Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2022(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0004/2019

Ingediende teksten :

A9-0004/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/09/2019 - 9.2
CRE 18/09/2019 - 9.2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0012

Aangenomen teksten
PDF 133kWORD 50k
Woensdag 18 september 2019 - Straatsburg Definitieve uitgave
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2019: meer middelen voor essentiële programma's voor het concurrentievermogen van de EU: Horizon 2020 en Erasmus+
P9_TA(2019)0012A9-0004/2019

Resolutie van het Europees Parlement van 18 september 2019 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2019 bij de algemene begroting 2019: Meer middelen voor essentiële programma’s voor het concurrentievermogen van de EU: Horizon 2020 en Erasmus+ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(1), en met name artikel 18, lid 3, en artikel 44,

–  gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, definitief vastgesteld op 12 december 2018(2),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(3),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(4),

–  gezien Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie(5),

–  gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2019, goedgekeurd door de Commissie op 15 mei 2019 (COM(2019)0320),

–  gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2019, vastgesteld door de Raad op 3 september 2019 en dezelfde dag toegezonden aan het Europees Parlement (11731/2019 – C9‑0112/2019),

–  gezien de artikelen 94 en 96 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0004/2019),

A.  overwegende dat het Europees Parlement en de Raad in de context van de begrotingsprocedure 2019 op aandringen van het Parlement hebben beslist om in een gewijzigde begroting in 2019 100 miljoen EUR te budgetteren ter verhoging van Horizon 2020 en Erasmus+; overwegende dat het Parlement en de Raad de Commissie hebben verzocht deze gewijzigde begroting, die verder geen andere elementen zal bevatten, te presenteren zodra de technische bijstelling van het meerjarig financieel kader voor 2020, met inbegrip van de berekening van de overkoepelende marge voor vastleggingen, in het voorjaar van 2019 zal zijn afgerond;

B.  overwegende dat de Commissie dienovereenkomstig heeft voorgesteld de begroting 2019 te wijzigen om rekening te houden met dit akkoord;

C.  overwegende dat de Commissie heeft voorgesteld om 80 miljoen EUR extra toe te wijzen ter versterking van Horizon 2020 en 20 miljoen EUR extra aan Erasmus+; overwegende dat in de overeenkomst over de begroting 2019 niet is gespecificeerd hoe de totale verhoging moet worden verdeeld tussen beide instrumenten;

D.  overwegende dat wat de versterking van Horizon 2020 betreft, de Commissie heeft voorgesteld om 34,6 miljoen EUR extra toe te wijzen aan Horizon 2020-begrotingspost 08 02 03 04 Realiseren van een hulpbronnenefficiënt, milieuvriendelijk, veilig en naadloos geïntegreerd Europees vervoersysteem ter versterking van de maatregelen in 2019 tegen klimaatverandering, met name inzake batterijen, groene voertuigen en vergroening van de luchtvaart, en 45,4 miljoen EUR extra aan Horizon 2020-begrotingspost 08 02 01 02 Stimuleren van onderzoek in toekomstige en opkomende technologieën om het budget te verhogen voor de thema’s “baanbrekende volledig koolstofvrije energieopwekking met nuluitstoot” en “technologieën die verband houden met energie en klimaatverandering”;

E.  overwegende dat de Commissie heeft voorgesteld om de kernactiviteiten van Erasmus+ met betrekking tot mobiliteit te versterken, met name op het gebied van hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding en de kenniscentra voor beroepsopleiding; overwegende dat de Commissie ook heeft voorgesteld dat een deel van de versterking gaat naar de actie Europese universiteiten, een fundamentele actie die recentelijk in het kader van de Europese onderwijsruimte tegen 2025 is ontwikkeld om excellentie, innovatie en inclusie in het hoger onderwijs in Europa te bevorderen;

1.  neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2019 zoals ingediend door de Commissie, dat tot doel heeft 100 miljoen EUR vastleggingskredieten meer uit te trekken voor Horizon 2020 en Erasmus+, zoals overeengekomen door het Europees Parlement en de Raad in het kader van de onderhandelingen over de begroting 2019; merkt op dat er in dit stadium geen verhoging van de betalingskredieten is voorgesteld;

2.  merkt op dat het gezien het profiel van de programma’s wellicht niet nodig is om tegen eind 2019 de betalingskredieten voor Horizon 2020 te verhogen, maar dat de verhoogde vastleggingskredieten voor Erasmus+ hoogstwaarschijnlijk dit jaar nog gepaard zullen moeten gaan met meer betalingskredieten; vraagt de Commissie om de begrotingsautoriteit op de hoogte te brengen van hoe ze voornemens is deze verhoogde betalingsbehoeften op te vangen;

3.  keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2019 goed;

4.  verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 2/2019 definitief is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de overige instellingen en de betrokken organen, alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
(2) PB L 67 van 7.3.2019.
(3) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(4) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
(5) PB L 168 van 7.6.2014, blz. 105.

Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2020Juridische mededeling