Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2022(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0004/2019

Teksty złożone :

A9-0004/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/09/2019 - 9.2
CRE 18/09/2019 - 9.2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0012

Teksty przyjęte
PDF 136kWORD 50k
Środa, 18 września 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Projekt budżetu korygującego nr 2/2019 do budżetu ogólnego – Zasilenie kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+
P9_TA(2019)0012A9-0004/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2019 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019: zasilenie kluczowych programów w zakresie konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(1), w szczególności jego art. 18 ust. 3 i art. 44,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, w formie ostatecznie przyjętej w dniu 12 grudnia 2018 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(3),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(5),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 2/2019 przyjęty przez Komisję dnia 15 maja 2019 r. (COM(2019)0320),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2019 przyjęte przez Radę dnia 3 września 2019 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia (11731/2019 – C9-0112/2019),

–  uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0004/2019),

A.  mając na uwadze, że na skutek nalegań Parlamentu Parlament Europejski i Rada uzgodniły w ramach procedury budżetowej na 2019 r. zapisanie kwoty 100 mln EUR w budżecie korygującym w 2019 r. w celu zasilenia programów „Horyzont 2020” i Erasmus+; Parlament i Rada zwróciły się do Komisji, aby przedstawiła ona ten budżet korygujący, który nie będzie zawierał żadnych innych elementów, gdy tylko zostanie zakończone wiosną 2019 r. dostosowanie techniczne wieloletnich ram finansowych na 2020 r., obejmujące również obliczenie łącznego marginesu na zobowiązania;

B.  mając na uwadze, że Komisja zaproponowała w związku z tym korektę budżetu na 2019 r. w celu odzwierciedlenia tego porozumienia;

C.  mając na uwadze, że Komisja zaproponowała przyznanie dodatkowych 80 mln EUR na wzmocnienie programu „Horyzont 2020” oraz dodatkowych 20 mln EUR na budżet programu Erasmus+; mając na uwadze, że w porozumieniu w sprawie budżetu na 2019 r. nie wskazano udziału każdego z instrumentów w ogólnym zwiększeniu środków;

D.  mając na uwadze, że w ramach zasilenia programu „Horyzont 2020” Komisja zaproponowała przyznanie dodatkowych 34,6 mln EUR na dotyczącą tego programu pozycję budżetową 08 02 03 04  „Zapewnienie europejskiego systemu transportowego, który jest zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny i bezawaryjny” w celu wzmocnienia działań na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu w 2019 r., w szczególności działań związanych z bateriami, pojazdami ekologicznymi i ekologizacją lotnictwa, a także dodatkowych 45,4 mln EUR na dotyczącą programu „Horyzont 2020” pozycję budżetową 08 02 01 02  „Rozwój badań naukowych w zakresie przyszłych i powstających technologii” w celu zwiększenia kwoty przeznaczonej na takie dziedziny, jak „Przełomowe bezemisyjne technologie produkcji energii na rzecz pełnej dekarbonizacji” oraz „Technologie związane z energią i zmianą klimatu”;

E.  mając na uwadze, że Komisja zaproponowała zwiększenie wsparcia dla głównych działań z zakresu mobilności w ramach Erasmus+, w szczególności w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, a także w odniesieniu do centrów doskonałości zawodowej; mając na uwadze, że zaproponowała również, by część dodatkowych środków przeznaczyć na europejskie szkoły wyższe w związku z najnowszym i zasadniczym działaniem opracowanym w ramach Europejskiego obszaru edukacji, który ma zostać utworzony do 2025 r., w celu wspierania doskonałości, innowacji i włączenia społecznego w szkolnictwie wyższym w całej Europie;

1.  przyjmuje do wiadomości przedłożony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 2/2019, w którym przewiduje się dodatkowe środki na zobowiązania w wysokości 100 mln EUR na program „Horyzont 2020” i Erasmus+, aby odzwierciedlić porozumienie osiągnięte między Parlamentem a Radą podczas negocjacji dotyczących budżetu na 2019 r.; zauważa, że na obecnym etapie nie zaproponowano zwiększenia środków na płatności;

2.  zauważa, że biorąc pod uwagę profile programów, chociaż nie będzie trzeba zwiększać środków na płatności dla programu „Horyzont 2020” do końca 2019 r., większe środki na zobowiązania dla programu Erasmus+ najprawdopodobniej będą wymagały zwiększenia środków na płatności jeszcze w tym roku; zwraca się do Komisji o poinformowanie władzy budżetowej o tym, jak zamierza zaspokoić to zwiększone zapotrzebowanie na płatności;

3.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2019;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 2/2019 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, innym zainteresowanym instytucjom i organom oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(2) Dz.U. L 67 z 7.3.2019.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2020Informacja prawna