vsi izdajatelji na zagonskih trgih MSP v Uniji zaenkrat še nimajo dostopa do likvidnostnih shem. Ta odsotnost likvidnostnih shem bi lahko ovirala učinkovit razvoj zagonskih trgov MSP. Zato je nujno oblikovati okvir Unije, ki bo izdajateljem na zagonskih trgih MSP omogočil sklenitev pogodbe o zagotavljanju likvidnosti s ponudnikom likvidnosti v drugi državi članici, kadar na nacionalni ravni sprejeta tržna praksa ni uvedena. V skladu s tem okvirom EU se ne bi štelo, da oseba, ki tovrstno pogodbo o zagotavljanju likvidnosti sklene s ponudnikom likvidnosti, izvaja tržno manipulacijo. Pri tem pa je poglavitnega pomena, da okvir Unije za pogodbe o zagotavljanju likvidnosti za zagonske trge MSP ▌ne bi nadomestil že obstoječih ali prihodnjih sprejetih nacionalnih tržnih praks, temveč bi jih dopolnjeval. Bistveno je, da pristojni organi ohranijo možnost, da uvedejo sprejete tržne prakse za pogodbe o zagotavljanju likvidnosti in tako prilagodijo njihove pogoje glede na lokalne posebnosti ali da te pogodbe razširijo na nelikvidne vrednostne papirje, ki niso delnice na mestih trgovanja.

(7)  Da bi zagotovili enotno uporabo okvira Unije za pogodbe o zagotavljanju likvidnosti iz uvodne izjave 6, bi bilo treba Uredbo (EU) št. 596/2014 spremeniti tako, da se Komisijo pooblasti za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov, ki jih razvije Evropski organ za vrednostne papirje in trge, s katerimi določi predlogo, ki se uporablja za namene sklenitve takšnih pogodb. Komisija bi morala te izvedbene tehnične standarde sprejeti z izvedbenimi akti v skladu s členom 291 Pogodbe in členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta(6).

(7a)  Uporabo zagonskih trgov MSP bi bilo treba dejavno spodbujati. Veliko MSP še vedno ne ve, da obstaja ta nova kategorija mest trgovanja.

(8)  V skladu s členom 17(4) Uredbe (EU) št. 596/2014 se lahko izdajatelji odločijo odložiti razkritje notranjih informacij javnosti, če bi to najverjetneje ogrozilo njihove upravičene interese. Vendar morajo izdajatelji o tem obvestiti pristojni organ in podati obrazložitev svoje odločitve. Obveznost za izdajatelje, katerih finančni instrumenti so uvrščeni v trgovanje samo na zagonskem trgu MSP, da podajo pisno obrazložitev odločitve o odložitvi razkritja, je zanje lahko obremenjujoča. Šteje se, da manj stroga zahteva za izdajatelje, katerih finančni instrumenti so uvrščeni v trgovanje samo na zagonskem trgu MSP, ki bi zajemala obveznost obrazložitve razlogov za odložitev le na zahtevo pristojnega organa, ne bi bistveno vplivala na zmožnost pristojnega organa, da spremlja razkritje notranjih informacij, obenem pa bi se tako ▌zmanjšalo upravno breme za izdajatelje na zagonskih trgih MSP, pod pogojem, da ▌so pristojni organi še vedno obveščeni o odločitvi za odložitev in da bi lahko začeli preiskavo, če bi imeli pomisleke o taki odločitvi.

(9)  Trenutne manj stroge zahteve za izdajatelje na zagonskih trgih MSP, da v skladu s členom 18(6) Uredbe (EU) št. 596/2014 seznam oseb z dostopom do notranjih informacij pripravijo samo na zahtevo pristojnega organa, ima v praksi omejen učinek, saj morajo ti izdajatelji še vedno redno spremljati osebe, ki štejejo za osebe z dostopom do notranjih informacij v okviru tekočih projektov. Obstoječe zmanjšanje zahtev bi bilo zato treba nadomestiti z možnostjo za izdajatelje na zagonskih trgih MSP, da vodijo samo seznam ▌oseb, kot so direktorji, člani vodilnih organov ali notranji svetovalci, ki imajo pri svojem rednem delu stalni dostop do notranjih informacij. Za izdajatelje na zagonskih trgih MSP bi bilo sprotno posodabljanje seznama oseb z dostopom do notranjih informacij iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/347 obremenjujoče. Vendar nekatere države članice menijo, da so seznami oseb z dostopom do notranjih informacij pomemben element za zagotavljanje višje ravni celovitosti trga, zato bi bilo treba državam članicam zagotoviti možnost, da uvedejo zahtevo, da izdajatelji na zagonskih trgih MSP zagotovijo obsežnejše sezname vseh oseb z dostopom do notranjih informacij. Ob upoštevanju potrebe po zagotavljanju sorazmernega upravnega bremena za MSP bi morali ti seznami kljub temu vsebovati manjši obseg informacij v primerjavi s popolnimi seznami oseb z dostopom do notranjih informacij.

