Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2733(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0014/2019

Debaty :

PV 18/07/2019 - 3.2
CRE 18/07/2019 - 3.2

Głosowanie :

PV 18/07/2019 - 7.2
CRE 18/07/2019 - 7.2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0005

Teksty przyjęte
PDF 136kWORD 54k
Czwartek, 18 lipca 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Sytuacja na granicy USA–Meksyk
P9_TA(2019)0005RC-B9-0014/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie sytuacji na granicy USA–Meksyk (2019/2733(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, który stanowi, że dobro dziecka musi być traktowane priorytetowo oraz że każde dziecko ma prawo do utrzymywania osobistego związku i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców,

–  uwzględniając Międzynarodową konwencję o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących i członków ich rodzin,

–  uwzględniając oświadczenia członków Kongresu Stanów Zjednoczonych wydane po wizycie w ośrodkach detencyjnych w lipcu 2019 r.,

–  uwzględniając Konwencję dotyczącą statusu uchodźców z 1951 r. oraz Protokół dotyczący statusu uchodźców z 1967 r.,

–  uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka z 1989 r.,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając wytyczne UE w sprawie obrońców praw człowieka z 2008 r.,

–  uwzględniając inicjatywy polityczne obecnej administracji USA w zakresie migracji i azylu oraz protokoły ochrony migrantów (Migrant Protection Protocols – MPP),

–  uwzględniając oświadczenie wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet z 8 lipca 2019 r.,

–  uwzględniając oświadczenie p.o. sekretarza bezpieczeństwa wewnętrznego USA z 9 lipca 2019 r.,

–  uwzględniając memorandum Biura Inspektora Generalnego Stanów Zjednoczonych (Office of Inspector General – OIG) dla Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i dla p.o. sekretarza bezpieczeństwa wewnętrznego Stanów Zjednoczonych z 2 lipca 2019 r. w sprawie sytuacji w ośrodku recepcyjnym „Rio Grande Valley”,

–  uwzględniając globalne porozumienie w sprawie migracji przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 19 grudnia 2018 r.,

–  uwzględniając Deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych z 1776 r.,

–  uwzględniając art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i UE uznają prawa człowieka za niezbywalne i podstawowe prawo właściwe wszystkim ludziom;

B.  mając na uwadze, że w ostatnich latach kryzys połączony z występowaniem przemocy i głęboko zakorzenionego ubóstwa skłania rodziny, w tym młodzież i dzieci, do ucieczki z Meksyku i północnego trójkąta Ameryki Środkowej (Salwador, Gwatemala i Honduras) oraz do poszukiwania bezpieczeństwa, ochrony i stabilności ekonomicznej w USA;

C.  mając na uwadze, że Stany Zjednoczone są tradycyjnie krajem imigracji, w którym spotykają się różne społeczności;

D.  mając na uwadze, że każde suwerenne państwo ma prawo decydować o warunkach wjazdu i pobytu cudzoziemców, ale jednocześnie musi przestrzegać wszystkich stosownych międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka;

E.  mając na uwadze, że w 2018 r. Stany Zjednoczone były zdecydowanie największym darczyńcą pomocy na rzecz Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), przekazując łącznie 1 589 776 543 USD;

F.  mając na uwadze, że Stany Zjednoczone przyjęły rygorystyczne środki dotyczące migrantów i osób ubiegających się o azyl, którzy przekraczają granicę w poszukiwaniu niezbywalnego prawa do życia, wolności i szczęścia;

G.  mając na uwadze, że na granicy USA–Meksyk dochodzi do sytuacji nadzwyczajnej pod względem humanitarnym, ponieważ migranci i osoby ubiegające się o azyl są zatrzymywani po stronie amerykańskiej po przekroczeniu granicy; mając na uwadze, że sytuacja, w której znajdują się dzieci, jest szczególnie alarmująca i godna potępienia, ponieważ setki z nich są przetrzymywane w namiotowych miastach na granicy lub są więzione w ośrodkach detencyjnych, które nie spełniają minimalnych standardów humanitarnych, z uwagi na przeludnienie, brak odpowiedniej opieki zdrowotnej, przyzwoitego wyżywienia i właściwych warunków sanitarnych;

H.  mając na uwadze, że w memorandum w sprawie sytuacji w ośrodku recepcyjnym „Rio Grande Valley”, przygotowanym przez Biuro Inspektora Generalnego USA dla Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwrócono uwagę na „pilne kwestie wymagające natychmiastowej uwagi i reakcji” ze względu na „duże przeludnienie i długotrwałe przetrzymywanie pozbawionych opieki cudzoziemskich dzieci, rodzin i samotnych dorosłych, którzy wymagają natychmiastowej opieki”, i w związku z tym wezwano do podjęcia „natychmiastowych kroków w celu zmniejszenia stanowiącego zagrożenie przeludnienia i poprawy warunków długotrwałego przetrzymywania dzieci i dorosłych w «Rio Grande Valley»”;

