Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2022(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0004/2019

Texte depuse :

A9-0004/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2019 - 9.2
CRE 18/09/2019 - 9.2

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0012

Texte adoptate
PDF 133kWORD 50k
Miercuri, 18 septembrie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 - Consolidarea programelor esențiale pentru competitivitatea UE: Orizont 2020 și Erasmus+
P9_TA(2019)0012A9-0004/2019

Rezoluția Parlamentului European din 18 septembrie 2019 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 – consolidarea programelor-cheie pentru competitivitatea UE: Orizont 2020 și Erasmus+ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(1), în special articolul 18 alineatul (3) și articolul 44,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, adoptat definitiv la 12 decembrie 2018(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene(5),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 adoptat de Comisie la 15 mai 2019 (COM(2019)0320),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 adoptată de Consiliu la 3 septembrie 2019 și transmisă Parlamentului la aceeași dată (11731/2019 – C9‑0112/2019),

–  având în vedere articolele 94 și 96 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0004/2019),

A.  întrucât, la insistențele Parlamentului, Parlamentul European și Consiliul au decis, în contextul procedurii bugetare 2019, să aloce un cuantum de 100 de milioane EUR, printr-un buget rectificativ pentru 2019, în vederea consolidării programelor Orizont 2020 și Erasmus+; întrucât Parlamentul și Consiliul au invitat Comisia să prezinte acest buget rectificativ, care nu va conține niciun alt element, în primăvara anului 2019, de îndată ce va fi finalizată ajustarea tehnică a cadrului financiar multianual pentru anul 2020, inclusiv calcularea marjei globale pentru angajamente;

B.  întrucât Comisia a propus, în consecință, modificarea bugetului pe 2019 pentru a reflecta acest acord;

C.  întrucât Comisia a propus alocarea unei sume suplimentare de 80 de milioane EUR pentru a consolida programul Orizont 2020 și a unei sume suplimentare de 20 de milioane EUR pentru a consolida bugetul Erasmus +; întrucât acordul privind bugetul pe 2019 nu prevede nicio indicație cu privire la ponderea fiecărui instrument în cadrul consolidării globale;

D.  întrucât, în cadrul consolidării programului Orizont 2020, Comisia a propus alocarea unei sume suplimentare de 34,6 milioane EUR postului bugetar Orizont 2020 08 02 03 04 Realizarea unui sistem european de transport eficient din punctul de vedere al resurselor, ecologic, sigur și fără sincope cu scopul de a consolida acțiunile desfășurate în 2019 pentru a combate schimbările climatice, în special bateriile, vehiculele ecologice și ecologizarea aviației, precum și a unei sume suplimentare de 45,4 milioane EUR postului bugetar Orizont 2020 08 02 01 02  Consolidarea cercetării în domeniul tehnologiilor viitoare și emergente, pentru a crește resursele destinate temelor „Generarea inovatoare de energie cu emisii zero pentru o decarbonizare completă” și „Tehnologii legate de energie și de schimbările climatice”;

E.  întrucât Comisia a propus consolidarea sprijinului financiar acordat principalelor activități de mobilitate ale programului Erasmus+, în special în domeniul învățământului superior și al învățământului și formării profesionale, precum și pentru centrele de excelență profesională; întrucât ea a propus, de asemenea, ca o parte din fonduri să fie destinate Universităților europene, o acțiune recentă și fundamentală desfășurată în cadrul Spațiului european al educației până în 2025, pentru a încuraja excelența, inovarea și incluziunea în învățământul superior în întreaga Europă;

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 prezentat de Comisie, consacrat furnizării de credite de angajament suplimentare în valoare de 100 de milioane EUR pentru Orizont 2020 și Erasmus +, pentru a reflecta acordul încheiat între Parlament și Consiliu în cadrul negocierilor pentru bugetul 2019; ia act de faptul că, în această etapă, nu s-a propus nicio majorare a creditelor de plată;

2.  ia act de faptul că, având în vedere profilurile programelor, deși nu ar fi necesar să se majoreze creditele de plată pentru programul Orizont 2020 până la sfârșitul anului 2019, creditele de angajament consolidate pentru Erasmus + vor trebui, cel mai probabil, să fie însoțite de o creștere a creditelor de plată înainte de sfârșitul anului; solicită Comisiei să informeze autoritatea bugetară cu privire la modul în care intenționează să acopere aceste nevoi suplimentare de plată;

3.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 2/2019 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și celorlalte instituții și organelor interesate și parlamentelor naționale.

(1) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(2) JO L 67, 7.3.2019.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(5) JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

Ultima actualizare: 20 ianuarie 2020Notă juridică