(9a)  Pojasniti je treba, da so seznam oseb z dostopom do notranjih informacij dolžni pripraviti tako izdajatelji kot osebe, ki delujejo v njihovem imenu ali za njihov račun. Dolžnosti oseb, ki delujejo v imenu izdajateljev ali za njihov račun v zvezi s pripravo seznamov oseb z dostopom do notranjih informacij, bi bilo treba podrobneje opredeliti, da v Uniji ne bi prihajalo do različnih razlag in praks. Zato bi bilo treba spremeniti ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 596/2014.

(10)  V skladu s členom 19(3) Uredbe (EU) št. 596/2014 morajo izdajatelji posle oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in oseb, ki so z njimi tesno povezane, javno objaviti v treh dneh po izvedbi posla. Isti rok velja za osebe, ki opravljajo poslovodne naloge, in osebe, ki so z njimi tesno povezane, tudi kar zadeva njihovo dolžnost, da o svojem poslu obvestijo izdajatelja. Če izdajatelje in udeležence na trgu s pravicami do emisije osebe, ki opravljajo poslovodne naloge, in osebe, ki so z njimi tesno povezane, pozno obvestijo o svojih poslih, je za zadevne izdajatelje in udeležence na trgu s pravicami do emisije spoštovanje tridnevnega roka tehnično težko izvedljivo, zaradi česar se lahko pojavijo vprašanja glede odgovornosti. Izdajateljem in udeležencem na trgu s pravicami do emisije bi bilo zato treba dovoliti, da razkrijejo posle v dveh dneh po tem, ko jih o njih obvestijo osebe, ki opravljajo poslovodne naloge, ali osebe, ki so z njimi tesno povezane.

(10a)  Člen 1(4) (za ponudbe vrednostnih papirjev javnosti) in 1(5) Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta izdajatelju dovoljuje, da pod določenimi pogoji v primeru ponudbe za zamenjavo, združitve ali delitve prospekta ne pripravi. Namesto tega mora biti na voljo trgu dokument, ki vsebuje najmanjši obseg informacij o poslu in njegovem učinku na izdajatelja. Nacionalni pristojni organ tega dokumenta, katerega vsebina bi morala biti v primerjavi z vsebino prospekta poenostavljena, ne pregleda niti ne odobri. Nenamerna posledica take izjeme je, da lahko podjetje izdajatelja, ki ne kotira na borzi, v nekaterih okoliščinah izvede prvo uvrstitev svojih delnic v trgovanje brez priprave prospekta in tako vlagatelje prikrajša za koristne informacije, ki jih vsebuje prospekt, s tem pa se izogne tudi vsakemu pregledu informacij, ki se zagotovijo trgu, ki ga opravi nacionalni pristojni organ. Zato je primerno uvesti zahtevo, da izdajatelj, ki ne kotira na borzi, a zaprosi za uvrstitev v trgovanje, pripravi prospekt po ponudbi za zamenjavo, združitev ali delitev.

(10b)  Člen 14 Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta trenutno ne dovoljuje uporabe poenostavljenega prospekta za izdajatelje, katerih lastniški vrednostni papirji so bili najmanj zadnjih 18 mesecev neprekinjeno uvrščeni v trgovanje na reguliranem trgu ali zagonskem trgu MSP in ki bi zaprosili za izdajo vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo dostop do lastniških vrednostnih papirjev, zamenljivih s predhodno izdanimi lastniškimi vrednostnimi papirji. Zato bi bilo treba člen 14 spremeniti, da se izdajateljem dovoli uporaba poenostavljenega prospekta.

