Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0165(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0437/2018

Ingivna texter :

A8-0437/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/04/2019 - 10.19

Antagna texter :

P8_TA(2019)0439

Antagna texter
PDF 210kWORD 59k
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag ***I
P8_TA-PROV(2019)0439A8-0437/2018
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0331),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0212/2018),

—  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 september 2018(1),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 mars 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0437/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 440, 6.12.2018, s. 79.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag(1)
P8_TC1-COD(2018)0165

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(3), och

av följande skäl:

(1)  Initiativet om kapitalmarknadsunionen syftar till att minska beroendet av banklån, till att diversifiera marknadsbaserade finansieringskällor för små och medelstora företag samt till att främja emission av obligationer och aktier av små och medelstora företag på offentliga marknader. Företag som är etablerade i unionen och som vill anskaffa kapital på handelsplatser står inför stora engångskostnader och löpande kostnader för offentliggörande och efterlevnad som kan avskräcka dem från att ens eftersträva en upptagning till handel på en handelsplats i unionen. Dessutom tenderar aktier emitterade av små och medelstora företag på handelsplatser att lida av lägre nivåer av likviditet och högre volatilitet, vilket ökar kostnaden för kapital och gör denna finansieringskälla alltför problematisk. En övergripande EU-politik för små och medelstora företag är därför av avgörande betydelse. En sådan politik måste vara inkluderande, samstämmig och effektiv och ta hänsyn till de olika undergrupperna av små och medelstora företag och deras olika behov.

(2)  Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU(4) skapades en ny typ av handelsplats, tillväxtmarknader för små och medelstora företag, en undergrupp av multilaterala handelsplattformar (MTF-plattformar), i syfte att underlätta tillgång till kapital för små och medelstora företag och hjälpa dem att växa, och för att underlätta ytterligare utveckling av specialiserade marknader som syftar till att tillgodose behoven hos emittenter som är små och medelstora företag och har tillväxtpotential. I direktiv 2014/65/EU förutsågs även följande: ”Uppmärksamhet bör fästas vid hur framtida reglering ytterligare bör stödja och främja användningen av den marknaden så att den blir attraktiv för investerare, och minska de administrativa bördorna och skapa ytterligare incitament för små och medelstora företag att få tillgång till kapitalmarknaderna genom dessa marknader.” Europeiska ekonomiska och sociala kommittén vidhöll i sitt yttrande om kommissionens förslag till denna förordning att den låga kommunikationsnivån och de byråkratiska tillvägagångssätten utgör betydande hinder och att mycket större ansträngningar måste göras för att övervinna dessa. Kommittén konstaterade också att man bör rikta sig mot gräsrötterna genom att involvera sammanslutningar av små och medelstora företag, arbetsmarknadens parter och handelskamrarna.

(3)  Det har dock noterats att emittenter som tas upp till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag omfattas av relativt få regellättnader jämfört med emittenter som tas upp till handel på multilaterala handelsplattformar eller reglerade marknader. De flesta av de krav som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 gäller på samma sätt för alla emittenter, oavsett deras storlek eller vilken handelsplats deras finansiella instrument tas upp till handel på. Den låga nivån av differentiering mellan emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag och på multilaterala handelsplattformar avskräcker multilaterala handelsplattformar från att ansöka om registrering som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag. Det är därför nödvändigt att införa ytterligare proportionerliga lättnader för att på ett adekvat sätt främja användningen av tillväxtmarknader för små och medelstora företag.