I.  mając na uwadze, że pozbawianie dzieci wolności z powodu ich własnego lub ich rodziców statusu imigracyjnego nigdy nie leży w najlepszym interesie dziecka, wykracza poza wymóg konieczności, staje się rażąco niewspółmiernym postępowaniem i może stanowić okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie migrujących dzieci; mając na uwadze, że każde pozbawienie wolności dorosłych migrantów lub osób ubiegających się o azyl powinno być środkiem ostatecznym, a jeżeli musi nastąpić, powinno trwać jak najkrócej, z zachowaniem należytych procedur i w warunkach, które są w pełni zgodne ze wszystkimi odpowiednimi międzynarodowymi normami w dziedzinie praw człowieka;

J.  mając na uwadze, że według danych ujawnionych Amnesty International przez amerykański Urząd ds. Ceł i Ochrony Granic, w okresie od 2017 r. do sierpnia 2018 r. po przekroczeniu granicy rozdzielono około 8 tys. rodzin; mając na uwadze, że dane te pomijają wiele innych przypadków separacji, takich jak te między dziećmi a ich starszym rodzeństwem, ciotkami i wujkami, dziadkami i innymi niebezpośrednimi członkami rodziny;

K.  mając na uwadze, że sędzia federalny z San Diego nakazał administracji USA zaprzestanie separacji w czerwcu 2018 r.; mając jednak na uwadze, że według danych przekazanych sędziemu federalnemu amerykański Urząd ds. Ceł i Ochrony Granic nadal egzekwował separacje, i co najmniej 245 dzieci zostało odseparowanych od rodzin od czerwca 2018 r., a w wielu przypadkach brak jest właściwej dokumentacji pozwalającej na ustalenie miejsca pobytu dzieci;

L.  mając na uwadze, że do grudnia 2018 r. Departament Zdrowia i Usług Społecznych Stanów Zjednoczonych zidentyfikował 2 737 odseparowanych dzieci, przyznając przy okazji, że tysiące dzieci mogły zostać odseparowane od 2017 r., przy czym administracja nie jest w stanie ich zidentyfikować ze względu na brak skutecznego systemu śledzenia;

M.  mając na uwadze, że rozdzielanie rodzin i bezterminowe przetrzymywanie stanowi przykład złego traktowania; mając na uwadze, że dzieci mieszkające w placówkach z dala od rodziny są szczególnie narażone na znęcanie psychiczne i fizyczne, co może prowadzić do trwałych problemów rozwojowych, obrażeń i głębokich urazów, a także powodować poważne negatywne skutki społeczne;

N.  mając na uwadze, że zgodnie z doniesieniami Amerykańskiej Unii Wolności Obywatelskich oraz różnymi oświadczeniami rzeczników Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych USA oraz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wiadomo, że co najmniej sześcioro dzieci zmarło w areszcie imigracyjnym od zeszłego roku, co zdarza się po raz pierwszy od prawie dekady w przypadku dzieci zatrzymywanych przez amerykański Urząd ds. Ceł i Ochrony Granic;

O.  mając na uwadze, że według danych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w 2019 r. zginęło jak dotąd 197 osób próbujących przedostać się do USA z Meksyku, w tym co najmniej 13 dzieci; mając na uwadze, że liczba zgonów stale rośnie w ciągu ostatnich 5 lat, przy czym w latach 2014–2018 odnotowano łącznie ponad 1 900 przypadków śmiertelnych;

P.  mając na uwadze, że w ostatnich tygodniach władze Meksyku zintensyfikowały wysiłki w zakresie egzekwowania prawa w polityce migracyjnej, co doprowadziło do zwiększenia liczby migrantów zatrzymanych i deportowanych;

Q.  mając na uwadze, że wobec swojej tragicznej sytuacji migranci, głównie z Ameryki Środkowej, nie mają innego wyboru niż podróżować do USA i przekraczać granicę; mając na uwadze, że presja na granicy południowej i północnej prowadzi do sytuacji, w której tysiące migrantów, w większości kobiety i dzieci, naraża życie;