(11)  Zagonskih trgov MSP ne bi smeli razumeti kot zadnjega koraka pri širitvi izdajateljev. Ti trgi bi morali uspešnim podjetjem omogočiti, da rastejo in se nekega dne preselijo na regulirane trge, kjer lahko izkoristijo prednosti večje likvidnosti in širšega nabora vlagateljev. Za olajšanje prehoda z zagonskega trga MSP na regulirani trg bi bilo treba rastočim podjetjem omogočiti uporabo poenostavljene ureditve glede razkritja informacij ▌, kot je določena v členu 14 Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta, za uvrstitev vrednostnih papirjev, zamenljivih s predhodno izdanimi vrednostnimi papirji, na regulirani trg, pod pogojem, da ta podjetja javnosti ponujajo vrednostne papirje, ki so najmanj dve leti neprekinjeno uvrščeni v trgovanje na zagonskem trgu MSP, ter da v celotnem obdobju kotiranja na borzi povsem izpolnjujejo obveznosti poročanja in razkritja. To obdobje bi moralo izdajateljem omogočiti pridobitev zadostnih izkušenj in zagotovitev informacij trgu o njihovi finančni uspešnosti in zahtevah glede poročanja v skladu s pravili Direktive 2014/65/EU.

(12)  V skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta(7) izdajatelji na zagonskem trgu MSP svojih računovodskih izkazov niso dolžni objaviti v mednarodnih standardih računovodskega poročanja. Da pa bi se izognili odstopanju od standardov reguliranih trgov, bi morali izdajatelji na zagonskih trgih MSP, ki bi želeli za prehod na regulirani trg uporabiti poenostavljeno ureditev glede razkritja, pripraviti svoje najnovejše računovodske izkaze, vključno s primerjalnimi informacijami za preteklo leto, v skladu z navedeno uredbo, če bi se priprava konsolidiranih računovodskih izkazov od njih zahtevala. Izdajatelji na zagonskih trgih MSP, ki jim ne bi bilo treba pripraviti konsolidiranih računovodskih izkazov, bi morali spoštovati nacionalno pravo države članice, v kateri je družba ustanovljena.

(12a)  Namen te uredbe je v celoti skladen s cilji prospekta EU za rast, določenega v členu 15 Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta. Prospekt EU za rast je kratek in zato je njegova izdelava cenejša, s tem pa so stroški za MSP nižji. MSP bi moralo biti omogočeno, da se lahko odločijo za uporabo prospekta EU za rast. Sedanje opredelitve pojma MSP iz Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta so lahko preveč omejevalne, zlasti za izdajatelje, ki zaprosijo za uvrstitev v trgovanje na zagonskem trgu MSP in so običajno večji od tradicionalnih MSP. Kar zadeva javne ponudbe, ki jim takoj sledi prva uvrstitev v trgovanje na zagonskem trgu MSP, mala podjetja zato ne bi mogla uporabiti prospekta EU za rast, tudi če je njihova tržna kapitalizacija po prvi uvrstitvi v trgovanje nižja od 200 milijonov EUR. Zato bi bilo treba spremeniti člen 15 Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta, tako da bi se podjetjem, ki želijo pridobiti prvo javno ponudbo z okvirno tržno kapitalizacijo do 200 milijonov EUR, omogočila priprava prospekta EU za rast.

(12b)  Glede na pomen MSP za delovanje gospodarstva Unije bi bilo treba posebno pozornost nameniti učinku zakonodaje Unije o finančnih storitvah na financiranje MSP. Da bi bil ta pomen zares upoštevan, bi morala Komisija pri pregledu vse zakonodaje, ki vpliva na financiranje MSP, ki kotirajo ali ne kotirajo na borzi, analizirati regulativne in upravne ovire, vključno z ovirami za raziskave, ki omejujejo ali preprečujejo naložbe v MSP. Pri tem bi morala oceniti razvoj kapitalskih tokov za MSP in si prizadevati za vzpostavitev regulativnega okolja, ki spodbuja financiranje MSP.