(4)  Attraktionskraften hos tillväxtmarknader för små och medelstora företag bör stärkas genom att ytterligare minska de kostnader för efterlevnad och den administrativa börda som emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag står inför. För att säkerställa högsta möjliga standarder för efterlevnad på reglerade marknader bör de lättnader som föreskrivs i denna förordning begränsas till företag noterade på tillväxtmarknader för små och medelstora företag, trots att alla små och medelstora företag inte är noterade på sådana tillväxtmarknader, och trots att alla företag som är noterade på tillväxtmarknader för små och medelstora företag inte är små och medelstora företag. Enligt direktiv 2014/65/EU kan upp till 50 % företag som inte är små eller medelstora tas upp till handel på tillväxtmarknader för små och medelstora företag för att bibehålla lönsamheten hos affärsmodellen för dessa tillväxtmarknader genom, bland annat, likviditet hos värdepapper från företag som inte är små eller medelstora. Mot bakgrund av riskerna med att tillämpa olika uppsättningar regler för emittenter noterade på samma kategori av handelsplats, nämligen tillväxtmarknader för små och medelstora företag, bör de ändringar som fastställts i denna förordning inte begränsas till endast emittenter som är små och medelstora företag. För att uppnå enhetliga villkor för emittenter och tydlighet för investerare bör lättnaderna avseende kostnader för efterlevnad och administrativa bördor gälla för alla emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag, oavsett deras börsvärde. Det behövs en tydligare inriktning på små och medelstora företag – som är de som denna förordning i slutändan ska gynna – och deras behov. En minskning av den byråkratiska bördan är i detta avseende en nödvändig åtgärd, men även andra åtgärder måste vidtas. Det är nödvändigt att förbättra den information som finns direkt tillgänglig för små och medelstora företag om deras finansieringsmöjligheter, i syfte att främja deras utveckling.

(4a)  Framgången för en tillväxtmarknad för små och medelstora företag bör inte bara mätas på basis av antalet noterade företag, utan snarare på basis av de noterade företagens tillväxthastighet. Regellättnader bör gynna små företag med tillväxtpotential.

(5)  Enligt artikel 10 i förordning (EU) nr 596/2014 anses olagligt röjande av insiderinformation föreligga när en person förfogar över insiderinformation och röjer den informationen till en annan person, utom i fall då röjandet sker som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden. Enligt artikel 11.4 ska röjande av insiderinformation i samband med en marknadssondering anses ske som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden, förutsatt att vissa förfaranden fastställda genom marknadssonderingsramen följs. Marknadssonderingar omfattar överföring av information, innan en transaktion aviseras, i syfte att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och villkoren relaterade till den, såsom dess potentiella storlek eller prissättning, till en eller flera potentiella investerare. Under förhandlingsetappen av en privat placering av obligationer inleder emittenter ▌ diskussioner med en begränsad uppsättning av potentiella kvalificerade investerare (enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129(5)), och förhandlar alla transaktionens avtalsvillkor med dessa kvalificerade investerare. Meddelandet av information under den förhandlingsetappen av en privat placering av obligationer syftar till strukturering och slutförande av hela transaktionen, och inte till att bedöma potentiella investerares intresse vad gäller en förutbestämd transaktion. Införande av marknadssondering för privata placeringar av obligationer kan ibland vara betungande och fungera avskräckande mot att inleda diskussioner om sådana transaktioner för både emittenter och investerare. I syfte att göra privat placering av obligationer mer attraktivt bör röjande av insiderinformation till kvalificerade investerare avseende dessa transaktioner anses ske som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden samt undantas från tillämpningsområdet för reglerna för marknadssondering, förutsatt att ett adekvat sekretessavtal har inrättats.

(6)  Viss likviditet hos en emittents aktier kan uppnås genom likviditetsmekanismer såsom marknadsgarantarrangemang eller likviditetsavtal. Ett marknadsgarantarrangemang omfattar ett avtal mellan marknadsoperatören och en tredje part som åtar sig att upprätthålla likviditeten för vissa aktier och i utbyte åtnjuter rabatter på handelsavgifter. Ett likviditetsavtal omfattar ett avtal mellan en emittent och en tredje part som åtar sig att tillhandahålla likviditet för emittentens aktier, och på dennes vägnar. För att säkerställa att marknadsintegriteten upprätthålls till fullo bör likviditetsavtal vara tillgängliga för alla emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag i unionen, förutsatt att ett antal villkor uppfylls. Alla behöriga myndigheter har inte inrättat godtagen marknadspraxis för likviditetsavtal i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) nr 596/2014, vilket innebär att alla emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag för närvarande inte har tillgång till likviditetssystem i unionen. Den avsaknaden av likviditetssystem kan utgöra ett hinder för effektiv utveckling av tillväxtmarknader för små och medelstora företag. Det är därför nödvändigt att skapa en unionsram som gör det möjligt för emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag att ingå ett likviditetsavtal med någon som tillhandahåller likviditet i en annan medlemsstat i avsaknad av en godtagen inrättad marknadspraxis på nationell nivå. Inom denna EU-ram skulle en person som ingår ett sådant likviditetsavtal med någon som tillhandahåller likviditet därför inte anses ägna sig åt marknadsmanipulation. Det är dock mycket viktigt att unionsramen för likviditetsavtal för tillväxtmarknader för små och medelstora företag ▌ inte ersätter, utan snarare kompletterar, befintlig eller framtida godtagen nationell marknadspraxis. Det är av största vikt att behöriga myndigheter ▌ behåller möjligheten att inrätta godtagen marknadspraxis för likviditetsavtal för att skräddarsy sina villkor enligt lokala särdrag eller för att utöka sådana avtal till att omfatta illikvida värdepapper utöver aktier på handelsplatser.

