Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2022(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0004/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0004/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2019 - 9.2
CRE 18/09/2019 - 9.2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0012

Usvojeni tekstovi
PDF 128kWORD 50k
Srijeda, 18. rujna 2019. - Strasbourg Završno izdanje
Nacrt izmjene proračuna br. 2/2019 - Povećanje sredstava za ključne programe za konkurentnost EU-a: program Obzor 2020. i program Erasmus+
P9_TA(2019)0012A9-0004/2019

Rezolucija Europskog parlamenta od 18. rujna 2019. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2019 Europske unije za financijsku godinu 2019. – Povećanje sredstava za ključne programe za konkurentnost EU-a: program Obzor 2020. i program Erasmus+ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(1), a posebno njezin članak 18. stavak 3. i članak 44.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. konačno donesen 12. prosinca 2018.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(5),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 2/2019, koji je Komisija usvojila 15. svibnja 2019. (COM(2019)0320),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2019 koje je Vijeće usvojilo 3. rujna 2019. i istog dana proslijedilo Europskom parlamentu (11731/2019 – C9-0112/2019),

–  uzimajući u obzir članke 94. i 96. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0004/2019),

A.  budući da su Europski parlament i Vijeće u kontekstu proračunskog postupka za 2019. na inzistiranje Parlamenta odlučili da će u okviru izmjene proračuna za 2019. predvidjeti 100 milijuna EUR za jačanje programa Obzor 2020. i Erasmus+; Parlament i Vijeće pozvali su Komisiju da predstavi tu izmjenu proračuna, koja neće sadržavati druge elemente, čim tehnička prilagodba višegodišnjeg financijskog okvira za 2020., uključujući izračun ukupne razlike do gornje granice za obveze, bude dovršena u proljeće 2019.;

B.  budući da je Komisija u skladu s time predložila da se proračun za 2019. izmijeni kako bi odražavao taj sporazum;

C.  budući da je Komisija predložila da se za jačanje Obzora 2020. izdvoji dodatnih 80 milijuna EUR, a za proračun programa Erasmus+ dodatnih 20 milijuna EUR; budući da u sporazumu o proračunu za 2019. nije preciziran udio svakog od ta dva instrumenta u ukupnom iznosu povećanja proračuna;

D.  budući da je Komisija u okviru pojačanog financiranja programa Obzor 2020. predložila izdvajanje dodatnih 34,6 milijuna EUR za proračunsku stavku Obzora 2020. br. 08 02 03 04 – Izgradnja resursno učinkovitog, ekološki prihvatljivog, sigurnog i neometanog europskog prometnog sustava kako bi se pojačale mjere protiv klimatskih promjena u 2019., posebno u pogledu baterija, zelenih vozila i ekologizacije zrakoplovstva, te dodatnih 45,4 milijuna EUR za proračunsku stavku Obzora 2020. br. 08 02 01 02 – Jačanje istraživanja o budućim tehnologijama i tehnologijama u nastajanju kako bi se povećao iznos za „revolucionarnu proizvodnju energije bez emisija radi potpune dekarbonizacije” i „energiju i tehnologije povezane s klimatskim promjenama”;

E.  budući da je Komisija predložila da se pojača financiranje glavnih aktivnosti programa Erasmus+ povezanih s mobilnošću, posebno u području visokog obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kao i financiranje centara strukovne izvrsnosti; budući da je također predložila da se dio tog pojačanog financiranja iskoristi za inicijativu „europska sveučilišta”, novo i veoma važno djelovanje osmišljeno u okviru europskog prostora obrazovanja do 2025. kojem je cilj poticati izvrsnost, inovacije i uključenost u visokom obrazovanju u cijeloj Europi;

1.  prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 2/2019 koji je podnijela Komisija i kojem je cilj osigurati dodatnih 100 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za programe Obzor 2020. i Erasmus+, u skladu sa sporazumom Europskog parlamenta i Vijeća u okviru pregovora o proračunu za 2019.; napominje da u ovoj fazi nije predloženo povećanje odobrenih sredstava za plaćanje;

2.  napominje da, s obzirom na profile programa, za program Obzor 2020. možda neće biti potrebe za povećanjem odobrenih sredstava za plaćanje do kraja 2019., dok će se povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za program Erasmus+ najvjerojatnije trebati popratiti povećanjem odobrenih sredstava za plaćanje još ove godine; poziva Komisiju da obavijesti proračunsko tijelo o tome kako namjerava pokriti te povećane potrebe za plaćanjem;

3.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2019;

4.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 2/2019 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(2) SL L 67, 7.3.2019.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

Posljednje ažuriranje: 20. siječnja 2020.Pravna napomena