(13)  Uredbi (EU) št. 596/2014 in (EU) št. 2017/1129 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)  Spremembe, določene v tej uredbi, bi se morale začeti uporabljati od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Vendar pa se začne člen 1 uporabljati 12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) št. 596/2014

Uredba (EU) št. 596/2014 se spremeni:

(1)  v členu 11 se doda naslednji odstavek 1a:"

„1a. Kadar je ponudba vrednostnih papirjev naslovljena samo na dobro poučene vlagatelje, kot so opredeljeni v členu 2(e) Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta*, se sporočanje informacij tem dobro poučenim vlagateljem za namene pogajanj o pogodbenih pogojih njihovega sodelovanja pri izdaji obveznic s strani izdajatelja, ki ima finančne instrumente, uvrščene v trgovanje na mestu trgovanja, ali s strani tretje strani, ki deluje v njegovem imenu ali za njegov račun, ne pomeni nezakonitega razkritja notranjih informacij. Za to sporočanje se šteje, da je bilo izvedeno pri rednem opravljanju dela, poklica ali dolžnosti v skladu s členom 10(1), in zato ne pomeni nezakonitega razkritja notranjih informacij. Ta izdajatelj zagotovi, da so dobro poučeni vlagatelji, ki prejmejo informacije, seznanjeni s pravnimi in regulativnimi dolžnostmi, ki so s tem povezane, in to tudi pisno potrdijo, ter da se zavedajo sankcij, ki se uporabljajo za trgovanje z notranjimi informacijami in nezakonito razkritje notranjih informacij.

* Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES (UL L 168, 30.6.2017, str. 12).“;

"

(2)  v členu 13 se vstavita naslednja odstavka 12 in 13:"

„12. Brez poseganja v nacionalno sprejete tržne prakse, vzpostavljene v skladu z odstavki 1 do 11, je izdajatelj, katerega finančni instrumenti so uvrščeni v trgovanje na zagonskem trgu MSP, pooblaščen, da sklene pogodbo o zagotavljanju likvidnosti za svoje delnice, pri čemer uporabi predlogo Unije, ki jo pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge v skladu z odstavkom 13, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

   (a) pogoji v pogodbi o zagotavljanju likvidnosti so skladni z merili iz člena 13(2) te uredbe in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/908**;
   (b) pogodba o zagotavljanju likvidnosti je sestavljena v skladu s predlogo iz odstavka 13;
   (c) ponudnik likvidnosti ima ustrezno pooblastilo pristojnega organa v skladu z Direktivo 2014/65/EU in je registriran kot član trga pri upravljavcu trga ali investicijskem podjetju, ki upravlja zagonski trg MSP;
   (d) upravljavec trga ali investicijsko podjetje, ki upravlja zagonski trg MSP, izdajatelju pisno potrdi prejem kopije pogodbe o zagotavljanju likvidnosti in svoje soglasje z njenimi pogodbenimi pogoji.

Izdajatelj iz prvega pododstavka tega odstavka lahko kadar koli dokaže, da so pogoji, pod katerimi je bila pogodba sklenjena, stalno izpolnjeni. Ta izdajatelj in investicijsko podjetje, ki upravlja zagonski trg MSP, zadevnim pristojnim organom na njihovo zahtevo predložita kopijo pogodbe o zagotavljanju likvidnosti.

13.  ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, da se določi predloga pogodbe iz odstavka 12, ki se uporabi za namene sklenitve pogodbe o zagotavljanju likvidnosti, da se zagotovi skladnost s pogoji iz odstavka 2, vključno glede preglednosti in uspešnosti zagotavljanja likvidnosti.

ESMA te osnutke regulativnih tehničnih standardov Komisiji predloži do ... [8 mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s postopkom iz členov 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

** Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/908 z dne 26. februarja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa regulativne tehnične standarde o merilih, postopkih in zahtevah za odobritev sprejete tržne prakse ter zahtevah za ohranitev ali prenehanje prakse ali za spremembo pogojev za njeno odobritev (UL L 153, 10.6.2016, str. 3).“;

"

(3)  v členu 17(4) se doda naslednji pododstavek:"

Z odstopanjem od tretjega pododstavka izdajatelj, katerega finančni instrumenti so uvrščeni v trgovanje le na zagonskem trgu MSP, pristojnemu organu ▌samo na zahtevo predloži pisno pojasnilo. Dokler izdajatelj lahko svojo odločitev za odložitev utemelji, se od njega ne zahteva vodenje evidence o tej obrazložitvi.“;

"

(4)  v členu 18 se odstavki 1 do 6 nadomestijo z naslednjim:"