(7)  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av den unionsram för likviditetsavtal som avses i skäl 6, bör förordning (EU) nr 596/2014 ändras för att ge kommissionen befogenhet att anta tekniska standarder för genomförande som tagits fram av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, för fastställande av en mall som ska användas för sådana avtal. Kommissionen bör anta dessa tekniska standarder för genomförande genom genomförandeakter enligt artikel 291 i EUF-fördraget och i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010(6).

(7a)  Användningen av tillväxtmarknader för små och medelstora företag bör främjas aktivt. Många små och medelstora företag är fortfarande omedvetna om denna nya handelsplatskategori.

(8)  Enligt artikel 17.4 i förordning (EU) nr 596/2014 kan emittenter välja att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation om deras legitima intressen sannolikt skulle skadas. Emittenter är dock skyldiga att meddela den behöriga myndigheten om detta och ge en förklaring till de skäl som ligger till grund för beslutet. Kravet för emittenter vars finansiella instrument enbart är upptagna till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag att skriftligen dokumentera skälen till varför de har beslutat att skjuta upp offentliggörandet kan vara betungande. Ett mindre betungande krav för emittenter vars finansiella instrument enbart är upptagna till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag som endast går ut på att förklara skälen till uppskjutningen på begäran av den behöriga myndigheten skulle inte ha någon väsentlig påverkan på den behöriga myndighetens förmåga att övervaka offentliggörandet av insiderinformation, samtidigt som den administrativa bördan för emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag ▌skulle reduceras, under förutsättning att behöriga myndigheter fortfarande ▌meddelas om beslutet att skjuta upp offentliggörandet och skulle kunna inleda en utredning om de hyser tvivel om det beslutet.

(9)  De nuvarande mindre strikta kraven för emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag att endast, i enlighet med artikel 18.6 i förordning (EU) nr 596/2014, tillhandahålla en insiderförteckning på begäran av den behöriga myndigheten har i praktiken en begränsad effekt eftersom dessa emittenter fortfarande omfattas av löpande övervakning av de personer som anses ha insiderinformation inom ramen för löpande projekt. Den befintliga lättnaden bör därför ersättas av en möjlighet för emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag att endast upprätthålla en förteckning över ▌personer vilka, som ett normalt led i fullgörande av åligganden, har regelbunden tillgång till insiderinformation, såsom direktörer, medlemmar av ledningsorgan eller interna rådgivare. Det skulle vara betungande för emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag att omgående uppdatera den fullständiga insiderförteckning som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347. Eftersom vissa medlemsstater anser att insiderförteckningar är en viktig komponent för att säkerställa en högre nivå av marknadsintegritet bör medlemsstaterna dock ges möjlighet att införa ett krav på att emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag tillhandahåller mer omfattande insiderförteckningar som innefattar alla personer som har tillgång till insiderinformation. Dessa förteckningar bör dock innehålla en mindre mängd information än fullständiga insiderförteckningar, med hänsyn till behovet av att säkerställa en proportionerlig administrativ börda för små och medelstora företag.

(9a)  Det är mycket viktigt att klargöra att skyldigheten att upprätta insiderförteckningar åligger både emittenterna och de personer som agerar på deras vägnar eller för deras räkning. Det bör klargöras vilket ansvar personer som agerar på emittentens vägnar eller för dennes räkning har för upprättandet av insiderförteckningar, så att olika tolkningar och praxis i unionen undviks. De relevanta bestämmelserna i förordning (EU) nr 596/2014 bör ändras i enlighet med detta.