R.  mając na uwadze, że Meksyk, w opinii jego własnego rządu, przechodzi obecnie ostry kryzys bezpieczeństwa publicznego; mając na uwadze, że na podstawie amerykańskich protokołów ochrony migrantów osoby ubiegające się o azyl są odsyłane do Meksyku, w tym do dwóch najbardziej niebezpiecznych stanów położonych na północy kraju – Kalifornia Dolna i Chihuahua – gdzie mieszkają w wyjątkowo trudnych warunkach, w których mogą paść ofiarą poważnych przestępstw, w tym uprowadzeń, napaści na tle seksualnym i przemocy;

S.  mając na uwadze, że masowe odsyłanie osób ubiegających się o azyl, nielegalne rozdzielanie rodzin oraz arbitralne i nieograniczone przetrzymywanie osób ubiegających się o azyl bez możliwości zwolnienia stanowi okrutną politykę i rażące naruszenie zarówno amerykańskiego prawa azylowego, jak i prawa międzynarodowego;

T.  mając na uwadze, że w dniu 27 czerwca 2019 r. Izba Reprezentantów USA przyjęła pakiet na kwotę 4,6 mld USD, aby zaradzić sytuacji na granicy USA z Meksykiem;

U.  mając na uwadze, że oddziały biur ONZ ds. praw człowieka w Meksyku i Ameryce Środkowej udokumentowały liczne przypadki łamania praw człowieka i nadużyć wobec migrantów i osób ubiegających się o azyl podczas tranzytu, w tym nadmierne użycie siły, arbitralne pozbawienie wolności, rozdzielanie rodzin, odmowę dostępu do usług, zawracanie na granicy i arbitralne wydalenia;

V.  mając na uwadze, że Konwencję ONZ o prawach dziecka podpisało i ratyfikowało 195 stron; mając na uwadze, że Stany Zjednoczone są jedynym państwem członkowskim ONZ, które nie ratyfikowało tej konwencji;

W.  mając na uwadze, że partnerstwo UE–USA opiera się tradycyjnie na silnych więzach politycznych, kulturowych, gospodarczych i historycznych oraz na wspólnych wartościach, takich jak wolność, demokracja, wspieranie pokoju i stabilności, prawa człowieka i praworządność; mając na uwadze, że bliskie stosunki UE–USA mają zasadnicze znaczenie dla budowania bardziej demokratycznego, bezpiecznego i dostatniego świata;

1.  jest głęboko zaniepokojony sytuacją migrantów i osób ubiegających się o azyl na granicy USA–Meksyk, zwłaszcza migrujących dzieci;

2.  ubolewa nad licznymi ofiarami śmiertelnymi wśród osób podróżujących szlakami w kierunku granicy USA–Meksyk; wyraża najgłębszą solidarność ze wszystkimi ofiarami i ich rodzinami;

3.  jest zaniepokojony katastrofalnymi warunkami, w jakich migranci i osoby ubiegające się o azyl, a zwłaszcza dzieci, są przetrzymywani w ośrodkach detencyjnych w Stanach Zjednoczonych, w których brakuje dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej, przyzwoitego wyżywienia i właściwych warunków sanitarnych; wyraża głębokie ubolewanie z powodu śmierci w ostatnich miesiącach siedmiu nieletnich migrantów, którzy przebywali pod nadzorem Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA, i popiera wszelkie wysiłki Kongresu i administracji Stanów Zjednoczonych na rzecz nadzoru, zbadania, przejrzystości i odpowiedzialności w związku z okolicznościami tych zgonów;

4.  podkreśla, że środki zarządzania granicami muszą być zgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami USA w zakresie praw człowieka i nie powinny opierać się na krótkowzrocznej polityce, której celem jest wykrywanie, zatrzymywanie i szybkie wydalanie nielegalnych imigrantów;

5.  wzywa do zagwarantowania praw człowieka, bezpieczeństwa i dostępu do zgodnych z prawami człowieka procedur azylowych, w tym poprzez przestrzeganie zasady non-refoulement i zapewnienie godnych warunków przyjmowania;

6.  ubolewa nad rozdzielaniem rodzin, które może powodować systematyczne traumatyzowanie dzieci i ich najbliższych rodzin i jest metodą, która – jak się wydaje – stanowi dla obecnej administracji USA narzędzie polityki imigracyjnej mające na celu zniechęcenie osób poszukujących bezpieczeństwa;

7.  podkreśla, że rozdzielanie rodzin i zatrzymywanie imigrantów nigdy nie leży w najlepszym interesie dziecka;

8.  odnotowuje memorandum OIG i podobne sprawozdania oraz wzywa USA do przeglądu wszystkich obecnych polityk w dziedzinie migracji i praktyk, które naruszają międzynarodowe prawo w zakresie praw człowieka, w tym podstawowe prawo do ubiegania się o azyl, zasadę non-refoulement oraz prawo do godności ludzkiej;