„1. Izdajatelji in vse osebe, ki delujejo v njihovem imenu ali za njihov račun, vsak posebej:

   (a) sestavijo seznam vseh oseb, ki imajo dostop do notranjih informacij in ki delajo zanje po pogodbi o zaposlitvi ali kako drugače opravljajo naloge, zaradi katerih imajo dostop do notranjih informacij, kot so svetovalci, računovodje ali bonitetne agencije (v nadaljnjem besedilu: seznam oseb z dostopom do notranjih informacij);
   (b) sproti posodabljajo seznam oseb z dostopom do notranjih informacij v skladu z odstavkom 4 ter
   (c) seznam oseb z dostopom do notranjih informacij čim prej posredujejo pristojnemu organu na njegovo zahtevo.

2.  Izdajatelji in vse osebe, ki delujejo v njihovem imenu ali za njihov račun, sprejmejo vse razumne ukrepe za zagotovitev, da vse osebe s seznama oseb z dostopom do notranjih informacij pisno priznavajo s tem povezane pravne in regulativne dolžnosti ter da se zavedajo sankcij, ki se uporabljajo za trgovanje z notranjimi informacijami in protipravno razkritje notranjih informacij.

Kadar izdajatelj od druge osebe zahteva pripravo in posodabljanje seznama oseb z dostopom do notranjih informacij, je za spoštovanje tega člena še vedno v celoti odgovoren izdajatelj. Izdajatelj ima vedno pravico dostopa do seznama oseb z dostopom do notranjih informacij, ki ga pripravlja druga oseba.

3.  Seznam oseb z dostopom do notranjih informacij vsebuje vsaj:

   (a) identiteto vseh oseb, ki imajo dostop do notranjih informacij;
   (b) razlog za vključitev te osebe na seznam oseb z dostopom do notranjih informacij;
   (c) datum in čas, ko je ta oseba dobila dostop do notranjih informacij, ter
   (d) datum, na katerega je bil oblikovan seznam oseb z dostopom do notranjih informacij.

4.  Izdajatelji in vse osebe, ki delujejo v njihovem imenu ali za njihov račun, sproti posodabljajo svoje sezname oseb z dostopom do notranjih informacij, vključno z datumom posodobitve, v naslednjih primerih:

   (a) kadar se spremeni razlog, zaradi katerega je oseba že na seznamu oseb z dostopom do notranjih informacij;
   (b) kadar ima dostop do notranjih informacij nova oseba in jo je zato treba vključiti na seznam oseb z dostopom do notranjih informacij ter
   (c) kadar oseba nima več dostopa do notranjih informacij.

Pri vsaki posodobitvi se natančno navede datum in čas spremembe, zaradi katere je bila potrebna posodobitev.

5.  Izdajatelji in vse osebe, ki delujejo v njihovem imenu ali za njihov račun, svoje sezname oseb z dostopom do notranjih informacij hranijo vsaj pet let po njegovi pripravi ali posodobitvi.

6.  Izdajateljem, katerih finančni instrumenti so uvrščeni v trgovanje na zagonskem trgu MSP, se dovoli, da na svoje sezname oseb z dostopom do notranjih informacij vključijo samo osebe, ki imajo redni dostop do notranjih informacij zaradi narave svoje funkcije ali položaja pri izdajatelju.

Z odstopanjem od prvega pododstavka in kadar to upravičujejo posebni nacionalni pomisleki glede celovitosti trga, lahko država članica od izdajateljev, katerih finančni instrumenti so uvrščeni v trgovanje na zagonskem trgu MSP, zahteva, da uporabljajo sezname vseh oseb z dostopom do notranjih informacij iz točke (a) odstavka 1, ki vsebujejo informacije, določene v obliki, ki jo pripravi ESMA v skladu s tretjim pododstavkom.

ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov za določitev natančne oblike seznamov oseb z dostopom do notranjih informacij iz drugega pododstavka. Oblika seznamov oseb z dostopom do notranjih informacij je sorazmerna in poenostavljena v primerjavi z obliko seznamov oseb z dostopom do notranjih informacij iz odstavka 9 tega člena.