(10)  Enligt artikel 19.3 i förordning (EU) nr 596/2014 måste emittenter offentliggöra transaktioner som utförs av personer i ledande ställning och närstående personer till dessa inom tre dagar efter transaktionen. Samma tidsfrist gäller för personer i ledande ställning och närstående personer vad gäller deras skyldighet att rapportera sina transaktioner till emittenten. När emittenter och deltagaremarknaden för utsläppsrätter meddelas sent av personer i ledande ställning och närstående personer om deras transaktioner är det tekniskt krävande för dessa emittenter och deltagaremarknaden för utsläppsrätter att följa tredagarsfristen, vilket kan ge upphov till ansvarsproblem. Emittenter och deltagare på marknaden för utsläppsrätter bör därför tillåtas att offentliggöra transaktioner inom två dagar efter det att dessa transaktioner har meddelats av personerna i ledande ställning och de närstående personerna.

(10a)  Artikel 1.4 (vad gäller erbjudanden av värdepapper till allmänheten) och 1.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 tillåter en emittent att under vissa omständigheter låta bli att utarbeta ett prospekt, om det rör sig om ett erbjudande om utbyte av värdepapper, en fusion eller en delning. I stället måste ett dokument som innehåller viss minimiinformation som beskriver transaktionen och dess inverkan på emittenten göras tillgängligt för marknaden. Ett sådant dokument varken granskas eller godkänns av en nationell behörig myndighet och dess innehåll bör vara mindre omfattande än ett prospekts innehåll. En oavsiktlig följd av ett sådant undantag är att ett icke noterat emittentföretag under vissa omständigheter kan låta sina aktier tas upp till handel för första gången utan att utarbeta något prospekt, vilket innebär dels att investerare går miste om den värdefulla information som ett prospekt innehåller, dels att granskning av en nationell behörig myndighet av den information som tillhandahålls marknaden undgås. Därför är det lämpligt att det införs krav på att utarbeta ett prospekt för icke noterade emittenter som vill få till stånd ett upptagande till handel efter ett erbjudande om utbyte av värdepapper, en fusion eller en delning.

(10b)  Artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 medger för närvarande inte användning av förenklade prospekt för emittenter vars aktierelaterade värdepapper kontinuerligt har tagits upp till handel på en reglerad marknad eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag under som minst de senaste 18 månaderna och som vill emittera värdepapper som ger åtkomst till aktierelaterade värdepapper som är utbytbara mot tidigare emitterade aktierelaterade värdepapper. Därför bör artikel 14 ändras så att emittenter tillåts att använda förenklade prospekt.

(11)  Tillväxtmarknader för små och medelstora företag bör inte uppfattas som ett slutligt steg i emittenters expansion och bör möjliggöra för framgångsrika företag att växa och en dag flytta till reglerade marknader, för att dra nytta av bättre likviditet och en större grupp av investerare. För att underlätta övergången från en tillväxtmarknad för små och medelstora företag till en reglerad marknad bör växande företag ▌ enligt vad som fastställs i artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 kunna använda de förenklade reglerna för offentliggörande för upptagning på en reglerad marknad av värdepapper som är utbytbara mot tidigare emitterade värdepapper, under förutsättning att de företagen har erbjudit allmänheten värdepapper som kontinuerligt har varit upptagna till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i minst två år och att de fullt ut har uppfyllt kraven på offentliggörande och rapportering under hela perioden de har varit börsnoterade. Denna period borde göra det möjligt för emittenter att ha en tillräcklig verksamhetstid och förse marknaden med information om sina finansiella resultat och rapporteringskrav enligt reglerna i direktiv 2014/65/EU.

(12)  Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002(7) är emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag inte skyldiga att offentliggöra sina årsredovisningar enligt IFRS. För att undvika att frångå standarderna för reglerade marknader bör dock emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag som önskar använda de förenklade reglerna för offentliggörande för en överföring till en reglerad marknad utarbeta sina senaste årsredovisningar, inbegripet jämförande information för det föregående året i enlighet med den förordningen, under förutsättning att det krävs att de upprättar en koncernredovisning. Emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag som inte behöver upprätta en koncernredovisning bör uppfylla kraven i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där företaget är etablerat.