9.  wzywa rząd USA, aby położył kres rozdzielaniu rodzin i pilnie doprowadził do połączenia z rodzinami wszystkich dzieci, które są nadal odseparowane od rodziców lub opiekunów, w celu zapewnienia ich ponownej adaptacji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb takich dzieci;

10.  wzywa właściwe organy USA do natychmiastowego zapewnienia wszystkim zatrzymanym dostępu do podstawowych praw, takich jak prawo do wody, żywności, zdrowia i schronienia;

11.  wzywa władze USA, aby w trybie pilnym znalazły dla migrantów i osób ubiegających się o azyl – zarówno dzieci, jak i dorosłych – rozwiązania niepolegające na pozbawieniu wolności; żąda, by dzieci, których to dotyczy, wróciły do swoich rodzin;

12.  wzywa rząd USA do ratyfikowania Konwencji ONZ o prawach dziecka, która została podpisana przez USA w 1995 r., ale nigdy później nie została przyjęta, co oznacza, że USA jest jedynym krajem na świecie, który jej nie przyjął; wzywa rząd USA do ratyfikowania trzeciego protokołu fakultatywnego do Konwencji, dotyczącego procedury komunikacji w przypadku skarg;

13.  wyraża poważne zaniepokojenie ostatnimi operacjami Służb Imigracyjnych i Celnych USA (ICE) przeciwko migrantom nieposiadającym dokumentów, głównie z Ameryki Środkowej, ich rodzicom i dzieciom, czego skutkiem jest kryminalizacja tych osób;

14.  uważa, że reagowanie na przepływy migracyjne represjami lub kryminalizacją sprzyja ksenofobii, nienawiści i przemocy;

15.  jest zaniepokojony ostatnimi zmianami w polityce migracyjnej przyjętymi przez władze Meksyku i wzywa rząd meksykański do przestrzegania międzynarodowych standardów i praw człowieka przy zajmowaniu się kwestią migracji;

16.  uważa, że wojsko nie jest właściwym narzędziem rozwiązywania problemów związanych z migracją; zwraca uwagę, że sytuacją na granicy powinny się zająć wyspecjalizowane siły policyjne, które byłyby odpowiednio przeszkolone i poinstruowane, by szanować prawa człowieka i godność migrantów;

17.  uznaje, że migracja stanowi globalne wyzwanie, i wzywa kraje pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia do współpracy w celu zajęcia się podstawowymi przyczynami przepływów migracyjnych w ramach kompleksowego podejścia; w tym kontekście ponownie wyraża pełne poparcie dla opracowania i wdrożenia globalnego porozumienia w sprawie uchodźców oraz globalnego porozumienia w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji, które będą stanowić istotną okazję do poprawy zarządzania migracją i sprostania wyzwaniom z nią związanym;

18.  podtrzymuje swoją wiarę w otwarty i sprawiedliwy handel i wyraża zdecydowane przekonanie, że przymus ekonomiczny i groźba wprowadzenia ceł retorsyjnych przynoszą skutki odwrotne do zamierzonych i prawdopodobnie nie pomogą suwerennym krajom w znalezieniu konstruktywnych i trwałych rozwiązań dla wyzwań politycznych takich jak migracja;

19.  wyraża uznanie dla indywidualnych osób i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które dopilnowują, by migranci korzystali z najbardziej podstawowych praw, takich jak prawo do wody, żywności, zdrowia, odpowiedniego schronienia i innej tego rodzaju pomocy, po obu stronach granicy i w całym regionie; ponawia apel o nieuznawanie pomocy humanitarnej za przestępstwo i ponownie wzywa Komisję do przyjęcia wytycznych w tej sprawie, zgodnie z rezolucją z dnia 5 lipca 2018 r.;

20.  z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Wysokiej Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka; przyjąłby z zadowoleniem misję informacyjną Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) lub odpowiednich ekspertów ONZ w celu zbadania sytuacji w zakresie praw człowieka na granicy USA i Meksyku;

21.  zobowiązuje się do ścisłego monitorowania pomocy rozwojowej UE dla regionu w celu zapewnienia skutecznych standardów rozwoju, ponieważ może to pomóc w zwalczaniu podstawowych przyczyn wymuszonej migracji;

22.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej / wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Specjalnemu Przedstawicielowi UE ds. Praw Człowieka, prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi i jego administracji, Kongresowi Stanów Zjednoczonych oraz rządowi i parlamentowi Meksyku.

Ostatnia aktualizacja: 13 września 2019Informacja prawna