ESMA navedene osnutke izvedbenih tehničnih standardov Komisiji predloži do ... [8 mesecev po datumu začetka veljavnosti]. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov iz tretjega pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Ta seznam se pristojnemu organu na njegovo zahtevo predloži čim prej.“;

"

(5)  v ▌ členu 19(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim▌:"

„Izdajatelj ali udeleženec na trgu s pravicami do emisije v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila iz odstavka 1 objavijo informacije iz tega obvestila.“;

"

(5a)  člen 35(2) se nadomesti z naslednjim:"

„2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(5) in (6), člena 12(5), tretjega pododstavka člena 17(2), člena 17(3) ter člena 19(13) in (14) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti akta o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.“.

"

Člen 2

Spremembe Uredbe (EU) ▌2017/1129

▌Uredba (EU) št. 2017/1129 se spremeni:

(1)  v členu 1 se dodata točki 6a in 6b:"

„6a. Izvzetja iz točke (f) odstavka 4 in točke (e) odstavka 5 se uporabijo samo za lastniške vrednostne papirje, če:

   (a) so bili ponujeni lastniški vrednostni papirji uvrščeni v trgovanje na reguliranem trgu že pred prevzemom in poslom, prevzem pa se ne šteje za obrnjeni prevzem v smislu odstavka B19. člena MSRP 3, Poslovne združitve, kakor ga je potrdila Evropska unija, ali
   (b) je organ, ki je pristojen za pregled dokumenta o ponudbi v skladu z Direktivo 2004/25/ES, izdal predhodno odobritev dokumenta iz točke (f) odstavka 4 ali točke (e) odstavka 5.

6b.  Izvzetja iz točke (g) odstavka 4 in točke (f) odstavka 5 se uporabljajo samo za lastniške vrednostne papirje, če:

   (a) so bili lastniški vrednostni papirji prevzemnega subjekta v trgovanje na reguliranem trgu uvrščeni že pred poslom;
   (b) so bili lastniški vrednostni papirji subjekta, ki je predmet delitve, v trgovanje na reguliranem trgu uvrščeni že pred poslom;
   (c) se združitev ne šteje za obrnjeni prevzem, kot je opredeljen v odstavku B19. člena MSRP 3, Poslovne združitve, kakor ga je potrdila Evropska unija.“;

"

(2)   člen 14 se spremeni:

(a)   prvi pododstavek odstavka 1 se spremeni:

(i)  točka (b) se nadomesti z naslednjim:"

„(b) brez poseganja v člen 1(5) izdajatelji, katerih lastniški vrednostni papirji so bili najmanj zadnjih 18 mesecev neprekinjeno uvrščeni v trgovanje na reguliranem trgu ali zagonskem trgu MSP in ki izdajo nelastniške vrednostne papirje ali vrednostne papirje, ki zagotavljajo dostop do lastniških vrednostnih papirjev, zamenljivih z obstoječimi lastniškimi vrednostnimi papirji izdajatelja, ki je že uvrščen v trgovanje;“;

"

(ii)  doda se naslednja točka (d):"

„(d) izdajatelji, katerih vrednostni papirji so bili ponujeni javnosti in najmanj dve leti neprekinjeno uvrščeni v trgovanje na zagonskem trgu MSP, ter ki so povsem izpolnili obveznosti poročanja in razkritja v celotnem obdobju, ko so bili uvrščeni v trgovanje, in so zaprosili za uvrstitev ▌ v trgovanje na reguliranem trgu vrednostnih papirjev, zamenljivih s predhodno izdanimi vrednostnimi papirji.“;

"

(b)   ▌odstavek 2 se spremeni:

(i)  v drugem pododstavku se doda naslednji stavek:"

„Za izdajatelje iz točke (d) prvega pododstavka odstavka 1, katerih vrednostni papirji so bili uvrščeni v trgovanje na zagonskem trgu MSP in ki bodo morali pripraviti konsolidirane račune v skladu z Direktivo 2013/34/EU po uvrstitvi njihovih vrednostnih papirjev v trgovanje na reguliranem trgu, se najnovejši računovodski izkazi v skladu s členom 14(3)(a), ki vsebujejo primerjalne informacije za preteklo leto, vključene v poenostavljeni prospekt, pripravijo v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je potrdila Unija na podlagi Uredbe (ES) št. 1606/2002***.