(12a)  Syftet med denna förordning överensstämmer fullständigt med målen för EU-tillväxtprospektet, i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. EU-tillväxtprospektet är kort och därför ekonomiskt att ta fram, vilket minskar kostnaderna för små och medelstora företag. Små och medelstora företag bör kunna välja att använda EU-tillväxtprospektet. De aktuella definitionerna av små och medelstora företag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 kan vara för begränsande, i synnerhet för emittenter som eftersträvar att tas upp till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag och som ofta är större än traditionella små och medelstora företag. Som ett resultat av detta skulle mindre företag, vid en börsintroduktion som omedelbart följs av att företagets värdepapper för första gången tas upp till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, inte kunna använda EU-tillväxtprospektet, trots att deras börsvärde efter det att deras värdepapper för första gången tagits upp till handel understiger 200 miljoner EUR. Därför bör artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ändras så att företag som eftersträvar en börsintroduktion med ett preliminärt börsvärde som understiger 200 miljoner EUR tillåts att upprätta ett EU-tillväxtprospekt.

(12b)  Eftersom små och medelstora företag har stor betydelse för unionens ekonomi bör särskild uppmärksamhet ägnas åt hur unionslagstiftningen om finansiella tjänster påverkar små och medelstora företags finansiering. Kommissionen bör, för att bekräfta denna betydelse, vid sin översyn av all lagstiftning som påverkar finansieringen av små och medelstora börsnoterade och icke börsnoterade företag analysera rättsliga och administrativa hinder, bland annat avseende forskning, som begränsar eller förhindrar investeringar i små och medelstora företag. Därvid bör kommissionen bedöma hur flödet av kapital till små och medelstora företag utvecklas och sträva efter att skapa ett gynnsamt regelverk för att främja finansieringen av små och medelstora företag.

(13)  Förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)  De ändringar som fastställs i denna förordning bör börja tillämpas från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande. Artikel 1 ska dock börja tillämpas tolv månader efter det att förordningen har trätt i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) nr 596/2014

Förordning (EU) nr 596/2014 ska ändras på följande sätt:

1.  I artikel 11 ska följande punkt 1a införas:"

”1a. Om ett erbjudande om värdepapper endast riktas till kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2 e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129* ska meddelande av information till dessa kvalificerade investerare i syfte att förhandla avtalsvillkoren för deras deltagande i en emission av obligationer av en emittent som har finansiella instrument upptagna till handel på en handelsplats eller av en tredje part som agerar på dess vägnar eller för dess räkning inte utgöra marknadssondering. Detta meddelande av information ska anses ha skett som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden i enlighet med artikel 10.1 och ska därför inte utgöra olagligt röjande av insiderinformation. Emittenten ska säkerställa att de kvalificerade investerare som mottar informationen är medvetna om, och skriftligen bekräftar, de rättsliga skyldigheter som detta för med sig och de sanktioner som är tillämpliga vid insiderhandel och olagligt röjande av insiderinformation.

_______________________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 12).”.

"

2.  I artikel 13 ska följande punkter 12 och 13 införas:"

”12. Utan att det påverkar den nationella godtagna marknadspraxis som inrättats i enlighet med punkterna 1–11 får en emittent vars finansiella instrument har tagits upp till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag ingå ett likviditetsavtal för sina aktier och använda en unionsmall som ska tas fram av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i enlighet med punkt 13, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

   a) Villkoren för likviditetsavtalet stämmer överens med de kriterier som fastställs i artikel 13.2 i denna förordning och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/908**.
   b) Likviditetsavtalet inrättas i enlighet med den mall som hänvisas till i punkt 13.
   c) Den som tillhandahåller likviditet är vederbörligen auktoriserad av den behöriga myndigheten i enlighet med direktiv 2014/65/EU och registrerad som en marknadsaktör hos marknadsoperatören eller det värdepappersföretag som driver verksamheten på tillväxtmarknaden för små och medelstora företag.
   d) Marknadsoperatören eller det värdepappersföretag som driver verksamheten på tillväxtmarknaden för små och medelstora företag bekräftar skriftligen att den/det mottagit en kopia av likviditetsavtalet och går med på detta avtals villkor.

