Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2022(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0004/2019

Внесени текстове :

A9-0004/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/09/2019 - 9.2
CRE 18/09/2019 - 9.2

Приети текстове :

P9_TA(2019)0012

Приети текстове
PDF 132kWORD 52k
Сряда, 18 септември 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Проект на коригиращ бюджет № 2/2019 г.: Засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“
P9_TA(2019)0012A9-0004/2019

Резолюция на Европейския парламент от 18 септември 2019 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година — Засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(1), и по-специално член 18, параграф 3 и член 44 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приет на 12 декември 2018 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 2/2019, приет от Комисията на 15 май 2019 г. (COM(2019)0320),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 2/2019, приета от Съвета на 3 септември 2019 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (11731/2019 – C9‑0112/2019),

—  като взе предвид членове 94 и 96 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0004/2019),

A.  като има предвид, че по настояване на Парламента той и Съветът взеха решение в контекста на бюджетната процедура за 2019 г. за предоставяне на бюджетни средства в размер на 100 милиона евро в коригиращ бюджет за 2019 г. с цел укрепване на програмите „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“; Парламентът и Съветът приканиха Комисията да представи този коригиращ бюджет, който няма да съдържа други елементи, веднага след приключването на техническите корекции по Многогодишната финансова рамка за 2020 г., включително на изчислението на общия марж за поетите задължения, през пролетта на 2019 година;

Б.  като има предвид, че съответно Комисията предложи изменение на бюджета за 2019 г., за да се отрази това споразумение;

В.  като има предвид, че Комисията предложи да бъдат отпуснати допълнително 80 милиона евро за укрепване на „Хоризонт 2020“ и допълнителни 20 милиона евро за бюджета на „Еразъм +“; като има предвид, че в споразумението относно бюджета за 2019 г. не е посочено какъв дял има всеки от тези инструменти в общото увеличение на средствата;

Г.  като има предвид, че в рамките на увеличението на средствата за „Хоризонт 2020“ Комисията предложи да бъдат отпуснати допълнително 34,6 милиона евро за предвидената за „Хоризонт 2020“ бюджетна позиция 08 02 03 04 — „Постигане на европейска транспортна система, която е ефективна откъм използване на ресурсите, екологична, безопасна и работи гладко“, за да се увеличат средствата за планираните за 2019 г. действия срещу изменението на климата, по-специално за усъвършенстване на акумулаторите и екологосъобразните превозни средства и за екологизиране на въздухоплаването, както и да бъдат отпуснати допълнително 45,4 милиона евро за предвидената за „Хоризонт 2020“ бюджетна позиция 08 02 01 02 — „Засилване на изследванията в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии“ с цел увеличаване на средствата за темите „Водещо до пробив производство на енергия с нулеви емисии за пълна декарбонизация“ и „Технологии, свързани с енергетиката и изменението на климата“;

Д.  като има предвид, че Комисията предложи засилване на финансирането за основните дейности за мобилност в рамките на „Еразъм +“, и по-специално тези в областта на висшето образование и професионалното образование и обучение, както и за центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение; като има предвид, че Комисията предложи също част от допълнителните средства да бъде насочена към инициативите за европейските университети, които са основно действие, разработено наскоро в рамките на европейското пространство за образование до 2025 г., с цел насърчаване на високи постижения, иновации и приобщаване в областта на висшето образование в цяла Европа;

1.  отбелязва, че проектът на коригиращ бюджет № 2/2019, представен от Комисията, който е предназначен за осигуряването на допълнителни бюджетни кредити за поети задължения в размер на 100 милиона евро за „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“, отразява споразумението, постигнато между Парламента и Съвета в рамките на преговорите по бюджета за 2019 г.; отбелязва, че на този етап не е предложено увеличение на бюджетните кредити за плащания;

2.  отбелязва, че предвид профилите на програмите, въпреки че може да не е необходимо да се увеличат бюджетните кредити за плащания за „Хоризонт 2020“ до края на 2019 г., увеличените бюджетни кредити за поети задължения за „Еразъм +“ най-вероятно ще трябва да бъдат съпътствани от увеличени бюджетни кредити за плащания през тази година; изисква от Комисията да уведоми бюджетния орган как възнамерява да покрие тези потребности от увеличени плащания;

3.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2019;

4.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 2/2019 е окончателно приет, и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, на другите заинтересовани институции и органи, както и на националните парламенти.

(1) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(2) ОВ L 67, 7.3.2019 г.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

Последно осъвременяване: 20 януари 2020 г.Правна информация