Index 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 109kWORD 48k
Dinsdag 16 juli 2019 - Straatsburg Definitieve uitgave
Verkiezing van de voorzitter van de Commissie
P9_TA(2019)0002

Besluit van het Europees Parlement van 16 juli 2019 betreffende de verkiezing van de voorzitter van de Commissie (2019/2041(INS))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel van artikel 17, lid 7, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–  gezien Verklaring nr. 11, gehecht aan de Slotakte van de intergouvernementele conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen,

–  gezien Besluit (EU) 2019/1136 van de Europese Raad van 2 juli 2019(1) waarbij Ursula von der Leyen als kandidate voor het ambt van voorzitter van de Commissie wordt voorgedragen,

–  gezien de verklaring en de uiteenzetting van haar beleidslijnen, afgelegd door Ursula von der Leyen in de plenaire vergadering op 16 juli 2019,

–  gezien artikel 124 van zijn Reglement,

1.  verkiest Ursula von der Leyen tot voorzitter van de Commissie voor de ambtstermijn welke loopt van 1 november 2019 tot en met 31 oktober 2024;

2.  verzoekt zijn Voorzitter aan de Raad en aan Ursula von der Leyen te vragen om, in onderlinge overeenstemming, de kandidaten voor een benoeming tot lid van de Commissie voor te stellen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Europese Raad en de Raad, alsmede aan de gekozen voorzitter van de Commissie.

(1) PB L 179I van 3.7.2019, blz. 2.

Laatst bijgewerkt op: 8 oktober 2019Juridische mededeling