Den emittent som hänvisas till i första stycket i denna punkt ska vid alla tidpunkter kunna påvisa att de villkor enligt vilka avtalet ingicks hela tiden är uppfyllda. Denna emittent och det värdepappersföretag som driver verksamheten på tillväxtmarknaden för små och medelstora företag ska förse de relevanta behöriga myndigheterna med en kopia av likviditetsavtalet på deras begäran.

13.  Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att fastställa en sådan avtalsmall som avses i punkt 12 och som ska användas vid ingående av likviditetsavtal för att säkerställa efterlevnad av de villkor som fastställs i punkt 2, inbegripet vad gäller öppenhet och tillhandahållande av likviditet.

Esma ska senast den [8 månader från och med den dag då denna förordning träder ikraft] överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen.

Till kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket, i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

** Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/908 av den 26 februari 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om fastställande av tekniska standarder för tillsyn för kriterierna, förfarandet och kraven för fastställande av en godtagen marknadspraxis och kraven för att bibehålla den, avsluta den eller ändra villkoren för dess godkännande (EUT L 153, 10.6.2016, s. 3). ”.

"

3.  I artikel 17.4 ska följande stycke läggas till:"

Genom undantag från tredje stycket ska emittenter vars finansiella instrument endast har tagits upp till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag endast på begäran ▌ tillhandahålla den behöriga myndigheten en skriftlig förklaring ▌. Förutsatt att emittenten kan motivera sitt beslut om uppskjutning ska den inte vara skyldig att bevara dokumentation avseende denna förklaring.”.

"

4.  I artikel 18 ska punkterna 1–6 ersättas med följande:"

1. Emittenter och personer som handlar på deras vägnar eller för deras räkning ska

   a) upprätta en förteckning över alla personer som har tillgång till insiderinformation och som antingen är anställda av dem med anställningsavtal eller på annat vis utför uppgifter genom vilka de har tillgång till insiderinformation, såsom rådgivare, revisorer eller kreditvärderingsinstitut (insiderförteckning),
   b) utan dröjsmål uppdatera insiderförteckningen i enlighet med punkt 4, och
   c) överlämna insiderförteckningen till den behöriga myndigheten så snart som möjligt efter begäran från myndigheten.

2.  Emittenter och personer som handlar på deras vägnar eller för deras räkning ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att alla personer som förekommer på insiderförteckningen skriftligen bekräftar att de är medvetna om de rättsliga skyldigheter som detta för med sig och de sanktioner som är tillämpliga vid insiderhandel och olagligt röjande av insiderinformation.

Om en annan person får i uppgift av emittenten att utarbeta och uppdatera emittentens insiderförteckning förblir emittenten till fullo ansvarig för efterlevnaden av denna artikel. Emittenten ska alltid behålla åtkomsträtten till den insiderförteckning som den andra personen utarbetar.

3.  I insiderförteckningens ska åtminstone följande ingå:

   a) Identiteten på de personer som har tillgång till insiderinformation.
   b) Skälen till att en person förts upp på insiderförteckningen.
   c) Datum och klockslag för när den personen fick tillgång till insiderinformation.
   d) Datum då insiderförteckningen upprättades.

4.  Emittenter och personer som handlar på deras vägnar eller för deras räkning ska uppdatera sin insiderförteckning utan dröjsmål, inklusive med datum för uppdateringen, under följande omständigheter:

   a) När anledningen till att en person förekommer på insiderförteckningen ändras.
   b) När en ny person får tillgång till insiderinformation och därför behöver läggas till i insiderförteckningen.
   c) När en person inte längre har tillgång till insiderinformation.

Vid varje uppdatering ska datum och klockslag för den ändring som föranledde uppdateringen specificeras.

5.  Emittenter och personer som handlar på deras vägnar eller för deras räkning ska bevara sin insiderförteckning under en period på minst fem år efter det att den upprättats eller uppdaterats.

6.  Emittenter vars finansiella instrument har tagits upp till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag ska i sina insiderförteckningar endast tillåtas att ta med de personer som, på grund av sin funktion eller befattning hos emittenten, har regelbunden tillgång till insiderinformation.

