Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2021(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0005/2019

Teksty złożone :

A9-0005/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/09/2019 - 9.1

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0011

Teksty przyjęte
PDF 137kWORD 50k
Środa, 18 września 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Projekt budżetu korygującego nr 1/2019 – nadwyżka z roku 2018
P9_TA-PROV(2019)0011A9-0005/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1/2019 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2018 (11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(1), w szczególności jego art. 18 ust. 3 i art. 44,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 12 grudnia 2018 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(3),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(5),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 1/2019 przyjęty przez Komisję dnia 15 kwietnia 2019 r. (COM(2019)0300),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 1/2019 przyjęte przez Radę dnia 3 września 2019 r. i przekazane Parlamentowi tego samego dnia (11730/2019 – C9-0115/2019),

–  uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0005/2019),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 1/2019 ma na celu zapisanie w budżecie na rok 2019 nadwyżki z roku budżetowego 2018 w wysokości 1 802 mln EUR;

B.  mając na uwadze, że główne czynniki tej nadwyżki to dodatni wynik po stronie dochodów w wysokości 1 274,6 mln EUR oraz niepełne wykorzystanie środków przewidzianych na wydatki w wysokości 527,8 mln EUR;

C.  mając na uwadze, że po stronie dochodów największa różnica wynika z odsetek od zaległych płatności i grzywien (1 312,6 mln EUR), a na wynik ten składają się grzywny za naruszenie zasad konkurencji oraz odsetki od zaległych płatności, inne kary pieniężne oraz odsetki związane z grzywnami i karami pieniężnymi;

D.  mając na uwadze, że po stronie wydatków poziom niepełnego wykorzystania środków przez Komisję wynosi 322,2 mln EUR w 2018 r. (z czego 120 mln pochodzi z rezerwy na pomoc nadzwyczajną) oraz 68 mln EUR w odniesieniu do środków przeniesionych z 2017 r., natomiast w przypadku innych instytucji odpowiednio 75,9 mln EUR i 61,6 mln EUR;

1.  odnotowuje przedstawiony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 1/2019 poświęconego wyłącznie rozdysponowaniu nadwyżki środków budżetowych z 2018 r. wynoszącej 1 803 mln EUR zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego i stanowiskiem Rady w tej sprawie;

2.  odnotowuje, że według Komisji grzywny za naruszenie zasad konkurencji wyniosły w 2018 r. 1 149 mln EUR; podkreśla raz jeszcze, że poza wszelkimi nadwyżkami wynikającymi z niepełnego wykorzystania środków, należy umożliwić budżetowi unijnemu ponowne wykorzystanie wszelkiego dochodu wynikającego z grzywien lub związanego z opóźnieniami w płatnościach bez odpowiedniego zmniejszenia wkładów opartych na DNB; przypomina swoje przychylne stanowisko wobec zwiększenia proponowanej rezerwy Unii w kolejnych wieloletnich ramach finansowych o kwotę równą dochodom uzyskanym z grzywien i kar;

3.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 1/2019;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 1/2019 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak również innym instytucjom i właściwym organom oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(2) Dz.U. L 67 z 7.3.2019.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2019Informacja prawna