Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0903(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0007/2019

Predkladané texty :

A9-0007/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/09/2019 - 6.2

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0009

Prijaté texty
PDF 124kWORD 43k
Utorok, 17. septembra 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Vymenovanie podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky
P9_TA(2019)0009A9-0007/2019

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. septembra 2019 o návrhu Európskej centrálnej banky na vymenovanie podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Európskej centrálnej banky z 9. apríla 2019 na vymenovanie podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (C9-0028/2019),

–  so zreteľom na článok 26 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami(1),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou o praktických postupoch uplatňovania demokratickej zodpovednosti a vykonávania dohľadu nad plnením úloh, ktorými bola poverená ECB v rámci jednotného mechanizmu dohľadu(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ(3),

–  so zreteľom na článok 131 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0007/2019),

A.  keďže v článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa stanovuje, že Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) má predložiť Európskemu parlamentu návrh na vymenovanie podpredsedu svojej rady pre dohľad na schválenie a že tento podpredseda sa má vybrať spomedzi členov Výkonnej rady ECB;

B.  keďže v článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa stanovuje, že pri vymenúvaní členov rady pre dohľad v súlade s uvedeným nariadením sa majú dodržiavať zásady rodovej rovnosti, skúsenosti a kvalifikovanosti;

C.  keďže Európska rada vymenovala 22. novembra 2012 Yvesa Merscha za člena Výkonnej rady ECB na funkčné obdobie ôsmich rokov od 15. decembra 2012 v súlade s článkom 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

D.  keďže ECB listom z 9. apríla 2019 predložila Európskemu parlamentu návrh na vymenovanie Yvesa Merscha za podpredsedu rady pre dohľad ECB na obdobie, ktoré mu zostáva vo funkcii člena Výkonnej rady, t. j. do 14. decembra 2020;

E.  keďže Výbor pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu následne pristúpil k posúdeniu kvalifikácie navrhovaného kandidáta, najmä z hľadiska podmienok uvedených v článku 26 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

F.  keďže výbor uskutočnil 4. septembra 2019 vypočutie navrhovaného kandidáta, počas ktorého kandidát predniesol úvodné vyhlásenie a potom odpovedal na otázky členov výboru;

1.  udeľuje súhlas s vymenovaním Yvesa Merscha za podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Európskej centrálnej banke a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.
(2) Ú. v. EÚ L 320, 30.11.2013, s. 1.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2019)0211.

Posledná úprava: 20. januára 2020Právne oznámenie