Genom undantag från första stycket och om det är motiverat med hänsyn till betänkligheter avseende nationella marknaders integritet får medlemsstaterna begära att emittenter vars finansiella instrument har tagits upp till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag använder sig av sådana insiderförteckningar som avses i punkt 1 a och som innehåller de uppgifter som specificeras i det format som utarbetats av Esma i enlighet med tredje stycket.

Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande för att fastställa det exakta formatet för de insiderförteckningar som avses i andra stycket genom att utarbeta tekniska standarder för genomförande. Formatet för insiderförteckningarna ska avpassas efter och vara mindre strikt än formatet för de insiderförteckningar som avses i punkt 9 i denna artikel.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen senast den … [8 månader efter ikraftträdandet]. Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Den förteckningen ska tillhandahållas den behöriga myndigheten så snart som möjligt efter begäran från densamma.”.

"

5.  I ▌ artikel 19. 3 ska första stycket ersättas med följande ▌:"

”Emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter ska ha två affärsdagar efter mottagandet av en anmälan enligt punkt 1 för att offentliggöra informationen i denna anmälan.”.

"

5a.  Artikel 35.2 ska ersättas med följande:"

”2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.5 och 6.6, 12.5, 17.2 tredje stycket, 17.3, 19.13 och 19.14 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [datum då denna ändringsakt träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.”.

"

Artikel 2

Ändringar av förordning (EU) ▌2017/1129

▌Förordning (EU) 2017/1129 ska ändras på följande sätt:

1.  I artikel 1 ska följande punkter läggas till som punkt 6a och punkt 6b:"

”6a. Undantagen i punkterna 4 f och 5 e ska endast gälla aktierelaterade värdepapper om

   a) de aktierelaterade värdepapper som erbjuds redan har tagits upp till handel på en reglerad marknad före uppköpet och transaktionen och uppköpet anses inte vara ett omvänt förvärv i den mening som avses i punkt B19 i IFRS 3 Rörelseförvärv som godkänts av Europeiska unionen, eller
   b) den myndighet som har behörighet att granska prospektet i enlighet med direktiv 2004/25 EG har godkänt det dokument som avses i punkt 4 f eller punkt 5 e i förväg.

6b.  Undantagen i punkterna 4 g och 5 f ska endast gälla aktierelaterade värdepapper i följande fall:

   a) Den övertagande enhetens aktierelaterade värdepapper har redan tagits upp till handel på en reglerad marknad före transaktionen.
   b) Den delade enhetens aktierelaterade värdepapper har redan tagits upp till handel på en reglerad marknad före transaktionen.
   c) Fusionen anses inte vara ett omvänt förvärv i den mening som avses i punkt B19 i IFRS 3 Rörelseförvärv som godkänts av Europeiska unionen.”

"

2.   Artikel 14 ska ändras på följande sätt:

a)   Punkt 1 första stycket ska ändras på följande sätt:

i)  Led b ska ersättas med följande:"

”b) Utan att det påverkar artikel 1.5, emittenter vars aktierelaterade värdepapper kontinuerligt har tagits upp till handel på en reglerad marknad eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag under som minst de senaste 18 månaderna, som emitterar icke aktierelaterade värdepapper eller värdepapper som ger åtkomst till aktierelaterade värdepapper som är utbytbara mot emittentens befintliga aktierelaterade värdepapper som redan har tagits upp till handel.”.

"

ii)  Följande led d ska läggas till:"

”d) Emittenter vars värdepapper har erbjudits till allmänheten och har varit upptagna till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag kontinuerligt under minst två år, som fullt ut har uppfyllt kraven på offentliggörande och rapportering under hela den period som värdepappren har varit upptagna till handel, och som eftersträvar upptagning på en reglerad marknad av värdepapper som är utbytbara mot tidigare emitterade värdepapper.”.

"

b)   ▌ Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)  I andra stycket ska följande mening läggas till:"

”För emittenter som avses i punkt 1 första stycket led d vars värdepapper har varit upptagna till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, som kommer att vara skyldiga att upprätta en koncernredovisning i enlighet med direktiv 2013/34/EU när deras värdepapper har tagits upp till handel på en reglerad marknad, ska de senaste årsredovisningarna som avses i artikel 14.3 a, innehållande jämförande information för det föregående året som inbegrips i det förenklade prospektet, utarbetas i enlighet med IFRS som godkänts i unionen i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002***.

