Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2022(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0004/2019

Předložené texty :

A9-0004/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2019 - 9.2
CRE 18/09/2019 - 9.2

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0012

Přijaté texty
PDF 143kWORD 45k
Středa, 18. září 2019 - Štrasburk Konečné znění
Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+
P9_TA(2019)0012A9-0004/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. září 2019 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2019 na rozpočtový rok 2019 – Navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(1), a zejména na čl. 18 odst. 3 a článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 přijatý s konečnou platností dne 12. prosince 2018(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 2/2019, který Komise přijala dne 15. května 2019 (COM(2019)0320),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2019, který Rada přijala dne 3. září 2019 a postoupila téhož dne Evropskému parlamentu (11731/2019 – C9-0112/2019),

–  s ohledem na články 94 a 96 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0004/2019),

A.  vzhledem k tomu, že na naléhání Parlamentu Evropský parlament a Rada v rámci rozpočtového procesu pro rok 2019 rozhodly, že prostřednictvím opravného rozpočtu v roce 2019 vyčlení v rozpočtu částku 100 milionů EUR na posílení programů Horizont 2020 a Erasmus+; Parlament a Rada vyzvaly Komisi, aby tento opravný rozpočet, který nebude obsahovat žádné jiné prvky, předložila neprodleně poté, co bude na jaře 2019 dokončena technická úprava víceletého finančního rámce pro rok 2020 včetně výpočtu celkového rozpětí pro závazky;

B.  vzhledem k tomu, že Komise následně navrhla změnu rozpočtu na rok 2019, aby bylo této dohodě učiněno zadost;

C.  vzhledem k tomu, že Komise navrhla přidělit dodatečných 80 milionů EUR na posílení programu Horizont 2020 a dalších 20 milionů EUR na posílení rozpočtu programu Erasmus+; vzhledem k tomu, že v dohodě na rozpočtu na rok 2019 nebylo zmínky o tom, v jakém poměru má být celkové navýšení mezi oba tyto nástroje rozděleno;

D.  vzhledem k tomu, že v rámci posílení programu Horizont 2020 navrhla Komise přidělit dalších 34,6 milionu EUR do rozpočtového bodu programu Horizont 2020 08 02 03 04Dosažení evropského dopravního systému, který účinně využívá zdroje a je šetrný k životnímu prostředí, bezpečný a bezproblémový s cílem posílit opatření na rok 2019 proti změně klimatu, zejména v podobě baterií, ekologických vozidel a ekologického letectví a dalších 45,4 milionu EUR do rozpočtového bodu programu Horizont 2020 08 02 01 02  Posílení výzkumu v oblasti budoucích a vznikajících technologií s cílem navýšit částku pro oblasti „průlomová výroba energie s nulovými emisemi k úplné dekarbonizaci“ a „technologie související s energií a změnou klimatu“;

E.  vzhledem k tomu, že Komise navrhla, aby u programu Erasmus+ tyto dodatečné prostředky posílily hlavní činnosti programu týkající se mobility, zejména v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy a u středisek excelence v oblasti odborného vzdělávání; vzhledem k tomu, že také navrhla, aby byla část navýšení přidělena na Evropské univerzity, což je nedávno přijaté zásadní opatření vypracované v rámci Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 s cílem podporovat excelenci, inovace a začlenění ve vysokoškolském vzdělávání v celé Evropě;

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 2/2019, jak jej předložila Komise, s tím, že jeho cílem je poskytnout dodatečné prostředky na závazky ve výši 100 milionů EUR pro programy Horizont 2020 a Erasmus+, a naplnit tak dohodu, k níž dospěly Parlament a Rada v rámci jednání o rozpočtu na rok 2019; konstatuje, že v této fázi nebylo navrženo žádné navýšení prostředků na platby;

2.  poznamenává, že vzhledem k profilům obou programů zřejmě nebude třeba do konce roku 2019 navyšovat prostředky na platby u programu Horizont 2020, ovšem u programu Erasmus+ bude s největší pravděpodobností muset kvůli navýšení prostředků na závazky dojít k odpovídajícímu zvýšení prostředků na platby ještě v letošním roce; žádá Komisi, aby informovala rozpočtový orgán o tom, jak má v úmyslu tyto zvýšené potřeby prostředků na platby uspokojit;

3.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2019;

4.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 2/2019 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným orgánům a institucím, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Úř. věst. L 67, 7.3.2019.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

Poslední aktualizace: 20. ledna 2020Právní upozornění