________________________________

*** Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L 243, 11.9.2002, str. 1).“;

"

(ii)  dodata se naslednja pododstavka:"

„Za izdajatelje iz točke (d) prvega pododstavka odstavka 1, katerih vrednostni papirji so bili uvrščeni v trgovanje na zagonskem trgu MSP in ki bodo morali pripraviti konsolidirane račune v skladu z Direktivo 2013/34/EU po uvrstitvi svojih vrednostnih papirjev v trgovanje na reguliranem trgu, se najnovejši računovodski izkazi v skladu s členom 14(3)(a), ki vsebujejo primerjalne informacije za preteklo leto, vključene v poenostavljeni prospekt, pripravijo v skladu z nacionalnim pravom države članice, v kateri je družba ustanovljena.

Za izdajatelje iz tretje države, katerih vrednostni papirji so bili uvrščeni v trgovanje na zagonskem trgu MSP, se najnovejši računovodski izkazi v skladu s členom 14(3)(a), ki vsebujejo primerjalne informacije za preteklo leto, vključene v poenostavljeni prospekt, pripravijo v skladu z nacionalnim standardom računovodskega poročanja tretje države, ki je enakovreden Uredbi (ES) št. 1606/2002. Če takšni nacionalni računovodski standardi tretje države niso enakovredni MSRP, se računovodski izkazi preračunajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002.“;

"

(c)  točka (e) drugega pododstavka odstavka 3 se spremeni:"

„(e) za lastniške vrednostne papirje, vključno z vrednostnimi papirji, ki zagotavljajo dostop do lastniških vrednostnih papirjev: izkaz gibljivih sredstev, izkaz kapitalizacije in zadolženosti, razkritje relevantnih nasprotij interesov ter poslov med povezanimi strankami, glavne delničarje in po potrebi formalne finančne informacije.“;

"

(3)  v prvem pododstavku člena 15(1) se vstavi naslednja točka:"

„(ca) izdajatelji, ki niso MSP in ponujajo delnice javnosti, obenem pa zaprosijo za uvrstitev teh delnic na zagonski trg MSP, če še nimajo delnic, že uvrščenih v trgovanje na zagonskem trgu MSP, in če je seštevek naslednjih dveh sestavnih delov manjši od 200 000 000 EUR:

   (i) cene končne ponudbe ali najvišje cene v primeru iz točke (b)(i) člena 17(1);
   (ii) skupnega števila delnic, ki so na voljo takoj po javni ponudbi, izračunanega bodisi po znesku delnic, ponujenih javnosti, ali v primeru iz točke (b)(i) člena 17(1) po največjem znesku delnic, ponujenih javnosti.“;

"

(4)  v Prilogi V se točka II nadomesti z naslednjim:"

„II. Izkaz kapitalizacije in zadolženosti (le za lastniške vrednostne papirje, ki jih izdajo podjetja s tržno kapitalizacijo nad 2000 000 000 EUR) in izkaz gibljivih sredstev (samo za lastniške vrednostne papirje).

Namen je zagotoviti informacije o izdajateljevi kapitalizaciji in zadolženosti ter informacije o tem, ali gibljiva sredstva zadostujejo za pokritje izdajateljevih trenutnih potreb, v nasprotnem primeru pa o tem, kako izdajatelj predlaga, da bo zagotovil potrebna dodatna gibljiva sredstva.“.

"

Člen 2a

Spremembe Direktive 2014/65/EU

V členu 33 Direktive 2014/65/EU se doda naslednji odstavek:"

„9. Komisija najpozneje do [6 mesecev po začetku veljavnosti uredbe] ustanovi strokovno skupino deležnikov za spremljanje uspešnosti in delovanja zagonskih trgov MSP. Skupina deležnikov do [18 mesecev po začetku veljavnosti uredbe] objavi poročilo o svojih ugotovitvah.“.

"

Člen 3

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od ... [datuma začetka veljavnosti]. Vendar pa se začne člen 1 uporabljati [12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.]

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)* BESEDILO ŠE NI BILO PRAVNO-JEZIKOVNO FINALIZIRANO.
(2)UL C 440, 6.12.2018, str. 79.
(3)Stališče Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2019.
(4)Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).
(5)Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES (UL L 168, 30.6.2017, str. 12).
(6)Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).
(7)Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L 243, 11.9.2002, str. 1).

Zadnja posodobitev: 24. april 2019Pravno obvestilo