________________________________

*** Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1). ”.

"

ii)  Följande stycken ska läggas till:"

”För emittenter som avses i punkt 1 första stycket led d vars värdepapper har varit upptagna till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, som inte kommer att vara skyldiga att upprätta en koncernredovisning i enlighet med direktiv 2013/34/EU när deras värdepapper har tagits upp till handel på en reglerad marknad, ska de senaste årsredovisningarna som avses i artikel 14.3 a, innehållande jämförande information för det föregående året som inbegrips i det förenklade prospektet, utarbetas i enlighet med den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där företaget är etablerat.

För emittenter i tredjeländer vars värdepapper har varit upptagna till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, ska de senaste årsredovisningarna som avses i artikel 14.3 a, innehållande jämförande information för det föregående året som inbegrips i det förenklade prospektet, utarbetas i enlighet med den nationella redovisningsstandard i tredjelandet som motsvarar förordning (EG) nr 1606/2002. Om ett sådant tredjelands nationella redovisningsstandard inte motsvarar IFRS ska årsredovisningarna justeras retroaktivt i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002.”.

"

c)  Punkt 3 andra stycket led e ska ändras på följande sätt:"

”e) För aktierelaterade värdepapper, inbegripet värdepapper som ger åtkomst till aktierelaterade värdepapper, en redogörelse för rörelsekapital, en redogörelse för kapital och skuldsättning, information om eventuella intressekonflikter och transaktioner med närstående parter, större aktieägare och, i förekommande fall, proformaredovisning.”.

"

3.  I artikel 15.1 första stycket ska följande led läggas till:"

”ca) Andra emittenter än små och medelstora företag som erbjuder aktier till allmänheten samtidigt som de ansöker om upptagande av dessa aktier på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, under förutsättning att de inte redan har aktier upptagna till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag och att produkten av följande två beståndsdelar understiger 200 000 000 EUR:

   i) Det slutliga emissionsbeloppet eller det maximala beloppet i det fall som avses i artikel 17.1 b i.
   ii) Det totala antalet utestående aktier omedelbart efter aktieerbjudandet till allmänheten, beräknat antingen på den volym aktier som erbjuds till allmänheten eller på den maximala volymen aktier som erbjuds till allmänheten, i det fall som avses i artikel 17.1 b i.”.

"

4.  I bilaga V ska punkt II ersättas med följande:"

”II. En redogörelse för eget kapital och skuldsättning (endast för aktierelaterade värdepapper som emitterats av företag med ett börsvärde på över 200 000 000 EUR) och en redogörelse för rörelsekapital (endast för aktierelaterade värdepapper).

Syftet är att ge information om emittentens eget kapital och skuldsättning samt information om huruvida rörelsekapitalet är tillräckligt för att tillgodose emittentens aktuella behov eller, om inte, emittentens plan för hur det ytterligare rörelsekapital som behövs ska anskaffas.”

"

Artikel 2a

Ändringar av direktiv 2014/65/EU

I artikel 33 i direktiv 2014/65/EU ska följande punkt läggas till:"

”9. Kommissionen ska inrätta en grupp bestående av sakkunniga intressenter senast [6 månader efter förordningens ikraftträdande] för att bevaka hur tillväxtmarknaderna för små och medelstora företag fungerar och hur framgångsrika de är. Senast [18 månader efter denna förordnings ikraftträdande] ska gruppen offentliggöra en rapport om sina slutsatser.”

"

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska börja tillämpas den … [dagen för ikraftträdandet]. Artikel 1 ska dock börja tillämpas den [tolv månader efter ikraftträdandet].

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordföranden Ordföranden

(1)* TEXTEN HAR ÄNNU INTE GENOMGÅTT JURISTLINGVISTISK SLUTGRANSKNING
(2)EUT C 440, 6.12.2018, s. 79.
(3)Europaparlamentets ståndpunkt av den 18 april 2019.
(4)Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).
(5)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG.
(6)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).
(7)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).

Senaste uppdatering: 24 april 2019Rättsligt meddelande